Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

19
Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect

Transcript of Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

Page 1: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

Aanbestedingsprocedures in de bouwsector

Rolf Grouve

Currency Connect

Page 2: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

2

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Aanbesteding

Wanneer moet er aanbesteed worden? AanbestedingsproceduresVormen van aanbestedingsprocedures

Openbare aanbestedingNiet-openbare aanbestedingOnderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmakingOnderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmakingConcurrentiegerichte dialoog

Welke termijnen gelden bij welke procedures?Regelgeving

Europese regelgevingNationale regelgeving

Relevante bronnen Afsluiting

InhoudInhoud

Page 3: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

3

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever = de

aanbestedende dienst (zie art. 1 lid 9 van richtlijn 18/2004/EG) bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om door middel van een offerte op die opdracht in te schrijven.

In dit kader kan worden onderscheiden:Europees aanbesteden;nationaal/regionaal openbaar aanbesteden;onderhands aanbesteden.

Doel aanbesteding:"een doelmatig en efficiënt gebruik van (overheids)middelen om zodoende het beste product voor de scherpste prijs te verkrijgen en ook het creëren van een vrije Europese markt"

AanbestedingAanbesteding

Page 4: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

4

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

Voor Europees aanbesteden geldt:Overheidsinstanties, publiekrechtelijke organisaties en op de nutssector, waaronder energie- en openbaar vervoerbedrijven zijn verplicht boven bepaalde drempelwaarden Europees aan te besteden. Hierbij geldt dat de aanbesteding gepubliceerd moet worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De volgende Europese drempelwaarden zijn van 01-01-2006 tot en met 31-12-2007 geldig:

Wanneer aanbesteden?Wanneer aanbesteden?

Werken Leveringen Diensten

Speciale

sectoren€ 5.278.000 € 422.000 € 422.000

Centrale

overheid€ 5.278.000 € 137.000 € 137.000

Decentrale

overheid€ 5.278.000 € 211.000 € 211.000

Page 5: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

5

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Voor Nationaal aanbesteden geldt:

Wanneer werken, leveringen en diensten niet onder de zojuist genoemde Europese drempelwaarden vallen, moet er nationaal worden aanbesteed.

Voor onderhands aanbesteden geldt:Wanneer het een kleine, tussen de € 10 000,= en € 90 000,=, opdracht betreft.

Hieromtrent bestaat geen specifieke regelgeving voor aanbesteding. Wel gelden hier ook algemene regels uit een EG-Verdrag. (Die EU-beginselen houden in: gelijke behandeling van aanbieders, non-discriminatie en transparantie in de besluitvorming)

Wanneer aanbesteden?Wanneer aanbesteden?

Page 6: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

6

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

Wanneer aanbesteden?Wanneer aanbesteden?

Onderhands meervoudig aanbesteden (minimaal 3

offertes)

€ 5.278.000 (werken)- € 211.000 (leveringen)- € 211.000 (diensten)

- provincie- gemeente- waterschap- publiekrechtelijke instelling

Type organisatie?

ja

nee

Samenwerkings-verband tussen bovenstaande

organisatietypen?

Geen van bovenstaande, maar opdracht wordt voor

meer dan 50% door de overheid

gesubsidieerd?

ja

Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, boven:

Europees aanbesteden

nee

nee

ja

Hanteert de organisatie een eigen subsidiebeleid?

nee

De organisatie kan een eigen aanbestedingsbeleid

volgen

ja

Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde

waarde boven:

€ 5.278.000 (werken) € 211.000 (leveringen) € 211.000 (diensten)

ja

Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen:

- €250.000 en €5.278.000 (werken)- €100.000 en €211.000 (leveringen)- €100.000 en €211.000 (diensten)

Europees aanbesteden

ja

nee

nee

Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen:

- € 30.000 en € 250.000 (werken) - € 20.000 en € 100.000 (leveringen) - € 20.000 en € 100.000 (diensten)

Openbaar aanbestedenja

Bedrag in EUR (excl. BTW) van de geraamde waarde, tussen:

€ 30.000 (werken)€ 20.000 (leveringen)

€20.000 (diensten)

Onderhands enkelvoudig aanbesteden

ja

ja

Geen verplichting tot openbaar aanbesteden

volgens Richtlijn 2004/18/EG

nee

nee

Page 7: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

7

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g “Een aanbestedingsprocedure is een bepaalde werkwijze die voldoet

aan de bestaande wettelijke regelgeving rondom het plaatsen van een opdracht door overheid (in de breedste zin van het woord) en de inschrijving van een onderneming hierop.”

Een procedure tot aanbesteden bestaat uit verschillende fasen:VoorfaseAankondigingsfaseHierin moet worden vermeld: uitsluitingsgronden, selectie- en gunningscriteria.SelectiefaseGunningsfase

AanbestedingsproceduresAanbestedingsprocedures

Page 8: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

8

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g I. Voorfase:

Europese openbare Europese openbare aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

- Verkenning van de markt- Onderzoek m.b.t. de aan te besteden opdracht

- Hoe verloopt de bestuurlijke besluitvorming - Risico analyse

2 Inhoudelijke voorbereiding van de aanbestedingsprocedure

- Beschrijving van de opdracht- Vaststellen van de selectiecriteria

- Uitsluitingsgronden - Geschiktheidsgronden

- Vaststellen van de gunningscriteria - Laagste prijs

- Economische meest voordelige aanbieding

3 Praktische voorbereiding van de aanbestedingsprocedure

1 Algemene voorbereiding van de aanbestedingsprocedure

- Opstellen van de advertentietekst (voorwerp van de opdracht, selectie- en gunningcriteria, gegevens voor opvragen documentatie, NAW-gegevens, sluitingsdatum, etc.)- Opstellen van de selectieleidraad- Organiseren van een pre-bid-meeting- Inrichten dataroom- Opzetten interne organisatie voor ontvangst aanvragen/aanbiedingen

Page 9: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

9

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

II. Aankondiging:

III. Selectie:

Europese openbare Europese openbare aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

Vooraankondiging van de opdracht

Bekendmaking van de aanbesteding via Publicatieblad

van de EG

Z.s.m. na aanvang begrotingsjaar.

Min

. 52

dage

n,

evt.

te v

erko

rten

tot

22 d

agen

Opstellen van aanbestedingdocumenten (inhoud

en procedure)

Zie richtlijnen voor vorm en bereik van bekendmaking. Bij nalaten van bekendmaking, komen de evt. consequenties (weigering, intrekking, lagere vaststelling) voor risico van de aanvrager/begunstigde.

Organiseren van een inlichtingenbijeenkomst

Vragen over de opdracht en antwoorden van de aanbestedende

dienst (Nota van Inlichtingen)

Indienen van de aanvragen tot deelneming

Tot 6 dagen voor datum van indienen, binnen 6 dagen na ontvangst van verzoek

Beoordeling van de aanvragen tot deelneming op basis van de

selectiecriteria

Criteria: uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria

Officiële start aanbestedingsprocedure

Page 10: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

10

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g IV. Gunning:

Europese openbare Europese openbare aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

Uitnodiging tot het doen van een aanbieding richting inschrijvers

Indienen van aanbiedingen door inschrijvers

Beoordelen van aanbiedingen op basis van de gunningscriteria

Gunningsbesluit; besluitvorming t.a.v. gunning van de opdracht

Sluiten van overeenkomst tussen aanbestedende dienst (opdrachtgever)

en inschrijver (opdrachtnemer)

Page 11: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

11

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

Er zijn vijf verschillende soorten aanbestedingsprocedures: Openbare procedureNiet-openbare procedure/procedure met voorselectieOnderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmakingOnderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmakingConcurrentiegerichte dialoog

Openbare procedureAankondigingiedere belangstellende ondernemer kan stukken opvragen en inschrijvenéén fase

Vormen van Vormen van aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

Page 12: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

12

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Niet-openbare procedure/procedure met voorselectie

Fase 1:Aankondigingiedere belangstellende kan zich aanmeldende meest geschikte gegadigden worden geselecteerd

Fase 1:alleen geselecteerde gegadigden mogen inschrijvenbeoordeling inschrijvingengunningsbeslissing

Onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmakingvoorafgaande bekendmaking opdrachtoverleg en/of onderhandelen is mogelijk tussen uitschrijver

en inschrijver

Vormen van Vormen van aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

Page 13: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

13

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

geen voorafgaande bekendmaking opdrachtoverleg en/of onderhandelen is mogelijk tussen uitschrijver en inschrijver

Concurrentiegerichte dialoogdoel: vraag/behoefte nader specificerenbijzonder complexe overheidsopdrachtenaanbestedende dienst is (nog) niet in staat voorwaarden of behoeften te specificerenOP (openbare procedure) en NOP (niet-openbare procedure) niet geschikt

Vormen van Vormen van aanbestedingsproceduresaanbestedingsprocedures

Page 14: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

14

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Voor het reageren op een aanbesteding gelden bepaalde termijnen.

Per aanbestedingsprocedure kunnen deze termijnen verschillend zijn. De hieronder genoemde termijnen betreffen Europese aanbestedingen.

Openbare procedure:minimum 52 dagen;minimum 36 dagen bij vooraankondigingminimum 22 dagen, als vooraankondiging dezelfde info bevat als de aanbesteding.

Niet openbare procedure:bij selectie is het minimum 37 dagen;bij offerte is de termijn 40 dagen (en 36 bij een vooraankondiging).

Geldende termijnenGeldende termijnen

Page 15: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

15

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

De geldende termijnen voor nationale aanbestedingen zijn als volgt:

Openbare procedure:

Hier geld geen termijn vastgesteld in dagen, maar een redelijke termijn.

Niet openbare procedure:bij selectie is het minimum 37 dagen;

Bij offerte is de termijn 40 dagen (en 36 bij een vooraankondiging).

De termijnen worden verder verkort wanneer de aanbestedende dienst

gebruik maakt van elektronische hulpmiddelen.

Geldende termijnenGeldende termijnen

Page 16: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

16

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Europese wetgeving:

Richtlijn 2004/17/EG (nutssectoren)

Richtlijn 2004/18/EG (werken, leveringen en diensten)

Verordening 1182/71/EEG (aanvulling op hierboven genoemde richtlijnen)

bepalingen rondom termijnen

Verordening 2083/2005/EG (aanvulling op hierboven genoemde richtlijnen)

bepalingen rondom drempelbedragen voor Europees

aanbesteden

Europese en Nationale Europese en Nationale wetgevingwetgeving

Page 17: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

17

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

Nationale wetgeving:

BAO

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten

BASS

Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren

Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)

Vrijwillig juridisch kader waaraan voldaan kan worden bij de aanbesteding van werken door de ministeries van VROM, V&W, Defensie en LVV

Nieuwe aanbestedingswet 2007

De Tweede Kamer heeft deze wet goedgekeurd, alleen de Eerste Kamer moet nog goedkeuring geven en dus is deze wet nog niet van kracht.

Europese en Nationale Europese en Nationale wetgevingwetgeving

Page 18: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

18

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g Boeken:

Pijnacker Hordijk, E.H. (2004) Aanbestedingsrecht, handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht. Den Haag: SDU UitgeversBrackmann, S. (2004) Praktijkboek aanbesteden. Den Haag: SDU Uitgevers

Internet:www.eur-lex-.eu Europese wetgevingwww.europadecentraal.nlwww.aanbestedingenonline.nlwww.ez.nl

Relevante bronnenRelevante bronnen

Page 19: Aanbestedingsprocedures in de bouwsector Rolf Grouve Currency Connect.

19

F i

n a

n c

i a

l

M a

n a

g e

m e

n t

E

n g

i n

e e

r i

n g

Hartelijk dank voor jullie aandacht.

Zijn er nog vragen?

Rolf Grouve

AfsluitingAfsluiting