Steun voor strategische advies met de kmo portefeuille

of 24 /24
Steun voor strategisch advies

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Steun voor strategische advies met de kmo portefeuille

 • Steun voor strategisch advies

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e2

  Inhoud1. Inleiding 32. Wie komt in aanmerking? 33. Wat wordt bedoeld met strategisch advies? 4

  3.1. Haalbaarheidsstudie 63.2. Transformatiestrategie 73.3. Doorstartplan in het kader van het preventief bedrijfsbeleid 83.4. Overdrachtsplan 93.5. Opportuniteitsanalyse in het kader van het gazellebeleid 113.6. Strategisch energieadvies 133.7. Strategisch milieuadvies 143.8. Een designmanagementplan 16

  4. Procedure 184.1. De overeenkomst 214.2. Het uitgeschreven verslag 22

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 3

  1. InleidingVia de kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be) is naast subsidiring van opleiding en advies voor ondernemen ook subsidiring van strategisch advies mogelijk. Alle kmo-porte-feuille-subsidies worden verstrekt door de Vlaamse overheid, maar de toegestane maxima zijn verschillend.

  Voor advies kan je jaarlijks rekenen op een maximale steun van 2.500, terwijl voor strategisch advies het minimumprojectbedrag 7.500 bedraagt en de maximale steun 25.000.

  Gezien het belang van het strategisch advies voor de onderneming en de budgettaire weer-slag van de subsidie kent het strategisch advies een apart procedureverloop binnen de kmo-portefeuille.

  2. Wie komt in aanmerking?De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor Vlaamse kmos en vrije beroepen die vol-doen aan onderstaande voorwaarden:

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (vzws komen niet in aanmerking) zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie (minder dan 250 werknemers en maximum 50 miljoen omzet of maximum 43 miljoen balanstotaal);

  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;

  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privsector (participatie van een administratieve overheid moet kleiner zijn dan 25%);

  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacebelcode).

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e4

  3. Wat wordt bedoeld met strategisch advies? Wat verstaan we onder advies?

  Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aan-bevelingen, verleend door een erkende dienstverlener, die bestaat uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de im-plementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

  Enkel de kosten voor het verlenen van het advies en voor de begeleiding bij de implementa-tie van dat gepersonaliseerde advies komen in aanmerking voor de subsidie. De kosten van voorschotfacturen, btw en de kosten van de uitvoering van het advies de implementatie van het advies kunnen niet worden gesubsidieerd. De begeleiding bij de implementatie is de bijstand door de dienstverlener tijdens de invoering van het advies. De begeleiding bij de implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijke advies.

  Wettelijke verplichte adviezen, permanente en periodieke adviezen die deel uitmaken van de gewone bedrijfsuitgaven komen niet in aanmerking voor steun.

  Deze bepalingen gelden onverminderd voor strategisch advies. Strategisch advies gaat echter verder en is ingrijpender dan gewoon advies.

  Strategisch advies wordt gedefinieerd als:

  Een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie.

  Een strategisch advies is dus een advies dat ingewonnen wordt naar aanleiding van een kantel-moment. Een kantelmoment moet gezien worden als een fundamentele wijziging gedurende de levenscyclus van een onderneming.

  Een strategisch advies heeft betrekking op een kantelmoment en zal steeds een multidisciplinair advies zijn dat betrekking heeft op de onderneming in haar totaliteit. Bij de verschillende project-types van strategisch advies kan ook de begeleiding door de dienstverlener bij de implementatie van het advies gesubsidieerd worden.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 5

  ER ZIJN 8 TYPES VAN

  STRATEGISCH ADVIES

  1. een haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financilehaalbaarheidvanhetprojectonderzoekt;

  2. eentransformatiestrategiewaarbijeenvernieuwd,waardevolenduurzaambusinessmodelontwikkeldenuitgewerktwordt;

  3. eendoorstartplaninhetkadervanhetpreventiefbedrijfsbeleid;

  4. een overdrachtsplan dat toelaat om de bedrijfscontinuteit van bestaandeondernemingendiegeconfronteerdwordenmeteengeneratiewisselingofovernametestimulereneningoedebanenteleiden;

  5. een opportuniteitsanalysewaarbij, na analysevan de groeideterminantenvandepotentilegroeionderneming,eenactieplanwordtopgesteldomdeonderneminginstaattestellenhaargroeiteversnellen;

  6. eenstrategischenergieadvieswaarbijnaastdeeconomischeookdetechni-schehaalbaarheidvaneenenergieprojectwordtbeoordeeld;

  7. eenstrategischmilieuadvieswaarbijnaastdeeconomischeookdetechni-schehaalbaarheidvaneenmilieuprojectwordtbeoordeeld;

  8. eendesignmanagementplanwaarbijopbasisvaneenmultidisciplinairede-signauditeennieuwedesignstrategiewordtontwikkeld.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e6

  3.1. HaalbaarheidsstudieEen haalbaarheidsstudie is een strategisch advies waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting van de financile of economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Het strategisch advies moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. de haalbaarheidsstudie omvat een schriftelijk rapport waarbij na een systematisch opge-zette en afgeronde analyse, een inschatting van de financile en economische mogelijkhe-den van het project wordt gemaakt;

  2. het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van het project;

  3. het advies heeft betrekking op een kantelmoment binnen de onderneming: het advies leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft of kan hebben op de hele organisatie.

  Als een onderneming erover denkt om een project uit te voeren dat een kantelmoment in de levenscyclus van het bedrijf kan veroorzaken, kan die onderneming een strategische haalbaar-heidsstudie laten uitvoeren waarbij nagegaan wordt of het uitvoeren van het project haalbaar is.

  De strategische haalbaarheidsstudie zal nagaan welke impact de beslissing om het project door te zetten zou kunnen hebben op de onderneming. Aangezien het kantelmoment gevolgen heeft voor de volledige onderneming moet de haalbaarheidsstudie de impact op de volledige onderneming onderzoeken.

  Het advies is multidisciplinair, financieel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over het doorzetten van het kantelmoment.

  Vormelijk is het opgeleverde eindverslag een schriftelijk rapport waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting wordt gemaakt van de financile en econo-mische impact van het project op de eigen steunvragende onderneming.

  De strategische haalbaarheidsstudie is een financieel onderbouwde studie waarmee de le-vensvatbaarheid van de onderneming, na het kantelmoment, wordt onderzocht.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 7

  De subsidie voor een haalbaarheidsstudie wordt aangevraagd in het algemene domein van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het algemene domein strategisch advies mogen een gesubsidieerde haalbaarheidsstudie opstellen.

  3.2. TransformatiestrategieStilstaan is achteruitgaan. Om in een snel veranderende wereld bij te blijven zijn bedrijven verplicht om hun strategie voortdurend aan te passen aan de competitieve omgeving. Een stra-tegie heeft een beperkte houdbaarheid en op sommige momenten zal een bedrijf verplicht zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Een strategische transformatiestrategie kan hierbij helpen.

  Een transformatiestrategie is een strategisch advies waarbij, na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een vernieuwd waardevol en duurzaam businessmodel ontwikkeld en uitgewerkt wordt.

  In de transformatiestrategie moet niet alleen aangegeven worden wat de onderneming moet doen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, er moet ook ingevuld worden hoe dit bereikt kan en moet worden.

  De strategische transformatiestrategie is bijgevolg een multidisciplinair advies op basis waar-van een nieuwe langetermijnstrategie voor de onderneming wordt ontwikkeld.

  Het adviesrapport is een uitgeschreven verslag waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde bedrijfsbrede analyse, onderzocht wordt op welke manier het bedrijf zich dient aan te passen aan toekomstige uitdagingen. Deze nieuwe langetermijnstrategie dient te worden vertaald in een haalbaar en duurzaam nieuw businessmodel.

  De subsidie voor een transformatiestrategie wordt aangevraagd in het algemene domein van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het algemene domein strategisch advies mogen een gesubsidieerde transformatiestrategie opstellen.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e8

  3.3. Doorstartplan in het kader van het preventief bedrijfsbeleid

  Preventief bedrijfsbeleid is een initiatief van de sociale partners en de Vlaamse Regering dat bestaat uit verschillende maatregelen om te voorkomen dat bedrijven in moeilijkheden komen. Meer informatie over het actieplan zelf vindt u op onze website: agentschapondernemen.be/artikel/preventief-bedrijfsbeleid.

  In de derde fase van het actieplan (na de financile en de operationele analyse) kan een beroep worden gedaan op de kmo-portefeuille. Via de kmo-portefeuille kan de kmo die dreigt in moeilijkheden te geraken, subsidie krijgen voor de opmaak van een doorstartplan.

  Een doorstartplan is het geheel van oplossingen gericht op het veranderen van dreigende dis-continuteit van de onderneming in continuteit. Het is een strategisch, multidisciplinair advies dat een onderneming, kan laten opstellen zodat bij opvolging van het advies vermeden wordt dat de onderneming in moeilijkheden komt.

  Hierbij moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. de onderneming moet de eerste twee fasen van het actieplan preventief bedrijfsbeleid doorlopen hebben;

  2. het advies moet een antwoord bieden op de in de ondernemingsscan van fase twee gedetecteerde problemen;

  3. het doorstartplan is een schriftelijk rapport waarin financieel onderbouwd aangegeven wordt op welke manier de onderneming zich dient aan te passen;

  4. het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om de continuteit van de onderneming te verzekeren.

  Het adviesrapport is een uitgeschreven verslag waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, onderzocht wordt op welke manier het bedrijf zich dient aan te passen om financieel gezond te blijven. Deze bijsturingen dienen te worden vertaald in een haalbaar on-dernemingsplan. Dit wil zeggen dat de impact van de bijsturingen berekend en geprojecteerd wordt op een toekomstige balans- of resultatenrekening. Het begeleidende schriftelijke advies, dat de gedetecteerde problemen tracht te verhelpen om zo de continuteit van de onderneming te verzekeren, maakt samen met het ondernemingsplan deel uit van het rapport.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 9

  De subsidie voor een doorstartplan wordt aangevraagd in het specifiek domein preventief bedrijfsbeleid van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het specifieke domein preventief bedrijfsbeleid mogen een gesubsidieerd doorstartplan opstellen.

  3.4. OverdrachtsplanBedrijfsoverdracht is een proces met als doel de leiding en/of eigendom van een onderneming over te dragen aan een andere partij met het oog op de continuteit van de onderneming.

  Een overdrachtsplan is een advies over het te kiezen overdrachtsscenario dat vertaald wordt in een plan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht. De analyse vindt plaats wanneer de keuze voor het overdrachtsscenario nog niet is gemaakt en bouwt voort op de vaststellingen gedaan door een voorafgaandelijke scan of coachingtraject.

  Volgende vier documenten worden aanvaard als scan:

  het verslag van een coach uit de pijler coaching; het rapport van de online-scan: www.scorecardopvolging.be; het rapport van de online-scan: www.overnamescan.eu; het rapport van de online-scan: www.lpfscan.be.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e10

  Het overdrachtsplan is altijd maatwerk. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten minstens volgende elementen in het overdrachtsplan zijn opgenomen:

  1. een analyse met volgende onderdelen:a. een SWOT-analyse van de onderneming;b. een inschatting van de onderbenutte groeimogelijkheden van de onderneming;c. een waardebepaling met verantwoording van de gekozen waarderingsmethode;d. een analyse waarin minstens twee overdrachtsscenarios tegen elkaar worden afge-

  wogen (voorbeelden van scenarios: verkoop aan derden, verkoop aan personeels-leden, verschillende vormen van familiale opvolging met diverse combinaties van overdracht van leiding, eigendom, controle en kennis).

  2. Een onderbouwd advies over het te kiezen overdrachtsscenario.3. Een implementatieplan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht. Het plan

  bekijkt in functie van het aanbevolen overdrachtsscenario de overdracht vanuit vier in-valshoeken, met name: a. de financile aspecten;b. de juridische aspecten;c. de fiscale aspecten;d. de menselijke aspecten.Voor elke invalshoek wordt beschreven:a. de te bereiken doelstellingen om de onderneming klaar te maken voor opvolging of

  overname;b. maatregelen om deze doelstellingen te realiseren.

  Ook de kosten voor de begeleiding bij de effectieve bedrijfsoverdracht kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag.

  De subsidie voor een overdrachtsplan wordt aangevraagd in het specifiek domein bedrijfsover-dracht van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het specifieke domein bedrijfsoverdracht mogen een gesubsidieerd overdrachtsplan opstellen.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 11

  3.5. Opportuniteitsanalyse in het kader van het gazellebeleid

  Meer doorgroei van bestaande ondernemingen is n van de doelstellingen van het Pact 2020 van de Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid wil beloftevolle ondernemingen helpen zo goed mogelijk te groeien, want zij dragen immers bij tot de economische groei en tewerkstelling.

  De opportuniteitsanalyse maakt deel uit van een begeleidingstraject voor ondernemingen met groeipotentieel. Om een subsidieaanvraag voor een opportuniteitsanalyse in te kunnen dienen moet de onderneming vooraf als potentieel groeibedrijf worden aanvaard door n van de stakeholders van het groeibeleid. Die beoordeling maakt deel uit van een breder takenpakket dat Agentschap Ondernemen heeft toevertrouwd aan 8 organisaties. Voor meer informatie:agentschapondernemen.be/themas/snelle-groeiers-gazellen.

  Een opportuniteitsanalyse is een strategisch advies, waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de groeideterminanten die in de potentile groeionderneming aanwezig zijn, een actieplan wordt opgemaakt die de onderneming in staat moet stellen om haar groei te kunnen versnellen. De systematiek van deze opportuniteitsanalyse, vermeld op de web-site, bevat een scan in het analyserend gedeelte en een SWOT-analyse in het richtinggevend gedeelte.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e12

  Het doel van de opportuniteitsanalyse is snelgroeiende ondernemingen en potentile snelle groeiers begeleiden bij het overwinnen van de groeipijnen die met een sterke en snelle ex-pansie gepaard gaan en hen begeleiden bij de overgang van de meer lokale markt naar de internationale markt.

  De adviseur zet samen met vertegenwoordigers van de onderneming volgende stappen:

  Intakegesprek tussen adviseur en bedrijfsleider over de bedrijfssituatie, de aanpak van het traject en de wederzijdse verwachtingen van adviseur en bedrijfsleider, alsook selec-tie van sleutelfiguren in de onderneming die zullen deelnemen aan de volgende stappen;

  Online scan die door de verschillende sleutelfiguren los van elkaar wordt ingevuld; SWOT-workshop met de sleutelfiguren. Deze workshop wordt door de adviseur voorbereid

  op basis van de antwoorden uit de scan; Conclusies en actieplan.

  Ook de kosten voor de begeleiding door de adviseur bij de uitvoering van het actieplan kunnen eventueel worden gesubsidieerd.

  De subsidie voor een opportuniteitsanalyse wordt aangevraagd in het specifiek domein groei van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het specifieke do-mein groei mogen een gesubsidieerde opportuniteitsanalyse opmaken.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 13

  3.6. Strategisch energieadvies De subsidies voor energieadvies zijn een onderdeel van het beleid ter stimulatie, ondersteuning en bevordering van Vlaamse ondernemingen waarbij die ondernemingen via het aanreiken van middelen geholpen worden bij het voeren van een rationeel energiebeleid, met het oog op de vergroening van de economie in Vlaanderen.

  Het strategisch energieadvies is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een energieproject wordt beoordeeld. Een energieproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, rond maximale energie-efficintie, maximale energie-zelf-voorziening of maximaal gebruik van hernieuwbare energie waarbij telkens een CO-reductie wordt nagestreefd, telkens volgens het trias energetica-principe. De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein energie van de pijler strategisch advies.

  Een strategisch energieadvies vindt plaats wanneer de ondernemer voor de keuze staat om al dan niet een specifiek energieproject uit te voeren. Het betreft het geargumenteerd voorstel-len van concepten, met een beperkt voorontwerp, die mogelijks een antwoord bieden op de bedrijfsvraag en die op hun technische en economische haalbaarheid worden getoetst, en het formuleren van een gefundeerde conclusie op basis waarvan de ondernemer kan beslissen een energieproject al dan niet uit te voeren. In het strategisch energieadvies is begeleiding bij implementatie niet verplicht, maar kan een ondergeschikt aspect zijn. Dit betreft dan de begeleiding van de ondernemer bij de uitvoering van de opdracht door onafhankelijke derden. Engineering, werfopvolging en oplevering komen niet in aanmerking als advies.

  Aanvaardbare analyses, metingen en testen zijn deze die uitgevoerd en gefactureerd worden door de adviesverlener. Ze kunnen maximaal 30% van het totale adviesbedrag uitmaken. Ad-viezen in het kader van wettelijk verplichte metingen, analyses en testen worden niet aanvaard.

  Een strategisch energieadvies is maatwerk. Het is gebaseerd op een reeds bestaande energie-doorlichting van het bedrijf (bijvoorbeeld energiescan) waaruit blijkt dat het onderwerp van het strategisch advies relevant is voor het kantelmoment in de onderneming.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e14

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten minstens de volgende elementen opgenomen worden in het strategisch advies (en in de overeenkomst):

  Analyse van de huidige bedrijfssituatie/problematiek en het beoogde eindresultaat in de nieuwe situatie m.a.w. welk probleem/situatie doet zich voor en welk resultaat wordt verwacht van de lange termijnoplossing;

  De scenarios/concepten die op hun technische en economische haalbaarheid worden onderzocht, of argumentatie waarom resoluut maar 1 scenario wordt onderzocht;

  Een onderbouwde eindconclusie die de ondernemer toelaat een beslissing te nemen; Opsplitsing bedrag in het eigenlijke strategische advies - subsidiabele prestaties/kosten

  voor analyses, metingen en testen begeleiding bij implementatie; door de onderneming gebudgetteerd bedrag voor de effectieve implementatie van het

  advies, (bv. investering in technologie).

  De subsidie voor een strategisch energieadvies wordt aangevraagd in het specifiek domein energie van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het speci-fieke domein energie mogen een gesubsidieerd energieadvies opmaken.

  3.7. Strategisch milieuadvies De subsidies voor milieuadvies zijn een onderdeel van het beleid ter stimulatie, ondersteuning en bevordering van Vlaamse ondernemingen waarbij die ondernemingen via het aanreiken van middelen geholpen worden bij het voeren van een rationeel milieubeleid, met het oog op de vergroening van de economie in Vlaanderen.

  Het strategisch milieuadvies is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een milieuproject wordt beoordeeld. Het milieuproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, met betrekking tot een lagere milieudruk of het sluiten van water- en materiaalkringlopen, volgens het Ladder van Lansink-principe. De subsidieaanvraag met betrekking tot dat advies moet worden ingediend in het specifieke domein milieu van de

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 15

  pijler strategisch advies.

  Een strategisch milieuadvies vindt plaats wanneer de ondernemer voor de keuze staat om al dan niet een specifiek milieuproject uit te voeren. Het betreft het geargumenteerd voorstel-len van concepten, met een beperkt voorontwerp, die mogelijks een antwoord bieden op de bedrijfsvraag en die op hun technische en economische haalbaarheid worden getoetst, en het formuleren van een gefundeerde conclusie op basis waarvan de ondernemer kan beslissen een milieuproject al dan niet uit te voeren. In het strategisch milieuadvies is begeleiding bij imple-mentatie niet verplicht, maar kan een ondergeschikt aspect zijn. Dit betreft dan de begeleiding van de ondernemer bij de uitvoering van de opdracht door onafhankelijke derden. Engineering, werfopvolging en oplevering komen niet in aanmerking als advies.

  Aanvaardbare analyses, metingen en testen zijn deze die uitgevoerd en gefactureerd worden door de adviesverlener. Ze kunnen maximaal 30% van het totale adviesbedrag uitmaken. Ad-viezen in het kader van wettelijk verplichte metingen, analyses en testen worden niet aanvaard.

  Een strategisch milieuadvies is maatwerk. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten minstens de volgende elementen opgenomen worden in het strategisch advies (en in de overeenkomst):

  Analyse van de huidige bedrijfssituatie/problematiek en het beoogde eindresultaat in de nieuwe situatie (bv. op welke manier kan de waterkringloop in het bedrijf gesloten worden, antwoord op de vraag of recyclaat inzetbaar is in het productieproces, antwoord of een ander productieproces met een lagere milieudruk haalbaar is in de gegeven om-standigheden..) of m.a.w. welk probleem/situatie doet zich voor en welk resultaat wordt verwacht van de lange termijnoplossing;

  De scenarios/concepten die op hun technische en economische haalbaarheid worden onderzocht, of de argumentatie waarom resoluut maar 1 scenario wordt onderzocht;

  Een onderbouwde eindconclusie die de ondernemer toelaat een beslissing te nemen; Opsplitsing bedrag in het eigenlijke strategische advies - subsidiabele prestaties/kosten

  voor analyses, metingen en testen begeleiding bij implementatie; Door de onderneming gebudgetteerd bedrag voor de effectieve implementatie van het

  advies (bv. investering in technologie).

  De subsidie voor een strategisch milieuadvies wordt aangevraagd in het specifiek domein mi-lieu van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het specifieke domein milieu mogen een gesubsidieerd milieuadvies opmaken.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e16

  3.8. Een designmanagementplanDesignmanagement is een multidisciplinair plannings- en managementproces dat design inzet om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Designmanagement verbindt design, management, innovatie, technologie en klantenbehoeften om tot een concurrentievoordeel te komen, reke-ning houdend met economische, culturele en ecologische factoren.

  Een designmanagementplan is een strategisch advies waarbij op basis van een multidiscipli-naire designaudit een nieuwe designstrategie wordt ontwikkeld. De designstrategie moet in het implementatieplan vertaald worden naar concrete bedrijfsdoelstellingen.

  Het designmanagementplan is een schriftelijk rapport en omvat volgende luiken:

  Design audit

  Het designbureau licht het bedrijf door op een multidisciplinaire wijze, bekijkt hoe het bedrijf/product zich nu positioneert op de markt en onderzoekt op een kwalitatieve manier de visie van de (rechtstreekse en onrechtstreekse) klanten. Zowel de product- als de merkidentiteit moeten geanalyseerd worden. Hieruit kunnen opportuniteiten worden geformuleerd. De positionering en de opportuniteiten worden gevisualiseerd zodat het bedrijf snellere en gerichtere keuzes kan maken.

  Designstrategie

  Op basis van de resultaten van de designaudit worden samen met de belangrijkste belanghebbenden in het bedrijf de waarden van het bedrijf bepaald en de nieuwe de-signstrategie gedefinieerd waarbinnen nieuwe producten/diensten kaderen. De nieuwe designstrategie wordt ook gevisualiseerd waardoor het bedrijf en alle stakeholders on-middellijk inzicht krijgen. Designmanagement is in essentie de brug slaan tussen design en business. Dat is geen evidente opgave, vandaar dat visuele ondersteuning van advies ter verificatie van de designstrategie vaak aangewezen is. Die visuele ondersteuning van concepten en ideen kan via storyboards, dummies en rapid prototypes (3D prints).

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 17

  Implementatieplan

  Gelet op het feit dat dergelijk advies multidisciplinair is, een kantelmoment kan betekenen voor de onderneming en een lange termijn karakter heeft, kan steun voor het advies en de begeleiding bij de implementatie van het advies via de pijler strategisch advies een stimulans zijn om ondernemingen aan te zetten tot de integratie van het designgebeuren in hun onderneming.

  De subsidie voor een designmanagementplan wordt aangevraagd in het specifiek domein designmanagement van de pijler strategisch advies. Enkel dienstverleners die erkend zijn voor het specifieke domein designmanagement mogen een gesubsidieerd designmanagementplan opmaken.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e18

  4. ProcedureDe procedure inzake steun voor strategisch advies is zwaarder dan die van het gewoon ad-vies. Bij steunverlening voor strategisch advies komt het Agentschap Ondernemen op twee momenten tussen in de procedure: bij de toekenning van de steun en bij de afhandeling en de uiteindelijke uitbetaling van de steun voor het strategisch advies.

  Als de onderneming de subsidieaanvraag voor strategisch advies indient via de website zal er eerst een keuze gemaakt moeten worden tussen het soort strategisch advies: een haal-baarheidsstudie, een transformatiestrategie, een doorstartplan, een overdrachtsplan, een opportuniteitsanalyse, een strategisch energieadvies, een strategisch milieuadvies of een designmanagementplan.

  Bij de online aanvraag moet de kmo een projectfiche invullen waarin aangegeven wordt waarom de kmo een strategisch advies wenst in te kopen.

  De onderneming is verplicht om na de elektronische aanvraag een kopie van de overeenkomst met de dienstverlener op te sturen naar het Agentschap Ondernemen, Dienst kmo-portefeuille, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel of elektronisch naar [email protected]

  De overeenkomst zal dan samen met de projectfiche voorgelegd worden aan de Commissie strategisch advies en coaching van het Agentschap Ondernemen. Deze commissie zal op basis van de projectfiche en de ingediende overeenkomst beslissen of het project in aanmerking komt voor subsidiring binnen de pijler strategisch advies.

  De overeenkomst moet aan bepaalde vormvereisten voldoen zodat de Commissie strategisch advies en coaching uit de overeenkomst kan afleiden dat het inderdaad gaat over een strate-gisch advies en een kantelmoment voor de onderneming.

  Als de Commissie strategisch advies en coaching oordeelt dat het project in aanmerking komt voor de pijler strategisch advies van de kmo-portefeuille zal ze de elektronische projectaan-vraag goedkeuren. De onderneming zal gevraagd worden om haar aandeel te storten in de kmo-portefeuille waarna de Vlaamse overheid automatisch de subsidie zal bijstorten. Van dit totale projectbedrag kan tot 80% gebruikt worden om tussentijdse facturen van de dienstver-lener te betalen.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 19

  Aan het einde van de adviesopdracht is er een controlemoment door het Agentschap Ondernemen.

  De dienstverlener moet een verslagfiche invullen op de website. De verslagfiche kan pas ingevuld worden van zodra het adviestraject is afgewerkt. In de verslagfiche dient een bon-dige samenvatting van het gegeven advies te worden neergeschreven. Daarnaast dient de dienstverlener een kopie van het uiteindelijke adviesrapport op te sturen naar het Agentschap Ondernemen, dienst kmo-portefeuille, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel of elektro-nisch naar [email protected]

  Het adviesrapport zal dan samen met de ingevulde verslagfiche voorgelegd worden aan de Commissie strategisch advies en coaching. Indien de commissie oordeelt dat het verslag con-form de definitie van strategisch advies is en conform de goedgekeurde overeenkomst, zal ze de verslagfiche goedkeuren op de website en kan de resterende 20% van het gereserveerde projectbedrag uitbetaald worden.

  Mocht blijken dat de Commissie strategisch advies en coaching oordeelt dat het opgeleverde rapport niet voldoet aan bovenvermelde voorwaarden kan het project geherdefinieerd worden als advies en zal de toegekende subsidie in overeenstemming met de voor advies geldende bedragen herberekend worden.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e20

  Opgelet: het projectbedrag is steeds exclusief btw. De btw moet rechtstreeks aan de dienstverlener betaald worden.

  Overeenkomst bij erkende dienstverlener

  Onderneming doet subsidieaanvraag via de website www.kmo-portefeuille.be

  Onderneming stuurt overeenkomst op naar Agentschap Ondernemen

  Onderneming kan 80 % van het projectbedrag betalen aan de dienstverlener

  Dienstverlener stuurt een kopie van het eindverslag op naar Agentschap Ondernemen

  Onderneming kan het subsidieaandeel van het projectbedrag betalen aan de dienstverlener.

  Onderneming ontvangt mail met vraag om eigen aandeel te storten

  Onderneming stort eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van storting aan Sodexo

  Dienstverlener bevestigt de aanvraag

  Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties

  Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van het Agentschap Ondernemen

  Agentschap Ondernemen bevestigt de aanvraag

  Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan

  Agentschap Ondernemen keurt het verslag goed

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 21

  4.1. De overeenkomstBij een subsidieaanvraag voor strategisch advies moet de overeenkomst1 worden bezorgd aan het Agentschap Ondernemen.

  In de overeenkomst/contract strategisch advies moet minstens het volgende staan:

  (a) de onderneming Korte beschrijving van de onderneming (bestaande activiteiten); Beschrijving van de sector waarin onderneming actief is.

  (b) het project Gedetailleerde projectomschrijving met kadering van het project binnen de

  onderneming; Op welke manier zal het project leiden tot een kantelmoment voor de onderneming?

  Beschrijving van het kantelmoment (bij een doorstartplan bestaat het kantelmoment uit de slechte vooruitzichten van de onderneming, bij een overdrachtsplan is het kantelmoment de overdracht zelf);

  Wat is het te bereiken einddoel van het project of wat is het beoogde eindresultaat? Op welke beslissing binnen de onderneming moet het advies een antwoord kunnen bieden?

  (c) het advies Soort dienstverlening (m.b.t. fiscaliteit / financiering / recht/ ?) welke knowhow,

  expertise of specialisatie van de adviesverlener is nodig; Gedetailleerd stappenplan / beschrijving van de werkwijze; Een inschatting van het totaal aantal adviesdagen; Welke kosten per fase worden voorzien: gesplitst in uur- of dagtarief.

  1 Voor een subsidieaanvraag voor een doorstartplan en een overdrachtsplan moeten naast de overeenkomst ook

  de resultaten van de verplichte voorafgaandelijke scan meegestuurd worden. Voor een opportuniteitsanalyse moet een

  tripartite-contract gebruikt worden. Raadpleeg onze website voor de correcte informatie

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e22

  4.2. Het uitgeschreven verslagVooraleer de subsidie definitief wordt toegekend en de onderneming de dienstverlener vol-ledig kan uitbetalen (vanaf 80% van het totale projectbedrag), moet de dienstverlener op de website een verslagfiche invullen. Hierin wordt een korte inhoud van het advies beschreven. Tegelijkertijd moet de dienstverlener het uitgeschreven strategisch adviesrapport opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

  In het uiteindelijke advies (resultaat) moet minstens de uitwerking van de beschreven inhou-delijke elementen van de overeenkomst/contract staan.

 • S t e u n v o o r S t r a t e g i S c h a d v i e S m e t d e k m o - p o r t e f e u i l l e 23

  2013, Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Niets

  uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

  gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien of enig andere manier,

  zonder de schriftelijke toestemming van het Agentschap Ondernemen.

  Steun voor strategisch advies met de kmo-portefeuille is een uitgave van:

  Agentschap Ondernemen,

  Koning Albert II-laan 35 bus 12

  1030 Brussel

  www.agentschapondernemen.be

  D/2013/3241/325

  Disclaimer:

  Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het Agentschap Ondernemen streeft de grootst mogelijke

  zorg na bij het inwinnen en verspreiden van informatie. Het Agentschap Ondernemen en het Departement Bestuurs-

  zaken kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou

  voortvloeien uit de acties die op basis van de gegevens uit deze uitgave worden ondernomen.

 • HetAgentschapOndernemenondersteuntbedrijveninhunprofessionaliseringviaverschillendein-strumenten.Metdekmo-portefeuillerichtenweonsspecifiektotkmosmeteenvestiginginhetVlaamsGewestenmeteenaanvaardbarehoofdactiviteit.Wilumeerweten?Aarzelnietenneemcontactmetonsop.Wehelpenugraagverder.

  De kmo-portefeuille is een samenwerking van: Agentschap Ondernemen, Flanders Investment & Trade, IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

  FlandersEuropean Entrepreneurial Region 2014

  V[email protected]vlaanderen.beBel gratis naar 1700

  CONTACTAgentschapOndernemenDienstkmo-portefeuilleKoningAlbertII-laan35bus121030Brussel

  1. Inleiding2. Wie komt in aanmerking?3. Wat wordt bedoeld met strategisch advies? 3.1. Haalbaarheidsstudie3.2. Transformatiestrategie3.3.Doorstartplan in het kader van het preventief bedrijfsbeleid3.4. Overdrachtsplan3.5. Opportuniteitsanalyse in het kader van het gazellebeleid3.6. Strategisch energieadvies 3.7. Strategisch milieuadvies 3.8. Een designmanagementplan

  4 . Procedure4.1. De overeenkomst4.2. Het uitgeschreven verslag