Het KMO-Rapport - UNIZO | De Unie van Zelfstandige … · Het KMO-Rapport De financieel-economische...

135
Het KMO-Rapport De financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld JANUARI 2016

Transcript of Het KMO-Rapport - UNIZO | De Unie van Zelfstandige … · Het KMO-Rapport De financieel-economische...

Het KMO-RapportDe financieel-economische gezondheid van de Vlaamse, Brusselse en Waalse KMO in beeld

JANUARI 2016

Uitgave van UNIZO vzw, Graydon Belgium nv en UCM

3 KMO-Rapport België 2016

Redactie

Gilles Vandorpe (Coördinator Onderzoek UNIZO-Studiedienst) Charlie Tchinda (Economist-Statisticus UCM Studiedienst)

Begeleidingscomité en databronnen

Johan Bortier (Directeur UNIZO-Studiedienst) Arnaud Deplae (Directeur UCM-Studiedienst) Peter Thijs (Programmatie Graydon Belgium nv) Aimé Le Roy (Research & Development Graydon Belgium nv) Eric Van den Broele (Senior Manager Research & Development Graydon Belgium nv)

Contact

Secretariaat UNIZO-Studiedienst Willebroekkaai 37 Tel. 02 212 25 31 [email protected] 1000 Brussel Fax 02 230 93 54 www.unizo.be Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 Tel. 03 280 88 55 [email protected] 2600 Berchem Fax 03 280 88 99 www.graydon.be

UCM Service d’Etudes Chaussée de Marche 637 Tel. 081 486 287 [email protected] 5100 Wierde Fax 081 486 279 www.ucm.be

Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd mits bronvermelding “UNIZO – Graydon Belgium - UCM”. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld op basis van de Graydon-databanken. De verwerking ervan gebeurde door de studiediensten van UNIZO en UCM. Uitgevers, informatieverstrekker noch auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onnauwkeurigheden. De uiteindelijke interpretatie van de gegevens is voor rekening van de lezer.

4 KMO-Rapport België 2016

Inleiding ................................................................................................................................. 5

1. Methodologie ..................................................................................................................... 7

2. De KMO in cijfers .............................................................................................................. 10

2.1 Evolutie aantal KMO’s in België .............................................................................................. 10

2.2 KMO’s volgens leeftijdscategorie .......................................................................................... 12

2.3 KMO’s volgens juridische vorm .............................................................................................. 13

2.4 KMO’s volgens sector .............................................................................................................. 15

2.5 KMO’s volgens tewerkstellingsklassen ................................................................................. 17

3. Financiële ratio’s van de Belgische ondernemingen ....................................................... 19

3.1 Productiviteit: bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten ..... 19

3.2 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen ..............................................20

3.3 Solvabiliteit ..................................................................................................................................21

3.4 Graad van financiële onafhankelijkheid ................................................................................22

3.5 Dekking vreemd vermogen door cashflow ..........................................................................23

3.6 Liquiditeit .....................................................................................................................................24

3.7 FiTo®-meter ...............................................................................................................................25

4. Andere financieel-economische gegevens van de KMO’s .............................................. 27

4.1 Aantal dagen leverancierskrediet ...........................................................................................27

4.2 Aantal dagen klantenkrediet ...................................................................................................28

4.3 Investeringen in materiële vaste activa .................................................................................28

4.4 Bedrijfsresultaat en aandeel verlieslatende bedrijven .......................................................30

4.5 Eigen vermogen .........................................................................................................................31

5. Multiscore van de KMO .................................................................................................... 32

6. Conclusie .......................................................................................................................... 35

6.1 Financiële ratio’s van de KMO-vennootschappen (FiTo®-meter) .................................... 35

6.2 Andere financieel-economische gegevens .........................................................................37

6.3 Multiscore van de KMO’s .........................................................................................................38

Lijst van afkortingen ............................................................................................................ 39

Lijst van tabellen en grafieken ............................................................................................. 40

Bijlages ................................................................................................................................. 42

Inhoud

5 KMO-Rapport België 2016

Inleiding

In 2008 werd voor het eerst het KMO-Rapport Vlaanderen gepubliceerd. De initiatiefnemers UNIZO en Graydon wilden op die manier een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van de Vlaamse KMO’s. Sinds 2013 is het KMO-Rapport Vlaanderen omgevormd tot het KMO-Rapport België en is UCM een van de projectpartners. De hoofddoelstelling van het rapport blijft met deze zevende editie dezelfde als bij de start, met name het in kaart brengen van de financieel-economische gezondheid van de KMO’s over een langere periode. Dit rapport focust op de periode van 2005 tot en met 2014 voor alle data die we uit de jaarrekeningen halen.

De cijfers zijn in eerste instantie interessant voor de ondernemer zelf, die zich kan positioneren ten opzichte van andere KMO’s en dit zowel binnen een specifieke sector alsook de totale KMO-populatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarnaast is het rapport ook een informatiebron voor diverse actoren die aan de hand van een uitgebreid pakket cijfermateriaal, de financieel-economische gezondheidstoestand van de Vlaamse KMO’s van naderbij willen bekijken en opvolgen.

De cijfers in het KMO-Rapport werden afgesloten op 30 oktober 2015. Op dat ogenblik waren 94,5% van de jaarrekeningen voor 2014 beschikbaar.

We bekijken zowel de financieel-economische gezondheid van de vennootschappen tot en met 50 werknemers alsook de prestaties van de eenmanszaken. De cijfers voor de vennootschap-pen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekeningen. Daarnaast beschikt Graydon Belgium nv ook over een eigen kwalitatief instrument, namelijk de multiscore. De multiscore wenden we aan om de financieel-economische toestand van enerzijds de vennoot-schappen én anderzijds de eenmanszaken in beeld te brengen.

Het rapport geeft telkens de cijfers weer voor België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Specifieke sectorgegevens en provinciale data kunnen geraadpleegd worden in de bijlages.

In een eerste deel geven we een cijfermatig overzicht van het aantal KMO’s in België opge-splitst volgens regio. Het absolute aantal KMO’s wordt van naderbij bekeken, alsook het aantal KMO’s volgens leeftijdscategorie, volgens juridische vorm, volgens sector en volgens tewerk-stellingsklassen. We maken eveneens het onderscheid tussen KMO-vennootschappen en eenmanszaken. Samen vormen deze de groep van de KMO’s.

6 KMO-Rapport België 2016

In een tweede deel bekijken we een aantal financieel-economische parameters van de KMO-vennootschappen (dus zonder de eenmanszaken). Deze worden op het einde van het hoofdstuk samengevat in een allesomvattende indicator: de FiTo®-score. De FiTo®-score werd op basis van jarenlang en nauwgezet onderzoek ontwikkeld door professor emeritus Hubert Ooghe (Universiteit Gent en Vlerick Leuven Gent Management School) in nauwe samenwerking met Graydon Belgium nv. De score wordt berekend op basis van acht uitgewerkte ratio’s die in een evenwichtige verhouding tot elkaar worden geplaatst. Samen geven ze een duidelijk beeld over het al dan niet bestaan van financiële consistentie binnen de onderneming. De verschillende ratio’s die in de berekening worden opgenomen omvatten de bruto toegevoegde waarde in ver-houding tot de personeelskosten, de nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen, de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, de graad van zelffinanciering, de graad van financiële onafhankelijkheid, de korte termijn financiële schuldgraad, de dekking van het vreemd vermogen door de cashflow en tot slot de nettokasratio. De ratio’s worden ook apart in dit rapport verwerkt, met uitzondering van de nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen en de nettokasratio.

In een derde deel nemen we nog vijf andere financieel-economische parameters onder de loep, namelijk het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materiële vaste activa, het bedrijfsresultaat en het aandeel verlieslatende bedrijven en tot slot het eigen vermogen. Deze vijf parameters dragen - naast de eerder bekeken financiële ratio’s - er toe bij om een correct beeld te krijgen van de financieel-economische gezondheid van de KMO-vennootschappen.

In het vierde deel bekijken we de multiscore voor de KMO’s. De multiscore is een kwalitatieve analyse van Graydon om de financieel-economische gezondheid van de vennootschappen én eenmanszaken in beeld te brengen.

7 KMO-Rapport België 2016

1. Methodologie

Het KMO-Rapport wordt samengesteld aan de hand van gegevens die door Graydon Belgium nv verzameld worden. De basisdatabank van Graydon bevat alle Belgische actieve, passieve en slapende BTW-nummers (sinds juni 2004 de ondernemingsnummers). Anno 2015 betekent dit ongeveer 3.000.000 ondernemingsnummers waarvan ruim 1.350.000 actieve vennootschap-pen, eenmanszaken, parastatalen en VZW’s. De ondernemingsnummers worden van bij het ontstaan doorgegeven vanuit de Kruispuntbank voor Ondernemingen of genoteerd via onder meer de oprichtingsakte. Zowel vrije beroepen (dokters, advocaten, …) als VZW’s zijn niet opgenomen in de cijfers gezien de aard van hun activiteiten.

Naast de ondernemingsnummers werkt Graydon actief met de oprichtingsaktes en de lezing van het Belgisch Staatsblad om de accuraatheid van de gegevens verder te verhogen, alsook door bijvoorbeeld contacten te onderhouden met de rechtbanken. Elke mogelijke financieel-eco-nomische informatie die op de Belgische ‘informatiemarkt’ beschikbaar is wordt systematisch en gestructureerd verzameld en verwerkt. Een voortdurende aanvulling van deze informatie via individuele ondernemingsnummers gebeurt hoofdzakelijk op vier niveaus:

y online communicatie of communicatie via automatische dragers met verschillende officiële instanties, bijvoorbeeld de balansen van de Nationale Bank van België, de lijsten van geregistreerde aannemers …;

y aanvulling en correctie van officiële informatie via allerhande publicaties op officieel niveau (Belgisch Staatsblad, protestenbladen, oprichtingsaktes …);

y dagdagelijks doornemen van allerhande niet-officiële publicaties zoals dagbladen en tijdschriften;

y organiseren van een eigen poolingsysteem om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen (betalingservaringen, pooling ongedekte cheques, gedagvaar-den in faling, RSZ-dagvaardingen, samenwerking met incassokantoren …).

De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de periode 2005 tot en met 2014 en werden afgesloten op 30 oktober 2015. Op dat moment waren 94,5% van de jaarrekeningen voor 2014 beschikbaar. Alles wat ratio’s en andere afgeleiden uit de jaarrekeningen betreft zijn in die mate beschikbaar om voldoende representatief te zijn voor de volledige KMO-populatie. Cijfers in verband met de multiscore geven de situatie weer van 2005 tot en met 2014. We definiëren een KMO als een onderneming tot 50 werknemers.

1 Actieve ondernemingsnummers wijzen op nog bestaande bedrijven. Passieve ondernemingsnummers wijzen op stopgezette bedrijven en zijn belangrijk om de historiek van de cijfers weer te geven. Slapende ondernemingsnummers wijzen op bestaande bedrijven zonder activiteit.

8 KMO-Rapport België 2016

In deel 2 - de KMO in cijfers - maken we een onderscheid tussen verschillende juridische vormen. Namelijk de NV, BVBA, EBVBA, diverse commanditaire en coöperatieve vennootschappen, de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en overige juridische vormen. Onder de categorie ‘overige’ vallen alle andere entiteiten die niet onder de vorige juridische vormen ressorteerden. Deze andere entiteiten zijn onder meer:

y Europees samenwerkingsverband y Europees economisch samenwerkingsverband y Landbouwvennootschap y Vereniging naar buitenlands recht y Stille handelsvennootschap y Feitelijke vereniging y Vereniging met sociaal oogmerk y ...

De in de bijlages gehanteerde sectoren zijn gebaseerd op de vernieuwde nacebel nomencla-tuur die sinds januari 2008 gebruikt wordt. We baseren ons op de NACE-4 nomenclatuur. De gehanteerde hoofdsectoren bestaan uit de volgende nacebelgroepen:

Hoofdsectoren Nacebelgroep(en)Diensten 58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,72,73,74,77,78,79,80,81,82,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98

Bouw 41,42,43

Industrie 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39

Detailhandel 471,472,473,474,475,476,478,479

Horeca 55,56

Groothandel 462,463,464,465,466,467,469

Automobiel 451,452,453,454

Transport 49,50,51,52,53

Vrije beroepen** 4773,69,711,75,86*

Andere 45,46*, 47,71,84,85,86*,99

* Niet alle deelactiviteiten behoren tot dezelfde hoofdgroep, bvb. groothandelsactiviteiten (46) overlappen met andere sectoren.** Omwille van het nog steeds volatiele karakter van de historische cijfers met betrekking tot de vrije beroepen, werd verkozen,

behalve voor een beperkte groep die uitdrukkelijk wel als KMO wordt beschouwd, hierop geen analyses uit te voeren.

9 KMO-Rapport België 2016

In deel 5 gaan we de financieel-economische toestand na van de Vlaamse vennootschappen én eenmanszaken aan de hand van de multiscore van Graydon. Deze multiscore geeft een overzicht van de kans op een faillissement en het perspectief op groeipotentieel van de onder-nemingen binnen een sector. De multiscore deelt een sector in risicoklassen in. Daarvoor maakt de multiscore gebruik van een multidisciplinaire evaluatie van de gezondheid of ongezondheid van ondernemingen en het mogelijk groeipotentieel er van en wijst deze dan een score toe van 0 tot 100. De volledige score rust op 3 pijlers:

y Ten eerste zijn er de ‘feiten.’ Dit is een mix van gegevens die Graydon met de grootst mogelijke systematiek in haar databank opneemt (RSZ-dagvaardingen, incassodos-siers, ongedekte cheques …). Deze gegevens, in totaal een 80-tal, spelen een essentiële rol in de kredietbeoordeling en worden telkens gewogen naar relevantie, anciënniteit en periodiciteit.

y Ten tweede verwerkt Graydon de ‘balansen’ van de bedrijven. In samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School werd eerder vastgesteld welke ratio’s vooral bepalend zijn voor succes en faling van ondernemingen. Deze ratio’s worden ook gewogen naar relevantie en in de scoring geïntegreerd. Deze informatie kan uiteraard niet aangewend worden bij bedrijven die geen publicatieplicht hebben. Daarom wordt voor niet publicatieplichtige ondernemingen - indien nodig - gebruik gemaakt van ander statistisch materiaal. Concreet betreft het onder andere de sector waarin een onderneming actief is, de leeftijd van een onderneming …

y Ten derde zijn er de ‘betalingservaringen.’ Dit zijn gegevens over het betalingsgedrag van ondernemingen verkregen via het eigen informatienetwerk van Graydon. Het beta-lingsgedrag geeft immers, los van balansen en ander feitenmateriaal, een indicatie van de ‘moraal’ van de onderneming. De multiscore laat op die manier toe om evaluaties te maken over gehele activiteitssectoren en is daarmee een waardevol instrument binnen het kader van dit rapport.

10 KMO-Rapport België 2016

2. De KMO in cijfers

Het hoofdstuk ‘De KMO in cijfers’ voorziet in een uitgebreid pakket aan cijfermateriaal in verband met KMO’s, zowel de KMO-vennootschappen als eenmanszaken. We bekijken de evolutie van het totaal aantal KMO’s in België en de gewesten voor de periode 2005 tot en met 2014. Er wordt een overzicht geschetst van het aandeel van KMO-vennootschappen en eenmanszaken volgens leeftijdscategorie binnen het totaal aantal KMO’s volgens gewest in 2014. We gaan ook na wat de evolutie is van het aantal KMO’s volgens juridische vorm per gewest, opnieuw van 2005 tot en met 2014. Het aantal KMO’s volgens sector en gewest wordt geanalyseerd voor het jaar 2014. Tot slot geven we een overzicht van de ondernemingen volgens tewerkstellingsklassen.

2.1 Evolutie aantal KMO’s in België

In Vlaanderen zijn in totaal 591.132 KMO’s (vennootschappen en eenmanszaken tot 50 werk-nemers) actief in 2014. Dat is 56% van het totaal aantal KMO’s in België. Tussen 2005 en 2014 blijft het aantal KMO’s in Vlaanderen onafgebroken toenemen. In 2014 zijn er ten opzichte van 2005 19% meer KMO’s actief in Vlaanderen, wat gelijk staat met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2%. Brussel vertegenwoordigt 11% van het totaal aantal KMO’s in België, Wallonië 28%. Het aantal KMO’s in Brussel neemt tijdens de periode 2005 tot 2014 toe met 25%, of een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5%. In Wallonië is er een stijging met 19% of een gemiddelde jaarlijkse groei van 2%.

Tabel 1: Evolutie aantal KMO’s volgens gewest, 2005-2014

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Vlaanderen 496.440 510.815 525.208 535.879 543.975 552.287 559.904 571.839 584.814 591.132Brussel 96.472 99.538 103.726 106.150 107.861 109.992 112.343 116.014 118.048 120.550Wallonië 243.612 249.261 254.797 257.683 259.172 260.819 262.280 268.918 286.000 289.821Onbekend 18.720 19.903 21.022 22.177 24.683 27.477 29.895 33.603 43.826 47.173Federaal 855.244 879.517 904.753 921.889 935.691 950.575 964.422 990.374 1.032.688 1.048.676

2 De basis voor de cijfers zijn de ruim 1 miljoen actieve ondernemingsnummers in de databank van Graydon. We bekomen de eigenlijke KMO-cijfers door aftrek van de ondernemingen vanaf 50 werknemers en aftrek van VZW’s.

11 KMO-Rapport België 2016

In 2014 is 55% van de KMO-vennootschappen in België gevestigd in Vlaanderen. Ten opzichte van 2005 stijgt het aantal KMO-vennootschappen in Vlaanderen met 30% of een gemiddelde jaarlijkse stijging met 3%. In Brussel is er een stijging met 20% ten opzichte van 2005 en in Wallonië stellen we een stijging vast met 26%. De gemiddelde jaarlijkse groei is in Brussel dus 2,1% en in Wallonië 2,6%. Het aandeel van de Brusselse en Waalse KMO-vennootschappen in de totale Belgische populatie bedraagt respectievelijk 15% en 22% ten opzichte van 17% en 23% in 2005. Daarnaast is er een groep van KMO-vennootschappen die niet toe te wijzen zijn aan Vlaanderen, Brussel of Wallonië - dit is de groep ‘onbekend’ - met een aandeel van 8% in de cijfers. Hun aandeel verdubbelde over de onderzochte periode.

Tabel 2: Evolutie aantal KMO-vennootschappen volgens gewest, 2005-2014

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Vlaanderen 225.066 234.995 246.200 257.615 266.590 277.088 287.112 292.618 293.519 292.412Brussel 66.389 68.388 71.204 73.370 75.109 77.025 79.010 79.961 79.736 79.900Wallonië 92.478 95.689 99.667 103.328 106.219 109.796 113.090 115.337 116.432 116.113Onbekend 17.992 19.085 20.166 21.313 23.497 25.794 27.928 31.359 40.100 42.737Federaal 401.925 418.157 437.237 455.626 471.415 489.703 507.140 519.275 529.787 531.162

Vlaanderen telt bijna 300.000 eenmanszaken in 2014. In aantal is dit een sterke toename sinds 2 jaar en een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de periode 2008 tot 2011 toen het aantal eenmanszaken systematisch daalde. Ten opzichte van 2005 stijgt het aantal eenmanszaken in Vlaanderen met 10%. In Brussel is er een stijging van het aantal eenmanszaken met 35%. In Wallonië is er een stijging met 15%. Vlaanderen telt 58% van de Belgische eenmanszaken, Brussel 8% en Wallonië 34%. Ook voor Brussel en Wallonië valt de sterke stijging van het aantal eenmanszaken op vanaf 2012.

Tabel 3: Evolutie aantal eenmanszaken volgens gewest, 2005-2014

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Vlaanderen 271.374 275.820 279.008 278.264 277.385 275.199 272.792 279.221 291.295 298.720Brussel 30.083 31.150 32.522 32.780 32.752 32.967 33.333 36.053 38.312 40.650Wallonië 151.134 153.572 155.130 154.355 152.953 151.023 149.190 153.581 169.568 173.708Onbekend 728 818 856 864 1.186 1.683 1.967 2.244 3.726 4.436Federaal 453.319 461.360 467.516 466.263 464.276 460.872 457.282 471.099 502.901 517.514

12 KMO-Rapport België 2016

2.2 KMO’s volgens leeftijdscategorie3

In 2014 is bijna de helft (46%) van de KMO-vennootschappen in België jonger dan 10 jaar. 51% van de KMO-vennootschappen is tussen de 10 en 50 jaar. De overige 3% is ouder dan 50 jaar. Er is geen wezenlijk verschil tussen de drie gewesten.

Tabel 4: Aandeel van KMO-vennootschappen volgens leeftijdscategorie en gewest, 2014

  0-4 jaar 5-9 jaar 10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar +50 jaarVlaanderen 25% 21% 25% 18% 6% 2% 3%Brussel 28% 19% 22% 18% 6% 4% 4%Wallonië 25% 20% 24% 19% 6% 2% 3%Federaal 26% 20% 25% 18% 6% 2% 3%

In 2014 is 48% van de eenmanszaken in België jonger dan 10 jaar. Brussel heeft in vergelijking met het Belgische cijfer een groter aandeel van jonge eenmanszaken met 59%. 43% van het totaal aantal eenmanszaken in België is ouder dan 10 jaar en jonger dan 50 jaar. Brussel kent met 37% een lager aandeel van eenmanszaken tussen de 10 en 50 jaar, ten opzichte van het totaal. 9% van de eenmanszaken in België, Vlaanderen en Wallonië is ouder dan 50 jaar. In Brussel ligt dit cijfer met 5% iets lager in vergelijking met de rest van het land.

Tabel 5: Aandeel van eenmanszaken volgens leeftijdscategorie en gewest, 2014

  0-4 jaar 5-9 jaar 10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar +50 jaarVlaanderen 29% 18% 21% 15% 5% 2% 10%Brussel 41% 18% 16% 11% 7% 3% 5%Wallonië 30% 17% 20% 16% 7% 2% 9%Federaal 30% 17% 21% 15% 6% 2% 9%

3 Bedrijven die veranderen van juridisch statuut worden opnieuw aanzien als een nieuw bedrijf en worden dus ook opnieuw meegeteld in de cijfers.

13 KMO-Rapport België 2016

2.3 KMO’s volgens juridische vorm

De belangrijkste juridische vorm voor KMO’s in Vlaanderen is nog steeds met voorsprong de eenmanszaak, ook al is het aandeel ervan gezakt binnen het totaal van de KMO-populatie van 55% in 2005 tot 51% in 2014. De tweede belangrijkste juridische vorm, de BVBA, neemt daaren-tegen in belang toe. In 2005 hadden 25% van de KMO’s een BVBA als juridische vorm, in 2014 is dit aandeel gestegen tot 27%. In 2011 was het aandeel van de BVBA’s het hoogst met een aandeel van 29%. Ook de EBVBA kent een stijging van het aandeel over de periode 2005-2014 en neemt een aandeel van 5% voor haar rekening. Het aandeel van de NV’s zakt van 12% tot 8% over de periode 2005-2014.

Tabel 6: Evolutie KMO’s in Vlaanderen volgens juridische vorm, 2005-2014

Juridische vorm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014NV 59.861 59.545 59.115 58.323 57.422 56.579 55.670 54.051 51.844 49.960BVBA 126.302 132.290 138.841 145.139 149.639 154.986 159.784 162.651 163.044 161.465EVBA 12.080 14.305 16.850 19.521 21.741 24.275 26.768 28.336 29.903 30.358

Div. Comm. en Coöp. Venn. 13.319 14.208 15.321 16.888 18.606 20.503 22.777 24.385 25.218 26.202

Eenmanszaken 271.374 275.820 279.008 278.264 277.385 275.199 272.792 279.221 291.295 298.720VOF 4.356 5.099 6.019 7.189 8.314 9.518 10.612 11.280 11.547 11.886Overige 9.148 9.548 10.054 10.555 10.868 11.227 11.501 11.915 11.963 12.541Totaal 496.440 510.815 525.208 535.879 543.975 552.287 559.904 571.839 584.814 591.132

In Brussel is het aandeel van de eenmanszaken en de BVBA’s dezelfde met 34%. Het aandeel van de BVBA’s is quasi status quo gebleven over de periode 2005-2014. Het aandeel van de eenmanszaken is licht gestegen van 31% in 2005 tot 34% in 2014. De EBVBA neemt dan weer in belang toe met een aandeel van 4% in 2005 dat stijgt tot 7% in 2014. De NV kent een daling van het aandeel van 18% in 2005 tot 12% in 2014. De diverse commanditaire en coöperatieve vennootschappen blijven gedurende de volledige periode op eenzelfde aandeel van 7%.

Tabel 7: Evolutie KMO’s in Brussel volgens juridische vorm, 2005-2014

Juridische vorm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014NV 17.835 17.692 17.639 17.457 17.035 16.683 16.280 15.749 15.272 14.768BVBA 31.513 32.962 34.831 36.269 37.497 38.787 40.136 40.562 40.112 40.493EVBA 4.102 4.633 5.352 5.920 6.519 7.063 7.506 8.166 8.765 8.750

Div. Comm. en Coöp. Venn. 7.030 7.083 7.194 7.361 7.556 7.793 8.036 8.169 8.145 8.138

Eenmanszaken 30.083 31.150 32.522 32.780 32.752 32.967 33.333 36.053 38.312 40.650VOF 335 363 394 436 480 530 591 651 714 764Overige 5.574 5.655 5.794 5.927 6.022 6.169 6.461 6.664 6.728 6.987Totaal 96.472 99.538 103.726 106.150 107.861 109.992 112.343 116.014 118.048 120.550

14 KMO-Rapport België 2016

De eenmanszaak is in Wallonië met duidelijke voorsprong de belangrijkste juridische vorm en haalt een aandeel van 60% in 2014. Nauwelijks minder ten opzichte van het aandeel van 62% in 2005. De BVBA en de EBVBA worden iets populairder. De BVBA heeft in 2005 een aandeel van 20%, in 2014 is dit opgelopen tot 22%. De EBVBA wint 3 procentpunt ten opzichte van 2005 en haalt een aandeel van 5% in 2014. De NV heeft een aandeel van 7% in Wallonië in 2014, wat een beperkte achteruitgang is van 2 procentpunt ten opzichte van de situatie in 2005. De andere juridische vormen behouden ten opzichte van 2005 ongeveer eenzelfde aandeel in het totaal.

Tabel 8: Evolutie KMO’s in Wallonië volgens juridische vorm, 2005-2014

Juridische vorm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014NV 22.734 22.521 22.324 21.990 21.651 21.313 20.829 20.330 19.900 19.269BVBA 47.943 50.214 52.825 55.168 56.979 59.340 61.577 63.092 63.530 63.581EVBA 5.918 6.749 7.823 8.942 9.912 10.856 11.783 12.562 13.428 13.491

Div. Comm. en Coöp. Venn. 10.424 10.466 10.620 10.870 11.102 11.417 11.714 11.864 11.970 11.906

Eenmanszaken 151.134 153.572 155.130 154.355 152.953 151.023 149.190 153.581 169.568 173.708VOF 662 746 851 968 1.100 1.251 1.433 1.569 1.648 1.747Overige 4.797 4.993 5.224 5.390 5.475 5.619 5.754 5.920 5.956 6.119Totaal 243.612 249.261 254.797 257.683 259.172 260.819 262.280 268.918 286.000 289.821

15 KMO-Rapport België 2016

2.4 KMO’s volgens sector

In 2014 is 30% van de KMO’s in Vlaanderen te situeren binnen de dienstensector. Daarna komen de bouwsector en de industrie met een aandeel van respectievelijk 12% en 10%. De detailhandel komt op een vierde plaats met een aandeel van 9%. De horeca heeft een aandeel van 5%, de groothandel komt op 4%. Tot slot volgt de automobielsector met een aandeel van 2% en de transportsector eveneens met 2%.

Grafiek 1: Aantal KMO’s in Vlaanderen volgens sector, 2014

180.207

136.095

71.320

63.329

48.510

31.665

26.256

19.419

14.331

13.897

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

DIENSTEN

ANDERE / NIET GEKEND

BOUW

INDUSTRIE

DETAILHANDEL

HORECA

GROOTHANDEL

VRIJE BEROEPEN

AUTOMOBIEL

TRANSPORT

Ook in Brussel haalt de dienstensector het hoogste aandeel met 31%. Op de tweede plaats komt de bouwsector met een aandeel van 10%, gevolgd door de detailhandel met een aandeel van 8%. Daarna volgen de sectoren horeca (5%), groothandel (4%), industrie (3%) en tot slot transport en automobiel met telkens 2%.

Grafiek 2: Aantal KMO’s in Brussel volgens sector, 2014

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

39.678

38.635136.095

12.817

9.531

6.610

4.333

4.039

3.547

2.921

1.986

ANDERE / NIET GEKEND

DIENSTEN

BOUW

DETAILHANDEL

HORECA

GROOTHANDEL

INDUSTRIE

VRIJE BEROEPEN

TRANSPORT

AUTOMOBIEL

16 KMO-Rapport België 2016

Net als in Vlaanderen en Brussel is de dienstensector de grootste in Wallonië met een aandeel van 25%. De industrie en de bouwsector komen op een gedeelde tweede plaats te staan met elk een aandeel van 11%. De detailhandel haalt een aandeel van 9% en de horeca haalt 5%. De groothandel en automobielsector halen elk een aandeel van 3% en de transportsector heeft een aandeel van 2%.

Grafiek 3: Aantal KMO’s in Wallonië volgens sector, 2014

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

87.994

74.420

33.486

32.224

25.583

15.902

7.903

7.792

4.517

ANDERE / NIET GEKEND

DIENSTEN

INDUSTRIE

BOUW

DETAILHANDEL

HORECA

AUTOMOBIEL

GROOTHANDEL

TRANSPORT

17 KMO-Rapport België 2016

2.5 KMO’s volgens tewerkstellingsklassen

In Vlaanderen hebben ruim 510.000 KMO’s (vennootschappen of eenmanszaken) geen werk-nemers in dienst of 86% van alle Vlaamse KMO’s. 11% van de KMO’s heeft 1 tot 9 mensen in dienst, 2% heeft 10 tot 49 mensen in dienst. Het aantal bedrijven zonder werknemers is het sterkst gestegen over de periode 2005-2014 (+ 22%). Het aantal bedrijven dat 5 tot 9 mensen of 10 tot 19 mensen te werk stelt groeide telkens met 5%. Het aantal bedrijven dat 1 tot 4 of 20 tot 49 personeelsleden heeft groeide telkens met 1%.

Tabel 9: Evolutie KMO’s in Vlaanderen volgens personeelsleden, 2005-2014

Personeelsleden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Geen 417.532 429.971 442.743 452.465 460.014 467.765 477.396 490.156 500.752 510.4451 tot 4 51.550 53.011 53.903 54.392 55.021 55.442 53.828 53.198 54.824 52.1665 tot 9 13.817 13.999 14.485 14.747 14.855 15.004 14.696 14.607 14.990 14.49510 tot 19 7.994 8.145 8.242 8.372 8.360 8.327 8.308 8.205 8.468 8.40320 tot 49 5.547 5.689 5.835 5.903 5.725 5.749 5.676 5.673 5.780 5.623Totaal 496.440 510.815 525.208 535.879 543.975 552.287 559.904 571.839 584.814 591.132

In Brussel zijn er ruim 106.000 KMO’s zonder werknemers. Dat is 89% van het totaal aantal KMO’s in Brussel. 8% van de Brusselse KMO’s stelt 1 tot 4 mensen te werk. 4.504 Brusselse KMO’s of 4% van het totaal aantal KMO’s in Brussel stelt 5 tot 49 mensen te werk.

Tabel 10: Evolutie KMO’s in Brussel volgens personeelsleden, 2005-2014

Personeelsleden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Geen 80.761 83.715 87.814 90.230 92.020 94.347 97.813 102.195 103.085 106.8161 tot 4 10.767 10.806 10.811 10.775 10.795 10.726 9.852 9.342 10.189 9.2305 tot 9 2.396 2.447 2.491 2.515 2.502 2.439 2.303 2.166 2.367 2.23110 tot 19 1.439 1.473 1.477 1.487 1.438 1.394 1.347 1.292 1.358 1.29320 tot 49 1.109 1.097 1.133 1.143 1.106 1.086 1.028 1.019 1.049 980Totaal 96.472 99.538 103.726 106.150 107.861 109.992 112.343 116.014 118.048 120.550

18 KMO-Rapport België 2016

Het aantal KMO’s in Wallonië zonder personeel loopt in 2014 op tot 256.087 of 88% van alle KMO’s in Wallonië. 10% van de Waalse KMO’s stelt tussen 1 en 9 mensen te werk, 2% stelt tussen 10 en 49 mensen te werk. Het aantal bedrijven zonder personeel groeide het sterkst sinds 2005 (+22%). Het aantal bedrijven met 5 tot 9 mensen en 20 tot 49 mensen in dienst groeide met respectievelijk 9% en 8%. Het aantal bedrijven met 10 tot 19 personeelsleden daalde met 2% tot 3.310 bedrijven in 2014.

Tabel 11: Evolutie KMO’s in Wallonië volgens personeelsleden, 2005-2014

Personeelsleden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Geen 210.563 215.338 220.217 222.530 223.576 224.957 227.936 235.000 249.931 256.0871 tot 4 21.939 22.501 22.789 23.145 23.540 23.792 22.397 22.059 23.801 22.0405 tot 9 5.626 5.840 6.002 6.110 6.210 6.200 6.132 6.068 6.360 6.10510 tot 19 3.366 3.352 3.489 3.525 3.506 3.498 3.452 3.398 3.502 3.31020 tot 49 2.118 2.230 2.300 2.373 2.340 2.372 2.363 2.393 2.406 2.279Totaal 243.612 249.261 254.797 257.683 259.172 260.819 262.280 268.918 286.000 289.821

19 KMO-Rapport België 2016

3. Financiële ratio’s van de Brusselse ondernemingen

Om de financieel-economische toestand van de Belgische KMO-ondernemingen in beeld te brengen analyseren we verschillende ratio’s gebaseerd op gegevens uit de jaarrekeningen van deze ondernemingen. De financiële gegevens slaan enkel op vennootschappen en dus niet op eenmanszaken. We bekijken de productiviteit (bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten), de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, de solvabili-teit, de graad van financiële onafhankelijkheid, de dekking van het vreemd vermogen door de cashflow en de liquiditeit. Tevens maken we gebruik van de eerder besproken FiTo®-meter, die een goede indicator is voor de globale financiële gezondheid van een onderneming of een groep van ondernemingen. We geven voor de verschillende ratio’s en de FiTo®-meter telkens het cijfer voor België en de drie regio’s. De verkregen ratio’s worden telkens weergegeven op basis van hun mediaanwaarden in plaats van gemiddelde waarden om zo de centrale tendens te kunnen weergeven zonder dat er vertekening optreedt, veroorzaakt door mogelijke uitzonderlijke en individuele extreme waarden. Het detail van de sectorgegevens voor zowel België als de drie regio’s zijn opgenomen in bijlage.

3.1 Productiviteit: bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten

De ratio bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten geeft weer in welke mate de bruto toegevoegde waarde de personeelskosten overtreft en is een maatstaf voor de productiviteit van een onderneming. Als de ratio kleiner is dan 100% betekent dit dat de toege-voegde waarde niet toereikend is om de gemaakte personeelskosten te kunnen dekken.

Grafiek 4 geeft de evolutie weer van de mediaanwaarde van de bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten van de KMO’s in België per regio van 2005 tot en met 2014. In 2014 is de Belgische mediaanwaarde gelijk aan 163,6%. In Vlaanderen is de productiviteit het hoogst met een niveau van 169%, alhoewel dit ook het op een na laagste niveau is van de voorbije tien jaar. Brussel haalt een productiviteit van 144,9%. Dit is het op twee na laagste niveau van de voorbij tien jaar. Wallonië haalt een niveau van 160,1%.

Alle regio’s kennen een gelijkaardige evolutie van het productiviteitsniveau gedurende het voorbije decennium. Van 2005 tot 2007 stijgt de productiviteit onafgebroken in alle regio’s. In 2008 en 2009 zien we een daling van het cijfer om dan in 2010 opnieuw te stijgen. In 2011 blijft de productiviteit op een gelijkaardig niveau als dat van 2010 om daarna opnieuw af te zwakken tot 2013. Vanaf dan is er in alle regio’s een lichte stijging te zien in de het productiviteitsniveau.

20 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 4: Evolutie bruto toegevoegde waarde/personeelskosten (%)

van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 174,8% 176,0% 179,5% 175,1% 170,2% 174,7% 175,0%Brussel 147,8% 150,0% 151,9% 147,4% 143,3% 147,6% 147,0%Wallonië 166,1% 165,8% 168,3% 162,9% 162,2% 165,2% 164,3%Federaal 169,0% 170,0% 173,1% 168,1% 164,7% 168,8% 168,6%

2012170,4%144,2%159,0%164,4%

2013167,9%143,6%157,6%162,0%

2014169,0%144,9%160,1%163,6%

140%

145%

150%

155%

160%

165%

170%

175%

180%

185%

3.2 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen

De nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen geeft weer hoeveel rendement een onderneming genereert in verhouding tot het ingezette eigen vermogen. Het is een graadmeter die het rendement van de geïnvesteerde middelen meet. Hoe hoger de nettorendabiliteit, hoe meer de geïnvesteerde middelen opbrengen. De nettorendabiliteit van een bedrijf wordt best vergeleken met andere bedrijven in eenzelfde sector aangezien deze sterk kunnen verschillen omwille van de aard van de sector.

In België bedraagt de nettorendabiliteit van het eigen vermogen 8,6% in 2014. In 2007 werd het hoogste niveau gemeten met 9,5%. In Vlaanderen kent de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen een stijging van 8,2% in 2005 tot 9,7% in 2007. In 2008 en 2009 daalt de nettorendabiliteit dan om vanaf 2010 opnieuw tot op een hoger niveau te komen. In 2014 bedraagt de nettorendabiliteit van de KMO’s in Vlaanderen 8,7%. Een gelijkaardige evolutie zien we in de andere regio’s. Opvallend is wel dat Wallonië sinds 2009 een hoger rendabiliteitcijfer neerzet in vergelijking met Vlaanderen. Vanaf 2012 wordt het verschil weliswaar kleiner. Dan haalt Wallonië een rendabiliteitcijfer dat nog iets hoger of gelijk is met Vlaanderen. We zien ook dat Brussel te kampen heeft met een structureel lagere nettorendabiliteit in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië. De kloof neemt wel af. Waar in 2005 het verschil met Vlaanderen en Wallonië nog bijna 2 procentpunten bedraagt, daalt deze tot ongeveer 1 procentpunt in 2014.

21 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 5: Evolutie nettorendabiliteit van het eigen vermogen na

belastingen van KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 8,2% 8,9% 9,7% 8,6% 7,5% 8,1% 8,8%Brussel 6,0% 6,9% 7,7% 6,5% 5,9% 6,9% 7,6%Wallonië 7,9% 8,6% 9,5% 8,5% 8,1% 8,6% 9,4%Federaal 7,9% 8,6% 9,5% 8,3% 7,5% 8,1% 8,8%

20128,9%7,9%9,0%8,8%

20138,7%7,4%8,7%8,6%

20148,7%7,8%8,9%8,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

3.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft het vermogen van een onderneming weer om zowel kortlopende als lang-lopende schulden af te lossen via het eigen vermogen. Het is met andere woorden de omvang van de buffer (eigen vermogen) in het totaal van de passiva. Hoe groter de buffer hoe meer een onderneming solvabel is en zal kunnen voldoen aan het aflossen van zowel kort- als lang-lopende schulden. De solvabiliteitsgraad kan het best vergeleken worden tussen bedrijven in eenzelfde sector gezien tussen verschillende sectoren grote verschillen kunnen optreden. Wat geldt als een goed solvabiliteitscijfer in een sector kan voor een andere sector gelden als een slecht solvabiliteitscijfer en omgekeerd.

De solvabiliteitscijfers kennen zowel voor België als de verschillende gewesten een dalende tendens. In 2014 bedraagt de mediaanwaarde voor een Belgische KMO 65,3%. In Vlaanderen daalt het cijfer van 67,9% in 2005 tot 63,5% in 2014. In 2010 en 2011 is er een beperkte stijging, maar in 2012 daalt het cijfer sterk tot een niveau van 64,8%. In 2013 herneemt het cijfer dan lichtjes, maar 2014 laat opnieuw een daling optekenen. Brussel haalt een solvabiliteitscijfer van 68,8% in 2014. Wallonië haalt een cijfer van 68% in 2014.

22 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 6: Evolutie schuldgraad van KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 67,9% 67,3% 66,8% 66,6% 66,3% 67,0% 67,1%Brussel 72,2% 71,7% 71,7% 72,0% 72,0% 72,1% 71,2%Wallonië 71,6% 71,4% 71,0% 71,3% 71,1% 71,1% 70,9%Federaal 69,4% 68,9% 68,5% 68,4% 68,2% 68,7% 68,5%

201264,8%69,4%69,2%66,4%

201365,4%70,3%70,1%67,1%

201463,5%68,8%68,0%65,3%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

3.4 Graad van financiële onafhankelijkheid

De algemene graad van financiële onafhankelijkheid geeft een aanduiding van de mate waarin een onderneming zich meer met eigen vermogen - en dus minder met vreemd vermogen - financiert. Een hoge graad van financiële onafhankelijkheid wijst op een lage schuldgraad en omgekeerd. Hoe lager de financiële onafhankelijkheid, hoe meer schulden, hoe meer vaste betalingsverplichtingen omwille van schuldaflossingen, hoe meer interesten betaald moeten worden en dus hoe groter het financiële risico dat deze verplichtingen niet kunnen nagekomen worden.

De KMO’s in België kennen een onafgebroken stijging van de graad van financiële onafhanke-lijkheid gedurende de periode 2005 tot 2014. De graad van financiële onafhankelijkheid stijgt er van 31,1% tot 35,2% in 2014. In 2010, 2011 en 2013 is er telkens en daling te zien van de graad van financiële onafhankelijkheid, maar gedurende de volledige periode is er een duidelijke stijging. We zien in de verschillende gewesten een gelijkaardige evolutie. In Vlaanderen bedraagt de graad van financiële onafhankelijkheid 36,9% in 2014. In Brussel en Wallonië is dit structureel lager met een niveau van respectievelijk 31,9% en 32,4%.

23 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 7: Evolutie graad financiële onafhankelijkheid (%) van de KMO’s

in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 32,6% 33,2% 33,7% 33,9% 34,2% 33,5% 33,4%Brussel 28,6% 29,1% 29,2% 28,9% 29,0% 28,7% 29,6%Wallonië 28,8% 29,0% 29,4% 29,1% 29,3% 29,3% 29,4%Federaal 31,1% 31,6% 32,0% 32,1% 32,3% 31,8% 31,9%

201235,6%31,5%31,2%34,1%

201335,1%30,6%30,3%33,3%

201436,9%31,9%32,4%35,2%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

3.5 Dekking vreemd vermogen door cashflow

De dekking van het vreemd vermogen door de cashflow geeft weer in welke mate de cashflow van een bepaald jaar het totaal van het vreemd vermogen dekt. De dekking van het vreemd vermogen door de cashflow meet op die manier de schuldaflossingscapaciteit van een onderneming.

De dekking van het vreemd vermogen van een Belgische KMO stijgt opnieuw nadat de ratio in 2013 een kleine daling liet optekenen. De ratio haalt vandaag een niveau van 14,9%. In Vlaanderen stijgt de dekking van het vreemd vermogen door de cashflow van 14,2% in 2005 tot 15,7% in 2014. In Brussel ligt de dekkingsgraad van de KMO’s met 10,6% beduidend lager in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië. De trend is wel gelijkaardig aan de andere regio’s. Een KMO in Wallonië heeft een dekking van het vreemd vermogen door de cashflow van 15%.

24 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 8: Evolutie dekking vreemd vermogen door de cashflow (%) van KMO’s

in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 14,2% 14,8% 15,6% 14,8% 14,0% 14,5% 15,1%Brussel 9,1% 9,6% 10,1% 9,2% 8,5% 9,6% 10,4%Wallonië 13,3% 13,8% 14,6% 13,7% 13,6% 14,1% 14,8%Federaal 13,3% 13,8% 14,6% 13,8% 13,2% 13,8% 14,5%

201215,8%10,9%14,8%15,0%

201314,9%10,0%13,9%14,0%

201415,7%10,6%15,0%14,9%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

3.6 Liquiditeit

De liquiditeit van een onderneming geeft weer in welke mate een onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn te betalen. Een cijfer groter dan 1 betekent dat de onderneming liquide is, een cijfer kleiner dan 1 betekent dat de onderneming niet liquide is en dus problemen kan ervaren indien de schulden afgelost moeten worden op korte termijn.

Grafiek 9 geeft de mediaanwaarde weer van de liquiditeitsevolutie in België. Uit de grafiek blijkt dat Vlaamse KMO’s over een betere liquiditeitspositie beschikken in vergelijking met hun Waalse of Brusselse collega’s. In Vlaanderen is een toename van de liquiditeitspositie van KMO’s te zien tussen 2005 en 2009 van 1,27 tot 1,32. In 2010 en 2011 valt de liquiditeit in Vlaanderen iets terug tot 1,29. Daarna is de trend duidelijk stijgend hoewel er in 2013 opnieuw een lichte terugval is van de liquiditeit. In Wallonië bedraagt het liquiditeitscijfer van de KMO’s 1,25. Brussel zit nagenoeg op hetzelfde niveau met een cijfer van 1,24. Wallonië en Brussel kennen een structureel lagere liquiditeitspositie in vergelijking met Vlaanderen.

25 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 9: Evolutie liquiditeit van KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 1,27 1,30 1,31 1,32 1,32 1,30 1,29Brussel 1,17 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 1,22Wallonië 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22Federaal 1,24 1,26 1,28 1,28 1,28 1,27 1,26

20121,341,251,251,30

20131,321,231,221,28

20141,361,241,251,32

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

3.7 FiTo®-meter

De FiTo®-meter is een tool die 8 ratio’s herleidt tot 1 cijfer. Deze 8 ratio’s zijn: de bruto toege-voegde waarde in verhouding tot de personeelskosten, de nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen, de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, de graad van zelffinanciering, de graad van financiële onafhankelijkheid, de korte termijn financiële schuld-graad, de dekking van het vreemd vermogen door de cashflow en tot slot de nettokasratio. De FiTo®-meter is de samenvatting van deze verschillende ratio’s. Zij wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de logit-getransformeerde ratio’s.

De mediaanwaarde van de FiTo®-meter voor België en de drie gewesten stijgt ieder jaar gedurende de periode 2005-2014. Enkel in 2008, 2009 en 2013 daalt de score voor de drie gewesten. In Wallonië daalt de FiTo®-meter ook in 2012. In 2014 haalt de FiTo®-meter in Vlaanderen een mediaanwaarde van 0,5804. In Brussel haalt de FiTo®-meter een waarde van 0,566 in 2014. In Wallonië is dit 0,5757. Vlaanderen presteert structureel beter dan Wallonië en Brussel. Brussel presteert dan weer beduidend minder goed in vergelijking met de twee andere gewesten.

4 De logittransformatie wordt toegepast om vergelijkbare waarden tussen 0 en 1 te bekomen en op die manier een benchmark te kunnen uitvoeren.

26 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 10: Evolutie mediaanwaarde FiTo®-meter van KMO’s in België per regio, 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 0,5741 0,5756 0,5775 0,5766 0,5753 0,5768 0,5768Brussel 0,5589 0,5610 0,5621 0,5601 0,5585 0,5617 0,5617Wallonië 0,5693 0,5709 0,5723 0,5708 0,5705 0,5722 0,5722Federaal 0,5710 0,5726 0,5742 0,5731 0,5721 0,5738 0,5738

20120,58030,56620,57490,5774

20130,57840,56330,57300,5753

20140,58040,56600,57570,5775

0,545

0,550

0,555

0,560

0,565

0,570

0,575

0,580

0,585

27 KMO-Rapport België 2016

4. Andere financieel-economische gegevens van de KMO’s

Naast de verschillende financiële ratio’s die in het vorige hoofdstuk nader werden bekeken, analyseren we in dit hoofdstuk een aantal andere parameters die eveneens belangrijk zijn voor de algemene gezondheid van de Vlaamse KMO’s. We gaan met name dieper in op het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materiële vaste activa, het bedrijfsresultaat, het aandeel verlieslatende bedrijven en het eigen vermogen.

4.1 Aantal dagen leverancierskrediet

Het aantal dagen leverancierskrediet geeft weer hoeveel dagen een bedrijf kan wachten vooraleer het de rekeningen dient te vereffenen bij de leveranciers. Het is eigenlijk een vorm van kortlopend vreemd vermogen waarbij de leverancier krediet verleent aan een bedrijf.

Het aantal dagen leverancierskrediet van de KMO’s in België kent een dalend verloop tot 2012, daarna is er een stijging te zien in alle regio’s. Het aantal dagen leverancierskrediet zakt voor Belgische KMO’s met 4 dagen, van 45 dagen in 2005 tot 41 dagen in 2014. In Brussel en Wallonië zakt het aantal dagen leverancierskrediet over de ganse periode met respectievelijk 6 en 8 dagen. In Brussel daalt het aantal dagen leverancierskrediet tot 44 dagen. In Wallonië daalt het aantal dagen tot 36. In Vlaanderen is er een daling met 2 dagen tot 43 dagen in 2014. In 2012 was het leverancierskrediet in Vlaanderen het laagst met 37 dagen.

Grafiek 11: Evolutie mediaanwaarde aantal dagen leverancierskrediet

van KMO’s in België per regio, 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 45 45 43 41 41 42 39Brussel 50 51 50 48 47 48 45Wallonië 44 44 42 40 39 39 38Federaal 45 46 44 42 42 42 40

201237423638

201342453841

201443443641

30

35

40

45

50

55

28 KMO-Rapport België 2016

4.2 Aantal dagen klantenkrediet

Het aantal dagen klantenkrediet geeft weer hoeveel dagen een klant kan wachten vooraleer zijn of haar rekeningen te betalen en is met andere woorden een vorm van kredietverlening aan de klant van het bedrijf.

Het aantal dagen klantenkrediet kent een dalend verloop voornamelijk in Brussel en Wallonië. Ook in Vlaanderen is er een daling over de periode 2005-2014, maar er is wel een stijging op te merken sinds 2012. In 2005 bedraagt het aantal dagen klantenkrediet in België 49 dagen, terwijl dit in 2012 gezakt is tot 45 dagen. Vlaanderen komt uit op 48 dagen klantenkrediet in 2014. Voor Brussel is dit 45 dagen en voor Wallonië 42 dagen.

Grafiek 12: Evolutie mediaanwaarde aantal dagen klantenkrediet van KMO’s in België per regio, 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 50 51 49 47 48 50 47Brussel 50 51 50 49 49 50 49Wallonië 47 47 46 44 45 45 43Federaal 49 50 48 46 47 48 46

201246454345

201348464447

201448454246

30

35

40

45

50

55

4.3 Investeringen in materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa zijn een graadmeter voor de financiële gezondheid van het bedrijf en het vertrouwen van de onderneming naar de toekomst. Enkel financieel gezonde bedrijven zijn in staat om substantiële investeringen door te voeren.

De bedrijfsinvesteringen in KMO’s kennen een volatiel verloop en geven aan dat bedrijven werken met investeringscyclussen. Vlaanderen laat in 2011 het hoogste niveau optekenen met 128,7%. Brussel zit in 2005 op een zeer hoog niveau en kan dat in de 10 volgende jaren nooit meer evenaren. In Wallonië wordt een uitzonderlijk hoog niveau gehaald in 2013 met 195,5%.

29 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 13: Evolutie totaal volume KMO-investeringen in materiële

vaste activa in België per regio (basis 2005 = 100), 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 100,0% 97,1% 108,4% 117,2% 113,4% 115,1% 128,7%Brussel 100,0% 39,8% 48,9% 85,4% 40,4% 42,0% 44,8%Wallonië 100,0% 107,8% 115,6% 129,3% 126,0% 121,9% 122,1%Federaal 100,0% 72,1% 81,9% 104,0% 81,3% 82,3% 89,4%

2012122,9%38,7%

118,1%83,7%

2013116,2%45,0%

195,5%92,5%

2014115,5%70,8%

136,1%97,3%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Naast de eigenlijke evolutie van de investeringsvolumes dienen we op te merken dat het ge-middelde aandeel van de gewesten in het totaal Belgisch investeringsvolume onderling sterk verschilt. Brussel haalt tijdens de periode 2005-2014 een gemiddeld aandeel van 28% van de investeringen. Voor Vlaanderen is dit 55% en voor Wallonië 16%.

Tabel 12: Evolutie aandeel van het totaal investeringsvolume in materiële vaste activa

van KMO’s in België per regio, 2005-2014

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GemiddeldeVlaanderen 43% 58% 57% 48% 60% 60% 62% 63% 54% 51% 55 %Brussel 46% 25% 27% 38% 23% 23% 23% 21% 22% 33% 28 %Wallonië 11% 17% 16% 14% 18% 17% 15% 16% 24% 16% 16 %Federaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 KMO-Rapport België 2016

4.4 Bedrijfsresultaat en aandeel verlieslatende bedrijven

Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van een onderneming en is een significante graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderneming.

De evolutie van het totaal volume van de bedrijfsresultaten van de KMO’s evolueert algemeen positief over de periode 2005-2014. Opvallend is de structurele achteruitgang van de resultaten in Brussel en de piek van de resultaten in Vlaanderen in 2011. Voor België komt het totaal volume aan bedrijfsresultaten neer op 113% ten opzichte van het basisjaar 2005. In Vlaanderen is dit 141%, Wallonië 149% en in Brussel is er dus een sterke daling tot 33%.

Grafiek 14: Evolutie totaal volume KMO-bedrijfsresultaten in België per regio (basis 2005 = 100), 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 100,0% 109,8% 123,7% 124,4% 111,3% 125,8% 215,4%Brussel 100,0% 69,2% 76,5% 87,0% 34,1% 19,7% 41,0%Wallonië 100,0% 118,5% 130,1% 137,9% 123,2% 136,1% 144,6%Federaal 100,0% 100,1% 112,0% 116,3% 92,3% 98,9% 159,1%

2012135,6%45,9%

137,4%111,9%

2013135,1%41,4%

142,6%111,1%

2014140,8%33,1%

148,8%113,1%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

De horeca telt het hoogste aandeel verlieslatende bedrijven in België en de verschillende regio’s. Ruim vier op tien van de Belgische horecazaken zijn verlieslatend. In Vlaanderen is de situatie iets beter met 39% van de horecazaken die verlieslatend zijn. In Brussel is bijna de helft van de horecazaken verlieslatend, in Wallonië gaat het om 47%. Op de tweede plaats komt de detail-handel met 38% verlieslatende bedrijven in België. Bij de overige sectoren noteren we ongeveer een derde van de bedrijven in een verlieslatende situatie. Als we de cijfers vergelijken tussen de verschillende regio’s zien we dat Vlaanderen telkens minder verlieslatende bedrijven per sector telt in vergelijking met het aandeel verlieslatende bedrijven in Brussel en Wallonië. Brussel heeft het hoogste aandeel verlieslatende bedrijven in de diverse sectoren.

31 KMO-Rapport België 2016

Tabel 13: Aandeel van verlieslatende bedrijven volgens regio en sector, 2014

  Federaal Vlaanderen Brussel WalloniëHoreca 43% 39% 49% 47%Detailhandel 38% 35% 43% 40%Automobiel 34% 31% 45% 38%Diensten 33% 31% 39% 37%Groothandel 32% 30% 41% 35%Industrie 32% 30% 40% 34%Bouw 31% 29% 34% 35%Transport 30% 28% 37% 33%Vrije beroepen 19% 17% 23% 20%

4.5 Eigen vermogen

Het eigen vermogen geeft de eigen financiële basis van de onderneming weer. Het eigen vermogen neemt toe wanneer de onderneming opbrengsten genereert, maar neemt af in geval van een negatief resultaat of uitkering van dividenden.

In België kunnen we voor alle regio’s een algemeen stijgende trend van de mediaanwaarde van het eigen vermogen van KMO’s vaststellen tot 2008. In 2009 en 2010 zakt de mediaanwaarde van het eigen vermogen van de KMO’s lichtjes om vanaf 2011 opnieuw te stijgen tot een niveau van 68.876 euro in 2014. In Vlaanderen bedraagt de mediaanwaarde van het eigen vermogen van de KMO’s 84.202 euro, of een toename van 28% ten opzichte van 2005. In Brussel is de mediaanwaarde van het eigen vermogen gelijk aan 37.444 euro, of een stijging met 9% ten opzichte van 2005. In Wallonië is de mediaanwaarde 54.092 euro of een stijging met 24% op een periode van 10 jaar.

Grafiek 15: Evolutie mediaanwaarde eigen vermogen van de KMO’s in België per regio, 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Vlaanderen 65.702 68.950 71.434 72.420 71.934 71.984 72.775Brussel 34.432 35.601 36.147 35.665 34.447 34.455 35.800Wallonië 45.054 46.606 48.370 48.099 48.123 48.091 48.091Federaal 55.681 58.104 59.993 60.309 59.768 59.703 60.970

201277.65335.80049.26660.970

201378.00536.00550.71764.217

201484.20237.44454.09268.876

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

32 KMO-Rapport België 2016

5. Multiscore van de KMO

De multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het perspectief op groeipotentieel van een KMO (vennootschappen en eenmanszaken). We onderscheiden hierbij drie risicoklassen. De eerste klasse heeft een verhoogd risico op faillissement en een beperkt groeipotentieel (score tussen 0 en 19), de tweede klasse heeft een matig risico op faling en een matig groeipotentieel (score tussen 20 en 49) en de derde klasse heeft weinig risico op een faillissement en een ruim groeipotentieel (score tussen 50 en 100). We geven hieronder de multiscore weer voor België in 2014 en de evolutie voor de gewesten van 2005 tot en met 2014.

Als we het overzicht maken van het aandeel KMO’s binnen een bepaald risicoprofiel, zien we dat 13,3% van de KMO’s in België een groot risico op faling en een beperkt groeipotentieel hebben. In Vlaanderen zit 12% van de KMO’s in de groep met een hoog risicoprofiel. In Wallonië is dit 13,3%. In Brussel ligt het cijfer voor 2014 beduidend hoger met 23,9%.

Wanneer we de groep van bedrijven bekijken die binnen de groep met weinig risico op faling en een ruim groeipotentieel vallen, zien we dat 71,2% van de Vlaamse KMO’s hieronder vallen. In Brussel is dit een stuk lager met een cijfer van 57,9%, in Wallonië is dit 72%.

Tabel 14: Aandeel KMO’s volgens risicoprofiel in België per regio

  0 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100Vlaanderen 7,1% 2,7% 2,2% 5,9% 3,8% 4,8% 26,1% 13,0% 26,2% 7,4% 0,9%Brussel 16,2% 4,2% 3,5% 7,8% 4,2% 4,7% 28,1% 10,1% 17,5% 3,2% 0,5%Wallonië 8,4% 2,8% 2,1% 4,6% 3,3% 4,0% 29,9% 11,3% 29,1% 4,1% 0,4%Federaal 8,3% 2,8% 2,2% 5,5% 3,6% 4,4% 28,3% 12,4% 26,3% 5,7% 0,6%

In Vlaanderen bevindt 73,6% van de KMO’s zich in de categorie met weinig risico op een fail-lissement en een ruim groeipotentieel. Het aandeel van de bedrijven binnen deze categorie is doorheen de jaren lichtjes gestegen van 70,3% in 2005 tot 73,6% in 2014. Het aandeel van de groep bedrijven met een matig risico op faillissement en een matig groeipotentieel bedraagt in 2014 14,5%. Dat is het hoogste cijfer van de voorbije 10 jaar. De groep bedrijven met een verhoogd risico op faillissement en een beperkt groeipotentieel heeft een aandeel van 12% in 2014. Dit is het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In 2005 zat nog 17,4% van de KMO’s binnen deze groep.

33 KMO-Rapport België 2016

Grafiek 16: Evolutie multiscore van de KMO’s in Vlaanderen, 2005-2014

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In Brussel ligt het aandeel bedrijven met een laag risico op een faillissement en een ruim groei-potentieel een pak lager in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië. 59,4% van de Brusselse bedrijven hebben weinig kans op een faillissement en een ruim groeipotentieel, ten opzichte van bijna 75% in Vlaanderen en Wallonië. Het aandeel bedrijven met een groot risico op faillissement en een beperkt groeipotentieel is daarentegen een pak hoger met een aandeel van 24% in 2014. In 2005 was het cijfer wel nog een pak hoger met 30%.

Grafiek 17: Evolutie multiscore van de KMO’s in Brussel, 2005-2014

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

34 KMO-Rapport België 2016

In Wallonië bedraagt het aandeel bedrijven met weinig risico op een faillissement en een ruim groeipotentieel 74,8% in 2014. Dit is het hoogste cijfer over de voorbije 10 jaar. Het laagste cijfer werd genoteerd in 2005 toen deze categorie een aandeel haalde van 69,1%. In 2014 behoort 11,9% van de KMO’s tot de groep van bedrijven met een matig risico op faillissement en een matig groeipotentieel. 13,3% van de bedrijven zit in de categorie met een verhoogd risico op faillissement en een beperkt groeipotentieel. Dit is het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In 2005 bedroeg het aandeel van KMO’s met een verhoogd risico nog 19,6%.

Grafiek 18: Evolutie multiscore van de KMO’s in Wallonië, 2005-2014

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

35 KMO-Rapport België 2016

6. Conclusie

Deze zevende editie van het KMO-Rapport geeft een overzicht van de financieel-economische gezondheid van de KMO’s van 2005 tot 2014 en dit voor België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië. We baseren ons hiervoor op drie pijlers, namelijk financiële ratio’s en de eraan gekoppelde FiTo®-score, andere financieel-economische gegevens en de multiscore. De eerste twee zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van ondernemingen, de multiscore is gebaseerd op diverse indicatoren en geldt voor de volledige KMO-populatie.

In 2014 waren in België in totaal ruim 1 miljoen KMO’s actief, waarvan 531.162 KMO-vennootschappen en 517.514 eenmanszaken. Vlaanderen telt 591.132 KMO’s, Brussel 120.550 en Wallonië 289.821. In 2014 is bijna de helft van de KMO’s in België jonger dan 10 jaar. De een-manszaak is met voorsprong de belangrijkste juridische vorm in alle gewesten. In Vlaanderen daalt het aandeel van de eenmanszaken wel over de periode 2005-2014, terwijl deze in de andere gewesten op een gelijkaardig niveau blijf. De BVBA is de belangrijkste vennootschaps-vorm onder de KMO’s en wint aan belang in Vlaanderen en Wallonië.

6.1 Financiële ratio’s van de KMO-vennootschappen (FiTo®-meter)

De verschillende financiële indicatoren geven voor 2014 een positief beeld. De productiviteit, solvabiliteit, graad van financiële onafhankelijkheid, dekking van het vreemd vermogen door de cash flow, liquiditeit en FiTo®-score evolueren positief. Geen enkele van de indicatoren laat een negatieve evolutie optekenen. Enkel de nettorendabiliteit blijft op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar.

De productiviteit van de KMO-vennootschappen wordt gemeten aan de hand van de toege-voegde waarde in verhouding tot de personeelskosten. In 2014 stijgt de productiviteit in alle regio’s licht ten opzichte van 2013, maar dat was voor alle regio’s het laagste niveau van de voorbije tien jaar. De mediaanwaarde van de productiviteit komt uit op een niveau van 169% in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië komt het cijfer uit op respectievelijk 145% en 160%. Voor België ligt het cijfer op 163%, het op een na laagste cijfer van de voorbije 10 jaar.

De nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, een waardemeter voor het rendement van de geïnvesteerde middelen, blijft in Vlaanderen en Wallonië op hetzelfde niveau als in 2013. Brussel kent een lichte verbetering met 0,4 procentpunt. De nettorendabiliteit blijft in alle regio’s onder het niveau van 2007 zitten. Toen werd in België een algemeen rendabiliteitsni-veau gehaald van 9,5% ten opzichte van 8,6% in 2014.

36 KMO-Rapport België 2016

De solvabiliteit geeft weer welke de capaciteiten van een onderneming zijn om de korte- en langlopende schulden te kunnen aflossen. De indicator kent een algemeen dalende tendens over de periode 2005-2014. De mediaanwaarde van het solvabiliteitscijfer komt voor Vlaanderen op een niveau van 63,5%. In Brussel en Wallonië is dit cijfer respectievelijk 68,8% en 68%. Het is voor alle gewesten het laagste niveau sinds 2005.

De graad van financiële onafhankelijkheid geeft weer in welke mate een onderneming zich meer met eigen vermogen - en dus minder met vreemd vermogen - financiert. Het cijfer stijgt van 2005 tot 2009. In 2010 en 2011 daalt het cijfer licht, om vanaf 2012 beduidend toe te nemen. In Vlaanderen bedraagt de mediaanwaarde in 2014 36,9%. In Brussel is dit 31,9% en in Wallonië is dit 32,4%. Het is voor alle gewesten het hoogste cijfer over de periode 2005-2014.

De dekkingsgraad van het vreemd vermogen door de cashflow is een maat voor de schuld-aflossingscapaciteit van een KMO-vennootschap. In Vlaanderen bedraagt de dekkingsgraad van het vreemd vermogen door de cashflow 15,7%. In Brussel is dit 10,6% en in Wallonië 15%. In 2009 werd het dieptepunt genoteerd, daarna is de dekkingsgraad van het vreemd vermogen blijven stijgen met uitzondering van 2013.

De liquiditeit geeft weer in welke mate een onderneming in staat is om haar schulden op korte termijn terug te betalen. De liquiditeitspositie van de KMO-vennootschappen kent een positieve evolutie tot 2007. In 2008 en 2009 is een stabilisering van het cijfer op te merken om in 2010 en 2011 licht te dalen. Vanaf 2012 stijgt de liquiditeitspositie van de ondernemingen. In 2014 bedraagt het liquiditeitscijfer voor Vlaanderen 1,36, voor Brussel 1,24 en voor Wallonië 1,25.

Door een logittransformatie toe te passen op 8 verschillende financiële ratio’s kunnen we de FiTo®-meter samenstellen, die de verschillende parameters in 1 cijfer integreert. De mediaan-waarde van de FiTo®-meter stijgt van 2002 tot 2007. Daarna daalt de FiTo®-meter twee jaar op rij om de daaropvolgende jaren opnieuw te stijgen tot boven het pre-crisisniveau van 2007. Vlaanderen haalt in 2014 een FiTo®-score van 0,5804. Voor Brussel en Wallonië bedraagt de FiTo®-score respectievelijk 0,5660 en 0,5757.

37 KMO-Rapport België 2016

6.2 Andere financieel-economische gegevens

Naast de parameters voor de FiTo®-score gingen we eveneens de evolutie na van een aantal andere financieel-economische gegevens. De eerste parameter is het aantal dagen leveran-cierskrediet. De mediaanwaarde van deze parameter kent een dalend verloop in alle regio’s. In Vlaanderen daalt het aantal dagen leverancierskrediet van 45 dagen in 2005 tot nog 43 dagen in 2014. In Wallonië is het aantal dagen leverancierskrediet nog iets lager met 36 dagen ten opzichte van 44 in 2005. In Brussel daalt het aantal dagen van 50 in 2005 tot 44 in 2014.

Een tweede parameter is het aantal dagen klantenkrediet. Deze parameter kent een globaal licht dalend verloop in alle gewesten. In Vlaanderen zakt de mediaanwaarde van het aantal dagen klantenkrediet van 50 dagen in 2005 tot 48 dagen in 2014. Ook in Brussel en Wallonië daalt het aantal dagen klantenkrediet tot 45 dagen en 42 dagen in 2014.

De investeringen van de KMO-vennootschappen in materiële vaste activa kennen een volatiel verloop en geven aan dat bedrijven werken met investeringscyclussen. We stellen vast dat het gemiddelde aandeel van Vlaanderen in het totaal Belgisch investeringsvolume 55% bedraagt. Brussel haalt gemiddeld 28% en Wallonië 16%. Het investeringsniveau in Vlaanderen haalt in 2014 een niveau van 115,5% ten opzichte van het basisjaar 2005. In Brussel en Wallonië is dit 70,8% en 136,1%.

Het totaal volume van de bedrijfsresultaten van de KMO’s evolueert algemeen positief gedurende de periode 2005-2014. Voor België komt het totaal volume aan bedrijfsresultaten neer op 113% ten opzichte van het basisjaar 2005. In Vlaanderen is dit 141%, Wallonië 149% en in Brussel is er een sterke daling tot 33%.

Het eigen vermogen van de KMO-vennootschappen kent een algemeen stijgende trend tot 2008. In de daaropvolgende 2 jaar zakt de mediaanwaarde van het eigen vermogen licht om vanaf 2011 opnieuw te stijgen. De mediaanwaarde van het eigen vermogen loopt in Vlaanderen in 2014 op tot 84.202 euro. In Brussel is dit 37.444 euro en in Wallonië 54.092 euro.

38 KMO-Rapport België 2016

6.3 Multiscore van de KMO’s

De multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het groeipotentieel van een KMO. Uit de analyse bleek dat 13,3% van de KMO’s in België een groot risico op faling hebben en een beperkt groeipotentieel. In Vlaanderen zit 12% van de KMO’s in de groep met een hoog risicoprofiel. Het is het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In 2005 zat nog 17,4% van de KMO’s binnen deze groep. In Wallonië valt 13,3% van de KMO’s binnen de groep met een verhoogd risico op faillissement en beperkt groeipotentieel. Dit is eveneens het laagste cijfer van de voorbije 10 jaar. In 2005 bedroeg het aandeel van KMO’s met een verhoogd risico nog 19,6%. In Brussel is het aandeel van de bedrijven met een verhoogd risico veel hoger in vergelijking met de andere gewesten. Het cijfer voor Brussel bedraagt in 2014 24%.

Wanneer we de groep van bedrijven bekijken die binnen de groep met weinig risico op faling en een ruim groeipotentieel vallen, zien we dat 71,2% van de Vlaamse KMO’s hieronder vallen. In Brussel is dit een stuk lager met een cijfer van 57,9%. Wallonië scoort een gelijkaardig cijfer als in Vlaanderen met een aandeel van 72%.

39 KMO-Rapport België 2016

Lijst van afkortingen

BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde

BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Div. Comm. en Coöp. Venn. Diverse Commanditaire en Coöperatieve Vennootschappen

EBVBA Eenpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

FiTo® Financiële Toestand

KBO Kruispuntbank voor Ondernemingen

KMO Kleine en Middelgrote Onderneming

NV Naamloze Vennootschap

RSZ Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid

VOF Vennootschap Onder Firma

VZW Vereniging Zonder Winstoogmerk

40 KMO-Rapport België 2016

Lijst van tabellen en grafieken

Tabellen

y Tabel 1: Evolutie aantal KMO’s volgens gewest en aandeel KMO’s binnen totale bedrijvenpopulatie, 2005-2014

y Tabel 2: Evolutie aantal KMO-vennootschappen volgens gewest, 2005-2014 y Tabel 3: Evolutie aantal eenmanszaken volgens gewest, 2005-2014 y Tabel 4: Aandeel van de KMO-vennootschappen volgens leeftijdscategorie en gewest y Tabel 5: Aandeel van de eenmanszaken volgens leeftijdscategorie en gewest y Tabel 6: Evolutie KMO’s in Vlaanderen volgens juridische vorm 2005-2014 y Tabel 7: Evolutie KMO’s in Brussel volgens juridische vorm 2005-2014 y Tabel 8: Evolutie KMO’s in Wallonië volgens juridische vorm 2005-2014 y Tabel 9: Evolutie KMO’s in Vlaanderen volgens personeelsleden 2005-2014 y Tabel 10: Evolutie KMO’s in Brussel volgens personeelsleden 2005-2014 y Tabel 11: Evolutie KMO’s in Wallonië volgens personeelsleden 2005-2014 y Tabel 12: Evolutie aandeel van het totaal investeringsvolume in materiële vaste activa van KMO’s in België per regio, 2005-2014

y Tabel 13: Aandeel van verlieslatende bedrijven volgens regio en sector in 2014 y Tabel 14: Aandeel KMO’s volgens risicoprofiel in België per regio, 2014

Grafieken

y Grafiek 1: Aandeel KMO’s in Vlaanderen volgens sector 2014 y Grafiek 2: Aandeel KMO’s in Brussel volgens sector 2014 y Grafiek 3: Aandeel KMO’s in Wallonië volgens sector 2014 y Grafiek 4: Evolutie bruto toegevoegde waarde / personeelskosten (%) van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

y Grafiek 5: Evolutie nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

y Grafiek 6: Evolutie solvabiliteit van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan) y Grafiek 7: Evolutie graad financiële onafhankelijkheid van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

y Grafiek 8: Evolutie dekking vreemd vermogen door cashflow van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

y Grafiek 9: Evolutie van de liquiditeit van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

y Grafiek 10: Evolutie van de FITO meter van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (mediaan)

41 KMO-Rapport België 2016

y Grafiek 11: Evolutie mediaanwaarde aantal dagen leverancierskrediet van KMO’s in België per regio, 2005-2014

y Grafiek 12: Evolutie mediaanwaarde aantal dagen klantenkrediet van KMO’s in België per regio, 2005-2014

y Grafiek 13: Evolutie totaal volume KMO investeringen in materiële vaste activa in België per regio, 2005-2014 (basis 2005 = 100)

y Grafiek 14: Evolutie totaal volume bedrijfsresultaten in België per regio, 2005-2014 (basis 2005 = 100)

y Grafiek 15: Evolutie mediaanwaarde eigen vermogen van de KMO’s in België per regio, 2005-2014 (basis 2005 = 100)

y Grafiek 16: Evolutie multiscore van de KMO’s in Vlaanderen, 2005-2014 y Grafiek 17: Evolutie multiscore van de KMO’s in Brussel, 2005-2014 y Grafiek 18: Evolutie multiscore van de KMO’s in Wallonië, 2005-2014

42 KMO-Rapport België 2016

Bijlages

y Bijlage 1: Sectorindeling UNIZO y Bijlage 2: Overzicht aantal KMO’s per sector en gewest y Bijlage 3: Financiële ratio’s van de KMO ondernemingen per gewest y Bijlage 4: Provinciale fiches

43 KMO-Rapport België 2016

UNIZO CODE SECTORALE INDELING NACEBELGROEPEN (NACE-4 indeling)

1 DIENSTEN

101 Financiële diensten : banken, holdings 6411 - 6419 - 6420 - 6430 - 6491 - 6492 - 6499

102 Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 6511 - 6512 - 6520 - 6530 - 6611 - 6612 - 6619 - 6621 - 6622 - 6629 - 6630

103 Zakelijke diensten 7120-7211-7219-7220-7311-7312-7320-7410-7420-7430-7490-7711-7712-7721-7722-7729-7731-7732-7733-7734-7735-7739-7740-7810-7820-7830-7911-7912-7990-8010-8020-8030-8110-8121-8122-8129-8130-8211-8219-8220-8230-8291-8292-8299

104 Immobiliën 6810-6820-6831-6832-7010-7021-7022

105 Communicatie 5811-5812-5813-5814-5819-5821-5829-5911-5912-5913-5914-5920-6010-6020

106 IT 6110-6120-6130-6190-6201-6202-6203-6209-6311-6312-6391-6399

107 Handelsbemiddeling 4611-4612-4613-4614-4615-4616-4617-4618-4619

108 Diensten aan personen 9411-9412-9420-9491-9492-9499-9511-9512-9521-9522-9523-9524-9525-9529-9601-9602-9603-9604-9609-9700-9810-9820

109 Menselijke gezondheidszorg 8610-86902

110 Maatschappelijke dienstverlening 8710-8720-8730-8790-8810-8891-8899

111 Kunst, amusement en recreatie 9001-9002-9003-9004-9101-9102-9103-9104-9200-9311-9312-9313-9319-9321-9329

2 BOUW

201 Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 4110-4120

202 Weg- en waterbouw 4211-4212-4213-4221-4222-4291-4299

203 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 4311-4312-4313-4321-4322-4329-4331-4332-4333-4334-4339-4391-4399

3 INDUSTRIE

301 Industrie : agro 0111-0112-0113-0114-0115-0116-0119-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0149-0150-0161-0162-0163-0164-0170-0210-0220-0230-0240-0311-0312-0321-0322

302 Industrie : voedingsmiddelen 1011-1012-1013-1020-1031-1032-1039-1041-1042-1051-1052-1061-1062-1071-1072-1073-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1089-1091-1092-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1200

303 Industrie : overige

2314-2319-2320-2331-2332-2341-2342-2343-2344-2349-2351-2352-2361-2362-2363-2364-2365-2369-2370-2391-2399-2410-2420-2431-2432-2433-2434-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2451-2452-2453-2454-2511-2512-2521-2529-2530-2540-2550-2561-2562-2571-2572-2573-2591-2592-2593-2594-2599-2611-2612-2620-2630-2640-2651-2652-2660-2670-2680-2711-2712-2720-2731-2732-2733-2740-2751-2752-2790-2811-2812-2813-2814-2815-2821-2822-2823-2824-2825-2829-2830-2841-2849-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2899-2910-2920-2931-2932-3011-3012-3020-3030-3040-3091-3092-3099-3101-3102-3103-3109-3211-3212-3213-3220-3230-3240-3250-3291-3299-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3319-3320-3511-3512-3513-3514-3521-3522-3523-3530-3600-3700-3811-3812-3821-3822-3831-3832-3900

304 Drukkerijen en grafische bedrijven 1811-1812-1813-1814-1820

BIJLAGE 1: Opdeling sectoren naar UNIZO activiteitsgroepen

44 KMO-Rapport België 2016

UNIZO CODE SECTORALE INDELING NACEBELGROEPEN (NACE-4 indeling)

4 DETAILHANDEL

401 Detailhandel excl. automobielsector 4711-4719-4721-4722-4723-4724-4725-4726-4729-4730-4741-4742-4743-4751-4752-4753-4754-4759-4761-4762-4763-4764-4765-4771-4772-4774-4775-4776-4777-4778-4779-4781-4782-4789-4791-4799

5 HORECA

501 Verschaffen van accommodatie 5510-5520-5530-5590

502 Eet- en drinkgelegenheden 5610-5621-5629-5630

6 GROOTHANDEL

601 Groothandel excl. automobielsector 4621-4622-4623-4624-4631-4632-4633-4634-4635-4636-4637-4638-4639-4641-4642-4643-4644-4645-4646-4647-4648-4649-4651-4652-4661-4662-4663-4664-4665-4666-4669-4671-4672-4673-4674-4675-4676-4677-4690

7 AUTOMOBIEL

701 Automobielsector 4511-4519-4520-4531-4532-4540

8 TRANSPORT

801 Vervoer te land, te water en lucht 4910-4920-4931-4932-4939-4941-4942-4950-5010-5020-5030-5040-5110-5121-5122

802 Vervoer logistiek 5210-5221-5222-5223-5224-5229-5310-5320

9 VRIJE BEROEPEN

901 Medische beroepen 4773-7500-8621-8622-8623-8690

902 Juridische beroepen 6910

903 Economische beroepen 6920

904 Bouwtechnische beroepen 7111-7112

10 ANDERE/NIET GEKEND

1001 Andere 8411-8412-8413-8422-8423-8424-8425-8430-8510-8520-8531-8532-8541-8542-8551-8552-8553-8559-8560-9900

1002 Onbekend NACE code niet gekend

45 KMO-Rapport België 2016

2005 2006 2007 2008 2009Sector VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WALDIENSTEN 134.742 30.676 60.843 141.935 31.806 63.993 148.434 33.430 66.515 154.891 34.775 68.418 160.216 35.429 69.666Financiële diensten : banken, holdings 518 291 149 519 306 148 528 316 151 541 333 157 554 327 154Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1.288 347 609 1.336 357 624 1.376 386 633 1.415 375 634 1.432 395 649Zakelijke diensten 34.781 10.236 17.598 36.572 10.419 18.088 38.148 10.763 18.580 39.775 11.099 19.036 41.589 11.153 19.362Immobiliën 30.959 7.243 8.813 33.147 7.810 9.495 35.556 8.474 10.245 37.796 9.025 11.013 39.613 9.480 11.621Communicatie 2.975 1.306 1.076 3.176 1.353 1.134 3.346 1.396 1.189 3.432 1.424 1.190 3.455 1.439 1.192IT 12.778 3.776 5.652 13.968 4.049 6.436 15.236 4.466 6.936 16.447 4.730 7.325 17.252 4.828 7.570Handelsbemiddeling 14.172 2.543 8.384 14.590 2.537 9.232 14.262 2.565 9.602 13.915 2.498 9.330 13.654 2.427 9.022Diensten aan personen 27.010 3.263 13.595 27.875 3.283 13.763 28.898 3.326 14.046 29.897 3.465 14.434 30.625 3.510 14.725Maatschappelijke dienstverlening 226 63 117 250 66 119 262 76 126 289 81 135 322 83 135Kunst,amusement en recreatie 10.035 1.608 4.850 10.502 1.626 4.954 10.822 1.662 5.007 11.384 1.745 5.164 11.720 1.787 5.236BOUW 60.558 7.485 29.669 63.140 8.259 30.474 66.114 9.271 31.528 67.581 9.612 31.588 68.589 9.967 31.590Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 11.993 1.678 5.369 12.434 1.787 5.552 12.829 1.911 5.745 13.006 1.983 5.864 12.988 2.051 5.900Weg- en waterbouw 2.313 258 981 2.387 258 979 2.479 257 985 2.494 264 968 2.536 276 972Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 46.252 5.549 23.319 48.319 6.214 23.943 50.806 7.103 24.798 52.081 7.365 24.756 53.065 7.640 24.718INDUSTRIE 67.907 3.878 36.595 68.221 3.966 36.560 68.097 4.052 36.219 67.476 4.027 35.608 66.389 3.991 34.827Industrie : agro 39.004 191 22.922 38.667 197 22.754 37.797 204 22.236 36.875 209 21.712 35.728 209 21.127Industrie : voedingsmiddelen 5.480 503 2.644 5.438 515 2.591 5.418 516 2.546 5.312 502 2.496 5.205 506 2.421Industrie : overige 19.816 2.461 9.716 20.301 2.493 9.810 20.815 2.512 9.960 21.169 2.516 9.935 21.370 2.489 9.854Drukkerijen en grafische bedrijven 3.607 723 1.313 3.815 761 1.405 4.067 820 1.477 4.120 800 1.465 4.086 787 1.425DETAILHANDEL 53.536 9.041 28.445 53.527 9.226 28.465 53.534 9.447 28.429 53.123 9.571 28.299 52.492 9.651 27.915Detailhandel excl.automobielsector 53.536 9.041 28.445 53.527 9.226 28.465 53.534 9.447 28.429 53.123 9.571 28.299 52.492 9.651 27.915HORECA 33.794 5.891 16.775 34.005 6.043 16.916 34.062 6.154 16.975 34.108 6.241 16.987 33.873 6.356 16.816Verschaffen van accommodatie 1.873 240 1.183 1.947 256 1.213 2.037 277 1.248 2.127 285 1.259 2.199 295 1.277Eet- en drinkgelegenheden 31.921 5.651 15.592 32.058 5.787 15.703 32.025 5.877 15.727 31.981 5.956 15.728 31.674 6.061 15.539GROOTHANDEL 29.453 5.163 9.106 29.498 5.067 9.042 29.459 5.025 8.981 29.282 4.927 8.879 28.923 4.856 8.674Groothandel excl.automobielsector 29.453 5.163 9.106 29.498 5.067 9.042 29.459 5.025 8.981 29.282 4.927 8.879 28.923 4.856 8.674AUTOMOBIEL 14.195 2.081 8.171 14.309 2.095 8.201 14.416 2.114 8.173 14.466 2.109 8.134 14.457 2.103 8.061Automobielsector 14.195 2.081 8.171 14.309 2.095 8.201 14.416 2.114 8.173 14.466 2.109 8.134 14.457 2.103 8.061TRANSPORT 14.283 2.665 5.122 14.546 2.739 5.123 14.764 2.838 5.141 14.900 2.894 5.086 14.803 2.869 4.962Vervoer te land, te water en lucht 9.035 1.607 3.610 9.100 1.642 3.578 9.229 1.683 3.533 9.341 1.705 3.502 9.246 1.684 3.404Vervoer logistiek 5.248 1.058 1.512 5.446 1.097 1.545 5.535 1.155 1.608 5.559 1.189 1.584 5.557 1.185 1.558VRIJE BEROEPEN/ANDERE/NIET GEKEND 87.972 29.592 48.886 91.634 30.337 50.487 96.328 31.395 52.836 100.052 31.994 54.684 104.233 32.639 56.661TOTAAL 496.440 96.472 243.612 510.815 99.538 249.261 525.208 103.726 254.797 535.879 106.150 257.683 543.975 107.861 259.172

BIJLAGE 2: Aantallen KMO’s per sector en gewest

46 KMO-Rapport België 2016

2010 2011 2012 2013 2014Sector VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WAL VL BXL WALDIENSTEN 165.793 36.429 70.901 171.022 37.255 71.545 175.504 37.990 73.039 177.015 37.889 73.533 180.207 38.635 74.420Financiële diensten : banken, holdings 545 324 144 550 331 140 557 335 146 587 355 147 580 356 148Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1.479 399 657 1.505 400 660 1.566 405 678 1.683 415 698 1.646 421 696Zakelijke diensten 43.366 11.309 19.607 44.771 11.316 19.627 45.994 11.455 19.997 46.718 11.246 20.205 47.996 11.323 20.517Immobiliën 41.618 9.999 12.336 43.776 10.566 13.036 45.346 10.934 13.802 46.791 11.456 14.540 47.284 11.809 14.938Communicatie 3.497 1.426 1.223 3.544 1.459 1.249 3.630 1.500 1.281 3.583 1.487 1.285 3.644 1.527 1.312IT 18.301 5.027 7.924 19.367 5.201 8.140 20.178 5.232 8.308 20.089 5.082 8.267 20.271 5.233 8.211Handelsbemiddeling 13.327 2.422 8.659 13.084 2.430 8.264 13.141 2.508 8.316 12.366 2.448 7.836 12.188 2.459 7.583Diensten aan personen 31.322 3.597 14.933 31.815 3.612 15.027 32.281 3.647 15.120 32.273 3.481 15.150 33.219 3.520 15.490Maatschappelijke dienstverlening 330 80 129 351 82 128 338 92 136 363 109 161 380 115 158Kunst,amusement en recreatie 12.008 1.846 5.289 12.259 1.858 5.274 12.473 1.882 5.255 12.562 1.810 5.244 12.999 1.872 5.367BOUW 69.638 10.339 31.597 70.644 10.853 31.858 71.678 11.526 32.445 70.872 11.951 32.108 71.320 12.817 32.224Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 13.070 2.110 5.983 13.228 2.171 6.116 13.414 2.309 6.381 13.390 2.451 6.471 13.341 2.513 6.493Weg- en waterbouw 2.627 314 965 2.702 354 997 2.749 409 1.051 2.623 421 1.003 2.611 445 999Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 53.941 7.915 24.649 54.714 8.328 24.745 55.515 8.808 25.013 54.859 9.079 24.634 55.368 9.859 24.732INDUSTRIE 65.551 3.948 33.991 64.805 3.924 33.453 65.023 4.036 33.666 62.999 3.962 33.020 63.329 4.039 33.486Industrie : agro 34.773 212 20.479 33.862 209 20.055 33.363 240 19.889 32.217 236 19.486 32.473 252 19.764Industrie : voedingsmiddelen 5.128 491 2.380 5.049 480 2.344 5.011 479 2.347 4.815 480 2.263 4.824 477 2.281Industrie : overige 21.603 2.505 9.765 21.856 2.524 9.677 22.534 2.575 9.979 22.075 2.550 9.892 22.144 2.608 10.056Drukkerijen en grafische bedrijven 4.047 740 1.367 4.038 711 1.377 4.115 742 1.451 3.892 696 1.379 3.888 702 1.385DETAILHANDEL 51.687 9.714 27.501 50.814 9.713 26.899 50.607 9.764 26.666 48.442 9.505 25.566 48.510 9.531 25.583Detailhandel excl.automobielsector 51.687 9.714 27.501 50.814 9.713 26.899 50.607 9.764 26.666 48.442 9.505 25.566 48.510 9.531 25.583HORECA 33.610 6.384 16.729 32.966 6.410 16.431 32.569 6.462 16.377 31.558 6.497 15.905 31.665 6.610 15.902Verschaffen van accommodatie 2.250 293 1.290 2.261 308 1.284 2.330 323 1.308 2.420 340 1.344 2.452 347 1.358Eet- en drinkgelegenheden 31.360 6.091 15.439 30.705 6.102 15.147 30.239 6.139 15.069 29.138 6.157 14.561 29.213 6.263 14.544GROOTHANDEL 28.658 4.760 8.530 28.231 4.667 8.372 27.807 4.566 8.255 26.852 4.466 7.971 26.256 4.333 7.792Groothandel excl.automobielsector 28.658 4.760 8.530 28.231 4.667 8.372 27.807 4.566 8.255 26.852 4.466 7.971 26.256 4.333 7.792AUTOMOBIEL 14.381 2.071 8.007 14.374 2.025 7.910 14.462 2.028 7.953 14.242 2.006 7.885 14.331 1.986 7.903Automobielsector 14.381 2.071 8.007 14.374 2.025 7.910 14.462 2.028 7.953 14.242 2.006 7.885 14.331 1.986 7.903TRANSPORT 14.653 2.869 4.815 14.473 2.902 4.696 14.313 2.916 4.637 13.985 2.883 4.549 13.897 2.921 4.517Vervoer te land, te water en lucht 9.166 1.708 3.291 9.060 1.742 3.197 8.921 1.756 3.149 8.768 1.818 3.043 8.729 1.834 3.028Vervoer logistiek 5.487 1.161 1.524 5.413 1.160 1.499 5.392 1.160 1.488 5.217 1.065 1.506 5.168 1.087 1.489VRIJE BEROEPEN/ANDERE/NIET GEKEND 108.316 33.478 58.748 112.575 34.594 61.116 119.876 36.726 65.880 138.849 38.889 85.463 141.617 39.678 87.994TOTAAL 552.287 109.992 260.819 559.904 112.343 262.280 571.839 116.014 268.918 584.814 118.048 286.000 591.132 120.550 289.821

47 KMO-Rapport België 2016

PRODUCTIVITEIT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN VERHOUDING TOT DE PERSONEELSKOSTEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 175 176 177 169 164 169 171 167 164 166Financiële diensten : banken, holdings 234 232 219 206 200 189 191 188 194 180Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 192 195 193 181 183 189 183 179 172 176Zakelijke diensten 167 169 168 162 156 162 162 158 158 159Immobiliën 217 220 220 211 201 211 214 211 207 212Communicatie 167 166 168 159 158 163 165 163 155 154IT 145 148 148 145 139 144 147 146 143 144Handelsbemiddeling 180 180 178 173 166 175 177 171 165 168Diensten aan personen 151 149 151 145 144 143 144 143 136 140Maatschappelijke dienstverlening 121 122 121 115 112 110 112 110 111 110Kunst,amusement en recreatie 211 213 219 209 204 210 207 199 196 188BOUW 151 153 157 156 155 157 157 153 151 153Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 147 148 151 148 150 153 149 148 146 150Weg- en waterbouw 148 154 155 156 153 151 155 154 150 145Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 152 155 159 158 157 159 160 155 153 154INDUSTRIE 162 164 169 164 159 163 164 160 158 160Industrie : agro 246 251 245 248 243 261 240 255 244 241Industrie : voedingsmiddelen 165 163 169 163 165 164 162 159 158 163Industrie : overige 154 156 161 156 150 154 155 151 149 151Drukkerijen en grafische bedrijven 167 171 173 168 158 159 164 161 151 152DETAILHANDEL 172 171 174 165 164 165 164 160 158 157Detailhandel excl.automobielsector 172 171 174 165 164 165 164 160 158 157HORECA 151 149 151 147 143 152 149 144 143 145Verschaffen van accommodatie 208 199 201 201 188 193 195 179 183 186Eet- en drinkgelegenheden 147 145 146 143 140 149 146 141 140 142GROOTHANDEL 174 176 178 173 166 170 170 165 161 164Groothandel excl.automobielsector 174 176 178 173 166 170 170 165 161 164AUTOMOBIEL 162 164 165 161 159 164 163 152 152 155Automobielsector 162 164 165 161 159 164 163 152 152 155TRANSPORT 156 158 162 157 154 156 153 150 151 153Vervoer te land, te water en lucht 154 157 161 156 154 155 152 149 150 151Vervoer logistiek 161 165 167 163 155 161 160 159 158 159

BIJLAGE 3: Financiële ratio’s van de KMO ondernemingen per gewest

Financiële ratio’s van de federale KMO ondernemingen FEDERAAL

48 KMO-Rapport België 2016

NETTORENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN NA BELASTINGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 8,4 9,0 9,6 8,8 7,5 8,1 9,5 10,0 9,5 9,4Financiële diensten : banken, holdings 6,8 6,9 6,8 4,9 4,8 4,6 5,4 5,0 5,3 5,9Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 10,1 10,7 12,0 9,1 8,5 9,2 10,0 10,5 9,3 9,9Zakelijke diensten 8,0 8,4 9,1 7,9 6,4 7,1 8,4 8,4 8,3 8,5Immobiliën 8,0 8,4 8,9 8,2 7,4 7,9 9,1 9,9 9,3 8,9Communicatie 9,6 9,9 10,4 8,5 5,5 7,3 9,4 9,2 9,1 7,5IT 12,1 13,3 14,5 15,2 12,7 13,9 15,5 16,9 16,2 15,3Handelsbemiddeling 8,4 9,7 10,4 9,2 7,6 8,1 9,1 9,9 8,7 9,1Diensten aan personen 6,8 7,0 7,8 6,3 6,8 6,3 8,0 8,1 6,8 7,5Maatschappelijke dienstverlening 7,2 5,5 6,2 9,6 4,0 4,4 8,5 5,5 6,3 4,1Kunst,amusement en recreatie 6,3 7,2 7,4 6,3 5,3 6,5 6,6 8,0 7,8 6,8BOUW 9,4 10,3 11,4 10,3 8,8 8,9 10,0 8,9 8,3 8,7Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 7,4 7,7 8,2 6,8 5,9 6,4 6,3 5,9 5,8 6,1Weg- en waterbouw 9,2 10,7 11,4 10,3 8,1 7,5 10,0 9,0 7,3 6,2Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 10,4 11,3 12,9 11,7 10,1 10,0 11,8 10,3 9,3 9,8INDUSTRIE 7,1 8,0 9,0 7,1 5,4 6,3 7,1 6,9 6,5 6,9Industrie : agro 5,0 6,6 6,2 4,3 4,5 5,4 5,3 6,4 5,3 5,1Industrie : voedingsmiddelen 7,9 7,3 8,2 5,8 7,2 7,1 7,0 6,7 8,1 9,1Industrie : overige 7,8 8,6 10,1 8,4 5,8 6,6 7,7 7,1 6,6 7,2Drukkerijen en grafische bedrijven 6,0 7,6 7,9 6,0 2,9 4,9 6,7 6,9 5,2 6,2DETAILHANDEL 7,5 7,9 8,6 7,1 7,1 7,2 7,5 6,9 7,0 7,3Detailhandel excl.automobielsector 7,5 7,9 8,6 7,1 7,1 7,2 7,5 6,9 7,0 7,3HORECA 4,9 5,2 5,9 4,3 3,7 7,8 6,4 5,7 6,9 8,9Verschaffen van accommodatie 3,6 3,4 3,9 3,1 1,0 3,0 3,4 2,4 3,3 3,9Eet- en drinkgelegenheden 5,1 5,5 6,3 4,6 4,1 8,8 7,1 6,4 7,5 9,8GROOTHANDEL 7,5 8,3 8,9 7,5 6,2 6,8 7,1 6,4 6,3 6,5Groothandel excl.automobielsector 7,5 8,3 8,9 7,5 6,2 6,8 7,1 6,4 6,3 6,5AUTOMOBIEL 7,2 7,8 8,6 6,9 6,9 8,1 7,9 5,7 6,2 6,4Automobielsector 7,2 7,8 8,6 6,9 6,9 8,1 7,9 5,7 6,2 6,4TRANSPORT 7,6 9,2 10,5 8,2 5,1 6,5 7,2 7,2 8,1 8,7Vervoer te land, te water en lucht 7,4 9,2 10,5 7,5 4,7 6,2 6,7 7,1 8,2 8,6Vervoer logistiek 8,3 9,3 10,5 9,8 6,0 7,5 8,5 7,9 8,0 8,8

FEDERAAL

49 KMO-Rapport België 2016

SOLVABILITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 68,7 68,1 67,7 67,6 67,6 68,3 68,1 65,3 65,8 64,3Financiële diensten : banken, holdings 64,7 65,0 61,1 61,2 59,5 59,3 59,3 58,6 58,9 57,4Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 62,4 61,0 62,0 58,9 60,1 60,2 61,9 59,6 62,2 59,9Zakelijke diensten 70,4 69,4 69,3 69,2 69,1 69,6 69,1 67,2 67,8 66,6Immobiliën 66,4 65,9 65,5 65,3 65,2 66,2 66,2 63,1 63,3 61,7Communicatie 72,1 71,4 70,9 71,0 72,2 72,6 71,6 70,1 70,5 68,4IT 62,8 61,4 60,6 60,3 59,8 60,9 61,2 57,3 57,6 55,7Handelsbemiddeling 71,2 71,3 70,9 71,2 71,3 72,4 71,7 69,9 70,4 69,5Diensten aan personen 75,6 75,8 76,6 78,1 79,5 80,8 80,5 79,5 80,3 79,1Maatschappelijke dienstverlening 82,6 85,2 87,3 76,9 78,9 78,1 75,9 74,5 76,8 73,5Kunst,amusement en recreatie 77,9 77,4 77,9 77,5 77,4 78,1 78,2 77,1 76,1 75,8BOUW 67,0 67,4 67,3 67,7 67,5 67,7 68,2 66,6 67,1 65,5Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 69,1 69,8 69,9 71,0 71,0 70,9 71,1 70,1 71,1 69,9Weg- en waterbouw 65,6 65,9 64,4 64,9 63,7 64,1 65,3 63,0 63,8 62,7Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 66,2 66,5 66,4 66,6 66,3 66,8 67,2 65,5 65,8 64,1INDUSTRIE 69,8 69,6 69,4 69,5 69,3 69,6 69,3 68,4 69,1 67,2Industrie : agro 78,4 77,2 77,7 78,4 78,4 78,2 77,7 76,9 77,1 75,1Industrie : voedingsmiddelen 72,4 72,8 73,2 73,6 73,6 74,2 74,2 74,3 74,3 72,5Industrie : overige 66,8 66,6 66,1 65,7 65,6 65,7 65,4 64,6 65,2 63,6Drukkerijen en grafische bedrijven 70,8 70,0 69,7 70,1 70,8 70,2 68,2 66,4 67,6 66,7DETAILHANDEL 74,8 74,7 74,5 75,2 75,3 75,9 75,7 74,6 75,3 74,1Detailhandel excl.automobielsector 74,8 74,7 74,5 75,2 75,3 75,9 75,7 74,6 75,3 74,1HORECA 82,8 83,3 84,2 85,2 86,7 85,4 84,5 84,6 84,6 82,5Verschaffen van accommodatie 77,5 76,7 77,8 77,0 78,7 77,7 77,9 78,9 80,8 78,3Eet- en drinkgelegenheden 83,3 84,1 84,9 86,0 87,4 86,2 85,2 85,3 85,1 82,9GROOTHANDEL 74,4 73,4 72,5 71,8 71,1 70,9 70,6 69,2 70,0 68,4Groothandel excl.automobielsector 74,4 73,4 72,5 71,8 71,1 70,9 70,6 69,2 70,0 68,4AUTOMOBIEL 74,8 74,1 74,3 74,2 73,4 73,2 72,3 72,2 73,2 71,1Automobielsector 74,8 74,1 74,3 74,2 73,4 73,2 72,3 72,2 73,2 71,1TRANSPORT 73,5 73,0 72,2 72,8 72,7 72,8 71,7 70,1 69,8 68,1Vervoer te land, te water en lucht 73,4 72,8 71,8 72,9 72,9 72,8 71,6 69,7 69,8 67,3Vervoer logistiek 74,0 73,9 72,8 72,5 72,2 72,8 71,7 70,9 69,8 69,7

FEDERAAL

50 KMO-Rapport België 2016

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 31,7 32,4 32,8 32,9 32,9 32,2 32,3 35,1 34,7 36,1Financiële diensten : banken, holdings 35,3 35,4 39,0 40,0 41,2 41,7 42,8 42,0 41,7 43,9Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 38,1 39,5 38,5 41,7 40,3 40,2 38,5 40,7 38,6 40,7Zakelijke diensten 30,1 31,0 31,2 31,3 31,3 30,9 31,3 33,2 32,6 33,7Immobiliën 34,0 34,6 34,9 35,2 35,3 34,3 34,2 37,4 37,2 38,7Communicatie 28,4 29,0 29,6 29,2 28,2 27,7 28,8 30,7 30,1 32,1IT 37,7 39,0 40,0 40,2 40,7 39,5 39,1 43,1 42,8 44,6Handelsbemiddeling 29,4 29,3 29,6 29,2 29,1 28,5 28,6 30,5 30,0 31,1Diensten aan personen 24,8 24,6 23,9 22,1 21,1 19,7 19,8 20,7 20,0 21,3Maatschappelijke dienstverlening 16,6 14,9 12,6 23,1 20,6 21,7 23,9 24,7 23,2 26,4Kunst,amusement en recreatie 22,4 23,1 22,5 22,8 23,0 22,2 22,2 23,1 24,2 24,4BOUW 33,3 32,8 33,0 32,6 32,8 32,5 32,0 33,6 33,2 34,7Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 31,2 30,6 30,6 29,3 29,4 29,5 29,2 30,2 29,3 30,4Weg- en waterbouw 34,9 34,2 36,0 35,3 36,4 36,0 34,9 37,2 36,4 37,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 34,0 33,7 33,8 33,6 33,9 33,4 32,9 34,6 34,4 36,1INDUSTRIE 30,4 30,7 30,8 30,8 31,0 30,8 30,9 31,9 31,2 33,0Industrie : agro 21,8 23,0 22,5 21,7 21,8 22,1 22,4 23,2 23,0 25,1Industrie : voedingsmiddelen 27,9 27,8 27,2 26,6 26,8 26,1 26,1 25,8 25,9 27,6Industrie : overige 33,5 33,7 34,1 34,6 34,9 34,6 34,8 35,7 35,1 36,7Drukkerijen en grafische bedrijven 29,3 30,1 30,3 30,0 29,2 29,9 31,8 33,7 33,1 33,5DETAILHANDEL 25,5 25,7 25,9 25,1 25,1 24,5 24,6 25,7 25,0 26,2Detailhandel excl.automobielsector 25,5 25,7 25,9 25,1 25,1 24,5 24,6 25,7 25,0 26,2HORECA 17,7 17,2 16,2 15,2 13,7 15,0 15,9 15,7 15,8 17,8Verschaffen van accommodatie 22,7 23,4 22,6 23,1 21,5 22,8 22,3 21,2 19,3 21,8Eet- en drinkgelegenheden 17,1 16,4 15,5 14,5 13,0 14,1 15,2 15,1 15,4 17,4GROOTHANDEL 25,9 26,9 27,9 28,4 29,3 29,5 29,7 31,1 30,4 31,9Groothandel excl.automobielsector 25,9 26,9 27,9 28,4 29,3 29,5 29,7 31,1 30,4 31,9AUTOMOBIEL 25,6 26,2 26,1 26,2 27,0 27,1 28,0 28,1 27,1 29,3Automobielsector 25,6 26,2 26,1 26,2 27,0 27,1 28,0 28,1 27,1 29,3TRANSPORT 26,9 27,3 28,2 27,5 27,6 27,6 28,6 30,4 30,6 32,2Vervoer te land, te water en lucht 26,9 27,6 28,3 27,3 27,3 27,6 28,7 30,6 30,6 33,1Vervoer logistiek 26,5 26,7 27,4 27,7 28,2 27,5 28,4 29,5 30,8 30,5

FEDERAAL

51 KMO-Rapport België 2016

DEKKING VREEMD VERMOGEN DOOR CASHFLOW, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 12,7 13,3 13,9 13,1 11,9 12,5 13,6 14,7 13,6 14,2Financiële diensten : banken, holdings 12,5 11,8 12,0 11,3 10,7 10,5 11,2 11,2 12,0 13,2Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 16,6 17,4 18,0 18,7 16,6 17,7 18,1 19,4 17,0 17,9Zakelijke diensten 13,3 13,8 14,3 13,6 12,2 13,1 14,4 14,9 13,9 14,5Immobiliën 10,8 11,3 11,9 11,2 10,4 10,8 11,7 13,3 12,1 12,6Communicatie 13,3 14,1 13,6 13,5 11,7 12,0 14,1 13,2 13,9 13,9IT 18,0 19,9 21,3 22,0 19,2 20,1 21,5 24,6 23,1 23,7Handelsbemiddeling 11,2 11,5 12,3 10,9 10,0 10,0 11,2 11,7 10,4 11,4Diensten aan personen 15,3 14,9 14,9 13,0 13,0 12,4 13,7 13,7 12,3 13,6Maatschappelijke dienstverlening 8,7 9,0 8,4 10,2 7,0 5,4 8,7 6,8 7,6 6,4Kunst,amusement en recreatie 12,7 13,6 13,5 13,2 11,2 12,0 12,6 13,5 13,3 12,9BOUW 16,9 17,2 18,5 17,8 17,1 17,1 17,6 17,3 15,7 16,8Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 11,3 11,2 11,4 9,8 9,4 9,9 9,5 9,6 8,9 9,6Weg- en waterbouw 20,7 20,3 23,8 21,8 21,1 19,5 21,4 21,6 18,6 18,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 19,2 19,7 21,2 20,8 19,9 19,9 20,6 20,2 18,6 19,7INDUSTRIE 14,5 14,7 15,4 14,1 13,0 13,8 14,2 14,3 13,6 14,7Industrie : agro 12,4 13,1 13,5 11,6 11,5 13,0 12,5 13,6 12,9 13,7Industrie : voedingsmiddelen 16,7 16,0 16,5 14,5 15,6 16,0 15,5 15,2 15,6 17,3Industrie : overige 14,2 14,4 15,6 14,6 13,0 13,4 14,4 14,1 13,3 14,3Drukkerijen en grafische bedrijven 17,0 17,7 18,1 16,2 13,0 14,8 15,2 16,5 14,4 15,6DETAILHANDEL 10,4 10,8 11,2 10,2 10,0 10,2 10,6 10,4 9,9 10,7Detailhandel excl.automobielsector 10,4 10,8 11,2 10,2 10,0 10,2 10,6 10,4 9,9 10,7HORECA 12,1 12,1 12,1 11,0 10,1 13,2 13,0 12,3 12,2 14,1Verschaffen van accommodatie 11,5 11,7 12,0 10,7 8,5 10,7 10,6 9,1 9,2 9,9Eet- en drinkgelegenheden 12,1 12,2 12,1 11,0 10,3 13,5 13,5 12,8 12,7 14,7GROOTHANDEL 8,6 9,2 9,7 9,0 8,5 8,9 9,2 9,0 8,3 9,2Groothandel excl.automobielsector 8,6 9,2 9,7 9,0 8,5 8,9 9,2 9,0 8,3 9,2AUTOMOBIEL 9,0 9,5 9,8 8,7 9,0 9,5 9,9 8,6 8,6 9,2Automobielsector 9,0 9,5 9,8 8,7 9,0 9,5 9,9 8,6 8,6 9,2TRANSPORT 18,8 20,2 21,8 20,2 17,9 18,7 19,3 19,7 19,6 21,2Vervoer te land, te water en lucht 21,7 23,2 24,9 22,8 20,5 21,3 22,0 22,4 22,5 24,2Vervoer logistiek 11,5 12,2 13,1 12,9 11,2 12,3 12,4 13,2 12,6 13,3

FEDERAAL

52 KMO-Rapport België 2016

LIQUIDITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 1,18 1,20 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20 1,26 1,24 1,27Financiële diensten : banken, holdings 1,25 1,20 1,24 1,23 1,26 1,30 1,37 1,38 1,40 1,54Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1,33 1,42 1,39 1,44 1,44 1,43 1,37 1,45 1,33 1,36Zakelijke diensten 1,18 1,20 1,22 1,22 1,21 1,20 1,21 1,24 1,23 1,26Immobiliën 1,11 1,14 1,17 1,18 1,18 1,16 1,15 1,22 1,19 1,22Communicatie 1,22 1,23 1,26 1,27 1,24 1,22 1,23 1,29 1,28 1,31IT 1,44 1,49 1,52 1,55 1,56 1,53 1,52 1,66 1,63 1,69Handelsbemiddeling 1,25 1,26 1,26 1,25 1,24 1,24 1,24 1,28 1,27 1,28Diensten aan personen 1,03 1,02 1,02 0,99 0,96 0,93 0,93 0,96 0,93 0,96Maatschappelijke dienstverlening 0,87 0,87 0,84 0,87 1,00 0,95 0,83 0,91 1,00 1,03Kunst,amusement en recreatie 0,93 0,92 0,97 0,97 0,95 0,93 0,95 0,98 0,99 1,00BOUW 1,40 1,41 1,42 1,41 1,42 1,41 1,40 1,43 1,41 1,45Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 1,33 1,33 1,33 1,31 1,32 1,32 1,31 1,33 1,32 1,34Weg- en waterbouw 1,40 1,39 1,43 1,45 1,47 1,46 1,44 1,47 1,44 1,47Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1,43 1,44 1,45 1,45 1,45 1,44 1,43 1,47 1,44 1,49INDUSTRIE 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 1,29 1,29 1,30 1,28 1,31Industrie : agro 1,05 1,06 1,05 1,04 1,02 1,03 1,04 1,04 1,02 1,05Industrie : voedingsmiddelen 1,13 1,10 1,11 1,11 1,10 1,07 1,07 1,04 1,04 1,09Industrie : overige 1,40 1,40 1,43 1,43 1,44 1,43 1,42 1,43 1,40 1,46Drukkerijen en grafische bedrijven 1,27 1,26 1,28 1,28 1,28 1,26 1,29 1,33 1,29 1,33DETAILHANDEL 1,27 1,28 1,29 1,27 1,27 1,26 1,25 1,26 1,23 1,26Detailhandel excl.automobielsector 1,27 1,28 1,29 1,27 1,27 1,26 1,25 1,26 1,23 1,26HORECA 0,73 0,73 0,72 0,69 0,67 0,70 0,70 0,70 0,71 0,75Verschaffen van accommodatie 0,66 0,64 0,64 0,61 0,61 0,61 0,57 0,57 0,54 0,56Eet- en drinkgelegenheden 0,74 0,74 0,73 0,70 0,68 0,70 0,72 0,71 0,73 0,77GROOTHANDEL 1,28 1,30 1,33 1,34 1,36 1,36 1,35 1,38 1,36 1,39Groothandel excl.automobielsector 1,28 1,30 1,33 1,34 1,36 1,36 1,35 1,38 1,36 1,39AUTOMOBIEL 1,28 1,29 1,29 1,29 1,31 1,30 1,31 1,30 1,27 1,29Automobielsector 1,28 1,29 1,29 1,29 1,31 1,30 1,31 1,30 1,27 1,29TRANSPORT 1,14 1,17 1,20 1,17 1,16 1,17 1,17 1,20 1,21 1,24Vervoer te land, te water en lucht 1,13 1,16 1,19 1,16 1,15 1,15 1,16 1,20 1,21 1,26Vervoer logistiek 1,15 1,17 1,20 1,20 1,19 1,20 1,19 1,21 1,20 1,21

FEDERAAL

53 KMO-Rapport België 2016

FITO®-METER, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 0,5734 0,5752 0,5763 0,5762 0,5738 0,5752 0,5792 0,5811 0,5791 0,5811Financiële diensten : banken, holdings 0,5713 0,5740 0,5749 0,5705 0,5691 0,5735 0,5746 0,5749 0,5718 0,5799Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 0,5831 0,5845 0,5870 0,5840 0,5829 0,5851 0,5890 0,5882 0,5844 0,5888Zakelijke diensten 0,5712 0,5726 0,5739 0,5740 0,5703 0,5722 0,5758 0,5758 0,5740 0,5764Immobiliën 0,5785 0,5802 0,5807 0,5813 0,5801 0,5813 0,5849 0,5876 0,5858 0,5872Communicatie 0,5680 0,5702 0,5700 0,5677 0,5627 0,5664 0,5701 0,5707 0,5689 0,5692IT 0,5764 0,5805 0,5840 0,5864 0,5822 0,5839 0,5880 0,5933 0,5895 0,5912Handelsbemiddeling 0,5682 0,5685 0,5696 0,5668 0,5650 0,5648 0,5684 0,5702 0,5661 0,5687Diensten aan personen 0,5635 0,5627 0,5629 0,5579 0,5566 0,5552 0,5591 0,5608 0,5559 0,5604Maatschappelijke dienstverlening 0,5557 0,5488 0,5503 0,5559 0,5501 0,5466 0,5552 0,5584 0,5565 0,5520Kunst,amusement en recreatie 0,5635 0,5659 0,5673 0,5662 0,5608 0,5641 0,5660 0,5675 0,5677 0,5679BOUW 0,5721 0,5732 0,5757 0,5746 0,5736 0,5746 0,5770 0,5757 0,5730 0,5753Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 0,5660 0,5657 0,5665 0,5639 0,5623 0,5644 0,5651 0,5649 0,5632 0,5653Weg- en waterbouw 0,5717 0,5746 0,5810 0,5775 0,5737 0,5752 0,5776 0,5783 0,5728 0,5728Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 0,5747 0,5763 0,5791 0,5787 0,5776 0,5781 0,5811 0,5795 0,5767 0,5789INDUSTRIE 0,5684 0,5695 0,5708 0,5678 0,5657 0,5677 0,5703 0,5717 0,5698 0,5724Industrie : agro 0,5710 0,5726 0,5704 0,5644 0,5646 0,5671 0,5702 0,5748 0,5736 0,5757Industrie : voedingsmiddelen 0,5698 0,5680 0,5700 0,5646 0,5674 0,5683 0,5679 0,5659 0,5666 0,5723Industrie : overige 0,5671 0,5686 0,5712 0,5694 0,5661 0,5679 0,5709 0,5713 0,5690 0,5714Drukkerijen en grafische bedrijven 0,5694 0,5715 0,5712 0,5707 0,5630 0,5666 0,5702 0,5744 0,5674 0,5692DETAILHANDEL 0,5630 0,5637 0,5653 0,5616 0,5615 0,5619 0,5632 0,5626 0,5617 0,5639Detailhandel excl.automobielsector 0,5630 0,5637 0,5653 0,5616 0,5615 0,5619 0,5632 0,5626 0,5617 0,5639HORECA 0,5501 0,5499 0,5500 0,5467 0,5428 0,5515 0,5540 0,5520 0,5517 0,5580Verschaffen van accommodatie 0,5619 0,5609 0,5644 0,5603 0,5555 0,5607 0,5628 0,5584 0,5591 0,5644Eet- en drinkgelegenheden 0,5483 0,5482 0,5480 0,5448 0,5412 0,5504 0,5531 0,5511 0,5508 0,5571GROOTHANDEL 0,5607 0,5628 0,5648 0,5630 0,5611 0,5629 0,5645 0,5636 0,5620 0,5642Groothandel excl.automobielsector 0,5607 0,5628 0,5648 0,5630 0,5611 0,5629 0,5645 0,5636 0,5620 0,5642AUTOMOBIEL 0,5586 0,5607 0,5612 0,5581 0,5583 0,5615 0,5629 0,5594 0,5583 0,5611Automobielsector 0,5586 0,5607 0,5612 0,5581 0,5583 0,5615 0,5629 0,5594 0,5583 0,5611TRANSPORT 0,5680 0,5712 0,5745 0,5711 0,5670 0,5691 0,5704 0,5708 0,5715 0,5749Vervoer te land, te water en lucht 0,5691 0,5723 0,5760 0,5719 0,5678 0,5697 0,5713 0,5716 0,5728 0,5766Vervoer logistiek 0,5653 0,5680 0,5711 0,5688 0,5648 0,5676 0,5680 0,5684 0,5684 0,5717

FEDERAAL

54 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN KLANTENKREDIET, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 58 58 58 56 57 58 55 53 54 54Financiële diensten : banken, holdings 87 86 83 84 105 87 83 90 94 72Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 54 52 49 52 48 51 46 45 53 45Zakelijke diensten 63 63 63 60 61 62 60 58 59 59Immobiliën 55 55 55 54 55 57 53 50 52 51Communicatie 72 73 75 72 78 79 72 76 75 75IT 63 63 62 59 62 62 60 56 60 62Handelsbemiddeling 55 55 52 51 52 55 51 52 48 48Diensten aan personen 33 34 31 31 30 29 26 26 30 31Maatschappelijke dienstverlening 41 40 37 41 39 37 38 36 37 32Kunst,amusement en recreatie 34 36 36 42 41 39 34 34 36 35BOUW 55 56 54 51 51 52 50 48 52 50Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 50 49 46 46 46 49 49 48 48 43Weg- en waterbouw 78 73 76 70 72 76 80 66 76 74Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 55 57 55 52 52 52 49 48 53 51INDUSTRIE 63 64 62 59 59 61 58 58 58 56Industrie : agro 53 55 54 57 59 62 56 55 58 55Industrie : voedingsmiddelen 36 39 39 39 40 41 37 38 40 39Industrie : overige 67 68 65 62 62 63 61 60 61 58Drukkerijen en grafische bedrijven 76 77 77 71 72 71 67 71 65 64DETAILHANDEL 15 16 17 16 17 17 17 16 17 16Detailhandel excl.automobielsector 15 16 17 16 17 17 17 16 17 16HORECA 11 10 11 10 11 11 9 10 12 11Verschaffen van accommodatie 15 16 21 18 17 18 17 19 20 14Eet- en drinkgelegenheden 10 9 9 9 10 10 9 9 10 11GROOTHANDEL 55 57 55 51 52 53 51 50 50 50Groothandel excl.automobielsector 55 57 55 51 52 53 51 50 50 50AUTOMOBIEL 27 26 26 24 24 24 25 24 23 22Automobielsector 27 26 26 24 24 24 25 24 23 22TRANSPORT 62 64 60 55 60 60 58 55 57 55Vervoer te land, te water en lucht 61 62 58 54 59 59 58 54 56 54Vervoer logistiek 65 68 66 58 62 60 58 58 57 58

FEDERAAL

55 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN LEVERANCIERSKREDIET

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 48 49 47 46 45 46 42 39 45 47Financiële diensten : banken, holdings 53 64 58 64 56 69 61 54 66 62Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 47 46 43 40 36 39 37 35 41 48Zakelijke diensten 53 53 51 49 49 50 46 45 48 49Immobiliën 48 48 48 47 48 49 43 38 49 51Communicatie 71 70 70 59 61 65 58 57 66 63IT 41 41 41 38 36 36 32 29 37 42Handelsbemiddeling 46 49 46 42 40 42 43 38 40 42Diensten aan personen 34 35 34 35 32 32 31 28 30 29Maatschappelijke dienstverlening 58 55 51 80 96 58 60 55 62 73Kunst,amusement en recreatie 47 49 48 46 45 48 38 39 47 45BOUW 53 53 50 48 47 48 46 42 45 44Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 59 58 53 53 53 54 55 53 56 54Weg- en waterbouw 68 71 65 64 61 67 62 63 62 65Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 50 51 48 45 44 44 42 38 40 39INDUSTRIE 60 61 58 56 55 55 52 51 53 51Industrie : agro 61 65 64 63 63 57 50 56 56 51Industrie : voedingsmiddelen 40 42 44 44 41 44 42 44 42 38Industrie : overige 64 63 60 57 56 58 54 52 55 53Drukkerijen en grafische bedrijven 66 67 67 63 60 55 55 51 50 53DETAILHANDEL 34 35 34 33 32 32 31 30 30 30Detailhandel excl.automobielsector 34 35 34 33 32 32 31 30 30 30HORECA 28 28 29 28 28 27 26 27 26 25Verschaffen van accommodatie 47 51 55 50 54 50 45 45 50 46Eet- en drinkgelegenheden 27 27 27 27 26 26 24 25 25 23GROOTHANDEL 53 53 50 46 45 46 44 44 44 43Groothandel excl.automobielsector 53 53 50 46 45 46 44 44 44 43AUTOMOBIEL 36 35 35 34 34 35 33 33 35 34Automobielsector 36 35 35 34 34 35 33 33 35 34TRANSPORT 55 55 52 47 50 50 48 44 46 46Vervoer te land, te water en lucht 49 50 47 41 43 45 43 39 41 39Vervoer logistiek 67 64 63 57 60 63 58 51 57 58

FEDERAAL

56 KMO-Rapport België 2016

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 11.643 12.801 12.976 13.393 11.207 10.682 11.300 9.691 8.614 9.737Financiële diensten : banken, holdings 26.325 29.885 35.597 33.182 28.275 23.232 28.338 21.649 23.020 22.978Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 14.566 14.275 15.368 15.866 14.283 11.976 15.157 12.275 11.476 13.967Zakelijke diensten 12.058 13.528 13.503 14.806 12.278 11.583 12.240 10.920 9.874 11.188Immobiliën 13.761 14.998 15.697 15.040 12.978 12.678 13.249 10.887 9.855 10.963Communicatie 9.895 10.958 9.602 9.267 7.626 8.040 8.244 7.426 6.432 6.800IT 7.659 8.523 8.157 8.635 6.834 6.473 6.890 6.075 5.193 5.584Handelsbemiddeling 9.285 10.220 10.210 10.617 9.308 9.200 9.945 8.190 6.820 8.223Diensten aan personen 10.497 10.636 12.005 13.592 10.961 9.410 9.203 7.898 7.525 7.924Maatschappelijke dienstverlening 13.615 28.482 27.550 21.443 16.664 24.905 31.855 24.737 18.825 23.949Kunst,amusement en recreatie 13.874 15.197 13.655 14.996 13.588 12.264 13.284 11.861 10.950 14.158BOUW 17.346 18.328 20.821 20.328 17.689 17.051 18.672 15.964 13.255 13.705Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 19.012 19.512 22.469 20.352 16.968 16.647 18.317 15.597 13.238 15.000Weg- en waterbouw 41.052 41.559 48.674 37.849 38.962 34.634 41.563 36.968 28.108 29.256Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 16.226 17.255 19.621 19.813 17.392 16.642 18.138 15.410 12.770 12.948INDUSTRIE 24.707 27.068 29.139 30.158 25.468 25.228 27.500 26.032 23.083 24.000Industrie : agro 27.000 29.427 33.956 33.542 30.113 32.196 33.589 33.712 32.143 31.673Industrie : voedingsmiddelen 25.850 26.131 26.089 29.568 26.477 25.800 27.459 26.858 22.806 24.486Industrie : overige 25.084 27.908 29.876 31.020 25.850 25.320 28.122 25.814 22.948 24.005Drukkerijen en grafische bedrijven 17.658 19.234 19.575 20.205 13.720 12.151 13.753 12.643 10.623 11.865DETAILHANDEL 10.636 11.281 11.969 12.206 10.900 10.966 11.250 10.303 9.000 10.277Detailhandel excl.automobielsector 10.636 11.281 11.969 12.206 10.900 10.966 11.250 10.303 9.000 10.277HORECA 8.881 9.698 10.176 9.974 9.354 9.145 10.125 8.717 8.328 8.773Verschaffen van accommodatie 27.428 27.460 29.550 30.213 26.608 24.388 27.265 27.563 22.614 23.629Eet- en drinkgelegenheden 7.872 8.557 8.855 8.848 8.270 8.124 9.139 7.632 7.372 7.700GROOTHANDEL 17.901 19.225 19.826 20.247 17.651 18.236 19.132 18.113 15.797 18.000Groothandel excl.automobielsector 17.901 19.225 19.826 20.247 17.651 18.236 19.132 18.113 15.797 18.000AUTOMOBIEL 15.241 16.248 17.414 17.933 16.334 16.352 19.186 16.784 15.386 16.120Automobielsector 15.241 16.248 17.414 17.933 16.334 16.352 19.186 16.784 15.386 16.120TRANSPORT 36.847 37.123 40.040 41.640 29.537 27.574 30.878 30.343 26.578 30.001Vervoer te land, te water en lucht 43.793 43.768 47.573 50.982 33.707 30.197 34.620 33.100 30.000 33.740Vervoer logistiek 24.174 24.427 25.790 25.186 21.172 21.381 22.831 23.530 19.556 21.566

FEDERAAL

57 KMO-Rapport België 2016

BEDRIJFSRESULTAAT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 8.137 8.626 9.466 9.185 7.780 8.843 10.515 11.504 10.687 11.421Financiële diensten : banken, holdings 16.699 13.580 15.947 11.547 11.371 12.789 14.737 12.792 12.252 15.349Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 13.436 13.000 14.329 13.357 11.529 13.032 13.071 14.183 14.923 15.711Zakelijke diensten 7.229 7.389 8.305 7.550 5.946 6.981 8.476 8.828 8.137 8.907Immobiliën 11.840 12.468 13.197 13.282 11.886 13.024 14.980 16.697 15.738 16.430Communicatie 5.451 6.123 5.593 5.542 3.146 4.678 5.606 5.223 5.284 5.224IT 8.197 9.694 10.922 12.700 10.720 11.954 14.303 15.545 15.080 15.116Handelsbemiddeling 6.020 6.816 7.831 6.865 5.865 6.325 7.835 8.467 7.025 7.817Diensten aan personen 3.699 3.736 3.836 2.824 2.692 2.544 3.361 3.845 3.011 3.707Maatschappelijke dienstverlening 19.249 21.484 13.967 8.985 1.206 -2 6.763 4.715 7.493 4.915Kunst,amusement en recreatie 4.194 3.744 4.356 3.646 2.555 3.098 3.982 4.791 4.630 4.990BOUW 9.862 10.753 12.132 11.681 10.404 10.628 12.183 10.795 9.400 10.499Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 9.304 10.023 10.521 9.595 8.478 9.062 9.136 8.881 7.678 9.206Weg- en waterbouw 17.581 21.613 21.867 19.557 15.996 15.602 20.537 18.931 13.858 13.885Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 9.826 10.753 12.400 12.177 10.862 11.079 12.986 11.256 9.879 10.806INDUSTRIE 11.425 12.445 13.567 11.393 8.965 10.898 12.399 12.326 11.295 12.857Industrie : agro 6.578 7.683 7.587 4.590 5.519 8.009 7.454 8.603 8.059 8.461Industrie : voedingsmiddelen 10.572 8.696 10.434 8.108 9.954 11.252 10.616 9.561 10.967 13.811Industrie : overige 14.936 16.676 18.789 16.562 11.305 13.443 16.675 15.373 14.085 16.120Drukkerijen en grafische bedrijven 7.863 8.747 9.508 7.530 3.530 5.343 7.667 8.223 5.847 6.784DETAILHANDEL 6.066 5.891 6.615 5.474 5.451 5.858 6.376 5.989 5.851 6.554Detailhandel excl.automobielsector 6.066 5.891 6.615 5.474 5.451 5.858 6.376 5.989 5.851 6.554HORECA 1.530 1.466 1.661 1.012 699 2.879 2.924 2.168 2.548 3.920Verschaffen van accommodatie 7.073 5.908 7.354 6.576 2.151 6.256 7.251 4.240 5.900 9.094Eet- en drinkgelegenheden 1.262 1.250 1.401 806 620 2.684 2.677 2.086 2.362 3.631GROOTHANDEL 11.817 12.434 13.651 11.862 10.196 11.933 13.292 12.695 11.557 13.518Groothandel excl.automobielsector 11.817 12.434 13.651 11.862 10.196 11.933 13.292 12.695 11.557 13.518AUTOMOBIEL 10.764 11.361 12.475 10.702 10.432 11.831 13.275 9.198 9.296 10.648Automobielsector 10.764 11.361 12.475 10.702 10.432 11.831 13.275 9.198 9.296 10.648TRANSPORT 8.415 10.580 12.453 9.256 6.170 8.373 9.134 8.631 9.923 11.450Vervoer te land, te water en lucht 7.598 9.905 11.657 8.388 5.527 7.470 8.128 7.652 9.233 10.886Vervoer logistiek 11.225 13.129 15.194 12.640 8.585 11.766 13.014 12.080 12.462 13.561

FEDERAAL

58 KMO-Rapport België 2016

EIGEN VERMOGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 47.204 49.564 51.449 51.782 50.344 49.704 50.387 55.142 56.211 59.611Financiële diensten : banken, holdings 176.092 192.448 220.788 193.009 237.558 215.899 216.663 222.253 226.094 227.846Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 79.516 82.135 88.661 95.468 85.955 85.061 84.621 91.366 89.791 95.320Zakelijke diensten 44.119 46.739 48.807 48.519 46.658 46.783 47.154 49.668 49.517 51.703Immobiliën 67.723 70.257 72.377 73.774 72.506 71.601 71.176 78.394 82.832 88.544Communicatie 31.713 33.612 33.614 35.176 32.322 30.423 32.147 33.815 36.760 36.959IT 36.896 40.161 42.317 43.459 43.431 42.704 43.651 48.927 50.302 52.639Handelsbemiddeling 36.195 37.133 38.130 37.944 37.593 38.482 39.609 42.088 40.692 43.435Diensten aan personen 21.392 20.504 20.453 18.908 17.588 15.891 17.255 16.637 16.164 16.762Maatschappelijke dienstverlening 53.363 65.581 63.102 75.747 71.777 68.911 59.511 77.151 74.954 64.336Kunst,amusement en recreatie 24.842 25.659 25.611 25.797 24.049 24.290 25.530 26.288 27.499 30.045BOUW 52.622 54.707 55.878 55.991 54.751 55.255 57.016 57.242 54.941 58.447Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 66.066 70.081 71.480 69.434 67.514 69.782 68.958 69.175 65.818 69.940Weg- en waterbouw 122.232 118.627 122.142 115.990 108.616 103.889 113.359 111.302 96.373 103.902Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 46.550 48.057 49.511 50.135 49.559 49.853 52.086 52.641 50.876 54.192INDUSTRIE 85.363 88.220 91.216 91.480 90.640 91.978 95.733 97.821 94.462 103.675Industrie : agro 55.635 60.772 62.543 61.614 63.012 66.704 68.502 73.134 76.153 86.616Industrie : voedingsmiddelen 60.434 58.932 61.328 58.923 62.582 62.734 63.444 65.449 64.289 71.377Industrie : overige 113.318 116.315 121.175 122.410 119.917 119.801 124.166 125.497 120.404 131.663Drukkerijen en grafische bedrijven 59.963 60.287 58.204 58.141 54.286 53.710 56.883 55.020 51.670 52.699DETAILHANDEL 35.653 35.811 36.993 36.168 34.935 35.246 36.382 37.719 36.988 39.365Detailhandel excl.automobielsector 35.653 35.811 36.993 36.168 34.935 35.246 36.382 37.719 36.988 39.365HORECA 12.368 12.504 12.479 11.819 10.825 12.052 13.271 13.362 13.023 14.989Verschaffen van accommodatie 66.382 67.696 70.692 70.717 63.213 69.393 68.012 68.718 71.337 74.715Eet- en drinkgelegenheden 10.901 10.632 10.907 10.262 9.295 10.266 11.793 11.868 11.380 13.173GROOTHANDEL 76.690 82.225 87.148 89.111 90.299 93.766 99.164 104.936 100.915 112.607Groothandel excl.automobielsector 76.690 82.225 87.148 89.111 90.299 93.766 99.164 104.936 100.915 112.607AUTOMOBIEL 63.511 66.524 69.939 70.755 72.558 74.477 79.527 78.289 73.660 79.929Automobielsector 63.511 66.524 69.939 70.755 72.558 74.477 79.527 78.289 73.660 79.929TRANSPORT 57.784 59.457 61.360 61.299 56.362 57.584 59.759 61.183 60.180 68.012Vervoer te land, te water en lucht 51.791 54.184 56.304 55.725 50.184 51.162 52.901 54.486 53.873 61.957Vervoer logistiek 73.044 77.015 80.554 78.790 72.968 73.985 77.845 85.265 78.489 85.723

FEDERAAL

59 KMO-Rapport België 2016

PRODUCTIVITEIT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN VERHOUDING TOT DE PERSONEELSKOSTEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 186 186 189 181 172 179 181 177 175 175Financiële diensten : banken, holdings 262 246 228 217 214 198 208 201 209 215Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 202 207 201 189 196 204 201 185 178 190Zakelijke diensten 177 179 182 174 164 171 170 167 167 167Immobiliën 228 234 232 225 214 227 227 223 220 229Communicatie 176 169 166 164 166 166 171 169 163 157IT 150 153 152 148 139 145 148 146 145 145Handelsbemiddeling 183 186 185 181 166 181 183 174 174 171Diensten aan personen 160 157 158 153 151 149 151 151 144 147Maatschappelijke dienstverlening 124 123 140 116 106 114 126 103 110 105Kunst,amusement en recreatie 216 219 225 215 211 220 216 209 201 191BOUW 154 156 161 161 159 161 161 156 154 155Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 150 150 154 153 154 157 151 150 148 151Weg- en waterbouw 150 159 157 163 157 152 159 158 152 149Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 156 158 163 163 161 163 164 159 156 157INDUSTRIE 165 167 172 167 161 166 167 164 161 163Industrie : agro 235 240 234 235 227 247 224 240 230 226Industrie : voedingsmiddelen 176 174 178 173 173 172 171 168 169 172Industrie : overige 155 157 163 158 152 155 157 154 150 153Drukkerijen en grafische bedrijven 171 174 177 174 162 164 169 163 152 154DETAILHANDEL 181 181 183 175 172 174 173 167 167 165Detailhandel excl.automobielsector 181 181 183 175 172 174 173 167 167 165HORECA 159 157 157 153 149 159 157 151 151 151Verschaffen van accommodatie 210 202 201 201 186 191 190 181 180 186Eet- en drinkgelegenheden 155 153 154 149 146 156 154 149 149 149GROOTHANDEL 179 181 183 179 170 174 175 169 165 168Groothandel excl.automobielsector 179 181 183 179 170 174 175 169 165 168AUTOMOBIEL 166 170 174 169 165 171 170 161 160 163Automobielsector 166 170 174 169 165 171 170 161 160 163TRANSPORT 157 158 162 157 153 153 153 151 151 153Vervoer te land, te water en lucht 155 157 162 156 154 153 152 150 150 153Vervoer logistiek 161 160 165 163 150 154 157 154 155 157

Financiële ratio’s van de Vlaamse KMO ondernemingen VLAANDEREN

60 KMO-Rapport België 2016

NETTORENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN NA BELASTINGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 8,8 9,4 10,0 9,3 7,8 8,4 9,7 10,4 9,9 9,7Financiële diensten : banken, holdings 7,3 7,8 8,9 5,4 5,4 4,7 5,7 5,1 5,9 6,6Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 10,4 11,0 12,3 9,7 8,5 9,2 9,9 10,2 9,4 10,3Zakelijke diensten 8,4 8,6 9,5 8,5 6,5 7,2 8,6 8,8 8,7 9,1Immobiliën 8,1 8,6 9,1 8,6 7,7 8,0 9,1 9,9 9,3 8,8Communicatie 12,3 11,8 11,2 9,6 5,7 8,4 10,5 9,6 11,3 9,7IT 13,0 14,2 15,3 15,8 12,9 14,0 15,8 18,0 17,0 15,7Handelsbemiddeling 9,0 10,4 11,1 9,9 7,7 8,3 9,8 10,3 9,4 9,5Diensten aan personen 7,8 8,5 8,8 7,6 7,8 7,2 8,7 8,8 7,6 8,6Maatschappelijke dienstverlening 6,2 5,8 4,6 4,4 1,6 3,0 8,9 4,8 3,5 2,2Kunst,amusement en recreatie 6,5 7,4 7,8 6,9 5,4 6,8 7,2 8,7 7,9 6,8BOUW 9,7 10,5 11,7 10,6 9,0 9,1 9,9 8,8 8,4 8,7Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 7,8 8,0 8,6 7,1 6,2 6,5 6,3 5,9 6,0 6,2Weg- en waterbouw 9,2 11,7 12,4 11,8 9,0 7,8 10,1 9,0 7,5 6,4Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 10,6 11,3 13,1 12,0 10,2 10,1 11,6 10,2 9,3 9,8INDUSTRIE 7,7 8,4 9,3 7,4 5,6 6,4 7,2 7,2 6,7 7,1Industrie : agro 6,3 7,6 5,9 4,6 4,5 5,1 4,7 6,7 5,7 5,2Industrie : voedingsmiddelen 8,1 7,8 8,6 5,5 6,9 7,0 7,0 7,0 7,8 8,5Industrie : overige 8,3 8,9 10,3 8,6 6,1 6,9 7,8 7,4 7,0 7,4Drukkerijen en grafische bedrijven 6,0 8,1 9,4 6,7 3,3 5,1 7,0 7,8 5,3 6,1DETAILHANDEL 8,1 8,3 9,0 7,7 7,3 7,4 7,6 7,2 7,5 7,3Detailhandel excl.automobielsector 8,1 8,3 9,0 7,7 7,3 7,4 7,6 7,2 7,5 7,3HORECA 5,4 5,3 6,5 4,5 3,9 8,2 7,0 6,4 8,2 9,2Verschaffen van accommodatie 4,2 5,0 4,5 3,5 1,0 4,1 3,7 3,5 4,2 4,4Eet- en drinkgelegenheden 5,6 5,4 6,9 4,7 4,3 9,1 7,6 7,0 8,7 10,2GROOTHANDEL 7,8 8,6 9,2 7,7 6,3 6,8 7,3 6,6 6,4 6,6Groothandel excl.automobielsector 7,8 8,6 9,2 7,7 6,3 6,8 7,3 6,6 6,4 6,6AUTOMOBIEL 7,7 8,5 9,4 7,5 6,9 8,1 8,1 6,2 6,7 6,8Automobielsector 7,7 8,5 9,4 7,5 6,9 8,1 8,1 6,2 6,7 6,8TRANSPORT 8,0 9,5 10,8 8,3 5,2 6,5 7,5 7,8 8,2 8,7Vervoer te land, te water en lucht 7,6 9,4 10,9 7,7 4,7 6,2 7,0 7,4 8,2 8,4Vervoer logistiek 8,8 9,8 10,7 10,3 6,3 7,4 8,5 8,7 8,4 9,3

VLAANDEREN

61 KMO-Rapport België 2016

SOLVABILITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 66,9 66,2 65,8 65,6 65,5 66,4 66,6 63,7 63,7 62,2Financiële diensten : banken, holdings 63,3 64,4 58,0 58,5 57,9 55,0 55,1 55,1 54,9 52,4Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 60,9 59,2 59,6 57,3 58,5 60,1 59,9 57,2 60,2 58,6Zakelijke diensten 70,0 69,0 68,9 68,7 68,1 68,6 68,7 66,4 66,6 65,6Immobiliën 64,5 64,0 63,6 63,1 63,0 64,1 64,4 61,2 60,8 59,3Communicatie 69,1 67,9 68,8 69,0 70,2 71,0 69,6 67,0 68,5 65,4IT 59,6 58,3 58,0 57,6 57,6 59,2 60,3 56,3 56,5 54,1Handelsbemiddeling 69,6 69,4 69,1 69,3 69,7 70,0 70,3 68,1 67,8 67,0Diensten aan personen 73,0 73,3 73,8 75,0 76,5 78,4 79,0 77,7 77,4 75,8Maatschappelijke dienstverlening 75,1 71,4 71,6 72,1 72,4 73,1 75,1 74,5 73,9 69,8Kunst,amusement en recreatie 76,3 75,0 76,0 75,1 75,0 75,8 75,7 74,1 74,0 74,3BOUW 65,4 65,7 65,6 66,0 65,8 66,2 66,8 65,2 65,7 64,1Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 67,3 67,7 68,0 68,8 68,3 68,8 68,8 67,8 68,9 67,8Weg- en waterbouw 64,8 64,4 63,3 63,4 62,9 63,5 64,5 63,0 63,3 62,1Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 64,6 64,8 64,6 65,0 64,9 65,4 66,4 64,3 64,9 62,8INDUSTRIE 69,2 68,8 68,5 68,4 68,4 68,9 68,8 67,9 68,3 66,5Industrie : agro 78,9 77,7 78,5 79,3 80,0 79,8 79,6 78,7 78,4 75,6Industrie : voedingsmiddelen 70,4 70,3 71,5 71,6 71,3 72,3 72,4 71,8 73,0 70,8Industrie : overige 65,6 65,5 64,8 64,4 64,1 64,7 64,7 63,6 64,3 62,6Drukkerijen en grafische bedrijven 69,8 69,0 68,5 68,3 69,3 69,5 67,4 65,4 65,7 64,0DETAILHANDEL 73,5 73,0 72,7 73,4 73,7 74,0 73,9 73,0 73,5 72,5Detailhandel excl.automobielsector 73,5 73,0 72,7 73,4 73,7 74,0 73,9 73,0 73,5 72,5HORECA 82,2 83,0 83,3 84,3 85,8 84,5 83,5 82,9 82,1 80,4Verschaffen van accommodatie 76,6 75,1 74,4 75,8 78,7 77,4 77,9 77,4 78,6 76,1Eet- en drinkgelegenheden 82,8 83,9 84,2 85,0 86,6 85,1 84,0 83,3 82,6 80,7GROOTHANDEL 74,0 72,8 71,7 71,1 70,3 70,4 70,3 68,7 69,5 67,7Groothandel excl.automobielsector 74,0 72,8 71,7 71,1 70,3 70,4 70,3 68,7 69,5 67,7AUTOMOBIEL 72,4 71,9 71,9 71,7 70,5 70,8 70,3 70,0 71,0 68,9Automobielsector 72,4 71,9 71,9 71,7 70,5 70,8 70,3 70,0 71,0 68,9TRANSPORT 73,1 72,3 71,4 71,8 71,5 72,1 71,0 68,9 68,7 67,2Vervoer te land, te water en lucht 72,7 71,8 71,0 71,4 71,4 71,7 70,4 68,2 68,2 66,0Vervoer logistiek 74,3 73,8 72,6 72,5 71,6 73,2 71,9 70,2 69,4 69,6

VLAANDEREN

62 KMO-Rapport België 2016

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 33,5 34,2 34,6 34,9 35,0 34,0 33,8 36,7 36,8 38,2Financiële diensten : banken, holdings 36,7 36,5 42,1 42,8 42,2 45,5 45,0 45,4 45,1 49,0Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 39,1 40,8 40,4 42,7 41,5 39,9 40,1 42,9 40,4 41,7Zakelijke diensten 30,3 31,4 31,5 31,8 32,3 31,7 31,7 33,9 33,7 34,7Immobiliën 35,9 36,4 36,9 37,3 37,5 36,3 35,9 39,2 39,6 41,1Communicatie 31,3 32,3 31,9 31,2 30,3 29,0 30,5 33,4 31,8 34,8IT 40,9 42,0 42,4 42,9 42,7 41,3 40,1 44,2 43,9 46,1Handelsbemiddeling 30,9 31,2 31,6 31,1 30,8 30,8 30,2 32,2 32,4 33,3Diensten aan personen 27,2 26,8 26,5 25,2 23,5 21,9 21,4 22,5 22,8 24,4Maatschappelijke dienstverlening 22,2 24,6 26,0 26,5 27,3 24,7 20,6 24,7 23,9 27,3Kunst,amusement en recreatie 24,1 25,4 24,6 25,4 25,5 24,6 24,8 26,3 26,4 25,8BOUW 34,8 34,5 34,7 34,2 34,4 34,0 33,3 35,0 34,5 36,1Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 33,1 32,6 32,2 31,5 31,9 31,5 31,5 32,6 31,4 32,5Weg- en waterbouw 35,3 35,7 36,9 36,8 37,4 36,8 35,7 37,1 36,7 37,9Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 35,6 35,4 35,6 35,2 35,3 34,7 33,7 35,8 35,3 37,3INDUSTRIE 31,1 31,5 31,7 31,9 31,9 31,5 31,4 32,4 32,0 33,7Industrie : agro 21,2 22,5 21,6 20,9 20,2 20,3 20,5 21,4 21,8 24,4Industrie : voedingsmiddelen 29,9 30,0 28,8 28,6 28,9 28,1 27,8 28,3 27,2 29,5Industrie : overige 34,6 34,8 35,4 35,9 36,2 35,7 35,5 36,6 36,0 37,6Drukkerijen en grafische bedrijven 30,3 31,1 31,5 31,8 31,0 30,6 32,6 34,7 34,5 36,2DETAILHANDEL 26,8 27,2 27,6 27,0 26,6 26,2 26,3 27,3 26,7 27,7Detailhandel excl.automobielsector 26,8 27,2 27,6 27,0 26,6 26,2 26,3 27,3 26,7 27,7HORECA 18,1 17,3 17,1 16,1 14,5 15,8 16,9 17,4 18,3 19,9Verschaffen van accommodatie 23,4 25,0 25,8 24,5 21,6 23,2 22,2 22,8 21,5 23,9Eet- en drinkgelegenheden 17,6 16,4 16,2 15,3 13,8 15,2 16,3 16,9 17,9 19,6GROOTHANDEL 26,4 27,6 28,7 29,3 30,2 30,0 30,0 31,7 30,9 32,5Groothandel excl.automobielsector 26,4 27,6 28,7 29,3 30,2 30,0 30,0 31,7 30,9 32,5AUTOMOBIEL 27,9 28,3 28,3 28,5 29,7 29,6 29,9 30,3 29,5 31,3Automobielsector 27,9 28,3 28,3 28,5 29,7 29,6 29,9 30,3 29,5 31,3TRANSPORT 27,1 28,0 28,8 28,5 28,8 28,3 29,2 31,4 31,8 33,1Vervoer te land, te water en lucht 27,4 28,5 29,2 28,7 28,8 28,5 29,9 32,1 32,0 34,2Vervoer logistiek 26,1 26,7 27,8 27,7 28,8 27,3 28,3 30,1 31,1 30,5

VLAANDEREN

63 KMO-Rapport België 2016

DEKKING VREEMD VERMOGEN DOOR CASHFLOW, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 13,8 14,4 15,0 14,5 13,1 13,4 14,5 15,7 14,8 15,4Financiële diensten : banken, holdings 15,8 14,1 14,3 14,4 13,8 13,8 12,0 13,3 15,9 16,6Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 18,2 19,6 19,9 19,1 17,6 18,3 18,7 19,5 18,3 19,4Zakelijke diensten 14,5 15,0 15,6 15,0 13,4 14,0 15,2 15,9 15,0 16,3Immobiliën 11,5 11,8 12,6 12,2 11,5 11,4 12,4 14,0 13,0 13,2Communicatie 16,8 18,0 16,4 16,0 13,8 14,0 16,1 15,0 16,6 16,5IT 20,9 23,4 24,2 24,7 21,5 21,9 22,9 26,3 24,5 25,6Handelsbemiddeling 12,2 13,3 13,9 12,6 10,5 10,8 12,0 12,9 12,0 12,5Diensten aan personen 17,1 16,4 16,4 14,7 14,3 13,5 14,8 15,7 14,0 15,0Maatschappelijke dienstverlening 9,3 8,8 9,0 6,3 7,8 3,8 9,1 6,8 7,0 5,4Kunst,amusement en recreatie 14,3 15,4 14,9 14,6 12,8 13,5 14,2 14,7 14,1 13,3BOUW 18,2 18,4 19,8 19,3 18,3 18,2 18,4 18,1 16,4 17,5Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 12,6 12,2 12,6 11,0 10,6 10,7 10,3 10,2 9,6 10,3Weg- en waterbouw 21,5 23,1 26,1 24,3 23,0 20,9 23,0 23,2 19,8 19,8Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 20,4 20,9 22,5 22,2 21,0 21,0 21,2 21,0 19,1 20,3INDUSTRIE 15,1 15,3 15,9 14,5 13,4 14,2 14,4 14,8 13,9 14,8Industrie : agro 11,9 12,5 12,1 10,6 10,2 11,6 10,9 12,3 11,7 12,6Industrie : voedingsmiddelen 17,9 17,4 17,9 15,3 16,1 16,8 16,4 16,3 16,2 17,8Industrie : overige 15,0 15,2 16,4 15,4 13,8 14,2 14,8 14,9 14,2 15,0Drukkerijen en grafische bedrijven 18,6 19,2 19,6 17,2 14,0 15,9 16,7 17,8 15,4 16,7DETAILHANDEL 11,6 11,8 12,3 11,2 10,9 11,2 11,6 11,4 11,1 11,6Detailhandel excl.automobielsector 11,6 11,8 12,3 11,2 10,9 11,2 11,6 11,4 11,1 11,6HORECA 13,3 13,2 13,5 12,3 11,1 14,4 14,5 14,4 14,4 16,2Verschaffen van accommodatie 12,7 13,0 12,6 11,4 8,9 11,5 11,1 10,2 10,3 10,9Eet- en drinkgelegenheden 13,4 13,2 13,5 12,4 11,4 14,8 15,0 14,9 14,9 16,8GROOTHANDEL 9,0 9,6 10,1 9,4 8,7 9,1 9,5 9,3 8,6 9,3Groothandel excl.automobielsector 9,0 9,6 10,1 9,4 8,7 9,1 9,5 9,3 8,6 9,3AUTOMOBIEL 9,7 10,3 11,0 9,9 10,0 10,3 10,4 9,5 9,6 10,2Automobielsector 9,7 10,3 11,0 9,9 10,0 10,3 10,4 9,5 9,6 10,2TRANSPORT 19,1 20,6 22,2 20,7 18,1 18,7 19,7 20,5 19,8 21,6Vervoer te land, te water en lucht 22,4 23,8 25,9 23,8 21,1 21,8 22,9 23,5 23,1 24,8Vervoer logistiek 11,3 12,1 12,7 13,3 11,1 12,2 12,4 13,3 12,2 13,3

VLAANDEREN

64 KMO-Rapport België 2016

LIQUIDITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 1,19 1,22 1,24 1,24 1,24 1,22 1,21 1,27 1,26 1,30Financiële diensten : banken, holdings 1,23 1,20 1,31 1,18 1,19 1,21 1,32 1,36 1,38 1,54Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1,35 1,50 1,43 1,46 1,49 1,44 1,42 1,50 1,36 1,40Zakelijke diensten 1,17 1,19 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,24 1,23 1,27Immobiliën 1,12 1,15 1,18 1,19 1,19 1,17 1,16 1,22 1,20 1,24Communicatie 1,31 1,32 1,37 1,37 1,30 1,28 1,29 1,35 1,33 1,40IT 1,55 1,60 1,61 1,66 1,66 1,59 1,55 1,70 1,68 1,74Handelsbemiddeling 1,26 1,29 1,29 1,28 1,27 1,28 1,26 1,32 1,31 1,33Diensten aan personen 1,07 1,05 1,06 1,03 1,02 0,98 0,97 0,99 0,99 1,02Maatschappelijke dienstverlening 0,81 1,08 1,01 1,09 1,22 1,09 1,04 1,04 1,08 1,23Kunst,amusement en recreatie 0,98 0,95 1,00 1,01 0,97 0,95 0,99 1,02 1,04 1,04BOUW 1,45 1,46 1,47 1,47 1,47 1,45 1,43 1,47 1,45 1,49Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 1,39 1,38 1,37 1,37 1,38 1,36 1,36 1,37 1,36 1,38Weg- en waterbouw 1,43 1,43 1,46 1,48 1,50 1,49 1,46 1,45 1,45 1,50Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1,48 1,49 1,50 1,51 1,50 1,48 1,46 1,51 1,48 1,53INDUSTRIE 1,33 1,33 1,33 1,34 1,33 1,32 1,30 1,32 1,30 1,34Industrie : agro 1,04 1,06 1,04 1,02 1,00 1,00 1,01 1,02 1,01 1,04Industrie : voedingsmiddelen 1,15 1,14 1,15 1,14 1,13 1,10 1,10 1,07 1,08 1,12Industrie : overige 1,44 1,44 1,47 1,47 1,49 1,46 1,44 1,46 1,43 1,49Drukkerijen en grafische bedrijven 1,30 1,29 1,31 1,30 1,33 1,30 1,32 1,38 1,32 1,37DETAILHANDEL 1,32 1,33 1,34 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,27 1,30Detailhandel excl.automobielsector 1,32 1,33 1,34 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,27 1,30HORECA 0,74 0,74 0,74 0,72 0,68 0,72 0,73 0,73 0,76 0,79Verschaffen van accommodatie 0,66 0,64 0,66 0,62 0,61 0,61 0,58 0,62 0,59 0,63Eet- en drinkgelegenheden 0,76 0,75 0,75 0,73 0,69 0,72 0,74 0,74 0,77 0,80GROOTHANDEL 1,28 1,32 1,34 1,36 1,38 1,38 1,37 1,40 1,39 1,41Groothandel excl.automobielsector 1,28 1,32 1,34 1,36 1,38 1,38 1,37 1,40 1,39 1,41AUTOMOBIEL 1,32 1,32 1,32 1,33 1,36 1,35 1,35 1,36 1,33 1,37Automobielsector 1,32 1,32 1,32 1,33 1,36 1,35 1,35 1,36 1,33 1,37TRANSPORT 1,17 1,19 1,22 1,20 1,20 1,19 1,20 1,24 1,25 1,29Vervoer te land, te water en lucht 1,17 1,20 1,23 1,19 1,19 1,18 1,20 1,24 1,26 1,31Vervoer logistiek 1,16 1,18 1,21 1,22 1,21 1,21 1,20 1,25 1,23 1,24

VLAANDEREN

65 KMO-Rapport België 2016

FITO®-METER, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 0,5774 0,5792 0,5804 0,5808 0,5784 0,5793 0,5827 0,5849 0,5833 0,5849Financiële diensten : banken, holdings 0,5811 0,5811 0,5846 0,5785 0,5827 0,5841 0,5845 0,5846 0,5843 0,5921Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 0,5871 0,5898 0,5920 0,5875 0,5839 0,5877 0,5918 0,5916 0,5883 0,5919Zakelijke diensten 0,5736 0,5747 0,5768 0,5776 0,5737 0,5748 0,5783 0,5789 0,5768 0,5800Immobiliën 0,5812 0,5833 0,5833 0,5846 0,5840 0,5847 0,5881 0,5905 0,5890 0,5900Communicatie 0,5771 0,5781 0,5772 0,5729 0,5693 0,5715 0,5762 0,5759 0,5772 0,5782IT 0,5831 0,5873 0,5907 0,5919 0,5869 0,5882 0,5918 0,5970 0,5938 0,5947Handelsbemiddeling 0,5716 0,5728 0,5745 0,5710 0,5678 0,5686 0,5717 0,5735 0,5708 0,5727Diensten aan personen 0,5691 0,5684 0,5683 0,5654 0,5629 0,5623 0,5639 0,5674 0,5633 0,5669Maatschappelijke dienstverlening 0,5701 0,5680 0,5767 0,5586 0,5547 0,5456 0,5603 0,5650 0,5610 0,5516Kunst,amusement en recreatie 0,5671 0,5692 0,5704 0,5699 0,5655 0,5688 0,5710 0,5717 0,5721 0,5702BOUW 0,5749 0,5758 0,5784 0,5780 0,5768 0,5774 0,5789 0,5778 0,5751 0,5773Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 0,5694 0,5689 0,5694 0,5678 0,5665 0,5675 0,5674 0,5669 0,5660 0,5675Weg- en waterbouw 0,5759 0,5791 0,5850 0,5814 0,5785 0,5785 0,5802 0,5808 0,5753 0,5746Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 0,5770 0,5788 0,5821 0,5820 0,5802 0,5810 0,5829 0,5815 0,5785 0,5807INDUSTRIE 0,5706 0,5716 0,5727 0,5699 0,5676 0,5692 0,5713 0,5733 0,5715 0,5737Industrie : agro 0,5710 0,5732 0,5682 0,5630 0,5632 0,5651 0,5658 0,5721 0,5717 0,5734Industrie : voedingsmiddelen 0,5743 0,5727 0,5752 0,5687 0,5716 0,5721 0,5724 0,5720 0,5699 0,5754Industrie : overige 0,5694 0,5705 0,5733 0,5720 0,5686 0,5701 0,5728 0,5735 0,5719 0,5739Drukkerijen en grafische bedrijven 0,5715 0,5745 0,5750 0,5731 0,5669 0,5693 0,5735 0,5778 0,5707 0,5708DETAILHANDEL 0,5664 0,5675 0,5692 0,5658 0,5651 0,5659 0,5670 0,5663 0,5664 0,5676Detailhandel excl.automobielsector 0,5664 0,5675 0,5692 0,5658 0,5651 0,5659 0,5670 0,5663 0,5664 0,5676HORECA 0,5549 0,5534 0,5549 0,5510 0,5477 0,5564 0,5593 0,5589 0,5598 0,5642Verschaffen van accommodatie 0,5652 0,5633 0,5676 0,5604 0,5547 0,5623 0,5639 0,5608 0,5634 0,5676Eet- en drinkgelegenheden 0,5534 0,5521 0,5538 0,5497 0,5467 0,5559 0,5588 0,5586 0,5594 0,5636GROOTHANDEL 0,5621 0,5645 0,5666 0,5647 0,5624 0,5643 0,5658 0,5654 0,5638 0,5659Groothandel excl.automobielsector 0,5621 0,5645 0,5666 0,5647 0,5624 0,5643 0,5658 0,5654 0,5638 0,5659AUTOMOBIEL 0,5620 0,5641 0,5655 0,5624 0,5620 0,5655 0,5664 0,5638 0,5621 0,5655Automobielsector 0,5620 0,5641 0,5655 0,5624 0,5620 0,5655 0,5664 0,5638 0,5621 0,5655TRANSPORT 0,5697 0,5735 0,5762 0,5731 0,5685 0,5704 0,5725 0,5732 0,5734 0,5768Vervoer te land, te water en lucht 0,5714 0,5748 0,5784 0,5741 0,5696 0,5713 0,5739 0,5741 0,5754 0,5790Vervoer logistiek 0,5662 0,5694 0,5719 0,5707 0,5652 0,5679 0,5684 0,5707 0,5693 0,5725

VLAANDEREN

66 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN KLANTENKREDIET, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 56 56 55 54 55 56 53 52 53 54Financiële diensten : banken, holdings 78 82 88 83 118 94 88 90 85 66Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 50 54 46 53 53 58 50 40 41 38Zakelijke diensten 60 59 60 57 57 59 56 57 57 59Immobiliën 54 54 53 51 53 53 50 47 48 49Communicatie 67 72 69 69 66 72 72 71 71 78IT 63 63 64 61 62 64 61 56 62 64Handelsbemiddeling 54 54 49 51 53 53 52 52 44 49Diensten aan personen 37 37 36 36 30 32 30 27 35 39Maatschappelijke dienstverlening 41 28 34 24 33 26 36 40 42 28Kunst,amusement en recreatie 34 33 35 39 42 37 29 34 34 32BOUW 54 54 52 49 52 52 49 48 52 52Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 47 46 43 42 44 48 48 47 47 42Weg- en waterbouw 74 72 73 70 74 76 80 63 75 73Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 55 56 54 51 52 52 48 47 52 53INDUSTRIE 59 61 58 56 56 58 55 54 55 53Industrie : agro 40 36 38 42 41 45 41 47 47 41Industrie : voedingsmiddelen 36 40 39 40 40 41 38 38 40 39Industrie : overige 65 65 62 59 59 61 59 57 57 55Drukkerijen en grafische bedrijven 74 73 71 67 69 68 65 65 65 66DETAILHANDEL 14 16 17 16 18 17 16 15 17 16Detailhandel excl.automobielsector 14 16 17 16 18 17 16 15 17 16HORECA 11 10 9 9 11 11 9 10 13 12Verschaffen van accommodatie 16 16 18 21 17 19 17 20 27 15Eet- en drinkgelegenheden 10 9 8 8 9 10 8 8 11 11GROOTHANDEL 56 57 54 51 51 53 51 50 51 50Groothandel excl.automobielsector 56 57 54 51 51 53 51 50 51 50AUTOMOBIEL 28 27 26 24 25 26 25 25 23 23Automobielsector 28 27 26 24 25 26 25 25 23 23TRANSPORT 62 65 60 55 59 60 59 55 58 55Vervoer te land, te water en lucht 61 63 58 52 58 59 59 54 57 54Vervoer logistiek 65 68 68 58 62 61 59 57 58 58

VLAANDEREN

67 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN LEVERANCIERSKREDIET

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 45 45 44 43 43 44 40 36 45 49Financiële diensten : banken, holdings 39 55 65 76 66 47 69 52 59 57Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 45 41 36 43 35 38 37 35 37 57Zakelijke diensten 52 51 49 48 47 50 45 43 48 51Immobiliën 43 44 42 42 44 46 40 35 47 50Communicatie 60 59 52 54 51 55 58 51 58 67IT 40 39 40 34 35 36 30 29 40 49Handelsbemiddeling 42 46 41 40 38 40 40 36 39 39Diensten aan personen 30 33 33 37 32 33 32 27 29 33Maatschappelijke dienstverlening 64 64 67 54 64 63 51 42 63 79Kunst,amusement en recreatie 46 47 46 38 41 38 33 34 41 38BOUW 52 52 48 47 47 48 45 42 45 46Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 56 52 48 47 52 53 56 53 56 58Weg- en waterbouw 66 71 65 63 62 68 62 63 63 60Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 49 50 47 46 43 45 40 36 39 41INDUSTRIE 57 57 55 53 53 54 50 49 51 48Industrie : agro 56 54 55 58 60 50 45 51 56 45Industrie : voedingsmiddelen 38 41 42 43 40 43 40 41 40 36Industrie : overige 61 61 56 54 55 56 53 51 53 50Drukkerijen en grafische bedrijven 60 60 57 59 63 53 51 45 54 56DETAILHANDEL 29 30 30 30 29 29 29 27 27 27Detailhandel excl.automobielsector 29 30 30 30 29 29 29 27 27 27HORECA 27 27 26 26 25 26 24 23 25 24Verschaffen van accommodatie 41 38 41 40 40 45 41 42 46 42Eet- en drinkgelegenheden 26 26 25 24 24 24 23 22 24 23GROOTHANDEL 51 52 47 44 43 44 41 43 41 41Groothandel excl.automobielsector 51 52 47 44 43 44 41 43 41 41AUTOMOBIEL 35 36 34 34 35 34 34 34 35 36Automobielsector 35 36 34 34 35 34 34 34 35 36TRANSPORT 56 57 54 47 53 54 51 46 51 50Vervoer te land, te water en lucht 49 51 47 41 44 47 46 42 44 43Vervoer logistiek 69 66 67 57 62 65 59 53 59 59

VLAANDEREN

68 KMO-Rapport België 2016

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 13.035 14.312 14.750 15.224 12.874 12.429 13.048 11.011 9.885 11.000Financiële diensten : banken, holdings 28.749 33.397 32.728 36.842 29.303 29.425 29.284 24.535 23.020 25.706Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 14.597 14.273 16.171 14.910 14.283 10.994 15.176 13.390 12.787 16.171Zakelijke diensten 14.386 16.127 16.694 18.409 15.278 14.293 15.587 13.267 11.993 13.109Immobiliën 14.483 15.804 16.942 16.467 14.179 14.274 14.967 12.200 11.277 12.292Communicatie 12.187 12.414 12.002 11.415 9.280 9.546 9.717 8.466 7.377 7.714IT 8.473 9.439 9.248 9.778 8.055 7.171 7.895 6.798 5.659 6.193Handelsbemiddeling 10.200 12.213 11.395 12.173 10.104 10.690 11.242 9.036 7.732 9.064Diensten aan personen 11.987 11.607 13.500 15.000 12.343 10.276 10.320 8.579 8.600 9.530Maatschappelijke dienstverlening 7.064 14.894 13.047 8.911 8.236 10.136 28.400 17.994 11.255 16.159Kunst,amusement en recreatie 14.217 16.506 14.438 16.354 15.750 13.171 14.601 12.351 11.302 16.309BOUW 18.976 19.435 22.595 22.374 19.938 19.232 20.400 17.500 14.880 15.205Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 20.171 20.335 23.299 21.929 18.271 18.131 19.423 16.235 14.695 16.272Weg- en waterbouw 43.301 43.999 50.221 41.881 41.600 36.761 45.601 38.745 29.832 32.021Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 17.915 18.336 21.603 21.909 19.863 19.073 20.000 17.141 14.354 14.335INDUSTRIE 26.443 29.214 31.708 32.609 27.568 28.043 29.405 27.966 24.713 24.949Industrie : agro 26.443 30.300 36.172 34.876 32.052 34.541 33.877 34.322 31.636 31.170Industrie : voedingsmiddelen 29.502 31.668 29.833 34.891 29.440 28.000 31.535 29.594 25.949 25.805Industrie : overige 26.943 29.904 32.040 33.166 27.696 28.299 30.046 27.808 24.845 25.402Drukkerijen en grafische bedrijven 19.286 21.262 23.385 23.151 15.875 14.797 14.835 14.460 12.042 12.924DETAILHANDEL 11.662 12.734 13.485 13.660 12.326 12.087 12.526 11.601 10.258 11.005Detailhandel excl.automobielsector 11.662 12.734 13.485 13.660 12.326 12.087 12.526 11.601 10.258 11.005HORECA 10.094 10.938 11.000 10.914 10.372 10.058 11.458 9.945 9.354 10.186Verschaffen van accommodatie 30.458 33.037 32.802 30.312 28.432 26.498 27.710 27.263 24.728 26.319Eet- en drinkgelegenheden 8.959 9.658 9.643 9.708 9.304 8.904 10.281 8.688 8.398 9.060GROOTHANDEL 19.087 20.867 21.262 21.775 18.984 19.784 20.129 18.848 16.778 18.900Groothandel excl.automobielsector 19.087 20.867 21.262 21.775 18.984 19.784 20.129 18.848 16.778 18.900AUTOMOBIEL 18.052 19.730 20.614 21.412 19.357 19.294 22.526 21.236 18.251 18.856Automobielsector 18.052 19.730 20.614 21.412 19.357 19.294 22.526 21.236 18.251 18.856TRANSPORT 41.000 40.565 44.768 48.286 31.489 28.902 34.020 32.884 28.413 32.607Vervoer te land, te water en lucht 52.399 50.411 55.886 59.649 35.465 32.500 38.678 36.256 33.187 36.120Vervoer logistiek 24.845 26.245 26.630 25.936 22.832 22.399 24.002 25.423 19.855 24.567

VLAANDEREN

69 KMO-Rapport België 2016

BEDRIJFSRESULTAAT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 10.121 10.695 11.665 11.486 9.793 10.879 12.751 14.134 13.540 14.337Financiële diensten : banken, holdings 23.741 19.658 23.046 17.522 17.021 18.833 20.847 19.615 19.721 23.707Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 16.874 14.280 16.021 14.967 11.756 14.990 14.258 15.873 17.491 17.525Zakelijke diensten 8.813 8.576 9.739 9.406 7.435 8.388 10.177 11.139 10.259 11.303Immobiliën 13.154 14.091 15.109 15.404 14.086 15.029 17.259 19.306 18.846 19.506Communicatie 9.058 8.735 8.223 8.546 4.657 6.377 8.694 7.318 8.459 8.532IT 10.957 13.059 13.972 16.142 12.948 14.062 16.498 18.699 17.903 18.429Handelsbemiddeling 7.580 8.244 10.240 8.736 7.444 8.196 9.647 10.263 8.791 9.931Diensten aan personen 5.154 5.159 5.522 4.113 4.415 4.342 4.859 5.484 4.878 5.800Maatschappelijke dienstverlening 11.473 12.123 13.967 5.303 1.206 78 5.817 4.347 5.944 1.243Kunst,amusement en recreatie 4.943 4.746 5.206 4.481 3.085 3.913 4.820 5.966 5.168 5.530BOUW 11.549 12.291 14.263 13.901 12.364 12.672 13.940 12.440 11.072 12.299Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 11.297 11.798 12.922 11.952 10.381 10.716 10.480 10.457 9.440 11.540Weg- en waterbouw 19.241 22.821 23.850 22.511 18.155 17.791 22.133 19.587 15.792 14.583Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 11.377 12.124 14.413 14.183 12.847 13.102 14.675 12.805 11.440 12.471INDUSTRIE 14.244 15.365 16.063 13.736 10.757 12.982 14.389 15.114 14.085 15.375Industrie : agro 9.373 10.281 8.831 5.711 6.159 9.126 7.568 10.571 9.728 10.162Industrie : voedingsmiddelen 12.544 11.635 13.095 10.388 12.935 14.369 13.586 13.808 13.481 16.588Industrie : overige 17.883 19.275 21.666 19.281 13.228 15.533 18.980 18.674 17.218 18.829Drukkerijen en grafische bedrijven 9.686 10.500 11.844 9.699 5.766 7.043 8.738 9.900 7.277 8.276DETAILHANDEL 7.998 7.870 8.883 7.600 7.315 7.778 8.010 7.962 8.018 8.476Detailhandel excl.automobielsector 7.998 7.870 8.883 7.600 7.315 7.778 8.010 7.962 8.018 8.476HORECA 2.102 1.903 2.210 1.737 1.336 3.766 3.798 3.385 3.928 5.318Verschaffen van accommodatie 8.796 7.422 8.685 7.686 2.941 8.131 8.803 6.514 8.828 12.269Eet- en drinkgelegenheden 1.806 1.602 1.901 1.435 1.263 3.562 3.573 3.265 3.653 5.025GROOTHANDEL 13.912 14.475 16.164 14.650 12.398 13.793 15.349 15.177 14.134 15.779Groothandel excl.automobielsector 13.912 14.475 16.164 14.650 12.398 13.793 15.349 15.177 14.134 15.779AUTOMOBIEL 13.588 14.441 17.198 14.863 14.442 15.543 16.646 13.377 13.124 14.333Automobielsector 13.588 14.441 17.198 14.863 14.442 15.543 16.646 13.377 13.124 14.333TRANSPORT 10.583 13.081 15.191 12.162 7.671 9.823 11.443 11.655 12.671 14.659Vervoer te land, te water en lucht 9.551 12.180 14.507 10.966 6.833 9.002 10.396 10.742 11.974 13.724Vervoer logistiek 13.437 15.682 17.121 16.397 10.357 13.146 15.625 15.264 15.200 16.736

VLAANDEREN

70 KMO-Rapport België 2016

EIGEN VERMOGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 55.643 58.351 60.716 61.573 60.250 59.270 59.594 65.394 68.243 72.630Financiële diensten : banken, holdings 172.224 177.332 200.940 193.009 212.858 195.296 205.608 229.473 237.850 251.755Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 86.354 90.000 98.680 99.027 90.479 91.370 94.863 99.274 98.866 102.016Zakelijke diensten 49.976 52.745 55.253 54.954 51.942 53.214 53.713 57.164 56.834 60.045Immobiliën 74.678 78.396 82.055 83.925 84.179 83.474 83.414 93.240 99.817 107.833Communicatie 39.157 41.762 41.197 42.121 39.807 34.773 38.167 39.686 42.136 44.893IT 46.101 49.594 51.434 52.184 51.344 49.948 49.687 55.240 58.616 62.314Handelsbemiddeling 41.658 44.159 45.963 45.901 46.231 46.768 46.560 50.470 50.864 52.913Diensten aan personen 26.068 26.261 25.332 23.664 21.666 20.072 21.520 22.098 22.587 23.226Maatschappelijke dienstverlening 53.193 59.937 63.102 51.600 53.508 44.445 35.112 45.345 44.924 45.411Kunst,amusement en recreatie 28.435 29.744 28.676 28.352 26.351 27.005 28.460 30.180 31.856 32.962BOUW 61.775 64.192 66.502 67.104 65.720 66.071 66.460 66.997 64.730 69.088Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 75.139 81.682 83.594 82.570 82.112 84.413 84.922 85.389 80.582 85.926Weg- en waterbouw 116.967 117.988 121.168 120.669 112.181 106.379 110.435 109.185 98.605 110.204Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 54.843 57.440 59.341 60.117 59.437 59.049 60.179 60.877 59.417 63.282INDUSTRIE 99.052 102.203 103.637 106.190 104.508 105.066 108.546 110.268 107.294 118.059Industrie : agro 60.659 66.917 67.745 68.258 68.685 71.761 73.073 81.393 85.478 97.724Industrie : voedingsmiddelen 77.968 78.069 80.285 78.328 78.927 76.723 77.932 79.541 75.765 88.645Industrie : overige 132.065 135.178 137.767 139.472 135.924 135.304 138.519 139.363 137.086 149.166Drukkerijen en grafische bedrijven 68.014 68.916 67.805 67.967 66.053 64.780 66.653 66.753 61.741 64.518DETAILHANDEL 44.723 45.420 46.749 47.198 45.742 45.866 46.736 48.744 49.057 51.963Detailhandel excl.automobielsector 44.723 45.420 46.749 47.198 45.742 45.866 46.736 48.744 49.057 51.963HORECA 14.558 14.655 15.084 14.336 13.530 14.782 16.361 17.000 17.471 19.433Verschaffen van accommodatie 72.323 76.948 83.135 79.191 69.225 73.738 71.304 71.967 74.899 79.891Eet- en drinkgelegenheden 12.928 13.053 13.139 12.390 11.877 13.309 14.833 15.285 15.855 17.889GROOTHANDEL 86.808 93.555 99.896 101.884 103.964 108.163 113.229 120.184 117.669 129.767Groothandel excl.automobielsector 86.808 93.555 99.896 101.884 103.964 108.163 113.229 120.184 117.669 129.767AUTOMOBIEL 82.249 87.547 93.283 94.491 95.925 99.938 102.746 106.086 99.007 109.669Automobielsector 82.249 87.547 93.283 94.491 95.925 99.938 102.746 106.086 99.007 109.669TRANSPORT 73.000 77.363 81.068 78.755 74.164 75.479 77.969 81.730 81.417 91.272Vervoer te land, te water en lucht 68.470 72.061 75.555 72.974 67.343 68.513 71.115 72.365 74.971 85.027Vervoer logistiek 87.212 89.361 96.356 97.819 89.917 92.359 98.199 103.766 97.067 106.557

VLAANDEREN

71 KMO-Rapport België 2016

PRODUCTIVITEIT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN VERHOUDING TOT DE PERSONEELSKOSTEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 149 151 153 145 139 142 144 141 142 142Financiële diensten : banken, holdings 225 212 173 162 148 141 139 192 154 152Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 186 169 155 146 127 152 130 127 128 141Zakelijke diensten 146 147 147 141 135 143 142 136 140 139Immobiliën 175 177 185 166 156 153 163 170 165 159Communicatie 152 170 172 148 149 146 160 159 145 145IT 130 134 134 135 135 136 136 132 137 139Handelsbemiddeling 155 151 150 140 140 146 150 145 138 144Diensten aan personen 137 139 140 129 128 122 124 123 122 124Maatschappelijke dienstverlening 119 119 117 115 112 105 109 112 109 110Kunst,amusement en recreatie 182 188 208 182 182 163 166 178 170 170BOUW 144 148 150 150 148 154 159 156 154 161Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 146 152 167 149 152 168 185 174 182 186Weg- en waterbouw 138 139 154 147 153 134 182 150 145 145Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 143 147 147 150 147 152 153 151 150 157INDUSTRIE 141 141 143 140 133 139 137 137 135 138Industrie : agro 145 135 175 148 146 117 139 144 116 153Industrie : voedingsmiddelen 136 142 149 142 141 137 131 131 134 130Industrie : overige 141 140 141 139 132 140 139 138 134 138Drukkerijen en grafische bedrijven 151 146 140 139 139 137 137 147 142 142DETAILHANDEL 145 144 149 141 140 141 141 140 136 140Detailhandel excl.automobielsector 145 144 149 141 140 141 141 140 136 140HORECA 130 133 134 128 125 134 130 127 128 130Verschaffen van accommodatie 156 168 171 168 150 162 168 154 156 165Eet- en drinkgelegenheden 128 132 131 126 124 132 129 125 127 128GROOTHANDEL 151 157 157 149 146 153 147 144 143 146Groothandel excl.automobielsector 151 157 157 149 146 153 147 144 143 146AUTOMOBIEL 138 146 142 139 138 140 145 135 136 140Automobielsector 138 146 142 139 138 140 145 135 136 140TRANSPORT 144 146 144 146 144 155 147 139 143 140Vervoer te land, te water en lucht 142 145 142 144 140 149 143 136 138 137Vervoer logistiek 151 150 156 150 158 170 159 163 158 149

Financiële ratio’s van de Brusselse KMO ondernemingen BRUSSEL

72 KMO-Rapport België 2016

NETTORENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN NA BELASTINGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 7,6 8,2 9,1 7,5 6,3 7,6 8,9 9,3 8,7 8,5Financiële diensten : banken, holdings 6,8 4,9 4,5 4,6 4,8 4,3 5,3 5,0 4,4 4,2Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 10,0 8,6 9,3 4,9 4,3 5,5 6,8 5,2 6,1 5,7Zakelijke diensten 7,7 8,5 9,7 7,3 5,8 7,0 8,1 7,4 7,6 8,2Immobiliën 7,6 8,0 8,7 7,1 6,1 7,7 8,9 9,8 9,2 8,7Communicatie 6,3 8,5 8,5 7,2 4,4 6,0 8,1 8,4 5,8 5,5IT 10,2 11,9 12,7 14,1 11,5 14,5 15,7 16,5 16,1 14,0Handelsbemiddeling 4,9 7,7 7,7 5,7 5,9 6,6 6,8 7,4 6,2 7,1Diensten aan personen 5,0 3,1 6,7 3,5 4,1 3,1 5,1 6,0 3,9 5,0Maatschappelijke dienstverlening 7,2 1,5 6,8 11,6 3,8 0,7 7,9 10,9 4,5 2,5Kunst,amusement en recreatie 7,6 9,0 7,8 7,7 5,5 7,3 5,8 8,4 8,2 8,8BOUW 8,5 9,4 10,8 10,0 8,1 9,1 10,3 10,5 10,1 10,6Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 5,5 5,0 4,9 4,3 3,5 5,5 6,2 5,6 5,2 6,9Weg- en waterbouw 12,2 8,3 12,4 9,4 8,6 5,4 10,8 11,3 9,3 5,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 10,0 11,8 13,9 12,8 10,3 11,0 12,3 13,1 13,0 12,3INDUSTRIE 5,3 5,9 7,1 5,6 3,8 5,2 6,0 5,7 4,8 6,7Industrie : agro 1,0 2,7 3,6 2,0 0,8 0,7 1,4 3,3 1,1 3,0Industrie : voedingsmiddelen 5,6 8,4 7,4 6,4 6,4 6,4 6,4 8,8 9,3 11,0Industrie : overige 5,5 6,1 8,3 6,1 4,2 5,8 7,0 5,3 4,4 6,4Drukkerijen en grafische bedrijven 4,8 4,2 4,4 3,5 1,0 3,2 4,1 6,1 6,7 7,0DETAILHANDEL 4,6 5,5 6,6 6,0 5,3 5,3 5,8 5,7 6,4 7,7Detailhandel excl.automobielsector 4,6 5,5 6,6 6,0 5,3 5,3 5,8 5,7 6,4 7,7HORECA 3,9 4,9 5,2 3,6 3,2 7,0 5,1 4,9 5,4 8,4Verschaffen van accommodatie 3,8 2,3 4,3 1,7 -1,1 1,1 2,5 -0,4 0,9 2,2Eet- en drinkgelegenheden 4,0 5,1 5,2 3,7 3,7 7,3 5,5 5,7 5,9 9,1GROOTHANDEL 5,7 6,9 7,6 5,3 5,0 6,3 6,5 5,6 5,2 6,0Groothandel excl.automobielsector 5,7 6,9 7,6 5,3 5,0 6,3 6,5 5,6 5,2 6,0AUTOMOBIEL 4,0 5,5 4,2 3,8 4,9 5,7 6,0 5,6 4,7 4,4Automobielsector 4,0 5,5 4,2 3,8 4,9 5,7 6,0 5,6 4,7 4,4TRANSPORT 5,7 7,8 8,0 7,3 5,0 8,1 6,3 6,0 7,4 8,0Vervoer te land, te water en lucht 4,8 7,0 7,2 6,0 4,7 7,5 5,7 6,6 7,5 8,1Vervoer logistiek 7,3 8,8 9,6 11,3 7,8 9,4 7,8 5,1 7,2 7,9

BRUSSEL

73 KMO-Rapport België 2016

SOLVABILITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 71,9 71,1 70,9 71,2 71,3 71,7 70,9 68,3 69,3 68,1Financiële diensten : banken, holdings 73,4 68,8 72,3 67,6 68,8 71,2 71,8 66,4 64,2 64,2Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 71,5 63,8 64,2 56,5 63,2 61,6 66,3 64,0 63,0 59,4Zakelijke diensten 71,0 69,9 69,6 69,4 69,8 69,8 68,2 67,8 68,7 67,3Immobiliën 71,8 70,5 70,1 71,0 71,0 72,1 71,3 67,2 68,8 67,4Communicatie 75,6 74,7 73,7 73,4 75,1 75,4 72,5 74,1 73,1 71,3IT 68,9 66,4 67,1 65,9 64,2 65,7 63,7 58,7 59,0 59,6Handelsbemiddeling 73,5 74,6 74,4 77,0 76,1 77,0 78,1 78,1 78,5 78,5Diensten aan personen 79,2 78,0 79,9 81,6 83,7 85,1 82,5 83,8 85,0 84,3Maatschappelijke dienstverlening 80,0 85,6 87,7 79,2 83,8 81,9 75,3 77,0 80,8 75,1Kunst,amusement en recreatie 77,4 79,5 78,8 77,5 76,9 78,7 79,2 77,5 76,9 73,5BOUW 70,8 70,5 70,9 71,1 69,8 69,4 68,0 66,9 66,8 65,1Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 73,5 74,3 74,1 75,8 75,6 75,0 74,6 72,3 72,2 70,1Weg- en waterbouw 68,4 75,6 68,9 73,0 70,8 68,7 66,3 56,0 59,0 61,2Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 69,9 68,7 69,6 69,2 68,3 67,4 65,8 64,7 65,0 63,4INDUSTRIE 68,1 67,4 67,3 68,4 69,7 68,9 68,7 67,2 67,9 67,6Industrie : agro 47,8 53,0 61,5 55,2 54,1 51,7 52,8 46,0 53,3 53,9Industrie : voedingsmiddelen 74,3 70,7 71,9 73,6 74,1 76,1 76,4 76,1 72,4 70,2Industrie : overige 66,9 66,1 65,1 66,5 68,0 66,9 67,4 65,8 66,7 65,2Drukkerijen en grafische bedrijven 72,8 70,4 72,7 74,2 74,3 72,3 68,1 68,2 69,2 72,1DETAILHANDEL 77,6 78,1 78,5 78,2 78,2 79,3 79,2 78,2 79,7 78,5Detailhandel excl.automobielsector 77,6 78,1 78,5 78,2 78,2 79,3 79,2 78,2 79,7 78,5HORECA 82,7 83,0 84,4 85,7 87,4 86,0 84,4 87,0 87,4 84,3Verschaffen van accommodatie 81,7 81,2 83,1 81,7 81,9 81,9 80,6 83,6 86,2 83,5Eet- en drinkgelegenheden 82,7 83,1 84,4 86,0 87,8 86,1 84,4 87,7 87,5 84,4GROOTHANDEL 76,5 75,7 75,0 75,3 74,7 74,2 73,2 72,2 73,2 72,8Groothandel excl.automobielsector 76,5 75,7 75,0 75,3 74,7 74,2 73,2 72,2 73,2 72,8AUTOMOBIEL 80,3 78,1 79,2 80,6 81,9 79,4 78,7 78,3 80,3 78,2Automobielsector 80,3 78,1 79,2 80,6 81,9 79,4 78,7 78,3 80,3 78,2TRANSPORT 72,1 73,3 73,4 75,3 76,1 74,2 71,6 70,5 70,0 67,0Vervoer te land, te water en lucht 71,4 71,9 72,6 75,9 77,2 74,9 73,1 69,2 70,2 64,7Vervoer logistiek 76,1 76,7 76,2 71,7 74,0 72,4 69,2 72,5 69,3 70,1

BRUSSEL

74 KMO-Rapport België 2016

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 28,7 29,6 29,7 29,5 29,5 28,8 29,7 32,2 31,3 32,4Financiële diensten : banken, holdings 26,7 29,5 27,3 32,4 28,1 28,5 26,2 33,6 38,2 36,8Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 31,1 36,2 35,8 45,0 38,2 40,4 35,1 36,0 38,6 40,6Zakelijke diensten 29,6 30,6 30,8 31,2 31,0 30,7 32,4 32,8 32,2 33,1Immobiliën 29,1 30,2 30,5 29,7 29,8 28,5 29,0 33,1 31,7 33,0Communicatie 25,3 25,8 26,5 26,7 25,0 24,9 27,8 26,6 27,6 29,0IT 31,6 34,1 33,5 34,5 36,2 34,7 36,6 41,5 41,4 40,9Handelsbemiddeling 28,1 25,7 26,1 23,5 24,5 24,0 22,2 22,9 22,1 22,0Diensten aan personen 21,0 22,5 20,8 19,3 17,1 15,8 17,8 16,5 15,3 16,1Maatschappelijke dienstverlening 15,3 14,4 10,1 20,7 12,0 17,4 22,2 21,7 17,6 24,2Kunst,amusement en recreatie 22,6 20,5 21,5 22,5 23,1 21,2 21,1 22,6 23,3 26,7BOUW 29,9 29,9 29,6 29,5 30,5 31,1 32,3 33,7 33,7 35,2Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 27,1 26,3 26,5 24,6 24,9 25,2 25,4 28,3 28,5 29,9Weg- en waterbouw 30,8 24,0 30,1 26,6 29,2 31,3 31,5 42,5 40,3 38,8Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 30,7 31,8 31,1 31,5 32,3 33,0 34,4 36,1 35,5 37,0INDUSTRIE 32,4 32,8 33,1 32,2 31,3 31,6 31,5 33,5 32,6 33,2Industrie : agro 50,1 46,0 37,9 43,6 44,2 46,5 44,6 51,4 46,5 40,3Industrie : voedingsmiddelen 25,7 29,4 28,1 26,2 26,8 23,9 23,3 23,9 27,6 29,8Industrie : overige 33,3 34,1 35,1 33,8 32,7 33,4 32,6 34,5 34,1 35,5Drukkerijen en grafische bedrijven 27,2 29,4 27,3 25,8 25,7 27,7 31,9 31,6 30,8 27,9DETAILHANDEL 22,9 22,9 22,1 22,3 22,5 21,5 21,2 22,6 20,9 22,1Detailhandel excl.automobielsector 22,9 22,9 22,1 22,3 22,5 21,5 21,2 22,6 20,9 22,1HORECA 18,5 17,9 16,6 15,0 13,1 14,6 16,3 13,7 13,6 15,9Verschaffen van accommodatie 18,2 18,6 16,9 18,0 17,3 18,3 17,7 15,7 13,1 15,7Eet- en drinkgelegenheden 18,5 17,8 16,5 14,6 12,8 14,5 16,2 13,5 13,6 15,9GROOTHANDEL 24,4 25,0 25,4 25,1 25,8 26,5 27,3 28,2 27,0 27,9Groothandel excl.automobielsector 24,4 25,0 25,4 25,1 25,8 26,5 27,3 28,2 27,0 27,9AUTOMOBIEL 21,4 22,5 21,3 19,9 19,4 21,0 22,0 22,2 20,6 23,4Automobielsector 21,4 22,5 21,3 19,9 19,4 21,0 22,0 22,2 20,6 23,4TRANSPORT 28,6 27,7 27,5 25,5 24,7 26,7 29,5 30,8 31,1 34,0Vervoer te land, te water en lucht 28,9 29,1 28,3 24,4 23,4 25,5 28,9 31,2 31,0 36,5Vervoer logistiek 25,5 23,9 26,0 29,6 26,2 28,7 31,0 28,2 31,1 29,9

BRUSSEL

75 KMO-Rapport België 2016

DEKKING VREEMD VERMOGEN DOOR CASHFLOW, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 9,5 10,0 10,7 9,3 8,3 9,4 10,5 11,2 10,0 10,5Financiële diensten : banken, holdings 6,0 5,4 5,7 4,7 5,0 4,0 6,2 4,5 3,2 6,5Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 9,3 7,0 10,0 9,6 7,2 9,4 9,1 8,2 9,9 10,2Zakelijke diensten 10,3 10,8 11,6 9,9 8,6 10,1 11,6 11,5 10,6 10,8Immobiliën 8,2 8,8 9,3 8,0 7,1 8,0 9,0 10,8 9,0 9,7Communicatie 10,3 10,4 10,4 10,1 8,8 8,3 11,6 10,5 10,0 9,6IT 11,6 13,0 13,6 16,1 12,8 15,3 16,1 19,1 19,1 17,9Handelsbemiddeling 5,6 6,5 6,3 6,0 6,1 5,7 6,5 5,6 4,7 6,1Diensten aan personen 11,5 11,0 13,0 7,5 8,6 8,2 9,4 8,8 7,9 9,7Maatschappelijke dienstverlening 9,0 10,4 2,4 10,2 7,3 2,7 6,7 4,8 3,9 5,4Kunst,amusement en recreatie 12,6 11,0 14,0 12,2 8,8 10,5 8,9 10,4 10,6 10,8BOUW 11,3 11,7 13,2 12,4 12,1 13,4 14,4 14,6 14,2 14,6Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 5,2 5,4 4,8 3,8 4,1 5,1 6,1 6,4 5,7 7,1Weg- en waterbouw 11,5 7,8 11,7 12,5 12,2 11,9 22,8 16,3 10,9 9,4Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 15,3 15,5 18,0 16,5 16,5 17,6 18,1 19,1 18,2 19,0INDUSTRIE 10,5 11,2 11,6 10,2 8,3 9,2 9,7 10,9 9,2 11,0Industrie : agro 4,4 5,1 9,9 8,8 3,6 2,1 8,5 11,8 6,4 13,9Industrie : voedingsmiddelen 14,3 14,3 14,0 12,3 13,9 13,5 12,6 14,5 15,9 16,0Industrie : overige 9,4 10,6 11,2 9,2 7,8 9,0 9,2 8,7 7,8 9,1Drukkerijen en grafische bedrijven 13,5 13,5 12,6 10,9 7,6 7,9 9,7 12,4 10,2 10,9DETAILHANDEL 6,2 7,0 7,1 7,0 6,2 6,5 7,0 6,9 6,3 7,5Detailhandel excl.automobielsector 6,2 7,0 7,1 7,0 6,2 6,5 7,0 6,9 6,3 7,5HORECA 8,9 9,7 9,1 7,7 6,1 10,4 9,6 7,7 8,2 10,4Verschaffen van accommodatie 8,6 7,6 8,4 7,2 2,3 4,8 6,3 4,5 4,9 7,4Eet- en drinkgelegenheden 9,0 9,8 9,1 7,7 6,4 10,8 9,8 8,1 8,7 10,9GROOTHANDEL 6,0 6,4 6,8 5,9 5,5 6,6 6,3 5,7 5,5 6,5Groothandel excl.automobielsector 6,0 6,4 6,8 5,9 5,5 6,6 6,3 5,7 5,5 6,5AUTOMOBIEL 4,7 6,3 5,3 3,7 4,7 5,1 6,5 5,4 5,1 4,9Automobielsector 4,7 6,3 5,3 3,7 4,7 5,1 6,5 5,4 5,1 4,9TRANSPORT 15,8 17,4 17,8 18,5 15,6 18,3 18,3 18,2 20,3 19,5Vervoer te land, te water en lucht 18,4 20,1 19,8 20,4 16,9 21,8 20,9 20,4 21,9 23,9Vervoer logistiek 10,8 10,4 12,5 12,3 12,6 11,0 12,0 13,1 14,6 12,2

BRUSSEL

76 KMO-Rapport België 2016

LIQUIDITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 1,17 1,19 1,21 1,22 1,21 1,20 1,22 1,28 1,26 1,27Financiële diensten : banken, holdings 1,20 1,20 1,18 1,31 1,36 1,35 1,35 1,34 1,46 1,50Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1,30 1,47 1,36 1,50 1,37 1,38 1,31 1,44 1,42 1,52Zakelijke diensten 1,21 1,25 1,25 1,26 1,24 1,24 1,29 1,29 1,28 1,30Immobiliën 1,12 1,14 1,19 1,19 1,18 1,18 1,16 1,27 1,24 1,25Communicatie 1,19 1,16 1,16 1,18 1,18 1,16 1,19 1,22 1,22 1,21IT 1,26 1,31 1,32 1,39 1,40 1,42 1,45 1,58 1,56 1,62Handelsbemiddeling 1,24 1,20 1,24 1,19 1,21 1,19 1,18 1,19 1,19 1,15Diensten aan personen 0,98 0,97 0,89 0,83 0,85 0,82 0,85 0,86 0,81 0,78Maatschappelijke dienstverlening 0,69 0,75 0,82 0,85 0,79 0,74 0,71 0,86 0,81 0,96Kunst,amusement en recreatie 1,06 1,03 1,05 1,02 1,05 1,02 1,01 1,03 1,07 1,10BOUW 1,30 1,32 1,31 1,31 1,32 1,36 1,40 1,43 1,43 1,47Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 1,20 1,22 1,22 1,18 1,18 1,20 1,22 1,32 1,31 1,37Weg- en waterbouw 1,40 1,15 1,26 1,21 1,35 1,35 1,34 1,69 1,57 1,57Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1,36 1,36 1,37 1,35 1,38 1,39 1,46 1,47 1,46 1,50INDUSTRIE 1,31 1,29 1,28 1,30 1,28 1,29 1,30 1,32 1,29 1,28Industrie : agro 1,23 1,30 1,23 1,28 1,36 1,26 1,39 1,38 1,18 1,19Industrie : voedingsmiddelen 1,03 1,05 1,03 0,98 0,99 0,96 0,94 1,02 1,04 1,07Industrie : overige 1,38 1,37 1,40 1,38 1,38 1,38 1,39 1,41 1,37 1,38Drukkerijen en grafische bedrijven 1,23 1,20 1,19 1,24 1,19 1,20 1,25 1,28 1,27 1,16DETAILHANDEL 1,17 1,17 1,16 1,17 1,19 1,16 1,16 1,18 1,14 1,15Detailhandel excl.automobielsector 1,17 1,17 1,16 1,17 1,19 1,16 1,16 1,18 1,14 1,15HORECA 0,73 0,70 0,72 0,69 0,69 0,71 0,71 0,69 0,69 0,75Verschaffen van accommodatie 0,60 0,65 0,72 0,79 0,73 0,76 0,65 0,60 0,55 0,53Eet- en drinkgelegenheden 0,73 0,71 0,71 0,69 0,69 0,71 0,71 0,69 0,70 0,76GROOTHANDEL 1,25 1,26 1,27 1,27 1,26 1,27 1,29 1,28 1,27 1,27Groothandel excl.automobielsector 1,25 1,26 1,27 1,27 1,26 1,27 1,29 1,28 1,27 1,27AUTOMOBIEL 1,14 1,20 1,18 1,12 1,14 1,14 1,18 1,15 1,12 1,13Automobielsector 1,14 1,20 1,18 1,12 1,14 1,14 1,18 1,15 1,12 1,13TRANSPORT 1,05 1,09 1,12 1,07 1,04 1,09 1,10 1,10 1,12 1,15Vervoer te land, te water en lucht 1,01 1,05 1,09 1,02 0,98 1,03 1,03 1,05 1,09 1,15Vervoer logistiek 1,10 1,14 1,16 1,15 1,15 1,24 1,20 1,15 1,18 1,14

BRUSSEL

77 KMO-Rapport België 2016

FITO®-METER, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 0,5633 0,5652 0,5669 0,5650 0,5618 0,5650 0,5690 0,5709 0,5679 0,5702Financiële diensten : banken, holdings 0,5579 0,5587 0,5587 0,5503 0,5487 0,5544 0,5579 0,5554 0,5515 0,5494Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 0,5707 0,5673 0,5716 0,5668 0,5650 0,5676 0,5737 0,5657 0,5700 0,5717Zakelijke diensten 0,5655 0,5672 0,5691 0,5660 0,5628 0,5670 0,5701 0,5699 0,5678 0,5691Immobiliën 0,5672 0,5690 0,5709 0,5687 0,5660 0,5689 0,5743 0,5778 0,5737 0,5761Communicatie 0,5576 0,5610 0,5608 0,5581 0,5526 0,5590 0,5643 0,5659 0,5597 0,5581IT 0,5599 0,5637 0,5675 0,5735 0,5691 0,5735 0,5783 0,5814 0,5804 0,5810Handelsbemiddeling 0,5519 0,5554 0,5551 0,5520 0,5489 0,5507 0,5546 0,5536 0,5488 0,5508Diensten aan personen 0,5483 0,5489 0,5522 0,5398 0,5349 0,5336 0,5363 0,5324 0,5255 0,5389Maatschappelijke dienstverlening 0,5412 0,5271 0,5327 0,5539 0,5431 0,5437 0,5521 0,5577 0,5521 0,5484Kunst,amusement en recreatie 0,5634 0,5632 0,5689 0,5641 0,5550 0,5602 0,5574 0,5646 0,5629 0,5677BOUW 0,5633 0,5658 0,5672 0,5659 0,5652 0,5688 0,5717 0,5738 0,5713 0,5732Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 0,5527 0,5566 0,5537 0,5487 0,5479 0,5554 0,5627 0,5639 0,5592 0,5630Weg- en waterbouw 0,5607 0,5573 0,5518 0,5621 0,5538 0,5625 0,5805 0,5696 0,5634 0,5649Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 0,5684 0,5698 0,5732 0,5713 0,5717 0,5738 0,5749 0,5777 0,5760 0,5769INDUSTRIE 0,5593 0,5591 0,5624 0,5567 0,5534 0,5574 0,5592 0,5618 0,5544 0,5619Industrie : agro 0,5754 0,5695 0,5686 0,5627 0,5612 0,5580 0,5744 0,5757 0,5689 0,5785Industrie : voedingsmiddelen 0,5566 0,5602 0,5626 0,5534 0,5574 0,5544 0,5510 0,5591 0,5511 0,5630Industrie : overige 0,5585 0,5586 0,5632 0,5569 0,5522 0,5584 0,5594 0,5594 0,5538 0,5598Drukkerijen en grafische bedrijven 0,5622 0,5562 0,5574 0,5553 0,5489 0,5541 0,5592 0,5673 0,5567 0,5612DETAILHANDEL 0,5499 0,5506 0,5509 0,5492 0,5476 0,5472 0,5498 0,5506 0,5481 0,5526Detailhandel excl.automobielsector 0,5499 0,5506 0,5509 0,5492 0,5476 0,5472 0,5498 0,5506 0,5481 0,5526HORECA 0,5340 0,5364 0,5362 0,5312 0,5241 0,5369 0,5372 0,5310 0,5340 0,5412Verschaffen van accommodatie 0,5506 0,5499 0,5526 0,5540 0,5370 0,5423 0,5512 0,5430 0,5425 0,5551Eet- en drinkgelegenheden 0,5313 0,5359 0,5348 0,5295 0,5232 0,5360 0,5360 0,5302 0,5329 0,5403GROOTHANDEL 0,5538 0,5545 0,5562 0,5533 0,5515 0,5541 0,5555 0,5525 0,5519 0,5534Groothandel excl.automobielsector 0,5538 0,5545 0,5562 0,5533 0,5515 0,5541 0,5555 0,5525 0,5519 0,5534AUTOMOBIEL 0,5444 0,5470 0,5448 0,5405 0,5387 0,5442 0,5472 0,5408 0,5412 0,5406Automobielsector 0,5444 0,5470 0,5448 0,5405 0,5387 0,5442 0,5472 0,5408 0,5412 0,5406TRANSPORT 0,5578 0,5616 0,5640 0,5606 0,5578 0,5632 0,5654 0,5635 0,5667 0,5685Vervoer te land, te water en lucht 0,5587 0,5623 0,5644 0,5622 0,5576 0,5642 0,5666 0,5654 0,5667 0,5690Vervoer logistiek 0,5558 0,5584 0,5624 0,5555 0,5591 0,5610 0,5623 0,5578 0,5654 0,5678

BRUSSEL

78 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN KLANTENKREDIET, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 63 65 63 61 63 64 60 56 58 58Financiële diensten : banken, holdings 106 109 76 84 104 71 78 95 104 69Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 61 56 70 61 49 57 57 46 73 55Zakelijke diensten 67 69 67 65 66 67 66 60 60 61Immobiliën 58 61 59 58 64 63 57 55 57 58Communicatie 83 80 86 88 88 87 79 86 78 76IT 63 66 65 59 62 61 60 55 60 60Handelsbemiddeling 63 65 62 57 57 62 63 55 54 48Diensten aan personen 21 24 22 21 27 24 16 21 27 23Maatschappelijke dienstverlening 21 29 33 44 39 37 35 29 31 30Kunst,amusement en recreatie 38 57 38 52 39 48 40 33 46 40BOUW 55 58 56 54 51 55 54 50 55 51Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 58 61 56 50 47 63 58 53 52 52Weg- en waterbouw 79 65 73 89 53 59 55 49 61 60Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 53 57 55 54 52 53 53 49 55 50INDUSTRIE 65 62 64 59 60 58 57 56 56 50Industrie : agro 37 102 28 36 58 73 65 52 22 28Industrie : voedingsmiddelen 31 27 35 30 28 29 26 33 35 34Industrie : overige 67 63 63 57 61 58 57 58 60 57Drukkerijen en grafische bedrijven 82 93 92 78 81 71 71 76 62 52DETAILHANDEL 16 18 17 18 18 19 17 18 17 16Detailhandel excl.automobielsector 16 18 17 18 18 19 17 18 17 16HORECA 10 11 12 13 13 13 11 12 12 11Verschaffen van accommodatie 18 16 21 23 19 18 15 19 14 11Eet- en drinkgelegenheden 9 11 11 12 12 11 10 11 11 11GROOTHANDEL 55 57 57 53 51 53 54 53 52 50Groothandel excl.automobielsector 55 57 57 53 51 53 54 53 52 50AUTOMOBIEL 24 24 28 26 23 25 23 24 24 24Automobielsector 24 24 28 26 23 25 23 24 24 24TRANSPORT 57 60 52 56 58 56 49 51 49 52Vervoer te land, te water en lucht 54 56 52 59 57 61 48 49 49 52Vervoer logistiek 69 67 52 48 59 49 53 58 48 49

BRUSSEL

79 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN LEVERANCIERSKREDIET

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 56 59 57 56 54 56 51 47 52 53Financiële diensten : banken, holdings 79 70 58 59 44 70 53 73 78 68Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 78 92 118 73 64 43 53 49 54 67Zakelijke diensten 57 60 58 56 54 57 51 51 50 53Immobiliën 60 64 60 64 64 66 58 53 63 64Communicatie 80 89 87 71 68 68 60 67 85 69IT 47 51 49 48 45 45 41 28 41 42Handelsbemiddeling 58 60 56 50 47 53 59 47 45 44Diensten aan personen 35 33 33 32 35 32 29 27 27 23Maatschappelijke dienstverlening 48 47 62 85 96 53 57 55 87 72Kunst,amusement en recreatie 66 72 69 53 49 56 53 46 57 59BOUW 51 50 47 46 44 44 43 41 46 45Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 63 61 63 65 54 64 59 57 68 62Weg- en waterbouw 72 68 50 49 39 60 51 49 53 70Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 45 45 42 40 40 38 37 35 37 36INDUSTRIE 58 61 60 54 55 56 49 51 46 48Industrie : agro 47 103 35 27 45 43 30 44 37 44Industrie : voedingsmiddelen 48 45 40 40 35 45 36 40 37 36Industrie : overige 59 60 56 53 56 57 52 52 53 51Drukkerijen en grafische bedrijven 73 92 86 83 64 62 55 59 43 45DETAILHANDEL 39 41 39 37 34 36 33 29 33 32Detailhandel excl.automobielsector 39 41 39 37 34 36 33 29 33 32HORECA 26 24 28 28 28 26 24 28 24 24Verschaffen van accommodatie 62 60 71 82 90 80 64 60 77 73Eet- en drinkgelegenheden 26 23 26 26 27 25 23 26 23 22GROOTHANDEL 58 56 57 54 53 52 52 49 52 53Groothandel excl.automobielsector 58 56 57 54 53 52 52 49 52 53AUTOMOBIEL 31 27 33 28 28 28 27 26 28 28Automobielsector 31 27 33 28 28 28 27 26 28 28TRANSPORT 49 53 46 48 40 40 37 32 31 31Vervoer te land, te water en lucht 45 47 40 41 38 38 33 30 28 26Vervoer logistiek 58 64 60 63 49 47 51 40 41 46

BRUSSEL

80 KMO-Rapport België 2016

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 8.956 9.554 9.204 9.483 7.638 7.121 7.385 6.499 5.948 6.646Financiële diensten : banken, holdings 33.805 26.840 49.907 23.124 31.122 11.652 16.275 17.762 17.553 19.097Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 16.912 20.147 11.500 18.856 13.216 13.751 11.498 11.354 8.260 12.940Zakelijke diensten 8.541 8.849 8.355 8.500 7.369 6.726 7.021 6.313 6.000 6.799Immobiliën 11.500 13.232 13.390 12.563 9.851 9.300 9.538 8.268 7.153 8.379Communicatie 7.711 8.599 7.170 6.381 6.336 6.214 6.425 6.083 5.134 4.924IT 6.078 7.140 5.729 6.290 5.067 4.937 5.012 4.115 3.956 4.011Handelsbemiddeling 6.810 6.446 6.537 7.849 5.444 4.861 5.842 5.722 3.940 5.872Diensten aan personen 7.850 7.071 7.021 7.049 5.864 5.518 5.406 5.006 4.000 4.373Maatschappelijke dienstverlening 17.519 25.949 33.237 21.443 17.829 28.694 37.395 36.368 23.319 26.920Kunst,amusement en recreatie 11.490 11.046 9.295 12.444 9.495 9.861 10.022 8.095 9.136 10.428BOUW 10.760 11.827 12.682 11.218 9.520 8.650 9.200 8.121 6.913 7.300Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 15.559 13.510 18.660 12.948 11.597 12.357 13.757 12.649 9.178 9.475Weg- en waterbouw 16.253 27.563 15.200 26.850 14.809 11.855 14.529 10.047 10.767 11.934Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 8.888 11.000 10.939 10.378 8.209 7.624 7.861 6.742 6.208 6.822INDUSTRIE 12.894 15.082 12.940 13.631 12.903 10.221 11.115 10.650 9.815 13.080Industrie : agro 18.821 24.001 28.553 53.433 27.102 14.173 39.930 16.842 44.697 27.456Industrie : voedingsmiddelen 12.543 11.088 19.901 17.010 14.349 12.800 12.062 14.297 10.756 18.240Industrie : overige 12.000 16.105 12.186 12.648 13.017 11.189 10.681 10.049 9.544 12.410Drukkerijen en grafische bedrijven 14.895 15.390 10.149 9.162 8.250 5.758 7.063 6.230 6.867 6.578DETAILHANDEL 5.975 6.300 6.559 7.184 6.188 6.363 6.372 5.368 4.661 6.284Detailhandel excl.automobielsector 5.975 6.300 6.559 7.184 6.188 6.363 6.372 5.368 4.661 6.284HORECA 6.083 6.924 7.276 6.800 6.000 5.645 6.841 6.013 5.520 6.200Verschaffen van accommodatie 26.221 37.201 31.119 41.136 33.268 40.216 37.805 47.459 37.844 40.137Eet- en drinkgelegenheden 5.411 6.200 6.605 6.061 5.581 5.000 5.913 5.338 4.921 5.438GROOTHANDEL 10.404 11.396 12.293 11.360 9.399 9.260 10.433 9.400 8.447 9.946Groothandel excl.automobielsector 10.404 11.396 12.293 11.360 9.399 9.260 10.433 9.400 8.447 9.946AUTOMOBIEL 6.657 6.124 6.806 7.887 6.191 7.122 6.623 5.090 5.383 6.953Automobielsector 6.657 6.124 6.806 7.887 6.191 7.122 6.623 5.090 5.383 6.953TRANSPORT 18.115 17.093 20.165 19.670 18.632 16.875 16.324 14.950 15.176 16.867Vervoer te land, te water en lucht 18.335 18.339 20.143 21.901 20.581 16.875 16.794 15.695 15.717 18.754Vervoer logistiek 16.544 14.094 20.188 16.822 12.877 16.758 14.586 12.241 12.021 12.685

BRUSSEL

81 KMO-Rapport België 2016

BEDRIJFSRESULTAAT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 4.759 5.411 6.032 5.412 3.921 5.293 6.352 6.920 6.171 6.533Financiële diensten : banken, holdings 12.619 9.890 9.743 1.255 -656 -1.161 -442 -651 -3.366 -243Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 8.466 7.389 4.390 2.871 3.229 4.997 5.579 4.401 7.172 9.090Zakelijke diensten 5.513 6.377 7.261 5.436 3.877 5.428 6.352 5.822 5.685 6.153Immobiliën 7.739 8.739 9.160 8.987 7.073 8.624 9.609 11.276 9.746 10.565Communicatie 2.347 2.856 2.208 3.160 1.276 2.660 3.435 3.800 1.843 2.122IT 3.562 4.263 5.352 7.084 5.850 7.702 9.374 10.204 9.748 9.920Handelsbemiddeling 2.471 3.122 3.794 2.930 2.207 2.396 3.202 4.038 2.163 3.692Diensten aan personen 908 712 1.156 186 254 -500 328 396 138 487Maatschappelijke dienstverlening 42.232 28.144 35.138 46.014 4.246 -2.724 6.318 6.540 3.177 12.404Kunst,amusement en recreatie 4.163 3.705 5.642 4.296 2.287 2.684 2.815 5.073 3.985 4.288BOUW 5.284 6.057 6.938 5.874 5.013 6.191 7.099 7.200 6.260 6.725Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 3.903 5.063 4.788 3.360 3.559 5.449 7.099 6.666 4.804 5.672Weg- en waterbouw 9.061 7.327 14.241 5.882 7.044 2.427 5.366 9.309 4.511 4.231Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 5.597 6.190 7.296 6.824 5.284 6.404 7.030 7.282 6.637 6.896INDUSTRIE 4.027 4.867 5.599 4.362 2.590 3.429 4.078 3.891 3.384 4.482Industrie : agro -2.601 -347 2.807 794 -1.468 -799 -556 3.152 -1.329 2.991Industrie : voedingsmiddelen 2.427 2.740 3.815 1.714 3.076 2.926 1.934 3.257 4.022 3.899Industrie : overige 5.257 6.359 7.495 5.881 3.793 4.631 5.191 4.110 3.400 4.856Drukkerijen en grafische bedrijven 3.313 2.221 2.486 1.781 -166 540 3.532 3.674 4.079 4.214DETAILHANDEL 1.118 1.518 1.792 1.346 1.227 1.351 1.887 1.978 1.454 2.268Detailhandel excl.automobielsector 1.118 1.518 1.792 1.346 1.227 1.351 1.887 1.978 1.454 2.268HORECA 88 334 668 -169 -759 1.178 975 134 407 974Verschaffen van accommodatie 8.872 5.532 13.046 12.771 -1.270 5.394 12.888 769 3.286 7.373Eet- en drinkgelegenheden -131 278 480 -349 -758 1.161 789 126 341 867GROOTHANDEL 4.998 6.190 6.072 4.227 3.526 5.310 4.948 4.613 4.011 4.958Groothandel excl.automobielsector 4.998 6.190 6.072 4.227 3.526 5.310 4.948 4.613 4.011 4.958AUTOMOBIEL 1.711 1.897 1.971 990 1.208 1.954 2.589 1.372 1.765 1.649Automobielsector 1.711 1.897 1.971 990 1.208 1.954 2.589 1.372 1.765 1.649TRANSPORT 1.528 1.948 2.262 1.859 1.277 2.991 2.552 1.524 2.230 2.277Vervoer te land, te water en lucht 1.203 1.210 1.613 1.548 928 2.447 2.093 1.205 1.824 1.817Vervoer logistiek 3.468 5.303 5.164 2.827 2.989 5.350 4.085 2.662 4.740 3.806

BRUSSEL

82 KMO-Rapport België 2016

EIGEN VERMOGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 36.747 38.871 40.042 39.609 38.314 36.900 38.240 41.036 40.767 41.466Financiële diensten : banken, holdings 651.000 776.209 934.991 682.252 802.278 891.606 751.244 872.777 294.161 254.304Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 82.000 91.134 91.187 122.478 97.264 86.730 88.966 82.808 99.861 102.695Zakelijke diensten 40.015 43.056 45.052 43.411 42.018 41.037 40.589 41.372 41.024 42.613Immobiliën 56.543 59.464 58.703 59.429 55.791 53.293 53.446 60.542 57.145 60.996Communicatie 25.923 28.712 28.695 29.428 27.212 27.105 27.196 30.062 31.789 31.450IT 21.026 24.009 26.344 27.742 29.105 28.901 32.776 38.145 37.753 37.717Handelsbemiddeling 30.342 29.130 26.410 25.660 25.818 26.594 28.764 25.228 22.793 22.709Diensten aan personen 10.874 11.052 10.556 7.875 8.426 6.646 7.346 6.753 6.059 5.688Maatschappelijke dienstverlening 23.735 21.070 30.513 35.521 64.486 45.348 58.167 89.355 78.163 69.615Kunst,amusement en recreatie 24.459 26.837 27.559 27.233 25.015 26.154 23.017 25.411 26.942 32.232BOUW 29.826 30.000 30.460 29.957 29.918 29.866 31.270 32.396 31.931 32.774Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 52.088 56.241 54.961 51.359 48.100 49.783 47.683 61.253 48.869 50.506Weg- en waterbouw 75.558 39.107 53.250 55.531 56.671 41.599 43.705 48.003 34.360 38.555Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 24.768 25.302 25.349 25.800 26.012 25.561 27.342 28.480 28.524 28.919INDUSTRIE 50.564 52.985 50.343 49.995 42.903 44.069 42.473 43.774 42.560 42.211Industrie : agro 80.968 73.191 76.597 86.497 66.454 85.338 92.737 97.172 108.767 131.646Industrie : voedingsmiddelen 19.446 19.646 22.395 21.810 23.350 21.423 20.284 21.302 20.827 24.285Industrie : overige 62.874 63.410 65.116 62.620 57.937 57.786 53.334 53.680 52.762 54.849Drukkerijen en grafische bedrijven 42.722 40.258 37.629 36.187 28.395 29.000 33.191 30.621 30.437 28.248DETAILHANDEL 15.637 15.998 16.136 15.476 15.642 15.667 16.342 17.143 15.789 16.806Detailhandel excl.automobielsector 15.637 15.998 16.136 15.476 15.642 15.667 16.342 17.143 15.789 16.806HORECA 7.599 7.364 7.350 6.943 6.141 6.499 7.651 6.993 6.767 8.287Verschaffen van accommodatie 76.207 56.901 50.589 72.184 62.000 65.452 75.997 72.480 65.448 82.306Eet- en drinkgelegenheden 7.053 6.824 6.936 6.432 5.697 6.048 7.223 6.499 6.385 7.844GROOTHANDEL 44.911 48.076 49.771 49.519 46.972 47.506 50.575 47.245 45.087 45.774Groothandel excl.automobielsector 44.911 48.076 49.771 49.519 46.972 47.506 50.575 47.245 45.087 45.774AUTOMOBIEL 18.964 18.671 18.721 18.952 18.389 18.620 18.635 16.699 16.951 18.455Automobielsector 18.964 18.671 18.721 18.952 18.389 18.620 18.635 16.699 16.951 18.455TRANSPORT 17.512 18.519 17.456 16.702 15.540 17.288 18.030 16.930 17.423 18.600Vervoer te land, te water en lucht 15.780 17.265 15.654 15.355 13.769 15.591 16.193 16.183 16.188 18.280Vervoer logistiek 24.334 22.946 26.027 19.235 20.512 21.396 23.108 22.555 21.925 21.621

BRUSSEL

83 KMO-Rapport België 2016

PRODUCTIVITEIT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN VERHOUDING TOT DE PERSONEELSKOSTEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 172 173 172 167 164 170 170 165 160 165Financiële diensten : banken, holdings 180 168 192 175 183 184 160 141 159 141Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 169 192 196 178 176 180 168 183 178 172Zakelijke diensten 168 168 164 159 159 163 163 156 156 158Immobiliën 220 215 218 212 203 212 211 208 200 211Communicatie 163 158 165 155 156 175 153 152 152 158IT 148 151 152 151 143 154 157 159 146 147Handelsbemiddeling 196 201 183 190 186 176 183 179 166 175Diensten aan personen 146 143 145 140 142 140 141 135 131 137Maatschappelijke dienstverlening 121 123 119 112 112 111 108 109 113 112Kunst,amusement en recreatie 216 211 210 210 209 222 206 189 198 188BOUW 145 147 150 147 147 149 149 146 144 146Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 138 140 143 139 140 144 139 141 139 142Weg- en waterbouw 143 145 145 144 139 141 140 143 140 134Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 147 149 152 150 150 150 152 147 146 147INDUSTRIE 161 164 169 162 158 161 164 156 157 159Industrie : agro 276 302 306 312 297 309 314 309 303 291Industrie : voedingsmiddelen 151 145 150 147 152 151 146 144 145 152Industrie : overige 154 158 160 155 149 153 155 148 148 149Drukkerijen en grafische bedrijven 169 177 177 164 155 158 160 162 154 153DETAILHANDEL 167 164 169 158 159 158 158 154 152 153Detailhandel excl.automobielsector 167 164 169 158 159 158 158 154 152 153HORECA 152 148 147 146 142 150 146 139 138 142Verschaffen van accommodatie 220 209 212 211 207 206 212 189 195 199Eet- en drinkgelegenheden 147 143 141 140 137 145 142 136 134 138GROOTHANDEL 170 170 172 168 164 168 167 160 160 162Groothandel excl.automobielsector 170 170 172 168 164 168 167 160 160 162AUTOMOBIEL 160 158 157 153 154 157 152 140 145 145Automobielsector 160 158 157 153 154 157 152 140 145 145TRANSPORT 159 165 165 163 161 164 156 152 156 155Vervoer te land, te water en lucht 156 161 163 160 158 160 152 148 154 151Vervoer logistiek 171 193 183 176 185 195 184 181 182 176

Financiële ratio’s van de Waalse KMO ondernemingen WALLONIE

84 KMO-Rapport België 2016

NETTORENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN NA BELASTINGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 7,7 8,1 8,6 8,1 7,3 7,9 9,1 9,4 8,9 8,6Financiële diensten : banken, holdings 3,9 7,1 6,1 3,3 2,3 4,1 3,4 3,6 3,8 3,9Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 9,1 10,7 12,0 10,8 10,8 11,1 12,1 14,5 10,3 9,3Zakelijke diensten 7,5 7,7 7,7 7,0 6,4 7,1 8,2 7,6 7,5 7,0Immobiliën 8,0 7,7 8,3 7,9 6,7 7,6 9,4 9,9 9,5 9,2Communicatie 7,0 7,1 9,1 7,1 5,6 7,2 8,4 8,9 7,0 5,5IT 10,2 11,2 13,2 13,6 12,9 13,0 14,0 14,0 14,2 13,9Handelsbemiddeling 8,4 9,1 10,8 9,2 8,4 8,1 7,7 10,1 8,5 8,7Diensten aan personen 6,2 7,2 6,1 5,2 5,9 5,8 8,0 6,8 5,6 6,9Maatschappelijke dienstverlening 12,1 4,6 9,4 12,6 5,1 6,7 7,1 5,4 10,0 11,7Kunst,amusement en recreatie 4,1 5,0 6,4 4,6 5,1 4,7 5,1 5,9 7,4 5,9BOUW 8,9 10,1 10,9 9,5 8,4 8,1 10,3 8,4 7,5 7,9Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 6,8 7,7 8,5 6,9 5,9 6,2 6,0 5,7 5,6 5,9Weg- en waterbouw 8,3 9,6 9,1 5,2 5,3 6,9 9,0 9,0 6,1 5,7Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 9,9 11,3 12,0 10,6 9,6 8,9 12,2 9,8 8,3 8,8INDUSTRIE 6,3 7,5 8,8 6,8 5,3 6,3 7,1 6,4 5,9 6,5Industrie : agro 3,5 4,7 6,9 4,0 4,8 6,1 6,4 6,0 5,1 5,0Industrie : voedingsmiddelen 7,6 5,7 7,2 7,1 8,2 7,4 7,0 5,7 8,8 10,7Industrie : overige 7,4 8,6 10,1 8,2 5,4 6,3 7,4 6,6 6,0 6,7Drukkerijen en grafische bedrijven 6,6 7,7 6,1 5,4 3,2 5,0 6,4 6,1 3,7 6,2DETAILHANDEL 7,4 7,8 8,5 6,6 7,2 7,7 7,7 6,7 6,3 7,0Detailhandel excl.automobielsector 7,4 7,8 8,5 6,6 7,2 7,7 7,7 6,7 6,3 7,0HORECA 4,3 5,0 4,7 4,1 3,3 7,4 5,8 4,3 4,6 8,1Verschaffen van accommodatie 2,0 1,4 3,0 2,7 1,3 2,2 3,0 1,7 2,2 3,5Eet- en drinkgelegenheden 4,9 6,2 5,4 4,4 3,8 9,1 6,8 5,2 5,2 9,5GROOTHANDEL 7,3 8,1 8,7 7,9 6,6 6,7 6,7 6,1 6,2 6,5Groothandel excl.automobielsector 7,3 8,1 8,7 7,9 6,6 6,7 6,7 6,1 6,2 6,5AUTOMOBIEL 7,2 7,0 7,6 6,5 7,2 8,6 8,0 4,7 5,2 6,1Automobielsector 7,2 7,0 7,6 6,5 7,2 8,6 8,0 4,7 5,2 6,1TRANSPORT 7,0 9,1 10,4 7,2 4,7 5,8 6,6 6,0 7,8 9,0Vervoer te land, te water en lucht 7,2 9,3 10,5 7,4 4,9 5,4 6,1 5,9 8,2 9,9Vervoer logistiek 6,2 7,1 9,4 6,6 4,5 7,8 8,3 6,4 6,8 5,8

WALLONIE

85 KMO-Rapport België 2016

SOLVABILITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 71,2 70,8 70,3 70,8 70,9 71,0 70,7 68,4 69,5 67,5Financiële diensten : banken, holdings 65,8 65,3 61,0 63,2 56,7 53,0 58,0 54,9 68,2 63,0Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 64,5 61,0 65,2 64,4 61,7 59,4 64,7 62,7 66,9 63,5Zakelijke diensten 70,7 69,7 69,8 70,3 71,0 71,4 70,7 69,3 70,1 69,0Immobiliën 69,8 68,8 68,4 68,2 69,4 69,2 69,2 66,1 67,2 64,9Communicatie 75,1 74,9 73,5 72,2 74,1 75,1 74,7 71,9 71,5 71,9IT 65,1 64,8 61,7 63,1 61,8 61,7 61,6 58,9 59,3 57,8Handelsbemiddeling 73,3 73,1 74,2 73,9 74,0 74,6 72,4 71,5 73,5 70,3Diensten aan personen 78,8 80,3 80,4 81,3 81,5 82,8 83,2 81,7 83,9 82,4Maatschappelijke dienstverlening 85,0 85,9 89,8 78,9 79,4 78,9 72,3 74,1 72,8 74,6Kunst,amusement en recreatie 82,0 81,4 82,2 83,2 83,3 83,0 83,6 83,1 81,3 80,1BOUW 70,0 70,7 70,4 71,1 70,8 71,1 71,5 70,1 70,5 69,2Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 72,2 73,9 72,9 75,8 76,0 74,8 75,1 74,6 75,2 74,8Weg- en waterbouw 68,5 67,4 65,0 65,1 64,5 65,1 66,2 64,2 67,2 66,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 69,0 69,6 69,7 69,8 69,0 69,9 70,1 68,8 68,7 67,4INDUSTRIE 72,0 72,2 71,9 72,3 71,1 71,0 70,5 70,0 71,2 69,4Industrie : agro 77,6 77,0 76,4 77,3 76,3 75,5 74,7 75,2 75,8 74,5Industrie : voedingsmiddelen 76,5 78,2 78,0 78,4 78,3 78,5 77,3 78,6 78,7 76,3Industrie : overige 69,1 69,2 69,4 69,0 68,1 67,9 67,4 66,6 66,9 65,2Drukkerijen en grafische bedrijven 71,4 72,3 71,1 71,4 71,5 72,2 72,3 68,8 72,3 70,8DETAILHANDEL 76,2 76,2 75,6 76,8 77,1 77,4 77,1 76,1 76,5 75,2Detailhandel excl.automobielsector 76,2 76,2 75,6 76,8 77,1 77,4 77,1 76,1 76,5 75,2HORECA 84,1 84,0 85,6 87,0 87,9 87,5 86,9 87,6 88,3 85,5Verschaffen van accommodatie 78,0 78,5 80,4 78,9 77,3 76,9 76,6 78,7 81,0 79,2Eet- en drinkgelegenheden 85,2 85,3 86,6 88,0 89,4 89,3 88,2 89,0 89,5 86,6GROOTHANDEL 74,9 74,6 73,7 72,9 71,6 71,0 70,6 69,5 70,5 68,5Groothandel excl.automobielsector 74,9 74,6 73,7 72,9 71,6 71,0 70,6 69,5 70,5 68,5AUTOMOBIEL 77,4 76,5 76,1 76,2 76,1 76,2 74,6 74,5 75,3 74,1Automobielsector 77,4 76,5 76,1 76,2 76,1 76,2 74,6 74,5 75,3 74,1TRANSPORT 75,2 75,3 74,2 75,7 75,9 75,1 75,0 73,9 74,8 72,3Vervoer te land, te water en lucht 76,0 76,1 75,1 76,2 76,2 76,4 76,1 74,5 75,5 73,2Vervoer logistiek 71,5 71,1 72,6 73,1 74,1 71,4 71,0 71,7 73,5 69,2

WALLONIE

86 KMO-Rapport België 2016

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 29,2 29,7 30,1 29,8 29,4 29,4 29,7 32,1 30,9 32,9Financiële diensten : banken, holdings 33,2 34,7 39,0 36,0 43,3 47,0 40,0 44,5 34,5 37,0Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 36,5 39,0 34,6 35,9 38,2 40,8 35,2 37,8 33,1 36,5Zakelijke diensten 29,8 30,7 30,7 30,3 29,4 28,9 29,6 31,3 30,2 31,4Immobiliën 30,6 31,6 32,0 32,2 31,1 31,3 31,2 34,2 33,2 35,5Communicatie 24,5 25,1 26,5 27,6 26,8 26,4 25,6 28,6 28,5 28,9IT 35,4 35,5 38,6 37,5 38,4 38,4 38,6 41,3 41,1 42,6Handelsbemiddeling 26,8 27,5 26,4 27,2 26,3 25,7 27,7 28,8 27,5 30,1Diensten aan personen 21,6 19,7 19,8 18,7 18,6 17,2 16,8 18,3 16,2 17,9Maatschappelijke dienstverlening 13,1 12,1 9,8 20,3 16,7 20,2 23,9 25,8 22,5 25,0Kunst,amusement en recreatie 18,1 18,8 18,6 17,2 16,7 17,5 16,5 17,1 19,2 19,9BOUW 30,3 29,6 29,8 29,2 29,5 29,1 28,7 30,0 29,7 31,0Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 28,2 26,5 27,5 24,8 24,5 25,6 25,2 25,6 25,0 25,5Weg- en waterbouw 31,5 32,6 35,0 34,9 35,5 34,1 33,8 35,8 33,0 33,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 31,3 30,8 30,5 30,5 31,2 30,2 30,0 31,3 31,5 32,7INDUSTRIE 28,2 27,9 28,4 28,1 29,1 29,2 29,6 30,2 29,1 30,8Industrie : agro 22,4 23,0 23,7 22,7 23,9 24,6 25,4 25,0 24,4 25,7Industrie : voedingsmiddelen 23,8 22,1 22,3 21,6 21,7 21,5 22,8 21,6 21,7 23,5Industrie : overige 31,2 30,9 30,8 31,6 32,2 32,4 32,8 33,6 33,3 35,0Drukkerijen en grafische bedrijven 28,6 27,7 28,8 28,6 28,5 27,8 27,7 31,2 28,4 29,2DETAILHANDEL 24,0 24,1 24,7 23,3 23,1 22,8 23,0 24,1 23,7 25,0Detailhandel excl.automobielsector 24,0 24,1 24,7 23,3 23,1 22,8 23,0 24,1 23,7 25,0HORECA 16,1 16,4 14,6 13,3 12,5 12,8 13,4 12,5 12,0 14,6Verschaffen van accommodatie 21,5 21,5 19,6 21,1 22,7 23,1 23,2 21,2 19,0 20,6Eet- en drinkgelegenheden 15,1 15,3 13,7 12,3 11,0 11,2 12,2 11,3 10,8 13,5GROOTHANDEL 25,4 25,7 26,5 27,3 28,6 29,3 29,6 30,8 30,0 31,8Groothandel excl.automobielsector 25,4 25,7 26,5 27,3 28,6 29,3 29,6 30,8 30,0 31,8AUTOMOBIEL 22,9 23,6 24,2 23,9 24,2 24,2 25,6 25,7 24,9 26,1Automobielsector 22,9 23,6 24,2 23,9 24,2 24,2 25,6 25,7 24,9 26,1TRANSPORT 24,9 24,7 26,1 24,4 24,3 25,0 25,1 26,4 25,3 27,7Vervoer te land, te water en lucht 24,0 24,0 25,2 23,8 23,8 23,8 23,9 25,8 24,5 26,7Vervoer logistiek 28,4 28,7 27,4 26,9 25,9 28,3 29,0 28,3 26,9 30,7

WALLONIE

87 KMO-Rapport België 2016

DEKKING VREEMD VERMOGEN DOOR CASHFLOW, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 12,7 13,2 13,4 12,7 11,7 12,3 13,3 14,0 12,9 13,6Financiële diensten : banken, holdings 10,4 15,6 13,1 8,8 10,0 12,6 12,1 12,8 12,7 13,2Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 17,5 17,6 19,5 21,4 20,5 20,7 22,2 24,2 17,0 17,7Zakelijke diensten 13,7 14,2 14,0 13,5 12,6 13,4 14,6 14,9 13,6 13,2Immobiliën 10,6 11,3 11,5 10,7 9,2 10,5 10,9 12,3 11,7 12,5Communicatie 11,1 11,7 11,9 11,4 10,4 11,6 11,3 12,1 11,1 11,0IT 16,3 17,4 20,3 19,6 18,9 19,0 21,5 24,3 22,1 22,0Handelsbemiddeling 11,7 11,5 12,2 10,7 11,5 10,0 11,5 12,5 10,0 11,6Diensten aan personen 14,4 14,4 13,3 12,6 12,8 12,9 13,9 12,3 11,0 12,6Maatschappelijke dienstverlening 8,4 7,7 9,6 10,6 5,8 9,5 8,7 7,8 8,5 10,1Kunst,amusement en recreatie 10,4 11,6 10,7 10,4 9,1 9,5 11,1 11,5 11,9 12,4BOUW 15,8 16,0 17,1 16,0 15,8 15,6 16,4 15,8 14,2 15,7Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 10,9 11,5 11,3 9,5 9,0 9,6 9,3 9,3 8,2 8,7Weg- en waterbouw 19,5 17,6 20,0 16,2 18,0 16,8 17,0 18,1 17,0 16,5Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 17,6 17,8 19,2 18,7 18,4 18,0 19,5 18,3 16,9 18,5INDUSTRIE 13,8 14,2 15,1 14,0 13,0 13,8 14,8 14,1 13,7 15,1Industrie : agro 13,6 14,8 16,0 13,9 14,3 15,9 16,4 16,2 15,8 15,9Industrie : voedingsmiddelen 14,0 13,2 13,6 12,8 14,7 13,6 13,5 12,0 13,8 16,6Industrie : overige 13,5 13,6 14,8 14,1 12,2 12,8 14,3 13,6 12,7 14,0Drukkerijen en grafische bedrijven 15,1 16,8 16,8 15,2 12,9 14,6 14,4 14,7 13,1 15,2DETAILHANDEL 10,1 10,4 11,0 9,6 10,0 10,1 10,4 10,0 9,3 10,3Detailhandel excl.automobielsector 10,1 10,4 11,0 9,6 10,0 10,1 10,4 10,0 9,3 10,3HORECA 11,0 11,2 10,9 9,9 9,6 11,6 11,4 10,0 9,6 11,9Verschaffen van accommodatie 10,7 11,2 12,0 10,8 9,6 11,2 10,1 9,1 8,8 9,7Eet- en drinkgelegenheden 11,0 11,2 10,7 9,8 9,6 11,7 11,6 10,2 9,6 12,3GROOTHANDEL 9,0 9,1 9,8 9,4 9,1 9,3 9,8 9,2 8,8 10,1Groothandel excl.automobielsector 9,0 9,1 9,8 9,4 9,1 9,3 9,8 9,2 8,8 10,1AUTOMOBIEL 8,9 9,0 9,0 8,0 8,5 9,1 9,3 7,5 7,6 8,3Automobielsector 8,9 9,0 9,0 8,0 8,5 9,1 9,3 7,5 7,6 8,3TRANSPORT 19,1 20,6 22,8 19,6 18,5 18,5 18,0 17,8 18,4 20,3Vervoer te land, te water en lucht 20,8 22,2 24,3 21,4 20,1 19,7 19,6 19,4 20,6 21,7Vervoer logistiek 12,7 14,3 15,5 11,9 12,0 14,0 13,1 12,4 13,1 14,1

WALLONIE

88 KMO-Rapport België 2016

LIQUIDITEIT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 1,15 1,17 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,20 1,17 1,18Financiële diensten : banken, holdings 1,36 1,18 1,22 1,35 1,27 1,30 1,66 1,79 1,36 1,55Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 1,27 1,32 1,34 1,34 1,33 1,40 1,29 1,33 1,20 1,20Zakelijke diensten 1,18 1,19 1,20 1,20 1,19 1,17 1,19 1,20 1,18 1,19Immobiliën 1,09 1,11 1,12 1,15 1,13 1,13 1,10 1,15 1,12 1,14Communicatie 1,14 1,16 1,20 1,17 1,16 1,15 1,16 1,23 1,21 1,21IT 1,39 1,40 1,48 1,44 1,52 1,49 1,51 1,60 1,59 1,60Handelsbemiddeling 1,21 1,23 1,21 1,21 1,19 1,19 1,21 1,22 1,22 1,25Diensten aan personen 1,00 1,00 1,01 0,96 0,93 0,89 0,92 0,94 0,88 0,89Maatschappelijke dienstverlening 1,01 0,87 0,68 0,68 0,98 0,85 0,75 0,78 0,95 0,92Kunst,amusement en recreatie 0,77 0,79 0,81 0,79 0,82 0,79 0,78 0,81 0,80 0,82BOUW 1,33 1,33 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,34 1,32 1,34Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 1,24 1,25 1,29 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23Weg- en waterbouw 1,31 1,36 1,38 1,41 1,40 1,41 1,43 1,45 1,31 1,35Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 1,36 1,35 1,37 1,36 1,37 1,35 1,35 1,37 1,35 1,39INDUSTRIE 1,24 1,24 1,25 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,22 1,26Industrie : agro 1,04 1,05 1,08 1,05 1,06 1,06 1,08 1,06 1,04 1,07Industrie : voedingsmiddelen 1,08 1,04 1,07 1,05 1,03 1,01 1,05 0,97 0,95 1,02Industrie : overige 1,33 1,34 1,34 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,35 1,38Drukkerijen en grafische bedrijven 1,22 1,24 1,26 1,27 1,24 1,20 1,23 1,27 1,23 1,32DETAILHANDEL 1,24 1,25 1,27 1,24 1,25 1,23 1,22 1,23 1,21 1,23Detailhandel excl.automobielsector 1,24 1,25 1,27 1,24 1,25 1,23 1,22 1,23 1,21 1,23HORECA 0,71 0,70 0,67 0,66 0,64 0,64 0,65 0,63 0,64 0,67Verschaffen van accommodatie 0,67 0,63 0,59 0,56 0,56 0,57 0,54 0,48 0,44 0,46Eet- en drinkgelegenheden 0,72 0,71 0,68 0,67 0,65 0,65 0,66 0,65 0,66 0,69GROOTHANDEL 1,28 1,30 1,31 1,32 1,35 1,33 1,34 1,35 1,32 1,37Groothandel excl.automobielsector 1,28 1,30 1,31 1,32 1,35 1,33 1,34 1,35 1,32 1,37AUTOMOBIEL 1,24 1,26 1,27 1,26 1,28 1,26 1,27 1,26 1,21 1,23Automobielsector 1,24 1,26 1,27 1,26 1,28 1,26 1,27 1,26 1,21 1,23TRANSPORT 1,08 1,11 1,15 1,12 1,08 1,12 1,10 1,10 1,13 1,14Vervoer te land, te water en lucht 1,07 1,11 1,14 1,11 1,08 1,11 1,09 1,10 1,14 1,16Vervoer logistiek 1,14 1,15 1,17 1,15 1,07 1,14 1,12 1,09 1,08 1,11

WALLONIE

89 KMO-Rapport België 2016

FITO®-METER, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 0,5704 0,5721 0,5721 0,5715 0,5699 0,5713 0,5755 0,5763 0,5744 0,5762Financiële diensten : banken, holdings 0,5672 0,5694 0,5670 0,5615 0,5498 0,5463 0,5506 0,5583 0,5585 0,5566Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 0,5808 0,5838 0,5881 0,5859 0,5863 0,5839 0,5904 0,5923 0,5837 0,5869Zakelijke diensten 0,5704 0,5721 0,5712 0,5710 0,5687 0,5706 0,5737 0,5725 0,5711 0,5716Immobiliën 0,5757 0,5778 0,5782 0,5776 0,5749 0,5783 0,5817 0,5846 0,5826 0,5842Communicatie 0,5623 0,5645 0,5638 0,5604 0,5605 0,5619 0,5620 0,5638 0,5570 0,5576IT 0,5721 0,5756 0,5790 0,5803 0,5811 0,5815 0,5854 0,5898 0,5846 0,5863Handelsbemiddeling 0,5695 0,5672 0,5684 0,5655 0,5649 0,5629 0,5671 0,5696 0,5646 0,5674Diensten aan personen 0,5603 0,5605 0,5585 0,5542 0,5529 0,5517 0,5578 0,5565 0,5504 0,5568Maatschappelijke dienstverlening 0,5557 0,5509 0,5492 0,5487 0,5461 0,5566 0,5520 0,5557 0,5579 0,5539Kunst,amusement en recreatie 0,5539 0,5570 0,5574 0,5544 0,5511 0,5521 0,5589 0,5550 0,5592 0,5619BOUW 0,5679 0,5698 0,5710 0,5693 0,5681 0,5691 0,5734 0,5707 0,5672 0,5705Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 0,5619 0,5617 0,5631 0,5590 0,5575 0,5604 0,5609 0,5600 0,5586 0,5605Weg- en waterbouw 0,5664 0,5655 0,5730 0,5647 0,5610 0,5651 0,5671 0,5682 0,5645 0,5683Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 0,5710 0,5728 0,5740 0,5732 0,5724 0,5728 0,5784 0,5744 0,5714 0,5746INDUSTRIE 0,5657 0,5667 0,5685 0,5656 0,5634 0,5660 0,5698 0,5695 0,5686 0,5715Industrie : agro 0,5710 0,5723 0,5739 0,5670 0,5669 0,5714 0,5759 0,5790 0,5779 0,5788Industrie : voedingsmiddelen 0,5604 0,5578 0,5609 0,5579 0,5604 0,5604 0,5583 0,5564 0,5598 0,5648Industrie : overige 0,5636 0,5659 0,5672 0,5659 0,5623 0,5643 0,5684 0,5670 0,5655 0,5685Drukkerijen en grafische bedrijven 0,5683 0,5689 0,5695 0,5695 0,5596 0,5644 0,5672 0,5675 0,5651 0,5676DETAILHANDEL 0,5621 0,5618 0,5641 0,5594 0,5607 0,5610 0,5619 0,5605 0,5589 0,5611Detailhandel excl.automobielsector 0,5621 0,5618 0,5641 0,5594 0,5607 0,5610 0,5619 0,5605 0,5589 0,5611HORECA 0,5484 0,5484 0,5468 0,5458 0,5422 0,5483 0,5497 0,5460 0,5432 0,5510Verschaffen van accommodatie 0,5584 0,5603 0,5611 0,5614 0,5624 0,5615 0,5635 0,5590 0,5568 0,5608Eet- en drinkgelegenheden 0,5465 0,5461 0,5438 0,5426 0,5391 0,5445 0,5483 0,5436 0,5404 0,5493GROOTHANDEL 0,5598 0,5616 0,5627 0,5619 0,5613 0,5625 0,5639 0,5622 0,5608 0,5625Groothandel excl.automobielsector 0,5598 0,5616 0,5627 0,5619 0,5613 0,5625 0,5639 0,5622 0,5608 0,5625AUTOMOBIEL 0,5564 0,5577 0,5576 0,5553 0,5566 0,5595 0,5602 0,5553 0,5544 0,5574Automobielsector 0,5564 0,5577 0,5576 0,5553 0,5566 0,5595 0,5602 0,5553 0,5544 0,5574TRANSPORT 0,5665 0,5692 0,5742 0,5684 0,5666 0,5668 0,5666 0,5651 0,5672 0,5714Vervoer te land, te water en lucht 0,5668 0,5692 0,5747 0,5684 0,5670 0,5657 0,5659 0,5648 0,5676 0,5717Vervoer logistiek 0,5662 0,5687 0,5719 0,5679 0,5647 0,5693 0,5710 0,5653 0,5659 0,5709

WALLONIE

90 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN KLANTENKREDIET, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 56 56 56 53 54 55 53 52 53 50Financiële diensten : banken, holdings 70 78 54 75 66 49 92 81 128 100Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 49 42 38 41 39 43 42 43 47 33Zakelijke diensten 64 64 64 59 61 61 63 59 60 56Immobiliën 52 50 53 52 53 56 55 49 53 50Communicatie 62 60 72 68 93 79 68 75 78 59IT 63 61 57 56 61 59 56 59 57 57Handelsbemiddeling 53 56 57 49 46 50 45 50 48 45Diensten aan personen 38 37 33 29 28 30 25 26 25 29Maatschappelijke dienstverlening 39 47 36 41 43 33 35 35 35 36Kunst,amusement en recreatie 32 35 36 42 37 35 37 33 35 35BOUW 56 57 55 51 51 52 50 49 51 49Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 52 51 51 48 47 48 47 46 47 42Weg- en waterbouw 92 79 83 69 70 83 82 76 84 78Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 56 59 56 51 51 52 50 48 52 49INDUSTRIE 69 72 68 65 66 68 64 65 66 63Industrie : agro 76 78 68 77 76 78 70 70 70 70Industrie : voedingsmiddelen 38 37 40 36 41 42 37 41 43 40Industrie : overige 71 76 71 68 67 70 66 67 69 66Drukkerijen en grafische bedrijven 78 78 80 74 68 74 70 73 67 66DETAILHANDEL 15 15 16 15 17 15 17 17 17 17Detailhandel excl.automobielsector 15 15 16 15 17 15 17 17 17 17HORECA 11 10 11 10 11 10 9 9 10 11Verschaffen van accommodatie 14 14 25 16 16 18 16 19 18 14Eet- en drinkgelegenheden 10 9 10 9 10 9 8 8 10 10GROOTHANDEL 55 56 56 50 54 54 51 49 47 47Groothandel excl.automobielsector 55 56 56 50 54 54 51 49 47 47AUTOMOBIEL 26 24 24 24 23 23 24 23 21 21Automobielsector 26 24 24 24 23 23 24 23 21 21TRANSPORT 65 62 61 56 63 60 60 57 57 54Vervoer te land, te water en lucht 63 61 60 54 63 60 60 55 56 54Vervoer logistiek 65 65 64 58 64 61 57 62 57 58

WALLONIE

91 KMO-Rapport België 2016

AANTAL DAGEN LEVERANCIERSKREDIET

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 46 45 44 42 40 40 38 38 40 40Financiële diensten : banken, holdings 36 67 36 49 64 84 57 22 41 45Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 31 27 28 25 30 34 22 25 27 30Zakelijke diensten 49 49 45 45 45 46 45 44 46 43Immobiliën 47 47 47 45 42 41 37 35 39 39Communicatie 77 62 78 59 65 68 54 54 61 54IT 41 36 35 32 30 30 26 29 31 32Handelsbemiddeling 41 44 46 38 36 38 40 38 38 43Diensten aan personen 38 40 37 35 29 31 32 31 33 29Maatschappelijke dienstverlening 72 50 43 86 110 52 63 54 53 51Kunst,amusement en recreatie 45 47 44 48 47 53 41 44 53 47BOUW 56 57 54 50 48 48 48 44 45 42Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 61 63 59 54 54 50 53 50 52 45Weg- en waterbouw 72 78 71 72 66 70 64 63 63 65Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 54 54 52 47 45 46 47 41 42 40INDUSTRIE 68 66 65 62 59 59 56 56 57 55Industrie : agro 70 73 70 69 66 60 53 61 58 54Industrie : voedingsmiddelen 42 44 50 44 47 45 45 48 46 40Industrie : overige 71 68 67 64 61 61 60 57 61 60Drukkerijen en grafische bedrijven 76 70 68 62 49 54 59 52 46 52DETAILHANDEL 37 37 36 35 33 33 33 32 32 31Detailhandel excl.automobielsector 37 37 36 35 33 33 33 32 32 31HORECA 32 32 33 32 30 31 30 30 30 26Verschaffen van accommodatie 51 59 60 54 54 41 43 44 45 44Eet- en drinkgelegenheden 30 31 30 30 28 30 29 28 28 25GROOTHANDEL 54 56 53 50 47 49 48 46 45 44Groothandel excl.automobielsector 54 56 53 50 47 49 48 46 45 44AUTOMOBIEL 37 36 37 36 34 38 33 36 36 34Automobielsector 37 36 37 36 34 38 33 36 36 34TRANSPORT 53 52 51 45 49 49 47 43 45 43Vervoer te land, te water en lucht 51 48 49 41 48 46 44 40 42 42Vervoer logistiek 57 54 55 55 63 65 54 52 60 45

WALLONIE

92 KMO-Rapport België 2016

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 10.708 11.753 11.795 11.983 9.830 9.618 10.300 9.077 7.682 8.989Financiële diensten : banken, holdings 15.254 22.147 20.077 36.118 8.856 9.189 25.490 14.864 16.075 11.819Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 13.518 11.740 14.372 16.787 14.500 12.667 16.657 10.055 10.570 9.488Zakelijke diensten 11.000 12.713 12.264 13.429 10.685 10.426 11.104 10.604 9.263 10.917Immobiliën 12.443 13.522 13.837 12.906 10.995 10.500 11.142 9.238 8.000 9.201Communicatie 9.895 10.870 8.462 9.049 5.776 5.949 7.349 6.611 5.384 7.352IT 6.987 7.771 6.726 7.766 5.530 6.154 6.119 6.000 4.667 5.375Handelsbemiddeling 9.310 8.864 10.029 7.526 9.434 8.490 9.945 8.183 6.363 6.800Diensten aan personen 9.759 10.927 12.324 15.355 11.347 10.540 10.191 8.820 7.928 8.025Maatschappelijke dienstverlening 21.549 34.818 29.411 30.737 28.298 30.968 31.855 29.716 22.769 24.000Kunst,amusement en recreatie 14.487 15.710 13.930 13.219 12.409 11.478 12.342 12.523 11.036 12.018BOUW 15.868 18.182 19.922 19.245 16.165 14.729 18.443 15.990 12.578 12.819Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 17.387 19.455 21.541 20.317 16.575 14.592 17.671 14.998 12.072 14.400Weg- en waterbouw 46.964 39.672 49.736 32.784 34.106 37.020 39.314 38.407 32.996 30.216Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 14.672 17.120 18.915 18.639 15.354 14.246 18.075 15.500 12.397 12.302INDUSTRIE 24.017 25.361 27.670 29.396 24.204 22.880 27.920 26.221 23.152 24.666Industrie : agro 28.792 28.099 30.600 31.295 26.950 29.267 32.673 33.143 32.418 32.750Industrie : voedingsmiddelen 20.702 21.998 21.916 24.221 25.056 25.022 23.493 26.221 22.215 23.541Industrie : overige 24.968 27.034 29.800 31.548 24.774 22.358 29.833 25.855 22.217 24.208Drukkerijen en grafische bedrijven 16.183 17.000 14.101 17.789 12.101 11.059 14.092 11.560 10.233 10.933DETAILHANDEL 11.132 11.826 12.319 12.370 10.887 11.564 12.080 10.990 9.058 11.051Detailhandel excl.automobielsector 11.132 11.826 12.319 12.370 10.887 11.564 12.080 10.990 9.058 11.051HORECA 8.462 8.918 10.459 10.258 9.410 9.421 10.000 8.265 7.805 7.532Verschaffen van accommodatie 20.369 20.897 24.011 28.661 19.139 17.788 23.624 23.474 16.038 17.578Eet- en drinkgelegenheden 7.300 7.890 8.965 9.122 8.277 8.534 8.678 6.751 6.725 6.548GROOTHANDEL 18.589 19.009 19.574 20.900 19.204 18.484 21.595 19.701 17.000 19.624Groothandel excl.automobielsector 18.589 19.009 19.574 20.900 19.204 18.484 21.595 19.701 17.000 19.624AUTOMOBIEL 14.410 14.365 14.882 16.148 13.972 14.381 17.184 14.514 13.391 13.626Automobielsector 14.410 14.365 14.882 16.148 13.972 14.381 17.184 14.514 13.391 13.626TRANSPORT 36.847 41.300 45.028 42.715 33.526 30.920 32.850 34.779 34.190 32.550Vervoer te land, te water en lucht 40.937 45.787 48.827 48.331 36.483 33.600 36.000 37.471 35.848 37.463Vervoer logistiek 26.575 26.029 28.403 28.300 24.036 22.844 24.452 24.482 26.000 17.870

WALLONIE

93 KMO-Rapport België 2016

BEDRIJFSRESULTAAT, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 6.074 6.301 6.564 6.521 5.832 6.512 7.909 8.181 7.292 7.763Financiële diensten : banken, holdings 5.886 6.087 5.052 2.482 3.242 7.102 2.555 5.199 3.524 5.011Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 9.000 12.095 14.328 12.515 14.409 15.403 14.554 14.866 12.115 11.591Zakelijke diensten 5.746 6.102 6.149 5.478 4.580 5.510 6.793 6.471 5.526 5.719Immobiliën 9.679 9.145 9.827 9.973 8.593 9.805 11.081 11.810 10.901 11.822Communicatie 3.723 3.796 3.681 3.657 2.028 4.018 2.684 2.751 2.377 2.925IT 6.359 6.701 8.496 9.126 9.312 9.604 11.436 11.206 10.853 10.558Handelsbemiddeling 5.591 5.528 5.585 6.021 5.115 5.258 6.702 7.486 5.060 6.805Diensten aan personen 3.492 3.527 3.337 2.749 2.615 2.331 3.643 3.373 2.217 3.118Maatschappelijke dienstverlening 8.647 19.650 4.406 4.988 824 2.175 6.763 3.648 22.649 16.893Kunst,amusement en recreatie 2.603 2.433 2.062 2.099 1.388 1.574 2.666 2.387 3.355 3.981BOUW 7.928 9.009 9.780 9.107 8.279 8.038 9.952 8.323 7.045 8.148Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 6.502 7.556 8.264 6.756 6.271 6.857 6.544 6.208 5.558 6.086Weg- en waterbouw 16.195 18.823 20.091 10.722 8.885 13.076 16.338 18.545 12.182 15.358Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 8.358 9.249 10.178 9.905 9.001 8.395 11.424 9.042 7.493 8.847INDUSTRIE 8.842 9.534 10.773 8.712 7.043 8.671 10.739 9.140 8.506 9.877Industrie : agro 3.656 4.467 6.159 3.449 4.893 6.665 7.524 5.821 6.412 6.082Industrie : voedingsmiddelen 7.830 5.143 7.180 5.737 7.393 8.033 7.291 5.400 8.929 11.857Industrie : overige 12.356 14.499 16.828 14.227 9.558 11.350 15.477 12.647 11.285 13.279Drukkerijen en grafische bedrijven 6.500 7.816 6.920 5.440 2.237 3.479 6.658 7.155 4.053 5.475DETAILHANDEL 5.988 5.646 6.574 5.207 5.481 5.777 6.375 5.106 5.084 6.094Detailhandel excl.automobielsector 5.988 5.646 6.574 5.207 5.481 5.777 6.375 5.106 5.084 6.094HORECA 1.518 1.407 1.302 716 574 2.207 2.312 1.284 1.421 3.071Verschaffen van accommodatie 3.760 3.825 4.635 4.136 2.132 3.250 4.295 2.832 2.145 5.543Eet- en drinkgelegenheden 1.297 1.267 1.042 395 465 2.083 2.049 1.139 1.354 2.836GROOTHANDEL 9.995 10.613 11.198 9.624 8.911 10.157 10.648 9.683 9.217 10.619Groothandel excl.automobielsector 9.995 10.613 11.198 9.624 8.911 10.157 10.648 9.683 9.217 10.619AUTOMOBIEL 10.568 11.477 11.104 8.700 10.068 11.441 12.840 6.200 8.063 7.918Automobielsector 10.568 11.477 11.104 8.700 10.068 11.441 12.840 6.200 8.063 7.918TRANSPORT 7.526 10.447 11.694 8.795 6.446 8.671 7.219 6.612 9.968 11.355Vervoer te land, te water en lucht 7.096 10.392 11.365 8.146 6.221 7.477 6.127 6.456 9.616 11.210Vervoer logistiek 8.490 11.791 13.904 11.362 7.911 12.822 10.839 7.724 12.089 11.768

WALLONIE

94 KMO-Rapport België 2016

EIGEN VERMOGEN, MEDIAANWAARDE

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014DIENSTEN 34.705 36.029 38.316 37.365 36.373 36.487 36.600 38.660 39.651 41.322Financiële diensten : banken, holdings 75.970 66.655 91.763 96.975 126.697 145.228 146.759 127.106 124.683 149.052Financiële diensten : Verzekeringen,pensioenfondsen 55.417 62.146 67.652 71.934 66.785 71.639 56.783 63.361 57.089 73.548Zakelijke diensten 36.095 37.508 39.669 37.710 36.840 36.671 37.454 38.004 38.330 38.673Immobiliën 50.556 52.083 54.187 53.597 50.053 49.336 47.422 51.041 53.783 56.646Communicatie 21.241 24.057 24.776 24.752 24.200 23.607 22.899 26.636 26.551 24.128IT 28.797 30.984 34.315 35.955 36.435 36.158 37.062 39.689 39.619 41.028Handelsbemiddeling 26.417 28.335 27.839 26.990 27.072 28.348 29.409 31.945 30.044 33.907Diensten aan personen 20.584 19.379 19.897 18.251 17.039 15.227 17.018 15.485 14.459 14.395Maatschappelijke dienstverlening 58.838 71.900 69.377 149.661 139.080 131.794 157.840 147.141 171.853 112.088Kunst,amusement en recreatie 17.205 15.945 17.446 18.859 17.833 17.876 18.664 16.655 18.209 21.005BOUW 40.703 42.567 44.608 44.145 43.250 43.916 45.572 45.274 43.571 45.585Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 47.326 49.355 50.749 47.488 44.788 47.237 47.176 43.985 42.397 45.771Weg- en waterbouw 150.894 164.296 160.710 132.183 146.866 125.710 137.818 181.697 121.350 120.982Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 37.918 39.607 41.564 42.251 41.638 41.398 44.395 44.873 43.249 44.649INDUSTRIE 69.296 71.381 75.579 75.242 76.955 79.007 84.993 86.448 80.969 89.187Industrie : agro 46.665 49.908 51.919 51.774 54.813 59.057 60.381 62.512 62.654 72.205Industrie : voedingsmiddelen 39.289 39.615 40.773 44.753 45.393 50.065 55.494 53.670 48.222 52.326Industrie : overige 96.480 97.947 105.384 105.351 107.779 109.891 115.532 118.116 109.938 121.473Drukkerijen en grafische bedrijven 50.844 52.309 50.550 47.661 46.495 46.870 48.711 43.728 40.459 41.154DETAILHANDEL 34.457 34.796 37.055 34.574 33.059 33.100 35.356 35.482 34.645 36.694Detailhandel excl.automobielsector 34.457 34.796 37.055 34.574 33.059 33.100 35.356 35.482 34.645 36.694HORECA 11.810 11.784 11.518 10.422 9.240 10.058 11.112 10.666 9.855 11.879Verschaffen van accommodatie 59.035 56.702 58.719 57.904 58.321 61.651 66.430 65.242 66.332 66.392Eet- en drinkgelegenheden 9.529 9.621 9.541 8.610 7.608 7.892 8.263 8.286 7.591 9.000GROOTHANDEL 70.042 73.276 76.404 76.516 78.843 80.894 88.246 89.684 87.586 99.636Groothandel excl.automobielsector 70.042 73.276 76.404 76.516 78.843 80.894 88.246 89.684 87.586 99.636AUTOMOBIEL 56.007 60.319 62.209 62.927 65.235 65.774 71.349 68.039 63.052 65.582Automobielsector 56.007 60.319 62.209 62.927 65.235 65.774 71.349 68.039 63.052 65.582TRANSPORT 45.841 48.527 52.434 52.291 49.311 50.089 52.440 51.035 50.268 57.409Vervoer te land, te water en lucht 42.391 45.280 48.576 49.012 44.691 47.493 49.110 50.156 47.775 53.988Vervoer logistiek 62.401 74.708 74.258 66.810 62.421 59.993 62.970 59.722 64.354 71.037

WALLONIE

95 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 408 6.352 2.145 133 40 1.839 29 4 1.076 165 17.922 393 30.506 32,8%5-9 jaar 593 6.041 2.094 68 50 678 35 2 667 105 11.416 261 22.010 17,8%10-19 jaar 2.370 8.528 1.379 115 117 285 160 3 323 58 15.377 137 28.852 20,8%20-29 jaar 4.483 5.193 108 303 257 44 171 1 72 43 11.227 97 21.999 15,6%30-39 jaar 1.401 2.125 24 28 6 8 23 0 32 8 4.028 85 7.768 5,3%40-49 jaar 583 689 8 26 5 1 4 0 7 0 1.461 144 2.928 2,5%+50 jaar 447 330 6 37 23 2 5 0 26 3 8.098 525 9.502 5,2%TOTAAL 10.285 29.258 5.764 710 498 2.857 427 10 2.203 382 69.529 1.642 123.565 100%

14,4% 35,8% 6,7% 2,0% 3,5% 1,5% 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 29,8% 5,4% 100,0%

BIJLAGE 4: Provinciale fiches

West-Vlaanderen

Verdeling rechtsvorm KMO’s West-Vlaanderen per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s West-Vlaanderen in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s West-Vlaanderen, 2000-2014

West-Vlaanderen

0,585

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,580

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Vlaanderen

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

96 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s West-Vlaanderen volgens sector, 2000-2014

West-Vlaanderen

3591107

302315457

712756

1.0131.355

1.5531.9682.000

2.3392.625

2.8643.1373.219

5.0295.295

6.6117.234

8.3648.880

10.43510.697

12.551

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Maatschappelijke dienstverleningJuridische beroepen

Financiële diensten: banken, holdingsFinanciële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen

Weg- en waterbouwCommunicatie

Vervoer logistiekDrukkerijen en grafische bedrijven

Verschaffen van accommodatieIndustrie: voedingsmiddelen

Economische beroepenMedische beroepen

Vervoer te land, te water en luchtKunst, amusement en recreatie

ITHandelsbemiddeling

AutomobielsectorBouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten

Groothandel excl. automobielsectorIndustrie: overige

Eet- en drinkgelegenhedenDiensten aan personen

ImmobiliënZakelijke diensten

Industrie: agroDetailhandel excl. automobielsector

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142.917 2.923 2.943 2.983 3.045 3.113 3.239 3.308 3.387 3.421 3.479 3.485 3.526 3.522 3.6122.695 2.761 2.815 2.807 2.834 2.854 2.899 2.975 2.999 2.955 2.919 2.889 2.837 2.743 2.7123.184 3.186 3.203 3.210 3.181 3.200 3.225 3.223 3.235 3.261 3.236 3.229 3.212 3.148 3.1376.118 5.999 5.931 5.855 5.802 5.737 5.715 5.672 5.606 5.521 5.485 5.375 5.302 5.132 5.0298.605 8.484 8.484 8.438 8.425 8.523 8.590 8.512 8.495 8.380 8.329 8.112 7.884 7.612 7.62413.285 12.973 12.763 12.486 12.415 12.329 12.254 12.212 12.009 11.795 11.549 11.305 11.280 10.700 10.69720.580 20.335 20.092 19.838 19.563 19.503 19.540 19.407 19.218 18.964 18.706 18.451 18.415 17.777 17.84112.379 12.419 12.574 12.760 13.044 13.417 13.909 14.491 14.829 15.125 15.392 15.711 16.069 15.937 16.08524.061 24.297 24.568 24.877 25.452 26.238 27.447 28.420 29.248 30.066 30.951 31.678 32.351 32.616 33.207

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

97 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

West-Vlaanderen

155

160

165

170

175

180

185

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

178,55

170,21

176,99

169,04

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

29%28%27%

30%31%32%33%34%35%36%37%38%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Vlaanderen

36,63%

30,67%

€ 12.577

€ 10.591

€ 16.831

€ 13.983

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

€ 317.929

€ 278.875

€ 616.106

€ 517.250

0123456789

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

7,538,77,8

6,84

60

6162

63

64

65

66

67

68

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

66,3

63,4862,77

64,75

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Vlaanderen

13,58%

€ 99.843

€ 71.93412,31%

€ 84.202

€ 118.011

98 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 190 7,4 61,6 38,7 14,2 1,18 0,5844 47 47 16.132 15.796 104.685Financiële diensten: banken, holdings 252 4,7 50,0 50,0 17,5 1,48 0,5922 40 56 61.126 12.503 343.901Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 186 9,8 61,1 38,9 17,1 1,24 0,5910 34 26 14.413 19.180 136.676Zakelijke diensten 179 7,2 65,2 35,0 16,2 1,21 0,5804 53 42 15.770 12.872 82.826Immobiliën 234 6,5 57,5 42,7 12,1 1,12 0,5896 41 50 19.165 21.920 170.987Communicatie 170 9,2 67,5 31,9 15,4 1,29 0,5744 60 73 7.729 9.665 57.997IT 151 14,6 59,8 40,2 22,5 1,45 0,5873 57 45 8.053 16.093 61.447Handelsbemiddeling 196 9,1 66,1 34,4 14,0 1,26 0,5753 41 26 11.406 11.973 73.434Diensten aan personen 155 8,7 75,1 24,9 17,2 1,00 0,5717 66 38 11.469 7.383 37.745Maatschappelijke dienstverlening 219 1,0 44,9 22,7 4,0 1,27 0,5861 34 79 15.000 3.924 75.009Kunst,amusement en recreatie 158 4,7 75,9 24,2 12,9 0,97 0,5692 25 44 21.369 5.238 41.006BOUW 152 8,5 64,7 35,5 17,6 1,48 0,5772 51 44 20.249 15.400 89.927Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 145 5,4 68,6 31,4 10,4 1,35 0,5657 34 45 24.542 13.052 109.436Weg- en waterbouw 161 5,5 60,6 37,7 18,1 1,55 0,5732 69 57 51.432 21.582 177.486Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 169 9,9 63,4 36,8 20,8 1,52 0,5814 55 39 18.691 16.042 81.649INDUSTRIE 251 6,6 66,6 33,6 15,0 1,31 0,5748 53 51 33.701 18.899 163.303Industrie: agro 188 4,5 77,9 22,1 12,3 0,94 0,5723 44 50 34.338 10.199 115.384Industrie: voedingsmiddelen 156 9,4 70,6 29,4 18,2 1,19 0,5787 44 37 42.767 28.056 141.398Industrie: overige 160 6,9 61,5 38,6 15,4 1,52 0,5759 55 53 34.868 23.932 215.197Drukkerijen en grafische bedrijven 178 7,6 70,0 29,8 15,0 1,17 0,5680 64 59 16.377 8.971 60.633DETAILHANDEL 178 7,3 71,0 29,0 12,2 1,29 0,5706 13 25 13.880 11.973 75.442Detailhandel excl. automobielsector 162 7,3 71,0 29,0 12,2 1,29 0,5706 13 25 13.880 11.973 75.442HORECA 212 9,1 80,6 19,6 17,0 0,73 0,5697 9 33 14.805 8.557 31.764Verschaffen van accommodatie 156 6,9 69,7 30,0 15,0 0,73 0,5764 9 25 33.264 22.470 163.308Eet- en drinkgelegenheden 179 10,6 82,6 17,4 17,3 0,72 0,5669 9 33 11.899 6.981 23.201GROOTHANDEL 179 6,3 63,9 36,3 11,4 1,42 0,5706 43 36 25.130 20.201 185.378Groothandel excl. automobielsector 182 6,3 63,9 36,3 11,4 1,42 0,5706 43 36 25.130 20.201 185.378AUTOMOBIEL 182 6,8 65,5 34,6 11,6 1,44 0,5705 23 36 22.310 20.202 166.670Automobielsector 160 6,8 65,5 34,6 11,6 1,44 0,5705 23 36 22.310 20.202 166.670TRANSPORT 156 8,9 64,1 36,0 26,6 1,33 0,5824 55 38 44.434 15.301 106.857Vervoer te land, te water en lucht 171 8,9 63,5 36,5 28,0 1,35 0,5829 54 35 48.937 14.466 104.006Vervoer logistiek 216 8,7 65,1 34,7 16,2 1,22 0,5812 56 45 33.119 18.945 128.096

West-VlaanderenBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

99 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 505 7.841 2.632 218 121 2.322 29 7 1.525 95 19.897 513 35.705 27,0%5-9 jaar 740 7.509 2.321 127 75 1.031 40 8 870 90 12.435 314 25.560 19,3%10-19 jaar 2.400 9.954 1.605 210 159 442 125 3 491 50 15.364 223 31.026 23,4%20-29 jaar 4.289 5.562 125 388 201 65 178 3 91 27 10.396 220 21.545 16,3%30-39 jaar 1.264 2.001 32 39 3 3 34 0 46 4 3.608 148 7.182 5,4%40-49 jaar 449 523 4 10 9 3 6 0 12 0 1.426 130 2.572 1,9%+50 jaar 479 379 0 40 22 4 2 1 30 4 7.342 436 8.739 6,6%TOTAAL 10.126 33.769 6.719 1.032 590 3.870 414 22 3.065 270 70.468 1.984 132.329 100%

7,7% 25,5% 5,1% 0,8% 0,4% 2,9% 0,3% 0,0% 2,3% 0,2% 53,3% 1,5% 100,0%

Oost-Vlaanderen

Verdeling rechtsvorm KMO’s Oost-Vlaanderen per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Oost-Vlaanderen in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Oost-Vlaanderen, 2000-2014

Oost-Vlaanderen

0,585

0,590

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,580

0,575

0,570

0,5650,5600,555

België Vlaanderen

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

100 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Oost-Vlaanderen volgens sector, 2000-2014

Oost-Vlaanderen

79113146

322408

690818

1.0141.089

1.3701.9782.009

2.2632.8572.927

3.0683.297

4.5695.044

5.9646.841

7.3488.244

9.48110.468

11.36013.632

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000Maatschappelijke dienstverlening

Juridische beroepenFinanciële diensten: banken, holdings

Verschaffen van accommodatieFinanciële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen

Weg- en waterbouwDrukkerijen en grafische bedrijven

Industrie: voedingsmiddelenCommunicatie

Vervoer logistiekEconomische beroepen

Vervoer te land, te water en luchtMedische beroepen

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenHandelsbemiddeling

AutomobielsectorKunst, amusement en recreatie

Industrie: agroIndustrie: overige

ITDiensten aan personen

Eet- en drinkgelegenhedenGroothandel excl. automobielsector

Zakelijke dienstenGespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Detailhandel excl. automobielsectorImmobiliën

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143.820 3.829 3.821 3.842 3.890 3.952 4.159 4.253 4.334 4.318 4.336 4.337 4.387 4.379 4.4723.131 3.131 3.046 3.050 3.066 3.083 3.111 3.137 3.167 3.133 3.084 3.054 3.023 2.981 2.9723.307 3.244 3.214 3.168 3.127 3.101 3.115 3.135 3.131 3.096 3.040 3.046 3.068 3.032 3.0657.026 6.873 6.747 6.604 6.498 6.373 6.366 6.334 6.270 6.185 6.102 6.001 5.964 5.673 5.5328.041 7.848 7.796 7.712 7.714 7.726 7.782 7.776 7.711 7.636 7.503 7.337 7.249 6.984 7.00013.907 13.476 13.096 12.777 12.615 12.476 12.381 12.361 12.208 12.035 11.705 11.465 11.360 10.802 10.82117.734 17.346 17.086 16.825 16.576 16.521 16.564 16.518 16.358 16.097 15.881 15.659 15.747 15.255 15.35314.314 14.376 14.646 14.646 14.828 15.125 15.766 16.437 16.686 16.921 17.202 17.391 17.619 17.321 17.48026.476 26.732 27.910 27.910 28.695 29.867 31.495 33.025 34.486 35.699 36.849 37.980 38.982 39.283 40.256

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

101 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Oost-Vlaanderen

160

164162

166

170

174

178

182

168

172

176

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

177,51

170,21

175,17

169,04

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Vlaanderen

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

10%

5%

0%

15%

20%

25%

30%

35%

40%29,89%

€ 16.109

€ 13.983

36,40%

€ 12.618

€ 10.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

€ 278.942

€ 278.875

€ 617.248

€ 517.250

0123456789

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

7,53

8,7

9,11

8,05

59606162636465666768

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

66,3

63,48

62,18

65,15

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

0

40.000

50.000

60.000

10.000

20.000

30.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Vlaanderen

13,44%

€ 80.230

12,42%

€ 84.202

€ 96.630

€ 71.934

102 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 186 10,0 61,4 39,0 16,5 1,29 0,5876 54 49 12.675 16.706 84.158Financiële diensten: banken, holdings 233 6,7 55,1 44,1 13,5 1,26 0,5949 52 61 17.574 21.351 204.662Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 222 10,2 57,8 42,2 21,0 1,49 0,5905 33 66 20.001 20.534 102.214Zakelijke diensten 177 9,4 65,0 35,2 17,4 1,28 0,5826 58 51 16.561 13.135 67.274Immobiliën 242 9,2 58,3 42,0 14,3 1,20 0,5928 48 51 14.117 23.291 126.605Communicatie 146 8,7 70,0 29,8 17,3 1,32 0,5765 84 58 8.447 6.684 43.098IT 148 15,6 54,1 46,2 26,4 1,69 0,5975 55 42 7.779 19.302 69.672Handelsbemiddeling 186 9,5 66,1 34,1 13,2 1,33 0,5754 50 35 9.464 10.891 60.833Diensten aan personen 159 9,5 72,3 27,7 16,0 1,10 0,5719 39 30 9.045 7.813 31.664Maatschappelijke dienstverlening 219 2,5 62,3 27,2 6,9 1,16 0,5552 39 315 4.369 5.442 39.543Kunst,amusement en recreatie 159 7,3 71,7 28,7 13,1 1,09 0,5704 52 45 17.315 7.028 38.927BOUW 163 8,8 63,0 37,2 18,5 1,52 0,5790 55 47 17.361 14.351 78.547Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 149 6,6 66,1 34,0 11,7 1,44 0,5711 39 55 17.000 12.340 94.615Weg- en waterbouw 159 8,2 62,0 37,9 22,4 1,49 0,5781 75 59 40.379 19.693 125.423Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 166 9,8 61,9 38,2 21,3 1,55 0,5817 56 44 16.694 14.761 72.727INDUSTRIE 222 7,2 65,0 35,1 15,7 1,35 0,5760 53 46 22.692 16.446 125.364Industrie: agro 182 4,9 74,1 25,8 12,6 1,08 0,5763 31 37 27.515 10.964 104.288Industrie: voedingsmiddelen 155 7,9 70,5 29,5 19,4 1,10 0,5782 41 42 23.166 16.525 88.882Industrie: overige 157 7,7 61,4 38,7 15,5 1,50 0,5752 54 47 23.997 21.031 166.796Drukkerijen en grafische bedrijven 171 6,1 62,1 37,3 17,9 1,40 0,5750 73 40 13.642 11.881 64.807DETAILHANDEL 171 7,5 70,2 29,9 12,4 1,31 0,5695 17 31 12.660 9.154 58.017Detailhandel excl. automobielsector 153 7,5 70,2 29,9 12,4 1,31 0,5695 17 31 12.660 9.154 58.017HORECA 170 8,3 80,4 19,8 16,1 0,83 0,5640 12 24 10.302 5.313 20.057Verschaffen van accommodatie 153 1,8 80,9 19,1 9,4 0,56 0,5647 20 62 22.603 4.652 62.189Eet- en drinkgelegenheden 176 9,5 80,3 19,8 16,7 0,85 0,5640 11 21 10.000 5.310 19.433GROOTHANDEL 176 7,1 65,4 34,8 11,4 1,46 0,5699 46 36 21.871 17.012 136.476Groothandel excl. automobielsector 164 7,1 65,4 34,8 11,4 1,46 0,5699 46 36 21.871 17.012 136.476AUTOMOBIEL 164 7,3 69,1 30,9 10,9 1,34 0,5652 26 39 19.098 17.088 120.799Automobielsector 154 7,3 69,1 30,9 10,9 1,34 0,5652 26 39 19.098 17.088 120.799TRANSPORT 152 9,3 65,5 34,6 23,7 1,34 0,5797 56 48 39.967 18.248 98.400Vervoer te land, te water en lucht 177 9,1 63,1 37,0 26,5 1,40 0,5825 56 43 39.967 17.746 96.840Vervoer logistiek 220 10,1 71,9 28,2 14,2 1,18 0,5732 56 60 39.318 19.910 106.236

Oost-VlaanderenBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

103 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 886 12.745 3.031 216 76 3.957 29 20 1.717 161 22.859 681 46.378 28,6%5-9 jaar 1.205 11.538 2.830 140 109 1.739 66 4 898 151 12.391 552 31.623 19,5%10-19 jaar 3.892 14.951 2.041 213 199 600 183 11 347 81 13.641 519 36.678 22,7%20-29 jaar 5.661 8.215 120 487 429 123 178 3 60 19 8.852 903 25.050 15,5%30-39 jaar 1.756 3.237 30 44 8 18 38 0 27 1 3.787 478 9.424 5,8%40-49 jaar 930 1.412 14 21 17 4 3 0 12 0 1.465 331 4.209 2,6%+50 jaar 1.437 1.046 4 56 80 11 6 0 25 0 5.168 692 8.525 5,3%TOTAAL 15.767 53.144 8.070 1.177 918 6.452 503 38 3.086 413 68.163 4.156 161.887 100%

9,7% 32,8% 5,0% 0,7% 0,6% 4,0% 0,3% 0,0% 1,9% 0,3% 42,1% 2,6% 100,0%

Antwerpen

Verdeling rechtsvorm KMO’s Antwerpen per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Antwerpen in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Antwerpen, 2000-2014

Antwerpen

0,585

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,580

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Vlaanderen

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

104 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Antwerpen volgens sector, 2000-2014

Antwerpen

132144182

396592

8121.0071.0651.206

2.2802.3112.538

2.8253.1883.2743.487

3.9215.325

5.6906.257

7.9128.173

9.07013.33113.34813.513

14.445

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000Maatschappelijke dienstverlening

Juridische beroepenFinanciële diensten: banken, holdings

Verschaffen van accommodatieFinanciële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen

Weg- en waterbouwDrukkerijen en grafische bedrijven

Industrie: voedingsmiddelenCommunicatie

Vervoer logistiekEconomische beroepen

Vervoer te land, te water en luchtMedische beroepen

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenHandelsbemiddeling

AutomobielsectorKunst, amusement en recreatie

Industrie: agroIndustrie: overige

ITEet- en drinkgelegenheden

Diensten aan personenGroothandel excl. automobielsectorDetailhandel excl. automobielsector

Gespecialiseerde bouwwerkzaamhedenZakelijke diensten

Immobiliën

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20144.401 4.348 4.308 4.344 4.459 4.530 4.711 4.892 4.947 4.985 5.034 5.110 5.169 5.202 5.2805.019 4.988 4.930 4.863 4.830 4.860 4.976 5.020 5.065 5.068 5.011 4.957 4.941 4.855 4.8183.593 10.942 3.533 3.479 3.437 3.417 3.458 3.487 3.505 3.491 3.481 3.469 3.489 3.459 3.48711.225 5.999 10.556 10.294 10.116 10.010 10.036 10.040 9.999 9.938 9.845 9.715 9.562 9.297 9.0708.800 8.668 8.536 8.424 8.380 8.384 8.508 8.576 8.643 8.644 8.664 8.574 8.509 8.284 8.30814.939 14.582 14.319 14.108 14.108 14.063 14.147 14.218 14.145 14.013 13.936 13.828 13.844 13.313 13.33114.565 14.271 14.043 13.858 13.773 13.724 13.915 14.027 13.952 13.662 13.543 13.442 13.401 13.074 13.08713.204 13.386 13.485 13.609 13.900 14.399 15.107 15.936 16.469 16.689 16.959 17.288 17.564 17.309 17.34834.062 34.591 34.988 35.638 36.771 38.251 40.414 42.302 44.388 45.955 47.743 49.326 50.527 51.049 51.671

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

105 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Antwerpen

150

155

160

165

170

175

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

160,64

170,21

161,52

169,04

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Vlaanderen

33,00%

€ 12.136

€ 13.98339,08%

€ 8.204

€ 10.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

€ 287.233

€ 278.875

€ 573.112

€ 517.250

0123456789

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

7,538,7

9,02

7,26

60

62

64

66

68

70

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

66,3

63,48

66,22

69

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Vlaanderen

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

17,96%

16,83%

€ 84.202

€ 68.945

€ 59.132

€ 71.934

106 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 163 10,3 65,0 35,4 14,3 1,29 0,5815 57 52 9.627 12.428 59.533Financiële diensten: banken, holdings 175 3,8 50,3 50,0 15,6 1,55 0,5839 181 36 25.372 16.700 250.005Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 172 12,3 60,3 39,7 19,5 1,38 0,5890 45 57 14.206 15.441 86.448Zakelijke diensten 154 9,5 68,0 32,3 15,2 1,25 0,5766 59 52 11.525 9.898 48.783Immobiliën 216 9,5 62,2 38,1 12,5 1,25 0,5871 50 51 10.639 16.778 87.180Communicatie 149 7,4 64,8 35,1 13,9 1,43 0,5734 92 90 7.662 7.167 41.661IT 142 16,5 55,9 44,3 23,9 1,71 0,5925 63 55 5.549 18.225 56.585Handelsbemiddeling 164 10,2 70,9 29,3 10,3 1,30 0,5673 54 42 9.201 8.801 44.641Diensten aan personen 135 8,9 79,2 20,9 13,9 0,95 0,5614 41 39 8.136 3.793 15.767Maatschappelijke dienstverlening 185 2,2 72,7 25,5 3,2 1,07 0,5490 17 84 12.538 -1.321 24.547Kunst,amusement en recreatie 150 7,0 73,8 26,2 13,3 1,04 0,5709 26 34 13.943 5.428 31.333BOUW 145 9,5 65,3 34,9 16,6 1,48 0,5761 50 48 13.325 11.116 56.911Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 139 7,5 70,1 30,2 9,4 1,32 0,5676 46 66 15.526 12.562 77.911Weg- en waterbouw 151 5,9 64,9 34,5 15,5 1,44 0,5689 77 67 23.388 10.369 81.787Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 158 10,3 63,6 36,5 19,5 1,55 0,5796 50 38 12.250 10.852 51.493INDUSTRIE 233 7,9 68,8 31,4 14,4 1,31 0,5715 54 45 21.618 13.909 92.799Industrie: agro 159 7,0 75,1 24,9 12,8 1,08 0,5750 38 43 31.320 14.045 107.839Industrie: voedingsmiddelen 149 7,9 73,7 26,5 15,8 1,05 0,5716 31 32 22.309 12.750 70.514Industrie: overige 142 8,6 66,5 33,6 14,1 1,42 0,5709 58 47 21.153 16.032 101.935Drukkerijen en grafische bedrijven 155 5,9 64,1 36,3 16,7 1,41 0,5678 63 65 11.510 5.621 66.103DETAILHANDEL 155 7,6 74,4 25,8 10,7 1,28 0,5651 15 27 9.262 6.488 38.744Detailhandel excl. automobielsector 143 7,6 74,4 25,8 10,7 1,28 0,5651 15 27 9.262 6.488 38.744HORECA 165 9,7 81,4 19,2 15,6 0,79 0,5611 13 23 8.409 4.545 15.175Verschaffen van accommodatie 142 3,7 76,9 21,8 8,7 0,55 0,5609 12 46 22.770 10.143 41.161Eet- en drinkgelegenheden 167 10,4 81,4 19,1 16,4 0,80 0,5611 13 20 7.798 4.325 14.659GROOTHANDEL 167 6,6 73,3 27,0 6,6 1,35 0,5603 56 44 14.116 14.582 106.905Groothandel excl. automobielsector 158 6,6 73,3 27,0 6,6 1,35 0,5603 56 44 14.116 14.582 106.905AUTOMOBIEL 158 7,1 71,1 29,2 9,5 1,31 0,5622 21 32 16.894 10.941 73.876Automobielsector 150 7,1 71,1 29,2 9,5 1,31 0,5622 21 32 16.894 10.941 73.876TRANSPORT 151 8,4 70,6 29,7 16,6 1,24 0,5715 57 57 24.380 14.927 94.727Vervoer te land, te water en lucht 148 7,5 70,7 29,4 20,7 1,22 0,5718 53 46 27.645 13.748 76.035Vervoer logistiek 209 9,3 70,1 30,0 11,4 1,25 0,5711 61 61 18.503 15.706 125.743

AntwerpenBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

107 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 287 5.050 1.627 102 45 1.071 7 8 938 100 11.653 348 21.236 28,0%5-9 jaar 394 4.939 1.650 69 55 424 18 4 569 126 7.016 224 15.488 20,4%10-19 jaar 1.727 5.975 1.061 100 117 91 41 3 203 64 8.673 203 18.258 24,1%20-29 jaar 2.833 2.538 56 127 142 13 32 1 33 36 5.721 213 11.745 15,5%30-39 jaar 679 632 11 8 1 5 4 0 15 0 2.169 100 3.624 4,8%40-49 jaar 225 212 1 9 5 2 2 0 0 0 734 105 1.295 1,7%+50 jaar 172 224 0 57 17 1 1 0 2 0 3.555 180 4.209 5,5%TOTAAL 6.317 19.570 4.406 472 382 1.607 105 16 1.760 326 39.521 1.373 75.855 100%

8,3% 25,8% 5,8% 0,6% 0,5% 2,1% 0,1% 0,0% 2,3% 0,4% 52,1% 1,8% 100,0%

Limburg

Verdeling rechtsvorm KMO’s Limburg per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Limburg in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Limburg, 2000-2014

Limburg

0,585

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,580

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Vlaanderen

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

108 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Limburg volgens sector, 2000-2014

Limburg

404973

209323370423456467525

881939

1.3081.4371.444

2.0122.3032.338

2.8613.446

3.8134.354

4.7035.035

5.6016.653

8.049

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000Maatschappelijke dienstverlening

Juridische beroepenFinanciële diensten: banken, holdings

Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsenCommunicatie

Verschaffen van accommodatieDrukkerijen en grafische bedrijven

Vervoer logistiekWeg- en waterbouw

Industrie: voedingsmiddelenVervoer te land, te water en lucht

Economische beroepenMedische beroepen

HandelsbemiddelingKunst, amusement en recreatie

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenIT

AutomobielsectorGroothandel excl. automobielsector

Industrie: overigeEet- en drinkgelegenheden

Industrie: agroImmobiliën

Diensten aan personenZakelijke diensten

Detailhandel excl. automobielsectorGespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141.717 1.705 1.720 1.742 1.792 1.844 1.939 1.983 2.025 2.081 2.117 2.149 2.188 2.243 2.2961.315 1.342 1.335 1.342 1.355 1.357 1.394 1.438 1.457 1.438 1.456 1.425 1.378 1.345 1.3372.182 2.170 2.157 2.170 2.179 2.181 2.197 2.234 2.257 2.265 2.290 2.300 2.341 2.325 2.3383.284 3.259 3.232 3.212 3.196 3.144 3.153 3.184 3.217 3.165 3.140 3.082 3.047 2.924 2.8614.485 4.386 4.406 4.343 4.358 4.383 4.348 4.410 4.463 4.449 4.370 4.288 4.273 4.144 4.1837.321 7.158 7.053 6.971 6.976 6.996 7.066 7.081 7.134 7.116 7.035 6.926 6.904 6.631 6.6539.513 9.377 9.295 9.186 9.157 9.136 9.158 9.197 9.148 9.000 8.874 8.847 8.970 8.656 8.7488.312 8.350 8.401 8.504 8.738 9.054 9.456 9.939 10.228 10.367 10.553 10.686 10.745 10.533 10.52813.159 13.529 13.892 14.202 14.646 15.375 16.295 17.151 17.950 18.702 19.418 20.047 20.681 20.880 21.174

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

109 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Limburg

164

162

166

170

174

178

168

172

176

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

170,82

170,21

166,83

169,04

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Vlaanderen

30,55%

€ 12.172

€ 13.98338,16%

€ 10.655

€ 10.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

€ 307.308

€ 278.875

€ 536.547

€ 517.250

0123456789

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

7,53

8,7

7,767,16

60

63

62

61

64

65

66

67

68

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

66,3

63,48

63

65,62

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Vlaanderen

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

11,78%

€ 84.202

€ 79.161

12,13%

€ 71.934

€ 71.062

110 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 166 8,1 62,3 38,1 13,9 1,30 0,5808 57 48 11.255 11.770 66.060Financiële diensten: banken, holdings 155 10,8 56,0 43,3 21,8 1,49 0,5888 62 35 12.680 29.500 259.096Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 180 5,7 57,9 41,4 17,9 1,37 0,5874 125 107 26.795 13.657 89.604Zakelijke diensten 162 9,1 67,5 32,7 15,6 1,25 0,5771 56 52 13.176 9.931 58.206Immobiliën 210 6,4 60,1 40,3 10,8 1,20 0,5830 53 65 12.666 15.186 103.718Communicatie 179 10,0 69,5 30,1 18,2 1,38 0,5812 42 27 12.720 9.804 41.973IT 143 13,6 50,0 50,3 26,6 1,87 0,5956 72 40 5.387 15.273 60.342Handelsbemiddeling 165 7,7 62,6 37,4 11,6 1,48 0,5700 53 42 7.748 6.071 37.699Diensten aan personen 146 6,7 75,6 24,4 13,3 1,13 0,5628 33 11 10.008 4.956 26.167Maatschappelijke dienstverlening 171 -0,6 58,6 31,5 0,4 1,56 0,5371 8 48 8.430 -1.153 57.465Kunst,amusement en recreatie 154 6,1 73,9 26,1 12,7 1,09 0,5658 23 38 16.888 5.468 29.500BOUW 146 7,8 63,1 37,0 16,6 1,50 0,5760 61 53 13.307 10.006 64.712Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 144 4,8 66,4 34,0 9,3 1,42 0,5656 48 65 12.508 7.864 69.354Weg- en waterbouw 157 5,7 54,7 43,7 23,9 1,62 0,5792 66 60 30.152 8.601 111.508Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 161 8,9 62,5 37,6 19,2 1,51 0,5797 64 48 12.817 10.852 61.237INDUSTRIE 202 6,5 65,8 34,6 13,8 1,38 0,5723 52 55 26.833 14.105 119.455Industrie: agro 162 4,2 76,7 23,1 11,1 1,04 0,5681 37 55 31.465 9.182 71.647Industrie: voedingsmiddelen 152 8,3 68,9 31,5 17,7 1,05 0,5695 37 44 20.864 12.922 77.454Industrie: overige 168 7,0 60,9 39,3 14,6 1,53 0,5736 54 54 27.184 17.926 147.533Drukkerijen en grafische bedrijven 168 5,8 53,4 43,4 16,2 1,54 0,5749 52 68 13.963 8.862 74.440DETAILHANDEL 168 6,3 70,8 29,2 11,0 1,41 0,5683 15 26 11.029 8.512 59.148Detailhandel excl. automobielsector 153 6,3 70,8 29,2 11,0 1,41 0,5683 15 26 11.029 8.512 59.148HORECA 183 9,5 77,9 22,1 16,4 0,87 0,5665 12 21 9.402 5.048 18.860Verschaffen van accommodatie 150 1,9 85,3 13,6 7,7 0,56 0,5548 48 72 21.215 5.274 26.656Eet- en drinkgelegenheden 163 10,4 77,6 22,6 17,3 0,90 0,5676 10 19 8.472 4.965 18.499GROOTHANDEL 163 5,6 65,7 34,5 9,8 1,51 0,5663 51 42 18.857 13.209 121.527Groothandel excl. automobielsector 159 5,6 65,7 34,5 9,8 1,51 0,5663 51 42 18.857 13.209 121.527AUTOMOBIEL 159 6,3 69,5 30,7 9,8 1,39 0,5656 22 43 16.724 13.114 110.184Automobielsector 158 6,3 69,5 30,7 9,8 1,39 0,5656 22 43 16.724 13.114 110.184TRANSPORT 155 7,2 66,1 34,0 22,1 1,26 0,5779 54 44 34.738 11.620 78.635Vervoer te land, te water en lucht 174 7,9 66,7 33,7 24,0 1,28 0,5792 54 41 42.872 11.513 76.999Vervoer logistiek 219 6,0 64,8 34,1 15,2 1,15 0,5747 54 65 20.640 12.354 86.006

LimburgBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

111 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 387 6.131 2.033 147 69 1.593 12 10 923 99 15.289 288 26.981 27,8%5-9 jaar 535 5.951 1.889 98 47 688 41 4 555 57 9.384 273 19.522 20,1%10-19 jaar 2.013 7.730 1.384 123 95 294 85 12 235 28 10.974 348 23.321 24,0%20-29 jaar 2.890 3.863 73 313 254 49 100 1 38 20 7.267 266 15.134 15,6%30-39 jaar 828 1.318 14 22 6 8 15 0 12 0 2.705 119 5.047 5,2%40-49 jaar 326 398 2 13 5 2 4 0 1 0 910 67 1.728 1,8%+50 jaar 367 266 0 45 36 1 2 0 8 0 4.506 240 5.471 5,6%TOTAAL 7.346 25.657 5.395 761 512 2.635 259 27 1.772 204 51.035 1.601 97.204 100%

7,6% 26,4% 5,6% 0,8% 0,5% 2,7% 0,3% 0,0% 1,8% 0,2% 52,5% 1,6% 100,0%

Vlaams-Brabant

Verdeling rechtsvorm KMO’s Vlaams-Brabant per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Vlaams-Brabant in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Vlaams-Brabant, 2000-2014

Vlaams-Brabant

0,585

0,590

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,580

0,575

0,570

0,5650,5600,555

België Vlaanderen

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

112 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Vlaams-Brabant volgens sector, 2000-2014

Vlaams-Brabant

6888156228236335

609699

816823

1.3181.596

1.7201.765

2.1002.126

2.3522.753

3.9324.4264.4294.472

5.1577.220

7.7508.681

9.212

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000Maatschappelijke dienstverlening

Financiële diensten: banken, holdingsJuridische beroepen

Verschaffen van accommodatieFinanciële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen

Weg- en waterbouwIndustrie: voedingsmiddelen

Drukkerijen en grafische bedrijvenVervoer logistiek

CommunicatieVervoer te land, te water en lucht

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenEconomische beroepen

Medische beroepenKunst, amusement en recreatie

HandelsbemiddelingAutomobielsectorIndustrie: overige

Groothandel excl. automobielsectorEet- en drinkgelegenheden

Industrie: agroIT

Diensten aan personenDetailhandel excl. automobielsector

Gespecialiseerde bouwwerkzaamhedenZakelijke diensten

Immobiliën

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143.153 3.122 3.093 3.139 3.221 3.267 3.413 3.515 3.578 3.563 3.569 3.583 3.641 3.670 3.7592.273 2.218 2.156 2.115 2.095 2.129 2.166 2.194 2.212 2.209 2.183 2.148 2.134 2.061 2.0582.413 2.393 2.352 2.325 2.314 2.296 2.314 2.337 2.338 2.344 2.334 2.330 2.352 2.278 2.3044.567 4.448 4.389 4.324 4.270 4.189 4.228 4.229 4.190 4.114 4.086 4.058 3.932 3.826 3.7644.855 4.785 4.722 4.726 4.765 4.778 4.777 4.788 4.796 4.764 4.744 4.655 4.654 4.534 4.5508.321 8.064 7.859 7.722 7.729 7.673 7.680 7.663 7.628 7.534 7.463 7.290 7.220 6.996 7.0089.943 9.709 9.448 9.278 9.096 9.023 9.044 8.948 8.800 8.666 8.547 8.406 8.490 8.237 8.3008.079 8.023 8.043 8.148 8.321 8.563 8.902 9.311 9.369 9.487 9.532 9.568 9.681 9.774 9.88121.658 22.067 22.521 23.169 24.089 25.011 26.284 27.536 28.819 29.794 30.832 31.991 32.963 33.189 33.901

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

113 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Vlaams-Brabant

162

160

164

168

172

176

166

170

174

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

167,56

170,21

166,02

169,04

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Vlaanderen

31,33%

€ 13.450

€ 13.137€ 13.983

€ 12.98438,05%

€ 10.565

€ 10.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

€ 223.571

€ 278.875

€ 307.040

€ 517.250

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

7,538,7

9,558,58

5859606162636465666768

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Vlaanderen

66,3

63,48

61,63

65,41

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Vlaanderen

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

14,48%

€ 84.202

€ 73.684

15,87%

€ 71.934

€ 63.596

114 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 178 11,5 59,3 41,1 18,0 1,45 0,5899 55 45 8.288 15.334 68.065Financiële diensten: banken, holdings 278 13,2 54,0 42,2 14,2 1,88 0,5923 48 61 12.218 35.669 214.389Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 196 12,6 52,5 47,1 22,6 1,58 0,6040 26 20 11.444 20.211 78.414Zakelijke diensten 162 9,7 62,2 38,4 17,2 1,37 0,5841 63 54 9.535 11.401 56.506Immobiliën 253 11,1 57,3 43,0 16,8 1,41 0,5952 47 43 8.508 19.990 91.569Communicatie 172 12,4 61,4 38,6 20,4 1,55 0,5851 61 53 5.739 10.020 50.473IT 151 16,4 51,2 48,9 27,4 1,92 0,5986 68 38 5.485 20.999 67.353Handelsbemiddeling 164 10,5 64,5 35,8 14,2 1,37 0,5791 43 44 7.952 10.965 46.988Diensten aan personen 158 8,0 73,9 26,1 14,8 1,10 0,5683 18 40 10.405 5.769 20.838Maatschappelijke dienstverlening 179 -0,1 75,9 22,1 5,6 0,92 0,5395 21 54 32.339 -76 31.492Kunst,amusement en recreatie 157 8,1 75,8 23,8 14,4 1,00 0,5742 36 30 10.704 4.105 27.749BOUW 146 8,4 63,1 37,0 18,5 1,50 0,5783 42 37 11.231 9.656 55.821Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 155 5,8 66,4 33,7 11,2 1,37 0,5671 35 53 10.910 9.510 71.565Weg- en waterbouw 162 6,3 64,6 34,0 21,3 1,50 0,5774 43 41 21.928 13.955 82.482Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 156 9,5 62,2 37,9 20,9 1,53 0,5808 43 30 10.891 9.417 48.804INDUSTRIE 225 7,0 63,6 36,9 14,8 1,39 0,5742 53 45 19.521 11.100 87.305Industrie: agro 168 6,8 72,2 27,8 14,0 1,12 0,5771 51 43 27.500 6.475 75.529Industrie: voedingsmiddelen 143 10,3 64,7 35,3 16,8 1,17 0,5774 33 37 18.992 13.353 75.445Industrie: overige 157 6,9 60,7 39,5 14,4 1,54 0,5732 57 46 19.305 13.753 107.813Drukkerijen en grafische bedrijven 160 4,2 59,0 41,0 15,5 1,41 0,5702 87 37 11.361 5.395 42.820DETAILHANDEL 160 7,5 74,9 25,2 11,4 1,25 0,5664 24 27 9.112 7.422 41.604Detailhandel excl. automobielsector 151 7,5 74,9 25,2 11,4 1,25 0,5664 24 27 9.112 7.422 41.604HORECA 176 8,8 80,4 20,0 15,6 0,76 0,5605 11 23 7.712 4.112 17.842Verschaffen van accommodatie 149 1,6 86,9 12,0 7,6 0,47 0,5444 11 27 18.116 3.170 46.269Eet- en drinkgelegenheden 150 9,3 80,0 20,1 16,1 0,78 0,5608 11 20 7.398 4.112 16.955GROOTHANDEL 150 6,9 65,8 34,6 10,3 1,44 0,5689 52 41 18.065 15.360 121.127Groothandel excl. automobielsector 152 6,9 65,8 34,6 10,3 1,44 0,5689 52 41 18.065 15.360 121.127AUTOMOBIEL 152 6,3 68,6 31,9 9,3 1,35 0,5637 25 37 17.912 13.246 98.995Automobielsector 145 6,3 68,6 31,9 9,3 1,35 0,5637 25 37 17.912 13.246 98.995TRANSPORT 146 8,5 66,4 34,0 21,5 1,29 0,5743 54 49 30.102 10.415 64.362Vervoer te land, te water en lucht 141 7,7 64,2 36,0 23,9 1,31 0,5764 54 45 31.818 9.513 62.926Vervoer logistiek 219 12,9 72,2 27,8 14,5 1,29 0,5661 54 53 20.868 16.411 66.006

Vlaams-BrabantBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

115 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 293 3.707 892 89 78 383 181 3 108 6 6.521 181 12.269 27,9%5-9 jaar 374 3.224 854 83 52 173 22 7 65 18 3.712 85 8.669 19,7%10-19 jaar 1.023 3.687 654 90 70 76 35 3 29 15 4.597 107 10.386 23,6%20-29 jaar 1.484 1.677 42 381 286 28 13 0 4 26 3.471 70 7.482 17,0%30-39 jaar 417 602 14 26 17 1 3 0 2 2 1.400 29 2.513 5,7%40-49 jaar 167 187 1 5 4 1 0 0 3 0 417 23 808 1,8%+50 jaar 145 96 0 10 17 1 0 0 3 0 1.563 82 1.917 4,4%TOTAAL 3.903 13.180 2.457 684 524 663 254 13 214 67 21.681 577 44.044 100%

8,9% 29,9% 5,6% 1,6% 1,2% 1,5% 0,6% 0,0% 0,5% 0,2% 49,2% 1,3% 100,0%

Waals-Brabant

Verdeling rechtsvorm KMO’s Waals-Brabant per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Waals-Brabant in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Waals-Brabant, 2000-2014

Waals-Brabant

0,580

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Wallonië

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

116 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Waals-Brabant volgens sector, 2000-2014

Waals-Brabant

28397582

144145198200276

404447

889892979980990

1.3361.3851.4131.449

1.6311.842

2.1472.978

3.3374.546

4.762

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000Maatschappelijke dienstverlening

Financiële diensten: banken, holdingsJuridische beroepen

Verschaffen van accommodatieFinanciële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen

Weg- en waterbouwVervoer logistiek

Industrie: voedingsmiddelenDrukkerijen en grafische bedrijven

Vervoer te land, te water en luchtCommunicatie

Medische beroepenKunst, amusement en recreatie

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenEconomische beroepen

AutomobielsectorHandelsbemiddeling

Groothandel excl. automobielsectorIndustrie: overige

Eet- en drinkgelegenhedenIndustrie: agro

Diensten aan personenIT

Detailhandel excl. automobielsectorGespecialiseerde bouwwerkzaamheden

ImmobiliënZakelijke diensten

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141.672 1.670 1.637 1.637 1.660 1.686 1.709 1.732 1.734 1.745 1.753 1.742 1.802 1.876 1.944708 682 657 647 631 642 634 643 656 638 622 618 606 585 602

1.037 1.020 1.013 1.003 1.000 975 977 980 995 985 983 971 986 997 9901.746 1.710 1.697 1.666 1.647 1.631 1.603 1.591 1.571 1.545 1.533 1.521 1.497 1.427 1.3851.461 1.426 1.403 1.412 1.435 1.471 1.501 1.499 1.492 1.486 1.512 1.511 1.527 1.515 1.5313.252 3.187 3.162 3.157 3.131 3.128 3.144 3.161 3.139 3.138 3.143 3.074 3.098 2.997 2.9783.478 3.436 3.360 3.345 3.387 3.400 3.460 3.481 3.456 3.397 3.346 3.364 3.471 3.430 3.5203.712 3.672 3.644 3.708 3.780 3.899 4.037 4.164 4.182 4.220 4.204 4.266 4.406 4.412 4.461

11.671 11.831 11.932 12.094 12.409 12.735 13.217 13.687 14.314 14.708 15.083 15.411 15.741 16.005 16.183

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

117 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Waals-Brabant

148

152150

158

162

166

154

160

156

164

168

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

154,04

162,15

156,00

160,10

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

50.000

35.000

40.000

45.000

35,0%

34,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

41,0%

42,0%

43,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Wallonië

37,25%

€ 44.04741,93%

€ 30.464

€ 8.208

€ 9.807

0

150.000

200.000

50.000

100.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

€ 153.234

€ 180.553

€ 168.255

€ 200.100

8

10

12

4

6

0

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

8,09

8,94

9,62

7,68

65

70

68

67

71

73

74

69

66

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

67,97

72,03

71,06 69,18

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Wallonië

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

20,38%

€ 54.092

€ 41.477

20,23%

€ 48.123

€ 38.136

118 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 158 10,2 67,8 32,7 13,5 1,22 0,5750 50 38 6.537 7.692 34.857Financiële diensten: banken, holdings 117 7,2 70,0 26,9 6,1 1,04 0,5183 31 17 4.055 6.924 120.032Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 134 9,3 63,0 35,2 17,6 1,24 0,5868 50 13 5.118 13.951 57.902Zakelijke diensten 154 7,3 69,1 31,2 12,5 1,21 0,5701 50 39 7.247 5.543 31.283Immobiliën 201 11,2 66,1 34,3 13,2 1,18 0,5822 49 33 6.719 11.653 43.720Communicatie 169 4,4 74,1 25,9 10,0 1,14 0,5476 59 32 6.908 2.541 24.258IT 139 13,3 58,4 42,2 21,2 1,61 0,5838 57 40 4.535 10.470 41.121Handelsbemiddeling 182 9,6 68,5 31,9 12,3 1,27 0,5672 44 41 7.186 6.906 32.306Diensten aan personen 129 12,1 86,3 13,7 11,8 0,75 0,5510 26 35 6.610 3.486 9.010Maatschappelijke dienstverlening 168 -93,2 60,4 14,0 -5,9 0,71 0,4947 37 76 7.151 -23.993 15.460Kunst,amusement en recreatie 149 6,5 82,9 16,6 10,0 0,79 0,5538 31 50 9.223 2.816 14.864BOUW 155 8,6 68,7 31,4 15,0 1,35 0,5701 44 33 8.951 6.351 36.828Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 131 4,5 77,6 23,5 6,8 1,21 0,5565 43 35 10.546 4.017 39.202Weg- en waterbouw 148 7,6 67,9 32,1 19,6 1,42 0,5744 37 12 6.355 9.186 36.554Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 146 9,7 66,0 34,0 18,3 1,42 0,5750 44 32 8.634 6.775 35.782INDUSTRIE 195 6,1 70,5 30,0 12,5 1,23 0,5665 60 47 19.113 6.597 54.129Industrie: agro 130 4,1 76,5 22,1 12,4 0,99 0,5763 77 34 30.850 6.249 52.207Industrie: voedingsmiddelen 143 6,1 68,9 28,9 10,6 1,09 0,5520 57 48 26.000 6.089 46.213Industrie: overige 140 6,5 66,5 33,7 11,9 1,30 0,5635 56 48 17.476 7.488 70.598Drukkerijen en grafische bedrijven 150 13,9 72,4 27,1 15,7 1,18 0,5670 54 50 4.405 5.475 26.096DETAILHANDEL 150 8,0 79,4 20,8 9,7 1,21 0,5562 19 30 8.666 5.383 26.051Detailhandel excl. automobielsector 128 8,0 79,4 20,8 9,7 1,21 0,5562 19 30 8.666 5.383 26.051HORECA 121 12,4 92,4 7,3 9,9 0,66 0,5406 9 23 6.830 2.269 5.507Verschaffen van accommodatie 128 -2,9 92,7 2,0 -0,3 0,39 0,4919 9 43 18.234 -11.091 7.156Eet- en drinkgelegenheden 147 12,7 92,4 7,6 10,6 0,66 0,5428 9 22 6.681 2.605 5.409GROOTHANDEL 147 5,5 71,6 28,5 7,9 1,32 0,5550 53 46 10.610 7.576 70.015Groothandel excl. automobielsector 145 5,5 71,6 28,5 7,9 1,32 0,5550 53 46 10.610 7.576 70.015AUTOMOBIEL 145 5,2 82,2 17,8 6,6 1,14 0,5514 20 27 13.173 6.715 42.726Automobielsector 154 5,2 82,2 17,8 6,6 1,14 0,5514 20 27 13.173 6.715 42.726TRANSPORT 156 15,1 74,0 25,6 20,0 1,15 0,5713 55 45 24.657 6.981 34.563Vervoer te land, te water en lucht 148 16,2 76,5 23,5 20,5 1,13 0,5713 49 37 28.200 5.553 33.254Vervoer logistiek 199 4,3 63,3 33,6 18,5 1,16 0,5700 49 110 10.259 11.769 36.557

Waals-BrabantBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

119 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 274 5.593 1.647 131 188 652 499 8 239 46 17.109 499 26.393 28,0%5-9 jaar 517 4.440 1.501 124 117 245 18 7 119 72 9.581 184 16.925 17,9%10-19 jaar 1.635 5.226 1.195 184 191 121 44 15 48 74 11.596 205 20.534 21,7%20-29 jaar 2.154 2.735 112 556 611 28 34 8 13 46 9.134 271 15.702 16,6%30-39 jaar 628 1.088 26 54 28 5 7 0 10 6 4.074 113 6.039 6,4%40-49 jaar 264 384 3 12 23 2 0 0 6 0 1.498 121 2.313 2,4%+50 jaar 366 369 1 44 92 9 2 0 22 0 5.005 608 6.518 6,9%TOTAAL 5.838 19.835 4.485 1.105 1.250 1.062 604 38 457 244 57.997 2.001 94.424 100%

6,2% 21,0% 4,7% 1,2% 1,3% 1,1% 0,6% 0,0% 0,5% 0,3% 61,4% 2,1% 100,0%

Henegouwen

Verdeling rechtsvorm KMO’s Henegouwen per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Henegouwen in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Henegouwen, 2000-2014

Henegouwen

0,580

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Wallonië

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

120 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Henegouwen volgens sector, 2000-2014

Henegouwen

384456172183278292405

547748

1.1481.512

1.6331.931

2.1162.157

2.3082.650

2.7862.870

3.7825.4935.5045.670

5.8127.476

9.657

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000Financiële diensten: banken, holdings

Juridische beroepenMaatschappelijke dienstverlening

Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsenVerschaffen van accommodatie

CommunicatieWeg- en waterbouw

Drukkerijen en grafische bedrijvenVervoer logistiek

Industrie: voedingsmiddelenVervoer te land, te water en lucht

Kunst, amusement en recreatieEconomische beroepen

Medische beroepenIT

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenGroothandel excl. automobielsector

AutomobielsectorHandelsbemiddeling

Industrie: overigeImmobiliën

Diensten aan personenEet- en drinkgelegenheden

Industrie: agroZakelijke diensten

Gespecialiseerde bouwwerkzaamhedenDetailhandel excl. automobielsector

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143.381 3.344 3.321 3.284 3.316 3.323 3.371 3.402 3.464 3.454 3.453 3.482 3.552 3.541 3.6082.071 2.042 1.997 1.942 1.914 1.906 1.914 1.918 1.899 1.829 1.763 1.717 1.712 1.695 1.6952.849 2.785 2.760 2.729 2.719 2.714 2.746 2.716 2.679 2.682 2.660 2.615 2.671 2.632 2.6503.062 2.941 2.874 2.827 2.826 2.809 2.788 2.780 2.733 2.639 2.581 2.521 2.479 2.379 2.3086.604 6.455 6.308 6.237 6.246 6.251 6.297 6.274 6.246 6.162 6.182 5.997 5.892 5.689 5.68712.074 11.743 11.432 11.188 11.079 10.944 10.970 11.002 10.951 10.762 10.532 10.285 10.164 9.690 9.65711.375 11.119 10.872 10.689 10.594 10.479 10.452 10.425 10.326 10.133 9.906 9.756 9.808 9.608 9.6938.922 8.814 8.763 8.654 8.734 8.905 9.159 9.555 9.647 9.658 9.688 9.773 9.962 9.892 9.92518.163 17.960 17.879 17.853 18.055 18.524 19.623 20.410 20.948 21.213 21.385 21.409 21.839 21.752 22.045

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

121 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Henegouwen

154

152

156

160

164

158

162

166

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

161,51

162,15

158,67

160,10

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

32,5%33,0%33,5%34,0%34,5%35,0%35,5%36,0%36,5%37,0%37,5%38,0%38,5%39,0%39,5%40,0%40,5%41,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Wallonië

30,55%

€ 9.762

€ 9.807

40,48%

€ 8.289

€ 8.208

175.000

170.000

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

€ 183.654

€ 180.553

€ 194.770

€ 200.100

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

8,09

8,62

7,91

66

69

68

67

70

71

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

67,97

71,48

71,06

67,99

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Wallonië

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%58.000

56.000

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

17,25%

€ 54.092

€ 55.839

17,79%

€ 48.123

€ 48.939

122 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 164 7,8 68,8 31,6 12,9 1,16 0,5748 50 41 10.545 7.637 43.867Financiële diensten: banken, holdings 93 1,1 36,5 63,5 20,4 2,74 0,5457 332 48 21.056 -8.740 119.628Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 145 9,6 72,2 27,8 15,0 1,02 0,5794 33 31 10.014 7.773 41.586Zakelijke diensten 155 7,0 68,7 31,6 13,4 1,19 0,5704 53 48 11.642 6.078 43.867Immobiliën 207 7,7 66,7 33,6 10,8 1,08 0,5812 55 45 11.050 10.955 68.123Communicatie 136 8,6 70,0 29,8 11,4 1,23 0,5625 99 59 8.343 4.026 24.480IT 147 12,2 58,9 41,1 21,5 1,58 0,5852 46 22 6.598 9.767 42.264Handelsbemiddeling 172 8,4 72,8 27,6 11,6 1,20 0,5679 45 38 7.514 6.312 29.201Diensten aan personen 146 6,5 82,1 17,9 13,1 0,92 0,5541 29 30 8.989 3.437 15.503Maatschappelijke dienstverlening 189 15,6 73,8 19,6 11,6 0,90 0,5546 29 46 24.000 50.350 115.409Kunst,amusement en recreatie 140 2,8 81,9 17,7 11,1 0,80 0,5604 41 39 15.267 3.446 18.342BOUW 137 7,8 69,2 30,8 14,6 1,35 0,5699 49 40 11.987 7.730 44.690Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 128 6,0 73,1 27,0 8,1 1,23 0,5616 39 41 12.852 5.248 40.652Weg- en waterbouw 142 2,3 63,7 36,0 14,7 1,43 0,5629 75 70 35.839 6.399 92.179Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 153 9,0 67,6 32,6 17,2 1,40 0,5738 51 39 11.349 8.704 45.515INDUSTRIE 293 5,3 71,2 28,8 13,7 1,21 0,5676 67 60 28.257 9.863 88.558Industrie: agro 156 4,3 76,1 23,8 15,6 1,03 0,5780 110 60 33.405 4.479 68.515Industrie: voedingsmiddelen 145 12,3 79,9 19,9 15,3 0,96 0,5647 40 50 27.589 12.414 50.745Industrie: overige 139 5,3 68,5 31,5 12,3 1,29 0,5643 67 63 28.596 12.708 118.454Drukkerijen en grafische bedrijven 154 3,2 69,6 29,3 10,9 1,37 0,5611 63 51 15.063 3.650 45.634DETAILHANDEL 154 6,3 76,2 24,3 10,0 1,20 0,5602 17 30 11.633 5.245 34.267Detailhandel excl. automobielsector 147 6,3 76,2 24,3 10,0 1,20 0,5602 17 30 11.633 5.245 34.267HORECA 185 6,3 86,2 13,9 11,8 0,66 0,5494 11 25 7.585 2.994 9.687Verschaffen van accommodatie 145 0,1 82,9 17,1 7,5 0,43 0,5565 15 33 17.226 3.694 64.007Eet- en drinkgelegenheden 160 7,1 86,4 13,6 12,2 0,68 0,5484 10 24 7.203 2.980 8.592GROOTHANDEL 160 6,1 67,3 32,8 9,5 1,36 0,5616 46 41 19.669 9.289 96.189Groothandel excl. automobielsector 143 6,1 67,3 32,8 9,5 1,36 0,5616 46 41 19.669 9.289 96.189AUTOMOBIEL 143 5,7 73,2 26,9 7,8 1,25 0,5571 18 34 13.388 7.587 61.335Automobielsector 155 5,7 73,2 26,9 7,8 1,25 0,5571 18 34 13.388 7.587 61.335TRANSPORT 151 9,1 72,7 27,2 20,2 1,11 0,5721 57 46 36.000 12.923 61.459Vervoer te land, te water en lucht 168 10,0 72,2 27,7 23,1 1,14 0,5754 55 44 37.138 12.390 55.887Vervoer logistiek 210 5,1 73,4 25,5 11,1 1,03 0,5660 67 53 29.013 16.116 68.397

HenegouwenBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

123 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 55 897 282 38 19 92 59 4 57 16 4.153 59 5.676 24,4%5-9 jaar 114 859 258 16 22 46 10 1 24 11 2.529 48 3.938 17,0%10-19 jaar 333 1.149 219 83 91 33 15 7 12 28 3.206 88 5.264 22,7%20-29 jaar 537 578 32 184 139 5 5 2 2 5 2.428 127 4.044 17,4%30-39 jaar 153 274 3 20 6 1 0 0 2 1 869 62 1.391 6,0%40-49 jaar 48 86 1 7 6 0 1 0 0 0 349 40 538 2,3%+50 jaar 41 43 1 8 26 0 2 0 3 1 2.183 59 2.367 10,2%TOTAAL 1.281 3.886 796 356 309 177 92 14 100 62 15.717 483 23.218 100%

5,5% 16,7% 3,4% 1,5% 1,3% 0,8% 0,4% 0,1% 0,4% 0,3% 67,7% 2,1% 100,0%

Luxemburg

Verdeling rechtsvorm KMO’s Luxemburg per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Luxemburg in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Luxemburg, 2000-2014

Luxemburg

0,580

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Wallonië

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

124 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Luxemburg volgens sector, 2000-2014

Luxemburg

811143859757575

179216230

271328

420483494500

563576

681750

1.1981.326

1.3451.848

2.3323.971

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500Maatschappelijke dienstverlening

Juridische beroepenFinanciële diensten: banken, holdings

Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsenCommunicatie

Weg- en waterbouwVervoer logistiek

Drukkerijen en grafische bedrijvenVervoer te land, te water en lucht

Industrie: voedingsmiddelenEconomische beroepen

ITHandelsbemiddeling

Verschaffen van accommodatieBouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten

Medische beroepenKunst, amusement en recreatie

Groothandel excl. automobielsectorImmobiliën

AutomobielsectorIndustrie: overige

Eet- en drinkgelegenhedenZakelijke diensten

Diensten aan personenDetailhandel excl. automobielsector

Gespecialiseerde bouwwerkzaamhedenIndustrie: agro

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014710 698 681 686 697 708 712 711 722 712 713 725 710 709 735332 313 306 303 304 309 308 311 292 292 288 287 282 267 254770 753 751 748 755 757 748 752 745 734 735 723 718 688 681673 657 645 635 629 622 620 612 606 604 592 575 571 566 563

1.711 1.696 1.672 1.691 1.681 1.685 1.699 1.732 1.724 1.721 1.689 1.677 1.687 1.609 1.6182.272 2.209 2.180 2.109 2.136 2.081 2.052 2.067 2.032 2.036 2.015 1.987 1.957 1.872 1.8486.970 6.741 6.500 6.336 6.187 6.104 6.056 5.840 5.672 5.457 5.260 5.113 5.044 4.947 5.0122.879 2.878 2.912 2.939 2.957 2.972 3.048 3.068 2.990 2.960 2.912 2.906 2.951 2.892 2.8903.673 3.683 3.702 3.711 3.783 3.856 4.067 4.236 4.288 4.300 4.329 4.396 4.443 4.355 4.465

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

125 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Luxemburg

150

145

155

165

180

160

175

170

185

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

178,65

162,15

172,41

160,10

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

32,5%32,0%31,5%31,0%30,5%

33,0%33,5%34,0%34,5%35,0%35,5%36,0%36,5%37,0%37,5%38,0%38,5%39,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Wallonië

33,40%

€ 10.419

€ 9.807

38,50%

€ 9.111

€ 8.208

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

€ 216.426

€ 180.553

€ 281.910

€ 200.100

789

10

3456

012

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

8,098,94

8,327,54

66

69

68

67

70

71

73

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

67,97

71,91

71,06

68,81

16,64%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Wallonië

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

€ 54.092

€ 69.952

17,09%

€ 48.123

€ 60.478

126 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 172 7,2 70,3 30,5 10,8 1,06 0,5713 39 49 12.283 5.232 45.987Financiële diensten: banken, holdings 172 0,8 64,7 15,9 0,8 0,36 0,4916 119 353 22.570 -609 94.071Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 204 14,4 54,2 41,5 27,5 1,11 0,6045 22 17 14.577 25.807 97.604Zakelijke diensten 170 8,3 70,4 29,6 12,1 1,04 0,5736 42 37 12.022 4.579 38.916Immobiliën 198 5,5 61,9 38,3 9,1 1,14 0,5770 40 54 15.355 7.194 74.374Communicatie 154 0,3 75,6 20,9 6,3 1,09 0,5295 60 150 5.416 -926 14.731IT 130 9,4 62,6 36,9 8,9 1,31 0,5448 28 64 4.816 507 22.169Handelsbemiddeling 129 5,5 73,6 25,3 9,5 1,07 0,5526 33 46 14.600 4.119 32.433Diensten aan personen 154 9,3 87,7 12,2 15,2 1,01 0,5714 14 44 7.048 5.286 19.605Maatschappelijke dienstverlening 247 21,8 92,8 7,2 -5,0 0,76 0,4385 114 51 193.914 -15.861 17.923Kunst,amusement en recreatie 148 2,9 73,3 25,0 11,0 0,68 0,5578 47 43 11.248 3.450 16.628BOUW 128 7,4 67,9 31,8 16,7 1,37 0,5702 46 43 17.739 9.677 65.877Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 133 4,5 70,0 29,4 10,3 1,28 0,5552 43 71 14.539 4.768 61.633Weg- en waterbouw 154 4,2 59,9 38,9 21,1 1,35 0,5702 66 57 66.652 29.821 444.207Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 196 8,5 67,6 32,4 19,1 1,40 0,5749 46 36 17.608 10.664 64.045INDUSTRIE 247 6,4 71,1 29,0 14,9 1,25 0,5714 53 52 26.917 8.404 100.767Industrie: agro 170 4,9 73,6 26,4 16,6 1,13 0,5744 53 50 26.917 5.560 74.881Industrie: voedingsmiddelen 187 10,5 74,2 23,9 18,4 1,05 0,5697 41 42 15.124 15.621 67.513Industrie: overige 140 7,4 65,4 34,0 13,2 1,49 0,5671 52 52 33.203 11.353 149.443Drukkerijen en grafische bedrijven 169 9,2 64,3 28,9 8,6 1,34 0,5686 121 53 5.297 3.576 16.861DETAILHANDEL 169 8,5 73,9 26,0 11,0 1,31 0,5677 14 32 10.540 10.746 51.552Detailhandel excl. automobielsector 171 8,5 73,9 26,0 11,0 1,31 0,5677 14 32 10.540 10.746 51.552HORECA 236 7,7 80,3 19,2 12,3 0,63 0,5625 6 40 8.406 5.722 26.457Verschaffen van accommodatie 153 4,1 75,3 23,0 11,2 0,42 0,5677 9 38 12.111 8.667 74.199Eet- en drinkgelegenheden 177 11,4 83,6 16,3 12,8 0,74 0,5563 4 40 6.263 4.402 14.343GROOTHANDEL 177 6,3 67,1 32,4 10,2 1,31 0,5654 42 37 23.870 13.501 149.755Groothandel excl. automobielsector 146 6,3 67,1 32,4 10,2 1,31 0,5654 42 37 23.870 13.501 149.755AUTOMOBIEL 146 6,2 71,6 28,4 10,6 1,25 0,5623 21 35 18.805 16.996 133.424Automobielsector 154 6,2 71,6 28,4 10,6 1,25 0,5623 21 35 18.805 16.996 133.424TRANSPORT 158 8,3 72,3 27,7 19,5 1,11 0,5694 64 46 42.339 15.173 92.336Vervoer te land, te water en lucht 130 11,7 73,8 25,0 21,5 1,03 0,5707 64 48 59.450 16.848 88.661Vervoer logistiek 207 1,1 47,4 48,0 9,5 1,46 0,5662 221 19 14.656 -1.797 111.490

LuxemburgBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

127 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 364 5.086 1.600 130 107 720 426 9 433 23 15.907 426 24.814 28,8%5-9 jaar 469 3.838 1.360 90 94 244 25 14 178 25 8.530 284 15.151 17,6%10-19 jaar 1.555 4.554 834 191 167 163 40 17 66 32 10.204 183 18.006 20,9%20-29 jaar 2.163 2.702 110 788 755 24 34 6 9 67 7.861 198 14.717 17,1%30-39 jaar 686 1.294 26 92 49 3 7 0 10 2 3.516 97 5.782 6,7%40-49 jaar 279 417 5 23 24 1 1 0 9 0 1.236 92 2.087 2,4%+50 jaar 314 318 1 59 101 10 0 0 20 0 4.426 368 5.617 6,5%TOTAAL 5.830 18.209 3.936 1.373 1.297 1.165 533 46 725 149 51.680 1.648 86.174 100%

6,8% 21,1% 4,6% 1,6% 1,5% 1,4% 0,6% 0,1% 0,8% 0,2% 60,0% 1,9% 100,0%

Luik

Verdeling rechtsvorm KMO’s Luik per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Luik in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Luik, 2000-2014

Luik

0,580

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Wallonië

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

128 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Luik volgens sector, 2000-2014

Luik

424669

263363352428442476

772893

1.3471.625

1.8381.890

2.2792.398

2.4722.527

3.5824.288

4.4084.506

4.8145.709

7.5647.564

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500Financiële diensten: banken, holdings

Maatschappelijke dienstverleningJuridische beroepen

Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsenCommunicatie

Weg- en waterbouwDrukkerijen en grafische bedrijven

Verschaffen van accommodatieVervoer logistiek

Industrie: voedingsmiddelenVervoer te land, te water en lucht

Economische beroepenKunst, amusement en recreatie

Medische beroepenBouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten

HandelsbemiddelingAutomobielsector

ITGroothandel excl. automobielsector

Industrie: overigeImmobiliën

Eet- en drinkgelegenhedenDiensten aan personen

Industrie: agroZakelijke diensten

Detailhandel excl. automobielsectorGespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143.083 2.999 2.936 2.914 2.944 2.955 3.040 3.097 3.146 3.091 3.077 3.038 3.079 3.132 3.2541.752 1.709 1.680 1.629 1.605 1.591 1.584 1.590 1.582 1.561 1.510 1.446 1.421 1.386 1.3692.593 2.564 2.534 2.480 2.472 2.459 2.460 2.463 2.470 2.433 2.418 2.392 2.375 2.397 2.3983.193 3.087 2.975 2.944 2.907 2.886 2.881 2.845 2.839 2.777 2.728 2.684 2.649 2.566 2.5275.110 5.020 4.991 4.940 4.927 4.991 5.050 5.098 5.129 5.092 5.036 4.972 4.986 4.881 4.8509.003 8.723 8.488 8.376 8.298 8.265 8.273 8.216 8.210 8.081 7.959 7.802 7.795 7.469 7.56411.354 11.084 10.893 10.734 10.555 10.531 10.489 10.420 10.187 9.994 9.770 9.601 9.697 9.452 9.5969.129 9.005 8.941 8.917 8.979 9.105 9.286 9.616 9.603 9.575 9.628 9.726 9.857 9.762 9.806

16.709 16.674 16.705 16.711 16.905 17.234 18.147 18.925 19.446 19.897 20.408 20.634 21.078 21.421 21.593

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

129 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Luik

150148

152

156158

164

154

162160

166

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

160,81

162,15

158,45

160,10

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

32,0%

31,0%

30,0%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Wallonië

32,90%

€ 10.374

€ 9.807

38,39%

€ 8.675

€ 8.208

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

€ 191.931

€ 180.553

€ 234.235

€ 200.100

8

10

12

4

6

0

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

8,09

8,94

8,86

8,34

65

64

68

67

66

69

70

72

71

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

67,9769,57

71,06

66,81

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Wallonië

15,5%

15,0%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

16,26%

€ 54.092

€ 58.12017,02%

€ 48.123

€ 52.069

130 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 164 8,4 66,0 34,2 14,2 1,18 0,5782 51 38 10.302 7.792 45.274Financiële diensten: banken, holdings 145 7,3 49,7 39,8 19,1 1,56 0,5734 122 31 11.333 15.063 108.052Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 186 6,4 62,0 36,5 17,1 1,13 0,5814 27 43 12.534 10.077 68.024Zakelijke diensten 154 6,7 69,2 31,1 13,3 1,21 0,5731 63 40 14.145 5.791 43.251Immobiliën 216 9,1 62,1 38,1 13,2 1,15 0,5884 50 38 11.506 12.711 65.157Communicatie 144 2,6 72,8 27,2 9,7 1,10 0,5594 42 56 6.394 1.605 18.385IT 149 15,6 56,3 43,7 24,5 1,59 0,5921 64 32 6.132 10.411 38.389Handelsbemiddeling 168 6,9 68,6 31,4 10,6 1,28 0,5659 51 47 5.602 6.184 34.196Diensten aan personen 127 5,6 77,5 22,5 11,8 0,89 0,5598 38 19 6.892 1.938 15.001Maatschappelijke dienstverlening 175 5,6 74,6 25,0 7,6 0,92 0,5587 23 50 21.624 23.963 106.154Kunst,amusement en recreatie 149 8,4 76,3 23,3 14,7 0,89 0,5649 29 49 12.876 3.977 25.694BOUW 147 7,6 68,8 31,3 16,3 1,34 0,5706 51 46 15.293 9.158 50.588Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 151 5,1 75,7 24,4 8,0 1,23 0,5583 42 47 18.326 6.651 51.607Weg- en waterbouw 149 6,4 61,3 37,3 16,2 1,33 0,5676 110 65 35.500 28.853 216.979Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 158 8,4 67,0 33,1 19,1 1,40 0,5752 52 46 13.660 9.756 48.406INDUSTRIE 330 7,4 65,6 34,8 17,0 1,35 0,5753 62 54 24.628 11.920 102.752Industrie: agro 150 5,8 73,4 26,6 16,4 1,08 0,5805 56 48 36.263 7.014 68.060Industrie: voedingsmiddelen 150 10,7 74,9 25,0 18,7 1,07 0,5714 38 27 20.488 14.080 54.139Industrie: overige 175 7,5 60,7 39,6 16,8 1,51 0,5732 65 61 23.867 15.097 141.519Drukkerijen en grafische bedrijven 148 4,8 68,4 30,7 17,2 1,27 0,5681 70 54 13.059 7.117 51.925DETAILHANDEL 148 6,4 72,8 27,4 10,6 1,27 0,5609 13 30 11.569 5.409 39.026Detailhandel excl. automobielsector 141 6,4 72,8 27,4 10,6 1,27 0,5609 13 30 11.569 5.409 39.026HORECA 191 8,5 83,7 16,6 12,7 0,70 0,5543 10 25 6.844 2.895 12.185Verschaffen van accommodatie 135 4,8 78,7 21,0 11,1 0,57 0,5646 15 45 17.969 6.245 89.089Eet- en drinkgelegenheden 165 9,9 85,0 15,2 13,1 0,72 0,5509 10 23 5.897 2.564 10.132GROOTHANDEL 165 6,7 67,5 32,8 11,6 1,40 0,5652 47 48 22.830 14.128 123.867Groothandel excl. automobielsector 145 6,7 67,5 32,8 11,6 1,40 0,5652 47 48 22.830 14.128 123.867AUTOMOBIEL 145 6,9 71,8 28,2 8,9 1,26 0,5592 26 34 12.897 8.128 64.339Automobielsector 153 6,9 71,8 28,2 8,9 1,26 0,5592 26 34 12.897 8.128 64.339TRANSPORT 148 8,3 72,3 27,6 19,2 1,15 0,5711 54 42 32.865 10.549 62.211Vervoer te land, te water en lucht 202 8,6 71,5 28,4 20,8 1,19 0,5707 54 42 40.482 9.542 57.390Vervoer logistiek 202 6,9 72,4 26,8 13,5 1,09 0,5714 53 44 13.813 11.094 102.655

LuikBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan

131 KMO-Rapport België 2016

NV BVBA EVBA CVBACV/

CVOA COMV COMA E(ESV) VOF LVEENMANS-

ZAAK OVERIGE TOTAAL Verdeling in %0-4 jaar 109 2.343 667 64 42 222 133 6 128 15 7.721 133 11.454 27,4%5-9 jaar 189 1.924 625 63 38 94 6 5 69 18 4.530 57 7.618 18,2%10-19 jaar 613 2.233 457 122 94 79 15 3 45 45 5.778 59 9.543 22,8%20-29 jaar 988 1.219 49 297 308 24 15 1 3 39 4.119 82 7.144 17,1%30-39 jaar 253 511 11 23 6 4 3 0 2 1 1.611 27 2.452 5,9%40-49 jaar 88 131 0 5 8 1 0 0 1 0 565 37 836 2,0%+50 jaar 109 75 1 12 23 0 0 0 2 0 2.302 224 2.748 6,6%TOTAAL 2.349 8.436 1.810 586 519 424 172 15 250 118 26.626 619 41.795 100%

5,6% 20,2% 4,3% 1,4% 1,2% 1,0% 0,4% 0,0% 0,6% 0,3% 63,7% 1,5% 100,0%

Namen

Verdeling rechtsvorm KMO’s Namen per leeftijdscategorie, 2014

Verdeling KMO’s Namen in risicogroepen, 2000-2014

Evolutie FiTo®-score KMO’s Namen, 2000-2014

Namen

0,580

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,575

0,570

0,565

0,560

0,555

België Wallonië

Gezond

Gemiddeld

Gevaar

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014

132 KMO-Rapport België 2016

Aandeel KMO’s Namen volgens sector, 2000-2014

Namen

20153779135165193231201

345404

678838

1.0018549821.009

1.1841.204

1.4411.746

1.9852.304

2.9073.536

3.6784.023

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500Maatschappelijke dienstverlening

Financiële diensten: banken, holdingsJuridische beroepen

Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsenWeg- en waterbouw

CommunicatieVervoer logistiek

Verschaffen van accommodatieDrukkerijen en grafische bedrijven

Industrie: voedingsmiddelenVervoer te land, te water en lucht

Economische beroepenKunst, amusement en recreatie

Medische beroepenHandelsbemiddeling

Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojectenGroothandel excl. automobielsector

AutomobielsectorIT

Industrie: overigeImmobiliën

Eet- en drinkgelegenhedenDiensten aan personen

Zakelijke dienstenDetailhandel excl. automobielsector

Industrie: agroGespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2014

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141.563 1.539 1.524 1.510 1.539 1.544 1.576 1.594 1.616 1.598 1.609 1.616 1.654 1.677 1.716694 695 666 664 654 674 683 679 657 642 632 628 616 616 597

1.322 1.297 1.288 1.276 1.277 1.266 1.270 1.262 1.245 1.227 1.211 1.209 1.203 1.171 1.1841.261 1.225 1.184 1.173 1.167 1.158 1.150 1.153 1.130 1.109 1.096 1.071 1.059 1.033 1.0092.484 2.431 2.419 2.398 2.379 2.377 2.369 2.372 2.396 2.355 2.310 2.274 2.285 2.211 2.2164.305 4.237 4.148 4.101 4.071 4.026 4.025 3.982 3.966 3.897 3.851 3.751 3.651 3.538 3.5366.559 6.401 6.290 6.184 6.109 6.081 6.103 6.053 5.967 5.846 5.709 5.619 5.646 5.583 5.6654.674 4.664 4.630 4.645 4.714 4.788 4.944 5.125 5.166 5.177 5.165 5.187 5.269 5.148 5.1407.867 7.898 7.972 7.987 8.214 8.494 8.939 9.257 9.422 9.548 9.696 9.695 9.938 9.998 10.132

Vrije beroepenTransportAutomobielGroothandelHorecaDetailhandelIndustrieBouwDiensten

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

133 KMO-Rapport België 2016

Eigen vermogen

Omzet

Solvabiliteit

Bedrijfsresultaat

Bruto Toegevoegde Waarde vs Personeelskost

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen

Namen

145

155

165

160

175

185

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

168,29

162,15

165,76

160,10

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

32,0%31,0%

33,0%

34,0%35,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%41,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verlies van het boekjaar Mediaan Wallonië

34,19%

€ 11.029

€ 9.807

40,34%

€ 9.302

€ 8.208

155.000

180.000185.000190.000195.000

160.000165.000

170.000175.000

200.000

205.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

€ 170.242

€ 180.553 € 188.400

€ 200.100

8

10

12

4

6

0

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

8,098,94

9,528,82

66

69

68

67

70

71

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mediaan Wallonië

67,97

71,27

71,06

68,28

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negatief eigen vermogen Mediaan Wallonië

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

17.05%

€ 54.092

€ 56.697

17,59%

€ 48.123

€ 48.835

134 KMO-Rapport België 2016

Bruto toegevoegde

waarde vs personeels-

kosten

Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen Solvabiliteit

Graad financiële

onafhanke-lijkheid

Dekking vreemd

vermogen door

cashflow LiquiditeitFiTo®-meter

Aantal dagen

klanten- krediet

Aantal dagen leveranciers-

krediet

Investeringen materiële vaste

activaBedrijfs-resultaat

Eigen vermogen

DIENSTEN 175 9,3 66,4 33,9 14,7 1,21 0,5810 48 40 9.684 9.364 42.999Financiële diensten: banken, holdings 159 3,0 47,7 27,9 15,4 1,01 0,5647 119 74 4.094 5.219 149.052Financiële diensten: verzekeringen, pensioenfondsen 167 11,9 43,3 46,4 16,8 1,22 0,5981 27 21 12.000 11.591 84.874Zakelijke diensten 165 6,2 66,6 33,7 14,1 1,17 0,5748 53 45 15.473 5.361 42.054Immobiliën 223 10,4 65,4 34,7 12,9 1,14 0,5880 47 39 8.304 13.698 52.444Communicatie 152 8,4 48,5 45,8 20,7 1,71 0,5821 47 13 9.277 10.101 31.493IT 164 17,3 56,9 43,1 24,6 1,63 0,5951 66 32 4.798 15.606 43.131Handelsbemiddeling 210 10,9 67,6 31,9 13,4 1,32 0,5792 40 35 6.176 8.552 44.348Diensten aan personen 137 3,4 85,4 13,5 12,0 0,89 0,5508 9 32 10.729 2.988 12.519Maatschappelijke dienstverlening 212 4,0 50,0 43,7 6,5 1,10 0,5368 27 46 19.798 -5.151 264.808Kunst,amusement en recreatie 147 7,4 80,0 19,9 11,6 0,82 0,5661 33 36 10.865 5.894 20.249BOUW 145 8,3 70,1 29,9 17,0 1,30 0,5718 45 43 14.179 8.509 46.238Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten 132 8,3 72,8 27,2 11,5 1,26 0,5659 44 44 11.867 7.792 48.298Weg- en waterbouw 148 12,7 79,6 18,9 13,5 1,12 0,5683 66 17 21.148 19.125 74.616Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 168 8,1 68,8 31,2 18,8 1,32 0,5745 44 41 14.488 8.731 44.302INDUSTRIE 298 6,5 70,6 29,5 15,7 1,21 0,5750 64 53 23.609 9.725 90.629Industrie: agro 159 5,0 71,6 28,0 17,9 1,07 0,5829 50 50 32.610 7.885 91.853Industrie: voedingsmiddelen 153 8,6 80,3 17,6 13,7 0,96 0,5584 11 29 18.061 5.997 35.770Industrie: overige 183 6,9 66,9 33,1 14,2 1,34 0,5689 71 60 21.717 13.697 110.070Drukkerijen en grafische bedrijven 161 9,6 71,7 26,5 19,3 1,32 0,5822 37 27 8.723 6.830 32.974DETAILHANDEL 161 7,0 76,3 24,1 11,0 1,22 0,5630 19 34 11.715 8.002 45.767Detailhandel excl. automobielsector 141 7,0 76,3 24,1 11,0 1,22 0,5630 19 34 11.715 8.002 45.767HORECA 185 7,1 86,4 13,6 11,9 0,64 0,5472 14 35 8.410 2.696 12.055Verschaffen van accommodatie 137 1,9 73,8 21,4 8,0 0,46 0,5463 27 44 18.441 605 47.531Eet- en drinkgelegenheden 169 8,4 87,8 12,2 12,5 0,67 0,5474 13 35 6.615 2.729 9.364GROOTHANDEL 169 6,7 68,9 31,1 10,8 1,40 0,5672 41 45 20.454 10.144 90.253Groothandel excl. automobielsector 152 6,7 68,9 31,1 10,8 1,40 0,5672 41 45 20.454 10.144 90.253AUTOMOBIEL 152 5,3 72,9 27,1 8,5 1,24 0,5577 18 38 13.194 6.672 82.065Automobielsector 154 5,3 72,9 27,1 8,5 1,24 0,5577 18 38 13.194 6.672 82.065TRANSPORT 152 9,5 68,8 30,1 22,8 1,27 0,5714 41 26 33.183 12.481 55.878Vervoer te land, te water en lucht 240 8,8 72,8 26,6 22,8 1,14 0,5682 41 26 45.975 12.000 52.879Vervoer logistiek 225 10,9 59,4 40,3 21,8 1,51 0,5730 40 26 12.412 12.543 62.424

NamenBoekjaar 2014 - Financiële ratio’s - Mediaan