bestek raamovereenkomst Audit Vlaanderen

download bestek raamovereenkomst Audit Vlaanderen

of 34

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of bestek raamovereenkomst Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen 2015-02

Vlaamse Gemeenschap

Audit Vlaanderen

BESTEK

Open aanbesteding voor aanneming van diensten

Bestek nr. Audit Vlaanderen 2015-02

Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten

Openingszitting van de offertes :

op 8 december 2015 om 13 uur in het Boudewijngebouw, toren 5C (in de lokalen van Audit Vlaanderen), Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

2

ALGEMENE BEPALINGEN

AANBESTEDENDE OVERHEID

Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering. Zoals verder verduidelijkt, betreft de opdracht een raamovereenkomst over vier jaar waar door verschillende rechtspersonen beroep op kan worden gedaan.

De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht is belast, is: Agentschap Audit VlaanderenBoudewijngebouw (Toren 5C) Boudewijnlaan 30, bus 241000 Brussel

Contactpersoon voor deze opdracht: Eddy GuilliamsTel. : 02/553.45.52Fax :02/553.45.45e-mail: eddy.guilliams@vlaanderen.be

Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens onderstaand punt.

Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel.Het is daarbij om het even of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot.Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven.

De aanbestedende overheid heeft als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te zijn bij de beheersing van de financile, wettelijke en organisatorische risico's, om een toegevoegde waarde te creren bij de uitbouw van een efficinte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie. Daarom treedt de aanbestedende overheid voor deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van art. 2, 4 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006, ten aanzien van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen of zullen afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; de diensten van het Vlaams Parlement en de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen of zullen afhangen van het Vlaams Parlement; de gemeenten en de districten die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest; de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen of zullen afhangen van de gemeenten en de districten die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest (hieronder vallen o.a. uitdrukkelijk de autonome gemeentebedrijven); de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, hierna OCMW's te noemen; de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen of zullen afhangen van de OCMWs (hieronder vallen o.a. uitdrukkelijk de verenigingen, bedoeld in titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet); de provincies die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest; de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen of zullen afhangen van de provincies die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest (hieronder vallen o.a. uitdrukkelijk de autonome provinciebedrijven); de intergemeentelijke samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (zoals gewijzigd).Diensten, instellingen en rechtspersonen hangen af van de opgesomde rechtspersonen indien zij ofwel er door zijn opgericht, ofwel indien de rechtspersonen minstens de helft van de stemmen in n van de beheersorganen van de entiteit hebben of minstens de helft van de financiering van de entiteit voor hun rekening nemen.

VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT

De opdracht bestaat uit ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten, al dan niet onder supervisie van Audit Vlaanderen. Hiertoe kunnen junior auditoren, senior auditoren, manager-auditoren en/of partners worden ingezet.

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

CPV classificatie: 79212000 Auditdiensten, wat valt onder categorie 9 (accountants en boekhouders) van bijlage 2A van de wet van 15 juni 2006..

GUNNINGSWIJZE

De gunning van deze opdracht gebeurt via de procedure van open aanbesteding. De aanbestedende overheid is niet verplicht om deze opdracht te gunnen en te sluiten.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk:

Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten);

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing);

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering);

Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013.

U kunt deze regelgeving terugvinden op: http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsopdrachten

OMSCHRIJVING OPDRACHT

Deze opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van personeelscapaciteit die geschikt is voor het ondersteunen bij de uitvoering of voor het volledig zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten. De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen.

PERCEEL 1: Ondersteuning bij de uitvoering of volledig zelfstandig uitvoeren van operationele audits.

Operationele audits: het betreffen procesaudits die beogen na te gaan in welke mate bedrijfsprocessen, activiteiten en controles erop gericht zijn de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Ook het onderzoek naar de naleving van opgelegde wetgeving, procedures en richtlijnen kan hierbij aan bod komen (= overeenstemmingsaudits).

PERCEEL 2: Ondersteuning bij de uitvoering of volledig zelfstandig uitvoeren van organisatieaudits (ook genoemd audits m.b.t. organisatiebeheersing, bedrijfsvoeringsaudits of sterkte-zwakteanalyses)

Organisatieaudits beogen na te gaan in welke mate een organisatie over de nodige sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te kunnen functioneren (o.a. hoe matuur de organisatiebeheersing van de desbetreffende organisatie is m.b.t. de doelstellingen effectiviteit, integriteit, kwaliteit en integriteit voortgaande op een inschatting van de diverse themas van de toepasselijke leidraad organisatiebeheersing: leidraad interne controle/organisatiebeheersing Vlaamse overheid / leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen ). Hierbij worden niet noodzakelijk alle themas bekeken. Indien nodig kan zelfs opgedeeld worden per controledoelstelling of groep van controledoelstellingen. Zo kan een audit binnen dit perceel bijvoorbeeld ook tot doel hebben een evaluatie te maken m.b.t. het risicomanagement van organisaties.

Perceelspecifieke verplichte opleiding

Voor dit perceel moeten de auditoren die de opdrachtnemer heeft voorgelegd om te voldoen aan de selectiecriteria, een opleiding van maximaal twee dagen volgen, georganiseerd door Audit Vlaanderen (partners worden uitdrukkelijk niet verplicht deze opleiding te volgen). Deze opleiding is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de leidraad organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid, in de leidraad organisatiebeheersing voor de lokale besturen en in de benadering van Audit Vlaanderen voor audits hieromtrent.

Het volgen van deze opleiding mag niet gefactureerd worden. Deze opleiding zal doorgaan in of nabij de lokalen van Audit Vlaanderen, Brussel. De verdere praktische organisatie van deze opleiding zal worden geregeld tijdens de uitvoering van de opdracht. Een eerste opleiding zal worden voorzien binnen het jaar na sluiting van de opdracht. Daarna zal in functie van de mogelijkheden van Audit Vlaanderen en in functie van de aan Audit Vlaanderen gesignaleerde interesse minstens n maal per jaar een nieuw opleidingsmoment worden aangekondigd. Indien na de eerste opleiding niet minstens drie vierde van de ploeg van auditoren van een inschrijver/opdrachtnemer de opleiding heeft gevolgd, wordt de inschrijver/opdrachtnemer tijdelijk uit het cascadesysteem verwijderd zoals voorzien in rubriek 2.A.5 (wat betekent dat de opdrachtnemer tijdelijk niet in aanmerking zal worden genomen voor het plaatsen van bestellingen) tot wel minstens drie vierde van de ploeg van auditoren van de inschrijver/opdrachtnemer de vereiste opleiding hebben gevolgd.

Audit Vlaanderen kan opleggen dat indien er vervangende of aanvullende auditoren worden voorgesteld, deze een gelijkaardige opleiding moeten volgen.

PERCEEL 3: Ondersteuning bij de uitvoering of volledig zelfstandig uitvoeren van verschillende soorten IT-audits

Bij een IT-audit wordt een oordeel of advies gegeven over de kwaliteit van een onderzoeksobject op het gebied van de realisatie, het beheer of het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Het begrip kwaliteit kan daarbij worden omschreven in termen zoals effectiviteit, efficintie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, naleving en betrouwbaarheid.

Het onderzoeksobject van een IT-audit kan betrekking hebben op de volgende 7 domeinen: Bedrijfsapplicaties (bvb. Orafin, Vlimpers); IT-service management (cf. ITIL); IT projectmanagement en systeemontwikkeling; Informatieveiligheid (cf. strategisch informatieveiligheidsbeleid van de Vlaamse administratie, ISO/IEC 27