Koriandermix december 2009

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  8

Embed Size (px)

description

sport, tennis, tennisvereniging, almere, kruidenwijk

Transcript of Koriandermix december 2009

 • Jaar gang 24

  N R 6 2009

  Postbus 1644

  1300 B P A lm ere

 • Colofon Dit blad is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie Mastenbroek Mosweg, Almere. Postbus 1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499. Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172. Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835. Bestuur en Commissies Bestuur Voorzitter Jop van Breugel 036-5361845 voorzitter@koriandertennis.nl Secretaris Ronald van Velzen 036-5341619 secretaris@koriandertennis.nl Penningmeester Richard de Kreij 036-5365740

  Ben Francooy 036-5346802 Peter Vallentin 036-5332870 bestuurslidjeugd@koriandertennis.nl Marcel Verkerk 06-14419522 bestuurslidTC@koriandertennis.nl Baan- Parkcommissie Henk Gietman Jeugdcommissie Edith Vallentin 06-51661522 jc@koriandertennis.nl Jeugdraad Marissa Vallentin marissa.vallentin@gmail.com

  e-mail jeugdraad@koriandertennis.nl homepage www.koriandertennis.nl/jeugd Clubhuiscommissie Michle van den Assem Bardienst: ma t/m vrij 19.00-21.00 uur e-mail: kantinedienst@koriandertennis.nl Technische Commissie Voorzitter Manon Rijkers manonrijkers@hotmail.com Competitie Marco Jansen 036-5353383 Redactie Rob Visser 036-5337495 e-mail koriandermix@koriandertennis.nl Recreantencommissie Wim Terschegget 036-5340239 e-mail recreantencommissie@koriandertennis.nl Open Koriander Commissie Hans Fleuren 036-5350163 Tennisleraar Nina v.d. Geest 06-29118281

  versie: december 2009

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr 1 december bij de Ledenadministratie, en is pas geldig na bevestiging van ontvangst door de Ledenadministratie van T.V. Koriander.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat Postbus 1644, 1300 BP Almere Ledenadministratie Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16, 1316 HR Almere, tel.: 036-5346265 Bereikbaar tot 22.00 uur, e-mail: ledenadministratie@koriandertennis.nl Redactie Wies v. Breugel 036-5361845 Rinus Verveer 036-8441665 Vera Ellenkamp 036-5353973 Webmaster Erik Beukenkamp 036-5340980 e-mail: webmaster@koriandertennis.nl Commissieleden: Baan- Parkcommissie Bertus de Graaf, Willem Blaas, Henk Tegelaar, Willem Moreels Jeugdcommissie Mary van Wijngaarden, Irma Schipperijn, Petra Rietdijk Jeugdraad Siita Oldert, Thomas Roskam, Danny Kamst, Katinka Zollner Clubhuiscommissie Stuart Gunput, Michle van den Assem, Martin Spel, Sandra Zegers, Karin Rijkers Technische Commissie Stuart Gunput, Peggy Jongebloed, Miriam Greeve Recreantencommissie Jan van Vuure, Peggy Jongebloed, Petra Lentjes, Linda Vlietstra, Margriet Terschegget, Patricia Haeck Open Koriander Commissie Dennis Lankreier, Edward Beerlage Sleuteladressen Mosweg 31 Mosweg 33 Schildmospad 2

 • 3

  VVaann ddee RReeddaaccttiiee Van harte welkom in onze kersteditie! Altijd een nummer waar we ons net iets meer kunnen uitleven om ook hierin iets van de typische kerstsfeer tot uiting te kunnen brengen. Natuurlijk hopen wij ook dat uw brievenbus binnenkort door de sneeuw moeilijk te bereiken zal zijn, de kans daarop is echter niet zo groot. In deze editie de opstellingen van alle en het zijn er veel- teams die in het voorjaar de clubkleuren van Koriander in het jubileumjaar zullen gaan verdedigen. Daarnaast de geboortekaart Thijs Vlietstra; vanzelfsprekend ook de hartelijke gelukwensen van de redactie. Verder natuurlijk weer een aantal paginas met Jeugdactiviteiten; althans met een terugblik daarop: het Koriander Herfsttoernooi en Halloween. Ook dit jaar ontbreken de kerstwensen weer niet; ze beginnen op blz 11. Een laatste woord richting de firma Stebo, van hen in deze editie de laatste advertentie, hartelijk dank voor de ondersteuning de laatste jaren. Tot slot: Prettig Feestdagen!

  Namens de redactie Rob Visser

  Redactie ............................................... 3 Bestuur Van de voorzitter ................................... 4 Van de penningmeester ..................... 5-6 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie ............ 7 Algemeen Competitie Volw. en Jeugd .............. 9-10 Geboortekaart Thijs Vlietstra .............. 11 Jeugdhonk .......................................... 13 Internationale Jeugdspelen ............ 14-15 Herfsttoernooi, terugblik ...................... 16 Halloweenverslag ........................... 17-18 Kerstwensen .................................. 19-20 Jarigen ................................................ 21 Jaarkalender 2010 ......................... 22-23

  Redactie ............................................... 3 Bestuur Van de voorzitter ................................... 4 Van de penningmeester ..................... 5-6 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie ............ 7 Algemeen Competitie Volw. en Jeugd .............. 9-10 Geboortekaart Thijs Vlietstra .............. 11 Jeugdhonk .......................................... 13 Internationale Jeugdspelen ............ 14-15 Herfsttoernooi, terugblik ...................... 16 Halloweenverslag ........................... 17-18 Kerstwensen .................................. 19-20 Jarigen ................................................ 21 Jaarkalender 2010 ......................... 22-23

 • De redactie wenst u een gelukkig 2010 4

  UUww vvoooorrzziitttteerr vviinnddtt dat ik in aansluiting op mijn bijdrage in het vorige clubblad eerst wil terugkomen op onze algemene vergadering van 24 november j.l. Aanwezig waren 26 stemgerechtigde leden. Dat is volgens de statuten voldoende voor het nemen van rechtsgeldige besluiten. Ik vind het bijzonder, dat in onze vereniging met ongeveer 230 stemgerechtigde leden circa 10% van hen de dienst mag uitmaken. Je kunt niet zeggen dat er voor Koriander geen belangrijke zaken op de agenda stonden. Ik noem enkele agendapunten, zoals vaststelling contributie(bedragen) 2010 en vaststelling van het meerjarenbeleidsplan met bijbehorende financile meerjarenplanning. Zaken, die nu en in de toekomst voor Koriander van belang zijn. De algemene vergadering vroeg het bestuur hoe de uitvoering van het enkele jaren geleden vastgestelde boetebeleid, bij het niet nakomen van de bardiensten, verliep. Door allerlei reden was de uitvoering hiervan in het slop geraakt. Dat betekende feitelijk dat het lid, dat naliet om zijn/haar bardiensten te verrichten hiervan niets merkte. Wij zullen de uitvoering van dit boetbeleid in 2010 overeenkomstig de wens van de algemene vergadering wat steviger ter hand nemen. Er zullen (werk)afspraken met de clubhuiscommissie worden gemaakt en leden, die toch nalaten of weigeren hun bardiensten te verrichten, zullen op dat gedrag worden aangesproken met eventueel daaraan verbonden consequenties. Op 10 oktober 2009 was Koriander vertegenwoordigd met een stand op de seniorenbeurs 50+, die werd gehouden in het stadhuis. Wij hadden ingeschreven met de verwachting, dat dit mogelijk een extra gelegenheid zou kunnen zijn bij de werving van seniorleden. Ondergetekende stond samen met Henk Tegelaar in onze stand. Resultaat van de dag: drie mensen die genteresseerd waren in tennissen doch geen enkele concrete aanmelding. Omdat wij ook onze bedenkingen hebben over de publiciteit rondom de beurs (geen spandoek aan stadhuis dat de beurs er was en ook overigens weinig publiciteit) en de zeer geringe interesse is ons advies om hieraan de volgende keer niet meer deel te nemen. Als u dit clubblad leest is de inschrijving voor de competitie 2010 gesloten. Zoals de stand van zaken nu is neemt Koriander met 26 teams deel aan de KNLTB-competitie, te weten: Woensdagmiddag : 3 jeugdteams Donderdagochtend : 1 (senioren) damesteam Vrijdagochtend : 1 heren 50+-team Zaterdag : 5 jeugdteams en 8 seniorenteams Zondag : 8 seniorenteams. Dat betekent dat ongeveer 130 Korianderleden de eer van onze vereniging zullen gaan verdedigen. Ik ga er vanuit dat de speeldata en de ervaringen van de verschillende teams in de komende clubbladen aan uw gemeld zullen worden. Ook zijn de speeldata opgenomen in de jaarkalender, die elders in dit clubblad is geplaatst. Naast de inschrijving van deze teams hebben we nog enkele leden, die zich hebben aangemeld als reserve. Ook al zouden we willen, we kunnen niet meer teams op de zaterdag en zondag kwijt. Op zaterdag en zondag is ons tennispark gedurende de competitieperiode maximaal bezet en zal vrij tennissen alleen in de marge van die dagen d.w.z. heel vroeg (vr 08.30 uur) of heel laat (na 21.00 uur) mogelijk zijn. De uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag, 9 januari 2010 van 16.00-18.00 uur in ons clubhuis vindt u ook elders in dit blad. Wanneer dit clubblad op uw mat of in uw brievenbus valt staan we aan de vooravond van Kerst 2009 en de jaarwisseling 2009/2010. Een ieder van ons zal het achter ons liggende jaar vanuit de eigen beleving en ervaringen waarderen. Ik wens u en de uwen en degenen, die u dierbaar zijn fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Jop van Breugel

 • 5

  VVaann ddee ppeennnniinnggmmeeeesstteerr Op het gebied van de financin is het laatste kwartaal van het jaar altijd erg interessant. Ga maar na:

  financieel gezien is het grootste deel van de exploitatie van het lopende jaar op 30 september bekend, dus ik ben altijd erg benieuwd als de boekhouding van Flynth op de mat valt om te zien hoe we er voor staan;

  de begroting voor 2010 moet worden opgemaakt, besproken in het bestuur en aansluitend worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering in november;

  het