Naar een (bijzonder) Vlaams Bestuursrechtcollege (BRC) ? Martine Van Sande, afdelingshoofd, afdeling...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Naar een (bijzonder) Vlaams Bestuursrechtcollege (BRC) ? Martine Van Sande, afdelingshoofd, afdeling...

 • Dia 1
 • Naar een (bijzonder) Vlaams Bestuursrechtcollege (BRC) ? Martine Van Sande, afdelingshoofd, afdeling Regelgeving, Departement Bestuurszaken
 • Dia 2
 • VJV - Brussel, 7 december 20122 1.Stand van zaken 1.Huidige situatie in Belgi 2.Doel van de hervorming 2.VBRC wordt DBRC 1.Organisatiemodel 2.Juridische of wettelijke aspecten 3.Basisprincipes van het administratief recht 1.Stand van zaken 2.Codificatie mogelijk? 3.Principes van BRC in het administratief recht 4.Debat Inhoudstafel
 • Dia 3
 • 1. Stand van zaken 1.1. Huidige situatie in Belgi Verschillende administratieve niveaus (federaal,regios, provincies, lokale besturen) maken regelgeving conflicten tussen overheid en burger GEEN monisme = de gewone rechtbanken met een administratieve kamer MAAR een duaal systeem = gewone rechtbanken en administratieve rechtbanken VJV - Brussel, 7 december 20123
 • Dia 4
 • De Vlaamse Regering is bevoegd om een bijzonder administratief rechtscollege op te richten volgens de bevoegdheden toegekend aan de gewesten en gemeenschappen (theorie van de impliciete bevoegdheden) bv. Milieuhandhavingscollege Raad voor Vergunningsbetwistingen Raad voor Verkiezingsbetwistingen VJV - Brussel, 7 december 20124
 • Dia 5
 • Resultaat: verschillende administratieve rechtscolleges met gebrek aan algemene visie van rechtsbescherming voor een individu ofschoon vaak gemeenschappelijk: schorsing en vernietiging als oplossing voor een probleem verschillende procedureregels VJV - Brussel, 7 december 20125
 • Dia 6
 • 1.2. Doel van de hervorming was en is creren van een bijzonder BRC om meer efficintie en (kosten)effectiviteit in de procedures te verkrijgen een set van basisprincipes in (Vlaams) administratief recht opstellen * * * MAAR : Vlaanderen kan geen algemene Vlaamse rechtbank oprichten VJV - Brussel, 7 december 20126
 • Dia 7
 • 2. Het BRC: elementen van efficintie en effectiviteit 2.1. Organisatie model administratief rechtscollege met gespecialiseerde kamers bevoegd in een juridische materie van een huidige administratieve rechtbank WORDT : behoud bestaande BRCs met kamers elke kamer is bevoegd om recht te spreken in beroep de Raad van State blijft de cassatierechter modulair: een gespecialiseerde kamer per nieuwe juridische materie WORDT : inpassen of uitbreiden VJV - Brussel, 7 december 20127
 • Dia 8
 • garantie op onafhankelijkheid en onpartijdigheid = de Regering kan niet bepalen hoe de BRC kamers moeten rechtspreken alle kamers zijn gelijk qua organisatie, samenstelling en werking de administratieve ondersteuning gebeurt centraal = DBRC beschikt over eigen personeel (ondersteund door centrale diensten) bv. burelen, bureeluitrusting, documentatie, archief, organisatieontwikkeling, VJV - Brussel, 7 december 20128
 • Dia 9
 • 9 Voorzitter VBRC DBRC Beheerder Hoofdgriffier Kamer- voorzitter 1 Kamer- voorzitter 2 Kamer- voorzitter 10 Kamer- voorzitter 11 (meerv.kamer) Kamer- voorzitter 12 (meerv.kamer) Administratie f medewerker Hoofdgriffier en Griffiers Administratief medewerker van de griffie MHHC RvVb RvV Referendaris Griffie pool Referendaris pool
 • Dia 10
 • Organisatie DBRC voorzitter: algemeen en dagelijks bestuur opstellen en opvolgen van het beleidsplan kamers met 1 of meerdere administratieve rechters (=enkelvoudig of meervoudig) referendarissen: pool griffie: ook een pool (spreiding van de werklast) beheerder:. voorziet administratieve en logistieke ondersteuning (ICT, financin, ) VJV - Brussel, 7 december 201210
 • Dia 11
 • uitwisseling (en samenwerking) tussen de administratieve rechter en de referendaris administratieve rechter jurist met deskundigheid (kennis en ervaring) in een of meerdere rechtsgebieden en grondige kennis van rechtsprocedures en rechtsbescherming kan ingeschakeld worden in andere materie polyvalente administratieve rechter referendaris grote technische deskundigheid in een of meer materies (juristen, wetenschappers, technici, ) kan ingeschakeld worden in alle kamers werkt in een pool om werklast te spreiden VJV - Brussel, 7 december 201211
 • Dia 12
 • 2.2. Juridische aspecten Actieve rechter (met een breed beoordelings- en inspraakvermogen) V OORAFGAAND AAN HET INITIEEL ONDERZOEK EN RECHTSZITTING -vereenvoudigde procedure kort onderzoek openbaart wat het oordeel zal zijn bv. beroep is zinloos is duidelijk (on)gegrond kortere proceduretijd BRC behandelt het beroep onmiddellijk (zonder bijkomende zitting) VJV - Brussel, 7 december 201212
 • Dia 13
 • T IJDENS DE BESLUITVORMING -interim oordeel schorsen van de aangevochten beslissing bestuurlijke lus = laat de administratie toe om een rechtsgebrek recht te zetten = alleen onwettelijkheden die kunnen rechtgezet worden = voorkomt ping-pong arresten (het geschil kan opgelost worden en komt niet meer voor het BRC) - bemiddeling vrijwillig en vertrouwelijk proces partijen doen beroep op een neutrale derde partij = de bemiddelaar oplossing van het geschil zonder vernietiging VJV - Brussel, 7 december 201213
 • Dia 14
 • O P HET EINDE VAN DE PROCEDURE - rechtsgevolgen identificeren die overeind blijven (zet tekortkomingen inzake vorm en inhoud in perspectief) -omschrijven hoe de administratie herstel kan of moet aanbieden -het vonnis de plaats laten innemen van de administratie zodat deze geen beslissing hoeft te nemen (vervanging) alleen in zaken waar de administratie beperkte discretionaire bevoegdheid tot nemen van beslissingen heeft NIET: regering van rechters - een boete opleggen voor een opzettelijk onredelijk beroep (!) VJV - Brussel, 7 december 201214
 • Dia 15
 • 3. Algemene beginselen van bestuursrecht 3.1. Stand van zaken Vlaams bestuursrecht afzonderlijke regels in de wetgeving verdeling van het bestuursrecht overeenkomstig het administratieve niveau invloed van het Belgisch en Europees niveau bestuursrecht is gefragmenteerd VJV - Brussel, 7 december 201215
 • Dia 16
 • 3.2. Codificatie mogelijk? Doelstellingen bereiken van eenheid in bestuursrecht EN/OF bewaren van de rechtszekerheid vereenvoudigen van het bestuursrecht maximale rechtsbescherming waarborgen codificeren van ontwikkelingen in rechtspleging bijdragen tot kenbaarheid van bestuursprocesrecht en de algemene principes van deugdelijk bestuur VJV - Brussel, 7 december 201216
 • Dia 17
 • Mogelijke inhoud vooraf: respecteer principes van goede regelgeving administratief recht: georganiseerd administratief beroep bezwaar en beroep algemene regels over administratieve handelingen: openbaarheid motivering van bestuurlijke handelingen VJV - Brussel, 7 december 201217
 • Dia 18
 • algemene principes van deugdelijk bestuur informatieplicht hoorrecht verbod op vooringenomenheid verplichting van beroepsgeheim belangenvermenging non-discriminatie handhaving administratief toezicht VJV - Brussel, 7 december 201218
 • Dia 19
 • 3.3.Principes van het BRC in bestuursprocesrecht actieve rol van de rechter: een breder evenwicht tussen algemeen en particulier belang overwegen zorgen voor een ruimere beoordelingsbevoegdheid en mogelijkheid tot tussenkomst zorgen voor bemiddeling oplossingsgerichte rechtspraak - een discussie definitief oplossen - zo ver mogelijk bijdragen tot het herstel VJV - Brussel, 7 december 201219
 • Dia 20
 • 4. Vragen ZIN EN ONZIN ALGEMEEN DECREET BESTUURSRECHT ( OVER DE NIVEAUS HEEN ) 1. Is een algemene codificatie van bestuursrecht (of aantal principes voor goed bestuur) mogelijk of leidt dit ons enkel naar meer uitzonderingen op de algemene regel? Voor- en nadelen? VJV - Brussel, 7 december 201220
 • Dia 21
 • 2. Waarom kiezen voor een bestuurs- rechtscollege i.p.v. voor een georganiseerd administratief beroep ? Quid effect op Raad van State? VJV - Brussel, 7 december 201221
 • Dia 22
 • 3. Efficinte en effectieve rechtsbedeling: alleen zaak van juristen? VJV - Brussel, 7 december 201222