Wouter Van den Berghe

of 20 /20
KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland Wouter Van den Berghe

description

KAN STEM-ONDERWIJS OOK OndernemeND onderwijs ZIJN? Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland. Wouter Van den Berghe. Overzicht. Wat is STEM? Wat kunnen we leren van STEM? Enkele voorbeelden van buitenlandse initiatieven. STEM – en wat er kunnen van leren. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wouter Van den Berghe

Page 1: Wouter Van den Berghe

KAN STEM-ONDERWIJS OOK ONDERNEMEND ONDERWIJS ZIJN?Enkele reflecties en voorbeelden uit het buitenland

Wouter Van den Berghe

Page 2: Wouter Van den Berghe

Overzicht

Wat is STEM?

Wat kunnen we leren van STEM?

Enkele voorbeelden van buitenlandse initiatieven

Page 3: Wouter Van den Berghe

STEM – en wat er kunnen van leren

Page 4: Wouter Van den Berghe

STEM

Science

Techno-logy

Engin-eering

Mathe-matics

Page 5: Wouter Van den Berghe

Gaat dit over STEM of over ondernemend onderwijs?

Jongens hebben meer zelfvertrouwen dan meisjesJongeren hebben moeite om zich het beroep voor te stellenMeisjes hebben minder intrinsieke interesse dan jongensNood aan differentiatie van jongeren om hen te sensibiliserenOm interesse te bevorderen, best zo vroeg mogelijk beginnenProblematiek stelt zich in heel EuropaSamenwerking met het bedrijfsleven is vaak cruciaal Beroepsuitoefening verschilt vaak van de gekozen studieVlaanderen scoort internationaal niet zo goed

Page 6: Wouter Van den Berghe

Motivatie- en andere factoren

Page 7: Wouter Van den Berghe

Interesseverschillen (ROSE)

Top 5 bij jongens Top 5 bij meisjes Explosive Chemicals How it feels to be weightless

in space How the atom bomb

functions Biological and chemical

weapons and what they do to the human body

Black holes, supernovae and other spectacular objects in outer space

Why we dream when we are sleeping and what the dreams might mean

Cancer – what we know and how we can treat it

How to perform first aid and use basic medical equipment

How to exercise the body to keep fit and strong

Sexually transmitted diseases and how to be protected against them

Page 8: Wouter Van den Berghe

Nood aan differentiatie (BètaMentality)Concrete Bètatechnici Mooi werk in bèta en techniek Spectaculaire acties Proefjes doen Techniek Challenge Buitenschoolse activiteiten Meet the engineer

Carrière Bèta's Bedrijvencontactdag Carrière coaching Beroepentest Businessgames Status & trots uitstralen Merken die tot de verbeelding

spreken Meet the boss

Non Bèta's Linken aan hobby’s Techniek in de context van design &

trends Bètatechniek in cultuur & enter

tainment videoclips, podiumbouw & pretparken

Vrouwelijke rolmodellen & leuke mensen in de techniek

Meet the inspirerende verteller

Mensgerichte Generalisten Debatten Maatschappelijke challenge Focus op vertaalslag naar de

gebruiker Samenwerking met zorg &

geneeskunde Brede studies Meet the visionary

Page 9: Wouter Van den Berghe

Inquiry based learning Buitenlandse vaststelling: IBL kan

zorgen voor Meer interesse in STEM-vakken en

studierichtingen Hogere kwaliteit van STEM-onderwijs Meer betrokkenheid van jongeren bij

onderwijs Hypotheses

IBL draagt bij tot ondernemingszin IBL in STEM draagt bij tot ondernemingszin IBL draagt bij tot ondernemerschap IBL in STEM draagt ook bij tot

ondernemerschap

Page 10: Wouter Van den Berghe

STEM-initiatieven in Europa

Page 11: Wouter Van den Berghe

Enkele voorbeelden van initiatieven

Haus der kleinen forscher (Duitsland) La main à la pâte (Frankrijk) NTA (Zweden) IMST (Oostenrijk)

Page 12: Wouter Van den Berghe

Haus der kleinen Forscher (D)

Page 13: Wouter Van den Berghe

Haus der kleinen forscher Een programma gericht naar “kleuterleiders” en “kinderverzorgers” in de

Kita’s (crèches / kleuterklassen) in Duitsland Het program ma brengt hen vaardigheden bij zodat zij bij kleine

kinderen nieuwsgierigheid voor natuurfeno me nen kunnen opwekken, hen laten experimenteren en kennismaken met weten schap en techniek.

Het doel is alle 42.000 Kita’s in Duitsland bereiken (momenteel reeds 27.000). Jaarlijks worden al meer dan 1 miljoen kleine kinderen bereikt.

Elke instel ling dient een of meer personeelsleden af te vaardigen die bijscholing krijgen en krijgt tools (kaar ten, checklisten…) mee om te gebruiken in het onderricht en de begeleiding.

Geën ga geerde Kitas kunnen een label krijgen, waarvan er reeds 3.500 werden uitgereikt.

Bijscholing gebeurt door lokale en regionale partners en netwerken Sinds 2011 wordt de doelgroep geleidelijk aan verruimd naar kinderen

tot 10 jaar www.haus-der-kleinen-forscher.de

Page 14: Wouter Van den Berghe

La main à la pâte (Frankrijk)

Page 15: Wouter Van den Berghe

La main à la pâte Het doel van La main à la pâte is om het STEM-onderwijs in het

basisonderwijs te vernieuwen. Enkele basisprincipes :

een hands-on en inquiry-based learning benadering van het wetenschaps-onderwijs: ontwikkelen van hypothesen, experimenteren en testen, synthese – om zo de belangstelling en motivatie voor wetenschap te verhogen

leerlingen zijn de belangrijkste actoren, leerkrachten zijn coaches stimuleren van redeneervermogen, kritisch denken en democratisch debat verwerven van verschillende sleutelcompetenties, m.i.v. het beheersen van

de moeder taal, zowel schriftelijk als mondeling sociale dimensies: wetenschap linken aan ontwikkelingen in de maatschappij

en bevorderen van inclusie ontwikkelen van open-source materiaal.

Actoren van buiten de school worden betrokken bij het programma. Sinds de start in 1997 hebben meer dan 350.000 klasgroepen

deelge-nomen aan La main à la pate. Het programma wordt beschouwd als een belangrijk innovatiemechanisme voor het Franse onderwijs.

www.lamap.fr

Page 16: Wouter Van den Berghe

NTA (Zweden)

Page 17: Wouter Van den Berghe

NTA (Zweden) NTA-Naturvetenskap och Teknik för Alla is bestemd voor STEM-onderwijs aan

kinderen tot 13 jaar. Het doel is om de wetenschappelijke geletterdheid te verhogen en om de interesse voor STEM-vak ken te verhogen.

Het vond inspiratie in de Verenigde Staten en startte in 1997. Ondertussen heeft het zelf navolging gekregen in Duitsland en in andere landen. Het programma

NTA stelt aan participerende scholen tegen vergoeding grote wetenschapskoffers ter beschikking waarin ze al het nodige materiaal vinden om op een attractieve wijze onderwijs te kunnen geven over een bepaald thema.

De leerkrachten krijgen bijscholing voor ze de koffers mogen gebrui ken. Essentieel in de aanpak is dat de gemeenten (die het onderwijs organiseren) zich

formeel moeten engageren als in ze het programma instappen: ze worden lid van de algemene vergadering van de NTA-vereniging, ze moeten een coördinator aanstellen, leerkrachten op bijscholing sturen, min stens één van hun scholen betrekken en deelnemen aan de jaarlijkse conferentie. Het programma wordt gro tendeels door deze ge meen ten gefinancierd

Momenteel participeert reeds 40% van de Zweedse gemeenten aan het NTA-programma. In 2011 gebruikten 114.000 leerlingen en 7.300 leerkrachten de koffers.

Geplan de ontwikkelingen zijn modules voor de kleuterschool en het lager secundair onderwijs.

www.nta.kva.se

Page 18: Wouter Van den Berghe

IMST

Page 19: Wouter Van den Berghe

IMST (Oostenrijk) Het hoofddoel van IMST (Innovationen machen Schulen Top) is de

verbetering van de kwaliteit van het STEM-onderwijs. Het programma bevordert inquiry based educ ation en reflecterend denken bij leerlingen en leerkrachten in het lager en secundair onder wijs.

Het programma helpt leerkrachten om zelf les- en leerbenaderingen te ontwikkelen. Ze kunnen een project indienen, krijgen wat finan ciële midde len (500 tot 1500 euro) om het project uit te voeren en zijn verplicht hierover een re flec tief eindrapport te schrijven.

Na een wetenschappe lijke evaluatie wordt het rapport op een centrale website gezet die voor iedereen toegankelijk is (imst.aau.at/imst-wiki/index.php/ Hauptseite).

Genderas pec ten vormen een specifiek aandachtspunt. IMST wordt ook gezien als een mechanisme voor innovatie en schoolontwikkeling.

Bij IMST zijn momenteel zowat 7.000 leerkrachten doorheen heel Oostenrijk betrokken. Ze voe ren projecten uit, ze nemen deel aan conferenties en ze werken samen met andere leerkrach ten in regionale en thematische netwerken. Leer krachten wisselen ervaringen uit over hun aanpak en hun beoordelingsmethoden.

De sterkte en duurzaamheid van de ondersteunende structuren en netwerken voor leer krach ten gezien als een van de succesfactoren van het programma.

www.imst.ac.at

Page 20: Wouter Van den Berghe

Rapport: Kiezen voor STEM (VRWI-website)

Wouter Van den BergheStudie- en Adviesbureau TilkonE-mail: [email protected] Tel.: +32 497 51 53 18

Vragen?