Projectplan Versterking risico- en crisisbeheersing … · 2019. 3. 15. · 0.3 10/10/2014 A.E....

of 41 /41
Projectplan Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten (Voorheen Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) Versie: 0.29, 19 januari 2015

Embed Size (px)

Transcript of Projectplan Versterking risico- en crisisbeheersing … · 2019. 3. 15. · 0.3 10/10/2014 A.E....

 • Projectplan Versterking risico- en

  crisisbeheersing stralingsincidenten (Voorheen Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming)

  Versie: 0.29, 19 januari 2015

 • 2/41

  Instituut Fysieke Veiligheid

  Bestuurs- en directieondersteuning

  Postbus 7010

  6801 HA Arnhem

  Kemperbergerweg 783, Arnhem

  www.ifv.nl

  [email protected]

  026 355 24 00

  Versiehistorie

  Startdatum project 1 januari 2015

  Einddatum project 31 december 2016

  Huidige fase Initiatief/Definitie/Ontwerp/Voorbereiding/Realisatie

  Versienummer Datum Auteur Aard van de wijziging

  0.1 29/09/2014 M. van de Reep Eerste versie op basis van bijeenkomst werkgroep op 25/09/2014

  0.2 30/09/2014 M. van de Reep Wijzigingen André en Alexander doorgevoerd

  0.3 10/10/2014 A.E. Griffioen Delen ‘input projectplan ‘versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten v0.1’ plus commentaar ingevoegd

  0.4 14/10/2014 A.E. Griffioen Verdere uitwerking op basis ‘input projectplan’ en commentaar projectleiders

  0.5 24/10/2014 A.E. Griffioen Verwerking opmerking naar aanleiding werkgroep 17/10

  0.6 27/10/2014 A.E. Griffioen Verwerking opmerkingen projectleiders/secretarissen

  0.7 31/10/2014 A.E. Griffioen Schriftelijk commentaar werkgroep verwerkt.

  0.8 03/11/2014 A.E. Griffioen Versie voor ambtelijke stuurgroep

  0.9 19/01/2015 A.E. Griffioen Concretisering, toevoeging governance, incl. commentaar proj gr.

  Colofon

  Opdrachtgever: Veiligheidsberaad en ministerie Veiligheid en Justitie

  Contactpersonen: Marco van de Reep, André Griffioen

  Titel: Projectplan Versterking risico- en crisisbeheersing

  stralingsincidenten

  Datum: 19 januari 2015

  Status: concept

  Versie: 0.9

  Auteurs: Marco van de Reep, André Griffioen, Alexander Heijnen

  Projectleider: Gerrie Ruijs en Edwin Meekes

  Review:

  Eindverantwoordelijk: Geke Faber (vz. VB), Dick Schoof (NCTV)

 • 3/41

  Voorwoord

  Begin hier met het voorwoord

 • 4/41

 • 5/41

  Inhoud

  1 Inleiding en achtergrond 6

  1.1 Gezamenlijke agenda Veiligheidsberaad en Minister Veiligheid en Justitie 6

  1.2 Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s 6

  1.3 Toelichting op het thema 7

  1.4 Samenhang met andere thema’s van de strategische agenda 9

  1.5 Samenhang met gerelateerde activiteiten op het terrein van stralingsincidenten 10

  2 Doelstellingen en resultaatgebieden 12

  2.1 Doelstelling project Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten 12

  2.2 Scope 13

  2.3 Uitgangspunten 13

  2.4 Resultaatgebieden 14

  3 Aanpak en fasering 17

  3.1 Aanpak en ordening 17

  3.2 Tussenresultaten en deelprojecten 18

  3.2.1 Domeinafbakening. 18

  3.2.2 Netwerk en verantwoordelijkheden. 20

  3.2.3 Risico’s bewust in beeld 22

  3.2.4 Beleid en capaciteiten. 24

  3.2.5 Kwaliteit 31

  3.3 Relaties met andere projecten 32

  3.4 Randvoorwaarden & uitgangspunten 32

  4 Sturing en verantwoording 33

  4.1 Eisen aan de uitvoering 33

  4.2 Risico’s en tegenmaatregelen 33

  4.3 Monitoring en rapportage 34

  5 Organisatie en besluitvorming 35

  5.1 Projectorganisatie 35

  5.2 Besluitvorming 37

  6 Samenwerking 38

  6.1 Omgeving 38

  6.2 Communicatie 39

  7 Financiën 40

  7.1 Begroting 40

  7.2 Business case 40

  Bijlagen

 • 6/41

  1 Inleiding en achtergrond

  1.1 Gezamenlijke agenda Veiligheidsberaad en Minister Veiligheid en Justitie

  De minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad hebben een gezamenlijke

  agenda vastgesteld gericht op de doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s en het

  verstevigen van de samenwerking tussen regio’s en rijk ten aanzien van het stelsel van

  rampenbestrijding en crisisbeheersing. De doelstelling op het gebied van ‘Versterking risico

  en crisisbeheersing stralingsincidenten’ is één van de 3 gezamenlijke doelstellingen waaraan

  het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie hebben besloten nadere

  uitwerking te geven. De overige 2 doelstellingen betreffen de meerjarige ambities op de

  thema’s water en evacuatie en continuïteit Bij de realisatie van de doelstellingen is sprake

  van complementaire verantwoordelijkheden van het Rijk en de veiligheidsregio’s. Dit houdt in

  dat het Rijk, onder regie van Veiligheid en Justitie en in nauwe samenwerking met de

  verantwoordelijke vakdepartementen, aan de realisatie van de doelstellingen werkt en dat

  veiligheidsregio’s op hun beurt hun verantwoordelijkheid invullen. Deze gezamenlijke

  doelstellingen zijn onderdeel van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.

  1.2 Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s

  Het Veiligheidsberaad heeft op 16 mei 2014 de Strategische Agenda Versterking

  Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 vastgesteld. De ambitie van de Strategische Agenda

  Versterking Veiligheidsregio’s is bij te dragen aan versterking van de veiligheidsregio’s

  vanuit het perspectief van de netwerkorganisatie. De hoofddoelstelling is als volgt

  geformuleerd: Nederland veiliger door het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke

  ontwrichting. Voor de uitwerking van deze hoofddoelstelling zijn twee componenten nodig,

  namelijk het versterken van de risicobeheersing en het versterken van de crisisbeheersing.

  Dit zijn de strategische doelen, die richting geven aan de concrete inspanningen die

  geleverd moeten worden. Omdat deze doelstellingen een hoog abstractieniveau kennen,

  heeft het Veiligheidsberaad ervoor gekozen om via zes centrale thema’s te werken aan de

  versterking van de risicobeheersing en crisisbeheersing. De strategische agenda bevat

  prioriteiten die gezamenlijk met het ministerie van Veiligheid en Justitie worden opgepakt

  (gezamenlijke agenda) en prioriteiten die door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad

  zelf worden uitgewerkt en uitgevoerd. Zie hiervoor onderstaande tabel.

  Opdrachtgever Project

  Gezamenlijke agenda (VenJ en

  Veiligheidsberaad)

  1. Water en Evacuatie

  2. Continuïteit van de samenleving

  3. Versterking risico en crisisbeheersing

  stralingsincidenten

  Veiligheidsberaad en veiligheidsregio’s 4. Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

 • 7/41

  5. Versterking Bevolkingszorg

  6. Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en

  Defensie1

  Voor alle zes de thema’s geldt dat de toegevoegde waarde ervan tot uitdrukking worden

  gebracht op vier resultaatgebieden

  Samenwerking: het bevorderen van de samenwerking tussen en binnen

  veiligheidsregio’s en tussen veiligheidsregio’s en crisispartners, waaronder het Rijk.

  Kwaliteit en vergelijkbaarheid: het verbeteren van de kwaliteit en het bevorderen van

  een eenduidige kwaliteitsstandaard.

  Efficiency en effectiviteit: het zo doelmatig en doeltreffend mogelijk organiseren,

  opdat publieke middelen verantwoord besteed worden.

  Leren: het bevorderen van het lerend vermogen van veiligheidsregio’s en

  uitwisseling van kennis en informatie.

  In september zijn voor alle zes projecten de projectopdrachten vastgesteld door het DB

  Veiligheidsberaad. Voor de gezamenlijke doelstelling geldt dat zij ook door de minister van

  VenJ vastgesteld zijn, de laatste drie zijn vastgesteld in overleg met de minister van VenJ.

  Nu de projectopdrachten zijn vastgesteld, worden deze verder uitgewerkt in projectplannen.

  In januari 2015 start vervolgens de feitelijke uitvoering van de projecten.

  1.3 Toelichting op het thema

  Onder stralingsincidenten worden alle situaties verstaan waarin ongewenst straling en/of

  radioactief materiaal vrij komt of dreigt vrij te komen met een verhoogd risico voor mens en

  milieu. Stralingsincidenten hebben bijvoorbeeld betrekking op locaties of transportroutes

  waar uraniumerts, splijtstoffen en radioactieve stoffen worden gewonnen, gemaakt, gebruikt,

  opgeslagen of getransporteerd. Dit kan variëren van (dreigende) incidenten in nucleaire

  installaties tot ongelukken met radioactief materiaal. Een stralingsincident hoeft dus niet

  locatie-gebonden te zijn. In feite kan het overal voorkomen (bij bedrijven/ inrichtingen

  (bijvoorbeeld laboratoria of ziekenhuizen) of tijdens een transport)2.

  Onder andere naar aanleiding van incidenten in het buitenland zijn al veel initiatieven

  genomen op het terrein van stralingsincidenten, zowel in Nederland als in internationaal

  (IAEA/EU) verband. Voorbeelden zijn analyses (stresstesten) naar aanleiding van de

  kernramp in Fukushima, de harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij,

  kernongevallen in Nederland en onze buurlanden zoals op 2 juli 2014 naar de Tweede

  Kamer is gecommuniceerd, het in september 2014 vastgestelde Nationaal Crisisplan

  Stralingsincidenten (opvolger van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding) en de

  verschillende IAEA missies (IPPAS3 2012, OSART

  4 2014, IRRS

  5 2014). Ook de inrichting

  1 Onderdeel van het reeds lopende traject Versterking Civiel-Militaire Samenwerking

  (VCMS). 2 Bron: Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten, 18 september 2014

  3 IPPAS: International Physical Protection Advisory Service, missie van het internationaal

  atoomagentschap (IAEA), welke een review uitvoert t.a.v. het beveiligingsbeleid en regiem rond nucleaire installaties en andere nucleaire bronnen in een land..

 • 8/41

  van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het oprichten van

  het Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s (CKV) passen in dit rijtje.

  De afgelopen jaren hebben Rijk, veiligheidsregio’s en exploitanten/gebruikers6 al veel

  geïnvesteerd in de verbetering van de planvorming, het actualiseren van de nationale en

  regionale crisisplannen, het gezamenlijk oefenen en het beter op elkaar afstemmen van de

  informatievoorziening in zowel preparatie als respons fase.

  In het verlengde van alle inspanningen die zijn verricht en de bereikte resultaten vragen de

  volgende aandachtspunten de komende jaren nog om een gezamenlijke inspanning van

  Rijk, veiligheidsregio’s en exploitanten:

  De samenhang tussen en mate van betrokkenheid bij de lopende initiatieven op het

  stralingsdossier worden nog niet door alle betrokken partners in gelijke mate gevoeld.

  Hoewel er op alle fronten tussen betrokken partners wordt samengewerkt is er behoefte

  aan meer openheid en verbinding op inhoud en proces om fragmentatie van inspanning

  tegen te gaan. Hiermee zal ook de onderlinge informatie-uitwisseling verbeteren. Rijk,

  veiligheidsregio’s en exploitanten hebben een opgave toe te werken naar een ‘trusted

  community’, waar oog hebben voor (elkaars) belangen centraal staat en waar wordt

  gewerkt aan gezamenlijke en integrale oplossingen.’ De organisatie van het

  waterdomein vormt daarbij een mooi voorbeeld en inspiratie.

  Verantwoordelijkheden en belangen (en de vertaling hiervan in de praktijk) op het

  stralingsdossier zijn niet altijd in één oogopslag helder. Hoewel de wet- en regelgeving

  op dit werkveld juridisch voldoende houvast biedt, blijkt in de praktijk dat nog

  onvoldoende sprake is van een gedeeld uniform definitiekader en een bijbehorend

  transparante beschrijving en operationele vertaling van de taken- en

  verantwoordelijkheidsverdeling.

  Het is de vraag of alle veiligheidsregio’s goed zijn voorbereid op de responsfase bij een

  stralingsincident (voor A- en B-objecten7) en in het verlengde hiervan in hoeverre de

  samenwerking tussen alle bij (potentiële) stralingsincidenten betrokken partijen (publiek

  en privaat) in de praktijk adequaat zal blijken te zijn.

  Het thema straling is een politiek-bestuurlijk, maar ook maatschappelijk beladen

  onderwerp. Incidenten in binnen- en buitenland leiden al snel tot maatschappelijke

  onrust. Oorzaken hiervoor kunnen gevonden worden in het negatieve imago, de

  onwetendheid bij het grote publiek over het daadwerkelijke gevaar en risico en het

  (on)vermogen van de publieke en private professionals om gezamenlijk communicatief

  adequaat te reageren. De kennisbasis over stralingsincidenten is bij zowel Rijk als

  4 OSART: Operational Safety Review Team, missie van internationaal atoomagentschap

  (IAEA), welke een internationale review uitvoert naar operationele veiligheid bij een nucleaire installatie. 5 IRRS: Integrated Regulatory Review Service, missie van internationaal atoomagentschap

  (IAEA), welke een review uitvoert t.a.v. de werking van de regulerende autoriteit nucleaire veiligheid in een land. 6 Naast exploitanten van nucleaire inrichtingen is er sprake van een fors aantal partijen die

  stralingsbronnen gebruiken, b.v. tandartsen en ziekenhuizen. Deze groep ‘gebruikers’ wordt in de rest van dit projectplan ook bedoeld daar waar gesproken wordt over ‘exploitanten’. 7 In de Kernenergiewet (art 38, sub c en d) wordt onderscheid gemaakt in stralingsincidenten

  met betrekking op A- en B-objecten. De indeling heeft m.n. betrekking op de omvang van potentiele effecten, zie ook Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS).

 • 9/41

  regio’s en gemeenten in Nederland verdeeld over een relatief beperkte groep

  professionals en aan bewustwording en voorlichting bij publiek, bestuur en hulpverleners

  dient aandacht te worden gegeven. Zowel in de koude fase door middel van

  publieksvoorlichting en risicocommunicatie als gedurende de crisisfase door middel van

  crisiscommunicatie. Het bieden van adequate handelingsperspectieven en het beter

  gebruik maken van de veerkracht in de samenleving (zelfredzaamheid,

  burgerparticipatie) vormen daarbij belangrijke aandachtspunten.

  Er zijn al de nodige visies en initiatieven ten aanzien van de voorbereiding op

  stralingsincidenten. Het is echter van belang om samenhang aan te brengen tussen deze

  visies, één gezamenlijk definitie- en uitvoeringskader te hanteren en een structurele

  betrokkenheid van de relevante partijen tot stand te brengen. Routine wat betreft de respons

  op stralingsincidenten zal nooit ontstaan, in die zin dat er weinig of geen daadwerkelijke

  stralingsincidenten zijn. Tevens is slechts bij een relatief kleine groep veel specifieke kennis

  over deze materie aanwezig. Een intensievere samenwerking tussen de beperkte groep

  betrokken partijen bij de voorbereiding op stralingsincidenten is, vanuit maatschappelijk

  oogpunt en efficiencyoverwegingen van groot belang om de bestaande kennis te bundelen

  en te ontsluiten.

  Alleen met elkaar zijn Rijk, veiligheidsregio’s en exploitanten in staat te werken aan tastbare

  resultaten om aan deze geformuleerde aandachtspunten het hoofd te bieden. Dit vraagt om

  een structurele lange termijn investering en een wil om met elkaar het verschil te maken op

  dit uitdagende dossier.

  Dit project is er vooral op gericht de beoogde doelstellingen te realiseren door de al lopende

  initiatieven of bestaande voornemens in samenhang te brengen, alsmede om hiaten te

  signaleren en aan te vullen. De betrokken partijen vanuit het Rijk, de veiligheidsregio’s en de

  exploitanten dienen met elkaar te bepalen hoe de komende jaren de aandacht, energie en

  samenwerking op een structurele manier tot stand gebracht wordt, bij de voorbereiding op

  stralingsincidenten.

  1.4 Samenhang met andere thema’s van de strategische agenda

  In het kader van de voorbereiding op stralingsincidenten zijn er verschillende (lopende)

  initiatieven die direct gerelateerd kunnen worden aan de verschillende andere thema’s van

  de strategische agenda. Inzet is om dwarsverbanden zoveel mogelijk te benutten.

  In het kader van de strategische agenda van het Veiligheidsberaad c.q. de drie gezamenlijke

  doelstellingen Rijk-regio’s gaat het hierbij om:

  Waterveiligheid en evacuatie: De vormgeving en implementatie van o.m. evacuatie

  strategieën is zowel t.a.v. het overstromingsdossier als het dossier stralingsbescherming

  integraal onderdeel van de strategie om Nederland te wapenen tegen mogelijke dreigingen

  op deze terreinen. Bekeken wordt hoe de handelwijze bij de evacuatie naar aanleiding van

  een nucleair incident en die bij waterveiligheid zoveel mogelijk uniform kan worden

  aangepakt. Wel moet worden bedacht dat een evacuatie in het kader van een

  stralingsincident niet in alle facetten vergelijkbaar is met een hoogwater evacuatie.

 • 10/41

  Naast evacuatie zal waar mogelijk ook rond zaken als communicatie, opleiden, trainen en

  oefenen en actualisatie van de regionale risicoprofielen e.d. bekeken worden hoe zoveel

  mogelijk in samenhang met het project waterveiligheid en evacuatie kan worden

  gerealiseerd.

  Continuïteit en veerkracht van de samenleving: De impact op de samenleving van een

  ernstig stralingsincident of van de uitval van vitale producten en diensten is deels in potentie

  van een zelfde orde (een deel van de sector is ook aangemerkt als vitale infrastructuur).

  Initiatieven rond beide onderwerpen dienen dan ook in samenhang bekeken te worden.

  Hierbij geldt dat de intensieve en structurele samenwerking tussen Rijk, veiligheidsregio’s en

  de sector op het nucleaire dossier mogelijk als voorbeeld zou kunnen fungeren voor nadere

  uitwerking in andere sectoren.

  Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en Defensie (VCMS): Defensie levert met haar

  capaciteiten (kennis, ervaring, middelen) een belangrijke aanvulling op de civiele kennis en

  hulpverleningspotentieel dat ingezet kan worden bij een stralingsincident. Op het snijvlak

  civiel militair is het interessant te onderzoeken op welke terreinen Defensie nog meer

  ondersteuning kan leveren bij de voorbereiding op en uitvoering van de bronbestrijding, de

  effectbestrijding en de organisatie van de nafase bij een stralingsincident.

  De samenhang met reeds lopende initiatieven zal scherp in de gaten gehouden worden.

  Hierbij gaat het onder meer om ondersteuning vanuit Defensie bij de effectbestrijding (inzet

  RN eenheid) en mogelijkheden om binnen Nederland uniform op te leiden, te trainen en te

  oefenen (NTC Vught).

  Versterking risicobeheersing: Risicogerichtheid is de hoofddoelstelling van versterking van

  risicobeheersing in de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Met Risicogerichtheid

  wordt bedoeld dat niet alle risico’s zijn uit te sluiten en dat het ook niet alleen aan de

  veiligheidsregio is om daar invloed op uit te oefenen. Risicogerichtheid moet helpen in het

  leggen van de focus op de beïnvloedbare risico’s. Bij de nadere uitvoering van het project

  ‘versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten’ wordt waar mogelijk de relatie

  gezocht met de inzet t.a.v. risicogerichtheid.

  1.5 Samenhang met gerelateerde activiteiten op het terrein van stralingsincidenten

  Specifiek op het dossier stralingsincidenten zijn de volgende ontwikkelingen c.q. trajecten

  van cruciaal belang.

  1. De implementatie van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS), wat in de

  praktijk bestaat uit het uitwerken van verschillende onderwerpen uit het NCS in verschillende

  deelplannen en waar nodig de doorvertaling hiervan in regionale en bedrijfsplannen.

  Daarnaast zullen een aantal fundamentele vraagstukken zoals vastgelegd in het

  implementatieplan bij het NCS nader worden uitgediept. Hierbij gaat het onder meer om het

  vraagstuk rondom transparante verdeling van taken en verantwoordelijkheden8.

  8 Zie het implementatieplan bij het recent in de stuurgroep NV vastgestelde Nationaal

  Crisisplan Stralingsincidenten

 • 11/41

  2. De implementatie van maatregelen volgende uit de harmonisatie van de voorbereiding op,

  en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden zoals op 2 juli 2014

  richting de Tweede Kamer gecommuniceerd. Concreet gaat het hierbij om de landelijke

  invoering van het op dit moment in ontwikkeling zijnde beleid (strategie) t.a.v. de uitbreiding

  van de bestaande zonering jodiumprofylaxe en de uitbreiding van de zonering voor schuilen

  en evacueren tijdens ongevallen met een A-object.

  3. De implementatie van de zogenaamde Basic Safety Standards zoals eind 2013 door de

  EU vastgesteld9. Hierbij zijn in relatie tot dit project met name van belang de onderwerpen:

  versterking van de voorbereiding (inclusief communicatie) op incidenten met B-objecten

  (incidenten met hoog actieve stralingsbronnen) en versterking van de aanpak van de

  (risico)communicatie rond stralingsincidenten. De Basic Safety Standards dienen uiterlijk

  begin 2018 geïmplementeerd te zijn.

  4. De vorming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) welke

  per 1 januari 2015 van start is gegaan en volgens planning op 1 januari 2016 formeel als

  Zelfstandig Bestuursorgaan gelieerd aan de minister van Infrastructuur en Milieu zal

  functioneren. In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en

  stralingsbescherming op politiek niveau ook over van de minister van Economische Zaken

  naar de minister van Infrastructuur een Milieu. De ANVS heeft in de praktijk de primaire

  verantwoordelijkheid op rijksniveau waar het gaat om nucleaire veiligheid en

  stralingsbescherming en speelt vanuit die verantwoordelijkheid een cruciale rol waar het

  gaat om de voorbereiding en respons op stralingsincidenten. Directe betrokkenheid van de

  ANVS en gedegen aansluiting op andere voorgenomen activiteiten van de ANVS is in het

  kader van dit project dan ook cruciaal.

  In het licht van hetgeen hier boven beschreven geldt dat bij de nadere uitwerking van het

  project ‘versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten’ de samenhang tussen de

  genoemde trajecten in het oog wordt gehouden. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op het

  gezamenlijk uitvoeren dan wel direct benutten van concrete activiteiten en resultaten van

  deze aanpalende trajecten. In het vervolg van het document wordt waar nodig deze relatie

  steeds weer benoemd.

  9 COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM, 5 December 2013

 • 12/41

  2 Doelstellingen en resultaatgebieden

  2.1 Doelstelling project Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

  De hoofddoelstelling van het project is de voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten met

  in potentie schadelijke gevolgen voor mens, dier en omgeving verder te optimaliseren, zodat

  bij een stralingsincident bestuurlijk en operationeel in alarmerings-, respons en nafase

  adequaat wordt opgetreden door de overheid, de exploitanten en het publiek. En waarbij

  lessen voor de toekomst geleerd worden.

  NormaalfaseBusiness as ususal

  Preparatie

  ResponsfaseBestrijding van het stralingsincident

  NafaseAfschaling, herstel en evaluatie

  NormaalfaseBusiness as ususal

  Preparatie

  Alarmerings-fase

  Melding, verificatie en activering crisis-

  organisatie

  Bron: Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten 2014

  Om de voorbereiding goed te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat alle betrokken

  partijen, inclusief burgers, weten wat er van hen verwacht wordt. Bestuurders, hulpverleners

  exploitanten en burgers moeten weten wat te doen in het geval van een (dreigend)

  stralingsincident. Het is ook van belang dat alle betrokken partners weten wat de ander wel

  en niet doet, dus hoe het systeem van de stralingsincident bestrijding is ingericht10

  . Een

  transparante taken- en verantwoordelijkheidsverdeling die operationeel getoetst is in de

  praktijk, is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Dat heeft betrekking op

  overheidsorganen (Rijk (inclusief Defensie en kennisinstituten), veiligheidsregio’s, politie,

  gemeenten), maar ook op alle als A- of B-object geclassificeerde organisaties en bedrijven.

  Ten aanzien van de burger geldt dat de informatievoorziening en verwachtingen helder zijn.

  Hierbij gaat het zowel om dat wat de burger van de overheid en bedrijfsleven aan hulp mag

  verwachten en hoe zij hierover geïnformeerd wordt. Maar ook dat duidelijk is wat van de

  burger verwacht mag worden c.q. wordt. Bijvoorbeeld in relatie tot te nemen maatregelen als

  de inname van jodiumpillen.

  Partijen hebben ieder eigen taken en verantwoordelijkheden, waarbij afstemming, informatie-

  uitwisseling, samenwerking, eenduidige publieksvoorlichting en risico- en crisiscommunicatie

  noodzakelijk zijn.

  10

  Hier zijn het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en NPK – Responsplan leidend.

 • 13/41

  Vanwege de mogelijk grensoverschrijdende effecten van (dreigende) stralingsincidenten

  dient goed voeling te worden gehouden worden met ontwikkelingen in de buurlanden en

  Europese regelgeving. Die internationale oriëntatie kan overigens ook het verlenen van

  onderlinge bijstand betekenen. Hierbij dienen bestaande structuren zo goed mogelijk te

  worden benut.

  2.2 Scope

  Het project is gericht op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hieraan

  gerelateerde risicobeheersing. Het project is niet gericht op de veiligheid en beveiliging van

  nucleaire installaties, andere stralingsbronnen en het nemen van preventieve maatregelen

  op bronniveau .

  Primair wordt uitgegaan van de voorbereiding op de bestrijding van effecten (inclusief de

  nazorg). Over het algemeen zal een stralingsincident niet met opzet worden veroorzaakt,

  maar ook moedwil is een denkbaar scenario. Er is hier sprake van een grensvlak tussen

  beveiliging en veiligheid. Bij de bestrijding van een moedwillig incident zal de inzet van

  hulpdiensten net als bij een niet-moedwillig incident evengoed noodzakelijk zijn. Omdat dit

  een bijzonder soort incidenten betreft, wordt deze als één van de scenario’s in het project

  meegenomen.

  Uit gesprekken met de stakeholders is gebleken dat vrijwel alle partijen van mening zijn dat

  er extra aandacht moet worden besteed aan de thema’s transparante

  verantwoordelijkheidsverdeling, nazorg, B – objecten en risico- en crisiscommunicatie en

  publieksvoorlichting. Verder is het overbruggen van de afstand tussen beleid en praktijk een

  belangrijk aandachtspunt van vrijwel alle partijen.

  On-site bronbestrijding gerelateerd aan rampen en crisisbeheersing is een primaire

  verantwoordelijkheid van de exploitanten; deze valt buiten de scope van dit traject. Wel

  wordt zoals eerder genoemd de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s voor de off

  site effectbestrijding meegenomen binnen de scope. De aansluiting tussen die twee valt

  vanzelfsprekend ook binnen de scope van het project (Bijvoorbeeld de ondersteuning van

  de bronbestrijding vanuit de veiligheidsregio’s op verzoek van de exploitanten.).

  Tot slot zal het projectresultaat meer moeten zijn dan alleen het oplossen van knelpunten,

  zoals die bij de probleemstelling zijn benoemd. Er zal een overzicht worden gegeven van

  lopende initiatieven en reeds gerealiseerde zaken rond het thema risico- en crisisbeheersing

  stralingsincidenten.

  2.3 Uitgangspunten

  Bij de opzet en de uitvoering van het project wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  Gegeven de ontwikkelingen rond de recente vorming van de ANVS dient een

  algemeen voorbehoud m.b.t. de inzet van de ANVS te worden gemaakt. De bij de

  vorming van de ANVS betrokken partijen onderkennen nut en noodzaak, maar een

  voorbehoud moet worden gemaakt t.a.v. van de deadlines van de haar

  regarderende resultaten.

 • 14/41

  Voor de realisatie van de doelstellingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

  c.q. aangesloten bij lopende en voorzienbare activiteiten. De belangrijkste

  ontwikkelen hierbij zijn:

  - De implementatie van het nieuwe Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten.

  - Het verwerken van de uitkomsten van de IAEA-IRRS missie van november 2014

  - Implementatie van het Harmonisatiebesluit van het kabinet inzake uitgifte van

  jodiumprofylaxe en de zonering voor evacuatie en schuilen.

  In het project wordt zo goed mogelijk recht gedaan aan de verantwoordelijkheden en

  belangen van alle betrokken partijen.

  Er wordt zo helder mogelijk onderscheid gemaakt tussen activiteiten waar

  individuele partijen voor verantwoordelijk zijn en die waar sprake is van een

  gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  De partijen betrachten zoveel mogelijk transparantie naar elkaar. Informatie wordt

  met elkaar gedeeld, behoudens in die gevallen waar het delen van informatie niet

  mogelijk is vanwege vertrouwelijkheid of belangen van één of meer partijen op een

  onaanvaardbare wijze worden geschaad.

  De realisatie van de doelstellingen is zoveel mogelijk het resultaat van gezamenlijke

  activiteiten en het in samenhang brengen van activiteiten van individuele partijen.

  De betrokken partijen maken zo goed mogelijk concrete afspraken over de aandacht

  en capaciteit die in 2015 en 2016 aan specifieke onderwerpen en activiteiten worden

  besteed. Dit om te voorkomen dat activiteiten onderling met elkaar gaan

  concurreren.

  Onderwerpen en activiteiten die niet in het projectplan worden vastgelegd, worden

  ook niet in het kader van dit project opgepakt. Gaande het project beoordeelt de

  projectleiding periodiek of bijstelling van het project moet plaatsvinden, bijvoorbeeld

  op basis van recente ontwikkelingen. Inzet is dat de betrokken partijen, waar het

  gaat om activiteiten op het terrein van de eerdere beschreven scope, hun focus de

  komende jaren zoveel mogelijk leggen op de onderwerpen waar dit project zich op

  richt.

  Beschikbare kennisstructuren worden optimaal benut en zoveel mogelijk met elkaar

  verbonden. Te denken valt aan: ANVS (Rijk), CKV (veiligheidsregio’s) en Vereniging

  Nucleair Nederland (NNL; belangen vereniging vergunninghouders i.k.v. de

  Kernenergie wet).

  2.4 Resultaatgebieden

  In de projectopdracht zijn vier resultaatgebieden benoemd. Te weten:

  1. Een gedeeld inzicht in de geldende taken en verantwoordelijkheden bij de

  voorbereiding op stralingsincidenten. Dit heeft betrekking op overheden, sector en

  burgers.

  2. Een proces van gezamenlijke bewustwording bij overheden, bedrijfsleven en

  burgers t.a.v. de betekenis en werking van deze taken en verantwoordelijkheden in

  de praktijk, inclusief de achterliggende belangen en onderlinge afhankelijkheden.

  3. Helderheid over het handelingsperspectief in de incidentfase en nafase11

  , voor

  zowel de overheid, het bedrijfsleven als de burger.

  11

  De exacte aanpak e.d. is op dit moment niet duidelijk en zal naar verwachting tot na 2016 lopen. De ANVS neemt het voortouw om e.e.a. beleidsmatig uit te gaan werken. Voor nu

 • 15/41

  4. Een visie op proces en inhoud van publieksvoorlichting en risico- en

  crisiscommunicatie, inclusief een praktische vertaling in instrumenten.

  Ad1. Het gaat hier primair om taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken

  overheidsorganen en vergunninghouders op grond van de relevante wet- en regelgeving en

  vergunningen bij de voorbereiding op stralingsincidenten. Deze kunnen in Verdragen en in

  Nederlandse of Europese wet- en onderliggende regelgeving zijn verankerd, maar ook

  voortkomen uit beleidsprogramma’s en afspraken waar overheden elkaar op hebben

  vastgelegd. Een voorbeeld is het beleid zoals geformuleerd in de recent aan de TK

  aangeboden brief aangaande de harmonisatie van de voorbereiding op kernongevallen12

  .

  Een ander voorbeeld is de nadere uitwerking en implementatie van het Nationaal Crisisplan

  Stralingsincidenten.

  Ad.2. Er is uitgaande van een gedeeld overzicht van taken en verantwoordelijkheden een

  proces van bewustwording nodig bij alle betrokkenen. Bewustwording dat zij daadwerkelijk

  een verantwoordelijkheid hebben in de voorbereiding op stralingsincidenten, waar deze

  verantwoordelijkheid dan concreet uit bestaat en hoe zich dit vertaalt in de praktijk. De

  voorbereiding op stralingsincidenten wordt soms teveel beschouwd als een exclusieve

  verantwoordelijkheid van het Rijk. De beelden die de betrokkenen hebben van de betekenis

  van hun eigen verantwoordelijkheid in de praktijk, stemmen niet altijd overheen met wat hun

  daadwerkelijke verantwoordelijkheden behoren te zijn. Dit heeft zijn weerslag op de

  samenwerking. Het gaat overigens niet alleen om incidenten met nucleaire installaties (A-

  objecten), maar ook om zogenaamde B-objecten (dit zijn bijvoorbeeld radiologische bronnen

  aanwezig in ziekenhuizen, maar ook radioactief transport).

  Het functioneren van het netwerk aan betrokken partijen binnen het kader van de

  beschreven taken en verantwoordelijkheden wordt in belangrijke mate bepaald door een

  gedeeld beeld t.a.v. de communicatie en informatievoorziening die nodig is om activiteiten

  en verwachtingen van de overheid, het bedrijfsleven en de burger goed op elkaar af te

  stemmen zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend (primair voor Duitsland en

  België). Het gaat om activiteiten in zowel de koude als warme fase.

  Bij het bewust worden en invullen van de eigen verantwoordelijkheid hoort ook aandacht

  voor professionaliteit. Dit is een continue proces waarbij de samenwerkende partijen hun

  professionaliteit (in kennis en handelen) op het terrein van risicobeheersing en rampen en

  crisisbeheersing rond stralingsincidenten continue verbeteren13

  .

  Ad 3. Naast een overzicht van verantwoordelijkheden en de bewustwording van de eigen

  taak en betrokkenheid, is het nodig dat er ‘reflexen’ ontstaan in het vereiste handelen bij

  stralingsincidenten. Vergeleken met de voorgaande twee projectresultaten is dit meer

  ‘operationeel’ georiënteerd; hoe wordt er werkelijk in de praktijk gehandeld. Bij het

  wordt de nadere uitwerking dan ook buiten dit projectplan gehouden. Indien mogelijk c.q. nodig wordt in de loop van de tijd bepaald of de ontwikkelingen iets voor het project betekenen. 12

  TK 2013-2014, 32645, nr. 60 13

  De komst van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming dient op Rijksniveau onder meer verbetering aan te brengen in het organiseren van kennis over diverse departementen. Het ANVS clustert per 1 januari 2015 de kennis en capaciteiten van onder meer het RIVM, ILT, KFD en het ministerie van EZ op dit terrein. Binnen de veiligheidsregio’s is het kenniscluster rondom dit domein georganiseerd in het Centrum Kernongevallen Veiligheidsregio’s.

 • 16/41

  handelingsperspectief horen dan ook een actuele planvorming op alle overheidsniveaus,

  voldoende capaciteiten c.q. middelen om daadwerkelijk in te zetten, een integrale visie op

  kennismanagement én eenduidig multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. De

  grensoverschrijdende afstemming en samenwerking verdienen daarbij aandacht.

  Ad.4. Onderwerpen als nucleaire veiligheid en stralingsincidenten liggen maatschappelijk

  zeer gevoelig. Naast principiële bezwaren kan er in sommige gevallen sprake zijn van een

  negatief imago of een overreactie in het licht van het werkelijke (potentiële) risico c.q.

  potentiële effect, wat kan komen door een gebrek aan kennis of een risicoperceptie die is

  ingegeven door onder meer de media en politiek of gebrekkige en eenzijdige voorlichting.

  Los van onnodige angst en onrust kan een effectieve respons onder meer afhangen van een

  realistische en effectieve reactie van het publiek en het bedrijfsleven. Om tot een realistische

  risicoperceptie te komen is naast een gedeeld inzicht in het bestaande risicoprofiel een

  toegesneden, duidelijke communicatiestrategie nodig, als basis voor publieksvoorlichting

  over risico’s (en baten) die zijn verbonden aan stralingsbronnen. Hierbij wordt ingezet op een

  integrale en samenhangende uitvoeringsstrategie waarin alle partijen een rol spelen en

  wordt aangesloten bij de risicoperceptie van de burger..

  Het gaat er bij deze publieksvoorlichting en risico- en crisiscommunicatie niet om dat

  iedereen ‘deskundige’ behoeft te worden, maar dat het publiek, bestuur en hulpverleners wel

  geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van de toepassing van radioactiviteit en de

  potentiële risico’s. En dat deze risico’s waar mogelijk ook in een breder risicoperspectief

  worden geplaatst (vanuit all hazard benadering). De communicatieboodschap moet het

  publiek, bestuur en hulpverleners ook een beeld geven van wat zij van de overheid

  redelijkerwijze aan hulp mogen verwachten en waar de overheid actief de zelfredzaamheid

  van burgers stimuleert en faciliteert om de veerkracht in de samenleving te versterken.

 • 17/41

  3 Aanpak en fasering

  3.1 Aanpak en ordening

  Zoals gezegd zijn in het verlengde van de doelstelling van het project vier resultaatgebieden

  benoemd (zie 2.4).

  Het streven is deze resultaten zoveel mogelijk te realiseren door samenhang te brengen in

  lopende en voorgenomen processen en activiteiten op landelijk en regionaal niveau. Waar

  mogelijk worden deze onder de noemer van dit project uitgewerkt, dan wel worden de

  resultaten uit dit traject meegenomen in de uitvoering van deze andere lopende (of

  voorgenomen) trajecten en vice versa.

  Op landelijk niveau moet hierbij onder meer gedacht worden aan de reeds eerder

  genoemde:

  1. Implementatie van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten, vanuit de ANVS

  2. Implementatie van maatregelen volgende uit de harmonisatie van concrete maatregelen

  bij kernongevallenbestrijding zoals op 2 juli 2014 richting de TK gecommuniceerd, vanuit

  het ministerie van VWS (jodiumprofylaxe) en de ANVS c.q. Veiligheidsregio’s (evacuatie

  en schuilen).

  3. Implementatie van de zogenaamde Basic Safety Standards zoals eind 2013 door de EU

  vastgesteld14

  vanuit de ANVS

  4. De verdere ‘vorming’ van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  (ANVS) welke per 1 januari 2015 als projectdirectie bij het ministerie van Infrastructuur

  en Milieu is gestart en per 1 januari 2016 als ZBO moet gaan functioneren.

  Voor elk van de veiligheidsregio’s geldt dat het onderwerp stralingsincidenten bewust

  meegenomen moet worden bij de actualisatie van het regionaal risicoprofiel en

  risicobeoordeling. Wat in de praktijk betekent dat relevante scenario’s rondom A- en B-

  objecten (inclusief radioactief transport) voor zover relevant worden meegenomen en dat

  hierbij afstemming plaats vindt met de buurregio’s. En dat vervolgens de uitkomsten hiervan

  een plek kunnen krijgen in de daadwerkelijke planvorming (regionaal beleidsplan, crisisplan

  enz.) op regionaal niveau.

  Overigens geldt dat ook aan Rijkszijde een herbeoordeling van de gehanteerde

  incidentscenario’s aan de orde is. Dit o.m. in het kader van de implementatie van het

  Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en de herijking van de scenario’s zoals gehanteerd

  in het kader van de Nationale Risicobeoordeling.

  14

  COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM, 5 December 2013

 • 18/41

  Ordeningsprincipe

  Voor de nadere uitwerking van het projectplan is gekozen voor een ordeningsprincipe waarin

  vijf kernvragen centraal staan. Aan de hand van deze kernvragen worden activiteiten

  beschreven die in gezamenlijkheid bijdrage aan de realisatie van concrete resultaten op de

  vier resultaatgebieden.

  De kernvragen zijn:

  1. Wat is precies de domeinafbakening? Dit houdt in dat uitgaande van eenduidig

  taalgebruik de afbakening tussen wat wel binnen het domein van stralingsincidenten valt en

  wat niet voor alle betrokkenen helder is. En dat ten behoeven van het eenduidig taalgebruik

  er een eenduidig te hanteren begrippen- en definitiekader ontwikkeld is (mede o.b.v. de

  internationale standaarden vanuit het IAEA).

  2. Is het netwerk op orde? Dit houdt enerzijds in dat taken en verantwoordelijkheden voor

  alle betrokkenen (ook van elkaar) duidelijk zijn en anderzijds dat het netwerk inzichtelijk en

  ontsloten is.

  3. Zijn de risico’s bewust in beeld? Dit houdt in dat de risico’s die spelen rond het vraagstuk

  stralingsbescherming voor alle partijen duidelijk zijn, inclusief de consequenties hiervan in te

  nemen verantwoordelijkheid Het gaat echter ook om het bewust accepteren van bepaalde

  risico’s, de zogenaamde de risicoacceptatie.

  4. Is de voorbereiding voor het nemen van maatregelen op orde? Dit houdt in dat bij alle

  betrokken partijen bekend is welke maatregelen genomen moeten (kunnen) worden, dat

  men hier op voorbereid is middels planvorming en de aanwezigheid van benodigde middelen

  en capaciteit en dat e.e.a. adequaat kan worden ingezet.

  5. Wordt er continue geleerd en kan bijgestuurd worden? Dit houdt in dat er sprake is van

  enerzijds een (deels gezamenlijk) structureel meerjarig OTO15

  en evaluatie en

  kennisprogramma (o.a. koppeling tussen kennisplatforms) en dat er anderzijds sprake is van

  een gedegen toezicht regiem middels inspecties e.d.

  Hierna volgt een nadere uitwerking in concrete activiteiten in relatie tot de vijf kernvragen,

  welke binnen dit project zullen worden ondernomen. Waar nodig zal ook de relatie

  beschreven worden met aanpalende trajecten die de komende jaren worden ondernomen.

  3.2 Tussenresultaten en deelprojecten

  3.2.1 Domeinafbakening.

  De bestaande wet en regelgeving biedt het kader waarin de basis kan worden gevonden van

  het domein stralingsincidenten. Om optimaal samen te kunnen werken als betrokken partijen

  binnen dit domein is het cruciaal dat deze ‘brondocumenten’ voor iedereen ontsloten zijn en

  dat ‘dezelfde taal gesproken wordt’. Er is een duidelijke behoefte om een eenduidig

  begrippen- en definitiekader te hanteren. Dit zal dan ook in aanloop naar de uitvoering van

  dit project worden gerealiseerd. De basis hiervoor ligt in de door het IAEA en EU

  gehanteerde begrippenkader.

  15

  OTO: opleiden, trainen en oefenen

 • 19/41

  Voor de afbakening van het project is het van belang dat er een gezamenlijk inhoudelijk

  vertrekpunt wordt gecreëerd. Uitgaande van de in 2.5 gehanteerde scope wordt de volgende

  domein beschrijving gebruikt:

  Het project richt zich op de voorbereiding op én daadwerkelijke versterking van de uitvoering

  van de risicobeheersing en crisisbeheersing rond stralingsincidenten.

  Buiten het domein valt het voorkomen van zogenaamde moedwillige incidenten. Echter, het

  snijvlak tussen safety en security (beveiliging) wordt wel meegenomen, daar waar het gaat

  om de incidentbestrijding volgende een moedwillige verstoring.

  Tevens wordt in het project de verantwoordelijkheid van de exploitant voor de bedrijfsvoering

  (inclusief nucleaire veiligheidsaspecten) van zijn faciliteit buiten beschouwing gelaten. Wel

  wordt aandacht besteed aan het snijvlak tussen de activiteiten van de exploitant bij een

  stralingsincident en die van de veiligheidsregio’s. Hierbij kan het ook gaan om de

  ondersteuning van de exploitanten door Veiligheidsregio’s bij de bronbestrijding.

  Ter ondersteuning van alle betrokken partijen binnen dit domein zullen een tweetal zaken

  begin 2015 worden gerealiseerd:

  Nr. Activiteit16

  Beschrijving

  tussenresultaat

  Planning Actiehouder

  1 Samenstellen van een

  eenduidig gedeeld

  basisoverzicht van

  relevante

  brondocumenten (op

  het domein

  ‘crisisbeheersing

  stralingsincidenten’)

  1. Relevante regelgeving

  is in kaart gebracht.

  2. Relevante

  brondocumenten zijn

  beschikbaar gemaakt.

  1ste kwartaal

  2015

  ANVS (NCS

  werkgroep doet

  aanzet, CKV/IFV vult

  aan)

  2 Opstellen van

  gedragen lijst met

  definities en

  begrippen17

  .

  1. Lijst met eenduidige

  definities en begrippen

  opgesteld (op basis

  brondocumenten)

  2. Voorstel t.a.v.

  mogelijke ontbrekende

  definities of begrippen

  opgesteld

  1ste kwartaal

  2015

  Projectsecr./ANVS

  16

  Gezien de inzet van de ANVS t.a.v. kennismanagement e.d. zijn de ANVS en het RIVM cruciale partijen in dit proces. 17

  De basis hiervoor wordt gevonden in de door het IAEA gehanteerde begrippenkader

 • 20/41

  3.2.2 Netwerk en verantwoordelijkheden.

  De voorbereiding op en daadwerkelijke aanpak van stralingsincidenten vraagt betrokkenheid

  en samenwerking van verschillende partijen. Om hierbij in gezamenlijkheid effectief op te

  kunnen treden is het van groot belang dat deze partijen over voldoende kennis van elkaars

  belangen en verantwoordelijkheden beschikken. De daadwerkelijke invulling van de

  individuele taken van elk van deze partijen vraagt ook om een gedeeld inzicht in hoe e.e.a.

  zich tot elkaar verhoudt. Een ander cruciaal aspect voor een optimaal functionerend netwerk

  zijn eenduidige afspraken over de onderlinge informatie-uitwisseling (beleidsmatig en

  operationeel) zowel tijdens als in de voorbereiding op mogelijke incidenten.

  De ervaringen in andere landen zoals Finland geven aan dat het verhelderen van het

  netwerk plus bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling om een forse tijdsinvestering

  vraagt van betrokken partners. De oprichting van de ANVS zal leiden tot een bundeling van

  partijen op rijksniveau. Deze organisatie kan een belangrijk rol spelen bij het verder

  ontwikkelen en organiseren van het netwerk. Ook op regionaal en sector niveau is sprake

  van een bundeling van kennis en realisatie van een platformfunctie, middels het Centrum

  Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s en de Vereniging Nucleair Nederland.

  Concreet dient binnen het project:

  Inzicht te worden verschaft in de betrokken partijen en hun belangen;

  Overzicht per partij te worden gegeven van taken en verantwoordelijkheden en wat

  de operationele doorvertaling hiervan in de praktijk betekent;

  Werkafspraken te worden gemaakt tussen de betrokken partners over de onderlinge

  informatie-uitwisseling (beleidsmatig en operationeel). Zowel ter voorbereiding op,

  als tijdens, daadwerkelijke incidenten. Hierbij zijn eenduidige contacten binnen het te

  creëren netwerk cruciaal.

  In de nadere uitwerking wordt een aantal fundamentele vraagstukken die in het kader van de

  ontwikkeling van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten is benoemd meegenomen18

  .

  De resultaten van het deelproject Netwerk en verantwoordelijkheden zijn dan ook directe

  input voor de nadere implementatie van het NCS zoals die vanaf 2015 gaat lopen.

  Nb. Gezien de primaire verantwoordelijkheid van de ANVS om een effectief functionerend

  stelsel te realiseren rond het voorkomen en bestrijden van stralingsincidenten zal bij de

  nadere uitwerking en uitvoering van onderstaande acties de ANVS een belangrijke rol

  moeten spelen.

  Nr. Activiteit Beschrijving

  tussenresultaat

  Planning Actiehouder

  1 Uitvoeren van een

  krachtenveldanalyse met

  een beschrijving van

  formele posities, belangen

  en beïnvloedingsprofiel19

  .

  Beschrijving van het

  krachtenveld o.m. t.a.v.

  formele posities, belangen

  en beïnvloedingsprofiel.

  Derde

  kwartaal

  2015

  Projectsecr.

  18

  Zie implementatieplan NCS ......2014. 19

  Bij de exacte vormgeving zal zoveel mogelijk aangesloten c.q. gebruik gemaakt worden van bestaande informatie c.q. activiteiten. (B.v. RIVM activiteiten als: ,’mindmap chemische incidenten’ en kennismanagement in het kader van de ANVS vorming)

 • 21/41

  2 Aan de hand van

  opgestelde scenario’s

  discussie over taken en

  verantwoordelijkheden

  (ook in internationaal

  perspectief). Hierbij zijn

  naar verwachting

  meerder bijeenkomsten

  nodig..

  Nadere duiding van taken

  en verantwoordelijkheid

  van partijen. Inclusief

  operationele doorvertaling

  aan de hand van

  scenario’s.

  Overzicht van overlap en

  grijze en witte vlekken.

  1ste helft

  2015

  Projectsecr./ANVS

  3 Op basis uitkomsten

  verantwoordelijkheden

  sessies: realisatie

  voorstel aanpak

  overlap en grijze en

  witte vlekken.

  Advies aan ANVS/VB hoe

  overlap en grijze en witte

  vlekken aan te pakken

  Derde

  kwartaal

  2015

  Projectsecr./ANVS

  4 Realisatie

  werkafspraken tussen

  betrokken

  ketenpartners over de

  onderlinge informatie-

  uitwisseling. Zowel

  beleidsmatig en

  operationeel ter

  voorbereiding op als

  tijdens daadwerkelijke

  incidenten. Hierbij is

  het benoemen van

  eenduidige

  contactpunten in het

  netwerk cruciaal om

  aan vertrouwen te

  werken.

  Gedragen set afspraken

  over informatie-uitwisseling,

  mede gebaseerd op

  overzicht belangen en

  verantwoordelijkheden

  2de helft

  2015

  Direct betrokken

  partijen

  5 Samenstellen

  document waarin het

  netwerk wordt

  geschetst beschreven

  aan de hand van

  bestaande belangen,

  taken en

  verantwoordelijkheden

  en de manier van

  samenwerken middels

  o.m. informatie-

  uitwisseling

  Boekje met beschrijving

  van het netwerk (vorm van

  bestuurlijke netwerkkaart

  stralingsincidenten)

  2de helft

  2015

  Projectsecr.

  6 Akkoord ophalen van

  betrokken partijen over de

  inhoud van het boekje

  inclusief voorstel hoe

  bewustzijn met dat boekje

  te vergroten.

  Akkoord op boekje en

  implementatie voorstel.

  2de helft

  2015

  Projectsecr.

 • 22/41

  3.2.3 Risico’s bewust in beeld

  Naast een helder inzicht in de eigen belangen, taken en verantwoordelijkheden start een

  gedegen voorbereiding op mogelijke incidenten c.q. crisis met het hebben van een goed

  inzicht in de mogelijke risicobronnen en de consequenties van deze risico’s gezien de taken

  en verantwoordelijkheden. De realisatie van dit inzicht vergt gezien de samenhang van

  e.e.a. per definitie om een gezamenlijke inspanning vanuit zowel Rijk, veiligheidsregio’s als

  ook de exploitanten. Hierbij geldt dat gedurende dit proces van bewustwording ook aandacht

  dient te zijn voor een realistische omgang met mogelijke risico’s door expliciet aandacht te

  besteden aan de acceptatie van risico’s en keuzes t.a.v. de risico’s waarop de aandacht zich

  moet richten. Gedegen risicobeheersing vraagt in deze dus niet alleen goede voorbereiding

  in planvorming e.d. maar ook voor bewuste aandacht voor zaken als de vergunningverlening

  bij alle betrokken partijen20

  .

  Van belang is dat de risico’s rondom A-objecten in Nederland en de grensregio’s in België

  en Duitsland goed in beeld zijn bij rijk, sector en de direct betrokken bronregio en

  effectregio’s . Het recente harmonisatiebesluit van de minister van Economische Zaken21

  leidt er toe dat directe maatregelen voor A-objecten (uitgifte jodiumtabletten, evacuatie en

  schuilen) voor meer effectregio’s gaan gelden.

  Het risico van een stralingsincident bij B-objecten en de noodzakelijke voorbereiding hierop

  dient de komende jaren nadere aandacht te krijgen bij Rijk, regio’s en exploitanten.

  Weliswaar is er een wettelijke verantwoordelijkheid (Kernenergiewet) om voorbereidingen te

  treffen, in de praktijk blijkt deze voorbereiding lang niet overal optimaal geregeld. Het belang

  om hier met alle partijen de komende jaren aandacht aan te besteden wordt ook

  onderstreept door de IAEA naar aanleiding van de IRRS-missie die afgelopen november

  2014 is gehouden. De IAEA heeft in haar eerste bevindingen (rapportage volgt komende

  maanden) juist aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

  Belangrijke factor is dat de mogelijke ‘fysieke’ effecten naar verhouding beperkt kunnen zijn,

  maar met name de mogelijk te ontstane maatschappelijke onrust naar verwachting leidt tot

  een communicatieve uitdaging.

  Het risico en de potentiële consequenties van transporten met stralingsbronnen is voor veel

  partijen onvoldoende duidelijk. Hierbij dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden

  tussen de categorie 1 nucleaire transporten en de transporten met overige stralingsbronnen

  naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria.

  Naast boven beschreven risico’s wordt het snijvlak tussen wat als safety en security ‘wereld’

  kan worden getypeerd door veel partijen als een belangrijk aandachtspunt en potentieel

  risico genoemd. Op dit moment is niet geheel duidelijk wat precies het vraagstuk is dat dient

  te worden opgepakt t.a.v. dit snijvlak. Het creëren van dit inzicht wordt dan ook

  meegenomen in dit project.

  20

  Nb. Overwogen kan worden om beleidsmatig de rol van de veiligheidsregio in relatie tot de vergunningverlening in het kader van de Kernenergiewet nader te bekijken. 21

  TK 2013-2014, 32645, nr. 60

 • 23/41

  Bovenstaande leidt er toe dat om de voorbereiding op stralingsincidenten de komende jaren

  te optimaliseren de mogelijke risico’s dienen te worden meegenomen in onder meer de

  regionale planstructuur te starten met het regionale risicoprofiel. Maar dat daarnaast ook

  bewuste omgang met risico’s c.q. risicoacceptatie nadere aandacht behoeft. Voor de

  komende jaren wordt dan ook ingezet op:

  Nr. Activiteit Beschrijving

  tussenresultaat

  Planning Actiehouder

  1 Aandacht vragen voor

  risico’s

  stralingsincidenten (A

  (ook

  grensoverschrijdend), B

  en transport) bij

  bestuurders en

  management

  veiligheidsregio’s22

  .

  Nb. Hierbij wordt waar

  nuttig en noodzakelijk

  een koppeling gelegd

  worden naar de

  activiteiten uit het traject

  ‘risicogerichtheid’

  (onderdeel strategische

  agenda)

  Verhoogd bewustzijn t.a.v.

  aanwezige risico’s en te

  nemen

  verantwoordelijkheden.

  1ste helft

  2015

  Projectsecr.

  2 Risico’s van

  stralingsincidenten

  meenemen bij herijking

  regionale risicoprofielen

  Risico’s

  stralingsincidenten

  expliciet opgenomen in

  regionale risicoprofielen

  Heden-

  2de helft

  2015

  VR’s

  3 Specifieke risico’s van

  B-objecten per regio

  nader in kaart brengen.

  Specificatie van exacte

  risico’s B-objecten per

  regio t.b.v. nadere

  planvorming

  2de

  helft

  2015

  VR’s

  4 Afstemming regionale

  risicoprofielen tussen

  bron- en effectregio’s én

  indien nodig

  grensoverschrijdend

  Benoemde risico’s

  opgenomen in het

  regionale risicoprofiel en

  risicobeoordeling per

  veiligheidsregio

  2de helft

  2015

  VR’s

  5 Beoordeling nationaal

  incidentscenario in

  Nationale

  risicobeoordeling op

  Herijkt nationaal

  ‘maatscenario’ en

  beoordeling in het kader

  van de Nationale

  pm ANVS/VenJ

  22

  De inzet hierbij is dit (punt 1 t/m 3) samen met de inspanning op dit terrein in het projecten ‘water en evacuatie’ en continuïteit aan te pakken.

 • 24/41

  actualiteit en

  bruikbaarheid23

  .

  Risicobeoordeling

  6. Aandacht vragen voor

  risico’s

  stralingsincidenten bij B-

  objecten bij betreffende

  exploitanten, focus op

  noodzaak e.e.a. af te

  stemmen met VR’s

  Bewustzijn bij betreffende

  exploitanten dat t.a.v. dit

  risico nadere contacten

  met VR’s dienen te

  bestaan.( planvorming en

  gezamenlijk oefenen)

  2de helft

  2015

  NNL

  7 Risico’s rond transporten

  nader in kaart brengen24

  .

  Aandacht voor risico’s

  rondom transporten

  vertalen naar regionale

  rampbestrijdingsplannen

  Overzicht van expliciet op

  te pakken punten t.b.v.

  nadere uitwerking c.q.

  advies aan betrokken

  bestuurders. Hier ligt

  tevens een belangrijke

  verband met het thema

  MOTO25

  2de

  helft

  2015

  Projectsecr./VR’s/ANVS

  8 Problematiek t.a.v. het

  snijvlak safety/security

  nader in kaart brengen26

  .

  Overzicht van expliciet op

  te pakken punten t.b.v.

  nadere uitwerking c.q.

  advies aan betrokken

  bestuurders

  2de

  helft

  2015

  Projectsecr.

  3.2.4 Beleid en capaciteiten.

  De vraag of er ook daadwerkelijk adequaat kan worden opgetreden is opgesplitst in een

  aantal hoofdpunten, te weten:

  Planvorming: De plannen aan de hand waarvan adequaat door de betrokken partijen

  kan worden opgetreden.

  Capaciteiten: De mensen, kunde en middelen voorhanden om daadwerkelijk adequaat in

  te kunnen grijpen.

  MOTO: Betrokken mensen zijn opgeleid, getraind en geoefend om daadwerkelijk

  (gezamenlijk) professioneel te kunnen optreden. En dit wordt continue onderhouden.

  Specifieke maatregelen: Een aantal concrete maatregelen die de komende tijd moet

  worden ingevoerd.

  Communicatie: De strategie en concrete boodschap en middelen om de maatschappij te

  informeren, concreet over de risico’s te communiceren en in geval van een incident

  effectief in gezamenlijkheid te communiceren over dat incident c.q. die crisis.

  23

  Hierbij is de inzet aan te sluiten op de ontwikkelingen rond het gehanteerde maatscenario, zoals dat naar verwachting wordt opgepakt in het kader van de implementatie rond het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en de algemene ontwikkelingen rond de herijking van de scenario’s in het kader van de Nationale Risicobeoordeling. 24

  Deze actie kan deels gebruik maken c.q. meelopen met de scenario aanpak t.b.v. de verantwoordelijkheidsverdeling paragraaf 3.2.2.. 25

  MOTO: multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (i.c. gezamenlijk vanuit verschillende disciplines/organisaties opleiden, trainen en oefenen) 26

  Deze actie kan deels gebruik maken c.q. meelopen met de scenario aanpak t.b.v. de verantwoordelijkheidsverdeling paragraaf 3.2.2.

 • 25/41

  In de navolgende pagina’s wordt per hoofdpunt ingegaan op de concreet te ondernemen

  acties in de komende jaren.

  Planvorming

  Wanneer de risico’s bewust in beeld zijn bij de betreffende partijen is de volgende stap het

  hebben van plannen om daadwerkelijk (samen) adequaat op te kunnen treden in geval van

  (potentiële) stralingsincidenten.

  Op nationaal niveau is recent het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS)

  vastgesteld, dit is de opvolger van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding dat

  sinds 1989 het kader bood voor crisisbeheersing rond stralingsincidenten. De implementatie

  van dit plan dient de komende jaren middels realisatie van deelplannen verder door de

  ANVS in samenwerking met alle relevante partners te worden uitgewerkt27

  . Binnen de

  regio’s dient de aandacht voor stralingsincidenten geborgd te zijn in hun

  planvormingscyclus, waarbij het NCS en de te realiseren deelplannen, maar ook het reeds

  gerealiseerde model rampbestrijdingsplan nucleaire installaties, belangrijke kaders (zullen)

  bieden. Gezien het recente harmonisatiebesluit vanuit de minister van Economische Zaken

  rondom directe maatregelen voor kernongevallenbestrijding (distributie van jodiumpillen,

  evacuatie en schuilen) en de noodzaak om meer aandacht te besteden aan B-objecten

  onder meer in het kader van de implementatie van de Basic Safety Standaards, dient hier

  door veel regio’s nog een slag te worden gemaakt. Voor A-objecten en specifiek voor

  Urenco en COVRA geldt dat er wettelijke verplichtingen zijn tot voorbereiding op

  stralingsincidenten en het afstemming hierover te zoeken met de veiligheidsregio’s

  (ondersteuning bij bronbestrijding en snijvlak on-site/off-site). Voor de forse categorie aan B-

  objecten geldt dat geen sprake is van specifieke afspraken.

  De planvorming t.a.v. de nafase van stralingsincidenten is binnen het Rijk en regio’s niet (of

  zeer beperkt) vorm- en inhoud gegeven. Wel is op Rijksniveau sprake van meer generieke

  plannen t.a.v. de nafase. De komende jaren zal vanuit het Rijk (de ANVS) in het kader van

  de implementatie van de Basic Safety Standards worden ingezet op het realiseren van een

  beleidsmatig kader op dit vlak28

  . Op termijn zal de doorvertaling naar consequenties op

  regionaal niveau een cruciale stap zijn om een en ander daadwerkelijk geïmplementeerd te

  krijgen.

  Nr. Activiteit Beschrijving

  tussenresultaat

  Planning Actiehouder

  1 Operationele voorbereiding

  op B-scenario’s nader

  uitwerken en in

  noodzakelijke plannen

  opnemen.

  Voorbereiding op B-

  scenario’s per

  veiligheidsregio geregeld

  Start medio

  2015 t/m

  eerste helft

  2016

  VR’s

  2 NCS en deelplannen door Geactualiseerde Onderdeel ANVS/VR’s

  27

  De samenhang tussen deze verdere uitwerking van de implementatie van het NCS en het project ‘versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten’ vraagt de komende jaren continue aandacht. 28

  De exacte aanpak e.d. is op dit moment niet duidelijk en zal naar verwachting tot na 2016

  lopen. Voor nu wordt de nadere uitwerking dan ook buiten dit projectplan gehouden.

 • 26/41

  vertalen naar regionale

  crisisplannen en

  onderliggende operationele

  plannen. Dit binnen de

  context van de actualisatie

  van regionale

  crisisplannen op basis van

  geactualiseerd risicoprofiel

  en risicobeoordeling

  crisisplannen per

  veiligheidsregio

  regionale

  beleidscyclus

  2015/2016

  3 Afstemming crisis- en

  incidentbestrijdingsplannen

  exploitanten en VR’s actief

  oppakken. (focus op B-

  objecten)

  Samenhangende plannen

  rijk, regio’s, sector

  Tweede helft

  2016

  VR’s/NNL

  Capaciteiten (kennis, kunde en middelen)

  Het al dan niet adequaat (gezamenlijk) kunnen optreden door betrokken partijen wordt als er

  heldere plannen zijn in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid van voldoende

  mensen met kennis om adequaat op te kunnen treden. En of deze mensen beschikken over

  de competenties en middelen om hun taken rondom een stralingsincident uit te voeren. Op

  dit moment is onvoldoende duidelijk of deze kennis, kunde en middelen in voldoende mate

  aanwezig zijn en of er beter tussen de betrokken ketenpartners kan worden samengewerkt.

  Gezien het specifieke karakter van het stralingsdossier kan niet worden verwacht dat alle

  partijen specialist worden, dan wel beschikken over alle benodigde capaciteiten.

  Specialisering en uitwisseling van kennis, kunde en middelen is dan ook cruciaal om tot een

  optimale en slimme inzet van schaarse capaciteiten (in mensen en middelen) te kunnen

  komen. De realisatie van de ANVS is een goede eerste stap om hier in ieder geval op

  rijksniveau invulling aan te geven.

  Nr. Activiteit Beschrijving tussenresultaat Planning Actiehouder

  1 Opstellen

  Capaciteitenanalyse

  (koppeling nationaal

  en regionale analyses)

  Overzicht van beschikbare

  capaciteiten (mensen,

  middelen) op basis scenario’s

  en plannen, inclusief hiaten en

  mogelijke slimme

  samenwerkingsconstructies

  (VCMS).

  Start

  2015

  afronding

  eerste

  helft 2016

  VenJ/ANVS/VR’s

  2 Opstellen advies t.a.v.

  noodzakelijke

  ‘investeringen’ om

  voldoende niveau te

  realiseren29

  Advies welke kennis, kunde en

  middelen noodzakelijk is en

  hoe deze het meest effectief en

  kostenefficiënt kunnen worden

  georganiseerd.

  Tweede

  helft 2016

  ANVS/VR’s/NNL

  29

  Hierbij wordt de uitkomst van de EU Off-site stresstest meegenomen die adviseert om capaciteiten ook in internationaal verband (oa via RANET) te bekijken.

 • 27/41

  Dit advies dient door

  de kolommen te

  worden uitgewerkt in

  een Multi

  competentieoverzicht

  waarbij helder is wat

  de benodigde

  basiscompetenties zijn

  waarover iedere in te

  zetten hulpverlener

  dient te beschikken en

  wat de specialistische

  competenties zijn die

  hulpverleners nodig

  hebben die in

  specialistisch in te

  zetten teams werken.

  Competentieoverzicht inzet

  stralingsincidenten

  3 Implementatie advies Benodigde capaciteiten - in

  mensen en middelen

  gekoppeld aan

  verantwoordelijkheden en

  risico’s - zijn beschikbaar om

  adequaat te zijn voorbereid op

  taakuitvoering in het kader van

  de crisisvoorbereiding.

  2016-

  2018

  ANVS/VR’s/NNL

  OTO/MOTO

  De effectiviteit van het uiteindelijke optreden tijdens of vooruitlopende op een (potentieel)

  stralingsincident wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de betrokken

  mensen afdoende zijn opgeleid, getraind zijn en uiteindelijk ook beoefend zijn om als

  individu, maar juist ook gezamenlijk te kunnen werken.

  Het oefenen met A- en B-objecten, zowel door rijk, exploitanten, ketenpartners als GGD,

  ziekenhuizen, Nationale Politie, Defensie en veiligheidsregio’s (met en zonder elkaar)

  onderscheid zich door een grote mate van diversiteit in aandacht. Uit evaluaties van

  oefeningen blijkt overall dat betrokkenen op alle niveaus (individueel en teams) niet altijd

  voldoende zijn opgeleid en getraind om adequaat te kunnen worden ingezet bij incident met

  een A-of B-object (inclusief nucleaire transporten). Er is geen sprake van een eenduidig

  landelijk opleidings- en trainingscurriculum dat richting geeft aan de te maken benodigde

  kwaliteitsslag om adequaat te kunnen worden ingezet bij een stralingsincident. Daarbij wordt

  niet optimaal gebruik gemaakt van alle bestaande opleidings- en trainingsfaciliteiten bij de

  betrokken partijen. Tevens zijn de meerjarige oefencycli tussen de betrokken partijen nog

  niet optimaal gekoppeld en afgestemd.

  Nr. Activiteit Beschrijving tussenresultaat Planning Actiehouder

  1 Realisatie van een

  eenduidig meerjarig

  opleidings- en

  trainingscurriculum met

  betrokkenheid van rijk,

  Meerjarig opleidings en

  trainingscurriculum

  (OTO en MOTO))

  Gezamenlijke

  opleidingen en

  Start 2015

  afronding

  2016

  (doorloop

  na 2016)

  ANVS/VR’s/NNL

 • 28/41

  regio’s en sector.

  Onderdeel hiervan is

  gelijksoortige trainingen

  over organisaties heen te

  organiseren en optimale

  inzet van beschikbare

  faciliteiten bij alle partijen

  (rijk, regio’s, defensie,

  nationale politie, sector

  en overige ketenpartners)

  trainingen (OTO en

  MOTO)

  Gezamenlijk gebruik

  beschikbare faciliteiten

  en

  opleidingsmogelijkhede

  n (ook internationaal,

  IAEA)

  Eindresultaat:

  Medewerkers zijn per kolom

  (OTO) en crisisteams vanuit

  MOTO zijn vakbekwaam,

  goed getraind en geoefend

  conform de vastgestelde

  competenties

  2 Bestaande overleg (in het

  kader van het beheer van

  het NCS) tussen Rijk-

  regio’s en exploitanten

  versterken tot een

  ‘platform’ waar structureel

  afstemming wordt

  gezocht t.a.v.

  oefenactiviteiten tussen

  betrokken partijen (rijk,

  regio’s, sector,

  ketenpartners,

  grensoverschrijdend met

  als doel te komen tot een

  meerjarige MOTO-cyclus.

  MOTO kalender (ook

  grensoverschrijdend)

  Landelijke en regionale

  oefeningen worden

  langs afgesproken

  lijnen geëvalueerd en

  door betrokken vertaald

  in concrete op te

  pakken leer- en

  verbeterpunten

  resultaten van

  landelijke en regionale

  oefeningen worden

  landelijk gedeeld

  Concrete oefening

  voorbereiden?

  Start 2015

  t.b.v.

  MOTO

  kalender

  2016 e.v.

  Doorlopend

  proces.

  ANVS/VR’s/NNL

  Specifieke maatregelen

  Recent is door de minister van Economische Zaken besloten om verschillende maatregelen

  t.b.v. kernongevallenbestrijding meer in lijn te brengen (harmoniseren) met de aanpak in

  België en Duitsland. Het gaat hierbij om de distributiezones voor jodiumprofylaxe(pillen) en

  de zones waar binnen de maatregelen schuilen en evacueren dienen te worden voorbereid.

  Het gaat hierbij om directe maatregelen rond z.g. A-objecten in Nederland en net over de

  grens in België en Duitsland. Deze maatregelen waren reeds van kracht voor een beperkt

  aantal veiligheidsregio’s.

  De recente beleidswijziging leidt er toe dat de directe maatregelen nu voor een groter deel

  van Nederland gaan gelden. De implementatie hiervan dient de komende jaren uitgevoerd te

  worden. Voor jodiumtabletten geldt dat hierbij wordt toe gewerkt naar een landelijke strategie

  gericht op een uniforme landelijke aanpak van logistieke distributie en daaraan gekoppelde

  communicatiestrategie, waar de minister van VWS naar verwachting eind 2014 een besluit

  over zal nemen. De daadwerkelijke implementatie wordt in de periode daarna door VWS in

  samenspraak met de ANVS en de veiligheidsregio’s uitgevoerd. Voor de op te zetten

  landelijke eenduidige communicatiestrategie rondom de uitgifte van de jodiumtabletten werkt

 • 29/41

  het ministerie van VWS nadrukkelijk samen met de andere betrokken departementen en de

  veiligheidsregio’s inclusief vertegenwoordigers van de GGD.

  De implementatie van de wijziging van de omvang van de voorbereidingszones “ schuilen en

  evacueren” dient door de veiligheidsregio’s in hun planvorming te worden meegenomen,

  waarbij het de ANVS is die hier vanuit het rijk de primaire verantwoordelijkheid bij draagt om

  vanuit het Rijk ondersteuning te bieden o.m. t.a.v. de geldende verantwoordelijkheden.

  Cruciaal aandachtspunt hierbij is dat bij de implementatie voor iedere betrokken

  bestuurslaag duidelijk is wie onder welke omstandigheden verantwoordelijk is voor het

  besluit om tot schuilen of evacueren over te gaan.

  Een laatste aspect dat de komende jaren nadere aandacht behoeft (o.m. ingegeven door de

  ervaringen naar aanleiding van de ramp in Fukushima) is de aanpak van zogenaamde

  ‘indirecte gevolgen’ c.q. indirecte maatregelen. Hierbij dient te worden gedacht aan zaken

  als de impact op de voedselketen (landbouw producten) en drinkwater, maar ook de import

  van producten uit ‘besmette’ gebieden. De ANVS speelt hierbij een leidende rol om na te

  denken over geschikte maatregelen.

  Nr. Activiteit Beschrijving tussenresultaat Planning Actiehouder

  1 Realisatie van

  ‘gedragen’

  implementatieplan op

  basis van vastgestelde

  distributiestrategie

  Jodiumprofylaxe

  - Implementatieplan 1ste helft

  2015

  VWS

  2 Opstellen van

  communicatiestrategie

  rond jodiumprofylaxe30

  .

  - Communicatiestrategie,

  inclusief boodschap,

  middelen en afspraken (wie,

  wat, hoe )

  1ste helft

  2015

  VWS/ANVS/VR’s

  3 Implementatie

  distributiestrategie

  - Geïmplementeerde

  distributiestrategie

  Afronding

  1ste helft

  2016

  VWS/VR’s

  4 Opstellen van

  modelplan31

  schuilen en

  evacueren

  stralingsincidenten,

  hierbij kan ervaring

  VRZL als basis dienen

  (pilot)

  Nb. Specifieke aandacht

  - Modelplan schuilen en

  evacueren

  1ste helft

  201532

  ANVS/VR’s

  30

  Koppeling met totale communicatiestrategie stralingsincidenten (of nog breder nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) én koppeling met communicatiestrategie rondom schuilen en evacueren. 31

  Relatie moet gelegd worden met inzet in kader het project ‘water en evacuatie’, hierbij wordt o.m. ook gekeken naar verkeersmanagement t.b.v. effectieve evacuatie. 32

  Planning deels afhankelijk van koppeling aan project ‘water en evacuatie’.

 • 30/41

  voor wie onder welke

  omstandigheden het

  besluit tot evacueren en

  schuilen neemt!

  5 Opstellen van

  communicatiestrategie

  rond schuilen en

  evacueren 33

  Nb. Idealiter is dit

  geïntegreerd met punt

  2.

  - Communicatiestrategie

  schuilen en evacueren.

  1ste helft

  2015

  ANVS/VR’s

  6 Implementatie van

  schuil en

  evacuatiestrategie in

  regionale plannen

  (inclusief de

  communicatiestrategie)

  Geïmplementeerde schuil en

  evacuatiestrategie

  1ste helft

  2016

  VR’s

  7 Impactanalyse indirecte

  maatregelen

  Deze impactanalyse richt

  zich vanuit het scenario

  denken op bijvoorbeeld de

  impact op de voedselketen

  (landbouw producten en

  gevolgen voor dieren) en

  drinkwater, maar ook de

  import van producten uit

  ‘besmette’ gebieden, maar

  ook de continuïteit van de

  nutsvoorzieningen,.

  2016 e.v. ANVS

  Communicatie (voorlichting, risico- en crisiscommunicatie)

  Het sluitstuk (en het begin) van het daadwerkelijk adequaat kunnen omgaan met mogelijke

  stralingsincidenten is een eenduidige en breed gedragen (landelijke) communicatiestrategie

  die integraal aandacht besteedt aan alle relevante aspecten en partijen betrokken bij het

  vraagstuk. Op dit moment ontbreekt tussen de betrokken partners op dit dossier een

  eenduidige aanpak en sluitende afspraken t.a.v. communicatie. Op deelaspecten is er

  sprake van vaak generieke plannen (crisiscommunicatieplan) of afspraken, maar veelal

  wordt er ad-hoc gehandeld.

  Er is behoefte vanuit rijk, regio’s en exploitanten aan een integrale landelijke communicatie

  aanpak, waar binnen duidelijke afspraken zijn gemaakt wie, wat, wanneer, hoe

  communiceert en hoe elkaar te vinden en informatie af te stemmen. Dit landelijk kader biedt

  33

  Koppeling aan totale communicatiestrategie stralingsincidenten (of nog breder nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) én koppeling met communicatiestrategie rondom uitgifte jodiumtabletten.

 • 31/41

  dan de basis om regionaal tot specifieke maatwerkoplossingen te komen. Dit zowel ten

  behoeve van de publieksvoorlichting als ten aanzien van de risico en crisiscommunicatie. In

  het kader van de invoering van de BSS is dit ook een belangrijk aandachtspunt. Ook hier

  speelt de ANVS vanuit rijksniveau sinds1 januari 2015 een belangrijke rol om tot afstemming

  te komen tussen rijk, exploitanten en regio’s.

  Nr. Activiteit Beschrijving tussenresultaat Planning Actiehouder

  1 Inventarisatie van

  onderwerpen welke in

  integrale

  communicatiestrategie

  terug dienen te komen

  en welke partijen hierbij

  betrokken dienen te

  worden.

  Groslijst elementen t.b.v. een

  integrale communicatiestrategie

  Begin

  2015

  ANVS

  2 Opstellen gedragen

  integrale landelijk

  geldende communicatie

  strategie

  Een actuele en eenduidige

  communicatiestrategie,

  afgestemd tussen betrokken

  partijen is uitgewerkt, en wordt

  volgens afspraak getraind en

  beoefend. Dit landelijke kader legt

  daarbij de basis voor vertaling in

  maatwerkoplossingen voor de

  regio’s.

  Eind 2015 ANVS

  3.2.5 Kwaliteit

  In het samenspel tussen rijk, regio’s en exploitanten bestaat behoefte aan een verder

  gestructureerd integraal proces van leren en verbeteren ten aanzien van de beheersing van

  stralingsincidenten. Het leren en verbeteren is nu nog wel eens incident gestuurd en niet

  altijd gericht op de structurele verbetering van het totale systeem . Nauwere samenwerking

  tussen de verschillende kennisdragers (ANVS, CKV, NNL) en een gestructureerde inzet van

  het toezichtinstrumentarium (samenwerkende inspecties, IAEA/EPREV, enz..) kan hier

  verbetering in brengen.

  Nr. Activiteit Beschrijving tussenresultaat Planning Actiehouder

  1 Meerjarig programma

  opstellen voor structurele

  kennisontwikkeling o.m.

  gekoppeld aan MOTO

  strategie34

  .

  -De basis is eind 2015 gelegd

  door de vorming van het

  ANVS, waarbij de regio’s via

  het CKV en de exploitanten via

  Vereniging Nucleair Nederland

  2015 ANVS/CKV/NNL

  34

  De huidige ontwikkelingen ingegeven door de ontwikkeling van de ANVS op het gebied van kennismanagement lijken hierbij een goed startpunt. De kennisbasis die het IAEA op internationaal niveau biedt vormt daarbij een goede aanvulling.

 • 32/41

  zijn aangesloten in een virtueel

  kenniscentrum

  2 Lange termijn toetsings-

  en toezichtkader

  incidentbestrijding

  opstellen35

  Structureel ‘toezichtkader’

  vanuit samenwerkende

  inspecties, inclusief plek voor

  internationaal instrumentarium

  (b.v. EPREV)

  2016 ANVS/VenJ

  3.3 Relaties met andere projecten

  Zoals eerder genoemd is de inzet voor dit project om zoveel mogelijk gebruik te maken van

  c.q. samenhang te realiseren met bestaande en voorgenomen trajecten. Een aantal cruciale

  trajecten is reeds eerder genoemd. Bij de verdere invulling van het project de komende

  maanden zal actief gezocht worden naar koppelingen aan andere activiteiten. Hierbij gaat

  het onder meer om (niet uitputtend):

  Lopende implementatie van actiepunten naar aanleiding van de EU stresstest (m.n. op

  het terrein van off-site incidentbestrijding)

  Herziening Radiologisch handboek

  Strategieontwikkeling Nationaal meetnet Radioactiviteit

  Kennismanagement ANVS

  3.4 Randvoorwaarden & uitgangspunten

  Voorwaarde voor het slagen van het project, is commitment op landelijk niveau voor de op te

  leveren producten. Deze dienen daarom bestuurlijk vastgesteld te worden, waartoe de

  reguliere cyclus van consultatie en besluitvorming doorlopen wordt. Dit is noodzakelijk voor

  draagvlak en om ‘eigenaarschap’ bij alle partijen te realiseren.

  Voorwaarde is ook dat alle partijen elkaar kennen en verstaan. Daarom is het een absolute

  eerste stap om de uitleg van de domeinafbakening voor alle betrokken partijen helder te

  laten zijn. Een geaccordeerde/ gedragen lijst van definities en begrippen dient hiervoor met

  elkaar vast gesteld te worden.

  Vigerende wet- en regelgeving en vergunningen met exploitanten zijn leidend in het project,

  waar het gaat om taken en verantwoordelijkheden vast te stellen.

  35

  Nb. In het kader van de gezamenlijke doelstellingen is met de inspectie VenJ afgesproken dat lopende de uitvoering van de gezamenlijke doelstelling de inspectie terughoudend zal zijn t.a.v. de inzet van haar instrumentarium op de thema’s van de gezamenlijke doelstellingen.

 • 33/41

  4 Sturing en verantwoording

  4.1 Eisen aan de uitvoering

  De concretisering van de beoogde resultaten en activiteiten vindt vanaf de start van het

  project plaats. Gezien de doorlooptijd van het project zal dit gedurende het traject continue

  bijstelling en aanscherping vragen. Bij deze nadere uitwerking zal per onderdeel expliciet

  bepaald worden welke partijen betrokken dienen te worden inclusief de benodigde

  capaciteit. Deze aanscherping kan plaats vinden wanneer duidelijk is welke kennis,

  vaardigheden en ervaring in welke omvang nodig is om een specifiek onderdeel te

  realiseren.

  Bij de uitvoering van de verschillende projectonderdelen wordt er van uitgegaan dat elke

  partij vanuit z’n eigen verantwoordelijkheid bijdraagt (capaciteit en budget) en dat van geen

  van de partijen iets anders gevraagd wordt dan datgene wat wet- en regelgeving van hen

  vraagt. Helder is dat er de komende 2 jaar door alle betrokken partners Rijk-regio en

  exploitanten een inhaalslag dient te worden gemaakt om tot een beleidsmatig-, maar vooral

  operationele vertaling te komen van geldende wettelijke verantwoordelijkheden rondom het

  voorkomen en beheersen van stralingsincidenten.

  4.2 Risico’s en tegenmaatregelen

  Maak een risicoanalyse en benoem beheersmaatregelen o.b.v. onderstaande tabel:

  Risico Kans Effect Tegenmaatregel

  Onvoldoende deelname c.q. betrokkenheid van betrokken partijen

  36

  Reëel - Realiseerbaarheid beoogde resultaten (binnen planning) lastig. - Draagvlak voor resultaten onvoldoende

  - Investeren in bestuurlijk draagvlak (rijk, regio, sector) in opstart fase (o.m. ‘roadshow’ VR’s)

  Moeizame realisatie van bestuurlijk commitment en operationeel commitment op alle niveaus

  Reëel - Onvoldoende medewerking c.q. draagvlak voor resultaten

  Investeren in bestuurlijk en operationeel draagvlak (rijk, regio, sector) in opstart fase (o.m. ‘roadshow’ VR’s)

  Onvoldoende ‘geoormerkte’ ’ruimte in reguliere

  Reëel - Vertraging t.a.v. de realisatie - Uitstel van de realisatie

  - Heldere planning en budgettering aan de ‘voorkant’ - Bijstel momenten

  36

  Bijzonder aandachtspunt hierbij is de vorming van de ANVS per 1 januari 2015. Als primaire beleidsverantwoordelijke op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is een actieve betrokkenheid vanuit de ANVS de komende jaren cruciaal.

 • 34/41

  begroting van betrokken partijen om ambities in beoogde periode te realiseren.

  - Bijstellen c.q. lagere ambitie

  in de tijd

  4.3 Monitoring en rapportage

  Tijdens de feitelijke uitvoering van het project vindt periodieke monitoring en verantwoording

  over de voortgang van het project plaats aan de bestuurlijk portefeuillehouder en de

  ambtelijke stuurgroep. Dit gebeurt via een vaste voortgangsrapportage, die onder andere

  ingaat op de aspecten: tijd, geld, kwaliteit, activiteiten en risico’s. De

  verantwoordingsgegevens worden aangeleverd door de projectleiders, op daartoe

  overeengekomen momenten.

 • 35/41

  5 Organisatie en besluitvorming

  5.1 Projectorganisatie

  Opdrachtgever

  Het opdrachtgeverschap voor het project Versterking risico- en crisisbeheersing

  stralingsincidenten (als ook voor de projecten water en evacuatie en continuïteit van de

  samenleving) ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad

  gezamenlijk. Als portefeuillehouder vanuit het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad voor het

  project Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten treedt mevrouw G. Faber

  (tevens vz. Veiligheidsberaad) op. Vanuit het ministerie van VenJ treedt de Nationaal

  Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dhr. D. Schoof op als gemandateerd

  opdrachtgever voor alle drie de projecten.

  Om de noodzakelijke samenhang tussen de projecten, zowel qua inhoud als qua tijd, te

  bewaken is een ambtelijke stuurgroep ingericht ten behoeve van de drie gezamenlijke

  doelstellingen. Deze stuurgroep kent een gedeeld voorzitterschap Veiligheidsberaad/VenJ

  en bestaat uit de secretaris van het Veiligheidsberaad (Leo Zaal), de directeur

  Weerbaarheidsverhoging van het ministerie van VenJ (Paul Gelton) en de voorzitter van de

  Raad van Regionaal Directeuren (Nico van Mourik). De stuurgroep wordt aangevuld met de

  betreffende projectleiders vanuit de VR’s en het ministerie.

  Minster VenJ en Algemeen Bestuur VB

  (opdrachtgever)

  Vz

  Dagelijks bestuur VB (Portefeuillehouder)

  Ambtelijke Stuurgroep

  Project Stralingsincidenten

  (Projectleider)

  Projectteam

  Werkrgroep Verantwoordelijkhed

  en

  (Voorzitter)

  Werkgroep

  Risico's bewust in beeld

  (Voorzitter)

  .......

  Klankbordgroep

  Project

  Continuïteit

  (Projectleider)

  Project

  Waterveiligheid

  (Projectleder)

  Project

  Kwaliteit

  (Projectleider)

  Project

  VCMS

  (Projectleider)

  Project

  Bevolkingszorg

  (Projectleider)

  NCTV

  (Portefeuilehouder)

 • 36/41

  Opdrachtnemer

  Als projectleiders (en daarmee opdrachtnemers) treden mw. G.J.M.