Artikel Veerkracht: De cirkel rond

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Artikel Veerkracht: De cirkel rond

 • De cirkel rond

  Bob Koster, Jos Castelijns en Marjan Vermeulen

  Interactum lectoraat Kantelende Kennis bestaat vier

  jaar. In dit lectoraat wordt intensief samengewerkt

  tussen basisscholen en pabos. De samenwerking levert

  onder andere inzichten op in schoolontwikkelingspro-

  cessen, het verrichten van praktijkonderzoek en

  gespreksvoering met lerenden. Maar er zijn ook

  dilemmas.

  We beginnen met een schets van de conferentie De

  cirkel rond in Utrecht . Hier werd namelijk stilgestaan

  bij de opbrengsten van vier jaar lectoraat. Vervolgens

  gaan we in op de betekenis van het lectoraat voor de

  aangesloten basisscholen en pabos. We besluiten met

  een vooruitblik op de komende vier jaren.

  De cirkel rond

  In april 2007 komen in Utrecht ongeveer

  honderdvijftig bij het Interactum lectoraat

  Kantelende Kennis betrokken mensen

  bij elkaar. Het zijn leerlingen en

  leerkrachten van basisscholen,

  docenten en studenten van

  pabos, medewerkers van de

  onderwijsbegeleiding en leden

  van het management van

  scholen en opleidingen. Op

  deze conferentie, die als titel

  heeft De cirkel rond staan

  we stil bij de eerste vier jaar

  lectoraat.

  De deelnemers worden bij

  binnenkomst genterviewd door

  leerlingen die hen een aantal

  vragen stellen over hoe zij (het

  liefste) leren. Op die manier worden

  de deelnemers meteen geconfronteerd

  met een belangrijk principe uit het lecto-

  raat namelijk dat leerlingen gelijkwaardige partners zijn.

  De verschillende activiteiten op de conferentie zijn

  exemplarisch voor vier jaar Kantelende Kennis. De

  uitgangspunten van het lectoraat, hieronder cursief

  weergegeven, zijn herkenbaar en bruikbaar voor scholen.

  Zo verzorgen een aantal scholen en opleidingen samen

  een workshop. Zij maken duidelijk dat de samenwerking tussen basisschool en pabo op een productieve manier van de grond is gekomen. Andere scholen laten zien dat de stem van de leerling voor hen een belangrijk uitgangspunt is geworden. Voorbeelden daarvan zijn workshops als Wat

  hebben kinderen ons te vertellen of Leerlingen doen

  mee van basisschool de Ranonkel uit Someren over de

  Kindermedezeggenschapsraad. In de laatste workshop

  participeren kinderen van de school; zij brengen hun

  ervaringen met medezeggenschap in.

  Een school uit Utrecht laat zien hoe ze met behulp van de

  onderzoekscyclus verschillende experimenten hebben uitgevoerd om meer ruimte te geven aan de leervragen

  van leerlingen en leraren. Een school uit de Rips doet

  hetzelfde voor het proces waarin leerlingen steeds meer

  autonomie krijgen. In de workshops wordt duidelijk dat de

  onderzoekscyclus (zie verderop) betekenisvol is voor de

  ontwikkeling van de school.

  Er worden workshops gegeven waarin het onderwerp

  leergemeenschappen en collectief leren uitgewerkt wordt. In de evaluatieve terugblik op de conferentie geven deelne-

  mers aan dat ze nog enthousiaster zijn geworden over

  het vormen van leergemeenschappen op basisscholen of

  nagedacht hebben over leergemeenschappen en hoe

  deze goed kunnen functioneren.

  Hierna werken we eerst de betekenis van het lectoraat uit

  voor de scholen, dan de betekenis voor de opleidingen om

  vervolgens in te gaan op de focus van het lectoraat de

  komende jaren.

  De betekenis van het lectoraat voor de scholen

  Samenwerking met scholen

  Lectoraten worden geacht inhoudelijke relaties te

  onderhouden met instellingen uit het werkveld. Dat geldt

  zeker voor ons lectoraat. De afgelopen vier jaar is met

  ruim twintig scholen, die met een vernieuwingsproces

  bezig zijn en daarin de stem van de lerende als uitgangs-

  punt willen nemen, een langdurige samenwerkingsrelatie

  aangegaan.

  Dit heeft het inzicht opgeleverd dat voor een vruchtbare

  samenwerking een aantal voorwaarden nodig is. Er moet

  een heldere visie op samenwerking zijn en we weten

  ondertussen uit ervaring dat tijd nodig is om een goede

  onderlinge verhouding op te bouwen.

  Bovendien is materiaal ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn

  bij de werving en selectie van scholen. De essentie hiervan

  is de vaststelling dat het team een doorslaggevende stem

  heeft om met het lectoraat in zee te gaan en dat de focus

  voor schoolontwikkeling helder is. Eigenaarschap is een

  kernbegrip. Het betekent dat iedere betrokkenen iets over

  de onderwijs- en schoolontwikkeling te zeggen heeft en er

  iets mee moet.

  In het kader van het lectoraat bestudeerden we verschil-

  lende vormen van samenwerking. De vraag is: van wie is

  het proces en van wie het focus (en eventueel de op-

  brengsten)? Van de school of de opleiding alleen? Of van

  allebei samen? Die vragen combineren we in een schema

  met vier kwadranten, vier samenwerkingsvormen van

  opleidingen en scholen. In het eerste kwadrant is de

  school of de opleiding eigenaar van zowel proces als

  focus. In het tweede kwadrant is sprake van een gemeen-

  schappelijk proces, waarvan opleiding en school samen

  eigenaar zijn. In het derde kwadrant is de school of de

  opleiding eigenaar van het proces. In het vierde kwadrant

  tenslotte zijn school en opleiding samen eigenaar, niet alleen

  van het proces, maar ook van de focus (zie verder Prikkels,

  juni 2007, de Schop: www.lectoraat.nl onder publicaties).

  Figuur 1. Vier samenwerkingsvormen van opleidingen en scholen.

  Ten aanzien van de samenwerking met scholen liepen we

  ook tegen een aantal vragen op. Bijvoorbeeld of de

  lerarenopleiding iets heeft aan de samenwerking met de

  scholen? Er zijn nog weinig voorbeelden waarbij opleiding

  en school gezamenlijk een gemeenschappelijke ambitie

  formuleren waar ze samen eigenaar van zijn en beiden

  iets aan hebben (kwadrant 4). De school lijkt tot nu toe

  meer te hebben aan de samenwerking dan de opleiding.

  Ook vragen opleiders zich af welke rol zij moeten spelen:

  zijn zij vooral schoolbegeleider die een ondersteunende

  rol vervullen ten aanzien van schoolontwikkeling. Of

  brengen zij het proces van schoolontwikkeling in kaart en

  is de school zelf verantwoordelijk voor die ontwikkeling?

  Spreken met in plaats van spreken over de lerende

  We hebben filmpjes bekeken van gesprekken met

  leerlingen. Die waren heel confronterend. Dat maakte

  duidelijk dat we concessies gedaan hebben aan de visie

  die we hebben als school, aan ons droombeeld (groeps-

  leerkracht)

  Het blijkt mogelijk onderwijs te laten maken door kinderen

  en leerkrachten samen. Als leraar kun je verantwoording

  bij kinderen leggen, van kinderen leren en leerlingen mee

  laten helpen bij het verzorgen en organiseren van het

  onderwijs. (cordinator projectgroep)

  Ik heb de Kindermedezeggenschapsraad een manier

  gevonden, waarin ik op een wezenlijke manier kan praten

  met kinderen over de schoolorganisatie. (schooldirecteur)

  Kinderen van basisschool de Ranonkel bespreken hun ervaringen met de kindermedezeggenschapsraad tijdens een workshop op de conferentie De Cirkel Rond; conferentie deelnemers zitten erom heen.

  Vier jaar Interactumlectoraat Kantelende Kennis

  ...Ik heb de Kindermedezeggenschapsraad een manier gevonden, waarin ik op een wezenlijke manier kan praten met kinderen over de schoolorganisatie...

  School of opleiding

  1 2

  School enopleiding

  3 4

  School of opleiding

  School en opleiding

  Proces

  Focus

  Veerkracht n Jaargang 5 / nr 1 / 07 Jaargang 5 / nr 1 / 07 n Veerkracht

 • De ervaringen die zijn opgedaan in het voeren van

  gesprekken met leerlingen hebben een meer methodische

  aanpak daarvan opgeleverd. Die houdt onder andere in dat

  via een groepsinterview informatie wordt verzameld over

  de betekenis die school (het aanbod, hun leraren etc.) voor

  leerlingen heeft. Van video-opnamen van deze interviews

  worden transcripties gemaakt, waarin de letterlijke

  uitspraken van leerlingen als ruwe data fungeren. Deze

  uitspraken worden vervolgens naar de teamleden terugge-

  koppeld en door hen gezamenlijk genterpreteerd. De

  uitkomsten van deze gezamenlijke interpretatie leveren

  nieuwe doelen op die in een plan van aanpak worden

  uitgewerkt.

  Wanneer uitspraken van leerlingen teruggekoppeld worden

  blijkt dat leraren er vaak door geraakt worden. Afhankelijk

  van de inhoud van de uitspraak ontstaat een gevoel van

  bijvoorbeeld trots, teleurstelling of waardering. Die

  emotionele betrokkenheid daagt leraren uit iets met die

  uitspraken te gaan doen.

  Eenzelfde proces kan op de pabo ontstaan. Natuurlijk is de

  relatie tussen pabo docent en student anders dan de

  relatie tussen leraar en leerling, maar ook in de pabo

  situatie kunnen uitspraken van studenten betekenisvol zijn

  en docenten uitdagen daar iets mee te gaan doen.

  Een vraag is nog welke rol leerlingen of studenten daad-

  werkelijk kunnen spelen in onderwijs- en schoolontwikke-

  ling. In de praktijk worden de leerlingen nog nauwelijks

  actief betrokken in die ontwikkeling. Dat is nog vooral een

  zaak van de leraren. Hetzelfde geldt voor de rol die

  studenten kunnen spelen bij de ontwikkeling van de pabo.

  De Kindermedezeggenschapsraad op de Ranonkel is een

  voorbeeld van het actief betrekken van leerlinge