MORGEN IN Ook in België is er beraad over mogelijk ... · ook bij ons niet in beschuldiging...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MORGEN IN Ook in België is er beraad over mogelijk ... · ook bij ons niet in beschuldiging...

 • 10 DeMorgen.VRIJDAG 13/09/2019

  MORGEN IN

  BIJ DE INDIANEN DIEHET AMAZONEWOUDPROBEREN TE REDDEN

  ‘De indringerskomen steeds

  dichterbij’zeno.

  DE VRAAG VAN ÉÉN – OF TIEN –

  MILJOENZijn die CEO’s hungeld echt waard?

  zeno.

  BEDGEHEIMEN VAN ÉCHTE CALLBOYS

  ‘Vrouwen zijn braverdan je denkt’

  zeno.

  COMEDIAN JENSDENDONCKER

  ‘Niet alles hoeftaltijd cool engreat te zijn’

  dm.magazine

  © W

  ALD

  THAUSE

  N M

  ARLE

  NA

  Ook in België is er beraad over mogelijk terreurproces tegen Al-Baghdadi

  Slachtoffers vragen berechtiging IS-leider

  Vijf advocaten van slachtoffers van de aan-slag in Parijs hebben een brief bezorgd aande onderzoeksrechters met de vraag om IS-leider Abou Bakr al-Baghdadi te berechtenop het terreurproces, als medeplichtige ofopdrachtgever. ‘Goed idee’, zeggen deslachtoffers van 22 maart, die zich nu beraden met hun advocaten.

  BRUNO STRUYS

  Op het eerste gezicht lijkt het logisch: berecht nietenkel de uitvoerders van de aanslagen, maar ookhun grote baas. Toch is net dat wat de advocatenvan de slachtoffers van de aanslag in Parijs op 13november 2015 nu vragen. De aanslag in concert-zaal Bataclan, aan het Stade de France en op ver-schillende terrasjes kostte toen het leven aan 131mensen. 

  Volgens de Franse radiozender France Interdoen de advocaten in een brief aan de onderzoeks-rechters hun beklag, omdat er geen aanhoudings-bevel is tegen de leider van terreurgroep IS. Ze wil-len dat Abou Bakr al-Baghdadi berecht wordt ophet proces dat in 2021 zou plaatsvinden, omdat dezelfverklaarde kalief op zijn minst medeplichtig is.

  Mogelijk is hij zelfs de opdrachtgever van deaanslag, want er zijn bronnen die stellen dat hij in2014, in de begindagen van IS, in Syrië een ont-moeting had met de Belg Abdelhamid Abaaoud,waarop de datum van 13 november werd vastge-legd. Abaaoud zou de leider zijn van het com-mando dat op die dag toesloeg in Parijs.

  “Dus, voor een groot aantal families van slacht-offers is het misplaatst dat hij (Al-Baghdadi) nietals beklaagde voorkomt in het dossier dat bijna af-gerond is”, zegt advocaat Aude Rimailho, een vande ondertekenaars van de brief.

  Ook het onderzoek naar de aanslagen op 22maart 2016 in Brussel en Zaventem is afgerond.Het is de kamer van inbeschuldigingstelling (KI)die uiteindelijk moet beslissen welke verdachtenterecht zullen moeten staan voor het hof van as-sisen. Voorlopig is Al-Baghdadiook bij ons niet in beschuldiginggesteld, maar Philippe Vanden-berghe, een van de overleversvan de aanslag, vindt de demar-che van de Franse advocaten“een goed idee”. “We weten datde aanslagen in Brussel en Parijsvoor een stuk door dezelfde ter-reurcel zijn voorbereid. Perso-nen als Abrini en Abdeslamstaan daarom op beide proces-sen terecht. Als slachtoffer wilik zo veel mogelijk antwoorden, en als blijkt datde verantwoordelijkheid voor de aanslag tot aande chef van IS gaat, dan moeten we dat weten.”

  Ook Life4Brussels, een vereniging die 193 slacht-offers vertegenwoordigt, denkt dat de meesteslachtoffers dit gaan willen, omdat het proces eenkans is om de werking van de terreurgroep blootte leggen en omdat ze uit zijn op berechtiging.“Maar we willen de slachtoffers ook geen valsehoop geven, dus we moeten kijken met onze advo-

  Premier Edouard Philippe (m. l.) en burgemeester van Parijs Anne Hidalgo (m. r.) tijdens een herdenkingsmars op 13 november vorig jaar.© AFP

  caten of het realistisch en zinvol is”, zegt JamilaAdda van Life4Brussels.

  Ook als het gerecht beslist om Al-Baghdadi teberechten, is de kans klein dat hij effectief in debeklaagdenbank zal zitten tijdens de terreurpro-cessen. De leider van IS leeft al jaren ondergedo-ken. In april gaf hij nog een teken van leven viaeen video. In augustus verspreidde Amaq, hetpersbureau van IS, dan weer het bericht dat Al-Baghdadi een opvolger had aangeduid, een zekere

  Abdullah Qardash. Volgens deIraakse overheid zou Al-Baghdadi ernstig gewond zijn,maar het is onduidelijk waar hijzich bevindt. Het zou echter nietde eerste keer zijn dat een ter-rorist in ons land wordt berechtin afwezigheid, want heel watSyrië-gangers zijn bij verstek ver-oordeeld. 

  “Strafrechtelijk is het Franseidee helemaal coherent en evengoed mogelijk in België”, zegt Na-

  thalie Colette-Basecqz, die als advocaat optreedtvoor Life4Brussels, maar ook hoogleraar strafrechtis aan de Universiteit van Namen. “Onder impulsvan Europa is in 2013 ons strafrecht uitgebreidwaardoor ook het aanzetten tot terrorisme straf-baar is. Maar als blijkt dat er een directe link is metde daders, is hij niet enkel medeplichtig, maar ookcoauteur. We gaan spoedig overleggen met deslachtoffers of we het voorbeeld van onze Franseconfraters volgen.”

  ‘Strafrechtelijk is het Franse idee

  helemaal coherenten even goed

  mogelijk in België’NATHALIE COLETTE-BASECQZADVOCAAT LIFE4BRUSSELS

  British American Tobacco(BAT) licht vandaag het personeel in België enLuxemburg in over het planvan het bedrijf om wereld-wijd 2.300 banen teschrappen.

  Om 11 uur vindt in Groot-Bijgaar-den een personeelsvergaderingplaats, om 14 uur is het bijzon-dere ondernemingsraad.

  “British American TobaccoBeLux bevestigt dat het hoofd-kantoor van British AmericanTobacco P.L.C. een programmaheeft aangekondigd waarmeehet een efficiënter, wendbaarderen doelgericht BAT wil creëren”,klinkt het in een persbericht. “De

  Tabaksgigant BAT licht Belgisch personeel in over grote ontslagronde

  Bij BAT in België werken eenhonderdtal voltijdse equivalen-ten, zegt Buntinx. Zij werken opde site in Groot-Bijgaarden, waarde activiteiten voor België enLuxemburg worden aange-stuurd. Daarbij zitten niet dewerknemers van de site van Mo-lenbeek, die gaat sluiten.

  Volgens Filip Lemberechtsvan de liberale vakbond (ACLVB)is momenteel niet in te schattenwat de impact op Groot-Bijgaar-den zal zijn. “We hebben onlangsde sluiting van de site in Molen-beek gezien, het zou heel jam-mer zijn mocht ook het zuster-bedrijf in Groot-Bijgaardengetroffen worden door een col-lectief ontslag.” (BELGA)

  ambitie is om tegen 2023-24 eenomzet van 5,6 miljard euro te ha-len in deze nieuwe producten.”

  Het programma zal het glo-baal personeelsbestand met2.300 jobs doen krimpen, vooralop managementniveau, en zalgrotendeels uitgevoerd zijn tegenjanuari 2020. “Het grootste aan-tal jobs verdwijnt op het niveauvan het hoofdkantoor in Lon-den”, zegt Government Affairs-manager Filip Buntinx.

  90.000Negentigduizend Belgen zeggenneen tegen landbouwdieren inkooien. Ze tekenden daarvooreen petitie van een Europeesburgerinitiatief. In heel Europaonderschreven 1,5 miljoen men-sen de eis. Het Europees Burger-initiatief ‘Stop de kooien’ protes-teert tegen het feit dat er elk jaarnog altijd 370 miljoen dieren inkooien worden grootgebracht inde Europese veehouderij. In Bel-gië gaat het om 4,15 miljoen die-ren. Zo wordt 39 procent van deleghennen, 3,7 miljoen kippen intotaal, nog steeds in verrijktekooien gehouden. Dat zorgt voordwangneurotisch gedrag. (BCL)

  © CARMEN DE VOS

  Filip Buntinx(BAT): ‘Hetgrootste aantaljobs verdwijnt in het hoofd -kantoor in Londen’