Economische veerkracht 2011

of 48 /48
Economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

Embed Size (px)

description

Economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen is een uitgave van de studiedienst van het Huis van de economie

Transcript of Economische veerkracht 2011

 • Economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • 3inhoud

  voorwoord 5

  inleiding 7

  beknoptebegrippenlijst 8

  hoofdstuk1:conjunctuurgevoeligheid 11vandeBelgischebedrijfstakken

  hoofdstuk2:economischeveerkracht 15vandeOost-Vlaamsearrondissementen

  hoofdstuk3:arbeidsproductiviteitenwerkgelegenheid 27indeOost-Vlaamsearrondissementen

  bijlage 43Hoe vertaalt de A7-indeling zich naar NACE-BEL2008?

  lijstvanfiguren 45

  EconomischeveerkrachtvandeOost-Vlaamsearrondissementenis een uitgave van

  de studiedienst van het

  Huis van de economie

  Huis van de economieSeminariestraat 29000 Gent

  ProvincialedienstEconomie,EuropeseenInternationalesamenwerkingtel. +32 9 267 86 [email protected]

  RedactiePascal de MeyerJos Saerens

  DataverzamelingenverwerkingPascal de MeyerKathy GillisJos Saerens

  SecretariaatSabina De Roeck

  OntwerpKarakters

  VerantwoordelijkeuitgeverMarc De Buck, gedeputeerdep/a Gouvernementstraat 19000 Gent

  WettelijkdepotnummerD/2010/5139/16

 • 5voorwoord

  Vorig jaar heeft de studiedienst van het Huis van de economie de schokbesten-digheid van de Oost-Vlaamse bedrijvigheid bestudeerd. Dit studiewerk werd genspireerd door de economische crisis die we meemaakten.

  We zijn een jaar later, en de rust is nog steeds niet teruggekeerd. De media staan bol van de onheilsverhalen over de Europese (en andere) economien.

  Het is dan ook relevant dat de provincie verder aandacht besteedt aan de crisis-gevoeligheid van de bedrijvigheid.

  Dit keer wordt de analyse uitgevoerd voor de arrondissementen. Voor gemeenten is een vergelijkbaar onderzoek niet mogelijk, omdat gegevens omtrent toegevoegde waarde voor dit geografisch niveau niet beschikbaar zijn. Bovendien is in bepaalde gemeenten de invloed van een enkel groot bedrijf zodanig doorslaggevend dat dit elke economische analyse vertekent. Omdat gemeentelijke gegevens ontbreken, zou ook onderzoek naar de veerkracht van de vier resoc/serr-gebieden in Oost-Vlaanderen slechts op beperkte wijze uit te voeren zijn.

  Zelfs op arrondissementeel niveau botsen we op statistische beperkingen. Zo is de sectorale analyse van de toegevoegde waarde gelimiteerd tot zes accumu-latierubrieken, waardoor een fijnmazige inkijk in de arrondissementele econo-mien belemmerd wordt. Toch heeft deze analyse zijn waarde en wordt ze dan ook in deze studie weergegeven. Bovendien zijn andere gegevens, zoals die van de werkgelegenheid, wel gedetailleerd beschikbaar voor de arrondissementen, waar-door het toch mogelijk is een genuanceerder onderzoek naar de veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen uit te voeren.

  Deze studie werd gepresenteerd tijdens de Ondernemersdag 2010, een geza-menlijke organisatie van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlerick Leuven Gent Management School. Waar de studiedienst van het Huis van de economie onder-zoek deed naar de veerkracht van regionale economien, bood de Vlerick Leuven Gent Management School een ervaringsgerichte kijk op de schokbestendigheid van en opportuniteiten voor bedrijven in tijden van crisis. Macro-economie versus micro-economie, als het ware.

  Tot slot een positieve noot. Uit de meest recente Oost-Vlaamse conjunctuur-curven blijkt dat de beste resultaten worden opgetekend sinds drie jaar. Vooral in de bouwnijverheid gaat het in de goede richting. Deze conjunctuurcurven worden opgemaakt door de Nationale Bank van Belgi op basis van maandelijkse bedrij-venenqutes een macro-economisch resultaat dus op basis van micro-econo-mische gegevens.

  MarcDeBuckgedeputeerde bevoegd voor Economie, Ruimtelijke Ordening en Externe Betrekkingen

 • 7inleiding

  inleiding

  Deze studie is het vervolg op De regionale schokbestendigheid van de Oost-Vlaamse economie, in 2009 gepubliceerd door de studiedienst van het Huis van de economie.

  Waar vorig jaar werd gekeken naar de effecten van een conjunctuurswijziging voor Oost-Vlaanderen als geheel, wordt dit jaar een analyse uitgevoerd voor de zes administratieve arrondissementen. Bovendien worden recentere gegevens meegenomen: tot 2008. Dit betekent dat de conjuncturele vertraging die zich aftekende vanaf oktober 2007 zich zal manifesteren in de economische statistie-ken voor 2008.

  De opbouw van de studie ziet er als volgt uit.

  Na een korte begrippenlijst wordt in hoofdstuk1 de conjunctuurgevoeligheid van de bedrijfstakken in de Belgische economie onderzocht. Daartoe wordt een lange cijferreeks gehanteerd van 1970 tot en met 2008. Dit hoofdstuk is vergelijk-baar met het eerste deel in De regionale schokbestendigheid van de Oost-Vlaamse economieen werd genspireerd door een artikel in het tijdschrift esb: De regio-nale schokgevoeligheid van de Nederlandse economie.1

  De conjunctuurgevoeligheid van de bedrijfstakken wordt vertaald naar het arrondissementeel niveau in hoofdstuk2.

  In hoofdstuk3 wordt de arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in de arrondis-sementen geanalyseerd. Zoals reeds aangegeven in het voorwoord, is deze analyse beperkt tot zes grote, geaccumuleerde bedrijfstakken.

  Als bijlage wordt een conversietabel weergegeven die de vergelijking maakt tussen de sectorale indeling gehanteerd door de rsz en die van nbb-Belgostat.

  1 GROOT, Stefan, Jan MLHMAN en Henri DE GROOT, De regionale schokgevoeligheid van de Nederlandse economie, ESB, 94(4560), 15 mei 2009, p. 312-314

 • 8begrippenlijstenmethodiek

  beknoptebegrippenlijst

  In het kader van deze studie werd beroep gedaan op gegevens verstrekt door het inr, het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

  1. InstituutvoordeNationaleRekeningen

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen stelt cijfermateriaal op om de econo-mische toestand van Belgi, de gewesten, de provincies en de arrondissementen (= laagste geografische niveau beschikbaar) te analyseren.

  Het inr is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie grote instellingen: de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (fod Economie), de Nationale Bank van Belgi (nbb) en het Federaal Planbureau.

  Het inr is onder meer bevoegd voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen, de rekeningen van de openbare besturen, de statistieken van de bui-tenlandse handel, de input-outputtabellen en de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de economische begroting.

  2. Statistieken

  In wat volgt worden de belangrijkste van de gebruikte statistieken omschreven (definities op basis van de metadatabank van de Studiedienst van de Vlaamse Regering).

  2.1.Brutotoegevoegdewaardetegenbasisprijzen,inlopendeprijzen

  De bruto toegevoegde waarde is een courante indicator om het economisch belang van een regio of een bedrijfstak aan te duiden.

  De bruto toegevoegde waarde is het bedrag dat de drie productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten toevoegen.

  Het is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten.

  Het gaat om bruto toegevoegde waarde, wat wil zeggen dat het verbruik van vaste activa (i.e. afschrijvingen) inbegrepen is.

  De waardering gebeurt tegen basisprijzen: inclusief niet-productgebonden belas-tingen (belastingen op gebruik van de grond, gebouwen, milieubelasting, ...) en productgebonden subsidies (importsubsidies, andere).

  De gegevens worden in lopende prijzen opgemaakt; dit is niet gecorrigeerd voor inflatie.

 • 9begrippenlijstenmethodiek

  2.2.Werkzamepersonen

  Het aantal werkzame personen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, is de som van het aantal werknemers en het aantal zelfstandigen naar werkplaats.

  Het aantal werknemers of de personen die werken in dienstverband zijn: de bezoldigde arbeiders, bedienden en ambtenaren. Het gaat om het aantal personen, niet om het aantal jobs.

  Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst, al dan niet formeel, werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid en daarvoor loon ontvangen (geen dubbeltellingen voor meerdere jobs).

  Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn.

  Een zelfstandige is ieder natuurlijk persoon die in Belgi een beroepsbezig-heid uitoefent, zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden te zijn.

  Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren.

  2.3.Arbeidsproductiviteit

  De arbeidsproductiviteit meet de economische performantie van een bedrijf, sector, land of regio.

  De arbeidsproductiviteit voor een land of een regio wordt doorgaans gede-finieerd als de verhouding tussen het bruto binnenlands/regionaal product en het aantal werkzame personen.

  Met bruto binnenlands product wordt bedoeld de totale productie, binnen een be-paalde periode gerealiseerd (kwartaal of een jaar), van goederen en diensten binnen een land.

  Het bruto regionaal product is de waarde van de totale productie van goederen en diensten binnen een bepaalde regio (gewest, provincie).

  Voor de arrondissementele analyse van de arbeidsproductiviteit wordt de ver-houding gehanteerd tussen de bruto toegevoegde waarde en het aantal werk-zame personen. Het bruto binnenlands product kan ook gedefinieerd worden als de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen vermeerderd met de product-gebonden belastingen, verminderd met de productgebonden subsidies.

 • hoofdstuk 1conjunctuurgevoeligheid van de Belgische bedrijfstakken

 • 12conjunctuurgevoeligheidvandeBelgischebedrijfstakken

  conjunctuurgevoeligheidvandeBelgischebedrijfstakken

  Om te bepalen in hoeverre een regio bestand is tegen conjuncturele krimp, zijn twee sets van datagegevens relevant.

  Ten eerste zijn dat de concentratie- of locatiequotinten van de bedrijfstakken. Deze geven weer in hoeverre een bedrijfstak over- dan wel ondergewaardeerd is in een bepaalde regio in vergelijking met een groter geografisch geheel.

  Ten tweede moet je beschikken over de evolutie van de economische activiteit in de bedrijfstakken die worden onderzocht. Die wordt gemeten via de evolutie van de bruto toegevoegde waarde. De bruto toegevoegde waarde wordt standaard weergegeven tegen basisprijzen in lopende prijzen. Dit betekent dat de inflatie inbegrepen is. Om de inflatie uit te zuiveren, wordt gebruikt gemaakt van een zoge-naamde deflator. Daarbij wordt uitgegaan van het prijsniveau van een bepaald jaar (het basisjaar).

  btwtreleprijzen=btwtlopendeprijzenx(pi/pt)

  waarbijbtwt=brutotoegevoegdewaardevanjaart pi=prijsniveaubasisjaar pt=prijsniveaujaart

  De wijze waarop de groei of krimp van een bepaalde bedrijfstak de stijging of daling van de totale economische activiteit volgt, wordt geanalyseerd via een enkel-voudige lineaire regressie tussen de evolutie van de bruto toegevoegde waarde van die bedrijfstak en de evolutie van de totale bruto toegevoegde waarde.

  btws=axbtwT+b

  waarbijbtws=wijzigingrelebrutotoegevoegdewaardevanbedrijfstaks btwT=wijzigingtotalerelebrutotoegevoegdewaarde a=correlatie-ofregressiecofficint b=snijpuntvanderegressielijn(regressieconstante)

  Voor de regressie wordt gebruikt gemaakt van de gegevens voor de periode 1970-2008 van het inr (nbb-Belgostat Online). Voor 15 bedrijfstakken wordt de regressie uitgevoerd. Helaas kan niet voor alle relevante bedrijfstakken de regres-sie worden uitgevoerd. Tot en met 1998 werd gewerkt met de eser1979 metho-dologie voor het opstellen van nationale rekeningen. Vanaf 1999 werd de ver-nieuwde methodologie esr1995 gehanteerd. Voor bepaalde bedrijfstakken (bijvoorbeeld horeca) resulteert dit in resultaten die niet of niet voldoende vergelijk-baar zijn voor en na 1998. Deze werden dan ook uit de regressie weggelaten.

 • 13

  De regressie werd finaal toegepast op 15 bedrijfstakken, voor elke jaarlijkse wijzi-ging tussen 1970 en 2008, en 1988 als basisjaar voor de deflator.

  Dit resulteerde in de cijfers die weergegeven worden in figuur 1.

  Figuur1:HistorischeschokgevoeligheidvanbedrijfstakkeninBelgi(1970-2008)

  Eenvoudigweg gesteld kan je deze cijfers als volgt lezen: een daling van de to-tale economische activiteit met 1% (een recessie) leidt tot een daling met 7,18% in de metaalproducerende en verwerkende industrie. De bruto toegevoegde waarde van de financile diensten stijgt evenwel met 2,29%.

  conjunctuurgevoeligheidvandeBelgischebedrijfstakken

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • hoofdstuk 2economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • 16

  economischeveerkrachtvandeOost-Vlaamsearrondissementen

  1. Methodiek

  In hoofdstuk 1 werd de conjunctuurgevoeligheid van vijftien bedrijfstakken voor Belgi onderzocht op basis van de evolutie van de bruto toegevoegde waarde.

  Wanneer deze sectorale conjunctuurgevoeligheid wordt gecombineerd met ar-rondissementele locatie- of concentratiecofficinten resulteert dit in een indica-tie van de economische veerkracht van een arrondissement. Dat betekent: in hoeverre lijdt de economie van een arrondissement onder een conjuncturele neergang, en hoe snel kan de groei weer oppikken bij een conjuncturele herne-ming?

  Locatie- of concentratiecofficinten geven weer in hoeverre een sector over- of ondervertegenwoordigd is in een bepaalde regio in vergelijking met een andere (meestal grotere) geografische omschrijving. In dit geval wordt de werkgelegen-heid in een arrondissement vergeleken met die in het Vlaams Gewest. De bereke-ning ziet er uit als volgt:

  concentratiecofficintvansectors= wgl(s)a1

  /wgl(s)p

  wgl(t)a1wgl(t)p

  waarbij wgl(s)a1 =werkgelegenheidvansectorsinarrondissementa1 wgl(t)a1 =totalewerkgelegenheidinarrondissementa1 wgl(s)p =werkgelegenheidvansectorsinVlaamsGewest wgl(t)p =totalewerkgelegenheidinVlaamsGewest

  De gebruikte werkgelegenheidscijfers zijn afkomstig van de rsz (cijfers voor 2008).

  Een concentratiecofficint gelijk aan 1 betekent dat de onderzochte sector in dat bepaalde arrondissement precies even belangrijk is als de sector in het Vlaams Gewest. Wanneer de concentratiecofficint groter is dan 1, wordt de sector als oververtegenwoordigd beschouwd; kleiner dan 1 is de sector ondervertegen-woordigd.

  Voor elk van de zes arrondissementen wordt de combinatie schokgevoelig-heid / concentratiecofficint weergegeven in een bellengrafiek met vier kwa-dranten, en dit voor de vier grootste industrile en de vier grootste tertiaire sec-toren. In totaal gaat het verspreid over de zes arrondissementen over dertien verschillende bedrijfstakken.

  Op de horizontale as staat de historische conjunctuurgevoeligheid van de sectoren, gaande van anticyclisch tot sterk crisisgevoelig.

  Op de verticale as zijn de concentratiecofficinten weergegeven, die naar tewerkstelling de representativiteit van de sectoren tegenover het Vlaams Gewest

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • 17

  weergeven. De verticale as heeft een logaritmische schaal met als grondtal e (natuurlijke of neperse logaritme).

  De grootte van de bellen weerspiegelt de absolute grootte van de sector naar werkgelegenheid.

  Opgelet: de bellen worden telkens berekend op basis van de totale tewerkstelling in een arrondissement, en zijn dan ook niet vergelijkbaar tussen de arrondisse-menten onderling. Ter informatie wordt telkens de totale tewerkstelling per arron-dissement weergegeven.

  Dit resulteert in vier kwadranten die naargelang de positionering van de secto-ren enerzijds de mate van crisisgevoeligheid en anderzijds de relatieve aanwe-zigheid in het onderzochte arrondissement geven met betrekking tot de werkge-legenheid in 2008. Deze kwadranten kunnen ook gezien worden als de vier onderdelen van een knob-analyse (krachtpunten, nadelen, opportuniteiten, be-dreigingen).

  Het kwadrant linksonder bevat de ondervertegenwoordigde sectoren, die boven-dien anticyclisch zijn. Dit zijn de sectoren waarin een regio kan proberen additio-nele werkgelegenheid aan te trekken (opportuniteiten).

  In het kwadrant linksboven bevinden zich de anticyclische en sterk aanwezige bedrijfstakken. Dit zijn de sectoren die een regio moet koesteren. In tijden van economische crisis zijn dit de sterkhouders (krachtpunten).

  Het kwadrant rechtsboven bevat de crisisgevoelige sectoren, die sterk aanwe-zig zijn. In deze sectoren zit het gevaar voor het onderzochte arrondissement dit is de hoek waar de klappen vallen bij conjuncturele krimp (bedreigingen). Aan deze sectoren moet bij het uitstippelen van een regionaal economisch beleid bijzondere aandacht besteed worden.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • 18

  Tot slot bevinden zich in het kwadrant rechtsonder de beperkt aanwezige crisisgevoelige bedrijfstakken. Van alle kwadranten is dit hetgene waarvan het conjunctureel-economisch belang relatief gezien het kleinst is (nadelen).

  Omwille van het feit dat per arrondissement enkel de in absolute getallen acht grootste bedrijfstakken worden onderzocht, ligt het voor de hand dat de twee onderste kwadranten, waarin de ondervertegenwoordigde sectoren zitten, min-der relevant zullen zijn in de arrondissementele analyse. Ook de logaritmische verticale schaalverdeling versterkt dit visueel effect. Maar het gebruik van deze schaalverdeling is noodzakelijk om een duidelijk licht te kunnen werpen op de oververtegenwoordigde sectoren, vooral in het cruciale kwadrant rechtsboven.

  De sectorale indeling gehanteerd in hoofdstuk 1 komt niet volledig overeen met de sectorale indeling voor de arrondissementele schokgevoeligheid. Voor vier bedrijfstakken wordt dan ook een dummywaarde gehanteerd. Het gaat hierbij om volgende sectoren:

  rubber en kunststof: dummywaarde +1 (af te leiden uit het esb-artikel vermeld in de inleiding);

  gezondheidszorg, maatschappelijke diensten: dummywaarde -1 (af te leiden uit het esb-artikel vermeld in de inleiding);

  onderwijs: dummywaarde -1,43 (onderwijs maakt deel uit van de ruimere sector overheid de waarde voor deze sector wordt gehanteerd);

  onroerend goed, verhuur van diensten: dummywaarde -1 (af te leiden uit het esb-artikel vermeld in de inleiding).

  Voor drie van de vier sectoren wordt als dummywaarde 1 gebruikt (al dan niet negatief). In het esb-artikel worden andere waarden weergegeven maar om verte-kening te voorkomen op basis van niet-berekende waarden, wordt de waarde 1 toegekend, wat betekent dat de sector de conjunctuur perfect volgt, in positieve of negatieve richting.

  Het noodzakelijk gebruik van de dummywaarden belet dat de economische veer-kracht van een arrondissement kan uitgedrukt worden in een enkel cijfer, waarin de absolute grootte, de concentratiecofficint en de schokgevoeligheid van de acht belangrijkste bedrijfstakken worden gecombineerd. Dit kan eventueel in een volgende studie bekeken worden.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • 19

  2. Arrondissementeleanalysevandeeconomischeveerkracht

  2.1.ArrondissementAalst(65618werknemers)

  Figuur2:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Aalst,2008)

  Zoals verder zal geconstateerd worden, vertoont Aalst in beide linkerkwadranten het beeld van alle andere arrondissementen. Daarin worden twee sectoren geno-teerd die (1) anticyclisch, (2) groot van absolute omvang en (3) sterk aanwezig zijn: met name onderwijs en gezondheidszorg en maatschappelijke diensten.

  De meest cruciale sector in het arrondissement Aalst is de bouwnijverheid: groot qua absolute waarde, oververtegenwoordigd en conjunctuurgevoelig.

  Daarnaast zijn er nog twee sectoren die relatief crisisgevoelig zijn, en daaren-boven belangrijke werkgevers, met name de tertiaire bedrijfstakken handel en reparatie en onroerend goed en verhuur van diensten.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  handel en reparatie

  onderwijs

  onroerend goed, verhuur van diensten

  voeding, drank, tabak

  rubber en kunststof

  metallurgie en producten van metaal

  bouw

  0,37

  1,00 -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch sterk aanwezig,

  crisisgevoelig

  beperkt

  aanwezig,

  crisisgevoelig

 • 20

  2.2.ArrondissementDendermonde(46651werknemers)

  Figuur3:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Dendermonde,2008)

  Het arrondissement Dendermonde vertoont een conjunctuurgevoeliger beeld dan Aalst, met drie bedrijfstakken (ver) bovenaan in het rechtsboven kwadrant: papier en drukkerijen; bouw; textiel en confectie. Het spreekt vanzelf dat bij de analyse op arrondissementeel niveau een enkel bedrijf een cruciale rol kan spelen. In deze studie worden evenwel geen bedrijfsnamen vermeld, teneinde de alge-mene toepasbaarheid niet te beperken.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  handel en reparatie

  bouw

  onderwijs onroerend goed, verhuur van diensten

  textiel en confectie

  voeding, drank, tabak

  papier, drukkerijen

  0,37

  1,00

  2,70

  7,29

  -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch

  sterk aanwezig, crisisgevoelig

  beperkt

  aanw

  ezig, crisisgevoelig

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

 • 21

  2.3.ArrondissementEeklo(20721werknemers)

  Figuur4:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Eeklo,2008)

  In het kleinste Oost-Vlaamse arrondissement ziet men dat de bouw en de metaal-sector de meest relevante bedrijfstakken zijn wanneer het er op aankomt een conjunctureel beleid te voeren. Onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening fungeren als stevige schokdempers, gelet op de absolute grootte van deze sectoren.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  onderwijs

  onroerend goed, verhuur van diensten

  handel en reparatie

  bouw

  voeding, drank, tabak

  transportmiddelen

  metallurgie en producten van metaal

  0,37

  1,00

  2,70

  -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch

  sterk aanwezig, crisisgevoelig

  beperkt

  aanw

  ezig, crisisgevoelig

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

 • 22

  2.4.ArrondissementGent(216856werknemers)

  Figuur5:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Gent,2008)

  De opvallendste plaats wordt hier ingenomen door de metaalsector: relatief sterk aanwezig, relatief groot en zeer conjunctuurgevoelig. De bouw is relatief groot en behoorlijk conjunctuurgevoelig, maar minder dan gemiddeld aanwezig. Ook in Gent vormt de quartaire sector een economisch stabiliserende factor.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  onroerend goed, verhuur van diensten

  onderwijs

  handel en reparatie bouw

  transportmiddelen

  metallurgie en producten van metaal

  voeding, drank, tabak

  0,37

  1,00

  2,70

  -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch

  sterk aanwezig, crisisgevoelig

  beperkt aanw

  ezig, crisisgevoelig

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

 • 23

  2.5.ArrondissementOudenaarde(33518werknemers)

  Figuur6:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Oudenaarde,2008)

  Dit kleinere arrondissement vertoont een zeer opvallend conjunctuurgevoelig profiel, met textiel en confectie hoog in het kwadrant rechtsboven. Ook de bedrijfs-takken precisieapparatuur en bouw zitten in dezelfde omgeving. Daartegenover staat dat onderwijs een beperktere dempende factor speelt dan in de andere arrondissementen. Dat betekent kort samengevat dat Oudenaarde het meest conjunctuurgevoelige is van alle Oost-Vlaamse arrondissementen.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  textiel en confectie

  handel en reparatie

  onderwijs

  bouw

  onroerend goed, verhuur van diensten

  precisieapparatuur

  rubber en kunststof

  0,37

  1,00

  2,70

  7,29

  19,68

  -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch

  sterk aanwezig, crisisgevoelig

  beperkt aanw

  ezig, crisisgevoelig

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

 • 24

  2.6.ArrondissementSint-Niklaas(73765werknemers)

  Figuur7:historischeschokgevoeligheidconcentratiecofficintentewerkstelling(arr.Sint-Niklaas,2008)

  Op de figuur is een sector niet zichtbaar, wegens volledig onder een andere, met name voeding, drank, tabak.

  In dit arrondissement is het conjunctureel beeld vergelijkbaar met dat van Eeklo. Bouw en in mindere mate metaal zijn de gevoelige sectoren, de quartaire sector fungeert als demper.

  economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

  handel en reparatie

  onderwijs bouw

  metallurgie en producten van metaal

  chemie

  gezondheidszorg, maatsch. diensten

  onroerend goed, verhuur van diensten

  0,37

  1,00 -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00

  conc

  entra

  tieco

  ffic

  int

  schokgevoeligheid

  bepe

  rkt

  aanw

  ezig,

  antic

  yclisch

  sterk aanwezig, anticyclisch

  sterk aanwezig, crisisgevoelig

  beperkt aanw

  ezig, crisisgevoelig

  voeding, drank, tabak

  Bron: inr-Belgostat (nbb), rsz + eigen berekeningen

 • economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen

 • hoofdstuk 3arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 28

  arbeidsproductiviteitenwerkgelegenheidindeOost-Vlaamsearrondissementen

  De groei van de bruto toegevoegde waarde kan opgesplitst worden in de groei van de arbeidsproductiviteit, de groei van de werkgelegenheid en een interactie-factor. De groei van de arbeidsproductiviteit geeft aan wat de groei is van de bruto toegevoegde waarde per werknemer. Zo wordt de toename van de bruto toegevoegde waarde voorgesteld als de som van de toename van de werkgele-genheid en de mate van efficintie. Deze laatste stijgt als er meer toegevoegde waarde wordt gerealiseerd met hetzelfde aantal werknemers of als dezelfde pro-ductie met minder werknemers wordt gerealiseerd.

  Het interactie-effect tussen de arbeidsproductiviteitverandering en de veran-dering in de werkgelegenheid is het gevolg van het samenspel tussen de verande-ringen in de productiviteit, in de werkgelegenheid, in de productiewaarde en in de investeringen in materile vaste activa die niet verklaard worden in de twee andere factoren van de vergelijking.

  (btw)=(btw/wg)+(wg)+(btw/wg)(wg)

  Waarbij btw=brutotoegevoegdewaarde wg=tewerkstelling

  Of: de groei van de bruto toegevoegde waarde = arbeidsproductiviteit + de groei van de tewerkstelling + de interactiefactor.

  1. Sectoraleanalyseoverdetienjarigeperiode1999-2008voorOost-Vlaanderen

  Voor de totale Oost-Vlaamse economie steeg de bruto toegevoegde waarde met 50,1%. Deze kan opgesplitst worden in een stijging van de arbeidsproduc-tiviteit met 34,5% en een toename van het aantal werkzame personen met 11,6%. In absolute waarden wil dit zeggen dat de bruto toegevoegde waarde over de periode 1999-2008 steeg met 12 244 miljoen eur, door de toename van 57 346 werkzame personen en door een stijging van de arbeidsproductiviteit met 17 029 eur per werkzame persoon. Deze laatste toename ligt hoger dan die in het Vlaams Gewest (+ 16 414 eur) en die van Belgi (+ 16 300 eur). Dit is ook nodig om de achterstand in gemiddelde bruto toegevoegde waarde per werknemer in te halen die in Vlaanderen (68 981 eur/werkzame per-soon) en in Belgi (69 052 eur/werkzame persoon) gemiddeld 2 600 eur hoger liggen.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 29

  Figuur8:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinOost-Vlaanderen,persector(1999-2008)

  1.1.Landbouw

  De landbouwsector, die landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur omvat, gaat zowel voor Belgi, het Vlaams Gewest als voor Oost-Vlaanderen achteruit. Dit geeft voor Oost-Vlaanderen zelfs een afname van de bruto toegevoegde waarde met 27,6% (- 118 miljoen eur over de periode 1999-2008). Deze is het gevolg van een daling van de werkgelegenheid met 12,6% (- 1 714 werkzame personen) en een daling van de arbeidsproductiviteit met 17,1%.

  De bruto toegevoegde waarde van de landbouwsector maakt daarmee nog maar 0,83% uit van de totale Oost-Vlaamse economie. In 1999 was dit nog 1,75%. Het aantal werkzame personen in de landbouwsector bedraagt met 11 907 personen nog 2,15% van de Oost-Vlaamse tewerkstelling, zelfstandigen inbegrepen.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  22,02

  62,73

  65,47

  66,47

  46,42

  66,41

  50,05

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70evo

  lutie

  tew

  erks

  telling

  (%)

  evolutie arbeidsproductiviteit (%)

  landbouw

  -

  27.3

  industrie

  handel

  bouwnijverheid

  Oost-Vlaanderen

  overheid (incl. onderwijs)

  zakelijke diensten

  overige diensten

  het cijfer in de bellen geeft de procentuele evolutie van de bruto toegevoegde waarde aan

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 30

  1.2.Industrie

  Deze sector bevat, op de bouwnijverheid na, alle zogenaamde maaksectoren. De industrie of de secundaire sector tekent voor Belgi (+ 17,5%) en voor het Vlaams Gewest (+ 13,2%) maar vooral voor Oost-Vlaanderen (+ 22%) nog een behoorlijke toename van de bruto toegevoegde waarde op, ondanks een afname van het aantal werkzame personen in de drie populaties. De toename in Oost-Vlaanderen van de bruto toegevoegde waarde over de periode 1999-2008 met 1 428 miljoen eur maakt dat de industrie toch nog 21,6% tegenover 26,5% in 1999 uitmaakt van de totale Oost-Vlaamse bruto toegevoegde waarde. De daling van de tewerkstelling met 11% (- 11 396 werkzame personen) werd gecompen-seerd door een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit (+ 37,3%). Dit leverde een bruto toegevoegde waarde van 86 969 eur per werkzame persoon in 2008. Met een toename van 23 632 eur tegenover 1999 betekent dit een sterke mate van efficintie, gezien het kleiner aantal ingezette arbeidskrachten.

  Onderstaande figuur geeft de spreiding van 9 subsectoren binnen de secundaire sector en de cordinaten voor de totale Oost-Vlaamse economie.

  Figuur9:evolutietewerkstellingenbrutotoegevoegdewaardepersector(industrie),Oost-Vlaanderen(1999-2008)

  Enkel de nutsbedrijven en de productie van transportmiddelen hebben voor beide parameters (arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid) een positieve evo-

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 31

  lutie. In alle andere subsectoren is alleen de evolutie van de bruto toegevoegde waarde positief. Voor de metaalproductie bedraagt deze relatieve toename zelfs bijna 80% over de tienjarige periode, hetgeen een toename van 718 miljoen eur be-tekent in absolute waarde. De textielsector tekent voor een afname met 41,6% in het aantal werkzame personen (- 8 407 voltijdse equivalenten) en een daling van de bruto toegevoegde waarde met 23,5% (- 182 miljoen eur) en dit ondanks een stijging van de arbeidsproductiviteit met 31%.

  1.3.Bouwnijverheid

  Deze sector, die een belangrijk multiplicatoreffect heeft op de totale regionale economie, kent in Oost-Vlaanderen (+ 62,7%) meer nog dan in het Vlaams Gewest (+ 55,4%) en in Belgi (+ 51,8%) een sterke toename van de bruto toegevoegde waarde. Deze groei verdeelt zich in een toename van het aantal werkzame perso-nen (+ 12,9% of + 4 800 voltijdse equivalenten) maar vooral door de evolutie van de arbeidsproductiviteit (+ 44,1%), met een toename van 1 099 miljoen eur over de tienjarige periode.

  1.4.Handel

  Deze sector omvat naast de handel in het algemeen ook de horeca, de vervoer en opslag en de communicatiesector. Qua tewerkstelling is dit de grootste van de zeven hoofdsectoren met 22% van de werkzame personen in 2008 in Oost-Vlaanderen. De hoge toename van de bruto toegevoegde waarde (+ 65,5% of 3 108 miljoen eur) is vooral het gevolg van een hoge toename van de arbeidspro-ductiviteit (+ 58,4%), gecombineerd met slechts een kleine toename van de tewerk-stelling (+ 4,5%). Mede door deze geringe toename van 5 200 voltijdsequivalenten op een tewerkstelling van 116 664 in 1999, tekent de sector voor de grootste toe-name (+ 23 768 eur) voor de bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon over de tienjarige periode.

  1.5.Zakelijkediensten

  Deze sector omvat de financile instellingen, de sector van het onroerend goed en de verhuur en de zakelijke diensten. De sector heeft binnen Oost-Vlaanderen niet alleen relatief de grootste toename in bruto toegevoegde waarde (+ 66,5%), maar heeft in 2008 ook de hoogste arbeidsproductiviteit in absolute waarde, namelijk 87 863 eur per werkzame persoon. Voor Belgi bedraagt deze zelfs 96 744 eur, hetgeen verklaard wordt door de sterkere aanwezigheid van deze zakelijke dien-sten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niettegenstaande de hoge absolute arbeidsproductiviteit is de relatieve toename van de bruto toegevoegde waarde vooral het gevolg van een sterke toename van de tewerkstelling (+ 46,5%), eerder dan een relatieve toename van de arbeidsproductiviteit (+ 13,6%). In absolute cijfers nam de tewerkstelling in deze sector over de periode 1999-2008 toe met 33 374 voltijdse equivalenten tegenover 57 346 voor de totale Oost-Vlaamse economie.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 32

  1.6.Overheid,onderwijs

  Met 85 159 personen werkzaam in deze sector in 2008, hetgeen een toename van 8 795 voltijdse equivalenten is tegenover 1999, betekent dit 16% van de Oost-Vlaamse tewerkstelling.

  De toename van de bruto toegevoegde waarde met 46% was het gevolg van een toename met 11,5% van de tewerkstelling en een arbeidsproductiviteitstoe-name met 31,3%. In absolute waarde is dit een bruto toegevoegde waarde van 53 023 eur per werkzame persoon hetgeen relatief laag is in vergelijking met de 87 863 eur per werkzame persoon in de sector van de zakelijke diensten.

  1.7.Overigediensten

  Deze sector omvat in 2008 95 816 werkzame personen waarvan 70 936 in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en 19 389 in de socio-cul-turele diensten. Daarmee is de sterk groeiende sector 18 287 meer werkzame personen over de tienjarige periode goed voor 17,3% van de Oost-Vlaamse tewerk-stelling. De sector vertegenwoordigt daarentegen maar 11% van de Oost-Vlaamse bruto toegevoegde waarde. De quartaire sector overheid, onderwijs, gezond-heidszorg en socio-culturele diensten vertegenwoordigen samen 32,7% van de Oost-Vlaamse tewerkstelling maar slechts 23,3% van de bruto toegevoegde waarde van Oost-Vlaanderen. Tegenover een bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon van 66 409 eur in Oost-Vlaanderen bedraagt deze 42 018 eur per werk-zame persoon in de overige diensten.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 33

  2. Analyseoverdetienjarigeperiode1999-2008voordeOost-Vlaamsearrondissementen

  2.1.Algemeen

  Om de analyse op arrondissementeel niveau te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van de regionale rekeningen (nuts 3 niveau). Dit beperkt echter de analyse om privacyredenen tot 7 hoofdsectoren voor de arrondissementele ana-lyse. De samenstelling van deze 7 klassen wordt als bijlage meegegeven.

  Figuur10:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteit,perregio(1999-2008)

  2.2.ArrondissementAalst

  Zoals in alle andere arrondissementen kent de landbouwsector een daling van de bruto toegevoegde waarde (- 35%) over de tienjarige periode en dit door zowel een daling van de tewerkstelling (- 9% in arrondissement Aalst) als door een daling van de arbeidsproductiviteit (-29%). Deze laatste bedraagt slechts 17 366 eur per werkzame persoon tegenover 60 489 eur voor de gehele Aalsterse economie. Alhoewel de 1 192 werkzame personen in de landbouwsector in 2008 in het arrondissement Aalst 10% van de werkzame personen in de landbouw in Oost-Vlaanderen uitmaken, geeft dezelfde vergelijking voor de bruto toegevoegde waarde slechts 6,7% aandeel in Oost-Vlaanderen.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  45,0

  46,5 50,1

  41,9

  42,1

  52,8

  49,8

  55,7

  60,2

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  25 30 35 40 45 50 55

  evolutie tewerkstelling

  (%)

  evolutie arbeidsproductiviteit (%)

  Oudenaarde

  Sint-Niklaas

  Eeklo

  Oost-Vlaanderen

  Dendermonde

  Gent

  Vlaams Gewest

  Belgi

  Aalst

  het cijfer in de bellen geeft de procentuele evolutie van de bruto toegevoegde waarde aan

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 34

  Figuur11:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Aalst,persector(1999-2008)

  Enkel voor het arrondissement Aalst is de relatieve toename van de bruto toege-voegde waarde in de industrile sector negatief (- 21%) en dit vooral door de sterke afname van de tewerkstelling. Deze daalde over de periode 1999-2008 met bijna 4 000 werkzame personen. Dit betekent dat het belang van de indus-trie in de tewerkstelling in de regio daalde van 18,6% naar 12,5%. Bij de bruto toegevoegde waarde ging het aandeel in de economie van 21% in 1999 naar 11,7% in 2008.

  De bouwnijverheid doet het in het arrondissement Aalst behoorlijk goed en realiseert zelfs een relatieve groei van de bruto toegevoegde waarde met 85,3% hetgeen in absolute waarde 203,8 miljoen eur betekent. Deze groei kan opge-splitst worden in een groei van het aantal werkzame personen met 1 118 eenhe-den (+ 21%) en een toename van de arbeidsproductiviteit met 23 900 eur per werkzame persoon (+ 53%). De arrondissementele tewerkstelling in de bouw bedraagt 15% van de Oost-Vlaamse. Hetzelfde aandeel heeft de arrondissemen-tele bruto toegevoegde waarde in deze van de Oost-Vlaamse bouwsector.

  De handelsector stelt een vierde van de 82 240 werkzame personen in het arron-dissement tewerk en levert met 1 203 miljoen eur 24% van de arrondissemen-tele bruto toegevoegde waarde. De toename over de periode 1999-2008 van deze laatste met 64% was echter eerder het gevolg van een toegenomen efficintie (+ 59,5%) dan van een toename van de tewerkstelling (+ 3%).

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 35

  De sector van de zakelijke diensten heeft een zeer hoge bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon, namelijk 96 992 eur, tegenover 60 489 eur voor het arrondissement. De relatieve toename van de bruto toegevoegde waarde met 58,8% is vooral te danken aan de toename van de tewerkstelling met 33,7% of 3 558 werkzame personen meer. Toch is dit nog maar 17% van de tewerkstelling in het arrondissement die evenwel zorgt voor 27,5% van de bruto toegevoegde waarde in de regio.

  De quartaire sector overheid, onderwijs, gezondheidszorg, socio-culturele diensten wint aan belang, zowel qua tewerkstelling, (+ 4 408 werkzame perso-nen) als qua bruto toegevoegde waarde (+ 452 miljoen eur). Maar het is vooral binnen de overige diensten, met name binnen de gezondheidszorg dat de toename zowel qua tewerkstelling als qua bruto toegevoegde waarde zich situeert. Alleen vertaalt zich dit onvoldoende naar arbeidsproductiviteit per werkzame persoon. Deze bedraagt in 2008 ongeveer 42 200 eur tegenover 97 000 eur in de zakelijke diensten in het arrondissement.

  2.3.ArrondissementDendermonde

  Figuur12:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Dendermonde,persector(1999-2008)

  Het aantal inwoners van het arrondissement bedraagt 13,5% van het aantal inwoners in Oost-Vlaanderen. Het relatief aantal werkzame personen bedraagt 10,7% van de Oost-Vlaamse populatie van werkzame personen, hetgeen duide-

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 36

  lijk op de pendelbewegingen naar de grootsteden Gent, Brussel en Antwerpen wijst.

  Dendermonde scoort inzake relatieve toename van tewerkstelling (+ 6,4%), van arbeidsproductiviteit (+ 33,6%) en van bruto toegevoegde waarde (+ 42%) in totaal vergelijkbaar met het arrondissement Aalst, wel zijn er belangrijke secto-rale verschillen.

  In de industrile sector compenseert de groei van de arbeidsproductiviteit (+ 30%) het verlies aan tewerkstelling (- 10,6% of 1 310 werkzame personen), zodat de toename van de bruto toegevoegde waarde positief is (+ 16,3% of + 114 miljoen eur). Met 812 miljoen eur bruto toegevoegde waarde in 2008, of 21,4% van de totale bruto toegevoegde waarde van het arrondissement blijft dit een belangrijke sector in de regio.

  De handelssector wordt de grootste sector qua tewerkstelling maar het is vooral de groei van de arbeidsproductiviteit die de bruto toegevoegde waarde van de sector met 55% doet groeien.

  Veruit de belangrijkste sector voor het arrondissement wat betreft bruto toe-gevoegde waarde is deze van de zakelijke diensten. Deze realiseert bijna 27% van de arrondissementele bruto toegevoegde waarde hetgeen in 2008 bijna 1 020 miljoen eur betekent. De stijging van de tewerkstelling was in deze sector zowel relatief (+ 33,5%) als absoluut (+ 2 667 werkzame per-sonen) het grootst. De arbeidsproductiviteit in absolute waarde ligt met 95 971 eur per werkzame persoon zelfs 31 719 eur hoger dan die van het totale arrondissement.

  Voor het hele arrondissement steeg de bruto toegevoegde waarde over de be-schouwde periode in absolute waarde met 1 125 miljoen eur wat het gevolg was van een stijging van de arbeidsproductiviteit met 16 173 eur per werkzame per-soon en een relatief kleine toename van de tewerkstelling met 3 531 voltijdse equi-valenten.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 37

  2.4.ArrondissementEeklo

  Figuur13:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Eeklo,persector(1999-2008)

  Eeklo is zowel qua tewerkstelling als bruto toegevoegde waarde het kleinste arrondissement.

  Het relatief aantal inwoners van de regio tegenover Oost-Vlaanderen bedraagt 5,7%. Het aantal werkzame personen relatief tegenover de provincie is 4,9% wat ook hier wijst op pendel naar het arrondissement Gent en naar de provincie Antwerpen.

  Alleen in de sector landbouw is de relatieve toename van de bruto toege-voegde waarde negatief (- 4,2%). In tegenstelling tot de andere arrondisse-menten is dit alleen het gevolg van een daling van de tewerkstelling (- 10,8% of 186 werkzame personen minder). De arbeidsproductiviteit echter kende een positieve groei van 7,4%, wat betekent dat de bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon over de tienjarige periode steeg met 2 274 eur, hetgeen een arbeidsproductiviteit van 32 855 eur per werkzame persoon gaf in 2008.

  Ook in de industrile sector daalde de tewerkstelling lichtjes met 182 voltijdse equivalenten. Maar door het efficint inzetten van mensen en middelen steeg de bruto toegevoegde waarde met 44%.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 38

  De grootste relatieve stijging van de bruto toegevoegde waarde vinden we in de handel (+ 66%) hetgeen in hoofdzaak toe te schrijven is aan een sterke arbeidsproductiviteit (+ 62%).

  De sterkste stijging in tewerkstelling heeft de sector zakelijke diensten + 48% of 1 511 werkzame personen meer die hiermee tekent voor 65% van de tewerkstellingsgroei in de regio.

  De quartaire sector van overheid, onderwijs, gezondheidszorg en socio-cul-turele diensten kenden een positief verloop voor alle parameters maar verte-genwoordigt, zoals in de andere regios, niet dezelfde bruto toegevoegde waarde als de tewerkstelling mag verwachten. In de regio Eeklo betekent dit dat 32% tewerkstelling in deze sector staat voor 24,5% bruto toegevoegde waarde.

  2.5.ArrondissementGent

  Figuur14:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Gent,persector(1999-2008)

  Het arrondissement Gent is zowel qua tewerkstelling als bruto toegevoegde waarde het grootste van de provincie. Het relatieve aantal inwoners van Gent tegenover de provincie bedraagt 36,7% daar waar het relatieve aandeel aantal werkzame personen 45,8% bedraagt en het relatieve aandeel bruto toegevoegde waarde zelfs 46,9% is. Het uitgaande pendeleffect van de andere arrondissemen-ten wordt hier dus gecompenseerd door een sterk inkomend pendeleffect.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 39

  Deze compensatie vinden we in bijna alle subsectoren, behalve in de land-bouw- en bouwsector. Daarentegen, en hier speelt natuurlijk het groot- en hoofd-stedelijk effect, zijn de tertiaire en quartaire sector relatief oververtegenwoordigd tegenover de provinciale tewerkstelling in deze sectoren omwille van de concentra-tie van overheid, onderwijs, gezondheidszorg en socio-culturele instellingen in de groot- en hoofdstad.

  Meest opvallend binnen het arrondissement is enerzijds de relatieve afna-me van de belangrijkheid van de industrile sector qua tewerkstelling: een verlies van 2 024 werkzame personen over de tienjarige periode, wat het belang van de sector binnen de regio doet dalen van 19,8% naar 16,4% voor deze parameter. Anderzijds is er de relatieve toename van de arbeidsproduc-tiviteit die op het eerste zicht niet spectaculair (+ 26%) is, maar gezien de historisch reeds hoge waarde in de hoogtechnologisch aanwezige populatie een arbeidsproductiviteit van 94 482 eur per werkzame persoon geeft, wat een toename van 46 418 eur is over de periode 1999-2008.

  De cijfers tonen ook duidelijk de overgang naar tertiaire en quartaire sectoren, zij het met een belangrijk onderscheid naar evolutie inzake tewerkstelling en bijdrage tot de bruto toegevoegde waarde van de regio.

  De tertiaire subsector (zakelijke diensten) neemt in 2008 in Gent 21% van de tewerkstelling voor zich. Dit is een groei van 19 552 voltijdse equivalenten tegenover de 33 523 werkzame personen in 1999 en deze vertegenwoordigt daarmee bijna 26% van de totale bruto toegevoegde waarde van het arrondis-sement Gent. De quartaire sector, de zogenaamde niet-marktdiensten, daar-entegen vertegenwoordigt in 2008 in het arrondissement 34% van de tewerk-stelling, maar wat betreft de bruto toegevoegde waarde slechts 24,4%.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

 • 40

  2.6.ArrondissementOudenaarde

  Figuur15:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Oudenaarde,persector(1999-2008)

  Ook in de regio Oudenaarde is er een pendelbeweging. Het aandeel inwoners tegenover de provincie bedraagt 8,4% en de verhouding werkzame personen bedraagt 7,7%. Daarentegen realiseert deze populatie 8,1% van de Oost-Vlaamse bruto toegevoegde waarde. Deze is immers over de periode 1999-2008 sterk gestegen (+ 55,7%). De bruto toegevoegde waarde per werkzame persoon ligt met 69 286 eur zelfs 5 000 eur hoger dan het gemiddelde van de provincie. Dit is te wijten aan de hoge waarden in de zakelijke diensten (92 227 eur bruto toege-voegde waarde per persoon) en vooral in de industrile sector (98 482 eur). Deze laatste is het gevolg van een zeer sterke groei van de arbeidsproductiviteit (+ 89%). Dit illustreert, gezien de sterke daling van de tewerkstelling in deze sector (- 24% of een daling van 3 019 werkzame personen), een sterke mate van efficintie waarbij met minder mensen meer bruto toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

  Figuur 15 toont trouwens duidelijk de sterke evolutie van de arbeidsproductiviteit en de lage toename van de tewerkstelling tegenover de andere arrondissementen.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 41

  2.7.ArrondissementSint-Niklaas

  Figuur16:evolutiebrutotoegevoegdewaarde,werkgelegenheidenarbeidsproductiviteitinarr.Sint-Niklaas,persector(1999-2008)

  De regio telt 16,5% van het aantal inwoners uit de provincie en 16% van het aan-tal werkzame personen. Vooral in de bouwsector presteert het arrondissement sterk, met een bruto toegevoegde waarde die tussen 1999 en 2008 met 92,4% toenam.

  De industrie verliest tewerkstelling, 869 werkzame personen minder, maar noteert een arbeidsproductiviteit van 98 451 eur per werkzame persoon. Op het banenverlies in deze sector en in de landbouw na, scoort het arrondissement in het geheel erg goed. De tewerkstelling nam met 15,5% toe, wat 11 903 voltijdse equivalenten geeft en 4% meer is dan de provinciale toename. Ook de toename van de totale bruto toegevoegde waarde, 2 301 miljoen eur (+ 60,2%), bedroeg evolutief 10% meer dan de provinciale toename.

  arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid in Oost-Vlaanderen

  Bron: inr-Belgostat (nbb) + eigen berekeningen

 • 43

  bijlage

  hoevertaaltdeA7-indelingzichnaarnace-bel2008?

  In deze studie wordt voor werkgelegenheidsdata in hoofdzaak gebruik gemaakt van de statistische classificaties A7 (bron: nbb-Belgostat) en nace-bel2008 (bron: rsz). Om duidelijk te maken wat het verband is tussen deze classificaties, vindt u hierna een conversietabel.

  bijlage

  A7 NAcE-BEL 2008

  1 Landbouw, jacht, bosbouw, visserij en aquacultuur

  01-03 Landbouw, bosbouw en visserij

  2 Industrie en energie 05-09 Winning van delfstoffen

  10-12 Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten

  13-15 Textiel-, kleding-, en leernijverheid

  16-18 + 58-59 Hout- en papierindustrie, drukkerijen

  19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

  20-21 Vervaardiging van chemische producten

  22-23 Vervaardiging van producten van rubber, kunststof en overige niet-metaal-houdende minerale producten

  24-25 Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten in metaal

  26 Precisieapparaten

  27 Elektrische en elektronische apparaten

  28 Machines, apparaten en werktuigen

  29-30 Vervaardiging van transportmiddelen

  31 Meubels en diverse industrie

  32-33 + 38 Overige industrie en reparatie

  35-36 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

  3 Bouwnijverheid 41-43 Bouwnijverheid

  4 Handel, reparatie van autos en consumentenartikelen; hotels en restaurants; vervoer en communicatie

  45-47 + 95 Handel en reparatie

  55-56 Verschaffen van accommodatie en maaltijden

  49-53 + 61 + 79

  Vervoer en opslag; uitgeverijen en audiovisuele bedrijven; telecommunicatie; informatica

  5 Financile instellingen; exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening

  64 Financile activiteiten en verzekeringen

  62-63 + 65-74+ 77-78 + 80-82

  Exploitatie van en handel in onroerend goed; rechtskundige, boekhoudkundige, bedrijfskundige en technische dienstverlening; speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied; reclame en overige wetenschappelijke en technische activiteiten; administratieve en ondersteunende diensten

  6 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen; onderwijs

  84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

  85 Onderwijs

  7 Overige dienstverlening 75 + 86-88 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  37 + 39 + 60 + 90-94

  Gemeenschappelijke voorzieningen, socio-culturele en persoonlijke diensten

  96 + 97 + 99 Diversen

 • 45figuren

  figuren

  figuur 1 historische schokgevoeligheid van bedrijfstakken in Belgi (1970-2008)

  figuur 2 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Aalst, 2008)

  figuur 3 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Dendermonde, 2008)

  figuur 4 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Eeklo, 2008)

  figuur 5 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Gent, 2008)

  figuur 6 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Oudenaarde, 2008)

  figuur 7 historische schokgevoeligheid concentratiecofficinten tewerkstelling (arr. Sint-Niklaas, 2008)

  figuur 8 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeids-productiviteit in Oost-Vlaanderen, per sector (1999-2008)

  figuur 9 evolutie tewerkstelling en bruto toegevoegde waarde per sector (industrie), Oost-Vlaanderen (1999-2008)

  figuur 10 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit, per regio (1999-2008)

  figuur 11 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Aalst, per sector (1999-2008)

  figuur 12 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Dendermonde, per sector (1999-2008)

  figuur 13 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Eeklo, per sector (1999-2008)

  figuur 14 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Gent, per sector (1999-2008)

  figuur 15 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Oudenaarde, per sector (1999-2008)

  figuur 16 evolutie bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in arr. Sint-Niklaas, per sector (1999-2008)

 • 46notas

 • 47notas

 • De economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen is een uitgave van de studiedienst van het Huis van de economie. Overname van cijfer gegevens is toegelaten mits bronvermelding.

  Huis van de economie

  Waar kennis werkt