Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0...

53
01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 1 - Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen in Brabant en Limburg De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van: ENEXIS B.V.

Transcript of Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0...

Page 1: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 1 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

in Brabant en Limburg

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en voor rekening van:

ENEXIS B.V.

Page 2: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 2 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen in Brabant en Limburg

INHOUDSOPGAVE:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN blz. 7

Hoofdstuk 1.1 Aanduidingen en begripsbepalingen 8

1.1.1 Definitielijst 8

1.1.2 Afkortingen 25

Hoofdstuk 1.2 Van toepassing zijnde voorschriften 27

1.2.1 Van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen 27

1.2.2 Tegenstrijdige voorschriften en bepalingen 28

Hoofdstuk 1.3 Vertegenwoordiging van partijen 28

1.3.1 Directie 28

1.3.2 Gevolmachtigde van de aannemer 28

Hoofdstuk 1.4 Werkuitgifte, verrekening en betalingen 29

1.4.1 Prijzen 29

1.4.2 Betaling voor geleverde materialen en diensten, indexering 29

1.4.3 Extra werkzaamheden 30

1.4.4 Afwijking van verrekenbare hoeveelheden 30

1.4.5 Uit te voeren werkzaamheden 30

1.4.5.1 Scope Bestek 30

1.4.5.2 Werken buiten scope 31

1.4.6 Indexering en Basistarieven 32

1.4.6.1 Indexering 32

1.4.6.2.Basistarieven 32

1.4.7 Service Level Agreements 32

1.4.8 Prestatiewaardering 32

1.4.9 Bonus- / Malusregeling 32

Hoofdstuk 1.5 Algemene verplichtingen van partijen 33

1.5.1 Verplichtingen van Enexis 33

1.5.2 Verplichtingen van de aannemer: 34

1.5.2.1 Toepasselijkheid UAV 2012 34

1.5.2.2 Werkplannen, V & G Plan uitvoeringsfase 34

1.5.2.3 Wettelijke verplichtingen, geldende voorschriften 34

1.5.2.4 Vakbekwaamheid en instructies medewerkers 34

1.5.2.5 Verzekering 35

1.5.2.6 Ketenintegratie 36

1.5.2.7 Digitale data-uitwisseling tussen Enexis en Aannemers 37

1.5.2.8 Waarborgen continuïteit bestaande bedrijfsprocessen 38

Page 3: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 3 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5.2.9 Veiligheid en regeling van het verkeer 38

1.5.2.10 Overige verplichtingen 40

Hoofdstuk 1.6 Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering 40

1.6.1 Datum en aanvang 40

1.6.2 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 40

1.6.3 Oplevering: 41

1.6.3.1 Vaststelling opleveringstermijn / Opname uitgevoerde werk 41

1.6.3.2 Deelrevisie 42

1.6.3.3.Eindrevisie 42

1.6.3.4 Termijnen 42

1.6.4 Onderhoudstermijn 42

1.6.5 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering 43

Hoofdstuk 1.7 Wijzigingen tijdstippen van uitvoering, schorsing,

beëindiging in onvoltooide staat 44

1.7.1 Volgorde werkzaamheden en/of stagnatie 44

1.7.2 Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat 45

Hoofdstuk 1.8 Werkterreinen, reclame 45

1.8.1 Werkterrein 45

1.8.2 Afsluiting en reclame 45

1.8.3 Parkeervoorzieningen 46

Hoofdstuk 1.9 Bouwstoffen, materialen 46

1.9.1 Levering van de bouwstoffen, materialen 46

1.9.2 Zorg voor de bouwstoffen, materialen 47

1.9.3 Opslag van materialen 47

1.9.4 Verplaatsen van materialen 47

1.9.5 Oude bouwstoffen, materialen 48

1.9.6 Niet verwerkte materialen en retourproces 48

Hoofdstuk 1.10 Hulpmiddelen 49

1.10.1 Loodsen en andere hulpmiddelen: 49

Beschikbaarstelling en inrichting bouwunit 49

Beschikbaarstelling bergplaatsen 49

Transport 49

Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen 49

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 49

1.10.2 Hulpmiddelen van Enexis 50

Hoofdstuk 1.11 Uitvoering 50

1.11.1 Lijsten en rapporten 50

1.11.2 Afbakening, peiling en opmetingen 50

1.11.3 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen 50

1.11.4 Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer 50

1.11.5 Werkzaamheden in verontreinigde bodem 51

Page 4: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 4 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.11.6 Verband met andere werken 51

1.11.7 Gevonden voorwerpen 51

1.11.8 Vermoeden van onvoldoende werk 51

1.11.9 Wijzigingen in de uitvoering, bijzondere werken, besteks wijzigingen 51

1.11.10 Schade: 52

Algemeen 52

Schade aan eigendommen van derden 53

Schade aan en verlies van eigendommen van Enexis 53

1.11.11 Kwaliteit en veiligheid 53

Hoofdstuk 1.12 In gebreke blijven, onvermogen van de aannemer 53

HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN TECHNISCH blz. 54

Hoofdstuk 2.1 Algemene bepalingen voor het uitvoeren

van civiel werk 55

2.1.1 Algemeen: 56

2.1.1.1 Grondwerk categorieën 56

2.1.1.2 Grondwerk algemeen 56

2.1.1.3 Grondwerk voor Aansluitleidingen 57

2.1.1.4 Grondwerk voor Distributieleidingen 57

2.1.1.5 Overdiepte bij Distributieleidingen 59

2.1.1.6 Overbreedte 60

2.1.2 Sleufbedekking 61

2.1.3 Schouwen 62

2.1.3.1 Schouwen Aansluitingen (Vervallen) 62

2.1.3.2 Schouwen Distributieprojecten 62

2.1.4 Aanvullen en verdichten 62

2.1.5 Droog maken en droog houden van sleuven 63

2.1.6 Uitzetten en inmeten sleuf 64

2.1.6.1 Uitzetten 64

2.1.6.2 Inmeten 64

2.1.7 Bijzondere werkzaamheden: 64

2.1.7.1 Kruisingen van wegen 64

2.1.7.2 Werken aan en nabij kunstwerken, bruggen, duikers en waterwegen-/ keringen 65

2.1.7.3 Diepte waarop kabels en leidingen moeten worden aangebracht bij zinkers

of wegboringen 65

2.1.8 Buiten gebruik gestelde leidingen en kabels 65

2.1.9 Werken aan asbest-cement leidingen 65

Hoofdstuk 2.2 Algemene bepalingen voor het uitvoeren van

eenheidshandelingen Gas 67

2.2.1 Omschrijving werkzaamheden gas 68

2.2.2 Algemeen 69

2.2.3 Montage van distributieleidingen en stations 69

2.2.4 Montage van aansluitingen 69

2.2.5 Reinigen van leidingen 69

Page 5: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 5 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

2.2.6 Verbindingen van slagvast PVC Leidingen 69

2.2.7 Verbindingen van PE-Leidingen 69

2.2.8 Verbindingen van stalen leidingen 70

2.2.9 Het neerlaten van de leiding in de sleuf 70

2.2.10 Invoering in gebouwen 70

2.2.11 Beproeven van de leidingen op sterkte en gasdichtheid 71

2.2.12 Verwijderen asbest leidingen en mantelbuizen 71

2.2.13 Aanleg van kruisingen, duikers, zinkers, wegboringen en mantelbuizen 71

2.2.14 Het plaatsen van meet- en/of regel installaties 72

2.2.15 Het plaatsen van afsluiters en afblaasinrichtingen 72

2.2.16 Het controleren van de lassen 72

2.2.17 Beproeven van de isolerende bekleding 72

2.2.18 Kathodische bescherming 73

Hoofdstuk 2.3. Algemene bepalingen voor het uitvoeren van

eenheidshandelingen Elektriciteit 74

2.3.1 Omschrijving werkzaamheden elektriciteit 75

2.3.2 Algemeen 76

2.3.3 Montage van aansluitingen 76

2.3.4 Trekken van de kabel 76

2.3.5 Mechanisch trekken 76

2.3.6 Leggen kabels bij reeds aanwezige kabels 76

2.3.7 Het verleggen van kabels 76

2.3.8 Overlengte 76

2.3.9 Invoeringen in gebouwen 77

2.3.10 XLPE Kabels 77

2.3.11 Merkbanden 77

2.3.12 Afdichten 77

2.3.13 Zinkers, wegboringen en mantelbuizen 78

2.3.14 Aardingsnet 78

2.3.15 Vervallen kabels 78

2.3.16 Voorschriften las- en montagewerkzaamheden 78

2.3.17 Materiaal en gereedschap 78

2.3.18 Montage aftakmof 78

2.3.19 Montage laagspanningsverbindingsmoffen, -eindmoffen en -eindsluitingen 79

2.3.20 Montage middenspanningsnet 79

2.3.21 In- of uit bedrijfsname van kabels 79

2.3.22 Beschermbuis voor glasvezelkabel 79

Page 6: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 6 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

HOOFDSTUK 3 EENHEIDSHANDELINGEN

• Gebiedsindeling

• Toelichting

• Hoofdstuk 3 C Civiel, Eenheden voor sleuf en sleufbedekking

• Hoofdstuk 3 L Leveringen en Diensten

• Hoofdstuk 3 Clusters GE Distributie

• Hoofdstuk 3 G Eenheden voor montage gas

• Hoofdstuk 3 E Eenheden voor montage elektriciteit

Bijlagen:

• Bestek inmeten kabels / leidingen Synfra van 19 juli 2017 V4.0

• Verrekentool CROW400 “werken in verontreinigde bodem” Synfra V1.1

• Verrekentool “Vullen uit bedrijf genomen leidingen” V20181018

• Bijlage Enexis solobestek rekenvoorbeeld overdiepte 01032013 V1.0 01032013

Page 7: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 7 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

Page 8: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 8 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.1. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN Van toepassing is hoofdstuk I, paragraaf 1, lid 1 tot en met 5 van de UAV 2012.

1.1.1 Definitielijst

A

Aanboring:

De aanboring verbindt de aansluitleiding door middel van een aansluitstuk (G) met de

distributieleiding en is een onderdeel van de aansluiting.

Aannemer:

De natuurlijke- of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen.

Aannemingssom:

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen,

de omzetbelasting daarin niet inbegrepen.

Aansluiting:

De leiding of kabel, inclusief alle benodigde appendages, die de distributieleiding of kabel

verbindt via de meetinrichting met de installatie van de klant.

Aansluiting enkelvoudig:

Enkelvoudige aansluiting. 1 stuks

Aansluiting serie:

Meer dan 1 aansluiting

Administratief gereed:

Oplevering van alle voor Enexis benodigde administratieve gegevens.

Afdekmateriaal:

Band van kunststof materiaal of betonnen platen welke boven de kabels en/of leidingen wordt

aangebracht ter bescherming tegen beschadiging.

Afdichten invoergaten:

Het afdichten van invoergaten en mantelbuizen zodat een gasbelemmerende en waterdichte

constructie wordt verkregen.

Aftakmof:

Een mechanisch en elektrische verbinding tussen distributiekabel en aftakkabel.

Page 9: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 9 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Afvalstof:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op

verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

B

Borden (K-, Z–borden):

Bord gemonteerd op een ijzeren frame ter aanduiding van waterloop en of wegkruising van een

leiding of kabel.

Boren/Persen/Raketten:

Met behulp van apparatuur aanbrengen van een sleufloze weg- , baan - of waterkruising op een

zodanige wijze dat het wegdek/bodembedekking niet wordt gebroken.

Bouwaansluiting:

Aansluiting voor tijdelijk gebruik.

Bouwunit:

Een bouwunit is groter dan een schaftkeet en staat meestal niet op wielen, maar op een

metalen frame. Bouwunits worden verplaatst met takelwagens of hijskranen. De standaard

breedte van een bouwunit is 2,80 tot 2,90 meter en ze kunnen tot 12,70 meter lang zijn. Deze

units zijn vaak voorzien van sanitaire voorzieningen en kunnen voor uiteenlopende doeleinden

gebruikt worden.

Page 10: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 10 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

C

Calamiteit:

Een onverwachte gebeurtenis waarbij persoonlijk letsel, grote schade of ernstige

leveringsonderbreking dreigt.

Calamiteitenmelding:

Een melding van een calamiteit bij netbeheerders(s) en beheerder veiligheidsgebied.

Calamiteitenmelding WION:

Een graafmelding bij het kadaster als gevolg van een calamiteit of bij situaties waarbij

mechanisch graven noodzakelijk is om dreiging weg te nemen.

Civiele staat:

Productiestaat waarop alle gezamenlijke civieltechnische werkzaamheden worden vermeld.

Cluster:

Een verzameling van eenheidshandelingen die als één eenheid worden verrekend.

Combicontract:

Werkzaamheden die door meer dan 1 opdrachtgever gezamenlijk worden uitgevoerd en vallen

binnen de scope van het combicontract.

Combinatie werkzaamheden:

Alle civieltechnische eenheidshandelingen voor meer dan 1 discipline welke gemeenschappelijk

door een of meerdere opdrachtgevers door een gezamenlijke aangewezen derde ( aannemer )

gelijktijdig, in een traject of opdracht tot uitvoering worden gebracht.

Coördinator:

De door Enexis (s) aangewezen functionaris die met betrekking tot het werk directie voert.

Cross-bondingmof:

Verbinding tussen de aarde van kabels voor vereffening van aardstromen.

Page 11: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 11 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

D

Definitief herstel van de sleufbedekking:

Het duurzaam herstel van de sleufbedekking volgens de eisen welke de wegbeheerder

daaraan stelt, mits deze eisen de originele staat niet overschrijden.

Depot:

Een locatie op het werkterrein bestemd voor opslag van materieel, materiaal en grond.

Dijkkruising:

Onder een dijkkruising wordt verstaan het kruisen van een leiding of kabel met een dijk zoals

deze wordt voorgeschreven door de desbetreffende beheerder/ontheffingsverlener.

Directie:

De functionaris/functionarissen van Enexis die feitelijk is/zijn belast met het uitvoeren van

controle op de naleving van de overeenkomst.

Distributiekabel:

A Een middenspanningskabel (welke voeding vormt voor een

middenspanningsschakelinstallatie of die twee, middenspanningsschakelinstallaties

onderling verbindt).

B Een laagspanningskabel die in het te realiseren net vertrekt vanuit een transformatorstation

of verdeelkast (sectiekast).

C Een openbare verlichtingskabel die de voeding vormt voor straatverlichting

Distributiekabels en distributieleidingen:

De kabel of leiding van Enexis met een transport- en/of distributiefunctie.

Distributieleiding :

Samenstel van buizen en appendages die tezamen het distributiesysteem vormen.

Distributie werkzaamheden :

Voor Gas:

• Distributieleidingen met een druk kleiner of gelijk aan 8 Bar

• Plaatsen van een prefab distributie of afleveringsstation

Voor Elektriciteit:

• Distributiekabels en verdeelkasten op een spanningsniveau kleiner of gelijk aan 25 kV

• Plaatsen en of inrichten van een (prefab) transformatorstation.

Districtregelstation:

Het gehele complex van ruimte en installatie waar de druk van het gas wordt geregeld tbv het

transport naar het distributienet.

Districtstation (DS):

Een gasstation die de druk reduceert tot maximaal 200 mbar in het LD net met een inlaatdruk

van maximaal 8 bar.

Page 12: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 12 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

E

Eenheidshandeling:

Verzameling van activiteiten die met één eenheidscode worden afgerekend.

Eenheidsprijzen:

De prijzen welke voor de eenheidshandelingen en clusters zijn vastgesteld.

Eindmof:

Mechanische en elektrische afwerking van het uiteinde van een distributie- of aansluitkabel.

Elementverharding:

Open verharding bestaande uit tegels of klinkers

Ernstig incident:

Een ongewenste gebeurtenis die (net) niet heeft geleid tot MT( Medical Treatment / Eerste

Hulp) of ernstiger maar wel zo had kunnen resulteren ('geluk'); bijv: hijsjuk valt van grote hoogte

uit hijshaak (omdat de veiligheidspal defect was), vlak naast een medewerker.

N.B.: In een later stadium kan altijd ‘ter verfijning' een risicoclassificatie worden ingevoerd, om

de ernst van een incident te kunnen classificeren.

E-werkzaamheden:

Werkzaamheden aan, met of nabij een elektrische installatie/kabel, zoals

beproeven en meten, repareren, vervangen, aanpassen, uitbreiden, installeren en

inspecteren.

Page 13: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 13 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

G

Gazon:

Gecultiveerde grasvelden.

Gebonden fundering:

Sterk samenhangende chemisch of hydraulisch gebonden grond zoals hoogovenslakken,

menggranulaat e.d.

Gesloten verharding:

Beton- en/of asfaltbedekking.

Gevolmachtigde:

De persoon die door de aannemer is aangewezen om hem in zaken het werk betreffende

te vertegenwoordigen.

G-werkzaamheden:

Werkzaamheden aan, met of nabij een gas installatie/leiding, zoals beproeven en meten,

repareren, vervangen, aanpassen, uitbreiden, installeren en inspecteren.

Grasberm:

Onder grasberm wordt verstaan: weg- of slootkanten waarvan, voorafgaand aan het graven

van een geul, door de beheerder / grondeigenaar wordt geëist, dat zoden of plaggen worden

gestoken en teruggelegd of worden hersteld middels frezen en inzaaien.

Grasbetontegels:

Bestrating (verharding) waarbij vegetatie mogelijk is.

Graszoden:

Zijn opnieuw bruikbare stukken gras, vrijgekomen uit grasvelden, plantsoenen, bermen,

sportvelden e.d.

Grindverharding:

Bedekking van afgerond gesteente met een korrelgrootte tussen 2 en 63 mm.

Gronddek(king):

De verticale afstand tussen de bovenkant van de kabels en leidingen en de onderkant van de

sleufbedekking of het maaiveld.

Grondverbetering:

Vervangen van onbruikbare grond voor bruikbare grond (schoon, vrij van puin en verdichtbaar)

Grootverbruik aansluiting:

In dit bestek wordt onder een grootverbruikaansluiting verstaan een E-aansluiting groter dan

3x80 Amp of een G-aansluiting groter dan G25

Page 14: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 14 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

H

Hogedruk afleveringsstation:

Het gehele complex van ruimte en installatie, waar de druk van het gas wordt geregeld en de

hoeveelheid van het gas uit het transportnet eventueel wordt gemeten, tbv de levering aan een

verbruiker met een afname groter dan 40m3/h.

Hogedruk-huisaansluiting:

Het gehele complex van ruimte en installatie, waar de druk van het gas wordt geregeld en

eventueel wordt gemeten, tbv de levering aan één of meer verbruikers waarbij de (gezamenlijke)

afname van deze gebruiker(s) niet meer mag zijn dan 40m3/h.

Hoogbouw:

Bebouwing met meer dan twee bouwlagen waarbij op meerdere niveaus aansluitingen worden

gerealiseerd.

Huisaansluitkast:

Een onderdeel van de aansluiting waarmee de aansluitkabel mechanisch en elektrisch wordt

verbonden c.q. gemonteerd.

Page 15: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 15 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

I

Incident:

Elke andere ongewenste gebeurtenis die niet heeft geleid tot FA (First Aid / eerste hulp) of

ernstiger.

Injury Frequency (IF):

Aantal verzuimongevallen in één jaar x 1.000.000 / aantal gewerkte uren in één jaar.

N.B.:

– Verzuimongevallen van het totale bedrijf of van alle werknemersactiviteiten waarvoor een

VCA certificaat wordt VERLANGD, inclusief tijdelijke medewerkers.

– Indien het totaal aantal gewerkte uren niet bekend is, wordt het aantal gewerkte uren per

werknemer (fte) gesteld op 1.600 uren.

– Een verzuimongeval is een ongeval met een verzuim/werkverlet van langer dan één

werkdag.

Injury Frequency gemiddelde:

IF van X jaren opgeteld en delen door X

Installatie Gas:

Een inrichting bevattend alle apparatuur, inclusief in- en uitlaatleiding tot en met de

scheidingsafsluiters, die tezamen de functie hebben van drukregeling, drukbeveiliging en/of

hoeveelheidmeting.

Intake Distributieproject:

De periode vanaf initiatie distributieproject tot het moment dat alle projectgegevens bekend zijn

om de werkvoorbereiding te starten.

Invoerbuis:

De aangebrachte mantelbuis in het perceel/woning die de verbinding vormt tussen de sleuf en

de meterkast of meterput. De invoerbuis is onderdeel van de woning.

Invoering:

Het naar binnen brengen van een kabel en of leiding naar een (meter)ruimte.

Page 16: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 16 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

K

Ketenintegratie:

Ontwikkeling van de samenwerking tussen opdrachtgever(s) en aannemer in het proces

aansluitingen en/of het proces distributieprojecten.

Ketenproces:

Alle werkzaamheden van eerste klantcontact tot realisatie gevraagd product en bijwerken van alle

data in bedrijfseigen systemen inclusief kwaliteitszorg.

Ketenverschuiving:

Verschuiving van werkzaamheden van opdrachtgever naar aannemer.

Klinkerbestrating:

Open verharding bestaand uit rechthoekig formaat gevormde elementen die in diverse

verbanden kunnen worden aangebracht. M.u.v. klinkerbestrating met meer dan 80 st/m2,

grotere afmetingen dan 21x11x10, bestrating met een apart verband en/ of sterk afwijkende

maatvoering en/ of in een kleurpatroon gelegd zijn.

L

Laagspanning:

Het spanningsniveau tot en met 1 kV.

Laagspannings (LS)- eindsluiting:

Aansluiting van laagspanningskabel in transformatorstation of verdeelkast.

Leggen van een leiding/kabel:

Het verrichten van alle werkzaamheden om een leiding/kabel op de juiste plaats in de sleuf te

leggen. Voor leiding aanleg is het inclusief het monteren van hulpstukken, appendages en

toebehoren.

Page 17: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 17 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

M

Mantelbuis:

Stalen of kunststof buis die dient voor de invoer en/of bescherming van een kabel of leiding.

Markeringspaal:

Een paal die geplaatst wordt ter markering van ondergrondse infrastructuur.

Meeneemmethode:

Het vervangen van een in bedrijf zijnde distributieleiding waarbij de nieuwe leiding op dezelfde

plaats komt te liggen als de bestaande leiding en aanwezige huisaansluitingen dagelijks worden

overgezet.

Meerwerk:

Onvoorziene werkzaamheden met overleg.

Merkband:

Een kunststofband waarop eigenschappen, beheerder en capaciteit van de kabel of leiding

vermeld staan.

Meterbeugel:

Een onderdeel van de aansluiting waaraan de meter kan worden bevestigd.

Meterbord:

Een onderdeel voor het aanbrengen van de elektriciteitsmeter.

Meteropstelling:

De gehele inrichting inclusief appendages en meetinrichting voor het registreren van het

energie- en/of waterverbruik.

Middenspanning:

In dit bestek wordt hieronder verstaan het spanningsniveau vanaf 1 kV tot en met 25 kV

Middenspannings (MS)- eindsluiting:

Aansluiting van middenspanningskabel op middenspanningsinstallatie.

Milieu Gevaarlijke stoffen zijn:

Stoffen die voor mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn en in het kader van de Wet

milieugevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd. Voorbeelden hiervan zijn;

- Ontplofbare stoffen en voorwerpen;

- Samengeperste vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen;

- Brandbare vloeistoffen;

- Brandbare vaste stoffen;

- Voor zelfontbranding vatbare stoffen;

- Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen;

- Stoffen die de verbranding bevorderen;

- Organische peroxiden;

Page 18: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 18 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

- Giftige stoffen;

- Infectueuze stoffen;

- Bijtende stoffen;

Milieu incident:

Een ongewenste gebeurtenis waarbij het geheel van uitwendige omstandigheden, die van

invloed zijn op de leefomstandigheden, het welzijn van de planten, dieren en mensen in een

bepaald gebied, worden bedreigd.

Montagegat:

Een uitgraving t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels of leidingen.

N

Nazorg:

Alle werkzaamheden die plaats vinden vanaf het moment dat het werk technisch gereed is, tot het

moment dat de opdracht administratief is afgewerkt.

O

Ongeval met aangepast werk:

Een ongeval dat resulteert in maximaal een hele werkdag of dienst verzuim, waarna de

betrokkene tijdelijk aangepaste werkzaamheden toegewezen krijgt. Met 'aangepast werk' wordt

ander (nuttig / zinvol) werk, (duidelijke) beperking van de oorspronkelijke taken bedoeld of

beperking van de werktijden.

Ongeval met eerste hulp / EHBO:

• Behandeling met zelfmedicatie.

• Tetanus behandeling (andere vaccinaties zoals Hepatitis B of rabies vaccinatie zijn MT)

• Het verbinden van wonden, inclusief gebruik van Steri-Strips en het sluiten van de wond

middels lijmen; N.b.: Het gebruik van alle andere technieken om de wond te sluiten, zoals

hechtingen is medische behandeling (MT).

• Schoonmaken en ontsmetten van wonden, aanbrengen van bandages, warme of koude

kompressen, elastische ondersteuning (n.b.: spalken is MT), tijdelijk gebruik van steunende

hulpconstructies bij het vervoer van slachtoffers (neksteun, brancard), doorboren van

vinger- of voetnagel voor drukontlasting, afplakken van oog, verwijderen van vreemd

materiaal uit oog (alléén m.b.v. vloeistof of katoenen gaasje), verwijderen van splinters of

ander vreemd materiaal anders dan het oog met simpele middelen (splintertang e.d.)

• Ongeacht of een professionele arts, dan wel een EHBO-er bovenomschreven handelingen

uitvoert.

Page 19: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 19 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Ongeval met medische behandeling (MT):

Behandeling alleen door professioneel medisch personeel (arts, specialist) te verrichten, ter

bestrijding of genezing. In feite: Zodra specifieke medicatie is voorgeschreven (niet zijnde

zelfmedicatie) is er altijd sprake van een MT.

Het volgende is GEEN MT:

• Bezoek aan arts/specialist voor observatie

• Diagnostische behandeling (bijv. röntgen, bloedonderzoek, zelfs als hier ziekenhuisopname

voor nodig is)

Ongeval met verzuim:

Een ongeval dat tot minimaal een hele werkdag of dienst verzuim leidt. De dag of dienst tijdens

welke het ongeval gebeurde wordt hierbij NIET meegeteld.

N.B.: Het is aan te bevelen om met de werknemer zo snel mogelijk een afspraak te maken om

bijv. een bijdrage te leveren aan het ongevalsonderzoek of om direct afspraken te kunnen maken

over evt. aangepast werk. Dit bevordert tevens de betrokkenheid van de leidinggevende met de

medewerker en verlaagt de drempel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Ongewilde gebeurtenissen (OGB):

Een (plotselinge) gebeurtenis, situatie of voorval zoals een dodelijk ongeval, ongeval met

verzuim, ongeval met aangepast c.q. ander werk, ongeval met medische behandeling, een

ongeval met eerste hulp (EHBO), ernstige incidenten, incidenten, risicovolle situaties en

risicovolle gedrag/handelingen.

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die het werk opdraagt.

Oplevering (Administratief):

Oplevering van alle voor Enexis benodigde administratieve gegevens.

Oplevering (Technisch):

Oplevering fysieke werkzaamheden zodat de levering of transport van energie plaats kan

vinden.

Opstartvergoeding:

Eenmalige vergoeding voor een distributieproject of aansluiting (>G25/ >3x80A) waarvan de

tracélengte <100 meter bedraagt.

Overgangsmof:

Mechanische en elektrische verbinding tussen twee delen van een distributie- of aansluitkabel

van ongelijke diameter, soort of fabricaat.

Overslagstation:

Het gehele complex van ruimte en installatie waar de druk van het gas wordt geregeld tbv het

transport naar een onderliggend transportnet.

Page 20: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 20 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

P

Pré-job bespreking:

Voorbespreking van de uit te voeren werkzaamheden met de belanghebbende partijen

Procedure:

Reeks instructies die op volgorde moeten worden uitgevoerd en waarin de

verantwoordelijkheden van de partijen zijn beschreven.

R

Raamopdracht:

Een opdracht voor een bepaalde tijd (max. 1 kalenderjaar) voor een aantal overzichtelijke en

regelmatig terugkerende standaard handelingen, waarbij er geen sprake mag zijn van afwijkende

situaties of omstandigheden.

Revisiegegevens:

Vastlegging van alle projectgegevens conform de voorwaarden uit het bestek voor inmeten

kabels / leidingen Synfra.

Risicovol gedrag / risicovolle handeling:

Een handeling of gedraging die conform de geldende regels, normen of principes niet

acceptabel gevonden kan worden en waarop een ongewenste gebeurtenis of ongeval zou

kunnen volgen.

Bijv: Er wordt gehesen met een hijshaak waarvan de veiligheidspal defect is; en/of:

Het terugleggen van defecte veiligheidshaak bij hijsgereedschap 'geschikt voor gebruik'

Page 21: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 21 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

S

Schaftwagen:

De schaftwagen is een mobiele wagen van 2,00 tot 2,90 meter breed. De wagen heeft

een plat of afgebogen dak en is meestal niet gemotoriseerd. Hij kan worden getrokken

door een voertuig met een trekhaak. Er zijn twee varianten namelijk voor langzaam en

snelverkeer. Een schaftwagen is er in verschillende varianten:

• Schaft (alleen een ruimte om te schaften)

• Schaft-magazijn (een ruimte om te schaften met daarbij een ruimte voor materialen en gereedschap)

• Schaft-magazijn-toilet (naast een ruimte om te schaften en op te bergen is hier een toilet ingebouwd)

Schouwen:

Nagaan of voor het realiseren van een aansluiting aan alle technische en operationele

voorwaarden wordt voldaan.

Service Level Agreement (SLA):

Afspraak tussen opdrachtgever en aannemer over de rechten en plichten van beide partijen

en het vereiste kwaliteitsniveau van de te leveren producten of diensten.

Sierbestrating:

Open verharding bestaand uit gevormde elementen die in diverse verbanden kunnen worden

aangebracht met meer dan 80 st/m2, grotere afmetingen dan 21x11x10, bestrating met een

apart verband en/ of sterk afwijkende maatvoering en/ of in een kleurpatroon gelegd zijn.

Sleufbedekking:

Onder sleufbedekking wordt verstaan graszoden, elementverhardingen en (niet) gebonden

verhardingen, exclusief fundering.

Sleufbodembreedte:

De breedte van de sleuf op de bodem gemeten..

Sleufdekking:

De verticale afstand tussen de bovenkant van de kabels en leidingen en de bovenkant van de

sleufbedekking of het maaiveld.

Sleufdiepte:

De verticale afstand tussen de bodem van de sleuf en de bovenkant van de sleufbedekking of

het maaiveld.

Solocontract:

Werkzaamheden die in opdracht van Enexis worden uitgevoerd en vallen binnen de scope van

het solocontract.

Page 22: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 22 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Solo werkzaamheden:

Eenheidshandelingen voor één discipline welke door Enexis aangewezen derde (aannemer), in

een traject of opdracht, tot uitvoering worden gebracht.

Spoorweg-, tram- of metrokruising:

Een ondergrondse kruising van kabels en/of leidingen en/of mantelbuizen met een spoor.

Start werkoverleg:

Overleg met de uitvoerenden direct voor de start van de werkzaamheden.

T

Technisch Gereed: Het moment waarop Enexis en aannemer overeenkomen dat het in opdrachtgegeven project technisch is afgerond.

Tegelbestrating:

Open verharding bestaand uit rechthoekig formaat gevormde elementen met een afmeting van

maximaal 30 x 30 x 8 die in diverse verbanden kunnen worden aangebracht.

Tijdelijk herstel van de sleufbedekking:

Herstel van de sleufbedekking conform eisen van de wegbeheerder en op zodanige wijze dat

geen gevaar voor weggebruikers ontstaat.

Toezichthouder/Opzichter:

De door Enexis aangewezen functionaris die toezicht houdt op bedrijfsspecifieke en

vaktechnische aspecten.

Toolboxmeeting:

Bijeenkomst waarbij het vergroten van kennis, vaardigheden en/of bewustzijn op het gebied van

VGWM- en bedrijfsinterne milieuzorg voorop staat.

Transportleiding:

Onder een transportleiding wordt verstaan een leiding of kabel bestemd voor het transport van

energie of water. De bedrijfsdruk van transportleidingen gas ligt tussen de 200 mbar en 8 bar.

Page 23: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 23 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

U

Uitvoering:

Werkzaamheden die plaats vinden vanaf het moment dat de aannemer met de fysieke

werkzaamheden begint totdat deze werkzaamheden zijn gerealiseerd en het werk technisch

gereed is gemeld.

V

Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook (PSL):

Persoonsgebonden document met kwalificaties medewerker.

Verbindingsmof:

Mechanische en elektrische verbinding tussen twee delen van een distributie- of aansluitkabel.

Voorbereiding aansluitingen:

Werkzaamheden die plaats vinden na ontvangst van klantgegevens tot het moment

dat de aanvraag of de opdracht voor uitvoering gereed is.

VGWM-audits:

Het uitvoeren van audits met betrekking tot het VGWM-zorgsysteem

Page 24: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 24 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

W

Waterkruising:

De kruising van een kabel, leiding of buis met een waterloop onder normaal bodem (bagger)

profiel.

Wegkruising:

De kruising van kabels, leidingen en/of mantelbuizen onder verharde of onverharde wegen.

Werkgat:

Een uitgraving t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels of leidingen.

Werkterrein:

Door Enexis, na overleg met de gemeente en aannemer, aangewezen terrein waar het werk wordt

uitgevoerd, alsmede het terrein dat beschikbaar wordt gesteld voor opslag en voor plaatsing van

materialen, keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.

Worteldoek:

Een doek ter bescherming van kabels en leidingen om beschadiging door wortel ingroei te

voorkomen.

Page 25: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 25 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.1.2 Afkortingen

Lijst met afkortingen

AL: Aansluitleiding

AS: Afleverstation

BEI: Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties

BEI-BS: Branchesupplement behorend bij de normen Bei-HS en Bei-LS

BEI-HS: Bedrijfsvoering van elektrische installaties Hoogspanning

BEI-LS: Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning

CKB: Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en

Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DL: Distributieleiding

DPM: Digitale Project Map

E: Elektriciteit

ELH: Eerste levensreddende handelingen

FA: First Aid / eerste hulp

G: Gas

HAS: Hoge druk afleverstation

HD: Hoge Druk

HSE: Health Safety en Environment

KLIC: Kabel- en Leidingen Informatie centrum

LD: Lage druk

OGN: Overeenkomst gemeenten en nutsbedrijven in Limburg.

OV: Openbare Verlichting

Page 26: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 26 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

PE: Polyetheen

PSL: Personal Safety Logbook

PVC: Polyvinylchloride

RIE: Risico Inventarisatie en Evaluatie

SAN: Sanering

UAV 2012: De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

werken en van technische installatiewerken.

VCA: VGM-Checklist-aannemer

VCA-B: Basis VCA opleiding

VCA-VOL: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

VGWM: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

VIAG: Veiligheids Instructie Aardgas

VWI: Veiligheids Werkinstructie (Landelijk)

W: Water

WION: Wet informatie uitwisseling ondergrondse Netten

Page 27: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 27 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.2 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

1.2.1 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN

Voor zover in dit bestek niet anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing en

bindend, alsof zij woordelijk daarvan deel uitmaken, de vigerende voorschriften,

aanwijzingen, besluiten e.d. zoals deze op het moment van opdrachtverstrekking

gelden.

Bedrijven dienen met ingangsdatum contract en gedurende de looptijd daarvan te zijn

gecertificeerd volgens de certificatieregeling CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en

Buizenlegbedrijven) of gelijkwaardig. Van toepassing zijn alle voorschriften genoemd in de

diverse scopes van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.

Daarnaast zijn de volgende voorschriften en bepalingen van kracht:

a) Algemene voorschriften betreffende werken in waterwingebieden;

b) De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Verleggingsregeling Omzetbelasting (VROB);

c) Voorschriften van Nederlandse Spoorwegen; “Technische voorschriften bij vergunningen

voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg”;

d) OGN (Overeenkomst gemeenten en nutsbedrijven in Limburg);

e) Voorschriften van Rijkswaterstaat; Rapport hoogspanningslijnen, pijpleidingen en kabels in

en nabij rijkswerken (HOBU);

f) Richtlijnen Boortechnieken van de dienst weg- en waterbouwkunde;

g) De relevante normbladen (NEN) van de Stichting het Nederlands Normalisatie Instituut,

doch alleen indien en voor zover er geen Europese dan wel internationale normen van

toepassing zijn dan wel de daarvoor in de plaats komende normen;

h) Vigerende voorschriften uit de BEI en VIAG aangevuld met zijn VWI’s (veiligheids

werkinstructies) incl. bedrijfsspecifieke regelingen en benodigde aanwijzingen;

i) Alle montage en verwerkingsvoorschriften van leveranciers van materialen;

j) PMV (Provinciale Milieu Verordeningen);

k) Door Energiekamer opgelegde kwaliteitsnormen;

Servicenorm 3 “Plannen en realisatie in bloktijden”

Servicenorm 5 “Klanten tijdig informeren bij inpandige werkzaamheden”

Servicenorm 6 “Klanten tijdig informeren bij geplande onderbreking”

l) CROW richtlijn 96a en 96b, Werk in uitvoering; Vigerende versie

m) CROW richtlijn 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen richtlijn zorgvuldig

grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase; publicatie november 2016

n) CROW richtlijn 400, Werken in of met verontreinigde bodem; Publ. datum 20-12-2017

o) NTA8828 Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

p) Publicatie Veilig werken met Asbest Cement leidingen, editie 2010

q) Bouwbesluit 2012 m.b.t. meterkasten (NEN 2768)

De toepasbaarheid van dit bestek wordt beschreven in de diverse hoofdstukken. Partijen worden

geacht bekend te zijn met alle in dit bestek genoemde voorschriften en bepalingen. Ter

ondersteuning van de kennis over het bestek heeft Synfra een E-learning module samengesteld.

Iedere medewerker die vanuit zijn rol en functie werkt met dit bestek wordt geacht deze module

Page 28: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 28 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

met goed gevolg te hebben afgerond. Hieronder vallen met name die personen die

werkzaamheden verrichten in de voorbereiding, aansturing, begeleiding, oplevering en

afhandeling van projecten. Periodiek zal de kennis van het bestek via de module getoetst worden.

De kosten hiervoor zijn niet separaat verrekenbaar.

1.2.2 TEGENSTRIJDIGE VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN

Indien de op het werk van toepassing zijnde voorschriften met elkaar in strijd zijn, dan is de hierna

vermelde volgorde van kracht in afdalende zin, met dien verstande dat Europeesrechtelijke

rechtstreeks werkende voorschriften prevaleren boven nationale voorschriften alsmede dat ten

aanzien van normen eveneens in afdalende zin van toepassing zijn Europese, internationale of

nationale normen en voorts, voor zover hiervan niet mag worden afgeweken gedurende de

opdracht voor de gehele contractperiode:

• De getekende raamovereenkomst(en)

• Dit bestek en voorwaarden, inclusief de geldende voorschriften van Enexis;

• De UAV 2012 voor zover in het bestek of bijbehorende bijlagen van toepassing

verklaard;

• De voorschriften en verordeningen van de gemeente en andere voor-

schriften van overheidswege;

• De normbladen van de Stichting het Nederlands Normalisatie Instituut;

• De rangorde van documenten is volgens hoofdstuk II, lid 4 van de UAV 2012.

1.3 VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN

1.3.1 DIRECTIE

Van toepassing is hoofdstuk II, paragraaf 3, lid 1 tot en met 9 van de UAV 2012. De aanwijzing,

wijziging of intrekking, als bedoeld in par. 3 lid 1 UAV 2012 kan ook mondeling geschieden.

1.3.2 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

Van toepassing is hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 tot en met 3 van de UAV 2012.

Aanwijzing gevolmachtigde door aannemer:

Met verwijzing naar paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer, indien Enexis dat verlangt,

een gevolmachtigde aan te wijzen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dagelijks op

het werk aanwezig is. De aannemer is vrij in zijn keuze wie hij hiervoor aanwijst.

De aanwijzing, wijziging of intrekking, als bedoeld in par. 4 lid 1 UAV 2012 kan ook mondeling

geschieden.

Page 29: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 29 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.4 WERKUITGIFTE, VERREKENING EN BETALINGEN 1.4.1 PRIJZEN

De door de aannemer aan Enexis verschuldigde BTW dient niet in de prijzen te worden

opgenomen. Indien het, in afwijking van de opdracht, noodzakelijk is en niet verwijtbaar aan de

aannemer, zulks ter beoordeling van Enexis, dat buiten de normale werktijd gewerkt wordt, zal

voor de in die periode verrichte werkzaamheden overleg plaatsvinden ter bepaling van de

geldende toeslag. Onder normale werktijd wordt verstaan: de werktijd welke bij aannemer

gebruikelijk is (inclusief situatie met betrekking tot ADV, vakantie e.d.).

Als grondslag voor de overwerk vergoeding zullen de overwerkbepalingen m.b.t. het schrijfloon

van de desbetreffende CAO van aannemer gelden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Betaling op basis van uurloon voor werkzaamheden, waarvoor eenheidsprijzen zijn vastgesteld,

kan alleen aan de orde komen voor zover dit uitdrukkelijk per geval tussen Enexis en aannemer

schriftelijk is overeengekomen.

1.4.2. BETALING VOOR GELEVERDE MATERIALEN EN DIENSTEN

Betalingen geschieden, met inachtneming van het bepaalde in par. 40 van de UAV 2012, naar

gelang de omvang van het werk in één of meer termijnen, binnen 30 dagen nadat het werk is

opgeleverd, het eindrevisiewerk is ontvangen en goedgekeurd door Enexis.

Projecten met een uitvoeringsduur van maximaal vier weken worden in één termijn betaalbaar

gesteld. Projecten met een uitvoeringsduur van meer dan vier weken worden na de betreffende

(deel) oplevering(en) in termijnen van telkens twee weken betaalbaar gesteld.

De betaling van de enige of laatste uitvoeringstermijn geschiedt wanneer het gehele werk is

voltooid, het overgebleven materiaal is aangemeld om opgehaald te worden en de

administratieve oplevering inclusief eindrevisie door Enexis is goedgekeurd.

Het verrekenen van werkzaamheden geschiedt op basis van de in hoofdstuk 3 opgenomen

codes. Voor de verrekening gelden in eerste instantie de clustercodes, tenzij vooraf anders is

overeengekomen. Hiervan kan alleen na toestemming van Enexis worden afgeweken. Geleverde

diensten die geen deel uitmaken van de lijst met eenheidshandelingen worden op basis van

goedgekeurde offerte verrekend.

Page 30: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 30 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.4.3 EXTRA WERKZAAMHEDEN

Extra werkzaamheden, waaronder zijn te verstaan werkzaamheden welke betrekking hebben op

het gecontracteerde werk doch waarvan de noodzaak tot uitvoering vooraf niet kon worden

voorzien, dienen, indien Enexis daartoe schriftelijk opdracht verleent, te worden uitgevoerd.

Betaling geschiedt tegen de voor die werkzaamheden gestelde eenheidsprijzen en in gevallen,

waarin geen eenheidsprijzen zijn vastgesteld, tegen een alsnog in onderling overleg overeen te

komen vergoeding. In dit verband worden onder extra werkzaamheden niet verstaan extra

werkzaamheden, welke het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig handelen van de

aannemer. Indien Enexis dit wenst, dienen niet in de specificatie opgenomen leidingen van

andere bedrijven te worden meegelegd. Het is de aannemer niet toegestaan gevolg te geven aan

verzoeken van derden om aan werkzaamheden voor Enexis, werkzaamheden ten behoeve van

die derden toe te voegen. Eventueel dient de verzoeker te worden verwezen naar Enexis .

1.4.4 AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Voor verrekening, in de gevallen waarin grotere of kleinere hoeveelheden werk op verzoek van

Enexis moeten worden verricht dan in de specificatie zijn vermeld dan wel in de opdracht

inbegrepen, worden de in het contract overeengekomen eenheidsprijzen gehanteerd.

1.4.5 UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

1.4.5.1 Scope bestek

Dit bestek is van toepassing op werken aan distributieleidingen en grootverbruik

aansluitingen voor de disciplines Elektriciteit en Gas

Onderstaande werkzaamheden voor de diverse disciplines:

Voor Gas:

* Grootverbruik aansluitingen > G25

* Distributieleidingen met een druk kleiner of gelijk aan 8 Bar.

Voor Elektriciteit:

* Alle grootverbruik aansluitingen (> 3X80Amp) en hoofdkabels gelijk of kleiner dan

1 kV.

* Distributiekabels op een spanningsniveau kleiner of gelijk aan 25 kV

* Plaatsen prefab transformatorstations.

Naast deze werkzaamheden voor de distributiefunctie bevat dit bestek ook overige

eenheidshandelingen voor “aanpalende” functies welke Enexis ook kan opdragen.

Page 31: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 31 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.4.5.2 Werken buiten scope

Enexis behoud zich het recht voor niet alle opdrachten die formeel onder de onderhavige

overeenkomst vallen door de gecontracteerde aannemers te laten uitvoeren.

Dit betreffen:

• opdrachten die op grond van art. 14 lid 9 Bass onderhands worden gegund;

• werkzaamheden in het kader van projecten, waarvan het aandeel arbeid door aannemer

de waarde van € 100.000,= per discipline overschrijden.

• werkzaamheden die door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit kunnen ook onderdelen

van een project zijn.

• Aandeel van maximaal 20% combi in solo project valt buiten combi scope en blijft als solo

werk gekenmerkt. Doelstelling is “1 aannemer op de sleuf”.

• Opdrachten waar op verzoek van gemeenten / vergunningverlener de werkzaamheden

aan kabels- en leidingen als onderdeel worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid

van een door de gemeente gecontracteerde civiele aannemer.

• Solo saneringen aansluitingen. Het betreft hier zowel grootschalige alsmede incidentele

saneringen van alleen aansluitingen zonder infra. Deze kunnen separaat worden

aanbesteed door de Aanbestedende Diensten;

Page 32: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 32 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.4.6 INDEXERING EN BASISTARIEVEN

1.4.6.1 Indexering

Indexering conform de Raamovereenkomst

1.4.6.2 Basistarieven

Bestek codes:

De vastgestelde tarieven (Fixed Pricing) van alle L-codes volgt de indexering zoals

beschreven in paragraaf 1.4.6.1. Uitgangspunt bij deze tariefstelling is marktconformiteit.

Mocht hiertoe aanleiding zijn dan worden individuele tarieven buiten de indexering separaat

getoetst en aangepast aan de dan geldende marktconformiteit.

Clustercodes:

Clustercodes zijn samengesteld door verschillende activiteiten in 1 afrekencode onder te

brengen. Effecten en gevolgen van wijzigingen in samenstelling of daarin voorkomende

verhoudingen worden jaarlijks in de beheergroep bestek besproken, gemeten en indien van

toepassing voor de daaropvolgende contractperiode gecorrigeerd.

1.4.7 SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA’s)

Zie Raamovereenkomst

1.4.8 PRESTATIEWAARDERING

Zie Raamovereenkomst

1.4.9 BONUS- / MALUS REGELING Zie Raamovereenkomst

Page 33: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 33 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

1.5.1 VERPLICHTINGEN VAN ENEXIS

Van toepassing is hoofdstuk III, paragraaf 5, lid 1 tot en met 4 en lid 7 en 8 van de

UAV 2012:

In afwijking van het gestelde in de UAV 2012 hoofdstuk III, paragraaf 5, lid 6 geldt dat, indien

wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen stellen aan het werk dan

in de overeenkomst is bepaald en de aannemer in redelijkheid voor het tot stand komen van de

overeenkomst niet had kunnen voorzien dat deze voorschriften of beschikkingen gedurende de

overeenkomst van kracht zouden worden, overleg met Enexis gevoerd dient te worden over de

mogelijke prijsconsequenties voor de overeengekomen eenheidsprijzen.

V&G plan ontwerpfase:

Opdrachtgever draagt zorg voor het V&G-plan ontwerpfase.

Voor het Infra proces wordt voor elk project door de opdrachtgever m.b.v. het “Synfra V&G plan

ontwerpfase” format een V&G-plan ontwerpfase opgesteld. In dit document zijn, indien van

toepassing, de betreffende veiligheidsrisico’s aangegeven. Per opdrachtgever wordt een V&G-

plan ontwerpfase opgesteld die door de V&G-coördinator ontwerpfase worden samengevoegd

tot één V&G-plan ontwerpfase waarbij de opdrachtnemer bij de overdracht tekent voor ontvangst.

Hiermee geeft de opdrachtgever standaard invulling aan zijn verplichting ten aanzien van het

V&G-plan ontwerpfase.

Overdracht rechten en plichten:

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk aan een derde

over te dragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Bij het

verlenen van goedkeuring als in dit artikel bedoeld, zijn partijen gerechtigd aan de goedkeuring

voorwaarden te verbinden of deze in tijd te beperken. De gegeven toestemming laat onverlet de

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de andere partij (overdragende partij) voor de

nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens

de belasting en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Onderzoek bodemkwaliteit:

Van opdrachtgevers wordt verwacht dat zij de beoordeling op bodemverontreiniging in het

beoogde tracé in hun voorbereiding opnemen. Deze beoordeling bestaat uit het resultaat van het

vooronderzoek van de bodemkwaliteit met behulp van de Antea bodem applicatie of de

bodemgegevens die door derden zijn aangeleverd. De uitkomsten van het onderzoek worden

uiterlijk bij opdrachtverstrekking meegeleverd.

Voor het aansluitproces en het saneren van huisaansluitingen behoort het vooronderzoek van de

bodemkwaliteit bij de werkvoorbereiding van de aannemer. Voor deze processen raadpleegt de

aannemer zelf de Antea bodem applicatie. Hiervoor beschikt de aannemer over een Antea

account.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de bodem verdacht is zijn opdrachtgevers gehouden hiernaar

verder onderzoek te verrichten. Deze activiteiten zijn vastgelegd in de richtlijn CROW 400 “werken

in en met verontreinigde bodem”

Page 34: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 34 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5.2 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

1.5.2.1 Van toepassing is hoofdstuk III, paragraaf 6, lid 1 tot en met 30 van de

UAV 2012

Van de in hoofdstuk III, paragraaf 6, lid 3, sub a van de UAV 2012 vernoemde bouwstoffen zijn

uitgezonderd de in artikel 1.9.1. vermelde, door Enexis ter beschikking te stellen bouwstoffen.

1.5.2.2 Werkplannen, V&G-plan uitvoeringsfase

De aannemer dient te zorgen voor, de in het kader van het werk, benodigde werkplannen (o.a.

BEI en VIAG) volgens de bedrijfseigen instructies van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase

(inclusief een risico-inventarisatie met maatregelenplan) gebaseerd op het door de opdrachtgever

opgestelde en aangeleverde V&G-plan ontwerpfase. Voor start werkzaamheden wordt het V&G-

plan uitvoeringsfase inhoudelijk met de opdrachtgever besproken en tekent deze voor akkoord.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het regelmatig voorlichting en instructie geven aan de

werknemers op de projectlocatie over de risico’s en de te nemen maatregelen en het aanstellen

van een V&G coördinator voor de uitvoeringsfase. De kosten in relatie tot de V&G coördinatie zijn

algeheel onderdeel van het project en kunnen niet worden verrekend.

1.5.2.3 Wettelijke verplichtingen, geldende voorschriften

Indien een aannemer handelt in strijd met de wettelijke verplichtingen en/of met de geldende

voorschriften, heeft Enexis het recht (delen van) het werk onmiddellijk te laten stoppen, zonder

dat de aannemer aanspraak op schadevergoeding kan maken. Bij eventuele stopzetting zal het

werk eerst mogen worden hervat nadat de overtreding is opgeheven en na uitdrukkelijk verkregen

toestemming van Enexis.

Met betrekking hiertoe is Enexis bevoegd:

• medewerkers die de wettelijke verplichtingen en deze voorschriften niet naleven, van

locaties en het werkterrein te laten verwijderen en toegang tot locaties en het werkterrein

te ontzeggen;

• arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere hulpmiddelen, die

naar zijn oordeel niet voldoen aan de geldende of gestelde eisen, na overleg met de

aannemer van locaties en het werkterrein te laten verwijderen.

Enexis kan de aannemer volledig aansprakelijk stellen voor de schade die eventueel voortvloeit

uit het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen en/of de geldende voorschriften.

1.5.2.4 Vakbekwaamheid en instructies medewerkers

De aannemer is verplicht het werk te laten uitvoeren door vakbekwame medewerkers. De

vakbekwaamheid van deze medewerkers wordt vastgelegd in een door de aannemer verstrekt

(veiligheids)-paspoort / PSL Logbook en dient op eerste verzoek van Enexis door de

Page 35: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 35 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

medewerker(s) te worden aangetoond. In dit persoonlijk document dienen minimaal de genoten

basisopleidingen, vaktechnische- en veiligheidsopleidingen, vakbekwaamheidseisen en de

verstrekte aanwijzingen i.h.k.v. de BEI, VIAG en CROW 400 te zijn opgenomen. Deze regeling is

aangevuld met de eis dat voor de inzet van E/G technici een PCE certificering verplicht is.

De kosten die gemoeid zijn met verstrekken, het aantonen en onderhouden van de

vakbekwaamheid van de medewerkers van de aannemer zijn voor rekening van de aannemer. De

aannemer dient ieder kwartaal een lijst met daarop vermeld de werkzame personeelsleden, de

functie, de genoten veiligheidsopleidingen, montageopleidingen en aanwijzingen conform BEI /

VIAG aan Enexis te verstrekken. Dit voorschrift is onverkort van toepassing op vaktechnisch

personeel afkomstig van derden (uitzendbureaus, onderaannemers, ZZP’ers). De aannemer wordt

geacht het technisch personeel continue voor de uit te voeren werkzaamheden op vak- en

veiligheid technisch gebied (o.a.: BEI, VIAG) bij te scholen of up-to-date te houden.

Het hier boven gestelde laat onverlet de eisen opgenomen in de CKB-regeling voor de opleiding

en geschiktheid van de medewerkers. In afwijking op de CKB-regeling kunnen er additionele

eisen worden gesteld aan vereiste opleidingen. Medewerkers die niet aan deze eisen voldoen

kunnen een ervaringscertificaat (o.a. EVC) behalen. Er vindt geen verrekening plaats van

gemaakte kosten.

Enexis kan van de aannemer eisen dat medewerkers die naar zijn oordeel niet aan de vereiste

kwalificaties voldoen of op een andere wijze afbreuk doen aan de kwaliteit of de voortgang van

het werk, direct worden verwijderd en worden vervangen. Daarnaast kan Enexis verlangen dat

bij een uitvoerend medewerker van de aannemer, die naar oordeel van Enexis niet voldoet aan

de vereiste kwalificaties, een proeve van bekwaamheid wordt afgenomen.

De aannemer dient aantoonbaar te borgen conform criteria Enexis, dat zijn medewerkers (inclusief

de medewerkers van derden), tijdig vóór aanvang van het werk, ten aanzien van de inhoud van

de geldende voorschriften en bedrijfsspecifieke werkwijzen en constructies zijn geïnstrueerd.

Indien naar het oordeel van Enexis aanvullende instructies noodzakelijk blijken te zijn, dient de

aannemer de desbetreffende medewerkers hiertoe in de gelegenheid te stellen.

Het meebrengen, het op locaties en werkterrein in bezit hebben en / of het gebruiken van

alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen is verboden. Tevens is het verboden zich

onder invloed van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen op locaties en het

werkterrein te bevinden. Zij die zich onder invloed van deze middelen bevinden, worden niet tot

locaties en het werkterrein toegelaten, dan wel daarvan verwijderd.

Opleidingskosten:

Indien door de introductie van nieuwe materialen of montagetechnieken additionele opleidingen

benodigd zijn, zal Enexis tot maximaal de helft van de opleidingstijd (exclusief reistijd) vergoeden.

Deze vergoeding zal per geval afgestemd worden. Hiervoor geldt mede als uitgangspunt dat

Enexis aannemers aantoonbaar actief zijn in het minimaliseren van de kosten in de keten.

1.5.2.5 Verzekering

De aannemer draagt zorg voor een deugdelijke verzekering tegen alle aanspraken op

schadevergoeding, welke door of ten gevolge van de aanneming en/of uitvoering van het werk

Page 36: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 36 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

geldend gemaakt zouden kunnen worden. Indien Enexis dit verzoekt, is de aannemer verplicht

de polis(sen) voor deze verzekering te overleggen. Eigen risico’s en uitsluitingen van bepaalde

risico’s in de verzekeringspolis, zoals:

• schade, veroorzaakt door rook, roet, dampen, grondbeweging of -trillingen;

• schade aan ondergrondse kabels, leidingen en buizen;

• schade aan zaken, welke de verzekerde krachtens enige rechtsbetrekking onder zich

heeft;

• De zogenaamde contractuele aansprakelijkheid e.d..

ontheffen de aannemer niet van zijn verplichtingen c.q. aansprakelijkheid. Op verlangen van

Enexis is de aannemer verplicht het werk te verzekeren door middel van een CAR-verzekering.

In dit geval zal Enexis de kosten van deze CAR-verzekering vergoeden.

In afwijking hierop kan Enexis de aannemer meeverzekeren op haar CAR polis. Mocht schade

worden geaccepteerd, is het eigen risico voor de aannemer. Hierbij is de aannemer ook

verantwoordelijk voor afhandeling van schade, incl. verhaal, toegebracht aan materialen en

eigendommen van Enexis die nog niet zijn opgeleverd.

1.5.2.6 Ketenintegratie

De aannemer is verplicht medewerking te verlenen aan het verder optimaliseren van de

processen. Hieronder valt ook het gebruik van een digitale projectmap (DPM). De ontwikkelingen

en herinrichting van processen in het kader van de ketenintegratie zal in nauwe samenwerking

tussen Enexis en aannemer(s) vorm worden gegeven. Hieronder wordt verstaan het opschuiven

in de keten voor wat betreft activiteiten in het proces van onder andere detailengineering,

voorbereiding, planning uitvoering en nazorg.

Page 37: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 37 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5.2.7 Digitale data-uitwisseling tussen Enexis en Aannemers

Er worden landelijke standaarden ontwikkeld voor de digitale data-uitwisseling tussen aannemers

en netbeheerders. Zodra deze standaarden via een proof-of-concept voldoende beproefd zijn,

zullen deze gefaseerd landelijk uitgerold worden.

Met behulp van gestandaardiseerde digitale berichten wordt de vastgestelde basisdata tussen

opdrachtgever en aannemer uitgewisseld op de overdrachtspunten in het proces. Partijen mogen

ook andere data (bedrijfsspecifiek) uitwisselen via de gekozen standaard, opdat het

projectdossier altijd volledig en actueel is.

De aannemer draagt zelf zorg voor de benodigde hard- en software. De voorwaarden en

uitgangspunten van de digitale-uitwisseling tussen Opdrachtgevers en Aannemers worden via de

bestekbijlage “Initiatiedocument” getoetst op hun impact en haalbaarheid. Kosten en opbrengsten

die voortvloeien uit deze mogelijke wijzigingen zullen in gezamenlijk overleg tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer, via de analyse volgend op het initiatie document, worden

ingeschat op waarde en toegewezen.

Berichtenraamwerk:

In het berichtenraamwerk zijn de transacties tussen Enexis en de aannemer vastgelegd. Enexis

stelt het toe te passen raamwerk, waarin de procedures

en de communicatieafspraken tussen opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, kosteloos

beschikbaar aan de aannemer.

Page 38: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 38 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5.2.8 Waarborgen continuïteit bestaande bedrijfsprocessen

De aannemer dient zijn werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de continuïteit van de

bedrijfsprocessen (ongestoorde levering van energie) van Enexis te allen tijde gewaarborgd blijft

of de vooraf overeengekomen leveringsonderbreking conform afspraak en garanties gerealiseerd

worden. Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsvoering mogen processen

geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld of van de gemaakte afspraken voor

leveringsonderbreking worden afgeweken. Dit kan inhouden dat bepaalde werkzaamheden

gefaseerd moeten worden uitgevoerd dan wel dat tijdelijke voorzieningen moeten worden

getroffen en/of gebruik moet worden gemaakt van tijdelijke installaties. De kosten voor de diverse

werkzaamheden ten behoeve van het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden en/of

genoemde tijdelijke voorzieningen en/of installatie(s) zijn voor rekening van Enexis.

Bezetting en beschikbaarheid:

De aannemer dient voldoende bezetting voor de uit te voeren werken te waarborgen. Dit is ook

van toepassing tijdens vakantieperiodes. De aannemer stemt minimaal 1 maand voor de

vakantieperiode(s) de benodigde bezetting / capaciteit tijdens deze periode(s) af met

opdrachtgever(s). Het werkaanbod voor de geclaimde capaciteit zal tijdens vakantieperiodes door

de opdrachtgever(s) geborgd worden.

Onderaanneming:

Het is de aannemer toegestaan gebruik te maken van onderaannemers. Hiertoe dient een

schriftelijk verzoek voorzien van alle relevante bedrijfs- en medewerker gegevens ter toetsing aan

de gunningsvoorwaarden en het bestek worden aangereikt. De inzet van betreffende

onderaannemer kan pas geschieden na schriftelijke goedkeuring van Enexis. Deze goedkeuring

laat onverlet alle overige regelingen uit dit bestek ten aanzien van de eigen personeelsleden.

Inhuur- inleen personeel:

Enexis hecht grote waarde aan veiligheid en kwaliteit. Het continue en structureel trainen,

bijscholen en informeren van uitvoerend personeel ligt hier mede aan ten grondslag. Daarom

vindt Enexis dat de werkzaamheden zo veel als mogelijk met eigen personeel moet worden

uitgevoerd. Het is de aannemer toegestaan voor het vaktechnisch uitvoerend deel van de

opdrachten met ingehuurd of ingeleend personeel te werken. Dit aandeel is echter beperkt tot

maximaal 25% tenzij vooraf anders is overeengekomen. Kraanmachinisten, grondwerkers en

stratenmakers vallen buiten deze regeling. Indien het percentage dit aandeel overschrijdt en een

structureel karakter heeft treden Enexis en aannemer in overleg om de uitgangspunten van de

regeling te borgen.

1.5.2.9 Veiligheid en regeling van het verkeer

De aannemer draagt zorg voor de beveiliging van de medewerkers en een veilige afwikkeling van

het verkeer tijdens de werkzaamheden overeenkomstig de richtlijnen van de publicatie CROW

96a/b. De kosten samenhangende met het toepassen van de CROW richtlijnen met behulp van

de benodigde uitrustingsstukken uitgebeeld in de figuren 96b 1202, 96b 1205 en 96b 1302 zijn

niet verrekenbaar. De figuren dienen als voorbeeld om aan te geven welke uitrustingsstukken bij

een bepaalde verkeerssituatie dienen te worden gebruikt. Het gaat hierbij niet om het aantal te

gebruiken stukken. De tracélengte in de genoemde figuren 96b 1202, 96b 1205 en 96b 1302 is

Page 39: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 39 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

niet relevant. Aanvullende voorwaarden door de wegbeheerder respectievelijk de

vergunningverlener op de standaard figuren zijn verrekenbaar door middel van de bestekcodes.

Alle bijzondere maatregelen zoals o.a.: het plaatsen van verkeerslichten, verrijdbare afzettingen

en uitzonderlijke wegomleggingen zijn, mits vooraf akkoord door Enexis, verrekenbaar. Onder

uitzonderlijke wegomleggingen worden verstaan omleggingen waarbij minstens een rijrichting

wordt afgesloten en het verkeer via andere wegen, met borden, wordt omgeleid.

Hieronder vallen ook de additionele eisen opgelegd door wegbeheerders, politie en Enexis.

Verkeersmaatregelen op autosnelwegen overschrijden onze standaard en zijn verrekenbaar. De

aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid. Het controleren en onderhouden

van de verkeersmaatregelen gebeurt door de aannemer. Dit moet worden vastgelegd in een

logboek. De frequentie van de controles is afhankelijk van de situatie en dient in onderling overleg

bepaald en vastgelegd te worden, voorafgaande aan de werkzaamheden. De aannemer dient

voorafgaande aan de start van de uitvoeringswerkzaamheden de coördinator en/of

wegbeheerder over de startdatum te informeren.

Omtrent de ontheffingen van een aantal verbods- en of gebodsbepalingen van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens wordt de aannemer, voor zoveel nodig, voor aanvang van het

werk door Enexis ingelicht. In bebouwde kommen en daar waar redelijkerwijze verder

noodzakelijk, mede ter beoordeling van de betreffende gemeente, moeten de sleuven worden

voorzien van tijdelijke overbruggingen van voldoende draagkracht en breedte.

De sleuven en werkgaten moeten elke dag bij het beëindigen van de werkzaamheden behoorlijk

worden gedicht tenzij met Enexis nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Hierbij moet de gasleidingen altijd met zand zijn afgedekt (+/ 15-20 cm). Dit om te voorkomen dat

door invallend bestratingsmateriaal of vandalisme een gaslek ontstaat. Ook dienen alle

materialen en gereedschappen met toebehoren naar behoren zijn opgeruimd. Indien binnen het

project montage werkzaamheden aan kabels en leidingen door Enexis worden uitgevoerd blijft

de aannemer verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen.

De aannemer zorgt voor verlichting, bebakening en bewaking van open sleuven, gaten,

materialen, hindernissen e.d., overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften en door

Enexis gegeven aanvullingen en/of aanwijzingen. De sleufafzetting moet voldoen aan de

voorschriften uit de CROW 96a en 96b. Indien er speciale omstandigheden of veiligheidsrisico’s

zijn wordt de sleuf tevens afgezet met bouwhekken. Dit ter beoordeling van de aannemer en

Enexis. Tevens wordt de sleuf afgezet met bouwhekken indien de gemeente dit vereist. Deze

werkzaamheden zijn verrekenbaar met de codes uit hoofdstuk 3.

Indien Enexis dit verlangt, zorgt de aannemer ervoor dat gedurende de tijd waarin niet wordt

gewerkt, inclusief zon- en feestdagen, een bewaker op het werk aanwezig is. De aantoonbare

kosten van de bewaker worden verrekend volgens de verrekencode uit het bestek. Het is aan de

aannemer om in zijn planning van de werkzaamheden de inzet van bewaking zoveel als mogelijk

te voorkomen.

Page 40: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 40 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.5.2.10 Overige verplichtingen

Diensten personeel van Enexis:

Het is de aannemer niet toegestaan, zonder toestemming van Enexis, in welke vorm ook gebruik

te maken van diensten van personeel van Enexis bij de uitvoering van werken voor Enexis. Bij

overtreding op dit punt heeft Enexis het recht de overeenkomst met de aannemer te beëindigen.

Informatie aan derden:

Het is de aannemer niet toegestaan, zonder toestemming van Enexis, tekeningen, foto’s e.d.

betreffende het werk te publiceren of aan derden te verstrekken.

Bekendheid met de situatie ter plaatse:

De aannemer wordt geacht, bekend te zijn met de toestand en constructie van wegen, terreinen,

opstallen en waterlopen waar leidingen moeten worden gelegd. Bij opstallen dient specifiek

rekening te worden gehouden met het fundatietype.

Ter beschikking stelling aan derden:

Het is de aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van Enexis de door hem ten behoeve

van de werkzaamheden verrichte ontgravingen ter beschikking van derden te stellen en voor andere

doeleinden te gebruiken dan waartoe ze door Enexis zijn bedoeld.

Voertaal:

De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is voor alle medewerkers de Nederlandse

taal. De administratie en correspondentie dienen eveneens in het Nederlands plaats te vinden.

1.6 AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING

1.6.1 DATUM VAN AANVANG

Tijd en plaats waarop de werkzaamheden beginnen, dienen indien van toepassing kenbaar

gemaakt te worden aan wegbeheerders en kunnen door Enexis worden bepaald.

Vóór aanvang van de volgende werkzaamheden is, in aanvulling op het boven vermelde, steeds

uitdrukkelijke toestemming van Enexis vereist:

• het betreden van particuliere terreinen, die tot het werkterrein behoren;

• het verwijderen van bomen en gewassen;

• het verwijderen of verplaatsen van kadasterpalen;

• het lozen van water op waterlopen of riolen;

• het strijken van zinkers;

• alle overige werkzaamheden, waarbij dit als zodanig door Enexis wordt aangegeven, zoals

het onderbreken van in bedrijf zijnde kabels en leidingen.

1.6.2 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

Bij opdracht verlening stelt Enexis in samenspraak met de aannemer een opleverdatum vast,

waaraan de aannemer zich gebonden verklaart. Indien de aannemer vermoed dat de afgesproken

opleverdatum niet gehaald kan worden is hij verplicht hiervan melding te maken bij Enexis.

Page 41: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 41 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.6.3 OPLEVERING

Een werk is volledig voor de eerste maal opgeleverd, wanneer naar het oordeel van Enexis, en in

voorkomend geval eveneens naar het oordeel van de wegbeheerder alle onderdelen van het werk

zoals de leiding(en), meetinrichting, grondaanvullingen, herstel van verhardingen, bezodingen enz.

bedrijfsklaar zijn c.q. in orde zijn bevonden en de noodzakelijke revisie inclusief de benodigde

bedrijfseigen formulieren met alle ingevulde data is aangeleverd. Hiertoe behoren ook alle

documenten, tenzij anders is overeengekomen, die benodigd zijn voor de financiële afhandeling

van projecten (waaronder productie- en civiele staat).

1.6.3.1. Vaststelling opleveringstermijn

De aannemer verplicht zich het gehele werk bedrijfsklaar, desgewenst in aanwezigheid van

Enexis, op te leveren op de in de (schriftelijke) opdracht genoemde datum. Door Enexis kunnen

in overleg met de aannemer afspraken over tussentijdse opleveringen worden gemaakt indien de

uitvoering van de werkzaamheden meer dan 4 weken zal vergen, zie hiervoor artikel 1.4.2. Meent

de aannemer, dat er omstandigheden zijn die hem beletten de gestelde opleveringsdatum aan te

houden, dan zal hij tevoren schriftelijk met uitvoerige toelichtingen Enexis hiervan in kennis stellen

onder opgave van de door hem geraamde opleveringsdatum. De eerste oplevering geschiedt

wanneer het gehele werk of een afgerond gedeelte daarvan is voltooid en goedgekeurd. De

volgende opleveringen vinden plaats als alle als zodanig bepaalde gedeelten van het werk zijn

voltooid en goedgekeurd. De eindoplevering vindt plaats een jaar na de laatste oplevering

(onderhoudstermijn), als aan alle verplichtingen is voldaan. Een werk kan gedeeltelijk voor

opgeleverd worden verklaard, indien er aanleiding bestaat de verdere uitvoering op te schorten.

Voor het niet uitgevoerde gedeelte van het werk zal een bedrag van de aannemingssom of van

de termijn daarvan worden ingehouden dat voldoende is om de kosten van de niet uitgevoerde

werkzaamheden te dekken. Vroegtijdige oplevering levert geen bonus op en is alleen toegestaan

na overleg met Enexis.

Opname uitgevoerde werk:

De opname van het uitgevoerde werk geschiedt tijdens en na beëindiging van het werk door

Enexis in overleg met de aannemer en wegbeheerder.

Technisch gereed:

Het moment waarop Enexis en opdrachtnemer overeenkomen dat het in opdrachtgegeven

project technisch is afgerond.

Alle technische onderdelen van het werk zoals leidingen, kabels en hulpstukken zijn gelegd en

gemonteerd. De grond is aangevuld en eventuele verhardingen en bezodingen zijn hersteld. De

leidingen of kabels zijn bedrijfsklaar, getest en in orde bevonden. Alleen de administratieve en

financiële afhandeling dient nog plaats te vinden. Dit geldt zowel voor solo- als combiprojecten.

Werken die langer dan 4 weken duren en onafgebroken worden uitgevoerd, dus een grote

financiële investering vragen van de aannemer , kan men opsplitsen door het afspreken van

“deelopleveringen”. Bij deelopleveringen levert de aannemer alle opleveringsdocumenten op met

uitzondering van het tekenwerk. Het opleveren van het tekenwerk gebeurt tijdens de

eindoplevering Technisch Gereed.

Page 42: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 42 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.6.3.2 Deelrevisie

Voorwaarde is dat alle wijzigingen aan de ondergrondse infrastructuren binnen de kaders van de

WION tijdig in de systemen zijn verwerkt. Indien deze termijn niet haalbaar is wordt geëist dat de

aannemer periodiek (iedere 10 werkdagen of minder frequent) een complete deelrevisie volgens

de voorschriften uit het bestek inmeten kabels / leidingen Synfra aanlevert. De aanlevering van

volledige deelrevisies is verrekenbaar volgens de codes in hoofdstuk 3. Indien gewenst kan

worden volstaan met de digitale aanlevering van onbewerkte meetdata. Dit komt niet voor

additionele verrekening in aanmerking.

1.6.3.3.Eindrevisie

De (volledige) eindrevisie maakt deel uit van de oplevering, De kosten tbv inmeten en verwerken

maken deel uit van de eenheidshandelingen en zijn niet apart verrekenbaar.

1.6.3.4.Termijnen

Oplevering en beoordeling distributieprojecten:

Oplevering en aanleveren opleveringsstaten en rapporten, teken- en revisiegegevens voor

distributieprojecten dient binnen 10 werkdagen na gereedkomen (Technisch Gereed) van het

(deel) project. De doorlooptijd benodigd voor beoordeling van deze staten door Enexis is gesteld

op 5 werkdagen.

1.6.4 ONDERHOUDSTERMIJN

Onderhoud en onderhoudstermijn:

Tenzij anders is overeengekomen (o.a. voor straatwerk, zie hoofdstuk 2.1), is de aannemer, te

rekenen van de dag waarop een werk of een gedeelte daarvan is opgeleverd en eventueel met

de wegbeheerder is vastgelegd in een opleverdocument, gedurende een jaar verplicht tot het, op

zijn kosten, herstellen van alle gebreken welke in, en/of in verband met, het werk aan het licht

treden en waarvan, naar het oordeel van Enexis, niet uitdrukkelijk blijkt dat zij te wijten zijn aan

omstandigheden waarop de aannemer geen invloed heeft kunnen uitoefenen. Onder gebreken

in, en/of in verband met, het werk vallen onder andere verzakkingen en andere schade aan

verhardingen en andere objecten welke zijn ontstaan ten gevolge van werkzaamheden aan

kabels en/of leidingen, ondeugdelijkheid van de geleverde werken en ondeugdelijk materiaal.

Binnen de onderhoudstermijn is de aannemer verplicht het herstel zelf uit te voeren, tenzij zulks

na contact tussen aannemer en Enexis onmogelijk blijkt. Indien dit laatste het geval is en een

derde moet worden ingeschakeld, mag dit er niet toe leiden dat voor de aannemer nodeloos

hogere kosten ontstaan. Voldoet de aannemer binnen de gestelde termijn niet of onvoldoende,

zulks ter beoordeling van Enexis , aan de opdracht aangaande het onderhoud, dan geschieden

de herstellingen door of vanwege Enexis voor rekening van de aannemer die dan gehouden is

tot vergoeding van de herstelkosten en van alle schade door zijn verzuim ontstaan. Als zekerheid

tot nakoming van de verplichtingen van de aannemer, zoals omschreven in deze paragraaf, kan

bij de opdracht een garantie som worden bepaald. Deze garantie som zal worden terugbetaald

Page 43: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 43 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

na afloop van de onderhoudstermijn wanneer de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft

voldaan. De garantie som kan worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. Indien een

bankgarantie wordt verlangd worden deze kosten door Enexis vergoed.

Van toepassing is tevens hoofdstuk IV, paragraaf 11, lid 2 tot en met 6 van de UAV 2012,

behoudens laatste zinsnede van lid 6.

Waar in de UAV 2012 gesproken wordt over gebrek of onvoldoende werk, wordt hieronder mede

verstaan het inklinken van de herstelde ontgravingen en daardoor ontstane schade aan de

aanwezige verhardingen.

1.6.5 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

Na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.6.3 als opgeleverd wordt

beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

Hiervan zijn uitgezonderd de geleverde kwaliteit, eventuele verborgen gebreken, juistheid van

gemaakte revisietekeningen en de hierop verstrekte gegevens.

Onder deze uitzondering valt eveneens:

(a) Een gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en

(b) Dat ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering van het werk danwel bij de opneming

van het werk door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan

(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan

Page 44: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 44 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.7 WIJZIGINGEN TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING, BEËINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT

1.7.1 VOLGORDE WERKZAAMHEDEN EN/OF STAGNATIE

De aannemer bepaalt de volgorde van de werkzaamheden op basis van afspraken bij gunning of

pré-job vergadering. Enexis kan (in uitzonderingsgevallen) tijdens de uitvoering bepalen dat een

gedeelte van het werk buiten volgorde moet worden uitgevoerd. Indien hieruit voor de aannemer

aantoonbare extra kosten voortvloeien, komen deze voor rekening van Enexis .

Stagnatie:

Indien stagnatie van het werk optreedt wegens het niet tijdig voorhanden zijn van de door Enexis

ter beschikking gestelde materialen, hulpmiddelen of voor de uitvoering van het werk benodigde

gegevens, is Enexis aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte directe schade. Indirecte

schade, zoals winstderving e.d., komt hiervoor niet in aanmerking. De aannemer zal Enexis

direct van stagnatie in kennis stellen. Indien er zich omstandigheden voordoen, die Enexis

noodzaken het werk tijdelijk te staken, zal de aannemer, wanneer hij 48 uur voor het tijdstip van

de schorsing door Enexis hiervan in kennis is gesteld, geen aanspraak op enigerlei

schadevergoeding kunnen maken.

Het aantreffen van vervuilde grond moet, indien dit niet geregeld is bij de opdracht, worden

aangemeld bij Enexis. Het werk wordt hierbij direct stilgelegd tot dat de Arbo-, milieu en

kostenaspecten naar behoren zijn overeengekomen.

De stagnatiekosten en verlate oplevering t.g.v. derden worden verrekend naar redelijkheid en

billijkheid:

- Treft de aannemer verwijt?

- Treft Enexis verwijt?

- Was de situatie voorzienbaar?

- Heeft de aannemer direct weer ander werk kunnen aanvangen?

Page 45: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 45 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.7.2 SCHORSING VAN HET WERK EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN

ONVOLTOOIDE STAAT

Van toepassing is hoofdstuk V, paragraaf 14, lid 1 tot en met 10 van de UAV 2012.

Aanvullend op het van toepassing verklaarde lid 1 is het volgende eveneens van toepassing.

Bij lage temperaturen dient de verwerking/leggen van kabels en leidingen te worden gestaakt.

Lokale omstandigheden kunnen hier variëren en van invloed zijn. Afstemming met Enexis is in

dit geval altijd noodzakelijk. Er zijn een 3 tal redenen van invloed om de werkzaamheden te

onderbreken:

1. De door de leverancier voorgeschreven verwerkingstemperatuur van de materialen en de

specificaties in de diverse bedrijfseigen Richtlijnen.

2. De vergunningverlenende instantie schrijft een opbreekverbod uit, vaak op basis van de

AVOI (Algemene Voorwaarden Ondergrondse Infra)

3. De lange termijn weersverwachting

• Bij weerfase ≥ 5 en of > 2 dagen weerfase 4 dient het verwerken / leggen van

kunststof leidingen te worden gestaakt.

• Omschrijving van het begrip weerfase conform het KNMI

• Weersverwachting conform meteoconsult (www.bouwweer.nl)

In deze periode moeten extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor de vorstvrije opslag

van vorstgevoelige materialen.

Aanvullend op het van toepassing verklaarde in hoofdstuk V, paragraaf 14, lid 4 kan Enexis de

aannemer vervangende gelijkwaardige werkzaamheden aanbieden. De aannemer is verplicht

deze werkzaamheden te aanvaarden.

1.8 WERKTERREINEN, RECLAME

1.8.1 WERKTERREIN

Van toepassing is hoofdstuk VI, paragraaf 15, lid 1 tot en met 4 van de UAV 2012.

Het werkterrein dient zodanig te worden ingericht dat:

• daarop de medewerkers veilig kunnen verblijven en werken;

• de nodige materialen, bouwstoffen en afvalmaterialen veilig kunnen worden opgeslagen;

• de nodige arbeidsmiddelen veilig kunnen worden opgesteld;

• zo nodig onbevoegden buiten dit gebied kunnen worden gehouden;

• de verschillende werkpunten gemakkelijk en veilig kunnen worden bereikt (onder andere

voor het verlenen van eerste hulp).

Het werkterrein moet binnen één week na technisch gereed naar genoegen van Enexis zoveel

mogelijk in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

1.8.2 AFSLUITING EN RECLAME

Van toepassing is hoofdstuk VI, paragraaf 16, lid 1 tot en met 3 van de UAV 2012.

Page 46: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 46 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.8.3 PARKEERVOORZIENINGEN

Gemeentelijke kosten voor Parkeervergunningen komen voor verrekening in aanmerking. Indien de

gemeente de aannemer kosten in rekening brengt ivm kostenderving ten gevolge van

werkzaamheden die het gebruik van betaalde parkeervoorzieningen belemmeren zijn deze kosten

verrekenbaar. Kosten voor betaald parkeren komen niet voor verrekening in aanmerking.

1.9 BOUWSTOFFEN, MATERIALEN

1.9.1 LEVERING VAN BOUWSTOFFEN, MATERIALEN

Door Enexis zal, met uitzondering van het bepaalde in de derde alinea, ter beschikking worden

gesteld de buizen, hulpstukken, afsluiters, mantelbuizen, stempelpalen, aanwijspalen en kabels,

isolatiestukken alsmede alle te verwerken materialen, welke voor een goede verbinding,

bescherming en aanduiding van de genoemde bouwstoffen nodig zijn.

Hiertoe kan er een additionele overeenkomst met de aannemer gesloten worden betreffende de

levering van de te verwerken materialen. Het transport, en handling van deze materialen is in de

betreffende overeenkomst geregeld.

Alle overige (hulp) bouwstoffen worden op ad hoc basis door de aannemer geleverd en verwerkt.

Hiervoor is conform de UAV 2012 paragraaf 37, lid 3b een toeslag van 10% op de netto

inkoopkosten van toepassing, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen en is inclusief

voorrijkosten. Deze toeslag is niet van toepassing op de levering van diensten (zie 1.4.2).

Distributie materialen worden in de regel door Enexis per project uitgetrokken en op een onderling

bepaalde locatie in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de aannemer overgedragen,

gelost en beschikbaar gesteld op het aangewezen opslagterrein, tenzij vooraf anders is

overeengekomen (bv. magazijn aannemer). Het vervoer van projectmaterialen is niet

verrekenbaar. Uitzondering hierop zijn eventuele vervoerskosten ten gevolge van

herbevoorrading (incompleetheid van materialen). Deze zijn voor rekening van Enexis.

Lasmaterialen en kleine verbruiksmaterialen maken deel uit van de in hoofdstuk 3 genoemde

codes en zijn niet verrekenbaar. De aannemer is verplicht materialen met alle voorkomende

verbindingsvormen, maten en gewicht zonder enig onderscheid te accepteren. Ter bevordering van

een goed overzicht van het verbruik van het materiaal wordt aantekening gehouden van de

verstrekking en het gebruik van het materiaal. Hierbij dient de aannemer alle medewerking te

verlenen.

Indien Enexis levering van bouwstoffen door de aannemer noodzakelijk acht, worden deze geleverd

volgens de kwaliteitseisen van Enexis en tegen de overeengekomen eenheidsprijzen. Indien deze

niet zijn overeengekomen, dienen voor de verrekening hiervan altijd aankoopbonnen door de

aannemer te worden overlegd. Onder levering wordt in dit verband verstaan de aankoop, het

aanvoeren op het werk, en het lossen van de bouwstoffen. Hoofdstuk VII paragraaf 17 van de UAV

2012 is hier van overeenkomstige toepassing.

Op de plaats van beschikbaarstelling worden de materialen door Enexis aan de aannemer

overgedragen. De overdracht wordt schriftelijk bevestigd door het opmaken van een

Page 47: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 47 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

overdrachtsbewijs. Indien de materialen op een magazijn (terrein) beschikbaar worden gesteld vindt

de overdracht plaats op het moment dat de materialen worden opgenomen voor het vervoer.

1.9.2 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN, MATERIALEN

De aannemer draagt zorg voor een goed beheer van de aan hem overgedragen bouwstoffen, met

inbegrip van de uit het werk komende bouwstoffen. Beschadiging en/of vermissing van al deze

bouwstoffen is voor risico en rekening van de aannemer. Te verwerken materialen dienen per

discipline opgeslagen te worden en gescheiden van uitgenomen netcomponenten. Ter bevordering

van een goed overzicht van het verbruik van het materiaal wordt aantekening gehouden van de

verstrekking en het gebruik van het materiaal. Hierbij dient de aannemer alle medewerking te

verlenen.

De aannemer wordt geacht de door Enexis ter beschikking gestelde materialen ongeschonden en

zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen tenzij bij de overdracht het tegendeel door Enexis

is vastgesteld. Indien ontdekking van manco’s na ontvangst van de goederen geschiedt dit direct

doch uiterlijk 48 uur na ontvangst schriftelijk melden, anders ontvangst weigeren. De aannemer zal,

vóór en tijdens de verwerking de materialen controleren op beschadigingen

1.9.3 OPSLAG VAN MATERIALEN

De op het werk aangevoerde materialen moeten zodanig worden opgeslagen, dat zij niet

beschadigen en beschermd zijn tegen diefstal en weersinvloeden en geen gevaar voor de

omgeving opleveren.

• Bij het opslaan van de materialen moet de onderste laag worden gelegd op vlakke

ondergrond die gezuiverd is van scherpe voorwerpen, boomstronken en dergelijke.

• Buizen dienen, volledig afgedopt, voldoende ondersteund en vrij van de ondergrond te

worden opgeslagen.

• De ondergrond mag niet verontreinigd zijn door stoffen die schade aan de materialen

kunnen veroorzaken.

• De kosten gepaard gaande met het verkrijgen van een vlakke ondergrond zijn niet

verrekenbaar.

• De kleinere materialen, zoals appendages en hulpmaterialen moeten ivm eventueel

retourneren overzichtelijk worden ondergebracht in goed afsluitbare ruimten.

• Alle materialen en hulpstukken moeten zodanig opgeslagen worden zodat schade aan

het materiaal en eventuele bekleding wordt voorkomen.

• De kabels en buizen moeten na de overdracht tijdelijk op het werkterrein worden

opgeslagen.

• Langs de sleuf mag niet meer materiaal uitgereden worden dan voor een vlotte doorgang

van het werk nodig is

• De aannemer dient voor de opslag van de ter beschikking gestelde materialen, afhankelijk

van de locatie van het project, passende maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal.

• De kosten ten behoeve van opslag van materialen zijn niet separaat verrekenbaar.

1.9.4 VERPLAATSEN VAN MATERIALEN

De aannemer draagt de zorg van het verplaatsen van materiaal en materieel op en rond de

werkplek. Dit vervoeren, laden en lossen vormt een onderdeel van de met de aannemer gesloten

Page 48: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 48 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

(prijs)overeenkomst tot een straal van 500 meter rond het werk, daarbuiten vindt verrekening

plaats indien de beschikbaarstelling buiten de straal van 500 meter niet aan de aannemer te

wijten is. De meerdere km’s worden indien er sprake is van extra transport in opdracht van Enexis

op basis van de km- tarieven, opgenomen in dit bestek, verrekend. In deze verrekening zijn

inbegrepen wacht-, laad- en lostijd. De door de aannemer te gebruiken vervoermiddelen en

materieel moeten voldoen aan de te stellen eisen van deugdelijkheid en geschiktheid volgens de

geldende wetgeving.

De transportmiddelen en het materieel welke voor het vervoer en verwerken van materialen

benodigd zijn, worden door de aannemer ter beschikking gesteld. De methode van verplaatsen van

buizen en hulpstukken moet voldoen aan de door Enexis gestelde eisen van deugdelijkheid en

geschiktheid. Als het verplaatsen van buizen en hulpstukken welke van een uitwendige bekleding

zijn voorzien niet met de hand kan geschieden, moet gebruik worden gemaakt van draagbanden

minimaal 6 cm breed.

1.9.5 OUDE BOUWSTOFFEN, MATERIALEN

Van toepassing is hoofdstuk VII, paragraaf 21, lid 1 en 4 van de UAV 2012.

De wijze waarop, evenals de plaats waarheen uitgenomen en overblijvende bouwstoffen worden

afgevoerd, wordt door Enexis in overleg met de aannemer bepaald. De aannemer dient er rekening

mee te houden dat sommige vrijkomende materiaalsoorten dagelijks naar het magazijn of de

opslagplaats moeten worden vervoerd en daar ten genoegen van de toezichthouder worden

opgeborgen.

De aannemer draagt zorg voor het gescheiden verzamelen en afvoeren (volgens de geldende wet-

en regelgeving) van op locaties of het werkterrein aanwezige afvalstoffen en

verpakkingsmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overblijvend puin, grind en

ander materiaal, alsmede overblijvende grond, moet na overleg met Enexis, binnen 48 uur na

einde van het werk door de aannemer worden afgevoerd. Het afvoeren van afvalstoffen en

overblijvend puin, grind en ander materiaal is verrekenbaar middels de codes uit hoofdstuk 3. Het

verbranden van afvalstoffen en andere materialen op locaties en het werkterrein is verboden.

Asbesthoudende (onder)delen moeten (voor zover Enexis verwijdering verlangt)

worden verwijderd volgens de bepalingen van het ARBO besluit aangevuld met de bepalingen in

dit bestek. (paragraaf 2.1.8)

1.9.6 NIET VERWERKTE MATERIALEN EN RETOURPROCES

Aan de aannemer overgedragen materialen, die niet zijn verwerkt, moeten binnen één week na de

eerste oplevering weer, in goede staat, op de plaats van beschikbaarstelling of op een nader aan

te geven plaats aan Enexis worden overgedragen.

Uitgenomen bouwstoffen die voor hergebruik in aanmerking komen dienen, gedemonteerd en

bezemschoon binnen één week na eerste oplevering van het werk afgevoerd te worden naar het

magazijn (of op plaats van beschikbaarstelling). De voor de aannemer daarmee gemoeid zijnde

transportkosten zijn verrekenbaar volgens de bepalingen opgenomen in paragraaf 1.9.4. De

kosten voor het demonteren en bezemschoon inleveren van uitgenomen bouwstoffen zijn niet

verrekenbaar.

Page 49: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 49 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.10 HULPMIDDELEN

1.10.1 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

Alle naar oordeel van Enexis daarvoor in aanmerking komende bouwstoffen, zoals hulpstukken,

bouten, pakkingen, ringen en dergelijke moeten op overzichtelijke wijze worden ondergebracht in

goed afsluitbare keten, containers of materiaalwagens.

Beschikbaarstelling en inrichting bouwunit:

In die gevallen dat Enexis zulks, in verband met de omvang van het werk, nodig acht, stelt de

aannemer één of meer nette, doelmatig ingerichte en goed onderhouden bouwunits ter

beschikking. Deze unit(s) zal/zullen, indien nodig, in verband met de voortschrijding van het

werk door de aannemer moeten worden verplaatst. De bouwunit moet vóór de start van de

uitvoering op het werk aanwezig zijn. Indien met betrekking tot het plaatsen van de bouwunit

toestemming dan wel vergunning nodig is, dient de aannemer hiervoor zorg te dragen. Leges-

en vergunningskosten alsmede de kosten voor de huur van de grond zijn verrekenbaar. (Voor

rijdende bouwunits is normaliter geen vergunning nodig) Hij zorgt er verder voor dat de zich in

de bouwunit bevindende eigendommen van de opdrachtgever tegen de gebruikelijke risico’s

zijn verzekerd. In het geval dat bouwunits beschikbaar moeten worden gesteld, wordt dit

verrekend volgens de tarieven van dit bestek. Kosten m.b.t. het gebruik van schaftwagen(s) zijn

niet verrekenbaar.

Beschikbaarstelling bergplaatsen:

De aannemer dient bij de opdracht ten genoegen van de directie veilige en goed afsluitbare

bergplaatsen bij het werk beschikbaar te stellen voor het materiaal en het gereedschap dat tijdelijk

aan zijn zorgen is toevertrouwd een en ander volgens voorschriften vergunningverlener. De

bergplaatsen dienen bij de aanvang van het werk beschikbaar te zijn en, indien de direcgtie zulks

wenst, zich zo mogelijk in de nabijheid van het werk te bevinden.

Op de opslagterreinen en in de bergplaatsen moeten de materialen op overzichtelijke wijze

worden opgeslagen, binnen een deugdelijke afrastering. De afrastering en bergplaatsen worden

door de aannemer geleverd en geplaatst voor aanvang van de werkzaamheden en zijn niet

verrekenbaar.

Transport:

Transportkosten van hulpmiddelen zoals bouwunit, schaftwagens en (motorisch aangedreven)

gereedschap, kunnen niet in rekening worden gebracht.

Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen en gereedschappen:

Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen en gereedschappen welke door de aannemer worden

gebruikt moeten zijn voorzien van de noodzakelijke geldige veiligheidscertificaten en

kalibratierapporten. Deze middelen en gereedschappen dienen tevens te voldoen aan de gestelde

eisen van Enexis en/of bepalingen van de CKB, of gelijkwaardig.

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen:

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die eigendom zijn van Enexis, mogen

alleen worden gebruikt met toestemming van Enexis. Een gegeven toestemming heft de eigen

verantwoordelijkheid van de aannemer voor het veilig gebruik van die hulpmiddelen niet op.

Page 50: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 50 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

1.10.2 HULPMIDDELEN VAN ENEXIS

Van toepassing is hoofdstuk VIII, paragraaf 24, lid 1 tot en met 3 van de UAV 2012.

1.11 UITVOERING

1.11.1 LIJSTEN EN RAPPORTEN

Tenzij Enexis anders besluit levert de aannemer wekelijks een rapportage per bouwlocatie en/ of

project met werk (-voortgangs) gegevens, inhoudende hoeveelheid en soort verwerkte

eenheidshandelingen, de gebruikte aantallen en typen materieel en de soort en aantallen

ge(ver)bruikte materialen, alles t.b.v. het op basis van eenheidsprijzen uit te voeren werk. Op

deze zogenoemde weekstaten worden tevens alle extra werkzaamheden zoals beschreven in

paragraaf 1.4.3 en afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden zoals beschreven in paragraaf

1.4.4 vermeld.

Naar aanleiding van het arbitraal vonnis tussen RWE – Haarlemmermeergas N.V. en B.V

Netbeheer Haarlemmermeer tegen KPN Telecom B.V. met nummer NAI2564 is aannemer op

verzoek van Enexis verplicht een verklaring op te stellen en bij iedere projectmap te voegen

waarin wordt verklaard dat het tracé gelegd is volgens de overeengekomen sleufprofielen.

Enexis kan afwijkende bedrijfsspecifieke rapportages verlangen waarbij als uitgangspunt geldt

dat de afwijkende rapportages t.o.v. de hierboven gestelde rapportages kostenneutraal zijn dan

wel dat eventuele meerkosten door Enexis worden vergoed.

Tekenwerk en registratie bedrijfsmiddelen en klantgegevens voor aansluitleidingen:

Alle montagewerkzaamheden zijn inclusief het aanleveren van revisiewerk betreffende de ligging

van de leiding en appendages volgens de voorwaarden uit het bestek inmeten kabels / leidingen

Synfra en inclusief het invullen van de bedrijfsdocumenten voor registratie van bedrijfsmiddelen,

klant- en metergegevens respectievelijk het digitaal of telefonisch doorgeven van deze informatie.

Deze werkzaamheden zijn niet separaat verrekenbaar. Bij het niet nakomen van deze afspraak

door de aannemer kunnen de hieruit voortvloeiende extra kosten bij de aannemer in rekening

worden gebracht.

1.11.2 AFBAKENING, PEILING EN OPMETINGEN

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 28 van de UAV 2012.

1.11.3. VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF IN DE TOESTAND VAN BESTAANDE

WERKEN EN TERREINEN

Van toepassing in hoofdstuk IX, paragraaf 29, lid 1 tot en met 3 van de UAV 2012.

1.11.4 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 30, lid 1 tot en met 4 van de UAV 2012.

Page 51: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 51 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Bij kruisingen met inritten en doorgangen dient de daardoor voor de gebruikers ontstane hinder,

na voorafgaand overleg met die gebruikers, tot een minimum te worden beperkt.

Noodzakelijke dan wel gewenste voorzieningen voor het verlenen van doorgang zijn voor

rekening van de aannemer.

1.11.5 WERKZAAMHEDEN IN VERONTREINIGDE BODEM

Bij uitvoering van werkzaamheden in vervuilde grond dient naast de op dit gebied door

opdrachtgever en/of overheid gehanteerde regels de relevante en actuele publicatie CROW 400

en de publicaties BRL7001 / BRL7004 van SIKB te worden gehanteerd. De kosten voor extra

maatregelen bij werken in verontreinigde bodem zijn verrekenbaar. Voor de verrekening van deze

werkzaamheden geldt de vigerende versie van de verrekentool CROW 400.

1.11.6 VERBAND MET ANDERE WERKEN

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 31, lid 1 tot en met 4 van de UAV 2012.

Daar waar in deze paragraaf “bestek” staat dient gelezen te worden: “opdracht”.

Enexis behoudt zich het recht voor om, na overleg met de aannemer en indien het uitvoeren van

de werkzaamheden door de aannemer strijdigheid oplevert met de projectplanning van het totaal

project, werken of delen daarvan, aan een reeds verstrekte werkopdracht te onttrekken, indien voor

of tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat deze werken of delen ervan door derden kunnen

worden uitgevoerd in combinatiewerk of gelijktijdig met riool- en/of wegenaanleg.

De overeenkomst is een raamovereenkomst waar per project op basis van deze

raamovereenkomst specifieke opdrachten worden verstrekt. Uit een verstrekte opdracht kunnen

niet zonder meer delen worden weggehaald, hiervoor moeten “goede” redenen zoals

capaciteitsgebrek of slecht geleverde kwaliteit aanwezig zijn.

Het gelijktijdig combineren van soortgelijke werkzaamheden (graafwerkzaamheden en leggen

van kabels en leidingen) zonder toestemming van Enexis in opdracht van derden (overige

partij(en) / opdrachtgevers) die niet binnen de scope van dit bestek en contract participeren, is

niet toegestaan. Per geconstateerd geval zal de aannemer een boete worden opgelegd van

€10.000,=

1.11.7 GEVONDEN VOORWERPEN

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 32 van de UAV 2012.

1.11.8 VERMOEDEN VAN ONVOLDOENDE WERK

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 33 van de UAV 2012.

1.11.9 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING, BIJZONDERE WERKEN,

BESTEKSWIJZIGINGEN

Van toepassing is hoofdstuk IX, paragraaf 34 van de UAV 2012.

Page 52: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 52 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Bijzondere werken:

Bijzondere werken en/of werkzaamheden zijn die, welke niet zijn opgenomen in de op dat moment

geldende lijst van de eenheidsprijzen. Indien bijzondere werken/voorzieningen moeten worden

toegepast, zal hierover overleg plaatsvinden tussen aannemer, Enexis en eventueel derden met

betrekking tot uitvoering en kosten. Verrekening vind plaats op basis van goedgekeurde offerte.

Bestekswijzigingen:

Van toepassing is paragraaf 36 van de UAV 2012, met uitzondering van:

• paragraaf 36 lid 2: bestekswijzigingen zijn voorbehouden aan opdrachtgever.

• paragraaf 36 lid 3: vervalt, hiervoor te lezen. De aannemer zal aan opdrachten tot

bestekswijzigingen gevolg geven.

Dit bestek is geen statisch document maar wordt met regelmaat aangepast en ge-update. Voor

besteksaanpassingen in combiverband heeft Synfra een beheergroep bestaande uit

vertegenwoordigers van opdrachtgevers, aannemers en indien nodig aangevuld met specialisten.

De besluiten uit deze werkgroep zijn bindend voor alle partijen. Enexis zal voor de

overeenkomsten vallend onder het solo Enexis bestek de overeenkomende combi-issues volgen.

Alle overige zaken worden via de reguliere overlegorganen tussen Enexis en gecontracteerde

aannemers ingeregeld. De hieruit volgende afspraken zijn eveneens bindend voor alle partijen.

Besteksaanpassingen hebben als achtergrond onvolkomenheden en wijzigingen in materialen,

gereedschappen, werkinstructies, informatiestromen, informatiebehoeften, wetgeving ed.

Aanpassingen en wijzigingen van het bestek zijn pas na de vastgestelde en overeengekomen

introductiedatum effectief.

1.11.10 SCHADE

Algemeen:

De aannemer dient de kosten te dragen van alle in redelijkheid te vergen maatregelen ter

voorkoming van schade en ter beperking van verergering van al ontstane schade.

De aannemer is verplicht alle aanwijzingen en voorschriften van Enexis ter voorkoming of ter

beperking van de schade op te volgen. Indien de aannemer in gebreke blijft aan deze verplichting

te voldoen, is Enexis bevoegd zelf de nodige maatregelen te treffen voor rekening van de

aannemer. Het treffen van maatregelen door Enexis laat de aansprakelijkheid van de aannemer

onverlet.

Indien de kans bestaat dat verergering van bestaande gebreken optreedt, zal de aannemer in

overleg met de toezichthouder en belanghebbenden de bestaande toestand van tevoren doen

opnemen en daarvan rapport doen opmaken.

De aannemer stelt Enexis onmiddellijk in kennis van elke ongewilde gebeurtenis, elke schade,

van hoe lichte aard ook, door de aannemer aan personen of aan eigendommen van Enexis of

derden toegebracht, onder mededeling van alle ter zake dienende gegevens.

Wanneer de weersgesteldheid naar het oordeel van Enexis nadelig is voor een goede uitvoering,

kan in overleg met de aannemer het werk worden stilgelegd.

Page 53: Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor … Productie... · 2019-09-22 · Versie 6.0 Enexis Solo bestek Bestek voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Distributieleidingen

01-10-2019 Hoofdstuk 1 - 53 -

Versie 6.0 Enexis Solo bestek

Schade aan eigendommen van derden:

Voor zover naar het oordeel van Enexis schade aan eigendommen van derden, zoals aan gras-

, akker- en tuinland en/of aan al hetgeen zich daarop of daarin bevindt, als onvermijdelijk moet

worden beschouwd in verband met de uitvoering van de opdracht, is deze schade voor rekening

van Enexis. De aannemer herstelt deze schade ten spoedigste op de door de toezichthouder

aangegeven wijze. Ongeacht zijn aansprakelijkheid uit de wet is de aannemer ook aansprakelijk

voor alle schade, welke door Enexis en/of derden door of ten gevolge van de aanneming en/of

de uitvoering van het werk zal worden geleden, geen enkele schade uitgezonderd. De aannemer

vrijwaart Enexis voor aanspraken, welke dan ook, die derden in verband met de aanneming en/of

uitvoering van het werk tegen de opdracht gever kunnen of zullen doen geldend maken.

Schade aan en verlies van eigendommen van Enexis:

De aansprakelijkheid en het risico voor het aan de aannemer verstrekte materiaal geldt vanaf het

tijdstip waarop de aannemer dit in ontvangst heeft genomen en strekt zich uit tot het tijdstip van

inlevering van het niet verwerkte en afkomende materiaal bij de daarvoor aangewezen

functionaris of in de daarvoor aangewezen magazijnen of bergplaatsen. Het herstel van of de

vergoeding voor de schade aan eigendommen van Enexis dient te geschieden op de door

Enexis te bepalen wijze.

1.11.11 KWALITEIT EN VEILIGHEID

Enexis streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Hiertoe worden er kwaliteit-audits uitgevoerd. Het

uitvoeren van inspecties respectievelijk kwaliteit-audits door Enexis stelt de verantwoordelijkheid

van de aannemer op de naleving van het bestek alsmede arbo- en milieuzorgsystemen op geen

enkele wijze terzijde. De aannemer wordt nimmer ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor

schade welke een gevolg is of kan zijn van het niet of het niet op juiste wijze naleven van de

eisen, zoals die in het arbo- en milieuzorgsysteem en in dit bestek zijn omschreven. De door

Enexis uitgevoerde inspecties hebben hier op geen enkele invloed en/of kunnen de

aansprakelijkheid van de aannemer voor schade op geen enkele wijze beperken c.q. terzijde

stellen. Enexis verlangt maandelijks van de aannemer een VGWM-rapportage. Deze rapportage

maakt deel uit van de kwaliteitsbeoordeling.

1.12 IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN VAN DE AANNEMER

Van toepassing is paragraaf 46 van de UAV 2012.