SP 1973 1(6)

download SP 1973 1(6)

of 20

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  4

Embed Size (px)

description

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Transcript of SP 1973 1(6)

 • mt,nt,)6).

  eter

  'd

  1"9

  utist

  raehUI/SI. oftpaSt\ 'lW.l~Y===officieel orgaanvan de Afdeling Parachutespringen

  KoninklijkeNederlandse Vereniging voor Luchtvaart

  Jaargang 1 - nummer 6 - juni 1973

  In dit nummer o. a.: nieuws van het afd. bestuur, globetrotten en matrasspringen, stabiliteit, ned. kampioenschappen,containers, over parachutes gesproken, parasport door weer en wind, tachtig sprongen, clubnieuws enz.

  Theov/d Kraay en Marjolein (Maltha) maakten de traditionele water sprongen op de Scheveningse Vlaggetjesdag 1973.Foto: Davis

  sportparachutist 99-1

 • Jaargang I-nummer 6 - juni 1973

  sportparachutistTWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DEKNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN

  Redaktie:Karst Sikkens

  Voor coPy zorgden deze maand:

  Bram Lasschuyt jr.Hein CannegieterHenk VerbeekLegien DijkshoornJan de BruynePeter Cobelens

  Abonnement SPORTPARACHUTISTLEDEN EN JEUGDLEDEN VAN DE AFDELINGPARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLADGRATIS.LOSSE ABONNEMENTEN f 22,50 per jaar.

  Advertenties:Advertentietarieven op aanvraag.

  Verschijningsdatum:De vijftiende dag van elke tweede maandDruk: Van Deventer bv 's-Gravenzande

  ~= ~WKONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voorLUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN

  BestuurMr. F. MolhuysenK. SikkensB. M.HillebrandE. T. H. WijnandsF. DierssenH.KokR. van 't WesteindeJ. de BruyneA. v. GemerdenP. SantegoedsA. Lasschuyt Jr.Adres secretariaat:pla KNVvL Jozef Is ral spl ein 8, 's-Gravenhage.Priv (uitsluitend in de avonduren):St. Martinuslaan 124, Voorburg.Tel. 070 - 863854.

  - voorzitter- secretaris- ENPC- PCI- FD- VPCT- CPV- PCMC- PCN- APC- TU-7

  Lidmaatschap:GEWONE LEDEN - contributie f 36, -- per jaar

  JEUGDLEDEN - contributie f 21, -- per jaar

  Het inschrijfgeld voor gewone leden en jeugdledenbedraagt bij aanmelding f 4, --.

  Aanmeldingen voor het lidmaatschap:Te richten aan het afdelings-secretariaat.

  Na 1 juli:Halve jaarcontributie verschuldigd.

  100-2

  vaaferedactioneel

  Indien u binnenkort met vakantie naar het buitenlandvertrekt en u wilt ergens springen dan treft u in dePARAGIDS een groot aantal informaties aan overparacentra.

  Verga

  Op vriring vte VIAAanva

  Inmiddels beschikken wij ook over adressen uit devolgende landen:

  ----- Denema rken.;----- Ierland;----- Luxemburg;----- Noorwegen;----- Portugal.

  Heeftring duw veblz. 2De agwordein de

  Bent u geinteresseerd? Graag een briefkaartje naarhet afdelings-secretariaat en de adressen worden uper omgaande gezonden.

  NaHolOp 22SPOR(Zie aSport]HeeftZo nigeope

  Komt u op een centrum in het buitenland dan verzoekenwij u documentatiemateriaal voor het afdelingsecreta-riaat mede te nemen. Met dit materiaal kunnen wijweer andere leden helpen.

  Een plezierige vakantie toegewenst.

  K.S.

  ~Evenop dihedeiDe d.luchtaandwerkGraa"assgaarTijdWij

  Wij~Besttelefen cgtds

  Zo boeiendis EEl

  SPORTPARACHUTIST 25-

  sportparachutist spo

 • lSTtist

  van hetafdelingsbestuur

  Vergadering Afdeling Parachutespringen.

  Opvrijdag 24 augustus a. s. zal de jaarlijkse vergade-ringvan de Afdeling worden gehouden in Motel Vianente VIANEN.Aanvang20.00 uur. Iedereen is welkom.

  Heeftu een belangrijk agendapunt voor deze vergade-ringdan verzoeken wij u dit ter kennis te brengen aanuwvertegenwoordiger in het afdelingsbestuur ( zieblz. 2. ).Deagenda van de vergadering zal z. s. m. ter kenniswordengebracht. Publikatie zal eveneens plaatsvindeninde volgende editie van ons orgaan.

  NationaleLuchtsportdag TERLET.Op22 september a. s. wordt de NATIONALE LUCHT-SPORTDAG1973 gehouden op het vliegveld Terlet.(Zieartikel "Springers en springsters" in de vorigeSportparachutist. )Heeftu zich al opgegeven?Zoniet, Bert Wijnands heeft een speciale postbusgeopenden verwacht uw aanmelding.

  Bert WijnandsPostbus 38Nuenen NB.

  Eveneensworden leden gevraagd die bereid zijn omop die dag te assisteren met verschillende werkzaam-heden.Dedoelstelling van deze luchtvaartdag is om de kleineluchtvaart ( en ook het parachutespringen) onder deaandachtvan het publiek te brengen. Voor uw mede-werkingontvangt u o. a. een reiskostenvergoeding.Graageen briefkaartje naar Ber't met de vermelding"assistentie luchtsportdag 1973". Uw aanmeldinggaarne vr 15 juli a. s.Tijdigzult u van e. e. a. op de hoogte worden gesteld.Wijrekenen op uw medewerking!

  WijzigingenPARAGIDS 1973.Bestuurswijzigingen. verhuizingen, wijz igmgen intelefoonnummers maken het noodzakelijk aanvullingenencorrecties te verstrekken op de inhoud van hetgids]. Zie lijst op blz. 19.

  Het Bestuur en de Leden van deAfdeling Parachutespringen

  feliciteren

  de

  EERSTENEDERLANDSE PARACHUTISTEN CLUBmet haar

  25- JAlUG bestaan op 3 juli 1973.

  sportpa rachuti st

  the united states army parachute team

  Greetings - GOLDEN KNIGHTS

  On behalf of aU the "Golden Knights" and theirfamilies, I would like to thank you for your letter ofcondolence. Such remembrance gives comfort to thefamilies of those lost, and strength for the other Teammembers to go on.

  Sincerely, ~ ~

  ~~

  101-3

 • globetrotter en matrasspringerir. f. van der hoeven

  hein cannegieter

  in gesprek met:

  En zoals iedereen die van der Hoeven ook maar opper-vlakkig kent, weet, doet hij ook wat hij zegt. De laatstenvan de stick, onder wie schrijver dezes verlieten dePilatus op 9000 voet boven de Leusder hei. Op de terug-weg ging de Pilatus naar 12.000 voet en in de buurt vanHilversum stapte van der Hoeven uit. "Maar", aldusvan der Hoeven, "ik was een beetje vergeten hoe je moestuitstappen en stabiel moest komen, dus vond ik pas op10.000 voet dat ik stabiel genoeg was om te trekken.Daardoor verloor ik 2000 voet. Bovendien had ik nog eenmisrekening gemaakt. De bovenwind stond iets dwars,zodat ik teveel moest bijsturen en daardoor veel hoogteverloor". Die vergeetachtigheid van van der Hoeven isoverigens ook niet zo opvallend. Zo kwam het eens tij-dens een wedstrijd voor dat na het omhangen van eenleerling, zelfs pas in het vliegtuig tot de ontdekkingkwam dat hij zijn eigen parachute vergeten was om tedoen. Zelf maakte ik het eens mee dat hij in de Pilatuszonder helm zat, die nog snel gepakt kon worden. Maargoed, dat zijn zo van die kleine dingen.

  Op een dag vorig jaar zomer stond ir. F. van derHoeven (48) met z ijn bruin verweerd gezicht over hetHilversumse vliegveld te staren. Hij mompelde ietsover booggraden, windsterkte en-richting en kondigdevervolgens met zijn wat trage. hoekige stem aan dat hijnaar 12.000 voet wilde om op die hoogte bovenHilversum een cl ea r and pull te maken. Vervolgens zouhij volgens zijn berekeningen, hangende aan zijn "ma-tras" (een paraplane) een dead centr-e maken in delcarus-bak op de Leusder hei voorbij Soesterberg.

  -*,/

  Van der Hoeven hangend aan zijn matras.

  102-4

  Zo landde hij bij de tuin van veearts Pompe in Bosch enDuin tussen Bilthoven en Den Dolder . De familie Pornpezat thee te drinken en dus wilde hij niet storen. Wantbescheidenheid en teruggetrokkenheid is k een van demeest opvallende eigenschappen van van der Hoeven.Helaas ontdekte een Pompe-zoon hem aan zijn wonder-lijke matras, greep een foto-apparaat en drukte.Tot overmaat van ramp sloeg er bij van der Hoevenslanding ook nog een heel paard op hol. Na het voorstellenen een kopje thee bracht de familie Pompe ir , van derHoeven terug naar Hilversum. Waar wij inmiddels al-weer terugwaren. Een half uur lang hadden we op deLeusder hei de hemel afgestaard, maar niets gevonden.Hoe hij het gevonden had? "Voor het eerst besefte iktoen ik daar op 10.000 voet onder m'n parachute hing,dat je toch eigenlijk maar aan een paar dunne touwtjeshangt en wat dundoek. Dat gevoel krijg je toch wel heelsterk als je drie kilometer niets onder je bungelendevoeten hebt en half Nederland kan overzien. Maar ik gahet weer doen. En iedereen weet dat hij het dus van dezomer weer gaat proberen. Zomaar opeens, zonder veelophef.

  ~

  ~Zo vertelt hij- als je hem aan het vertellen krijgt-zonder veel ophef over zijn vreemde rondzwervingenover de aarde. Hij is een van de weinige mensen dieonder omstandigheden heeft gewerkt, die 100 gradenverschil hebben. Plus veertig graden in de ZuidelijkeSahara. Min zestig graden op de Zuidpool. Ook is hijeen van de weinige mensen, die zowel op Noord-alsZuidpool heeft gewerkt. Maar laten we bij het beginbeginnen. Ir. van der Hoeven is geofysicus, mijninge-nieur. Als zodanig was hij door de Verenigde Natiesin de vijftiger jaren naar Korea gezonden om dat doorde oorlog geteisterde land te helpen bij de wederop-bouw. Na drie jaar in Korea en- op de terugweg avon-tuurlijke jachtpartijen in Vietnam, waar toen kennelijknog wild was bij gebrek aan bomtapijten, ontbladeringe. d. -zag hij in Paris Match een aantal foto' s vanAntarctica, die hem fascineerden. En zoals ik al dui-delijk maakte: als van der Hoeven iets wil, dan gebeurtdat ook. Heel rustig, maar het gebeurt.

  ~o~

  Hij zocht contacten in Amerika, hoorde van verschillen-de expedities, maar alras bleek dat de Zuidpool taboevoor hem was. Wel kon hij een plaatsje krijgen in eenNoordpoolexpeditie. En zo zat hij een jaar op het ijsvan de Noordelijke Poolzee. Terwijl de overige ledenvan de expeditie zich vooral met eventuele verschui-vingen van de aardas en dat soort dingen bezighielden,onderzocht van der Hoeven de oceaanbodem ter plaatse.Zo is hij de eerste die bodemmonsters nam van eenoceaanbodem onder de ijskap. De zee is daar 3000 me-ter diep. Ook was hij de .eerste die daar de bodem foto-grafeerde. Enkele jaren later kwam d kans. Hij kreegde leiding van een Amerikaanse Zuidpoolexpeditie.Twee jaar trok hij met acht medewerkers over de ijs-kap van Antarctica. Als het zomer was en lekker warm,dan bleef het kwik bij - 25 steken. 'sWinters daaldehet kw