Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1

of 24/24
1 W at is crossmedia concepting? Je wordt gewekt door de wekkerfunctie van je mobiel, tijdens je ontbijt volg je het ontbijtnieuws op televisie en blader je in de ochtendkrant. Voordat je naar je werk vertrekt, zet je de laptop aan om te kijken of je nog belangrijke e- mails of geinige krabbels hebt gekregen. Lekker handig dat draadloze inter- net, want je kunt gewoon in de keuken blijven zitten. Onderweg naar je werk krijg je een sms met een filemelding. Helaas kun je volgens de tomtom niet omrijden, dus begin je te twitteren met vakgenoten via je mobiel of iPhone. Op het werk zet je de computer aan. Tussen de werkzaamheden door volg je de binnenkomende mail, kijk je de RSS-feeds na op interessante blogpostings en krabbel je je vrienden op Facebook en Hyves. Het gebruik van media is zo gewoon geworden, dat het je nauwelijks nog opvalt. 1.1 Het precrossmediale tijdperk e medium is the message. is is merely to say that the personal and social consequences of any medium – that is, of any extension of ourselves – result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology. Marshall McLuhan Een toenemend aantal diensten en producten doet een beroep op onze aan- dacht en portemonnee. Tijdschriſten verwijzen naar producten die je op het internet kunt vinden, televisieshows nodigen mensen uit te bellen of te sms’en, en voor onlinebankieren maken sommige banken gebruik van een code die wordt verstuurd naar de mobiele telefoon van de gebruiker. Deze integratie van diensten en informatie heeſt de laatste jaren een steeds hogere vlucht genomen, zeker toen bleek dat de nieuwe media zich zelfstandig konden bedruipen en dus niet meer aankelijk waren van de traditionele media. Hoe ging dat echter in de tijd dat digitaliteit nog toekomstmuziek was? Waarom opereerden media vroeger slechts onaankelijk van elkaar en was er geen sprake van crossmedia?
 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.192
 • download

  3

Embed Size (px)

description

crossmedia, concepting, basisboek, onderwijs, inhoudsopgave, exploremedia, existenz

Transcript of Proefhoofdstuk Basisboek Crossmedia Concepting Hoofdstuk1

 • 1.Wat is crossmedia concepting? 1Je wordt gewekt door de wekkerfunctie van je mobiel, tijdens je ontbijt volg je het ontbijtnieuws op televisie en blader je in de ochtendkrant. Voordat je naar je werk vertrekt, zet je de laptop aan om te kijken of je nog belangrijke e- mails of geinige krabbels hebt gekregen. Lekker handig dat draadloze inter- net, want je kunt gewoon in de keuken blijven zitten. Onderweg naar je werk krijg je een sms met een filemelding. Helaas kun je volgens de tomtom niet omrijden, dus begin je te twitteren met vakgenoten via je mobiel of iPhone. Op het werk zet je de computer aan. Tussen de werkzaamheden door volg je de binnenkomende mail, kijk je de RSS-feeds na op interessante blogpostings en krabbel je je vrienden op Facebook en Hyves. Het gebruik van media is zo gewoon geworden, dat het je nauwelijks nog opvalt.1.1 Het precrossmediale tijdperk The medium is the message. This is merely to say that the personaland social consequences of any medium that is, of any extensionof ourselves result from the new scale that is introduced into ouraffairs by each extension of ourselves, or by any new technology. Marshall McLuhan Een toenemend aantal diensten en producten doet een beroep op onze aan- dacht en portemonnee. Tijdschriften verwijzen naar producten die je op het internet kunt vinden, televisieshows nodigen mensen uit te bellen of te smsen, en voor onlinebankieren maken sommige banken gebruik van een code die wordt verstuurd naar de mobiele telefoon van de gebruiker. Deze integratie van diensten en informatie heeft de laatste jaren een steeds hogere vlucht genomen, zeker toen bleek dat de nieuwe media zich zelfstandig konden bedruipen en dus niet meer afhankelijk waren van de traditionele media. Hoe ging dat echter in de tijd dat digitaliteit nog toekomstmuziek was? Waarom opereerden media vroeger slechts onafhankelijk van elkaar en was er geen sprake van crossmedia?

2. 18 Basisboek crossmedia conceptingBestond er in het verleden geen wisselwerking tussen ingeschakelde media? Enis crossmedia cht een nieuw fenomeen of is het zo oud als de eerste grotteke-ning? 1.1.1 DialoogDe meest ideale vorm van communiceren is nog altijd een-op-eencommuni-catie. In de volksmond is dit bekender onder de naam dialoog, wat een men-selijke ontmoeting impliceert. De redenen waarom deze manier van interactiehet meest gewenst is, zijn ooit opgeschreven door Plato. Hij verwoordde daarbijde gedachten van Socrates, die vandaag de dag nog steeds gelden. Volgens So-crates was het voordeel van een dialoog dat het twee kanten opgaat. Op iederevraag kan weer een nieuwe vraag volgen, als iets onduidelijk is kan er gevraagdworden om uitleg en zelfs op non-verbale communicatie kan gereageerd wor-den. De gesprekspartners moeten op een of andere manier een band met elkaarhebben om een goed gesprek te kunnen voeren. Dit impliceert dat andere vor-men van communicatie, die gemedieerd zijn, minder ideaal zijn. Denk hierbijaan het geschreven woord of aan massacommunicatie (one-to-many), waarbijsprake is van een fysieke afstand en een ontmoeting uitblijft. Of denk aan tra-ditionele televisie-uitzendingen, drukwerkcampagnes en radiospotjes. Allerlei nieuwe media en de daaruit voortgekomen nieuwe communicatieka-nalen hebben de manier veranderd waarop bedrijven kunnen communicerenmet hun doelgroep(en). Nu de communicatie minder afhankelijk wordt vantijd en locatie en men zich kan richten op de specifieke informatiebehoefte vande ontvanger, lijkt het erop dat wij met de nieuwste technieken steeds dichterbij de ideale vorm van communicatie komen, en een dialoog kunnen simule-ren. Dit betekent niet dat het traditionele communicatiemodel niet meer geldigis. Integendeel: het oude model geldt nog steeds, maar moet in een andere con-text geplaatst worden. Wij gaan immers de dialoog aan. Ontwikkelingen binnen de nieuwe media zorgen er langzaam maar zeker voordat de term massamedia een andere invulling krijgt. Was het sinds de komstvan radio en televisie de benoeming voor de media die een groot publiek be-reikte door middel van het principe one-to-many, dan wordt het nu mediavan, voor en door de doelgroep(en) een many-to-many-verhaal waarbij inprincipe iedereen zich kan richten tot een wereldwijd publiek. Een goed voor-beeld hiervan zijn weblogs. Iedereen is in staat om een weblog in eigen beheeruit te geven voor meerdere ontvangers. 3. Wat is crossmedia concepting? 19De manier waarop de consument in zijn behoefte aan informatie, entertain- ment of andere dingen voorziet, verandert. De inhoud van het medium, ook wel content genoemd, verandert door de tijd heen niet veel. Informatie, ver- maak, ontspanning en sociaal contact zijn nog steeds motivaties om media te gebruiken. (Zie bijlage 4 voor een overzicht van motieven om te kijken naar een televisieprogramma.) Oude media verdwijnen niet zo heel snel, net zoals de kaars niet is verdwenen door de komst van de gloeilamp. Ze zullen natuurlijk qua inhoud een andere verschuivende functie krijgen []Peter Luit1.1.2Combinaties van verschillende media Media worden om verschillende redenen met elkaar gecombineerd. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om een specifieke boodschap te versterken denk hierbij aan reclameposters die verwijzen naar een film, of aan de televisiegids, waarin naast de programmering ook achtergrondinformatie staat vermeld. Maar het kan ook zijn dat men het succes van een bepaald onderwerp via n medium wil herhalen bij een ander, zoals gebeurde met de Hollywoodfilm Jaws uit 1975: het gelijknamige boek werd opnieuw uitgegeven, er kwam een video op de markt, er werd allerlei merchandise ontwikkeld, et cetera.Volgens filmwetenschapper Bosma is het gebruik van verschillende media, genres en producten niet nieuw, maar de ongekende schaal waarop dit gebeurt is dat wel. Een voorbeeld hiervan zijn Hollywoodfilms die groots in de markt worden gezet, de zogeheten blockbusters. Deze blockbusters zijn high con- cepts, die vanaf het begin worden bedacht vanuit de logica van de marketing en reclame. High concepts hebben de volgende kenmerken: een gemakkelijk te communiceren idee; een gemakkelijk te begrijpen idee; een geavanceerde reclame- en marketingstrategie. Het prototype van alle blockbusterfilms is Jaws (1975), omdat daarbij marke- 4. 20 Basisboek crossmedia conceptingting-, distributie- en reclamestrategien voor het eerst een prominente rolspeelden (Bosma, 2003). Andere bekende voorbeelden van blockbusters zijn deMatrix-trilogie en de Harry Potter-cyclus.Traditionele mediamixHet combineren van verschillende media wordt in de marketing- en commu-nicatiewereld ook wel met de term mediamix aangeduid. Een mediamix laatzien welke media in welke mate bij een campagne worden ingezet om de doel-stellingen te halen. Een dergelijke combinatie is een belangrijk onderdeel vaneen marketing- of communicatiestrategie. Een traditioneel voorbeeld tot aande jaren 1990 zijn campagnes waarbij een gedrukte advertentie, een radiospotjeen televisiereclame met elkaar werden gecombineerd.Web 1.0Toen het statische internet, ook wel Web 1.0 genoemd, rond het jaar 2000 eengeaccepteerd medium bleek, werden naast complete websites ook banners entekstlinks opgenomen in de mediamix. Omdat het medium nog in de verken-ningsfase zat en de mogelijkheden en kracht nog niet ten volle benut werdenwas er van crossmedia nog geen sprake. Daarna duurde het door het uiteen-spatten van de internetzeepbel en de daaropvolgende internetcrisis nog eenpaar jaar voordat het internet werd doorontwikkeld tot participatiemedium.Tot die tijd ging het bedrijfsleven weer over tot business as usual. 1.1.3 Een vervaging van de mediagrenzenIn 1983 voorspelde Ithiel de Sola Pool, een pionier in de ontwikkeling van desociale wetenschappen, in zijn boek Technologies of freedom dat de grenzen vanmedia zouden vervagen: De een-op-eenrelatie die er vroeger bestond tussenmedium en toepassing is langzaam aan het verdwijnen. Kortom, verschillendemedia worden gebruikt voor verschillende doeleinden en omgekeerd. Levine,Locke, Searls en Weinberger stelden in hun boek The Cluetrain Manifesto. Theend of business as usual (2000) dat de wereld door de komst van het internetwas veranderd en dat deze veranderingen wel eens een enorme invloed kon-den hebben op het bedrijfsleven. Zij verwachtten dat bedrijven niet langer huntraditionele top-downbenadering zouden handhaven, maar eerder gebruikwilden gaan maken van bottom-upstrategien, waarbij de interactie met deconsument een centrale rol speelt. De budgetten voor nieuws, entertainmenten reclame werden in toenemende mate ingezet voor manieren om in contact 5. Wat is crossmedia concepting?21te komen met de consument. Om hun imago te verbeteren en meer klanten te trekken en aan zich te binden, zouden bedrijven verschillende kanalen moe- ten leren gebruiken. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan discussie- groepen op het internet. Consumenten op hun beurt zouden moeten leren hoe zij verschillende mediavormen kunnen gebruiken om verschillende informa- tiestromen te controleren en om te communiceren met anderen. Het dynamisch internet Het internet lijkt zich inmiddels steeds meer te ontwikkelen tot het crossme- diale communicatiekanaal dat de visionairs eind vorige eeuw voor ogen stond. Aanvankelijk was informatieverstrekking het voornaamste doel van het in- ternet, dat daardoor erg statisch was. Tegenwoordig is het internet echter erg dynamisch, mede dankzij de grote mate van interactiviteit en de diverse mo- gelijkheden voor de gebruiker om toepassingen aan te passen aan de eigen wensen en eisen (het zogeheten Web 2.0). Daarnaast is er sprake van een grote mate van multimedialiteit, virtualiteit en connectiviteit. Er wordt dus niet al- leen maar informatie ontvangen, maar er wordt ook informatie gegeven. Alles is veel dynamischer geworden. In vergelijking met de meer instructieve tradi- tionele media, vertoont het internet dankzij zijn open karakter een hoge mate van interactie tussen publiek en content.De grote omslag in het gebruik van internet heeft voor een groot schokeffect gezorgd. Nieuwe media bleken machtiger te zijn dan verwacht en werden der- halve door de klassieke media gezien als concurrent of zelfs als bedreiging. In- middels ziet men echter de toegevoegde waarde van het internet en de kansen die het biedt. Doordat verschillende mediavormen met elkaar gingen samen- werken, werden er nieuwe doelgroepen aangeboord, andere inkomsten gege- nereerd en uiteraard nieuwe kansen gecreerd. Time Magazine riep in 2006 de consument uit tot person of the year: de burger van de digitale democratie be- heerst de informatiemaatschappij. Volgens het weekblad heeft de internetter de manier veranderd waarop we tegen mensen aankijken.1.2 De term crossmediaDe laatste jaren is er bij de verschillende media veel veranderd. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe mogelijkheden die de gebruiker heeft gekregen: hij heeft nu zelf de macht in handen, een ontwikkeling die binnen de mediatheorie empowerment wordt genoemd. Men moest zich hierdoor met allerlei zaken 6. 22 Basisboek crossmedia conceptinggaan bezighouden die voorheen niet aan de orde waren. Al deze aspecten heb-ben bijgedragen aan de opkomst van crossmedia. Enkele kenmerken die hierbijeen sturende rol hebben gespeeld zijn: het non-lineaire karakter van het internet; er kunnen meerdere richtingen worden gevolgd; van de boodschap gaat een virale werking uit; de betrokkenheid en de authenticiteit zijn erg belangrijk; de boodschap is niet gebonden aan tijd of locatie; de deelbaarheid van het web; de eenvoud van het web; de toegankelijkheid van het web; de zender en ontvanger kunnen van rol veranderen, dus het perspectief wis-selt vaak; de volggroep genereert zelf content (de zogeheten user generated content: ugc). In de beginfase van crossmedia is er veel discussie geweest over wat dat noueigenlijk inhield, waardoor er nu vele verschillende visies en interpretatieszijn. Bij het ontwikkelen van nieuwe concepten is het belangrijk om erachter tekomen welke definitie wordt gehanteerd of welk standpunt wordt ingenomen,en om aan tegeven welke visie je zelf hebt: zo worden misverstanden voorko-men. Dit komt de efficintie van het ontwikkelproces ten goede. Voor de een heeft crossmedia vooral te maken met techniek en distributie,het publiceren van content via verschillende platformen. Voor iemand andersheeft crossmedia betrekking op de nieuwe journalist, die stukken schrijft voorzowel traditionele media (de krant) als voor modernere media (een weblog).Hierbij kun je ook denken aan de zogeheten camjo, de camerajournalist. Determ crossmediajournalistiek staat nog altijd ter discussie, omdat de ene per-soon vindt dat een journalist allround moet zijn, terwijl de ander meent dat ditniet kan omdat ieder medium zijn specialisten heeft. In dit boek wordt cross-media vooral gezien als een begrip dat verwijst naar de veranderende relatiestussen het publiek en de maker, de consument en producent, waarbij crossme-dia een middel is om deze nieuwe relatievormen te bewerkstellingen. De verschillende visies die de techneuten en de marketeers hebben zullen in dekomende paragrafen aan bod komen. Vervolgens wordt er een aantal definitiesvan crossmedia gegeven, alvorens de in dit boek gehanteerde definitie gepre-senteerd wordt. De discussie rondom de definitie van crossmedia is in de voor-hoede echter geen issue meer. Belangrijker is te kijken naar wat crossmedia kanbetekenen. 7. Wat is crossmedia concepting? 23 1.2.1 De technische visie op crossmedia In verschillende sectoren valt crossmedia samen met innovatie en techniek. In de uitgeefsector, bijvoorbeeld, wordt met crossmedia ook wel database pu- blishing bedoeld. Dit is tekst die in beginsel bedoeld is om gedrukt te worden (bijvoorbeeld voor een boek of krant), maar die op verschillende mediadragers wordt uitgegeven, zoals een cd-rom of e-paper. Aan de inhoud wordt verder niets gedaan. Dit proces, het verspreiden van dezelfde content over verschil- lende kanalen, wordt ook wel multichannelling genoemd. Dit is een puur tech- nische handeling.Ook omroepbedrijven (nob Interactive) hebben tot voor kort crossmedia ge- definieerd als een mogelijkheid om dezelfde programmas uit te zenden via verschillende kanalen, zoals kabel, satelliet, het internet of draadloze outlets. Kijk maar naar een website als www.uitzendinggemist.nl, waar je online eer- der uitgezonden programmas kunt bekijken, zonder dat er iets aan de inhoud is gewijzigd. De ontwikkelingen binnen productiebedrijven, omroepen en de commercile zenders laten echter inmiddels een andere tendens zien. Televi- siecontent wordt steeds meer vormgegeven en vervolgens geschikt gemaakt voor andere media. Zo kun je tegenwoordig al televisie-uitzendingen als een podcast of vodcast downloaden naar je iPod en er bijvoorbeeld in de trein naar luisteren of kijken.In Nederland is de vpro het verst met experimenten op crossmediaal gebied. Programmas als 3VOOR12, Landroof en de registraties van Pinkpop en Low- lands laten zien dat het nieuwe sociale web een sterke poot is om het publiek te laten participeren in het mediaproces. Op deze manier verschuift de techni- sche visie steeds meer naar een communicatieve conceptuele visie. Met andere woorden, er wordt steeds minder gekeken naar de techniek, maar meer naar het communicatieve doel van een concept.1.2.2 De marketingvisie op crossmedia Bij crossmediale marketing worden verschillende media gebruikt op basis van datgene waar ze goed in zijn. Dankzij deze combinatie van verschillende media wordt een groter bereik gerealiseerd. De mediamix moet in dienst staan van het grote campagne-idee, om zo de impact te maximaliseren. Creativiteit, maar vooral effectiviteit, staan hoog op de agenda. De efficintie is het hoogst als traditionele en nieuwe media z worden gecombineerd dat er optimaal ge- bruikgemaakt wordt van de kwaliteiten van beide. In feite is het inzetten van verschillende media niet per definitie crossmediaal maar als media z wor- 8. 24 Basisboek crossmedia conceptingden ingezet dat hun specifieke mogelijkheden ten volle worden benut (ze slui-ten aan op het mediagebruik van de doelgroep) n waarbij de doelgroep ookruimte heeft tot participeren, dan kan je dat crossmediaal noemen. Het crossmediaal verspreiden van content is een middel om merkbeleving enmarketing te verbeteren. Door merkbeleving wordt getracht de identificatievan het product door de consument naar een hoger niveau te brengen, waar-bij het merk door herbeleving constant in een nieuwe context geplaatst wordt.Denk hierbij aan een doosje lego dat je gratis krijgt bij aankoop van een pot vi-tamines. Via een speciale actiecode kun je vervolgens op het internet nog meervan dezelfde lego aanschaffen.The ic t Job De aivd heeft in 2007 een succesvolle voor die kleine doelgroep relevant was. wervingscampagne voor ict-personeel Op basis van een key consumer insight gehouden. Door goed te analyseren wat werd de doelgroep op een respectvolle er zich in de niche afspeelt, hebben de manier uitgedaagd en werd er weder- conceptontwikkelaars Euro rscg en Rhi-zijds begrip opgebouwd. nofly een verhaal gecreerd dat alleen Figuur 1.1 The ict Job: de enveloppe met inhoud die potentile kandi- daten ontvingen bij een wervings- campagne van de aivd voor ict- personeel Een consumer insight verwijst naarhoeftes die aan het kopen van een pro- een motivatie (beweegreden) van deduct ten grondslag liggen. Hierbij is niet beoogde doelgroep ten aanzien van het alleen van belang erachter te komen product, bijvoorbeeld een koopreden.waarom consumenten een bepaald pro- Een consumer insight beantwoordtduct wel kopen, maar juist ook waarom niet simpelweg de vraag waarom con- ze het niet kopen. In het geval van The sumenten een bepaald merkproductict Job omvatte de consumer insight dekopen, maar verwijst meer naar de be- redenen om eventueel bij deKader 1.1 9. Wat is crossmedia concepting? 25 Vervolg aivd te gaan werken. Om de doel- groep ervan te overtuigen dat deaivd een aantrekkelijke ict-werk- gever is, werd een crossmedialecampagne ontwikkeld. De bood-schap: deadelaarisgeland.nl, devis-zwemtindefuik.nl, dezwaluwver-laathetnest.nl. Deze urls leiden naarwww.the-ict-job.nl, een gebugdewebsite voorzien van complexe ict-problemen die om een oplossingvragen. Op de site maken icters opeen verrassende manier kennis methet werk dat ze bij de aivd te wachtenstaat. Het succesvol debuggen vande website levert uiteindelijk eencertificaat op waarmee je bij sollici-tatie een streepje voor hebt.Het zelfselecterende karakter wasdoor het inzicht erg sterk. De cam-pagne, die liep van september toten met december 2007, bestond Figuur 1.2 The ict Job: de samengestelde uit een website die zogenaamdbrief voor de aivd-campagne gehackt was. Alleen mensen uit deniche zouden in staat moeten zijnde website weer te herstellen. Hetverkeer naar de genoemde siteswerd gegenereerd met bijvoorbeeldradiospotjes, flyers, banners op hetinternet, direct mail, een sms-actie,qr-codes en kleine advertenties in de gedrukte pers.Figuur 1.3 De impliciete vacaturevan de aivd-campagne 10. 26 Basisboek crossmedia concepting1.2.3 Definities van crossmediaDe academische wereld heeft tot voor kort weinig aandacht besteed aan cross-media. De eerste Nederlandse onderzoeker die zich waagde aan dit onderwerpwas Harry van Vliet, van huis uit psycholoog en film- en televisiewetenschap-per. In Idola van de crossmedia (2008), een verwijzing naar mythische idolendie een associatie oproept met Idols, probeert Van Vliet de huidige ontwikke-lingen te onderzoeken vanuit bestaande gedragingen en patronen. Crossmedia als term wordt vaak te eenzijdig uitgelegd als iets wat gekenmerktwordt door de distributie van content (muziek, tekst, plaatjes, video, enzovoort)over verschillende mediakanalen, zoals de veelvoorkomende combinatie vantelevisie, de bladen, mobiele apparaten en het internet. Crossmedia wordt door-gaans gezien als het op een vernieuwende wijze naast elkaar gebruiken van tra-ditionele en digitale media. Het is echter niet zo eenvoudig. Crossmedia kan opverschillende manieren gebruikt en genterpreteerd worden. Crossmedia heeftniet alleen te maken met commercile doelstellingen via georganiseerde padenof met een set van afspraken tussen sectoren over wanneer de consument eentelevisieprogramma op zijn mobiele telefoon kan gaan kijken. Crossmedia gaatveel verder dan de aanbodkant van de producent. Het wordt ook bepaald doorde persoonlijke levens van de consument. In het nieuwe medialandschap heeftde consument het gebruik van de beschikbare media zelf in de hand. De le-vens, relaties, herinneringen, fantasien en wensen van de consument versprei-den zich via mediakanalen. Zijn of haar rol als vriend, zakenpartner, moeder oftherapeut vindt zijn plek online via sociale netwerken. De crossmediasector zelf definieert crossmedia als volgt:De crossmediasector is de sector die producten en diensten levert op het gebied van beeld, geluid en data met gebruikmaking van radio, televisie, het internet, mobiele apparaten, print en events in een cross-sectoraal verband.iMMovator Cross Media NetworkHiermee wordt bedoeld dat de samenwerking tussen bedrijven of specialistenonderdeel is van het crossmediale idee. De definitie van de crossmediale sectoris erg breed, en in de praktijk kun je er weinig mee. Crossmedia is inherent aangrenzeloosheid en je kunt het dus van allerlei kanten benaderen. In dit boek zalhet begrip alleen besproken worden vanuit het perspectief van de communica-tie. Met andere woorden: crossmedia is een middel om n of meerdere com-municatiedoelstellingen te behalen. 11. Wat is crossmedia concepting?27Crossmedia-expert Monique de Haas (2002) ziet crossmedia als een commu- nicatiemiddel waarbij het verhaal je uitnodigt om van het ene medium naar het andere te gaan en weer terug. Op deze manier is er niet langer sprake van eenrichtingsverkeer, maar snijdt het mes aan twee kanten. Er wordt op twee manieren waarde toegevoegd. Aan de ene kant wordt het verhaal gelaagder en krijgt het meer niveau(s), waardoor de andere partij er veel meer uithaalt. Aan de andere kant, als het verhaal maar boeiend genoeg is, wil de ontvanger wel van het ene kanaal naar het andere overstappen, met andere woorden een cross-over maken, van bijvoorbeeld een openbaar naar een premiumkanaal. De kosten voor de communicatie verschuiven op deze manier van zender naar ontvanger. Slimme adverteerders investeren in boeiende crossmediaverhalen omdat ze een effectief contact met hun klanten ambiren. Als je mensen kunt inspireren om samen te werken, bij elkaar informatie in te winnen of samen iets te maken, ontstaat er een intensiever contact.Bij crossmediacommunicatie zijn alle boodschappen en instrumenten zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar aanvullen en versterken. Crossmedia heeft dus een positieve werking op merkbeleving. De kunst is verschillende media- extensies zo op elkaar af te stemmen dat er een compleet ontwerp of concept ontstaat, zodanig dat alle doelstellingen binnen een relevante omgeving gere- aliseerd kunnen worden. Doordat het motief van de boodschapper, het media- landschap en de waarneming van de consument continu veranderen, kunnen de zwaartepunten en accenten van de gebruikte media per periode verschillen. Om een campagne succesvol te maken, moet je zorgen dat deze wordt gezien/ gehoord, onthouden, goed gewaardeerd en begrepen. Deze basisvoorwaarden vallen samen onder de noemer communicatieve werking van de campagne, waarbij herkenning, herinnering, waardering en het overbrengen van de bood- schap belangrijk zijn. Crossmedia in dit boek In dit boek wordt een combinatie van de zojuist genoemde definities gebruikt. Dit is nodig om, vanuit het oogpunt van de communicatie, een vertaalslag te kunnen maken naar het ontwikkelen van crossmediale concepten: Er is sprake van crossmedia als er ten behoeve van een commu-nicatiedoelstelling een kruisbestuiving bestaat van verschillendemedia zoals theater, film, televisie, radio, de bladen, het internet,games, mobiele apparaten en live-evenementen. De verschillendemedia communiceren hierbij mediumspecifieke betekenissen die 12. 28 Basisboek crossmedia conceptingdeel uitmaken van een synergetisch geheel: via een verhaal wordter een bepaalde boodschap over de media uitgedragen, waarbijrekening wordt gehouden met de kwaliteiten en eigenaardighedenvan de ingeschakelde media, de participerende houding en hetmediagebruik van de consument. Indira ReynaertCrossmedia is dus een middel tot een groter doel. Verschillende media wordeningezet om met de consument in dialoog te gaan en nieuwe consumentgedre-ven verhalen te genereren. Bij het ontwikkelen van een strategie is het van grootbelang om storytelling, usability, cocreatie, mediumspecificiteit en relevantiein acht te nemen. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid worden ingegaan opdeze begrippen.Crossmedia is niet ontstaan als afzonderlijk fenomeen. Het is van alle tijdenom diverse kanalen, media en manieren van vertellen te combineren. Denkaan theater, religie, muziek. Ook het cross-overdenken is niet nieuw. Wel zijnde huidige mogelijkheden veranderd en stellen de nieuwe media ons in staatom op ongekende schaal en met veel meer intensiteit (bereik) crossmedialeformats op te zetten en uit te rollen. Theo Meereboer1.3Crossmedia en concepting De Nederlandse communicatiedeskundige Rijkenberg definieert het begripconcepting als het proces van het zoeken naar een gemeenschappelijk ge-dachtegoed tot het vaststellen en uitdragen daarvan. De consument heeftsterke behoefte aan merken en werelden die een bepaald gedachtegoed verte-genwoordigen en die een bepaalde betekenis of visie hebben. Bij conceptingis communicatie het belangrijkste middel om de continuteit van een merk tehandhaven; het product zelf komt op de laatste plaats. Er wordt dan ook geendoelgroep gedefinieerd. Het is juist de bedoeling dat een groeiende volggroepsteeds meer genspireerd raakt door een bepaald gedachtegoed. 13. Wat is crossmedia concepting? 29De visie van Rijkenberg over concepting en het centraal stellen van het gedach- tegoed gelden ten dele ook voor het crossmediaconcept. Er zijn echter belang- rijke verschillen: niet alleen de geestelijke behoeften zijn het uitgangspunt, maar ook de emo-tionele (betrokkenheid); het crossmediaconcept resulteert niet enkel in de communicatie van ge-dachtegoed, maar ook in merkbeleving; crossmediaconcepting gelooft in een intensieve samenwerking tussen ex-perts uit verschillende disciplines aangestuurd door een spin-in-het-web, enniet in het afzonderen van een conceptteam; het crossmediaconcept is een halffabricaat: het wordt genitieerd door demaker en wordt afgemaakt en uitgebreid door de consument. Crossmediastreeft naar cocreatie, het is consumentgedreven. (Product) red een conceptbrand red biedt bedrijven en consumenten een verkocht wordt, een deel van de winstinnovatieve en duurzame manier omovergemaakt wordt aan het Globalsamen te werken met als doel de wereld Health Fund, dat strijdt tegen aids, mala-te veranderen. In samenwerking met ria en tuberculose.red creren bedrijven speciale versies Vanuit dit oogpunt zou je (Product) redvan hun producten onder de merknaameen conceptbrand kunnen noemen,(Product) red. (Product) red is opgezetmet dit verschil dat (Product) red zelfdoor Bono (U2) en Bobby Shriver om helemaal geen producten maakt. De or-aandacht te vestigen op de grote ar- ganisatie vraagt bestaande merken ommoede die nog steeds bestaat in metmee te doen aan dit concept, en hoeftname Afrikaanse landen. Het idee van dus niet zelf te zoeken naar producten(Product) red is dat van elk product dat die passen bij het gedachtegoed. Figuur 1.4 De website van (Product) redKader 1.1 14. 30 Basisboek crossmedia conceptingVervolg Het gedachtegoed van (Product) red er leven en opkomen en ontwikkelt draait om visies, houdingen, overtui-op basis daarvan een nieuw gedach- gingen, motivaties, taalgolflengtes, tegoed, dat vervolgens door het merk interessevelden, wereldbeelden enwordt uitgedragen. Op deze manier werelden die voor consumentenontwikkelde Motorola de red telefoon, (lees: mensen) een betekenis heb-Apple een red iPod Nano en American ben. De verschijningsvorm van hetExpress een red creditcard. Ook bedrij- product(assortiment) is op zichzelf al ven als Dell, Converse en Gap hebben communicatie, het straalt de waarden zich bij red aangesloten. Vijf procent van het concept uit. van de winst die gemaakt wordt metde verkoop van het red -product wordt Bij concepting is de doelgroep-gedoneerd aan het Global Health omschrijving eigenlijk heel eenvou-Fund. De beleving voor de consument dig: Iedereen die zich aangesproken zit hem in het feit dat de consument voelt door het gedachtegoed van (het op een vernieuwde wijze geld doneert nieuwe) merk. Het conceptingteamaan een goed doel, zonder dat het hem voelt en registreert welke stromingenextra geld kost. 1.3.1Remediatie van ideevormingHet lijkt er soms op dat briljante ideen zomaar uit de lucht komen vallen. Debedenkers ervan, voor wie dergelijke ideen erg lucratief kunnen zijn, zijn omhun gave te benijden. Je moet je echter afvragen of die ideen nou werkelijk zobriljant zijn: ideen zijn bijna nooit volkomen nieuw en authentiek. Ideen on-staan door ideen van anderen te observeren, door op te letten wat er zich in demedia afspeelt, op print, radio, televisie en internet (deskresearch) maar ook opstraat (streetresearch). Spreek eens wat mensen aan, dan zie je wat hen bezig-houdt en wat ze leuk vinden. Zo zie je wat er leeft in de maatschappij en krijgje de input die nodig is om nieuwe invalshoeken te bedenken (brainresearch).Natuurlijk kun je ook behoeften signaleren waar nog niet aan voldaan wordt(marketresearch). Hiervoor kun je traditioneel kwantitatief onderzoek doendoor middel van vragenlijsten. Een minder voor de hand liggende mogelijkheidis kwalitatief onderzoek verrichten binnen communities en sociale netwerken(Facebook, Mindz, MySpace, Hyves, LinkedIn et cetera). Neem Hyves. BinnenHyves bestaan verschillende groepen waarin zich mensen bevinden met verge-lijkbare interesses. Dit zijn kleine niches waar je behoeftes kunt signaleren diejou weer kunnen inspireren om een trend te zetten, een opkomende trend tevolgen of gewoon antwoord te geven op de vraag die in zon groep gesteld wordt. 15. Wat is crossmedia concepting? 31Het is opvallend dat mensen vaak onafhankelijk van elkaar tot vergelijkbare ideen komen. De onderzoeksperiode en de geraadpleegde literatuur zijn dan min of meer hetzelfde geweest. Ideen zijn dus niet per se nieuw, maar eerder adaptaties van andere ideen. In de media duiden wij dit aan met de term re- mediatie. Deze term, gentroduceerd door de onderzoekers Bolter en Grusin (1999), wil zeggen dat ieder medium gebaseerd is op een ander medium. Zo zie je dat de eerste films de eigenschappen van theater hebben overgenomen; dat televisie de eigenschappen van film heeft overgenomen, dat de computer de ei- genschappen van onder andere print (de eerste websites leken immers op pa- ginas uit een televisiegids) en televisie hebben overgenomen en dat de iPhone niet alleen een herneming is van het oude twintone telefoontoestel (zie het toet- senbord) maar ook van alle media bij elkaar.Door de ideen die je opdoet te divergeren kom je tot een longlist van een tien- tal conceptideen. Vanuit deze lijst ga je convergeren tot je een bruikbaar en haalbaar basisconcept overhoudt. Dit basisconcept ga je verder ontwikkelen tot een volwaardig concept dat innoverend, onderscheidend, aantrekkelijk, een- voudig en te fabriceren is.1.3.2 Het creatief strategisch ontwerp Een concept is een veelomvattend begrip, dat nogal wat verschillende definities kent, vaak afhankelijk van het vakgebied waarin het gehanteerd wordt. Zo ziet een architect een concept als een dynamische kapstok waaraan hij zijn werk ophangt en waaraan hij zich consequent moet houden. Een onderwijskundige daarentegen, beschouwt een concept als een serie opvattingen die begrijpelijk moeten zijn voor anderen. Voor de marketeer of reclamemaker is een concept een creatief idee dat als uitgangspunt dient voor een reclamecampagne. Hoe- wel deze definitie ons vakgebied het dichtst nadert, ontbreekt het gegeven dat een concept ook een strategische benadering is van een oplossing. Je concept is dus niet alleen een creatieve uitspatting, maar vooral ook het antwoord op de strategische keuzes die je van tevoren hebt gemaakt.Hoewel een concept dus allerlei betekenissen kan hebben, zal het woord in dit boek voornamelijk worden gebruikt in de zin van een creatief strategisch ont- werp, een uitgewerkt voorstel voor een crossmediale campagne, een crossme- diaal format of een pervasive game. Maar er is meer. Een concept is pas goed als het een affectieve reactie oproept bij de consument, zodat deze het overneemt en er zelf mee aan de slag gaat. Een goed concept moet niet alleen raken en blijven boeien, maar ook aanzetten tot actieve deelname van consumenten. De consu- 16. 32 Basisboek crossmedia conceptingmenten zorgen er vervolgens voor dat het concept zich verder ontwikkelt en veelgroter wordt. Zo kun je als maker direct anticiperen op de behoefte die binnen jedoelgroep ontstaat, zonder dat je van tevoren zelf een behoefte moet creren. 1.3.3Concept, visie en missieHet fenomeen concept wordt regelmatig gekoppeld aan de termen visie en mis-sie. Hoewel deze drie begrippen veel met elkaar te maken hebben en soms doorelkaar worden gebruikt, hebben ze een verschillende betekenis. Het creatiefstrategisch concept vormt het uitgangspunt voor een bepaalde vormgeving.Het ontwikkelt zich vanuit een bepaalde missie en visie, waarna er een passen-de strategie wordt bedacht om het concept daadwerkelijk vorm te geven. Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoordop de vraag: waarom doen we wat we doen? De missie is tijdloos, maar wel toete passen op een concreet moment. Een missie staat niet voortdurend ter dis-cussie. Elke organisatie (of het nu een ziekenhuis, sportvereniging, supermarktof politieke partij is) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de me-dewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat deorganisatie wil zijn of waar we voor gaan. In de missie wordt kwalitatief ensoms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voorhaar klanten, medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden. Ookmaakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere,soortgelijke organisaties. Voor het bepalen van de missie zijn visie en durf nodig, want hieruit wordenstrategie en de organisatiedoelen afgeleid. De missie is bovendien richtsnoervoor integer handelen van managers en medewerkers. Een visie is een persoon-lijke consistente blik op de toekomst en geeft de gewenste situatie aan. Het is alshet ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft. Volgens Nijs enPeters, auteurs van het boek Imagineering (2002), is een visie een en persoon-lijke mening, een wijze van zien of waarnemen, een innerlijke aanschouwing,met name van een kunstenaar, wetenschapper of ontwerper. Zonder visie, missie en strategie is het praktisch onmogelijk om binnen een or-ganisatie een duidelijk concept neer te zetten. Zonder duidelijk concept kun jeje doelstellingen ook wel vergeten. De opdrachtgever moet er dus voor zorgendat de conceptontwikkelaar de informatie krijgt die nodig is om een goed con-cept te ontwerpen. Daarnaast moet je als conceptontwikkelaar een breed in-zicht in tal van zaken en een groot creatief vermogen hebben. Bovendien moet 17. Wat is crossmedia concepting? 33je kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en hier verbanden tussen kunnen leggen. Vanaf het moment dat je een opdracht krijgt, begint de concrete uitwerking van een idee. De missie, de bestaansreden van een bedrijf of merk, is de eerste stap hierin. Het is belangrijk de missie goed voor jezelf te formuleren, want de missie behelst wat je wilt bereiken in het hele proces. De visie bepaalt vervolgens de manier waarop je je missie uitvoert en vormt het referentiekader voor het verdere ontwerpproces. De visie vormt weer de input voor de te volgen strategie: hoe wil je je plannen bereiken (zie figuur 1.5)?Door goed te kijken naar unieke merk- of producteigenschappen, motivaties voor de doelgroep en de markt waar je je in begeeft, kun je tot een creatieve en effectieve strategie komen. Op basis van die strategie kun je bepalen wat het best bij je crossmediale concept past. Ongeacht welk medium je in gaat zetten. Een concept ontwikkelen Als de crossmediale strategie eenmaal bepaald is, kan worden gestart met het ontwikkelen van een concept. De visie en de missie van de opdrachtgever vor- men hierbij het uitgangspunt. Het is belangrijk dat de communicatiestrategie zo wordt aangepast, dat er wordt ingespeeld op de gretige consument, die uit is op interactiviteit, creativiteit, informatie en dialoog. De volgende stap is het afbakenen van de doelgroep, het uitgangspunt voor een concept. Soms wordt deze stap echter achterwege gelaten. In dat geval is er sprake van een volggroep: er wordt een concept bedacht waarvan men hoopt dat mensen er positief op zullen reageren. Wanneer deze groep mensen te klein is, wordt het product weer van de markt gehaald. Deze methode is een stuk goedkoper dan wanneer er eerst een marktonderzoek wordt gehouden om te kijken hoe een product in de markt gezet moet worden. Of je deze methode kunt gebruiken is echter wel afhankelijk van het type product of dienst dat je wilt ontwikkelen. De boodschap Bij de ontwikkeling van een (al dan niet crossmediaal) concept is een belang- rijke rol weggelegd voor de boodschap die aan de consument overgedragen moet worden, de belofte die er aan de klant gedaan wordt. Als deze boodschap, het feitelijke verhaal, de doelgroep(en) niet interesseert, zal het concept weinig of geen effect hebben. De boodschap moet aan de consument duidelijk maken wat de instrumentele waarde is van het concept, met andere woorden, wat hij aan het product heeft. Daarnaast is het ook belangrijk dat de boodschap een bepaalde belofte uitdraagt, een propositie die de klanten duidelijk maakt wat 18. 34 Basisboek crossmedia conceptinghet concept voor hem betekent en wat het over hem zegt. Een propositie is eenvertaling van de communicatiestrategie in een concrete belofte; het gaat dusvooral om de voordelen voor de klant. Waarom moeten zij het concept gebrui-ken/afnemen? Een propositie moet eerlijk zijn: als je beweert dat je verzekeringglashelder is, dan moet dat ook waargemaakt kunnen worden. Met een propo-sitie kun je je onderscheiden van andere merken of concepten. missie visiestrategie crossmediaal conceptFiguur 1.5 Een schematische weergave van hoe de begrippen missie, visie, stra- tegie en concept zich tot elkaar verhoudenCrossmediaal denken is voor mij het durven denken in verhalen, het durvendenken in verhaallijnen, waarbij in eerste instantie de techniek ondergeschikt is. Mensen zijn sociale wezens, al in de oudheid werden ideen en gedachtenvia verhalen aan elkaar overgedragen.Frank Meeuwsen 1.4Crossmediaal denken Crossmedia werkt in twee richtingen: enerzijds is het een top-downproces aan-gestuurd door producenten, anderzijds is het een consumentgedreven bottom-upproces. Het nieuwe medialandschap en de kijk hierop schept bij zowel deconsument als de producent de verwachting dat er steeds nieuwe onderwerpen 19. Wat is crossmedia concepting? 35en ideen bedacht worden. Hieruit volgt dat consumenten steeds meer parti- ciperen in het mediaproces en ook het recht nemen dit te doen. Een voorbeeld hiervan zijn weblogs, waarin consumenten hun eigen mening geven over pro- ducten en diensten en deze meningen met elkaar delen. Crossmediaal denken kan er dan voor zorgen dat producenten gehoor geven aan de meningen en be- hoeften van consumenten om ze vervolgens uit te nodigen om samen nieuwe ideen te genereren en bestaande diensten te verbeteren. De interactieve consument Crossmedia eist nieuwe manieren om naar mediaconsumptie te kijken, omdat de oude modellen niet meer gelden. Dankzij de veranderingen van het media- landschap is de consument niet langer passief; hij beweegt zich interactief door het universum. Enigszins overdreven kun je stellen dat oudere consumenten passief zijn: het zijn gesoleerde individuen, voorspelbaar, ze luisteren naar wat je zegt en houden hun werk verborgen. De jongere consument is juist in- teractief en participerend, verbindt zich via verschillende netwerken, is veel beweeglijker, uit zijn mening en maakt zijn werk publiekelijk toegankelijk.Het bedrijfsleven is niet altijd even blij met die interactieve consument, omdat er nu een culturele omslag gemaakt moet worden. Veel bedrijven weten niet zo goed hoe ze met de nieuwe situatie om moeten gaan. Enerzijds worden veran- deringen toegejuicht, anderzijds worden zij ontkend. Door deze wisselende sig- nalen weet de consument niet meer waar hij aan toe is. Ook binnen de bedrij- ven is dit conflict zichtbaar: verschillende divisies ontwikkelen verschillende strategien omdat men niet meer weet welke kant men op moet. Veel bedrijven staan tot op heden sceptisch en afwachtend tegenover crossme- dia: het biedt nieuwe kansen, maar brengt ook risicos met zich mee. Iedere keer dat een lezer naar het internet verwezen wordt, blijft de angst bestaan dat hij niet terugkomt. Toch zijn er bedrijven te vinden (ook uit de traditionele sector) die hun denkwijze hebben aangepast om zo crossmediaal te kunnen denken.Henry Jenkins onderscheidt drie manieren om informatie over te brengen: Uitbreiding: potentile markten aanboren en vergroten door content over verschillende media te verspreiden. Synergie: de economische kansen verbeteren door verschillende mediavormen te be- heersen. Franchise: 20. 36 Basisboek crossmedia concepting zorgen dat alle nieuwe content, ook onder de gewijzigde omstandigheden, goed en duidelijk in de markt gezet wordt.Bedrijven of media-uitingen die behoefte hebben aan uitbreiding, synergie en franchise, omarmen crossmedialiteit. Zij begrijpen dat in het nieuwe media- landschap de relatie tussen producent en consument is veranderd, signaleren behoeften en spelen daar direct op in. Voorbeelden hiervan zijn Idols, Land- roof, Star Trek (televisie), The Matrix (film), Harry Potter (boek), Pokmon (games), Serious Request (radio) en Marketingfacts.nl (website). Enkele van deze voorbeelden worden in de vorm van cases verderop in dit boek besproken, of komen op de bijbehorende website uitgebreid aan bod. Marketingfacts.nl De site Marketingfacts.nl is begonnenwordt de identificatie van het product als weblog en is in de loop van de tijdof dienst door de consument naar een een platform geworden met een eigenhoger niveau gebracht, waarbij het jaarboek, workshops en cursussen enmerk, in dit geval Marketingfacts, door een eigen werving- en selectiebureau.herbeleving constant in een nieuwe De extensies die na het weblog zijn in-context geplaatst wordt. In hoofdstuk gezet waren verzoeken en dus behoef- 4 wordt Marketingfacts uitgebreid als tes van de bezoekers. Op deze manier casus besproken.Kader 1.3 Casus: Serious Request3fm: Serious RequestVeel crossmediale projecten ()zijn niet eens zo bedoeld. Dezeuitspraak gaat in zekere zin ook opvoor Serious Request, een jaarlijksterugkerend evenement van 3fm.Serious Request is eigenlijk min ofmeer toevallig een crossmediaalconcept geworden. Oorspronkelijkwas het programma alleen bedoeldvoor de radio, maar om de geloof- Serious Request 3fmCasus 1.1 21. Wat is crossmedia concepting? 37waardigheid van het programma te dienen werden er ook beelden uitge- zonden via het internet. Deze uitzendingen werden vervolgens ook op te- levisie vertoond en zo ontstond er toevallig een autonoom crossmediaal concept. Format De eerste editie van Serious Request vond plaats in december 2004. Het concept werd zes weken voor aanvang bedacht. Als 3fm een persbericht had laten uitgaan met de mededeling dat het radiostation geld wilde in- zamelen voor Darfur, zou niemand er aandacht aan hebben besteed. Daarom werd besloten drie djs zes dagen zonder eten op te sluiten. Het concept van het Glazen Huis werd bedacht om zo geloofwaardig mogelijk over te komen. Aangezien ook internetgebruikers moesten kunnen con- troleren of er daadwerkelijk 3 djs zaten opgesloten, werd er besloten om 24 uur per dag webcams te laten draaien. Dit werd drie weken voor de start bedacht. In een gesprek met de teamtechneut kwam een van de be- denkers, Florent Luyckx (de zendercordinator van 3fm), op het idee om de stream overdag op Nederland 2 uit te zenden, in plaats van de gebrui- kelijke herhalingen of teksttelevisie. Een crossmediaal concept Bij Serious Request kan het ene medium niet zonder het andere. Het inter- net is relevant voor de authenticiteit van het concept: de beelden dragen emotie over, wat bij radio minder eenvoudig te doen is. Via het internet krijg je een totaalplaatje. Zo zie je op het internet bijvoorbeeld hoeveel geld er al is binnengehaald en staan er gimmicks op de site om de bezoekers zo lang mogelijk op een leuke manier aanwezig te houden. Het internet is een platform waar de mensen zelf kunnen bepalen wat ze doen. In het geval van Serious Request is dat doneren en bieden op de veiling. Via de televisie werd weer een heel nieuw publiek aangeboord. Bovendien fungeerde de televisie als de aanjager van het bereik: dankzij de uitzendingen werden er veel meer mensen bereikt dan via de radio ooit mogelijk was geweest. On- danks alle media-inzet is het echter belangrijk dat de radioluisteraar, voor wie het oorspronkelijk bedoeld is, niet het gevoel heeft iets te missen. Pas achteraf kwam men tot de conclusie dat Serious Request zeer cross- mediaal van aard was. Sindsdien denkt het team eerst vooral vanuit het concept pas daarna wordt er gekeken op welk distributieplatform iets kan worden uitgezet. Bij de laatste editie was er niet alleen sprake van 22. 38 Basisboek crossmedia conceptingbeeldregistratie, maar was er ook volop integratie met sociale media enspecifieke functionaliteiten van het internet.Figuur 1.6 Serious Request was ook te volgen via HyvesStorytellingStorytelling speelt een grote rol bij het succes van Serious Request. Omdatmensen respect hebben voor de djs die zes dagen zonder eten zitten,geven ze geld. Ze zijn meer betrokken bij de djs dan bij een klein jongetjeuit Darfur. Daarnaast is er een grote mate van vertrouwen: Is die dj goed,dan vertrouw ik hem, dan lukt het.UsabilityDe site was in eerste instantie technisch te zwaar en te complex en dusslecht bereikbaar. Voor een radiozender is de voornaamste doelstellinghet bereik: hoe groter het bereik, hoe meer geld. Hoewel je eigenlijk meerzou moeten kijken naar relevantie, is in dit geval het bereik ook erg be-langrijk: zonder bereik doneren mensen niet.De mobiele telefoonOp dag 3 in het eerste jaar is sms gentroduceerd. Het idee is ontstaandoor met mensen op straat te praten. Luyckx wilde de stem van de luis-teraar uitzenden, maar hoe meer gesprekken met luisteraars er gevoerdzouden worden, hoe minder platen er gedraaid konden worden. In na-volging van tmf werd er toen bedacht dat mensen een smsje konden stu-ren, dat onder in het televisievenster zou worden weergegeven. De sms- 23. Wat is crossmedia concepting?39functie bleek een zeer belangrijke visuele vertaling van het gevoel dat bij Serious Request hoorde. Figuur 1.7 Serious Request op TwitterIn 2006 werden ook de cameras van mobiele telefoons bij het program- ma betrokken. In eerste instantie werden djs als verslaggevers het land in gestuurd met een mobieltje om verslag te doen van mensen elders geld probeerden op te halen voor het goede doel. In 2008 werden luisteraars uitgenodigd met hun eigen camera rapportages te maken en het materi- aal up te loaden naar de site.Casus 1.1Serious Request 3fm 24. 40 Basisboek crossmedia concepting