mehshana 26-08-2012

download mehshana 26-08-2012

of 4

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of mehshana 26-08-2012

 • {nuMkkk: fzeLkk LktkMk kk{Lkk kfhk{tze rMkkh{kt Auk kukoke Mkkx fhkkt w{ke krhkhLkk ytksu 80 kkfkuLkuMkhfkhe kkr{f kkyku{kt u Lk {kkt rkke tr[k hnukkkBkt Au. kksukh{kt Wsku kk ukuMk kqou nkk hkuMkuo{kt yk rMkkhLkk 80kkfkuLku kk{kt Lk skktkkfku khefu ykue fZkktnkkt. Auk ku koke kkr{frkke tr[k hkkt Au. Akktrk ktk khk krXk MkkrLkfMfq {uLkus{uLx fr{xeyukkr{f rk yrfkheLkuLkrLk kk We fhk ykkifkf Mkk fhk hkMkfhe Lkke.

  {nuMkkk rsk{kt ku[hkS rMkkk{k{ rskyku yAkLke Mkrkkek[e kk Au. khtkw, [kUfkLkkhe rkkkku yu Au fu [ku{kMkkLkk ku {rnLkk ekekk nkuk Akkt skku nswke{ hnuk kkBkt Au. hkuEsk {nk{ Mkkkxe fhkkt 20 Vqxke{ Au yLku nkk s kwhXkuk{kk fhkkt {ktz 29 xfk suxku s Au.

  hkuE skLkk WkhkMk{ktykqhkk hMkkLku fkhu kkeLkku Lkkuskku LknkT {k{kt s W{uhkkku Au.yk zu{Lke {nk{ Mkkkxe 189.50{exh Mkkkxe s Au. Mk{kk kkkWkkuke kkeLkk 8957 r{rLk

  fwef {exh kke Mkk{u ko{kLk skku{ktz 29 xfk s Au.

  LkkUkkk Au fu, yuf {rnLkkykkW Mktuu ynuk rMkfkuo nkku fu Wkh kwshkk{kt AwxktAkkt kkxkt kzkkt hnuuu yLku

  f]rkkkfkuLku SkkLk {kwt hnuu.khtkw, Lke Lkkkt, kk fu skAfk kuk khu hMkkLkk kuk Lkke.yk ykkkne yks rLk Mkwe ykh:Mk[kux Xhe Au. yuf ynuk {wskfzeLkk kku kk{kt k Lkwt hMkke

  kke W{uhkwt Lkke, suLkk fkhurkk{kt kkh kkeykuLke yh-sh Wkh {kXe yMkh kzu. u fu,rskh{kt hMkke kkxkt [kwthnukkt uzqk skk{kt WkMkLkku {knkuAkku Au.

  CMYK

  CMYK

  hrkh, ;t.26-8-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.25ku[hkS kkwfkLkk Lkkwhk kk{Lkk

  uzqk kkukkkE khMkkuk{kEkrk kkukkLkk ukh{kt kuk fhukruk u[k {nuMkkk ukekzeWkLLk kh Mkr{rk{kt ykk nkk.yuhtzkLkk u[k kuxu {ukY.50,000 ku{u kkukkLke ktzeLkkeMMkk{kt {wfk nkk. {kuZuhk [kufzeknkUk kk kuyku rhkk{kt kuMkeLkkwhk uh sk Lkefk nkk. ykMk{u rhkk{kt yL k Mkku kuXknkk.su{Lkku uk uekqsf sukunkku. kfLkku k E yk Mkkuyuku{Lkk eMMkk{ktke Y.50,000Lkwtktz Mkuhe ewt nkwt. uh kk kAeku{Lku Y.50,000Lke [ezk ytku kE nke. Lkkkkwh kkrxkLkSf kLkue yk xLkk ytku 50 nhkw{kLkkh krk kkukkkEyu{nuMkkk ke rzrsLk kkueMk {kf{ktVrhk LkkUke nke. yuf khV,{nuMkkk rskLkku ku[hkS kkwfkuhMkkLkk yku yAkkMk nuhfhkku Au yLku uzqkku ku{s kwkkfkukMk[khkLke ktke uXe hkk Au.

  ruk u[e khkVhkkt k krXkyu

  50 nh Mkuhe ekt

  Mk{Mk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.25

  {nuMkkk rsk{kt rLkkhu Mkkhke s Awxkt Akkt kkxkt Y kE kku Au.Mk{k rsk{kt fkkt rzkktk kku Akkt Au suLkk fkhu rskh{kt Xuh Xuh

  hMkk kzku nkku yLku f]kfkuLkk ukhku{kt nrhke nuhkE nke. heVkkfkuLku SkkLk {kkt uzqkku{kt WkMkLke kke VukE Au. fze, fku Mkrnkrsk{kt AqxkuAkku hMkk kzku Au.

  {nk{ 622 VqxLke sMkkkxe Mkk{u ko{kLk u {kk 60h Vqx s Au

  rsk{kt Lkku hMkke hkWLz Y

  rsk{kt kMk[khkLke ktke MkoE : LknuhLke kLLku kksw kMk[khku ku !{nuMkkk : {nuMkkk rskLkk yAkkMkku[hkS kkwfk{kt kMk[khkLke ktke rLkkhk{kxu rsk{kt kE kMkkh kke Lk{ok kusLkkLkeLknuhLke kLLku kksw kMk[khkLkwt kukh fhk{ktyku. yk {kxu Mkhfkhe ktk Wkhktk kLkkeMktMkkykuLkku Mknkuk uk{kt yku. rskMktfLk Mkr{rkLke kuXf{kt yk {nLkku rLkouk{kt ykku nkku. khtkw, yk kusLkk fuxu ytuMkV ku ku ykLkkh Mk{ s kkku. fkh fukk{e rMkkhku{kt kki[h Lkefh Wkhktkkk{kt w kkkt Au khu ktku fuLkkLke

  kLLku MkkEzku kh kMk[khku kkLkku ynkrLko eku Au. k kke ykkhqk {krnkeyLkwMkkh {nuMkkk kku rsk fufxh hksfw{khkuLkekLke ykkk{kt MktfLk kuXf kuEnke. fufxhu kMk[khkLke ktkeLkku {nLkku {wkuhsq fkuo nkku yLku f kuxe w { fhkLkekke ykke nke. yk {kxu hsq kuk yuf Mkq[Lkkk Lk{ok kusLkkLke rsk{kt kMkkh kkeLknuhLke kLLku kksw kMk[khkLkwt kukh fhk{ktyku yLku kuLkk {kxu Mkhfkhe ktk yLku kLkkeMktMkkykuLkku Mknkuk uk{kt yku.

  MMkkttffLLkkMMkkrr{{rrkk{{kktt

  rrLLkkoouukkkkuu

  MMkkhhffkkhhLLkkkkuukkLLkkkkee

  MMkkttMMkkkkyykkuuLLkkkkuuMMkknnkkuukkuukkLLkkkkuu

  yyrrkk{{

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.25

  kkw kkueMk {kfLke n{ktAuk [kh {rnLkkLkk Mk{kkkhBkLk furkLk [kuheyku,hVkuz[kuheyku ku{s Mke{[kuheyku {eLkkUkuk ykX suxk kwLkkLkku uWfuk{kt kkueMkLku MkVkk {eAu. zkkuk 3 MkkuyuWkhkufk {wk{k khk {ukykhkukeykuLku ykk{kt hsq fherh{kLz {uk kses nkk heAu.

  fze kkwfkLkk kz kk{LkeMke{{kt ykuk kxukhMkkuk{kE kkuhLkkELkkukh{kt Mk[kE {kxu {wfuk rVz{ko yuLsLkLke kk.29-4-12Lkk hkus [kuhe kE nke. ykfuMk{kt fze kkwfkLkk rkhkuskwhkkk{Lkk krk fkLkkEhkkE yLku Xkfkuh {tkkSekkS(ku[hkS)Lke kkueMku hk-fz fhe nke. yk kwLkk{kt

  Mktzkukuk Xkfkuh {kkSrMkkS(rkhkuskwh)Lke hkfz nswkkfe Au. yk Wkhktk krkfkLkkE yLku {tkkS XkfkuhLkeMktzkue yL [kh kwLkkyku{kt kwe Au. yk kLLku ykhkukeykuLkekkueMku kqAkhA nkk he Au yLkurh{kLz {uk kses nkk heAu. LkkUkkk Au fu, fze kkwfkLkkkku kk{Lkk kn [tLkkEkLktkELke k kkw kkueMkuhkfz fhe Au. yk ykhkuke[kuheykuLkk [kh kwLkk{kt MktzkukkuAu yLku furkLk[kuhe Wkhktk zu{us xwkef kukxeo yufxLkk kwLkk kkuLkk r kwLkk LkkUkk Au.zkkuk kku kk{Lkk ykhkukekn [tLkkELke nuz fkuLMxukkkLkrMktnu kqAkkA nkk he Au.ku{s yLk ku ykhkukeyku krkfkLkkE yLku Xkfkuh {tkkSLkekqAkkA nuz fkuLMxuk y{hkkukkkMk nkk he Au.

  kqAkkA hBkLk ykX suxk kwLkkLkk u WfukkthkuE{kt 29 xfk s s kwhXku!

  kkwLke n{kt [kuheykufhLkkh 3 ykhkuke zkkkt

  LktkMkLkk w{ke rMkkh{kt80 kkfku rkke tr[k

 • MkktkusLke fuLkk{ktwkLkLkku ykkkk

  y{kk : fku kkwfkLkk Mkktkus kk{kkMku yku Lk{ok kuxk fuLkk{kt kE fkuhk koLkk {LkkusMkk kh{kLktMkk (nkhnu.kks {w hnu.rknkh) Lkk{Lkk wkLkuykB fkhkuMkh fuLkkLkk kke{kt {kukLkeAktk {khe ykkkk fhe ukk kuLke kLkSf{kt yku kkukeLkkk VufxheLkekkALkk kk{ktke {e yke nke sukekh kzkk fku kkwfk kkueMkxLkkMku knku[e kE nke. wkLkLkekLkku fku {ue kkk yfM{kk {kukLkkukwLkku k fhe w kkkMk [ke Au.

  MkkosrLkfLkku rkkeo xufkuLzku fhkxu{kt rse{nuMkkk : MkkosrLkf rk kw.kkr{f rkk {nuMkkkLkku rkkeo Wrkze. krk yLku MkLkuk krkk yu ytzh-14 rsk fkkLke xufkuLzku fhkxu Mkko{ktrsukk kE kuyku hkfkkyu kMktke ku Au.MkkosrLkf rk{kt fk] Mkko kuE{nuMkkk : MkkosrLkf rk {nuMkkk{kt kk.21-8-12Lkk hkus fk]MkkoLkwt ykkusLk fhkwt nkwt. su{kt 26 rkkeoykuyu kk eku nkku. swk swkrkku kh rkkeoykuyu kkukkLkk fk hsq fko nkk. krk hr rrkkE,[kihe S rfkkE, {fkk kkko zknkkE yLku e{ke Mkkrn ekkErsukk kk nkk. yk[ko LkekkuLk rkue yLku fuBk zkhufxh hkE kMkuyrLktLk kkXk nkk. fko{Lkwt Mkt[kLk suLkE krkyu fwO nkwt.fze kkwfkLkku wk {nkuMk MktkLLk{nuMkkk : fze kkwfkLkk kk{ {tz yLku rkr{k kk rfkMk Mktfw fzeykkuSk wk{nkuMk yLku rLk]k yk[ko kkk kk{ rkfLkk MkL{kLkLkkufko{ kuku nkku. k{ {u rsukk Mkofku nu rsk fkkLke wfkuMkLkeMkko{kt kk uu. yk Mktku r{ kusLkLke Mkk fhk{kt yke nke.kkLkk yk[ko kkk Mk{k kkkrhkhu Mkwth MkkkLk fwO nkwt.fkuus{kt uk kek yLku r sLk Mkko kuE{nuMkkk : kkx rskLkk kkMkhLke ke.ykh.kxu ykxoMk fkuus{kt kk.17-8-12Lkk hkus rsLk Mkko yLku uk kek MkkoLkwt ykkusLk fhk{kt ykwtnkwt. su{kt {nuL kkhkux, [ukLk hS, kekk kh{kh, hk nuk rsukk kknkk. xMxe hk{[tkkyu WkkuLk fwot nkwt. fkuusLkk r.zk.{{kkkuLk hk{eyurkkeoykuLku yrLktLk kkXk nkk. fko{Lkwt Mkt[kLk k.MktkekkkuLkyuMk.kxuu fwO nkwt.yr yktsk fue {tzLke Mkkkh Mkk kuE{nuMkkk : yr yktsk fue {tz, kkteLkkhLke Mkkkh Mkk kk.12-8-2012 Lku hrkhu kuE nke. yk Mktku rkwkE [kihe, hr{kkuLkuMkkE, uSkE kutzkk kkk SkwkE kxu MkrnkLkk ykkukLkkuLkeWkMkrk{kt kwkkkuLk {nuLMknu kkoLkk fhe Mk{ksLkk rtkk {kueykuLku k-str ykke nke. yusLzk {ku fkokne kkukE {nk{tkeyu fhe nke.ykkhre zkkkkEyu fhe nke.

  ke.yuLk.nkEMfq{kt ke-ze rV{ kkkk{kt ykwtzLkkh: zLkkh kku ke.yuLk.nkEMfw{kt kkLkkrhrh kuzLk, esryuLky{kk khk LkrLk{k ke-ze rV{Lkwt rLkuoLk kkfkuLku kkkkwt nkwt.yk rV{kwshkk{kt Mkkik{ yk kk{kt kkkkwt Au.suLkwt WTkxLk e ke.yuLk.nkEMfwLkkrLMkekk yu.ykh.kkuMk{eLkk nMku fhkwt nkwt. su{kt Lkkhkkrfk Wk{wWkS Xkfkuh,kqo{w fkwhS,LkrLk Mko rkLkk yk[ko,strkS Xkfkuhku{s Lkk{ktrfk kkLkk yk[kkuo yLku {nkLkwkkuLke nkshe{kt yk fko{ kukunkku.kkfkuLku s[h keMk]rLke yTwk rV{ rLknkeLku Mkki ykLktrk kknkk. kkfkuLku rhkE SMk]rLkku yTwk Lkhku {ktk {ku nkku.yk rV{f{u rkue, rLku kxu ku{s nu{tk krk khk rLk{k kw nkwt.k LkSLk rk{trhLkwt kkihk : {nuMkkk rsk{kt fkhfeo {kkooLk MkknLke WseLkk kkYku kkwfkfkkLke rLkkt yLku k] Mkko LkSLk rk{trh k{kt kuE nke. su{ktLkSLk rk{trhLkku rkkeo keko kxu k] Mkko{kt kkwfk{kt k{ yLkuek kxu rLkkt Mkko{kt rke MkkLk {ue kkLkwt kkih khu Au.uVw kkLkku fk] Mkko{kt Wf]x uky{kk : LkyrfkheLke f[uhe khk L ke MkkknLke Wse rLkr{kukkwfk yLku rsk fkkyu fk] MkkoLkwt ykkusLk fhk{kt ykw nkw suyLu fku{kt yku uVw Mfq{kt ku-8{kt ykMk fhkk rkkeo kxuko hkfukEyu Mkko{kt kk E k{ Lktkh {uku nkku kkLkk xxekkurtkE kxu yLku yk[ko fukLkkE kxuu rkkeoLku yrLktLk kkXknkk.fkuLke kkLkwt kkihy{kk : fku kkwfk fkkyu kt[k{]k kusLkk ykkhek rLkkt Mkko yLkufk] MkkoLkwt kksukh{kt ykkusLk fhk{kt ykw nkw su{kt fkuLkektrkrLkfukLk rkrnkh (LkSLk hkuz fku) kkLkk rkkeoyku kkhkux Wk{h{ukE , [kink {unw {wfukE yLku kuk Wkrkyu Wkf]x uk fkuo nkkukrhk{u kk krhkh{kt ykLkt Mkkku kkihLke kke Vukk kk{e Au.knw[hkS{kt {kkkSLke Mkkhe Lkefu{nuMkkk : knw[hkS {kkkS {trh{kt kk.31-8-2012Lku khk Mkw-15(kwLk{)Lkk hkus {kkkSLke Mkkhu hkku9.30 fkfu Lkes{trhke Lkefe kk{{ktkrf kkuLku oLk ykku.

  CMYK

  CMYK

  SUNDAY, 26 AUGUST 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  rkk Mk{k[khMkt

  rh hkkhekkk : rwkE{B{e : [ukLkkkuLksL{ kk.26-8-2011kk.fze, S.{nuMkkk

  nkeo kxukkk : rrkfw{kh{B{e : [trfkkuLksL{ kk. 27-8-2011kMkhek({ekwhk)

  Lkkkhks uMkkEkkk : kkukE{B{e : skkuLksL{ kk.26-8-2008AXekhzkuk Wkkkkkk : rkffw{kh{B{e : kLLkkkuLksL{ kk.26-8-2010zM{k

  r{rnh kxukkk : LkhuLfw{kh{B{e : MkwhukkuLksL{ kk.27-8-2011h{kwh, kk.fze

  Happy Birthday

  fk {fkkkkk : LkkeLkkE{B{e : {eLkkkuLksL{ kk.h6-8-2008fku

  uhk [kzkkkk : rwkE{B{e : LkekkkuLksL{ kk. 27-8-2006uxkk

  rk Xkfkuhkkk : hkurnkS{B{e : MkekkkuLksL{ kk.hk-8-2008fku

  Mh kxukkk : hksukE{B{e : MkkuLkkuLksL{ kk. 26-8-2010{nuMkkk

  r[hkk krkkkk : MkrkkkE{B{e : LkekuLksL{ kk.26-8-2010{nuMkkk

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  fkuLkk {kuxeku{kt wkLkLku Mkkk fhzkuy{kk : fku kkwfkLkk {kuxeku kk{{kt hnukk 18 koLkk rfkMkkEhk{f]kkkE Lkk{Lkk wkLkLku kE fku ykMkkkMk{ktke Lkefe yku Mkkku t{khe ukk xLkkMku ku{s ykMkkkMkLkk kufku{kt kw{kkw{ yLku kuzk{ {[e kEnke khkk Mkkk fhzkke k kE ku wkLkLku kkfkef Mkkhkh {kxufkuLkk kLkke