ABC van de lokale besturen

9
ABC van de lokale besturen De eenvoudigste weg naar de overheid 13500 mandatarissen 8800 ambtenaren 2200 organisaties van de lokale besturen

Transcript of ABC van de lokale besturen

Page 1: ABC van de lokale besturen

ABC van de lokale besturen

De eenvoudigste wegnaar de overheid✓ 13500 mandatarissen ✓ 8800 ambtenaren

✓ 2200 organisaties

van de lokale besturen

Page 2: ABC van de lokale besturen

ABC van de lokale besturen zoveel meer dan een adresboek

• Contactgegevensvanlokaleoverheden• Bijgewerktdoordeopenbarebesturenzelf• Gebruiksvriendelijkewebsiteenhandigboek• Raadplegenendownloaden• Steedsup-to-date• Gedetailleerdeinformatie• Scherpeprijs

Page 3: ABC van de lokale besturen

Lokale besturen binnen handbereik

Op www.abclokalebesturen.bevindtuinenkelemuisklikkendecontactgegevensvan:

• Stedenengemeenteno Burgemeesters,schepenen&raadsledeno Managementteams,diensthoofden&medewerkers

• Politiezoneso Politieraden&-collegeso Korpschefs,secretarissen&bijzondererekenplichtigen

• OCMW’so Voorzitters,raadsleden&vastebureauso Secretarissen,financieelbeheerders&medewerkerso OCMW-instellingen

• Intercommunaleso Bestuur&directie

Degegevensopwww.abclokalebesturen.bewordenbijgewerktdoordelokalebesturenzelf:eengarantievoorcorrecteenactuele informatie.

Page 4: ABC van de lokale besturen

Gemakkelijkzoeken&vlotdownloaden

Informatieraadplegenengegevens afhalen:beidemogelijkheden(enhunveleopties)horenbijdestandaarduitrustingvanwww.abclokalebesturen.be.

• IntuïtievezoekmotorOpzoeknaarhettelefoonnummervaneenburgemeester,deopeningsurenvaneenOCMW,hetadresvaneenpolitiekantoor?Viadeknop"consulteren"vindtuonmiddellijkwie(ofwat)uzoekt.

• EenvoudigedownloadtoepassingMoetualleVlaamsegemeentesecretarissenaanschrijvenofelkeAntwerpseintercommunaleopbellen?Viadeknop"exporteren"downloadtuprobleemloosadressenlijstenopmaatvanuwcommunicatie.

Eenintuïtieve zoekmotoreneeneenvoudige downloadtoepassingmakenvanwww.abclokalebesturen.beeenonmisbaarwerkinstrument.

Page 5: ABC van de lokale besturen

Elkeexportlijstkanautomatischwordenopgekuist :Adressenlijstenmetdubbele gegevensbehorenzotothetverleden.

Alleconsultatie-enexportopdrachtenwordenautomatischopgeslagenenblijvenaltijdtoegankelijk.

Gegevensontdubbelen& historiek aanwenden

Opwww.abclokalebesturen.bekaniedereexportlijstineenoogwenkwordenontdubbeld.

• Uvermijdtdatéénzelfdecontacttweemaalbenaderd wordt

• Ubeperktdekosten(druk,telefoon,port,…)tot een minimum

Consultatie-enexportopdrachtenwordenbovendienautomatischopgeslagenénbijgewerkt.

• Metéénmuisklikdownloadtudeoorspronkelijkeexportopdrachtof…

• …voertudezelfdeopdrachtuitopbasisvandemeestactuelegegevens

Page 6: ABC van de lokale besturen

Meerdanalleenlokalebesturen

Behalvegegevensvansteden,gemeenten,politiezones,OCMW’s enintercommunalesvindtuopwww.abclokalebesturen.beookcontactinformatievan:

• Ontvangkantorenbelastingen

• Hypotheekkantoren

• Controlekantorenbtw

• RegistratiekantorenAl25 jaarwordthetABCvandelokalebesturenvoortdurendaangevuldmetnieuwe nuttige contactgegevens.

Page 7: ABC van de lokale besturen

Prijsformulesopmaat

VoordeligeabonnementsformuleslatenutoeomoptimaalgebruiktemakenvanhetABCvandelokalebesturen.

• ABCCONSULTOmonbeperktgegevenstekunnenraadplegen.Vanaf€170(excl.btw)perjaar.

• ABCEXPORTOmonbeperktgegevenstekunnenraadplegenendownloaden.Vanaf€499(excl.btw)perjaar.

• ABCEXPORT+Omnogverfijndergegevenstekunnenraadplegenendownloaden.Vanaf€799(excl.btw)perjaar.

Welkeformuleuookkiest,opeengratis advieslijnkuntusteedsterechtmetaluwABC-vragen.

ElkeformulekanbovendienwordenaangevuldmethethandigeABC-boek.

Page 8: ABC van de lokale besturen

ABC altijd bij de hand

HetABCvandelokalebesturenbestaatookinboekvorm:zijnprijsengebruiksgemakmakenhemdeidealeaanvullingopeenonlineabonnement.

• AllegegevensvanstedenengemeentenHelderenoverzichtelijkgestructureerd,pergemeente-ofstadsbestuur.

• OnmiddellijkenoveralbinnenhandbereikOokzondercomputervindtusneldejuistepersoonofdienst.

• Steedsup-to-dateDankzijzesmaandelijksebijwerkingen,begrepenindeabonnementsprijsvan€75(excl.btw)perjaar.

HetABC-boekisoptioneelverkrijgbaarincombinatiemetéénvandedriedigitaleabonnementsformules.

Page 9: ABC van de lokale besturen

van de lokale besturen

Stationslaan 23, 8200 Brugge • T. 050 642 800 • F. 050 642 [email protected] • www.uitgeverij.vandenbroele.be

[email protected]

050642818