Meet en Greet KMO

23
Contracten : wat zijn mijn mogelijkheden?

Transcript of Meet en Greet KMO

Page 1: Meet en Greet KMO

Contracten : wat zijn mijn mogelijkheden?

Page 2: Meet en Greet KMO

Welke mogelijkheden heb ik?

Fact : proefperiode valt weg…

Specifieke contracten : • Interim

• Studentenarbeid

Normale contracten :• Onbepaalde duur

• Tijdelijk contract

• Vervangingsovereenkomst

• …

elke mogelijkheden heb ik ?

1

2

Page 3: Meet en Greet KMO

Interim

Page 4: Meet en Greet KMO

4

Uitzendarbeid

Enkel feitelijk gezag

Toepassings-gebied

arbeidsreglementering

Informatieplicht Anciënniteit?

Driehoeks-verhouding: gebruiker –

uitzendkantoor – werknemer

Page 5: Meet en Greet KMO

Uitzendarbeid

Uitzendkracht is geen goedkope werkkracht ! Procedure volgen – informatie en controle Beperkte termijn Beperkte toelating

Toegelaten uitzendarbeid

1.Vervanging van vaste werknemer

2.Tijdelijke vermeerdering van werk

3.Uitzonderlijk werk

4.Instroom (vanaf 01/09/2013)

Page 6: Meet en Greet KMO

Studentenarbeid

Page 7: Meet en Greet KMO

Sluiten van de arbeidsformaliteiten

Arbeidsovereenkomst voor Studenten

• Leeftijd (min. 16 of 15 èn 1ste graad secundair onderwijs gevolgd en geslaagd)

• Volledig leerplan• Dagonderwijs

• Arbeidsovereenkomst bepaalde duur (max. 12 maanden)Schriftelijk (uurrooster, arbeidsduur,

tewerkstellingsplaats, …) IndividueelTen laatste bij indiensttreding

• Arbeidsreglement

7

Wie is student?

Page 8: Meet en Greet KMO

Studenten

Sociale zekerheidsbijdragen:

Vrijstelling gewone bijdragen mits:

• Geldige AOK voor studenten (!formaliteiten!) en• 50 arbeidsdagen gedurende het kalenderjaar

• Te reserveren via de multi-dimona aangifte

Wel een solidariteitsbijdrage van 8,13%:• 5,42% voor WG

• 2,71% voor WN8

Page 9: Meet en Greet KMO

9

Sociale zekerheidsbijdragen: illustratie• Bediende verdient € 2.500 voor een maand

• Hoeveel RSZ-bijdrage is hierop verschuldigd?

RSZ WG RSZ WN

Werkstudent (gewone bijdrage = 32,38% en 13,07%)

€ 809,5 € 326,75

Student (solidariteitsbijdrage = 5,42% en 2,71%)

€ 135,5 € 67,75

Studenten

Page 10: Meet en Greet KMO

Studenten

Overschrijding bij dezelfde of meerdere WG’s

Vanaf de 51ste dag: Waarschuwing

1

2

WG geeft toch door aan solidariteitsbijdrageSanctie: volledig jaar wordt retroactief geregulariseerd

WG geeft door aan normale RSZ bijdragen: behoudt de eerste 50 dagen aan gunstige solidariteitsbijdrage

Page 11: Meet en Greet KMO

“Normale” contracten

Page 12: Meet en Greet KMO

“Normale” contracten

12

SOORTEN AOK I.F.V. DUUR

Onbepaalde duur Bepaalde duur / Welomschreven werk

Vervangingsovereenkomst

* Schriftelijk* Uiterlijk bij indiensttreding* Individueel

Geen vormvereisten(=vangnet)

Page 13: Meet en Greet KMO

Vorm: Taalgebruik

Taalgebruik in de “arbeidsrelatie”: wet/decreet legt op welke taal gebruikt moet worden in de “arbeidsrelatie

Welke regels? Waar bevindt zich de exploitatiezetel?

“Vestiging of centrum van activiteiten waaraan het personeel gebonden is, waar sociale contacten tussen de werkgever en de werknemer in principe plaats hebben. Deze exploitatiezetel geeft opdrachten en instructies aan de werknemer en doet alle nodige mededelingen aan haar personeel”

13

Page 14: Meet en Greet KMO

Frans

Duits

Taal van de streek

Nederlands

Taal WN

Taal van de streek

Vorm: Taalgebruik

14

Page 15: Meet en Greet KMO

Vorm: Taalgebruik

Vlaanderen en Wallonië• Mondelinge èn schriftelijke communicatie

– Alle wettelijk voorgeschreven documenten

– AOK, arbeidsreglement, fiscale documenten

• Sanctie: absolute nietigheid

Duitstalige landsgedeelte, Brussel Hoofdstedelijk gewest, faciliteitengemeente

• Uitsluitend schriftelijke communicatie

• Sanctie: relatieve nietigheid15

Page 16: Meet en Greet KMO

Tijdelijke contracten

Page 17: Meet en Greet KMO

MAXIMUM 2 JAAR

Max. 4 AOK’en

Min. duur per AOK = 3 m.

Totale duur = max. 2 jaar

Opeenvolgende AOK’en van bepaalde duur?

Neen!

Uitz: Flexibiliteit:

MAXIMUM 3 JAAR

Toestemming inspectie

Min. duur per AOK = 6 m.

Totale duur = max. 3 jaar

Duur

17

Page 18: Meet en Greet KMO

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

– Beëindiging: principe = op einddatum

• Vroegtijdige beëindiging

• Opzegbaar tijdens eerste helft van het contract, met een max. van 6 maanden

• Normale opzeggingstermijnen van toepassing• Opzeg gaat steeds in op maandag volgend op

betekening ontslag• Let op! Bij opeenvolgende contracten is

vroegtijdige opzegging enkel mogelijk voor de eerste overeenkomst.

• Let op ! Opzegtermijn moet eindigen vooraleer de eerste helft van het contract verstreken is !

Page 19: Meet en Greet KMO

Vroegtijdige beëindiging nà eerst helft van het contract / nà zes maanden

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

• Steeds met vergoeding• Principe: tot einde overeenkomst• Max: dubbel van vergoeding bij AO onbepaalde

duur

Page 20: Meet en Greet KMO

Vervangingscontract

Page 21: Meet en Greet KMO

Vervangingsovereenkomst: Definitie

Gewone arbeidsovereenkomts

Ter vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is

Niet mogelijk i.g.v. tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk, slecht weer, staking of lock-out

.

123

4

SG 2

Page 22: Meet en Greet KMO

Vervangingsovereenkomst

Voorwaarden–Verplicht schriftelijk (reden vervanging, identiteit vervangen WN, duur arbeidsovereenkomst of bepalingen

m.b.t. beëindiging)

–Duur: bepaalde of onbepaalde duur

• Maximum 2 jaar (tenzij omwille van tijdskrediet)• Mogelijkheid om verschillende opeenvolgende AO

te sluiten

– Beëindiging :

• Vervangingsovereenkomst van (on)bepaalde duur

→ Overlapping mogelijk met te vervangen werknemer?

SG 2

Page 23: Meet en Greet KMO

Thank you.