SP 1973 1(4)

download SP 1973 1(4)

of 16

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Transcript of SP 1973 1(4)

 • officieel orgaanvan de Afdeling Parachutespringen

  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartnt.lt.6).

  Jaargang 1 - nummer 4 - februari 1973.

  Inditnummer o. a.: Nat. team 1973-1974. parachutespringen is een sport, parachutekoepels, nieuws uit de clubs,trimu fit, parakwis, FAI vergadering, nieuws uit het afdelingsbestuur, enz.

  cl

  ing

  sportparachutist

  "Hethuidigerekord - de 26 mansster" . Foto: Carl Boenish

  tist 63-1

 • Jaargang 1 - nummer 4 - februari 1973.

  sport parachutistTWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DEKNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGENRedaktie:Karst Sikkens

  Medewerkers:Bert WijnandsHein CannegieterBram LassehuytCharles PellensKoos VerhaarCor Faas

  Abonnement SPORTPARACHUTISTLEDEN EN JEUGDLEDEN VAN DE AFDELINGPARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLADGRATIS.LOSSE ABONNEMENTEN f 22,50 per jaar.

  Advertenties:Advertentietarieven op aanvraag.

  Verschijningsdatum:De vijftiende dag van elke tweede maand

  Druk: Van Deventer bv 's-Gravenzande

  ==~$~~=KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voorLUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN

  Bestuur:Mr. F. MolhuysenK. SikkensC.A. T. PellensB. M. HillebrandE. T. H. WijnandsT. VerschoorA. G. BizotF. DierssenH.KokJ. BronsveldK.C.SterkJ. G. BrinkhorstJ. de BruyneC. F. Faas

  - voorzitter- secretaris- ENPC- ENPC- PCI- PCI- FD- FD-VPCT-VPCT- CPV- CPV- PCMC- PCMC

  Adres secretariaat:p/a KNVvL Jozef Iaral spl etn 8, 's-Gravenhage.Priv (uitsluitend in de avonduren):St. Martinuslaan 124, Voorburg.Tel. 070 - 863854.Lidmaatschap:GEWONE LEDEN - contributie f 36, -- per jaar

  JEUGDLEDEN - contributie f 21, -- per jaar

  Het inschrijfgeld voor gewone leden en jeugdledenbedraagt bij aanmelding f 4, --.

  Aanmeldingen voor het lidmaatschap:Te richten aan het afdelings-secretariaat.

  Na 1 juli:Halve jaarcontributie verschuldigd.

  64-2

  redactioneelOnze frontpagina-foto van deze maand is gemaakt doorde zeer bekende filmer/fotograaf Carl Boenish.Naast de vele unieke foto' s die door hem zijn gemaakt ishij eveneens de filmer van o. a. :Is this a sport?The Gipsy MothsMasters of the sky -

  In totaal heeft Carl ca. 1400 sprongen gemaakt, waarvan1200 sprongen met camera(s). Voor de 16mm kleurenfilm"Masters of the sky" (in het bezit van de afdeling para)maakte hij 200 camera-sprongen. In drie jaren heeft hijmateriaal voor deze film verzameld, welke uiteindelijkis geformeerd tot een zeldzame aaneenschakeling vanpara-activiteiten. Van elke 30 meter opgenomen film iser slechts 1 meter in de film verwerkt. Naast de fraaieopnamen is er ook lang gewerkt aan het muzikale gedeeltevan de film. De scnes komen exact op het juiste"muziek-moment". Zoals u ziet (of nog zult zien) getuigefoto' s en films van grote vakmanschap.

  bJcl

  ThgeVs

  Het nieuwe springseizoen nadert snel. Wat zullen we ermet zijn allen dit jaar van maken? Welke activiteiten gaalwe ondernemen? Welke idealen worden in vervulling ge-bracht? Deze, en nog veel meer vragen komen tijdensde winterslaap naar voren. Echter met ons allen kunnenwe veel doen voor ons sport-parachutisme.Er zijn zoveel taken die gedaan moeten worden waarvoorenthousiaste mensen nodig zijn die buiten het springenook willen bijdragen tot de perfectionering van onze sportGa daarom eens praten met n van de bestuursleden vanuw paraclub - uw medewerking zal zeer zeker op prijsworden gesteld.Heeft u een verhelderend idee, opbouwende kritiek, zietu graag andere artikelen in ons blad geplaatst of heeft utechnische vragen - laat het ons weten - onze specialistenstaan tot uw dienst.

  Wij zien uw reakties, wensen/verzoeken gaarne tegemoet

  K.S.~

  t;f8 '\

  (U,,~ --.-c;::L.:I.C"'Ok. '"C::I::T" ,0T

  ~

  "Er wordt in het geheim al weer hard gewerkt aannummer 5!"

  sportparachutist

 • van hetafdelingsbestuur

  r

  t is

  ORGANISATIE

  BestuurBijnadagelijks wordt ervaren hoe weinig leden op dehoogtezijn van de KNVvL organisatie. Wij zullen trach-tene.e.a. iets duidelijker voor u weer te geven.HetBestuurvan de KNVvL bestaat uit:a. eenvoorzitter, een vice-voorzitter en een penning-meester;

  b. devoorzitters van de afdelingen;c. deoverige leden (door de regering kan een drietalvertegenwoordigers in het Bestuur worden benoemd).

  Teneindehet doel der Vereniging te bevorderen heefthetBestuurafdelingen ingesteld om de specifieke belan-gentebehartigen.Voorwatbetreft ons dus de AFDELING PARACHUTE-SPRINGEN.Deafdelingheeft een bestuur bestaande uit een voorzitter,eenvice-voorzitter en een secretaris en twee leden vanelkeaangeslotenlid-vereniging. Het Bestuur van deAfdelingheeft dus tot taak de uitvoering van de besluitengenomenop de verschillende vergaderingen.Bijnaaltijdwordt gedacht dat een afdelingsvergaderingerisombepaalde zaken bij het KNVvL-bestuur aanhangigtemaken-in feite is dit wel zo- doch ook de leden van hetafdelingsbestuurzijn in principe uitvoerenden van KNVvL-taken.Deafgevaardigden van uw Vereniging zijn dus ookledenvanhet uitvoerend orgaan (de afdeling).Dus- voorbepaalde zaken kunt u bij betrokkenen infor-matieskrijgen, terwijl "uw vertegenwoordigers" uw wen-sen,ideenmede helpen tot stand te komen.

  ergaange-snen

  LedenWiekunnener lid worden van de afdeling?Erzijntweemogelijkheden:a.eenVerenigingmet rechtspersoonlijkheid waarvandedoelstellingen overeenstemmen met de KNVvL regels(ditis een LID-VERENIGING);

  b.PERSONEN, die geen lid zijn van een LID-VERENIGING(ditzijnde INDNIDUELE leden).

  Aanmelding:a.ledenvan een lid-vereniging bij de club secretaris ;b.individueleleden bij de afdelings-secretaris.

  Ineender volgende edities hopen wij weer een anderaspectte benaderen.

  VERGADERING AFD. BESTUUR

  Erisvooru gesproken over o. a. :. nieuwebrevet-eisen (nog enige kleine administratieveafhandelingenen de zaak zit rond - binnenkort meernieuwehierover) ;

  utist sportparachutist

  - Paracentrum Noord.Dit centrum heeft om aansluiting verzocht bij de afde-ling. Besloten is om dit centrum op te nemen in deKNVvL gelederen; na nog enige formaliteiten vervuldte hebben zal dit een feit worden. In ons april-nummerhopen wij een reportage te brengen over de noordelijkepara-gemeenschap.

  - Contributie-inning. Het jaar 1972 is een slecht jaargeweest o. a. met betrekking tot het incasseren van deverschuldigde contributies.Een bedrag van ca. f 10.000, -- werd niet betaald!Vanaf heden wordt een nieuw systeem ingesteld. In hetjaar van aanmelding worden de KNVvL contributiesgellicasseerd door de club-penningmeester. Aan heteinde van het jaar wordt aan het clubbestuur verzochtde ledenlij st bij te werken en de leden die op 1januarivan het nieuwe jaar voorkomen op de ledenlijst ont-vangen een acceptgirokaart.Mocht u - onverhoopt - na aanmelding in het lopendejaar toch nog een giroacceptkaart ontvangen dan wordtu verzocht deze te zenden aan de afd. secretaris.

  - Verzekeringen. Een werkgroepje zal dit onderwerpbestuderen.

  - Sportparachutist . Elke club heeft een toezegging ge-daan om met een bedrag van f 100, -- bij te dragen inde drukkosten, porti enz. Maar ook dan zijn we er nogniet! Weet u een sponsor? Graag aktie en reaktie.

  - Affiches, folders. De afdeling heeft voor publiciteitaffiches en folders ter beschikking. Weet u nog eenadres om dit naar toe te zenden? Graag een brief-kaartje!

  - Paragidsje . Een handig gidsje met adressen enz. zalu binnenkort worden gezonden.

  Is uw uitrusting in goede orde - dus gecontroleerd enafgetekend in het vouwboekje?

  Zijn uw keuringsbescheiden in orde?

  Heeft u de FAI sportlicentie al aangevraagd?Komt u de afd. secretaris ergens tegen hij heeft dezedocumenten bij zich.

  Bent u lichamelijk in goede conditie (zie art. blz. 9).

  Heeft u de KNVvL contributie betaald?K. S.

  Antwoorden op de vragen van blz. 10

  01. Goed.02. Fout, lager.03. A. Geen van de beide parachutes krijgt de maximale

  lift, maar de twee samen geven meer lift dan ngoede hoofdkoepel. Het nadeel is men kan niet meersturen.

  04. Goed, elke lijn gaat door de koepel van de voorste -naar de achterste hangriem.

  05. Fout, in witte rook zit meestal fosfor en dit kan erggevaarlijk zijn voor de springer (verbranding).

  06. Eerder, omdat vaak naar voren wordt gekeken inplaats van recht naar beneden.

  07. Fout.08. Goed.09. Fout, het is een in Rusland gecontrueerde automa-

  tische opener.10. Goed, bij elke belangrijke wedstrijd dient men in het

  bezit te zijn van een FAI-sportlicentie (omdat dewedstrijden plaatsvinden onder officieel vastgesteldeinternationale regels). In ons land kan men dezealleen verkrijgen door lid te zijn van de KNVvL.

  65-3

 • hetnationaalteam1973-1974

  In de vorige uitgave van Sportparachutist heeft u de peri-kelen van het team 1972 kunnen lezen met reeds een"belofte" dat in komende uitgaven u op de hoogte zouworden gehouden.Wel aan, u heeft ook in de vorige aflevering de overpein-zingen van een teamcaptain met 3 jaar ervaring kunnenlezen.Deze ervaring + overpeinzingen + gesprekken + ideenvan kritische sympathisanten + de plannen van andere(arme) landen gedaan in een mixer leverde de volgendecocktail op, waarbij steeds op de achtergrond meespeeltdat 1974 een wereldkampioenschappen jaar is.Dan moet met een groep van ca. 10 mensen maximaalgetraind worden en resteert geen tijd meer voor experi-menten.Goed, goed, goed, maar wat nu (1973\.

  Deelname aan wedstrijden en wel de onderstaande:31 mei - 3 juni Lebach. W. Duitsland. PA ind.-

  groeps - relative.21 juni - 24 juni Nationals Teuge PA-ondv. -style.7 juli - 15 juli Graz. Oostenrijk. Style - PA-indv.-

  groeps PAo relative.1 sept. - 10 sept. PortorOz. Joegoslavt. preciesie

  groeps-relative.

  TrainingenEr is weinig geld, de clubs en de afdeling hebben veleproblemen. Vandaar. Vier trainingen alles bijelkaar,n.l. n week-end in maart, n week-