Portfolio Studio T77

25
Studio T77 Ontwerp & Concept Logo’s

description

Portfolio van Studio T77, Ontwerp & Concept

Transcript of Portfolio Studio T77

Page 1: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Logo’s

Joop Hoppers

Postbus 6000

6500 AA Nijmegen

T 024 123 45 67

F 024 123 45 67

M 06 123 456 78

E [email protected]

W www.hoppersvastgoed.nl

Attent ZorggroepHuisstijl en jaarverslag van de Attent Zorggroep, een dynamische organisatie voor ouderenzorg in de regio Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Business Center DoetinchemHuisstijl voor een telecomwinkelvoor de zakelijke markt.

Dè zaak voor ondernemersMercuriusstraat 48

7006 RL Doetinchem

T 0314 - 39 41 37

F 0314 - 39 41 65

E [email protected]

W www.bcdoetinchem.nl

Rabobank 31 48 39 062HR 09080345BTW 8024 87 221 B 01

Kuul Gorselingdirecteur

M 06 - 54 30 60 80

Mercuriusstraat 48

7006 RL Doetinchem

T 0314 - 39 41 37

F 0314 - 39 41 65

E [email protected]

Wwww.bcdoetinchem.nl

9

4Organisatie

Lange Termijn HuisvestingsPlan In St. Elisabeth en in de Oude Plataan waren al enige tijd bouwplannen. Om daarinvoor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken is er voor gekozen om éénLange Termijn HuisvestigingsPlan (LTHP) te ontwikkelen. Dit plan wordt ontwikkeldin samenwerking met WoonZorg Advies en Pathuis en Partners. In dit plan wordende landelijke en regionale ontwikkelingen meegenomen. Op dit moment wordt inhet NOR gesproken over het opstellen van een Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg.In dit Masterplan worden de kaders vastgelegd die een zo optimaal mogelijkzorgaanbod in de regio garanderen. Gedurende de strategische oriëntatie van hetLTHP-traject van de Attent Zorggroep zijn op initiatief van de Attent Zorggroep deeerste stappen gezet op weg naar de realisatie van het Masterplan. Aan het eindvan het traject wordt er met Gelders Hof gekeken naar een afstemming in dezeplannen. In december 2003 is een eerste concept van het LTHP gepresenteerd.

Veiligheid en preventieIn het jaarverslag van 2002 is melding gemaakt dat er BHV cursussen wordengehouden voor medewerkers van de Attent Zorggroep. In sommige locaties werd ergewerkt met een volledig calamiteitenplan. In andere locaties waren er welinstructies hoe te handelen bij een brandmelding, maar waren ze niet verwoord ineen volledig calamiteitenplan. In 2003 zijn er calamiteitenplannen voor alle locaties ontwikkeld. Om vergissingenen verwarring te voorkomen, zijn de plannen zoveel mogelijk eenduidig. Als uitgangspunt voor de calamiteitenplannen zijn de HKZ-normen gebruikt. Deze normen zijn:- richtlijnen ter voorkoming van brand en hoe om te gaan met brand- regelmatig vinden evaluaties plaats van richtlijnen/voorzieningen met externe

betrokkenen Het calamiteitenplan is ter beschikking gesteld aan de brandweer en wordt daarwaar nodig besproken.

5 Netwerk Ouderenzorg Rheden

3.4 Medezeggenschap

Na de fusie is er gekozen voor de constructie van enerzijdsmedezeggenschap op locatie en anderzijds een centralecliëntenraad. De medezeggenschap per locatie gaat over dedagelijkse gang van zaken in de desbetreffende locatie. Aan deze medezeggenschap is per locatie op eenverschillende wijze vorm gegeven. Per locatie is er voor decliënten een folder ontwikkeld, hoe de medezeggenschap oplocatie werkt.De centrale cliëntenraad raad spreekt met de raad vanbestuur over beleidszaken die de gehele Attent Zorggroepbetreffen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. In sommige gevallen moet de raad van bestuur de cliënten-raad om instemming vragen. Wanneer dit moet gebeuren iswettelijk vastgelegd.

Alle begin is moeilijk, dus zeker voor iets dat uit het nietste voorschijn moet komen. Voor de nieuwe centrale cliënten-raad was het in een nieuwe Attent Zorggroep dan ook wennen.In de bijeenkomst van 1 april 2003 werd het “Besluit totinstelling van de cliëntenraad van de Attent Zorggroep”genomen en op 8 mei 2003 werd de raad geïnstalleerd. Helaas is in dit eerste jaar van de cliëntenraad een verlies tebetreuren geweest. Gerry Philipsen, lid van de cliëntenraad,is op 2 september overleden. De raad heeft zijn medelevenbetoond aan de familie door aanwezigheid bij haar begrafenis.

In het totaal zijn er in het verslagjaar 4 bijeenkomstengeweest. De raad is bijeengekomen: 1 april, 8 mei, 26 junien 4 december. Besproken zijn de stand van zaken in deAttent Zorggroep, de Jaarrekening 2002, het Kwaliteits-jaarverslag, de instelling van een Klachtencommissie samenmet verpleeghuis Gelders Hof en het verwachte exploitatie-resultaat 2003. Verder is er uitvoerig gesproken over:• het beleid inzake Hepatitis B • reanimatiebeleid • een uniforme herkenbaarheid van zorgverleners De laatste onderwerpen zijn nog niet afgerond en zullen inhet komende jaar hun beslag krijgen.

Onder de noemer “algemeen beleid Attent Zorggroep” is erverder gesproken over de huisvesting OndersteunendeDiensten, een Lange Termijn Huisvestingsplan, de Bouwzaken(De Oude Plataan, IJsselzicht en St. Elisabeth) en deactiviteiten van de diverse “ Vrienden ”.Op 2 december maakte de raad de installatie mee van denieuwe klachtencommissie. Onder dankzegging voor de inzetvan de aftredende leden en voor al het voorbereidende werkvan de werkgroep waren er felicitaties voor de nieuwbenoemde leden. Allen werden voorzien van een bloem alsteken van erkentelijkheid.De aanloop was even wennen, maar de leden van de raadhebben in een zeer prettige sfeer vergaderd en hopen hetkomende jaar op deze voet door te gaan.

3.3 Nazorg

KlachtencommissieSamen met Gelders Hof is er in 2003 een nieuwe klachtenregeling ontwikkeld eneen klachtencommissie geïnstalleerd. Hiermee zijn de oude klachtencommissiesopgeheven. In 2004 wordt de verdere publiciteit rondom de commissie en regelingverzorgd. Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld voor de Attent Zorggroep.

Waardering door de cliëntVia koffieochtenden en bewonersoverleg wordt bewoners naar hun tevredenheidgevraagd.

Inspectie volksgezondheidOp 10 september 2003 heeft de inspectie een algemeen toezichtbezoek gebrachtaan St. Elisabeth. Hieruit zijn een viertal items uit naar voren gekomen dieverbetering behoeven. Deze items zijn:• Zorgplannen • Het gebruik van bedden, bedhekken en matrassen• Vocht en voeding • Geneesmiddelen

In december is een plan van aanpak naar de inspectie verstuurd. Doel van dit planvan aanpak is te komen tot een verbetering van kwaliteit van zorg- en dienst-verlening. Dit plan van aanpak is gericht op St. Elisabeth. Het is mogelijk dat erraakvlakken zijn en verbeterpunten uit voort komen voor de andere locaties.

Was 2002 het jaar van de fusie, 2003 was het jaar van “bouwen”. De ondersteunendediensten hebben de wenselijke vorm gekregen waarmee Personeel & Organisatie(P&O) en de administratieve diensten de ondersteuning bieden die nodig is voorhet primaire proces.

De bewonersadministratie wordt steeds belangrijker nu de AWBZ herziening op 1 april2003 van kracht is geworden. De indicaties worden vanaf dat moment in functiesgesteld. De functies zijn vermeld in paragraaf 3.2.In samenwerking met het NOR5 en de BCD-Adviesgroep is er onder de naam “ontketendezorg” een rapportage, functiecodeboek en een model kostprijsberekening ontwikkeld.Deze zijn uitgangspunt om te komen tot een goede vertaling in de praktijk van defunctionele benadering in de AWBZ (zie ook hoofdstuk 6 partners in de zorg). De invoering van het functiecodeboek vervangt in de toekomst de EBIS-zorgmeting.In afwachting van een definitieve huisvesting zijn de ondersteunende diensten gehuisvestin de locatie Rhederhof.

8

Jaarverslag Attent Zorggroep 2003

Kwaliteitsjaarverslag Zorgbeleid

Sociaal jaarverslag Medezeggenschap en arbobeleid

Dè zaak voor ondernemers

De Attent Zorggroep bestaat uit de locaties

Beverode, De Oude Plataan, Rhederhof, St. Elisabeth en IJsselzicht.

Page 2: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Huisstijlen

Oranjesingel 75a

6511 NR Nijmegen

T 024 373 73 60

F 024 373 77 01

E [email protected]

w www.tekwerk.nl

kvk 123 456 789

bank 123 456 789

btw 123 456 789

Oranjesingel 75a | 6511 NR Nijmegen

T 024 373 73 60 | M 06 27 028 028 | F

024 373 77 01

E [email protected] | w www.tekwerk.nl

Daniël Brouwerprojectmanager

Oranjesingel 75a | 6511 NR Nijmegen

T 024 373 73 60 | M 06 27 028 028 | F 024 373 77 01

E [email protected] | w www.tekwerk.nl

Page 3: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Huisstijlen

Van Oldenbarneveltstr. 63A6512 AT Nijmegen

T 024 365 62 55M 06 246 872 52E [email protected] www.groothoekmedia.nl

KvK 09150530 BTW NL 1636.99.835 B01Bank 3418280

Eray DüzProducent/Regisseur

Van Oldenbarneveltstr. 63A6512 AT NijmegenT 024 365 62 55M 06 246 872 52E [email protected] www.groothoekmedia.nl

Eray DuzProducer/Director

Van Oldenbarneveltstr. 63A6512 AT NijmegenT 024 365 62 55M 06 246 872 52E eray@groothoe media.nlW www.groothoe media.nl

Page 4: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Huisstijlen

Orlando’s art & designvan Berchenstraat 3a6511 BA Nijmegen

024 ??? ?? [email protected]

KvK 09216678Rabo 1522.54.577BTW 00000000000

van Berchenstraat 3a6511 BA Nijmegen06 247 394 [email protected]

Orlando WillemsBeeldend kunstenaar

van Berchenstraat 3a6511 BA Nijmegen06 247 394 [email protected]

Orlando WillemsBeeldend kunstenaar

Page 5: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Huisstijlen

4Organisatie

het primaire proces. De Attent Zorggroep bestaat uit de locaties

Beverode, De Oude Plataan, Rhederhof, St. Elisabeth en IJsselzicht.

4Organisatie

het primaire proces. De Attent Zorggroep bestaat uit de locaties

Beverode, De Oude Plataan, Rhederhof, St. Elisabeth en IJsselzicht.

Page 6: Portfolio Studio T77

Brochures, folders, advertenties

Page 7: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Advertenties

• Ruime, uitstekend afgewerkte entree

met lift en videofooninstallatie

• Diverse appartementen van ca. 100 m2

• Rustig gelegen in het centrum van

Wijchen

• Parkeerplaats in de parkeer kelder

• 2 slaapkamers, volledige ingerichte

badkamer, berging, cv-ruimte, toilet,

half open keuken, woonkamer

• Terrassen aan zuidzijde

• Winkels om de hoek

• Middenin het gezellige centrum

van Wijchen

• Op korte termijn beschikbaar

• Vlakbij Kasteel van Wijchen

• De wekelijkse markt om de hoek

• Groen aan de achterzijde

• Alle gemakken binnen handbereik

• Supermarkt op loopafstand

Wonen in rust, in het hart van Wijchen

Het appartementencomplex De Sterre ligt aan de Sterrebosweg in het verlengde van de Kasteellaan in het centrum van Wijchen. De Sterrebosweg is een rustige straat met enkele exclusieve winkels op de begane grond. Tegenover de appartementen bevindt zich het ‘Sterrebos’ dat direct aan het Kasteel van Wijchen grenst. De appartementen bevinden zich op de 1e en 2e verdieping. Op de 1e verdieping is aan de achterzijde (zuid zijde) een kleinschalige terras-tuin gerealiseerd. Onder het appartementgebouw bevindt zich de parkeerkelder welke bereikbaar is vanuit de Sterrebosweg middels een autolift. Hier

bevinden zich de eigen parkeerplaats en berging. Op de begane grond is nog een extra containerruimte en een gemeenschappelijke fi etsenberging aan wezig.

6 JUNI PRESENTATIEvan 18.00 tot 19.30 uur

Kasteellaan 23-25, Wijchen, T (024) 64 90 100, www.driessenmakelaardij.nl

U bent op vrijdag 6 juni van 18.00 tot 19.30 uur van harte welkom op ons kantoor aan de Kasteellaan 23 te Wijchen om verder kennis te maken met De Sterre.

KOOPSOM (incl. bouwrente en parkeerplaats)

vanaf € 230.000,- v.o.n.

Page 8: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Posters

friday 25.01.2008

Time 22.00 - 04.00 hrsPlace Barrio Habana, Pauwstraat 3, Arnhem

Tickets at the door 5,-Check for more info www.dj4all.nl

Minimum age 18 years. ID control at the door. No ID, No Party. Minimum age 18 years. ID control at the door. No ID, No Party. Minimum age 18 years. ID control at the door. No ID, No Party. This Event is Powered by:

InfinityDJ4All & Barrio Habana presents:

Time Time 22.00 - 04.00 hrs22.00 - 04.00 hrs22.00 - 04.00 hrs

friday 01.02.2008

Infinityfriday friday 25.01.2008

Infinity25.01.200825.01.2008

finity01.02.200801.02.200801.02.200801.02.2008

D a n c e A d d i c t i o n

Flyer Infinity 2.indd 1 08-01-2008 17:05:50

Page 9: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

Knauf, uw partner in afbouwKnauf is een producent van innoverende afbouwmaterialen, systemen en gereedschap die hun veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met productievestigingen over de gehele wereld levert Knauf complete oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren van hoogstaande kwaliteit. Een perfecte af werking en de eenvoudige montage van systemen van Knauf staan garant voor een prachtig bouwresultaat dat voldoet aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resultaten en het totale afbouwproces.

Elk gebouw verdient maximale brandveiligheidDe eisen die worden gesteld aan de brandveiligheid van bouwmaterialen worden steeds hoger. Daarom ontwikkelde Knauf de Fireboard. Een onbrandbare gipsplaat met glasvezel. De Fireboard voldoet aan de hoogste klasse (A1) van de Europese Euro-brandklassen volgens EN 13501.Fireboard is langdurig aan brandproeven onder worpen en is vier uur bestand tegen de grootste hitte. De meeste plaatmaterialen worden getest tot een brand werendheid van 120 tot 180 minuten. Met 240 minuten brand-werendheid zet Knauf Fireboard een belangrijke stap naar maximale brandveiligheid voor utiliteitsbouw, industriebouw en woningbouw.

Betere bescherming voor draagconstructiesBij grote hitte verliest staal zijn sterkte waardoor daken

of hele gebouwen kunnen instorten. Volgens het Bouw-besluit moeten alle hoofddraagconstructies bij brand tussen de 30 tot 120 minuten intact blijven. Bij elke brand kunnen de temperaturen oplopen tot 1000 graden Celsius en hier is staal niet tegen bestand. Een omman-teling van stalen kolommen, liggers, spanten en wind-verbanden is dus absoluut noodzakelijk om instorting of brandoverslag te voorkomen. Met Knauf Fireboard wordt op zeer economische wijze op elke niveauhoogte en op alle kritieke plaatsen van een gebouw een maximale brandwerendheid van 4 uur bereikt. Daarmee wordt de brandveiligheid van een gebouw en belendende perce-len aanzienlijk verhoogd. De vereiste plaatdikte van Fireboard is afhankelijk van de benodigde brand-werendheidsduur, de kritieke staaltemperatuur en de profielfactor van het constructiedeel. Fireboard wordt in vijf diktes geleverd.

2_3

Knauf Fireboard

Fireboard voorkomt branddoorslagVoor brandveilige compartimenten en schachten biedt Fireboard de meest brandveilige oplossing. Het is een relatief lichte plaat die zich eenvoudig laat verwerken in wanden en plafonds.Fireboard kan gebogen worden voor ronde of holle toepassing en kan op vele manieren worden afgewerkt tot een fraaie wand. Ten behoeve van brandwerendheid hoeven de niet in het zicht zijnde naden tussen Fireboard-platen niet te worden gevoegd of dicht gesmeerd. Ook voor de scheepsbouw is Fireboard gecertificeerd onder nummer 107.052.

Diamond Board Op alle vlakken superieur

Diamond Board 09/2008

FireboardMaximale brandbescherming voor constructies en afscheidingen

Fireboard 02/2009

Page 10: Portfolio Studio T77

Machinaal straten met HUWA straatbakstenen

Om de fysieke belasting van straatmakers te verminderen heeft de Arbeidsinspectie bestaande beleidsregels aangepast en bepaald dat nieuw aaneengesloten straatwerk met een oppervlakte groter dan 1500 m² voortaan machinaal moet worden gelegd.

HUWA-Vandersanden levert straatbakstenen met afstandhouders voor verantwoord machinaal straten. De straat-bakstenen kunnen worden geleverd in machinale pakketten voor hydraulische- en vacuümklemmen en in klempakketten voor bestratingmachines. De totale HUWA straatbaksteencollectie kan op deze wijze worden gestraat.

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

HUWA Sintéra® CollectieBaksteenfabrikant HUWA-Vandersanden introduceert een nieuwe stijlreeks gevelbakstenen: de Sintéra. DeSintéra bestaat uit een collectie handvormstenen die zich onderscheidt door een subtiele schittering van deoppervlaktestructuur. De glinstering van de steen doet denken aan minieme fracties gesmolten gesteente.Dit is een gevolg van een speciaal sinteringproces dat tijdens het bakken van de stenen plaatsvindt. Metname donkere kleuren krijgen hierdoor een metallicachtige glans. De rood/oranje genuanceerde stenenhebben een warme gloed alsof ze verwarmd worden door een ondergaande zon.

De HUWA Sintéra Collectie bestaat uit 8 sorteringen, die de namen van vulkanen of vulkanische gebiedenhebben meegekregen. De Sintéra sorteringen zijn (voorlopig alleen) in waalformaat (210x100x50 mm) verkrijgbaar.

HUWA-Vandersanden bakt, u bouwt

De collectie van HUWA-Vandersanden bestaat uit ruim 300 verschillende sorteringen gevel- en straatbak-stenen. Een breed assortiment dat een weerspiegeling vormt van de hedendaagse trends in vormgeving. Dat vindt u terug in onze kleuren, formaten en oppervlaktestructuren, zoals bij de Sintéra (gesinterde stenen): een collectie voor tradit ionele en eigentijdse ontwerpen.

HUWA-Vandersanden is één van de grotere baksteenfabrikanten in Nederland en ontstaan uit een fusie vanHUWA baksteen en het Belgische Vandersanden N.V. Twee familiebedrijven met een jarenlange betrokken-heid bij producten en afnemers.

Wilt u meer weten over ons assortiment, dan nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan onze showroom. U kunt natuurlijk ook informatie en monsters aanvragen via onze website en bij onze medewerkers. Zij staangraag voor u klaar.

Vesuvio WCEMZ-BWijnrood bontgenuanceerd met zwart zand, gesinterd

Rota WCMZ-BWijnrood genuanceerd met zwart zand, gesinterd

Santorini WCEMO-BOranje bontgenuanceerd, gesinterd

Stromboli WCEMA-BWijnrood bontgenuanceerd, gesinterd

Tambora WCMA-BWijnrood genuanceerd, gesinterd

Nabro WCMO-BOranje genuanceerd, gesinterd

Telica WSEMA-BWijnrood bontgenuanceerd, onbezand, gesinterd

Fuego WSMA-BWijnrood genuanceerd, onbezand, gesinterd

HUWA Sintéra® CollectieGevelbakstenen met een

subtiele schittering

Page 11: Portfolio Studio T77

Informatiebulletin over de Waalsprong – editie oktober 2008

10

6

5 Zoenen en zwaaien bij De Ster 8 Nieuw: Het Nijland 12 Beeldkwaliteitsplannen Laauwik en

Groot Oosterhout 14 Dichter bij huis kun je kunst niet krijgen 15 Tevreden Greenwheels-klanten in

de Waalsprong 16 Opening dependance De Oversteek

OSC: van dorpsclub naar stadse vereniging LangzaammaarzekergroeitdeOosterhoutsevoetbalclubOSCuitz’noudejasje.Maarreddingisnabij,wantbegin2009begintinhetnieuweOosterhoutdeaan-leg van een gloednieuw sportpark. De dorpsclub met z’n respectabele sport-geschiedeniswordtdaneen‘stadse’voetbalvereniging.‘Nieterg,’vindtvoorzitterHans Bolland. ‘We krijgen er betere faciliteiten voor terug. En de naam blijftbehouden.’Lees verder op de volgende pagina >>

4

SpronglevendSpreekuur politie in WooninformatiecentrumDe politie heeft besloten om het Lentse bureau om te vormen tot een spreekuurlocatie in het Wooninformatiecentrum in Lent.

Park Lingezegen: de ideale voortuin van de WaalsprongPark Lingezegen vormt straks samen met de Landschapszone in de Waalsprong een prachtig park- en watergebied. Projectleider Jaap Ruiter vertelt uitgebreid over dit unieke project.

Een uniek, levend museumIn De Historische Tuin Lent wordt de oorsprong van de Waalsprong bewaard. Theo Wolters en Paul Schoenmakers vertellen over hun histo-rische fruitbomen en de geplande verhuizing van de boomgaard.

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

| 12

In januari 2008 was de kick-off voor het nieuwejongerencentruminLent.OnderdenaamUP-sterisdoorhet jongerenwerk van Tandem een ruimte ingericht invoorzieningenhart De Ster. ‘De ene keer is het lekkerdruk,deanderekeerishetnogwatrustig,maaralsovereen paar jaar de puberexplosie in de Waalsprong vanstart gaat, moet het jongerenwerk hier al op potenstaan.’

‘In�Oosterhout�zit�al�dik�twee�jaar�een�jongerencentrum,’�vertelt�Robin� van� Wees,� jongerenwerker� bij� welzijnsorganisatie�Tandem.� ‘Daar� hebben� we� een� heel� mooi� voorbeeld� aan.’�Oosterhout�ligt�wat�dat�betreft�iets�voor�op�Lent,�waar�pas�later�is�begonnen�met�de�bouw�van�het�voorzieningenhart.�‘De�nieuw-

bouwwijk�in�Oosterhout�is�net�als�die�in�Lent�begonnen�als�een�wijk�met�jonge�gezinnen.�Nu�worden�de�kinderen�daar�wat�ouder�en�is�er�meer�behoefte�aan�jongerenwerk�ontstaan.�Ook�in�Lent�komt� straks� een� puberexplosie.� Het� aantal� jongeren� gaat� in�komende� jaren� enorm� groeien� en� de� gemeente� speelt� daar� nu�alvast�op�in.’�Om� die� behoefte� op� te� vangen� schakelde� gemeente� Nijmegen�welzijnsorganisatie� Tandem� in.� Van� Wees:� ‘Twee� jaar� geleden�heb�ik�het�jongerencentrum�in�Oosterhout�opgezet.�De�parallel-len� met� Oosterhout� zijn� legio.� In� Lent� heb� ik� het� jongerencen-trum�naar�het�voorbeeld�van�Oosterhout��opgezet.�Te�beginnen�met� het� werven� van� vrijwilligers,� want� zonder� mensen� die� de�boel�draaiende�houden,�ben�je�nergens.’�

UP-ster,�het�jongerencentrum�in�Lent

Robin van Wees, jongerenwerker bij Tandem (r).

| 13

VrijwilligersVrijwilligers� openen� en� sluiten� UP-ster� op� de� avonden� dat� het�centrum�geopend�is,�maar�laten�de�jongeren�verder�vooral�hun�eigen�gang�gaan.�Die�draaien�zelf�om�de�beurt�de�bardiensten.�‘De�vrijwilligers�zijn�bijna�allemaal�ouders�van�de�jeugd�die�naar�UP-ster�komt.�De�jongeren�wilden�dit�centrum�zo�graag,�dat�ze�hun�ouders�hebben�gevraagd�het�zo�mogelijk�te�maken.�Toen�we�negen�vrijwilligers�hadden,�konden�we�echt�van�start.’�In�april�gingen�de�deuren�van�UP-ster�voor�het�eerst�open.� ‘We�hebben� wekenlang� met� de� jongeren� gebrainstormd� over� een�mooie�naam�voor�het�centrum,’�zegt�van�Wees.�‘Ik�dacht�niet�dat�we� er� nog� uit� gingen� komen,� totdat� een� van� de� jongens� deze�naam�opperde.�Het�jongerencentrum�zit�op�één�hoog.�Het�is�dus�upstairs�in�De�Ster.�Ik�vond�het�meteen�een�briljante�naam.’�UP-ster� is� een� inloopcentrum.� Op� maandag-,� dinsdag-� en��donderdagavond�kunnen�Lentse�jongeren�er�terecht.�‘We��hebben�een�tafelvoetbal,�computers�met�internet,�een�Playstation�en�een�Wii-spelcomputer,’�vertelt�van�Wees.�‘Nu�komen�er�vooral�jonge-ren�tussen�de�vijftien�en�de�achttien,�maar�eigenlijk�is�iedereen�vanaf�de�brugklas�welkom.�Ik�merk�dat�de�jongere�jeugd�de�weg�nog� niet� zo� goed� weet� te� vinden.� Dat� snap� ik� ook� wel.� Als� er�alleen� maar� oudere� jeugd� zit� zou� ik� als� broekie� ook� niet� snel��binnenlopen.�Het�is�nog�een�beetje�zoeken�hoe�we�dat�op�gaan�lossen.� Het� is� nu� regelmatig� lekker� druk,� met� soms� zeker� tien��jongeren,� voornamelijk� uit� het� ‘oude� dorp’.� Maar� ik� ben� ook�andere� activiteiten� op� poten� aan� het� zetten,� om� álle� Lentse��jongeren�er�bij�te�betrekken.’�

Meer dan een jongerencentrumVan�Wees�organiseert�dus�meer�dan�alleen�het�jongeren�centrum.�‘We� zijn� begonnen� met� filmavonden� in� De� Spil.� Elke� eerste��vrijdag�van�de�maand�zetten�we�daar�een�groot�bioscoopscherm�neer.�Daar�komt�veel�jeugd�op�af,�en�gelukkig�ook�de�wat�jongere�groep.�Die�filmavonden�zijn�populair.’�Van�Wees�werkt�ook�aan�een�project�voor�jongeren�uit�heel�Nijmegen.�‘We�laten�jongeren�een�wekelijks�tv-programma�maken�dat�wordt�uitgezonden�op�de� lokale� omroep,� Nijmegen1.� Ze� maken� zelf� reportages� en�mogen� ook� zelf� bepalen� waar� die� over� gaan.� Ik� zoek� nog� wat�jeugd�uit�de�Waalsprong�die�mee�wil�doen�aan�dit�project.’�Tandem� heeft� intussen� ook� een� initiatief� opgericht� in� samen-werking� met� Stichting� Pan� en� New� Arts� onder� de� naam�

Ongehoord.�Van�Wees:�‘Ongehoord�organiseert�gratis�cursussen�en�workshops�voor�Lentse�en�Oosterhoutse�jongeren.�We��hebben�al�een�dj-workshop�gedaan,�die�heel�populair�was�bij�de�jongens.�Binnenkort�doen�we�een�cursus�fashion�en�lifestyle�en�ik��vermoed�dat�daar�veel�meisjes�op�af�gaan�komen,�maar�we�hebben�nog�veel�meer.�Je�ziet,�de�Waalsprong�bestaat�niet�uit�een�paar�inge-kakte�dorpen,�er�gebeurt�hier�echt�van�alles!’�Het�is�wel�nog�een�beetje�zoeken�naar�wat�aanslaat�bij�de�jonge-ren� uit� de� Waalsprong.� Van� Wees:� ‘Jongerenwerk� is� nieuw� in�deze�wijken�en�dat�merk�je.�In�de�meeste�Nijmeegse�wijken�zie�je�veel� jongeren� op� straat.� Die� hangjongeren� heb� je� in� Lent� bijna�niet.�Dat�is�op�zich�natuurlijk�heel�oké,�maar�het�maakt�mijn�baan�niet�gemakkelijker.�Als�ik�de�jeugd�niet�kan�vinden,�kan�ik�ze�ook�niet�vragen�wat�zíj�graag�willen�in�hun�wijk.�Aan�de�jongeren�die�naar�UP-ster�komen,�merk�ik�dat�er�wel�behoefte�is�aan�wat�meer�activiteiten�in�Lent.�Ze�vinden�alle�initiatieven�leuk�en�zijn�blij�dat�er�nu�bijvoorbeeld�dit�centrum�voor�ze�is.�Het�is�ook�hoog�tijd�om�het�jongerenwerk�in�de�Waalsprong�goed�op�de�kaart�te�zetten.�Als� die� kinderen� straks� naar� de� middelbare� school� gaan� en� je�moet� nog� beginnen� met� het� opzetten� van� activiteiten� voor� de�jeugd,�dan�ben�je�gewoon�te�laat.’�

Meer informatie? up­ster.hyves.nl, www.ntv­nijmegen.nl of www.ongehoord.nu.�I

[KORT] CWZ-Waalsprong viert éénjarig bestaan

De� dependance� van� het� Canisius-Wilhelmina� Ziekenhuis�(CWZ)� in� de� Waalsprong� bestaat� al� weer� één� jaar.� Bijna� alle�specialismen�waren�er�al�vertegenwoordigd�en�onlangs�is�dat�nog�eens�uitgebreid�met�kinderneurologie�en�neurologie.�Ook�de�röntgen-openingstijden�zijn�mede�op�verzoek�van�de�lokale�huisartsen�verruimd.�Ter�gelegenheid�van�de�verjaardag�van�de�dependance�kregen�patiënten�begin�december�soesjes�bij�de� koffie.� Daarnaast� werd� onder� andere� een� thema-avond�georganiseerd�voor�alle�huisartsen�uit�het�Waalspronggebied�en�CWZ-medici.�

Informatiebulletin over de Waalsprong – editie december 2008

12

4

2 �Zonnepanelen�voor�Citadel�College 11 �HOV�in�regio�Arnhem-Nijmegen 13 �CWZ-Waalsprong�bestaat�één�jaar 14 ��Nijmegen�Visueel�in�de�Waalsprong� 15 �Nieuwe�informatrice�

Wooninformatiecentrum 16 �Dijkteruglegging

2009HetjaarvandeinfraAlleaanpassingenvooruopeenrij:auto,fietsenOVDekomende jarenwerktNijmegenhardaandebereikbaarheidvanhetnieuwestadsdeelNijmegen-Noord.Bijeenvolwaardignieuwstadsdeelhoortnatuurlijkookeenpassendeinfrastructuur.DehuidigePrinsMauritssingelstamtnoguitdetijddathetgrootstedeelvanhetgebiednogweilandwas.Omdedoorstroomteverbeterenentegelijkertijddelucht-engeluidsproblematiekoptelossen,wordtde verkeersstructuur de komende jaren aangepast. Wethouder Depla licht oppagina6denoodzaakvandeplannentoe.

Lees verder op pagina 6 t/m 10

3

SpronglevendRuimte voor schipperskinderenIn� tien� woningen� in� het� plan� Belvedère� gaan�straks�schipperskinderen�wonen.�Directeur�Piet�Schwering� van� het� Sint� Nicolaasinternaat��vertelt� enthousiast� over� deze� bijzondere��verhuizing�naar�de�Waalsprong.

Planvorming in beeld: Beeldkwaliteitplan LandschapszoneIn� november� is� het� beeldkwaliteitplan� van��de� Landschapszone� gepresenteerd.� In� deze�Sprong�levend�een�impressie.�

UP-ster, het jongerencentrum in LentRobin� van� Wees,� jongerenwerker� bij� welzijns-organisatie� Tandem,� vertelt� over� UP-ster,� het�jongerencentrum�in�de�Ster.�Daarnaast�vertelt�hij�over�meer�leuke�initiatieven�voor�jongeren�in�de�Waalsprong,�waaronder�jongeren�televisie,��workshops�en�cursussen.�

Verkeersspecial

Page 12: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

Marjolein BuisMijn naam is Marjolein en ik ben geboren op 11 januari 1988. Ik heb een jeugd vol sporten gehad, zoals ballet en volleybal. Op mijn veertiende ging ik echter in korte tijd moeilijk lopen. Ik bleek eenbindweefselaandoening te hebben. Hierdoor werden de banden en pezen die mijn gewrichten bij elkaar houden te slap. Als gevolg hiervan kan ik niet lang lopen en maak ik dus gebruik van een rolstoel. Dit weerhoudt mij er niet van, actief door het leven te gaan. Sinds 2005 ben ik erg actief met rolstoeltennis.

Wat is rolstoeltennis?Rolstoeltennis is een sport, die nauwe-lijks verschilt van ‘normaal’ tennis. Het veld heeft de zelfde afmetingen. Het enige verschil is, dat de bal bij een rolstoelertennisser twee keer mag stuiteren. Rolstoeltennis is een volwaardige tak van de tennissport en is geïntegreerd in de Nederlandse tennisbond (KNLTB).Bij rolstoeltennis wordt gebruik gemaakt van speciale rolstoelen. Deze hebben schuin staande wielen, zodat je snel kunt draaien en meestal een extra wieltje aan de achterkant, om niet achterover te vallen.

Daarnaast volg ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en heb ik nog andere hobby’s, zoals zingen en uit eten gaan.Ook doe ik vrijwilligerswerk bij de Werkgroep Integratie Gehandicapten te Nijmegen. Ik kom op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau op voor de belangen van mensen met een beperking in Nederland.

Mijn ambitiesIk beleef veel plezier aan het tennissen en ga snel vooruit. Ik heb in Nederland en inmiddels ook internationaal al veel toernooiwinsten geboekt. Mijn doel is om in 2012 deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Londen. Volgens mijn coach, Aad Zwaan, is dit een haalbaar doel en ik werk er hard aan om het te realiseren. Op dit moment train ik vier keer in de week. Ik ben geselecteerd voor de nationale top-selectie en train dus met de absolute wereldtop. Ook heb ik twee keer per week privétraining. Behalve tennistrainingen volg ik ook nog extra conditietrainingen om fi t en blessurevrij te blijven. Naast het trainen is het zeer belangrijk om veel toernooien te spelen. Door internationale toernooien te spelen, klim ik op de ranglijst. Om de Paralympi-sche Spelen te kunnen halen, zal ik in de komende jaren deelnemen aan toernooi-en in Amerika, Australië en Azië.

Laatste resultaten - Mercedes Open: tweede ronde enkel

en dubbel - Ath Open: winnaar enkel en dubbel- Flanders Open: winnaar enkel en

dubbel- Barneveld Open: fi nalist enkel- Open de L’ile de Re: halve fi nale enkel,

fi nalist dubbel- Nottingham Indoor: fi nalist enkel,

winnaar dubbel- World Doubles Masters: vierde plaats

RanglijstenNationaal- Enkel: Nummer 5- Dubbel: Nummer 3

Internationaal- Enkel: Nummer 12- Dubbel: Nummer 13

www.marjoleinbuis.nlDe verrichtingen van Marjolein zijn ook online te volgen op haar persoonlijke website: www.marjoleinbuis.nl.Behalve achtergrondinformatie en het laatste nieuws vind je ook informatie over de stichting, de sponsors, de toernooiresultaten en natuurlijk is er een gastenboek, waar je een berichtje kunt achterlaten.

Foto

: Jok

e V

isse

r Fo

togr

afi e

Marjolein BuisMijn naam is Marjolein en ik ben geboren op 11 januari 1988. Ik heb een jeugd vol sporten gehad, zoals ballet en volleybal. Op mijn veertiende ging ik echter in korte tijd moeilijk lopen. Ik bleek eenbindweefselaandoening te hebben. Hierdoor werden de banden en pezen die mijn gewrichten bij elkaar houden te slap. Als gevolg hiervan kan ik niet lang lopen en maak ik dus gebruik van een rolstoel. Dit weerhoudt mij er niet van, actief door het leven te gaan. Sinds 2005 ben ik erg actief met rolstoeltennis.

Wat is rolstoeltennis?Rolstoeltennis is een sport, die nauwe-lijks verschilt van ‘normaal’ tennis. Het veld heeft de zelfde afmetingen. Het enige verschil is, dat de bal bij een rolstoelertennisser twee keer mag stuiteren. Rolstoeltennis is een volwaardige tak van de tennissport en is geïntegreerd in de Nederlandse tennisbond (KNLTB).Bij rolstoeltennis wordt gebruik gemaakt van speciale rolstoelen. Deze hebben schuin staande wielen, zodat je snel kunt draaien en meestal een extra wieltje aan de achterkant, om niet achterover te vallen.

Daarnaast volg ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en heb ik nog andere hobby’s, zoals zingen en uit eten gaan.Ook doe ik vrijwilligerswerk bij de Werkgroep Integratie Gehandicapten te Nijmegen. Ik kom op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau op voor de belangen van mensen met een beperking in Nederland.

Mijn ambitiesIk beleef veel plezier aan het tennissen en ga snel vooruit. Ik heb in Nederland en inmiddels ook internationaal al veel toernooiwinsten geboekt. Mijn doel is om in 2012 deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Londen. Volgens mijn coach, Aad Zwaan, is dit een haalbaar doel en ik werk er hard aan om het te realiseren. Op dit moment train ik vier keer in de week. Ik ben geselecteerd voor de nationale top-selectie en train dus met de absolute wereldtop. Ook heb ik twee keer per week privétraining. Behalve tennistrainingen volg ik ook nog extra conditietrainingen om fi t en blessurevrij te blijven. Naast het trainen is het zeer belangrijk om veel toernooien te spelen. Door internationale toernooien te spelen, klim ik op de ranglijst. Om de Paralympi-sche Spelen te kunnen halen, zal ik in de komende jaren deelnemen aan toernooi-en in Amerika, Australië en Azië.

Laatste resultaten - Mercedes Open: tweede ronde enkel

en dubbel - Ath Open: winnaar enkel en dubbel- Flanders Open: winnaar enkel en

dubbel- Barneveld Open: fi nalist enkel- Open de L’ile de Re: halve fi nale enkel,

fi nalist dubbel- Nottingham Indoor: fi nalist enkel,

winnaar dubbel- World Doubles Masters: vierde plaats

RanglijstenNationaal- Enkel: Nummer 5- Dubbel: Nummer 3

Internationaal- Enkel: Nummer 12- Dubbel: Nummer 13

www.marjoleinbuis.nlDe verrichtingen van Marjolein zijn ook online te volgen op haar persoonlijke website: www.marjoleinbuis.nl.Behalve achtergrondinformatie en het laatste nieuws vind je ook informatie over de stichting, de sponsors, de toernooiresultaten en natuurlijk is er een gastenboek, waar je een berichtje kunt achterlaten.

Foto

: Jok

e V

isse

r Fo

togr

afi e

STICHTING Marjolein Buis SPORTIEF

Kapershof 30 - 6641 JS BeuningenTelefoon 024 675 04 01 - [email protected] - www.marjoleinbuis.nlKvK 09164998- Rekeningnummer 48.17.33.531

STICHTING Marjolein Buis SPORTIEF

Marjolein Buis Tennisster

Sponsormogelijkheden

‘Vriend van’Als ‘vriend van Marjolein’ is de bijdrage die je levert aan mijn tenniscarrière ten minste 75 euro per jaar. Tegenprestaties- Drie keer per jaar ontvang je een

nieuwsbrief, waarin de toernooien vermeld staan die ik ga spelen en de verslagen van de laatste toernooien die ik heb gespeeld;

- (Bedrijfs)naam en plaats worden desgewenst onder ‘vrienden van Marjolein’ vermeld op mijn website.

SubsponsorEen bijdrage van 250 euro per jaar. Tegenprestaties- Je ontvangt drie keer per jaar de

nieuwsbrief; - Vermelding van je (bedrijfs)naam in

de nieuwsbrief;- Een link naar jouw website op

www.marjoleinbuis.nl.

SponsorAls sponsor is de jaarlijkse fi nanciële bijdrage aan mijn rolstoeltenniscarrière een bedrag vanaf 500 euro. Tegenprestaties- De driejaarlijkse nieuwsbrief;- Je logo in de nieuwsbrief;- Eventueel je logo of bedrijfsnaam op

een trainingspak of andere artikelen zoals de sporttas;

- Een banner met link naar jouw website op www.marjoleinbuis.nl.

HoofdsponsorJe kunt er ook voor kiezen om hoofd-sponsor te worden. De invulling hiervan wordt in overleg bepaald. De hoofd-sponsor kent het voorrecht om, indien gewenst, met een logo op de wedstrijd-kleding te staan. Natuurlijk is het ook mogelijk om van deze bedragen af te wijken of om een eenmalige donatie te geven.

Stichting Marjolein Buis Sportief

Om haar ambities te kunnen realiseren, heeft Marjolein fi nanciële ondersteuning nodig. ‘Stichting Marjolein Buis Sportief’ stelt zich ten doel fi nanciële middelen te verkrijgen om de trainings faciliteiten, de wedstrijden, de sport in het algemeen en de met dit alles samen hangende kosten

ten behoeve van Marjolein Buis te fi nancieren. De stichting staat er garant voor, dat alle vormen van sponsoring alleen gebruikt worden om Marjolein te kunnen laten sporten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:Voorzitter: Ruud BuisPenningmeester: Paul SchellingsSecretaris: Rob M. Visser

Page 13: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

Jaarverslag 2009Feiten, cijfers en ontwikkelingen

Stichting Intercity

Meijhorst 7039

6537 EP Nijmegen

T 024 – 344 93 93

F 024 – 344 00 48

E [email protected]

W www.intercity-nijmegen.nl

2.1 Profiel

Intercity werd in 1985 opgericht door Dukenburgers met verschillende etnische

achtergronden als zijnde een multiculturele organisatie. In de eerste periode werd

een breed scala aan activiteiten en festiviteiten ontplooid. Het laatste decennium

is de nadruk op verzoek van migranten en vluchtelingen uit de omliggende wijken

in toenemende mate komen te liggen op educatie. De doelgroep van Intercity

bestaat uit volwassen anderstaligen, dat wil zeggen mannen en vrouwen die naar

Nederland zijn gemigreerd of gevlucht. De centrale doelstelling van Intercity is om

deze mensen kansen te bieden middels een aanbod gericht op drie kernpunten,

namelijk het bevorderen van:

- kennis van de Nederlandse taal en samenleving

- sociale redzaamheid

- maatschappelijke participatie

Vanaf haar oprichting is Intercity gehuisvest in Wijkcentrum Dukenburg, in de wijk

Meijhorst, waar zij tevens haar aanbod realiseert. Door haar historische verankering

in het stadsdeel Dukenburg is Intercity bekend bij de doelgroep.

Intercity is laagdrempelig, zowel in financieel als in praktisch opzicht. Intercity

hanteert lage inschrijftarieven. Intercity werkt van oudsher in de directe leef-

omgeving van de doelgroep. Veel deelnemers hebben kinderen die naar de

basisschool gaan. Intercity stemt haar rooster af op dat van de basisscholen.

Deelnemers met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van

de laagdrempelige kinderoppas in Wijkcentrum Dukenburg. De meeste cursisten

hebben naast hun traject bij Intercity elders de nodige bezigheden en verplichtin-

gen. De intensiteit van het cursusaanbod van Intercity is hierop afgestemd. Intercity

is ook laagdrempelig, ten slotte, door de wijze waarop haar medewerkers de

cursisten benaderen en door hun toegankelijkheid. De culturele verscheidenheid

binnen de organisatie draagt hier mede aan bij.

Onder meer door haar bekendheid en laagdrempeligheid bereikt Intercity jaarlijks

een groot aantal mensen en levert zij een substantiële bijdrage aan de sociale

cohesie en het leefklimaat in Dukenburg.

2. Organisatie en personeelsbeleid

10 11

2.1 Profiel

Intercity werd in 1985 opgericht door Dukenburgers met verschillende etnische

achtergronden als zijnde een multiculturele organisatie. In de eerste periode werd

een breed scala aan activiteiten en festiviteiten ontplooid. Het laatste decennium

is de nadruk op verzoek van migranten en vluchtelingen uit de omliggende wijken

in toenemende mate komen te liggen op educatie. De doelgroep van Intercity

bestaat uit volwassen anderstaligen, dat wil zeggen mannen en vrouwen die naar

Nederland zijn gemigreerd of gevlucht. De centrale doelstelling van Intercity is om

deze mensen kansen te bieden middels een aanbod gericht op drie kernpunten,

namelijk het bevorderen van:

- kennis van de Nederlandse taal en samenleving

- sociale redzaamheid

- maatschappelijke participatie

Vanaf haar oprichting is Intercity gehuisvest in Wijkcentrum Dukenburg, in de wijk

Meijhorst, waar zij tevens haar aanbod realiseert. Door haar historische verankering

in het stadsdeel Dukenburg is Intercity bekend bij de doelgroep.

Intercity is laagdrempelig, zowel in financieel als in praktisch opzicht. Intercity

hanteert lage inschrijftarieven. Intercity werkt van oudsher in de directe leef-

omgeving van de doelgroep. Veel deelnemers hebben kinderen die naar de

basisschool gaan. Intercity stemt haar rooster af op dat van de basisscholen.

Deelnemers met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van

de laagdrempelige kinderoppas in Wijkcentrum Dukenburg. De meeste cursisten

hebben naast hun traject bij Intercity elders de nodige bezigheden en verplichtin-

gen. De intensiteit van het cursusaanbod van Intercity is hierop afgestemd. Intercity

is ook laagdrempelig, ten slotte, door de wijze waarop haar medewerkers de

cursisten benaderen en door hun toegankelijkheid. De culturele verscheidenheid

binnen de organisatie draagt hier mede aan bij.

Onder meer door haar bekendheid en laagdrempeligheid bereikt Intercity jaarlijks

een groot aantal mensen en levert zij een substantiële bijdrage aan de sociale

cohesie en het leefklimaat in Dukenburg.

2. Organisatie en personeelsbeleid

10 11

Toelichting

• In tabel 2 zien we dat het percentage cursisten Taal & Maatschappij in de leef-

tijdscategorie 20 – 30 jaar sterk is toegenomen in de periode tussen 31-12-2006

en 31-12-2009. Het is gestegen van 8 % naar 22%, ruim een verdubbeling.

• De leeftijdsopbouw van de cursisten Inburgering is in één jaar tijd aanzienlijk

veranderd: op 31-12-2008 was ruim de helft van onze Inburgeraars (55%) ouder

dan 50 jaar, tegen 10% op 31-12-2009. Tegelijkertijd is het percentage Inburge-

raars jonger dan 40 jaar gestegen van 18% naar 60%. Er heeft een drastische

verjonging plaatsgevonden in de afdeling Inburgering.

• Bij 39 aanmeldingen leidde de intake om uiteenlopende redenen niet tot plaat-

sing. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabellen.

Tabel 5 Wachtlijsten op 31 – 12 – 2009

Taal & Maatschappij Inburgering Avondgroep Totaal

Mannen 1 0 4 5

Vrouwen 0 0 3 3

Totaal 1 0 7 8

Tabel 6 Bereik van Intercity in 2009

Taal & Maatschappij Inburgering Avondgroep Wachtlijst Totaal

Op 31-12-2009 108 10 16 8 142

Uitstroom in 2009 104 10 0 - 114

Totaal 212 20 16 8 256

Tabel 7 Leeftijdsopbouw cursisten Taal & Maatschappij en Inburgering

Taal & Maatschappij Inburgering

Leeftijd op 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31–12–2008 31-12-2009

< 20 jaar 1 1% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0%

20 – 30 12 8% 16 15% 22 21% 24 22% 0 0% 5 50%

31 – 40 44 30% 32 30% 24 23% 20 18% 2 18% 1 10%

41 – 50 42 29% 31 29% 26 25% 29 27% 3 27% 3 30%

51 – 65 43 29% 24 23% 28 27% 29 27% 6 55% 1 10%

65 + 5 3% 3 3% 3 3% 3 3% 0 0% 0 0%

Totaal 147 100% 106 100% 103 100% 108 100% 11 100% 10 100%

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

65+

51-65

41-50

31-40

21-30

18-20

Tabel 9 Landen van herkomst (top tien op 31-12-2009)

Taal & Maatschappij Inburgering

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

1. Marokko 15 13 19 1 1 -

2. China 2 6 10 - - -

3. Afghanistan 14 13 9 2 2 1

4. Irak 6 10 9 1 - 1

5. Somalië 5 8 7 1 - 1

6. Turkije 8 7 7 1 - 4

7. Vietnam 7 8 6 1 2 -

8. Iran 9 5 3 2 1 -

9. Indonesië 7 2 2 - - 1

10. Polen 1 5 1 - - 1

Tabel 8 Leeftijdsopbouw cursisten Taal & Maatschappij (grafische weergave)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Toelichting

• De tabellen 3.1 en 3.2 (volgende bladzijde) laten zien dat de etnische verscheiden-

heid van de cursistenpopulatie van Intercity groot is. Verder tonen zij dat de

grotere migranten- en vluchtelingengemeenschappen ook bij Intercity in ruime

mate zijn vertegenwoordigd.

22 23

Toelichting

• In tabel 2 zien we dat het percentage cursisten Taal & Maatschappij in de leef-

tijdscategorie 20 – 30 jaar sterk is toegenomen in de periode tussen 31-12-2006

en 31-12-2009. Het is gestegen van 8 % naar 22%, ruim een verdubbeling.

• De leeftijdsopbouw van de cursisten Inburgering is in één jaar tijd aanzienlijk

veranderd: op 31-12-2008 was ruim de helft van onze Inburgeraars (55%) ouder

dan 50 jaar, tegen 10% op 31-12-2009. Tegelijkertijd is het percentage Inburge-

raars jonger dan 40 jaar gestegen van 18% naar 60%. Er heeft een drastische

verjonging plaatsgevonden in de afdeling Inburgering.

• Bij 39 aanmeldingen leidde de intake om uiteenlopende redenen niet tot plaat-

sing. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabellen.

Tabel 5 Wachtlijsten op 31 – 12 – 2009

Taal & Maatschappij Inburgering Avondgroep Totaal

Mannen 1 0 4 5

Vrouwen 0 0 3 3

Totaal 1 0 7 8

Tabel 6 Bereik van Intercity in 2009

Taal & Maatschappij Inburgering Avondgroep Wachtlijst Totaal

Op 31-12-2009 108 10 16 8 142

Uitstroom in 2009 104 10 0 - 114

Totaal 212 20 16 8 256

Tabel 7 Leeftijdsopbouw cursisten Taal & Maatschappij en Inburgering

Taal & Maatschappij Inburgering

Leeftijd op 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31–12–2008 31-12-2009

< 20 jaar 1 1% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0%

20 – 30 12 8% 16 15% 22 21% 24 22% 0 0% 5 50%

31 – 40 44 30% 32 30% 24 23% 20 18% 2 18% 1 10%

41 – 50 42 29% 31 29% 26 25% 29 27% 3 27% 3 30%

51 – 65 43 29% 24 23% 28 27% 29 27% 6 55% 1 10%

65 + 5 3% 3 3% 3 3% 3 3% 0 0% 0 0%

Totaal 147 100% 106 100% 103 100% 108 100% 11 100% 10 100%

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

65+

51-65

41-50

31-40

21-30

18-20

Tabel 9 Landen van herkomst (top tien op 31-12-2009)

Taal & Maatschappij Inburgering

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

1. Marokko 15 13 19 1 1 -

2. China 2 6 10 - - -

3. Afghanistan 14 13 9 2 2 1

4. Irak 6 10 9 1 - 1

5. Somalië 5 8 7 1 - 1

6. Turkije 8 7 7 1 - 4

7. Vietnam 7 8 6 1 2 -

8. Iran 9 5 3 2 1 -

9. Indonesië 7 2 2 - - 1

10. Polen 1 5 1 - - 1

Tabel 8 Leeftijdsopbouw cursisten Taal & Maatschappij (grafische weergave)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Toelichting

• De tabellen 3.1 en 3.2 (volgende bladzijde) laten zien dat de etnische verscheiden-

heid van de cursistenpopulatie van Intercity groot is. Verder tonen zij dat de

grotere migranten- en vluchtelingengemeenschappen ook bij Intercity in ruime

mate zijn vertegenwoordigd.

22 23

Page 14: Portfolio Studio T77

Extended Notificatie Service (ENS) is een geavanceerd systeem om in (nood) situaties alarmeringen, notificaties en instructies (scenario’s) gelijktijdig naar één, enkele of duizenden apparaten te versturen zoals vaste telefoon, mobiele telefoon, e-mail, fax, pager en/of SMS. Geselecteerde (ENS) ontvangers kunnen exact aan geven, wanneer en via welke kanalen ze bereikbaar willen zijn. Indien gewenst worden notificaties via alle kanalen gelijk-tijdig verstuurd.

Echter de ware kracht ligt in het vermogen om deze alarmeringen te voorzien van een vooraf gedefinieerd antwoordscenario met keuze-menu’s. Alle antwoorden worden geregistreerd en gerapporteerd in een duidelijke grafiek of audit waardoor binnen minuten zicht is op mogelijke knel punten. Knelpunten als basis voor gerichte vervolg-acties!

Moet u snel een team met bepaalde kwalificaties samenstellen? Bijvoorbeeld een crisisteam, operatieteam, meetteam of strooiteam? Met de functie HUNTGROEP stopt het systeem met notificeren bij het aantal gewenste antwoorden. U heeft direct zicht op beschikbaarheid en aankomsttijd en u bespaard uzelf veel tijd en geld met het zoeken naar de gewenste personen, teams of diensten.

ZorgbuddyOuderen, patiënten, cliënten, leerlingen, kleuters en peuters zijn af-hankelijk van mensen die in staat zijn om adequaat te handelen als er een calamiteit zoals brand uitbreekt. Zorgbuddy biedt zorgcentra, verpleeghuizen, scholen en kinderdagverblijven een betaalbaar geautomatiseerd alarmeringssysteem, waarmee buren worden gealarmeerd om te helpen bij een ontruiming. Naast een algemeen burenalert biedt Zorgbuddy een persoonsgebonden burenalert waardoor aangesloten buren exact weten, wie uit welk deel van het gebouw geholpen moet worden.

> Alarmeren > Informeren > Instrueren > Mobiliseren >crisisteams, stakeholders, medewerkers, uitzendkrachten, freelancers, vrijwilligers, stewards, begeleiders, gasten, omwonenden, buren, ouders, ambtenaren, bestuurslagen, fi lialen, aandeelhouders, ketenpartners, klanten, chauffeurs, schippers, beveiligers, monteurs, reddingsteams, duikers, operatieteams, militairen, specialisten, externe diensten en meer, vanaf € 5,75 per scenario per maand en € 0,75 per aangesloten (ENS) ontvanger per maand. Geen alerts geen extra kosten!

Extended Notificatie Service (ENS)

Extended Notificatie Service (ENS) is een geavanceerd systeem om in (nood) situaties alarmeringen, notificaties en instructies (scenario’s) gelijktijdig naar één, enkele of duizenden apparaten te versturen zoals vaste telefoon, mobiele telefoon, e-mail, fax, pager en/of SMS. Geselecteerde (ENS) ontvangers kunnen exact aan geven, wanneer en via welke kanalen ze bereikbaar willen zijn. Indien gewenst worden notificaties via alle kanalen gelijk-tijdig verstuurd.

Echter de ware kracht ligt in het vermogen om deze alarmeringen te voorzien van een vooraf gedefinieerd antwoordscenario met keuze-menu’s. Alle antwoorden worden geregistreerd en gerapporteerd in een duidelijke grafiek of audit waardoor binnen minuten zicht is op mogelijke knel punten. Knelpunten als basis voor gerichte vervolg-acties!

Moet u snel een team met bepaalde kwalificaties samenstellen? Bijvoorbeeld een crisisteam, operatieteam, meetteam of strooiteam? Met de functie HUNTGROEP stopt het systeem met notificeren bij het aantal gewenste antwoorden. U heeft direct zicht op beschikbaarheid en aankomsttijd en u bespaard uzelf veel tijd en geld met het zoeken naar de gewenste personen, teams of diensten.

ZorgbuddyOuderen, patiënten, cliënten, leerlingen, kleuters en peuters zijn af-hankelijk van mensen die in staat zijn om adequaat te handelen als er een calamiteit zoals brand uitbreekt. Zorgbuddy biedt zorgcentra, verpleeghuizen, scholen en kinderdagverblijven een betaalbaar geautomatiseerd alarmeringssysteem, waarmee buren worden gealarmeerd om te helpen bij een ontruiming. Naast een algemeen burenalert biedt Zorgbuddy een persoonsgebonden burenalert waardoor aangesloten buren exact weten, wie uit welk deel van het gebouw geholpen moet worden.

> Alarmeren > Informeren > Instrueren > Mobiliseren >crisisteams, stakeholders, medewerkers, uitzendkrachten, freelancers, vrijwilligers, stewards, begeleiders, gasten, omwonenden, buren, ouders, ambtenaren, bestuurslagen, fi lialen, aandeelhouders, ketenpartners, klanten, chauffeurs, schippers, beveiligers, monteurs, reddingsteams, duikers, operatieteams, militairen, specialisten, externe diensten en meer, vanaf € 5,75 per scenario per maand en € 0,75 per aangesloten (ENS) ontvanger per maand. Geen alerts geen extra kosten!

Extended Notificatie Service (ENS)

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

ThisWorksCalamiteitenbeheerVoor het geval dat

> Alarmeren

> Informeren

> Instrueren

> Mobiliseren

Same Time Different Times

Meeting War Room

ConferenceCall

Same Location

DifferentLocations

ThisWorksCalamiteitenbeheer

Takenhofplein 66538 SZ NijmegenT +31 (0) 24 397 67 77F +31 (0) 24 397 3891E [email protected] www.calamiteiten.nl

Extended Notificatie Service (ENS) is snel te implementeren en is 24/7 wereldwijd online beschikbaar. Scenario’s kunnen telefonisch of per SMS via onze meldkamer worden opgestart. Mocht u regelmatig gebruik willen maken van ENS dan adviseren we u gebruik te maken van uw eigen bevei-ligde meldkamer binnen MissionMode.

MissionMode is een toonaangevend Crisis & Incident Management systeem dat wordt gebruikt door organisaties als Luton Airport, EasyJet, Barclays Bank, FedEx, Airbus, 3M, Monarch, Intel en Sony om hen te helpen reactietijden te reduceren.

Page 15: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Drukwerk

Wat is de beweegtuinDe beweegtuin is een plek in de open lucht waar senioren op een eenvoudige en eigen manier aan hun lichamelijke gezondheid en conditie kunnen werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifi eke beweegtoestellen en beweeg-oefeningen, dit allemaal onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Beschrijving oefeningenAlle oefeningen die worden uitgevoerd zijn gericht op het bevorderen van de lichamelijke conditie, het versterken van de spieren en gewrichten en het verbeteren van de balans. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het veilig uitvoeren van de oefeningen.

Fysiotherapeut Een fysiotherapeut ondersteunt alle senioren die mee doen met een beweeguur. Alle oefeningen worden voorgedaan en uitgelegd. Tijdens het uitvoeren van de oefeningen houdt de fysiothera-peut toezicht op de uitvoer van de bewegingen. De deelnemers werken in duo’s zodat ze ook elkaar kunnen helpen bij de oefeningen. De oefeningen zijn niet moeilijk. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau mee doen.

Sociale contactenNaast het onderhouden en verbeteren van het eigen lichaam zorgt het sporten binnen de beweeggroep voor nieuwe sociale contacten. De deelnemers van de beweegroep waarderen deze contacten zeer en verwelkomen graag nieuwe leden!

TalisNaast het aanbieden van een goede woning en prettige woonomstandigheden vindt Talis het ook belangrijk dat haar huurders gezond blijven en de mogelijkheid moeten kunnen hebben om aan hun gezondheid te werken. Om deze reden heeft Talis in 2009 in samenwerking met de gemeente Nijmegen een beweegtuin in Linden-holt laten plaatsen waar alle huurders gebruik van kunnen maken.

Sport het hele jaar doorOok in de wintermaanden is er de mogelijkheid om te blijven sporten. Hiervoor neemt u deel aan het winterprogramma. Dit is een programma dat ter vervanging van een beweeguur wordt aangeboden. Ook dit is onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Ervaringen huidige sporters

‘Ik merk dat mijn balans beter is geworden, sinds ik sport in de beweegtuin. Alles wordt beter en het is erg leuk onder elkaar.’Lenie van Emmerloot, 73 jaar

‘Ik kijk elke week uit naar het sporten in de beweegtuin.’ Riekie Bouwman van Leth, 76 jaar

‘Het bewegen in de buitenlucht is erg fi jn.’ Diverse sporters

‘Ik merk zeker vooruitgang sinds ik sport. Tegenwoordig pak ik één keer de lift en één keer de trap. Voorheen ging ik alleen met de lift.’Ria Knoop, 62 jaar

Waarom is sporten belangrijkSporten heeft meerdere positieve effecten. Naast het ontwikkelen van nieuwe sociale contacten, heeft het veel invloed op de lichame-lijke gesteld heid. Zo heeft het een positief effect op de botten, de spieren en gewrichten, het gewicht, het hart en de longen en de balans.

Daarnaast kan sporten helpen bij het voorkomen van of verminderen van het ontwikkelen van chronische ziekten zoals diabetis mellitus, reuma en hart- en vaatziekten. U kunt dus, ook als uw gezondheid niet optimaal is of als u medicijnen gebruikt, gerust mee sporten! Overleg vooraf wel even met de fysiotherapeut.

Hoe en waar aan te meldenSecretariaat KoprolWeezenhof 47-71 A6536 DP NijmegenTel. 024 - 344 21 [email protected]

Waar is de beweegtuinDe beweegtuin is te vinden aan Leuvensbroek 1200. Dit is gelegen naast Wijkcentrum de Brack te Lindenholt.

KostenIn 2010 bedragen de kosten € 1,00 per les. Voor nieuwe huurders van Talis zijn de eerste twee maanden gratis.

Kleding/sportmateriaalOm te sporten in de beweegtuin zijn alleen nodig:• Goede schoenen. Deze schoenen moeten

gemakkelijk zitten en een goede grip hebben.• Kleding waarin u gemakkelijk kunt bewegen en

het niet te warm of te koud krijgt. Een jasje of vestje dat u aan en uit kunt trekken is handig.

Nieuwe deelnemers welkom!

Beweegtuin de Leuvenshoek

Het gebruik van beweegtuin wordt gerealiseerd door Talis en Stichting Koprol.Vormgeving: Studio T77, Fotografi e: Gerard Verschooten

Bewegen voor senioren

Page 16: Portfolio Studio T77

Websites

Page 17: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 18: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 19: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 20: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 21: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 22: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 23: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 24: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites

Page 25: Portfolio Studio T77

Studio T77 Ontwerp & Concept Websites