Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket...

140

Transcript of Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket...

Page 1: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 2: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Arrondissementsparket AmsterdamHandboek Jeugd en Ketenunits

Uitgave 2006 Arrondissementsparket AmsterdamSamenstelling Joanna Blaisse

Contactadres [email protected] www.burolamp.com

Page 3: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1a Arrondissementsparket AmsterdamBezoekadres, Correspondentieadres1a.1 Beleid Jeugd en ketenunits1a.2 Administratief Jeugdteam1a.3 Organogram1a.4 Jeugdofficieren & -secretarissen1a.5 Richtlijn voor strafvordering jeugd1a.6 Aanvullende richtlijn voor strafvordering jeugd1a.7 Richtlijn op straatroof en afpersing1a.8 Hamertje

Hoofdstuk 1b Ketenunit Jeugdcriminaliteit en Veelplegers Amsterdam1b.1 Welke functie/instelling participeert in welk overleg1b.2 Adressen van de Ketenunit1b.3 Hoppers/OM medewerkers in de Ketenunit1b.4 Raad voor de Kinderbescherming in de Ketenunit1b.5 Politie in de Ketenunit1b.6 Halt in de Ketenunit1b.7 Leger des Heils in de Ketenunit1b.8 Jellinek in de Ketenunit1b.9 SRN in de Ketenunit1b.10 GG&GD in de Ketenunit1b.11 Gemeente in de Ketenunit1b.12 Jeugdreclassering in de Ketenunit1b.13 Definities doelgroepen in de Ketenunit1b.14 Aanpak per doelgroep in de Ketenunit

Hoofdstuk 2 Contactgegevens ketenpartners2.1 Team Jeugd rechtbank Amsterdam2.2 Politie Jeugd2.3 Gemeente Amsterdam2.4 Onderwijs2.5 Leerplicht2.6 Zorg

2.6.1 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam2.6.2 Spirit, Nieuwe Perspectieven2.6.3 Spirit, Nazorg Harde Kern2.6.4 Spirit, Echt Recht conferentie

2.7 Psychiatrische begeleiding2.7.1 Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) Amsterdam, afdeling Jeugd2.7.2 Jellinek Jeugdnet2.7.3 Bascule/Derde Oever2.7.4 De Waag2.7.5 William Schrikker Groep

Page 4: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Hoofdstuk 3 Halt3.1 Halt Amsterdam3.2 Halt Gooi en Vechtstreek3.3 Algemene informatie3.4 Halt afdoening3.5 Halt afdoening Leerplichtwet3.6 Stop afdoening /12 min in de Ketenunit3.7 Halt afdoening Vuurwerk

Hoofdstuk 4 De Raad voor de Kinderbescherming4.1 Algemene informatie4.2 Overzicht contactgegevens4.3 Overzicht Leerstraffen4.4 Slachtoffer in Beeld (SIB)4.5 Training Sociale Vaardigheden (TSV)4.6 Individuele Agressiebeheersing (ITAB)4.7 Leerstraf Seksualiteit4.8 Reactie Op Ongeoorloofd Schoolverzuim (ROOS)4.9 Mediumprogramma4.10 Aanbod Taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming4.11 CC Leerstraf (oude Kwartaalcursus)

Hoofdstuk 5 Jeugdreclassering5.1 Algemene informatie5.2 Maatregel Hulp en Steun5.3 ITB-Harde Kern MHS5.4 MHS CRIEM5.5 Leerplicht MHS5.6 Toezicht en begeleiding

Hoofdstuk 6 Reclassering Nederland6.1 Algemene informatie6.2 Agressie in toom6.3 Arbeidstoeleiding-ATO6.4 Budgettering6.5 Dader-Slachtoffer Leerproject6.6 Elektronisch Toezicht (voordeurvariant)6.7 Exodus6.8 Goldstein6.9 Huiselijk Geweld - Daderbehandeling de Waag6.10 Intensieve Trajectbegeleiding - Harde Kern6.11 Ouders: Present! - Leerplichtwet6.12 Penitentiaire programma's6.13 Seksueel aan banden6.14 Sociale Vaardigheid6.15 Sociale Vaardigheid: Groepstraining als reïntegratie programma6.16 Training Delictpreventietraining6.17 Training Arbeidsmotivatie6.18 Training Agressiebeheersing6.19 Training Ouders Present6.20 Sociale Vaardigheidstraining

Hoofdstuk 7 Vrijheidsbenemende strafrechtelijke interventies voor jeugdigen7.1 Algemene informatie7.2 Justitiële Jeugdinrichtingen: adressen7.3 Regioindeling Justitiële Jeugd Inrichtingen7.4 Overzicht Vrijheidsbenemende strafrechtelijke interventies voor jeugdigen7.5 Voorlopige hechtenis regulier7.6 Voorlopige hechtenis, nachtdetentie7.7 Voorlopige hechtenis Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling (FOBA)7.8 Kortdurende jeugddetentie (strafrestant < 3 maanden)7.9 Jeugddetentie (strafrestant > 3 maanden)7.10 PIJ-maatregel in een reguliere behandelinrichting7.11 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijke bestemming “LVG-problematiek7.12 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijke bestemming “psychiatrische

(zeden)problematiek”

Page 5: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.13 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijke bestemming “Very Intensive Care”

Hoofdstuk 8 Programma's jeugdige veelplegers/Harde kern8.1 De Uitdaging8.2 Tender

8.2.1Het Keerpunt8.2.2Hunnerberg8.2.3Rentray

8.3 R.I.J. Doggershoek, Amsterdammertjes8.4 R.I.J. Den Engh, Veelplegers8.5 Glen Mills School8.6 Resocialisatie en begeleiding8.7 Penitentiair Centrum Maatschappelijke Integratie De Corridor8.8 Functional Family Therapy8.9 Multi Systemic Therapy8.10 Overeenkomsten en verschillen tussen FFT en MST

BijlagenLijst van afk

Page 6: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 7: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

VoorwoordEr is in korte tijd veel veranderd in het Jeugdstrafrecht. De binnenkomst van het proces-verbaal van verdachtevormt thans de aanleiding om direct en snel, persoonlijke zorg en straf te kunnen combineren, waarmee de basisis gelegd voor een doeltreffende en pedagogisch verantwoorde aanpak om verder afglijden en recidive tevoorkomen.

Alle jeugdzaken in Amsterdam worden nu behandeld in het casusoverleg op één van de vijf ketenunitsjeugdcriminaliteit en veelplegers. In ieder van de vijf politiedistricten is een ketenunit gevestigd; in Centrum,Noord, Oost/Zuidoost, Zuid/randgemeenten en in West. Dagelijks verzamelen zich in de vergaderruimte vaniedere ketenunit de ketenpartners om over alle van politie binnengekomen zaken beslissingen te nemen. Vastevertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering,Halt, maar ook van Jellinek, Leger des Heils, Reclassering Nederland en van de stadsdelen zoals deleerplichtambtenaar en zorgcoördinator, verschijnen op gezette tijden om met hun eigen wetenschap oververdachte, bij te dragen aan een snelle en verantwoorde besluitvorming.

Al die informatie wordt uiteindelijk geselecteerd verzameld op de "ketenkaart". Deze biedt de rechter-commissaristijdens de voorgeleiding, de officier van justitie, de advocaat, verdachte en de rechter ter zitting, alle benodigdeinformatie over verdachte om de meest doeltreffende en kwalitatief verantwoorde beslissing te kunnen nemen.De ketenunits staan in direct en dagelijks contact met hun team op het parket.

Het onderliggende naslagwerk biedt ondersteuning aan de beslissingen die in het casusoverleg op de vijfketenunits maar ook op het parket en de rechtbank, worden genomen. Het bevat de contactgegevens van deketenpartners, de indeling van de verschillende vormen van overleg op de ketenunits en het hele arsenaal aansanctiemodaliteiten.

Naast dit handboek is er het procesboek ketenunits, dat de werkwijze van de ketenunits, het protocol en dewerkverdeling met de ketenpartners beschrijft.

Beide staan symbool voor een vorm van samenwerken en integratie van werkzaamheden van betrokkenen bij hetjeugdproces die niet meer weg te denken zijn uit de gezamenlijke inspanning om jongeren naar aanleiding vaneen strafbaar feit op zo kort mogelijke termijn een passende en doeltreffende reactie te kunnen geven.

L.A.J.M. de WitAmsterdam 1 juli 2006

Page 8: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 9: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Arrondissementsparket AmsterdamBezoekadresArrondissementsparket AmsterdamParnassusweg 220, Toren A, 1076 AV AmsterdamTel: 020 • 5412111

CorrespondentieadresArrondissementsparket AmsterdamPostbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Dagelijks BestuurHoofdofficier van justitie: mr. L.A.J.M. de WitFungerend/plaatsvervangend hoofdofficier van justitie: mr. L.C.P. GoossensHoofd bedrijfsvoering: mr. drs. S. VaessenSecretariaat: K. de Winter, A. BronsTel: 020 • 5413601 / 5413602

1a.1 Beleid Jeugd en KetenunitsDe portefeuilles Jeugd en Ketenunits ressorteren onder de afdeling Staf Beleid en Strategie van hetbedrijfsbureau van het parket.

Email: [email protected]

Medewerkers Tel: 541 emailNicole Voorhuis Doelgroepenofficier 2445 [email protected] Wiegand bmw Ketensamenwerking 6072 [email protected] Hirsch bmw Jeugd 2178 [email protected] de Klerk Leerplichtofficier 2644 [email protected]

1a.2 Administratief Jeugd Team (AJT)Het AJT is gevestigd in de A toren op de 2de verdieping.Fax: 020 • 5415780E-mail: [email protected]

Het AJT:• is het centraal aanspreekpunt op het parket voor de interne en de externe partners zoals de rechtbank, de

jeugdreclassering, advocatuur en de Raad voor de Kinderbescherming;• ontvangt alle PVO's van politie en distribueert ze naar de deelnemers van het JCO in de verschillende

districten;• houdt een database bij van alle binnenkomende PVO's;• controleert hiermee de termijnen, waarbinnen de zaken moeten zijn afgedaan;• kent drie afdelingen: registratie, zittingsvoorbereiding en executie;• communiceert rechtstreeks met team taakstraffen minderjarigen van de Raad voor de Kinderbescherming

over de voortgang van de taakstraffen

Medewerkers Tel: 541 KamerDirk van Vliet hoofd 2208 B2.44

Margareth Veerman-Kluessien zittingsvoorbereiding 3155 B2.45Ingrid van der Tol-van Huizen zittingsvoorbereiding 5763 B2.45Esther Crispijn zittingsvoorbereiding 2513 B2.45Leonie Bronsdijk zittingsvoorbereiding 2996 B2.45

Marjolein Verhaar executie 2287 A 2.49vacature

Mera Huisman registratie 3982 A 2.24Joan Meekhof registratie 3935 A 2.24Helen Manik registratie 3520 A 2.24

Page 10: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.3 Organogram

Bedrijfsbureau

ManagmentondersteuningOrganisatieontwikkelingP&OFinanciënICTStaf, Beleid & Strategie Jeugd, KetenunitsCommunicatie

Geo-team 1

Geo-team2

Geo-team3

Geo-team4

Geo-team5

Spec. team6

Kanton7

Variateam8

V.B. team9

Commune zaken Commune zaken Commune zaken Commune zaken Commune zaken CIE Kantonzaken Verkeer Vrijheidsbenemingen-uit District 1: uit District 4: uit District 5: uit District 3: uit District 2: Ontnemingen Wet Mulder Autosnelwegen teamLijnbaansgracht Koninginneweg Meer & Vaart Flierbosdreef Klimopweg Ambtelijke Integriteit BOA Centr. Postverwer. Bijzondere OpnemingenN.Z. Voorburgwal F. Bolstraat (Pijp) Surinameplein Ganzenhoef Waddenweg Haven GVB Exploten/Uitreik. in PsychiatrischeNieuwmarkt/Ijtunnel Rivierenbuurt Lod. Van Deijsselstraat Remmerdenplein Balistraat Mensensmokkel Woonruimte Ingevord. Rijbew. ZiekenhuizenPrinsengracht van Leijenberghlaan Houtmankade s Gravesandeplein (incl. Westelijk Zware criminaliteit Opsporingsregister (BOPZ)Raampoort Amstelveen Noord Adm. De Ruyterweg Diemen-Ouderkerk havengebied, Zee-. Milieu (incl. Noordzee) Rijbewijszaken Persoonsverwiss.Beursstraat Amstelveen Zuid August Allebéplein Linnaeusstraat Ijburg) Economie Verkeersbeleid Extra-judicieel

Aalsmeer Oud West en Gooi & Telecommunicatie GratieverzoekenUithoorn Vechtstreek TBS

Drugs & Horeca ISD/SOV Huiselijk Geweld Voetbalvandalisme Discriminatie PreventievenZeden Slachtofferzorg/ Jeugd Zee- en Luchtvaart Reclassering RekestenraadkamerOntruimingen Schadebemiddeling Fietscriminaliteit GVB-agressie Executie SnelrechtOpenbare Orde Auteurswet Leerplicht PersSpoorwegpolitie Merkenfraude Overvallen(misdrijven) ComputercriminaliteitVreemdelingen Digitaal rechercheWapenwetgeving Medische zakenIntern. Rechtshulp EuthanasieKraakzaken Platform Overvallen

Autocriminaliteit

Tolkenbureau

Centr.App.bureau

TIPS Adm. Jeugd Team

Ketenunit Binnenstad (VAT) Ketenunit Zuid Ketenunit West Ketenunit Oost Ketenunit Noord

Parketleiding

Hoofd Bedrijfsvoeringfgd. Hoofdofficier van JustitieHoofdofficier van Justitie

Arrondissementsparket Amsterdam

Page 11: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.4 Jeugdofficieren & -secretarissenIn ieder van de vijf geoteams behandelen in jeugd gespecialiseerde officieren de jeugdzaken.De jeugdsecretarissen bereiden de voorgeleidingen voor de rechter-commissaris voor.

Team Achternaam Voornaam Functie Kamer Tel:541

Ketenunit District

1 Bennis, A. Arjen Officier van Justitie A 2.05 2855 Centrum 11 Bienfait - van Kampen,

MOfficier van Justitie Centrum 1

1 Heijden - Douwes, S.J. Officier van Justitie Centrum 11 Poel-Janssen, I. van der Ilja Secretaris A 2.01 2548 Centrum 11 Zondervan, E. Evelien Secretaris A 2.01 2786 Centrum 11 Neuwenhuijzen, P. Pieter Secretaris A 2.09 2096 Centrum 12 Schaijck W. Van Wouter Officier van Justitie B 2.26 245 Zuid/

Randgemeenten4

2 Klaver, H. Hans Officier teamleider B. 2.36 2989 Idem 42 Ooijen, H. van Henriette Officier B 2.30 2581 idem 42 Laere, P. Van Petra Officier B 2.27 2543 idem 42 Graaf, M. De Mark Secretaris B 2.28 1027 idem 43 Freijsen, W. Willebrord Officier/

TeamleiderB 1.29 3868 West 5

3 Klerk, S. de Saskia Officier jeugdbeleid B 1.33b 2644 West 53 Kouwenhoven, J. van Janette Officier van Justitie B 1.25 4088 West 53 Odink, R. Rein Officier van Justitie B 1.30 2555 West 54 Hoekstra, H. Hetty Officier van Justitie B 1.33b 3803 Oost/

Zuidoost3

4 Per 1/8/06 Tilburg,L.E.J. v.

Lilian Officier van Justitie B 6.16 2241 idem 3

4 Zijlstra, C. Cathrien Officier van Justitie B 6.16 2478 idem 34 Visser, E.C. Egon Officier van Justitie B 6.14 4037 idem 34 Postema, L.B. Leonieke Secretaris B 7.07 2298 Oost/

Zuidoost3

4 Schippers, J. Janneke Secretaris B 7.08 2497 Oost/Zuidoost

3

5 Goudriaan, D. Danielle Officier van Justitie A 5.32 3660 Noord 25 Lameijer, E. Elsbeth Officier van Justitie A 5.31 2023 Noord 25 Most, W.M. van der Hella Secretaris A 5.10 3182 Noord 25 Vonk, M. Mirjam Secretaris A 5.10 3270 Noord 2Bedrijfs-bureau

Voorhuis, N. Nicole BeleidsofficierJeugd en veiligheid

A 6.06b 2445 Parket

7 Laar, Y. v.d. Yvette SecretarisLeerplicht

B 3.25 3961 Parket

Page 12: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.5 Richtlijn voor strafvordering jeugdCategorie StrafvorderingRechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet ROAfzender College van procureurs-generaalAdressaat Hoofden van de parkettenRegistratienummer 2006R001Datum vaststelling 06-03-2006Datum inwerkingtreding 01-04-2006Geldigheidsduur 31-03-2010Publicatie in Stcrt. 2006, 59Vervallen Richtlijn voor strafvordering kinderzaken (1999R001)Relevante beleidsregels OM Aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen (2005A005)

Aanwijzing 12-minners inclusief STOP-reactie (2004A014)Aanwijzing HALT-afdoening (2004A008)

WetsbepalingenJurisprudentie -Bijlage(n) 4

Beschrijving

Préambule (algemeen geldende noties)De essentie van een effectief jeugdstrafrecht is dat strafbaar gedrag van jeugdigen wordt tegengegaan doorpassende interventies. Sancties en maatregelen, die in dat kader worden toegepast, zijn er in hoofdzaak enprimair op gericht, een aanmerkelijke recidivereductie te bereiken.1

Interventies worden wel onderscheiden in drie ‘lijnen’: (i) snel ingrijpen bij vroege signalen, (ii) stevig ingrijpen bijrisicojeugd, en (iii) repressie bij jeugdigen die volharden in het plegen van strafbare feiten.Staan bij (i) (overigens) de ‘seinen op groen’, dan volgt een zakelijke, standaard afdoening (Halt, geldboete,werkstraf volgens het officiersmodel). Bij ‘seinen op rood’ (in gezin, school, vriendenkring) wordt naderonderzocht ‘wat er aan de hand is’ (voorzover relevant), en wordt een beroep gedaan op corrigerendemechanismen, als de opvoedingsrol van de ouders, opvoedingsondersteuning, kinderbeschermingsmaatregelen,aanpak schoolverzuim, alles eventueel aan te vullen met een werkstraf voor normbevestiging.Bij (ii), risicojeugd: bij gevaar voor verder afglijden naar een delinquent levenspatroon zal worden gekozen vooreen zogenoemde persoonsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft twee componenten, een toeleidingscomponenten een toezichtscomponent. De eerste concentreert zich in hoofdzaak op versterking van persoonlijke en socialeomstandigheden die conformisme bevorderen (schoolbezoek, vrijetijdsbesteding, aanpak deelname aan eendelinquente vriendenkring, gezinsrol). De toezichtscomponent gaat over een patroon van verplichtingen diemoeten worden nagekomen; op die nakoming wordt intensief toegezien door de Jeugdreclassering.Bij (iii), volhardende jeugdigen, staan repressie en/of gedwongen behandeling voorop. Er kan aandacht wordenbesteed aan ‘mechanismen van ‘afwending’: het verkrijgen van vast werk, relatie- en gezinsvorming (met externevormen van beïnvloeding en beheersing die een rem zetten op gedrag dat verworvenheden in de waagschaalstelt).

Uniforme strafmaten voor de Halt-afdoening (bijlage 1)In overleg met het openbaar ministerie heeft Halt-Nederland een overzicht samengesteld van landelijk uniform tehanteren aantallen werkuren, al naar gelang (Halt-waardig) delict en persoonlijke omstandigheden van deverdachte.Bij de vermelding van leerplichtverzuim (beginnend verzuim) wordt geanticipeerd op de verheffing van beginnendschoolverzuim tot Halt-waardig feit.Zie bijlage 1.

Taakstraf, tenzijHet leidende beginsel taakstraf, tenzij is afhankelijk van de waardering van taakstraf als sanctiemodaliteit, ofwelvan het ‘sanctieprestige’ van taakstraf, de mate waarin de straf als zodanig door de verdachten serieus wordtgenomen. Taakstraf is bij uitstek een standaard-straf waarvan effect wordt verwacht in termen van recidive-reductie.Op het beginsel ‘taakstraf, tenzij’ worden inmiddels enkele beperkingen aangebracht.Allereerst wordt een categorie feiten onderscheiden die onder omstandigheden bij voorkeur worden afgedaanmet een geldboete (zie bijlage 2). Voorts is er een categorie daders, die (blijkens hun voorgeschiedenis) aantaakstraf onvoldoende prestige toekennen, waardoor het beoogde effect van deze straf niet wordt bereikt.Zowel de officier van justitie als de rechter zullen zich derhalve consequent de vraag moeten stellen of er in elkindividueel geval een redelijk perspectief bestaat op uitvoering van een op te leggen taakstraf.

1 Aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen, College van procureurs-generaal, in werking getreden 1 mei 2005.

Page 13: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Taakstraf volgens het officiersmodel kan weliswaar worden toegepast voor zowel de categorie eerstplegers alsvoor de categorie recidivisten, maar toepassing van het officiersmodel ingeval van recidive is nietvanzelfsprekend. Waar recidive impliceert dat de eerste taakstraf kennelijk niet het beoogde effect heeft gehad,moet bij een herhaald voorstellen van een taakstraf volgens het officiersmodel steeds opnieuw wordenoverwogen of van een taakstraf effect kan worden verwacht.

Geldboete of geldtransactie in plaats van taakstraf (bijlage 2)Geldboetetransactie voor de afhandeling van jeugdzaken wordt in zijn algemeenheid niet langer afgewezen alsbruikbaar instrument. In bijlage 2 is een aantal delicten op een rij gesteld, en zijn voorwaarden geformuleerdwaaronder in plaats van taakstraf een geldboete of een geldtransactie kan worden aangeboden.Als omrekeningsfactor taakstraf-geldboete is vastgesteld voor elke 4 uur taakstraf €25 boete.Halt-afdoeningen (zoals in tabel 4 aangegeven) worden niet geconverteerd in geldboetes.

Persoonsgerichte aanpak (bijlage 3)Zoekend naar de effectiviteit van interventies moet worden bepaald wat de inhoud van die interventies moet zijn.Aan de hand van een aantal criteria moet kunnen worden vastgesteld op grond waarvan die effectiviteit perpersoon kan worden gemeten (aantoonbaar minder recidive, realiseren van schoolbezoek ofwerktoeleidingstrajecten).In het bijzonder wanneer sprake is van een evident perspectief op recidive (veelal af te leiden van zogenoemderisicofactoren, waaronder historische recidive, veelplegerschap), dan is maatwerk geboden om te voorkómen datdie ontwikkeling zich voortzet. Het zoeken is dan naar een passend interventiescenario, bijvoorbeeld doorschorsing van voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden.Persoonsgerichte aanpak staat voor de keuze van een (intensief) traject, een ingrijpen of begeleiden van langereduur. Het gaat dan om een gerichte interventie in een in gang zijnde ontwikkeling, of ter voorkoming van zo’nontwikkeling, en niet zozeer om de sanctie op een individueel feit. Het proportionaliteitsvereiste kan daardoormeer naar de achtergrond worden gedrongen.Tot die trajectkeuze voor (soms) ‘aanstormend talent’ wordt besloten in het Justitieel Casus Overleg (JCO); devormgeving van het traject kan goed plaatsvinden in het JCO, óók in die gevallen dat er wordt voorgeleid, en duseen eventuele vervolgingsbeslissing niet in het JCO wordt genomen. De ketenpartners stellen een gezamenlijkediagnose op basis van de voorhanden informatie. Ieder van hen is zonodig bij de uitvoering betrokken. Strafrechten zorg (verwijzing naar Bureau Jeugdzorg) sluiten op elkaar aan.De aanpak wordt in samenhang met de ketenpartners uitgevoerd, tot en met de nazorg, de resocialisatie-inspanningen. De in ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden Wet gedragsbeïnvloedende maatregel biedt hetinstrumentarium voor de toezichthoudende taak van de Jeugdreclassering, evenals de mogelijkheid van eenspecifieke combinatie van sancties voor bepaalde doelgroepen. Het indringende karakter van maatregelen enstraffen duurt dan voort zolang dat toezicht wordt uitgevoerd.Een nadere uitwerking van de persoonsgerichte aanpak, en de gevallen waarin die kan worden toegepast isopgenomen in bijlage 3.

Uniformiteit in strafmaten (bijlage 4)Elementen uit de, in het volwassenenstrafrecht wel toegepaste systematiek van BOS-Polarisrichtlijnen kunnen inhet jeugdstrafrecht worden gebruikt ter bevordering van een consistente strafvordering.De basispunten die in BP de relatieve ernst van het misdrijf weerspiegelen, zijn in de tabel onder bijlage 4verwerkt in de onderlinge verhouding tussen de basisbedragen of aantallen uren voor de genoemde misdrijven.De beoordelingsfactoren zijn zichtbaar gemaakt in afzonderlijke kolommen.De strafverzwarende factor die bestaat in de kwaliteit van degene die als benadeelde van het feit is aan temerken, is overgenomen voorzover het een ambtenaar is, in het bijzonder waar het gaat om een politieman of -vrouw. De willekeur die de keuze van slachtoffers van met name geweldsdelicten veelal kenmerkt, is in debasisbestraffing verwerkt en niet als afzonderlijke factor aangemerkt.In het jeugdstrafrecht wordt qua strafmaat geen onderscheid gemaakt naar aard van daderschap noch naar demate van uitvoering van het delict. Art 77ggSr schrijft voor dat de straffen voor poging, voorbereiding, deelnemingen medeplichtigheid dezelfde zijn als die voor het voltooide misdrijf. Dat zal er in het algemeen toe leiden dat aaneen kwalificatie als bijvoorbeeld ‘medepleger’ geen strafverzwarende invloed wordt toegekend.Basisfactoren als waarde van de goederen, wapengebruik en de mate van letsel bij een benadeelde zijn invoorkomende gevallen in de tabel ondergebracht als afzonderlijke categorieën.De recidive als enige beoordelingsfactor die de persoon van de verdachte aangaat, is in de tabel opgenomen inde vorm van een verhoging met in het algemeen 50% van het basisgetal na verwerking van debeoordelingsfactoren.

Taakstraf voor (een deel van de) jeugddetentieWaar in tabel 4 jeugddetentie van een bepaalde omvang is aangegeven, wordt daaronder mede verstaan het openig moment, aan de hand van persoonlijke factoren, vervangen van (een deel van) de jeugddetentie doortaakstraf.

Page 14: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Volgorde Halt, geldboete, taakstrafVoor sommige, in beginsel Halt-waardige, delicten is in de basiskolom de vermelding ‘Halt’ opgenomen, terwijl inde geldende kolom ernaast geldboete of een aantal uren taakstraf is vermeld. Waar Halt, zoals gezegd, nietwordt geconverteerd in een geldboete, is de aan te houden keuzevolgorde (i) Halt, (ii) geldboete en (iii) urentaakstraf.

Recidiveregeling bij HaltVoor Halt-waardige delicten geldt een recidiveregeling, inhoudend dat geen herhaalde verwijzing magplaatsvinden voor een delict dat wordt gepleegd binnen 12 maanden na een eerdere Halt-afdoening. Voorvuurwerk-Halt is in zoverre een uitzondering gemaakt, dat die afdoening wèl in twee achtereenvolgende jaren istoegestaan, maar niet vaker dan twee keer.

VoorgeleidenDe aanduiding ‘voorgeleiden’ spreekt voor zich; bij voorgeleiding is het uitgangspunt dat voor het gepleegde feitvoorlopige hechtenis zal worden gevorderd. Voorwaarde is uiteraard dat een of meer gronden van artikel 67a Svkunnen worden aangevoerd.

Bijzondere omstandighedenBij het bepalen van de strafmaat kan overigens rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden alsheel jeugdige leeftijd, een aanbod tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer en de mate vanprofessionaliteit bij de uitvoering van het delict. Voor de categorie 12-minners wordt verwezen naar de Aanwijzing12-minners (incl. STOP-reactie).

Page 15: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Bijlage 1 Uniforme strafmaten Halt-afdoening

factor/ delict omschrijving uren verzwarende omstandigheden + uren

leeftijd 12-13 jaar14-15 jaar16-17 jaar

+0+2+4

recidive binnen 2 jaarrecidive na 2 jaar

+8+4

vermogen 310 (winkel)diefstal311 (winkel)diefstal in vereniging321 verduistering326 oplichting416 opzetheling417bis schuldheling

+4+5+4+5+4+3

meerdere diefstallen in 1 winkelmeerdere diefstallen in tenhoogste 2 winkels

+2

+4

vandalisme 141 openlijk geweld350 vernieling424 straatschenderij461 verboden toegang

brandstichting

+6+4+2+2

+5 risico voor omgeving +2

wet personen-vervoer

72 verstoren73 niet opvolgen

+2+2

leerplichtverzuim tot een dagdeel +2

vuurwerk 1.2.2 illegaal/ondeugdelijk1.2.4 >10kg voorhanden2.3.6 afsteken

+4+4+2

recidive binnen 2 jaarrecidive na 2 jaar

+4+2

waardegestolene

hoogteschadebedrag

€ 0-10€11-25€26-75€76-150

€0-50€51-150€151-500€501-900

+0+2+3+4

+0+2+3+4

uitgangspunten• de strafmaat bedraagt ten hoogste 20 uur, exclusief de duur van de gesprekken• de inhoud van het landelijk overdrachtsformulier (LOF) is bepalend voor de strafmaat; het LOF bepaalt het

delict• schadebemiddeling vindt plaats ingeval van schade; schadevergoeding is een voorwaarde voor sepot bij 14

jaar en ouder• de psychologische ontwikkeling van de dader is weerspiegeld in de strafmaat (leeftijd/cognitief niveau)• ingeval van Halt-recidive volgt een zwaardere straftoemeting• rechtsgelijkheid: gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld; afwijking is alleen toegestaan in overleg

met de officier van justitie

Bijlage 2 geldboete in plaats van taakstrafOverzicht van de feiten waarin een geldboete passend wordt geoordeeld, en de voorwaarden waaronder eengeldtransactie kan worden aangeboden en tegen welk ‘tarief’.

voorwaarden:• Halt-feiten worden niet geconverteerd (waar in de Requireerrichtlijn is vermeld ‘Halt of 20 uur’ wordt Halt-

afdoening de voorkeur gegeven boven een geldboete)• alleen voor 16- en 17-jarigen (voor 12- tot en met 15-jarigen blijft gelden ‘taakstraf, tenzij’• verdachte beschikt over enig inkomen (zakgeld, verdiensten), niet persé afkomstig uit werk• alleen indien sprake is van één strafbaar feit• alleen eerstplegers• geen sprake van signaalgedrag of (vermoede) achterliggende problematiek

Page 16: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

• alleen feiten die onder het officiersmodel kunnen worden afgedaan (geen geweld tegen personen, geenzedendelict, geen brandstichting)

• er loopt geen schadevergoedingsregeling

omrekenfactorVoor de thans onder ‘taakstraf’ geboekte feiten die in aanmerking komen voor geldboete wordt deomrekeningsfactor gehanteerd: voor elke 4 uur taakstraf als equivalent €25 (maximum taakstraf volgensofficiersmodel dus 40 uur = €250);

voor geldboete in aanmerking komende delicten

art (Sr) misdrijf i.p.v. (taakstraf) transactie eis ttrz141 openlijk geweld (goederen) schade tot €900 20u €125 €150180 wederspannigheid 32u €200 €240184 niet voldoen aan bevel 24u €150 €180188 valse aangifte (zonder ernstige gevolgen) 32u €200 €240225 valsheid in geschrift 28u €175 €210266 belediging 20u €125 €150267 belediging ambtenaar in f. 28u €175 €210285 bedreiging verbaal 24u €150 €180310 diefstal (i.v.) schade > €150 20u €125 €150321 verduistering schade > €150 32u €200 €240326 oplichting schade tot €150 28u €175 €210

oplichting schade > €150 40u €250 €300350 vernieling schade tot €900 20u €125 €150

id. schade >€900 40u €250 €300416/ (schuld)heling schade €150 30u €225 €270417bis tot €900 id., schade >€900 40u €250 €300424 baldadigheid/vandalisme schade >€900 20u €125 €1507WVW doorrijden na aanrijding 40u €250 €30011WVW joyriding (geen schade) 40u €250 €300

Bijlage 3 persoonsgerichte aanpakVoor het requireerbeleid is van belang of een delict op zichzelf staat, dan wel onderdeel uitmaakt van eeninmiddels door een jeugdige opgebouwd patroon aan strafbare feiten. Een persoonsgerichte aanpak is het meestnodig voor de meest risicovolle jongeren, veelal aangeduid als ‘veelplegers’ of ‘harde kern-jongeren’. Het doelvan een speciaal daarop gerichte aanpak isvoorkomen dat risicojongeren uitgroeien tot veelpleger; endoor middel van effectieve sancties tot staan brengen van veelplegerschap.De variëteit aan definities die in het land worden gehanteerd hebben met elkaar gemeen dat zij uitgaan van hetaantal over een bepaalde periode door de jongere gepleegde (geverbaliseerde) misdrijven.Het jeugdige veelplegersbeleid wordt in hoofdzaak gekenmerkt door interventies met als directe aanleiding het‘zoveelste’ strafbare feit, gericht op een omschreven categorie jongeren, die zoveel mogelijk letterlijk de jongerevan de straat houden, althans fysiek beletten het veelplegerschap voort te zetten. Dan kan door in voorkomendegevallen voorlopige hechtenis te vorderen, en in andere gevallen door tussenkomst van het Justitieel CasusOverleg (JCO) op zeer korte termijn een stringente begeleiding of streng toezicht te bewerkstelligen (ITB, ITB-Criem).Een landelijk te hanteren definitie voor ‘jeugdige veelpleger’ luidt:jeugdige veelpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar tegen wie meer dan 5 processen-verbaalzijn opgemaakt waarvan de laatste in het peiljaar..2

Voor de veelplegende jongeren geldt dat zij zo vroeg mogelijk als zodanig moeten worden onderkend, dat zij ineen voorlopige hechteniscircuit worden opgenomen, hetzij hen in het casusoverleg een snelle en consequentesanctie wordt opgelegd, en dat er wordt gezorgd voor een goede aansluiting tussen justitiële en (anderszins)maatschappelijke voorzieningen.Ten aanzien van de jeugdige veelpleger wordt niet langer zaaksgericht gewerkt, maar persoonsgericht; datbetekent dat het relevante criminele verleden in beeld wordt gebracht en dat op grond daarvan door het OM eenpassende straf en/of maatregel wordt gevorderd. Daarbij wordt ook bekeken of de jeugdige in het recenteverleden meerdere delicten heeft gepleegd. Om te voorkomen dat een jeugdige zich ontwikkelt tot veelplegerwordt de persoonsgerichte aanpak in ieder geval reeds gehanteerd bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17jaar tegen wie in de laatste 3 jaar tenminste 2 processen-verbaal zijn opgemaakt waarop een inhoudelijkejustitiële afdoening is gevolgd, en die opnieuw een (actueel) strafbaar feit (misdrijf) pleegt. 2 Voorzover voorlopige hechtenis wordt toegepast, wordt wel voorzien in speciaal daarvoor gereserveerde detentieplaatsenwaarin bij voorrang jeugdige veelplegers worden geplaatst, zo mogelijk in de eigen regio. Daarnaast zijn zogenoemdetenderplaatsen ingericht voor jeugdige veelplegers uit de G30; dat zijn detentieplaatsen met een kort durendbehandelprogramma (ten hoogste 6 maanden)

Page 17: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Niet het strafbare feit – geïsoleerd – maar de persoon van de jeugdige dader staat bij de aanpak vanjeugdcriminaliteit centraal. In het verleden werd met het strafrechtelijk verleden rekening gehouden bij hetbepalen van de strafhoogte; de persoonsgerichte aanpak biedt ruimte voor het zwaarder (of anders) bestraffenvan de telastegelegde feiten, op de enkele grond dat ‘het de zoveelste keer is’.Waar hiervoor gesproken wordt over maatregelen en gedwongen behandeling, zal in het algemeen moetenworden gedacht aan de maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ), als bedoeld in artikel 77s Sr, ofaan een Intensieve trajectbegeleiding (ITB). De in ontwerp zijnde gedragsbeïnvloedende maatregel (artikel 77wontwerp Sr) past qua doelgroep tussen de bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling en in hetkader van de taakstraf, en de PIJ.De maatregel Hulp en Steun ex art. 77f, lid 1, sub a Sr behelst door de Jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg) uitte voeren reclasseringsactiviteiten onder regie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Page 18: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Bijlage 4 strafvorderingstabel jeugdzakenOM-commissie Jeugd/ Landelijk platform jeugdOM

art omschrijving basis uitkomst recidive opmerkingen

137 (aanzetten tot)discriminatie

40u 40u 60u

basis schade<€900

schade>€900

uitkomst recidive

141 openlijk gewgoederenschade <€900

schade >€900

Halt €125/20u

40u

Halt/€125/20u40u

Halt*/28u

60u

* igv recidive>12 maanden

basis letsel zwaarletsel

slag-wapen

steek-wapen

vuur-wapen

uitkomst recidive

141 openlijk gewpersonengeen letselletselzwaar letsel

slag- of stoot-wapensteekwapenvuurwapen

40u60u

100u

+10u

+30u+80u

40u60u100u

+10u

+30u+80u

60u90u150u

+20u

voorgeleiden

voorgeleidenvoorgeleiden

basis schade<€900

schade>€900

uitkomst recidive

157 brandstichtingschade <€900

schade >€900

Halt 20u

40u

Halt of20u40u

Halt* of28u60u

* igv recidive<12 maandenigv gevaarvoor personenvoorgeleiden

180 wederspannig-heid

€200of32u

€200 of32u

48u

184 niet voldoen aanambtelijk bevel

€150of24u

€150 of24u

36u

basis zonderernstiggevolg

meternstiggevolg

uitkomst recidive

188 valse aangiftezonder ernstiggevolg vooranderen

met ernstiggevolg vooranderen

€200 of32u

80u

€200 of32u

80u

48u

120u

225 valsheid ingeschrift

€175of28u

€175 of28u

42u

Page 19: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

art omschrijving basis uitkomst recidive opmerkingen

239 schennis 40u 40u 60u

242 verkrachtingbinnendringenmet geslachtsdeel

binnendringen metvingers

tongzoen

8 mndjeugd-detentie**6 mnd jd

60u

8 mndjeugd-detentie**6 mnd jd

60u90u

voorgeleiden** evtgedeeltelijk intaakstrafvoorgeleidennietvoorgeleiden

243 sexueelbinnendringenonmachtige

8 mndjeugd-detentie**

8 mndjeugd-detentie**

voorgeleiden** evtgedeeltelijk intaakstraf

244 sexueelbinnendringenkind <12 jaar

8 mndjeugd-detentie**

8 mndjeugd-detentie**

voorgeleiden** evtgedeeltelijk intaakstraf

245 sexueelbinnendringenkind 12<16 jaar

6 mndjeugd-detentie**

6 mndjeugd-detentie**

voorgeleiden** evtgedeeltelijk intaakstraf

246 aanranding 120u 120u 180u

247 ontucht met kind<16 jaar

120u 120u 180u

266 belediging €125 of20u

€125 of20u

30u

267jo266

beledigingambtenaar infunctie

€175 of28u

€175 of28u

42u

art omschrijving basis monde-ling

tonenmes

tonenvuur-wapen

uitkomst recidive opmerkingen

282 wederrechte-lijke vrijheids-beroving

180u 180u voorgeleiden

285 bedreigingalleen mondeling

met tonen mes

tonen vuurwapen

€150 of24u

€150 of24u

60u

150u

€150 of24u

60u

150u

36u

90u

voorgeleiden

287 (poging) doodslag 6 mndjeugd-detentieof >**

6 mndjeugd-detentieof >**

voorgeleiden** evtgedeeltelijk intaakstraf

Page 20: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

art omschrijving basis geenletsel

letsel zwaarletsel

uitkomst recidive opmerkingen

300 mishandelinggeen letsel

letsel

zwaar letsel

40u

60u

100u

40u

60u

100u

60u

90u

voorgeleiden302 zware

mishandeling4 mndjeugd-detentie**

4 mndjeugd-detentie**

voorgeleiden** evtgedeeltelijkin taakstraf

art omschrijving basis schade<€150

schade>€150

(brom)fiets

zakken-rollerij,bagage

van ofuit auto

uitkomst recidive opmerkingen

310/311

diefstal (invereniging)(winkel)diefstalmet schade<€150

(winkel)diefstalmet schade>€150

fietsdiefstaldiefstal bromf.

zakkenrollerij ofbagagediefstal

diefstal uit auto- van auto

Halt €125 of20u

32u

40u60u

60u

60u80u

Halt of€125 of20u

32u

40u60u

60u

60u80u

Halt* of28u

48u`

60u90u

90u

90u120u

* igv recidive> 12maanden

voorgeleiden

voorgeleiden

basis bedrijfs-pand ofschool

woning auto-maat oid

uitkomst recidive

311 diefstal metbraak ofverbreking (invereniging)bedrijfspand ofschool

woning

automaat oid(verbreking)

80u

120u

40u

80u

120u

40u

120u

180u

60u

voorgeleiden

voorgeleiden

basis geenbijzon-derhed.

straat-roof m.wapen

overvalin besl.pand

uitkomst recidive

312/317

diefstal metgeweld/afpersing opopenbare weg

geenbijzonderheden

straatroof metwapen

overval inbesloten pand

150u

4 mndjeugd-detentie

6 mndjeugd-detentie

150u

4 mndjeugd-detentie6 mndjeugd-detentie

in allegevallenvoorgeleiden

Page 21: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

art omschrijving basis schade<€150

schade>€150

uitkomst recidive opmerkingen

321 verduistering

schade <€150

schade >€150

Halt €125 of20u

32u

Halt,€125 of20u32u

Halt*,32u

48u

* igv recidive>12maanden

322 verduistering indienstbetrek-king

schade <€150

schade >€150

Halt €200 of32u

40u

Halt,€200 of32u40u

Halt*,48u

60u

* igv recidive> 12maanden

326 oplichting

schade <€150

schade >€150

Halt €175 of28u

€250 of40u

€175 of28u€250 of40u

40u

60u

art omschrijving basis schade<€900

schade>€900

uitkomst recidive opmerkingen

350 vernieling(waarondergraffiti)

schade <€900

schade >€900

Halt €125 of20u

40u

Halt,€125 of20u40u

Halt*,of 28u

60u

* igv recidive>12maanden

art omschrijving basis schade<€150

schade>€150<€900

schade>€900

uitkomst recidive opmerkingen

416/417bis

opzetheling/schuldheling

schade <€150

schade >€150<€900

schade >€900

Halt €125 of20u

€225 of30u

€250 of40u

Halt,€125 of20u€225 of30u

€250 of40u

Halt*,30u

45u

60u

* igvrecidive >12maanden

417 gewoonte-heling

80u 80u 120u

art omschrijving basis schade<€900

schade>€900

uitkomst recidive opmerkingen

424 baldadigheid/vandalisme/APV-overtred

schade <€900

schade >€900

Halt €75 of12u

€125 of20u

Halt, €75of 12u€125 of20u

Halt*,18u

30u

* igv recidive>12maanden

461 verbodentoegang

Halt of10u

Halt of10u

Halt* of15u

* igv recidive>12maanden

art omschrijving basis AAG235-435

AAG436-650

AAG651-870

AAG>875

uitkomst recidive

Page 22: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7WVW1994

8WVW1994

11WVW1994

doorrijden naaanrijding

rijden onderinvloed(bromfiets)AAG 235-435AAG 436-650AAG 651-870AAG >875

joyriding

€250 of40u

€250 of40u

20u30u

40u50u>

€250 of40u

20u30u40u50u>€250 of40u

60u

30u45u60u75u>60u

Vuur-werkbesluit

vuurwerk(niet toegestaanvoorhandenhebben)

Halt of20u

Halt of20u

Halt**of 30u

** tenhoogste 2achtereenvol-gende jaren

art omschrijving basis >0<5g/1-10 pillen

5 <25g/10-50pillen

>25g of>50pilen

uitkomst recidive opmerkingen

OpiumwetLijst I

aanwezighebben >0-<5gof 1-10 pillen

aanwezighebben 5<25gof 10-50 pillen

aanwezighebben 25g of>50 pillen

20-40u

60-120u

vanaf100u

20-40u

60-120u

vanaf100u

30-60u

90-180u

vanaf150u

dealer-indicatie

dealer-indicatie

dealen

runnen

200u

vanaf100u

200u

vanaf100u

vanaf150u

voorgeleiden

omschrijving basis >0 t/m5g(overtr)

>5 t/m30g(overtr)

>30g uitkomst recidive opmerkingen

10 OW

11,1OW

OpiumwetLijst II

aanwezighebben >0-<5g

aanwezighebben 5-<30g

aanwezighebben 30g of >

dealen

runnen

vanaf80u

vanaf40u

10u

20-30u

vanaf40u

10u

20-30u

vanaf 40u

vanaf 80u

vanaf 40u

`

15u

30-45u

vanaf60u

vanaf120u

vanaf60u

voorgeleiden

Page 23: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

art omschrijving basis steek-wapen

nep-vuurwapen

echtvuurwapen

CS-gas uitkomst recidive opmerkingen

55WWM

voorhandenhebbensteekwapen ofnep-vuurwapen

vuurwapen

busje CS-gas

30u 30u

60u

20u

30u

60u

20u

45u

90u

30u

Page 24: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.6 Aanvullende richtlijn voor strafvordering kinderzakenDelict First Offender (T = transactie) Recidive

7 WVW met brommer lichte schade T 250 T 350Idem, zware schade, letsel Dgv kinderrechter Idem8 WVW Cf. Richtlijn volwassenen minus 1/3 IdemWet wapens munitie• Alarm pistool/-revolver 30 uren school/disco 40 40 uren• Gaspistool/-revolver 30 uren school/disco 40 40 uren• Traangas 20/30 uren school/disco 40 40 uren• Valmes/stiletto e.d. 30 uren school/disco 40 40 uren• Pistool/revolver Voorgeleiden VoorgeleidenRijden zonder rijbewijs• 16 en 17 jarigen T 390 Dgv kantonrechter• 12-15 jarigen T 195 Dgv kantonrechterValse naam T 255 (12-15 minus 50%) Geen recidiveregelingBelediging T 150 T 200Belediging politie T 200 T 250OpiumwetSoft- en harddrugs bezit met eendealerindicatie of onder A/B/D art. 10 of11 OW altijd voorgeleidenBezit softdrugs• 17 jarigen tussen 30 en 100 gram Dgv kinderrechter voorgeleiden• 17 jarigen > 100 gram Dgv kinderrechter Idem• 12-16 jarigen > 30 gram (sociaal voorgeleiden) IdemBezit harddrugs• 17 jarigen maximaal 2 bolletjes/pillen Dgv kinderrechter Voorgeledien• 17 jarigen > 2 bolletjes/pillen Voorgeleiden Idem• 12-16 jarigen Voorgeleiden idem

Page 25: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.7 Richtlijn op straatroof en afpersingGrondvormen van geweld1 punt (geen contact)

trekken als manier van wegnemen (onverhoeds)versperren van de doorgang, eromheen gaan staan, beletten door te lopen of te rijdenverbaal dreigen (ik zal je...)indruk geven van het bezit van een wapen (hand in de zak steken)

2 punten (geweld en dreigen)fysiek geweld als vastpakken/ vasthouden / vastbinden/ duwenfysiek geweld als slaan/ schoppen/ haren trekken (met handen en voeten)steekwapen o.i.d. laten zien/ voorhouden

3 punten (flink geweld en flink dreigen)schietwapen o.i.d. laten zien/ voorhoudenfysiek geweld met een hulpmiddel als een stok/ knuppelgebruik steekwapengebruik schietwapen (denk ook aan art. 288 sr)

Strafverzwarende omstandigheden1 punt (elke omstandigheid levert 1 punt op)

tijdens de nachtrust in een woningin een rijdende trein/ metro/ bus/ tramin verenigingmet braak /inklimming/ valse sleutelprofessionele planning

2 punten recidivekwetsbaar slachtoffer

Gevolgen1 punt letsel/ pijn/ angst2 punten beduidend letsel (naar de dokter en even thuis blijven)

zwaar letsel (ziekenhuis/ operatie/ iets gebroken)3 punten blijvend zwaar letsel (in de rolstoel)4 punten de dood

Voorgeleiden of niet?Eén feit op de vordering1 punt Niet voorgeleiden2 punten Voorgeleiden en bevel bewaring, daarna schorsen met 75 uur taakstraf

(komt dus vrij op de dag van de voorgeleiding).3 punten Voorgeleiden, bewaring en bevel gevangenhouding,daarna schorsen met 80 uur taakstraf

(komt dus vrij op de dag van de 1e raadkamer).4 punten Voorgeleiden etc. en één gevangenhouding, daarna schorsen met 100 uur taakstraf

(komt dus vrij op de dag van de 2e raadkamer).5 punten Voorgeleiden etc. en twee gevangenhoudingen, daarna schorsen met 120 uur taakstraf

(komt dus vrij op de dag van de 3e raadkamer).6 punten Of meer feiten op de vordering voorgeleiden en gevangenhouden tot de zitting.

Page 26: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1a.8 HamertjeAccoordverklaring taakstraf

Parketnummer:

OvJ. Mr:

Kinderrechter:

Datum overleg gepleegd metadvocaat:

Naam verdachte:

Aantal uren taakstraf:

Eventueel aanvullende opmerkingen:

De Officier van Justitie

Page 27: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 28: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

De KetenunitDe Ketenunit is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de aanpak vanjeugdcriminaliteit en veelplegers. Doelstelling van de ketenunit is het vergroten van de veiligheid in de stad dooreen effectieve aanpak van crimineel gedrag van jeugdigen en volwassen veelplegers.In de Ketenunit vindt besluitvorming in alle jeugdstrafzaken plaats, van first offenders tot harde kerners. Departners werken op locatie samen, waardoor alle informatie over de jongeren en hun omstandigheden bij elkaarkomt. Op deze manier kan snel worden ingegrepen in een ontluikende criminele loopbaan en wordt dadergerichtgewerkt.In de Ketenunit vindt ook de persoonsgerichte aanpak van de volwassen veelplegers plaats. Deveelplegers die verantwoordelijk zijn voor de grootste overlast worden geselecteerd en worden ‘met voorrang’behandeld door politie, OM en reclassering. Kijk voor de benoemde doelgroepen op p.18 en ophttp://www.eenveiligamsterdam.nl.

Samenwerken in een ketenIn de Ketenunit werken de volgende partijen samen Openbaar Ministerie (regisseur), Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt,Stichting Reclassering Nederland, Jellinek (verslaafden), Leger des Heils (dak- en thuislozen), GG&GD en degemeente Amsterdam. De werkwijze sluit aan op de werkzaamheden die de deelnemende instellingen buiten deKetenunits uitvoeren. Alle instellingen werken samen op één locatie in een politiedistrict. Er zijn vijf ketenunits.

Aanpak jeugdigenIn de Ketenunit krijgt een jongere die in aanraking komt met de politie vanwege een strafbaar feit, direct eenstrafrechtelijke reactie, zoals een taakstraf of een geldboete en wordt er voor hem of haar zonodig (in eenvroegtijdig stadium) hulpverlening ingeschakeld. De aanpak is zowel preventief als repressief. Niet alleen de gangvan zaken in de justitiële afhandeling of in het zorgtraject wordt op elkaar afgestemd, de werkzaamhedenomvatten ook het nazorgtraject: toeleiding naar school of werk en er wordt aandacht besteed aan degezinssituatie en aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Geen jongere wordt uit het oog verloren!

Wat doet de Ketenunit concreet?Zodra de politie meldt dat tegen een jongere een proces-verbaal is opgemaakt, beginnen de werkzaamheden vande Ketenunit. Binnen de Ketenunit wordt een persoonsgerichte reactie gegeven op jongeren in verschillendefasen van hun strafrechtelijke loopbaan, van first offender en licht crimineel tot potentiële veelpleger en hardekern jongere. Door de inspanningen van de samenwerkende partners ten aanzien van jongeren die met politie inaanraking komen, te bundelen, worden alle jeugdzaken snel en consequent afgehandeld. Bij signalering vanprobleemgedrag wordt geprobeerd via een hulpverleningstraject het gedrag van de jongere positief om te buigenom te voorkómen dat een jongere wederom met justitie in aanraking komt. Voor de jongere die vaker in aanrakingmet justitie komt, de veelpleger of harde kerner, zal een strenger regime gelden; een zwaardere sanctie, zoalsdetentie of een maatregel voor een plaatsing in een heropvoedingsinstituut.Elke jongere die een strafbaar feit pleegt wordt door de politie gemeld aan de Ketenunit. Afhankelijk van de aardvan het vergrijp wordt een beslissing genomen door de aanwezige Officier van Justitie of wordt een adviesopgesteld voor rechter-commissaris of rechtbank. Bij First-offenders of licht-criminelen wordt binnen de Ketenunitbekeken of er eventueel zorg of hulp nodig is. Voor de jongeren die al vaker een strafbaar feit pleegden en die albij de Ketenunit bekend zijn, wordt informatie over zijn of haar hulpverlenings- en justitie-achtergrond vastgelegdin een persoonsdossier, de zogeheten ketenkaart. De ketenkaart wordt ter advisering aan de Officier van Justitieen (kinder)rechter overgedragen ten behoeve van op te leggen straf en zorgmaatregelen.

Afstemming met externe partnersExterne partners van de Ketenunit zijn onder andere: Nieuwe Perspectieven, leerplichtambtenaren, jongerenwerken lokale hulpverleningsinstanties. Deze externe partners maken fysiek geen deel uit van de Ketenunits, maarvoeren wel werkzaamheden uit ten behoeve van de jongeren en veelplegers, die bij de Ketenunits in beeld zijn.Deze instellingen zijn snel inzetbaar. In elke Ketenunit is een zorgcoördinator die zorgt voor de afstemming vanvraag en aanbod met de stadsdelen. Verder onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met onderwijs,jeugdzorg en jongerenwerk en andere lokale (jeugd) projecten.

Aanpak veelplegersIn de ketenunit worden ook voor de doelgroepen zeer actieve verslaafde en niet-verslaafde veelplegers encriminele illegalen persoonsdossiers opgesteld in samenwerking met Stichting Reclassering Nederland, Jellinek,Leger des Heils en GG&GD. Voor elk van hen wordt de complete hulpverlenings- en justitiële geschiedenis inkaart gebracht, opdat voor hen een maatwerkaanpak ontwikkeld kan worden. Soms zal dat puur repressief zijn inde vorm van een gevangenisstraf, soms is de aanpak uitsluitend gericht op afkicken of hulpverlening en vaak ishet een combinatie van beide. Belangrijk is ook de nieuwe mogelijkheid veelplegers de maatregel InrichtingStelselmatige Daders (ISD) op te leggen. Een veelpleger komt dan maximaal twee jaar vast te zitten. In die tweejaar wordt geprobeerd iets te doen aan de oorzaken van het criminele gedrag.

Overige werkzaamheden van de KetenunitStagnatiegesprekken met jongeren; Strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet; Aanpak van (extreme)overlast; Taakstrafzittingen volwassenen

Page 29: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.1 Welke functie/instelling participeert in welk intern overleg in deKetenunit?Overlegvorm Ketenunit Frequentie Doelstelling Deelnemers

Briefing dagelijks Het verdelen van werkzaamhedenn.a.v. binnenkomende zaken

unitsecretaris (vz),hopper, politie, Raad,BJAA, adm.ondersteuning

Pre-afdoeningsoverleg 1 x per week Inhoudelijke voorbereiding vanzorgtrajecten en strafadvisering

Raad (vz), BJAA (vanbeide alle screeners),zorgcoördinator, Halt

Afdoeningoverleg 1 x per weekof 2 weken

Het nemen van straf- en zorg-afdoeningbeslissingen

ovj (vz.), hopper, 1x Raad,1x BJAA, politie

Scenario-overleg 18- 1 x per 2 weken Het vullen van persoondossiers,opstellen van scenario’s en monitorenvan harde kern jongeren en potentiëleveelplegers

unitsecretaris (vz), 1xraad, 1x BJAA, politie,zorgcoördinator

Scenario-overleg hardekerners 18+: digitaal+ 2maanden netwerkoverleg

1 x per 2 weken Het vullen van persoonsdossiers,opstellen van scenario’s vanvolwassen veelplegers

Netwerkcontacten metreclasseringsinstelling-en,GG&GD (alleen inCentrum en ZO)

Het “Procesboek Ketenunit” bevat de omschrijving van het proces, zowel op het niveau van besturing(rapporteren, monitoren en bijsturen) als van ondersteuning (registreren, scenario-overleg en ketenkaart) en hetbevat de daadwerkelijke werkwijze in de chronologisch onderverdeling: intake, screening, beslissing enverzending.

Page 30: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.2 Adressen van de KetenunitArrondissementsparket AmsterdamPostbus 84500, 1080 BN AmsterdamParnassusweg 220Tel: 020 • 5412111Tel: 020 • 5412445 Doelgroepen Nicole VoorhuisTel: 020 • 5412178 Jeugd Jacqueline HirschTel: 020 • 5416072 Ketenunits Margreet WiegandTel: 020 • 5412238 Leerplicht Saskia de Klerk

D4-Ketenunit Zuid/RandgemeentenPolitiebureau Amstelveen NoordGerard Doulaan 2, 1180 WS AmstelveenTel: 020 • 5593323 / Fax: 020 • 5593342Unitregisseur: interimOffiicier van Justitie: Petra van Laere

D1-Ketenunit CentrumPolitiebureau BeursstraatBeursstraat 33, 1012 JV AMSTERDAMTel: 020 • 5596305 / Fax: 020 • 5594309Unitregisseur: Monique JennenOfficier van Justitie: A. Bennis

D3-Ketenunit OostPolitiebureau FlierbosdreefFlierbosdreef 15, 1102 BV AmsterdamTel: 020 • 5592990 / Fax: 020 • 5592926Unitregisseur: Jack van MiddenOfficier van justitie: Cathrien Zijlstra

D2-Ketenunit NoordPolitiebureau WaddenwegRode Kruisstraat 79, 1025 KM AmsterdamTel: 020 • 5593870 / Fax: 020 • 5598413Unitregisseur: Stijna den HaanOfficier van Justitie: Danielle Goudriaan

D5-Ketenunit WestPolitiebureau August AllebépleinKetenunit WestPostjesweg 179 / 2e etage, 1062 JN AmsterdamTel: 020 • 5596445 / Fax: 020 • 5596433Unitregisseur: Wilna Postma.Officier van Justitie: Saskia de Klerk

Page 31: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.3 Hoppers/OM medewerkers in de KetenunitMedewerker Tel: 559 Geo team District Ketenunit WijkteamF.W. van Laar 4220 1 1 Centrum BeursstraatMonique Jennen 6305Sandra Mast idemMarjolein van der KragtJoanna BlaisseKarin Hendriks

Bert Bonnemaijers 2120 5 2 Noord WaddenwegPeter Heeren 2143

Stijna den Haan 8711Nanouk Lemmers 8742Astrid Wareman 8716Pauline Roozendaal 8735Siebe Rosendahl 8755Tessa Faas (flexplek) 3870

Johannes Mossink 4702 4 3 Oost FlierbosdreefJolanda BakAndré KasRené Spruit

Jack van Midden 2990Marèse Deckers idemMarike van DeventerLemke RienksFred van RiessenIrma Klaassen

Keimpe Zuidema 4902 2 4 Zuid/randgemeenten G. DoulaanJan Lankamp Amstelveen

Sylvie Schipper 3323Lotte de Geus idemZahiya Ambari 3323Robert Tan A Kiam 3232

Corine Baars 4180 3 5 West August AllebèCees van der Graft

Wilna Postma 2074René Smit 4939Shirley van Engeland 5136Irma Zgaoula- de Bueger 4393Hesdey Tevreden 6445Mechteld Bontes 5772Tanja de Vries 4887Ellen van Vegten-Meijer 4887Astrid van Dijken 5124Gerlinde de Roos 6445Carla van Doorn-Prins 4108

Page 32: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.4 Raad voor de Kinderbescherming in de KetenunitCasusregisseur Tel: KetenunitIlse Lesschen via 8893400 CentrumHenk Knecht 8898789/Mirjam van 't Padje 8893453Tessa Faas 5593571 NoordAlbert Witting, Mirjan Beelen, Sharon Limon, B.Schweitzer 5592990 OostRon Groeneveld, Esther Kok, Maarten Rauws 5593323 Zuid /RandgemeentenRuud van Westerlaak, Jan Droog, Emmy Molenaar 5596445 West

1b.5 Politie in de KetenunitPolitiemedewerker Tel: 559 KetenunitVanessa Deen 6211 CentrumMichael Mierop idemFrits Weijn idemBianca Swart idem

Arnold Vermaak 4778 NoordNathalie Mud 4778Inez van Hooidonk 3147Angelique Vredenburg 8727Rob Buizer 3121Karin van der Jagt 4754Frits van den Heuvel van Varik 8728Jim Parisius 8727

Gert van Zalen 8711 OostRaymond Visser 8414

Jos van der Horst 3323 Zuid/Randgemeenten

Walter Teekamp 6445 WestAshia Sattar 6445

1b.6 Halt in de Ketenunitmedewerker Tel: 559 KetenunitHans Muller 6305 Centrum

Anneke de Bake 2296 NoordHassan el Maimouni

Frank Niamut 2990 OostArjan Dijkman

Hans Muller 3323 Zuid/RandgemeentenMaria Koolen 3235

Rachid Boussata 6445 WestHassan El Maimouni

1b.7 Leger des Heils in de Ketenunitmedewerker Tel: KetenunitMarc Douwes 5623782 CentrumLennart Staat

1b.8 Jellinek in de Ketenunitmedewerker Tel: KetenunitMarco Brok 5623782 Centrum

Ilse Kok 4087348 Noord

Page 33: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Gea IJzerman 4087300 Oost

Robert Nieuwenhuizen (alleen donderdag) 5593323 Zuid

1b.9 SRN in de Ketenunitmedewerker Tel: 595 KetenunitJenny Aukema 8717/0854 NoordIlse Kok (zie Jellinek)Nancy CairoEva Labes

Esmee Ebbinkhuysen 8414 OostSuzanne van Enk 8414

Fatima Ghabri 5593235 Zuid/Randgemeenten

Ghariba El Ghazaoui 5596445 WestSusan Feenstra

1b.10 GG&GD in de Ketenunitmedewerker Tel: KetenunitEric Rijke 5555462 CentrumJan OttensLilian Fronczek

Ron van Wifferen 6503333Arjen Kwant 5555911

Joost Helderop 5555462 Oost

1b.11 Gemeente in de Ketenunitmedewerker Tel: 559 KetenunitMiranda Zwiers 5593870 NoordMirjam van 't Padje

Kim van den Berg 5598624 OostKatrina Taylor

Ingrid van Ammers 5593306 ZuidAicha Lagha-Schouten 5593318

Martine Tuyn 5596445 WestRon de Groot

Page 34: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.12 Jeugdreclassering in de KetenunitJeugdreclassering in de Ketenunit Locatie Tel:districtsmanager:Sigrid van de Poel Jan Luijkenstraat 76 3059359projectleider jeugdcriminaliteit:Henry Janssen Jan Luijkenstraat 76 06 • 10935718

Ketenunit NoordSaskia Luitjens (JHV) Buikslotermeerplein 6304417Jan Plat (jb en jr) Buikslotermeerplein 6304461KU medew. Linda Best (JR) Ketenunit NoordKU medew. Sven van Naerssen (JHV) Ketenunit NoordMaritha Lee werkbegeleider Buikslotermeerplein 6304439

Ketenunit WestClaire Vlug (jb) Overtoom 5158088Eric Luytens (jhv) Overtoom 5158021Benno Groote Schaarsberg (jb) Overschiestraat 06 • 46033369Herbert Budde (jr) Overschiestraat 4878260 / 06 • 51239118Els Scholtes (jhv) Overschiestraat 4878215 / 06 • 51002193KU medew. Anke Schiere Ketenunit West 5594998KU medew. Boris van der Heijden Ketenunit West 5594940Anna Kaloniatie, werkbegeleider (jr) Overschiestraat 4878329Olga Baart werkbegeleider (jb) Overschiestraat 4878207Jenny Pourier werkbegeleider (jb) Overtoom 5158066

Ketenunit ZuidHuib Zitter (jb, jhv) IJsbaanpad 5711901Herbert Budde (jr) Overschiestraat 5694461KU medew. Frits Westhof Ketenunit zuidWerkbegeleider Marije Otten (jb) IJsbaanpad 5711903Werkbegeleider Anna Kallomiati (jr) Overschiestraat 5694466

Ketenunit OostMax Wattimena (jr) Wildenborch 5694461Roy Helberg (jb) Wildenborch 5694430Diana Wielsen (jb en jhv) Helmholtzstraat 5608082KU medew. Mirjam Goudsmit Ketenunit OostKU medew. Ranjana van Eimeren Wildenborch 5694516Emienne Tilborg werkbegeleider (jr) Wildenborch 5694466Joke Steetzel werkbegeleider (jb) Wildenborch 5694465Kris Broekema werkbegeleider (jb) Helmholtzstraat 5608066

Ketenunit CentrumBoris van der Heijden Ketenunit Centrum 5506305

Page 35: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.13 Definities doelgroepen in de Ketenunit1 First offenders 0 - 18 jaarJongeren tot 18 jaar tegen wie niet eerder een proces verbaal is opgemaakt.

2 Licht crimineel 0 - 18 jaarJongeren tot 18 jaar tegen wie in de gehele carrière minimaal twee keer proces-verbaal is opgemaakt en die nietvallen in de overige doelgroepen.

3 Potentiële jeugdige veelpleger 12- 18 jaarJeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar die in het gehele criminele verleden 3 of meer misdrijf pv's tegen zichzagen opgemaakt, waarvan er tenminste 1 in het peiljaar, die hebben geleid tot 2 parketnummers of 1parketnummer met meerdere feiten.

4 Harde kern 12 - 25 jaarEen HKJer is een jongere in de leeftijd van 12-25 jaar die in het peiljaar 2 zware delicten heeft gepleegd enbovendien in de jaren daarvoor 3 antecedenten heeft of een jongere die in het peiljaar tenminste 3 zware delictenheeft gepleegd. De landelijke lijst delicten is hierbij bepalend, met als aanvulling dat bedrijfsinbraak en bedreigingals zware delicten worden beschouwd. Wil er van geoormerkte HKJ-aanpak sprake zijn, dan zal de betrokkenjongere naast bovengenoemde definitie ook dienen te voldoen aan de eis dat er minimaal justitiële documentatieis opgemaakt waarop een veroordeling door de kinderrechter / politierechter is aangegeven dan wel een ovj-taakstraf is vermeld.

5 Zeer actieve veelplegersEen persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren (waarvan het peiljaar het laatste vormt) meerdan 10 pv's tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.

Waarvan in doelgroep ISD-maatregelVerdachte moet in de laatste 5 jaar voorafgaand aan het betreffende delict tenminste 3 maal onherroepelijk zijnveroordeeld tot een vrijheidsbenemende of beperken maatregel(ISD+criterium=als persoon over een periode van 5 jaar 30 pv's tegen zich zag opgemaakt).

Page 36: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

1b.14 Aanpak per doelgroep in de KetenunitDoelgroep First offenders Lichtcriminelen (Pot.) jeugdige veelplegers Harde kern jongeren Zeer actieve veelplegers

Omschrijvingdoelgroep

Jongeren tot 18 jaar (ook12-) tegen wie niet eerdereen proces verbaal isopgemaakt.

Jongeren tot 18 jaar die 2 ofmeer delicten hebbengepleegd (2 ingezondenp.v.’s, incl. Halt, incl. sepot)

Jongeren in de leeftijd van 12tot 18 jaar, die in het gehelecriminele verleden 3 of meermisdrijf pv’s tegen zich zagenopgemaakt, (waarvantenminste een in het peiljaar),die hebben geleid tot tweeparketnummers of 1 parket-nummer met meerdere feiten.

Een jongere in de leeftijd van 12t/m 24 jaar, die in het peiljaar 2zware delicten heeft gepleegd enbovendien in de jaren daarvoor 3antecedenten heeft of een jongeredie in het peiljaar tenminste 3zware delicten heeft gepleegd(definitie MvJ met toevoeging be-drijfsinbraken en bedreiging).Tevens minimaal een veroordelingdoor KR/PR/ MK, dan wel OvJ-taakstraf

Een persoon van 18 jaar of ouderdie over een periode van 5 jarenmeer dan 10 pv’s tegen zich zagopgemaakt, waarvan tenminste 1in het peiljaar (laatste jaar).ISD: Verdachte moet in delaatste 5 jaar voorafgaand aanhet betreffende delict tenminste 3maal onherroe-pelijk zijnveroordeeld tot eenvrijheidsbenemende ofbeperkende maatregel.

Aanpak Niet-voorgeleidingszaken:• Informatiebundeling en

bepaling routing binnende ketenunit op briefing

• Altijd screenen opeventuele zorg

• Afstemmen zorgadvies inpré-afdoeningsoverleg

• Nemen straf- enzorgbeslissing inafdoeningsoverleg

Voorgeleidingszaken:Informatiebundeling enaanleveren ervan aan Raadt.b.v. BARO (kloptnummering?)

Niet-voorgeleidingszaken:• Informatiebundeling en

bepaling routing binnen deketenunit op briefing

• Aanmelden bij NP• Zonodig screenen op

eventuele zorg• Afstemmen zorgadvies in

pré-afdoeningsoverleg• Nemen straf- en

zorgbeslissing inafdoeningsoverleg

Voorgeleidingszaken:Informatiebundeling enaanleveren ervan aan Raadt.b.v. BARO

• Oormerken doelgroep enstart doelgroepenaanpak

• Jongere bespreken op hetscenario-overleg (SO)

• Ketenkaart met mogelijkscenario vaststellen

• Bij aanhouden voorvoorgeleidingswaardig feit:voorgeleiden

• Aanleveren ketenkaart aanvroeghulper (Raad, RN) enafstemmen

• Aanleveren ketenkaart aanOvJ tbv. strafdosssier

• Monitoring uitvoering straf ennazorg in SO

• Monitoring persoon zolangdeze is geoormerkt

• Oormerken doelgroep en startdoelgroepenaanpak

• Jongere bespreken op hetscenario-overleg (SO)

• Ketenkaart met scenario’svaststellen

• Gerichte opsporing• Bij aanhouden voor

voorgeleidingswaardig feit:voorgeleiden

• Aanleveren ketenkaart aanvroeghulper (Raad, RN) enafstemmen

• Aanleveren ketenkaart aan OvJtbv. strafdosssier

• Monitoring uitvoering straf ennazorg in SO

• Monitoring persoon zolang dezeis geoormerkt

• Oormerken doelgroep en startdoelgroepenaanpak

• Opstellen persoonsdos-siersdoor reclassering

• Persoon bespreken op SO-veelplegers

• Ketenkaart met scenario’svaststellen

• Gerichte opsporing• Bij gepl.misdrijf: voorgeleiden• Aanleveren ketenkaart aan

vroeghulper (Raad, RN) enafstemmen

• Aanleveren ketenkaart aanOvJ tbv. strafdosssier

• Monitoring uitvoering straf ennazorg in SO

• Monitoring persoon zolangdeze is geoormerkt

Voornaamstestraf- en zorg-modaliteiten(niet limitatief)

Straf: Stop (Halt 12-) / Halt /TaakstrafZorg: Lokaal zorgaanbod /Verwijzing voordeur /Beschermingsonderzoek

Straf: Halt / Taakstraf / MHSZorg: Nieuwe Perspectieven /Lokaal zorgaanbod /Verwijzing voordeur /Beschermingsonderzoek

Straf: MHS / Taakstraf / FFT /MST / ITB 18- / ITB 18+,nieuwe variant / Veelplegersprojecten / JeugddetentieZorg: Beschermingsonderzoek

Straf: MHS / Taakstraf / FFT / MST/ ITB 18- / ITB 18+, nieuwe variant/ Veelplegers projecten /JeugddetentieZorg: Beschermingsonderzoek

Straf: Detentie / (kale) ISDZorg: Dwang/drangtrajectenProgramma’s in ISD

Page 37: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 38: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.1 Team Jeugd rechtbank AmsterdamArrondissementsrechtbank AmsterdamPostbus 84500, 1080 BN Amsterdam

Kinderrechters in Amsterdam behandelen kinderzaken zowel civiel- als strafrechtelijk.

Naam Functie Kamer E-mail: @rechtspraak.nl Tel:541

J.A.C Bartels Kinderrechter(voorzitter)

C9.17 [email protected] 2550

L. Baggerman kinderrechter D 5.04 L.baggerman@ 2199M.A. Broekhuis Kinderrechter C10.08 Broekhuis@ 3685A.M.I. Does, van der Kinderrechter C10.05 A.van.der.Does@ 3911F.P.M. Eberhard Kinderrechter C10.15 F.Eberhard@ 2356A.C. Enkelaar Kinderrechter C9.10 A.Enkelaar@ 3789J. Kloosterhuis Kinderrechter C9.07 J.Kloosterhuis@ 6067H.L.L. Neervoort-Briët Kinderrechter C9.14 H.Briet@ 5777R.H. de Vries Kinderrechter C9.13 R.de.Vries@ 3733

J.H. Beestman Plv.Kinderrechter Post C9.18J.D.E. Brouwer-Poederbach Plv.Kinderrechter Post C9.18W.A.C. Crijns-v.d. Graaf Plv.Kinderrrechter Post C9.18J.H. de Graaf Plv.Kinderrrechter Post C9.18A.P. van der Linden Plv.Kinderrechter Post C9.18C. Los-Vlasman Plv.Kinderrechter Post C9.18S.J. Nanne Plv.Kinderrechter Post C9.18A. Philips Plv.Kinderrechter Post C9.18B. de Wilde Plv.Kinderrechter Post C9.18

A.M.E. van Delden-Gerretsen Secretaris HK C10.16 a.m.e.delden@ 2884E.C. (Lily) van Leeuwen Plv. Secretaris HK C10.06 ec.vanleeuwen@ 2738M.C. Rijn van Coörd.secretaris C9.05 m.c.rijn@ 5764

R. Korving Plv.Teamvz C9.12 R.Korving@ 2346COSEC C10.06 M.C.Rijn@ 5764

E.Veerman Instructie C9.03 E.Veerman@ 2367M.E. Smith Instructie C9.03 m.smith@ 2359D. Lijf, van Instructie C9.03 d.van.lijf@ 2367N. Kreike Instructie C9.03 N.Kreike@ 2358E. Koppen Instructie C9.03 E.koppen@H. Holster Hoofd Administratie C10.17 H.Holster@ 3899

Kantongerecht Leerplicht

Kantonrechter Leerplicht Kamer Tel: 541

J.B.A.M. Groenendaal E 6.08b 2862H. Th.van der Meer E 6.12 2926

Page 39: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.2 Politie JeugdRegiocoördinatie Jeugdzaken Politie Amsterdam-AmstellandPostbus 2287, 1000 CG AmsterdamTel: 020 • 5595039 / Fax: 020 • 5595641E-mail: [email protected]

Regionale Coördinator Jeugdzaken Andy ten Bosch, projectcoördinator.EinsteingebouwKabelweg 21, 1014 BAPostbus 2287, 1000 CG AmsterdamTel: 020 • 5595641 / Fax: 020 • 5953338E-mail: [email protected] : John Doffer, Walter Faber, Hester Hageman.

Manager prioritaire doelgroepen en delicten, waaronder de doelgroep jeugd: F. van de StreekPostbus 2287, 1000 CG AmsterdamPolitie Meer en VaartTel: 020 • 5593630 / Fax: 020 • 5593629E-mail: [email protected]

Regiocoördinatie Jeugdzaken Politie Gooi en VechtstreekJ. CrijnsPostbus 42, 1200 AA HilversumTel: 035 • 6554201 / 06 • 53452652Vervanger is de heer Frank (FPC) Oldenburg,Tel. 0900 • 8844E-mail: [email protected]: Rob Jak, Jan Kleberg

DoelgroepenJeugd, onder andere first offenders, twaalf minners, licht criminelen, Harde Kern Jeugd, veelplegers,jeugdgroepen.Doel: het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminaliteit.

Missie van de RCJP'Het scheppen van een veilige en leefbare (regionale) samenleving betekent voor de regionale jeugdtaak:• vanuit de matrixorganisatie energiek stimulerend en initiërend richting en structuur geven aan het uit te voeren

beleid binnen de lijnorganisatie• vanuit centraal overzicht de kwaliteit van de aanpak van jeugdcriminaliteit waarborgen en verbeteren.'

Er zijn 5 politie districten in Amsterdam. Politie participeert in de ketnunits. In elk district bevindt zich een aantalwijkteams. In totaal zijn er in de regio ruim 30 wijkteams.

InhoudDe portefeuillehouder en de regiocoördinator zijn aanspreekbaar/verantwoordelijk ten aanzien van jeugdzaken opregionaal niveau. Het regioproject Jeugd ondersteunt de portefeuillehouder en de regiocoördinator. De RCJPimplementeert en begeleidt in het korps de activiteiten die zijn gekoppeld aan de landelijke intensivering van dejeugdtaak.De taken van de districtsvertegenwoordigers/coördinatoren zijn o.a. het fungeren als intermediairtussen de wijkteams en de RCJP en als aanspreekpunt op operationeel niveau. Op de wijkteams houdentaakaccenthouders jeugd, projectleiders jeugd, buurtregisseurs en/of schoolfunctionarissen zichspecifiek/projectmatig bezig met de jeugd. Een jeugdzaak wordt afgehandeld op wijkteamniveau dan wel opdistrictsniveau. In elke zaak waarbij een minderjarige gehoord wordt als verdachte wordt een proces-verbaal vanoverdracht (PVO) opgemaakt.RCJP participeert in het APJ.

Page 40: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.3 Gemeente AmsterdamDMO: Dienst Maatschappelijke OntwikkelingBezoekadres: Weesperstraat 101 AmsterdamPostadres: Postbus 1840, 1000 BV AmsterdamBereikbaar: ma. t/m do. van 9.15 uur tot 17.45 uurTel: 020 • 5523269 / 06 • 51187549Paul Nota, Aart DaaneE-mail: [email protected] leerplicht: T. Munninghof: [email protected]

DoelgroepenJeugdige criminele jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Risicofactoren in het gedrag van de jongere (deelsaangeboren), ongunstige structurele en kwalitatieve gezinsfactoren, factoren m.b.t. sociaal-economische contexten omgeving.

ProductenAlle jongeren:Jeugd en Veiligheidsplannen van de stadsdelen, gecoördineerd door de programmacoördinatoren in de districten.Risicojongeren:Veilig in en om school (VIOS)Veilige VindplaatsenAmbulant Jongerenwerk / PleinwerkLichte begeleiding / Mentoraat:GoalJeugdtoezichtteamsLicht criminelen:Nieuwe Perspectieven en NP Jonge JeugdHarde Kern:Houvast / ITB / Nieuwe Perspectieven: Nazorg / UitdagingDocumenten:Jeugdige verdachten 1996-2002 DSPBuurtindicatoren O&S

OOV: Directie Openbare Orde en VeiligheidAstrid RoteringE-mail: [email protected], Tel: 020 • 5522052Marieke TerhürneE-mail: [email protected], Tel: 020 • 5523615Kees LoefE-mail: [email protected], Tel: 020 • 5523591

DoelgroepenJeugdige criminele harde kern jeugd in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Page 41: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.4 OnderwijsOnderwijsschakelloket (OSL)Het Onderwijsschakelloket (OSL) is een bovenschools loket in opdracht van de VO en MBO scholen inAmsterdam. Het OSL heeft als hoofddoelstelling meer leerlingen in het onderwijs te houden en de toeleiding vanmoeilijk plaatsbare jongeren naar specifieke vormen van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding beter te regelen.Scholen en ketenpartners kunnen bij de consulenten van het OSL terecht voor advies, bemiddeling en plaatsingvan moeilijk plaatsbare jongeren tussen 12 en 23 jaar. Het Loket is gehuisvest op de locatie Frederiksplein 52,1017 XN Amsterdam. Telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

Consulent VOFrans ScheenTel. 020 • 5797073E-mail: [email protected]

Consulent MBODanny VerbeekTel. 020 • 5797074E-mail: [email protected] woensdag telefonisch niet bereikbaar

Nr. 4, 1 maart 2006

TransferiumOp het Transferium komen leerlingen van 12 t/m 15 jaar die van school verwijderd zijn of geen school hebben. Zijkunnen voor een periode van maximaal 6 maanden onderwijs en hulpverlening krijgen om vervolgens weer terugte keren naar het onderwijs. Toeleiding vindt plaats via het zgn. onderwijsschakelloket. Het Transferium is op ditmoment in Amsterdam-West en –Oost operationeel. Op 1 januari 2006 is er ook in Amsterdam-Centrum eenTransferium. De totale capaciteit bedraagt dan 72 plaatsen.

De werkafspraken• Een leerling wordt door het onderwijsschakelloket in het Transferium-West geplaatst. Altra nodigt vervolgens

leerling en ouders binnen 5 werkdagen uit voor een plaatsingsgesprek waarna de leerling onmiddellijk kanstarten. Indien leerling en ouders niet op komen dagen nodigt Altra hen nog eenmaal telefonisch of schriftelijkuit. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat neemt Altra contact op met leerplicht, waarbij deleerplichtambtenaar (LPA) van de school waar de leerling vandaan komt de contactpersoon is.

• Altra meldt het verzuim aan het Leerling Administratie Systeem (LAS) en rapporteert schriftelijk aan de LPAwelke acties men ondernomen heeft.

• De LPA fiatteert de Transferiummedewerker van Altra om Spirit in te schakelen.• Altra stelt Spirit op de hoogte van haar inspanningen en geeft relevante gegevens van de betrokken LPA aan

Spirit door.• Tevens stelt Altra de verwijzende school op de hoogte. De leerling blijft vooralsnog als “klant” van het

Transferium ingeschreven.• Spirit zet aansluitend haar programma Nieuwe Perspectieven Preventief in. In maximaal 3 weken tracht Spirit,

d.m.v. huisbezoek(en) de betrokken leerling alsnog naar het Transferium te krijgen.• De globale inhoud en het resultaat van deze inspanningen wordt door Spirit schriftelijk aan de LPA en Altra

gemeld.• Indien de Spirit-interventie niet tot het gewenste resultaat leidt maakt de LPA proces-verbaal op.• Via de ketenunit-West gaat dit proces-verbaal rechtstreeks naar de officier van justitie die op de kortst

mogelijke termijn leerling en ouders uitnodigt voor een zitting bij de kinderrechter.

Altra collegeDirectie Plantage Middenlaan 33, 1018 DB AmsterdamTel: 020 • 5558333 / Fax: 020 • 6204606E-mail: [email protected]

DoelgroepSchoolgaande jongeren van 10 tot 18 jaar die zijn vastgelopen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deproblemen uiten zich meestal in conflicten thuis en op school, maar het komt ook voor dat jongeren juist niet instaat zijn hun onvrede te uiten.

Wat is het?Het Altra College is de naam voor De Werkruimte, een REC-school voor kinderen die zich doorgedragsproblemen niet kunnen handhaven binnen het reguliere voortgezet onderwijs. Doel van het onderwijs isde leerlingen in staat te stellen terug te keren in het reguliere onderwijs of met succes deel te nemen aan hetarbeidsproces.

Page 42: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Het Altra College heeft acht locaties verspreid over de stad. De leerlingen profiteren van de kleinschaligheid enworden behalve met de leerstof ook geholpen in het omgaan met hun gedragsproblemen. Er wordt gewerkt inkleine groepen (7 tot 14 leerlingen) waardoor veel individuele aandacht kan worden gegeven.Net als in het reguliere onderwijs krijgen de leerlingen les in zowel praktijkvakken als AVO-vakken, Omdat elkeleerling op het eigen niveau werkt, haalt ongeveer 40% jaarlijks een of meerdere deelcertificaten op vmbo-niveau.Een groot aantal leerlingen haalt IVIO-deelcertificaten.

Inhoud project Boppi (Bodaert PPI)Geeft hulp aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, ook zij die door problemen helemaal niet naar school gaan.Deelnemers komen twee tot vier keer per week na schooltijd bijeen.

DuurMeestal anderhalf jaar, twee keer per week. Maar langer of korter en vaker per week kan ook.

Hoe doorverwijzenMet een verwijzing van BJAA. Tel. 0900 • 2003004

DirectiePlantage Middenlaan 33, 1018 DB AmsterdamTel: 020 • 5558333 / Fax: 020 • 6204606E-mail: [email protected] Centrum/Oud-WestLauriergracht 13, 1016 RD AmsterdamTel: 020 • 6270906 / Fax: 020 • 6264356E-mail: [email protected] NoordPurmerweg 116, 1023 BB AmsterdamTel: 020 • 6328090 / Fax: 020 • 6360906E-mail: [email protected] OostJavaplantsoen 24, 1095 CS AmsterdamTel: 020 • 6945321 / Fax: 020 • 6934427E-mail: [email protected] ZuidoostDaalwijk 100f, 1102 AA AmsterdamTel: 020 • 6906629 / Fax: 020 • 6903821E-mail: [email protected] WestLouis Couperusstraat 131, 1064 CE AmsterdamTel: 020 • 6117087 / Fax: 020 • 6145633E-mail: [email protected] ZaanstreekJupiterstraat 143, 1562 WP KrommenieTel: 075 • 6706261 / Fax: 075 • 6169689E-mail: [email protected] WaterlandKoggenland 100, 1447 CP PurmerendTel: 0299 • 666966 / Fax: 0299 • 667409E-mail: [email protected] JOCTransformatorweg 6, 1014 AK AmsterdamTel: 020 • 6068815 / Fax: 020 • 6068825E-mail: [email protected] De Bascule ExternFred. Roeskestraat 71c, 1076 EC AmsterdamTel: 020 • 6447845 / Fax: 020 • 6422064E-mail: [email protected] De Derde OeverValeriusplein 18, 1075 BH AmsterdamTel: 020 • 4713963 / Fax: 020 • 4708451E-mail: mailto:Afdeling Jonge MoedersRijtuigenhof 97, 1054 NB AmsterdamTel: 020 • 5158222 / Fax: 020 • 6163162E-mail: [email protected]

Page 43: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

JongerenloketJongeren krijgen een consulent toegewezen die samen met hen bekijkt hoe zij het best weer aan een baangeholpen kunnen worden, een reguliere baan een, een gesubsidieerde baan of een stageplek. Devies is: werkgaat boven inkomen. Een uitkering is tijdelijk. Daarnaast wordt hulp verleend bij het terugkeren naar school en bijschulden, huisvesting, kinderopvang en verslaving

Betrokken instanties• DWI (Dienst werk en inkomen)• Sociale Dienst Amsterdam• Maatwerk Amsterdam• Onderwijsinstanties (waaronder leerplichtambtenaren en RMC)• Welzijnsinstellingen en hulpverleningsorganisaties• Politie• Ketenunit Jeugdcriminaliteit en veelplegers

JongerenlokettenWerkvirus (Jongerenloket West)Marktplein Nieuw – WestJan van Galenstraat 323, 1056 CH AmsterdamTel: 020 • 3461500 / Fax: 020 • 3461550Projectleider: Ans PoschJongerenloket OostWibautstraat 135 – 139, 1097 DN AmsterdamTel: 020 • 560 61 00 / Fax: 020 • 560 61 12Projectleider: Dirk HuibertsJongerenloket ZuidoostGebouw MarktpleinFlierbosdreef 2-12, 1102 BC AmsterdamTel: 020 • 3461610Projectleider: Abdel Oulad SaddikJongerenloket NoordGebouw CWIBuikslotermeerplein 161, 1025 ET AmsterdamTel: 020 • 6352515 / Fax: 020 • 6352599Projectleider: Frank WagenaarJongerenloket ZuidGebouw CWICornelis Troostplein 23, 1072 JJ AmsterdamTel: 020 • 5773126Projectleider: Wino CollazuolJongerenloket Centrum/Oud WestTweede Hugo de Grootstraat 45a, 1052 LB AmsterdamTel: 020 • 5869300 / Fax: 020 • 5869399

Page 44: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.5 LeerplichtRMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, LeerplichtNel WinkelE-mail: [email protected]: 020 • 3460665De RMC wet (1 januari 2002) verplicht gemeenten om leerplichtige en niet meer leerplichtige jongeren te volgenop weg naar een startkwalificatie (RMC-functie).

LAS (Leerling Administratie Sectie), voor vragen over de RMC-registratiefunctieTinka MunninghoffTel: 020 • 5522175Postbus 1722, 1000 BS AmsterdamPasseerdersgracht 32, 1016 XH AmsterdamTel: 020 • 5523700E-mail: [email protected] LAS verzamelt, verwerkt en rapporteert actuele informatie over het schoolbezoek van leerlingen van 4 t/m 22jaar aan betrokken organisaties om als beleidsinstrument bij bestrijding van schoolverzuim te dienen.

Leerplicht-Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)-Voortijdig school verlaten (VSV)gezamenlijk: (LRV)Wat RMC voor jongeren met justitiële contacten kan betekenen.Opsporen en verwijzenRMC kan een jongere verwijzen naar een organisatie, die de jongere helpt school of werk te vinden. Behalvescholen kunnen ook derden (bijvoorbeeld justitie en politie) jongeren die zonder startkwalificatie niet meer naarschool gaan (of werken) aanmelden bij RMC. De RMC casemanager gaat vervolgens na of de jongere al alsvoortijdig schoolverlater bekend is bij de LAS. Zo nee, dan voert zij hem/haar in. De casemanager neemt dancontact op met de jongere en verwijst de jongere meestal door naar het Jongerenloket of helpt de politie of justitieom de doorverwijzing naar het jongerenloket te doen. Ook kijkt het RMC of er al andere hulpverlenende instantiesmet de jongere bezig zijn. Het jongerenloket zal de jongere vervolgens toe leiden naar school of werk.Meer informatie:www.wehoudenzeindesmiezen.nl, Handboek Uitvoering Leerplicht- en RMC-wetwww.voortijdigschoolverlaten.nlwww.amsterdam.nl, dmo, leerplicht

Page 45: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.6 Zorg2.6.1 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie AmsterdamHet centrale aanmeldnummer: 0900 • 200 3004 (lokaal tarief).Bureau Jeugdzorg is via het algemene nummer bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.Website: www.bjaa.nlBureau Jeugdzorg heeft in de agglomeratie Amsterdam diverse taken. Deze worden uitgevoerd door deverschillende afdelingen van Bureau Jeugdzorg, elk met hun eigen expertise.

• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)• Amsterdam Tel: 020 • 3141714• Noord Holland: Tel: 072 • 5672320• BJAA in het basisonderwijs• BJAA in het voortgezet onderwijs• Crisissituaties• Dak- en thuisloze jongeren• Deskundigheidsbevordering• (Gezins)voogdij• Jeugdreclassering• Jeugdsportfonds, zie www.jeugdsportfonds.nl• Kindertelefoon• Kinder- en JongerenRechtswinkel• Opvoedondersteuning• Straathoekwerk, Zaanstreek/Waterland• Zwangerschap, adoptie, abortus en zoekacties (Fiom)

Zie verder bij Jeugdreclassering, hoofdstuk 5.

Page 46: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.6.2. Spirit, Nieuwe PerspectievenDoelstelling Terugdringen van recidive

Doelgroep Doelgroep van Nieuwe Perspectieven (NP)De doelgroep van NP bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12tot en met 20 jaar met problemen op meerdere leefgebieden. Zij zijn inaanraking met politie/justitie gekomen. Het betreft jongeren, die vallenonder de definitie van ‘licht criminelen’.Doelgroep Nieuwe Perspectieven Preventief (NPP)De doelgroep van NPP kenmerkt zich door vroeg delinquent gedrag.Hierbij gaat het om jongens of meisjes tussen de 8-21 jaar die:• zich aansluiten bij overlastgevende of delinquente vriendengroepen;• (gedrags) problemen op school hebben en/of waarbij er sprake is van

dreigende schooluitval;• uit een gezin komen waar weinig toezicht is op de kinderen vanwege;• geringe pedagogische vaardigheden van ouders en/of;• slechte sociaal-economische situatie en/of;• alcohol-/drugsgebruik van ouders;• en/of uit een gezin komen waar gezinsleden delinquent gedrag

vertonen.

Korte beschrijving De interventiewerker analyseert de sociale omgeving van de jongere,zoekt de jongere op in zijn leefomgeving, is 24 uur per dag 7 dagen perweek beschikbaar, formuleert haalbare doelen, stelt een actieplan op omde gewenste situatie te bereiken, maakt hierover duidelijke afspraken metde jongere en betrokken organisaties en voert het actieplan uit. Hetactieplan is altijd gericht op school/ werk, vrije tijd, gezin en vrienden.

Duur 3 maanden met nazorg drie maanden

Ontwikkelaar/ Uitvoerder Spirit

Aanmelden Hoe doorverwijzenDoorverwijzing gebeurt via de ketenunit, politie, justitie, BJAA,leerplichtambtenaren, Halt, onderwijsinstellingen en maatschappelijkwerk. Jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden.

Contactgegevens SpiritSpirit, Fred. Roeskestraat 731076 EC Amsterdam, Tel: 020 • 540050006 en 06 22412158.Regio Centrum/Oud-WestHoofdweg 22, 1058 BC AmsterdamTel. 020 • 6124426 / Fax. 020 • 6123356Regio Nieuw-WestPieter Calandlaan 5-710, 65 KH AmsterdamTel: 020 • 6675150 / Fax: 020 • 6674683Regio NoordWingerdweg 32 – 34, 1031 CA AmsterdamTel: 020 • 4350535 / Fax: 020 • 4350530Regio OostObiplein 16, 1094RB AmsterdamTel: 020 • 4621015 / Fax: 020 • 4621010Regio ZuidTweede van der Helstplein 2a, 1072 PC AmsterdamTel: 020 • 6791097 / Fax: 020 • 4621010Regio Zuidoost/DiemenElsrijkdreef 213B-215B, 1103 MJ AmsterdamTel: 020 • 3989090 / Fax: 020 • 3680287

Page 47: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.6.3 Spirit, Nazorg Harde KernNazorg voor harde kern jongeren na detentie of resocialisatie.

Doelstelling Niet meer recidiveren.

Doelgroep • Jongeren, die minimaal drie maanden gesloten hebben gezeten in Den Engh(veelplegersgroep), de Glen Millsschool, Harreveld, Rentray, Doggershoek en hetJOC

• Jongeren, die meerdere delicten hebben gepleegd• Jongeren zonder maatregel of waarvan de maatregel ca. 6 maanden na uitstroom

afloopt• Jongeren, die woonachtig zijn in gemeente Amsterdam

Duur interventie 9 maanden

Korte beschrijving Nazorg Harde Kern is een ambulant aanbod voor jongeren, die terugkeren uit detentie.De duur van het traject is negen maanden.Start drie maanden voordat de jongere terugkeert naar Amsterdam, om aan te kunnensluiten bij de resocialisatiefase van de instelling.Samenwerkingsafspraken worden met de instelling gemaakt.De interventiewerkers zijn 24 uur per dag zeven dagen per week voor de jongerebereikbaar. De methodiek, die gehanteerd wordt is in ontwikkeling en is de methodeNieuwe Perspectieven.• Dagbesteding: Het uitgangspunt van NHKJ is dat jongeren minimaal 32 uur per

week een dagbesteding hebben. Er zijn samenwerkingsafspraken met Maatwerk enhet ROCvA om snel passend werk of een school te vinden. Een assessment kanworden gedaan door het ROC servicepunt.

• Gezin: De doelgroep van NHKJ heeft vaak een problematische gezinssituatie.Wanneer nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

• Huisvesting: Wanneer een jongere niet terug naar huis kan, is er de mogelijkheidom via NHKJ begeleid te gaan wonen. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt metBWA (Begeleid Wonen Amsterdam.) Jongeren kunnen via een passantenwoning vanNHKJ doorstromen naar BWA, maar eerst moeten vaardigheden ontwikkeld is eeninkomen noodzakelijk.

• Vrienden: Het is bekend dat jongeren delicten bijna altijd samen met anderejongeren plegen. Gesproken wordt over omgang met de vrienden.

• Vrije tijd: iedere jongere heeft een vrije tijdsbesteding• Politie/Justitie: jongere maakt schoon schip.

Contra-indicatie • Lvg-problematiek• Zware psychiatrische problematiek• Zware verslavingsproblematiek

Hoe doorverwijzen Gezinsvoogden, (jeugd)reclasseerders, de ketenunits, de instelling of de jongere zelf.Dit kan door het aanmeldingsformulier te mailen naar [email protected] of te faxen naar020 • 4037218

Contactgegevens Sharryn Menke (teamleider), Groenpad 4, 1068 EB AmsterdamTel: 020 • 4037200 / Fax: 020 • 4037218 Spirit (voorheen NP)

Page 48: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.6.4 Spirit, Echt Recht conferentieDoelstelling Bewustwording bewerkstelligen bij de minderjarige dader en herstellen van de

schade

Doelgroep Minderjarige, niet ontkennende daders van misdrijven waarbij een slachtoffer alspersoon aanwezig is, tussen de 10 en 20 jaar

Korte beschrijving Op een vaste niet-partijdige wijze wordt een contact gerealiseerd tussen eendader en een slachtoffer. Het is van groot belang dat de ouders/verzorgers van dedader aanwezig zijn. Hiernaast is het gewenst dat zowel dader als slachtoffer hunondersteunende netwerk uitnodigen om aanwezig te zijn.De verwijzer is aanwezig bij het herstelgesprek.De herstelcoördinator maakt een schriftelijk herstelplan tbv de jongere, zijnouders, het slachtoffer en de verwijzer.Terugkoppeling van de resultaten naar officier van justitie en de ketenunit of dekinderrechter wordt verzorgd door de medewerker van Bureau JeugdzorgAgglomeratie Amsterdam (of door de medewerker van Spirit indien er geenjeugdreclasseerder of gezinsvoogd aanwezig is).3 maanden na het herstelgesprek vindt er een follow up plaats door deherstelcoördinator

Ontwikkelaar/uitvoerder Spirit

Duur van de interventie 6 tot maximaal 12 weken

Hoe doorverwijzen Op verschillende momenten van het strafproces kunnen jongeren aangemeldworden. Aanmelding geschiedt door de begeleider van een jongere (Spirit of éénvan de afdelingen van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam). Jongerenkunnen ook aangemeld worden door de Raad voor de Kinderbescherming, Politie,JOC, scholen, advocaten en HALT.

Hoe opleggen Zo mogelijk wordt herstelbemiddeling onderzocht middels een bijzonderevoorwaarde: jongere volgt het traject herstelbemiddeling indien dejeugdreclasseerder of gezinsvoogd dit noodzakelijk acht”, of: “MHS, ook als datinhoudt meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden van een EchtRechtconferentie”.Bij de verwijzing worden ook de personalia van het slachtoffer gevoegd.

Contra-indicatie Zwakbegaafd niveau, zonder vast woon- of verblijfplaats, verslaving en ernstigepsychiatrische problematiek

Contactgegevens M. Koopman, projectleider of A. Magouz, Spirit, Fred. Roeskestraat 731076 EC Amsterdam, Tel: 06 • 22412158 en 020 • 5400500.E-mail: [email protected] via aanmeldingsformulier.

Page 49: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.7 Psychiatrische begeleiding2.7.1 Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) Amsterdam, afdelingJeugdContactgegevensN. Duits, M. Wiznitzer, K. BoelhouwersEmmalaan 7, 1075 AT AmsterdamTel: JPA: 020 • 3058787Tel: FPD: 020 • 6739494Fax JPA/FPD: 020 • 6763346E-mail: [email protected]: [email protected]: www.fpdjeugd.nl

DoelgroepenGemengd12-18/21 jaar, ten laste gelegd feit, strafrechtelijk, waar rechtbank rapportage Pro Justitia wil12-18/21 OTS / strafrecht in JOC en Doggershoek waar al of niet via PMO sprake is van psychiatrischeproblematiek.

GebiedAmsterdam en Gooi en Vechtstreek.

InhoudDe FPD Amsterdam, afdeling Jeugd behoort tot de FPD in Amsterdam. De FPD heeft twee taken:de psychiatrische en psychologische voorlichting in strafzaken en de psychiatrische zorg voor gedetineerden inde Penitentiaire Inrichtingen. Vanaf 1 april 2002 valt de FPD binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van hetMinisterie van Justitie onder de sector TBS.Primaire focus: bemiddeling en toetsing forensische diagnostiek, advies rechtbank (FPD: zorg penitentiaireinrichtingen),Secundaire focus: Psychiatrische zorg JJI’s. Consultatie aan de Raad voor de Kinderbescherming en GGZ,netwerkvorming. De onderwerpen van de behandeling zijn gericht op trauma, het verwerven van vaardigheden,op praktisch-concrete maatregelen en op behandeling van ziekte.

DuurWachttijd voor onderzoek 3 wekenDuur onderzoek t/m rapportage 7 weken

Hoe doorverwijzenVia de Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbank.

SamenwerkingsverbandHet Jeugdforensisch Platform Amsterdam (JPA) is een samenwerking tussen 24 Amsterdamse instellingen uit dejeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd GGZ.Het doel is betere diagnostiek en preventieve zorg voor kinderen tussen 0 en 21 jaar, die met de rechter inaanraking komen en last hebben van psychiatrische stoornissen.Er vond een inventarisatie plaats van de inhoud en organisatie van besstaande aard en omvang en straf- encivielrechtelijke diagnostiek en zorg. Gegevens hierover zijn verwerkt in de Jeugdforensische wegwijzerAmsterdam.

Page 50: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.7.2 Jellinek JeugdnetContactgegevensJacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdamcontactpersoon: Ron RoozendaalTel: 020 • 5702248, spoed: 06 • 41208009E-mail: [email protected] afspraken te maken over doorverwijzingen contact opnemen met Ron Roozendaal of Yvonne IvensTel: 020 • 5702355.

DoelgroepJongeren t/m 23 jaar die riskant gebruiken.

Geografische beperkingenGeen.

Inhoud projectHet doel is om het gebruik van middelen en/of gokken niet langer een verstorende factor in het leven van dejongere en zijn omgeving te laten zijn. De inhoud van het project hangt af van de leefstijl die de jongere heeft. Bijleefstijl I gaat het om een kortdurende interventie van maximaal 4 gesprekken (uitloop eventueel mogelijk). Bijleefstijl II is er ook sprake van klinische opname en samenwerking met de psychiatrie.

DuurHangt af van de leefstijl en de benodigde activiteiten.

Hoe doorverwijzenKU-medewerker kan een jongere dringend adviseren om contact op te nemen met Jeugdnet; afspraak zou opKetenunit-adres of andere locatie kunnen plaatsvinden. Een pilot is in voorbereiding om de behandeling bijJeugdnet op te nemen in een Maatregel Hulp en Steun.

Page 51: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.7.3 Bascule/ Derde OeverDagcentrumValeriusplein 18, 1075 BH, AmsterdamTel: 020 • 4713963 / Fax: 020 • 4708451Contactpersoon: dhr. René Breuk, afdelingshoofd / KJ-psychiater.PolikliniekLauriergracht 49-51, 1016 RG AmsterdamTel: 020 • 3309800 / Fax: 4208739Contactpersoon: dhr. Erik Jongman, psycholoog / psychotherapeut.

Doelgroep DagcentrumJongeren en jongvolwassenen van 14 tot 21 jaar die psychiatrische problemen gecompliceerd door ernstigegedrags- en persoonlijkheidsstoornissen hebben, waardoor zij gekomen zijn tot het plegen van (ernstige) delicten.Deze delicten zijn impulsief van aard en gepleegd op de rand van toerekenbaarheid; de jongere heeft de delictendus (gedeeltelijk) op basis van zijn psychopathologie gepleegd.VoorwaardenDe problematiek is dermate ernstig dat ambulante behandeling niet voldoende is, maar klinische opname nietnodig is; de jongere heeft een verbijfplaats en contactadres, kan zelfstandig naar het centrum komen en heeft eenminimaal niveau van zelfverzorging; de jongere moet enige bereidheid hebben om mee te werken.Contra-indicatiesEventuele verslavingsproblematiek mag niet dermate zijn dat deze alle andere problemen overschaduwt; dejongere heeft een IQ van minimaal 80 à 85; het crimineel gedrag moet in relatie staan tot enige vorm vanpsychiatrische problematiek; cliënten kunnen niet acuut worden opgenomen, want het Dagcentrum is geencrisiscentrum.PolikliniekGrotendeels hetzelfde als voor het Dagcentrum, behalve dat de polikliniek zich richt op jongeren enjongvolwassenen van 12 tot 22 jaar, met een IQ van minimaal 70 en een dagbesteding.

Inhoud projectHet dagprogramma vindt plaats van 9 -15.00 uur. Het programma kan bestaan uit onderdelen als muziektherapie,creatieve therapie, sport, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie, stress en delict preventie training,onderwijs en psychotherapie. Er wordt veel aandacht besteed aan de dagelijkse omgang met elkaar. Tijdens debehandeling wordt gestreefd naar een zodanige vermindering van probleemgedrag dat de jongere tot op zekerehoogte zelfredzaam is geworden. De jongere zorgt niet meer aanhoudend voor overlast. In een enkel geval wordttoegewerkt naar plaatsing in een beschermende woonvorm. De familie wordt ook bij de behandeling betrokken.De wachttijd bedraagt inmiddels een half jaar. De behandeling in de polikliniek vindt één keer per week plaats,later eens in de twee weken, met een gesprek van één à anderhalf uur. Ook de Functional Family Therapie wordtvanuit de Derde Oever georganiseerd.

DuurZes maanden tot een jaar.

Hoe doorverwijzen• een al dan niet voorwaardelijke strafrechtelijke maatregel voor minder- of meerderjarigen (bv. voorwaardelijke

PIJ)• na uitstel van vonniswijzing, na schorsing van de voorlopige hechtenis of op basis van een bijzondere

voorwaarde• op basis van een civielrechtelijke maatregel (OTS) of rechtelijke machtiging• op vrijwillige basisVerwijzing gebeurt vooral door (jeugd)reclassering, justitiële opvang- en behandelcentra.

Page 52: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.7.4 De WaagPolikliniekDe Waag/ABJ, Afdeling van de Dr. Henri van der Hoeven StichtingMaassluisstraat 256, AmsterdamTel: 020 • 6159460 / Fax: 020 • 6694039Website: www.dewaag-utrecht.nl.Contactpersonen: dhr Lagendijk en dhr Sierksma.

Doelgroep jongeren vanaf 12 jaar (tot 80 jaar)• met aandoeningen waarvoor psychotherapie is geïndiceerd, maar die door hun justitiële achtergrond of

persoonlijkheidsproblematiek geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere gezondheidszorg;• bij wie door henzelf en/of hun omgeving zorgwekkend gedrag geconstateerd wordt, zoals ernstig agressief

gedrag, seksueel overschrijdend gedrag, brandstichting en diefstal;• waarbij sprake is van enige interne en/of externe motivatie om tot gedragsverandering te komen.

Jongeren dienen voor ziektekosten verzekerd te zijn.Contra-indicaties: poliklinische behandeling is niet mogelijk wanneer: alcohol- of drugsverslaving op de voorgrondstaan; de kans op herhaling van strafbare feiten tijdens de behandeling te groot is; ambulante behandeling te veelruimte laat voor het vertonen van gedrag dat voor anderen een onacceptabel risico vormt; er sprake is vanernstige psychopathologie met mogelijke decompensatie; regelmatige opnames in een crisiscentrum ofpsychiatrisch ziekenhuis nodig zijn.Bij regelmatig verzuim van afspraken zonder af te zeggen, ook na herhaalde uitnodigingen door de therapeut, ofeen lange tijd zonder contact, is therapie niet meer goed mogelijk. Na drie maanden zonder contact wordt dejongere uitgeschreven.

Inhoud projectPoliklinische behandeling voor adolescente plegers, om de kans op herhaling te verkleinen. Er is de mogelijkheidtot individuele gesprekstherapie, gezinsgesprekken, gestructureerde (groeps)therapie en farmacotherapie.Tevens omvat het aanbod ondersteuningsmogelijkheden voor ouders van cliënten.Ook de evidenced based Multi Systemic Therapy (MST) wordt vanuit de Waag georganiseerd.

DuurGeen vaste duur, behalve MST 6 maanden.

Hoe doorverwijzenDe Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering, (gezins)voogdij-instelling, RIAGG, maar ook het JIBkunnen jongeren verwijzen middels een telefonische aanmelding. Daarbij zal gevraagd worden naar de reden vanverwijzing, de behandelingsdoelstellingen en contra-indicaties. De verwijzer moet bestaande rapportagesopsturen; een recent persoonlijkheidsonderzoek is daarbij gewenst.Deze behandeling wordt meestal opgelegd als bijzondere voorwaarde bij schorsing of vonnis bijv. in het kadervan een MHS; De Waag stelt er prijs op dat de behandeling niet geheel vrijblijvend is.

Page 53: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

2.7.5 William Schrikker GroepContactgegevensDalsteindreef 69, 1112 XC DiemenPostbus 12685,1100 AR AmsterdamTel: 020 • 3989777 / Fax: 020 • 6003544Webiste: www.wsg.nu

DoelgroepDe William Schrikker Groep werkt voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodighebben. Zij werkt op het snijvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij de Groep horen de zelfstandigeonderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Bewindvoering en een Expertisecentrum.De organisatie werkt voor• Kinderen met een licht, matig of ernstig verstandelijke handicap (IQ<70)• Kinderen die op zwakbegaafd niveau functioneren (IQ tussen 70 en 85), mits er sprake is van een niveau van

sociaal-emotioneel functioneren dat beduidend lager ligt dan het cognitief functioneren.• Kinderen met een lichamelijke handicap die als gevolg van hun handicap blijvende beperkingen ondervinden

in hun ontwikkeling tot zelfstandigheid.• Kinderen met een zintuiglijke handicap: slechthorend/doof, slechtziend/blind• Meervoudige Complex Gehandicapte kinderen (M.C.G.)• Kinderen in de leeftijd van 0 tot 6, met een verhoogd medisch risico op een blijvende handicap die in de

eerder genoemde categorieën vallen.• Kinderen met een ernstig lichamelijke chronische of progressieve ziekte• Kinderen die niet tot de doelgroep van de William Schrikker Groep behoren maar van wie de ouders een

handicap hebben, zoals die in de eerste vier categorieën is omschreven, waardoor specialistische hulpnoodzakelijk is.

Het aanbod van de Jeugdbescherming• Uitvoering van (voorlopige) ondertoezichtstelling.• Uitvoering van (voorlopige) voogdij.

Het aanbod van de Jeugdreclassering van de William Schrikker Groep• Maatregel Hulp & Steun.• Maatregel Toezicht & Begeleiding.• Individuele trajectbegeleiding (ITB Criem en ITB Harde Kern).• Vrijwillige begeleiding in het kader van nazorg na een PIJ-Maatregel of detentie.• De gespecialiseerde Sociale Vaardigheidstraining als taakstraf.

Hoe doorverwijzen• De William Schrikker Groep kan namens BJAA de maatregelen uitvoeren.• De RvdK geeft aan in haar verzoek aan de KR dat begeleiding van William Schrikker Groep gewenst is.• De Kinderrechter kan uitspreken dat de maatregel wordt uitgevoerd door de William Schrikker Stichting

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, namens BJAA.

Page 54: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 55: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.1 Halt (Het Alternatief) AmsterdamDirecteur: de heer A. Punter (Anne), [email protected]: mevr. M. Vollenbroek (Mirjam), [email protected]: mevr. P.Curfs (Petra), [email protected] Gartmanplantsoen 21 IV, 1017 RP AmsterdamTel: 020 • 5523850 / Fax: 020 • 5522863E-mail: [email protected]

MedewerkersKetenunit NoordMevr. A. de Bake (Anneke), E-mail: [email protected]. H. El Maimouni (zie KUWest)Ketenunit OostDhr. F. Niamut (Frank), E-mail: [email protected]. A. Dijkman (Arjan), E-mail: [email protected] ZuidDhr. H.Muller (Hans), E-mail: [email protected]. M.Koolen (Maria), E-mail: [email protected] WestDhr. R. Boussata (Rachid), [email protected]. H. El Maimouni (Hassan), [email protected]

3.2 Halt (Het Alternatief) Gooi en VechtstreekStichting Regionaal Haltbureau Gooi & VechtstreekDhr. drs J.H. Boone (Jan), [email protected] 54, 1402 AD BussumPostbus 194, 1400 AD BussumTel: 035 • 6980143 / Fax: 035 • 6980140E-mail: [email protected]: www.haltgv.nl

MedewerkersDhr. A. de Bijl (Arie), [email protected]. H. de Leeuw van Weenen (Hanna), [email protected]. drs. A.C. Raymann (Audry), [email protected]. R. Khattou (Rahmouch), [email protected]

Page 56: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.3 Algemene informatieJongeren van 12 tot 18 jaar die door de politie zijn aangehouden voor lichte delicten, kunnen de keus krijgen:naar Justitie of Halt. Via een Halt-procedure kunnen jongeren weer rechtzetten wat zij fout hebben gedaan,zonder dat zij in aanraking komen met Justitie.De uitvoering van de Halt-procedure is in de wet geregeld (art. 77e WvSR).In het Besluit Aanwijzing Halt-feiten staat aangegeven welke strafbare feiten in aanmerking komen voor een halt-afdoening, de zogenaamde halt-waardige delicten:als strafbare feiten waarvoor een voorstel tot deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e, eerste lid,van het Wetboek van Strafrecht kan worden aangeboden, worden aangewezen zaken van eenvoudige aard,waarbij sprake is van overlast veroorzakend gedrag van geringe ernst, en die betreffen de ontdekking van hetstrafbare feit omschreven in:• artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het betreft openlijk geweld tegen goederen waarbij per

dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan;• artikel 157 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het betreft brandstichting waarvan gemeen gevaar

voor goederen is te duchten waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totaleschade de € 4500 niet te boven mag gaan;

• de artikelen 310, 311, eerste lid, onder 4°, en 321 van het Wetboek van Strafrecht en poging hiertoe, voorzover het betreft een ontvreemd bedrag of waarde van het goed van ten hoogste € 150 alsmede in aansluitingop deze feiten gepleegde daden van heling, omschreven in de artikelen 416 en 417bis van het Wetboek vanStrafrecht;

• artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het betreft het door middel van listige kunstgrepeniemand bewegen tot afgifte van een goed tegen een lagere prijs dan de vastgestelde verkoopprijs en hetbetreft een vermogensnadeel van ten hoogste € 150;

• artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragenen de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan;

• artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht waarbij per dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragenen de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan;

• artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht;• de artikelen 72 en 73 van de Wet personenvervoer 2000 waarbij per dader de schade niet meer dan € 900

mag bedragen en de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan;• de artikelen 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit• gemeentelijke verordeningen, voor zover betrekking hebbend op vuurwerk of baldadig gedrag waarbij per

dader de schade niet meer dan € 900 mag bedragen en de totale schade de € 4500 niet te boven mag gaan.

De opsporingsambtenaar stuurt het PVO naar het AJT op het parket, waarna het AJT het PVO doorstuurt naar debriefing van de ketenunit van het woondistrict van de jongere. Tijdens de briefing beslist de hopper of de zaaknaar Halt gaat. De jongere is niet verplicht om in te gaan op het aanbod van een Haltafdoening, het blijft eenkeuze. De duur van de Haltafdoening is hoogstens 20 uren. Indien de jongere naar behoren de Haltafdoeningheeft uitgevoerd, volgt sepot.In de landelijke aanwijzingen voor de politie en OM, door het Parket Generaal beschreven, staan de procedure envoorwaarden.

De volgende criteria gelden voor verwijzing naar een Halt-bureau:• jongeren tussen 12 tot 18 jaar die hebben bekend eens strafbaar feit te hebben gepleegd.• een jongere komt maximaal twee keer voor een Halt-afdoening in aanmerking. Bovendien mag het jaar

voorafgaand aan de Halt-afdoening geen politiecontact hebben plaatsgevonden waarop een strafrechtelijkreactie is gevolgd. Overtredingen voor vuurwerk vallen buiten deze recidiveregeling.

• het gepleegde Halt-delict is een Halt-feit (staat in de Aanwijzing).De Halt-afdoening bestaat uit het voorbereiden en vaststellen van het afdoeningsvoorstel en de uitvoering ervandoor de jongere. Een afdoeningvoorstel bevat afspraken over:• het verrichten van een werk- of leerstraf• het vergoeden van de schade (bij cliënten van 12 en 13 jaar is de schaderegeling het resultaat van een

afspraak tussen ouders en benadeelde)• een combinatie van 1 en 2.

Landelijk bestaat de standaard Halt-afdoening uit twee gesprekken met jongeren, Amsterdam houdt één gesprek.Voorts is er een werk- en/of leerstraf en signalering van risicovolle ontwikkelingspaden. Met behulp van eenvragenlijst wordt gesignaleerd of een jongere zich op een risicovol ontwikkelingspad begeeft. Wanneer hiervansprake is wordt de jongere doorverwezen naar de hulpverlening en het préafdoeningsoverleg in de ketenunit.Bureau Halt stuurt de ketenunit, politie en leerplciht een afloopbericht. Een afloop bericht is een negatief ofpositief sepotadvies.

Page 57: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.4 Halt afdoeningDoelstelling Terugdringen van jeugdcriminaliteit

Bijdragen aan het wegnemen van de oorzaken van jeugdcriminaliteitEen met succes geregelde schadebemiddeling tussen cliënt (ouders) enbenadeelde

Doelgroep Minderjarigen die bekend hebben een strafbaar feit, dat genoemd is in het BesluitAanwijzing Halt-feiten, te hebben gepleegd, waarbij wel of niet schade isaangemerkt.

Duur van de interventie Maximaal 20 uur werk-en / leerstaf

Uitvoerder Bureau Halt

Korte beschrijving De pedagogische uitgangspunten zijn dat het snel moet gebeuren (een kortedoorlooptijd tussen plegen strafbaar feit en de start Halt-afdoening), er een relatie istussen het strafbare feit en de werk- en/of leerstraf, er een idee moet zijn vanherstelwerkzaamheden, om schade te herstellen en dat de dader geconfronteerdwordt met de gevolgen voor derden.De schade bemiddeling betreft de activiteiten gericht op het treffen van een regelingtussen benadeelde en cliënt , of de ouders, over het vergoeden van de schade. Bijeen groepszaak is de collectieve schade van belang3

Wanneer opleggen

Betrokkenheid ouders Ouder worden uitgenodigd voor het eerste gesprek. Bij kinderen onder de 16 jaarmoeten de ouders – schriftelijk – akkoord gaan met de afspraken die met de jongereworden gemaakt.

Aanwezigheid vanprocesbeschrijving

Procesboek ketenunit

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Het Haltbureau geeft een positief of negatief sepot advies aan de ketenunit, metdaarbij de relevante informatie.

Vindplaats OM.nl > beleid > overzicht beleidsregels > minderjarigen > Haltafdoening ofOMtranet > vakinfo > OM beleidsregels > Aanwijzing Halt, inwerkingtreding 01-01-05, art. 77a t/m 77gg WvSr enBesluit aanwijzing Haltfeiten

3 Met collectieve schade wordt dat deel van de schade bedoeld waarvan het ontstaan niet te herleiden is tot handelingen vanindividuele groepsleden.

Page 58: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.5 Halt afdoening LeerplichtwetDoelstelling Terugdringen schoolverzuim/spijbelgedrag

Doelgroep • First offender (niet in HKS of Compas – controle door Ketenunit• Bekennende verdachte• Recidive: Van een hernieuwde Halt-afdoening bij schoolverzuim kan slechts

sprake zijn, indien het eerdere schoolverzuim dat middels een Halt-afdoening isafgedaan, ten minste 12 maanden eerder heeft plaatsgevonden.

• Er sprake is van verzuim en het verzuim is de jongere te verwijten• Er mag sprake zijn van onderliggende problematiek. In dat geval is er verwijzing in

de ketenunit naar de Raad voor de Kinderbescherming

Duur van de interventie Halt-afdoening wordt toegepast als tot maximaal van 48 uur is verzuimd in eenperiode van twee maanden of als er sprake is van stelselmatig verzuim.Zie verder de tabellen onder.

Uitvoerder Bureau Halt

Korte beschrijving De afdoening omvat een pedagogisch gesprek over het belang van een regelmatigeschoolgang en het uitvoeren van werkzaamheden als alternatief om verderestrafvervolging te voorkomen.

Wanneer opleggen • Er sprake is van meer verzuim dan 1/8 deel van het aantal lesuren gedurende eenperiode van vier weken (om dit werkbaar te maken kan dit gelijkgesteld wordenmet 15 lesuren afwezigheid)

of• Er gedurende een langere periode sprake is van stelselmatig te laat komen. De

richtlijn hierbij is: gedurende een periode van meer dan 4 weken gemiddeld meerdan 2 keer per week te laat en de aantoonbare inspanningen van de school terverbetering hebben geen resultaat gehad.

• Dit alles met het maximum van 8 dagen verzuim/48 lesuren verzuim gedurende 2maanden, of verzuim dat langer aanhoudt dan 2 maanden. Verzuim datvoornoemde maxima overschrijdt is te ernstig om middels een Halt-afdoening teworden afgehandeld.

Betrokkenheid ouders Toestemming vereist

Aanwezigheid vanprocesbeschrijving

Procesboek ketenunit

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Afloop bericht naar de leeplichtambtenaar, naar de ketenunit en naar de ouders

Negatieve afloop Behandeling in het afdoeningoverleg van de ketenunit

Overige voorwaarden De Halt-verwijzing moet het gebied opvullen tussen het verzuim waar de school zelfvoor verantwoordelijk is (verzuim onder 1/8 deel van het aantal uren gedurende eenperiode van 4 weken) en het verzuim waarbij hulpverlening gewenst is (MHS evt. incombinatie met ROOS/CRIEM). Daarnaast wordt een afdoeningsmodaliteitgecreëerd voor jongeren die – kort gezegd – stelselmatig te laat komen.Voor de Haltzaken wordt het reguliere leerplicht proces-verbaal gebruikt.

Aantal uren verzuimLeeftijd

15-20 uur 21 uur of meer12-14 jaar 4 uur 8 uur15-17 jaar 8 uur 12 uurBij recidive + 8 uur + 8 uur

Gemiddeld aantal x te laat p. weekLeeftijd

3 of 4 x 5 x of meer12-14 jaar Waarschuwing 4 uur15-17 jaar 4 uur 8 uurBij recidive + 8 uur + 8 uur

Page 59: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.6 Stop afdoening /12 min in de KetenunitDoelstelling • het OM rekent het tot zijn preventieve taak om de ouders van kinderen beneden de

twaalf jaren die relatief lichte strafbare feiten plegen een handreiking te doen alshulpmiddel bij de opvoeding van kinderen.

• Terugdringen van jeugdcriminaliteit en bijdragen aan het wegnemen van deoorzaken van jeugdcriminaliteit door zo vroeg mogelijk in te grijpen.

• een met succes geregelde schadebemiddeling tussen de ouders van cliënt enbenadeelde

• pedagogische uitgangspunt is snelle reactie• signaleren van risicogedrag

Doelgroep 12 Minner die bekend heeft een strafbaar feit, dat genoemd is in het Besluit AanwijzingHalt-feiten, te hebben gepleegd, waarbij wel of niet schade is aangemerkt.

Duur van de interventie Maximaal 10 uren/Experimenteel

Uitvoerder Halt

Wanneer opleggen • politie meldt aan de ketenunit alle 12 minners (8 tot 12 jaar) tegen wie een procesverbaal van overdracht (PVO) is opgemaakt en meldt of zij de jongere en zijn of haarouder(s)/verzorger(s) naar bureau Halt-Stop heeft verwezen en bij zorg eveneensnaar BJAA.

• de aangemelde 12 minners worden in de intake (briefing) en bij zorg in hetpréafdoeningoverleg van de ketenunit besproken

• 12 minner wordt na de 2de melding bij Halt naar de Raad voor de Kinderbeschermingverwezen

• is de melding binnen een half jaar na de voorgaande melding binnen dan start deRaad een vervolgonderzoek/beschermingsonderzoek.

Korte beschrijving • activiteit van pedagogische strekking, hieronder is schadevergoeding niet begrepen.• een basismodule, die elke ouder en kind volgt – in een gesprek wordt het gepleegde

delict besproken.• Leeractiviteiten• ouders worden op hun verantwoordelijkheid gewezen in de opvoeding• verontschuldigingen

Betrokkenheid ouders Ouders worden sterk betrokken bij de Stop reactie

Aanwezigheid vanprocesbeschrijving

Procesboek Ketenunit

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Registratie in de Ketenunit

Vindplaats OM.nl > beleid > overzicht beleidsregels > minderjarigen > Haltafdoening of OMtranet >vakinfo > OM beleidsregels > Aanwijzing Halt, inwerkingtreding 01-01-05, art. 77a t/m77gg WvSr enBesluit aanwijzing Haltfeiten > Aanwijzing Stop reactie, inwerkingtreding 01-01-05, art.77a t/m 77gg WvSr

Page 60: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

3.7 Halt afdoening VuurwerkDoelstelling Terugdringen van jeugdcriminaliteit

Bijdragen aan het wegnemen van de oorzaken van jeugdcriminaliteit

Doelgroep Minderjarigen die bekend hebben een vuurwerk-overtreding, genoemd in het BesluitAanwijzing Halt-feiten, te hebben gepleegd.

Duur van de interventie Maximaal 20 uur werk-en / leerstaf

Uitvoerder Bureau Halt

Korte beschrijving De pedagogische uitgangspunten zijn dat het snel moet gebeuren (een kortedoorlooptijd tussen plegen strafbaar feit en de start Halt-afdoening), er een relatie istussen het strafbare feit en de werk- en/of leerstraf, er een idee moet zijn vanherstelwerkzaamheden, om schade te herstellen en dat de dader geconfronteerdwordt met de gevolgen voor derden.

De vuurwerk periode duurt van 1 december t/m 31 januari. Er is sprake van eenverkorte procedure: vuurwerkzaken worden met een mini proces-verbaal gestuurdnaar Bureau halt.

Wanneer opleggen

Betrokkenheid ouders Ouder worden uitgenodigd voor het eerste gesprek. Bij kinderen onder de 16 jaarmoeten de ouders – schriftelijk – akkoord gaan met de afspraken die met de jongereworden gemaakt.

Aanwezigheid vanprocesbeschrijving

Procesboek Ketenunit

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Het Haltbureau geeft een positief of negatief sepot advies aan de ketenunit, metdaarbij de relevante informatie.

Vindplaats OM.nl > beleid > overzicht beleidsregels > minderjarigen > Haltafdoening of OMtranet> vakinfo > OM beleidsregels > Aanwijzing Halt, inwerkingtreding 01-01-05, art. 77at/m 77gg WvSr enBesluit aanwijzing Haltfeiten

Page 61: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 62: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.1 Algemene informatieIJsbaanpad 2Postbus 83086, 1080 ABTel: 020 • 8893400 / Fax: 020 • 889420Email: voorletter, punt, [email protected]: www.raadvoordekinderbescherming.nl

ContactpersonenRegiodirecteur: de heer mr. drs. B.J.M. Leliefeld.Contactpersoon Harde Kern, APJ: mw. G. Visschedijk.Contactpersonen Taakstraffen Minderjarigen: mw. M. v.d. Kraats.Beleismedewerker: R. Both.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft als overheidsinstantie en onderdeel van het Ministerie van Justitie, defunctie om daadwerkelijk op te komen voor kinderen van wie het recht op een gezonde en evenwichtigeontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid ernstig wordt bedreigd (de waarborgfunctie).In eerste instantie zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van hunkinderen, maar ook de overheid heeft de plicht om het recht van kinderen op noodzakelijke zorg en beschermingte waarborgen.De Raad schept voorwaarden om bedreiging op te heffen of te voorkomen. De uit deze publieke waarborgfunctievan de Raad voortvloeiende taken en bevoegdheden zijn in diverse wet- en regelgeving neergelegd.De Raad kan deze taken en bevoegdheden ter bescherming van de rechten en belangen van kinderen - leeftijd 0tot 18 jaar - ook ongevraagd uitoefenen.De Raad doet dit pas als andere pogingen niet zijn geslaagd of als er sprake is van een acute en bedreigendesituatie.De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen.De Raad werkt nauw samen met andere instanties.De Raad is een landelijke organisatie die m.i.v. 1 januari 2006 bestaat uit een hoofdkantoor, 13 regionaledirecties (tweeëntwintig vestigingen).

De kerntaken van de Raad zijn• onderzoek en advies in beschermingszaken,• onderzoek en advies in strafzaken,• onderzoek en advies bij scheiding en omgang,• daarnaast heeft de Raad taken op het gebied van adoptie, naamswijziging, opname pleegkind en is de Raad

verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van taakstraffen voor minderjarigen.

Werkwijze Amsterdam• Het werkgebied van de regio Amsterdam is het Arrondissement Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.• Amsterdam werkt regionaal, met zes regioteams. De teams bestaan uit raadsonderzoekers, casusregisseurs

in de ketenunits, gedragsdeskundigen, coördinatoren taakstraffen, teamleiders en administratieveondersteuning.

• De Raad werkt bij alle beschermingszaken multidisciplinair, d.w.z. dat een besluit tenminste door eenraadsonderzoeker en een gedragsdeskundige wordt genomen, onder verantwoordelijkheid van eenteamleider. Bij strafzaken (bij vervolgonderzoeken en bij (ernstige) delicten in de vorm van de BARO) enscheiding & omgangs-zaken werkt de Raad in bepaalde gevallen multidisciplinair. Het raadsonderzoekbestaat o.a. uit een of meerdere gesprekken met ouders en kind(eren).

• Ook kunnen gesprekken gevoerd worden met andere bronnen van informatie rond het kind, bijvoorbeeldleerkracht of huisarts.

• De Raad werkt met onderzoekstermijnen die kenbaar zijn voor de cliënt.• Voor situaties waarin het recht van een kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar

zelfstandigheid ernstig wordt bedreigd en direct ingrijpen noodzakelijk is, is de Raad 7 x 24 uur bereikbaar enzonodig, ter beoordeling van de Raad, ook beschikbaar.

Beschermingszaken• Rechtstreeks (zorg)melden bij de Raad kan alleen als er sprake is van een acute en ernstige bedreiging van

het kind, waarbij aan het kind onmiddellijke hulp (of zorg) moet worden geboden en waarbij de ouders (ofwettelijke vertegenwoordigers) de hulp (of zorg) niet geven. Wanneer iemand zich zorgen maakt over deontwikkeling van een kind kan dit gemeld worden aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ofaan de voordeur van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Deze kunnen indien de problemenniet worden opgelost, de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen in de vorm van een zorgmelding.

• Als in beschermingszaken de problemen niet (meer) met vrijwillige hulp kunnen worden opgelost of als hetgezin deze hulp niet wil aanvaarden, dan kan de Raad aan de rechter vragen om de hulpverlening verplicht testellen. De door de rechter opgelegde maatregel van kinderbescherming waarbij het gezag van de ouders

Page 63: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

wordt beperkt of ontnomen, wordt uitgevoerd door een medewerker van een (gezins)voogdijvereniging, diehet gezin begeleidt.

Scheiding en omgang• Bij (echt)scheiding kan de Raad op verzoek van de rechter adviseren over het ouderlijk gezag en de

omgangsregeling van de kinderen na de scheiding, indien de ouders het er niet over eens kunnen wordenover de wijze waarop ze samen het gezag blijven uitoefenen.

• De ROTZ is afgeschaft!!!!!• Bij een raadsonderzoek wordt in eerste instantie in overleg met de ouders naar een oplossing gezocht,

waarbij de raadsonderzoeker het belang van het kind vooropstelt. Indien het de ouders niet lukt om goedeafspraken te maken, dan adviseert de Raad de rechter hoe het gezag over de kinderen en hoe de omganggeregeld kan worden.

Strafzaken• Wanneer een minderjarige in aanraking komt met de politie omdat hij verdacht wordt van het plegen van een

strafbaar feit, dient dit altijd door de politie aan de Raad te worden gemeld. Bij inverzekeringstelling bezoektde Raad de jeugdige verdachte nog dezelfde dag op het politiebureau (vroeghulp). De Raad heeft dewettelijke taak om informatie te verzamelen voor de officier van justitie of kinderrechter over de achtergrondenvan de minderjarige en om aan hen advies uit te brengen over een opvoedkundig verantwoorde straf enhulpverlening.

• De afdeling strafzaken kent drie soorten onderzoek: het basisonderzoek (BARO),het vervolgonderzoek en hetbeschermingsonderzoek. Het basisonderzoek heeft een tweeledig doel, namelijk het geven van voorlichtingen een strafrechtelijk en zorgadvies aan de Officier van Justitie en de Kinderrechter en de selectie vanminderjarigen voor wie nadere bemoeienis van de Raad en/of anderen nodig is. Als de ontwikkeling van dejeugdige ernstig bedreigd wordt kan de Raad ambtshalve een beschermingsonderzoek starten,. Zowel opeigen initiatief als op verzoek van de officier van justitie, die een verzoek doet tot voorlichtingsrapportage, kande Raad een vervolgonderzoek starten.

• Het vervolgonderzoek kan worden afgesloten met een strafadvies en een zorgadvies te wetenjeugdreclassering voor niet vrijblijvende begeleiding.

De Raad voor de Kinderbescherming is altijd vertegenwoordigd bij voorgeleidingen, soms bij raadkamers en inuitzonderingsgevallen bij de strafzittingen. De positie van de Raad is in deze adviserend naar de kinderrechter,onafhankelijk van het Openbaar Ministerie, de verdediging en de hulpverlening.

Taakstraffen MinderjarigenDe Raad voor de Kinderbescherming is als onderdeel van het Ministerie van Justitie verantwoordelijk voor het(doen) uitvoeren van en rapporteren over taakstraffen (werk- en leerstraffen) voor jongeren tot 18 jaar. Tevens iszij verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden om deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dithoudt ondermeer in het werven en beheren van projectplaatsen voor jongeren die een werkstraf opgelegdhebben gekregen, door de kinderrechter of in het kader van het officiersmodel in het afdoeningsoverleg van deketenunit.Het aanbod aan leerstraffen bestaat uit:• Slachtoffer in Beeld (SIB)• Training sociale vaardigheden (TSV)• Individuele Training Agressiebeheersing (ITAB)• Leerstraf Seksualiteit• Reactie Op Ongeoorloofd Schoolverzuim (ROOS)• Mediumprogramma• CC programma (oude Kwartaalcursus)

Samenwerkingspartners en OverlegvormenKetenpartners van de Raad zijn Bureau Jeugdzorg (incl. AMK), HALT, Politie, Openbaar Ministerie en(Kinder)rechters. Er zijn vele andere instanties waar door de Raad voor de Kinderbescherming intensief meewordt samengewerkt, o.a. Gemeentelijke diensten en de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD).De Raad is o.a. vertegenwoordigd in de vijf Ketenunits, Jeugdcriminaliteit en Veelplegers, het Jeugd InterventieTeam (JIT), het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB), het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit(APJ), het Jeugdforensisch Platform Amsterdam (JPA), Stuurgroep Ketenunit.

Page 64: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider TeamleiderMeggelen, Ank van 3427 Dijk, Daphne van 3443 Kraats, Marinel van de 3604 Stam, Jaap 3402

Noordermeer, Truus Visschedijk, Gera 3563 Braakhekke, Koes 3474Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige Gedragsdeskundige

3533 Oudhof, Maartje 3449 Heukelom, Leonore 3577 Schenkelaars, Mariet 3534 Blase, Ingeborg 3510Kooistra, Ronald 3528 Kruit, Armand van der 3540 Kroneman, Leoniek 3476Coördinator Taakstraffen Coördinator Taakstraffen Coördinator Taakstraffen Coördinator Taakstraffen Coördinator Taakstraffen

3570 Boudour, Saida 3447 Bezemer, Geert 3517 Abdoelkarim, Denny 3508 Boer, Nico de 35163499 Cornelissen, Ton 3519 Slijters, Jerry 3479 Aits, Christien 3615 Lammertsma, Menno 3487

Rusland, Tirza 3513 3521 Hussain Moh., Mustafa 3518Visscher, Karel 3535 3413 Kroezen, Melanie 3584

Sluijk, Gerard 3592Raadsonderzoekers Raadsonderzoekers Raadsonderzoekers Raadsonderzoekers

3596 Boerma, Truus 3472 Beelen, Mirjam 3454 Abacioglu, Aytul 3432 Blokdijk, Clara 3425 Bastens, Tanya 3538Huizinga, Floor 3457 Clavan, Michel 3455 Belkhayatte, Driss 3653 Faas, Tessa 3571 Brinkhof, Huub 3594 Brant, Wendy 3635

3416 Drenthe, Joyce 3532 Brandsma, Louise 3429 Heiden, Martin v.d 3576 Brouwer, Marjolein 3633 Collignon, Jochem 3507Lesschen, Ilse 3557 Gijzen v., Freda 3505 Dobbe, Esmeralda 3433 Hoefdraad, Marijke 3590 Dik, Marlon 3618 Hilten, Marjolein van 3490

3456 Gils, Wilma van 3469 Kok, Renske 3551 Gaffari, Neda 3573 Droog, Jan de 3536 Simmons, Brenda 35023471 Neslo, Angela 3491 Ligthart, Karin 3553 Klok, Esther 3446 Groenveld, Bianca 3463 Smits, Tamara 3421

Rienks, Klasina 3560 Oostervink, Ingrid 3589 Limon, Sharon 3573 Kraakman, Eva 3522 Kiers, Tanja 3543 Sterk, Maria 34963527 Padje v. 't, Miriam 3431 Poldervaart, Bianca 3439 Paardekoper, Hendrik 3520 Kole, Linda 34893480 Voorde vd, Liza 3652 Postema, Ciska 3493 Riep, Petra 3514 Lamers, Marga 34733459 Rijswijck, Kim van 3586 Langelaar, Suzanne 3503

3441 Mes, Elina 34943450 Monshouwer, Heidi 36143632 Nederend, Femke v.h 34753597 Nolen, Nadha 3440

Opgenoort, Esther 3495Touber, Annemieke 3492

3498357936113541

34183444

Lesschen, Ilse Knecht, Henk Witting, Albert Rauws, Maarten Westerlaak, Ruud van Bastens, Tanya

Booi, Denise 3437 Abeln, Hanneke 3445 Nijst, Nanette 3467 Klompmaker, Jetske 3537 Hilders, Jane 34653485 Declercq, Marleen 3484 Soto-pastens, Sandra 3547

Frederik, Sandra 3506 Haver, Jan 3509 Sproncken, Nico 35073636

Administratie AdministratieAdministratie

Roos, John

Ardjosentono, Jenny

Individuele CasusregieIndividuele Casusregie

AdministratieAdministratie

Lovert, Noraly

Individuele CasusregieIndividuele CasusregieIndividuele CasusregieIndividuele Casusregie

RaadsonderzoekersRaadsonderzoekersBrinkmann, AnneSahin, Mehmet

Scherpenseel, Dick van

Smid, MaaikeVrij, Gerdien

Kreuger, Alice

Ouwerkerk, RosanPost, Gina

Ruland, Clemens

Peet, Arnold

Snijder, Nanneke

Annouri, Idrissia

Carolina, Edwina

Zaalman, Hermien

Regio 1 / Centrum020 • 889 …. 020 • 889 …. 020 • 889 …. 020 • 889 …. 020 • 889 ….

Regio 3 / Oost/ZuidoostRegio 2 / Noord Regio 4 / Zuid Regio 5 / West Regio 6 / Gooi & Vechtstreek020 • 889 ….

Sikkel, CornelieSloep, AnoeskaSchrama, Astridvacaturevacature

Tijmstra, AnnekeVis, WendyWamsteker, TamaraWebster, EmmyWiersma, CarolijnWilfred, JenniferZaghdoud, Fatima

Page 65: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.3 Overzicht LeerstraffenTaakstraffen MinderjarigenIntern: bij advies leerstraf altijd overleg tussen RO'er en CT'er

Leerstraf Inhoud Waardering Selectiecriteria Modaliteit

GroepsleerprojectVijf bijeenkomsten van 2,5 uur

25 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen de 14 en 18 jaar• een aanwijsbaar slachtoffer• first offenders• kunnen functioneren in groep• Nederlandse taal beheersen• evenwichtig ontwikkeld zijn

KinderrechterOfficier van JustitieHopper

Slachtoffer in BeeldSIB 25

SIB 40 GroepsleerprojectAcht bijeenkomsten van 2,5 uur

40 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen de 14 en 18 jaar• een aanwijsbaar slachtoffer• gerecidiveerd zijn• instemmen met de leerstraf• geen weerstand kunnen bieden• makkelijk beinvloedbaar• kunnen functioneren in een groep• Nederlandse taal beheersen

KinderrechterOfficier van JustitieHopper

Training SocialeVaardigheden

Individueel leerprojectAcht bijeenkomsten van 1,5 uur

25 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen de 12 en 18 jaar• er moet een basisonderzoek zijn• trainingaspecten kunnen noemen

KinderrechterOfficier van JustitieHopper

Individuele TrainingAgressie Beheersing

Individueel leerproject12 bijeenkomsten van 1 uur

25 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen 12 en 18 jaar• er moet een basisonderzoek zijn• Nederlandse taal beheersen• geen verslavingsproblematiek• moeilijk omgaan met agressie• vaste woon- en verblijfplaats• polis ziekenfonds

KinderrechterOfficier van JustitieHopper

Page 66: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Leerstraf Inhoud Waardering Selectiecriteria Modaliteit

• Individueel leerpoject• Licht norm

overschrijdendgedrag

• Vijf bijeenkomstenvan 1,5 uur

25 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen 12 en 18 jaar• first offenders• het delict bekennen• weinig geweld gebruikt

hebben• zelf geen slachtoffer zijn van

een zedendelict• niet lijden aan psychische

stoornissen

KinderrechterOfficier vanJustitieHopper

SeksualiteitVerkorte vorm

Seksualiteit • Individueelleerproject,incidenteel ingroepsverband

• Norm overschrijdendgedrag

• Tien bijeenkomstenvan 1,5 uur

50 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen de 12 en 18 jaar• first offenders• het delict bekennen• weinig geweld gebruikt

hebben• zelf geen slachtoffer zijn van

een zedendelict• niet lijden aan psychische

stoornissen

Kinderrechter

• Reactie opOngeoorloofdSchoolverzuim• ROOS

• Individueelleerproject

• Acht bijeenkomstenvan 1,5 uur

20 uur taakstraf • basisonderzoek• tussen 12 en 16 jaar• alleen in combinatie met de

Maatregel Hulp en Steun• ingeschreven staan bij een

school• geen

verslavingsproblematiek• geen psychische problemen

KantonrechterOfficier vanJustitie

MediumProgramma

Individueel leertraject ingroepsverband

Module:A 75B 100C 125D 150

• basisonderzoek• tussen de 12 en 18 jaar• bereidheid van ouder(s) tot

ondersteuning• dagbesteding geen bezwaar• Nederlandse taal redelijk

beheersen• geen ernstige

verslavingsproblematiek• vaste- woon of verblijfplaats

Kinderrechter

CC Leerstraf Groepsleerproject metindividuele aspecten

• 200 uurtaakstraf

• Reële aantalcontacturenrond de 400

• basisonderzoek• tussen de 14 en 18 jaar• bij voorkeur

schorsingsoorwaarden• ernstige delicten /

herhaaldelijk• veelvuldig recidiveren• Nederlandse taal beheersen• vaste- woon of verblijfplaats

Kinderrechter

Page 67: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.4 Slachtoffer in Beeld (SIB)Contactpersoon: Karel Visscher

Doelstelling SIB Het verschaffen van inzichten in de gevolgen van de door de jongere gepleegdedelicten voor de slachtoffers (lichamelijk, materieel, psychisch en sociaal). Naastkennisvermeerdering zijn attitudeverandering en voorkoming van recidivenevendoelstellingen.

Doelgroep Jongeren tussen de 14 en 18 jaar die een vermogens en/of geweldmisdrijfhebben gepleegd waarbij sprake is van een aanwijsbaar slachtoffer. Uitgeslotenzijn jongeren die een zedenmisdrijf hebben gepleegd of delicten plegen om eenverslaving in stand te houden. Verder moet de jongere beschikken over hetvermogen om de gevolgen van zijn misdrijf te leren inzien. De SIB 25 is bedoeldvoor first-offenders. Bij de SIB 40 kan het gaan om jongeren die eerder metJustitie in aanraking zijn gekomen. Een redelijke beheersing van de Nederlandsetaal is een vereiste.

Duur van de interventie Er bestaan twee varianten van de SIB; namelijk SIB 25 en SIB 40. De SIB 25bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur en staat gelijk aan 25 uur taakstraf, deSIB 40 bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur en staat gelijk aan 40 uurtaakstraf.

Ontwikkelaar/uitvoerder De Stichting Slachtoffer in Beeld is opgericht door Slachtoffer-hulp Nederland enwil met deze leerstraffen jongeren bewust maken van de gevolgen van hunmisdrijven voor het slachtoffer.

Hoe opleggen De SIB kan opgelegd worden door de Officier van Justitie of door deKinderrechter. Start van de uitvoering van de SIB is afhankelijk van het aantal(minimaal zes) aanmeldingen.

Korte beschrijving SIB is een groepsleerstraf (max. acht deelnemers). De training sluit aan op debelevingswereld en het leerniveau van de jongeren. Er wordt gewerkt aan dehand van cognitief gedragsmodel Rationele Emotieve Educatie. De leerstaf kenteen modulaire opbouw. De jongeren verkrijgen inzicht in hun gedachten,gevoelens en handelen in de situatie voorafgaand aan en tijdens hun misdrijf.Door discussies, videofragmenten en schriftelijke opdrachten komen de belevingen de gevolgen voor slachtoffers naar voren. Gastsprekers van politie enSlachtofferhulp vertellen over hun ervaringen met slachtoffers. Daarnaast wordtgeleerd hoe om te gaan met de invloed van vrienden en groepen. Er wordt inspelsituaties geoefend met beheersingstechnieken en sociale vaardigheden. Hetgeoefende wordt toegepast in de confrontatie met een acteur in de rol van hetslachtoffer.

Betrokkenheid ouders Geen

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na het afsluiten van de leerstaf wordt door de cursusleider een kort verslaggemaakt over op welke wijze de jongere heeft deelgenomen aan de leerstaf.Indien de jongere de leerstraf positief heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat.

Page 68: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.5 Training Sociale Vaardigheden (TSV)Contactpersoon: Gerard Sluijk

Doelstelling TSV Het doel van een TSV is om jongeren met een problematische psychosocialeachtergrond door middel van een korte, intensieve training vaardigheden te lerenom te voorkomen dat zij verder in de criminaliteit terechtkomen. Het vergrotenvan iemands competenties waardoor er een balans ontstaat tussen voor welketaken een jongere staat en over welke vaardigheden hij moet beschikken omdeze taken goed uit te voeren.

Doelgroep Jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De TSV richt zich op jongeren van wie deindruk bestaat dat het delinquent gedrag onder meer veroorzaakt wordt door eentekort aan basale sociale vaardigheden (omgang met leeftijdsgenoten,autoriteiten, omgaan met conflicten e.d.).Uitsluitingscriteria zijn:• Evidente symptomen van depressiviteit angsten en wanen,• Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal,• Het delict langer dan zes maanden geleden gepleegd is.

Duur van de interventie De TSV bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. In principe wekelijkséén bijeenkomst. De leerstraf staat voor 25 uur taakstraf.

Ontwikkelaar/uitvoerder De TSV is ontwikkeld door de afdeling Gedragstherapie van het PaedologischInstituut Amsterdam. Er zijn diverse uitvoeringsinstanties waarvan medewerkersde training verzorgen. Soms is een uitvoeringsinstanties specifiek gericht op eenbepaalde doelgroep (bv.: William Schrikker Groep voor jongere met eenlichamelijke of geestelijke handicap).

Hoe opleggen De TSV kan opgelegd worden door de Officier van Justitie of door deKinderrechter.

Korte beschrijving De TSV is een individuele leerstraf. Er worden altijd drie vast onderwerpenbesproken: de weekkaart (hoe ziet de week van de jongere eruit, dit om detrainer een beeld te geven van het leven van de jongere), het delict enseksualiteit. In de overige bijeenkomsten moet de minderjarige zelf onderwerpenaandragen waarover hij nog vragen heeft of waarin hij nog oefening nodig heeft.Dit kan bijvoorbeeld zijn:• Zoeken naar werk; leren solliciteren• Omgaan met familie of ouders• Omgaan met vrienden (het leren ‘nee’ zeggen)• Maken van een reëel toekomstplan• Omgaan met geld• De (voor-) en nadelen van drugs- en alcoholgebruikDe training richt zich op het versterken van potentiële krachten van de jongerezelf of in zijn directe omgeving. Het doel van deze aanpak is jongeren hetvertrouwen te geven dat zij zelf in staat zijn hun leven positief te beïnvloeden.

Betrokkenheid ouders Op de achtergrond. Het is belangrijk dat een ouder de jongere motiveert om naarde training toe te gaan en informeer bij het kind hoe te training verloopt.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training wordt een rapportageformulier ingevuld. Dit wordt metde jongere en de coördinator taakstraffen besproken.

Page 69: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.6 Individuele Agressiebeheersing (ITAB)Contactpersoon:

Doelstelling ITAB De behandeling is er op gericht de kans op recidive significant te doenverminderen door de jongere te leren grip te krijgen op zijn agressieve gedrag:“agressie beheerst niet jou, maar jij beheerst agressie”. Ook het vergroten vanhet inlevingsvermogen in het slachtoffer is een belangrijk doel binnen detraining.

Doelgroep Jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar. Redelijk vermogen tot reflectie op heteigen gedrag alsmede een redelijke mondelinge en schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid. De jongere heeft het delict/agressieve feiten(tenminste gedeeltelijk) bekend. Er is geen sprake van ernstigepsychopathologie waardoor eerder een residentiéle behandeling zou zijngeïndiceerd.

Duur van de interventie De ITAB bestaat uit twaalf bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren een uur envinden in de regel één keer per week plaats. De leerstaf staat voor 25 uurtaakstraf.

Ontwikkelaar/uitvoerder De training wordt gegeven door medewerkers van de Waag/ABJ. De Waag isonderdeel van de dr. Henri van der Hoeven Stichting. Dit is een centrum voorambulante forensische psychiatrie. De Waag is gevestigd op het Zeeburgpad12-B te Amsterdam.

Hoe opleggen De ITAB kan zowel door de Officier van Justitie als de Kinderrechter opgelegdworden.

Korte beschrijving De training is individueel en van cognitief-gedragtherapeutisch aard. Er vindteen intakegesprek plaats waarbij de motivatie voor het volgen van de trainingwordt gepeild en, waar mogelijk, vergroot. Daarna worden de individueledoestellingen opgesteld. Er wordt gewerkt met een werkboek. Elke bijeenkomstziet er als volgt uit:• de jongere vertelt hoe het de afgelopen week is gegaan,• het thema van de bijeenkomst starten en/of uitdiepen,• het maken van de opdrachten uit het werkboek,• de nabespreking van de opdracht,• eventueel geven van huiswerk.

Er is een vastprogramma met onderwerpen, maar er is ook ruimte voor eenzekere mate van flexibiliteit waardoor ingespeeld kan worden op actuelegebeurtenissen. Naast het maken van opdrachten is discussie een belangrijkewerkvorm binnen de training. Ook wordt er gebruik gemaakt van videobandenmet voorbeelden van sociaal en agressief gedrag.

Betrokkenheid ouders Tijdens het intakegesprek wordt informatief en verkennend met de ouder(s)gesproken. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn ouder(s) wederom aanwezig. Erworden dan adviezen gegeven over het begeleiden van de jongere in dethuissituatie met betrekking tot hetgeen geleerd is. Slechts in algemene termenwordt met ouder(s) inhoudelijk gesproken over het verloop van de training.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de leerstraf wordt door de trainer een verslag gemaakt over hetverloop van de leerstraf. Dit verslag wordt tijdens de laatste bijeenkomst, in hetbijzijn van de ouder(s) en de coördinator taakstraffen, besproken.

Page 70: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.7 Leerstraf SeksualiteitContactpersonen: Hermien Zaalman en Mustafa Hussain Mohamad.

Doelstelling leerstraf

Seksualiteit

Het voorkomen van recidive door middel van het vergroten van kennis envaardigheden op het gebied van seksualiteit en relatievorming. Corrigeren vanmisvattingen over seksualiteit en relaties grenzen en grensoverschrijvendgedrag. Bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigengedrag.

Doelgroep Jongere tussen de 12 en 18 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan eenzedendelict, zoals aanranding en seksueel grensoverschrijdend gedrag diekunnen worden toegeschreven aan gebrekkige kennis en of misvattingen overseksualiteit, relaties en grenzen in het contact met leeftijdsgenoten.

Duur van de interventie Er bestaan twee varianten van de leerstraf Seksualiteit; de leerstraf die bestaatuit tien individuele wekelijks bijeenkomsten van anderhalf uur. Deze training staatgelijk aan 50 uur taakstraf en een leerstraf die bestaat uit vijf individuele wekelijksbijeenkomsten van anderhalf uur. Deze training staat gelijk aan 25 uur taakstraf.

Ontwikkelaar/uitvoerder De Rutgers Nisso Groep (voorheen de Rutgers Stichting). Speciaal daarvoorgetrainde medewerkers voeren de taakstraf uit.

Hoe opleggen In geval van de leerstraf van 25 uur kan zowel de officier van justitie als dekinderrechter de straf opleggen. De leerstraf van 50 uur kan uitsluitend opgelegdworden door de kinderrechter.

Korte beschrijving De leerstraf is een leer en vormingsproject geen therapie. De gebruiktemethodieken zijn gericht op kennisoverdracht, inzicht geven in en bespreekbaarmaken van seksualiteit en relaties en het ontwikkelen van vaardigheden omsituaties op het gebied van relaties en seksualiteit aan te kunnen. Dit gebeurt aande hand van mondelinge en/of schriftelijke informatie en beeldmateriaal(videofragmenten, rollenspel). Van iedere bijeenkomst maakt de jongere eenverslag. Dat de daaropvolgende bijeenkomst wordt besproken. Daarnaast moetde jongere iedere week verschillende huiswerkopdrachten doen. De volgendeonderwerpen kunnen aan de orde komen:• Kennis over seksualiteit• Anticonceptie en veilig vrijen• Omgaan met en respecteren van eigen en andermans grenzen• Opvoeding, gezinssituatie, waarden en normen• Inleven in de positie van slachtoffers

Vast onderdeel van de training is het delict. Wat is er precies fout gegaan, welkeregels zijn overtreden, hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst niet meergebeurt.

Betrokkenheid ouders Om de kans van slagen van de leerstraf te vergroten, is het van belang deouders/opvoeders van de jongere bij de leerstraf te betrekken. Deouders/opvoeders dienen aanwezig te zijn bij het intake/kennismakingsgespreken na afloop van de leerstraf bij het evaluatiegesprek.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training maakt de trainer een verslag. Op de laatstebijeenkomst wordt dit verslag besproken met de jongere in bijzijn van een ouderen de coördinator taakstraffen.

Page 71: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.8 Reactie Op Ongeoorloofd Schoolverzuim (ROOS)Contactpersonen: Ton Cornelissen, Tel: 020 • 8893519 / Aicha Lagha, Tel: 020 • 8893535

Doelstelling ROOS Het motiveren van structurele spijbelaars om weer naar school te gaan. Dit wordtgetracht te realiseren op basis van het analyseren van de opbouw en het tot standkomen van spijbelgedrag, het opstellen van een duidelijk toekomstplan en het lerenmaken van keuzes waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen korte- en langetermijn gevolgen. Daarnaast wordt gewerkt aan het activeren of uitbreiden van hetnetwerk van de jongere. Hierbij speelt de begeleider in het kader van de MaatregelHulp en Steun een ondersteunende rol.

Doelgroep Jongeren waartegen door de leerplichtambtenaar een proces-verbaal is opgemaaktwegens ongeoorloofd schoolverzuim. In principe jongere tot en met 16 jaar. Dit inverband met het daarna vervallen van de leerplicht. Voorwaarden om in aanmerking tekomen voor deelname aan ROOS is dat de jongere staat in geschreven op een schoolen altijd in combinatie met de Maatregel Hulp en Steun.

Duur van de interventie Eén intakegesprek, waarbij ook de ouder(s)/opvoeders(s) aanwezig zijn. Zesindividuele bijeenkomsten van elk anderhalf uur. Twee driehoeksgesprekken waarbijde begeleider vanuit Bureau Jeugdzorg aanwezig is.Roos staat voor 20 uur taakstraf.

Ontwikkelaar/uitvoerder ROOS is ontwikkelt door het Buro Individuele en Groepsgerichte hulp- endienstverlening (B.I.G.).Pascalstraat 16, 3771 RT BarneveldTel: 0342 • 424074 / Fax: 0342 • 424091

Hoe opleggen ROOS kan namens de officier van justitie in het ‘officiersmodel’ op de Keten opgelegdworden en door de kantonrechter.

Korte beschrijving ROOS is een individuele leerstraf. Tijdens de training wordt gewerkt volgens decompetentie gericht methodiek. De nadruk ligt op het versterken van (potentiële)vaardigheden van de jongere zodat deze kunnen worden gebruikt om daadwerkelijkgrip en invloed te krijgen op het eigen leven en het spijbelgedrag. Er is sprake vansamenwerking tussen de trainer en de jeugdreclassering om de effectiviteit van detraining te vergroten. Met name op de langere termijn.Vaste onderwerpen die behandeld worden zijn:De weekkaart, ‘toekomst-wenslijn’, ‘spijbeltrap’, ‘doelentrap’, ‘V.I.P.-kaart’.De doelen die gesteld worden kunnen zijn:• weerbaar opstellen tegenover de verleiding om te spijbelen,• weten wat de voor- en nadelen zijn van spijbelen,• gedragsalternatieven ontwikkelen voor spijbelgedrag.

Betrokkenheid ouders Tijdens het intakegesprek en op de achtergrond om het kind te stimuleren hetgeen hijgeleerd heeft toe te passen in zijn dagelijks leven.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

De trainer maakt een eindverslag. Dit wordt tijdens de laatste bijeenkomst in het bijzijnvan de MHS-begeleider en de coördinator taakstraffen met de jongere besproken.Indien de jongere de leerstraf positief heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat.

Page 72: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.9 MediumprogrammaContactpersoon: Geert Bezemer en Mustafa Hussain Mohamad.

Doelstelling Het aanleren van vaardigheden waardoor de minderjarige beter in staat is zich inallerlei situaties (thuis, school, werk, club, straat) staande te houden. Daarnaastwordt de minderjarige geholpen bij het ontwikkelen van een (haalbaar)toekomstperspectief. Het uitgangspunt is het vergroten van de socialecompetentie van de minderjarige en het voorkomen van recidive.

Doelgroep Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in aanmerking komen voor een(preventieve) hechtenis van 3 tot 6 weken. Het programma kan zowel doorminderjarigen met als zonder dagbesteding gevolgd worden. Er moet een vastwoonadres zijn en een contactpersoon (ouder) die de minderjarige ondersteunt.

Duur van de interventie Het mediumprogramma kan opgelegd worden met 75, 100, 125 of 150contacturen. De afronding dient respectievelijk binnen drie, vier, vijf of zesmaanden plaats te vinden.

Ontwikkelaar/uitvoerder Altra De Schijf, afdeling leerprojecten. Het Mediumprogramma wordt samen methet CC-programma voor het gehele arrondissement Amsterdam op één locatie inAmsterdam gegeven. Het adres is: Louis Couperusstraat in Amsterdam WestTel: 020 • 6145047.

Hoe opleggen Het Mediumprogramma kan zowel bij vonnis als bij schorsende voorwaardenopgelegd worden. Instroom is op elk moment mogelijk.

Korte beschrijving Het Mediumprogramma is een individueel leertraject in groepsverband.Aansluitend op school of werk volgt een deelnemer in een groep van maximaal 6deelnemers het programma. Bij het mediumprogramma wordt, net als bij het CC-programma, het sociale competentiemodel gehanteerd. Op basis van de door deminderjarige, de contactpersoon en de Raad van Kinderbescherming verstrekteinformatie worden leerdoelen geformuleerd. De individuele leerdoelen bepalenvoor een groot deel de inhoud van het Mediumprogramma.Elke deelnemer heeft een individueel begeleider die de deelnemer gedurende deuitvoering van de leerstaf begeleidt en contacten onderhoudt met dienscontactpersoon en de hulpverlening.

Betrokkenheid ouders Bij de start van het Mediumprogramma wordt een contactpersoon benoemd. Bijvoorkeur een ouder. Deze contactpersoon is verplicht contact te onderhoudenmet het Mediumprogramma.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de leerstraf wordt een verslag gemaakt over het verloop van deleerstraf. Hierin wordt beschreven wat de jongere heeft geleerd en wat er nogverbeterd kan worden. Dit verslag wordt met besproken de jongere en daarnaverstuurd aan de Kinderrechter, de officier van Justitie, de advocaat en, indienaanwezig, ook naar de hulpverlening.

Page 73: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

4.10 CC-programma (voorheen de Kwartaalcursus)Contactpersoon Raad: Geert Bezemer en Nico de Boer.

Doelstelling

CC-prgramma

Het aanleren van praktische en sociale vaardigheden, zoalsomgangsvaardigheden met betrekking tot school en werk enzelfverzorgingsvaardigheden om te komen tot zo danige gedragsbeïnvloeding datrecidive achterwege blijft.

Doelgroep Minderjarigen van 14 tot 18 jaar die een ernstig delict hebben gepleegd of bijherhaling delicten plegen en die in de regel in preventieve hechtenis verblijven.Bij voorkeur op te leggen als schorsende voorwaarde. Er moet een vastwoonadres zijn en een vaste contactpersoon (liefst een ouder). De Nederlandsetaal moet redelijk beheerst worden.

Duur van de interventie Het CC-programma staat voor het maximaal op te leggen aantal uren leerstraf(200 uur). Voor de uitvoering van de leerstraf staat minimaal 13 weken. Indien deminderjarige i.v.m. school of werk niet volledig beschikbaar is, kan de uitvoeringmaximaal zes maanden duren.

Ontwikkelaar/uitvoerder Altra De Schijf, afdeling leerprojecten. tel: 020 • 6145047.

Hoe opleggen Het CC-programma kan het beste opgelegd worden als schorsen-de voorwaardevan de voorlopige hechtenis. De Kinderrechter of de advocaat dient deminderjarige aan te melden bij De Raad voor de Kinderbscherming, afdelingTaakstraffen Minderjarigen. Tijdens een speciale Raadkamer zal de minderjarigena het tekenen van het contract, direct starten met het CC-programma. Instroomis op elk moment mogelijk.

Korte beschrijving Het CC-programma is een groepsleerproject met individuele aspecten. Het richtzich op het aanbieden van een duidelijke structuur d.m.v. een vaste dagindelingen duidelijke regels ten aanzien van aanwezigheid en gedrag. De nadruk ligt opgedragsverandering middels individuele en groeps-sociale vaardigheidstraining.Vaste programma onderdelen zijn: sport, onderwijs, algemene technieken endelict preventie-training. Voor iedere jongere wordt een eigen trainingsplangemaakt. Dit trainingsplan is gebaseerd op het sociaal compententiemodel.

Betrokkenheid ouders Bij de start van het CC-programma wordt een contactpersoon benoemd. Bijvoorkeur een ouder. Deze contacpersoon ondersteunt de minderjarige tijdens hetCC-programma en onderhoudt contact met het CC-programma. Tijdens het CC-programma worden de contactpersoon en de minderjarigetweemaal bezocht door een medewerker van het CC-programma.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de leerstraf wordt een verslag gemaakt over het verloop van deleerstaf. Hierin wordt beschreven wat de jongere geleerd heeft en wat nogverbeterd kan worden. Dit verslag wordt op de laatste dag met de minderjarigebesproken en daarna verstuurd aan de Kinderrechter, de Officier van Justitie, deadvocaat en ook naar de hulpverlening indien aanwezig.

Page 74: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 75: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.1 Algemene informatieBureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA), afdeling JeugdreclasseringTeams jeugdreclassering zijn aanwezig op de locaties: Buikslotermeerplein, Overschiestraat, Wildenborch enZaandam. Verantwoordelijk namens de raad van bestuur: Wiel Janssen.Districtmanager portefeuille Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: S. van der PoelJan Luijkenstraat 76, Amsterdam, Tel: 020 • 4878324Projectleider jeugdcriminaliteit: Henry Janssen

+316 10935718, Tel: 020 • 4878222E-mail: [email protected]: www.bjaa.nl

Binnen de jeugdreclassering worden jeugdigen begeleid tussen 12 en 18 jaar die met de politie in aanraking zijngekomen en een proces-verbaal hebben gekregen. Opdracht tot begeleiding is afkomstig van de rechtercommissaris, de justitiële jeugdinrichting, OvJ en de Raad voor de KinderbeschermingEr is een nauwe samenwerkingsrelatie met de ketenunit. Voor elke jeugdige wordt een op maat gesnedenbegeleidingsplan gemaakt met als belangrijkste doel gedragsverandering te initiëren waardoor recidive uitblijft ofvermindert.Met de term “jeugdreclassering” (JR) worden de werkzaamheden bedoeld van de JR van Bureau JeugdzorgAgglomeratie Amsterdam en de William Schrikker Groep voor jongeren die veroordeeld zijn op grond van hetjeugdstrafrecht en waarbij naar alle waarschijnlijkheid een maatregel hulp en steun (MHS) zal volgen.Begeleiding van JR vindt plaats in diverse fasen van de strafvervolging en tenuitvoerlegging.Momenteel bestaan er tien verschillende modaliteiten die in twee maatregelen uiteenvallenMaatregel hulp en steun (MHS). Deze wordt opgelegd:• als voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis.• in het kader van een voorwaardelijk sepot of in het kader van voorwaarden bij transactie met een maximum

van 6 maanden, waarbij een proeftijd geldt van maximaal 1 jaar.• bij vonnis als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Duur: ten hoogste de termijn van de

proeftijd, maximaal 2 jaar.Toezicht en Begeleiding is de vrijwillig geaccepteerde, doch niet vrijblijvende maatregel die op verzoek vande Raad voor de Kinderbescherming of directeur van de justitiële jeugdinrichting wordt gevraagd:• bij begeleiding tot aan de strafzitting, maximaal 6 maanden;• tijdens en na taakstraf, maximaal 6 maanden (gaan in na start van de taakstraf);• bij begeleiding na detentie, vangt maximaal 3-6 maanden aan voor beoogd ontslag en loopt door tot maximaal

6 maanden na vertrek, mits de jeugdige nog geen 18 jaar is;• bij begeleiding gedurende en na kortdurende detentie mits de jeugdige nog geen 18 jaar is bij vertrek uit de

justitiële jeugdinrichting;• bij begeleiding na een PIJ-maatregel mits de jeugdige nog geen 18 jaar is bij vertrek uit de justitiële

jeugdinrichting.

Binnen de MHS zijn er twee methodische varianten, de intensieve begeleidingstrajecten en de reguliere trajecten.Individuele Trajectbegeleiding voor Harde Kern-jongeren en Individuele Trajectbegeleiding voor CRIEM-jongeren4. ITB (-HK) is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die al verschillende keren in verband meternstige strafbare feiten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en waarvan het laatst gepleegde delictdetentiewaardig is.(ITB)-Criem betreft inzet die erop gericht is de oriëntatie op en positieve bindingen met de Nederlandsesamenleving te versterken, de biculturele competentie van de jongere te vergroten en de manipuleerruimte teverkleinen. Criem kan niet worden toegepast op niet-allochtone jongeren, alleen MHS.

Scholing en training programma's en NazorgOp verzoek van Justitiële Jeugdinrichtingen begeleidt JR minderjarigen na detentie in scholings- entrainingsprogramma's (STP) ten behoeve van de (her)intreding van minderjarigen in het opleidings- en/ofarbeidsproces. Duur laatste 3 maanden van de detentie.

Overige activiteitenEen aantal jeugdreclasseerders krijgt een trainign van een evidence based uit de Verenigde Staten afkomstigtraject: FFPS (Functional Family Parole Services).

4 Genoemd naar de CRIEM-nota (Criminaliteit in relatie totde integratie van etnische minderheden, TK 1997/1998, 25 726.Vanaf 1 juni 2004 voor alle delinquente jongeren van (niet Westerse) allochtone afkomst beschikbaar.

Page 76: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.2 Maatregel Hulp en SteunDoelstelling MHS Vier standaarddoelen van jeugdreclasseringbegeleiding zijn:

• de jongere komt de afspraken na die zijn gemaakt met de jeugdreclassering• de jongere heeft een zinvolle dagbesteding (werk/school)• de jongere heeft een zinvolle vrijetijdsbesteding en wordt bij voorkeur lid van een

sportvereniging• de jongere recidiveert nietIndividuele doelen zijn vervat in sociale vaardigheden en psychosociale ontwikkeling.Gedragsverandering

Doelgroep tussen 12 en 18 jaar.

Wanneer opleggen Op verzoek of advies van de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie ofde rechter-commissaris:• als voorwaarde bij schorsing uit de voorlopige hechtenis 6 mnd met verlenging van 6

maanden• in het kader van voorwaardelijk sepot of in het kader van voorwaarden bij transactie• als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling

Duur Maximaal 6 maanden, mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 2 jaar.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Afdeling JR van BJAA.

Korte beschrijving Vooralsnog wordt de methodiek gehanteerd volgens het protocol JR (Vedivo, 2001)JR vat straf op als een pedagogisch middel ter voorkoming van recidive en ter vergrotingvan sociale competentie en sociale binding, opdat de jongere gebruik kan maken vaneigen talenten en mogelijkheden.Enkele methodische punten komen voortdurend terug. Men werkt “cliënt centered” en“systeem-gericht” waarbij gebruik wordt gemaakt van het sociaal competentiemodel, desociale vaardigheidstraining en motiverende gespreksvoering. De begeleiding komt neerop het weer “op poten zetten” van het leven van de jongere. BJAA heeft een vaste plaatsin de ketenunit, zowel in het pre-afdoeningsoverleg, het afdoeningoverleg en descenario-overleggen.

Betrokkenheid ouders JR is actief in het gezin, de school, het werk en de vriendenkring van de jongere, omdeze als steunbronnen te activeren en te stimuleren. De ouders worden gezien alsprimair verantwoordelijk voor de opvoeding en worden hierop aangesproken.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

JR rapporteert aan haar opdrachtgevers binnen de afgesproken termijnen. De Raad voorde Kinderbescherming krijgt afschriften van alle rapportages en evaluatieverslagen inverband met haar casusregiefunctie.

Page 77: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.3 ITB-(Harde Kern MHS)Doelstelling ITB Vier standaarddoelen van jeugdreclasseringbegeleiding zijn:

• de jongere komt de afspraken na die zijn gemaakt met de jeugdreclassering• de jongere heeft een zinvolle dagbesteding (werk/school)• de jongere heeft een zinvolle vrijetijdsbesteding en wordt bij voorkeur lid van

een sportvereniging• de jongere recidiveert niet

Individuele doelen zijn vervat in sociale vaardigheden en psychosocialeontwikkeling.Gedragsverandering

Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar die al verschillende keren in verband met ernstigestrafbare feiten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en waarvan hetlaatst gepleegde delict detentiewaardig is.ITB ( HK) wordt opgelegd na indicatie door de Raad voor de Kinderbeschermingop basis van de volgende selectiecriteria:• justitiële achtergrond.• problemen op één of meer leefgebieden.• motivatie om van het aanbod gebruik te maken.• prognose dat ITB het geëigende middel is.

Wanneer opleggen Op verzoek of advies van de Raad voor de Kinderbescherming, de officier vanjustitie:• als voorwaarde bij schorsing uit de voorlopige hechtenis• als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling

Duur van de interventie 6 maanden

Ontwikkelaar/uitvoerder Afdeling JR van BJAA

Korte beschrijving De ITB voor de harde kern kan worden aangemerkt als een methodischedifferentiatie binnen de reguliere begeleidingspraktijk van de JR. Zie MHS.In het kader van ITB kunnen ook programma’s opgelegd worden, zoals:• agresssieregulatietraining• vriendentraining• arbeidstopleiding en scholing• (elementen uit) SoVa• dagbehandeling, FFT, MST• leer- en werkprojecten

Betrokkenheid ouders De jeugdreclasseerder is actief in het gezin, de school, het werk en devriendenkring van de jongere, om deze als steunbronnen te activeren en testimuleren. De ouders worden gezien als primair verantwoordelijk voor deopvoeding en worden hierop aangesproken.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

JR rapporteert aan haar opdrachtgevers binnen de afgesproken termijnen. DeRaad voor de Kinderbescherming krijgt afschriften van alle rapportages enevaluatieverslagen in verband met haar casusregiefunctie.

Page 78: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.4 MHS CRIEMDoelstelling MHS CRIEM • het komen tot een zichtbare (meetbare) verbetering in het functioneren van de

deelnemer op die leefgebieden die een relatie hebben met het delictgedrag• het komen tot een zichtbare (meetbare) verbetering in de pedagogische context,

waarbij de inspanningen van de actoren op de verschillende gebieden beter opelkaar aansluiten

• gedragsverandering bij de jongere, met o.a. tot gevolg dat hij geen delicten meerpleegt.

Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar van allochtone herkomst5 in bezit van een verblijfstitel die nogmaar net over de schreef zijn gegaan en/of lichte delicten plegen en dreigen af teglijden naar ernstiger vormen van jeugdcriminaliteit.

Wanneer opleggen • als voorwaarde bij een transactie met de officier van justitie• als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van de voorlopige hechtenis• als bijzonder voorwaarde bij eindvonnis van voorwaardelijke

geldboete/voorwaardelijke jeugddetentie/voorwaardelijke PIJ-maatregel• in leerplichtzaken

Duur van de interventie 3 maanden met soms een verlenging van 3 maanden of ”omzetting” in reguliere JR-begeleiding.

Ontwikkelaar/uitvoerder Afdeling JR van BJAA

Korte beschrijving MHS CRIEM is geen straf, maar een korte en intensieve begeleidingsvorm metnadrukkelijke aandacht voor het gepleegde delict. Behalve problemen op verschillendeleefgebieden behoeft ook integratie extra aandacht. De aanpak kent daarom eensysteemgerichte benadering; interventies zijn zowel gericht op de jongere als op depedagogische context. De aandacht van de JR-werker is er vanaf het begin op gerichtom er voor te zorgen dat de jonger na 3 maanden verder kan zonder deze intensieveinzet. Toezicht en controle hebben een pedagogische functie.Bij MHS CRIEM programma’s opgelegd worden, zoals:• agresssieregulatietraining• vriendentraining• arbeidstoeleiding en scholing• (elementen uit) SoVa• dagbehandeling• leer- en werkprojecten

Betrokkenheid ouders JR is actief in het gezin, de school, het werk en de vriendenkring van de jongere, omdeze als steunbronnen te activeren en te stimuleren. De ouders worden gezien alsprimair verantwoordelijk voor de opvoeding en worden hierop aangesproken.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

JR rapporteert aan haar opdrachtgevers binnen de afgesproken termijnen. De Raadvoor de Kinderbescherming krijgt afschriften van alle rapportages enevaluatieverslagen in verband met haar casusregiefunctie.

5 Bij de introductie van deze nieuwe begeleidingsvorm was CRIEM bedoeld voor allochtone jongeren van Marokkaanse,Antilliaanse, Surinaamse en Turkse afkomst in de grote steden. Met ingang van 1 juni 2004 is CRIEM in heel Nederland vooralle delinquente jongeren van (niet Westerse) allochtone afkomst beschikbaar. Van uitbreiding naar autochtone jeugdigen is inAmsterdam soms sprake.

Page 79: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.5 Leerplicht MHSDoelstelling Leerplicht MHS Stoppen cq verminderen van verzuim. Mocht dit niet realiseerbaar zijn dan wordt

samen met de jongere een alternatief leer- en of werktraject gestart.

Doelgroep Structurele spijbelaars van 12 tot 18 jaar (voorzover leerplichtig)

Duur van de interventie 6 maanden (bij transactie) of duur van de voorwaarde.

Wanneer opleggen • door de Officier van Justitie/Ketenunit bij transactie of als bijzonderevoorwaarde bij voorwaardelijk sepot

• door de kantonrechter als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijkegeldboete.

Ontwikkelaar/uitvoerder Afdeling JR van BJAA

Korte beschrijving • vergelijkbaar met een regulier MHS, maar dan opgelegd in het kader van eenovertreding van de leerplichtwet Duur en doelstellingen verschillen

• in de eerste zes weken wordt een begeleidingsplan opgesteld op basis vaninformatie van de Raad, de leerplichtambtenaar en worden gemiddeld 4gesprekken met de jongere gehouden

• in de maanden erna is er ongeveer één keer per maand contact met dejongere

• aan het einde van de zes maanden wordt een rapportage opgesteld• valt een eerdere rapportage negatief uit dan kan het OM besluiten om de

jongere te dagvaarden (bij transactie en voorwaardelijk sepot)• invulling kan op een intensieve wijze (CRIEM)

Betrokkenheid ouders De ouders worden gezien als primair verantwoordelijk voor de schoolgang enworden hierop aangesproken.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

JR rapporteert aan haar opdrachtgevers binnen de afgesproken termijnen. DeRaad voor de Kinderbescherming krijgt afschriften van alle rapportages enevaluatieverslagen in verband met haar casusregiefunctie.

Page 80: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

5.6 Toezicht en begeleidingDoelstelling T&B T&B is een vrijwillige, doch niet vrijblijvende variant van

jeugdreclassering(JR)sbegeleiding.Vier standaarddoelen vanjeugdreclasseringbegeleiding zijn:• de jongere komt de afspraken na die zijn gemaakt met de jeugdreclassering• de jongere heeft een zinvolle dagbesteding (werk/school)• de jongere heeft een zinvolle vrijetijdsbesteding en wordt bij voorkeur lid van een

sportvereniging• de jongere recidiveert niet

Individuele doelen zijn vervat in sociale vaardigheden en psychosociale ontwikkeling.Gedragsverandering met gevolg het niet meer plegen van delicten.

Doelgroep Jongeren die T&B krijgen opgelegd op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming,of de directeur van de justitiële jeugdinrichting:• in het kader van voorwaardelijke invrijheidsstelling• bij begeleiding tot aan de zitting• bij begeleiding tijdens en na taakstraf• na (kortdurende) detentie• na een PIJ

Wanneer opleggen • bij begeleiding tot aan de strafzitting, maximaal 6 maanden;• tijdens en na taakstraf, maximaal 6 maanden (gaan in na start van de taakstraf);• bij begeleiding na detentie, vangt maximaal 3-6 maanden aan voor beoogd ontslag en

loopt door tot maximaal 6 maanden na vertrek, mits de jeugdige nog geen 18 jaar is;• bij begeleiding gedurende en na kortdurende detentie mits de jeugdige nog geen 18

jaar is bij vertrek uit de justitiële jeugdinrichting;• bij begeleiding na een PIJ-maatregel mits de jeugdige nog geen 18 jaar is bij vertrek uit

de justitiële jeugdinrichting.

Duur interventie Hangt af van de modaliteit, maar ongeveer 6 maanden tot 1 jaar.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Afdeling JR van BJAA

Korte beschrijving Vooralsnog wordt de methodiek gehanteerd volgens het protocol JR (Vedivo, 2001)JR vat straf op als een pedagogisch middel ter voorkoming van recidive en ter vergrotingvan sociale competentie en sociale binding, opdat de jongere gebruik kan maken vaneigen talenten en mogelijkheden.Enkele methodische punten komen voortdurend terug. Men werkt “cliënt centered” en“systeem-gericht” waarbij gebruik wordt gemaakt van het sociaal competentiemodel, desociale vaardigheidstraining en motiverende gespreksvoering. De begeleiding komt neerop het weer “op poten zetten” van het leven van de jongere. Jeugdreclassering heeft eenvaste plaats in de ketenunit, zowel in het pre-afdoeningsoverleg, het afdoeningoverleg ende scenario-overleggen.

Betrokkenheidouders

JR is actief in het gezin, de school, het werk en de vriendenkring van de jongere, om dezeals steunbronnen te activeren en te stimuleren. De ouders worden gezien als primairverantwoordelijk voor de opvoeding en worden hierop aangesproken.

Wijze vanrapporteren enverantwoorden

JR rapporteert aan haar opdrachtgevers binnen de afgesproken termijnen. De Raad voorde Kinderbescherming krijgt afschriften van alle rapportages en evaluatieverslagen inverband met haar casusregiefunctie.

Page 81: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 82: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6. 1 Algemene informatieDe leerstraffen van Reclassering Nederland gelden voor volwassenen.Er zijn drie reclasseringsinstellingen.

Reclassering Nederland, regio AmsterdamRegiokantoor Amsterdam en unitsWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93129, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 4604646Units AmsterdamTel: 020 • 5950950

Leger des Heils Reclassering/DagtrainingscentrumDe Reclassering Leger des Heils richt zich in het bijzonder op (jonge) mensen met ernstige huisvestings-,scholings-, arbeids-, en relatieproblemen, zorgmijders en mensen met psychische problemen. De doelgroepneemt in zwaarte maar ook in omvang toe. De omvangstoename betreft steeds meer mensen met meervoudigeproblematiek op het gebied van psychische klachten en werkloosheid.Weesperzijde 70, 1091 EH AmsterdamTel: 020 • 5623700Unit AmsterdamTel: 020 • 5623700Website: www.legerdesheils.nl

Jellinek VerslavingszorgCliënten die in het justitiële Arrondissement Amsterdam wonen, verslaafd zijn aan harddrugs, alcohol en/ofgokken en met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en die onder invloed een strafbaar feit hebbengepleegd.Vlaardingenlaan 5, AmsterdamPostbus 3907, 1001 AS AmsterdamTel: Jellinek Reclassering: 020 • 4087300Website: www.jellinek.nl

Servicepunt Reclassering op het parketHet Servicepunt is erop gericht om de communicatie tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de driereclasseringinstellingen te verbeteren.Het Servicepunt is een centraal in- en uitstroompunt voor alle reclasseringsprodukten.Een informatiepunt, voor OM en rechtbank, daar waar hiertoe behoefte is. Betere afstemming tussen deReclassering en het OM dient te leiden tot een efficiëntere doorstoom van zaken.Doordat het Servicepunt op het parket is gezeteld, kunnen zaken zowel inhoudelijk als procesmatig adequateraangepakt worden.Beleidsmedewerker: Margreet Wiegand, Tel: 020 5416072).Contactpersoon: Ester Strasek, Tel: 020 5412531 / 06 • 11358572

Page 83: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.2 Agressie in toomToelatingscriteria

De deelnemer:• Is niet jonger dan 18 jaar• Onderkent zich met gebruikmaking van geweld te hebben geuit naar personen of zaken in huis• Is gemotiveerd om zijn gewelddadige gedrag onder controle te krijgen• Is in staat zijn eigen gedrag binnen een groep te reflecteren en beschikt over een voldoende lerend vermogen• Is beschikbaar om overdag dan wel 's avonds training te volgen op een locatie die door de reclassering wordt

aangewezen• Heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Contra-indicaties• Totale ontkenners• Dominante psychiatrische en/of persoonlijkheidsstoornissen• Verslavingsproblematiek aan drugs of alcohol, die nog niet onder controle is

DoelstellingHet programma leert daders om samen te leven met anderen zonder zich gewelddadig te gedragen.

Duur van programma12 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur en twee evaluatiegesprekken.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma's reclassering Nederland, Arrondissement Amsterdam: J. Boonk.Wibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950

Juridisch kader• Het kan worden opgelegd als voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis.• Het kan tevens opgelegd worden als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling tot een voorwaardelijke

gevangenisstraf.• Bovendien kan het worden opgelegd als onderdeel van de daginvulling bij een penitentiair programma of bij

een veroordeling tot elektronisch toezicht.

De hierboven genoemde modaliteiten zijn de meest voorkomende, maar in principe kan het in elke vorm vantoezicht worden opgelegd.

Page 84: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.3 Arbeidstoeleiding-ATOToelatingscriteriaVoor een arbeidstoeleidingstraject komt iedereen uit de doelgroep van de reclassering in aanmerking,die aan de volgende voorwaarden voldoet:• is niet jonger dan 18 jaar• beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel, wat kan worden

aangetoond met een geldig legitimatiebewijs.• heeft een vaste woon-of verblijfplaats of voldoet daaraan anderszins.• beschikt over een (voorlopige) inschrijving bij het ziekenfonds of een andere

ziektekostenregeling;• verkeert in een zodanig stadium inzake problemen met politie en/of justitie, dat deze geen

belemmeringen (meer) vormen voor een begeleidingstraject.

Contra-indicatiesVoor deelname aan een arbeidstoeleidingstraject:• een ernstige psychiatrische stoornis;• een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet onder controle is;

DoelstellingHet bieden van de mogelijkheid om weer volwaardig aan het arbeidsproces mee te kunnen doen en/of een studieoppakken die uitzicht geeft op een zinvolle, perspectiefrijke dagbesteding, waarbij maximaal gebruik wordtgemaakt van de expertise van instanties en intermediairs die gespecialiseerd zijn in arbeidstoeleiding.

Duur van het programmaDe duur van het traject kan per persoon verschillen.Het is de bedoeling om deelnemers na een succesvolle plaatsing een periode te blijven volgen.

Informatie en aanmeldingBij de programmamedewerkers ATO Arrondissement Amsterdam, Jan van GilsWibautstraat 12, 1091 GM Amsterdam, Postbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Juridisch KaderArbeidstoeleiding vindt voornamelijk plaats:• als voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis (in kader Toezicht, hoeft niet specifiek genoemd te

worden).• als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling (in kader Toezicht, hoeft niet specifiek

genoemd te worden).• in het kader (en als onderdeel van) Elektronisch Toezicht en/of PP (in kader Toezicht, hoeft niet specifiek

genoemd te worden). (Kan in deze onderdeel zijn van 26 uur dagbesteding).• de hierboven genoemde modaliteiten zijn de meest voorkomende, maar in principe kan het in elke vorm van

Toezicht worden opgelegd.

Page 85: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.4 BudgetteringToelatingscriteria• Is tenminste 18 jaar• onderkenning van problemen om met geld om te gaan• beheersing van de Nederlandse taal

Contra-indicaties• een ernstige psychiatrische stoornis• een ernstige persoonlijkheidsstoornis• verstandelijk minderbegaafd• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet gestaakt en/of onder controle is.

DoelstellingDeelname aan het programma moet voorkomen dat de deelnemer (wederom) in een positiegeraakt waarin deze geen andere uitweg meer ziet dan het plegen van strafbare feiten,zoals vermogensdelicten en/of steunfraude. Dit doel wordt bereikt door de daders te leren:• systeem aan te brengen in geldzaken en vaardigheden te ontwikkelen;• inzicht krijgen en kennis vergaren in de verhouding van eigen inkomsten en uitgaven en hanteren van

schulden;• plannen op lange en korte termijn;• gebruik te maken van consumententips.

Duur van het programmaDe cursus beslaat 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma’s Reclassering Nederland, arrondissement Amsterdam: J. BoonkWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Juridisch kaderDit programma komt voor op de Nationale Menukaart Leerstraffen (NML) en heeft daarmee de officiële status vanleerstraf. Daarmee kan dit programma worden opgelegd als hoofdstraf, met uitsluiting van (bijna) alle anderemodaliteiten. De omvang van de straf is vastgesteld op 36 uur (leerstraf). Vanwege de status als leerstraf is hetniet langer mogelijk iemand dit programma te laten volgen, indien dit niet expliciet is opgelegd door de officier vanjustitie of de rechtbank. Het is dus ook niet langer mogelijk dit programma te verplichten als voorwaarde bijschorsing van de preventieve hechtenis en als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke straffen.Er zijn drie modaliteiten mogelijk, namelijk:• bij vonnis, waarbij het als hoofdstraf kan worden opgelegd, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke

of onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete, een andere taakstraf en/of een maatregel;• volgens het transactiemodel (OvJ-model), als voorwaarde ter voorkoming van verdere strafvervolging,

eventueel in combinatie met een werkstraf of andere leerstraffen, indien dit samen niet meer bedraagt dan120 uur taakstraf;

Deze Budgetteringstraining kan eventueel ook als RIP worden opgelegd! Dan is het dus geen hoofdstraf en geldthierboven genoemde modaliteit dus niet. In dat geval dient het gekoppeld te zijn aan een vorm van Toezicht.

Page 86: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.5 Dader-Slachtoffer LeerprojectToelatingscriteriaDe deelnemer:• is een strafrechtelijk meerderjarige dader (man of vrouw) van een delict met aanwijsbare ('natuurlijke')

slachtoffers, waarmee geen persoonlijke relatie bestond;• heeft de leeftijd 18 tot 25 jaar (of bij uitzondering iets jonger of ouder);• heeft het gepleegde misdrijf (op zijn minst gedeeltelijk) bekend en erkent dat er een slachtoffer is;• beheerst de Nederlandse taal redelijk.

Contra-indicatiesDe deelnemer:• lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis;• lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• is verstandelijk minderbegaafd;• heeft ernstige verslavingsproblemen; drugs- en alcoholverslaafden worden alleen toegelaten na overleg

tussen een instelling voor verslavingszorg en de coördinator en op grond van een voorstel in eenvoorlichtingsrapport;

• pleegde zedendelicten, brandstichtingen of emotioneel geladen delicten in de relationele sfeer;• is gedetineerd op het moment van aanmelding of bij de start van het programma.

DoelstellingBij dit programma staat gedragsverandering voorop, in de zin dat de deelnemer geen misdrijven meer pleegt. Ditdoel wordt bereikt door de deelnemer kennis en inzicht bij te brengen over de lijfelijke, materiële en/of psychischeschade die slachtoffers ondervinden, wat via een beoogde attitudeverandering leidt tot het gewenste gedrag.

Duur van het programmaDe deelnemers zijn verplicht binnen de periode van zeven weken een aantal bijeenkomsten bij te wonen.Bovendien moeten huiswerkopdrachten worden gemaakt. Met het oog op de effectiviteit mag tussen het delict ende start van het programma maximaal anderhalf jaar verstreken zijn en tussen de beslissing tot deelname en destart van het programma maximaal 6 maanden.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma’s Reclassering Nederland, arrondissement Amsterdam:H. ten Woude, J. BoonkWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nlBij eventuele oplegging als leerstraf zal naar Utrecht moeten worden uitgeweken.

Juridisch kaderDit programma komt voor op de Nationale Menukaart Leerstraffen (NML). Zie het Juridisch kader van LeerstrafBudgettering. De omvang van de straf is vastgesteld op 40 uur (leerstraf). Er zijn drie modaliteiten mogelijk,namelijk:• bij vonnis, waarbij het als hoofdstraf kan worden opgelegd, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke

of onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete, een andere taakstraf en/of een maatregel;• volgens het transactiemodel (OvJ-model), als voorwaarde ter voorkoming van verdere strafvervolging,

eventueel in combinatie met een werkstraf of andere leerstraffen, indien dit samen niet meer bedraagt dan120 uur taakstraf;

• de mogelijkheid blijft bestaan om dit programma op te nemen in de daginvulling bij een penitentiairprogramma.

Page 87: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.6 Elektronisch Toezicht (voordeurvariant)ToelatingscriteriaPer casus wordt bezien of het middel toepasbaar is c.q. een meerwaarde betekent in iemands resocialisatiegericht op het toekomstig voorkomen van recidive.Voorwaarden vooraf met betrekking tot deelname:• beschikbaarheid van (goed te keuren) huisvesting;• huisbezoek door de retter;• telefonische bereikbaarheid. Een “vaste” telefoonaansluiting is niet nodig;• goedkeuring en medewerking van de huisgeno(o)t(en);• geen bestaande onbeheersbare schulden;• brand en inbraakverzekering;• motivatie tot deelname;• dagbesteding van minimaal 26 uur per week;• akkoord zijn met het vrijhedenbeleid;• overeenkomst ET willen tekenen;• zijn dat de werkgever en dergelijke op de hoogte zullen zijn van het ET;• niet jonger zijn dan 18 jaar.Contra-indicaties• de deelnemer heeft een huur- of een schuld bij een Nutsbedrijf;• een of meer huisgenoten van betrokken hebben bezwaar tegen Elektronisch Toezicht;• de deelnemer weigert in te stemmen met deelname aan ET;• de deelnemer weigert een overeenkomst te tekenen met bepalingen en voorwaarden.

DoelstellingResocialisatie van de deelnemer.

Duur van het programmaBij ET als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling (voordeurvariant), stelt de rechter de duurvan het elektronisch toezicht vast.Het uitgangspunt hierbij is ET altijd in combinatie met een werkstraf (240 uur) te combineren.Eerst komt Elektronisch Toezicht, daarna de uitvoering van de werkstraf.Voor elektronisch toezicht in de laatste fase van de detentie (achterdeurvariant) geldt voorlopig een minimumperiode van 6 weken en een maximumperiode van 12 maanden.

Juridisch kaderDeelnemers aan Elektronisch toezicht (ET) kunnen we in twee categorieën onderscheiden:• verdachten die ET door de rechter krijgen opgelegd als bijzondere voorwaarde (voordeurvariant);• gedetineerden die de laatste fase van hun gevangenisstraf thuis onder ET kunnen doorbrengen

(achterdeurvariant). Zie info bij Penitentiaire Programma's.In bijzondere gevallen zou ET ook kunnen worden toegepast als alternatief voor een onvoorwaardelijkegevangenisstraf tot 6 maanden. Bijvoorbeeld als het OM of de Rechtbank van mening is dat een taakstraf nietvoldoende (zwaar) of niet mogelijk is (vanwege bijvoorbeeld de fysieke toestand van de verdachte). Ook kan dithet geval zijn als er sprake is van herhaalde recidive en/of als een eerder opgelegde taakstraf is mislukt.De opgelegde taakstraf en de voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf met als bijzondere voorwaarde elektronischtoezicht zijn afzonderlijke straffen.

Page 88: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.7 ExodusToelatingscriteriaExodus richt zich met name op:• gemotiveerde (ex)gedetineerden van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen, die na ontslag uit de

justitiële inrichting definitief een nieuwe wending aan hun leven willen geven en daarbij begeleiding zoeken;• gedetineerden van 18 jaar en ouder die in het kader van een voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling

buiten een justitiële inrichting aan een begeleidingsprogramma mogen deelnemen;• gedetineerden van 18 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een PP.Bewoners van Exodus dienen in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel, watkan worden aangetoond met een geldig legitimatiebewijs.

Contra-indicaties• een actuele en ernstige verslavingsproblematiek;• een ernstige psychiatrische problematiek;• niet gemotiveerd zijn om te willen stoppen met crimineel gedrag;• geen geldige identiteitspapieren.

DoelstellingExodus wil in samenwerking met de kerken en reclasseringsinstellingen, opvang en begeleiding bieden aan ex-gedetineerden en gedetineerden in hun eindfase detentie. Zij doet dit door middel van:• begeleide woonprojecten;• werkervaringsprojecten;• een begeleidingsprogramma waarin wordt gewerkt aan vier 'levenslijnen' te weten; wonen, werken, relaties en

zingeving die de bewoner dient te volgen tijden het verblijf in Exodus.

AanmeldingE. de LeeuwWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Duur van het programmaEen opname in Exodus kan maximaal een jaar duren.

Juridisch kaderEen opname in Exodus is onder verschillende modaliteiten mogelijk zoals:• voorwaarde ("deelname Exodus") bij schorsing preventieve hechtenis;

Gezien de korte tijd die beschikbaar is binnen de preventieve hechtenisfase is het van belang snel tehandelen. OvJ en RC informeren en adviseren. Intake regelen in deze fase door programmamedewerker enrapporteren hieromtrent. Geschiktheid kandidaat en garantstelling Exodus benoemen in rapportage, evenalsin advies onder voorwaarde schorsing preventieve hechtenis specifiek benoemen: plaatsing exodus enverplicht reclasseringscontact.

• bijzondere voorwaarde ("deelname Exodus") bij vonnis;• ook hierbij geldt dat "deelname Exodus" en het verplicht reclasseringscontact specifiek in het vonnis moeten

zijn vermeld;• binnen een PP: Dit is de reguliere PP - route waar Exodus als woonprogramma deel van uitmaakt en waar de

Reclassering de verantwoordelijke instantie is betreffende uitvoering en toezicht. Bij Exodus is sprake van 24-uurs begeleiding;

• vrijwillig.

Page 89: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.8 GoldsteinToelatingscriteria• men behoort tot de leeftijdsgroep van 18 t/m 25 jaar;• motivatie om aan een vaardigheidstekort te werken;• in een groep kunnen en willen werken;• men is beschikbaar om de training overdag dan wel ‘s avonds te volgen op een locatie

die door de reclassering wordt aangewezen;• redelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Contra-indicaties• een ernstige psychiatrische stoornis;• een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet gestaakt/onder controle is.

DoelstellingBij dit programma staat gedragsverandering voorop in de zin dat de deelnemer geen strafbarefeiten meer pleegt. Dit doel wordt bereikt door:• deelnemers trachten inzicht te geven in eigen gedrag en functioneren;• deelnemers bewust te maken van vaardigheidstekorten en -mogelijkheden;• deelnemers te leren vaardigheden te kunnen toepassen.

Duur van het programmaDe goldsteintraining is een groepstraining van 4 bijeenkomsten per vaardigheid, die minimaal2 en maximaal 2,5 uur duren. Tussentijdse instroom is niet mogelijk. Deelnemers kunnen aanmeerdere goldsteintrainingen meedoen om meerdere vaardigheden te kunnen leren toepassen.

Informatie en aanmeldingCoördinator leerprogramma’s Reclassering Nederland, Arrondissement Amsterdam: J. BoonkWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Webiste: www.reclassering.nl

Juridisch kaderDit programma komt voor op de Nationale Menukaart Leerstraffen (NML) en heeft daarmee de officiële status vanleerstraf. Daarmee kan dit programma worden opgelegd als hoofdstraf, met uitsluiting van (bijna) alle anderemodaliteiten. De omvang van de straf is vastgesteld op 36 uur (leerstraf). Vanwege de status als leerstraf is hetniet langer mogelijk iemand dit programma te laten volgen, indien dit niet expliciet is opgelegd door de officier vanjustitie of de rechtbank. Het is dus ook niet langer mogelijk dit programma te verplichten als voorwaarde bijschorsing van de preventieve hechtenis en als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke straffen.Er zijn drie modaliteiten mogelijk, namelijk:• bij vonnis, waarbij het als hoofdstraf kan worden opgelegd, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke

of onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete, een andere taakstraf en/of een maatregel;• volgens het transactiemodel (OvJ-model), als voorwaarde ter voorkoming van verdere strafvervolging,

eventueel in combinatie met een werkstraf of andere leerstraffen, indien dit samen niet meer bedraagt dan120 uur taakstraf;

Deze Goldsteintraining kan eventueel ook als RIP worden opgelegd! Dan is het dus geen hoofdstraf en geldthierboven genoemde modaliteit dus niet. In dat geval dient het gekoppeld te zijn aan een vorm van Toezicht.

Page 90: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.9 Huiselijk Geweld - Daderbehandeling de WaagToelatingscriteriaDe deelnemer:• is tenminste 18 jaar oud;• is een man die is veroordeeld of in afwachting van een veroordeling, voor het plegen van lichamelijk,

psychisch en/of seksueel geweld tegen de vrouwelijke partner;• heeft het gepleegde delict (tenminste gedeeltelijk) bekend;• is gemotiveerd om zijn gewelddadige gedrag onder controle te krijgen;• is in staat over zijn eigen gedrag binnen een groep te reflecteren en beschikt over voldoende lerend

vermogen;• is beschikbaar om overdag dan wel 's avonds de training te volgen op een locatie die door de reclassering

wordt aangewezen;• heeft voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Contra-indicaties• een ernstige psychiatrische stoornis;• een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• verstandelijk minderbegaafd;• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet onder controle is;• totale ontkenning en ontbreken van motivatie tot verandering;• het niet in groepsverband kunnen functioneren/ leren als gevolg van intellectuele, psychische, culturele of

fysieke factoren.

DoelstellingHet programma tracht herhaling van gewelddadig gedrag in huiselijke en relationele kring te voorkomen.

Duur van het programmaDe deelnemer is verplicht aan het gestructureerde programma, dat bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van2,5 uur, deel te nemen.

Informatie en aanmeldingVia de procedure bij de Waag!Let op: voor de lichtere en middelzware categorie huiselijk geweld loopt er het Terugval preventieagressieprogramma bij de Reclassering Amsterdam!A. Vilters.Wibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 595 09 50Website: www.reclassering.nl

Juridisch kaderHuiselijk Geweld richt zich met name op de preventieve hechtenis fase van de dader (vroeghulp).Er zijn verschillende modaliteiten mogelijk zoals:• voorwaarde bij schorsing preventieve hechtenis; Gezien de zwaarte van de strafoplegging en de behandeling

die hier tegenover staat is het nodig binnen de preventieve hechtenis fase een gedegen intake voor debehandeling te laten doen ("de Waag')."Deelname Huiselijk Geweld" kan door de reclassering worden verplicht in het kader van het VerplichtReclasseringscontact, maar het verdient de voorkeur te adviseren de behandeling specifiek te noemen als voorwaarde bij schorsing preventieve hechtenis;

• bijzondere voorwaarde bij vonnis; "Deelname Huiselijk Geweld" kan door de reclassering worden verplicht inhet kader van het Verplicht Reclasseringscontact, maar het verdient de voorkeur te adviseren de behandelingspecifiek te noemen in het vonnis als bijzondere voorwaarde;

• vrijwillig.

Page 91: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.10 Intensieve Trajectbegeleiding (ITB)Terugdringen van recidive bij Harde Kern Jongeren en Veelplegers, woonachtig in Amsterdam in de leeftijd van17 tot 25 jaar. Het gaat om jongeren die vermeld staan op de Harde Kern lijst of de lijst Potentieel JeugdigeVeelplegers van de Ketenunits. Ook de jongeren die vermeld staan op de lijst Zeer Actieve Veelplegers kunnen inaanmerking komen voor deelname aan ITB.

Inhoud programmaOnderzoek Met het diagnostisch instrument Risc wordt onderzoek gedaan naar de criminogene factoren.Bovendien wordt een huisbezoek afgelegd, informatie ingewonnen bij de ketenunit en worden de mogelijkhedenvoor elektronisch toezicht onderzocht. Tevens wordt informatie opgevraagd over het schoolverleden bij hetRegionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters. Op basis van dit onderzoek wordt eenindividueel plan van aanpak opgesteld.Bij de start van het ITB traject vindt eveneens een intake plaats door het Centrum voor Ambulante ForensischePsychiatrie, De Waag. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van het ITB traject.ET Elektronisch Toezicht wordt in de eerste drie maanden zowel als controle middel gebruikt als middel omgedrag te beïnvloeden. Beperkte vrijheden worden toegestaan naar aanleiding van positief gedrag en bij (dreigingvan of aantoonbaar) risicovol gedrag worden deze ingeperkt of teruggenomen. Doel van ET bij deze doelgroep isom de dagbesteding en de vrije tijd te leren structureren.Dagbesteding Afgestemd op de individuele deelnemer wordt een structurele dagbesteding gezocht bestaandeuit werk en/ of scholing. Hiernaast worden sportactiviteiten ondernomen en nemen de deelnemers deel aan decursus ‘Media en Presentatie’ (RN in samenwerking met Be at the Media).Trainingen Deelname aan training ‘Terugval Preventie Harde Kern’, gegeven door De Waag, en eventueelaangevuld met een individuele behandeling. Daarnaast volgende deelnemers standaard de training ‘RiskantMiddelengebruik’ (Jellinek) en de ‘Budgetteringstraining’ (RN).Intensief reclasseringstoezicht Tenminste tweemaal per week vinden, buiten de dagbestedingsactiviteiten en detrainingen om, face-to-face contacten plaats. Naast het contact met de deelnemer, wordt actief contact gezochten onderhouden met zijn omgeving zoals ouders, school, werk, politie en de ketenunit.Nazorg Na afloop van het 6 maanden durende ITB traject, wordt nog drie maanden (of langer indiengeïndiceerd) nazorg gegeven door middel van regulier, minder intensief, reclasseringstoezicht.

Profiel deelnemersHet zijn jongeren die enerzijds heel berekenend overkomen en anderzijds impulsief (agressief) gedrag vertonen.Allen hebben problemen met autoriteiten en staan buiten de samenleving. Bovendien is er sprake vanmeervoudige problematiek; op verschillende levensgebieden bestaan structurele problemen. Het ontbreekt henaan basale (sociale) vaardigheden. Ongestructureerd en ongedisciplineerd zijn typerend. Motivatie om aan ITBdeel te nemen is geen vereiste, maar deelname moet ook niet pertinent worden afgewezen. Er wordt tijdgenomen voor het doorbreken van weerstand en het opbouwen van motivatie. Jongeren met een lichtverstandelijke beperking kunnen ook deelnemen.

ModaliteitHet programma ITB kan worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij schorsing of bij vonnis. Daarnaast kanhet worden uitgevoerd in het kader van de ISD maatregel. De vervangingswaarde van ITB is door het OM gesteldop 3 tot 4 maanden onvoorwaardelijk. Bij 17 jarigen zal geen ET plaatsvinden, waardoor de vervangingswaardelager is; ongeveer 1 maand. Het is voor de motivatie van belang dat deelnemers het ITB instromen vanuitdetentie of preventieve hechtenis. Bovendien moeten alle openstaande zaken worden gevoegd en openstaandedetenties moeten zijn uitgezeten.

Informatie en aanmeldingWilt u meer weten over ITB, neem dan contact op met de coördinator van het ITB-team: Marije StoterTel: 020 • 5950882E-mail: [email protected]

Page 92: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.11 Training Cognitieve Vaardigheden (CoVa)Denken is de basis van gedrag. En juist daar gaat het bij circa 60% van de delictplegers structureel mis. Hetontbreekt hen aan denkvaardigheden, waardoor ze eerst handelen en dan pas gaan nadenken. Om crimineelgedrag te veranderen moeten denkpatronen en attitudes beter op elkaar worden afgestemd. Dat is wat de trainingCognitieve Vaardigheden (CoVa) beoogt.

Inhoud trainingHet oplossen van problemen; het kritisch beoordelen van situaties. Voor veel mensen praktijk van alle dag. Maarvoor delictplegers maar al te vaak de momenten waarop het mis gaat. Ze hebben moeite om zich in te leven inanderen. Ook slecht ontwikkelde normen en waarden spelen hen parten. En dat zien we terug in recidivecijfers.Juist door het ontbreken van deze vaardigheden vervallen ze keer op keer in crimineel gedrag. De CoVa speelthier op in. Door patronen bloot te leggen. Door te werken aan de motivatie, maar ook door individuele kenmerkenen situaties onder de loep te nemen. In het kort besteedt de training aandacht aan de volgende onderwerpen:• Motivatie, waarden en persoonlijkheid• Het oefenen van sociaal gedrag en het uitvoeren van opdrachten• Nadenken over effecten op korte en lange termijn.De training zelf is ook opgezet volgens het principe ‘eerst denken, dan doen’. Zo wordt eerst geleerd om tebrainstormen en besluiten te nemen. Pas daarna wordt geoefend met het oplossen van problemen.

Profiel DeelnemersHet zijn vooral die delictplegers die impulsief, egocentrisch en kortzichtig zijn. Vaak hebben ze gewelds- ofzedendelicten gepleegd of met drugs hun geld verdiend. Met het instrument RISc stelt de reclassering vast ofdeze criteria opgaan. Verder valt op• Weinig controle over de manier van handelen• Zich niet bewust van wat hun gedrag teweeg brengt• Onverschilligheid t.o.v. slachtoffers en de maatschappij

Na de training worden de volgende winstpunten gesignaleerd:• Positief-kritische houding bij het beoordelen van situaties• Verbetering van het inlevingsvermogen• Meer vermogen om problemen op te lossen• Verbeterde normen en waarden

CriteriaVoor deelname aan de cursus is de minimumleeftijd 18 jaar. Verder moet de dader een geldige verblijfstatushebben en een redelijke kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Psychische problemen zijn nietsnel een reden tot uitsluiting. Naast deze ‘harde’ criteria is het ook belangrijk dat een delictpleger actief mee wildoen en zich realiseert dat trainingen niet gemist mogen worden.

Advies op MaatDe reclassering adviseert de CoVa training als uit RISc blijkt dat het aan cognitieve vaardigheden ontbreekt.Zeker als het recidive risico hoog is of als de delictpleger extreem laag scoort op denkkracht.

TijdsinvesteringDe training omvat 22 sessies van ca 2,5 uur. De sessies vinden tweemaal per week plaats, zodat in driemaanden een compleet programma wordt afgerond.

StrafmaatDe training vraagt een flinke investering van alle betrokken partijen. Daarom moet de CoVa onlosmakelijk deeluitmaken van de strafmaat. Het moet duidelijk zijn welke consequenties er zijn als dit deel van de straf niet wordtingevuld. OM en ZM kunnen de CoVa opnemen in hun vonnis door om reclasseringstoezicht te vragen en daarbijook te vermelden ’ook als dat inhoudt deelname aan de training Cognitieve Vaardigheden’. Daarnaast kan deCoVa ook als bijzonder voorwaarde worden opgelegd bij een schorsing, bijvoorbeeld in combinatie met eentoezicht.

Meer informatieWilt u meer weten over de CoVa, neem dan contact op met het servicepunt. Voor achtergronden over de CoVakunt u ook terecht op www.justitie.nl/recidive.

Page 93: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.12 Penitentiaire programma'sGlobale inhoud van het programmaEen penitentiair programma bestaat uit verplichte deelname aan activiteiten voor ten minste 26 uur per week.Deze activiteiten worden per deelnemer vastgesteld en richten zich met name op:• arbeidstoeleiding (werk, het verkrijgen van een vakdiploma, gewenning aan het arbeidsproces);• stimuleren van zelfredzaamheid (sociale vaardigheden, vergroten van de zelfdiscipline, budgettering,

woonbegeleiding etc.);• behandeling van een psychische stoornis of verslaving.

Elektronisch ToezichtElektronisch Toezicht is in veel gevallen een vast onderdeel van een penitentiair programma.In deze gevallen wordt elektronisch toezicht als volgt opgelegd:• na een gesloten inrichting: toepassing ET minimaal tijdens de eerste 16 weken;• na een half open inrichting: toepassing ET minimaal tijdens de eerste 12 weken;• na een open inrichting: toepassing ET als PP alleen uit werken bestaat.

ToelatingscriteriaAlleen gedetineerden die tot een langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, kunnen in aanmerkingkomen voor een penitentiair programma. Een penitentiair programma is geen recht, maar kan worden toegestaanonder bepaalde voorwaarden. Voor deelname aan een penitentiair programma komen gedetineerden inaanmerking die:• volwassen zijn of volgens het volwassenstrafrecht zijn berecht;• onherroepelijk zijn veroordeeld voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal een jaar;• bij de aanvang van het penitentiair programma tenminste de helft van de bruto-strafduur (dus zonder rekening

te houden met de vervroegde invrijheidsstelling) hebben ondergaan;• een strafrestant hebben van minimaal zes weken en maximaal twaalf maanden;• beschikken over een aanvaardbaar verblijfsadres.

Contra-indicaties• de gedetineerde ondergaat een vrijheidsstraf waarvan de einddatum nog niet vaststaat;• de gedetineerde heeft tevens een maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

opgelegd gekregen, waarvan de tenuitvoerlegging nog moet aanvangen;(nb. iemand die veroordeeld is totTBS met voorwaarden kan wel voor instroom PP in aanmerking komen);

• Het staat vast dat de gedetineerde na de detentie wordt uitgezet of uitgeleverd;• de gedetineerde verblijft in een extra beveiligde inrichting;• de gedetineerde heeft een ernstige psychiatrische stoornis;• de gedetineerde heeft een huur- of schuld bij een Nutsbedrijf;• een of meer huisgenoten van betrokkenen hebben bezwaar tegen Elektronisch Toezicht;• de gedetineerde weigert in te stemmen met deelname aan ET en aan de voorgestelde programma's;• de gedetineerde weigert een overeenkomst te tekenen met bepalingen en voorwaarden.

DoelstellingPenitentiaire programma's moeten gedetineerden voorbereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving,doordat het een geleidelijke overgang mogelijk maakt van detentie naar de samenleving zonder daadwerkelijkecelstraf, maar wel onder toezicht en met begeleiding. Van een succesvolle terugkeer kan worden gesprokenindien de ex-gedetineerde niet meer recidiveert.

Duur van het programmaEen penitentiair programma duurt minimaal zes weken en maximaal een jaar.

AanmeldenP. Walhout, Wibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Page 94: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.13 Seksueel aan bandenToelatingscriteriaDe deelnemer:• Is ten minste 18 jaar;• Wordt verdacht van een zedendelict gepleegd in arrondissement Alkmaar, Haarlem, Amsterdam of Utrecht;• Heeft het delict (op zijn minst gedeeltelijk) bekend;• Wil stoppen met het plegen van zedendelicten;• Is in staat actief aan een groepsprogramma deel te nemen;• Is beschikbaar om overdag dan wel ‘s avonds de training te volgen op een locatie die door de reclassering

wordt aangewezen.

Contra-indicaties• Een ernstige psychiatrische stoornis;• Een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• Verstandelijk minderbegaafd (zie verwijzing 'Kleine Johannes Amsterdam');• Verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet onder controle is;• De zwaarte van het delict geeft reden om elders een behandeling te zoeken.

DoelstellingBij dit programma staat het voorkomen van recidive van zedendelicten voorop. Dit doel wordtnagestreefd door de dader te leren:• Zicht te krijgen op de wijze waarop hij zichzelf in een delictsituatie bracht;• De verantwoordelijkheid voor de gepleegde delicten te nemen;• De gevolgen daarvan voor de slachtoffers onder ogen te zien;• Risicovolle situaties te vermijden;• Gedragsalternatieven te ontwikkelen om hiermee controle te krijgen over de neiging

zedendelicten te plegen.

Duur van het programmaEr zijn twee verschillende programma's:• één voor exhibitionisten;• één voor ontuchtplegers met minderjarigen.Beide programma's bestaan uit 25 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma Reclassering Nederland, Arrondissement Amsterdam:L. Sanders, H. Ten WoudeWibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Juridisch kader• Het kan worden opgelegd als voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis (eventueel

als onderdeel van een Toezicht, dan wel ook het programma expliciet benoemen).• Het kan tevens worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling tot een (gedeeltelijk)

voorwaardelijke gevangenisstraf. (eventueel als onderdeel van een Toezicht, dan wel ook het programmaexpliciet benoemen).

• bovendien kan het worden opgelegd als onderdeel van de daginvulling bij een Penitentiair Programma of bijeen veroordeling tot Elektronisch Toezicht.

De hierboven genoemde modaliteiten zijn de meest voorkomende, maar in principe kan het in elke vorm vanToezicht worden opgelegd.

Page 95: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.14 Sociale VaardigheidToelatingscriteria• cliënt met specifieke vaardigheidsbehoeften, die individuele benadering vereisen;• men behoort tot de leeftijdsgroep van 18 t/m 25 jaar (man of vrouw);• men is beschikbaar om de training 's avonds en overdag te volgen op een locatie die door reclassering wordt

aangewezen;• men beheerst de Nederlandse taal redelijk.

Contra-indicaties• een ernstige psychiatrische stoornis;• een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet gestaakt of onder controle is;• verstandelijk minderbegaafd.

DoelstellingBij dit programma staat gedragsverandering voorop, in de zin dat de deelnemer geen strafbare feiten meerpleegt. Dit doel wordt onder andere bereikt door een positief zelfbeeld te bevorderen, waardoor ruimte ontstaatom respect te krijgen voor anderen en voor de leefomgeving, waardoor de kans wordt verkleind dat uit frustratieof onmacht delicten worden gepleegd.

Duur van het programmaDe deelnemers van de individuele SOVA-training zijn verplicht alle 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur bij tewonen.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma’s Reclassering Nederland, arrondissement Amsterdam:J. Boonk.Wibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Juridisch kaderZie ook: Leerstraf Budgettering. Er zijn drie modaliteiten mogelijk, namelijk:• bij vonnis, waarbij het als hoofdstraf kan worden opgelegd, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke

of onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete, een andere taakstraf en/of een maatregel;• volgens het transactiemodel (OvJ-model), als voorwaarde ter voorkoming van verdere strafvervolging,

eventueel in combinatie met een werkstraf of andere leerstraffen, indien dit samen niet meer bedraagt dan120 uur taakstraf;

Deze Sociale Vaardigheidstraining kan eventueel ook als RIP worden opgelegd! Dan is het dus geen hoofdstrafen geldt hierboven genoemde modaliteit dus niet. (zie ook de SOVA-RIP-groep) In dat geval dient het gekoppeldte zijn aan een vorm van Toezicht.

VergelijkbaarGoldstein.

Page 96: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.15 Sociale vaardigheid: Groepstraining als reïntegratieprogrammaToelatingscriteriaDe training is bestemd voor meerderjarigen (vanaf 18 jaar, zowel man als vrouw) die naar aanleiding van hetveroorzaken van overlast en /of het plegen van een (groeps- of individueel) delict met Justitie en /of Politie inaanraking zijn gekomen of door risicovol gedrag dreigen te komen. De training is laagdrempelig van opzet. Dekandidaat-deelnemers moeten trainbaar en in staat zijn de training met succes te voltooien.

Contra-indicaties• een ernstige psychiatrische stoornis;• een ernstige persoonlijkheidsstoornis;• verslavingsproblematiek waarbij het gebruik van middelen nog niet onder controle is.

DoelstellingDit programma is gericht op:• versterking van de sociale vaardigheden op de alledaagse leefgebieden;• vergroten van sociale competentie;• verminderen of opheffen van risicovol gedrag;• terugdringen van recidive.

Duur van het programmaTotaal acht bijeenkomsten van 2 uur. De deelnemers zijn verplicht alle trainingen bij te wonen. Afhankelijk van deernst van het delict en de persoonlijke problematiek kan een vervolgtraining op maat worden gegeven, waardoorhet mogelijk is van de tijdsduur af te wijken.

In het kort voor het rapportMet dit programma worden praktische en sociale vaardigheden aangeleerd en/of versterkt. Het gaatom vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van taken uit het dagelijks leven. Cliënten kunnenhierdoor adequaat invloed uitoefenen op hun maatschappelijk functioneren en riskant gedrag vermijden. Detraining is vooral bedoeld voor jongeren die overlastdelicten hebben gepleegd.

Informatie en aanmeldingBij de coördinator leerprogramma's Reclassering Nederland, Arrondissement Amsterdam:J. Boonk. Wibautstraat 12, 1091 GM AmsterdamPostbus 93127, 1090 BC AmsterdamTel: 020 • 5950950Website: www.reclassering.nl

Juridisch kader• Het kan worden opgelegd als voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis (eventueel

als onderdeel van een Toezicht, dan wel ook het programma expliciet benoemen).• Het kan tevens worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling tot een (gedeeltelijk)

voorwaardelijke gevangenisstraf. (eventueel als onderdeel van een Toezicht, dan wel ook het programmaexpliciet benoemen).

• bovendien kan het worden opgelegd als onderdeel van de daginvulling bij een Penitentiair Programma of bijeen veroordeling tot Elektronisch Toezicht (voor- en achterdeurvariant)

De hierboven genoemde modaliteiten zijn de meest voorkomende, maar in principe kan het in elke vorm vanToezicht worden opgelegd.

Page 97: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.16 Training DelictpreventietrainingDoelstelling Het doel van de Delictpreventietraining is dat een cliënt vaardigheden ontwikkelt of

versterkt die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van taken, opdat de tekorten bij dievaardigheden niet langer tot delictgedrag leiden.Een eerste subdoel is dat de cliënt zijn gedragstekorten kan herkennen en met geleerdegedragsalternatieven kan aanvullen;Een tweede subdoel is dat de cliënt weet wat hij moet doen of laten om zijn delictgedragom te buigen naar ‘delict-vrij’ gedrag.

Doelgroep • Cliënten die wegens overlast en/of een (groeps-)delict met justitie in aanraking zijngekomen.

• Cliënten moeten geschikt zijn voor training in groepsverband.• Contra-indicaties• Cliënten die geestelijk dan wel lichamelijk afhankelijk zijn van drugs.• Cliënten die ernstige psychiatrische problematiek hebben.

Duur van de training De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. 1 intakegesprek 8 groepsbijeenk.en 1eindgesprek. Huiswerkopdrachten mee. Totaal 26 uur.

Wanneer opleg Transactie of door de rechter als leerstraf.

Uitvoering Reclassering Leger des Heils.

Korte beschrijving Het programma bestaat uit een combinatie van voorlichting en gedragstrainingen.Het voorlichtingsdeel van de delictpreventietraining bestaat uit informatie over:• het (jeugd)strafrecht en justitiële procedures;• de effecten van gedrag op anderen (en andersom) in het algemeen;• de gevolgen van het delict voor het slachtoffer in het bijzonder;• het ontstaan van agressie in bepaalde situaties.Een belangrijk deel van de training wordt gewijd aan besprekingen door de cliënten van‘hun’ delicten. Het gaat dan voornamelijk over het delict en wat eraan vooraf ging. Debedoeling hiervan is om het scenario van een delict boven water te krijgen, opdat ingrepenin dat scenario mogelijk worden.In de delictpreventietraining leert de cliënt de volgende vaardigheden:• nee-zeggen tegen vrienden (in groepen);• de toepassing van gedragsregels in de omgang met autoriteiten;• de inschatting van het risico dat ongewenst gedrag optreedt (in bepaalde situaties);• voorkoming of beheersing van agressie in risicovolle situaties;• weerstand tegen verleidingen;• ontwikkeling van alternatieven voor de verleidingen.De precieze opbouw van het programma is telkens afhankelijk van de samenstelling vande groep en de vastgestelde vaardigheidstekorten van de cliënten.Aan het eind van iedere bijeenkomst krijgt de cliënt in aanvulling op de training individuelehuiswerkopdrachten.

Afsluiting Het programma wordt afgesloten met een rapportage waarin wordt beschreven wat deindicaties voor de training waren; wat de opstelling van de deelnemer was; welkecognitieve en gedragsvaardigheden zijn ontwikkeld of versterktDaarnaast worden in de rapportage concrete aandachtspunten en praktischeaanbevelingen gedaan ten behoeve van de deelnemer en de vaste begeleider.

Wijze vanrapporteren

Na afloop van de training wordt het eindverslag naar de vaste begeleider van deReclassering gestuurd.

Aanmelden Jeugdzorg & Reclassering Leger des Heils, Weesperzijde 70, Tel. 020 • 562 37 [email protected] en Servicepunt

Page 98: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.17 Training ArbeidsmotivatieDoelstelling De Arbeidsmotivatietraining heeft twee doelen.

Het eerste doel is dat de deelnemer de vaardigheden, inzet, houding, mentaliteit enmotivatie krijgt die van belang zijn voor een baan.Het tweede doel is dat de deelnemer voldoende basiskennis heeft vanarbeidsvoorzieningen en op werk gerichte organisaties.Er zijn ook twee subdoelen:Het eerste subdoel is dat de persoonlijke interesses en vaardigheden van dedeelnemer door een beroepskeuzetest in kaart zijn gebracht;Het tweede subdoel is dat de deelnemer zelf een curriculum vitae heeft geschreven.

Doelgroep • Cliënten die werkloos zijn en die mede als gevolg hiervan delicten hebbengepleegd.

• Cliënten moeten geschikt zijn voor training in groepsverband.• Contra-indicaties• Cliënten die geestelijk dan wel lichamelijk afhankelijk zijn van drugs.• Cliënten die ernstige psychiatrische problematiek hebben.

Duur van de training De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. 1 intakegesprek 8groepsbijeenkomsten en 1 eindgesprek. De cursisten krijgen huiswerkopdrachten mee.De totale training staat voor 26 uur

Wanneer opleggen Transactie of door de rechter als leerstraf

Ontwikkelaar/ uitvoerder Reclassering Leger des Heils.

Korte beschrijving De inhoud van het programma bestaat uit een combinatie van voorlichting oververschillende onderwerpen en trainingen voor verschillende vaardigheden. De nadrukligt op de combinatie van twee soorten training:Training van cognitieve vaardigheden, zoals de formulering van eigen interesses envaardigheden; het maken van een curriculum vitae en een beroepskeuzetest.Training van gedragsvaardigheden, met name gespreks- en presentatievaardighedenvoor sollicitaties.De rol van het justitieverleden bij (terug)komst op de arbeidsmarkt is een essentieelonderdeel van alle trainingen in het kader van dit programma. Bij iedere gelegenheiddie zich voordoet wordt aan de deelnemer geleerd hoe hij met dit gegeven om kangaan.Een deel van de Arbeidsmotivatietraining bestaat uit een intensieve oriëntatie op dearbeidsmarkt en haar voorzieningen. Onderdelen van deze oriëntatie zijn:gesprekken met vertegenwoordigers van instituten en bedrijven;bezoeken aan voorzieningen en werkplekken;voorlichting door ervaringsdeskundigen.Aan het eind van iedere dag worden individuele huiswerkopdrachten gegeven.

Afsluiting Het programma wordt afgesloten met een rapportage waarin wordt beschreven wat deindicaties voor de training waren; wat de opstelling van de deelnemer was; welkecognitieve en gedragsvaardigheden zijn ontwikkeld of versterktDaarnaast worden in de rapportage concrete aandachtspunten en praktischeaanbevelingen gedaan ten behoeve van de deelnemer en de vaste begeleider.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training wordt het eindverslag naar de vaste begeleider van deReclassering gestuurd.

Aanmelden Jeugdzorg & Reclassering Leger des HeilsWeesperzijde 70Tel: 020 • [email protected] en Servicepunt

Page 99: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.18 Training AgressiebeheersingDoelstelling Het doel is dat een deelnemer zijn gewelddadig gedrag voorkomt en/of beëindigd.

Een eerste subdoel is dat hij zicht krijgt op zijn eigen gedrag en agressieketen.Een tweede subdoel is dat de deelnemer cognitieve vaardigheden leert waarmee hijinvloed kan uitoefenen op het denken over zijn gedrag en zijn agressie(keten).Een derde subdoel is dat de deelnemer gedragsvaardigheden leert waarmee hijrisicosituaties zonder geweld kan tegemoet treden.

Doelgroep • Cliënten die wegens overlast en/of een (groeps)geweldsdelict met justitie inaanraking zijn gekomen. Het betreft voornamelijk plegers van ‘lichtere’geweldsdelicten (agressief gedrag in het verkeer, ruzie, medeplichtigheid aan eenvechtpartij).

• Cliënten moeten geschikt zijn voor training in groepsverband.Contra-indicaties:• Cliënten die geestelijk dan wel lichamelijk afhankelijk zijn van drugs;• Cliënten die ernstige psychiatrische problematiek hebben.

Duur van de training De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. 1 intakegesprek 8groepsbijeenkomsten en 1 eindgesprek. De cursisten krijgen huiswerkopdrachten mee.De totale training staat voor 26 uur.

Wanneer opleggen Transactiemodel of door de rechter als leerstraf.

Ontwikkelaar/ uitv. Reclassering Leger des Heils.

Korte beschrijving Het programma bestaat uit een combinatie van voorlichting, over gedrag en hetontstaan van agressie, en trainingen voor verschillende gedrags- en cognitievevaardigheden.Een belangrijk deel van de training wordt gewijd aan ontleding van agressieketens.Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op:• persoonlijke risicosituaties en mogelijke reacties van de cliënt;• de gevoelens bij bepaalde reacties;• de door de cliënt gewenste reacties;• de gevoelens die de cliënt zal hebben bij die gewenste reacties.De cliënt leert het volgende:• risico in te schatten van agressief gedrag in bepaalde situaties;• gedrag te kiezen op grond van het doel van zijn gedrag;• rationeel bedenken van alternatief gedrag;• ontspanning en non-verbale communicatie.Aan het eind van iedere bijeenkomst worden in aanvulling op de training individuelehuiswerkopdrachten gegeven.

Afsluiting Het programma wordt afgesloten met een rapportage waarin wordt beschreven wat deindicaties voor de training waren; wat de opstelling van de deelnemer was; welkecognitieve en gedragsvaardigheden zijn ontwikkeld of versterktDaarnaast worden in de rapportage concrete aandachtspunten en praktischeaanbevelingen gedaan ten behoeve van de deelnemer en de vaste begeleider.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training wordt het eindverslag naar de vaste begeleider van deReclassering gestuurd.

Aanmelden Jeugdzorg & Reclassering Leger des HeilsWeesperzijde 70Tel: 020 • [email protected] en Servicepunt

Page 100: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.19 Training Ouders PresentDoelstelling De cursus richt zich op het aanreiken van nieuwe opvoedingsmethodes met als doel,

dat de ouder adequater omgaat met het spijbelprobleem. Het uiteindelijke doel is, dathet spijbelen wordt teruggedrongen.

Doelgroep De cursus is bedoeld voor ouders van jongeren die zich schuldig maken aansignaalverzuim, de zogeheten hardnekkige spijbelaars.contra-indicatie: geen overheersende verslavings- of psychiatrische problematiek.

Duur van de training De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. 1 intakegesprek 8groepsbijeenkomsten en 1 eindgesprek. De cursisten krijgen huiswerkopdrachten mee.De totale training staat voor 26 uur

Wanneer opleggen Transactie door de officier van justitie/secretaris ketenunit in combinatie met eenverplicht reclasseringscontact gedurende een half jaar.Selectie heeft vantevoren plaatsgevonden. Er is slechts een modaliteit van toepassingnamelijk: Transactie bij voorwaarde. Dit houdt in dat ter voorkoming van verdere strafvervolgingde OvJ het Toezicht door de RN en het leerprogramma door het Leger des Heils alsvoorwaarde bij Transactie oplegt. Benoem de geschiktheid van de kandidaten in de rapportage en in het advies - ondervoorwaarde bij transactie - specifiek: deelname leerprogramma Ouders: Present! enToezicht. bij voorwaardelijk sepotbij kantonrechter (bij hoge uitzondering)

Ontwikkelaar/ uitv. Reclassering Leger des Heils.

Korte beschrijving intake gesprek (individueel): ouders worden geïnformeerd over inhoud cursus engemotiveerd om deel te nemen aan de cursus.• Training 1: oriëntatie en uitwisseling van ervaringen• Training 2: puberteit• Training 3: effectief opvoeden 1• Training 4: effectief opvoeden 2• Training 5: waarheen met problemen met kinderen• Training 6: naar school voor je toekomst• Training 7: hoe de school is georganiseerd• Training 8: eindevaluatie, uitreiken certificaat en afsluiting• Afsluiting: individueel gesprek in aanwezigheid van vaste begeleider reclassering.

Afsluiting • Het programma wordt afgesloten met een rapportage waarin wordt beschreven watde indicaties voor de training waren; wat de opstelling van de deelnemer was; welkecognitieve en gedragsvaardigheden zijn ontwikkeld of versterkt.

• Daarnaast worden in de rapportage concrete aandachtspunten en praktischeaanbevelingen gedaan ten behoeve van de deelnemer en de vaste begeleider.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training wordt het eindverslag naar de verantwoordelijke ketenunitgestuurd.

Aanmelden Jeugdzorg & Reclassering Leger des HeilsWeesperzijde 70Tel: 020 • [email protected] en Servicepunt

Page 101: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

6.20 Sociale VaardigheidstrainingDoelstelling Het doel van de Sociale Vaardigheidstraining is dat de deelnemer praktische en

sociale vaardigheden op alledaagse levensgebieden aanleert en versterkt.Een eerste subdoel is dat de deelnemer beter overweg kan met zijn taken van hetdagelijks leven.Een tweede subdoel is dat de deelnemer zijn gedragstekorten herkent en deze metgedragsalternatieven kan bijstellen.

Doelgroep Cliënten die wegens overlast en/of een (groeps)delict met justitie in aanraking zijngekomen. Cliënten moeten geschikt zijn voor training in groepsverband.Contra-indicatiesCliënten die geestelijk dan wel lichamelijk afhankelijk zijn van drugs;Cliënten die ernstige psychiatrische problematiek hebben.

Duur van de training De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. 1 intakegesprek 8groepsbijeenkomsten en 1 eindgesprek. De cursisten krijgen huiswerkopdrachten mee.De totale training staat voor 26 uur.

Wanneer opleggen Transactie of door de rechter als leerstraf.

Ontwikkelaar/ uitvoerder Reclassering Leger des Heils.

Korte beschrijving Het programma bestaat uit een training van de volgende vaardigheden:• De toepassing van de gedragsregels voor luisteren• Nee zeggen tegen risicovolle voorstellen• De toepassing van gedragsregels die nodig zijn bij onderhandelingen• Kritiek geven en ontvangen• Onderhandelen• Beheersing van risicovolle situatieAan het eind van iedere bijeenkomst worden in aanvulling op de training individuelehuiswerkopdrachten gegeven.

Afsluiting Het programma wordt afgesloten met een rapportage waarin wordt beschreven wat deindicaties voor de training waren; wat de opstelling van de deelnemer was; welkecognitieve en gedragsvaardigheden zijn ontwikkeld of versterktDaarnaast worden in de rapportage concrete aandachtspunten en praktischeaanbevelingen gedaan ten behoeve van de deelnemer en de vaste begeleider.

Wijze van rapporteren enverantwoorden

Na afloop van de training wordt het eindverslag naar de vaste begeleider van deReclassering gestuurd.

Aanmelden Jeugdzorg & Reclassering Leger des HeilsWeesperzijde 70Tel: 020 • [email protected] en Servicepunt

Page 102: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 103: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.1 Algemene informatieNaast de extramuraal uit te voeren straffen en maatregelen is er een aantal vrijheidsbenemende sancties voorjeugdigen. Het gaat daarbinnen om voorlopige hechtenis, jeugddetentie en de maatregel Plaatsing in eenInrichting voor Jeugdigen, de PIJ maatregel.• Voorlopige hechtenis• uitvoering regulier• uitvoering nachtdetentie• uitvoering op de Foba• Jeugddetentie• uitvoering kortdurende hechtenis• uitvoering strafrestant van tenminste drie maanden• PIJ maatregel• uitvoering in een regionale reguliere behandelinrichting• uitvoering in een behandelinrichting met landelijke bestemming omdat jongeren niet plaatsbaar zijn in

reguliere inrichting vanwege• een verstandelijke handicap• ernstige psychiatrische problematiek• tijdelijke crisisopvang, niet elders te handhaven wegens gedragsproblematiek en/of ernstige psychiatrische

stoornis: Very Intensieve Care

Bovenstaande vrijheidsbenemende sancties worden in justitiële jeugdinrichtingen ten uitvoer gelegd. Dit kunnenrijksinrichtingen zijn of particuliere inrichtingen (zie overzicht).Er wordt een onderscheid gemaakt in opvang- en behandelinrichtingen. Er zijn justitiële jeugdinrichtingen waarzowel opvang- als behandelafdelingen gehuisvest zijn. De justitiële jeugdinrichtingen kennen twee categorieënvan beveiliging.Er zijn normaal beveiligde inrichtingen (gesloten) en beperkt beveiligde inrichtingen, zoals een open inrichting.De mate van beveiliging kan ook per afdeling binnen één inrichting verschillen. Er zijn aparte afdelingen voorjongens en meisjes.De minister kan jeugdinrichtingen of afdelingen daarvan speciaal bestemmen voor de onderbrenging vanjeugdigen die bijzondere opvang of behandeling behoeven. Ook de directeur kan zelfstandig onderdelen van zijnjeugdinrichting hiervoor aanwijzen.In geval van een verblijf in een opvanginrichting langer dan drie maanden wordt een individueel verblijfsplanopgesteld. In een behandelinrichting wordt voor iedere jongere een individueel behandelplan opgesteld. Dejongeren worden ingedeeld in een groep van 10-12 en brengen het grootste deel van de dag met elkaar door. Hetdagprogramma is gericht op pedagogische vorming.

In de Bjj staat geschreven dat het uitgangspunt is dat de jeugdige in een groep verblijft en deelneemt aangemeenschappelijke activiteiten. Vanuit de groep wordt gewerkt aan de doelstellingen: beveiliging en opvoeding.In de Bjj is een basispakket opgenomen waarop de jongere recht heeft, soms met vastlegging van het minimumaantal uren. De activiteiten zijn onder te verdelen in onderwijs en vorming, educatie en sport en recreatie enluchten.

Jeugdigen verblijven in groepen en nemen deel aan gemeenschappelijke activiteiten gedurende tenminste 12uren per dag in de week en 8,5 uur per dag gedurende het weekend.• de jongere verblijft ’s nachts op de kamer• de jongere is verplicht tot onderwijs6 dan wel tot deelname aan andere activiteiten• de jongere heeft recht op kennis nemen van het nieuws, voor eigen rekening, en het wekelijks gebruik maken

van de bibliotheek voorziening• de jongere heeft recht op lichamelijke oefening en het beoefenen van sport gedurende tenminste tweemaal

drie kwartier per week• de jongere wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan recreatieve activiteiten gedurende twee

uren per dag• de jongere wordt in de gelegenheid gesteld om dagelijks ten minste een uur in de buitenlucht te verblijven

De opvanginrichtingen zijn bestemd voor:• opneming van voorlopig gehechte minderjarigen• tenuitvoerlegging van de straf van jeugddetentie• tijdelijke opvang van veroordeelden tot een strafrechtelijk maatregel, in afwachting van hun opneming ter

behandeling elders (passanten)• tijdelijke opvang van civielrechtelijke ondertoezichtgestelden7 vanaf 12 jaar, in afwachting van hun definitieve

bestemming elders of ter bepaling daarvan

6 het onderwijs moet gericht zijn op individuele ontplooiing7 de ondertoezichtstelling is een civielrechtelijke maatregel

Page 104: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

• tijdelijke opneming van maximaal 14 dagen van jeugdigen die in een andere justitiële jeugdinrichting tijdelijkniet te handhaven waren (“correctieplaatsing”)

• bewaring van minderjarige vreemdelingen

De behandelinrichtingen zijn bestemd voor:• opneming ter opvoeding en behandeling van veroordeelden tot een daartoe strekkende PIJ-maatregel• opneming ter opvoeding en behandeling van ondertoezichtgestelden vanaf 12 jaar• opneming ter opvoeding en behandeling van voogdijpupillen vanaf 12 jaar

Individuele Jeugdzaken: selectie en plaatsing

ContactgegevensAfdeling Individuele JeugdzakenTel algemeen secretariaat: 070 • 370 2930 / Fax: 070 • 3702922.E-mail hoofd: [email protected]

DoelstellingDe afdeling Individuele Jeugdzaken (IJZ) neemt beslissingen over selectie en plaatsing van jeugdigen in dejustitiële jeugdinrichtingen. Het betreft die minderjarigen die in bewaring zijn gesteld, jeugddetentie en/of een PIJ-maatregel hebben gekregen en minderjarigen welke onder toezicht staan van een (gezins) voogdijvereniging ent.a.v. van wie de kinderrechter een daartoe strekkende machtiging uithuisplaatsing heeft afgegeven.Tevens verzorgt de afdeling IJZ de verlengingsadviezen inzake de PIJ-maatregel en de beëindiging van de PIJ-maatregel.Daarnaast neemt IJZ beslissingen t.a.v. verlofaanvragen van de binnen JJI verblijvende strafrechtelijkeminderjarigen en worden politiedeclaraties van het verblijf van minderjarigen op het politiebureau op juistheidgetoetst.De medewerker van IJZ belast met selectie en plaatsing van de jongeren (als selectiefunctionaris) dient bij deplaatsing rekening te houden met verschillende uitgangspunten zoals “regionale plaatsing” en “aansluiting bij deaard van de problematiek”.Daarbij moet de selectiefunctionaris rekening houden met de• aanwijzingen van het OM, gegeven via de executie-indicator• het advies (van de plaats van)de kinderrechter die de veroordeling heeft uitgesproken• de bevindingen in het persoonlijkheidsonderzoek, de zogenaamde Pro Justitia rapportage.

ProceduresVoor aanmelding voor een crisisplaatsing moeten de volgende gegevens meegestuurd worden:• Beschikking van de VOTS/OTS/Voogdij.• Het verzoekschrift plaatsing in gesloten crisisopvang aan de kinderrechter.• Een machting plaatsing in een JJI.• Een eventueel Indicatiebesluit Bureau Jeugdzorg.Bij een verzoek tot OTS-behandeling, dient naast bovenstaande gegevens worden meegestuurd:• Machting van de plaatsing in een JJI.• Een hulpverleningsplan niet ouder dan 3 maanden.• Rapportage waaruit blijkt wat de aard van de gedragsproblematiek is, de intelligentiegegevens en een

onderbouwd behandeladvies van de plaatsvrager.• Een Indicatiebesluit.Uit al deze rapportage moet blijken of er sprake is van een justitie-indicatie. M.a.w., er moet blijken dat allemogelijkheden tot hulpverlening in het voorliggende VWS-circuit zijn benut, voordat er overgegaan wordt totaanmelding bij een Justitiële Jeugdinrichting. Afdeling Individuele Jeugdzaken (IJZ) kan naar aanleiding van degegeven informatie verzoeken om aanvullende informatie

Tenuitvoerlegging in niet-justitiele inrichtingen

De Hoenderloo GroepKampheuvellaan 34, 7351 DA HoenderlooTel: 055 • 3788800 / Fax: 055 • 3788801E-mail: [email protected]

Glen Mills SchoolDhr. M.H.W. HintumZuiderzeestraatweg 620, 8091 CX WezepTel: 038 • 3760500 / Fax: 038 • 3760391E-mail: [email protected]

Page 105: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.2 Justitiële Jeugdinrichtingen: adressenOpvanginrichtingenIn de opvanginrichtingen verblijven jongeren met jeugddetentie en jongeren die nog wachten op de uitspraak vande rechter. In opvanginrichtingen ligt de nadruk op de (her)opvoeding.

BehandelinrichtingenIn behandelinrichtingen zitten jongeren met een 'PIJ maatregel' (Plaatsing In een Justitiële Jeugdinrichting). Dejongere krijgt deze maatregel als een ontwikkelingsstoornis heeft geleid tot het plegen van een misdrijf. Erverblijven ook jongeren in een behandelinrichtingen op basis van een kinderbeschermingsmaatregel. Het gaatdan om een 'ondertoezichtstelling' (ots) of 'uithuisplaatsing'.Jeugdinrichtingen maken onderscheid tussen rijks- en particuliere inrichtingen. De particuliere inrichtingen wordengesubsidieerd door DJI.

Rijksinrichtingen

OverbergDwarsweg 45, 3959 AE OverbergTel: 0343 • 489489 / Fax: 0343 • 481246

Den Engh (Socio Groeps Strategie (SGS), Sector Maritiem)Dolderseweg 120, 3734 BL Den DolderPostbus 43, 3734 ZG Den Dolder

RIJ de Doggershoek voor meisjes en jongensBurgemeester Ritmeesterweg 20, 1784 NV Den HelderPostbus 20.000, 1780 CB Den HelderTel: 0223 • 755100 / Fax: 0223 • 755666 / Bezoekerstelefoon: 0223 • 755463Email: [email protected]

De HunnerbergDe Hunnerberg is een onderdeel van DJI.Berg en Dalseweg 287, 6522 CH NijmegenPostbus 1188, 6501 BD NijmegenE-mail: [email protected]: www.dehunnerberg.nl/

Den Hey – AckerOpvang jongens & meisjes, normaal beveiligde behandeling jongens & meisjesGalderseweg 7, 4836 AB BredaPostbus 4737, 4803 ES BredaTel: 076 • 5642200 / Fax: 076 • 5651760Locatie de LeijLunettenlaan 501, 5263 NT VughtPostbus 2098, 5260 CB VughtTel. 076 • 564 22 20 / Fax: 076 • 564 28 22

RIJ de HartelborgtRijksinrichting voor jongens 'De Hartelborgt' is een gesloten justitiële jeugdinrichting voor 126 jongens in deleeftijd van 12 tot 24 jaar. De inrichting richt zich op (crisis-) opvang en behandeling van psychiatrische jeugdigen.Daarnaast beschikt de Hartelborgt over afdelingen voor nachtdetentie en resocialisatie in Rotterdam.Borgtweg 1, 3202 LJ SpijkenisseTel: 0181 • 678666 / Fax: 0181 • 678533Dependance RotterdamKralingseplaslaan 108, 3061 DG RotterdamBorgtweg 1, 3202 LJ SpijkenisseE-mail: [email protected]

Rijksinrichting voor jongens EikensteinBezoekadres: Utrechtseweg 37, 3704 HB ZeistTel: 030 • 6955300 / Fax: 030 • 6950979

Rijksinrichting voor meisjes de LindenhorstVerlengde Slotlaan 69/71, 3704 HB ZeistTel: 030 • 6914911 / Fax: 030 • 6923377

Page 106: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Particuliere Inrichtingen

Jongerenopvangcentrum (JOC)Opvang jongensTransformatorweg 6, 1014 AK AmsterdamDe heer H. PostrmaE-mail: [email protected] (secr.) / [email protected]: 020 • 6068810 / Fax: 020 • 6068824

Opvang- en behandelcentrum Het KeerpuntOpvang jongens, normaal beveiligde behandeling jongens, beperkt beveiligde behandeling jongensPater Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en KeerTel: 043 • 4077100 / Fax: 043 • 4071843

Opvangcentrum Het PoortjeHogeweg 9, 9746 TN GroningenPostbus 70013, 9704 AA GroningenTel: 050 • 5734800 / Fax: 050 • 5735408Website: www.het-poortje.nlLocatie De WaterpoortOpvang jongens & meisjes, beperkt beveiligde behandeling jongens & meisjesHoogeweg 9, 9746 TN GroningenPostbus 70013, 9704 AA GroningenTel: 050 • 5331666 / Fax: 050 • 5772255Locatie De VeenpoortOpvang jongens & meisjes, normaal beveiligde behandeling jongens & meisjesPostbus 19, 9330 AA NorgOude Asserstraat 20, 9341 BC VeenhuizenTel: 050 • 5331666 / Fax: 050 • 5331778

Stichting Nederlands Mettray- de MarkeMettrayweg 25, 7211 LC EefdePostbus 94, 7200 AB ZutphenTel: 0575 • 540333 / Fax: 0575 • 542638

Justitiële Jeugdinrichting Rentray, locatie EefdeMettrayweg 25, EefdePostbus 94, 7200 AB ZutphenTel: 0575 • 577000E-mail: [email protected]: www.rentray.nl

Locatie Rekken Mettray- De MarkeFleerweg 2, 7157 AW RekkenTel: 0545 • 438111 / Fax: 0545 • 431743

Stichting Frentrop Jongerenhuis HarreveldLand. bestemming psychiatrie en zeden, normaal beveiligde behandeling en beperkt beveiligde behandelingjongensKerkstraat 51, 7135 JJ HarreveldPostbus 4, 7135 ZG HarreveldTel: 0544 • 394444 / Fax: 0544 • 376925

Sector AlexandraLandelijke bestemming psychiatrie, normaal beveiligde behandeling meisjesVrienzenveenseweg 170, 7602 PV AlmeloPostbus 57, 7600 GB AlmeloTel: 0546 • 860961 / Fax: 0546 • 864304

Orthopedagogisch Centrum Otto Gerhard HeldringKortdurend normaal beveiligde behandeling meisjes, beperkt beveiligde behandeling j & mWageningsestraat 104, 6671 DH ZettenPostbus 1, 6670 AA ZettenTel: 0488 • 471111 / Fax: 0488 • 471100E-mail: [email protected]

Page 107: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Stichting Frentrop TeylingereindHaarlemmertrekvaart 125, 2171 LD SassenheimPostbus 193, 2170 AD SassenheimTel: 071 • 3055555 / Fax: 071 • 3012378

Forensisch Orthopdagogisch Centrum De KolkemateVerlengde Ooyerhoeksestraat 30, 7207 BJ ZutphenPostbus 144, 7200 AC ZutphenTel: 0575 • 570200 / Fax: 0575 • 570640

Dr. W.L. Slotstichting, De DreefGroteweg 5, 8191 JS WapenveldPostbus 6, 8190 AA WapenveldTel: 0578 • 691888 / Fax: 0578 • 695513

JPC De SprengenJustitieel Pedagogisch Centrum voor jongensVerlengde Ooyerhoekseweg 30, 7207 BJ ZutphenPostbus 114, 7200 AC ZutphenE-mail: [email protected] Website: www.desprengen.nlTel: 0575 • 591600 / Fax: 0575 • 570640

Page 108: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.3 Regioindeling Justitiële Jeugd Inrichtingen1. Regio ZuidBestaat uit Den Hey-Acker te Breda (met inbegrip van De Leij te Vught), De Hunnerberg te Nijmegen en HetKeerpunt te Cadier en Keer.Hiervan bedienen De Hey-Acker en De Leij de arrondissementen Breda, ’s-Hertogenbosch en Middelburg en HetKeerpunt de arrondissementen Maastricht en Roermond. De Hunnerberg bedient het arrondissement ’s-Hertogenbosch en vervult een achtervangfunctie voor Arnhem en Roermond.

2. Regio Noord/Het PoortjeHet Poortje omvat De Waterpoort te Groningen en De Veenpoort te Veenhuizen. Deze inrichting bedient dearrondissementen Leeuwarden, Groningen en Drenthe.

3. Regio Groot AmsterdamBestaat uit het JOC te Amsterdam en De Doggershoek (Amsterdammertjes) te Den Helder. Deze inrichtingenbedienen de arrondissementen Amsterdam en Alkmaar. Zie ook bij Rentray en Den Engh.

4. Regio Noord West/De HeuvelrugBestaat uit De Heuvelrug te Overberg en Zeist. Deze inrichting bedient de arrondissementen Haarlem en Utrecht.

5. De HartelborgtDe Hartelborgt bedient het arrondissement Rotterdam. Voor een deel heeft deze inrichting een landelijkebestemming (FOBA/VIC).

6. TeijlingereindDeze inrichting bedient de arrondissementen ’s-Gravenhage en Dordrecht.

7. De SprengenDeze inrichting bedient de arrondissementen Arnhem, Almelo, Zutphen en Zwolle met uitzondering van Flevoland(dit laatste na het in gebruik nemen van de nieuwe inrichting in Lelystad).

8. Den EnghDeze inrichting heeft een landelijke bestemming voor licht verstandelijk gehandicapte jongens. Daarnaast vervultDen Engh een specifieke taak met betrekking tot veelplegers.

9. RentrayDeze inrichting heeft een landelijke bestemming voor licht verstandelijk gehandicapte jongens en meisjes.Daarnaast heeft Rentray na het in gebruik nemen van de nieuwbouw in Lelystad een regionale functie tenbehoeve van Flevoland en Amsterdam en vervult het een achtervangfunctie voor de overige regio’s.

10. OGHDeze inrichting heeft een landelijke bestemming voor (ortho)psychiatrie en seksuele problematiek voor jongensen meisjes. Daarnaast vervult de inrichting een achtervangfunctie voor de overige regio’s.

11. HarreveldDeze inrichting heeft een landelijke bestemming voor psychiatrie en seksueel problematiek voor jongens enmeisjes. Daarnaast vervult de inrichting een achtervangfunctie voor de overige regio’s.

Page 109: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.4 Overzicht vrijheidsbenemende strafrechtelijke interventies voor jeugdigenProduct Titel Regime Regionaal of

landelijkDoelgroep Naam/locatie -plaats Capaciteit

jongensCapaciteitmeisjes

JOC Amsterdam 79Doggershoek 36 60

Normaalbeveiligd

Regionaal Gelijk aan titel

Poortje 108 36Gesloten Rentray 60 18

Sprengen 48Hunnerberg 60 22Heuvelrug 66 48Teylingereind 96 24Hartelborgt 68Den Heyacker 165 22

Gesloten opvangregulier

Vhts enJeugdDetentie

Keerpunt 24Besloten opvang Vhts in de vorm

van nachtdetentieBeperktbeveiligd

Regionaal Voorlopig vhts die overdag naar eigen school ofwerkgever gaan

Gelijk aan geslotenopvang regulier

14 plaatsen verspreidover opvanginrichtingen8

Doggershoek 30 10Poortje 30 10Rentray 20 10Den Heyacker 20 10Heuvelrug 30Heuvelrug 54Den Engh 12Harreveld 9 80Harreveld 60Keerpunt 16Sprengen 44

Geslotenbehandelingregulier

PIJ Normaalbeveiligd

Regionaal Eerste fase behandeltraject

OGH Zetten 10 10

8 In de Hartelborgt-dependance Kralingen is het mogelijkom in de eindfase van de jeugddetentie met nachtdetentie naar school of werk te gaan. Vooralsnog vindt voorlopige hechtenis in de vorm vannachtdetentie plaats in en vanuit de bestaande normaal beveiligde opvanginrichtingen9 Harreveld is tevens gespecialiseerd in de behandeling van ernstige psychiatrische en seksuele daderproblematiekvan jongens. Voor die beide doelgroepen heeft het dan ook een landelijkebestemming.

Page 110: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Product Titel Regime Regionaal oflandelijk

Doelgroep Naam / locatie - plaats Capaciteitjongens

Capaciteitmeisjes

Heuvelrug 40Keerpunt 30Poortje 20 20Sprengen 60

8 10OGH Zetten108 gemengd45 46Rentray Eefde6 gemengd

Rentray Rekken 5 gemengdDen Engh 36

20

Beslotenbehandelingregulier

PIJ Beperktbeveiligd

Regionaal Vervolgfase behandeltraject

Harreveld4 gemengd

Hartelborgt - S 11Opvang FOBA Vhts en Jeugddetentie

Normaalbeveiligd.

Landelijk Tijdelijke plaatsing wegens groepsonge-schiktheid door: ps.pers. crisis of sec.opiniondiagnostiek Harreveld H 1210

Geslotenbehandeling VIC11

PIJ Normaalbeveiligd

Landelijk Tijdelijke plaatsing wegens groepsongeschiktheiddoor: ps.pers. crisis of sec.opinion diagnostiek

Hartelborgt S 21

Den Engh DD 84Rentray Leleystad 25

Geslotenbehandeling LVG12

PIJ Normaalbeveiligd

Landelijk IQ 55-80 / Onderwijsniv. MLK / DLE<30 / Sociaalemotionele achterstand

Rentray Rekken 40Den Engh DD 24Den Engh Ossendrecht 40

Beslotenbehandeling LVG

PIJ Beperktbeveiligd

Landelijk Idem, vervolg op gesloten behandeling LVG

Rentray Rekken 50 20Harreveld - Harreveld Deel v.d. 80 jongens die in

Harr. geplaatst wordenPsychiatrische Problematiek: 6-jarige PIJ, sterkverminderde toerek.vatbaarheid, ziekelijkestoornis behoeft specialistische behandeling OGH Zetten Deel v.d. meisjes die in

OGH geplaatst worden

Geslotenbehandelingpsychiatrischeseksueleproblematiek

PIJ Normaalbeveiligd

landelijk

Seksuele dader problematiek / Dader seksueledelicten, meerdere slachtoffers, grof geweld

Harreveld H Deel v.d. 80 jongens die inHarr. geplaatst worden

10 In afwachting van daadwerkelijk functioneren als FOBA plaatsen zijn deze 12 plaatsentijdelijk in gebruik als gesloten behandelplaatsen voor jongens.11 VIC = Very Intensive Care12 LVG = Licht Verstandelijk Gehandicaptens

Page 111: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.5 Voorlopige hechtenis regulierDoelstellingvoorlopige hechtenisregulier

Vrijheidsbeneming van verdachten van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis istoegelaten, ter waarborging van een ongestoorde voorbereiding van het strafproces enopvoeding van de jongere. Doel is het voorkomen van recidive tot aan de zitting.

Doelgroep Minderjarige verdachten van een misdrijf met een strafdreiging van vier jaar(art. 67 WvSv), vaak jongeren verdacht van geweldsmisdrijven, zedendelictenen ernstige recidive van vermogensdelicten.

Duur van deinterventie

De interventie duurt niet langer dan 100 dagen en kan op elk moment geschorst worden.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

DJI-Rijks- en particuliere opvanginrichting (zie overzicht).

Korte beschrijving Aangezien het merendeel van de voorlopig gehechten binnen 6 weken de justitiëlejeugdinrichting verlaat, kan er niet op individuele basis gewerkt worden aangedragsverandering. In de BJI is een basispakket aan activiteiten opgenomen waarop dejeugdige recht heeft, om zo onderwijs en andere activiteiten een geïntegreerd onderdeelte laten zijn van de opvoeding van de jeugdige. Deze activiteiten zijn onder te verdelen inonderwijs en vorming, educatie en sport en recreatie en luchten. Gedurende het verblijfkunnen op verzoek van de kinderrechter Pro Justitia Rapportages (onder regie van deForensisch Psychiatrische Dienst) uitgevoerd worden. De justitiële jeugdinrichting levertdaarvoor het onderdeel “observatie in de groep”.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel)), bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er kan een ProJustitia Rapportage uitgevoerd worden gedurende het verblijf.

Page 112: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.6 Voorlopige hechtenis, nachtdetentieDoelstellingvoorlopige hechtenisnachtdetentie

Zie doelstelling voorlopige hechtenis en additioneel: Het beperken van de schadelijkeffecten van voorlopige hechtenis en behoud c.q versterking van de positieve bandenmet de samenleving (schoolgang, werk of dagbehandeling), waardoor de kans oprecidive wordt verkleind.

Doelgroep Voorlopige gehechten13

• die beschikken over een positieve gestructureerde dagbesteding;• waarvan de dagbesteding gelegen is in de buurt van de opvanginrichting

(in verband met dagelijks vervoer);• die ter waarborging van een ongestoorde uitvoering van de vhts een contract

ondertekenen waarin zij zich akkoord verklaren met de voorwaarden

Duur van deinterventie

Geen ND als de te verwachten straf of maatregel > 6 mnd bedraagt. Interventie duurt nietlanger dan 100 dagen en kan op elk moment geschorst worden.

Ontwikkel./Uitv DJI-Rijks- en particuliere opvanginrichting (zie overzicht).

Korte beschrijving14 Overdag gaat de jongere naar de eigen school buiten de inrichting, verder neemt hij deelaan het dagprogramma. Zie verder beschrijving vhts regulier.

Betrokk. Ouders Bezoekrecht

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel), bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er kan een Pro JustitiaRapportage uitgevoerd worden. Er is sprake van een onderscheidenverantwoordelijkheid tussen de rechterlijke macht (RM) enerzijds, de selectiefunctionarisen de directeur van de justitiële jeugdinrichting (JJI) anderzijds. De RM isverantwoordelijk voor de beslissing vhts toe te passen, te verlengen, te schorsen of tebeëindigen. De RM kan over de wijze waarop dit gebeurt een aanwijzing geven die deselectiefunctionaris opvolgt.De selectiefunctionaris is verantwoordelijk voor de plaatsing in nachtdetentie en debeëindiging daarvan. De directeur van de JJI waarin de jeugdige is geplaatst, isverantwoordelijk voor het feitelijk verblijf (zowel binnen als buiten de inrichting) enbegeleiding in nachtdetentie. De RM in tweede raadkamer dient, alvorens tot ND tebeslissen, de officier van justitie te polsen omtrent ND, nu de aanwezigheid van de OvJin tweede raadkamer niet meer vereist is.De jeugdreclassering of de daginstelling die betrokken is bij de uitvoering van hetextramurale dagprogramma van de jeugdige in het kader van nachtdetentie rapporteertterstond aan de directeur van de JJI in geval van overtreding van de voorwaarden(schending van het contract). Bij schending van het contract kan worden gedacht aan hetzich onttrekken aan nachtdetentie, het regelmatig spijbelen, en het opnieuw plegen vaneen strafbaar feit. De directeur neemt vervolgens terstond contact op met het OM. Naoverleg kan de directeur overgaan tot het geven van een waarschuwing of het adviserenvan de selectiefunctionaris de nachtdetentie te beëindigen en de jeugdige in eenstandaard regime van voorlopige hechtenis te plaatsen.

13 Nachtdetentie is niet mogelijk als de hieronder genoemde omstandigheden zich voordoen.Ernstig gevaar voor vlucht, geschokte rechtsorde (bijvoorbeeld na het plegen van een zedendelict), ernstig gevaar voor recidive,beperkingen door de rechter-commissaris, de vreemdelingenrechtelijke status, collusiegevaar14 Vooralsnog bestaat er geen eigen regime voor nachtdetentie. Dit betekent dat de jeugdigen die tijdens de dag naar hun eigenschool gaan, bij terugkomst in de justitiële jeugdinrichting gewoon deel uitmaken van de groepen in (het regime van de)reguliere opvang. Waar nog een oplossing voor gevonden moet worden is combinatie van de noodzaak van geografischenabijheid van een school en de landelijke beschikbaarheid van de modaliteit.

Page 113: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.7 Voorlopige hechtenis Forensische Observatie en BegeleidingAfdeling (FOBA)Doelstelling vhtsForensischeObservatie enBegeleiding afdeling(FOBA15)

Het stabiliseren van psychiatrische crisis, eventueel met gedwongen medicatie en/ofsecond opinion diagnostiek. Tot rust brengen / tijdelijk onderbrengen van de jongerealvorens deze terug kan naar de eigen inrichting.

Doelgroep Voorlopig gehechten die tijdelijk niet op de eigen groep kunnen verblijven omdat zijgestabiliseerd moeten worden, waar eventueel gedwongen medicatie aan te pas komt en/ of een second opinion diagnostisch onderzoek.

Duur van deinterventie

Tijdelijke plaatsing.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

In de Hartelborgt en Harreveld is een FOBA ingericht.

Korte beschrijving Op een FOBA nemen jeugdigen deel aan een aangepast dagprogramma, namelijkgemeenschappelijke activiteiten gedurende tenminste 6 uren per dag door de week engedurende 4 uren per dag in het weekeinde in een groep van ten minste 2 personen.Gedurende het verblijf kunnen op verzoek van de kinderrechter Pro Justitia Rapportages(onder regie van de Forensisch Psychiatrische Dienst) uitgevoerd worden. De justitiëlejeugdinrichting levert daarvoor het onderdeel “observatie in de groep”.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing)op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel), bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er kan een Pro JustitiaRapportage uitgevoerd worden gedurende het verblijf.

15 Eén van de door de minister aangewezen afdelingen voor intensieve zorg of behandeling

Page 114: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.8 Kortdurende jeugddetentie (strafrestant < 3 maanden)Doelstellingjeugddetentie

Met handhaving van het karakter van de straf wordt de tenuitvoerlegging hiervanaangewend voor de opvoeding van de jeugdige en zoveel mogelijk dienstbaar gemaaktaan de voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij (Bjj, art.2, lid 2).

Doelgroep Minderjarige veroordeelden tot jeugddetentie waarbij strafrestant hoogstens 3 maandenis16.Jongeren die een vervangende hechtenis uitzitten vanwege het niet goed afronden vaneen taakstraf

Duur van deinterventie

Ten hoogste 3 maanden. De duur van de voorlopige hechtenis is tenminste 1 dag en tenhoogste 3 maanden (art.77l lid 6 WvSr.)

Ontwikkelaar/Uitvoerder

DJI-Rijks- en particuliere opvanginrichting (zie overzicht).

Korte beschrijving Gezien de korte verblijfsduur wordt er bij jongeren met een strafrestant korter dan 3maanden niet op individuele basis gewerkt aan gedragsverandering. In de BJI is eenbasispakket aan activiteiten opgenomen waarop de jeugdige recht heeft, om zo onderwijsen andere activiteiten een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van de opvoeding van dejeugdige. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in onderwijs en vorming, educatie ensport en recreatie en luchten. (zi9e hiervoor bij vrijheidsbenemende sancties in hetalgemeen).

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing)op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel), bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er kan een Pro JustitiaRapportage uitgevoerd worden gedurende het verblijf.

16 Een deel van de jongeren die in voorlopige hechtenis verblijven, krijgt een jeugddetentie opgelegd die in duur gelijk is aan deduur dat al in voorlopige hechtenis is doorgebracht (Amsterdams hamertjes model). In de gevallen waarin een jeugddetentiewordt opgelegd die de duur van de voorlopige hechtenis overtreft is de gemiddelde duur van die restantstraf ca 50 dagen.

Page 115: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.9 Jeugddetentie (strafrestant > 3 maanden)Doelstellingjeugddetentie

Met handhaving van het karakter van de straf wordt de tenuitvoerlegging hiervanaangewend voor de opvoeding van de jeugdige en zoveel mogelijk dienstbaar gemaaktaan de voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij (Bjj, art.2, lid 217).

Doelgroep Minderjarige veroordeelden tot jeugddetentie met een strafrestant van meer dan driemaanden.Jongeren die een vervangende hechtenis uitzitten vanwege het niet goed afronden vaneen taakstraf.

Duur van deinterventie

Indien ten tijde van het misdrijf nog geen 16 jaar: ten hoogste 1 jaar (met inbegrip vanvoorlopige hechtenis).16-18 jaar: ten hoogste 2 jaar (met inbegrip van voorlopige hechtenis).

Ontwikkelaar/Uitvoerder

DJI-Rijks- en particuliere opvanginrichting (zie overzicht).

Korte beschrijving In de Bjj is een basispakket aan activiteiten opgenomen waarop de jeugdige recht heeft,om zo onderwijs en andere activiteiten een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van deopvoeding van de jeugdige. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in onderwijs envorming, educatie en sport en recreatie en luchten (zie hiervoor bij vrijheidsbenemendesancties in het algemeen).Voor jeugdigen met een strafrestant van drie maande o meer stelt de directeur in overlegmet de jeugdige een verblijfsplan op. In het verblijfsplan wordt minimaal opgenomen:• Een omschrijving van de problemen van de jeugdige• Een beschrijving van het hulpverleningsproces• De medische gegevens voor zover deze relevant zijn voor het hulpverleningsproces• De gestelde doelen t.a.v. de ontwikkeling van de jeugdige• De aanduiding van de groep waarin de jeugdige verblijft• Een omschrijving van de toegestane bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten de

inrichting• De soorten activiteiten waaraan door de jeugdige wordt deelgenomen• De personen buiten de inrichting met wie de jeugdige contact mag onderhouden• Het verplichte programma m.b.t het onderwijs of andere pedagogische vorming.Indien er voorwaarden verbonden zijn aan de voornoemde punten dan dient dit ook in hetverblijfsplan vermeld te worden. Dit geldt eveneens voor consequenties in geval van niet-naleving.Een verlofplan, een Scholings- en Trainingsprogramma (STP18) en de voorbereiding opde nazorg, moeten opgenomen worden in het verblijfsplan. De plannen bestrijken eenperiode van minimaal zes maanden, tenzij het resterende strafrestant of het verblijfsplankorter is. Evaluatie van het plan vindt minimaal een keer per drie maanden plaats.

Het STP is het extramurale onderdeel19 van de vrijheidsbenemende sanctie, primairgericht op de resocialisatie.

Wanneer de jeugdige minstens de helft van zijn onherroepelijke sanctie heeft ondergaanén nog een strafrestant heeft van tenminste 1 maand e ten hoogste 3 maanden, komt dejongere hiervoor in aanmerking. Het STP is een samenstel van activiteiten van tenminste26 uur per week. De jeugdige heeft tijdens het STP de hoofdverblijfplaats niet meer in deinrichting, maar elders. Een van de voorwaarden kan zijn dat de jongere onderelektronisch toezicht wordt gesteld. Het STP wordt ingevuld met activiteiten die gerichtzijn op:• het aanleren van sociale vaardigheden• het bieden van onderwijs• het vergroten van de kans op arbeid na het einde van de vrijheidsstraf of de

vrijheidsbenemende maatregel• het bieden van bijzondere zorg aan de deelnemer, zoals verslavingszorg, geestelijke

gezondheidszorg of verstandelijke gehandicaptenzorg• het invullen van de vrije tijd.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht en activiteiten in het kader van het verblijfsplan en verlofregeling.

17 Bjj- Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen18 STP- Scholings- en Trainingsprogramma19 Het is van belang het STP te onderscheiden van de taakstraf als hoofdstraf. In tegenstelling tot de taakstraf is het STP eenalternatieve vorm van tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel en kan slechts plaats vinden inaansluiting op verblijf in de inrichting. Programma’s die in het kader van de taakstraf kunnen worden opgelegd zouden wel alsSTP dienst kunnen doen.

Page 116: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel, bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er wordt eenverblijfsplan gemaakt en bij de overgang naar een nieuwe fase in een traject wordt eenrapportage opgemaakt.De directeur van de justitiële jeugdinrichting doet een voordracht tot deelname aan eenSTP in samenspraak met de jeugdreclassering, aangezien zij belast zijn met de feitelijkeuitvoering van het STP én verantwoordelijk

Page 117: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.10 PIJ-maatregel in een reguliere behandelinrichtingDoelstelling PIJ-maatregel in eenregulierebehandelinrichting

Uitvoering van de PIJ-maatregel (behandeling van de jongere). Behandeling is eensamenstel van activiteiten gericht op het bij de jeugdige persoon voorkomen,verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke,sociale of pedagogische aard die zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid ongunstigkunnen beïnvloeden. De opvoeding en behandeling van de gestoorde jeugdigedelinquent staan centraal. De jeugdinrichting kan de jonger ook onderwerpen aanbeperkingen die noodzakelijk zijn voor het doel van de vrijheidsbeneming, de handhavingvan orde en veiligheid in de inrichting en/of de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling.

Doelgroep Minderjarige veroordeelden tot de maatregel Plaatsing in een Jeugdinrichting20..

Duur van de interventie De PIJ-maatregel duurt tenminste twee jaar en kan onder omstandigheden één – oftweemaal worden verlengd met maximaal twee jaar. Verlenging geschiedt op last van derechter. Verlenging met twee jaar is mogelijk voor veroordeelden wegensvermogensdelicten, verlenging met vier jaar voor jeugdige veroordeelden met eennormale ontwikkeling van de geestvermogens en verlenging met zes jaar voorveroordeelden bij wie ten tijde van het feit een gebrekkige ontwikkeling of stoornis van degeestvermogens bestond.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

DJI-Rijks- en particuliere behandelinrichting (zie overzicht)21.

Korte beschrijving In de Bjj is een basispakket aan activiteiten opgenomen waarop de jeugdige recht heeft,om zo onderwijs en andere activiteiten een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van deopvoeding van de jeugdige. Deze activiteiten zijn onder te verdelen in onderwijs envorming, educatie en sport en recreatie en luchten(zie hiervoor bij vrijheidsbenemende sancties in het algemeen).Bij een PIJ gaat het om de• planmatigheid van de aanpak• de behandelfasering• de geïndividualiseerde aanpakBinnen 6 weken na binnenkomst in een behandelinrichting moet de directeur hetbehandelplan vaststellen. De directeur overlegt met de jeugdige voordat het plan wordtvastgesteld. In het behandelplan wordt minimaal opgenomen:• een diagnose van de problematiek van de jeugdige en de indicatie voor plaatsing• de medische gegevens voor zover deze relevant zijn voor het hulpverleningsproces• de gestelde doelen t.a.v de ontwikkeling van de jeugdige• de wijze waarop en de middelen waarmee die doelen bereikt kunnen worden• de verwachte behandelingsduur• de aanduiding van de groep waarin de jeugdige verblijft• een omschrijving van de toegestane bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten de

inrichting• de soorten activiteiten waaraan door de jeugdige wordt deelgenomen• de personenbuiten de inrichting met wie de jeugdige contact mag onderhouden• het verplichte programma m.b.t. het onderwijs of andere pedagogische vorming.

Indien er voorwaarden verbonden zijn aan bepaalde punten dient dit ook in het behandelplan vermeld te worden. Apart wordt nog gemeld dat het verlofplan, het STP dan wel hetproefverlof en de voorbereiding op de nazorg opgenomen moeten worden in hetbehandelplan.De plannen bestrijken een periode van minimaal zes maanden, tenzij de maatregeleerder eindigt. Evaluatie van het plan vindt minimaal 4 keer per jaar plaats. In het kadervan de behandeling kan een groot aantal modules aangeboden worden aan de jongere.Het gaat dan o.a. om:

20 Een PIJ-maatregel kan worden opgelegd indien (art. 77s lid 1 WvSr):• Het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;• De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel eist

én• De maatregel in het belang is van een zo gunstige mogelijke ontwikkeling van de verdachte.Procedurele vereisten zijn dat de rechter over een gemotiveerd advies van twee gedragskundigen moet beschikken vanverschillende disciplines. Inschakeling van een psychiater is vereist als de maatregel wordt opgelegd vanwege een gebrekkigeontwikkeling of ziekelijke stoornis.21 Wanneer een jongere een PIJ-maatregel opgelegd krijgt, kan het zijn (vanwege de match tussen vraag en aanbod vancapaciteit en jongeren) dat deze in de opvanginrichting moet blijven alvorens overgeplaatst te worden naar eenbehandelinrichting: deze jongere wordt een PIJ-passsant genoemd. De “passantentermijn” dient zo kort mogelijk te zijn omdatde opvanginrichting niet bedoeld is voor behandeling van de jongere; er vindt in deze periode geen behandeling plaats. Somswordt op bescheiden schaal wel aanvang gemaakt met de voorbereiding op de behandeling.

Page 118: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

• agressieregulatietherapie• arbeidsmotivatietraining/arbeidstoeleiding onderwijs• cognitieve gedragstherapie/rationeel emotieve educatie• creatieve therapie• dagtrainingscentrum• delictpreventietraining/delictanalyse• peereducation drugsvoorlichting• sociale vaardigheidstraining voor groepen• training ouder en kind• woontraining• Work-Wise

Het STP is het extramurale onderdeel22 van de vrijheidsbenemende sanctie, primairgericht op de resocialisatie. Wanneer de jeugdige minstens de helft van zijnonherroepelijke sanctie heeft ondergaan én nog een strafrestant heeft van tenminste 1maand en ten hoogste 3 maanden, komt de jongere hiervoor in aanmerking. Het STP iseen samenstel van activiteiten van tenminste 26 uur per week. De jeugdige heeft tijdenshet STP de hoofdverblijfplaats niet meer in de inrichting, maar elders. Een van devoorwaarden kan zijn dat de jongere onder elektronisch toezicht wordt gesteld. Het STPwordt ingevuld met activiteiten die gericht zijn op:• het aanleren van sociale vaardigheden• het bieden van onderwijs• het vergroten van de kans op arbeid na het einde van de vrijheidsstraf of de

vrijheidsbenemende maatregel• het bieden van bijzondere zorg aan de deelnemer, zoals verslavingszorg, geestelijke

gezondheidszorg of verstandelijke gehandicaptenzorg• het invullen van de vrije tijd.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht en activiteiten in het kader van verblijfsplan en verlofregeling.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel, bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er wordt eenbehandelplan gemaakt en bij de overgang naar een nieuwe fase in een traject wordt eenrapportage opgemaakt. De directeur van de justitiële inrichting doet een voordracht totdeelname aan een STP in samenspraak met de jeugdreclassering, aangezien zij belastzijn met de feitelijke uitvoering van het STP én verantwoordelijk.

22 Het is van belang het STP te onderscheiden van de taakstraf als hoofdstraf. In tegenstelling tot de taakstraf is het STP eenalternatieve vorm van tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel en kan slechts plaats vinden inaansluiting op verblijf in de inrichting. Programma’s die in het kader van de taakstraf kunnen worden opgelegd zouden wel alsSTP dienst kunnen doen.Bij STP is ook het onderscheid wel of niet gestoord van belang. Bij gestoorden ligt eerder heropvoeding in de rede dan eenSTP.

Page 119: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.11 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijkebestemming “LVG-problematiek23”Doelstelling PIJ-maatregel in eenbehandelinrichtingmet een landelijkebestemming voorLVG-problematiek

Een PIJ-behandeling die aansluit bij de licht verstandelijke handicap van de jongere. Hetgaat daarbij om een veilige tenuitvoerlegging en behandeling van ontwikkelstoornissen.

Doelgroep Jeugdigen die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen en die problemen ervarenbij plaatsing in een reguliere behandelinrichting waardoor een speciale plaatsing nodigis.• IQ 55<80• Onderwijsniveau MLK• DLE (Didactische Leeftijd Equivalent) < 30• Sociaal-emotionele achterstand

Duur van de interventie De PIJ-maatregel duurt tenminste twee jaar en kan onder omstandigheden één – oftweemaal worden verlengd met maximaal twee jaar. Verlenging geschiedt op last van derechter.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Den Engh en Rentray.

Korte beschrijving De behandelmethodiek verschilt per inrichting. De behandeling is afgestemd op hetniveau van de licht verstandelijk gehandicapte jongere.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht en activiteiten in het kader van verblijfsplan en verlofregeling.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting,onderling en tegen personeel, bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er wordt eenbehandelplan gemaakt en bij de overgang naar een nieuwe fase in een traject wordt eenrapportage opgemaakt. De directeur van de justitiële inrichting doet een voordracht totdeelname aan een STP in samenspraak met de jeugdreclassering, aangezien zij belastzijn met de feitelijke uitvoering van het STP én verantwoordelijk.

23 LVG - Licht Verstandelijk Gehandicapten

Page 120: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.12 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijkebestemming “psychiatrische (zeden) problematiek”Doelstelling PIJ-maatregel in eenbehandelinrichting meteen landelijkebestemming voorpsychiatrische (zeden)problematiek

Een PIJ-behandeling die aansluit bij jongeren met een psychiatrische stoornis al danniet voorkomend of uitwerkend in zedenproblematiek. Het gaat daarbij om een veiligetenuitvoerlegging en behandeling van ontwikkelstoornissen.

Doelgroep Jeugdigen die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen en die problemen ervarenbij plaatsing in een reguliere behandelinrichting waardoor een speciale plaatsing nodigis.• 6 jarige PIJ; geheel of sterk verminderd toerekeningsvatbaar• ziekelijke stoornis behoeft specialistische behandeling• dader van seksuele delicten• meerdere slachtoffers• grof geweld

Duur van de interventie De PIJ-maatregel duurt tenminste twee jaar en kan onder omstandigheden één – oftweemaal worden verlengd met maximaal twee jaar. Verlenging geschiedt op last van derechter.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Psychiatrie – de HartelborgtSeksuele problematiek – Harreveld

Korte beschrijving De behandelmethodiek verschilt per inrichting.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht en activiteiten in het kader van verblijfsplan en verlofregeling.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting,onderling en tegen personeel, bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er wordt eenbehandelplan gemaakt en bij de overgang naar een nieuwe fase in een traject wordt eenrapportage opgemaakt.

Page 121: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

7.13 PIJ-maatregel in een behandelinrichting met de landelijkebestemming “Very Intensive Care24”Doelstelling PIJ-maatregel in eenbehandelinrichting meteen landelijkebestemming voor VeryIntensive Care

Het stabiliseren van psychiatrische crisis, eventueel met gedwongen medicatie en/ofsecond opinion diagnostiek.Tot rust brengen / tijdelijk onderbrengen van de jongere alvorens deze terug te sturennaar de eigen inrichting.

Doelgroep Jeugdigen die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen en die tijdelijk niet op deeigen groep kunnen verblijven omdat zij gestabiliseerd moeten worden, waar eventueelgedwongen medicatie aan te pas komt en/of een second opinion diagnostischonderzoek.

Duur van de interventie Tijdelijke plaatsing.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

De Hartelborgt.

Korte beschrijving In een VIC nemen jeugdigen deel aan een aangepast programma, namelijkgemeenschappelijke activiteiten gedurende tenminste 6 uren per dag door de week en 4uren per dag in het weekeinde in een groep van tenminste 2 personen.

Betrokkenheid ouders Bezoekrecht en activiteiten in het kader van verblijfsplan en verlofregeling.

Wijze van rapporterenen verantwoorden

De inrichting verantwoordt zich (outputsturing) op basis van relevante prestatie-indicatoren als ontvluchtingen, geweld(sdreiging) van jeugdigen in de inrichting, onderlingen tegen personeel, bijzondere voorvallen en gegronde klachten. Er wordt eenbehandelplan gemaakt en bij de overgang naar een nieuwe fase in een traject wordt eenrapportage opgemaakt. De directeur van de justitiële inrichting doet een voordracht totdeelname aan een STP in samenspraak met de jeugdreclassering, aangezien zij belastzijn met de feitelijke uitvoering van het STP én verantwoordelijk.

24 VIG – Very Intensive Care

Page 122: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 123: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.1 UitdagingDoelstelling Terugdringen recidive.

Het behalen van diploma's of certificaten in vaktechnische opleidingen.

Doelgroep Jongeren tussen de 17 en 23 jaar, die in de problemen zijn gekomen omdat ze hunschoolopleiding niet hebben afgemaakt, geen baan kunnen vinden of houden, 'verkeerdevrienden' of problemen thuis hebben of licht/harde kern crimineel zijn.Vereisten: voldoen aan bepaalde fysieke en mentale eisen, bezitten van de Nederlandsenationaliteit, beheersen van de Nederlandse taal, hebben van een vaste verblijfplaats,geen psychosociale problemen, niet verslaafd zijn en geen feit hebben gepleegd dat eeninbreuk op orde en veiligheid was.

Korte beschrijving Tijdens elke cursus wordt lesgegeven in één of twee beroepsgerichte vakken; Les:computertoepassingen, bedrijfshulpverlening en reanimatie, gestructureerd werken,samenwerken in een groep, omgaan met verantwoordelijkheid, omgaan met leidinggeven en solliciteren, sport. De jongeren dragen militaire kleding en moeten zichgedisciplineerd gedragen.Na afloop zorgt gemeente voor een vervolgopleiding of een baan. Deelname aan 'DeUitdaging' speelt geen rol als de jongere solliciteert bij Defensie. Defensie zorgt voorlegering, voedsel en kleding voor de deelnemers.

Duur Ongeveer 3 maanden; start in januari, april en september.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

De School Bijzondere Opleidingen van het Opleidingscentrum Logistiek van deKoninklijke Landmacht. i.s.m. een aantal gemeenten.

Hoe opleggen Deelname kan vrijwillig of strafrechtelijk bij:• bijzondere voorwaarde bij een vonnis• bijzondere voorwaarde bij schorsing van een voorlopige hechtenis.• bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel.Deelname moet in verhouding staan tot de te verwachten straf of de voorwaardelijkopgelegde jeugddetentie.

Locatie Kolonel Palmkazerne te Bussum; doordeweeks overnachten op de kazerne.

Betrokkenheid ouders Ouders worden uitgenodigd voor bezoek.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hetNazorgprogramma van Spirit. De begeleiding zal drie maanden voor uitstroomaanvangen en duren tot zes maanden na uitstroom. De maximale duur van deJRmaatregel of ondertoezichtstelling mag maximaal 6 maanden bedragen.

Aanmelden Door Nieuwe Perspectieven, Jeugdreclassering, politie etc. bij Reclassering Nederland;zij doen de eerste screening, Defensie doet de definitieve selectie.

Contactgegevens Externe projectleider, voor vragen van algemene aard:Suzanne Felderhof, Tel: 020 • 6230200 / 06 • 52452 370.Vragen over instroom: Stichting Reclassering Nederland,Jan van Gils, unit manager, Tel: 020 • 5950857 / 06 • 54787006.

Page 124: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.2 TenderplaatsenIndividuele jeugdzaken selectie en plaatsing zie 7.1.Op grond van de brief van DJI van 22 april 2005 is een nieuw aanbod van de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) voorjeugdige veelplegers ingericht, de zogenaamde tenderplaatsen. Het betreft kortdurende pedagogischeinterventies, die tenuitvoer gelegd kunnen worden in de Hunnerberg te Nijmegen, Rentray te Eefde en hetKeerpunt te Cadier en Keer. Het gaat om in totaal 33 plaatsen, die tot op heden maar beperkt gevuld kondenworden. In de contacten met ketenpartners kwam naar voren dat het lage aantal aanmeldingen te maken zoukunnen hebben met de ingewikkeldheid van de procedure om de jeugdigen op deze plaatsen terecht te latenkomen. Om die reden is besloten opnieuw te informeren door de procedure nader te expliciteren en ook deprogramma’s nog eens in het kort onder de aandacht te brengen.

De programma’s

De HunnerbergDe Hunnerberg kent twee soorten verblijfprogramma’s voor de jeugdige veelpleger, te weten• een kort verblijfprogramma van twee maanden intramuraal en één maand reïntegratie (extramuraal) met

begeleiding;• een lang verblijfprogramma van vier maanden intramuraal en twee maanden reïntegratie (extramuraal) met

begeleiding.Het intramurale programma kent een basisaanbod van 30 uur per week waarin onderwijs en vrijetijdsbestedingeen centrale plaats innemen. Daarbij worden trainingen op maat aangeboden afhankelijk van de problematiekvan de veelpleger. Deze trainingen zijn gericht op agressieregulatie, vaardigheden in de communicatie en moreleontwikkeling. Ouders worden bij dit programma actief betrokken.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Jetten, Tel: 024 • 3651870 en/ofmevrouw J. Gudde, Tel: 024 • 3651843.

RentrayDe duur van het programma bij Rentray is maximaal zes maanden, waarvan drie maanden intramuraal en driemaanden extramuraal. Zeven specifieke programmamodules kunnen worden ingezet, afhankelijk van de vraag:delictanalyse, slachtoffer in beeld, agressieregulatietraining, verslavingsproblematiek, sociale enwerknemersvaardigheden, training zelfredzaamheid in de maatschappij (vertrektraining) en functionelegezinstherapie.Het programma is gefaseerd opgebouwd met in het begin veel structuur en externe controle. Ze worden vanaf deeerste dag voorbereid op terugplaatsing in hun oorspronkelijk milieu of op doorplaatsing naar andere inrichtingen.Samenwerking met de ouders, scholen van herkomst en met de ketenpartners is daarom van belang.Voor de intake kunt u contact opnemen met mevrouw J. Lankhaar, intakefunctionaris, Tel: 0575 • 577 013.Voor overige informatie kunt u contact opnemen metmevrouw E. Marks, hoofd directiesecretariaat/communicatie, Tel: 0575 • 577007.

Het KeerpuntDe duur van het door het Keerpunt aangeboden programma is maximaal zes maanden. Het Keerpunt werkt methet Methodisch Integratiemodel Keerpunt (MIK), een integrale aanpak, waarbij de aandacht uitgaat naar dediverse leefgebieden en risicofactoren. Hierbij wordt gewerkt vanuit het sociale competentiemodel, dat gebaseerdis op leertheoretische principes. Om daadwerkelijk gedragsbehoud te kunnen bewerkstelligen, wordt dezemethodiek gecombineerd met aanvullende interventies die betrekking hebben op diverse leefgebieden(thuissituatie, daginvulling en vrijetijdsbesteding). Risicofactoren worden geïdentificeerd, geanalyseerd envervolgens aangepakt. Protectieve factoren worden versterkt.MIK is een kortdurend, gefaseerd traject, dat begint met onderzoek en observatie en uitmondt in een persoonlijkontwikkelingsplan (POP). De afsluitende fase wordt vormgegeven door middel van een extramuraalprogrammaonderdeel.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. op ’t Root, Tel: 043 • 4077165.

De procedureDe landelijke definitie van een jeugdige veelpleger is: een jeugdige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in hetgehele criminele verleden meer dan 5 processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt waarvan één in het peiljaar.Gebleken is, na overleg met de meest betrokken partijen, dat de daadwerkelijke vulling van de tenderplaatsenmede achterblijft vanwege de zwaarte van de definitie. Op uitdrukkelijk verzoek is daarom besloten om tenbehoeve van dit traject uit te gaan van een definitie die meer recht doet aan de feitelijke integrale aanpak vanjeugdige veelplegers in de arrondissementen. Die definitie luidt: een jeugdige veelpleger is een jeugdige in deleeftijd van 12 tot 18 jaar, die in het gehele criminele verleden 2 of meer misdrijf processen-verbaal tegen zich zagopgemaakt, waarop een sanctie is gevolgd, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.

Page 125: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Voor DJI is het van belang dat het openbaar ministerie (OM) heeft vastgesteld dat het om een veelpleger gaat.Als een jeugdige dreigt veelpleger te worden, komt hij op een lijst, die in bepaalde arrondissementensignaleringslijst wordt genoemd25.

In het afdoeningsoverleg in de ketenunit (voorheen JCO) wordt een plan van aanpak besproken(casusregiefunctie Raad). Het heeft sterk de voorkeur dat de jeugdige ten gevolge van het eerstvolgendestrafbare feit in verzekering wordt gesteld en door de officier van justitie wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De plaatsing van een jeugdige veelpleger op een tenderplaats is mogelijk via verschillende kaders; eenstrafrechtelijk traject als plaats van tenuitvoerlegging voorlopige hechtenis en als plaats van tenuitvoerleggingjeugddetentie; een civielrechtelijk traject als OTS plaats.

Politie meldt ivs/pv aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en OM. Hier volgt het proces de normaleweg zoals reeds beschreven in de ketenprocesbeschrijving die in het Topberaad is besproken en door het ParketGeneraal is vastgesteld.OM besluit al dan niet tot voorgeleiding, wordt niet besloten tot voorgeleiding dan volgt de normale(strafrechtelijke) weg via het JCO.Raad doet vroeghulp en rapporteert ten behoeve van de voorgeleiding bij de RC.De Raad overweegt of een VOTS aangewezen is (op basis van het eerder gemaakte plan in het JCO) eninformeert bij de selectiefunctionaris Individuele Jeugdzaken (IJZ) of er plaats is op de tender veelplegerplaatsen.Raad verzoekt VOTS en machtiging uithuisplaatsing.7a Als de VOTS is uitgesproken vindt overdracht plaats aan BJZ/GVI, als de machtiging is afgegeven vindtformeel de aanmelding bij DJI plaats door BJZ/GVI. De Raad doet onderzoek naar definitieve OTS.De Raad deelt mee aan de RC dat een VOTS-verzoek en verzoek tot machtiging plaatsing in een JJI is/wordtingediend of al is uitgesproken. De RC beslist met betrekking tot het verzoek inbewaringstelling OM en schorsteventueel onder voorwaarden. In geval van schorsing draagt de Raad over aan BJZ. De Raad volgt de zaak doormiddel van de casusregie (stap 10).Ter gelegenheid van de Raadkamerzitting informeert de Raad dat VOTS is uitgesproken en een machtiginguithuisplaatsing is afgegeven. De Raadkamer besluit over gevangenhouding en schorst eventueel ondervoorwaarden (stap 10). Besluit Raadkamer tot gevangenhouding dan zijn OM en JJI verantwoordelijk voor hetdaadwerkelijk regelen van de gevangenhouding (stap 11). Indien de RC of de raadkamer niet instemt met hetvoorstel de jeugdige te schorsen om plaatsing in een veelplegers traject mogelijk te maken, wordt dejeugdreclassering (BJZ) door de RvdK ingeschakeld om de jeugdige te begeleiden tijdens de voorlopigehechtenis. Tijdens deze fase onderzoeken RvdK en jeugdreclassering (BJZ) of na het strafrechtelijke trajectalsnog het civielrechtelijke traject ingegaan moet worden.In geval van schorsing door RC of Raadkamer is BJZ verantwoordelijk voor de begeleiding en de Raad houdttoezicht door middel van casusregie. BJZ en Raad dienen tijdig overleg te hebben over de implicaties van deonderhavige casus.OM is belast met de executie van het vonnis en verzoekt JJI dit ten uitvoer te leggen.

Uitgangspunt is dat dit een tijdelijke procedure is, omdat de voorkeur uitgaat naar de RC die zowel in civiele alsstrafrechtelijke vorderingen beslissingen kan nemen. In sommige arrondissementen kan dat (al) wel. De lokaleafspraken verdragen zich misschien niet geheel met bovenstaande, maar het zou wel gewenst zijn om zoveel alsmogelijk deze lijnen te volgen.Uitgangspunt is dat de ketenunit een signalering heeft gemaakt van jeugdige veelplegers en heeft afgesprokendat gesignaleerde minderjarigen bij de eerstvolgende keer dat de politie ze voor een strafbaar feit oppakt, zullenworden voorgeleid en conform deze procedure worden “behandeld”. Ook laat deze procedure onverlet datminderjarigen die al reeds onder begeleiding van jeugdreclassering zijn, bij de Raad kunnen worden gemeld vooronderzoek naar een mogelijke OTS ten einde ook in een veelplegersplaats te kunnen worden opgenomen.Dit schema is vooral gemaakt om de “tenderplaatsen” voor jeugdige veelplegers efficiënt te kunnen bezetten.“Normale” procedures kunnen blijven bestaan om een minderjarige te plaatsen, zowel civiel als straf.

25 Er zijn in de praktijk verschillende benamingen in omloop.

Page 126: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.2.3 Rentray (Tender)Doelstelling Terugdringen recidive.

Doelgroep Jeugdige veelplegers. Een jeugdige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in het gehelecriminele verleden 2 of meer misdrijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt,waarop een sanctie is gevolgd, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.Voor DJI is het van belang dat het openbaar ministerie (OM) heeft vastgesteld dat hetom een veelpleger gaat.

Korte beschrijving Zeven specifieke programmamodules kunnen worden ingezet, afhankelijk van de vraag:delictanalyse, slachtoffer in beeld, agressieregulatietraining, verslavingsproblematiek,sociale en werknemersvaardigheden, training zelfredzaamheid in de maatschappij(vertrektraining) en functionele gezinstherapie. Het programma is gefaseerd opgebouwdmet in het begin veel structuur en externe controle. De jongeren worden vanaf de eerstedag voorbereid op terugplaatsing in het oorspronkelijke milieu of op doorplaatsing naarandere inrichtingen.

Duur 6 maanden, waarvan 3 intramuraal en 3 extramuraal.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Rentray.

Hoe opleggen Civielrechtelijk: OTS en MUHP.Strafrechtelijk: in het kader van de VH of executie Jeugddetentie.

Locatie Justitiële Jeugd Inrichting Rentray, locatie Eefde, Mettrayweg 25, Eefde,Postbus 94, 7200 AB, Zutphen.

Betrokkenheid ouders Ouders worden betrokken.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen worden aangemeld bij Spirit.

Aanmelden Afdeling Individuele Jeugd Zaken van het Ministerie van JustitieTel: 070 • 370 2930 / Fax: 070 • 3702922.

Contactgegevens Mevrouw J. Lankhaar, intakefunctionaris, Tel: 0575 • 577013Voor overige informatie: E. Marks, hoofd directiesecretariaatTel: 0575 • 577007, E-mail: [email protected], Website: www.rentray.nl

Page 127: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.2.1 Het Keerpunt (Tender)Doelstelling Terugdringen recidive.

Doelgroep Jeugdige veelplegers. Een jeugdige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in het gehelecriminele verleden 2 of meer misdrijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt,waarop een sanctie is gevolgd, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.Voor DJI is het van belang dat het openbaar ministerie (OM) heeft vastgesteld dat hetom een veelpleger gaat.

Korte beschrijving Het Keerpunt werkt met het Methodisch Integratiemodel Keerpunt (MIK), een integraleaanpak, waarbij de aandacht uitgaat naar de diverse leefgebieden en risicofactoren.Hierbij wordt gewerkt vanuit het sociale competentiemodel, dat gebaseerd is opleertheoretische principes. Om daadwerkelijk gedragsbehoud te kunnen bewerkstelligen,wordt deze methodiek gecombineerd met aanvullende interventies die betrekkinghebben op diverse leefgebieden (thuissituatie, daginvulling en vrijetijdsbesteding).Risicofactoren worden geïdentificeerd, geanalyseerd en vervolgens aangepakt.Protectieve factoren worden versterkt.MIK is een kortdurend, gefaseerd traject, dat begint met onderzoek en observatie enuitmondt in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De afsluitende fase wordtvormgegeven door middel van een extramuraal programmaonderdeel.

Duur 6 maanden.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Het Keerpunt.

Hoe opleggen Civielrechtelijk: OTS en MUHP.Strafrechtelijk: in het kader van de VH of executie Jeugddetentie.

Locatie Keerpunt, Cadier en Keer.

Betrokkenheid ouders Ouders worden actief betrokken.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen worden aangemeld bij Spirit.

Aanmelden Afdeling Individuele Jeugd Zaken van het Ministerie van JustitieTel: 070 • 3702930 / Fax: 070 • 3702922.

Contactgegevens De heer G. Op ’t Root, Tel: 043 • 4077165

Page 128: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.2.2 Hunnerberg (Tender)Doelstelling Terugdringen recidive

Doelgroep Jeugdige veelplegers. Een jeugdige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in het gehelecriminele verleden 2 of meer misdrijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt,waarop een sanctie is gevolgd, waarvan tenminste 1 in het peiljaar.Voor DJI is het van belang dat het openbaar ministerie (OM) heeft vastgesteld dat hetom een veelpleger gaat.

Korte beschrijving De Hunnerberg kent twee soorten verblijfprogramma’s voor de jeugdige veelpleger, teweten• een kort verblijfprogramma van twee maanden intramuraal en één maand reïntegratie

(extramuraal) met begeleiding;• een lang verblijfprogramma van vier maanden intramuraal en twee maanden

reïntegratie (extramuraal) met begeleiding.Het intramurale programma kent een basisaanbod van 30 uur per week waarin onderwijsen vrijetijdsbesteding een centrale plaats innemen. Daarbij worden trainingen op maataangeboden afhankelijk van de problematiek van de veelpleger. Deze trainingen zijngericht op agressieregulatie, vaardigheden in de communicatie en morele ontwikkeling.

Duur 3 of 6 maanden.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Hunnerberg.

Hoe opleggen Civielrechtelijk: OTS en MUHP.Strafrechtelijk: in het kader van de VH of executie Jeugddetentie

Locatie JJI Hunnerberg, Nijmegen.

Betrokkenheid Ouders Ouders worden actief betrokken.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen worden aangemeld bij Spirit.

Aanmelden Afdeling Individuele Jeugd Zaken van het Ministerie van JustitieTel: 070 • 3702930 / Fax: 070 • 3702922.

Contactgegevens Berg en Dalseweg 287, 6522 CH, NijmegenTel: 024 • 3651800; Webiste: www.dehunnerberg.nl.Contact opnemen met mevr. E. Jetten, Tel: 024 • 3651870en/of mevr. J. Gudde, Tel: 024 • 3651843.

Page 129: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.3 R.I.J. Doggershoek “Amsterdammertjes”Doelstelling Terugdringen van recidive.

Doelgroep Jonge veelplegers (12-16 jaar, met de nadruk op 13-15), zowel jongens alsmeisjes, die probleemgedrag vertonen op de verschillende leefgebieden.

Korte beschrijving Het programma is een individueel behandeltraject op basis van het socialecompetentiemodel. Vanaf het begin zal gekeken worden of de inzet van FFT ofMST nodig wordt geacht en zal deel uit maken van het behandeltraject.Vanaf het moment dat de jongere binnenkomt, wordt er een traject uitgezet voorwonen, werk en opleiding, sociaal netwerk. De gehele periode zal de jongere dooreen individueel trajectbegeleider begeleid worden. Vanaf moment van binnenkomstwordt reeds (in samenspraak met BJAA) op de nazorg ingezet.Er is plaats voor 12jeugdigen op jaarbasis

Duur van de interventie Gemiddeld minimaal 6-9 maanden.

Ontwikkelaar/ Uitvoerder Rijksinrichting voor Jongens Doggershoek.

Hoe opleggen Civielrechtelijk: OTS en MUHP geslotenStrafrechtelijk: Detentie en PIJ.

Contra-indicatie Zwakbegaafd niveau.Ernstige psychiatrische problematiek.

Aanmelden Via de coördinator Frans Wijler, medewerker van BJAA. Na goedkeuring vanDoggershoek dient een jeugdige ook aangemeld te worden bij het plaatsingsbureauIJZ.

Betrokkenheid ouders Ouders worden uitgenodigd voor bezoek.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hetNazorgprogramma van Spirit. De begeleiding zal drie maanden voor uitstroomaanvangen en duren tot zes maanden na uitstroom. De maximale duur van dejeugdreclasseringsmaatregel of ondertoezichtstelling mag maximaal 6 maandenbedragen.

Contactgegevens R.I.J. De Doggershoek, Burg. Ritmeesterweg 20, 1784 Den HelderPostbus 20.000, 1780 CB Den Helder, Tel: 0023 • 755100,E-mail: [email protected], Website: www.doggershoek.nl

Page 130: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.4 Den Engh Project veelplegersDoelstelling De socio-groepsstrategie (SGS) is de pijler van de opvoedings- en

behandelingsmethode van 'Den Engh’en leert de pupillen, in groepsverband, opeen juiste manier met hun omgeving om te gaan. Door opvoeding leren kinderenfasegewijs hoe ze zich in bepaalde situaties moeten beheersen. De SGS is eenmethode waarin alles is gericht op samenwerken, samen verantwoordelijkheiddragen en samen beheersing en zelfcontrole ontwikkelen.

Doelgroep Harde kernjongeren uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, leeftijd van14-18 jaar.

Korte beschrijving Het programma richt zich op normaal begaafde jongeren met ernstigegedragsstoornissen en delictgedrag.De basisopvoeding in de eerste zes maanden vindt in een gesloten afdeling in DenDolder plaats.De volgende zes maanden verblijven de jongeren op een paviljoen op het terreinvan Den Engh, waarin aandacht besteed wordt aan de keuze van arbeid enscholing, gebruik makend van de faciliteiten zowel op als buiten hetterrein.Groepgewijs.De laatste fase is gericht op de individuele interesse en behoeften van de jongeren,waarin een stage kan worden gelopen of aangevangen met een opleiding.Indien de interesse van een jeugdige uitgaat naar het maritieme onderdeel bestaatde mogelijkheid om stage te lopen op een schip en om specifieke diploma’s tehalen.

Duur van de interventie 18 maanden, aanvang in maart en september

Ontwikkelaar Rijksinrichting voor Jongens: Den Engh.

Hoe opleggen ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing voor verblijf in een justitiëlejeugdinrichtingbij schorsing van de vhts als bijzondere voorwaarde met muhp en verblijf in DEonder aanwijzingen van de gezinsvoogdij als bijzondere voorwaarde bij vonnis metnazorg van NP (Spirit)

Betrokkenheid ouders Ouders worden uitgenodigd voor bezoek.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hetNazorgprogramma van Spirit. De begeleiding zal drie maanden voor uitstroomaanvangen en duren tot zes maanden na uitstroom. De maximale duur van dejeugdreclasseringsmaatregel of ondertoezichtstelling mag maximaal 6 maandenbedragen.Momenteel wordt Nazorg ook opgenomen als bijzondere voorwaarde bij vonnis.

Contactgegevens Rijksinrichting voor Jongens 'Den Engh',Postbus 43, 3734 ZG Den Dolder, Tel: 030 • 2285041E-mail: [email protected], Website: www.den-engh.nl.;Contactpersoon: Dhr. E. van Vulpen

Page 131: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.5 Glen Mills SchoolDoelstelling Bewerkstelligen van gedragsverandering (van anti-sociaal naar pro-sociaal gedrag)

ontwikkelen van noodzakelijke praktische en sociale vaardighedenbehalen van diploma of certificaten en het leren van beroepsvaardigheden

Doelgroep Jongens in de leeftijd tussen de 14 en 18 jaar oudnormaalbegaafd (IQ vanaf circa 80)vertonen ernstig en veelvuldig anti-sociaal gedrag en/of plegen delicten in groepsverband en/of als lid van een groep of bendeLet op! Een jongen hoeft niet gemotiveerd te zijn.pyromanie en seksuele delicten, gepleegd in groepen zijn geen contra-indicaties.

Duur van deinterventie

Minimaal 18 maanden.

Ontwikkelaar/Uitvoerder

Glen Mills School, Postbus 18, 8090 AA Wezep, Tel: 038 • 3760500. Open inrichting

Hoe opleggen VrijwilligCivielrechtelijkOTS en een machtiging uithuisplaatsing voor verblijf in een accomodatie van eenzorgaanbieder (een jongen mag bij opname niet ouder zijn dan 16 jaar, vanwegeminimale duur van het programma (18 mnd), tenzij er nog strafzaken openstaan en dejongere het traject strafrechtelijk kan afmaken.Strafrechtelijk• bij schorsing van de vhts als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige

hechtenis: “plaatsing in het programma van de GMS’ of ‘houden aan de aanwijzingenvan de Jeugdreclassering’ (MHS of ITB) (eerste zes maanden niet op zitting zetten).

• bij vonnis - als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke jeugddetentie ofvoorwaardelijke PIJ-maatregel; “plaatsing in het programma van de GMS’ of ‘houdenaan de aanwijzingen van de Jeugdreclassering’ (MHS of ITB), met een proeftijd tweejaar (opdat het programma afgerond kan worden). - onvoorwaardelijke PIJ-maatregelvan 2 jaar.

Ook bij een strafrechtelijke plaatsing is een indicatiebesluit nodig. Verwijzing via deketenunits.De vertegenwoordiger van de plaatsende en/of begeleidende instantie verzorgt deaanmeldingsrapportage, die bestaat uit:• gezinsgeschiedenis• ontwikkelingsanamnese• persoonlijkheidsonderzoek (PO)• schoolgegevens• indicatiebesluit• vonnis van de rechtbank en/of juridische statusIndien plaatsing bij vonnis: bij voorkeur de intakeprocedure van de GMS vóór de zittingafrondenBij aanmelding rekening houden met de termijn waarop een zitting plaatsvind.Plaatsing pas mogelijk als de uitspraak van de kinderrechter zwart op wit binnen is bij hetPlaatsingsbureau van de Hoenderloo Groep!

Contra indicaties • zwakbegaafdheid (IQ lager dan 80)• langdurige harddrugsverslaving• ernstige lichamelijke handicaps• aan autisme verwante contactstoornissen• psychotisch of ernstig emotioneel gestoord gedrag• suïcidaal of ernstig auto-mutulistisch gedrag• ernstig individueel afwijkend gedrag zoals pyromanie en seksuele delicten

Betrokkenheid ouders Ouders worden uitgenodigd voor bezoek.

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hetNazorgprogramma van Spirit. De begeleiding zal drie maanden voor uitstroomaanvangen en duren tot zes maanden na uitstroom. De maximale duur van dejeugdreclasseringsmaatregel of ondertoezichtstelling mag maximaal 6 maandenbedragen.

Contactgegevens Telefonisch: aanmelding bij het Plaatsingsbureau van de Hoenderloo Groep.Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo. Tel: 055 • 378 88 00.E-mail: [email protected]

Page 132: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.6 Resocialisatie en Begeleiding (R&B)Doelstelling Het begeleiden van jongens met meervoudige problematiek.

Doelgroep Jongens in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar met meervoudige problematiek. Dit kan zijn inde justitiële sfeer, school, thuis of buiten. Veel van deze jongens zijn veelpleger.

Korte beschrijving De jongens komen na schooltijd, als zij een school hebben, tussen 15.00 uur en 17.00uur bij R&B. Daar krijgen zij op maandag t/m woensdag, diverse trainingen. Detrainingen duren tot 21.00 uur. Zij eten in het gebouw van R&B en koken zelf het eten.Verder krijgen zij de volgende trainingen:assertiviteit,agressie regulatie, Nederlands,sollicitatie training, maatschappijleer, computerles, seksuele voorlichting endrugsvoorlichting etc. Verder hebben zij de hele dag sociale vaardigheidstraining.Elke jongen heeft een mentor, die contact onderhoud met de ouders, de school, devoogd en/of andere hulpverleners.Na R&B kan de jongen doorstromen naar het jongeren toezichtteam Beware Watch Out.

Duur 4-8 maanden R&B9 maanden Beware Watch Out

Ontwikkelaar/Uitvoerder

R&B is ontwikkeld door R.P.Bos en R.D.Raat die het project ook uitvoeren.Het project is een samenwerkingsverband tussen: De regiopolitie Amsterdam/AmstellandDe hulpverleningsorganisatie Spirit, De Gemeente Amsterdam, de deelradenAmsterdam-West, de Rotary-club Amsterdam.

Hoe opleggen Strafrechtelijk: bijkomende maatregel

Locatie Adres. Meer en Vaart 282, 1068LE Amsterdam

Betrokkenheid ouders Ouders worden betrokken, ouderavonden en contacten

Nazorg Na R&B en Beware Watch Out komen de jongens regelmatig langs om te zeggen hoehet gaat. Verder wordt de nazorg overgegeven aan de ouders, de hulpverlening, devoogd enz.

Aanmelden Aanmelden kan telefonisch 020 • 5592685/5593696 of via de websitewww.renb.org

Contactgegevens E-mail: [email protected] Website: www.renb.org.Tel: 020 • 5592685 / 020 • 5593696

Page 133: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.7 Penitentiair Centrum Maatschappelijke Integratie De CorridorInstantiePCMI de Corridor (onderdeel van Penitentiaire Inrichtingen Noord-Brabant Noord).

ContactgegevensPCMI de Corridor, Brand 75, 5411 RW Zeeland, tel 0486-459500, fax 0468-453221, [email protected]

Doelgroep• jonge mannen vanuit heel Nederland;• vanaf 16 jaar;• veelal met een niet-Nederlandse achtergrond;• restant straftijd: 6 weken tot 18 maanden.

Hiernaast is er plaats voor 20 jeugdige delinquenten in de Justitiële Jeugd Inrichting.

Inhoud projectHet is een combinatie van een ‘half open’, een ‘open’ inrichting en een ‘doorgangshuis’. De Corridor richt zich opgedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Gedetineerden worden hier voorbereid op de situatie na hundetentie, met als doel terugval te voorkomen.

HOIIn de Half Open Inrichting (HOI) kunnen jong volwassenen terecht die geschikt zijn voor het ‘maatschappelijkeintegratieplan’.1e faseEen algemeen inleidend programma (o.a. werken aan sociale vaardigheden; dagritme, arbeidsritme en(zelf)discipline). Werken gebeurt in deze fase op het eigen terrein van de inrichting, bij een houtbedrijf, of door hetverrichten van bosarbeid in de regio.2e faseIndividueel programma ‘op maat’. Jongere heeft een mentor die hem o.a. begeleidt in zijn contacten binnen enbuiten de inrichting (scholing en/of vorming). In deze fase werken gedetineerden in principe 4 dagen per week bijwerkgevers ‘buitenshuis’. Op vrijdag nemen zij deel aan activiteiten binnen de inrichting.

POIIn de Penitentiair Open Inrichting (POI) maken gedetineerden deel uit van een woongemeenschap. Tijdens dezelaatste periode van de straf bereidt een gedetineerde zich via een ‘individueel trajectplan’ voor op zijn levenbuiten de inrichting.

Duur6 weken tot 18 maanden, gevolgd door een nazorgperiode van een half jaar.

Hoe doorverwijzenJongvolwassenen met een straf(restant) van meer dan 12 weken kunnen worden aangemeld.

Page 134: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.8 Functional Family TherapyDoelstelling Terugdringen recidive

Ouders meer verantwoordelijkheid laten dragen voor het gedrag van hun kinderen.

Doelgroep Gezinnen met kinderen en jongeren tot 18 jaar die geregeld delicten plegen, in aanrakingkomen met het strafrecht en opgroeien in een gezinssituatie, waarbij sprake is vanrisicofactoren voor het plegen van delicten, waardoor de kans op recidive groot is

Korte beschrijving Een in de Verenigde Staten onderzochte en bewezen effectieve gezinsinterventie, defunctionele gezinstherapie. De therapie richt zich in eerste instantie op het doorbrekenvan beschuldigingen over en weer en het herformuleren van het probleem zodat het helegezin zich wil inzetten voor verandering. Vervolgens krijgen ouders en kinderenvaardigheden aangeleerd om anders met elkaar om te gaan waardoor ze gezamenlijkproblemen aan kunnen pakken en deze vaardigheden ook buiten het gezin in kunnenzetten. Ze leren conflicten op te lossen en te onderhandelen over regels.

Duur van deinterventie

Drie tot zes maanden

Ontwikkelaar/Uitvoerder

De Bascule, het cluster jeugdforensische psychiatrie van kinder- en jeugdpsychiatrischcentrum

Hoe opleggen Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis: Maatregel Hulp enSteun uitgevoerd door de reguliere jeugdreclassering en, waar nodig, in combinatie metbijvoorbeeld begeleiding door Nieuwe Perspectieven (Spirit)

Als bijzondere voorwaarde bij vonnis: Maatregel Hulp en Steun uitgevoerd door dereguliere jeugdreclassering en, waar nodig, in combinatie met bijvoorbeeld begeleidingdoor Nieuwe Perspectieven

Als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke PIJ maatregel uitgevoerd door dereguliere jeugdreclassering of ITB: Maatregel Hulp en Steun uitgevoerd door ITB ofMaatregel Hulp en Steun als nazorg voor trajecten als Glen Mills en Den Engh

Indicaties Veelplegers, recidivisten, harde kern jongerenSprake van een mogelijk verband tussen de door de jongere gepleegde delicten en degezinssituatie.Risicofactoren:• onvoldoende ouderlijk toezicht• veelvuldige conflicten binnen het gezin• onvoldoende ouderlijke ondersteuning en zorg• onvoldoende mogelijkheden voor participatie van kinderen in• gezinsactiviteiten en beslissingen die de kinderen aangaan• problemen met de communicatie binnen het gezin waaronder verschillen in

opvoedingsbenadering tussen partners

Contra indicaties Zeer ernstig recidivegevaarDusdanige ernstige gezinsproblematiek dat uithuisplaatsing geïndiceerd isAbsolute weigering jeugdige en/of ouders om een gezinsgesprek aan te gaanErnstige primaire verslavingsproblematiekIQ < 70

Betrokkenheid ouders Intensief en volledig

Nazorg De deelnemers uit Amsterdam kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hetNazorgprogramma van Spirit. De begeleiding zal drie maanden voor uitstroomaanvangen en duren tot zes maanden na uitstroom.

Wijze van rapporteren Evaluatie van de therapie gebeurt op de Derde Oever met de jeugdreclasseerder, degezinstherapeut, de ouders en de kinderen na 3 maanden én bij afsluiting van detherapieTerugkoppeling hiervan vindt plaats door de jeugdreclassering naar de ketenunit.Onderzoek door PI Research

Aanmelden De signalering van de jongeren en hun gezinnen zal grotendeels plaats vinden binnen deketenunits met daarin BJAA als organisatie.Aanmelding door BJAA vindt in alle gevallen plaats na intern overleg met een GZpsycholoog en extern overleg met de Derde Oever.Dit kan tijdens het MDO (multidisciplinair overleg) waarbij de kinder- en jeugdpsychiatervan De Derde Oever aanwezig is of via telefonisch overleg met de polikliniek. Hiertoeheeft de polikliniek een telefonisch spreekuur op:maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uurvrijdag van 13.00 tot 14.00 uur. 020-3309800Bij aanmelding binnen een lopende begeleiding door de Jeugdreclassering is de verdere

Page 135: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

procedure de reguliere aanmelding bij de Derde Oever die plaats vindt door het opsturenvan:• aanmeldformulier• relevante rapportage zoals raadsrapport, begeleidingsplan,

persoonlijkheidsonderzoek• Jongeren Informatie Lijst: deze vragenlijst wordt gebruikt in het kader van een

onderzoek naar het effect van de behandeling door de Derde Oever waaraan BJAAmeewerkt

Bij aanmelding na voorgeleiding vindt oplegging plaats door de kinderrechter. Deprocedure hiervoor is tevens de reguliere aanmelding bij de Derde Oever:• aanmeldformulier• relevante rapportage zoals raadsrapport, begeleidingsplan,

persoonlijkheidsonderzoek

Contactgegevens Mirjam Bekker, Projectmanager FFT, Lauriergracht 51, 1016 RG AmsterdamTel: 020 • 3309800 / 06 • 22438162, [email protected]

Page 136: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.9 Multi Systemic TherapyDoelstelling Voorkomen van recidive

Doelgroep Jongeren vanaf 12 jaar (tot 80) met aandoeningen waarvoor psychotherapie isgeïndiceerd, maar die door hun justitiële achtergrond of persoonlijkheidsproblematiekgeen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere gezondheidszorg;bij wie door henzelf en/of hun omgeving zorgwekkend gedrag geconstateerd wordt, zoalsernstig agressief gedrag, seksueel overschrijdend gedrag, brandstichting en diefstal;waarbij sprake is van enige interne en/of externe motivatie om tot gedragsverandering tekomen

Korte beschrijving Vorm van intensieve gezinsbehandeling thuis en in de samenleving door middel vancognitief- gedragstherapeutische behandelmethoden en strategische-, structurelegezinstherapie. Versterking van de positie van de ouder(s) ten aanzien van deproblemen van het kind en het vergroten van het oplossend vermogen binnen hetgezinssysteem (empowerment).Tijdens de intake wordt aan alle betrokkenen gevraagd wat zij veranderd willen zien inhet gedrag van de delinquent en het functioneren van het gezinssysteem. Hieruit wordende andere hoofddoelen geformuleerd, waaraan gedurende de gehele behandelingsubdoelen worden gekoppeld. Hierdoor wordt stapsgewijs aan de verwezenlijking van dehoofddoelen gewerkt.Poliklinische behandeling voor adolescente plegers, om de kans op herhaling teverkleinen. Er is de mogelijkheid tot individuele gesprekstherapie, gezinsgesprekken,gestructureerde (groeps)therapie en farmacotherapie.Tevens omvat het aanbod ondersteuningsmogelijkheden voor ouders van cliënten.

Duur van deinterventie

6 maanden

Ontwikkelaar/Uitvoerder

De Waag (centrum voor ambulante forensische psychiatrie)

Hoe opleggen Jongeren dienen voor ziektekosten verzekerd te zijnStafrechtelijk• als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis, in het kader van

MHS, uitgevoerd door de jeugdreclassering• als bijzondere voorwaarde bij vonnis voorwaardelijke jeugddetentie of voorwaardelijke

PIJ, in het kader van MHS of ITB Nazorg voor Glen Mills School en Den Engh,uitgevoerd door de jeugdreclassering

Civielrechtelijk• OTS en MUHP

Contra indicaties • alcohol- of drugsverslaving;• de kans op herhaling van strafbare feiten tijdens de behandeling;• ambulante behandeling laat te veel ruimte voor het vertonen van gedrag dat voor

anderen een onacceptabel risico vormt;• sprake is van ernstige psychopathologie met mogelijke decompensatie;• regelmatige opnames in een crisiscentrum of psychiatrisch ziekenhuis nodig zijn;

Betrokkenheid ouders Intensief en volledig

Nazorg MST wordt aangewend in Nazorgproramma’s van veroordeelden in detentie ofresocialisatie in samenwerking met Spirit.

Wijze van rapporteren

Aanmelden De Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering, (gezins)voogdij-instelling,RIAGG en ketenunit kunnen jongeren verwijzen middels een telefonische aanmelding.Daarbij zal gevraagd worden naar de reden van verwijzing, debehandelingsdoelstellingen en contra-indicaties. De verwijzer moet bestaanderapportages opsturen; een recent persoonlijkheidsonderzoek is daarbij gewenst.

Contactgegevens Polikliniek De Waag/ABJ, Afdeling van de Dr. Henri van der Hoeven Stichting,Maassluisstraat 256, Amsterdam Tel: 020 • 6159460 / Fax: 020 • 6694039,www.dewaag-utrecht.nl.Contactpersonen: dhr Lagendijk en dhr Sierksma.

Page 137: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

8.10 Overeenkomsten en verschillen tussen FFT en MST• FFT en MST zijn beide evidence based op het (gezins-)systeem gerichte behandelmethoden met als doel

delinquent en ander anti-sociaal gedrag van jeugdigen terug te dringen.• Zowel MST als FFT hebben als uitgangspunt dat alleen middels een systemische aanpak gedragsverandering

op lange termijn bewerkstelligd kan worden.• FFT en MST werken met hoog opgeleide behandelaars die intensief getraind en begeleid worden. Een

kwaliteitsmodel moet garant staan voor een juiste uitvoering (treatment adherence) van de methodiek door detherapeuten.

• MST en FFT kunnen beiden binnen verschillende juridische kaders en maatregelen worden ingezet Aanintensieve samenwerking met de ketenpartners wordt zowel door FFT als door MST groot belang gehecht.

Gezien het verschil in intensiteit en kostprijs is MST alleen geïndiceerd bij ernstiger gezinsproblematiek waarbijFFT onvoldoende ondersteuning biedt (stepped care).

MST in de Waag FFT in de Bascule

Delinquente jongeren methoog recidive risico

Delinquente jongeren metgemiddeld tot hoog recidive- risicoDoelgroep

Gedemoraliseerde gezinnen meteen zeer lage organisatiegraad

Gedragsproblemen komen voortuit problematische gezinsrelaties

Sociaal ecologische theorie GezinstherapieCognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapieTheoretische Basis

Gezinstherapie Communicatietheorie

Behandelfocus Gezin en omringende systemen Gezinsrelaties

Behandellocatie Eigen leefomgeving (thuis, school, wijk) Kantoor of thuis

Behandelduur 4-6 maanden 4-6 maanden

3-5 face to face contacten per weekTelefonische contacten 1 (evt 2) contacten per weekBehandelintensiteit

7 dagen 24 uur bereikbaarheid

Behandeltijden Aan het gezin aangepast Kantoor- en avonduren

Financiering AWBZ AWBZ en Gemeente

Regio Amsterdam, Utrecht ROA / Noord Holland

Page 138: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV
Page 139: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV

Versie: 28-06-06 13:32

Lijst van afkortingenAA Amsterdam/Amstelland (politie)AJB Arrondissementaal Justitieel BeraadAJT Administratief Jeugdteam (parket)APJ Arrondissementaal Platform JeugdcriminaliteitBARO Basis Raads OnderzoekBJAA Bureau Jeugdzorg Agglomeratie AmsterdamBJJ Beginselenwet Justitiële JeugdinrichtingenBJZNH Bureau Jeugdzorg Noord HollandBOJV Bestuurlijk Overleg Jeugd en Veiligheid (driehoek + wethouder jeugd)BSO Bureau Servicetaken Onderwijs (gemeente)DE Rijksinrichting voor jongens Den EnghDMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente)DDO De Derde Oever, de forensisch psychiatrische afdeling van het Paedologisch Instituut ESF

Europees Sociaal FondsFO First OffenderFOBA Forensisch Observatie en Begeleidings AfdelingFFT Functional Family TherapyFPD Forensisch Psychiatrische DienstGMS Glen Mills SchoolHK-jeugd Harde Kern jeugd/jongerenITB Individuele Traject BegeleidingJCO Justitieel Casus Overleg jeugdJJI Justitiële JeugdinrichtingJR Jeugdreclassering (onderdeel van BJAA)JOT Jongeren Opvang Team (Afdoening FO in casusoverleg, gestart in D6)JOC De Justitiële Jeugdinrichting het Jongeren Opvang CentrumJPA Jeugdforensisch platform AmsterdamKR KinderrechterLVG Licht Verstandelijk GehandcaptenMST Multi System Therapy/Multi Systeem TherapieOM Openbaar MinisterieOTS OndertoezichtstellingOvJ Officier van JustitiePIJ Plaatsing in een Inrichting voor JeugdigenPVO Proces Verbaal Overdracht mind.j. verdachteRaad/RvdK Raad voor de KinderbeschermingRC Rechter-CommissarisRCJP Regionale Coördinatie Jeugdzaken PolitieRMC Regionale Meldings en Coördinatie functie (gemeente)RvdK Raad voor de KinderbeschermingSoVa Sociale VaardigheidstrainingSBS Staf Beleid Strategie (parket)SIV Sociale regeling Investering VeiligheidSRN Stichting Reclassering NederlandSTP Scholings- en Trainings ProgrammaVIC Very Intensive CareVIOS Veilig in en om schoolWvSr Wetboek van StrafrechtWvSv Wetboek van StrafvorderingZM Zittende Maqistratuur

Page 140: Arrondissementsparket Amsterdam - Politieacademie · 2017. 2. 7. · Arrondissementsparket Amsterdam Bezoekadres Arrondissementsparket Amsterdam Parnassusweg 220, Toren A, 1076 AV