Eye-Opener december 2009

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

IN DE pRaKtIJK FEItEN EN cIJFERS Opening nieuw pand Schuiteman Veenendaal goed bez ocht Eindejaarstips en belang r ijke w ijzig ingen 2010 Infor matieavond nieuwe successiewet 2010 uitgave 13 - december 2009 N I E U WSB R I E F Va N S c h U I t E m a N ac c o U N ta N t S & a DV I SE U R S “Nothing escapes his eagle eye...”

Transcript of Eye-Opener december 2009

 • N I E U W SOpening nieuw pand Schuiteman Veenendaal goed bezocht

  m E t h E t o o g o p S c h U I t E m a NInformatieavond nieuwe successiewet 2010

  F E I t E N E N c I J F E R SEindejaarstips en belangr ijke wijz ig ingen 2010

  I N D E p R a K t I J KZe z ijn betrouwbaar en denken aan al les .

  NIEUWSBRIEF VaN SchUItEmaN ac c oUNtaNt S & aDVISEURS uitgave 13 - december 2009

  E Y E-O P E N E RNothing escapes his eagle eye...

 • 2N I E U W S

  Opening nieuw pand Schuiteman Ve enendaal dr u k b ez o chtDonderdag 8 oktober vond de officile opening

  plaats van het nieuwe kantoor van Schuiteman

  in Veenendaal. Ruim tweehonderd ondernemers

  uit de regio en wethouder Van den Bos van

  Economische Zaken namen een kijkje op de

  nieuwe locatie.

  het is goed als ondernemers elkaar een steuntje

  in de rug te geven in deze tijden, zo was de

  boodschap van wethouder Van den Bos in zijn

  toespraak tijdens de opening. Kijk om je heen

  naar collega-bedrijven in Veenendaal en maak

  gebruik van elkaars diensten. gert de Fluiter,

  vestigingsleider van Schuiteman Veenendaal,

  sprak optimistisch over de toekomst van

  Schuiteman: ondanks de crisis groeien wij in

  een rustig tempo door. We merken dat bedrijven

  juist nu behoefte hebben aan een stukje extra

  persoonlijk contact. En dat is onze kracht. Wij

  kennen onze clinten en weten wat er speelt.

  henk morren, directievoorzitter van Schuiteman,

  benadrukte dat de crisis aan niemands deur

  voorbij gaat. ook niet aan die van ons, aldus

  morren. maar juist nu is het de kunst om

  gebruik te maken van de mogelijkheden die er

  wel zijn. accountants en fiscalisten hebben soms

  net een goede tip of een idee waardoor nieuwe

  kansen gecreerd kunnen worden of mogelijkhe-

  den ontstaan.

  RELATIE AVOND 2010ook volgend jaar organiseert Schuiteman weer

  een Relatie avond. De avond staat gepland op

  donderdag 7 oktober 2010. Dus houd deze

  datum alvast vrij in uw agenda.

  Uit de wereld van S chuiteman

  Na het officile moment van de opening, waarbij Van

  den Bos en morren gezamenlijk een schilderij onthul-

  den, was het bijzonder druk. onder het genot van een

  hapje en een drankje lieten veel ondernemers zich graag

  eens door het nieuwe pand rondleiden.

  Eye CatchersTen Hulscher Door & Window Design uit Garderen is

  op het Business Event Barneveld 2009 genomineerd

  voor beste ondernemer van het jaar in de categorie MKB.

 • 3M E T H E T O O G O P S C H U I T E M A N

  O ver S chuiteman

  Jubilarissen in het zonnetje gezetVijftien jubilarissen van Schuiteman werden vrijdag 9

  oktober in het zonnetje gezet. De avond had een Japans

  tintje en dat hebben de jubilarissen gemerkt. Zij werden

  onder andere door collegas in kimonos toegezongen en

  moesten zelf sumoworstelen op een speciale mat.

  Veel belangstelling voor avond over nieuwe successiewet op 10 en 23 november organiseerde Schuiteman twee

  informatieve avonden over de Successiewet 2010. Deze

  avonden trokken veel belangstelling. In totaal kwamen

  er zon 400 ondernemers uit de regio op af. gastspreker

  was prof. dr. Bernard Schols, hoogleraar Successierecht

  en Belastingen van rechtsverkeer. hij hield een helder en

  bij vlagen humoristisch verhaal.

  Vanaf 1 januari 2010 ondergaat de successiewet een flink

  aantal wijzigingen. Verschillende daarvan hebben grote

  invloed op de fiscale positie van ondernemers. Denk daarbij

  aan wijzigingen op het gebied van de belastingvrije bedrijfs-

  opvolging, en de erf- en schenkbelasting.

  Schols besprak de belangrijkste punten aan de hand van

  een aantal voorbeelden. meerdere malen gaf hij aan dat

  het voor iedereen verstandig is zich te verdiepen in de

  persoonlijke situatie om verrassingen te voorkomen.

  Voor veel ondernemers is het nuttig of nodig om

  aanpassingen door te voeren in bijvoorbeeld het testament,

  de huwelijkse voorwaarden of de voorgenomen estate

  planning. Volgens Schols is het noodzakelijk hierbij

  fiscaal adviseurs en notarissen in te schakelen.

  Evert hein Schuiteman

  Staand van links naar rechts: Carla Nagel, Gerbrand van

  Elten, Marjan de Fluiter, Frans Plug, Liesbeth van Rijssen,

  Ina van Kampen, Prisca van Ravenhorst, Evan van de Visch,

  Eric van de Blink, Henrike van Kruistum, Alice Mastenbroek

  en Peter Boog. Zittend van links naar rechts: Willem van Gent,

  Leo van Kampen en Gidon van Putten.

  Prof. dr. B. Schols

 • 4INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2009

  A A N DAC H T SP U N T E N JA A R E I N DE1. IB-ondernemers 4

  2. alle ondernemers 5

  3. Loon-/inkomstenbelasting 7

  4. Vennootschapsbelasting 11

  5. omzetbelasting 12

  6. Dga 13

  7. Schenkings- en successierecht 15

  8. Varia 17

  L O ON BE L AST I NG9. Loonbegrip 18

  10. Nieuwe werkkostenregeling 19

  S O C IA L E V E R Z E K E R I NG E N11. aoW-leeftijd 19

  12. Dienstbetrekking 20

  A R BE I D SR E C H T13. alcoholverslaving 20

  14. Leeftijdsdiscriminatie 21

  AANDACHT SPUNTEN JAAREINDE

  omdat er ieder jaar per 1 januari het nodige verandert

  in de wet- en regelgeving, willen wij u met deze uitgave

  attenderen op zaken die u het beste nog dit jaar kunt

  regelen en op zaken die u beter kunt uitstellen tot na

  1 januari 2010. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor

  enkele nieuwe regelingen die per 1 januari 2010 of in de

  loop van 2010 (vermoedelijk) van kracht worden.

  Niet alle hierna beschreven zaken zijn zonder meer

  toepasbaar of leiden tot voordeel. het is daarom

  raadzaam om te overleggen met uw adviseur. aarzelt u

  dus niet om contact met ons op te nemen als u behoefte

  heeft aan meer informatie of aan ondersteuning.

  1. IB-ondernemers

  Meewerkaftrek

  als uw partner meewerkt in uw onderneming, dan kunt

  u voor deze werkzaamheden een rele arbeidsbeloning

  betalen of gebruik maken van de meewerkaftrek. Een rele

  arbeidsbeloning moet in 2009 minimaal 5.000 bedragen

  en in 2009 betaald zijn om in 2009 aftrekbaar te zijn van

  de winst.

  De meewerkaftrek bedraagt minimaal 1,25% en maximaal

  4% van de winst, afhankelijk van het aantal door de partner

  gewerkte uren. Voor de minimale meewerkaftrek moet

  uw partner tenminste 525 uur in de onderneming werken.

  om voor de maximale aftrek in aanmerking te komen

  moet de partner 1.750 uur in de onderneming werken.

  Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium.

  op basis van de verwachte winst over 2009 en het aantal

  gewerkte uren kunt u berekenen welke keuze het

  voordeligst is.

  MKB-winstvrijstelling

  Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium

  heeft recht op de mKB-winstvrijstelling. In 2009 bedraagt

  deze 10,5% van de winst uit onderneming. Deze vrijstelling

  geldt in het jaar van staking ook als de ondernemers niet

  aan het urencriterium voldoet. In 2010 wordt de mKB-

  winstvrijstelling naar verwachting verhoogd tot 12% van de

  winst. Belangrijk is dat ondernemers met ingang van 2010

  niet langer meer aan het urencriterium te hoeven voldoen

  om de mKB-winstvrijstelling toe te kunnen passen.

  Oudedagsreserve

  ondernemers die aan het urencriterium voldoen en

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 5jonger zijn dan 65 jaar mogen in de eigen onderneming

  reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde oudedags-

  reserve. De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt

  12% van de winst met een maximum van 11.590. als u

  al pensioen opbouwt door middel van een pensioen- of

  lijfrenteverzekering, dan verlagen de premies voor deze

  verzekeringen de toevoeging aan de oudedagsreserve.

  De oudedagsreserve mag na toevoeging niet hoger zijn

  dan het fiscale ondernemingsvermogen aan het einde

  van het jaar. als er te weinig ruimte is voor de geplande

  dotatie, overweeg dan om nog voor het einde van het

  jaar het ondernemingsvermogen te verhogen, om ruimte

  voor de dotatie te creren. Dotatie aan de oudedagsreserve

  is met name interessant als u de liquide middelen hard nodig

  hebt voor de financiering van uw activiteiten en als de winst

  (deels) wordt belast in het hoogste IB-tarief van 52%.

  Staking onderneming

  als u van plan bent om op korte termijn uw onderneming

  te beindigen of over te dragen moet u rekening houden

  met het volgende. Bij de beindiging van de onderneming

  dient u inkomstenbelasting te betalen over de daarbij

  gerealiseerde winst. De inkomstenbelasting wordt berekend

  met het progressieve tarief van box 1. Bij staking hebt u

  recht op een aftrek van 3.630. Dit bedrag wordt verminderd

  met eerder genoten bedragen aan stakingsaftrek. De belas-

  ting over de winst bij staking van de onderneming kunt

  u uitstellen door een lijfrente aan te kopen. Dat kan bij

  een verzekeringsmaatschappij of bij degene die uw onder-

  neming overneemt. het bedrag waarover u uitstel van

  belasting kunt krijgen hangt af van een aantal factoren,

  waaronder de gekozen lijfrentevorm en uw leeftijd op

  het moment van beindiging van de onderneming. het

  maximumbedrag in 2009 is 424.978. mede in verband

  met de belastingheffing in box 3 en de hoogte van de

  maximaal aftrekbare lijfrentepremie kan het verstandig

  zijn de onderneming pas na de jaarwisseling te beindigen.

  2. Al le ondernemers

  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

  als u in 2009 voor meer dan 2.200 investeert in bedrijfs-

  middelen, hebt u recht op kleinschaligheidsaftrek, zolang het

  totale bedrag van de investeringen minder dan 240.000

  bedraagt. De aftrek is een percentage van het investerings-

  bedrag. het aftrekpercentage varieert van 1% tot 25%.

  hoe lager het genvesteerde bedrag is, des te hoger is het

  aftrekpercentage. Voor samenwerkingsverbanden van

  zelfstandige ondernemers geldt het gezamenlijke investe-

  ringsbedrag als uitgangspunt voor het aftrekpercentage.

  Naar verwachting stijgt het maximum in 2010 naar

  300.000, terwijl het maximale aftrekpercentage omhoog

  gaat naar 28%.

  als investeringstijdstip geldt het moment waarop u de

  verplichting bent aangegaan. het is dus niet noodzakelijk

  dat u de investering al hebt betaald. als het bedrijfsmiddel

  echter nog niet in gebruik is genomen bedraagt de aftrek

  niet meer dan het bedrag dat al feitelijk is (aan)betaald.

  het restant is dan pas aftrekbaar in het daarop volgende

  jaar van ingebruikname of betaling.

  Let op: Niet alle bedrijfsmiddelen komen voor aftrek in

  aanmerking. Voor investeringen in zeer zuinige personen-

  autos en nulemissie-voertuigen hebt u met ingang van 2010

  wel recht op investeringsaftrek.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 6F E I T E N E N C I J F E R S

  het kan verstandig zijn om verdere investeringen uit te

  stellen tot na 1 januari 2010, bijvoorbeeld wanneer u door

  een betrekkelijk geringe investering net in een lager aftrek-

  percentage terecht zou komen of wanneer het investerings-

  bedrag boven het maximum van 240.000 uitkomt.

  Wanneer eerdere investeringen waarvoor u destijds

  investeringsaftrek hebt gehad ongedaan worden gemaakt

  binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van

  aanschaf, moet u de belastbare winst verhogen met een

  desinvesteringsbijtelling. het kan daarom zinvol zijn

  desinvesteringen uit te stellen tot na de jaarwisseling.

  Herinvesteringsreserve

  hebt u een herinvesteringsreserve die dit jaar dreigt vrij

  te vallen? Investeer dan nog in 2009. De herinvesterings-

  reserve valt dit jaar in de winst als de reserve is gevormd

  in 2006 en nog niet is afgeboekt op andere investeringen.

  2009 is dan het derde jaar na het jaar waarin de reserve

  is gevormd. Door nog in 2009 te investeren voorkomt u

  dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

  Verlenging van de herinvesteringstermijn is alleen

  mogelijk onder strikte voorwaarden.

  Zolang de reserve nog (deels) bestaat, dient u sowieso

  een concreet vervangingsvoornemen te hebben.

  Willekeurige afschrijving

  Investeringen die in 2009 of in 2010 worden gedaan,

  kunnen in afwijking van de reguliere afschrijvingster-

  mijnen in minimaal twee jaar worden afgeschreven. De

  hoogte van de afschrijving is willekeurig, maar bedraagt

  maximaal 50% per jaar. De willekeurige afschrijving is

  een tijdelijke maatregel die alleen geldt voor nieuwe

  bedrijfsmiddelen. De regeling geldt niet voor gebouwen,

  immaterile activa en personenautos. taxis en zeer

  zuinige personenautos mogen wel willekeurig worden

  afgeschreven. het bedrijfsmiddel moet vr 1 januari

  2013 in gebruik zijn genomen.

  WBSO

  Voor ondernemers die in een jaar tenminste 500 uur

  besteden aan speur- en ontwikkelingswerk, bestaat een

  speciale WBSo-aftrek. Indien u in het bezit bent van een

  S&o-verklaring kunt u maximaal 11.806 in aftrek

  brengen. Voor starters wordt de aftrek met 50% ver-

  hoogd. mocht u in 2009 niet, maar in 2010 wel voor

  deze aftrek in aanmerking komen, vraag dan tijdig uw

  S&o-verklaring aan. Uw aanvraag over het eerste

  kwartaal van 2010 moet vr 1 december 2009 zijn

  ingediend.

  Voorlopige verliesverrekening

  als maatregel om de gevolgen van de kredietcrisis te

  bestrijden heeft de staatssecretaris van Financin een

  eenmalige versoepeling in de verrekening van onderne-

  mingsverliezen mogelijk gemaakt. De versoepeling betreft

  de verliezen van het jaar 2008. het besluit bevat twee

  faciliteiten. ten eerste mag de Belastingdienst een verlies

  voorlopig verrekenen voordat aangifte is gedaan. U moet

  dan wel aan de hand van een (voorlopige) jaarrekening

  aannemelijk maken dat u in 2008 een verlies hebt geleden.

  ten tweede mag de Belastingdienst een voorschot geven

  op de voorlopige verrekening van het verlies van 2008 met

 • 7F E I T E N E N C I J F E R S

  een of meer daaraan voorafgaande winstjaren, ook al heeft

  de Belastingdienst over dat winstjaar alleen nog maar een

  voorlopige aanslag opgelegd.

  Auto van de zaak of priv?

  De maximale belastingvrije vergoeding per zakelijk gere-

  den kilometer bedraagt 0,19. Dat geldt ook voor het

  woon-werkverkeer. De bijtelling voor een (bestel)auto

  van de zaak bedraagt normaliter 25% van de catalogus-

  waarde van de auto. Er gelden afwijkende percentages

  voor zeer zuinige autos en voor zuinige autos. De

  bijtelling daarvoor bedraagt respectievelijk 14% en 20%.

  Voor nulemissie-voertuigen geldt in 2010 en 2011 geen

  bijtelling; daarna geldt tot en met 2014 een bijtelling van 7%.

  Bij een privgebruik van minder dan 500 kilometer geldt

  geen bijtelling.

  of het voordeliger is om in een auto van de zaak te

  rijden of de zakelijke kilometers van een privauto te

  declareren, is afhankelijk van uw situatie. met name bij

  een oudere auto met een hoge oorspronkelijke catalogus-

  waarde of bij een hoog aantal zakelijke kilometers kan

  het interessant zijn de auto priv te rijden.

  Kiest u voor een auto van de zaak, overweeg dan om een

  (zeer) zuinige auto aan te schaffen vanwege de lagere bij-

  telling, en de mogelijkheid van willekeurige afschrijving.

  Een zeer zuinige auto heeft een co2-uitstoot van maximaal

  95 g/km voor een diesel en maximaal 110 g/km voor andere

  autos. Zeer zuinige benzineautos zijn onder meer de

  Smart Fortwo, de Daihatsu cuore en de toyota aygo.

  Naar verwachting geldt voor zeer zuinige autos vanaf 2010

  een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. op dit moment

  profiteren zeer zuinige autos al van een verlaagd tarief.

  Let op: Ook voor uw werknemers die een auto nodig

  hebben voor hun werk kan het interessant zijn om de auto

  priv te gaan rijden tegen een vergoeding voor de zakelijke

  kilometers.

  3. L o on-/inkomstenb elasting

  Auto van de zaak voor werknemers

  om een bijtelling voor privgebruik van een auto van de

  zaak te voorkomen moet een werknemer bewijzen dat hij

  of zij minder dan 500 kilometer per jaar priv rijdt met

  de auto. Dat bewijs kan de werknemer leveren met een

  gedetailleerde rittenadministratie. De werkgever moet de

  rittenadministratie controleren en bij de loonadministratie

  bewaren. De bijtelling kan ook achterwege blijven als de

  werknemer een verklaring aflegt bij de Belastingdienst dat

  hij of zij de auto niet priv gebruikt en deze verklaring

  aan de werkgever overhandigt.

  Let op: Wees attent op de gevolgen van het intrekken van

  een verklaring geen privgebruik in de loop van het jaar.

  De bijtelling geldt namelijk voor het gehele jaar indien een

  auto ter beschikking staat en moet dus gecorrigeerd worden

  om te voorkomen dat te weinig loonbelasting is betaald.

  Voor een bestelauto die naar aard en inrichting uitslui-

  tend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor

  vervoer van goederen en voor een bestelauto die buiten

  werktijd niet gebruikt kan worden of waarvoor onder

  nadere voorwaarden een verbod op privgebruik geldt,

  is de bijtelling niet van toepassing.

 • 8Reiskostenvergoeding

  Zowel voor woon-werkverkeer als voor andere zakelijke

  ritten geldt een belastingvrije vergoeding van 0,19 per

  kilometer. Die vergoeding geldt ongeacht de vorm van

  vervoer en kan ook gegeven worden aan werknemers die

  met een fiets, die zij in het kader van een fietsplan hebben

  aangeschaft, naar het werk komen.

  Afdrachtvermindering WBSO

  De mogelijkheden van de afdrachtvermindering WBSo

  worden in 2010 verruimd door het oprekken van de

  loongrens in de eerste schijf van 150.000 naar 220.000.

  Afdrachtvermindering onderwijs

  De afdrachtvermindering onderwijs wordt tijdelijk

  uitgebreid met de afdrachtvermindering voor verhoging

  van het opleidingsniveau van werknemers. Deze afdracht-

  vermindering geldt voor een werknemer die in 2010 begint

  met een opleiding die relevant is voor zijn huidige of een

  toekomstige functie bij deze werkgever. De werknemer

  moet door deze opleiding wel een hoger opleidingsniveau

  behalen. De maatregel geldt alleen voor het jaar 2010.

  Geschenken

  Voor geschenken in natura bij feestdagen (kerstpakketten)

  of jubilea is er een faciliteit in de loonbelasting opgenomen.

  De loonbelasting komt dan als eindheffing voor uw rekening

  tegen een bijzonder tarief van 20%. De waarde van het

  geschenk mag per werknemer niet meer dan 70 bedragen.

  Los van deze mogelijkheid kan de eindheffing tegen het

  normale loonbelastingtarief worden toegepast op andere

  geschenken aan de werknemer, mits de waarde daarvan per

  keer niet hoger is dan 136 en er niet meer dan 272 per

  werknemer per jaar wordt geschonken. geschenken in

  de vorm van geld gelden altijd als loon.

  Spaarloon en levensloop

  Let op dat de vrijstelling van loonbelasting in 2009 volledig

  wordt benut als u deelneemt aan een spaarloon- of

  levensloopregeling. het volledige bedrag moet vr

  1 januari 2010 gestort zijn bij de instelling die de spaar-

  loon- of levensloopregeling uitvoert.

  De spaarloonregeling geldt niet als het personeel van een

  bv slechts bestaat uit de directeur-grootaandeelhouder (dga)

  en eventueel zijn meewerkende partner die tenminste 1/3

  van het aandelenkapitaal in hun bezit hebben. als de bv

  ook overig personeel in dienst heeft dat van de regeling

  gebruik kan maken, mogen ook de dga en zijn meewer-

  kende partner gebruik maken van de spaarloonregeling.

  Vaste onkostenvergoeding

  Werkgevers kunnen de kosten vergoeden die werknemers

  maken om hun werk naar behoren te doen. Dat kan per

  uitgave afzonderlijk, hetzij achteraf op declaratiebasis,

  hetzij door de werknemer vooraf toestemming te geven

  om een bepaalde uitgave te doen. Vaak wordt ervoor

  gekozen om een vaste vergoeding te geven die bedoeld is

  ter bestrijding van verschillende kosten. Een dergelijke

  vergoeding is alleen maar vrijgesteld van loonbelasting

  als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Is dat niet

  het geval, dan is de vergoeding onderdeel van het belaste

  loon van de werknemer. Een van de voorwaarden is dat

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 9vooraf een specificatie wordt opgesteld van kostensoorten

  en hun verwachte omvang. De specificatie van de vergoeding

  moet uiterlijk op het moment van betaling van de vergoe-

  ding zijn gemaakt. gebeurt dat niet, dan is de vergoeding

  loon en moet daarop loonbelasting worden ingehouden.

  De Belastingdienst kan vragen om steekproefsgewijs de

  werkelijk gemaakte kosten bij te houden. het is daarom

  verstandig om niet alleen een specificatie te maken maar

  om werknemers ook te vragen om hun uitgaven bij te

  houden gedurende een zekere periode en de bewijzen

  hiervan te verzamelen. Een niet onderbouwde of niet

  gespecificeerde vergoeding kan grote gevolgen hebben

  wanneer de Belastingdienst na verloop van enkele jaren

  naheffingsaanslagen oplegt.

  Middeling van inkomens

  De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet

  te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben.

  Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel

  en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt,

  kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald

  dan het geval zou zijn bij een meer gelijkmatige verdeling

  van hetzelfde inkomen over de jaren. met de middelings-

  regeling kunt u een vermindering van belasting verkrijgen.

  hiertoe worden de inkomens over drie opeenvolgende

  jaren gemiddeld, waarna de belasting per jaar over het

  gemiddelde inkomen wordt berekend.

  het verschil tussen de aanvankelijk berekende belasting

  en de herrekende belasting, verminderd met een drempel-

  bedrag, wordt op verzoek teruggegeven. het middelings-

  verzoek moet gedaan worden binnen drie jaar nadat de

  aanslagen over de betreffende jaren definitief zijn geworden.

  Een kalenderjaar mag maar n keer in een middeling

  worden betrokken. De keuze voor een middelingstijdvak

  kan veel verschil maken. het is daarom zinvol een

  (voorlopige) berekening te laten maken over verschillende

  periodes.

  Eigen woning

  als uw eigen woning inmiddels vrij van schulden is of

  als er nog maar een kleine schuld op de woning rust,

  geldt een beperking van de bijtelling voor het genot van

  de eigen woning (het eigenwoningforfait) tot het bedrag

  van de betaalde hypotheekrente. het kan daarom voordelig

  zijn om over te gaan tot aflossing van een nog bestaande

  schuld. als u dat vr 31 december 2009 doet, vermindert

  u al in dit jaar de rendementsgrondslag van box 3 en

  daarmee de te betalen belasting.

  houdt u wel rekening met de gevolgen van de bijleenregeling

  als u van plan bent op termijn een duurdere eigen woning

  te kopen en die met geleend geld te financieren. aflossing

  van de huidige schuld vermindert namelijk de aftrekbaar-

  heid van rente over de schuld op de nieuwe woning.

  De huidige rentepercentages zijn niet meer zo laag als in

  het recente verleden. toch kan het nog steeds interessant

  zijn om uw bestaande hypotheek nu te vervangen door

  een nieuwe en daarbij de rente voor langere periode vast

  te zetten, zodat u zekerheid hebt over uw verplichtingen.

  Let op: Bij vervroegde aflossing kan boeterente verschuldigd

  zijn. Laat uw bank daarvan een berekening maken voordat u

  tot vervroegde aflossing over gaat.

  Verwacht u dat u in 2010 een (veel) lager inkomen hebt

  dan in 2009? het vooruitbetalen van hypotheekrente in

  2009 voor het eerste halfjaar van 2010 kan tot een belasting-

  voordeel leiden als u in 2009 in een hoger belastingtarief

  valt. het moet hierbij wel gaan om een schriftelijk vast-

  gelegde betalingsverplichting.

  hebt u onderhoud aan uw woning laten uitvoeren of uw

  woning laten verbouwen en is in verband daarmee uw

  lening verhoogd, dan hebt u recht op aftrek van de rente

  die u betaalt over de verhoging. Zorg wel voor bewijzen

  van besteding aan de eigen woning in de vorm van

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 10

  premie in 2009 in aftrek te brengen hangt onder meer af

  van de hoogte van uw inkomens in 2009 en 2010 en van

  de hoogte van de premie. De maximale grondslag waarover

  de aftrek wordt berekend is met ingang van 2009 verhoogd

  tot 155.827.

  Giften

  onder bepaalde voorwaarden kunt u gedane giften

  aftrekken van uw inkomen. het gaat dan om giften aan

  instellingen die door de Belastingdienst zijn aangemerkt

  als het algemeen nut beogende instellingen. Er geldt een

  aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en

  uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal

  60. De aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het

  gezamenlijke verzamelinkomen. In verband met de

  aftrekdrempel is het raadzaam uw giften voor twee jaar

  te bundelen en in een jaar te doen, bijvoorbeeld door de

  voor 2010 geplande giften al in 2009 te doen.

  als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet

  aan dezelfde instelling, is het voordeliger om dit te doen in

  de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel

  geldt namelijk niet voor dergelijke giften als de looptijd

  tenminste vijf jaar bedraagt en er een notarile schenkings-

  akte is opgemaakt.

  Naast de aftrekbaarheid van de gift was de verplichting om de

  komende jaren een gift te doen een schuld die in mindering

  komt op de bezittingen in box 3. Daaraan komt per 30 decem-

  ber 2009 een einde. De schuld telt dus alleen mee in het

  beginvermogen van 2009, niet meer in het eindvermogen.

  Betaling belastingaanslagen

  het verdient aanbeveling om uw openstaande belasting-

  aanslagen nog dit jaar te betalen. Daardoor verlaagt u de

  rendementsgrondslag van box 3 omdat niet betaalde

  belastingen niet als schuld meetellen in box 3. als u weet

  dat u over uw box-1-inkomen van 2008 belasting moet

  bijbetalen, dan kunt u ter vermindering van de rendements-

  F E I T E N E N C I J F E R S

  offertes, rekeningen en bankafschriften.

  ook als u de kosten aanvankelijk uit eigen middelen hebt

  voldaan, kunt u uw lening verhogen en de rente in aftrek

  brengen, mits u kunt aantonen dat het van het begin af

  aan de bedoeling was om de kosten met geleend geld te

  financieren.

  als uw oude woning in afwachting van verkoop leeg staat,

  hebt u nog enige tijd recht op aftrek van de hypotheekrente

  voor de te koop staande woning naast het recht op aftrek

  van hypotheekrente voor uw nieuwe woning. Deze dubbele

  aftrek geldt gedurende maximaal twee kalenderjaren na

  het jaar waarin de woning leeg is komen te staan. hebt u

  de te koop staande woning in afwachting van de verkoop

  verhuurd, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

  mocht de verhuur worden beindigd binnen de periode

  waarin dubbele aftrek mogelijk is, dan herleeft de aftrek-

  mogelijkheid weer voor de resterende periode. Dit is een

  tijdelijke maatregel in verband met de huidige crisis. De

  regeling stopt op 1 januari 2012.

  hebt u de kosten van de hypotheek ook meegefinancierd?

  tot nu toe geldt dat de rente over dat deel van de financiering

  alleen aftrekbaar is voor starters op de woningmarkt.

  het recht op aftrek gaat per 1 januar1 2010 echter ook

  voor doorstromers gelden.

  Lijfrentepremie

  Wie jonger is dan 65 jaar heeft de mogelijkheid om een

  bestaand pensioentekort aan te vullen door middel van

  een lijfrente. De premie daarvan is tot een zeker maximum

  aftrekbaar. De vaak ingewikkelde berekening van de jaar-

  ruimte kan pas na het einde van het jaar worden gemaakt.

  De premie is daarom aftrekbaar in 2009 indien deze wordt

  gestort in de eerste 3 maanden van 2010. Uiteraard kunt

  u er ook voor kiezen om de in 2010 betaalde premie in

  dat jaar in aftrek te brengen. of het voordelig is om de

 • 11

  grondslag het bij te betalen bedrag ook al vr 31 december

  betalen. Wanneer u vr 1 oktober schriftelijk hebt

  gevraagd om een (nadere) voorlopige aanslag mag u

  ervan uitgaan dat deze tijdig wordt opgelegd en dus voor

  31 december kan worden betaald. Legt de inspecteur

  ondanks een tijdig verzoek de aanslag pas zo laat op dat

  u deze redelijkerwijs niet op 31 december kunt hebben

  betaald, dan mag de desbetreffende belastingschuld toch

  als betaald worden beschouwd bij de berekening van de

  rendementsgrondslag in box 3. het in mindering te

  brengen bedrag mag niet hoger zijn dan het uiteindelijk

  verschuldigde en binnen de termijn betaalde bedrag.

  4. Venno ots chapsb elasting

  Fiscale eenheid

  onder bepaalde voorwaarden mag een moedermaat-

  schappij een fiscale eenheid aangaan met een of meer van

  haar dochtermaatschappijen. Voor de vennootschaps-

  belasting betekent dit dat de moedermaatschappij belasting

  betaalt over de samengestelde winst van alle ondernemingen

  die deel uitmaken van de fiscale eenheid. De fiscale eenheid

  wordt op verzoek ontbonden of wordt automatisch ont-

  bonden als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

  als u een bestaande fiscale eenheid per 1 januari 2010 wilt

  verbreken dan moet u de aanvraag hiertoe indienen vr

  31 december 2009. als u een vennootschap voor het

  belastingjaar 2010 op wilt laten nemen in een fiscale

  eenheid dan moet u de aanvraag uiterlijk 1 april 2010

  hebben ingediend.

  Innovatiebox

  Sinds 1 januari 2007 kunnen bedrijven voor uitvindingen

  en technische toepassingen gebruik maken van de octrooi-

  box. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans

  voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van

  10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van

  research en development en een plafond in de octrooibox

  van vier maal de voortbrengingskosten van de uitvinding.

  per 1 januari 2008 is de octrooibox uitgebreid met

  immaterile activa waarvoor een S&o-verklaring is

  afgegeven. Naast het plafond van vier maal de voort-

  brengingskosten geldt voor S&o-activa een absoluut

  plafond van 400.000.

  per 1 januari 2010 verandert de naam octrooibox in

  innovatiebox en gaat het effectieve tarief omlaag naar 5%.

  ook worden de plafonds afgeschaft. hierdoor wordt de

  innovatiebox aantrekkelijker voor software en bedrijfs-

  geheimen.

  Exploitatieverliezen van een immaterieel actief die in deze

  box vallen kunnen in de jaren 2009 en 2010 volledig, in plaats

  van tegen het effectieve tarief van 10% respectievelijk 5%,

  in aanmerking worden genomen.

  Verruiming verliesverrekening

  Er komt een tijdelijke mogelijkheid tot verruiming van

  de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De

  verrekening van verliezen met winsten van eerdere jaren

  is normaal beperkt tot n jaar. Deze achterwaartse verlies-

  verrekening kan worden verlengd tot drie jaren. In ruil

  hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening beperkt

  van negen tot zes jaar. Er geldt een plafond van 10 miljoen

  per jaar. De maatregel geldt voor de belastingjaren 2009

  en 2010.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 12

  5. Omz etb elasting

  Btw-herrekening

  Voor het laatste aangiftetijdvak van het jaar moet u een

  herrekening maken van de over het kalenderjaar af te

  dragen btw. Indien het gebruik van bedrijfsmiddelen

  verandert van belaste naar vrijgestelde prestaties of

  omgekeerd, moet een herrekening plaatsvinden van de

  in aftrek gebrachte btw. Voor roerende bedrijfsmiddelen

  is het herrekentijdvak 5 jaar en voor onroerende zaken is

  dit 10 jaar. als een onroerende zaak meer dan twee jaar

  leeg staat dan dient de btw ook te worden herrekend.

  De voorbelasting die u op autokosten hebt aangegeven

  dient jaarlijks gecorrigeerd te worden voor het privgebruik

  van de auto van de zaak. De correctie kan forfaitair worden

  bepaald op 12% van 25% van de oorspronkelijke catalogus-

  waarde. U mag echter ook 12% afdragen over het werkelijk

  privgebruik van zakenautos van uw medewerkers. het

  privgebruik is aan te tonen door een sluitende kilometer-

  administratie.

  De hoge Raad heeft toegestaan dat de aNWB-tabellen

  voor autogebruik als norm worden gehanteerd. U dient na

  te gaan of de btw over de werkelijk verreden privkilometers

  lager uitvalt dan de btw over het autokostenforfait.

  Indien dit het geval is hoeft u slechts dit lagere bedrag af

  te dragen.

  per 1 januari 2008 vormt het privgebruik van onderne-

  mingsgoederen voor de omzetbelasting een belaste dienst.

  Voor het privgebruik moet u btw afdragen over de gemaakte

  uitgaven. gemaakte uitgaven zijn de kosten van verwerving

  of vervaardiging van een goed en de kosten van onder-

  houd, verbouwing, verbetering en herstel van het goed.

  Denk ook aan het privgebruik van elektriciteit, gas,

  warmte en water, aan relatiegeschenken en aan personeels-

  voorzieningen.

  Plaats van dienst

  Volgens de huidige hoofdregel vinden diensten aan

  ondernemers plaats daar waar de dienstverrichter is

  gevestigd. met ingang van 1 januari 2010 vinden diensten

  aan ondernemers plaats daar waar de afnemer is gevestigd.

  Dit betekent dat veel diensten aan buitenlandse onder-

  nemers voortaan voor de heffing van omzetbelasting in

  het buitenland plaatsvinden. om te voorkomen dat

  Nederlandse ondernemers per 1 januari 2010 buiten-

  landse omzetbelasting in rekening moeten brengen,

  geldt voor deze diensten dat de buitenlandse afnemers

  de plicht hebben om de aan hen verlegde omzetbelasting

  te betalen. Door deze maatregel worden ondernemers

  minder geconfronteerd met buitenlandse omzetbelasting.

  het nieuwe systeem leidt wel tot extra administratieve

  lasten voor de dienstverrichter. Deze moet de diensten

  aan buitenlandse afnemers voortaan een keer per kwartaal

  opgeven aan de Belastingdienst. op de hoofdregel voor

  de plaats van dienst voor diensten aan ondernemers

  bestaan een beperkt aantal uitzonderingen, zoals voor

  diensten aan onroerende zaken. Deze diensten vinden

  plaats daar waar de onroerende zaak is gelegen. Voor

  diensten aan niet-ondernemers blijft als hoofdregel gelden

  dat de plaats van dienst daar is waar de dienstverrichter

  is gevestigd. Nederlandse ondernemers die diensten van

  buitenlandse ondernemers betrekken en naar wie de

  verschuldigde omzetbelasting is verlegd, moeten de verlegde

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 13

  omzetbelasting op hun aangifte als verschuldigd aangeven.

  Ze kunnen deze, mits gebruikt voor belaste prestaties, op

  dezelfde aangifte als voorbelasting verrekenen.

  Teruggaaf buitenlandse belasting

  ondernemers kunnen voortaan de btw uit andere lidstaten

  terugvragen in eigen land. Verzoeken om teruggaaf van

  buitenlandse omzetbelasting dienen vanaf 2010 bij de

  Nederlandse Belastingdienst elektronisch te worden gedaan.

  het is niet meer nodig de originele facturen en een verkla-

  ring van de Nederlandse Belastingdienst mee te sturen.

  De Nederlandse Belastingdienst stuurt de verzoeken door

  naar de betreffende lidstaat. De buitenlandse belasting-

  dienst betaalt de teruggaaf en vergoedt heffingsrente.

  6. Dga

  Vaststelling salaris

  Voor zover dat nog niet is gebeurd moet het salaris van

  2009 dat u als dga van een bv ontvangt worden vastgesteld.

  houdt wel rekening met de fictief-salarisregeling indien

  u voor uw arbeid voor de bv geen salaris ontvangt of het

  ontvangen salaris lager is dan gebruikelijk. De wetgever

  gaat er dan namelijk van uit dat u een reel salaris krijgt.

  Een afwijkingsmarge van 30% is toegestaan. Dit fictieve

  salaris bedraagt minimaal 40.000 per jaar.

  De economische problematiek heeft aanleiding gegeven

  de regeling tijdelijk te versoepelen. het in 2009 in aanmerking

  te nemen gebruikelijk loon mag volgens de volgende breuk

  worden verlaagd: loon 2008 x omzet eerste halfjaar 2009/

  omzet eerste halfjaar 2008. hetzelfde geldt voor 2010.

  Vanwege het ontbreken van omzetgegevens mag het gebrui-

  kelijk loon gedurende het eerste kalenderhalfjaar van 2010

  aansluiten bij het niveau van 2009. het is geen probleem

  als het loon van de dga hierdoor lager wordt dan 40.000.

  Verder hoeft met ingang van 2010 geen rekening te worden

  gehouden met een gebruikelijk loon als de werkzaamheden

  dermate beperkt zijn in omvang dat een gebruikelijke

  beloning daarvoor niet hoger is dan 5.000 per jaar. U

  kunt beloning dan achterwege laten, waardoor er geen

  loonadministratie hoeft te worden gevoerd.

  Levensloopregeling

  ook de dga kan gebruik maken van de levensloopregeling

  en jaarlijks 12% van zijn salaris sparen om eerder met

  pensioen te gaan. het spaartegoed wordt pas belast op het

  moment dat u daaruit opneemt. Voor ieder jaar dat u in

  de levensloopregeling hebt gespaard, hebt u bij opname

  recht op een heffingskorting van 195 (2009). het spaar-

  saldo valt buiten de heffing in box 3. U moet wel bij een

  bank of een verzekeraar sparen.

  Vordering op bv

  Een vordering op de eigen bv valt niet in box 3 maar in

  box 1. U moet over uw vordering een zakelijke rente

  berekenen. De door u ontvangen rente wordt bij uw

  inkomen opgeteld en belast. Voor de bv is de betaalde

  rente een aftrekpost. Bij een rekening-courantverhouding

  met uw bv hoeft u de rente niet aan te geven als het saldo

  in de loop van het jaar niet hoger is geweest dan 17.500.

  De bv mag dan uiteraard geen rente in aftrek brengen.

  Vanwege de verschillen in rente kan het verstandig zijn de

  hoofdsom te splitsen in een lening en een rekening-courant.

  ook kan het fiscaal interessant zijn om een vordering op

  de eigen bv af te laten lossen na 1 januari 2010. hiermee

  voorkomt u dat de aflossing in het eindvermogen van

  2009 n het beginvermogen van 2010 meetelt voor de

  belastingheffing in box 3.

  Inbreng aan bv verhuurd pand

  met ingang van 2001 wordt de terbeschikkingstelling

  van vermogensbestanddelen aan een bv door een

  aanmerkelijkbelanghouder belast in box 1 als resultaat

  uit overige werkzaamheden. Een pand dat vr 2001 ter

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • beschikking werd gesteld aan de bv is met ingang van

  1 januari 2001 automatisch in deze tbs-regeling terecht-

  gekomen. De overdracht van een ter beschikking gesteld

  pand aan de eigen bv leidt tot de heffing van inkomsten-

  en overdrachtsbelasting.

  gedurende het jaar 2010 bestaat eenmalig de mogelijkheid

  om een ter beschikking gesteld pand in te brengen in een

  bv zonder heffing van inkomstenbelasting of overdrachts-

  belasting. Voor de inkomstenbelasting wordt het pand

  tegen de boekwaarde doorgeschoven. De belastingplichtige

  die het pand inbrengt moet na de inbreng tenminste 90%

  van het aandelenkapitaal bezitten in de bv waarin het pand

  is ingebracht. De bv hoeft geen materile onderneming

  te drijven.

  De inbreng moet plaatsvinden tegen uitreiking van

  aandelen. Daarvoor is notarile medewerking vereist.

  creditering is behoudens afronding niet toegestaan. In een

  situatie waarin de aandeelhouder 100% van het aandelen-

  kapitaal bezit, mag de inbreng ook tegen agio (zonder

  uitgifte van aandelen) plaatsvinden.

  Er geldt een vervreemdingsverbod voor de aandelen van

  drie jaren.

  als aan de terbeschikkingstelling binnen afzienbare tijd

  een einde zal komen en het pand verder in de gunstige

  box 3 zal kunnen worden gexploiteerd, moet qua tarief

  overwogen worden om geen gebruik te maken van deze

  handreiking.

  14

  Doorschuiffaciliteit bij schenken van ab-aandelen

  Iemand heeft een aanmerkelijk belang (ab) als hij alleen

  of samen met zijn fiscale partner een belang heeft van

  tenminste 5% in een bv of nv. De voordelen uit een ab

  worden belast in box 2 tegen een tarief van 25%. Dit geldt

  zowel voor dividenden als voor verkoopopbrengsten.

  ook bij het schenken van ab-aandelen moet inkomsten-

  belasting worden betaald over de meerwaarde van de aan-

  delen. per 1 januari 2010 komt er een doorschuiffaciliteit

  bij schenking van ab-aandelen voor de inkomstenbelasting

  voor zover de bv een materile onderneming drijft. Dat

  betekent dat de doorschuifregeling ook van toepassing kan

  zijn op een gedeelte van de overdracht krachtens schenking.

  Bij de overdrager kan geen aanmerkelijkbelangverlies

  ontstaan. het deel van de verkrijgingsprijs dat niet in aan-

  merking is genomen bij de overdrager, wordt doorgeschoven

  naar de begiftigde. Voor zover de doorschuifregeling niet

  is toegepast, geldt als verkrijgingsprijs bij de verkrijger op

  grond van de hoofdregel de waarde in het economische

  verkeer.

  Doorschuiffaciliteit bij overlijden

  De doorschuiffaciliteit bij vererven van ab-aandelen geldt

  met ingang van 1 januari 2010 slechts voor zover de bv

  een materile onderneming drijft. Deze eis wordt nu niet

  gesteld. over de waarde van het aanmerkelijk belang voor

  zover deze toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen

  moet worden afgerekend. als vervolgens binnen 24 maanden

  na het overlijden beleggingsvermogen als dividend wordt

  uitgekeerd is over dat dividend inkomstenbelasting

  verschuldigd. op verzoek wordt het dividend niet belast,

  mits het dividend wordt afgeboekt op de verkrijgingsprijs

  van de krachtens erfrecht verkregen aandelen.

  Betalingsfaciliteit

  De uitstelfaciliteit voor de verschuldigde inkomstenbelasting

  bij de overdracht van ab-aandelen wordt gewijzigd. Deze

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 15

  faciliteit geldt nu bij de overdracht van ab-aandelen binnen

  de familiekring en houdt in dat maximaal tien jaren

  uitstel van betaling wordt verleend. De beperking tot de

  familiekring vervalt.

  In verband met de invoering van een doorschuiffaciliteit

  bij schenking wordt de uitstelfaciliteit beperkt tot

  overdrachten tegen schuldigerkenning. Wanneer in

  plaats van de dga zijn of haar houdstervennootschap

  aandelen voor een lagere prijs overdraagt, is sprake van

  een dividenduitkering aan de dga. Dat is een voordeel

  waarop de doorschuifregeling niet kan worden toegepast.

  Deze situatie valt voortaan onder de uitstelfaciliteit.

  Faciliteiten tbs-regeling

  met ingang van 1 januari 2010 kan ook binnen de

  tbs-regeling gebruik gemaakt worden van de ondernemers-

  faciliteiten herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve.

  Vorming van een herinvesteringsreserve maakt uitstel

  van belastingheffing mogelijk over de bij vervreemding

  van een bedrijfsmiddel gerealiseerde meerwaarde.

  Vorming van een kostenegalisatiereserve maakt het

  mogelijk om piekuitgaven te spreiden over de jaren.

  per 1 januari 2010 komt er een tbs-vrijstelling, analoog aan

  de voor ondernemers geldende mKB-winstvrijstelling.

  12% van het resultaat wordt daarmee vrijgesteld van

  belastingheffing.

  Uitbreiding betalingsfaciliteit tbs-regeling

  Een terbeschikkingsteller krijgt maximaal 10 jaar uitstel

  van betaling voor de verschuldigde inkomstenbelasting

  als de terbeschikkingstelling wordt beindigd zonder

  vervreemding van de ter beschikking gestelde zaak. De

  bestaande vermogenstoets voor de uitstelfaciliteit vervalt.

  De betalingsfaciliteit wordt uitgebreid met gevallen waarin

  de ter beschikking gestelde zaak is geschonken of vervreemd

  waarbij de koopsom schuldig is gebleven.

  7. S chenk ings- en successiere cht

  Schenkingen aan kinderen

  het belangrijkste argument om al tijdens uw leven een

  deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen is

  de besparing van successierecht na uw overlijden. het

  overgehevelde vermogen maakt immers geen deel meer

  uit van uw nalatenschap en kan dus niet meer worden

  belast met successierecht. als besparing van successierecht

  de opzet is, is het verstandig schenkingen niet zomaar te

  doen maar hiervoor een schenkingsprogramma op te

  stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde

  periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, leidt tot een optimaal

  gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan

  kinderen. Daarnaast kan de progressie in het tarief worden

  bestreden. Een bijkomend voordeel van schenken is dat de

  aangroei van het vermogen bij de kinderen plaatsvindt en

  dus niet met successierecht wordt belast na uw overlijden.

  Een schenking aan uw kinderen in 2009 is vrij van schen-

  kingsrecht tot een bedrag van 4.556 per kind. Voor

  kinderen tussen 18 en 35 jaar geldt eenmalig een verhoog-

  de vrijstelling van 22.760. boven de vrijstelling geldt een

  tarief van 5% over de eerste 22.763 en daarna 8% over de

  volgende 22.756. het tarief stijgt tot 27% als de schen-

  king meer bedraagt dan 910.163.

  Een voorbeeld

  U wilt uw kinderen een bedrag schenken van 100.000.

  Doet u dat ineens, dan bent u een bedrag van 8.948 aan

  schenkingsrecht verschuldigd. Doet u het echter gespreid

  door over een periode van vijf jaar 20.0000 te schenken,

  dan bent u 3.860 aan schenkingsrecht verschuldigd. Daar-

  mee bereikt u een besparing van 5.088 per kind. omdat de

  vrijstellingen en de tariefschijven jaarlijks gendexeerd worden

  zal de uiteindelijke besparing zelfs nog iets hoger zijn.

  Let op: Het voorbeeld is gebaseerd op de huidige wetgeving!

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • Let op: Per 1 januari 2010 veranderen het schenkingsrecht

  en het successierecht. Er komt een vereenvoudiging van de

  momenteel ingewikkelde tariefstructuur. Voor kinderen geldt

  tot een bedrag van 118.000 een tarief van 10%. Boven

  dat bedrag geldt een tarief van 20%. De te behalen bespa-

  ring aan successierecht door het doen van schenkingen daalt

  daardoor.

  Let op: De eenmalig verhoogde vrijstelling voor meerder-

  jarige kinderen tot 35 jaar wordt 24.000. Er geldt een

  extra verhoogde vrijstelling als het kind de schenking

  gebruikt voor de verwerving van een eigen woning of een

  studiefonds. Indien nog geen gebruik is gemaakt van de

  verhoogde vrijstelling is deze vrijstelling 50.000. Als voor

  2010 reeds gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstel-

  ling geldt een eenmalige vrijstelling van 26.000 als de

  schenking wordt gebruikt voor een eigen woning.

  Let op: Hoewel de tarieven door de herziening per 1 januari

  2010 voor veel verkrijgers zullen dalen, worden andere

  familieleden dan partners en kinderen daarvan de dupe.

  Voor kleinkinderen geldt nu nog een starttarief van 8%.

  Dat wordt straks 30%. Wilt u dus meer dan het bedrag

  van de vrijstelling schenken aan uw kleinkinderen, doe dat

  dan in 2009 om te profiteren van de dan nog lage tarieven.

  De vrijstelling voor kleinkinderen in 2009 bedraagt

  2.734. Houdt u er wel rekening mee dat de vrijstelling

  vervalt indien u meer schenkt dan dit bedrag en dat de

  vrijstelling eenmaal per periode van 12 maanden geldt!

  Wordt er binnen 12 maanden meer dan de vrijstelling

  geschonken, ook al is dat in meerdere keren, dan vervalt

  dus de vrijstelling.

  Desgewenst kan een schenking door schuldigerkenning

  plaatsvinden. als ouder houdt u dan de beschikking over

  de geschonken bedragen. De schenkingen, mits gedaan

  bij notarile akte, verlagen de toekomstige nalatenschap.

  Voorwaarde is wel dat u jaarlijks daadwerkelijk rente betaalt

  over de schuldig gebleven bedragen. Deze rente is bij u

  niet aftrekbaar en bij uw kinderen niet belast.

  Voor schuldigerkenningen die gedaan zijn na 1 januari

  2010 moet de rente ten minste 6% bedragen. Wordt er

  minder rente betaald, dan vormt dit verschil weer een

  belaste schenking voor de begiftigde. Voor schuldig-

  erkenningen die gedaan zijn vr 2010 blijft de overeen-

  gekomen rente gelden mits deze op het tijdstip van de

  schuldigerkenning voldoende zakelijk was.

  ook over direct opeisbare leningen dient met ingang van

  2010 ten minste 6% rente te worden berekend. anders dan

  bij de schuldigerkenningen geldt daarvoor geen overgangs-

  recht voor oude gevallen.

  Bij schenking van ondernemingsvermogen geldt voor de

  heffing van schenkingsrecht in 2008 een vrijstelling van

  75% van de waarde van de onderneming. Deze vrijstelling

  gaat omhoog naar 83%. Voor bedrijfsvermogens van

  minder dan 1.000.000 geldt zelfs een algehele vrijstelling.

  het is dus zinvol om te wachten met het schenken van

  ondernemingsvermogen tot na 1 januari 2010.

  Let op: Deze vrijstelling geldt ook bij schenking van

  aanmerkelijk-belangaandelen onder de voorwaarde dat er

  sprake is van een materile onderneming. Er geldt een

  kleine franchise voor beleggingsvermogen.

  Vanaf 2010 neemt het partnerbegrip een belangrijke

  plaats in. men kan slechts met n persoon partner zijn.

  alleen wanneer sprake is van een wederzijdse zorgplicht

  is sprake van partners en kan bij schenking en overlijden

  een beroep worden gedaan op de partnervrijstelling.

  Voor gehuwden en geregistreerde partners geldt die

  zorgplicht al van rechtswege. Samenwoners moeten die

  zorgplicht vastleggen in een notarieel samenlevingscontract.

  Samenwoners die voorafgaand aan het overlijden gedurende

  16

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 17

  vijf kalenderjaren een gezamenlijke huishouding hebben

  gevoerd worden ook zonder samenlevingscontract aange-

  merkt als partners. Vereist is inschrijving in de gemeentelijke

  basisadministratie op hetzelfde adres.

  Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen in beginsel geen

  partner zijn. Een uitzondering geldt voor bloedverwanten

  in de eerste graad (ouders en kinderen) indien deze in het

  jaar voorafgaand aan het overlijden de andere bloedverwant

  hebben aangewezen als een begunstigde voor een zogeheten

  mantelzorgcompliment en die andere bloedverwant die

  uitkering ook heeft genoten.

  Broers en zussen kunnen wel partner zijn. Naast de notarile

  akte is een minimale periode van samenwonen vereist.

  Deze periode is voor de erfbelasting zes maanden en

  voor de schenkbelasting twee jaar.

  ongehuwde partners krijgen na de inwerkingtreding van

  de nieuwe wet een jaar de tijd een notarieel samenlevings-

  contract aan te gaan. In de tussenliggende periode worden

  zij geacht partner te zijn als aan de overige voorwaarden

  is voldaan.

  8. Varia

  Financieringen

  Kijk de financieringsovereenkomsten van de onderneming

  en van de eigen woning na. In de huidige financile situatie

  is het de vraag of het verstandig is om extra af te lossen op

  leningen. Doe dit uitsluitend indien uw liquiditeitspositie

  het toelaat of indien de bank bereid is de aflossing opnieuw

  en voordeliger te financieren. houd voordat u tot vervroegde

  aflossing overgaat rekening met uw toekomstige financie-

  ringsbehoefte. De kans bestaat dat uw bank minder snel

  bereid is om u een lening te verstrekken.

  hebt u behoefte aan extra financiering maar onvoldoende

  zekerheden? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de

  garantieregeling van de rijksoverheid voor mKB-kredieten.

  Deze regeling is onlangs uitgebreid. Nu mogen bedrijven

  maximaal 250 werknemers in dienst hebben (was 100)

  om in aanmerking te komen. Er zijn regelingen voor

  starters, voor gewone ondernemers en voor innovatieve

  ondernemers. Voor starters is het garantiebedrag verhoogd

  van 100.000 naar 200.000. Voor gewone ondernemers

  is de garantie verhoogd van 1.000.000 naar 1.500.000.

  Ondernemingsstructuur

  Is de gekozen ondernemingsstructuur nog wel de juiste

  vorm? Wellicht is het verstandig uw eenmanszaak om te

  zetten naar een bv. het kan ook voordelig voor u zijn om

  de bv-vorm juist te verlaten en terug te gaan naar een

  eenmanszaak. Wellicht is een man-vrouwfirma het juiste

  alternatief voor u. Naast fiscale aspecten heeft de onder-

  nemingsstructuur invloed op uw juridische positie.

  overleg daarom met uw adviseur!

  Let op: Houd bij wijzigingen in de ondernemingsstructuur

  rekening met formaliteiten zoals in- of uitschrijving in of

  uit het Handelsregister. Een uitgetreden vennoot van een

  vof die niet als zodanig is uitgeschreven blijft naar derden

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 18

  toe gewoon aansprakelijk. Dat geldt ook voor bestuurders

  van vennootschappen die niet zijn uitgeschreven. Denk als

  bestuurder van een bv ook aan de verplichte deponering van

  de jaarstukken!

  Verklaring arbeidsrelatie

  als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert is

  het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een

  dienstbetrekking hebt, of u ondernemer bent of dat er

  sprake is van bijverdiensten. De Belastingdienst geeft

  daarom op uw verzoek een verklaring arbeidsrelatie

  (VaR) af. met deze verklaring kunt u vooraf zekerheid

  krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie

  als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of

  belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt

  belast. De Belastingdienst kan ook een VaR afgeven

  waarin staat dat u uw werkzaamheden verricht voor

  rekening en risico van uw vennootschap.

  Samengevat kan de VaR op basis van 4 situaties worden

  afgegeven:

  Winst uit onderneming

  Inkomsten uit dienstbetrekking

  Resultaat uit overige werkzaamheden

  Werkzaamheden voor rekening en risico van uw ven-

  nootschap (dga)

  Een VaR is geldig tot het einde van het jaar van afgifte.

  als u vr 1 november bezig bent met een opdracht die

  doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar),

  hoeft u voor die opdracht in het volgende kalenderjaar

  geen nieuwe VaR aan uw opdrachtgever te geven. als u

  na 1 november met een opdracht bent begonnen, moet u

  in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe VaR aan uw

  opdrachtgever geven.

  met ingang van 1 januari 2010 wordt een VaR automatisch

  verlengd wanneer er in de drie voorgaande jaren geen

  wijziging in de arbeidsverhouding is geweest.

  De voorwaarden voor automatische verlenging zijn:

  De belastingplichtige heeft drie jaar achtereen een verzoek

  voor een VaR ingediend voor dezelfde soort werkzaam-

  heden die onder vergelijkbare condities zijn verricht.

  In die jaren is steeds eenzelfde soort VAR afgegeven.

  Deze beschikkingen zijn niet meer herzien.

  LO ONBEL ASTING

  9. L o onb egrip

  De huidige loonheffingen kennen verschillende loonbe-

  grippen. Dat leidt tot ingewikkelde berekeningen om van

  een bruto loon tot een netto loon te komen. al jaren wordt

  gepleit voor een eenduidig loonbegrip. het kabinet heeft

  een belangrijke stap gezet door het indienen van het wets-

  voorstel Uniformering Loonbegrip. Voor de werknemer

  wordt de loonstrook eenvoudiger doordat deze korter en

  duidelijker wordt; de verschillende ingewikkelde tussen-

  berekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen en

  correcties bij meerdere dienstbetrekkingen komen te

  vervallen. hoewel dit wetsvoorstel tegelijk met het

  Belastingplan 2010 is ingediend, is het de bedoeling dat

  het op zijn vroegst per 1 januari 2011 wordt ingevoerd

  om alle betrokkenen de tijd te geven zich voor te bereiden.

  Een mogelijke vervolgstap is een verdere vereenvoudiging

  van de heffing van premies door de invoering van een

  loonsomheffing. Belangrijk aspect van dit wetsvoorstel is

  dat het bijdraagt een aan verdere vermindering van de

  administratieve lasten. Voor een uniform loonbegrip

  moeten de verschillen in de diverse loonbegrippen

  worden weggenomen.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 19

  De voorgestelde maatregelen zijn:

  1. afschaffing van het werknemersdeel in de awf-premie.

  2. toepassing van de omkeerregel voor de werknemers-

  verzekeringen op de levensloopregeling.

  3. het aanmerken als loon voor de premies werknemers-

  verzekeringen van de bijtelling privgebruik auto.

  4. Vervanging van de werkgeversvergoeding inkomens-

  afhankelijke bijdrage ZVW door een werkgeversheffing.

  5. afschaffing van de franchise voor de door de werkgever

  verschuldigde awf-premie. Voor alle werknemers-

  verzekeringen geldt dan dezelfde premiegrondslag.

  10. Nieuwe werk kostenregel ing

  het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen

  aan werknemers wordt sterk vereenvoudigd. Deze veran-

  dering komt tegemoet aan een veel gehoorde wens van

  werkgevers. op dit moment zijn er 28 categorien

  vergoedingen en verstrekkingen waarvoor allemaal

  aparte regels gelden, zoals bijvoorbeeld werkkleding,

  kerstpakketten, laptops, fietsen en bedrijfsfitness. De

  nieuwe werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter.

  Er komt een forfaitaire vrijstelling van 1,5% van de

  fiscale loonsom. tot een maximum van 1,5% van het

  loon is de werkgever dus vrij om onbelast vergoedingen

  en verstrekkingen aan zijn personeel te geven.

  Dit forfait wordt aangevuld met nog slechts een beperkt

  aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Er

  komen gerichte vrijstellingen voor reiskosten, tijdelijke

  verblijfkosten, cursussen, studiekosten en verhuiskosten

  in het kader van bedrijfsverplaatsing.

  het nieuwe stelsel is dus veel eenvoudiger en heeft

  daarnaast als voordeel dat een werkgever niet meer per

  werknemer hoeft bij te houden welke vergoedingen en

  verstrekkingen er zijn gegeven.

  Voorgesteld wordt de wijziging eerst per 1 januari 2011

  in te laten gaan. Na invoering mogen werkgevers de

  huidige regeling nog gedurende drie jaren blijven

  toepassen.

  SO CIALE VERZEKERINGEN

  11. AOW-le efti jd

  omdat de sociale partners het niet eens konden worden

  over een aanpassing van de aoW-leeftijd voor de afgesproken

  datum, zet het kabinet de eerder aangekondigde verhoging

  van de aoW-leeftijd naar 67 jaar door. anders dan eerder

  aangekondigd gaat de aoW-leeftijd in twee stappen

  omhoog. In 2020 wordt de aoW-leeftijd 66 jaar en in

  2025 wordt die 67 jaar. Doordat de eerste verhoging van

  de aoW-leeftijd in 2020 plaatsvindt, blijven mensen die

  op 1 januari 2010 55 jaar of ouder zijn buiten schot. De

  kabinetsplannen gaan overigens verder dan alleen verhoging

  van de aoW-leeftijd. ook in andere wetgeving zal de

  pensioenleeftijd worden aangepast. Dat geldt bijvoorbeeld

  voor de regeling voor de lijfrentepremieaftrek.

  Werknemers die 42 jaar lang hebben gewerkt kunnen

  ervoor kiezen om op 65-jarige leeftijd te stoppen. Dat

  leidt wel tot een verlaging van de aoW-uitkering met

  circa 8% per jaar.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 20

  het kabinet wil het doorwerken stimuleren door de invoering

  van een inkomensgerelateerde arbeidskorting.

  Werkgevers worden verplicht om werknemers in zware

  beroepen na 30 jaar minder belastend werk te laten doen.

  De sanctie op deze verplichting is dat de werkgever moet

  betalen voor de mogelijkheid dat werknemers in zware

  beroepen met 65 jaar stoppen met werken. het begrip

  zware beroepen is nog niet ingevuld; dat moet in de

  praktijk gebeuren.

  Werknemers die voordat zij 65 jaar oud zijn werkloos of

  arbeidsongeschikt zijn geworden, verliezen met 65 jaar

  het recht op deze uitkering. In plaats daarvan krijgen zij

  een uitkering rond het aoW-niveau. Eigen vermogen en

  het inkomen van de partner blijven buiten beschouwing.

  tenslotte wordt de arbowet gewijzigd door de opname

  van de verplichting voor werkgevers en werknemers om

  een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in te voeren. Dat moet

  ervoor zorgen dat werknemers hun werk kunnen blijven

  doen tot 67 jaar.

  12. Dienstb etrek k ing

  Een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft drie essentile

  kenmerken. als deze kenmerken aanwezig zijn is sprake

  van een dienstbetrekking, ook als partijen hun onderlinge

  verhouding anders noemen. De drie kenmerken van een

  dienstbetrekking zijn het bestaan van een gezagsverhouding,

  de verplichting tot persoonlijke dienstverrichting en de

  verplichting tot loonbetaling.

  ook iemand die zelfstandig ondernemer is, kan in dienst-

  betrekking werken voor een ander, ook al is daar niet bewust

  voor gekozen. Bepalend is ook dan of de arbeidsverhouding

  aan de kenmerken van een dienstbetrekking voldoet.

  De centrale Raad van Beroep is van oordeel dat een

  elektrotechnisch installateur met een eigen winkel in

  elektrische apparatuur in dienstbetrekking werkte voor

  een andere installateur. het ging om op projectbasis verrichte

  werkzaamheden. Deze opdrachten werden door de andere

  installateur aangenomen tegen door hem vastgestelde

  prijzen en door de eerste installateur uitgevoerd tegen een

  vast uurtarief. Dat uurtarief vormde de contraprestatie voor

  het verrichten van arbeid en wordt als loon aangemerkt.

  Voor het bestaan van een gezagsverhouding is voldoende

  dat de vermeende werkgever aanwijzingen en instructies

  kan geven. als de werkzaamheden passen in de normale

  bedrijfsvoering is het ontbreken van werkgeversgezag

  niet aannemelijk.

  De verplichting tot persoonlijke dienstverrichting wordt

  aanwezig verondersteld als feitelijke vervanging zich niet

  heeft voorgedaan en de aard van de werkzaamheden

  vervanging door een willekeurige derde niet toelaat.

  ARBEIDSRECHT

  13. Alcoholverslaving

  het is verkeersvliegers niet alleen tijdens het werk, maar

  ook gedurende een aantal uren vr de aanvang van een

  vlucht of een reservedienst verboden om alcohol of drugs

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 21

  te gebruiken. Binnen 24 uur voor de aanvang van een vlucht

  of een reservedienst is overmatig alcoholgebruik verboden.

  als richtlijn geldt een maximum van vier glazen bier.

  Na een blaastest die werd afgenomen van een verkeers-

  vlieger werd hem een vliegverbod opgelegd in verband

  met het geconstateerde alcoholpromillage. Vervolgens

  schorste de luchtvaartmaatschappij de vlieger hangende

  verder onderzoek. Na een gesprek met zijn leidinggevende

  erkende de vlieger dat hij een alcoholverslaving had en

  stelde hij zich onder behandeling. De luchtvaartmaatschappij

  verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeids-

  overeenkomst. De kantonrechter wees het verzoek af omdat

  de vlieger arbeidsongeschikt was. Een alcoholverslaving

  geldt als een ziekte. opzeggen wegens ziekte is niet toe-

  gestaan. Volgens de kantonrechter waren er geen andere

  omstandigheden die een gewichtige reden voor ontslag

  vormden.

  De kantonrechter hield rekening met de blanco voor-

  geschiedenis en het lange dienstverband van de vlieger.

  De omstandigheden waren onvoldoende voor een

  vertrouwensbreuk. Van een goede werkgever mag verwacht

  worden dat hij een werknemer ondersteuning biedt bij

  de aanpak van een alcoholprobleem.

  14. L e efti jds dis criminatie

  het is in het algemeen verboden om onderscheid naar

  leeftijd te maken tussen werknemers, onder meer bij de

  beindiging van arbeidsovereenkomsten. het verbod op

  leeftijdsdiscriminatie is opgenomen in de Wet gelijke

  Behandeling op grond van Leeftijd bij de arbeid (WgBL).

  onderscheid naar leeftijd is niet verboden indien er een

  objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor het

  onderscheid.

  In het kader van een reorganisatie kwam een werkgever

  met de vakbonden een Sociaal plan overeen. het Sociaal

  plan bevatte onder meer een afvloeiingsregeling voor de

  werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigde

  in verband met de reorganisatie. Voor werknemers

  geboren vr 1950 en in dienst getreden vr 1 oktober

  1997 gold een andere regeling. De vraag was of deze

  afwijkende regeling in strijd was met het verbod op

  leeftijdsdiscriminatie. Een van de betrokken oudere

  werknemers voerde aan dat dit het geval was, omdat hij

  door deze regeling slechter af was dan wanneer hij

  gebruik zou kunnen maken van de regeling voor jongere

  werknemers.

  De werkgever voerde aan dat hij met het maken van

  leeftijdsonderscheid in het Sociaal plan inkomenszeker-

  heid wilde bieden aan de oudere werknemers, rekening

  houdend met de sociale uitkeringen en prepensioenrege-

  ling. Voor deze groep werknemers gold een inkomens-

  garantie van 80% van het laatst verdiende salaris. De

  kantonrechter vond het gemaakte leeftijdsonderscheid

  gerechtvaardigd omdat het aansloot bij de leeftijdsgrens

  voor deelname aan de prepensioenregeling. Een leeftijds-

  neutrale regeling zou voor alle groepen werknemers een

  slechtere regeling hebben betekend zonder gegarandeerde

  inkomenszekerheid voor oudere werknemers. De kanton-

  rechter vond het gemaakte leeftijdsonderscheid objectief

  gerechtvaardigd.

  Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst

  mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijk-

  heid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd

  of niet meer juist is. Dit kan het gevolg zijn van (aanpassing

  van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken

  van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen

  raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur.

  F E I T E N E N C I J F E R S

 • 22

  Een managementbuy-out is altijd een ingewikkelde

  klus. Zeker als je het bedrijf van je echtgenoot

  overneemt. En dat is wat Betty Ruitenberg in

  2008 samen met zakenpartner Martin Dooijeweerd

  deed. Schuiteman Accountants & Adviseurs

  begeleidde de machtsovername bij de Eszet

  Handelsgroep in Harderwijk.

  Ze zijn het mekka voor de installateur in elektro-

  techniek. Eszet handelsgroep is een groothandel

  in kabels, datacommunicatie en verlichting. het

  bedrijf bestaat uit drie losse bvs die onafhankelijk

  opereren, maar waar mogelijk elkaar wel versterken.

  Dat gebeurde onder meer bij Flevonice, de vijf

  kilometer lange kunstijsbaan in Biddinghuizen.

  De harderwijkse groothandel maakte hiervoor

  een lichtplan en leverde via de installateur de

  verlichting en alle installatiekabels. Waar mogelijk

  zoeken we naar synergie. En vaak is het toch zo

  dat waar verlichting nodig is, ook kabels verwerkt

  moeten worden.

  met Eszet Electro levert het bedrijf allerhande

  kabels, of die nu boven of onder de grond terecht

  komen. Eszet Data is gespecialiseerd in elektronische

  datacommunicatie via bijvoorbeeld coax-kabels

  of een compleet glasvezelnetwerk. Eigenlijk

  leveren we alles wat achter de computer zit, zegt

  Ruitenberg. Van de bedrading tot de kasten.

  alles wat je nodig hebt om verbinding te maken.

  Energiebesparende verlichting

  En met de jongste dochteronderneming, Eszet

  Lighting, brengt het harderwijkse bedrijf licht in onder

  meer industrile bedrijfshallen, parkeergarages, zwembaden,

  sporthallen of bedrijventerreinen. al is jong wellicht een

  groot woord voor deze tak, die al sinds 1992 aan de weg

  timmert met verlichtingstechnieken die niet alleen de

  portemonnee, maar ook het milieu ontzien.

  Door de jaren heen groeide Eszet Lighting uit tot een

  onmisbare factor in de branche. grote bedrijven als Schiphol

  group, Volvo, Unilever, heineken, hoogovens/corus en

  mccain bestelden armaturen (dragers van een lichtbron,

  red.) in harderwijk. Wij zijn exclusief vertegenwoordiger van

  holophane in Nederland. holophane is een gerenommeerde

  verlichtingsproducent in groot-Brittanni, legt Ruitenberg

  uit. De kracht van dat merk is, dat met minder armaturen

  dan gebruikelijk eenzelfde lichtopbrengst behaald kan

  worden. Dat scheelt weer stroom en installatiekosten en

  daarmee reduceer je tevens de exploitatiekosten.

  De drie verschillende bedrijven zorgen ervoor dat de

  harderwijkse onderneming de risicos gespreid heeft in

  de economisch lastige tijden. al merkt Eszet handelsgroep

  I N D E P R A K T I J K

  Z e zijn b etrouw b aar en denken aan a l les .

 • 23

  F E I T E N E N C I J F E R S

  daar nog relatief weinig van, vertelt Ruitenberg.

  Dat kan in 2010 nog komen, als bedrijven inves-

  teringen blijven uitstellen. maar we bestaan al sinds

  1972 en hebben altijd zware periodes overleefd.

  We hebben vet op de botten gekweekt voor de

  magere jaren. Ik kijk dan ook liever vooruit naar

  het moment dat de markt weer gaat opleven.

  Verantwoorde groei

  Dan is groeien het devies, maar niet ten koste van

  alles, zegt Ruitenberg. We blijven een kleinschalig

  bedrijf. Ik zoek het meer in automatisering, waardoor

  we met dezelfde mensen meer werk kunnen

  verrichten. Daarin kan je blijven ontwikkelen en

  het gaat niet ten koste van je medewerkers als je

  het kan combineren met natuurlijk verloop.

  Die kleinschaligheid is juist iets wat ze koestert.

  Klantenbinding en relatiebeheer vormen samen de

  gouden formule van Eszet handelsgroep. Dat uit

  zich bijvoorbeeld in het feit dat er een 24-uursbereik-

  baarheidsdienst is. We hebben wel eens midden

  in de nacht ergens een partij nieuwe kabels geleverd.

  Nooit nee zeggen is het motto in harderwijk.

  alles kan hier. Zoek je een bepaald product, maar

  weet je het typenummer even niet, dan lossen wij

  dat gewoon op, zegt Ruitenberg die in 2000 het

  bedrijf binnenkwam om ondersteunende werkzaam-

  heden uit te voeren voor de Eszet handelsgroep.

  Een kleine tien jaar later leidt ze het bedrijf samen met

  martin Dooijeweerd, waarbij zij vooral personeels-

  zaken, facilitaire zaken, pr en financin voor haar

  rekening neemt.

  I N D E P R A K T I J K

  Eszet handelsgroep uit harderwijk is een onafhankelijk handelshuis in gewone en speciale kabel, datasysteem- producten en professionele verlichtingsoplossingen. De groep bestaat uit drie bedrijven: Eszet Electro, Eszet Data en Eszet Lighting. Zie ook www.eszet.nl.

  Eszet Handelsgroep

  Advies op basis van relatie

  In die rol heeft ze ook veelvuldig contact met ton tanghe

  en gerrit Wijnne van Schuiteman accountants. Dat we

  al tien jaar lang samenwerken met Schuiteman accountants

  zegt eigenlijk genoeg, lacht Ruitenberg. maar ik waardeer

  vooral dat ze betrouwbaar zijn en aan alles denken. Dat

  je niet midden in de nacht wakker schrikt en je afvraagt

  of bepaalde zaken wel goed geregeld zijn.

  Naast de accountancy neemt Schuiteman accountants ook

  advisering op het gebied van fiscale en arbeidsrechtelijke

  vraagstukken voor zijn rekening. En daarin nemen ze ook

  echt de tijd om advies te geven en je te ondersteunen. Dat

  doen ze op een laagdrempelige, menselijke manier. Naast

  accountant en fiscalist zijn onze contactpersonen ook

  gewoon prettige mensen om mee te praten. Daardoor

  bouw je een relatie op en krijg je vertrouwen in elkaar.

  En die relatie bleek goud waard tijdens de management-

  buy-out in 2008. Ruitenberg kocht het bedrijf samen met

  compagnon martin Dooijeweerd over van haar man en

  oprichter Nico W. Zorge. Dat was natuurlijk een hele

  complexe situatie waarin we zochten naar een oplossing

  die voor ons allemaal aantrekkelijk was. Schuiteman

  accountants heeft ons geholpen in de vormgeving van de

  managementbuy-out en dacht voor ons de meest effectieve

  juridische structuur uit. Verder stonden ze aan onze zij in

  het constructieve overleg met en de rapportering aan de

  huisbank INg en het notariskantoor. Vertrouwen speelde

  voor alle partijen hierin een grote rol en mede daardoor

  en de positieve inzet van alle betrokkenen werd een

  succesvolle managementbuy-out gerealiseerd.

  Onze contactpersonen zijn ook gewoon prettige mensen om mee te praten

 • C O L O F O N

  Eye-opener is een uitgave vanS chuiteman accountants & adviseurs en verschijnt v ier keer per jaar in een oplage van 2000 stuks

  Redact ie S chuiteman accountants & adviseursReclamebureau Dplusm

  Redact ie-adresS chuiteman accountants & adviseurst.a .v. Saskia S olpostbus 146 - 3780 B c Voorthuizent: (0342) 473444 - F: (0342) 474841E: [email protected]

  c oncept , vormgeving en product ieReclamebureau Dplusm

  2009 Schuiteman Accountants & Adviseurs

  SCH

  UIT

  EMA

  N10

  07 -

  09/1

  2

  Sch

  uite

  man

  / Re

  clam

  ebur

  eau

  Dpl

  usM

  w w w . s c h u i t e m a n . c o mw w w . w e r k e n b i j s c h u i t e m a n . c o m

  Nothing escapes his eagle eye...

  BaRNEVELD Thorbeckelaan 95 - BarneveldPostbus 480 - 3770 AL BarneveldT: (0342) 411200 - F: (0342) 420022E: [email protected]

  Vo oRthUIZEN Kerkstraat 29 - VoorthuizenPostbus 146 - 3780 BC VoorthuizenT: (0342) 473444 - F: (0342) 474841E: [email protected]

  hUIZEN Huizermaatweg 360 - HuizenPostbus 391 - 1270 AJ HuizenT: (035) 6473471 - F: (035) 6473472E: [email protected]

  haRDERWIJK Stephensonstraat 29-A - HarderwijkPostbus 1164 - 3840 BD HarderwijkT: (0341) 455597 - F: (0341) 495090E: [email protected]

  EDE Keesomstraat 44 - EdePostbus 276 - 6710 BG EdeT: (0318) 644000 - F: (0318) 644010E: [email protected]

  VEENENDaaL Vendelier 4 - VeenendaalPostbus 622 - 3900 AP VeenendaalT: (0318) 618666 - F: (0318) 610147E: [email protected]