Management voor de KMO

Click here to load reader

 • date post

  05-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt.Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter toegepast. Het administratieveluik van ondernemen wordt ook steeds complexer.Daarbovenop zal, na de lang aanslepende politieke besluitloosheid van het voorbije jaar, hetkomende jaar in het teken staan van heel wat bijkomende regels en aanpassingen.Twee gebieden waarin heel wat aanpassingen verwacht worden, zijn het financiële en fiscalewerkveld en het personeelsbeleid.

Transcript of Management voor de KMO

 • www.syntrawest.be

  vOORjaaR 2012

  mAnAgement voor de kmo financin Accountancy hrm

 • www.syntrawest.be2

  Financieel beleid ....................................................................................................... 4 Programmawet2012vooruinkaartgebracht....................................................................................... 4 Probleemboekingen-demoeilijksteboekingenoverwonnen.............................................................. 6 Elektronischfactureren:bespaarkosten............................................................................................... 7 Deautoendefiscus.................................................................................................................................. 8 Notioneleinterestaftrek........................................................................................................................... 8 Extralegalepensioenen:mogelijkhedenuitfiscaalstandpunt............................................................ 8 Correctefacturerenindebouw............................................................................................................... 9 EMCS-aangiftevanaccijnsgoederen....................................................................................................10 Meepratenmetdeboekhouder...............................................................................................................11

  Dubbelboekhouden.................................................................................................................................11 Balansanalyse..........................................................................................................................................12 Kostprijsberekeningindebouw..............................................................................................................13 UpdatePbenVenb....................................................................................................................................14 Practicumvennootschapsbelasting.......................................................................................................15 Grondigesnelcursussen..........................................................................................................................16 GrondigesnelcursusBTW.......................................................................................................................16 Grondigesnelcursuspersonelbelasting................................................................................................17 Grondigesnelcursusvennootschapsbelasting.....................................................................................18 Grondigesnelcursusvennootschapsrecht............................................................................................19 Delevensloopvaneenvennootschap.................................................................................................... 20 Updatevennootschapsrecht................................................................................................................... 20

  Personeelsmanagement en -administratie ........................................................... 21 Loon-enpersoneelsadministratieindeKMO...................................................................................... 21 Tijdskrediet,thematischeverlovenenbrugpensioen.......................................................................... 22 Vakantiewetgeving:jaarlijksevakantievanAtotZindeKMO............................................................ 23 Arbeidsduurregelingenrusttijden........................................................................................................ 24 HoesteltdeKMOeenvolledigencorrectarbeidsreglementop?...................................................... 25 SocialeinspectieindeKMO:bereiduvoor!.......................................................................................... 26 LoonkostverminderingenvoorKMOs................................................................................................... 28 Betaalmindersocialebijdragenalszelfstandigofvennootschap..................................................... 29 SociaalwettelijkeactualiteitMBTPC124bouw................................................................................... 30 StudentenarbeidindeKMO.................................................................................................................... 31

  Stichting Bedrijfsmanagement ............................................................. 32 Bewijskrachtboekhouding..................................................................................................................... 32 BTWauditinvoorbereidingopdeinspectie.......................................................................................... 32 OnroerendgoedonttrekkenaanhetOndernemersrisico................................................................... 32 TaksMasterclass:boekhoudkundigvsfiscalewinst........................................................................... 33 TaksMasterclass:fiscalecosmeticabijherstructureren................................................................... 33 Eindezakelijkrecht,ennu?.................................................................................................................... 33 Fiscalebenaderingvanaanvullendeverzekeringen............................................................................ 33 FinancialPerformanceManagement.................................................................................................... 34 Actuelesocialewetgevingvoormanagers............................................................................................ 34 Leanmanagementinadministratieendienstverlening...................................................................... 35 FinancialBasicsvoordenietfinancilemanager................................................................................ 36 Bedrijfsmanagementvoorniet-economisten....................................................................................... 37

  OPLEIDINGSKALENDER .........................................................................................38INFO / INSCHRIJVING ............................................................................................. 42CONTACTADRESSEN ..............................................................................................44

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 3Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  Geachte mevrouwGeachte heer

  Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt.

  Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter toegepast. Het administratieve luik van ondernemen wordt ook steeds complexer.

  Daarbovenop zal, na de lang aanslepende politieke besluitloosheid van het voorbije jaar, het komende jaar in het teken staan van heel wat bijkomende regels en aanpassingen.Twee gebieden waarin heel wat aanpassingen verwacht worden, zijn het financile en fiscale werkveld en het personeelsbeleid.

  Het is dan ook onmogelijk alle evoluties zelf constant op te volgen. Syntra West en Stichting Bedrijfsmanagement zijn uw partners om uw kennis actueel te houden en bij te sturen waar nodig.

  In deze brochure vindt u programmas die u binnen het financile, fiscale en personeelsbeleid enerzijds de actuele evoluties bijbrengen maar anderzijds ook basiskennis bijbrengen waar nodig (afgestemd op de actualiteit).

  Zorg dat u actueel blijft, het kan u onnodige kosten en nutteloze uitgaven besparen!

  Met vriendelijke groeten

  Nathalie NeirynckCommercieel cordinator

  PS: wist u dat u Syntra West kan inschakelen via Syntra Consult?

  Alle info via 078 353 653

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be4

  ProgrAmmAWet 2012 voor u in kAArt gebrACht

  DocentAndy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network

  De regeringsonderhandelingen zijn gefinaliseerd, de maatregelen worden in wetten en besluiten gegoten (op het moment van schrijven althans).Dit alles zal resulteren in een regeerakkoord, deelakkoorden, nieuwe wetten, fiscale bepalingen, Indien u tijdig wil anticiperen om uw clint tijdig het gepaste advies te kunnen geven, heeft u een grondig overzicht nodig van de verschillende nieuwigheden en hun gevolgen.

  Hoe dit alles ook zal evolueren, het staat vast dat uw clinten (werkgevers n werknemers, ondernemers, gezinnen, ) zullen geconfronteerd worden met strenge besparingsmaatregelen.Dit seminarie zet de maatregelen op een rij en overloopt de gevolgen voor u en uw klant.

  Uw voorDeel met ons seminarie uwbeslissingenenadviesoppeil heteigenopzoekwerkwordttoteenminimumbeperkt

  Een investering van slechts enkele uren kan een wereld van verschil betekenen.

  Doelgroep(Medewerkers van) boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren; medewerkers van boekhoudafdelingen in bedrijven.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, woensdag 8 februari2012 van 19u tot 22u Syntra West Campus Kortrijk, donderdag 16 februari 2012 van 19u tot 22u

  Deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraag 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 5

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  Probleemboekingen - de moeilijkSte boekingen overWonnen

  DocentIgnace Bogaert, Ernst & Young

  Eens men het systeem van het dubbel boekhouden onder de knie heeft, zorgt het in de meeste gevallen voor weinig problemen. Echter, enerzijds gebruiken bedrijven vaker complexe(re) constructies voor bedrijfseconomische of fiscale optimalisatie. Anderzijds heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) haar activiteiten hervat en heel wat belangwekkende adviezen gepubliceerd zodat een practicum over minder frequent voorkomende boekingen zeker op zijn plaats is.

  staan o.a. op het programma boekingenvaninvesteringen vruchtgebruik bloteeigendom opstal herwaarderingsmeerwaarden aanschafenvervreemdingtenbezwarendetitel gespreidetaxatie kapitaalsubsidies leasingenrenting software financieringen belastingen zelfgeproduceerdevasteactiva voorradenenbestellingeninuitvoering belastingen inkoopeigenaandelen

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, maandag 19 en 26 maart 2012 telkens van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 130,00 excl. btw (157,30 incl. btw)

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be6

  elektroniSCh fACtureren: beSPAAr koSten

  Docent Els Verlinde, Unit 4 C Logic

  Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor het elektronisch factureren versoepeld. En van de voordelen is een kostenbesparing. Hoe u dit kan optimaliseren, en ook nog andere voordelen, worden in dit seminarie belicht.Elektronisch factureren is het geheel digitaal afhandelen van een factuur. Zon elektronische factuur moet aan dezelfde eisen als een papieren factuur voldoen: deafnemermoetakkoordgaanmetdefactuur; opdefactuurmoetendewettelijkverplichtegegevensstaan; defactuurmoetauthentiekenintegerzijn; deoverheidmoetdefactuurkunnencontroleren

  De ondernemer heeft de keuze uit vele tussenvormen: van het mailen van een factuur in pdf - vorm tot het doorsturen van een xml-bestand. De voor- en nadelen en de juridische en fiscale gevolgen worden in dit praktijkseminarie belicht.Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden volgende aspecten behandeld: defactuur:juridischeenfiscalevormvereistenvandeklassiekefactuur; bijkomendevereistenvandeelektronischefactuur:hetakkoordvandeklant; voor-ennadelenvanelektronischfactureren; verzenden,ontvangen,verwerkenenarchiverenvanuwfacturen:verschillendetechnieken; bewarenenhetcontroleerbaarmakenvanuwfacturen.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, dinsdag 20 maart 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 7

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  de Auto en de fiSCuS

  DocentAndy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network

  De fiscale voordelen van bedrijfswagens zijn reeds jaren het doelwit van politici die op zoek zijn naar een begrotingsevenwicht. In dit seminarie wordt, aan de hand van praktijksituaties, een overzicht gegeven van de recente regeringsmaatregelen.Uiteraard houden we rekening met de meest recente aanpassingen in de wetgeving.

  SoortenengroottevandebelastingenwanneerinBelgieenauto(nieuw/tweedehands)gekocht(particulierofgaragist)eningeschrevenwordt.

  Belastingverminderingbijaankoopvaneenmilieuvriendelijkeautotussen1januarien30juni2007(maximaleCO-uitstoot,roetfilter).Kortingbijaankoopvaneenproperewagenvanaf1juli2007.

  DedouaneformaliteitenendebelastingenbijinvoervaneenwagenomheminBelgiinteschrijven.

  Onredelijkhogekosten,juisteafschrijvingsperiodeenvoordeelalleaard.Decirculairesenderechtspraakm.b.t.berekeningsregelsvoorhetbepalenvanhetbelastbaarvoordeelvanalleaardvoorhetpersoonlijkgebruikvaneenfirmawagen.

  DeaftrekbaarheidvanautokostenberekendopbasisvanCO2-uitstootvandefirmawagenssinds1april2007(artikel198bisvanhetWIB92.)

  Hetcross-bordergebruikvanvoertuigenendeinschrijvingsverplichtingenvandewagen.WiemagnogmeteenLuxemburgseofFransenummerplaatrijden?

  Lichtevrachtwagen-standvanzaken. Leasingencross-borderleasing.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, donderdag 22 maart 2012 van 19u tot 22u Syntra West Campus Kortrijk, woensdag 2 mei 2012 van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be8

  notionele intereStAftrek

  DocentAndy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network

  En van de zaken die voortdurend ter discussie stond tijdens de regeringsonderhandelingen is de Notionele Interestaftrek (NIA)Notionele interestaftrek is een begrip uit de Belgische vennootschapsbelasting: voor ondernemingen die geld lenen, is de rente aftrekbaar. Ondernemingen die over voldoende eigen vermogen beschikken krijgen een vergelijkbaar voordeel: ze kunnen een fictieve rente aftrekken van hun winst.Officieel heet de regeling aftrek voor risicokapitaal. Het is dus een fiscale maatregel die de discriminatie tussen de financiering met eigen vermogen en de schuldfinanciering moet bestrijden.Elk jaar wordt er aan het tarief van de NIA gesleuteld en tal van uitzonderingen in het leven geroepen zodat men beslagen moet zijn om van het voordeligste tarief te genieten.Op deze avond gaan we in op de mechanismen die de werking van de NIA bepalen en hoe u deze in uw voordeel kan gebruiken, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, dinsdag 19 april 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

  extrA legAle PenSioenen: mogelijkheden uit fiSCAAl StAndPunt

  DocentFilip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisers

  De berekening en het bedrag van het wettelijk zelfstandigenpensioen is in beperkte mate vergelijkbaar met dat van het werknemerspensioen, maar is een stuk minder dan dat van werknemers.Naast het wettelijke deel kan de zelfstandige zijn pensioen aanvullen met een tweede en derde pijler. Het stelsel van de aanvullende pensioenen voor werknemers en bedrijfsleiders werd door de wet van 28 april 2003 grondig gewijzigd, aansluitend op de hervormingen van het stelsel van de aanvullende pensioenen van zelfstandigen.En van de nieuwste ontwikkelingen inzake aanvullende pensioenen betreft de oprichting van de gegevensbank opbouw aanvullende pensioenen waarvan het uitvoerings-K.B. is gepubliceerd. Gezien het groeiende belang van de aanvullende pensioenen en de recente ontwikkelingen is een informatiesessie rond extra legale pensioenen meer dan nuttig.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, maandag 4 juni 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 9

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  CorreCt fACtureren in de bouW

  DocentEddy Bosmans Verantw. Algemene Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV

  Een factuur uitreiken is in de meeste gevallen verplicht, maar los daarvan is het ook een erg nuttig instrument: het laat u toe de andere partij erop te wijzen hoeveel hij moet betalen en tegen welke datum. Hoe sneller u die factuur dus bezorgt, hoe groter de kans op een tijdige betaling. Anderzijds kan u uw liquiditeitspositie ernstig verzwakken door op het einde van een btw-kwartaal veel te factureren. Opdat de bouwheer zou kunnen genieten van bepaalde overheidsmaatregelen moet de factuur verplichte vermeldingen bevatten. Wanneer u een beroep doet op een collega en doorfactureert, gelden er weer andere eisen.

  Kortom: een practicum correct factureren is zinvol voor interne en externe boekhouders van bouwbedrijven.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, donderdag 29 maart 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

  Zie ook onze programmas

  kostprijsberekening in de bouw zie pag. 18

  sociaalwettelijke actualiteit mbt pc 124 bouw zie pag. 31

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be10

  emCS - AAngifte vAn ACCijnSgoederen

  DocentJoris Zaman, Customs4Trade, begeleiding en advisering bij import en export

  De Europese Richtlijn n 2008/1118/EG beschrijft belangrijke wijzigingen aan de wetgeving en de procedures inzake het vervoer van accijnsgoederen. In Belgi betreft dit (niet-)alcoholhoudende dranken, koffie, tabakfabrikaten en energieproducten.

  Deze regelgeving werd geharmoniseerd en er werden maatregelen genomen om fraude met accijnsproducten tegen te gaan. Een andere belangrijke nieuwigheid is dat vanaf april 2010 het verkeer van accijnsproducten onder schorsing van accijnzen mag gebeuren via een nieuw systeem. Dit nieuwe elektronische systeem voor het vervoer van accijnsgoederen binnen de EU is het Excise Movement Control System of EMCS.

  EMCS vervangt op termijn de huidige papieren AGD door elektronische berichten: de zogenaamde e-AD. Vanaf 1 april 2010 startte de overgangsfase en kunnen AGD zowel op papier als elektronisch aangeleverd worden. Vanaf 1 januari 2011 is het gebruik van de elektronische aangifte met het EMCS systeem verplicht. Afhankelijk van uw specifieke bedrijfsprocessen, zal de impact van de deze eerste fase verschillen. Met deze infosessie willen wij u graag op een praktische manier informeren over EMCS en de impact die deze op uw organisatie kan hebben. Tegelijk kan u kennis maken met een EMCS oplossing.

  De ervaring van de voorbije periode gebruik van de applicatie is in dit seminarie verwerkt zodat u met kennis van zaken kan beslissen of u onmiddellijk overstapt of niet.

  DeZe opleiDing is bestemD voor: leidingevendeenuitvoerendemedewerkersvanbedrijvendiemetdouaneenaccijnzentemaken

  hebben:import-enexportbedrijven,logistiekedienstverleners,douane-enexpeditiebedrijven). boekhouders,fiscalisten,accountantsenrevisoren

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, dinsdag 17 april 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 11

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  meePrAten met de boekhouder

  Een accountant of boekhouder gebruikt een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms nauwelijks, of zelfs helemaal niet duidelijk zijn.Maar hij verwerkt wel je boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijg je van het kantoor rapporten over de stand van zaken of pleeg je overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat je een goed begrip en inzicht hebt in de verschillende gebruikte documenten en dat je de begrippen onder de knie hebt.

  Deze opleiding is dan ook gericht op bedrijfsleiders of meewerkende partners van een kleine onderneming. Een economische vooropleiding is niet nodig.

  Na deze opleiding ken je de terminologie van de boekhouder, heb je een goed begrip van de gebruikte rapporten en kun je met begrip en inzicht meepraten met boekhoudkundige, financile en fiscale experts.

  Volgende themas komen aan bod: de betekenis en de soorten boekhouding, balans- en resultatenrekening, opbouw en praktisch gebruikt van het rekeningstelsel, leasing renting financiering, voorraden, financile analyse (cashflow), evaluatie en controle van de boekhouder.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Roeselare, 26 april, 3 en 10 mei 2012 telkens van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 200,00 excl. btw ( 242,00 incl. btw)

  dubbel boekhouden

  Wil u op een korte termijn kennis maken met het systeem van Dubbel boekhouden, wat de verplichtingen zijn, welke documenten er bij te pas komen en wat de meerwaarde ervan is voor de onderneming?Dan is deze opleiding op uw maat.

  Deze opleiding richt zicht tot personen zonder boekhoudkundige voorkennis. Voorwieoverstaptvaneenvereenvoudigdeboekhoudingnaareenvolledigeboekhoudingvolgens

  deprincipesvanhetdubbelboekhouden. Voorwieeenvolledigeboekhoudingwilvoerenendiewilgebruikenalsbeleidsinstrument. Voorwiealeenvolledigeboekhoudingvoert,maardezebeterwilbegrijpenenhanteren.

  Praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, 10 sessies vanaf 25 april 2012, telkens van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 340,00 excl. btw ( 423,50 incl. btw)

 • F I N A N C I E E L B E L E I D

  www.syntrawest.be12

  bAlAnSAnAlySe

  DocentCarl Esprit, adjunct directeur Corporate Banking West- en Oost-Vlaanderen, Dexia

  De jaarrekening bevat een schat aan informatie die de bedrijfsleiding, bij een correcte interpretatie, kan sturen bij strategische beslissingen. In veel gevallen wordt deze echter als een verplicht gegeven afgewerkt. Een goede interpretatie van de balans is echter een leidraad zijn voor een gezond bedrijfsbeleid, niet op zijn minst op financieel vlak.

  eencorrectebalans-enresultatenrekeningeendieperinzichtgeeftindefinancilegezondheidvaneenbedrijf.

  heteennuttiginstrumentkanzijnomeentoekomstigegroteklantofleverancierdoortelichten(uwiltochenkelmaarsolidezakenpartners?)

  debankuwbalansalsbelangrijkinstrumentaanzietbijeenkredietaanvraag

  In de moderne ondernemingswereld is het noodzakelijk dat iedereen die binnen het bedrijf verantwoordelijkheid draagt en invloed uitoefent op beleidsbeslissingen inzicht heeft in de financile aspecten van het ondernemerschap. Bedrijfsleiders van kleine ondernemingen met weinig economische vooropleiding en die inzicht willen verwerven in de eigen balans- en resultatenrekening, hebben dan ook alle belang bij een goed inzicht in balans- en resultatenrekening.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, woensdag 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 2012 telkens van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 310,00 excl. btw ( 375,10 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 13

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  koStPrijSberekening in de bouW

  DocentEddy Bosmans Verantw. Algemene Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV

  Een van de voornaamste elementen bij het binnenhalen van werken is de kostprijsberekening. Want het is net de kostprijs die de basis vormt voor het bepalen van de aanbiedingsprijs aan de klant.En toch is dit niet zo evident. Heel wat elementen zitten vervat in de berekening van kostprijzen.Bovendien kan een te hoge aanbiedingsprijs de klant afschrikken waardoor de werken niet worden toegekend. Een te late aanbiedingsprijs betekent dan vaak weer werken met verlies. Daarnaast speelt het criterium kostencalculatie ook vaak mee als besparingselement in bedrijven. Toekomstgerichte beslissingen houden vaak een kostenwijziging in.

  Tijdens deze opleiding leert u aan de hand van concrete en praktische oefeningen de elementen in de kostprijsberekening vanbouwopdrachten onderscheiden. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de knipperlichten in het proces van kostprijsberekening, zoals stilstaan bij gespreid risico, marktonderzoek, persoonlijk vermogen, etc.

  Deze aspecten kaderen in de competenties van ondernemers, namelijk het leren resultaatgericht en klantgericht werken, zonder de zelfcontrole te verliezen. Ook de competenties besef van rendement en plannen en organiseren worden benadrukt.

  Tijdens de opleiding wordt de kostprijsberekening ook in dit ruimere kader belicht:

  Doelvandekostprijsberekening Kostenberekeningbijaanbieding Begripkostprijs,winstenrisico Samenstellingkostprijsenaanbiedingsprijs Specifiekeenalgemenebouwplaatskosten,

  directeenindirectekosten Machineuurkost Materiaalverlies Productieveuren,uurbegrotingen

  rendementen Bouwmaterialen Loonkost+socialelasten Gewaardeerdloonvandezaakvoerder Kostenvanonderaannemers

  Vervoerskosten/brandstof/kostprijsperKM Afschrijvingenauto Belastingen Opstellenvanhetbudget Oefeningen-berekeningvanaanbiedingsprijs

  enkosten Verkoopsprijs+margeberekenen Bedrijfseconomischevooropgestelderesultaten Rendementberekenen Uurbegroting Offerteprijsvoormanuren Prijsherziening Opmakenvorderingsstaten Nacalculatie

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Brugge, donderdag 1, 8, 15 en 22 maart 2012 telkens van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 250,00 excl.btw ( 302,50 incl.btw)

 • www.syntrawest.be14

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  uPdAte AAngifte Pb en venb

  De regeringsonderhandelingen zullen er absoluut voor zorgen dat de aangifte Pb en Venb aanslagjaar 2012, inkomstenjaar 2011, een andere invulling zal kennen dan voorgaande jaren. Waar men vorige jaren voornamelijk kleinere wijzigingen doorvoerde, is de kans zeer reel dat de nieuwe editie een grondige bijsturing kent.

  De updatesessies aangifte Pb en Venb zijn dit jaar dan zeker geen overbodige luxe.

  Zoals gewoonlijk wordt de aangifte aanslagjaar 2012 uitvoerig besproken aan de hand van de betreffende wetgeving en circulaires.We zorgen hierbij dan ook voor een uitgebreide documentatie.

  U kan terecht in de verschillende Syntra West campussen, dus steeds in uw buurt.

  UpDate aangifte pbRoeselare: 25 april 2012 Filip VandenbergheBrugge (groep A): 26 april 2012 - Filip VandenbergheBrugge (groep B): 15 mei 2012 Filip VandenbergheKortrijk (groep A): 14 mei 2012 - Filip VandenbergheKortrijk (groep B): 7 juni 2012 - Filip VandenbergheIeper: 9 mei 2012 - Filip VandenbergheOostende: 16 mei 2012 Johan BrockVeurne: 14 juni 2012 - Filip Vandenberghe

  UpDate aangifte venbBrugge: 9 mei 2012 Donald VandenbergheKortrijk: 24 mei 2012 - Donald VandenbergheOostende: 30 mei 2012 Johan BrockIeper: 4 juni 2012 - Donald VandenbergheVeurne: 7 juni 2012 - Donald VandenbergheRoeselare: 12 juni 2012 - Donald Vandenberghe

  praktische gegevensDeelnameprijs

  Deelname aan 1 update bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)Indien u voor beide updates samen inschrijft doet u dit voor 130,00 excl. btw ( 157,30 excl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 15Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  PrACtiCum vennootSChAPSbelASting

  DocentDonald Vandenberghe, zaakvoerder [email protected] Tax Management

  Tijdens dit practicum gaan we uitgebreid in op de wijzigingen in de aangifte van de vennootschapsbelasting op basis van het nieuwe aangifteformulier.

  We gaan hierbij verder dan de gewone updatesessies en overlopen het aangifteformulier luik voor luik waarbij we telkens verschillende voorbeelden gebruiken.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Oostende, 2 sessies op donderdag 21 en 28 juni 2012 telkens van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 130,00 excl. btw ( 157,30 incl. btw)

 • www.syntrawest.be16

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  grondige SnelCurSuSSen

  De Grondige Snelcursussen Fiscale Praktijk zijn er op gericht om in een kort tijdsbestek themas uit te diepen en een praktijkgericht inzicht te krijgen in de belangrijkste materie waar u in uw dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt. Deze Snelcursussen zijn geen updatecursussen, maar veronderstellen wel affiniteit met het beroep.Het volledige aanbod bestaat uit vier Grondige Snelcursussen, van telkens 10 sessies:

  grondige snelcursus btW grondige snelcursus personenbelasting grondige snelcursus vennootschapsbelasting grondige snelcursus vennootschapsrecht

  Binnen een kantoor gaan medewerkers zich meer en meer specialiseren binnen bepaalde themas. Daarom kan een kantoor met n inschrijving voor de volledige cyclus, per snelcursus een andere medewerker sturen.Het is natuurlijk mogelijk om voor elke Grondige Snelcursus apart in te schrijven.Elke Grondige Snelcursus gaat in de loop van het cursusjaar door te Brugge en te Kortrijk.

  praktische gegevensDeelname

  Inschrijving voor 1 Grondige Snelcursus bedraagt 385,00 excl. btw ( 465,85 incl. btw) Inschrijving voor het pakket (4) Grondige Snelcursussen bedraagt 1.100,00 excl. btw

  (1.331,00 incl. btw ipv 1.863,40 incl. btw)

  grondige SnelCurSuS btW

  DocentThomas Vanhee, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

  De concrete toepassing van de btw-regels blijkt na jaren toch nog vaak problematisch. Niet alleen de regeling inzake de intracommunautaire transacties, maar ook andere louter federale regelingen zorgen vaak voor moeilijkheden (onttrekkingen, herzieningen,).Bovendien worden er regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd, zowel op Europees als op federaal niveau zoals vanaf 1 januari 2012 opnieuw het geval is voor intracommunautaire diensten.Korte oefeningen en voorbeelden uit de praktijk verduidelijken de theoretische onderbouw. Vanzelfsprekend krijgt u een uitgebreide syllabus die u later als naslagwerk kunt gebruiken.Omwille van de oefeningen vragen wij u een rekenmachine mee te brengen.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, 10 sessies op zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 21en 28 april, 5, 12 en 19 mei 2012 telkens van 9u tot 12u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 385,00 excl. btw ( 465,85 incl. btw)

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 17Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  grondige SnelCurSuS PerSonenbelASting

  DocentFilip Vandenberghe ea. Inspecteur FOD Financin

  Aan de hand van een up-to-date documentatie wordt de personenbelasting grondig en systematisch besproken.Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige PB-materie wil instuderen of opfrissen.

  Fiscalegevolgenvandeburgerlijkestand:gehuwdenversussamenwonendenmetonderandereinvloedhuwelijksquotint,...

  Berekeningvandebelasting:algemeeninzicht Forfaitaireversusbewezenkosten:hoeoptimaliseren? Diverseinkomstenmetonderandere:deontvangenonderhoudsuitkeringen(incl.usief

  achterstalligebetalingen),meerwaardenopgebouwdeenongebouwdeonroerendegoederen,toevalligewinstenenbatenversusberoepsinkomsten,...

  Uitgavendierechtgevenopbelastingverminderingmetonderandere:premiesvanlevensverzekeringenenschuldsaldoverzekeringen;kapitaalaflossingen:gehuwdenversussamenwonenden;pensioensparen;aankoopwerkgeversaandelen;PWA-cheques

  Aftrekbarebestedingen:betaaldeonderhoudsuitkeringenenachterstallen;kinderopvang:beperkingen;bijkomendeintrestaftrek:gehuwdenversussamenwonenden

  Bezoldigingvanbedrijfsleidersenmogelijkeherkwalificatie Demeerwaarden:afzonderlijkengezamenlijkbelastbaremeerwaarden Vergoedingen:afzonderlijkengezamenlijkbelastbarevergoedingen Winstenenbatenmetonderandere:hetbelastingkrediet;deinvesteringsaftrek;bijkomend

  personeelvoorwetenschappelijkonderzoek;toekenningaandemeewerkendeechtgenoot Winstenenbatenvaneenvorigeberoepswerkzaamheid Vorigeverliezen:aanwendingenoverdracht Socialevoordelen:wanneerisditvrijgesteld? Autokosten:welkekostenkomeninaanmerking?Berekening Abnormaleengoedgunstigevoordelenindepersonenbelasting

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, 10 sessies op zaterdag 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart 2012 telkens van 9u tot 12u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 385,00 excl. btw ( 465,85 incl. btw)

 • www.syntrawest.be18

  grondige SnelCurSuS vennootSChAPSbelASting

  DocentDonald Vandenberghe

  Aan de hand van een up-to-date documentatie zal de vennootschapsbelasting grondig en systematisch besproken worden.Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige VenB.-materie wil instuderen of opfrissen.

  Organenaandevennootschapsbelastingonderworpen Begripaanslagjaart.o.v.boekjaar-termijnindienenaangifte Overzichtvandeverschillendebewerkingen

  Deeerstebewerking:rangschikkingvanhetfiscaalresultaat:bewegingvandebelastbarereserves,verworpenuitgaven,dividenden

  Detweedebewerking:indelingvanfiscalebrutoresultaatnaarlandvanoorsprong Dederdebewerking:nietbelastbareresultaten Devierdebewerking:definitiefbelasteinkomsten(DBI)envrijgesteldroerendeinkomsten(VRI) Devijfdebewerking:aftrekvanoctrooiinkomsten Dezesdebewerking:aftrekvanrisicokapitaal Dezevendebewerking:aftrekvanvorigeverliezen Deachtstebewerking:investeringsaftrek

  HettariefvandevennootschapsbelastingNietbewezenlastenenbedragen;voorwaardentotuitsluitingvanhetverminderdetarief

  InteractietussenvennootschapenderdenRelatiemetanderevennootschappen;relatiemetwerknemersenbedrijfsleiders(voordelenalleaard,roerendeenonroerendeinkomsten),interactietussenvennootschaps-enpersonenbelasting

  Voorheffingenverrekenbaarmetvennootschapsbelastingo.a.RV,FRV,FBB,BK,voorwaardenenfiscalebeperkingen

  Tussentijdsevoorbeeldenenglobaleeindoefening Actueleparlementairevragenencirculaires

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, 10 sessies op dinsdag 13, 20 en 27 maart , 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei en 5 juni 2012 telkens van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 385,00 excl. btw ( 465,85 incl. btw)

  F I N A N C I E E L B E L E I D

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 19Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  grondige SnelCurSuS vennootSChAPSreCht

  DocentTom Swinnen, advocaat Associate at Van Bael & Bellis

  In het dagelijkse contact met clinten krijgen juridische vragen een steeds belangrijkere plaats.Vele ogenschijnlijk dagelijkse handelingen hebben een vennootschapsrechterlijk aspect.Een regelmatige opfrissing van de latente kennis over vennootschapsrechterlijke materies is noodzakelijk, enerzijds omdat ditkennisgebied steeds complexer wordt en, anderzijds, omdat uw clinten snel een juist advies wensen.

  programma Voorwelkevennootschapkiezen:devennootschappenenhunkenmerken:demaatschap;de

  vennootschaponderfirma;delandbouwvennootschap;detijdelijkevennootschap;destillevennootschap;debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid;denaamlozevennootschap;decommanditairevennootschapopaandelen;degewonecommanditairevennootschap;devennootschapmetsociaaloogmerk;deverenigingen;heteconomischsamenwerkingsverband;andererechtspersonen-envennootschapsvormen

  Gemeenschappelijkevoorschriftenvoorallevennootschappen;bestuurenalgemenevergadering:verplichteorganen,bevoegdheidvandeorganenenbestuurdersaansprakelijkheid

  DeBVBA DeNV Controleengeschillen Omzettingen,fusies,splitsingen,Inbrengvaneenalgemeenheidofvaneenbedrijfstak;

  economischesamenwerkingsverbandenenherstructureringen Eindevandeonderneming:onderneminginmoeilijkheden,ontbindingenvereffening,gerechtelijk

  akkoord;faling

  praktische gegevensData en locatie

  Syntra West Kortrijk, 10 sessies op dinsdag 13, 20 en 27 maart, 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei en 05 juni 2012 telkens van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 385,00 excl.usief btw ( 465,85 incl. btw)

  F I N A N C I E E L B E L E I D

 • www.syntrawest.be20

  de levenSlooP vAn een vennootSChAP

  DocentTom Swinnen, advocaat bij Van Bael en Belis, Brussel en Geneve

  Op 3 avonden wordt de levensloop van een vennootschap besproken, gaande van de verplichtingen bij de oprichting (keuze van vennootschapsvorm, bijhorende verplichtingen, ) over de noodzakelijke en verplichte formaliteiten tijdens de werking van de vennootschap tot de afhandeling bij het einde van een vennootschap.In het dagelijkse contact met clinten krijgen juridische vragen een steeds belangrijkere plaats. Vele ogenschijnlijk dagelijkse handelingen hebben een vennootschapsrechterlijk aspect. Een regelmatige opfrissing van de latente kennis over vennootschapsrechterlijke materies is noodzakelijk, enerzijds omdat dit kennisgebied steeds complexer wordt, anderzijds, omdat uw clinten snel een juist advies wensen.We gaan na wat u zelf kan doen en voor welke handelingen (al dan niet verplicht) de bijstand van een derde partij nodig is (bvb notaris, fiscalist, advocaat, )

  praktische gegevensData en locatie

  Syntra West Roeselare op donderdag 15, 22 en 29 maart 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  Deelname aan deze opleiding bedraagt 200,00 excl. btw ( 242,00 incl. btw)

  uPdAte vennootSChAPSreCht

  DocentLuc Stolle, advocatenkantoor Meritus

  Thematisch overzicht van de recente rechtspraak (2008-2011) in vennootschapsrechtelijke zaken met o.m. alarmbelprocedure, belangenconflicten, volstoring in geval van faillissement, leeuwenbeding, winstoogmerk, aandelenoverdracht, bevoegdheden van het dagelijks bestuur, conflicten tussen vennoten, diverse aansprakelijkheidsgronden van bestuurders en zaakvoerders, ontbinding, winstuitkering, etc. De themas hebben vooral betrekking op de praktijk van de cijferberoepers.

  Om deze avond te volgen, is enige voorkennis nodig.

  praktische gegevensData en locatie

  Syntra West Roeselare op donderdag 3 mei 2012 van 19u tot 22uDeelnameprijs

  Deelname aan deze opleiding bedraagt 74,00 excl. btw ( 89,54 incl. btw)

  F I N A N C I E E L B E L E I D

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 21Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  loon- en PerSoneelSAdminiStrAtie in de kmo

  Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een onderneming. Deze cursus wil u op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.

  wat leert U in De opleiDing Ukrijgteenduidelijkinzichtinhetgebruikvansocialedocumentenbestemdvoordewerknemeren

  deofficileinstanties. Ubegrijptbeterdeberekeningvandelonenendewedden. Uwordtinuwbedrijfeenidealegesprekspartnernaarhetsociaalsecretariaatenofficile

  instanties.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemD Bedrijfsleidersenmedewerkersdieviahunfunctieincontactkomenmetloonberekeningenmet

  hetafleverenvansocialedocumenten,maardiehieroverweinigofgeenvoorkennishebben. Administratievemedewerkersdiedeloon-enpersoneelsadministratieuitvoereninsamenwerking

  meteensociaalsecretariaat.

  programma

  F I N A N C I E E L B E L E I D

  1. indiensttreding van werknemers Verplichtingent.o.v.deofficileinstanties:RSZ

  AdministratiederDirecteBelastingen KinderbijslagfondsenkasvoorJaarlijkseVakantie

  Interbedrijfsgeneeskundigedienstenarbeidsongevallenverzekering

  2. verplichtingen t.o.v. de werknemers: Inschrijvingeninhetpersoneelsregister Opmakenvanarbeidsovereenkomst Situeringbinnenderechtsnormen Geldigheids-envormvereisten,nietigebepalingen

  3. Soorten Inhoud(proefperiode,concurrentiebeding,)

  Arbeidsreglement Bezoldigingenwetopdebeschermingvanhetloon

  Uitvoeringvanarbeidsovereenkomst Wederzijdseverplichtingenderpartijen Schorsingvandearbeidsovereenkomstenloonwaarborgen

  Jaarlijksevakantieenbetaaldefeestdagen Arbeidswetencollectiefarbeidsrecht Beindigingvanarbeidsovereenkomstenbeschermingtegenontslag

  Verschillendewijzenwaaropaandearbeidsovereenkomsteeneindekomt

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge11 sessies met start op woensdag 14 maart, telkens van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 509,00 excl. btw ( 615,89 incl. btw)

 • www.syntrawest.be22

  tijdSkrediet, themAtiSChe verloven en brugPenSioen

  Tijdskrediet, thematische verloven (o.a. ouderschapsverlof, zorgverlof, palliatief verlof) en brugpensioen worden meer en meer gevraagd en zijn eveneens regelmatig aan juridische aanpassingen toe.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemDPayroll en HRM-verantwoordelijken en medewerkers personeelsdienst

  wat leert U in De opleiDingIn deze sessies leert u de essentie van deze topics kennen en toepassen, zowel de rechten en plichten van de werkgevers als voor de werknemer. U leert de regelgeving kennen, vragen van werknemers beantwoorden en de wetgeving toepassen.

  programma1. tijdskrediet (in de priv-sector)

  Regelgevendkaderwijzigingenin2012 Welkezijndemogelijketijdskredietformulesenhunrespectievelijkevoorwaarden? Hoekaneenwerkgeverrechtenvanwerknemersmaximaalverzoenenmetzijnwerkorganisatie?Uitsluiting,uitstel,5%-drempel,flexibeleopname

  Welkeformaliteiten(aanvraag)moetdewerknemernaleven? Gevolgenvantijdskredietvoorsocialezekerheidsrechten?

  2. thematische verloven (in de priv-sector) Regelgevendkaderenwijzigingenin2012? Ouderschapsverlof:formulesenvoorwaarden? Waarmeerekeninghoudeningevalvanontslag? Welkeformaliteiten(aanvraag)moetdewerknemernaleven? Gevolgenvanthematischverlofvoorsocialezekerheidsrechten?

  3. brugpensioen Regelgevendkader Welkezijndetoekenningsvoorwaardenvoorvoltijdsbrugpensioen:ontslag,CAO,leeftijd,loopbaan?

  Overzichtmogelijkestelselsvanvoltijdsbrugpensioen InkomenvandebruggepensioneerdeenRVA-uitkering?Hoewordtaanvullendebrugpensioenvergoedingberekend?

  Welkesocialeinhoudingenenbijdragenopbrugpensioeninkomen?Wijzigingenin2012? Vervangingsverplichtingbijbrugpensioen?Vrijstellingsmogelijkheden?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Roeselare3 sessies met start op maandag 12 maart 2012, telkens van 19u tot 22u

  Deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt 197,00 excl. Btw ( 283,37 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 23Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

  vAkAntieWetgeving: jAArlijkSe vAkAntie vAn A tot Z in de kmo

  Ook al doet u een beroep op een sociaal secretariaat dat het vakantiegeld berekent, toch moet u vragen i.v.m. vakantiegeld van werknemers kunnen beantwoorden. Deze basisopleiding zal u ook in staat stellen zelf berekeningen te maken.We bieden u een overzicht van de wetgeving m.b.t. de jaarlijkse vakantie en een inzicht in de berekeningen; u bent in staat om eenvoudige berekeningen zelf te maken en mindere eenvoudige te controleren; u kunt vragen beantwoorden van werknemers m.b.t. de vakantiewetgeving.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemDMedewerkers die geconfronteerd worden met vragen rond de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van de personeelsleden. Of je maakt de berekeningen zelf of je controleert wat het sociaal secretariaat voor u heeft berekend, op beide situaties gaat deze opleiding in.

  programma Wieheefterrechtopvakantie? Vakantierechtenvoorvoltijdseendeeltijdsewerknemers Hoewordthetvakantiegeldberekend? Berekeningvanhetaantalvakantiedagenvoorbedienden Watalsdewerknemertijdskrediet,ouderschapsverlof,...opneemt? Vakantierechtenbijwijzigingvanstatuutofwerkgever Hoezithetmetdebetalingvanhetvakantiegeld? Watalsuwwerknemerbijverschillendewerkgeversgewerktheeft? Denoodzakelijkeattestenendeverplichteinhoud? Jeugd-enseniorvakantie:watisditenwieheefterrechtop? Hoekunnenjeugdvakantiedagenenseniorvakantiedagenwordenaangevraagdendoorwie? Kandewerknemervakantieoverdragennaarhetvolgendejaar? Watmetcollectiefverlof? Isdewerkgeververplichtdenietopgenomenvakantiedagenuittebetalen?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, donderdag 10 mei van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 72,00 excl. btw ( 87,12 incl. btw)

 • www.syntrawest.be24

  ArbeidSduurregeling en ruSttijden

  De Arbeidsduurwet is een complexe materie, waar zelf specialisten wel eens het hoofd durven over breken. Nochtans is een goede kennis van de toe te passen regelgeving van kapitaal belang om met de sociale wetgeving in orde te zijn. Indien niet riskeert u als werkgever of vertegenwoordiger ervan door de sociale inspectie gesanctioneerd te worden. KentuhetonderscheidtussendeArbeidswetendeArbeidstijdwet? WeetuexactwieonderdearbeidsduurregelingvandeArbeidswetvaltenwieonderdievande

  Arbeidstijdwet? Kentuhetverschiltussenvaste,soepele,glijdendeenvariabeleuurtijden? Kentuhetverschiltussenextrauren,overurenenonregelmatigeprestaties? Kentudeproceduresinverbandmethetopstellenvanuurroosters? Weetuhoeudeoverurencultuurkuntintomen?

  Tijdens deze praktische infosessie ontdekt u de mogelijkheden waarover u beschikt om uw arbeidsduur te budgetteren en resultaatgericht aan te wenden.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemDU bent zaakvoerder of lid van het managementteam, u bent personeelsverantwoordelijke, diensthoofd of medewerker van de personeelsdienst.

  programma1. Arbeidsduurregelingen

  minimaleenmaximaledagduur pauzesenoveruren nachtrustenweekendrust minimaleenmaximaleweekprestaties

  2. uurroosters

  3. jonge werknemers

  4. leidinggevenden

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, maandag 14 mei van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 72,00 excl. btw ( 87,12 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 25Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  hoe Stelt de kmo een volledig en CorreCt ArbeidSreglement oP?

  Na onderzoek is gebleken dat niet minder dan 90 % van de bedrijven niet over een up-to-date arbeidsreglement beschikt! Dat is een vreemde situatie, gezien het grote belang van een correct arbeidsreglement. Welke zijn de hindernissen?Het arbeidsreglement is een zeer belangrijk en vaak onterecht onderschat document binnen uw onderneming. Dit huishoudelijke reglement dient dan ook met de grootste zorgvuldigheid te worden opgesteld. Conflicten kunnen aan de hand van dit document worden vermeden en problemen opgelost. U hebt er dus alle baat bij een zo volledig en duidelijk mogelijk arbeidsreglement uit te werken. Een specialist ter zake neemt het arbeidsreglement onder de loep.Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij de samenstelling of actualisering van het arbeidsreglement of iedereen die met dit document in aanraking komt en er baat bij heeft op de hoogte te zijn van de sociaal-juridische materie ter zake.Na deze opleiding weet u wat u moet doen om in orde te zijn met uw arbeidsreglement en hoe u dit moet wijzigen en optimaliseren. Hierdoor bent u in staat om van uw arbeidsreglement een juridisch pareltje te maken. U krijgt een volledig overzicht van alle aspecten waarmee u rekening dient te houden. Zodoende verwerft u de praktische kennis om van uw arbeidsreglement een probleemoplossend en geactualiseerd werkdocument te maken.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemD KMO-bedrijfsleiders Adviseursvanpersoneelsdiensten Personeelsverantwoordelijken,HumanResourcesManagersenHR-medewerkers Medewerkersvansocialebureaus Juridischadviseurs

  programmaop welke vragen krijgt u een antwoord?

  Welkeverplichtevermeldingenmoeteninhetarbeidsreglementvoorkomen? Watzijndefacultatievebepalingen? Welkeniet-verplichtevermeldingenneemtutochbestinhetarbeidsreglementop? Hoekanmenhetarbeidsreglementwijzigen?(procedurevoorondernemingenmetenzonderondernemingsraad)

  Watzijndegevolgenindienuwarbeidsreglementnietinordeis? Welkesanctiesriskeertuenwatisdehoudingvandesocialeinspectie? Aanwiedientuhetarbeidsreglementteoverhandigen?Enwanneer? Hetarbeidsreglementendeuurroosters:hoecombineertudeverplichteopnamevandeuurroostersinhetarbeidsreglementmetdeflexibeletewerkstelling?

  Watdientmeninhetarbeidsreglementoptenementengevolgevanhete-mail-internettijdperk?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk2 sessies met start op woensdag 16 mei van 19u tot 22u

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 132,00 excl. btw ( 159,72 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • www.syntrawest.be26

  SoCiAle inSPeCtie in de kmo: bereid u voor!

  De sociale inspectie komt langs Dit kan een aanleiding zijn tot paniek of ongerustheid als u niet voorbereid of onwetend bent. Wapen u tegen moeilijke of lastige vragen en bereid u voor op de komst van de sociale inspectie met deze workshop! Hoe vermijdt u met andere woorden de sociale wettelijke valkuilen? In deze sessies vindt u de theorie en praktische tips voor een doeltreffende voorbereiding op de arbeidsinspectie. Want af en toe is het goed om stil te staan bij het personeelsbeleid dat binnen uw onderneming gevoerd wordt. De personeelsadministratie is niet eenvoudig, en de wetten terzake ontelbaar. Om uw personeelsbeleid gedetailleerd in kaart te brengen en te evalueren, is een gestructureerde voorbereiding op de sociale inspectie een optimaal bedrijfsinstrument. Dergelijke voorbereiding identificeert de noden, detecteert de sterktes en de zwaktes en helpt u zo om uw personeelsbeleid- en organisatie te verder te ontwikkelen en pijnpunten uit te schakelen. Dergelijke analyse helpt u bovendien om voorbereid te zijn bij een bezoek van de sociale inspectie.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemDDeze workshop richt zich tot medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komt met de sociale inspectie.O.a.: KMO-bedrijfsleiders, adviseurs van personeelsdiensten, HR-managers en HR-medewerkers, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale bureaus, juridisch adviseurs.

  wat leert U in De opleiDing Uweethoeuhetpersoneelsbeleidbinnenuwbedrijfkuntanalyserenenbentinstaatomde

  zwakhedeninkaarttebrengeneneenantwoorderoptegeven. Ugaatnaarhuismeteenpraktischechecklistomuwpersoneelsbeleiden-administratieteblijven

  controlerenoponwettelijkhedenofstructureletekortkomingen. Ubentbetervoorbereidwanneerdesocialeinspectieuwbedrijfkomtbezoeken. Nadezeworkshopzultudesocialeinspectiemeteengerustgevoelontvangeneneenvolledig

  beeldhebbenvanwatzecontroleren,totwelkegevolgenofsanctieseeninbreukkanleidenenwatuinallegegevenomstandighedenhetbestdoet.

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 27Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  programma Desocialeinspectie

  Bevoegdhedenenopdrachtenvandeverschillendediensten. Juridischeverweermiddelenbijoptredensocialeinspectie

  Praktischebenadering Waaromkomtdesocialeinspectiebijulangsenwelkevragenwordengesteld? Watgebeurteralsdesocialeinspecteureeninbreukvaststelt? Hoeonderhandeltuenwatisdegeigendeprocedure? Wanneerwordteenproces-verbaalopgemaaktenaanwiewordendeboetesopgelegd?

  Aandehandvanpraktischevragenwordtugewezenoprodeengroenelichtenbijeenpersoneelsbeleid: Isuwondernemingaangeslotenbijallewettelijkeinstanties? Zijnallewettelijkeverzekeringenvooruwpersoneelafgesloten? Staatuwarbeidsreglementoppunt? Zijnuwlonenenanderearbeidsvoorwaardengetoetstaandesectoralevoorschriften? Wordendemaaltijdcheques,bedrijfswagen,GSMs,laptopsinuwondernemingcorrectaangegevenopsociaalenfiscaalvlak?

  praktische gegevensSyntra West Campus Roeselare

  2 sessies met start op donderdag 15 maart van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 132,00 excl. btw ( 159,72 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • www.syntrawest.be28

  loonkoStverminderingen voor kmoS

  De overheid biedt aan werkgevers belangrijke steunmaatregelen om de loonkost van hun personeel te drukken. Wij gaan voor u na of en voor welke loonkostverminderingen uw onderneming in aanmerking kan komen, hoeveel deze kunnen bedragen en wat daarvoor moet gebeuren.Er zijn uiteindelijk heel wat vormen van loonkostvermindering, die de KMO-werkgever heel dikwijls niet voldoende kent. De voornaamste zijn invoeg, Sine (Sociale Inschakelingseconomie) en Activa.U leert de essentie kennen van de mogelijke vormen van loonkostvermindering en hoe die door te voeren in uw organisatie.

  voor wie?KMO-bedrijfsleiders, medewerkers administratie, adviseurs van personeelsdiensten, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale bureaus en juridisch adviseurs.

  programma Hoewerkendoelgroepverminderingenconcreet?

  Welkedoelgroepengenietenvaneenspecialevermindering(eersteaanwervingen,jongewerknemers,langdurigwerkzoekenden,ouderewerknemers,collectieveADV,vierdagenweek,herstructurering)eneventueeleentussenkomstinhetnettoloon?

  Watzijndeprincipesvoordeberekeningvandepatronalelastenenwerknemersbijdragen? Variabeleverloningbijoveruren,premies Optimalisatiebijaanwerving Hoewerktdestructurelelastenverlaging? Watisdewerkbonus? Kanunogcumulerenmetandereverminderingen? HoegaatdeRSZommetvoordeleninnaturaenkostenvergoedingen? Waarletdecontroleurop? Welkefiscaleverminderingenenvrijstellingenkanugenieten? Hoekanueenwettelijkeverplichtingtochoptimaliseren?Voorbeelden:extralegaalvakantiegeld,

  aanvullingbijziekte-uitkeringen,bovenwettelijkeontslagvergoeding, Terugbetalingopleidingen Blijvenmaaltijdchequeseenaanrader?Vormenmaaltijdvergoedingeneenalternatief? Optimalisatiepremiesbijontslag Kostenvergoedingen

  Watzijndemogelijkhedeninzakekostenvergoedingenenhoevermagjegaanopdatzenietbelastzoudenworden?Watzijndenieuwsteontwikkelingenopditvlak?Kanjenogkostenvergoedingengevenvoorbuitenlandsereizen?Moetjeoverkostenvergoedingenvoorafgaandeenakkoordsluitenmetdebelastingdienstenenwatisdedraagwijdtevanzonakkoord,b.v.naardeRSZtoe?

  Welkekeuzeisbijhetgebruikvanfirmawagenshetinteressantst:eeneigenbijdrageofeenbelastbaarvoordeel?

  Watmaaktaandelenoptiesinteressant?KanjeookalskleineKMOofVZWaandelenoptiesgeven?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, dinsdag 27 maart van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 72,00 excl. btw ( 87,12 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 29Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  betAAl minder SoCiAle bijdrAgen AlS ZelfStAndig of vennootSChAP

  Dat sociale bijdragen geen overbodige uitgaven zijn is minder gekend. Ze waarborgen het recht op gezinsbijslag, ziekteverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. Toch zolang men correct en tijdig betaalt... De wettelijke sociale bijdragen voor werkgevers of zelfstandige ondernemers dienen strikt opgevolgd te worden, zoniet riskeert men zware boetes. Nu, als werkgever of zelfstandig ondernemer kunt u voorkomen dat er boetes volgen n u kunt ervoor zorgen dat de sociale bijdragen zelf geoptimaliseerd worden, m.a.w. betaalt u geen Eurocent teveel!Met kennis van zaken kan men minder sociale bijdragen betalen met behoud van evenveel rechten.

  voor wie is DeZe opleiDing bestemD boekhouders zelfstandigeondernemersenmeewerkendeechtgenoot medewerkerssociaalsecretariaten

  programma Hoewordendesocialebijdragenvaneenzelfstandigeberekend? Watkrijgtmenterugvoordezebijdragen? Hoeveelbijdragenbetaalteenbeginnendezelfstandige? Hoeverhindertmenzwarebijkomenderekeningenbijherziening? Hoekaneenmeewerkendeechtgenootzichlatenverzekerenzonderextrasocialebijdragen? Welkesanctieszijnverbondenaanonvoldoendeenlaattijdigestortingen. Vrijstellingvansocialebijdragenalszelfstandige:wie,wat,hoe? Welkebijdragenbetaalteenzelfstandigediewijzigttussenhoofd-enbijberoep? Welkevoordelenbiedenaanvullendeverzekeringen?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, maandag 14 mei van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 72,00 excl. btw ( 87,12 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • www.syntrawest.be30

  SoCiAAlWettelijke ACtuAliteit mbt PC 124 bouW

  Een nieuwe cao voor de bouwsector werd onlangs goedgekeurd. Dit vormt een geheel van wettelijke afspraken waar u zich als werkgever moet aan houden.In een relatief korte tijd, op 1 sessie, verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde themas met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector.

  wat leert U bij? Socialewetgevingtoepastopuwbedrijf Actualiteitsocialewetgevingheetvandenaald

  voor wie?Zaakvoerders, leidinggevenden of kmo-medewerkers die de personeelsadministratie behartigen, en boekhouders die service verlenen naar bouwbedrijven wat personeelsadministratie betreft.

  programmaU verneemt alles in een notendop, van toepassing op uw bouwbedrijf, wat personeelswetgeving betreft. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen mbt: Correcteverloning Mobiliteitsvergoeding Gentegreerdwelzijnsbeleid Flexibiliteitm.b.t.arbeidsduur Verplichtingent.o.v.overheid Welkevergunningenzijnnodig? Eenheidsstatuutarbeider/bediende.Inhoeverretoepasbaar?

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Kortrijk, maandag 26 maart van 19u tot 22uDeelnameprijs

  deelname aan deze opleiding bedraagt 72,00 excl. btw ( 87,12 incl. btw)

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 31Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  StudentenArbeid in de kmo

  Naarmate de vakanties naderen, doen veel werkgevers een beroep op jobstudenten. Studentenarbeid is evenwel niet hetzelfde is als vakantiewerk, want studenten kunnen ook tijdens de niet-zomermaanden als student worden tewerkgesteld.We zetten voor u de belangrijkste punten m.b.t. studentenarbeid op een rijtje.We staan eveneens aan de vooravond van een grote change in de studentenarbeid vanaf 1/1/2012!

  voor wie is DeZe opleiDing bestemD Zaakvoerders,directie,Payroll-enhr-verantwoordelijken Medewerkerspayroll-enpersoneelsdienst

  wat leer je in De opleiDing Deregelsdiehetmogelijkmakenomstudentenarbeidtelatenverrichten. Zeoverlooptdevoorwaardenwaaraandestudentmoetvoldoen Zebekijktdevormvereistendiewerkgeverenstudentmoetenvolbrengen Zestaatstilbijdespecialevoorzorgendieopdewerkvloerdienenondernomenomdergelijke

  doelgroeptewerktestellen(bv.werkbeschrijvingvanmachinesenmedischonderzoek)

  programma Vanuitdebestaandebasiswetgevinggaanwedandiepergravenindevormgevingdiebestaattoten

  methetkalenderjaar2011endegroteveranderinghieropvanaf2012.Eriseenvereenvoudigingeneenversoepelingwaardoorheteenevenwichtigerentransparanterstelselkomt.

  Omalvasteentipvandesluiertelichten:ukanzichverwachtenaandeintroductievaneennieuwepubliekesite(deportaalsitewww.studentatwork.be)waarintewerkstellingsgegevensvandestudentwordenbijgehouden...Daarnaastbesprekenwedevernieuwdepapierenstudentenovereenkomst,enz.

  Omutevergastenophettotaalbeeldopstudentenarbeid,zullenweudevernieuwdebepalingeninzakekinderbijslagvermeldenenhetRSZ-voordeeltoelichten.BijdatlaatstekrijgtueenrelaasvanverschillendesituatieswaarbijdemaximalestudentenarbeidperkalenderjaarwordtoverschredenenopwelkemaniertochnogeenRSZ-voordeelbestaat.Wehebbenhetdusoverdenieuwesolidariteitsbijdrage,denieuwemaximumduurvandestudentenovereenkomst,denieuweDimona-formaliteiten,nieuweregelsinverbandmetoverschrijdingvanhetmaximumaantaldagenstudentenarbeidendenieuweregelsi.v.m.studentenarbeidenkinderbijslag.

  praktische gegevensDatum en locatie

  Syntra West Campus Brugge, woensdag 29 februari en 7 maart van 19u tot 22uDeelnameprijs

  Deelname aan deze opleiding bedraagt 132 excl. BTW ( 159,72 incl.21.00% BTW).

  P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R A T I E

 • 32 www.stichtingbedrijfsmanagement.be

  K O R T L O P E N D E O P L E I D I N G E N

  Stichting Bedrijfsmanagement (SBM) richt zich binnen Syntra West op diegene die managementverantwoordelijkheid dragen binnen verschillende werkgebieden. De verschillende themas worden dan ook vanuit deze optiek aangepakt, zonder de praktische kant uit het oog te verliezen.

  We geven u graag een overzicht van de planning van de themas die binnen de Stichting Bedrijfsmanagement voor de financile professional belangrijk zijn.

  Alle inhoudelijke info hierover kunt u vinden op www.stichtingbedrijfsmanagement.be

  BeWIjSKRaChT BOeKhOuDInG

  Data en locatie Kennedy hotel KortrijkDonderdag 24 mei 2012 van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

  BTW auDIT In vOORBeReIDInG Op De InSpeCTIe

  Docent: Bart Beheydt, BDO Fiscaal adviseurs

  Data en locatie Kennedy hotel KortrijkMaandag 19 maart 2012 van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

  OnROeRenD GOeD OnTTReKKen aan heT OnDeRneMeRSRISICO

  Docent: Stefaan Kindt, gedelegeerd bestuurder Alaska advieskantoor

  Data en locatie Kennedy hotel KortrijkWoensdag 28 maart 2012 van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

 • K O R T L O P E N D E O P L E I D I N G E N

  TaKS MaSTeRClaSS: BOeKhOuDKunDIG vS fISCale WInST

  Docent: Filip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisors

  Data en locatie express by holiday Inn, uZ GentDinsdag 24 april 2012 van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

  TaKS MaSTeRClaSS: fISCale COSMeTICa BIj heRSTRuCTuReRen

  Docent: Filip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisors

  Data en locatie express by holiday Inn, uZ GentMaandag 14 mei 2012 van 14 u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 340,00 excl. btw (411,40 incl. btw)

  eInDe ZaKelIjK ReChT, en nu?

  Docent: Stefaan Kindt, gedelegeerd bestuurder Alaska Advieskantoor

  Data en locatie express by holiday Inn, uZ GentDonderdag 10 mei 2012 van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

  fISCale BenaDeRInG van aanvullenDe veRZeKeRInGen

  Docent: Hadewijn Meyfroodt

  Data en locatieexpress by holiday Inn, uZ Gent Maandag 23 april 2012 van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 340,00 excl. btw ( 411,40 incl. btw)

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 33

 • fInanCIal peRfORManCe ManaGeMenT

  Docenten: Luc Van Campenhout en Greet Maeyaert

  Data en locatie express by holiday Inn, uZ GentWoensdag 6 juni 2012van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt 205,00 excl. btw ( 248,05 incl. btw)

  aCTuele SOCIale WeTGevInG vOOR ManaGeRS

  De Belgische sociale wetgeving is niet eenvoudig. Verschillende wetgevingen lopen soms naast en door elkaar heen, en zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Niettemin zijn er heel wat elementen die vrij constant blijven, zodat het doenbaar is om niet-specialisten in te wijden in de basisbegrippen en wetten van toepassing op werken met personeel. Het is van groot belang dat de KMO-manager basiskennis bezit over sociale wetgeving, want beslissingen i.v.m. de tewerkstelling van personeel hebben meestal grote gevolgen. Bedoeling is uiteindelijk problemen te voorkomen, eerder dan ze te genezen.We garanderen u na deze dag niet dat u expert wordt in sociale wetgeving, wel dat u met kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen wanneer van toepassing.

  Voor wie?KMO-managers, zaakvoerders, gedelegeerd bestuurders, directeurs

  Programma Recruteringenaanwervingvanpersoneel Hoezietdeloonberekeningeruit? Arbeidsduurenuwflexibiliteithierin? Watbijontslagendaarna Specialetopics

  Wetopdeprivacy:watmagucontrolerenvandewerknemerenwatniet? Socialeinspectie:watbijcontrolevandesocialeinspectiediensten Wanneerisersprakevanschijnzelfstandigheid?

  Datum en locatie Kortrijk, dinsdag 20 maart 2012 van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

  Deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt 420,00 excl. btw ( 508,20 incl. btw)

  34 www.stichtingbedrijfsmanagement.be

  K O R T L O P E N D E O P L E I D I N G E N

 • K O R T L O P E N D E O P L E I D I N G E N

  lean ManaGeMenT In aDMInISTRaTIe en DIenSTveRlenInG

  In een administratieve- of dienstenomgeving vind je ongetwijfeld veel zaken die geen toegevoegde waarde geven: te lange wachttijden, te veel papier, te veel controles en handtekeningen, te dikke dossiers zonder actieplan, enz... Alles wat geen waarde heeft in de ogen van de klant, moet uit de werking van een organisatie geweerd worden. Een snellere dienstverlening boven alles, met als bijkomend voordeel hogere efficintie en kostenbeperking

  We mogen stellen dat in een goede werking van een organisatie de communicatie van evenveel belang is. De inspanningen voor structurele verbeteringen resulteren in structurele kostenbesparingen en vergroten het financile resultaat van uw organisatie.

  Hetafhandelenvanadministratievetakenwordttijdsmatigbeperkt(kleineredoorlooptijden) Dekostenverbondenaandewerkingvandekantooromgevingwordenverminderd Deintrinsiekemotivatievanhetadministratiefpersoneelwordtverhoogd Zelerenomzelfstandigertewerkenenoplossingsgericht Devoldoeningwordtgehaalduithetoptimaliserenvandewerkingdooronmiddellijkproblemenof

  inefficintieoptelossen

  DoelgroepLeidinggevenden en kaderpersoneel uit de dienstensector en productie-omgevingen die hoofdzakelijk in een kantooromgeving werken (social en non-profit, overheid, IT-omgeving, financile en verzekeringswereld, transport, dienstverlening), dit voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen: bedrijfsleiders, administratie-, IT-, afdelings-, kwaliteitsverantwoordelijken,

  Programma Introductieinleanmanagement Debronnenvanverspillingineenkantooromgeving Vindietsterugin3seconden:ordeennetheidmet5S Visueelmanagement Leanimplementatieplan

  Praktische gegevens3 sessies van 3 uren 684,87 (incl. BTW)

  Brugge, woensdag 14, 21 en 28 maart 2012 telkens van 18u30 tot 21u30

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 35

 • 36 www.stichtingbedrijfsmanagement.be

  K O R T L O P E N D E O P L E I D I N G E N

  fInanCIal BaSICS vOOR De nIeT fInanCIle ManaGeR

  Wegwijs in het financieel management

  Wordt u als manager regelmatig betrokken bij beslissingen die financile gevolgen hebben? Uiteraard. En meer en meer ook voor beslissingen die niet noodzakelijk rechtstreeks verband hebben met uw afdeling.Maar niet elke manager heeft een uitgebreide financile achtergrond om onmiddellijk de bedrijfseconomische gevolgen in te schatten van sommige beslissingen. Immers, voor wie niet dagdagelijks bezig is met de financile gegevens van een bedrijf, is het niet eenvoudig om de weg te vinden in het kluwen van de cijfers en stuurgetallen.Deze opleiding biedt u een inzicht in de belangrijkste financile begrippen, kostenstructuren en kostenanalyse, investeringsanalyse, zodat u uw voorstellen kan onderbouwen, projecten financieel kan verdedigen, Daarnaast tonen we u ook aan wat van belang is om de risicos in te schatten van (nieuwe) leveranciers of klanten.

  programmafinancile analyse (module 1): basisinzicht in financile analyse; Balans:

  watiseenbalans; structuurenordeningvandebalans:actief,passief,eigenenvreemdvermogen,; actief-rubrieken,passief-rubrieken;

  Waarderingsregels; ratiosobvdebalans:liquiditeit,solvabiliteit,rendabiliteit; praktischeaanpakencorrecties:relativiteitvandebalans; financilewaarderingvaneenbedrijf.

  kostprijsanalyse (module 2): definities en begrippen; verdelingvandeindirectekosten; kostprijsberekeningbijmassaproductieenproductieoporder; fullcostingvs.directcosting; break-evenanalyse; specialeordersmetlageverkoopprijs; demakeorbuy-beslissing.

  budgetteren (module 2): het budget situeren in de algemene bedrijfsvoering; hoestarten:planvanaanpak; eenbudgetzetaantotactie; raadgevingen.

  Data en locatie express by holiday Inn, uZ GentModule 1: 26 april, 3 en 10 mei, telkens van 18u30 tot 21u30Module 2: 24 en 31 mei en 7 juni, telkens van 18u30 tot 21u30

  Deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraag 480,00 excl. btw per module of 850,00 excl. btw

  voor beide modules samen.

 • O P L E I D I N G I N D E K I J K E R

  BeDRIjfSManaGeMenT vOOR nIeT-eCOnOMISTen

  Verantwoordelijken uit kmo-bedrijven, middenkader en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats verantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid.Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld nopen hen er echter toe tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid te ontwikkelen: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De empowerment-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren. Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers binnen een korte tijdspanne vertrouwd maken met de basisconcepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

  DoelgroepHet programma richt zich tot niet-economisch geschoolden (ingenieurs, lingusten, juristen, humane en sociale wetenschappers, niet-economische graduaten, ...) die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, hoger management en lijnmanagement, staffuncties, KMO-bedrijfsleiders.

  methoDiekElk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

  programma Strategischmanagement Personeelsmanagement Operationeelbeheer Innovatie-management Marketingbeleid E-business Lezeneninterpreterenvanbalansenresultatenrekeningen Managementaccounting:kostenmanagementenbudgettering Financieelbeheer:financieringenkapitaalbeheer Businessgame

  Data en locatie Gent, 20 sessies met start 14 februari 2012

  Deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt 1612,00 excl. btw ( 1950,52 incl. btw)

  Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 37

 • www.syntrawest.be38

  KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012

  opleiding Aantal les tijdstip Start locatie Prijs sessies dag datum (inclusief btw) (*)vrij van btw

  financeel beleiD Programmawet 2012 1 wo av 8-feb-12 Brugge 89,54 Programmawet 2012 1 do av 16-feb-12 Kortrijk 89,54 Kostprijsberekening in de bouw 4 do av 1-mrt-12 Brugge 302,50 De moeilijkste boekingen overwonnen 2 ma av 19-mrt-12 Kortrijk 157,30 Elektronisch factureren 1 di av 20-mrt-12 Kortrijk 89,54 De auto en de fiscus 1 do av 22-mrt-12 Brugge 89,54 De auto en de fiscus 1 wo av 2-mei-12 Kortrijk 89,54 Correct factureren in de bouw 1 do av 29-mrt-12 Brugge 89,54 EMCS Verplicht: praktijktoepassing 1 di av 17-apr-12 Brugge 89,54 Notionele intrestaftrek 1 di av 19-apr-12 Kortrijk 89,54 VAT-package 1 do av 3-mei-12 Brugge 87,12 Practicum fiscale optimalisatie van handelshuur 1 wo av 30-mei-12 Kortrijk 89,54 5 btw-valkuilen 1 do av 31-mei-12 Kortrijk 89,54 Extra pensioen binnen en buiten de onderneming 1 ma av 4-jun-12 Brugge 89,54 Practicum Vennootschapsbelasting 2 do av 21-jun-12 Oostende 151,25 Treasury management [SBM] 2 di av 7-feb-12 Gent 447,70 Bewijskracht boekhouding [SBM] 1 di av 24-mei-12 Kortrijk 248,05 Kasplanning en budgetcontrole: visie en strategie 2 do nm + av 1-mrt-12 Gent 411,40

  omgezet in cijfers [SBM]

  Interne/externe controle en audit [SBM] 4 di av 6-mrt-12 Gent 774,40 Strategisch Financieel Forecasten [SBM] 1 do av 15-mrt-12 Gent 248,05 BTW audit in voorbereiding op de inspectie [SBM] 1 ma av 19-mrt-12 Kortrijk 248,05 Taks masterclass: boekhoudkundige vs fiscale 1 di av 24-apr-12 Gent 248,05

  winst [SBM]

  Taks masterclass: Fiscale cosmetica bij 2 ma nm + av 14-mei-12 Gent 248,05 herstructureren [SBM]

  Waardering en basisprincipes mbt overname van 4 di av 22-mei-12 Gent 774,40 een onderneming [SBM]

  Stoomcursus controller [SBM] 6 wo av 25-apr-12 Gent 943,80 gronDige snelcUrsUssen Grondige snelcursus Personenbelasting 10 Za vm 21-jan-12 Kortrijk 465,85 Grondige snelcursus BTW 10 Za vm 3-mrt-12 Brugge 465,85 Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting 10 Di av 13-mrt-12 Brugge 465,85 Grondige snelcursus Vennootschapsrecht 10 Di av 13-mrt-12 Kortrijk 465,85

  ZaakvoerDer Balansanalyse 5 wo av 29-feb-12 Brugge 381,15 Aansprakelijkheid bestuurders van vennootschappen 1 ma av 12-mrt-12 Kortrijk 89,54 Levensloop van een vennootschap 3 do av 15-mrt-12 Roeselare 242,00 Dubbel boekhouden 10 wo av 25-apr-12 Brugge Meepraten met de boekhouder 3 do av 26-apr-12 Roeselare 242,00 Levensloop van een vennootschap 3 do av 15-mrt-12 Roeselare 242,00 Update vennootschapsrecht 1 do av 3-mei-12 Roeselare 87,12 Onroerend goed onttrekken aan het 1 wo av 28-mrt-12 Kortrijk 248,05

  ondernemingsrisico [SBM]

  Einde zakelijk recht: en nu? [SBM] 1 do av 10-mei-12 Gent 248,05

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 39Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012

  opleiding Aantal les tijdstip Start locatie Prijs sessies dag datum (inclusief btw) (*)vrij van btw

  Financial basics voor de niet-financile manager: 6 do av 26-apr-12 Kortrijk 1.028,50 volledige cyclus [SBM]

  Financial basics voor de niet-financile manager: 3 do av 26-apr-12 Kortrijk 580,80 Financile analyse [SBM]

  Financial basics voor de niet-financile manager: 3 do av 24-mei-12 Kortrijk 580,80 Kostprijsberekening en budgettering [SBM]

  personal skills Als leidinggevende coachend omgaan met 5 do nm + av 8-mrt-12 Kortrijk 798,60

  medewerkers [SBM]

  Communiceren en motiveren voor 2 do dag 10-mei-12 Kortrijk 342,43 leidinggevenden [SBM]

  Delegeren, valkuilen en mogelijkheden [SBM] 2 ma nm + av 14-mei-12 Kortrijk 342,43 Efficint netwerken [SBM] 2 do nm + av 26-apr-12 Drongen 342,43 Leidinggeven voor nieuw leidinggevenden [SBM] 4 di nm + av 28-feb-12 Gent 750,20 Selfcoaching voor leidinggevenden [SBM] 5 di av 8-mei-12 Kortrijk 798,60 Assertiviteit op het werk 4 do av 1-mrt-12 Brugge 307,34 Assertiviteit op het werk 4 wo av 2-mei-12 Kortrijk 307,34 Communiceren en omgaan met mensen 4 ma av 27-feb-12 Brugge 307,34 Efficint vergaderen 3 di av 8-mei-12 Brugge 238,37 Mind Mapping en radiant thinking 2 di av 29-mei-12 Brugge 199,65 Omgaan met lastig gedrag 2 ma av 4-jun-12 Brugge 159,72 Snellezen 2 di av 8-mei-12 Brugge 159,72 Communiceren en omgaan met mensen 4 wo av 9-mei-12 Kortrijk 307,34 Geheugentraining 2 di av 13-mrt-12 Kortrijk 159,72 Klantgericht onthaal aan balie of telefoon 3 wo av 30-mei-12 Kortrijk 238,37 MBTI 2 di av 29-mei-12 Kortrijk 226,27 Stressmanagement 3 do av 15-mrt-12 Kortrijk 238,37 Body Language - Lichaamstaal beheersen en 2 wo av 7-mrt-12 Roeselare 197,23

  gebruiken

  Naar een geweldloze communicatie 2 wo av 21-mrt-12 Roeselare 159,72 Probleemoplossend en creatief denken 4 ma av 14-mei-12 Roeselare 307,34 Spreken tot een publiek 4 do av 24-mei-12 Roeselare 307,34 Timemanagement 4 do av 3-mei-12 Roeselare 307,34

  sales en marketing Commercile vaardigheden voor de binnendienst 5 ma av 7-mrt-12 Kortrijk 405,35 Telefonische prospectie 3 wo av 14-mrt-12 Brugge 238,37 Basis verkooptraining 10 diverse av diverse diverse 629,20 Omgaan met klachten 3 do av 15-mrt-12 Kortrijk 238,37

  organisatie & strategie Bedrijfsmanagement voor niet-economisten [SBM] 20 di av 14-feb-12 Gent 1950,52

  hrm en sociale aDministratie Arbeidsduurregeling en rusttijden 1 ma av 14-mei-12 Kortrijk 87,12 Loon- en personeelsadministratie in de KMO 11 wo av 14-mrt-12 Brugge 615,89 Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw 1 do av 29-mrt-12 Kortrijk 87,12 Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen 3 ma av 12-mrt-12 Roeselare 238,37 Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van 1 do av 10-mei-12 Brugge 87,12

  A tot Z in de KMO

 • www.syntrawest.be40

  KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012

  opleiding Aantal les tijdstip Start locatie Prijs sessies dag datum (inclusief btw) (*)vrij van btw

  bUreaUtica Leren werken met een computer 8 diverse av diverse diverse 312,18 Tien-vinger-typen 2 ma vm 19-mrt-12 Kortrijk 146,41 Online sociale netwerken 2 do av 24-mei-12 Kortrijk 96,80 Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010 5 ma av 16-apr-12 Roeselare 199,65 MS-Excel basis 2010 4 diverse av diverse diverse 162,14 MS-Excel gevorderd 2010 6 di av 17-apr-12 Kortrijk 266,20 MS-Word basis 2010 4 diverse av diverse diverse 162,14 MS-Word gevorderd 2010 4 do av 19-apr-12 Kortrijk 181,50 MS-Office 2010 upgrade 2 di av 20-mrt-12 Veurne 87,12 MS-Outlook basis 2010 2 woe av 29-feb-12 Kortrijk 87,12 MS-Outlook 2010 & Timemanagement 2 diverse av diverse diverse 96,80 MS-PowerPoint basis 2010 2 woe av 18-apr-12 Kortrijk 87,12 Przi 1 ma av 27-feb-12 Kortrijk 54,45 MS-Access basis 2010 4 do av 19-apr-12 Brugge 181,50 MS-OneNote 2010 1 woe av 28-mrt-12 Kortrijk 54,45

  opleidingen ism Cevora: grAtiS voor bedienden van Paritair Comit 218! Opleiding ism Cevora - Excel basis 4 diverse dag diverse diverse 182,71 Opleiding ism Cevora - Excel Vervolmaking I 4 diverse dag diverse diverse 182,71 Opleiding ism Cevora - Excel vervolmaking II 4 di dag 17-apr-12 Kortrijk 202,07 Opleiding ism Cevora - Excel: draaitabellen & 2 di dag 20-mrt-12 Kortrijk 104,06

  databanken

  Opleiding ism Cevora - Excel: ontdek de handig(st)e 2 ma dag 16-apr-12 Roeselare 104,06 functies

  Opleiding ism Cevora - Word basis 4 diverse dag diverse diverse 182,71 Opleiding ism Cevora - Word: professioneel 2 di dag 27-mrt-12 Brugge 104,06

  opbouwen dossiers & lange documenten

  Opleiding ism Cevora - Word: tips & trics 2 di dag 8-mei-12 Roeselare 104,06 Opleiding ism Cevora - Outlook 2 do dag 24-mei-12 Kortrijk 94,38 Opleiding ism Cevora - Haal het maximum uit 2 do dag 14-jun-12 Kortrijk 104,06

  Outlook

  Opleiding ism Cevora - PowerPoint basis 2 diverse dag diverse diverse 94,38 Opleiding ism Cevora - PowerPoint vervolmaking 2 di dag 22-mei-12 Kortrijk 104,06 Opleiding ism Cevora - Access Basis 4 diverse dag diverse diverse 182,71 Opleiding ism Cevora - Sharepoint initiatie 2 vr dag 25-mei-12 Kortrijk 104,06 Opleiding ism Cevora - Sharepoint vervolmaking 2 vr dag 15-jun-12 Kortrijk 121,00

  Dtp - opleiDingen Adobe CS5 - Dreamweaver 8 do av 1-mrt-12 Roeselare 375,10 Adobe CS5 - Flash (op PC) 8 di av 17-apr-12 Roeselare 375,10 Adobe CS5 - Illustrator 6 ma av 19-mrt-12 Kortrijk 290,40 Adobe CS5: eenvoudige correcties van beelden 8 ma av 19-mrt-12 Brugge 375,10

  met Photoshop (pc)

  Adobe CS5: opmaken van eenvoudige publicaties 6 di av 28-feb-12 Kortrijk 290,40 voor print of web in InDesign (pc)

  dtP - opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218) Opleiding ism Cevora - Adobe Indesign initiatie 6 woe dag 14-mrt-12 Brugge 312,18 Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop initiatie 6 ma dag 23-jan-12 Roeselare 312,18 Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop vervolmaking 4 ma dag 19-mrt-12 Roeselare 248,05

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 41Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012

  Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar!

  U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? contacteer syntra west via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek)

  of via [email protected] fax 051/26 87 59

  opleiding Aantal les tijdstip Start locatie Prijs sessies dag datum (inclusief btw) (*)vrij van btw

  taal Taalbad Frans 10 ma -vr dag 2-jan-12 Roeselare (*) 300,00 Testavond Frans 0 ma av 23-jan-12 Kortrijk GRATIS Testavond Frans 0 di av 31-jan-12 Roeselare GRATIS Testavond Frans 0 wo av 8-feb-12 Brugge GRATIS Frans voor personeelszaken 12 do av 9-feb-12 Roeselare (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - basis 12 ma av 27-feb-12 Kortrijk (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - basis 12 di av 28-feb-12 Roeselare (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair 12 di av 28-feb-12 Roeselare (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair 12 wo av 29-feb-12 Kortrijk (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd 12 wo av 29-feb-12 Kortrijk (*) 330,00 Initiatie Zakelijk Frans 12 ma av 5-mrt-12 Roeselare (*) 330,00 Le tlphone efficace 5 ma av 5-mrt-12 Roeselare (*) 150,00 Zakelijk communiceren in het Frans - basis 12 wo av 7-mrt-12 Brugge (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair 12 do av 8-mrt-12 Brugge (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Frans - basis 12 do av 15-mrt-12 Veurne (*) 330,00 Commercieel Frans 6 di av 22-mei-12 Roeselare (*) 195,00 Nederlands voor anderstaligen 12 do av 1-mrt-12 Kortrijk (*) 30,00 Hoe schrijf ik het in het Nederlands 12 wo av 14-mrt-12 Kortrijk (*) 30,00 Zakelijk communiceren in het Duits - basis 12 di av 13-mrt-12 Roeselare (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair 12 wo av 28-mrt-12 Kortrijk (*) 330,00 Duits in het transport 6 di av 20-mrt-12 Brugge (*) 195,00 Testavond Engels 0 di av 31-jan-12 Kortrijk GRATIS Zakelijk communiceren in het Engels - basis 12 ma av 5-mrt-12 Kortrijk (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair 12 di av 6-mrt-12 Kortrijk (*) 330,00 Initiatie zakelijk Pools 12 wo av 21-mrt-12 Roeselare (*) 330,00 Initiatie zakelijk Portugees 12 ma av 12-mrt-12 Kortrijk (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Spaans - basis 12 wo av 28-mrt-12 Kortrijk (*) 330,00 Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair 12 wo av 21-mrt-12 Roeselare (*) 330,00 Initiatie zakelijk Turks 12 ma av 5-mrt-12 Roeselare (*) 330,00

  reDactie Hoe schrijf ik een goed persbericht? 2 wo av 16-mei-12 Kortrijk 133,10 Correct schrijven 2 wo av 7-mrt-12 Roeselare 133,10 Webcopywriting 4 wo av 18-apr-12 Brugge 302,50 Succesvolle nieuwsbrieven schrijven 2 di av 20-mrt-12 Kortrijk 133,10

 • www.syntrawest.be42

  INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN

  Dataenprijzenindezebrochurezijnondervoorbehoudvanwijzigingenendrukfouten.

  u wenst meer informatie?Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u onze detailfolders downloaden via onze website www.syntrawest.be. Tijdens de kantooruren kan u ook ons contact- en registratiecenter bereiken via tel. 078 353 653 (lokaal tarief) of via [email protected]

  u wenst zich in te schrijven?Inschrijven voor een cursus kan eenvoudig:

  telefonisch: contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) via de website: www.syntrawest.be via fax: u kunt de inschrijvingsstrook terugfaxen naar: 051 26 87 59 via mail naar: [email protected] via de post: u kunt de inschrijvingsstrook opsturen naar

  Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare t.a.v. NATHALIE NEIRYNCK

  Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. De factuur is de bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

  volg voorDelig opleiDingen tot 50% minder betalen voor uw opleiding!

  Syntra West is erkend als opleidingsinstelling. Ben je werknemer: www.vdab.be/opleidingscheques bespaar 50% met opleidingscheques

  (tot max. 125 per jaar) Ben je ondernemer: www.kmo-portefeuille.be geeft je tot 50% subsidie!

  Wenst u een opleiding op maat? dit kan, vraag vrijblijvend een offerte voor een in company training in de gebouwen van Syntra West of aan huis, in uw bedrijf.

  Vb. u werkt met MS-Office-versie 2007 en u wenst de opleiding MS-Office 2007 Excel gevorderd te volgen met een aantal van uw collegas?

  Vb. u vindt n bepaalde opleiding niet terug in het Syntra West-aanbod? Laat het ons weten en kijk of een opleiding op maat iets voor u is.

  Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

 • Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief) 43Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

  INSCHRIJVINGSSTROOK

  ondergetekende,Naam .....................................................................................................................................................