Solliciteren & sociale media

of 28 /28
Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 + 7.164 jobs op jobat.be Werk in eigen streek vanaf blz. 12 FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 MIJN LOON ’Ik geef graag geld uit’ Blz. 9 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Solliciteren & sociale media Hoe geraak je bovenaan de stapel CV’s?

Embed Size (px)

Transcript of Solliciteren & sociale media

 • Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be

  Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012

  + 7.164 jobs op jobat.be Werk in eigen streek vanaf blz. 12

  FREDERIK ANSEELBestaatGeneratie Y wel?Blz. 3

  MIJN LOONIk geef graaggeld uitBlz. 9

  WANDELCOACHJe toekomstin het groenBlz. 8

  JOBAT.BE

  SITE VAN

  HET JAAR

  JOBAT.BE

  SITE VAN

  HET JAAR

  Solliciteren & sociale mediaHoe geraak je bovenaan de stapel CVs?

 • EDITO

  Als de zee groter wil zijn dan de rivier, moet ze lager lig-gen dan de rivier. Een metafoor over leiderschap. Ikhoorde ze deze week uit de mond van een directielidvan een ziekenhuis. Zelf had hij de schilderachtige be-schrijving onthouden uit een van zijn vele gesprekkenmet wijlen Sus Verleyen. Ook Sus was een baas, maardaar had hij, aldus mijn gesprekspartner, zo zijn gedachtover. Over hoe dat leiderschap precies moest ingevuldworden in het bijzonder.Ik zal dat nooit vergeten, zei de ziekenhuisdirecteur. Enik ben hier nu misschien wel baas, maar zo voel ik meniet. Ik handel zo ook niet. Ik sta tussen mijn mensen, on-deraan de piramide, niet bovenaan. Hoe kan wat ik wilen moet weten anders tot bij mij geraken?De aanleiding van ons gesprek waren de bevindingen vaneen doctoranda van deUniversiteit Antwer-pen. Zij had bestudeerdhoe studenten genees-kunde hun stagejaar alsarts beleven. Heel fraaiwaren de resultatenniet. Ik zou niet op-nieuw voor deze studiekiezen, soms word ikonwel van vermoeid-heid, zei iemand. Ook dit: De werkdruk ligt zo hoog datje geen tijd meer kunt maken voor de patint zelf.Het directielid herkende het verhaal en gaf ootmoedigtoe dat artsen het zowel fysiek - de lange dagen - alsmentaal - al dat menselijke lijden - niet onder de markthebben. Een zwaar beroep. Weliswaar goed betaald,maar, zo liet hij doorschemeren, de hedendaagse arts wilmeer dan financile erkenning. Hij wil er ook als mensstaan: communiceren met collegas, patinten, directies,een balans vinden tussen werk en priv, meer zijn danenkel arts. Toen ik startte, telde maar n iets: ons be-roep. Andere vragen werden niet gesteld. Jongeren vannu hebben daar - terecht - een andere kijk op.Het siert de medisch directeur, die na al die jaren nog al-tijd vasthoudt aan werkweken van 80 uur, dat hij niethetzelfde verwacht van zijn pupillen. Mensen moetenzich goed voelen op hun werk. Daarom heb ik ook zeerlange sollicitatiegesprekken. Ik wil zeker zijn dat mijn art-sen niet enkel technisch bij de beste horen, ze moeten erook als mens staan en een frisse visie hebben op onzemaatschappij.Dit artsenverhaal is makkelijk toepasbaar op bijna elkeberoepsgroep. De werkdruk is, mee dankzij de zegen ende vloek die technologie is, overal toegenomen. Of enhoe dat te verzoenen is met geluk op het werk en daar-buiten, is een ingewikkeld vraagstuk met autonomie,perspectief en omgeving als belangrijke parameters.Geen file richting kust is dan wellicht een deel van de op-lossing.

  WIM VERDOODTHOOFDREDACTEUR [email protected]

  Toen ik startte,

  telde maar n

  iets: ons beroep.

  Andere vragen

  werden niet

  gesteld

  Ik ben een student. Mag ik de helezomer werken?

  Sinds begin dit jaar is het systeem van studentenar-beid grondig gewijzigd. Je mag nu 50 dagen perjaar werken aan een verminderde bijdrage(2,71% voor de student) bij n of meerdere werkge-vers. Tot eind 2011 was dit 2 keer 23 dagen: 23 dagenin de zomervakantie en 23 dagen verspreid over derest van het jaar. Dit gaf slechts een totaal van 46 dagen.Vanaf 2012 krijg je dus 4 dagen extra en bovendienmaakt het niet meer uit wanneer je precies wilt wer-ken. Je kan dus evengoed 50 dagen in de zomervakantiewerken (en niet tijdens het schooljaar).Om van de verminderde bijdrage te kunnen genietenmoet je een schriftelijke arbeidsovereenkomst voorstudenten sluiten met jouw toekomstige werkgever enmag je geen arbeidsprestaties verrichten tijdens perio-des van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstel-ling. Het spreekt voor zich dat je ook het maximum van50 dagen niet mag overschrijven. Overschrijd je tochdeze limiet, dan zal je als student dezelfde socialezeker-heidsbijdragen betalen als een gewone werknemer, dus13,07 procent. Ook de werkgever zal dan de gewonepatronale socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.Opgelet, een paar uren werken telt voor een volledigedag mee.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft naar aan-leiding van het nieuwe systeem een interessant websiteontworpen: [email protected] Je kan inloggen op dezesite met je elektronische identiteitskaart en je reste-rend aantal dagen raadplegen of zelfs een attest afdruk-ken waarop het resterend aantal dagen vermeld staan.

  Veel werkgevers vragen naar dit attest. Op deze wijzeverzekeren zij er zich immers van dat jouw 50 dagennog niet werden opgebruikt (bijvoorbeeld bij een an-dere werkgever) en weet de werkgever zeker dat ookhij slechts verminderde patronale bijdragen zal moetenbetalen aan de RSZ (5,42%).

  Kinderbijslag

  Deze 50 dagen hebben geen invloed op het recht opkinderbijslag. Als student heb je immers onvoorwaar-delijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaarwaarin je de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datumheeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor hetrecht op kinderbijslag ongeacht het type van overeen-komst (gewone of voor studenten) dat wordt geslotenen het aantal uren dat wordt gepresteerd. Na deze pe-riode en tijdens de studiejaren mag het aantal uren omhet recht op kinderbijslag te behouden de 240 arbeids-uren niet overschrijden (voor het eerste, tweede envierde kwartaal). Indien de grens van 240 uren over-schreden wordt, verlies je als student de kinderbijslagvoor het volledige kwartaal (3 maanden). Tijdens degrote vakantie (juli tem september) geldt er geen uur-grens.

  IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTMENT,INFORMATION KNOWHOW BIJ SECUREXJOBAT.BE/RECHTENPLICHTEN

  ARBEIDSVRAAG

  Als de groepsverzekeringniet verder wordtuitgebouwd, dan kan jeje afvragen of het deadministratieve kostervan waard isSteven Janssen, directeur van Sidegis (een databank omtrent aanvullende pensioenen, red.), heeft vragen bij de opbrengst van bepaalde beroepsverzekeringen. Anseel

  en DenysFrederik Anseel en Jan Denys

  bekijken de arbeidsmarktbeurtelings dooreen kritische bril

  ZEE

 • 0203

  CARTOON

  I k had gezworen het Y-woord niet tegebruiken. Omdat het niet slim isom labels te plaatsen op groepenvan mensen om hun gemeenschappe-lijke kenmerken te vatten. Binnen ge-neraties zijn er meer verschillen te vin-den dan tussen generaties. Maar delaatste tijd loopt het shock and awevoor Generatie Y de spuigaten uit.Een legertje consultants probeert be-drijfsleiders ervan te overtuigen datde nieuwe generatie fundamenteelverschilt van de vorige. Een radicaalandere manier van leidinggeven is no-dig als we die jongeren willen motive-ren en behouden in ons bedrijf. Hunuitgangspunt is dat de periode waarinje opgroeit een cruciale impact heeftop je wereldbeeld. Dit klinkt logisch.Maar men maakt twee denkfouten.Een eerste is dat men leeftijd verwartmet generatie. Ik vroeg anekdotischaan enkele twintigers wat hen nu ei-genlijk onderscheidt. We willen meeren liefst nog allemaal tegelijk. We heb-ben weinig geduld. Is dit echt een ver-schil tussen generaties of is deze strmund drang gewoon eigen aan twintig-zijn? Toen ik twintig was en Live forevervan Oasis zong, dacht ik ook dat dewereld aan mijn voeten lag.

  Een tweede denkfout is dat men deimpact van maatschappelijke omwen-telingen op de jonge generatie over-schat en op de oude generatie onder-schat. Oudere generaties hebben ookhun levensstijl aangepast aan de digita-le revolutie. Ik zie gepensioneerde ba-byboomers vlot meegaan in socialemedia. En elke zaterdagmorgen kan ikaan de kassa van Delhaize vaststellendat ze ook verdomd weinig geduldhebben. Gemeenschappelijke gebeur-tenissen - Twin Towers! Internet! -hebben een grote impact, maar zezorgen er ook voor dat we over leef-tijden en generaties heen in dezelfderichting evolueren.

  Te vroeg

  Er is een goede manier om het pro-bleem op te lossen. Je vergelijkt eennieuwe generatie met een vorige ophetzelfde moment in hun leven. Je stelteen groep twintigers in 1990 exact de-zelfde vragen als een gelijkaardigegroep twintigers in 2000 en 2010. Totnu toe vond ik twee Amerikaanse stu-dies die zo de werkhouding onder-zochten.Ontspanning en vrije tijd blijken iets

  belangrijker voor de nieuwe generatie,en werk staat minder centraal in hunleven. Generatie Y vindt extrinsiekeaspecten van het werk (status, geld)belangrijker dan de babyboomers. Enin tegenstelling tot wat algemeen aan-genomen wordt, is Generatie Y min-der altrustisch dan de vorige genera-ties. Op sociale werkwaarden (vrien-den maken) en intrinsiekewerkwaarden (een interessante, bete-kenisvolle job) scoren ze ook lager dande babyboomers. Het is wachten opgelijkaardig onderzoek in Europa.Maar het is in ieder geval nog te vroegom uw organisatie om te gooien omdie Y'ers het naar hun zin te maken.

  Generatie Y: een storm ineen glas water?

  Toen ik twintig was en Live

  forever van Oasis zong, dacht ik

  ook dat de wereld aan mijn

  voeten lag

  Anseelen Denys

  Frederik Anseel en Jan Denysbekijken de arbeidsmarkt

  beurtelings dooreen kritische bril

  Frederik Anseel is professororganisatiepsychologieUniversiteit Gent en hoofdonderzoeksgroep VIGOR.

 • Er zijn steeds meer mensen met hetzelfde diplomaof gelijkaardige ervaring, stelt personal brandingcoach Katlijn Voordeckers, die met haar praktijkOpmerKelijk vooral vrouwelijke ondernemers helpt om zichgoed in de markt te plaatsen. Dankzij sociale media kan jeaangeven welke persoonlijkheid er verscholen zit chter dieformele kenmerken. Dat vinden werkgevers interessant.Emotionele persoonskenmerken zijn minstens even belang-rijk als objectieve ervaring, opleiding, vaardigheden en ken-nis. Dat geldt wanneer je je als ondernemer wil profilerenten opzichte van je klanten, maar ook wanneer je je als solli-citant voorstelt aan een potentile werkgever. Mensen kie-zen doorgaans voor een combinatie van talent en passie.Dat betekent niet dat je zomaar eender wat kunt vertellenop sociale netwerksites.Het beeld dat je schept van jezelf moet authentiek zijn, an-ders werkt het niet, weet Voordeckers. Eenduidigheid isvolgens haar het belangrijkste kenmerk van een goede per-sonal branding-strategie. Het moet duidelijk zijn wie jebent, zodat je bij andere mensen positieve connotaties op-roept. Het is de bedoeling dat men in een bepaalde contextaltijd eerst aan jou denkt, en niet aan iemand anders.

  Verkeerde vijver

  Loop je zo niet het risico dat je jezelf reduceert tot een een-dimensionale karikatuur? Voordeckers meent van niet. Na-tuurlijk moet je jezelf op een positieve manier in de wereldzetten, maar dat wil niet zeggen dat je geen aandacht maghebben voor je gebreken. Je mag je kwetsbaar opstellen, zo-lang je er geen negatief verhaal van maakt. Klagers en zagerszijn doorgaans niet geliefd, men verkiest mensen die zichsterk tonen in hun kwetsbare kanten.Benjamin Ball van het coachingbedrijf YourCoach in Gent ziethet gebruik van sociale media in het sollicitatieproces min-der eenzijdig positief.Dankzij sociale media krijgen sollicitanten de kans om zich

  levendig en uniek te profileren. Ze tonen hoe ze in elkaarzitten en laten in de praktijk zien wat ze kunnen. Zeker voorbepaalde jobs kan dat heel interessant zijn, bijvoorbeeldvoor communicatieprofessionals of webdesigners. Sollici-teer je voor een job waarbij sociale media een belangrijkdeel van het takenpakket uitmaken, dan kan je bijna niet an-ders. Toch is er ook een keerzijde. Als je jezelf naar buitenbrengt, loop je altijd het risico dat je te veel van jezelf toont.Hoe meer je jezelf profileert, hoe kwetsbaarder je wordt.Op die manier kan je beschadigd raken.

  Geen punt, vindt Katlijn Voordeckers. Als je wl je persoon-lijkheid naar voren schuift, en je stoot keer op keer op eennjet, dan betekent dat waarschijnlijk dat je in de verkeerdevijver aan het vissen bent. Als je je passie kwijt wil in je werk,dan kan je je eigen persoonlijkheid niet blijven verlooche-nen. Op korte termijn vind je dan misschien sneller eenbaan, maar echt gelukkig zal je niet worden in die job. Het isbelangrijk dat je trouw blijft aan jezelf, anders doe je niet al-leen jezelf tekort, maar ook je werkgever.En toch blijft het altijd een risico om jezelf zo open en blootte profileren op het internet, herhaalt Benjamin Ball. Jeweet nooit helemaal precies wat je uitstraalt, hoe je over-komt bij iemand anders. Het kan zeker werken, maar danvooral wanneer het deel uitmaakt van je passie om zoiets tedoen. En als het concept goed zit. Er moet een strategieachter zitten en het geheel moet een duidelijke richtinghebben. Wanneer potentile werkgevers je dan gaan op-zoeken via Google, komen ze terecht bij een levendige bronvan informatie.

  Niets beters te doen

  Samengevat: een online campagne voor jezelf kan pas wer-ken als ze heel goed in elkaar zit. Inderdaad, benadrukt Ball,

  Steeds vaker begeven sollicitanten zich in hun zoektocht naar werk op de sociale

  netwerksites. Al bloggend, twitterend of facebookend proberen ze zichzelf te

  onderscheiden van andere werkzoekenden. Maar sociale media zijn niet zonder

  gevaren. Het blijft een risico om jezelf zo open en bloot te profileren op het

  internet. Je weet nooit helemaal precies wat je uitstraalt.

  Met een blog alleenkom je er niet

  Wie zich wil verkopen via sociale media, moet beseffen datdaar veel tijd en energie in kruipt. Je moet het bovendienzien als een verlengstuk van al je andere inspanningen omwerk te vinden. Met een blog alleen kom je er niet. Danloop je het risico dat mensen denken: heb jij nu echt nietsbeters te doen?Als voorbeeld verwijst Ball naar de website van MartijnMller (zie kaderstuk). Hij geeft op zijn site een overzichtvan alle baantjes die hij in het verleden heeft gedaan, een al-legaartje van heel uiteenlopende jobs. Mocht ik hem zijn,dan zou ik dat voor mezelf houden. Mensen die lange tijdgeen werk vinden, beschikken doorgaans over meer dangenoeg competenties, maar ze bewegen niet in de juisterichting. Ze weten niet goed wat ze eigenlijk willen bereiken,en bijgevolg ook niet hoe ze zich moeten positioneren. Ie-mand die weet wat hij wil, heeft het gemakkelijker.Wanneer je ervoor kiest om een blog bij te houden, dan ishet volgens Ball vooral belangrijk dat je dat ook volhoudt.Mensen die je blog volgen, verwachten een evolutie. Zehopen dat er op het einde een soort inzicht ontstaat. Het isbizar om van de ene dag op de andere met die blog op tehouden, wanneer je bijvoorbeeld plots werk vindt. Je moetervoor zorgen dat het concept klopt en dat je het verhaalook mooi afrondt.

  REPORTAGE SOLLICITEREN & SOCIAL MEDIA

 • 0405

  Ervaring opbouwenn tonen wat ik kan

  Daarom begon Sara met een eigen website: www.sa-razoektwerk.be. Zo kon ik ervaring opbouwen enondertussen aan de buitenwereld tonen wat ik inmijn mars heb. De reacties kwamen bijna onmiddellijk, zo-wel van mijn eigen kennissen als van bedrijven en potentilewerkgevers. Sommigen vroegen gewoon om wat meer in-formatie, anderen stelden hun functies aan me voor of no-digden mij zelfs uit voor een gesprek.Op de website vertelde Sara niet alleen over haar eigenzoektocht naar werk, maar liet ze ook andere bloggers aanhet woord. Ze gaf sollicitatietips en bracht verslag uit overhaar eigen gesprekken.

  Spontaan

  Ze kreeg in totaal een tiental jobs aangeboden, maar haarkeuze viel - twee maanden nadat ze haar zoektocht gestartwas - op Vente-Exclusive.com, een webshop die privverko-pen organiseert voor zijn leden. Ook deze job heb ik dank-zij mijn website gevonden, vertelt Sara. Op mijn blog had ikeen artikeltje gepost over hun activiteiten. Ik had een pro-duct besteld bij Vente-Exclusive en had aan mijn lezers ver-slag uitgebracht over mijn ervaringen met de firma. Toen alleek het me een leuk bedrijf om voor te werken, maar ikhad gezien dat ze geen openstaande vacatures hadden voormijn droomjob. Toen ze mij plotseling spontaan contacteer-den, heb ik niet lang geaarzeld. Ik werk nu voor hen als com-munity manager sinds half januari, en dat met veel plezier.

  Het is precies wat ik ervan verwacht had.De twee belangrijkste vuistregels zijn: blijf jezelf en zorg datje opvalt. Stand out from the crowd, op eender welke manier.De zoektocht naar je droomjob kan veel tijd kosten, maarhet is zeker en vast de moeite waard.

  De ondertussen 28-jarige Sara Van de

  Velde had niet genoeg aan haar diploma

  marketingcommunicatie om de job van

  haar dromen te vinden. Ik zocht een job

  als community manager of social media

  manager, maar ik botste steeds weer op

  hetzelfde bezwaar. Niet genoeg ervaring.

  600 sollicitaties en nogsteeds geen werk

  De Nederlandse arbeidsmarkt is tegenwoordig zon loterijdat ik na meer dan 600 sollicitaties nog steeds geen vastwerk heb, zo vertelt Martijn op zijn website. Tot nu toewas dat vooral financieel een grote uitdaging, maar sinds ok-tober vorig jaar heeft dat ook tot gevolg dat mijn vrouw hiernog slechts sporadisch mag zijn. Als Amerikaanse is haarrecht om bij mij in Nederland te verblijven namelijk afhan-kelijk van mijn werk.Ik heb geen tijd meer om het spel op de traditionele manierte spelen, zo licht Martijn zijn initiatief toe aan de telefoon.Daarom wil ik een echte mediacampagne voor mezelf uit-

  bouwen. Ik zou het graag meteen zo groot mogelijk aanpak-ken. Een baan in honderd dagen, zo wil ik mijn campagnedopen. Dat is niet alleen een mooi rond getal, het zet po-tentile werkgevers ook een klein beetje onder druk omniet te treuzelen. Zo zien ze dat het menens is.Via deze campagne wil ik met mijn persoonlijke verhaal naarbuiten komen en aan de buitenwereld laten zien wat ik kan.Genteresseerden kunnen terecht op mijn website en deblog die ik geregeld bijwerk.

  Website en blog

  Omdat hij zich niet heeft ontwikkeld in een specifieke func-tie, geeft Martijn op zijn website niet aan welke baan hij pre-cies te pakken wil krijgen. Mijn kracht als werknemer is juistmijn veelzijdigheid en mijn aanpassingsvermogen, zo zegthij. Ik ben vooral op zoek naar een vaste job, waarin ik me

  Al twee jaar is Nederlander Martijn Mller

  tevergeefs op zoek naar werk. Nog langer

  afwachten is voor hem geen optie.

  Twitter: @sarazoektwerkFacebook: SaraZoektWerkLinkedIn: saravdvWebsite: www.sarazoektwerk.be

  echt kan ontplooien en waar ik me kan ontwik-kelen binnen een bedrijf.Martijn kreeg al enkele positieve reacties op zijninitiatief. Enkele dagen na de lancering van mijnblog kreeg ik bericht van een man die meendedat hij wel iemand zoals ik kan gebruiken. Hijnodigde mij alvast uit voor een gesprek. Datgeeft me wel vertrouwen. Het zou grappig zijnmocht ik al een baan hebben voordat mijn cam-pagne echt goed van start gaat.

  Twitter: @ManvoordeJobFacebook: MartijnmullerLinkedIn: MartijnMullerWebsite: www.manvoordejob.nl

 • Op de traditionele manier kreeg ik simpelweg teweinig reactie, vertelt de 28-jarige Annemarie.Het was voor mij de eerste keer dat het sollici-teren zo moeilijk ging. Eerder was er nog geen crisis en ginghet allemaal veel gemakkelijker. Ik begreep dat ik het overeen andere boeg moest gooien, en daarom heb ik die helecampagne bedacht voor mezelf.Ze begon met haar campagne bij het begin van de zomer,en na anderhalve week mocht ze al bij verschillende bedrij-ven op gesprek. Mijn campagne werd opgepikt door demedia, en mijn netwerk groeide op korte tijd enorm aan.Dat was heel fijn, alles ging eigenlijk nog veel beter dan ikhad verwacht.Ook mijn huidige werkgever contacteerde me na anderhal-ve week. Hij vond mijn website via Twitter. Zijn eerste vraagwas: ben jij een reclamestunt? Dat vond ik wel grappig.Ik zei: nou nee. Ik ben cht heel erg op zoek naar een baan.Toen hebben we een afspraak gepland en dat gesprek ver-liep heel goed. Het duurde uiteindelijk nog een hele tijdvoor er een tweede gesprek van kwam, maar op dag 58heb ik dan toch mijn contract getekend. Dat was preciesgoed, twee dagen voor de deadline die ik mezelf had opge-legd.

  Schaamte

  Annemarie werkt nu als community manager bij Nudge, eeninitiatief voor duurzaamheid. We proberen mensen allerleiconcrete handelingsperspectieven te bieden om met duur-zaamheid aan de slag te gaan. Van heel kleine zaken, zoalshet opzeggen van de telefoongids die je toch niet gebruikt,tot het opstarten van een project met je buurt om zonne-panelen op de daken te krijgen.Op haar website plaatste Annemarie ook de namen van de29 bedrijven die haar sollicitatie in het verleden hebben af-gewezen. Een opmerkelijke zet, waar ze goed over heeftnagedacht. Natuurlijk stel je je op die manier een beetjekwetsbaar op, maar dat kan bij sommige mensen juist heelgoed vallen. In die periode zaten een heleboel jonge men-sen van mijn leeftijd zonder werk in Nederland. Alleen leekhet net alsof iedereen zich daarvoor schaamde. Niemandhad het er openlijk over. Ik vond het eigenlijk wel prettig omgewoon heel het verhaal te vertellen. Ik ben iemand diegraag heel transparant en open is over alles. Ik wil me nietanders voordoen dan ik ben. Zoiets valt ook op. De meestemensen vonden dat trouwens leuk. Ik heb n reactie ge-had van iemand die zei: ja maar, als je zo vaak bent afgewe-zen, waarom zou iemand je dan nog aannemen? Toen dachtik: jij snapt het duidelijk niet.

  Tips?

  Je moet in de eerste plaats een manier verzinnen om jegoed te presenteren online. Hoe creatiever, hoe beter,want dat valt gewoon op. Confirmeer je niet aan vacature-teksten maar vertrek vanuit jezelf. Op die manier trek jevanzelf de goede mensen naar je toe.Probeer ook om heel dicht bij jezelf te blijven. Ik wilde iets

  Na 29 afwijzingen was de NederlandseAnnemarie Appelman het beu. Ze richtteeen website op, startte met een eigen blog,verstuurde persberichten en twitterde zichin de aandacht. Binnen de zestig dagen eenbaan vinden, was haar doel. Op dag 58tekende ze haar contract.

  doen met marketing en communicatie, dus lag het voor dehand dat ik sociale media zou inschakelen in mijn zoektochtnaar werk. Op die manier laat je zien wat je kan en doe je inn klap ook ervaring op. Als je een timmerman bent, tim-mer dan iets fantastisch in elkaar en breng het langs bij eenpotentile werkgever. Wil je als secretaresse ergens wer-ken, bak dan een taart en zorg dat je iets gezelligs doet voor

  Ze dachtendat ik een reclamestunt was

  het personeel van het bedrijf waar je aan de slag wil.

  Twitter: @annemarieappLinkedIn: annemarieappelmanFacebook: Help Annemarie binnen 60 dagen aan een baanWebsite: www.annemarieappelman.nl

  REPORTAGE SOLLICITEREN & SOCIAL MEDIA

 • 0607

  In het filmpje is te zien hoe Michal Vanderheeren zichzelfvoorstelt aan de hand van zijn interesses, zijn studies en zijnportfolio. Die verschijnen aan de kijker middels strategisch ge-plaatste post-its die in stop motion over het scherm bewegen.Ik wilde met het filmpje op een originele manier uitleggen wie ikben en waar ik voor sta, legt Michal uit. Door gebruik te ma-ken van post-its speelde ik in op de trend van het afgelopen na-jaar. Het volstaat niet dat je laat zien dat je creatief bent, je moetook duidelijk maken dat je weet wat er leeft en dat je mee bentmet de laatste nieuwigheden. Daarnaast laat zon creatief cv ookzien dat je je wil inzetten om de job van je dromen te vinden. Erkruipt toch al snel drie dagen werk in zon kort clipje.Als ingenieur mag het dan in de huidige war for talent niet be-paald onmogelijk zijn om werk te vinden, Michal rust niet opzijn lauweren. Er zijn nog duizenden ingenieurs zoals ik. Als jeecht bovenaan de stapel wil geraken om de job te vinden die jehet liefst wil doen, dan moet je zorgen dat je opvalt en dat je je-zelf in the picture zet.

  Forward & Retweet

  Op vier dagen tijd werd het YouTube-filmpje door bijna 2.000mensen bekeken. Ik gebruikte het filmpje ook actief wanneer ikging solliciteren en voegde het toe aan mijn cv. Op Twitter maak-te ik reclame voor het filmpje op momenten dat mensen juistaan hun werkdag beginnen. Ze zijn dan nog niet zo druk bezig ennemen doorgaans even de tijd om online wat rond te kijken ende feeds te overlopen. Ik maakte ook stickers met een QR-codeop die verwees naar het filmpje, en die plakte ik rond tijdensevenementen van Vlerick waarop werkgevers aanwezig waren.Je moet tonen dat je van alle markten thuis bent. Sociale mediazijn heel nuttig, maar daarmee alleen zal je het niet maken.De reacties op het filmpje waren heel verschillend, maar alle-maal positief. Er zijn mensen die het gewoon heel leuk vinden, enhet forwarden of retweeten. Maar er zijn ook een paar sollicitatie-gesprekken en serieuze jobaanbiedingen uit gevolgd. Ik heb be-paalde bedrijven ook rechtstreeks aangesproken door eentweet te versturen met het filmpje erbij. Op die manier krijg jeook gemakkelijker een reactie dan wanneer je in het ijle twittert.Er bestaan nu eenmaal veel kanalen om mensen te bereiken enveel mensen maken gebruik van al die kanalen. Het kan dus geenkwaad om wat rond te snuffelen op sociale media. Het verkeergaat trouwens in twee richtingen: als ik een aanbieding krijg, ga ikook even kijken op al die fora wat mijn potentile werkgeverdaar allemaal verkondigt. Zij doen net hetzelfde. Wie toegangheeft tot informatie, gaat zeker eens vooraf kijken wie er voorhem zal zitten.

  Tips?

  Op het internet zijn er zeker een paar goede artikels te vindenje kan consulteren als je op zoek wil gaan naar werk via socialemedia. Er worden online heel goede tips gegeven over wat jekan zeggen en wat je beter niet zegt. Sommige mensen slaandaar de plank wel eens mis. Twitter is bijvoorbeeld niet hetzelfdeals Facebook. Op Facebook kan je onder vrienden gerust zeggenhoe je je vandaag voelt. Twitter is meer bedoeld om jezelf uit tespelen naar een breed publiek. Daar moet je gericht berichtenposten over zaken die jou - en bij voorkeur ook anderen - inte-resseren. Met een combinatie van gezond verstand en ervaringkom je er wel. Je moet de tijd nemen om een nieuw medium teverkennen. Kijk goed om je heen: wat doen de anderen en watvind ik daarvan?

  Twitter: @MichaelVdheerenSkype: MichaelVdheerenLinkedIn: MichaelVdheerenWebsite: www.michaelvanderheeren.be

  Er zijn nog duizendeningenieurs zoals ikMichal Vanderheeren volgt na zijn opleiding tot ingenieur

  computerwetenschappen aan de KU Leuven nog een extra

  studie general management aan de Vlerick Leuven Gent

  Management School. In november startte hij zijn zoektocht

  naar werk door een opmerkelijk filmpje op YouTube te

  plaatsen. Ondertussen werd hij al meerdere keren uitgenodigd

  voor een gesprek en kreeg hij verschillende jobaanbiedingen.

 • MENSEN

  Het groen in vooreen nieuwe toekomstCoachen in de natuur. Het klinkt als de

  zoveelste rage. Dat is het net niet,

  benadrukt wandelcoach Hilde Backus.

  We doen niet aan boomknuffelen, we

  gaan voor flinke resultaten.

  Tekst: Peter Van Dyck

  Hilde Backus heeft twee passies: wandelen en coa-chen. Acht jaar geleden botste ze op de websitevan twee mannen die aan wandelcoaching deden.Mensen begeleiden n ondertussen in de natuur stappen:het leek haar een wonderlijke combinatie. Ze zocht contactmet het duo en niet veel later startte ze een eigen wandel-coachbureau. In het boek Op Weg Naar Plezier In Je Werklegt ze haar principes uit.

  In welke zin zorgt je stapschoenen aantrekken vooreen toegevoegde waarde?Het voordeel van wandelcoachen, is dat je naast elkaarloopt tijdens het praten. Je zit niet constant elkaar aan testaren in een benepen kamer. Het voelt minder ongemak-kelijk. De coachee krijgt ook meer ruimte om na te denken.Hij kan langer kauwen op de vragen die ik stel. De mensendie mij om hulp vragen, komen professioneel niet meer uitde verf. Daardoor zijn ze vaak gespannen en moe. Door hetwandelen gaat hun hartslag en bloeddruk naar beneden.De natuur geeft hen rust. Dat helpt hen complexe besluitente nemen. Terug op kantoor, blijken ze zich ook beter tekunnen concentreren.

  Hoe ziet een wandelcoachprogramma van uw hand erprecies uit?Ik geef mijn klanten wandelopdrachten. Het eerste wat ikwil onderzoeken, is wat hun wensen zijn. Wat zouden zehet allerliefste doen? Samen werken we het ideale scenariovoor enkele werkdagen uit. Daarin plannen we zoveel mo-gelijk activiteiten die hun energie geven. Daarna peil ik naarhun natuurlijke talenten. We gebruiken daarvoor onder an-dere een 360 talentenscan: aan mensen in hun omgevingvraag ik welke talenten ze mijn klant toedichten. Die positie-ve feedback is vaak een opsteker. Ook bekijken we in welkewerkomgeving ze floreren.

  En wat is meestal de uitkomst? Een nieuwe baan?Voor sommigen wel, maar een pak mensen besluit voor ei-gen rekening te gaan werken of vraagt aan zijn baas of zijnhuidige functie aangepast kan worden. Dit laatste, jobcraf-ting, is duidelijk een stijgende trend.

  Iets waar werkgevers niet altijd voor staan te sprin-gen, lijkt me.Als ze slim zijn, staan ze er wl voor open. Als je iemandmeer ruimte geeft om zijn job inhoudelijk in te vullen, krijgt

  hij meer plezier in zijn werk en wordt hij ook productiever.Het is wl heel belangrijk dat je je chef heel concreet kanvertellen wat je anders wil. En daar dient de wandelcoa-ching voor. Ik heb net een vrouw begeleid die communica-tieadviseur is. Ze vindt dat ze te veel uitvoerende takenheeft. Ze zou liever vaker mee nadenken over het commu-nicatieplan voor een klant. Ze heeft haar manager uitgelegddat ze dit strategische werk nodig heeft voor haar motiva-tie. Ze maakte hem ook duidelijk dat ze op die manier hemwerk uit handen kon nemen, waardoor hij meer tijd zoukrijgen om te netwerken. Als je het presenteert als een op-lossing waar je chef ook voordeel bij heeft, krijg je hem welmee.

  Hoe komt het eigenlijk dat we zo vaak geen helderbeeld van onze wensen en talenten hebben?Vele mensen maken onbewuste keuzes. Ze hebben bij-voorbeeld een brede studierichting gevolgd en rollen daar-na van de ene baan in de andere. Na verloop van tijd besef-fen ze pas dat ze hun arbeidsvreugde onderweg kwijt zijngeraakt. Anderen hebben te veel geluisterd naar wat ande-ren verwachtten. Wat ook meespeelt: mensen zijn vaak ge-focust op wat niet goed loopt. Hun talenten zijn ze als van-zelfsprekend gaan beschouwen.

  U realiseerde zelf ook een professionele ommezwaai,in 2004. Bent u nu gelukkiger?Absoluut. Mijn droom is uitgekomen. Toen ik ontdekte datzoiets als een wandelcoach bestond, was mijn eerste reac-tie: Het kan toch niet dat je daarmee geld kan verdienen?.

  Ik deed toen communicatietraining voor een bedrijf en ver-langde ernaar meer te kunnen coachen. Ik heb nu ontdektdat de natuur heel dankbaar kan zijn voor een coach. On-langs, tijdens een wandeling, ging een vrouw bij een fruit-boom staan. Zo breed wil ik ook in bloei staan, zei ze. Voorhaar fungeert dat beeld als een anker. Zelf ben ik heel voor-zichtig met metaforen. Het mag niet te zweverig worden.We doen niet aan boomknuffelen. Integendeel, we gaanvoor flinke resultaten.

  Jobcrafting, aan je baas vragen ofje huidige functie kan aangepastworden, is een stijgende trend

  Hilde Backus, wandelcoach

 • 0809

  MIJN LOON

  3.0

  00

  Dirk Mger (41), Hemiksem

  W Beroep: laboelektromecanicien W Priv : gehuwdW Brutoloon: 3.000 euro W Nettoloon: 1.600 euroW Extras: maaltijdcheques, pensioenplan,hospitalisatieverzekering

  Wat doe je voor job?Ik werk bij Atlas Copco in Wilrijk als arbeider op de engineering afdeling. Atlas Cop-co levert en onderhoudt in Belgi onder meer compressoren, blowers en stroom-groepen. Ik zorg er voornamelijk voor dat elk onderdeel - hoe groot of hoe kleinook - wordt getest door een van onze vele testingenieurs. Alles wat er op de marktwordt gebracht, is door onze afdeling grondig onderzocht en aan de strengste nor-men onderworpen. Een degelijke research voorafgaand aan elk nieuw model zorgtervoor dat wij nummer n zijn in onze branche.

  Doe je je job graag?Het leukste aan mijn werk is dat ik telkens de nieuwste technieken van compressieof vacum van dichtbij kan bestuderen, dat maakt het zeer boeiend.

  Ben je tevreden van je loon?Ja, al is het spijtig dat het loon dat ik nu verdien hetzelfde zal blijven tot op het eindevan mijn carrire. Dat is weinig motiverend en daar zou toch enige verandering inmogen komen, vind ik.

  Wat neemt de grootste hap uit je budget?De afbetaling van ons huisje.

  Waar kan je echt geen geld aan geven?Aan iets waar ik niet achtersta, zoals spullen van mindere kwaliteit. Uit ervaring weetik dat als je het goedkoopste koopt, je gegarandeerd gefopt bent. Dus liever ietsduurder en degelijker.

  Waar geef je met plezier geld aan uit?Eigenlijk geef ik gewoon graag geld uit. Als het er is, moet het rollen wanneer hetkan. Dus af en toe eens gaan eten, een sauna, een weekendje weg. Dat houdt ookonze economie in bloei.

  Wat zou je doen als je de lotto wint?Goh, ik zou ervoor zorgen dat mijn kinderen een betere start hebben in het leven.(mr)

  J O BAT. B E / CO LU M N

  COLUMN

  Inspraak

  Na jarenlang zwijgend orders te hebben moeten uitvoeren, hangter plots een ideenbus bij Lux Luxior, ht instrument der mede-zeggenschap. Iedereen gaat er omheen staan, als betrof het een in-geslagen meteoor of ander buitenaards brokstuk. Menig collegasteekt schertsend een vinger of zelfs tong door de gleuf van debus, zich haast verwachtend aan een elektrische schok, bedoeldvoor wie het aandurft daadwerkelijk ideen te posten. Het zouhen in elk geval meer gerust stellen, dan de bevreemdende gedach-te aan plotse 'participatie'.Op het advalvasbord hangt zelfs een blad voor agendapunten diemen kan indienen voor de tweewekelijkse vergadering. Het kanniet op. Alleen de overdadig belegde broodjes die niet zonder ge-mors en gne te vreten zijn, lijken nog te verwijzen naar de oude,ongemakkelijke bedrijfscultuur. Hoe meer er reeds zijn opgegeten,hoe meer de nieuwe sfeer van transparantie en vriendelijkheid eenfeit lijkt. Ja, het s een goed idee van Carl, vindt het management,om de kopieermachine naarhet gelijkvloers te brengen. Enook Suzy's suggestie inzake demiddagpauze is 'zeer aanneme-lijk'. En nu zij toch allen gezelligtezamen zitten, kunnen zij mis-schien ook wat vragen van dedirectie beantwoorden die, 'letwel, in ie-d-ers belang', streeftnaar de vereenvoudiging vansommige, beslommerende ad-ministratieve taken.De antwoorden van de door 'overleg' verdoofde werknemers lei-den weken later echter tot het ontslag van medewerkster Ria, dieovertollig is geworden door hun tips om het werk te reduceren.De zogezegde plotse inspraak was dus niets meer dan een achter-bakse manier van hun superieuren om uit te zoeken hoe er konworden bespaard. Meestermanipulators!Uit wraak kondigt het personeel van Lux een volkomen radiostilteaf. Bazenmails worden blanco geretourneerd, hun telefoonoproe-pen worden slechts beantwoord met geadem in de hoorn. En zo-dra de manager of CEO zijn bureau verlaat, zet elk personeelslideen zonnebril en zware hoofdtelefoon op, om zich duidelijk vanhem af te schermen.In het volstrekt afgescheiden werkcircuit, ontstaat razendsnel eennieuwe machtsstructuur met boekhouder Edwin nillens willensbovenaan, die ter vervanging van zijn oversten - dan maar niet ge-handtekende - creditnota's en onkostenaanvragen goedkeurt eninvoert in het systeem.Het duurt niet lang of hij wordt een bijna smekerige oogopslag enzuiverder taalgebruik gewaar bij collega's die zich tot hem richten,waarna hij uiteindelijk als enige de zonnebril en koptelefoon ach-terwege laat als de manager ten tonele verschijnt.Een opgeluchte baas vraagt hem waarom hij de communicatieboy-cot plots doorbreekt. 'Omdat er hier ergere dingen zijn dan mijzijn,' stamelt Edwin. 'U zijn,' denkt hij, terwijl hij een voorstellingkrijgt van zijn baas als luxueus vergaderbroodje, zijn hoofd onderde zilveruitjes en peterselie, zijn romp een opeenstapeling van on-verteerbare, alleen publieke eetangst opwekkende prpar- enrosbiefetages.

  Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haarverschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurtschrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af.

  Na jarenlang zwijgendorders te hebbenmoeten uitvoeren,hangt er plots eenideenbus bij LuxLuxior, htinstrument dermedezeggenschap

 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport,onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor de Brusselse Vlamingen en iedereen dietoenadering zoekt tot de Vlaamse gemeenschap, is op zoek naar een (m/v):

  leidend ambtenaarUw functieAls general manager bent u verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van deadministratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U stuurt de verschillendedirecties en diensten aan binnen de administratie. U tekent het strategisch trajectuit voor de toekomst en faciliteert de operationele uitvoering ervan. Samen met hetdirectieteam en de medewerkers bent u verantwoordelijk voor de voorbereiding,uitvoering en evaluatie van de beleidsplannen. Als dusdanig heeft u een brugfunctietussen het College en de medewerkers.

  Uw profielU combineert een masterdiploma of gelijkgesteld (interne kandidaten behoren reedstot niveau A) met minstens 6 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste10 jaar, in het beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in eenorganisatie uit de privsector of 10 jaar nuttige professionele ervaring. U bent ver-trouwd met het ontwikkelen van een strategie en het uitrollen ervan in de praktijk.U heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen m.b.t. het overheids-, financieel enHR-management en in de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in eenstedelijke omgeving. Kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een duidelijketroef, net als kennis van het Frans en Engels.

  directeur Financin en BegrotingUw functieUw directie is verantwoordelijk voor alle financile en boekhoudkundige opdrachtenen taken binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. U orga-niseert, cordineert en evalueert de acties in het kader van financin en begroting.U zorgt ervoor dat de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie opeen efficinte en kostenbewuste manier worden bereikt.

  Uw profielU combineert een masterdiploma of gelijkgesteld (interne kandidaten behoren reedstot niveau A) met minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste10 jaar, in het beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in eenorganisatie uit de privsector of 8 jaar nuttige professionele ervaring. U bent ver-trouwd met de actuele ontwikkelingen in het vakgebied financin en begroting endit binnen een overheidscontext.

  Aanbod: een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duurvan 6 jaar (met mogelijkheid tot verlenging), voor de functie van leidend ambtenaar een gen-dexeerde jaarwedde tussen 88 952,93 euro en 114 498,71 euro, aangevuld met extralegale voorde-len en voor de functie van directeur Financin en Begroting een jaarwedde tussen 59 937,97 euroen 84 852,99 euro, aangevuld met extralegale voordelen.

  Interesse?

  Meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie vindt u op www.vgc.be. De informatie-bundel en het kandidaatstellingsformulier kunt u raadplegen op www.jobpunt.be onder vacaturesop mijn maat. Voor andere vragen kunt u bij Jan Haex van Jobpunt Vlaanderen terecht via

  [email protected] of 016 38 10 00.

  We verwachten uw kandidatuur uiterlijk op 4 juli 2012 via een aangetekende brief met het kan-didaatstellingsformulier gericht aan de Collegevoorzitter van de VGC, minister Guy Vanhengel,Kunstlaan 9, 1210 Brussel.

  Voor de VlAAmse Gemeen-

  schApscommIssIe zIjn

  GelIjke kAnsen belAnG-

  rIjk. competentIes VAn

  mensen zIjn doorslAGGe-

  Vend onGeAcht GeslAcht,

  leeftIjd, Afkomst of

  hAndIcAp.

 • 1011

  Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale orintatie. Toponderzoek van fundamenteel tottoegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de futureproof universiteit die deUniversiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijken wij voortdurend uit naar gemotiveerdemedewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

  Zelfstandig academisch PersoneelVoltijds docent (tenure track)/hoofddocent/hoogleraar Anatomie

  deeltijdse docenten/hoofddocentenMetabole stoornissen en Orthopedie

  informaticamedewerker software ontwikkelaarinformaticamedewerker Mobile Healthcordinator proefdierfaciliteit

  stafmedewerker internationaliseringtechnisch medewerker werkplaats mechanica

  Bijkomende informatie en sollicitatieformulierenvind je op www.uhasselt.be/vacatures.

  doctor-assistent Bio-elektronica en nanotech-nologiedoctor-navorser Dunne laag depositieassistenten Fysiologie en Audit, finance encorporate governancedoctoraatsbursalen: in de faculteit Bedrijfseconomische Weten-

  schappen: Toegepaste micro-econometrie,Effect van atmosferische elementen opwinkelgedrag en Verkeersveiligheid(sociale leertheorie / ex ante evaluatie /verkeersconflictobservatie)

  in de faculteit Geneeskunde: (Bio)medischonderzoek ism ziekenhuizen, clustersOncologie, Ontwikkelingsneurobiologie enNeuroimmunologie

  in de faculteit Wetenschappen: Chemie,Deficintie en toxiciteit van micronutrintenbij planten, Fluorescent nanodiamant voorfotonische detectietechnieken in biologischesystemen, Nanofysica (functionele adsorba-ten op grafeen), Nanowetenschappen(moleculair ingeprente polymeren),Theoretische fysica en Milieubiologie

  assisterend academisch Personeel

  administratief en technisch Personeel

  Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving en voorwaarden vind je o.a. terug op de website www.ost.aero. Stuur je sollicitatiebrief en cv uiterlijk op 24 juni 2012, bij voorkeurvia mail naar: [email protected], of per brief naar: de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, t.a.v. Claire Verlinde, Nieuwpoortsestwg 889, 8400 Oostende.

  Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be

  De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis vanhun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

  De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge maakt deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid enzorgt voor de uitrusting en uitbating van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Op de luchthaven Oostende, die 24 uur op 24 en 7 dagenop 7 geopend is, werken ongeveer 130 personeelsleden van de Vlaamse overheid onder leiding van de algemeen directeur. De InternationaleLuchthaven Oostende-Brugge is dringend op zoek naar (m/v):

  Duty Operations Officer (ref. 22399)Functie: Je staat in voor de cordinatie van de dagelijkse werking van de luchthaven. Je cordineert en geeft leiding aan de verschillende diensten teneinde de ope-rationaliteit van de luchthaven te verzekeren. Daarnaast dien je toezicht te houden op de naleving van de reglementering met betrekking tot de luchthavenuitbating.Je werkt in continudienst (24/24-7/7).

  Deskundige Boekhouden (ref. 22400)Functie: Je wordt ingeschakeld in het boekhoudteam, dit team staat in voor het opvolgen van de klantenboekhouding en de leveranciersboekhouding en voor de finan-cile rapportering; de verzameling van de nodige gegevens, de opmaak van grafieken en het maken van projecties naar de toekomst ter ondersteuning van het beleid.

  Technicus Elektriciteit (ref. 22216)Functie: Je werkt aan de bebakening van de runway en taxiwegen op de luchthaven, en met hoogspanning en laagspanning. Daarnaast voer je taken uit i.v.m.telefonie, huishoudelijke elektriciteit en datawerkzaamheden. Je staat ook in voor begeleiding van verschillende aannemers die werkzaamheden uitvoeren op hetluchthaventerrein.

  Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen

  Functieomschrijving:Onthaal - Secretariaatswerk - Administratieve takenVoorbereiding en nazorg van akten - Opstellen eenvoudige aktenWij vragen:Punctueel, nauwkeurig en efficintStressbestendig, discreet, flexibel, vriendelijk en clintgerichtZeer goede kennis Word, ExcelKennis Maestro Office en ervaring, zijn pluspuntenWij bieden:Onmiddellijke indiensttreding. Voltijdse functie als bediende.Een aangename werksfeer.Interesse: Solliciteer schriftelijk met CV: Notaris Jozef Verschueen,s Gravenstraat 193, 9810 Nazareth, [email protected]

  Notaris Jozef Verschueren te Nazareth zoekteen ADMINISTATIEF MEDEWERKER (M/V)Hoe origineel

  is jouwCV?

  ontdek de 6 meest originele voorbeeldenop jobat.be/cv

  Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

 • Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

  Een nieuwe professionele uitdaging?Die vindt u zeker in uw regio!In uw regio zijn er op dit moment heel wat proffessionele uitdagingen.

  De tijd die vrijkomt door minder lang te pendelen, komt uw gezin, uw

  vrienden en zelfs uw hobbys ten goede. U vermijdt ook elke dag heel

  wat stress in het verkeer.

  Kortom: een uitdagende job in uw regio is de korste weg naar

  professioneel geluk.

  Vandaag : jobs in regio West-Vlaanderen / Vlaams-Brabant / Brussel

  BRUSSEL &

  VLAAMS-BRABANT

  WEST-VLAANDEREN

 • Creatie? Innovatie?Ambitie?

  KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

  Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dageen beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revolutiesen dagelijkse verbeteringen. Werk jij (m/v) hieraan mee?

  Voor de groepen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie enBiomedische Wetenschappen

  PROFESSOREN IN DIVERSEWETENSCHAPSDOMEINENLeden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een opdracht van academischonderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke & maatschappelijke dienst-verlening. Naast vaste benoemingen in het ZAP, eventueel met een proefperiode,zijn er ook tijdelijke ZAP-aanstellingen voor 5 jaar in een tenure trackstelsel mogelijk.Online solliciteren is verplicht. Meer info over al onze vacatures en online solliciteren:www.kuleuven.be/vacatureszap

  Voor ICTS, de centrale IT-dienst van de KU Leuven

  SAP BUSINESS ANALYSTS VBE201208/09SR. ANALIST-ONTWIKKELAARSSAP ABAP VBE201210ICTS heeft een team vanmeer dan 70 gedreven SAP-professionals.Wij werken projectmatigaan het verder automatiseren van de administratieve toepassingen van de KU Leuven engeassocieerde instellingen. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen en releases van SAP opde voet en ondersteunen de administratieve processen, ingedeeld volgens 9 functioneledomeinen. We zijn op zoek naar mensen met ervaring in n of meerdere SAP-modules:HR, MM, SD, FI, CRM,

  TEAMLEIDER SAP-DOMEIN ONDERZOEKVBE201222De teamleider van het Domein Onderzoek (domeinverantwoordelijke) leidt een team vaneen vijftal SAP-medewerkers. Dit team realiseert enerzijds grotere (verbeterings)projectenen staat anderzijds in voor de gebruikersondersteuning en het onderhoud van de processendie al productief zijn. De domeinverantwoordelijke waakt ook over de kwaliteit van degeleverde oplossing en is verantwoordelijk voor de technische keuzes die gemaakt worden(customizing, enhancements, eigen ontwikkeling). De domeinverantwoordelijke werkt heelnauw samen met de informatiearchitect Onderzoek die de brug vormt tussen gebruikers,beleid en IT.

  (SR.) SAP BW/BO ANALYST VBE201217Het Competentiecentrum Beleidsinformatie (CCBI) kijkt uit naar een enthousiaste BW/BOAnalyst. Het CCBI-team bouwt met SAP Netweaver BW - en voor gespecialiseerde analysesook met SAS - een Business Intelligence-omgeving uit. Recent is de omgeving noguitgebreid met planningsoftware (SAP BPC). In de toekomst staat het team voor de groteuitdaging de BI-tools van BW te vervangen door een SAP Business Objects-omgeving.

  KLANTENADVISEUR VBE201221Het Klanten- en Servicecentrum van ICTS zal de komende jaren verder worden uitgebouwdtot een Associatiebreed shared service centre voor ICT. Deze front-office staat o.a. invoor een consistente filtering van alle vragen naar ICT-services die door de ICTS backoffice geleverd worden. Samen met het diensthoofd en 2 collega-klantenadviseurs sta je invoor de klanten- en partnerrelaties van ICTS, het uitwerken en onderhouden van de ICTSservicecatalogus endepromotie vande ICT-dienstverlening aande verschillendedoelgroepen.

  HELPDESKMEDEWERKER VBE201214Het ICTS Servicepunt is ht centrale contactpunt voor alle ICT-gerelateerde vragen en alleinfo over onze dienstverlening. We zijn op zoek naar een helpdeskmedewerker om samenmet 3 collegas het Servicepunt te bemannen en de vragen mee te beantwoorden.

  SYSTEEMBEHEERDER IAM VBE201211Aan de Associatie KU Leuven studeren meer dan 80.000 studenten en werken meer dan15.000 personeelsleden. Daarnaast heeft de associatie contacten met duizenden externen.Om de identiteit en het toegangsbeheer voor al deze personen te beheren, zet ICTS eenassociatiebrede IAM- (Identity and Access Management) en AAI- (Authentication andAuthorisation Infrastructure) infrastructuur op. Om dit mee te ondersteunen, zoeken we eensysteembeheerder IAM.

  SMARTPHONE & TABLET SUPPORTSPECIALIST VBE201218Een groeiend aantal personeelsleden van de KU Leuven gebruikt professioneel eensmartphone of tablet. Ter versterking van het team dat instaat voor het beheer van clientIT-apparatuur zoeken we daarom een bachelor IT, gepassioneerd door smartphones,tablets en apps in een bedrijfscontext.

  SOFTWARE ARCHITECT MOBILEAPPLICATIONS VBE201215De KU Leuven biedt tal van eigen ontworpen toepassingen aan. Een aantal van dezetoepassingen kan verder worden uitgebouwd door gebruik te maken van de mogelijkhedenvan mobiele toepassingen. Andere toepassingen dienen beter bruikbaar te wordengemaakt voor het mobiele gebruik. Om dit in goede banen te leiden, zoeken we eenprojectleider voor mobile applications.

  SOFTWARE ARCHITECTVOOR DE LAMP-OMGEVING VBE201216Technisch bestaat de webomgeving van de KU Leuven uit verschillende componenten: eenWeb-CMS (Plone) en een uitgebreide LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Deze omgevingwordt vooral gebruikt voor het beheer en het ontwikkelen van webtoepassingen, zowelgebaseerd op open source-pakketten (Mediawiki, Drupal, Wordpress, ) als op eigenontwikkelingen. Als software architect sta je mee in voor de verdere uitbouw van de doorICTS ontwikkelde toepassingen binnen de LAMP-omgeving.

  Voor de verzekeringsdienst

  VERZEKERINGSADVISEUR VBF201223Als verzekeringsadviseur verleen je advies en verstrek je informatie aan de werknemers endiensten van de KU Leuven evenals aan derden, in hoofdzaak in het kader van de patrimonium-verzekering. Je staat in voor het administratief beheer van de polissen, volgt de schade-polissen op en ondersteunt je collegas die instaan voor de andere verzekeringstakken.

  Voor de personeelsdienst

  STAFMEDEWERKER BELEIDSINFORMATIEPERSONEELSGEGEVENSJe staat in voor de uitvoering van specifieke studies en analyses op vraag van deverschillende beleidsniveaus, gebruikmakend van complexe databanken. Je draagt bij totde verdere uitbouw, ontwikkeling en optimalisatie van deze databanken.

  www.kuleuven.be/vacaturesMeer info over al onze vacatures en online solliciteren:

 • Uw uitdaging

  U vormt samen met 3 collegas het interdisciplinair managementteam van regio Leuven. Het ver-talen van de algemene visie en de beleidsplannen van GROEP IDEWE naar het regionale business-plan en de realisatie daarvan, is uw belangrijkste uitdaging. U zorgt hierbij voor de budgettering ende financile opvolging. Via diverse commercile acties zoals relatiebeheer, accountmanagement,aanwezigheid in regionale netwerken van ondernemers, organiseren van informatie-evenementen,prospectie e.d. vervult u een belangrijke rol in de commercile uitbouw van onze organisatie.U rapporteert aan de directeur organisatie, services en communicatie en geeft rechtsreeks leidingaan 10 administratieve medewerkers die ondersteuning bieden aan de preventieadviseurs enpreventiedeskundigen. Een efficinte werkplanning opstellen, beheer van dossiers en data-systemen, (telefonisch)onthaal en informatieverstrekking aan klanten, voorbereiden, opmaken enopvolgen van offertes en contracten, organiseren van informatiesessies en opleidingen, zijn deopdrachten van uw medewerkers waarvoor u hen van nabij coacht.

  Uw profiel

  Om uit het goede hout gesneden te zijn beschikt u over een academische opleiding en hebt u aleen stevige dosis bedrijfservaring. U bent economisch en cijfermatig gedreven en ervarenzodat u makkelijk met budgetten en boordtabellen kan werken. Door uw commercile feeling encommunicatieve vaardigheden bent u de ideale gesprekspartner voor uw interne en externeklanten. U bouwt graag samenwerkingsrelaties op lange termijn uit en dit steeds op een renda-bele wijze. Uw huidige of vroegere functies hebben u vertrouwd gemaakt met (complexe) planningvan dienstverlening, organisatie van een bedrijfsafdeling en coaching van medewerkers. U bentdaadkrachtig en een gedreven teamplayer die in collegas en medewerkers het beste weet naarboven te halen. Een optimale service voor onze klanten wordt gewaarborgd door uw flexibiliteiten organisatorisch vermogen. Kennis van onze sector of ervaring in de bedrijfsdienstverleningis een pluspunt. U drukt zich voortreffelijk uit in het (geschreven en mondeling) Nederlandsen kan ook onze anderstalige klanten (Frans en Engels) correct te woord staan.

  Ons aanbod

  U maakt deel uit van een stabiele organisatie met als uitdagende visie preventie en welzijn ophet werk. GROEP IDEWE heeft reeds een stevige reputatie opgebouwd en heeft nog steeds deambitie om verder te groeien in kwaliteit en omvang. De voortdurende ontwikkeling van onzedienstverlening en onze bedrijfsvoering biedt ook de mogelijkheid om in projectgroepen en inno-vatieteams mee te werken. Voor deze managementfuncties is een aangepast competitief salaris-pakket inclusief een firmawagen voorzien. De extralegale voordelen zijn o.a.: maaltijdcheques,aanvullende gezinsvergoeding en een groeps- en inkomensverzekering.

  Enthousiast over dit aanbod?

  Om te solliciteren kan u contact opnemen met Lieve Vermeire (HR adviseur), Interleuvenlaan 58 te3001 Leuven-Heverlee, [email protected] of 016 390 557.Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verantwoordelijke: [email protected](directeur organisatie, services en communicatie).

  Referentie in preventieGROEP IDEWE is bij meer dan 35 000 klanten (bedrijfsleven, social profit en overheden) actiefom de gezondheid en de veiligheid op het werk, het psychosociaal welzijn van de werknemersen de kwaliteit van het werkmilieu te verbeteren. Wij ondersteunen onze klanten bij het op-zetten en uitvoeren van preventief gezondheidstoezicht en alle aspecten van risicobeheersing(arbeidsveiligheid, bedrijfshygine, milieuzorg, ergonomie, stress-preventie en verzuimbeleid,).Dit is mogelijk dankzij de inzet van ruim 670 medewerkers die werken vanuit 9 regionaleafdelingen in Vlaanderen, Brussel en Walloni. Met het oog op de verdere groei en uitbreidingwillen wij het management in onze regionale zetel in Leuven versterken met m/v:

  Regionaal Administratief Directeur

  www.idewe.beGroep IDEWE HRM Lieve VermeireInterleuvenlaan 58 3001 Heverlee

  [email protected]

 • Target Compiler Technologies is een innovatieve onderneming die geavanceerde ontwerpsoftware aanbiedt aan de elektro-nische industrie. Targets unieke tool-suite voor het ontwerp van applicatie-specifieke processoren (ASIPs) wordt wereldwijdgebruikt bij de ontwikkeling van microchips voor ondermeer mobiele telefoons, audio- en video-apparatuur, hoortoestellen,automobielsystemen en netwerkapparatuur. Target heeft vestigingen in Leuven en Boulder (V.S.).

  Target zoekt enthousiaste medewerkers (m/v) om zijn team in Leuven te versterken.

  INGENIEUR SOFTWARE-ONTWIKKELINGJe ontwikkelt, implementeert en onderhoudt computerprogrammas die deel uitmaken van Targets ontwerpsoftware. Wijkijken uit naar masters in de ingenieurs- of industrile wetenschappen (burg./ind. ingenieur) of in de informatica (lic. infor-matica), met kennis van software-ontwikkeling, bij voorkeur in C++. Kennis van n of meer van de volgende domeinenvormt een pluspunt: compilers, processorarchitecturen, hardware-beschrijvingstalen (VHDL, Verilog), grafische gebruikers-interfaces.

  APPLICATIE-INGENIEURSAls field application engineer voer je, in samenwerking met onze klanten, ontwerpprojecten uit met onze software. Jeondersteunt klanten en wordt betrokken bij training en documentatie. Wij kijken uit naar masters in de ingenieurs- of indus-trile wetenschappen (burg./ind. ingenieur) met interesse voor digitale elektronische systemen, processorarchitecturen,ontwerpsoftware, digitale signaalverwerking, en C-programmatie.

  VERKOOPINGENIEURJe werkt aan de marktontwikkeling en de verkoop van onze ontwerpsoftware. Je bouwt contacten op met potentileklanten, introduceert onze producten en zet evaluatieprojecten op. Wij kijken uit naar een master in de ingenieurs- ofindustrile wetenschappen (burg./ind. ingenieur), met een goede technische kennis. Je hebt een track record in, en eenpassie voor technologische verkoop, bij voorkeur in de sector van de microchips.

  IT-INGENIEURJe beheert een netwerk van Linux- en Windows- computers. Je zorgt voor de goede werking van e-mail, backup en anderefuncties. Je werkt zelfstandig verbeteringen uit aan het bestaande netwerk, en werkt nieuwe toepassingen uit, zoals eenCRM-systeem. We zijn op zoek naar een bachelor of master in de informatica met enige ervaring in Linux-netwerkadministratie,firewallconfiguratie, LAMP-webservers, databases, PHP- en Tcl-programmering. Dit is een deeltijdse functie die mogelijk totvoltijds kan worden aangevuld met software-ontwikkeling of applicatiewerk (zie hogere vacatures).

  Target biedt een stimulerendewerkomgeving met internationalecontacten, flexibele werkschemas

  en een prima loonpakket.

  Voel je je aangesproken door de uitda-gingen van een groeiende high-tech

  onderneming?Stuur dan je CV naar:

  Target Compiler Technologies,t.a.v. Gert Goossens

  Technologielaan 11-0002,3001 Leuven

  Tel.: 016 38 10 30E-mail: [email protected]

  Voor meer informatie, bezoek

  www.retarget.com

  CAW Delta en CAW RegioVilvoorde zoeken :

  HulpverlenersSlachtofferhulpMin. diploma hoger onderwijs(menswetenschappen). Ervaringmet de problematiek is wenselijk.Meer info op www.cawdelta.be.

  Brief en CV tegen22 juni naar:

  [email protected]

  Het Verbond van de Private Ziekenhuizen van Belgimaakt deel uit van de Belgische Confederatie der Private Ver-zorgingsinstellingen (BECOPRIVE), een belangrijke werkgevers-federatie in de gezondheidszorg, waarin vertegenwoordigendeorganisaties van ziekenhuizen en rusthuizen uit de privsectorgegroepeerd zijn. Omdat onze activiteiten zich almaar uitbreidenzoeken we voor spoedige indiensttreding

  EEN ECONOMIST(E) (M/V)Functie:- Persoonlijke begeleiding van de leden van de federatie (zieken-huisinstellingen, geestelijke gezondheidszorg, rusthuizen, ),meewerken aan interne (werkgroepen, seminaries) en externe(FOD Volksgezondheid, RIZIV, ) vergaderingen,- Verwerken en samenvatten van economische en financile in-formatie m.b.t. de budgetten van ziekenhuizen en rusthuizen,zowel vanuit macro-economische als uit micro-economischeinvalshoek, in het bijzonder: analyse, synthese en opvolgingvan het ziekenhuisbudget, de evolutie van de ligdagprijs, RIZIV-forfaits en honoraria, de facturatieregels, statistische gegevens,de evoluties m.b.t. eHealth.

  Profiel:- Master economische of handelswetenschappen of handelsingenieur,- Perfect tweetalig NL/FR (een kennis van het Engels is een pluspunt),- Creatief, flexibel, dynamisch, kan zelfstandig werken en zich in-tegreren in een jong, dynamisch team, gevoel voor verantwoor-delijkheid, uitstekend onderhandelaar,- Interesse voor de gezondheidszorgsector,- Enkele jaren beroepservaring, indien mogelijk in de sector, iseen pluspunt.

  Wij bieden u:- Een veeleisende, maar tegelijk verrijkende functie in een prettigeen motiverende omgeving,- Een echte mogelijkheid om uw talenten te ontwikkelen en uwcreativiteit te ontplooien,- Een salaris dat in overeenstemming is met uw bekwaamhedenen met de evolutie ervan.

  Genteresseerd? Stuur uw kandidatuur met CV ter attentie vande Heer Jean-Nol Godin op naar:Solvaylaan 5 bus 3, te 1170 Brussel, of per mail naar [email protected] contact: Dieter Goemaere op 02/672.13.50

  Surf voor uw inschrijving (vr 20 juni)en het programma naar

  www.despoorwegenwervenaan.be

  Job Day voor ingenieurs23 juni - Diabolo-project

  Voor de specifieke deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden en aanvullende inlichtingen neemcontact op met de personeelsdienst via tel. 052/31.97.92, via e-mail [email protected]

  of via www.londerzeel.be

  Uw kandidatuur (met cv, foto, motivatienota, uittreksel uit strafregister en kopie van de vereistediplomas) kan u richten naar het college van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25,1840 Londerzeel. De kandidaturen worden ingediend via een aangetekend schrijven (poststem-pel geldt als bewijs) of binnengebracht op het secretariaat van het Administratief Centrum tegenontvangstbewijs uiterlijk op 26 juni 2012.

  www.londerzeel.be

  Het gemeentebestuur van Londerzeel gaat over tot de aanwerving van

  Directeur voor het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel.

  vlaams-brabant en brussel Jobsin

 • Informatie en kandidaatstelling

  Surf voor meer informatie over deze vacaturesnaar www.hubrussel.be en www.kahosl.be.Genteresseerden kunnen zich kandidaat stellenvolgens de vermelde procedure.

  De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven(KAHO) zijn hogeronderwijsinstellingen die binnen de Associatie KU Leuvenop een sterk gentegreerde wijze samenwerken. De HUB is hoofdzakelijk

  gevestigd in het centrum van Brussel en KAHO Sint-Lieven heeft vestigingenin Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Beide instellingen samen geven onderwijs aan

  14.000 studenten en stellen 1.700 personeelsleden te werk.

  De HUB heeft momenteel vacatures (m/v) voor:

  FACULTEIT ECONOMIE &MANAGEMENT

  Voltijds docent/onderzoekerstrategisch managementVoltijds onderzoeksbursaal

  FACULTEIT TAAL & LETTErEN

  Voltijds onderzoeksbursaal

  STUDIEGEBIED ONDErwIjS BACHELOrOpLEIDING SECUNDAIr

  ONDErwIjS

  Deeltijds (20%) praktijklectorProject Algemene Vakken

  Deeltijds (50%) verantwoordelijkeonderzoeksgroep studiegebied

  Onderwijs

  STUDIEGEBIEDSOCIAAL-AGOGISCH wErK

  Voltijds lector en opleidingshoofdOrthopedagogie Opleiding

  OrthopedagogieGastprofessor (16%) Recht Opleiding Orthopedagogie

  Voltijds of deeltijds (80%) stafme-dewerker Opleidingen Ouderen

  DIENST INFOrMATICA

  Voltijds junior systems engineer

  STUDIEGEBIEDGEzONDHEIDSzOrG

  Voltijds lector VerpleegkundeDeeltijds (70%) lector

  Verpleegkunde

  STUDIEGEBIED HANDELSwETEN-SCHAppEN EN BEDrIjFSKUNDE

  Deeltijds (60% waarvan 20% a.i.)lector Frans

  Deeltijds (50% a.i.) lector Marke-ting, seminarie en projectwerk

  Deeltijds (50%) verantwoordelijkeonderzoeksgroep studiegebiedHandelswetenschappen en

  Bedrijfskunde

  jUrIDISCHE DIENST ENFACULTEIT rECHTEN

  Voltijds jurist (90%ATP en 10%praktijkassistent)

  DIENST STUDENTENADMINISTrATIE

  Voltijds a.i. medewerker

  DIENST pLANNING CAMpUS BrUSSEL

  Voltijds medewerker

  De KAHO heeft momenteel vacatures (m/v) voor:

  STUDIEGEBIED GEzONDHEIDSzOrG

  Voltijds praktijklectorVerpleegkunde

  Voltijds lector Psychologie

  Deeltijds (35%) (praktijk)lectorVerpleegkunde

  Deeltijds (50%) (praktijk)lectorVroedkunde

  Deeltijds (50%) lectorVoedings- en dieetkunde

  Deeltijds (45%) praktijklectorVoedings- en dieetkunde

  Deeltijds (50%) lectorFarmaceutische wetenschappen

  Deeltijds (50%) praktijklectorBiomedische laboratoriumtechnologie

  STUDIEGEBIED INDUSTrILEwETENSCHAppEN & TECHNOLOGIE

  Deeltijds (25%)(praktijk)lector housekeeping

  Voltijds lector ICT

  Voltijds lector Elektronica

  Deeltijds (50%) lector Mechanica

  DIENST STUDENTEN-ADMINISTrATIE AALST

  Voltijds medewerker

  Deeltijds (50%) medewerker

  One small stepa giant impact for your HR

  20 years of employer branding

  HRatwork 2012:RUIMTE voor HR

  www.hratwork.be

  Altijd gezocht:HR-Professionals met(zin voor) inhoud!U wilt er vast meer over weten ...en misschien wel lid worden!?

  Mail ons via [email protected] ofstuur ons een fax op 09/343 09 94.

  U kan ook onze website bezoekenop www.hratwork.be en gebruikmaken van het contactformulier.

  19 januari 2012

  Wie het schoentje past!?Els Van Keymeulen, onze kersverseVlaamse HR-Ambassadeur, brengt onshaar inspirerend Torfs-verhaal. En nieuwjaarsreceptie, samen met onzeVlaamse HR-Ambassadeur 2011!!!

  16 februari 2012

  Twee voor de prijs van n!!!Het eenheidsstatuut: tewaterlating bijonze collega Pascale Van Hoecke,Personeelsdirecteur Gemeentelijk Ha-venbedrijf, Antwerpen.Overwin je probleem in 100 oogbe-wegingen: OMR - d nieuwe neurolo-gische powertool. Liesbeth Michiels,Evolving Clarity maakt u alles duidelijk.

  15 maart 2012

  Innovatieve arbeidsorganisatiesWishfull thinking? Back to the basics?Ronnie Leeters van InProfiel maaktons wegwijs!

  10 mei 2012

  Lets talk.Onze inspirerende en gedreven gast-spreker is Prof. Dr. Luc Dekeyser, KULen directeur Kenniscentrum SDWorx.Hij brengt ons, vanuit diepgaand on-derzoek, een boeiende uiteenzettingover de chte uitdagingen die HRM-erswachten.

  21 juni 2012

  Onze derde donderdag van juni start in2012 INNOVATIEF en wordt de vasteID-dag. En wat kondenwe beter kiezendan bPost (locatie Gent X) als partnervoor deze start!?

  20 september 2012

  Remotie!?Een stap terug ... is een stap vooruit!Bob Vermeir heeft met zijn boek (sa-men met Tanja Verheyen) dit taboe opde agenda gezet. De weg die hij hierbijaflegde kan inspirerend zijn...

  18 oktober 2012

  Sociale media en ... HR.Waar zit het goed? En waar ... goedfout?Mic Adam, Vanguard Leadership,is onze gast.

  15 november 2012

  Streetwise!?Small and beautiful ... inspiring US!

  7 december 2012

  Eindejaarsvergadering met diner.

  vlaams-brabant en brusselJobsin

 • DESCAMPS DEKORATIE nv in KORTRIJK ontstond in 1968 als eenmanszaak en is uitgegroeid tot n van de belangrijkste en meest toonaangevendeBelgische ondernemingen op het vlak van ontwerp en uitvoering van exclusieve binnenhuisinrichtingen, in zowel binnen- als buitenland. Meteen team van 130 gedreven vakmensen realiseren wij prestigieuze totaalconcepten binnen een topsegment van particuliere en professioneleopdrachtgevers. Voor bepaalde activiteiten doen wij een beroep op gespecialiseerde onderaannemers (ruwbouw, technieken). Naast eigen projectenwerken wij geregeld in opdracht van internationale architectenbureaus. In het kader van de opvolging wordt overgegaan tot de aanwerving van een(m/v)

  Functie: Tijdens een intensieve introductie zal je de aanpak, de aard van de projecten, de klanten en het commercile netwerk van Descamps leren kennen.Als commercieel manager zal je instaan voor de klantencontacten en samen met het architectenteam new business genereren. Offertebeheer, optimalisatie vancommercile processen en binnendienststructuren, cordinatie, PR, praktischemarketing en strategieontwikkeling behoren tot je hoofdopdracht. Na enkele jaren kanje doorgroeien tot CEO en vorm je een directieteam samen met de operations manager en de finance & administration manager. Als CEO blijf je verantwoordelijkvoor het commercieel management; daarnaast zal je instaan voor de aansturing van het bedrijf en de mensen, de implementatie van concepten en strategien, decontinue bewaking van alle economische parameters, enz. De CEO rapporteert aan de Raad van Bestuur.

  Profiel: Lic./ma met een sterk economisch inzicht Een sterk gevoel voor esthetiek, creativiteit en innovatie alsook een passie voor interieur en design Vloten meertalig (N, F, E) Een uitgesproken commercile aanleg met affiniteit voor cultuurverschillen (o.a. Frankrijk, UK) Sterke managementskills op het vlakvan peoplemanagement, strategiebepaling, implementatie van veranderingstrajecten, decision making en self management Affiniteit met een West-Vlaamsefamiliale KMO-cultuur Vlot communicatief in de Franse en Engelse taal Bij voorkeur met enige praktische kennis van producten en grondstoffen Wonend inWest- of Oost-Vlaanderen.

  Aanbod: Een topfunctie binnen eenWest-Vlaamse toponderneming Een expansief nichebedrijf met stevige fundamenten en een sterk internatio-naal groeipotentieel Talrijke toonaangevende referenties in diverse stijlen volledig afgestemd op de wensen van de klant Een

  marktconform remuneratiepakket (te bespreken).

  COMMERCIEEL MANAGER - toekomstig CEOmet passie voor interieur & perfectie lic./ma met sterk economisch & beleidskundig inzicht (ref. 75 805)

  www.descamps.be

  VG.6

  02/B

  DE JUISTE BESLISSING

  OP HET JUISTE MOMENT! Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau.

  INTERESSE? Mail naar: [email protected] www.verdonckpersoneel.com

  Mr info: MENEN Bruggestraat 232 T 056 53 11 80 OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T 059 26 76 57

  Deze functies worden exclusief door A.B.& I. behandeld.

  Aanbod voor alle functies: NV Ides Ramboer voorziet een degelijk salarispakket met tal van extralegale voordelen die deuitoefening van je functie mogelijk maakt. Je versterkt het collegiaal en goed werkend team en kan vaktechnische opleidingengenieten.Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -Selectie, t.a.v.Bndicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding van het dossiernummer 8815 of 8817. E-mail:[email protected] - Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende

  inlichtingen: tel. 056 225 880 - fax 056 225 780 - www.ab-i.be - [email protected]

  Onze klant, de NV Ides Ramboer uit Lichtervelde (midden West-Vlaanderen) is eengerenommeerd verzekeringsmakelaar. Zij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van architecten

  en raadgevend ingenieurs. In deze niche zijn zij d nummer 1 van Belgi. Voor de verdere fideliseringvan deze portefeuille n de uitbreiding van de KMO-markt, zoeken zij momenteel een m/v:

  Accountmanager Verzekeringen (8817)Je taken: Je zal een afwisselende binnen- en buitendienstfunctie uitvoeren - met de nadruk op Oost- en West-Vlaanderen - omde bestaande klantenportefeuille te beheren en met raad en daad bij te staan. Ook uitbreidingen rond beroepsaansprakelijkheid,brandverzekering, enz. Een kleiner deel bestaat uit leads waar je je diensten als verzekeraar op aanvraag in dit gespecialiseerdvakdomein voorstelt. Je geeft advies, stelt bijkomende producten en diensten voor en doet een beroep op collegas specialistenin de binnendienst.Je profiel: Je hebt een uitgesproken commercieel profiel en bent in staat langetermijnrelaties uit te bouwen. Interesse inverzekeringen (met gekoppeld de juridische kant) is noodzakelijk. Je staat open voor duobezoeken met een juridische collegavoor zeer specifieke vragen.

  Jurist(e) (8815)Je taken: Je zal het afdelingshoofd (een jurist(e)) ondersteunen voor tal van taken rond de juridische kant van verzekeringen enaansprakelijkheden. Je denkt mee met het kantoor en zal verder kunnen evolueren naar n specialist die het commercieel team

  bijstaat.Je profiel: Je bent Master/Licentiaat Rechten en staat open voor een afwisselende functie gaande van juridisch-technische aspec-ten tot administratief-commercile taken. Je houdt van opzoekwerk en voelt je thuis in het verlenen van juridisch advies. Je droomtop termijn van klantencontacten en adviesverlening binnen jouw specialistisch vakgebied.

  Geass. Not. NEIRINCKX & DE BLOCK

  Voor onmiddellijke indiensttredinggevraagd

  NOTARIEELMEDEWERK(st)ERBij voorkeur voll. uitkeringsger.

  werkloze of gelijkgesteldSchrijven of e-mail naar kantoor:

  [email protected]

  VG.2/B

  B-AB

  04.028

  W.RS141

  a priori.beJefferson Airplane

  Dont you want

  to love?

  } Auditing} Organisatie & strategie} Rekrutering & selectie} Opleiding & training} Advies & coaching

  BVBARudy Vuylstekeoptimaliseertuw verkoop-aanpak

  UITNODIGING

  MEER INFO:surf naarWWW.RUDYVUYLSTEKE.BEen bevestig uw aanwezigheid.

  UITNODIGING

  Hoe een resultaatgerichteverkoopaanpak implementerenen coachen?

  DINSDAG19 JUNI 2012

  PRESENTATIE

  west-vlaanderen Jobsin

 • Uw functie: Als productiemanager bent u de eindverantwoordelijke voor alle operationele projecten. In overlegmet de algemeen directeur en de verschillende diensten zorgt u voor een optimale productie en een maximaal rende-ment, rekening houdend met de eigenheid van onze doelgroepmedewerkers. U bent verantwoordelijk om strategischde operationele activiteiten verder uit te bouwen. De productiemanager maakt deel uit van het managementteam enrapporteert als rechterhand rechtstreeks aan de algemeen directeur. U bepaalt en beheert het jaarlijks investeringsbudget. U bent verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium. U stuurt een team van 6 leidinggevenden rechtstreeks aan. U ontwikkelt en onderhoudt technisch-commercile contacten met klanten en leveranciers.

  Uw profiel: U hebt een hoger technische opleiding genoten (master industrile wetenschappen (werktuigkundig)-ingenieurmechanica). U hebt 15 jaar relevante leidinggevende ervaring in een productieomgeving. U hebt voldoende economischeinzichten voor het behalen van de gebudgetteerde doelstellingen. U bent ondernemend en besluitvaardig. U weet uw me-dewerkers te coachen en kan gepast delegeren. U weet zich snel in te werken in diverse materies. U hebt een affiniteit metde belangrijkste activiteiten van onze business. U hebt ervaring in de logistieke processen binnen een bedrijf. U weetprocessen te beheersen (leanmanagement, ISO, EFQM, ...) U bent veranderingsgericht ingesteld met het oog op continuverbeteren. U hebt oog voor nieuwe evoluties binnen onze markten en speelt daar gepast op in.

  Arcotec biedt u, naast een stimulerend salarispakket en bediendecontract, de mogelijkheid om u zelfstandig teontplooien in een dynamische onderneming.

  Genteresseerd? Stuur dan onmiddellijk uw kandidatuur met cv naar ADMB HR Services,Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - [email protected] - 050 47 49 79.

  ProductiemanagerArcotec en Loca Labora vormen sinds begin 2010 eenalliantie. Met meer dan 500 enthousiaste medewerkers isons bedrijf een belangrijke sociale werkgever in de Brugseregio. Het overgrote deel daarvan vindt geen of nog geenaansluiting met de huidige arbeidsmarkt, en behoort om diereden tot wat als kansengroep aangeduid wordt. Wij willenelk van hen de mogelijkheid bieden om met zelfvertrouwenin de wereld te staan. Trouw aan de visie Ondernemenvanuit onze kracht ontwikkelen wij activiteiten in 4 busi-ness units: industrile productie van metaaldraadartikelen,ondersteuning van bedrijfsprocessen (op onze site of oplocatie), groen en horeca.

  Om onze groei verder te helpen realiseren, wensen wij onsteam te versterken met een (m/v):

  Deze functie wordt exclusief door A.B.& I. behandeld.

  Aanbod: Bij ons kun je je technische creativiteit kwijt ! D.D. Engineering zijn denk-ers en doe-ers,die door hun zeer vlakke structuur cht ruimte laten voor initiatief en ontplooiing. Daarbij komtnatuurlijk een volledig salarispakket met aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen.

  Interesse? Mail (of stuur) je cv zo snel mogelijk naar A. B. & I. bvba, Personeelsrekruteringen -Selectie, tav Bndicte Puystiens of Ignace Krekels, zaakvoerders, met vermelding vanhet dossiernummer 8904. E-mail: [email protected] - Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst. Voor bijkomende inlichtingen:

  tel. 056/225.880 - fax 056/225.780 - www.ab-i.be - [email protected]

  D.D. Engineering is een technisch studiebureau uitIeper met specialisaties in: plant engineering, veiligheid, automatisatie en

  energie/milieu. Het bedrijf richt zich tot alle industrietakken, dit voor zowel nationale alsinternationale bedrijven. Om hun team te versterken, zijn ze op zoek naar een m/v:

  Je taken: Als projectingenieur voel je je thuis in productieomgevingen en heb je een brede technischeinteresse. Je bent veel ter plaatse bij de klanten om de projecten te helpen definiren en de installatiesop te volgen tot en met de opstart.

  Je profiel: Ingenieur of master van opleiding, praktisch ingesteld, communicatief en klantgericht. Jekunt zelfstandig werken maar bent een aangename collega binnen het team.

  www.ddeng.be

  Projectingenieur (8904)

  Werken aan KU Leuven?Kijk verder in deze krant!

  Creatie? Innovatie?Ambitie?

  Wij doen alles om je aan een goede job te helpenMooi! Maar het kost je wel een deel van je nettoloon.Hoeveel precies lees je op jobat.be/extralegale-voordelen.

  Krijg jij een firmawagen?

  west-vlaanderenJobsin

 • Beschutte Werkplaats t VEER vzw in MENEN, is in 28 jaar uitgegroeid tot n van de grotere werkgevers in de regio.Met meer dan 650 medewerkers, waarvan 60 omkaderingspersoneelseden zijn wij actief in zr diverse productie-activiteiten en diensten al dan niet ter plaatse bij de klant: hout- en metaalbewerking, voeding, verpakking,montage, confectie, strijkatelier en enclaves.Ter ondersteuning van de algemeen directeur wensen wij over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

  Functie: In deze nieuwe functie zal je instaan voor de dagelijkse cor-dinatie en opvolging van alle activiteiten op het vlak van productie,dienstverlening, aankoop en logistiek. Je geeft leiding aan 5 sectie-

  verantwoordelijken. Je hoofdopdracht is leiding geven aan devolledige productieafdeling. Je stuurt de organisatie inzake klant-

  vriendelijkheid, het bereiken van de diverse doelstellingen, enhet implementeren en optimaliseren van de processen.

  Je waakt over de budgettering. Je rapporteert fre-quent aan de algemeen directeur en samen

  met de personeels-, commercieel enfinancieel manager maak je deel

  uit van het directieteam.

  Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau.

  DE JUISTE BESLISSING

  OP HET JUISTE MOMENT!

  OPERATIONS MANAGER (Ref. 27 212) Ondernemend ingenieur of gelijkw. met brede visie Peoplemanager uit brede productiecontext

  Ons aanbod: Een veelzijdige managementfunctie met talrijke uitdagingen en ontplooiings-kansen Een dynamisch en performant omkaderingsteam Een vooruitstrevende socialeorganisatie die op een flexibele wijze inspeelt op de marktbehoeften Een expansief bedrijf meteen voortrekkersimago binnen de sector Marktconforme voorwaarden + voordelen(te bespreken).

  Profiel: Master (ing., ir/of gelijkwaardige ervaring) met een brede procesmatige en bedrijfs-economische visie Relevante ervaring als productieleider, productiemanager of operationeelmanager in een middelgrote of grote reguliere productieorganisatie Geboeid door dediversiteit aan activiteiten en doelgroepen eigen aan een beschutte werkplaats Peoplemanagerdie gecontroleerde veranderingstrajecten met meetbare doelstellingen weet te realiseren Klantvriendelijk en commercieel denkend Je woont in een straal van 40 rond Menen.

  INTERESSE? Mail naar: [email protected] www.verdonckpersoneel.com

  Mr info: MENEN Bruggestraat 232 T 056 53 11 80 OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T 059 26 76 57

  WAAR ECONOMISCHE SLAGKRACHT EN SOCIALE KANSEN ELKAAR ONTMOETEN!

  In de landelijke setting van het Brugse Ommeland (Oostkamp) biedtHotel Roodhof u 17 hotelkamers met 2 sterren, een restaurant meteen dagverse keuken en 4 volledig uitgeruste zalen voor uw feest ofseminarie. Hotel Roodhof (www.roodhof.be) is een uniek tewerkstel-lingsinitiatief van de alliantie Arcotec - Loca Labora.

  De alliantie Arcotec - Loca Labora vormt een belangrijke socialewerkgever in de Brugse regio. Het overgrote deel van haar meer dan500 medewerkers vindt geen of nog geen aansluiting met de huidigearbeidsmarkt en behoort om die reden tot wat als kansengroep aan-geduid wordt. Wij willen elk van hen de mogelijkheid bieden om metzelfvertrouwen in de wereld te staan. Trouw aan de visie Ondernemenvanuit onze kracht ontwikkelen wij activiteiten in 4 business units:industrile productie van metaaldraadartikelen, ondersteuning vanbedrijfsprocessen (op onze site of op locatie), groen en horeca.

  Voor ons hotel zijn we op zoek naar een (m/v):

  VerantwoordelijkeFrontoffice en HousekeepingFunctie: u bent als jobcoach verantwoordelijk voor de werkorganisatie en supervisie van het onthaal en cordineert deschoonmaakwerkzaamheden (kamers, zalen, restaurant en bar).

  Taakinhoud: de werkorganisatie en medecordinatie voor een dynamische hoteluitbating het waarborgen van een vriendelijkonthaal het uitbouwen van dienstverleningspakketten naar klanten toe in al zijn facetten het laten uitvoeren van dagelijkseschoonmaakactiviteiten op basis van checklists het individueel begeleiden van medewerkers i.s.m. trajectbegeleider en hetverantwoordelijk zijn voor specifieke vaktechnische vormingssessies om kamermeisjes, receptionistes en concirges aan te sturen het uitvoeren van bepaalde administratieve taken in samenspraak met de productieleider horeca/toerisme het meewerken met demedewerkers voor wat betreft: backoffice taken (administratie, reservaties, verwerking, statistieken, kasbeheer, facturatievoorbereidingetc.) het rapporteren aan de productieleider horeca/toerisme.

  Profiel: creatief en doener als persoonlijkheid coaching capaciteiten contactvaardig/commercieel sterk in organisatie/multitasker oog voor hygine en kwaliteitscontrole opleiding en structuur kunnen geven aan een groep van medewerkers goedekennis van informaticapaketten/website beheer elementaire kennis Frans/Engels/Duits flexibiliteit bereidheid tot permanentescholing rijbewijs B.

  Wij bieden u: een uitdagende job met heel wat ruimte om je eigen ideen te realiseren een aangename werkomgeving waarkwaliteitenzorghooginhetvaandelgedragenwordeneenstimulerendsalaris,afgestemdophetverantwoordelijkheidsniveau.

  Genteresseerd? Stuur dan onmiddellijk en ten laatste tegen 24 juni uw kandidatuurmet cv naar t Roodhof, t.a.v. Paul Vaernewyck, Nieuwburgstraat 32, 8020 Oostkampof naar paul.vaernewy[email protected]

  Zaterdag 23 juni:

  JobdossierHR, werving &selectie en interim

  Adverteren in dit dossier?

  Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de

  sterkst profielen. Meer info via uw Jobat salescontact:

  02 467 20 66 of [email protected] doen alles om je aan een goede job te helpen

  west-vlaanderen Jobsin

 • Veurne is een gemeente met 11.880 inwonersop een 6-tal km van de Westkust en de Franse grens. Destad is hoofdplaats van een bestuurlijk en een gerechtelijk arrondis-sement. Het is een centrumgemeente in de Westhoek, een open, landelijkgebied. De stad heeft dan ook een uitgebreid aanbod aan onderwijs, medischeverzorgingsinstellingen, handelszaken, K.M.O.s.

  Het stadsbestuur van Veurne gaat over tot de aanwerving, voltijds, in statutairverband van een (m/v):

  personeelsconsulent B1-B3Functiebeschrijving: Bij het Stadsbestuur Veurne werken 165 personeelsleden. De perso-neelsconsulent geeft leiding aan de personeelsdienst, cordineert de personeelsadministratie,is vormingsverantwoordelijke en ondersteunt het personeelsbeleid.

  profiel: Kandidaten hebben een diploma dat toegang geeft tot niveau B in een van de volgendestudierichtingen: maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, secretariaat-moderne talen,office management, bedrijfsmanagement, rechtspraktijk.

  Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure maar moeten bij hun sol-licitatie het bewijs voorleggen dat ze voldoen aan de diplomavereisten uiterlijk op de datumvan de indiensttreding, die voorzien is op 1 oktober 2012.

  De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure, die bestaat uit een schriftelijk gedeelte,een mondeling gedeelte en een psychotechnische test. De geslaagde kandidaten wordenopgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van vijf jaar.

  De functiebeschrijving, inlichtingen in verband met de verloning en de selectieprocedure zijn tebekomen bij de personeelsdienst, Stadskantoor de Seylsteen, Sint-Denisplaats 16,8630 Veurne, (tel 058/33 55 14 [email protected]).

  Kandidatuurstelling kan tot en met 13 juli 2012 met een aangetekende brief aan hetcollege van burgemeester en schepenen, Stadskantoor de Seylsteen, Sint-Denisplaats 16,8630 Veurne, met de duidelijke vermelding voor welke betrekking gesolliciteerd wordt. Depoststempel geldt als bewijs. Verplichte bijlagen bij de brief:

  Curriculum vitae, met minstens gegevens over studies en eventuele beroepservaring ofandere relevante gegevens.

  Uittreksel uit het strafregister (aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waarde kandidaat is gedomicilieerd).

  Een kopie van het diploma dat toegang geeft tot de betrekking waarvoor wordt gesolliciteerdof een attest van de onderwijsinstelling waar de kandidaat het laatste jaar volgt van een vanvoormelde opleidingen.

  Systeemingenieurmet kennis SAP, ingenieur met of zonder ervaring,eventueel goed Bachelor IT (met ervaring)

  Verschillende Account Managersvoor textielbedrijf, internationaal

  Ontdek onze andere vacatures opwww.cpo.be

  BVBA DUMABI

  erkend wervings- en selectiebureau VG/202/B

  CPO-Dumabi Beverenstraat 8 8540 [email protected] tel.: 056 72 06 39

  CPO heeft interessante vacatures in West-Vlaanderen voor (m/v)

  Meld je nu aan voor het gratis

  eBook Personal Branding

  Wil je professioneel iets anders,maar weet je niet wat? Weet jewat je wil, maar niet hoe dit tebereiken? Kost dit je energie?

  Passion for Work richt zich op hoog-opgeleide 30- en 40-ers die worste-len met hun loopbaan. Ontdek enversterk via Personal Branding jetalenten, zodat je gevraagd wordtvoor datgene wat je het liefste wil.

  Ben je klaar voor verandering?Neem deel aan onze programmas: In 5 stappen weten wat ik wil In 7 stappen bereiken wat ik wilVIP-coaching Shine On Your Career

  Meer info op:www.passionforwork.net, hier kan jeeveneens het gratis eBook PersonalBranding aanvragen.

  Graag tot binnenkort!

  Katrin Van de WaterCarrirecoach Passion for Work

  www.passionforwork.net

  STAD POPERINGE werft in statutair verband aan:

  1 BRANDWEERMAN - AMBULANCIER (m/v)Doel van de functieJe staat in voor het volledige onderhoud en operationeel houden van het wagenpark (brandweeren dienst 100), alsook voor het operationeel houden van het materieel voor technisch onderhoudvan de kazernes. Daarnaast geef je ook het nodige gevolg aan de oproepen van dringende en niet-dringende hulpverlening.

  Profiel Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift secundair onderwijs. Je bent houder van een geldige badge hulpverlener ambulancier/dringende medische hulpverlening. Je bent in het bezit van een rijbewijs C.

  Voorziene proeven Geneeskundig onderzoek en proeven lichamelijke geschiktheid (eliminerend). Selectieproef met een schriftelijk, mondeling en praktisch gedeelte.

  AanbodStatutaire betrekking, boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekeringen fietsvergoeding. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar.

  InteresseDe volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de aanwervingsprocedure, de functie-beschrijving en eventuele bijkomende inlichtingen zijn terug te vinden op de website van stadPoperinge (www.poperinge.be/vacatures). Als je nog vragen hebt, kan je telefonisch contactopnemen met de personeelsdienst tel.: 057/34 66 84.

  Kandidaturen: Wens je je kandidaat te stellen, stuur dan aangetekend je sollicitatiebrief, samenmet je cv en een kopie van de vereiste diplomas/attesten uiterlijk op 30 juni 2012 aan het Collegevan Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge. De postdatum geldt als bewijs.

  west-vlaanderenJobsin0

 • 2021

  www.dip.be

  Technical accountmanagerZuid-Oost-VlaanderenAls essentile schakel binnen het verkoopteam zorg je voor een optimale relatie met jouw klanten enwerk je mee aan het positieve imago van Buderus. Je staat open