Strategische advies met de kmo portefeuille

download Strategische advies met de kmo portefeuille

of 24

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Strategische advies met de kmo portefeuille

 • Steun voor strategisch advies

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e2

  Inhoud1. Inleiding 32. Wie komt in aanmerking? 33. Wat wordt bedoeld met strategisch advies? 4

  3.1. Haalbaarheidsstudie 63.2. Transformatiestrategie 73.3. Doorstartplan in het kader van het preventief bedrijfsbeleid 83.4. Overdrachtsplan 93.5. Opportuniteitsanalyse in het kader van het gazellebeleid 113.6. Strategisch energieadvies 133.7. Strategisch milieuadvies 143.8. Een designmanagementplan 16

  4. Procedure 184.1. De overeenkomst 214.2. Het uitgeschreven verslag 22

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 3

  1. InleidingVia de kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be) is naast subsidiring van opleiding en advies voor ondernemen ook subsidiring van strategisch advies mogelijk. Alle kmo-porte-feuille-subsidies worden verstrekt door de Vlaamse overheid, maar de toegestane maxima zijn verschillend.

  Voor advies kan je jaarlijks rekenen op een maximale steun van 2.500, terwijl voor strategisch advies het minimumprojectbedrag 7.500 bedraagt en de maximale steun 25.000.

  Gezien het belang van het strategisch advies voor de onderneming en de budgettaire weer-slag van de subsidie kent het strategisch advies een apart procedureverloop binnen de kmo-portefeuille.

  2. Wie komt in aanmerking?De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor Vlaamse kmos en vrije beroepen die vol-doen aan onderstaande voorwaarden:

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (vzws komen niet in aanmerking) zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie (minder dan 250 werknemers en maximum 50 miljoen omzet of maximum 43 miljoen balanstotaal);

  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;

  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privsector (participatie van een administratieve overheid moet kleiner zijn dan 25%);

  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacebelcode).

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e4

  3. Wat wordt bedoeld met strategisch advies? Wat verstaan we onder advies?

  Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aan-bevelingen, verleend door een erkende dienstverlener, die bestaat uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de im-plementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

  Enkel de kosten voor het verlenen van het advies en voor de begeleiding bij de implementa-tie van dat gepersonaliseerde advies komen in aanmerking voor de subsidie. De kosten van voorschotfacturen, btw en de kosten van de uitvoering van het advies de implementatie van het advies kunnen niet worden gesubsidieerd. De begeleiding bij de implementatie is de bijstand door de dienstverlener tijdens de invoering van het advies. De begeleiding bij de implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijke advies.

  Wettelijke verplichte adviezen, permanente en periodieke adviezen die deel uitmaken van de gewone bedrijfsuitgaven komen niet in aanmerking voor steun.

  Deze bepalingen gelden onverminderd voor strategisch advies. Strategisch advies gaat echter verder en is ingrijpender dan gewoon advies.

  Strategisch advies wordt gedefinieerd als:

  Een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie.

  Een strategisch advies is dus een advies dat ingewonnen wordt naar aanleiding van een kantel-moment. Een kantelmoment moet gezien worden als een fundamentele wijziging gedurende de levenscyclus van een onderneming.

  Een strategisch advies heeft betrekking op een kantelmoment en zal steeds een multidisciplinair advies zijn dat betrekking heeft op de onderneming in haar totaliteit. Bij de verschillende project-types van strategisch advies kan ook de begeleiding door de dienstverlener bij de implementatie van het advies gesubsidieerd worden.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 5

  ER ZIJN 8 TYPES VAN

  STRATEGISCH ADVIES

  1. een haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financilehaalbaarheidvanhetprojectonderzoekt;

  2. eentransformatiestrategiewaarbijeenvernieuwd,waardevolenduurzaambusinessmodelontwikkeldenuitgewerktwordt;

  3. eendoorstartplaninhetkadervanhetpreventiefbedrijfsbeleid;

  4. een overdrachtsplan dat toelaat om de bedrijfscontinuteit van bestaandeondernemingendiegeconfronteerdwordenmeteengeneratiewisselingofovernametestimulereneningoedebanenteleiden;

  5. een opportuniteitsanalysewaarbij, na analysevan de groeideterminantenvandepotentilegroeionderneming,eenactieplanwordtopgesteldomdeonderneminginstaattestellenhaargroeiteversnellen;

  6. eenstrategischenergieadvieswaarbijnaastdeeconomischeookdetechni-schehaalbaarheidvaneenenergieprojectwordtbeoordeeld;

  7. eenstrategischmilieuadvieswaarbijnaastdeeconomischeookdetechni-schehaalbaarheidvaneenmilieuprojectwordtbeoordeeld;

  8. eendesignmanagementplanwaarbijopbasisvaneenmultidisciplinairede-signauditeennieuwedesignstrategiewordtontwikkeld.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e6

  3.1. HaalbaarheidsstudieEen haalbaarheidsstudie is een strategisch advies waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting van de financile of economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Het strategisch advies moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. de haalbaarheidsstudie omvat een schriftelijk rapport waarbij na een systematisch opge-zette en afgeronde analyse, een inschatting van de financile en economische mogelijkhe-den van het project wordt gemaakt;

  2. het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van het project;

  3. het advies heeft betrekking op een kantelmoment binnen de onderneming: het advies leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft of kan hebben op de hele organisatie.

  Als een onderneming erover denkt om een project uit te voeren dat een kantelmoment in de levenscyclus van het bedrijf kan veroorzaken, kan die onderneming een strategische haalbaar-heidsstudie laten uitvoeren waarbij nagegaan wordt of het uitvoeren van het project haalbaar is.

  De strategische haalbaarheidsstudie zal nagaan welke impact de beslissing om het project door te zetten zou kunnen hebben op de onderneming. Aangezien het kantelmoment gevolgen heeft voor de volledige onderneming moet de haalbaarheidsstudie de impact op de volledige onderneming onderzoeken.

  Het advies is multidisciplinair, financieel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over het doorzetten van het kantelmoment.

  Vormelijk is het opgeleverde eindverslag een schriftelijk rapport waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting wordt gemaakt van de financile en econo-mische impact van het project op de eigen steunvragende onderneming.

  De strategische haalbaarheidsstudie is een financieel onderbouwde studie waarmee de le-vensvatbaarheid van de onderneming, na het kantelmoment, wordt onderzocht.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 7

  De subsidie voor een haalbaarheidsstudie wordt aangevraagd in het algemene domein van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het algemene domein strategisch advies mogen een gesubsidieerde haalbaarheidsstudie opstellen.

  3.2. TransformatiestrategieStilstaan is achteruitgaan. Om in een snel veranderende wereld bij te blijven zijn bedrijven verplicht om hun strategie voortdurend aan te passen aan de competitieve omgeving. Een stra-tegie heeft een beperkte houdbaarheid en op sommige momenten zal een bedrijf verplicht zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Een strategische transformatiestrategie kan hierbij helpen.

  Een transformatiestrategie is een strategisch advies waarbij, na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een vernieuwd waardevol en duurzaam businessmodel ontwikkeld en uitgewerkt wordt.

  In de transformatiestrategie moet niet alleen aangegeven worden wat de onderneming moet doen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, er moet ook ingevuld worden hoe dit bereikt kan en moet worden.

  De strategische transformatiestrategie is bijgevolg een multidisciplinair advies op basis waar-van een nieuwe langetermijnstrategie voor de onderneming wordt ontwikkeld.

  Het adviesrapport is een uitgeschreven verslag waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde bedrijfsbrede analyse, onderzocht wordt op welke manier het bedrijf zich dient aan te passen aan toekomstige uitdagingen. Deze nieuwe langetermijnstrategie dient te worden vertaald in een haalbaar en duurzaam nieuw businessmodel.

  De subsidie voor een transformatiestrategie wordt aangevraagd in het algemene domein van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het algemene domein strategisch advies mogen een gesubsidieerde t