Binnenvaart december 2009

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Magazine van Promotie Binnenvaart

Transcript of Binnenvaart december 2009

 • binnenvaartmagazine voor vervoer over water #45 | december 2009

  www.binnenvaart.be

  Op weg naar 1 voertaal?

  4 pro en contra

  Groeien dankzij

  nieuwe kade

  ABN Transport

  De domoticavan de

  binnenvaart

  Centrale bediening

  vaart+ SPECIAL water recreatie!

  Watergebonden bedrijventerreinen

  Wie zoekt, die vindt?

 • 2 binnenvaart #45.2009

  10Herstel in zicht?

  20Mijn schip

  09Vervoerd

  14 ABN Transport

  in dit nummer

  Beleid 06 Bedrijventerreinen Hoe wordt de weg

  geplaveid voor de aanleg van watergebonden terreinen?

  Markt

  09 VervoerdDwarsliggers van De Bonte Van Hecke uit Waasmunster.

  10 Vinger aan de pols Hoe zwaar weegt

  de crisis? Trafiekcijfers, getuigenissen en vooruitblik.

  14 Bedrijf met vaart Waarom ABN Transport

  meer en meer uitzonderlijke transporten verscheept.

  Vloot

  16 AutomatiseringCentrale bediening van kunstwerken: waar staat Vlaanderen vandaag?

  18 Visie & Opinie Naar 1 voertaal in de binnenvaart? 4 actoren, 4 meningen.

  En verder

  04 Actueel en nieuwstelex

  12 Voet aan wal Pater Jos Van Hoof

  over samenhorigheid en spiritualiteit in de binnenvaart.

  17 Jobspot Victor De Waegeneere, kapitein van de DWIII.

  Lut Verschingel, Alle betrokkenen beseffen dat we de ruimte in Vlaanderen optimaal moeten benutten.

  2 binnenvaart #45.2009

  Dwarsliggers van Bonte Van Hecke uit

  Waasmunster.

  10 Vinger aan de pols Hoe zwaar weegt de crisis? Trafiekcijfers, getuigenissen en vooruitblik.

  14 Bedrijf met vaart Waarom ABN Transport

  meer en meer uitzonderlijke transporten verscheept.

  04

  12

  over samenhorigheid en spiritualiteit in de binnenvaart.

  17 Jobspot Jobspot Victor De Waegeneere, kapitein van de DWIII.

  Lut Verschingel,Alle betrokkenen beseffen dat Alle betrokkenen beseffen dat we de ruimte in Vlaanderen optimaal moeten benutten.

  06

 • #45.2009 binnenvaart 3

  Verantwoordelijke uitgever Filip Martens Vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen Armand Hertzstraat 23, 3500 Hasselt.

  Het magazine Binnenvaart verschijnt 5 keer per jaar.

  Voor meer info of vragen over advertenties of een gratis abonnement: T 011 23 06 06, pbv@binnenvaart.be, www.binnenvaart.be

  Redactie en realisatie Jansen & Janssen Uitgeverij, www.jaja.be

  De meningen die derden in dit magazine vertolken, vallen buiten de verantwoordelijkheid van pbv.

  binnenvaart magazine voor vervoer over water #45 | december 2009

  www.binnenvaart.be

  Op weg naar 1 voertaal?

  4 pro en contra

  Groeien dankzij

  nieuwe kade

  ABN Transport

  De domoticavan de

  binnenvaart

  Centrale bediening

  vaart+ SPECIAL water recreatie!

  Watergebondenbedrijventerreinen

  Wie zoekt, die vindt?

  Beste lezer

  Als binnenvaartondernemers aan land komen is dat altijd een beetje ongewoon. Als ze komen om te be-togen, is dat een alarmsignaal dat altijd ernstig moet worden genomen. Er zijn redenen genoeg om alarm te slaan. Afhankelijk van de subsector liggen de tra-fieken tussen 20 en 30 % lager dan vorig jaar. De vrachtprijzen zijn met 30 tot 60 % ingestort. Sommi-gen varen onder de kostprijs. De huidige crisis heeft een conjunctureel en een structureel aspect. Het is bv. weinig waarschijnlijk dat de vrachttarieven met-een zullen stijgen, als de vraag aantrekt. Daarvoor is er voorlopig te veel capaciteit in de markt.

  Het komt er nu op aan niet wild om ons heen te slaan. We moeten het spel slim spelen, en volgens de regels. Maatregelen uit de oude doos zullen ons niet helpen. Verdeeldheid evenmin. Hier past solidair op-treden, maar ook realiteitszin. Binnenvaartonderne-mers zijn elkaars concurrent, en niet elke subsector heeft het even zwaar. Wie het spel slim speelt, beseft dat we hoe dan ook langs Europa moeten passeren.

  Het aanmelden van maatregelen bij Europa maakt geen enkele kans als de verworvenheden van na 1999 op de helling worden gezet. Er zijn daarbij vaste procedures, er zijn landen zonder binnenvaart, en de Europese doorloop duurt al snel 3 maanden. De problematiek in Nederland, en ook de overwo-gen maatregelen, verschillen van de Vlaamse. Maar zowel in Nederland als in Vlaanderen vraagt de EC de medewerking van de sector, in de vorm van bij-komende informatie over de evolutie van kosten en prijzen in de subsectoren, over de bezettingsgraad, en over prognoses over de vraag. De boeken moeten daarbij op tafel komen. Zijn onze ondernemingen daarop voorbereid?

  Tijdens recent overleg tussen de Vlaamse over-heid, de waterwegbeheerders en de binnenvaart-vertegenwoordigers werden maatregelen voor-gesteld die verder zullen worden uitgewerkt in het Flanders Inland Shipping Network. Vooreerst werd

  de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 okto-ber inzake de inschakeling van het waarborgfonds voor overbruggingskredieten, positief onthaald door alle marktspelers. Vervolgens werd gepleit voor de uitbreiding van de innovatiesteunmechanismen, alsook voor de uitwerking van een steunmaatregel bij de implementatie van AIS. Bovendien zal verder gewerkt worden met de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen (PMV) om een kader te ontwikke-len voor participatie in investeringsdossiers met als doelstelling een betere doorstroming van de bin-nenvaartondernemers. Deze maatregelen zullen eerstdaags verder besproken worden in het FISN en zullen nauwgezet door PBV voorbereid en opgevolgd worden. We wensen immers kort op de bal te reage-ren op de actuele uitdagingen.

  Recent zijn er trouwens tekenen dat mogelijk het dieptepunt van de crisis achter ons ligt. De groei-cijfers van de economie zijn niet langer negatief, en zowel het IMF, de Amerikaanse FED als de OESO zeggen dat het einde van de recessie ofwel nabij is, ofwel achter ons ligt. Voorraden worden opnieuw opgebouwd. In 5 industrile sectoren wordt recent opnieuw groei opgetekend. De verlenging van de btw-verlaging in de bouwnijverheid komt ook de bin-nenvaart ten goede. De trafiekcijfers van september en oktober wijzen op een lichte herneming van de activiteit. En er zijn bemoedigende tekenen dat be-drijven en overheden onverminderd overschakelen op een modal shift zie de initiatieven van Colruyt of de concrete plannen voor de bouw van een nieuwe voorhaven langs het Albertkanaal, nu al Antwerp East Port gedoopt.

  Laten we dus niet in een opwelling van wilde ac-ties, kortetermijndenken en moedeloosheid, het kind met het badwater weggooien.

  Filip Martens, Voorzitter Raad van Bestuur PBV

  edito

  Het kind en het badwater

 • 4 binnenvaart #45.2009

  Op 1 november is het Verdrag met betrekking tot de verzameling, af-gifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) van kracht geworden. Dat houdt een verbod in op het lozen van schadelijke afval-stoffen op alle bevaarbare water-wegen in Duitsland, Nederland en Belgi, op de internationale Moe-zel in Luxemburg en Frankrijk en op het Franse en Zwitserse deel van de Rijn. Bepaalde voorschriften rich-ten zich tot de schippers, zoals bij-voorbeeld bij olie- en vethoudend afval, huishoudelijk afval en ander klein afval, maar als het gaat om af-valstoffen die samenhangen met de vervoerde lading, wordt de verant-woordelijkheid tussen ladingont-vanger, verlader en vervoerder ge-deeld. Aan de andere kant hebben de deelnemende landen zich ertoe verplicht, een voldoende dicht net-werk van ontvangstinrichtingen in te richten of te laten inrichten.

  Het verdrag maakt het mogelijk dat olie- en vethoudend afval binnen het hele internationale netwerk gratis wordt afgegeven. Om de ontvangst-inrichtingen daarvoor te financie-ren komt er volgens het principe de vervuiler betaalt een verplichte ver-wijderingsbijdrage. Het tarief daar-van zal in alle landen hetzelfde zijn, maar ligt nog niet vast. De hoogte van de bijdragen is gekoppeld aan het gasolieverbruik. Voor de beta-ling wordt in de zomer van 2010 een elektronisch betaalsysteem inge-voerd. Het CDNI verbiedt ook de lo-zing van huishoudelijk afvalwater. Zowel aan boord van de schepen als aan wal moeten hiervoor speci-ale voorzieningen worden getroffen. Bij het ter perse gaan van deze editie werd nog verder onderhandeld over deovergangsvoorschriften voor de uitvoeringvan het verdrag.

  i www.ccr-zkr.org

  actueel

  Het Nederlandse Bureau Tele-matica Binnenvaart heeft in het kader van een proefproject 895 AIS-transponders gratis weg-gegeven. 5 dagen na de oproep waren alle toestellen de deur

  uit. ** Op 1 oktober werd Tony Verresen gepromoveerd van financieel directeur tot direc-teur-voorzitter van DAB Loods-wezen. ** Het referendum over de Lange Wapperbrug is

  uitgedraaid op een overwin-ning van het neen-kamp. De Vlaamse regering zoekt nu zelf een oplossing voor het dossier. ** Afgelopen zomer versche-nen twee Koninklijke Besluiten

  in het staatsblad die betrekking hebben op de binnenvaart: een over het vervoer van gevaarlijke goederen, en een wijziging van de technische voorschriften voor binnenschepen. Je vindt

  TELEX

  Afvalstoffenverdrag van kracht

  Databank SSS-dienstenPromotie Shortsea Shipping Vlaanderen heeft een nieuwe databank ontwikkeld die een overzicht geeft van alle shortsea-lijn-diensten uit de vier Vlaamse havens naar veertig Europese en Noord-Afrikaanse staten (en omgekeerd). Via de zoekfunc-tie kan de gebruiker de selectie maken en indien gewenst contact opnemen met de scheepsagent die de lijndienst vertegen-woordigt. De databank is gratis consulteer-baar op de website

  i www.shortsea.be

  CCR vereenvoudigt hardheidsclausule

  Website VTS-Scheldt vernieuwdWie informatie wil over een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied kan voort-aan terecht op de vernieuwde we