Zicht op de Woningmarkt Alphen

of 44 /44
Zicht op de Woningmarkt 2006 - 2012 karakteristieken en trends Regio Alphen

Embed Size (px)

description

Zicht op de Woningmarkt’: woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht. Jaarlijkse publicatie van De Leeuw Groep B.V. met betrekking tot onderzoek naar de woningmarkt in Alphen en de regio.

Transcript of Zicht op de Woningmarkt Alphen

Page 1: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt2006 - 2012

karakteristieken en trends Regio Alphen

Page 2: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20122

100% onafhankelijkDe Leeuw is volledig onafhankelijk van verzekeraars en bankinstellingen. Onze organisatie is open en eerlijk.Onze kosten zijn transparant en wij adviseren alleendatgene waar wij zelf 100% achter staan.

Persoonlijk adviesOns advies draait om uw tevredenheid. Dat betekent datwij ook alles van u willen weten. In een persoonlijk gesprekachterhalen wij al uw wensen en verwachtingen en daarstellen wij een advies op maat tegenover. Dat vinden wijheel belangrijk. Want uw situatie is voor ons altijd uniek.

Grootste in de regioDoor onze persoonlijke aanpak en kennis zijn wijgegroeid tot de grootste dienstverlener op het gebied vanmakelaardij, verzekeringen en hypotheken in de regioHolland Rijnland. Onze experts werken vanuit onzevestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk,Alphen aan den Rijn en Sassenheim. Daarmee biedenwij dan ook een uitgebreide lokale kennis.

Waarom De Leeuw?Kiezen voor De Leeuw betekent kiezen voor zekerheid.Onze kennis en kunde hebben ons op een hoog niveauvan dienstverlening gebracht. En daarmee hebben wijhet volgende bereikt:• De Leeuw behoort tot de top 25 van onafhankelijke

assurantietussenpersonen.• De Leeuw is het grootste onafhankelijke

hypotheekadviesbureau van de regio Holland Rijnland.• De Leeuw behoort tot de top 25 van de NVM

woningmakelaars.

In deze uitgave zoomen we in verschillende opzichten steeds dieper op de transactiegegevens in. We beginnen met het lan-delijk beeld, dan volgt het groot-regionaal beeld en daarna volgt een overzicht van de cijfers in een bepaalde regio en in belang-rijke woonplaatsen van deze regio’s. Zeker als daarbij wordt in-gezoomd op een specifieke woonplaats of wijk en wordt geke-ken naar de transactiegegevens van een bepaald type woning, kan er sprake zijn van een zo gering aantal waarnemingen dat op basis van de gegevens geen betrouwbare uitspraken meer mogelijk zijn.

De Leeuw Groep B.V. Afdeling Marketing & Communicatie (071) 405 16 16 E-mail: [email protected]

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Leeuw Groep B.V. © 2013 De Leeuw Groep B.V.

Page 3: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Inhoud

Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht 4

1. Landelijke woningmarkt 6 Cijfers/Grafieken landelijke woningmarkt 8

2. Werkgebied De Leeuw 12 Cijfers/Grafieken werkgebied 14

3. Regio Alphen 18 Cijfers/Grafieken regio Alphen 22

4. Alphen aan den Rijn wijkniveau 26 Cijfers/Grafieken Alphen aan den Rijn wijkniveau 30

5. Bollenstreek 34 Cijfers/Grafieken Bollenstreek 40

6. Gemeente Katwijk 44 Cijfers/Grafieken gemeente Katwijk 48

7. Katwijk wijkniveau 52 Cijfers/Grafieken Katwijk wijkniveau 56

8. Gemeente Teylingen 60 Cijfers/Grafieken gemeente Teylingen 64

12. Regio Leiden 68 Cijfers/Grafieken regio Leiden 74

13. Leiden wijkniveau 78 Cijfers/Grafieken Leiden wijkniveau 80

14. Gemeente Rijnwoude 84 Cijfers/Grafieken gemeente Rijnwoude 86

15. Nieuwbouw 90

Verantwoording en geraadpleegde bronnen 93

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20123

Page 4: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20124

De woningmarkt in historisch perspectiefTussen 1982 en 2008 maakte de woningmarkt in Neder-land een bijzondere periode door. De inkomens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de overheidsregels legden banken nauwelijks tot geen beper-kingen op bij de financiering van koopwoningen. De prijzen van koopwoningen verdrievoudigden in deze periode.

Wie zich in een vroeg stadium een plaatsje op de koopwo-ningenmarkt had veroverd, kon met behulp van de gerea-liseerde overwaarde gemakkelijk doorstromen. In de jaren negentig kon een alleenstaande starter nog eenvoudig een appartement of starterswoning kopen. Vanaf de eeuwwis-seling waren het voornamelijk tweeverdieners die zich een entree op de koopwoningenmarkt konden veroorloven. Dit gegeven veroorzaakte, ook voor de kredietcrisis, problemen op de woningmarkt. Dat begon bij de startersmarkt en leidde tot stagnatie in de doorstroming.

Niemand kan zeggen dat we in Nederland niet gewaar-schuwd zijn. Talloze instanties èn deskundigen hebben, vooral vanaf 2003, gewaarschuwd voor de waarschijn-lijkheid van een aankomende prijscorrectie. Er bestond echter lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor ingrepen op de woningmarkt. Uiteindelijk leidde de financiële crisis tot een, zij het wankel, politiek evenwicht voor meer fundamentele ingrepen in de prijs-vorming. Inmiddels is het 2013. De vier impulsen achter

de prijsstijging van de koopwoningenmarkt zijn significant veranderd: de inkomens staan onder druk, de rente kan nauwelijks lager, de consument is somber en de overheid heeft de regels voor banken omtrent financiering van koop-woningen fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kan dan ook niet uitblijven: De vraag is verminderd, het aanbod loopt op, woningen staan langer te koop en de prijzen vertonen een dalende tendens.

Dè woningmarkt bestaat nietUit ons rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ blijkt jaarlijks dat dè woningmarkt niet bestaat. Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van regionale en zelfs plaatselijke markten. Eén fenomeen doet zich in alle segmenten van de markt voor. Er is een tweedeling tussen nieuw aanbod en de oude voorraad. Nieuw aanbod maakt onder drie voorwaarden een kans van circa 25% om te worden verkocht: een scherpe prijsstelling, een optimale presentatie en een actieve promotie. Nieuw aanbod dat niet wordt verkocht, wordt toegevoegd aan de oude voorraad. Binnen de oude voorraad nemen de verkoopkansen per kwartaal af tot uiteindelijk slechts enkele procenten. Een opvallend gegeven: Bijna 60% van de in 2012 gerealiseerde transacties had betrekking op een woning die òf minder dan 90 dagen te koop had gestaan òf de afgelopen 90 dagen in prijs was verlaagd. Kortom: blijven anticiperen op de veranderingen in de woonmarkt wordt beloond.

Woningmarkt onderweg naar nieuw evenwicht

Page 5: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20125

Overwegingen voor de woningmarkt in 2013 en verderHet ziet er niet naar uit dat de situatie op de woningmarkt op korte termijn zal veranderen. Wel is het een hoopge-vend signaal dat het aantal ´te koop´ staande woningen niet meer significant stijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder woningen in verkoop komen, dat er woningen werden verkocht èn dat het aantal ingetrokken verkoopop-drachten fors steeg (ruim 52.000 in 2012).

Er is sprake van een prijsdaling, maar deze blijft in demeeste segmenten beperkt tot enkele procenten perjaar. Tegelijkertijd zijn koopwoningen op dit momentbeter betaalbaar dan ze in de afgelopen 20 jaar waren1,onder andere als gevolg van gedaalde prijzen, gedaaldeoverdrachtsbelasting en gedaalde rente.

Er is nog steeds sprake van een behoorlijke latente verhuis-behoefte, terwijl de bouwproductie jaarlijks fors achterblijft ten opzichte van de groei van het aantal huishoudens. Vroeg of laat zal er een inhaalbeweging op de koopwonin-genmarkt ontstaan.

Het kopen van een eigen woning kan daarom nog steeds een verstandige keuze zijn, zij het dat deze keuze wel voor de wat langere termijn moet worden gemaakt. De aankoopvan een koopwoning leidt niet meer automatisch tot vermogensstijging en zeker niet op de korte termijn. Maar

anderzijds: wie een huis koopt, kiest door de verplichte aflossing voor vermogensvorming terwijl de restschuld ook door inflatie jaarlijks in waarde afneemt.

Zowel kopen àls verkopen kan, ook in 2013, een verant-woorde keuze zijn. De Leeuw laat zich - los van welke marktomstandigheden dan ook - graag uitdagen om de allerbeste resultaten voor haar opdrachtgevers te realiseren.

mr Wim H. de Leeuw RMTdirecteur De Leeuw Groep B.V.

1 http://www.managersonline.nl/nieuws/12890/koopwoning-afgelopen-twintig-jaar-nooit-zo-betaalbaar-.html

‘De woningmarkt bestaat niet.’

Page 6: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20126

Afwijkingen in de verschillende marktrapporta-ges, in het bijzonder over 2012 De in diverse persberichten gepubliceerde NVM-cijfers zijn gebaseerd op kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers waarbij het kwartaal twee weken naar voren wordt geschoven. De pro-centuele prijsveranderingen worden gebaseerd op weging met de aantallen verkochte woningen. De Leeuw Makelaar-dij gaat niet uit van kwartaal- maar van jaarcijfers en meet deze in de eerste week van januari.

Het verschil in methoden leidt in een normale marktsitu-atie slechts tot kleine afwijkingen. In een periode zoals nu, waarin er juist in het laatste kwartaal opvallend veel transacties plaatsvinden, worden de afwijkingen tussen onze cijfers en die van de NVM groter. Om de aansluiting met onze eerdere publicaties en cijfers zuiver te houden, zijn wij in deze uitgave (met uitzondering van dit hoofdstuk) uitgegaan van onze eigen methode. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers in dit rapport, meer dan in het verleden, afwijken van de door de NVM-gepubliceerde cijfers.

TransactiesIn 2012 verkochten de gezamenlijke NVM-makelaars iets meer dan 85.000 woningen. Voor de totale markt komt dat

neer op bijna 115.000 transacties. Ten opzichte van het transactievolume van 2007 betekent dit een afname van ruim 40%. De woningmarkt werd in 2012 sterk beïnvloed door woonconsumenten die anticipeerden op gevreesde gevolgen van overheidsingrepen.

In het tweede kwartaal werden meer woningen verkocht omdat consumenten vreesden dat de overdrachts belas ting op 1 juli weer verhoogd zou worden van 2% naar het oude tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2013 zouden hypotheken binnen 30 jaar voor 100% afgelost moeten worden; tot die datum mocht er nog 50% aflossingsvrij worden geleend.

In het vierde kwartaal van 2012 vonden daarom ruim 25.000 transacties plaats, maar liefst 30% meer dan in het derde kwartaal van 2012 en bijna 14% meer dan in het vierde kwartaal van 2011. Deze ‘eindejaarsrace’ heeft de cijfers over 2012 positief beïnvloed. Naar verwachting be-treft het hier ‘naar voren geschoven transacties’ die zullen leiden tot een matige start van de woningmarkt in 2013.

Appartementen waren in 2012 niet meer het meest verkochte woningtype. Die positie kwam toe aan tussenwo-ningen, die ook het meest profiteerden van de ‘eindejaars-race’.

PrijzenDe gemiddelde verkoopprijs daalde in 2012 geleidelijk met bijna 7% naar € 207.000, een daling van bijna 16% ten opzichte van 2007. Vrijstaande woningen (-9,3%) en half-vrijstaande woningen (-7,5%) daalden het meest in prijs, appartementen het minst (- 5,5%).

VerkooptijdWoningen staan steeds langer te koop. In 2012 steeg de mediane verkooptijd met bijna 25% tot 171 dagen. Dat is een verdubbeling van de verkooptijd vergeleken met het laatste kwartaal van 2007 (86 dagen). De verkooptijd van tussenwoningen nam relatief het minste toe (+18,5%), de verkoop van halfvrijstaande woningen vroeg 31,7% meer tijd.

Dat de gemiddelde verkooptijd van verkochte woningen toeneemt, heeft ook een positieve betekenis. Het houdt in dat er ook woningen worden verkocht die al langere tijd te koop stonden.

Aanbod te koop staande woningenAls we de gegevens van verkochte woningen (NVM) en overgedragen woningen (CBS / Kadaster) bekijken, dan lijkt

Landelijke woningmarkt

Page 7: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20127

het met de situatie op de woningmarkt nog mee te vallen. De gegevens over de nog ‘te koop’ staande woningen laten een pessimistischer beeld zien. In 2008 stonden er bij NVM-makelaars nog geen 100.000 woningen te koop. Per eind 2012 was het NVM-aanbod met ruim 81% opgelopen tot bijna 180.000 woningen. De totale markt bedroeg op dat moment ruim 235.000 woningen. De in 2012 verkoch-te woningen stonden gemiddeld 171 dagen te koop.

Het onverkochte aanbod staat echter per eind 2012 gemiddeld al bijna één jaar te koop. Bijna 50% van alle woningen staat een jaar of langer te koop, 21% langer dan twee jaar en 9% langer dan 3 jaar. Bij 50% van het aanbod is de prijs tenminste eenmaal aangepast. Bij 24% van het aanbod is de prijs tenminste twee keer aangepast.

Er lijkt echter licht te zijn aan het einde van de tunnel. In 2012 nam het aanbod met slechts 3,1% toe. Er werden re-latief veel woningen ingetrokken of verhuurd. Ook kwamen er minder nieuwe woningen op de markt en in het laatste kwartaal werden er relatief veel verkocht.

Actie geeft reactieEen opvallend gegeven: bijna 60% van de verkochte wonin-gen werd ofwel verkocht binnen 90 dagen na het te koop zetten òfwel binnen 90 dagen na een vraagprijsaanpassing. Verkopen is nog steeds mogelijk, ook in deze markt, maar dan wel op voorwaarde van een realistische prijsstelling. Woningen worden ofwel (met een realistische vraagprijs) relatief snel verkocht ofwel verkocht na (herhaalde) aan-passing van de vraag prijs naar dat realistische niveau.

Landelijke woningmarkt

Page 8: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 148.819 148.268 128.154 94.809 95.897 88.985 81.986 Nederland 42.978 42.302 37.097 27.803 27.378 25.326 23.444 Nederland 21.038 20.680 17.845 13.279 13.348 12.392 11.944

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 245 253 254 238 246 242 226 Nederland 213 220 224 218 220 215 203 Nederland 234 243 247 235 240 234 218

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 235 244 244 226 233 228 211 Nederland 206 213 216 208 210 204 191 Nederland 226 234 237 222 228 221 205

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland -3,5% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -5,0% -5,9% Nederland -3,1% -2,9% -3,1% -4,4% -4,2% -4,5% -5,3% Nederland -3,4% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -4,9% -5,8%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 86 82 85 122 129 136 159 Nederland 69 66 71 110 105 112 136 Nederland 78 75 82 122 118 124 146

HOEKWONINGEN TUSSENWONINGEN ALLE WONINGSOORTEN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20128

Landelijke woningmarktLandelijke woningmarkt

Page 9: Zicht op de Woningmarkt Alphen

ALLE WONINGSOORTEN TUSSENWONINGEN HOEKWONINGEN

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen

Nederland

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

Nederland

190

200

210

220

230

240

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

Nederland

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs

Nederland

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd (dagen)

Nederland

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Tussenwoningen

Nederland

190

195

200

205

210

215

220

225

230

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Nederland

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Nederland

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

Nederland

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Nederland

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Hoekwoningen

Nederland

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Nederland

180

190

200

210

220

230

240

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Nederland

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

Nederland

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

Nederland

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 20129

Landelijke woningmarkt

Page 10: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 20.596 20.554 17.559 12.530 13.311 12.272 11.918 Nederland 20.414 20.300 16.067 10.085 11.390 11.154 10.170 Nederland 43.793 44.432 39.586 31.112 30.470 27.841 24.510

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 297 306 309 292 300 293 269 Nederland 423 440 443 414 422 413 375 Nederland 173 179 183 179 183 180 171

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 285 294 295 274 283 275 250 Nederland 400 417 419 383 391 381 341 Nederland 167 174 178 172 175 172 162

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland -3,8% -3,6% -4,0% -5,5% -5,3% -5,7% -6,8% Nederland -5,1% -4,9% -5,4% -7,1% -6,9% -7,5% -8,6% Nederland -3,0% -2,6% -2,9% -4,1% -3,9% -4,2% -4,9%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nederland 94 90 97 150 156 155 183 Nederland 148 142 148 191 217 214 233 Nederland 72 68 69 99 109 123 146

APPARTEMENTEN VRIJSTAANDE WONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201210

Landelijke woningmarkt

Page 11: Zicht op de Woningmarkt Alphen

VRIJSTAANDE WONINGEN APPARTEMENTENTWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

Nederland

240

250

260

270

280

290

300

310

320

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Nederland

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Nederland

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

Nederland

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Nederland

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

Nederland

340

360

380

400

420

440

460

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Nederland

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Nederland

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

Nederland

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

Nederland

- 5.000

10.000 15.000 20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Appartementen

Nederland

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Nederland

150

155

160

165

170

175

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Nederland

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

Nederland

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Nederland

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201211

Landelijke woningmarkt

Page 12: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Karakteristiek• Deregionalewoningmarktenontwikkelenzich,opde

langere termijn bekeken, volgens dezelfde trends. Van jaar tot jaar kan er sprake zijn van grotere verschillen.

• Aantaltransactiesin2012inDeBollenstreekhetmeest afgenomen, in Alphen het meest op peil gebleven.

• AlphenaandenRijnvoorallewoningtypendegoedkoopste gemeente (vooral door uitpondingen).

• DeBollenstreekveelalduursteregio.• Betaalbaaraanbodveelalsnellerverkocht,duurder

aanbod veelal minder snel.

DeWaardevanErvaring.nl

Werkgebied De Leeuw

Page 13: Zicht op de Woningmarkt Alphen

-

1.000

3.000

5.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale aanbod - Werkgebied De Leeuw

2012

Aantal woningen: 231.783

Aantal koopwoningen: 149.804

Aantal huurwoningen: 81.979

Aantal inwoners: 446.308

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %: 25 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %: 59 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %: 16 %

Aantal transacties: 2.548

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-) 244

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-) 230

Verschil vraag- en verkoopprijs in %: -5,3 %

Mediane verkooptijd in dagen: 143

36%

15,7%

6,8%

4,5%

37%

Transacties Werkgebied De Leeuw 2012(naar soort woning)

Appartementen

Vrijstaand

Twee-onder-een-kap

Hoekwoningen

Tussenwoningen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201213

Het woningaanbod in Nederland is vanaf 2007 ver-dubbeld, het aantal te koop staande appartementen steeg zelfs met 150%. De stijging van dit aanbod

wordt veroorzaakt door een gebrek aan balans tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd neemt het aanbod ook toe, doordat (restanten uit) nieuwbouwprojecten in toene-mende mate op Funda worden geplaatst. De aanwezigheid van nieuwbouw heeft effect op de markt voor bestaande woningen. Dat effect kan ongunstig zijn, omdat het nieuw-bouwaanbod ‘concurreert’ met het bestaande aanbod. De aanwezigheid van zorgvuldig op de markt afgestemde nieuwbouwprojecten kan echter ook een positieve invloed op een lokale markt hebben.

Op landelijk niveau daalde het aantal transacties tot 81.896, een afname van 8% ten opzichte van 2011 (88.965). In 2011 was de daling in het werkgebied van De Leeuw (12%) iets meer dan landelijk (-10%). De afname in De Bollenstreek (-6%) was het kleinst, die in de regio Alphen (-20%) het grootst. In 2012 zien we een compleet omgedraaid beeld. De markt in de regio Alphen hield met een daling van ‘slechts’ 6% het beste stand, de markt in Leiden (-10%) daalde iets meer dan het landelijke cijfer, ter-wijl de afname in De Bollenstreek maar liefst 20% bedroeg. Als we de transactieaantallen van 2012 vergelijken met die van 2008, dan lijkt er vooral sprake te zijn van een verschil in tempo en timing van de bewegingen en soms van een correctie op marktbewegingen uit vorige jaren. Voor alle re-gio’s geldt dat het aantal verkochte woningen ten opzichte van 2007 met circa 42% is verminderd.

Appartementen daalden het minst in prijs, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen het meest. In de regio’s Alphen en Leiden heeft circa 40% van de trans-acties betrekking op een appartement, in De Bollenstreek

is dit slechts 30%. Transacties met vrijstaande woningen zijn met 6% wat royaler vertegenwoordigd in de regio’s Alphen en De Bollenstreek, in Leiden bedraagt het percen-tage vrijstaande woningen slechts 3%. Deze verschillen in samenstelling van het transactievolume leiden, althans op het niveau van ‘alle woningsoorten’, tot grotere verschillen in prijsverandering per regio.

De regio Alphen is voor alle woningtypen de goedkoopste regio. Dat valt vooral op bij de gemiddelde prijs van de verkochte appartementen. In Alphen aan den Rijn lag de prijs met € 141.0000 zelfs 13% onder het landelijk gemid-delde van € 162.000, terwijl de prijzen in De Bollenstreek met € 190.000 maar liefst 11% hoger waren dan landelijk. Uitpondingen in Alphen aan den Rijn blijven het prijsniveau beïnvloeden.

De gemiddelde verkooptijd liep landelijk met 17% op, van 136 dagen naar 159 dagen. De gemiddelde verkooptijd voor alle woningsoorten was in de regio Alphen met 109 dagen het kortst en in De Bollenstreek met 168 dagen het langst.

Werkgebied De Leeuw

Page 14: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 1.206 1.194 997 926 811 650 610 Alphen 480 475 410 275 223 195 194 Alphen 197 202 174 115 103 87 82 De Bollenstreek 1.599 1.702 1.449 1.097 1.144 1.077 864 De Bollenstreek 583 650 563 400 386 380 328 De Bollenstreek 306 316 246 184 185 179 143 Leiden 2.408 2.316 1.929 1.393 1.359 1.196 1.074 Leiden 950 857 740 507 504 440 395 Leiden 365 393 296 217 229 202 176 Totaal 5.213 5.212 4.375 3.416 3.314 2.923 2.548 Totaal 2.013 1.982 1.713 1.182 1.113 1.015 917 Totaal 868 911 716 516 517 468 401

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 253 261 271 218 225 240 212 Alphen 227 233 233 225 227 228 218 Alphen 258 259 261 250 259 251 235 De Bollenstreek 309 306 311 295 289 292 271 De Bollenstreek 267 269 274 272 269 269 249 De Bollenstreek 296 291 306 288 289 293 281 Leiden 265 280 290 265 285 274 241 Leiden 269 275 288 283 280 275 249 Leiden 300 327 360 303 323 316 283 Werkgebied De Leeuw 276 284 293 262 272 273 244 Werkgebied De Leeuw 258 263 270 266 265 264 242 Werkgebied De Leeuw 289 299 318 286 298 295 272 Landelijk 245 253 254 238 246 242 226 Landelijk 213 220 224 218 220 215 203 Landelijk 234 243 247 235 240 234 218

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 244 252 263 212 217 231 202 Alphen 221 226 227 217 220 218 206 Alphen 250 250 252 244 249 241 226 De Bollenstreek 295 295 299 282 275 277 255 De Bollenstreek 256 262 266 261 255 254 237 De Bollenstreek 281 280 298 271 275 279 266 Leiden 256 271 279 252 269 258 225 Leiden 261 268 278 267 269 260 230 Leiden 292 314 347 293 302 292 269 Werkgebied De Leeuw 265 274 282 251 259 259 230 Werkgebied De Leeuw 250 256 261 253 254 250 227 Werkgebied De Leeuw 279 288 307 274 282 277 259 Landelijk 235 244 244 226 233 228 211 Landelijk 206 213 216 208 210 204 191 Landelijk 226 234 237 222 228 221 205

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen -2,9% -2,7% -2,8% -2,2% -2,3% -2,9% -3,3% Alphen -2,7% -2,2% -2,5% -3,5% -3,6% -4,1% -4,9% Alphen -3,0% -2,8% -3,0% -4,0% -4,6% -5,0% -5,1%De Bollenstreek -3,7% -3,5% -3,2% -4,5% -4,3% -4,7% -6,4% De Bollenstreek -3,4% -3,1% -3,0% -4,3% -3,8% -4,5% -5,9% De Bollenstreek -3,7% -3,6% -3,2% -4,9% -4,9% -4,3% -7,1%Leiden -3,3% -3,2% -3,4% -4,7% -4,8% -5,1% -5,6% Leiden -3,4% -3,2% -3,6% -4,9% -4,6% -4,8% -6,0% Leiden -3,5% -3,4% -3,7% -4,8% -5,6% -5,7% -5,9%Werkgebied De Leeuw -3,3% -3,2% -3,2% -4,0% -4,0% -4,5% -5,3% Werkgebied De Leeuw -3,2% -2,9% -3,2% -4,4% -4,1% -4,6% -5,7% Werkgebied De Leeuw -3,4% -3,3% -3,3% -4,7% -5,1% -5,0% -6,2%Landelijk -3,5% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -5,0% -5,9% Landelijk -3,1% -2,9% -3,1% -4,4% -4,2% -4,5% -5,3% Landelijk -3,4% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -4,9% -5,8%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Alphen 90 75 77 72 101 122 109 Alphen 72 65 63 114 108 120 100 Alphen 91 58 97 99 146 164 129 De Bollenstreek 107 98 86 121 143 143 168 De Bollenstreek 96 82 82 118 106 110 157 De Bollenstreek 102 95 74 134 120 99 174 Leiden 64 66 69 104 116 114 143 Leiden 63 56 69 112 91 90 126 Leiden 55 60 66 121 145 118 151 Werkgebied De Leeuw 83 79 76 101 122 126 143 Werkgebied De Leeuw 75 67 72 114 100 103 132 Werkgebied De Leeuw 80 72 76 121 136 119 155 Landelijk 86 82 85 122 129 136 159 Landelijk 69 66 71 110 105 112 136 Landelijk 78 75 82 122 118 124 146

HOEKWONINGEN TUSSENWONINGEN ALLE WONINGSOORTEN PER REGIO WERKGEBIED DE LEEUW

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201214

Werkgebied De Leeuw

Page 15: Zicht op de Woningmarkt Alphen

HOEKWONINGENALLE WONINGSOORTEN PER REGIO WERKGEBIED DE LEEUW TUSSENWONINGEN

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

Landelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd (dagen)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

- 100

200

300

400

500

600

700

800

900 1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Tussenwoningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

AlphenDe Bollenstreek

LeidenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Hoekwoningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

AlphenDe Bollenstreek

LeidenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201215

Werkgebied De Leeuw

Page 16: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 107 108 90 44 45 50 46 Alphen 84 92 83 48 52 53 34 Alphen 338 317 240 444 388 265 254 De Bollenstreek 159 178 138 98 118 99 84 De Bollenstreek 143 137 109 66 66 73 52 De Bollenstreek 408 421 393 349 389 346 257 Leiden 92 102 95 42 65 61 43 Leiden 79 83 64 36 61 43 29 Leiden 922 881 734 591 500 450 431 Totaal 358 388 323 184 228 210 173 Totaal 306 312 256 150 179 169 115 Totaal 1.668 1.619 1.367 1.384 1.277 1.061 942

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 377 377 391 375 373 383 334 Alphen 568 577 628 586 574 603 470 Alphen 171 173 176 150 151 146 142 De Bollenstreek 443 450 466 417 425 430 393 De Bollenstreek 626 611 670 700 627 583 533 De Bollenstreek 214 213 215 215 212 217 201 Leiden 478 510 535 486 514 493 459 Leiden 667 715 710 753 739 695 647 Leiden 191 197 196 191 187 184 167 Werkgebied De Leeuw 432 446 465 423 440 437 394 Werkgebied De Leeuw 621 629 666 676 650 618 543 Werkgebied De Leeuw 193 197 198 184 184 185 170 Landelijk 297 306 309 292 300 293 269 Landelijk 423 440 443 414 422 413 375 Landelijk 173 179 183 179 183 180 171

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 363 367 374 362 350 366 313 Alphen 529 548 600 548 526 567 430 Alphen 167 167 173 150 151 145 141 De Bollenstreek 423 431 439 396 402 405 362 De Bollenstreek 587 576 628 661 589 537 490 De Bollenstreek 208 208 208 207 203 209 190 Leiden 460 494 504 448 471 470 418 Leiden 624 669 665 717 671 656 603 Leiden 184 191 189 182 179 174 157 Werkgebied De Leeuw 415 430 440 400 411 415 363 Werkgebied De Leeuw 580 593 628 638 598 577 501 Werkgebied De Leeuw 187 191 192 178 178 178 162 Landelijk 285 294 295 274 283 275 250 Landelijk 400 417 419 383 391 381 341 Landelijk 167 174 178 172 175 172 162

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen -3,9% -3,4% -3,3% -4,6% -5,0% -4,6% -5,5% Alphen -5,7% -5,2% -5,2% -8,7% -6,6% -7,1% -8,7% Alphen -2,2% -2,3% -2,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,3%De Bollenstreek -4,5% -4,4% -3,6% -4,9% -6,0% -5,5% -7,5% De Bollenstreek -5,6% -5,5% -5,3% -6,5% -6,9% -8,8% -8,0% De Bollenstreek -3,1% -3,0% -2,6% -3,9% -3,7% -3,9% -6,0%Leiden -3,9% -3,9% -4,3% -6,5% -6,4% -6,3% -6,9% Leiden -5,0% -5,0% -4,7% -6,3% -8,7% -7,6% -8,6% Leiden -2,9% -2,8% -2,9% -4,3% -4,1% -4,8% -4,9%Werkgebied De Leeuw -4,2% -4,0% -3,7% -5,2% -5,9% -5,5% -6,8% Werkgebied De Leeuw -5,5% -5,3% -5,1% -7,2% -7,4% -8,0% -8,3% Werkgebied De Leeuw -2,8% -2,8% -2,7% -2,8% -2,7% -3,3% -4,0%Landelijk -3,8% -3,6% -4,0% -5,5% -5,3% -5,7% -6,8% Landelijk -5,1% -4,9% -5,4% -7,1% -6,9% -7,5% -8,6% Landelijk -3,0% -2,6% -2,9% -4,1% -3,9% -4,2% -4,9%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Alphen 124 92 85 147 162 149 148 Alphen 204 130 146 160 273 319 288 Alphen 75 78 60 21 56 65 79 De Bollenstreek 158 121 76 165 199 178 187 De Bollenstreek 156 161 184 155 319 268 222 De Bollenstreek 90 94 76 100 144 167 162 Leiden 82 101 83 122 213 162 233 Leiden 114 135 95 130 248 222 275 Leiden 61 68 67 87 99 119 138 Werkgebied De Leeuw 128 108 81 151 196 166 188 Werkgebied De Leeuw 158 145 149 151 281 272 255 Werkgebied De Leeuw 71 77 68 69 100 121 129 Landelijk 94 90 97 150 156 155 183 Landelijk 148 142 148 191 217 214 233 Landelijk 72 68 69 99 109 123 146

APPARTEMENTEN VRIJSTAANDE WONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN WERKGEBIED DE LEEUW

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201216

Werkgebied De Leeuw

Page 17: Zicht op de Woningmarkt Alphen

APPARTEMENTENVRIJSTAANDE WONINGENTWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN WERKGEBIED DE LEEUW

-

20

40 60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

Landelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

Landelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-10%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

- 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Appartementen

Alphen

De Bollenstreek

Leiden

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

AlphenDe BollenstreekLeidenLandelijk

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201217

Werkgebied De Leeuw

Page 18: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Karakteristiek• Lichtedalingaantaltransacties:opvallendedaling

van 2011 gecompenseerd in 2012.• AlphenaandenRijn:opvallendgrootaandeel

appartemententransacties, relatief snelle verkopen.• KaagenBraassem:verhoudingsgewijsmeer

transacties in populairdere prijssegmenten.• VlotteKoopgarant-transactiesinNieuwkoop,andere

segmenten forse stijging verkooptijd.

DeWaardevanErvaring.nl

Regio Alphen

Page 19: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Kaag en Braassem

Nieuwkoop

Alphen aan den Rijn

Aantal woningen: 51.066

Aantal koopwoningen: 34.401

Aantal huurwoningen: 16.665

Aantal inwoners: 125.571

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %: 26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %: 60 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %: 15 %

Aantal transacties: 606

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-) 212

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-) 202

Verschil vraag- en verkoopprijs in %: -3,3 %

Mediane verkooptijd in dagen: 109

- 50

300

550

800

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale aanbod - Regio Alphen

2012

31,4%

13,5%

7,6%

5,6%

41,9%

Appartementen

Vrijstaand

Twee-onder-een-kap

Hoekwoningen

Tussenwoningen

Transacties Regio Alphen 2012(naar soort woning)

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201219

Alphen aan den RijnIn 2011 was de afname van het transactievolume in de regio Alphen een stuk groter dan die in de regio’s Leiden en De Bollenstreek. In 2012 constateren we een tegenovergesteld beeld. Het aantal transacties daalde slechts met 6% tot 606. Dat wordt vooral veroorzaakt door de geringe afname (5%) in Alphen aan den Rijn. De afname van het marktvolume in Kaag & Braassem (18%) en Nieuwkoop (11%) was aanmerkelijk groter.De gemiddelde prijsdaling in Alphen aan den Rijn verschilt voor de verschillende woningsoorten. Hoe duurder het woningtype, hoe groter het verschil in verkoopprijs in 2012 in vergelijking met 2011: appartementen -3%, tussenwoningen -6%, hoekwoningen -8%, twee-onder-een-kapwoningen -13% en vrijstaande woningen -33%. Een gemiddelde prijsdaling in 2012 per verkochte woning van 33% betekent overigens niet dat alle vrijstaande woningen met 33% in waarde zijn gedaald, wel dat er in 2012 vooral significant goedkopere vrijstaande woningen werden verkocht.

De verkooptijd van woningen in de regio Alphen nam voor alle woningtypen af met 10% naar 109 dagen. Uitzonderingen daarop zijn de halfvrijstaande en vrijstaande woningen en grotere delen van de markt in Nieuwkoop. De gemiddelde verkooptijd in Alphen aan den Rijn is bijzonder laag te noemen. Ook dit heeft te maken met de samenstelling van het transactievolume. Iets minder dan de helft (48%) van alle transacties betreft de verkoop van een appartement.

Er is nog steeds sprake van uitpondingen, iets dat ook blijkt uit de relatief lage prijs van appartementen in deze woonplaats (€ 140.000).

Kaag en Braassem6

In deze gemeente werden in 2012 door NVM-makelaars slechts 23 woningen verkocht, een afname van 18% ten opzichte van 2011. Dit aantal is te gering om een betrouwbare analyse op te baseren. In tegenstelling tot eerdere jaren werden vooral meer tussenwoningen (van 8 naar 12) verkocht en minder van de duurdere woningtypes. Dit leidde tot een significante afname van de gemiddelde verkooptijd van 267 naar 130 dagen (-51%). In 2011 was er sprake van een gering aantal transacties van echter wel relatief duurdere woningen.

Regio Alphen

6 Op 1 januari 2009 is de gemeente Kaag en Braassem ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Jacobswoude en Alkemade. Kaag en Braassem bestaat uit de deelgemeenten Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Roelofarendsveen en Woubrugge. In dit hoofdstuk zijn uitsluitend de gegevens van de deelgemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge (voorheen Jacobswoude) opgenomen.

Page 20: Zicht op de Woningmarkt Alphen

DeWaardevanErvaring.nl

Regio Alphen

Page 21: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Kaag en Braassem

Nieuwkoop

Alphen aan den Rijn

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201221

NieuwkoopIn Nieuwkoop werden 116 woningen verkocht, een afname van 11% ten opzichte van de 130 transacties uit 2011. Ten opzichte van 2007 is het marktvolume ‘slechts’ afgenomen met 33%. In andere delen van de regio Alphen, maar ook in veel andere delen van het werkgebied, is de afname vele malen groter. Tussenwoningen in Nieuwkoop gingen met een verkooptijd van 99 dagen (14% afname ten opzichte van 2011) vlot van de hand tegen een gemiddelde prijs van € 207.000. Dit is verklaarbaar: in Nieuwkoop werd een aantal woningen van Woningstichting Nieuwkoop7 verkocht met een 25% koopgarantkorting8. Kopers van een koopgarantwoning kopen met korting en worden volledig eigenaar van de woning. Zij zijn echter verplicht om de woning te zijner tijd terug te verkopen aan de woningstichting met een vooraf afgesproken verdeling van verkoopwinst of –verlies. De verkoop van hoekwoningen (gemiddelde prijs € 229.000) bedroeg gemiddeld maar liefst 215 dagen. Het verhoudingsgewijs royale aantal (18 van in totaal 178 transacties) vrijstaande woningen zelfs 310 dagen. Het gemiddeld prijsniveau voor dit woningtype lag met € 410.000 16% onder dat van 2011. De verkoop van appartementen vergde (325 dagen) nog meer tijd.

NieuwbouwIn Roelofarendsveen gemeente Kaag en Braassem start binnenkort de verkoop van De Oevers. Een woon- en werkgebied gericht op water direct naast het Noordplein, het winkelgebied van Roelofarendsveen. Woningen en appartementen met de mogelijkheid zelf over het ontwerp mee te beslissen. Gevels, indeling en afwerking kunnen in overleg worden aangepast naar eigen smaak en budget van de koper. Reeds gerealiseerd in Roelofarendsveen is de Kuyperij, appartementen en gezinswoningen; hier zijn nog enkele woningen te koop. In Rijpwetering worden 6 woningen van het type twee-onder-een-kap aangeboden met een vrije ligging aan de polder. Een bijzonder project vinden we in Rijnsaterwoude, hier worden vier woningen gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw. Zeer royaal van oppervlak in een landelijke omgeving.

In het centrum van Nieuwkoop worden zes luxe appartementen aangeboden onder de naam Nieuwkoopse Compagnie. Ook in Nieuwkoop worden in vier fases kavels voor particulier opdrachtgeverschap en luxe woningen aangeboden. In totaal omvat het plan 92 woningen c.q. kavels; maatwerk en duurzaamheid zijn de uitgangspunten in dit plan.

In de plaats Ter Aar zijn verschillende appartementen in verkoop, Lindenhof biedt ruimte aan 17 appartementen en 5 maisonnettes. Reeds gerealiseerd is complex De Wipmolen, 14 appartementen aan de Aardamseweg, hier zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Ook aan de M. Waltuch-Kauffmannstraat zijn nog enkele gerealiseerde appartementen in verkoop. In de gemeente treffen we ook aanbod van kavels en luxe woningen veelal als enkele aanbieding en in kleine aantallen.

Regio Alphen

7 http://www.wst-nieuwkoop.nl/dienstverlening/koopvormen/17 8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Koopgarant

Page 22: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 971 944 797 772 664 490 467 Alphen 405 390 344 208 174 134 128 Alphen 154 154 137 88 65 50 56 Kaag & Braassem 50 56 37 30 26 28 23 Kaag & Braassem 19 28 10 10 9 8 12 Kaag & Braassem 9 8 9 7 6 7 4 Nieuwkoop 174 174 153 122 118 130 116 Nieuwkoop 54 47 55 57 38 52 50 Nieuwkoop 31 38 26 19 32 29 22 Totaal 1.195 1.174 987 924 808 648 606 Totaal 478 465 409 275 221 194 190 Totaal 194 200 172 114 103 86 82

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 230 236 243 198 203 217 194 Alphen 225 231 232 222 229 229 218 Alphen 255 249 254 251 261 255 236 Kaag & Braassem 387 349 510 380 283 322 272 Kaag & Braassem 236 235 241 227 247 236 208 Kaag & Braassem 295 253 374 245 262 230 227 Nieuwkoop 352 361 354 311 328 310 267 Nieuwkoop 239 237 240 234 223 223 219 Nieuwkoop 262 278 284 267 254 257 241 Regio Alphen 253 261 271 218 225 240 212 Regio Alphen 227 233 233 225 227 228 218 Regio Alphen 258 259 261 250 259 251 235 Landelijk 245 253 254 238 246 242 226 Landelijk 213 220 224 218 220 215 203 Landelijk 234 243 247 235 240 234 218

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 224 230 236 194 199 211 187 Alphen 219 225 226 214 222 220 207 Alphen 248 244 248 244 251 249 228 Kaag & Braassem 368 334 490 367 269 303 257 Kaag & Braassem 226 230 234 225 238 229 195 Kaag & Braassem 283 244 351 235 245 221 221 Nieuwkoop 334 347 337 290 304 288 251 Nieuwkoop 231 230 233 226 212 208 207 Nieuwkoop 253 267 273 253 235 242 229 Regio Alphen 244 252 263 212 217 231 202 Regio Alphen 221 226 227 217 220 218 206 Regio Alphen 250 250 252 244 249 241 226 Landelijk 235 244 244 226 233 228 211 Landelijk 206 213 216 208 210 204 191 Landelijk 226 234 237 222 228 221 205

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen -2,6% -2,3% -2,5% -1,6% -1,6% -2,1% -2,4% Alphen -2,5% -2,0% -2,4% -3,3% -3,5% -4,1% -4,8% Alphen -3,0% -2,4% -2,6% -3,9% -4,0% -4,4% -4,9%Kaag & Braassem -4,4% -3,9% -5,7% -4,4% -6,0% -5,6% -5,6% Kaag & Braassem -4,3% -2,4% -3,2% -2,4% -5,2% -3,5% -3,6% Kaag & Braassem -3,0% -4,9% -4,0% -2,2% -7,2% -6,8% -2,6%Nieuwkoop -4,2% -4,2% -3,8% -6,5% -6,0% -6,0% -6,2% Nieuwkoop -3,6% -4,0% -2,9% -4,3% -5,0% -4,4% -5,1% Nieuwkoop -3,3% -3,8% -4,7% -5,4% -5,7% -5,3% -6,2%Regio Alphen -2,9% -2,7% -2,8% -2,2% -2,3% -2,9% -3,3% Regio Alphen -2,7% -2,2% -2,5% -3,5% -3,6% -4,1% -4,9% Teijlingen -3,0% -2,8% -3,0% -4,0% -4,6% -5,0% -5,1%Landelijk -3,5% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -5,0% -5,9% Landelijk -3,1% -2,9% -3,1% -4,4% -4,2% -4,5% -5,3% Landelijk -3,4% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -4,9% -5,8%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Alphen 85 67 70 56 81 111 100 Alphen 74 61 61 101 98 122 104 Alphen 96 52 94 84 108 178 117 Kaag & Braassem 134 111 142 218 242 267 130 Kaag & Braassem 68 111 91 147 195 145 113 Kaag & Braassem 157 92 114 187 187 247 14 Nieuwkoop 115 167 121 185 193 159 178 Nieuwkoop 59 137 109 176 153 115 99 Nieuwkoop 84 94 98 178 187 135 215 Regio Alphen 90 75 77 72 101 122 109 Regio Alphen 72 65 63 114 108 120 100 Regio Alphen 91 58 97 99 146 164 129 Landelijk 86 82 85 122 129 136 159 Landelijk 69 66 71 110 105 112 136 Landelijk 78 75 82 122 118 124 146

HOEKWONINGEN TUSSENWONINGEN ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE REGIO ALPHEN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201222

Regio Alphen

Page 23: Zicht op de Woningmarkt Alphen

ALLE WONINGSOORTEN PER GEMEENTE REGIO ALPHEN TUSSENWONINGEN HOEKWONINGEN

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

Landelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd (dagen)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Tussenwoningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & Braassem

NieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Hoekwoningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & Braassem

NieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201223

Regio Alphen

Page 24: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 70 69 62 26 29 29 28 Alphen 28 28 25 14 16 22 11 Alphen 314 303 229 436 380 255 244 Kaag & Braassem 7 8 6 5 4 9 - Kaag & Braassem 15 12 11 7 4 3 5 Kaag & Braassem - - 1 1 3 1 2 Nieuwkoop 30 30 20 12 12 12 18 Nieuwkoop 39 48 42 28 32 28 18 Nieuwkoop 20 11 10 6 4 9 8 Totaal 107 107 88 43 45 50 46 Totaal 82 88 78 49 52 53 34 Totaal 334 314 240 443 387 265 254

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 378 381 379 378 374 393 345 Alphen 493 605 629 691 633 667 478 Alphen 169 170 172 150 151 144 141 Kaag & Braassem 577 385 449 440 306 428 - Kaag & Braassem 544 656 918 710 422 498 499 Kaag & Braassem - - 309 235 220 175 180 Nieuwkoop 340 366 356 324 342 340 277 Nieuwkoop 654 571 581 517 540 530 442 Nieuwkoop 226 239 201 198 179 256 218 Regio Alphen 377 377 391 375 373 383 334 Regio Alphen 568 577 628 586 574 603 470 Regio Alphen 171 173 176 150 151 146 142 Landelijk 297 306 309 292 300 293 269 Landelijk 423 440 443 414 422 413 375 Landelijk 173 179 183 179 183 180 171

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen 366 373 369 365 356 380 329 Alphen 472 577 587 652 600 622 420 Alphen 165 164 169 149 150 144 140 Kaag & Braassem 554 371 423 417 279 391 - Kaag & Braassem 513 610 891 688 406 475 467 Kaag & Braassem - - 300 220 210 162 172 Nieuwkoop 322 351 337 299 319 321 263 Nieuwkoop 607 548 548 465 492 486 410 Nieuwkoop 222 237 200 189 172 230 206 Regio Alphen 363 367 374 362 350 366 313 Regio Alphen 529 548 600 548 526 567 430 Regio Alphen 167 167 173 150 151 145 141 Landelijk 285 294 295 274 283 275 250 Landelijk 400 417 419 383 391 381 341 Landelijk 167 174 178 172 175 172 162

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alphen -3,6% -3,2% -2,9% -4,2% -4,4% -4,2% -4,5% Alphen -4,1% -3,7% -5,4% -5,9% -5,3% -5,9% -7,2% Alphen -2,2% -2,3% -2,0% 0,0% 0,0% -0,1%Kaag & Braassem -3,8% -5,3% -9,8% -4,2% -9,2% -4,7% Kaag & Braassem -5,5% -5,8% -7,4% -9,3% -4,0% -10,6% -13,2% Kaag & Braassem -3,1% -6,4% -4,3% -7,2% -4,3%Nieuwkoop -4,5% -3,6% -3,8% -5,8% -6,2% -5,4% -7,9% Nieuwkoop -6,6% -6,0% -5,0% -12,2% -8,1% -9,1% -8,7% Nieuwkoop -2,3% -1,0% -0,6% -5,3% -1,3% -7,9% -4,6%Teijlingen -3,9% -3,4% -3,3% -4,6% -5,0% -4,6% -5,5% Regio Alphen -5,7% -5,2% -5,2% -8,7% -6,6% -7,1% -8,7% Regio Alphen -2,2% -2,3% -2,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,3%Landelijk -3,8% -3,6% -4,0% -5,5% -5,3% -5,7% -6,8% Landelijk -5,1% -4,9% -5,4% -7,1% -6,9% -7,5% -8,6% Landelijk -3,0% -2,6% -2,9% -4,1% -3,9% -4,2% -4,9%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Alphen 122 83 68 115 148 148 161 Alphen 226 113 155 222 314 419 306 Alphen 75 74 59 20 54 61 78 Kaag & Braassem 170 200 266 483 211 287 - Kaag & Braassem 188 62 154 177 377 590 264 Kaag & Braassem - - 17 104 359 231 132 Nieuwkoop 108 116 120 279 224 153 154 Nieuwkoop 204 241 160 149 248 197 310 Nieuwkoop 151 363 91 272 107 374 325 Regio Alphen 124 92 85 147 162 149 148 Regio Alphen 204 130 146 160 273 319 288 Regio Alphen 75 78 60 21 56 65 79 Landelijk 94 90 97 150 156 155 183 Landelijk 148 142 148 191 217 214 233 Landelijk 72 68 69 99 109 123 146

APPARTEMENTEN VRIJSTAANDE WONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN REGIO ALPHEN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201224

Regio Alphen

Page 25: Zicht op de Woningmarkt Alphen

APPARTEMENTENVRIJSTAANDE WONINGENTWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN REGIO ALPHEN

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

Landelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Alphen

Kaag &BraassemNieuwkoop

Landelijk

-

10

20

30

40

50

60Aantal verkochte Vrijstaande woningen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

- 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Appartementen

Alphen

Kaag & Braassem

Nieuwkoop

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

AlphenKaag & BraassemNieuwkoopLandelijk

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201225

Regio Alphen

Page 26: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Karakteristiek• Beperktedalingvanaantal

transacties door omvangrijke appartementenmarkt (uitpondingen).

• VlotteverkooptussenwoningeninHoge Zijde.

• KerkenZanenblijfthoogstgeprijsde wijk.

• VerkooptijdappartementenRidderveld loopt flink op, maar blijft relatief laag.

DeWaardevanErvaring.nl

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 27: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal woningen: 30.703

Aantal koopwoningen: 20.203

Aantal huurwoningen: 10.500

Aantal inwoners: 72.853

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %: 26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %: 60 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %: 14 %

Aantal transacties: 459

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-) 194

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-) 187

Verschil vraag- en verkoopprijs in %: -2,4 %

Mediane verkooptijd in dagen: 100

Hoorn

Oudshoorn

Ridderveld

Zegersloot

Lage Zijde

Hoge ZijdeKerk en Zanen

-

200

400

600

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale aanbod - Gemeente Alphen aan den Rijn

2011

Transacties Alphen aan den Rijn 2012(naar soort woning)

27,9%

12%

5,2% 1,7%

53,2%

Appartementen

Vrijstaand

Twee-onder-een-kap

Hoekwoningen

Tussenwoningen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201227

Na de forse daling van het aantal verkochte woningen in 2011 met 27% bleef de daling in 2012 beperkt tot 4%. In Hoge Zijde (+20%), Hoorn (+31%) en

Zegersloot (+22%) steeg het aantal transacties zelfs. Ten opzichte van 2007 werden er in Alphen aan den Rijn 50% minder woningen verkocht. Er zijn grote verschillen tussen dewijken:dedalingbedraagtinelkewijktenminste35%.De grootste afname doet zich voor in de wijken Kerk en Zanen(in2012:-17%,vergelekenmet2007:-61%)enLageZijde(in2012:-8%,vergelekenmet2007:-61%).

Als we onze focus richten op de appartementenmarkt, dan zien we een heel ander beeld. Dit marktsegment is in Alphen aan den Rijn, vergeleken met 2007, slechts met 19% afgenomen. In Ridderveld en Oudshoorn werden in de afgelopen jaren door uitpondingen zelfs meer appartementen verkocht dan in 2007 of 2008. Er zijn grote verschillen tussen de gemiddeld prijsniveaus in de wijken. Dit gegeven is vooral veelzeggend voor het transactievolume van het type verkochte woning. In Hoorn (74% appartementen, prijsniveau € 158.000) en Ridderveld (68% appartementen, prijsniveau € 161.000) lag de gemiddelde transactieprijs significant lager dan in Kerk en Zanen (€ 225.000, 43% appartementen).

Wat de verkooptijd betreft: Ondanks de stijging in Ridderveld met 54% naar 86 dagen worden woningen (vooral appartementen) in deze wijk het snelst verkocht in vergelijking met de overige wijken van Alphen aan den Rijn. Hoewel de prijzen in Hoorn iets lager liggen, is de verkooptijd een stuk langer (141 dagen, een afname van 15% ten opzichte van 2011).

Hoge ZijdeDe Hoge Zijde, de linkeroever van de rivier de Rijn, vormt met de Lage Zijde het stadshart van Alphen aan den Rijn. De Hoge Zijde is inmiddels herontwikkeld. In deze centrale wijk met talloze voorzieningen werden in 2012 iets meer woningen verkocht dan in 2011. De verkoop verliep met gemiddeld 130 dagen 20% sneller dan in 2011. Vooral tussenwoningen gingen met een gemiddelde prijs van € 190.000 relatief snel van de hand (62 dagen). Appartementen in Hoge Zijde zijn voor Alphense begrippen met € 157.000 relatief duur, de verkooptijd is met 227 dagen dan ook het langst van de Alphense appartementenmarkt.

Kerk en ZanenKerk en Zanen is qua transactievolume (17%) de tweede wijk, met de hoogste gemiddelde prijs (€ 225.000) van Alphen aan den Rijn. Met een daling van 17% nam de omvang van de markt hier het meest af. Kerk en Zanen is met Zegersloot de grootste wijk (18%) waar het gaat om verkochte tussenwoningen en de grootste markt voor twee-onder-een-kapwoningen. Terwijl in 2011 vooral de duurdere tweekappers van eigenaar wisselden, waren het in 2012 aanmerkelijk goedkoper (-18%) woningen die bovendien pas na een forse verkooptijd van 392 dagen werden verkocht. Ook voor appartementen is Kerk en Zanen met een gemiddelde prijs van € 160.000 de duurste wijk.

Lage ZijdeOok in 2012 bestond de markt voor 45% uit transacties van appartementen. De gemiddelde prijs bedroeg € 148.000, de gemiddelde verkooptijd 197 dagen. Lage Zijde zal in samenwerking met VROM verder ontwikkeld worden.

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 28: Zicht op de Woningmarkt Alphen

DeWaardevanErvaring.nl

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 29: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Hoorn

Oudshoorn

Ridderveld

Zegersloot

Lage Zijde

Hoge ZijdeKerk en Zanen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201229

OudshoornRuim 63% van alle transacties in Oudshoorn betreft de verkoop van een appartement. De appartementenmarkt wordt vooral gedomineerd door uitponding.

RidderveldRidderveld is met 100 ofwel 22% van alle transacties de grootste markt van Alphen aan den Rijn. Het aantal transacties daalde met 13% (van 115 naar 100). Het grootste gedeelte (68%) daarvan heeft betrekking op appartementen. De verkooptijd in deze wijk, met relatief goedkoper aanbod, is met gemiddeld 86 dagen flink opgelopen (+54%) maar nog steeds relatief laag.

HoornHoorn is de kleinste deelmarkt van Alphen aan den Rijn. Het aantal transacties (38) ten opzichte van 2011 (29) steeg met 31%. Maar liefst 74% van alle transacties heeft betrekking op appartementen. Verhoudingsgewijs werden hier de minste (5% van het totaal) tussenwoningen verkocht.

Nieuwbouw Alphen aan den Rijn kent verschillende grotere nieuwbouwlocaties. In Nieuwe Sloot liggen de deelplannen Park en Witte Water. Bij Park loopt de procedure ‘omgevingsvergunning’. Bij Witte Water is de verkoop van 2 vrijstaande- en 12 twee-onder-een-kap-woningen gestart. In het Centrum is de Hoge Zijde afgerond en voor de herontwikkeling van de Lage Zijde is inmiddels het nodige sloopwerk gedaan. De herontwikkeling van het Thorbeckeplein en het (tijdelijk) herplaatsen van onder andere de bibliotheek zijn van belang voor de verdere mogelijkheden van ontwikkeling. Uiteindelijk komen er ongeveer 300 woningen in een gebied met voorzieningen op loopafstand. Kerk en Zanen is een grootschalige woonwijk aan de zuidkant van Alphen aan den Rijn, ingeklemd tussen het spoor aan de noordzijde en de N11 aan de zuidzijde. De afgelopen twintig jaar is deze locatie gefaseerd ontwikkeld. De laatste deelprojecten aan de zuidzijde vormen de afsluiting. Deelplan Zwanebloem is met 24 appartementen en 97 woningen in aanbouw.

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 30: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 114 82 85 46 61 41 49 Hoge Zijde 66 44 42 19 21 15 18 Hoge Zijde 25 17 19 9 11 7 12 Hoorn 64 78 56 37 63 29 38 Hoorn 20 15 14 6 7 1 7 Hoorn 4 5 3 2 2 3 1 Kerk en Zanen 203 197 146 101 83 93 77 Kerk en Zanen 82 85 78 31 31 32 23 Kerk en Zanen 37 41 23 21 17 15 10 Lage Zijde 178 168 140 84 104 72 66 Lage Zijde 61 65 47 26 25 18 19 Lage Zijde 27 20 24 14 13 8 10 Oudshoorn 106 110 118 152 120 77 68 Oudshoorn 46 43 47 22 24 15 16 Oudshoorn 22 26 28 12 6 9 5 Ridderveld 165 153 140 195 122 115 100 Ridderveld 74 76 70 48 28 31 22 Ridderveld 22 14 22 9 6 4 7 Zegersloot 127 135 100 149 106 50 61 Zegersloot 52 59 44 55 38 20 23 Zegersloot 16 27 16 21 10 1 10 Totaal 957 923 785 764 659 477 459 Totaal 401 387 342 207 174 132 128 Totaal 153 150 135 88 65 47 55

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 236 255 253 232 211 244 204 Hoge Zijde 195 192 202 192 216 213 198 Hoge Zijde 264 257 255 297 262 312 238 Hoorn 187 191 189 200 158 157 168 Hoorn 191 202 201 214 204 225 191 Hoorn 344 240 299 217 237 255 215 Kerk en Zanen 283 274 277 256 297 299 235 Kerk en Zanen 265 258 250 271 260 261 240 Kerk en Zanen 313 290 288 278 291 284 252 Lage Zijde 219 225 246 245 195 240 208 Lage Zijde 203 215 213 228 225 225 210 Lage Zijde 226 240 254 256 240 273 266 Oudshoorn 224 245 246 180 189 195 187 Oudshoorn 223 233 224 226 229 221 225 Oudshoorn 226 241 244 256 313 236 219 Ridderveld 218 220 218 169 181 183 166 Ridderveld 225 223 227 218 224 217 216 Ridderveld 234 242 244 231 252 239 238 Zegersloot 211 219 220 193 198 196 198 Zegersloot 223 228 230 207 222 227 202 Zegersloot 247 239 245 220 263 215 236 Alphen aan den Rijn 230 236 243 198 203 217 194 Alphen aan den Rijn 225 231 232 222 229 229 218 Alphen aan den Rijn 255 249 254 251 261 255 236 Landelijk 245 253 254 238 246 242 226 Landelijk 213 220 224 218 220 215 203 Landelijk 234 243 247 235 240 234 218

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 228 247 244 222 202 231 193 Hoge Zijde 189 186 197 186 206 202 190 Hoge Zijde 251 245 245 271 254 303 217 Hoorn 180 184 186 188 154 153 158 Hoorn 186 196 197 204 194 208 180 Hoorn 318 232 311 210 226 243 205 Kerk en Zanen 274 266 270 247 287 286 225 Kerk en Zanen 258 250 244 259 249 245 230 Kerk en Zanen 304 282 279 266 279 275 243 Lage Zijde 213 219 239 229 191 230 197 Lage Zijde 199 208 207 218 218 217 199 Lage Zijde 223 235 246 242 234 262 253 Oudshoorn 219 242 241 178 186 190 180 Oudshoorn 218 229 219 218 223 214 212 Oudshoorn 222 236 237 246 308 235 210 Ridderveld 211 214 212 165 176 179 161 Ridderveld 219 219 220 209 214 210 202 Ridderveld 227 235 238 223 236 230 220 Zegersloot 206 214 214 188 193 189 191 Zegersloot 219 221 223 199 213 217 195 Zegersloot 240 235 239 217 251 215 227 Alphen aan den Rijn 224 230 236 194 199 211 187 Alphen aan den Rijn 219 225 226 214 222 220 207 Alphen aan den Rijn 248 244 248 244 251 249 228 Landelijk 235 244 244 226 233 228 211 Landelijk 206 213 216 208 210 204 191 Landelijk 226 234 237 222 228 221 205

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde -3,2% -2,7% -3,0% -3,3% -3,0% -3,5% -3,6% Hoge Zijde -3,1% -2,5% -2,7% -3,9% -3,9% -5,0% -4,3% Hoge Zijde -3,8% -3,3% -4,1% -6,5% -3,2% -4,0% -4,3%Hoorn -3,0% -2,8% -2,8% -3,6% -1,3% -1,6% -4,2% Hoorn -2,7% -2,9% -3,1% -4,8% -4,4% -7,8% -6,2% Hoorn -3,7% -3,1% -2,2% -3,0% -4,6% -6,2% -4,7%Kerk en Zanen -2,9% -2,1% -2,2% -2,6% -3,2% -3,7% -3,7% Kerk en Zanen -2,6% -1,7% -1,9% -3,5% -3,4% -4,4% -4,5% Kerk en Zanen -3,3% -2,5% -2,4% -3,8% -3,4% -4,1% -4,1%Lage Zijde -2,8% -2,5% -2,9% -4,8% -2,5% -2,8% -4,6% Lage Zijde -3,0% -2,2% -2,6% -4,0% -3,7% -4,1% -5,5% Lage Zijde -2,2% -2,1% -3,5% -7,0% -5,2% -4,8% -5,3%Oudshoorn -1,9% -1,6% -1,5% -0,8% -0,9% -1,5% -2,2% Oudshoorn -1,9% -1,7% -1,5% -2,7% -2,7% -3,9% -5,9% Oudshoorn -1,6% -1,7% -2,5% -3,9% -3,0% -3,3% -2,1%Ridderveld -2,4% -2,2% -2,4% -1,1% -1,4% -1,4% -1,8% Ridderveld -2,3% -1,9% -2,7% -3,9% -3,5% -3,6% -5,1% Ridderveld -3,1% -2,9% -2,6% -1,8% -5,3% -3,6% -5,8%Zegersloot -2,0% -2,2% -2,5% -1,0% -1,8% -2,2% -2,4% Zegersloot -2,3% -2,5% -2,7% -2,1% -3,3% -4,2% -1,6% Zegersloot -2,5% -1,8% -2,9% -1,1% -3,6% -5,3%Alphen aan den Rijn -2,6% -2,3% -2,5% -1,6% -1,6% -2,1% -2,4% Alphen aan den Rijn -2,5% -2,0% -2,4% -3,3% -3,5% -4,1% -4,8% Alphen aan den Rijn -3,0% -2,4% -2,6% -3,9% -4,0% -4,4% -4,9%Landelijk -3,5% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -5,0% -5,9% Landelijk -3,1% -2,9% -3,1% -4,4% -4,2% -4,5% -5,3% Landelijk -3,4% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -4,9% -5,8%

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 102 95 95 120 155 162 130 Hoge Zijde 86 92 47 108 142 195 62 Hoge Zijde 113 67 136 139 209 144 108 Hoorn 77 95 90 121 144 165 141 Hoorn 80 50 103 93 145 147 101 Hoorn 110 117 232 196 232 178 83 Kerk en Zanen 120 75 79 112 154 179 123 Kerk en Zanen 116 58 72 177 160 178 116 Kerk en Zanen 123 72 92 110 97 169 80 Lage Zijde 93 53 70 116 98 148 177 Lage Zijde 86 51 46 116 146 135 98 Lage Zijde 55 37 74 112 108 212 167 Oudshoorn 66 93 47 23 50 89 108 Oudshoorn 58 92 40 107 42 114 200 Oudshoorn 68 57 59 85 137 243 184 Ridderveld 82 83 68 59 77 56 86 Ridderveld 47 85 61 162 78 62 155 Ridderveld 171 94 80 121 183 27 120 Zegersloot 65 71 82 23 91 118 108 Zegersloot 42 52 89 38 99 190 90 Zegersloot 82 41 106 19 47 - 90 Alphen aan den Rijn 85 67 70 56 81 111 100 Alphen aan den Rijn 74 61 61 101 98 122 104 Alphen aan den Rijn 96 52 94 84 108 178 117 Landelijk 86 82 85 122 129 136 159 Landelijk 69 66 71 110 105 112 136 Landelijk 78 75 82 122 118 124 146

HOEKWONINGEN TUSSENWONINGEN ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK ALPHEN AAN DEN RIJN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201230

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 31: Zicht op de Woningmarkt Alphen

ALLE WONINGSOORTEN PER WIJK ALPHEN AAN DEN RIJN TUSSENWONINGEN HOEKWONINGEN

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd (dagen)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Tussenwoningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Hoekwoningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201231

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 32: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 3 4 4 - 4 - 1 Hoge Zijde 3 2 4 1 - 2 1 Hoge Zijde 17 15 16 17 25 17 17 Hoorn 1 2 1 - 1 1 - Hoorn 2 1 1 1 - - 2 Hoorn 37 55 37 28 53 24 28 Kerk en Zanen 31 24 20 8 9 12 11 Kerk en Zanen 4 2 3 2 7 5 - Kerk en Zanen 49 45 22 39 19 29 33 Lage Zijde 12 17 16 9 4 6 5 Lage Zijde 6 5 7 1 3 6 2 Lage Zijde 72 61 46 34 59 34 30 Oudshoorn 8 8 10 5 5 4 2 Oudshoorn 3 5 4 1 1 1 2 Oudshoorn 27 28 29 112 84 48 43 Ridderveld 8 7 3 2 2 2 3 Ridderveld 1 2 1 - 1 2 - Ridderveld 60 54 44 136 85 76 68 Zegersloot 4 2 4 - 2 1 2 Zegersloot 3 3 1 3 1 1 1 Zegersloot 52 44 35 70 55 27 25 Totaal 67 64 58 24 27 26 24 Totaal 22 20 21 9 13 17 8 Totaal 314 302 229 436 380 255 244

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 469 462 400 - 367 - 345 Hoge Zijde 288 811 559 1.380 - 625 449 Hoge Zijde 304 311 273 174 159 198 164 Hoorn 289 319 379 - 435 245 - Hoorn 578 865 619 1.275 - - 512 Hoorn 144 166 159 157 144 138 136 Kerk en Zanen 395 428 399 375 404 500 404 Kerk en Zanen 535 647 589 745 623 775 - Kerk en Zanen 198 190 210 182 195 183 171 Lage Zijde 352 375 380 376 310 381 315 Lage Zijde 672 590 604 1.450 400 645 435 Lage Zijde 169 159 176 182 154 143 155 Oudshoorn 371 348 358 369 365 324 350 Oudshoorn 392 690 830 595 745 1.325 484 Oudshoorn 161 159 164 150 152 146 148 Ridderveld 349 356 389 425 365 342 349 Ridderveld 825 455 475 - 995 863 - Ridderveld 176 183 173 143 148 144 135 Zegersloot 414 484 412 - 488 509 350 Zegersloot 495 629 599 699 519 599 895 Zegersloot 155 156 163 152 154 145 140 Alphen aan den Rijn 378 381 379 378 374 393 345 Alphen aan den Rijn 493 605 629 691 633 667 478 Alphen aan den Rijn 169 170 172 150 151 144 141 Landelijk 297 306 309 292 300 293 269 Landelijk 423 440 443 414 422 413 375 Landelijk 173 179 183 179 183 180 171

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 445 445 386 - 325 - 340 Hoge Zijde 270 791 519 1.380 - 565 408 Hoge Zijde 302 303 262 170 156 188 157 Hoorn 276 293 340 - 390 235 - Hoorn 544 860 570 1.138 - - 406 Hoorn 140 161 157 149 142 136 133 Kerk en Zanen 380 416 388 365 392 478 392 Kerk en Zanen 518 641 585 711 612 745 - Kerk en Zanen 192 186 204 178 188 177 160 Lage Zijde 337 368 368 353 300 376 280 Lage Zijde 635 555 566 1.050 417 575 413 Lage Zijde 165 155 173 176 151 142 148 Oudshoorn 359 340 352 368 352 315 340 Oudshoorn 382 690 816 613 680 1.060 420 Oudshoorn 159 158 163 150 151 145 146 Ridderveld 331 343 375 411 345 317 326 Ridderveld 728 429 450 - 830 779 - Ridderveld 172 176 170 142 148 144 134 Zegersloot 382 454 391 - 479 450 312 Zegersloot 480 620 564 660 488 558 840 Zegersloot 153 153 161 152 152 144 139 Alphen aan den Rijn 366 373 369 365 356 380 329 Alphen aan den Rijn 472 577 587 652 600 622 420 Alphen aan den Rijn 165 164 169 149 150 144 140 Landelijk 285 294 295 274 283 275 250 Landelijk 400 417 419 383 391 381 341 Landelijk 167 174 178 172 175 172 162

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde -5,1% -1,6% -0,9% -10,8% -1,5% Hoge Zijde -3,5% -2,3% -2,4% -9,5% -9,2% Hoge Zijde -2,2% -2,8% -3,2% -1,1% -1,0% -1,2% -2,1%Hoorn -4,5% -8,3% -10,3% -10,3% -4,1% Hoorn -5,8% -0,6% -7,9% -10,8% -16,2% Hoorn -2,8% -2,6% -2,4% -3,1% -0,6% -0,7% -2,8%Kerk en Zanen -3,2% -3,2% -2,6% -3,6% -4,5% -4,5% -3,1% Kerk en Zanen -3,1% -1,1% -2,6% -4,5% -4,0% -1,1% Kerk en Zanen -2,7% -2,2% -2,5% -0,9% -1,8% -2,9% -3,2%Lage Zijde -3,4% -3,1% -3,8% -5,9% -2,4% -2,7% -5,1% Lage Zijde -4,8% -4,4% -6,5% -27,6% -3,0% -4,4% -5,3% Lage Zijde -2,6% -2,7% -2,1% -3,5% -1,5% -1,4% -3,6%Oudshoorn -4,3% -2,1% -1,0% -2,2% -4,1% -1,7% -2,8% Oudshoorn -2,6% -3,9% -4,1% 3,1% -8,7% -20,0% -13,3% Oudshoorn -1,2% -0,9% -0,3% -0,3%Ridderveld -5,1% -4,2% -3,6% -3,3% -5,3% -7,5% -6,8% Ridderveld -11,8% -5,6% -5,2% -16,6% -7,8% Ridderveld -1,7% -2,0% -1,6% -0,1% -0,1%Zegersloot -5,8% -6,3% -4,9% -1,9% -11,6% -10,9% Zegersloot -3,0% -4,9% -5,9% -5,6% -6,1% -6,9% -6,2% Zegersloot -1,1% -1,6% -1,7% 0,0% -0,3% -0,3% -1,1%Alphen aan den Rijn -3,6% -3,2% -2,9% -4,2% -4,4% -4,2% -4,5% Alphen aan den Rijn -4,1% -3,7% -5,4% -5,9% -5,3% -5,9% -7,2% Alphen aan den Rijn -2,2% -2,3% -2,0% 0,0% 0,0% -0,1%Landelijk -3,8% -3,6% -4,0% -5,5% -5,3% -5,7% -6,8% Landelijk -5,1% -4,9% -5,4% -7,1% -6,9% -7,5% -8,6% Landelijk -3,0% -2,6% -2,9% -4,1% -3,9% -4,2% -4,9%

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoge Zijde 55 44 58 - 205 - 42 Hoge Zijde 268 31 77 483 - 290 77 Hoge Zijde 125 159 188 102 134 125 227 Hoorn 109 107 153 - 122 181 - Hoorn 206 6 34 413 - - 358 Hoorn 64 106 73 111 141 163 138 Kerk en Zanen 139 139 92 204 99 232 253 Kerk en Zanen 140 56 44 270 410 529 - Kerk en Zanen 113 77 87 33 125 105 96 Lage Zijde 81 79 63 104 85 52 248 Lage Zijde 312 41 285 1.065 39 353 504 Lage Zijde 98 54 62 92 79 121 197 Oudshoorn 146 110 24 18 151 98 160 Oudshoorn 74 52 111 - 826 707 600 Oudshoorn 55 130 46 - 30 39 39 Ridderveld 160 123 100 71 440 174 49 Ridderveld 1.161 365 188 - 273 410 - Ridderveld 64 63 68 19 59 43 62 Zegersloot 145 169 79 - 621 370 109 Zegersloot 170 551 288 88 80 467 303 Zegersloot 69 79 56 9 75 46 125 Alphen aan den Rijn 122 83 68 115 148 148 161 Alphen aan den Rijn 226 113 155 222 314 419 306 Alphen aan den Rijn 75 74 59 20 54 61 78 Landelijk 94 90 97 150 156 155 183 Landelijk 148 142 148 191 217 214 233 Landelijk 72 68 69 99 109 123 146

APPARTEMENTEN VRIJSTAANDE WONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ALPHEN AAN DEN RIJN

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201232

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 33: Zicht op de Woningmarkt Alphen

VRIJSTAANDE WONINGEN APPARTEMENTENTWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ALPHEN AAN DEN RIJN

-

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

Hoge Zijde

Hoorn

Kerk en Zanen

Lage Zijde

Oudshoorn

Ridderveld

Zegersloot

Landelijk

-

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Hoge Zijde

Hoorn

Kerk en Zanen

Lage Zijde

Oudshoorn

Ridderveld

Zegersloot

Landelijk

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Appartementen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegersloot

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Hoge ZijdeHoornKerk en ZanenLage ZijdeOudshoornRidderveldZegerslootLandelijk

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201233

Alphen aan den Rijn wijkniveau

Page 34: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Karakteristiek• Marktblijftbehoorlijkinstand.• Benthuizenrelatiefkleinemarkt

met erg korte verkoopperiode voor tussenwoningen.

• Hazerswoude-Rijndijkhetmeestin trek bij forensen.

DeWaardevanErvaring.nl

Gemeente Rijnwoude

Page 35: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal woningen: 7.473

Aantal koopwoningen: 6.434

Aantal huurwoningen: 1.039

Aantal inwoners: 18.618

Leeftijdsklasse 0-20 jaar in %: 26 %

Leeftijdsklasse 21-64 jaar in %: 6 %

Leeftijdsklasse 65+ jaar in %: 17 %

Aantal transacties: 80

Mediane vraagprijs: (x € 1.000,-) 253

Mediane verkoopprijs: (x € 1.000,-) 237

Verschil vraag- en verkoopprijs in %: -5,7 %

Mediane verkooptijd in dagen: 140

Koudekerk a/d Rijn

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Dorp

Benthuizen

-

50

100

150

200

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale aanbod - Gemeente Rijnwoude

2012

Transacties Gemeente Rijnwoude 2012(naar soort woning)

45%

28,8%

8,8%

11,3%

6,3%

Appartementen

Vrijstaand

Twee-onder-een-kap

Hoekwoningen

Tussenwoningen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201285

De woningmarkt in Rijnwoude, ingeklemd tussen de regio’s Leiden en Alphen, bleef in 2012 behoorlijk op niveau. Benthuizen was de enige markt waarbij

het transactievolume significant afnam. Als we het aantal transacties binnen de vier kernen vergelijken met het niveau van 2007 dan valt op dat de markt in Hazerswoude-Rijndijk met -35% het minst is afgenomen.

Hazerswoude-DorpVoor vrijwel alle woningtypen geldt dat de prijs in Hazerswoude-Dorp hoger is dan die in Hazerswoude-Rijndijk, maar lager dan die in Koudekerk aan den Rijn. Tussenwoningen gingen voor gemiddeld € 203.000 (-6%) van de hand, hoekwoningen voor € 254.0000 (+19%).

Hazerswoude-RijndijkDeze kern bood in 2012 de grootste markt (15 van totaal 36 in Rijnwoude) voor tussenwoningen, tegen een licht gestegen prijsniveau (€ 194.000, +4%) ten opzichte van 2011. Tussenwoningen zijn in deze kern goedkoper dan elders in Rijnwoude. Desondanks liep de verkooptijd op van 130 naar 207 dagen (+59%). Rijnwoude heeft traditioneel een beperkte markt voor appartementen die zich vooral concentreert in Hazerswoude-Rijndijk. Er zijn 3 transacties geregistreerd tegen een gemiddelde prijs van € 134.000. Ondanks het aantrekkelijke prijsniveau stonden de appartementen gemiddeld 218 dagen op de markt.

Koudekerk aan den RijnIn Koudekerk aan den Rijn werden, ondanks de dalende trend, in 2012 fractioneel meer (18, een stijging van 13%) woningen verkocht dan in 2011. Tussenwoningen stonden met 147 dagen (+48%) wel langer te koop dan in 2011. Voor veel woningtypen in Rijnwoude is Koudekerk aan den Rijn de duurdere markt, een sterke interne markt, terwijl

Hazerswoude-Rijndijk op een grotere belangstelling van forenzen kan rekenen.

BenthuizenBenthuizen vormde een kleinere markt waarin tussenwoningen voor gemiddeld € 191.000 (-4%) bij een verkooptijd van 46 dagen (-38%) opvallend snel van eigenaar wisselden. Wie in Rijnwoude op zoek was naar een hoekwoning, kon in Benthuizen tegen een gemiddelde prijs van € 204.000 goed zaken doen.

NieuwbouwIn de gemeente Rijnwoude is een aantal projecten in aanbouw. Nieuw Rhijneveld 10 luxe appartementen direct aan de Oude Rijn worden zomer 2013 opgeleverd. Er zijn nog enkele luxe appartementen te koop. Ook aan de Oude Rijn, in buurtschap Groenendijk ligt De Nieuwe Hoop. Studio’s en luxe appartementen zijn momenteel in aanbouw en nog deels beschikbaar. In Benthuizen zijn 22 kavels te koop voor particulier opdrachtgeverschap. In aanbouw zijn 16 woningen in plan Nieuw Waterrycke, er zijn nog twee woningen te koop.

Gemeente Rijnwoude

Page 36: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 49 37 29 18 17 18 17 Hazerswoude Dorp 26 11 9 6 6 4 5 Hazerswoude Dorp 6 9 5 2 1 6 6 Hazerswoude Rijndijk 52 51 40 33 35 33 33 Hazerswoude Rijndijk 31 24 18 17 17 17 15 Hazerswoude Rijndijk 10 9 9 9 4 9 8 Koudekerk ad Rijn 36 40 39 18 21 16 18 Koudekerk ad Rijn 18 15 15 6 13 11 9 Koudekerk ad Rijn 10 9 13 7 5 4 5 Benthuizen 22 30 23 16 19 18 12 Benthuizen 11 14 10 6 7 8 7 Benthuizen 8 6 9 6 7 7 4 Totaal 159 158 131 85 92 85 80 Totaal 86 64 52 35 43 40 36 Totaal 34 33 36 24 17 26 23

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 309 401 337 308 310 344 270 Hazerswoude Dorp 241 226 228 231 267 231 209 Hazerswoude Dorp 244 296 229 254 255 221 263 Hazerswoude Rijndijk 259 275 310 261 263 220 249 Hazerswoude Rijndijk 221 227 225 229 229 195 208 Hazerswoude Rijndijk 234 236 311 246 249 248 250 Koudekerk ad Rijn 313 372 334 398 295 271 263 Koudekerk ad Rijn 224 242 243 236 268 234 222 Koudekerk ad Rijn 243 281 282 246 239 299 299 Benthuizen 257 318 299 297 290 272 237 Benthuizen 238 234 270 217 203 207 204 Benthuizen 274 290 272 294 281 251 217 Rijnwoude 282 334 323 289 280 268 253 Rijnwoude 227 229 234 228 232 213 211 Rijnwoude 247 267 282 259 253 250 257 Landelijk 245 253 254 238 246 242 226 Landelijk 213 220 224 218 220 215 203 Landelijk 234 243 247 235 240 234 218

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 294 385 320 286 298 322 253 Hazerswoude Dorp 230 216 217 217 255 215 203 Hazerswoude Dorp 240 290 221 239 244 213 254 Hazerswoude Rijndijk 249 260 290 245 246 202 230 Hazerswoude Rijndijk 214 219 218 221 216 186 194 Hazerswoude Rijndijk 226 227 298 232 236 218 237 Koudekerk ad Rijn 302 356 318 381 284 260 248 Koudekerk ad Rijn 216 233 236 226 260 224 203 Koudekerk ad Rijn 233 271 271 233 231 287 280 Benthuizen 243 307 290 277 261 262 225 Benthuizen 222 230 272 208 194 199 191 Benthuizen 261 280 266 280 253 242 204 Rijnwoude 271 320 307 272 263 255 237 Rijnwoude 219 223 227 219 219 204 197 Rijnwoude 239 260 272 244 238 234 245 Landelijk 235 244 244 226 233 228 211 Landelijk 206 213 216 208 210 204 191 Landelijk 226 234 237 222 228 221 205

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp -3,9% -4,4% -4,5% -4,5% -4,3% -7,3% -7,5% Hazerswoude Dorp -4,0% -4,7% -4,6% -3,7% -4,6% -6,8% -5,4% Hazerswoude Dorp -2,2% -3,7% -3,5% -5,8% -4,3% -5,0% -7,2%Hazerswoude Rijndijk -3,4% -3,8% -4,2% -5,4% -5,5% -5,5% -4,9% Hazerswoude Rijndijk -2,9% -3,5% -2,8% -4,7% -4,7% -4,1% -5,6% Hazerswoude Rijndijk -3,8% -3,2% -3,5% -6,5% -5,5% -5,2% -4,0%Koudekerk ad Rijn -3,9% -3,8% -4,3% -4,8% -4,8% -4,3% -5,0% Koudekerk ad Rijn -3,9% -3,4% -3,7% -2,4% -4,8% -4,4% -5,7% Koudekerk ad Rijn -4,0% -2,7% -4,5% -5,6% -3,8% -4,1% -4,4%Benthuizen -4,2% -5,0% -4,6% -5,6% -6,1% -3,8% -5,2% Benthuizen -4,6% -4,0% -4,0% -3,9% -4,2% -3,3% -5,6% Benthuizen -4,0% -4,8% -3,5% -4,6% -4,9% -4,6% -5,7%Rijnwoude -3,7% -4,0% -4,2% -5,0% -5,3% -5,0% -5,7% Rijnwoude -3,6% -3,6% -3,6% -3,8% -4,7% -4,2% -5,7% Rijnwoude -3,7% -3,3% -3,9% -5,8% -4,6% -4,7% -5,0%Landelijk -3,5% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -5,0% -5,9% Landelijk -3,1% -2,9% -3,1% -4,4% -4,2% -4,5% -5,3% Landelijk -3,4% -3,3% -3,5% -4,8% -4,7% -4,9% -5,8%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 90 127 157 168 163 172 178 Hazerswoude Dorp 89 91 71 196 103 63 170 Hazerswoude Dorp 90 78 239 87 299 37 236 Hazerswoude Rijndijk 103 113 97 151 181 203 212 Hazerswoude Rijndijk 107 135 81 142 102 130 207 Hazerswoude Rijndijk 114 93 91 169 517 81 293 Koudekerk ad Rijn 86 109 141 143 194 91 163 Koudekerk ad Rijn 84 82 260 81 217 99 147 Koudekerk ad Rijn 89 49 86 151 191 32 147 Benthuizen 150 123 100 145 181 165 54 Benthuizen 152 112 73 115 142 74 46 Benthuizen 187 152 80 113 76 157 80 Rijnwoude 96 109 107 141 150 149 140 Rijnwoude 96 101 101 124 109 95 121 Rijnwoude 119 88 87 144 181 67 169 Landelijk 86 82 85 122 129 136 159 Landelijk 69 66 71 110 105 112 136 Landelijk 78 75 82 122 118 124 146

HOEKWONINGEN TUSSENWONINGEN ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS RIJNWOUDE

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201286

Gemeente Rijnwoude

Page 37: Zicht op de Woningmarkt Alphen

ALLE WONINGSOORTEN PER PLAATS RIJNWOUDE TUSSENWONINGEN HOEKWONINGEN

-

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagpriijs (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd (dagen)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Tussenwoningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Tussenwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Tussenwoningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Tussenwoningen (dagen)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Hoekwoningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Hoekwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-transactieprijs Hoekwoningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Hoekwoningen (dagen)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

Gemeente Rijnwoude

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201287

Page 38: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte woningen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 6 6 11 4 5 3 2 Hazerswoude Dorp 9 10 4 3 5 4 3 Hazerswoude Dorp 2 1 - 3 - 1 1 Hazerswoude Rijndijk 3 4 1 - 2 1 2 Hazerswoude Rijndijk 4 4 6 3 4 2 5 Hazerswoude Rijndijk 4 10 6 4 8 4 3 Koudekerk ad Rijn 3 5 6 2 1 - 3 Koudekerk ad Rijn 5 9 3 2 2 1 - Koudekerk ad Rijn - 2 2 1 - - 1 Benthuizen 2 4 2 2 3 - - Benthuizen 1 6 2 2 1 3 1 Benthuizen - - - - 1 - - Totaal 14 19 20 8 11 4 7 Totaal 19 29 15 10 12 10 9 Totaal 6 13 8 8 9 5 5

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 379 379 407 337 259 397 372 Hazerswoude Dorp 515 711 524 499 425 647 349 Hazerswoude Dorp 249 290 - 270 - 160 185 Hazerswoude Rijndijk 429 409 369 - 312 225 339 Hazerswoude Rijndijk 587 757 675 598 587 387 395 Hazerswoude Rijndijk 161 178 187 175 168 181 149 Koudekerk ad Rijn 474 420 514 482 375 - 348 Koudekerk ad Rijn 675 693 775 1.445 574 574 - Koudekerk ad Rijn - 192 157 175 - - 190 Benthuizen 229 387 264 285 215 - - Benthuizen 388 497 599 560 1.195 495 550 Benthuizen - - - - 275 - - Rijnwoude 362 392 432 371 297 386 342 Rijnwoude 567 668 657 586 550 537 398 Rijnwoude 190 192 184 198 180 177 160 Landelijk 297 306 309 292 300 293 269 Landelijk 423 440 443 414 422 413 375 Landelijk 173 179 183 179 183 180 171

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs (x € 1.000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 361 358 384 324 258 370 329 Hazerswoude Dorp 484 683 503 430 400 604 310 Hazerswoude Dorp 239 290 - 260 - 133 169 Hazerswoude Rijndijk 400 394 335 - 263 208 315 Hazerswoude Rijndijk 553 660 593 532 538 338 350 Hazerswoude Rijndijk 158 175 183 164 164 167 134 Koudekerk ad Rijn 460 403 497 428 345 - 350 Koudekerk ad Rijn 655 658 684 1.428 540 549 - Koudekerk ad Rijn - 183 156 163 - - 183 Benthuizen 220 362 247 269 195 - - Benthuizen 380 480 538 488 998 480 550 Benthuizen - - - - 250 - - Rijnwoude 343 373 409 353 270 359 327 Rijnwoude 538 627 601 528 512 520 355 Rijnwoude 185 191 178 188 174 161 147 Landelijk 285 294 295 274 283 275 250 Landelijk 400 417 419 383 391 381 341 Landelijk 167 174 178 172 175 172 162

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Verschil vraag-verkoopprijs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp -4,3% -5,7% -5,6% -5,1% -2,3% -7,3% -9,9% Hazerswoude Dorp -4,4% -4,3% -2,8% -4,8% -6,1% -8,8% -10,0% Hazerswoude Dorp -4,2% -3,8% -17,2% -8,5%Hazerswoude Rijndijk -6,8% -4,9% -9,2% -15,6% -7,6% -7,1% Hazerswoude Rijndijk -6,5% -11,2% -9,1% -8,9% -9,1% -13,4% -2,6% Hazerswoude Rijndijk -1,3% -1,7% -3,3% -3,4% -3,1% -7,7% -6,8%Koudekerk ad Rijn -4,4% -5,1% -2,8% -11,2% -8,0% -4,3% Koudekerk ad Rijn -3,3% -4,5% -11,7% -1,9% -5,8% -4,4% Koudekerk ad Rijn -4,8% -0,1% -6,9% -3,7%Benthuizen -3,7% -6,5% -6,2% -6,1% -8,7% Benthuizen -1,9% -6,7% -10,4% -13,2% -16,5% -3,0% Benthuizen -9,1%Rijnwoude -4,6% -5,6% -4,6% -6,1% -7,2% -7,4% -6,9% Rijnwoude -4,1% -5,4% -7,2% -7,5% -7,7% -6,2% -6,4% Rijnwoude -2,3% -2,1% -3,0% -3,6% -3,7% -8,6% -6,5%Landelijk -3,8% -3,6% -4,0% -5,5% -5,3% -5,7% -6,8% Landelijk -5,1% -4,9% -5,4% -7,1% -6,9% -7,5% -8,6% Landelijk -3,0% -2,6% -2,9% -4,1% -3,9% -4,2% -4,9%

Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkooptijd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hazerswoude Dorp 87 108 214 101 56 371 169 Hazerswoude Dorp 90 188 92 342 314 296 97 Hazerswoude Dorp 121 459 - 80 - 328 128 Hazerswoude Rijndijk 99 166 378 - 420 185 366 Hazerswoude Rijndijk 122 108 116 220 277 1.284 35 Hazerswoude Rijndijk 33 57 84 96 74 256 218 Koudekerk ad Rijn 122 105 54 391 63 - 170 Koudekerk ad Rijn 66 178 32 60 115 237 - Koudekerk ad Rijn - 276 35 139 - - 360 Benthuizen 42 135 116 197 339 - - Benthuizen 43 113 313 282 313 425 - Benthuizen - - - - 578 - - Rijnwoude 86 124 149 131 176 343 169 Rijnwoude 72 150 142 229 244 431 59 Rijnwoude 62 94 68 108 130 285 257 Landelijk 94 90 97 150 156 155 183 Landelijk 148 142 148 191 217 214 233 Landelijk 72 68 69 99 109 123 146

APPARTEMENTEN VRIJSTAANDE WONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RIJNWOUDE

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201288

Gemeente Rijnwoude

Page 39: Zicht op de Woningmarkt Alphen

VRIJSTAANDE WONINGEN APPARTEMENTENTWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RIJNWOUDE

-

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Twee-onder-een-kapwoningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Twee-onder-een-kapwoningen

Hazerswoude Dorp

Hazerswoude Rijndijk

Koudekerk ad Rijn

Benthuizen

Landelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Twee-onder-een-kapwoningen (dagen)

Hazerswoude Dorp

Hazerswoude Rijndijk

Koudekerk ad Rijn

Benthuizen

Landelijk

-

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Vrijstaande woningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Vrijstaande woningen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Vrijstaande woningen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Vrijstaande woningen (dagen)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verkochte Appartementen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizen

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vraagprijs Appartementen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkoopprijs Appartementen (x € 1.000)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-20%

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verschil vraag-verkoopprijs Appartementen

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

-

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Verkooptijd Appartementen (dagen)

Hazerswoude DorpHazerswoude RijndijkKoudekerk ad RijnBenthuizenLandelijk

Gemeente Rijnwoude

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201289

Page 40: Zicht op de Woningmarkt Alphen

De verkoop van nieuwbouwwoningen stond, net als voorgaande jaren, ook in 2012 onder druk. Werden er in 2007 circa 4.000 nieuwbouwwoningen

per maand verkocht, inmiddels is dat aantal gedaald naar gemiddeld 1.000 per maand. Ook de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is in de afgelopen vijf jaar gedaald van € 300.000 naar € 260.000 v.o.n. . Dat de prijzen onder druk staan is evident en, vanuit de optiek van betaalbaarheid, geen slechte ontwikkeling. De nieuwbouwwoning krijgt een betere prijs/kwaliteitsverhouding en er wordt door aanbieders gezocht naar mogelijkheden om duurzamer en efficiënter te bouwen waardoor nieuwbouwaanbod beter kan concurreren met het bestaande aanbod.

Die concurrentie tussen nieuwbouw en bestaande bouw is sterker geworden. De koper van een bestaande woning kan immers onderhandelen over prijs en voorwaarden en betaalt bovendien ‘slechts’ 2% overdrachtsbelasting. Kopers van een nieuwbouwwoning zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een verhoging van de btw naar 21%. Toch houdt een groot gedeelte van het koperspubliek de voorkeur voor een nieuwbouwwoning boven een bestaande woning. De betaalbaarheid en de mogelijkheden tot het verkrijgen van een financiering voor nieuwbouw blijft echter cruciaal in de besluitvorming. Voor de financiering van nieuwbouw krijgen kopers te maken met een aantal specifieke voorwaarden die niet alleen door de overheid worden opgelegd maar ook voortvloeien uit de koop-aannemingsovereenkomst.

Veranderingen huidige marktPer 1 januari 2013 is er veel veranderd in de keuze van hypotheekvormen. Aflossingsvrij financieren was al beperkt tot 50% maar om in aanmerking te komen voor volledige hypotheekrenteaftrek is het momenteel verplicht om de gehele lening in 30 jaar af te lossen. Dit geldt voor starters en voor nieuwe hypotheken. Lineair of annuïtair zijn de overgebleven hypotheekvormen. De leencapaciteit op basis van het inkomen is ruwweg gesteld op vier tot

vierenhalf maal het bruto jaarinkomen. Een andere belangrijke verandering per 1 januari 2013 is dat de hypotheekadviseur niet meer door de geldverstrekker betaald wordt door middel van provisie maar door de consument zelf. De consument betaalt op basis van een (uur)tarief de adviseur voor het uitgebrachte advies en het verzorgen van de hypotheekofferte. Als hij verschillende adviseurs wil raadplegen, zal hij deze ook elk afzonderlijk moeten betalen voor een inhoudelijk advies.

De hoogte van het maximaal te lenen hypotheekbedrag voor kandidaat kopers is gedaald, maar ook het aantal kopers dat een financiering nog rond kan krijgen, is verminderd. De voorwaarden die geldverstrekker alleen al voor het uitbrengen van een hypotheekofferte stellen, zijn flink aangescherpt. Een aantal geldverstrekkers brengt per definitie pas een offerte uit als de bouwvergunning is verleend of als de opschortende voorwaarden (vaak bestaand uit een minimaal percentage te verkopen woningen) zijn vervallen. In het verleden waren deze voorwaarden een formaliteit waaraan in de meeste gevallen tijdig kon worden voldaan. Momenteel wachten veel ontwikkelaars met de aanvraag van een bouwvergunning tot er voldoende woningen zijn verkocht. Dit om de overbodige legeskosten, voor een plan dat

NieuwbouwOntwikkelingen van 2006 tot 2012

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201290

Page 41: Zicht op de Woningmarkt Alphen

eventueel toch niet doorgaat, te voorkomen. Als de koop-/aannemingsovereenkomst een dergelijke opschortende voorwaarde bevat terwijl de periode van ‘voorbehoud financiering’ in gaat bij het ondertekenen van de koop-aannemingsovereenkomst, dan kan de koper dus maar bij een beperkt aantal banken terecht. Dit beperkt hem in zowel de keuzevrijheid als in de mogelijkheden de financiering rond te krijgen.

Als een koper de overeenkomst voor zijn woning heeft getekend en hij moet deze onverhoopt ontbinden omdat bijvoorbeeld de financiering niet rond komt, dan zal hij volgens de overeenkomst twee afwijzingen van banken moeten overleggen. De vraag is of dat in deze tijd nog redelijk is. De koper moet voor elk hypotheekadvies betalen. We mogen er vanuit gaan dat als één professioneel en onafhankelijk adviseur de zaak niet rond krijgt, het een collega ook niet zal lukken.

MaatwerkenzorgAls verkoper van een nieuwbouwproject wil je graag de zekerheid dat de kopers tijdig kunnen afnemen en zonder vertraging aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De verkoper heeft daar zelf beperkte invloed op. Wat de verkoper wel kan doen, is zorgen dat er zoveel mogelijk

zekerheden worden geboden, bijvoorbeeld door de vergunningen en een insolventieverzekering geregeld te hebben. Daaruit blijkt immers dat ook de verkoper vertrouwen heeft in zijn project en daar is de aspirant koper van dit moment uiterst gevoelig voor. Vervolgens moeten we ons realiseren dat het verkrijgen van een passende financiering tegenwoordig om maatwerk vraagt. Dat maatwerk is, bijvoorbeeld voor kopers met bepaalde typen arbeidsovereenkomsten en ZZP’ers, lastig te leveren omdat de huidige, strikte regelgeving dat lastig, zo niet onmogelijk maakt.

De afgelopen jaren zijn veel hypotheekaanbieders van de markt verdwenen. De afgenomen concurrentie tussen banken kan er voor zorgen dat aanbieders niet meer geprikkeld worden hun producten en dienstverlening maximaal aan te passen aan de vraag. Juist dat is in de huidige markt ook hard nodig.

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201291

Page 42: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201292

Page 43: Zicht op de Woningmarkt Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2006 - 201293

Ons rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ is gebaseerd op externe bronnen. De statistische gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging van

MakelaarsNVM.DeNVMgeeftdeverkoopprijsvandegemiddelde woning (mediaan = middelste waarneming in de oplopende reeks van waarden) in plaats van de gemiddelde waarde van de verkoopprijzen (rekenkundig gemiddelde). De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de afdeling ICT van De Leeuw Groep B.V. bewerkt en verwerkt in grafieken. De aanbodgegevens zijngebaseerdopdeNVM-cijfersinverhoudingtotdeniet-NVM-cijfers.Deomvangvanhettotalewoningaanbodis berekend op basis van het regionale of lokale marktaandeelvandegezamenlijkeNVM-makelaarsper1 februari 2013. De overige jaren zijn berekend op basis van de overigens niet gecontroleerde aanname dat deze verhouding in 2008, 2009 en 2010 identiek was.

Bij de interpretatie van gegevens moet rekening worden gehouden met het volgende:

Verhouding tussen regio’s en woonplaatsen De cijfers van grotere gehelen (regio) sluiten niet altijd exact aan op de som der delen (woonplaatsen). Het gaat daarbij om zeer kleine verschillen waarvan wij de oorzaak niet hebben kunnen vaststellen.

Geringere betrouwbaarheid bij lager aantal waarnemingen Bij de interpretatie van statistische gegevens moet er rekening mee worden gehouden dat de betrouwbaarheid van gegevens toeneemt met de omvang van het aantal onderliggende gegevens. Zeker in de gevallen waarin een gemeente wordt verdeeld in wijken èn de transactiegegevens per woningtype worden weergegeven,

gaat het soms maar om tientallen transacties. Op basis van dergelijke kleine aantallen mogen geen conclusies worden getrokken. In grafieken uit dit effect zich in een vaak zeer ‘grillig’ verloop.

Verkooptijd wordt beïnvloed door discipline van betrokken makelaars De betrouwbaarheid van de ‘verkooptijd’ is afhankelijk van alertheid waarmee objecten worden af- en aangemeld bij de NVM. Het is bekend dat sommige collega’s hiermee niet al te zorgvuldig omgaan. Dat kan inhouden dat de verkooptijd een minder betrouwbaar gegeven is.

Beïnvloeding van de cijfers door beëindiging en of aangaan lidmaatschapNVMHet aantal transacties in een bepaald gebied kan worden beïnvloed doordat één of meer dominante marktpartijen toetreden tot de NVM (meer NVM-transacties) of het lidmaatschap beëindigen.

MarktaandeelNVMDe statistische gegevens bevatten alle NVM transacties. Gezien het feit dat de NVM een gemiddeld marktaandeel in Nederland heeft van 75%, achten wij de cijfers voldoende betrouwbaar om op basis daarvan conclusies te mogen trekken.

bronnen

Alle in deze brochure vermelde (deel)gemeenten.

Geraadpleegde bronnen

Page 44: Zicht op de Woningmarkt Alphen

www.deleeuw.nl

De Leeuw is de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van makelaardij,verzekeringenenhypothekeninderegioHollandRijnland.Metvestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim bieden wij optimale lokale kennis en een hoogwaardige service.Sinds 1951. Dat is de waarde van ervaring.

RijnsburgRijnsburgerweg 100, 2231 AG RijnsburgT 071 - 405 16 16E [email protected]

LeidenMolenwerf 4, 2312 CK LeidenT 071 - 514 20 45E [email protected]

KatwijkAndreasplein 14, 2225 GR KatwijkT 071 - 407 61 44E [email protected]

Alphen aan den RijnEuropaplein 2, 2408 GX Alphen aan den RijnT 0172 - 477 476E [email protected]

SassenheimHoofdstraat 220, 2171 BN SassenheimT 0252 - 229 646E [email protected]