mehshana 14-10-2012

download mehshana 14-10-2012

of 4

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of mehshana 14-10-2012

 • [qtxe kt[u rkLkMkk-2012Lke [qtxeLke nuhkk fhkkt

  {kkh ke{kt Lkk{ktfLkke tr[khne kuk kufkuLkk Lkk{Lke LkkUe

  [kw hke nke. kkkk.31{e ykukMxLkk hkusrMk kue ykhe{kkh ke{ktke Lkk{ktfLkh fhk Wkhktk Lkkt Lkk{W{uhkLke fkokne MkkrLkf[qtxe ktku [kw hke nke.

  krhk{u 5,839 Lkk {kkhkuAuk Mk rMk hr{kLkW{uhkk Au.

  k kke ykkhqk {krnkeyLkwMkkh Mkkike w {kkhku{nuMkkk rkLkMkk kuk{ktW{uhkk Au. su{Lke Mktk2,099 kk Au. skhuuhkw{kt kuXf{kt 372 {kkhku,k kuXf{kt 382 {kkhku,rMkLkkh kuXf{kt 1,103{kkhku, ku[hkS kuXf{kt512, fze kuXf{kt 954{kkhku yLku rkwh kuXf{kt417 Lkk {kkhku W{uhkk Au.yk LkrLk {kkhkuLku [qtxeykkW yku fkzo k ykkeuk{kt ykLkkh Au.

  Mkk{u ku, {nuMkkkrskLke Mkkk kuXfku kh fw432 nkk {kkhkuyu kkukkLkktLkk{ktfLk {kkh ke{ktkeh fhk hkMkku fhe Au.su{kt uhkw kuXf{kt 46{kkhku, Qtk kuXf{kt 82{kkhku, rLkkh kuXf{kt114 {kkhku, ku[hkSkuXf{kt 12 {kkhku, fzekuXf{kt 109 {kkhku,{nuMkkk kuXf{kt 29{kkhku yLku rkwhkuXf{kt 40 {kkhkuLkkuMk{ku kk Au. yk{kkhkuLkkt Lkk{ {kkhke{kt Mkk{u nkuk Akktku{Lkk Lkk{u {kkLk fhefku Lkn. kkukMk{kkLk fhkkt zkkuku{Lke Mkk{u fkoknefhk{kt yku.

  Wukkk Au fu, LkrLk{kkhku LkkUkLke ku{s{kkhke{ktke Lkk{ktfLkh fhkLke hkMk{ukLke rk ykkk{e15{e ykufxkukh Mkwe [kwhkk{kt yku.

  yk{, nsw ykkk{eMkku{kh kAe yk rkWkh kqo rhk{ {wfeuk{kt yku. yk{,[qtxe{kt wk {kkhku

  tr[k Lk hne ku {kxu [qtxekt[u Lkk{ktfLk Y hkkkt {nuMkkk

  rskLke Mkkk kuXfku kh 5,839Lkk {kkhku W{uhkk Au.

  kh{kku LkrLk {kkhkuLku ykukkku ykke uku : 432 {kkhkuyu kkukkLkkt Lkk{ktfLk h fhk hkMkku fhe

  CMYK

  CMYK

  hrkh, ;t.14-10-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  10 rMk{kt 5,839 {kkh kt(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.13

  ykkk{e rkLkMkkLke [qtxeLke nuhkk fhkk kk wk {kkhku {kkLkke tr[k Lk hne ku {kxu [qtxe kt[u {kkhke{kt Lkk{ktfLk Y hkkkt Auk 10 rMk{kt {nuMkkk rskLke{nuMkkk, rkwh, k, rMkLkkh, uhkw, ku[hkS yLku fze rkLkMkk kuXfku{kt 5,839

  Lkk {kkhku LkkUkk Au. yk Lkk {kkhkuLku [qtxe ykufkzo k yuLkkk fhe uk{kt yku.keS khV, rskLke Mkkk kuXfku kh yk Mk{kkk hBkLk 432 kykuLku kkukkLkkt Lkk{{kkhke{ktke h fhk hkMkku fhe Au. krhk{u, ku{Lkkt Lkk{ {kkhkeyku{kt nkuk Akktnu kuyku {kkLk Lkn fhe fu.

  [qtxe nuh kk Akkt LkkUe rk he

 • (Mkt.Lw.Mk) zeMkk,kk.13 zeMkk nuh{kt tkkuo ykkk kkB

  rMkkhLkk wkLkkuLku {kuze Mkktsu khkVhkk zeMkkLkk kMkk-kkuek kk{LkeLkeLkk kx{kt Wuk kkuyu rknrkkhku kLkke 10 ke w kkEf[kfku kkMkuke hkufz hf{ ku{skkeLkk qtxe skk [f[kh {[e skkk{e Au. u fu, kkueMkLku fhkAkkt kkueMk xLkk Mku Lk knkU[kkkkueMk u hkuk kke sk kkBkunkku. kkueMku Vhek Lk ukkt rLkkhu{k{kkh yLku yuMk.ze.yu{.LkuykuLkkk Mkwkhk fhkwt nkwt.

  zeMkk kkwfkLkk kMkk-{kuhk-kkuek ku{s kkuZ MkrnkLkk wkLkkutkkuo rLkr{k zeMkk yh-sh fhuAu. khu MkktsLkk Mkw{khu hu khkVhke ku ykh-Lkkh hMkk{ktyMkk{kSf kku yuf-kufLku Wkhke {kh {khe qtx [ku Au. khuwkhu {kuze hkrkLkk Mkw{khu kMkkkLkkMk LkeLkk kx{kt ku SkkuheLku Wuk kkuyu ktkekMkkh kkkt knLk [kfkuLkuhkufke khek, kkh ku{sAhe MkrnkLkk rk nrkkhkukkke hkufz hf{ ku{s kkeLkkkVzke ek nkk. yk{ 10 kew knLk [kfku Mkkku kLkkkLkkk kuk kLkLkkh wfkuyu

  zeMkk Yh kkueMk {kfu fhenke. suke rLkkhu 100 ke wwkLkku yufk kE zeMkk Yh kkueMk{kfu Vhek LkkUkk skk kkueMkuVhek Lk ukk Lkkk fuxhMke.ykh. Mktkkzk yLku {k{kkhLkkLk kZeLku ykuLkkk Mkwkhkfhk{kt ykwt nkwt.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.13{nuMkkk nuh{kt hk{kuMkk huu

  Mkfo Vkxf Wkh rLk{kokrLkykuhkesLkk kLLku kkswLkk ssorhk{kko Wkh kuhk fhkLkku rLkoukkkt ykkk{e ku rMk{kt fk{ Ykk kue MktkLkk Au. yk {kko khykkuk zkoLkLku fkhu khtkhyfM{kk Mkokk nkk yLkuWkzkkz hMkkLku fkhu xkrVfkhtkh { kE skku nkku.

  EsLkuhkuLke xwfzeyu hk{kuMkk huukuMkk Wkh kLkkk ykuhkesLke

  {wkfkk ee nke yLku keskLkkLkkh XufukhLku kLLku kkswLkk{kkoLke {hk{k {kxu kuh rVrLkhkefk{ Y fhk Mkw[Lkk ykke nke.

  nu, ku rMk{kt s kLLku MkkEzku khkuh hkuz kLkkkt knLk[kfkuyuxkrVf {Lkku kuk kLkwt Lkn kzuyLku yfM{kkkuLke nuk xu.

  rsukk kk[kwLku kwhMfkh [uf yko fhkku{nuMkkk: Mk{e rufkLkt sL{strk Wse Mku, hkxe ytsLk {tzyLku rMkLkkh ytsLk {tzLkk Wk{u {nuMkkk rsk kk[kw ftX MktkekMkko{kt rsukk kLkkh 12 kk[kwLku kwhMfkhLkk [uf yko fko{ 7,ykufxkukhLkk hkus kuku nkku. MkkoLkk Mktkusf fkhkE {LkMkwheyukMktrkf ynuk hsq fkuo nkku. nkkhe tkkeyu Mkwk{ Mktkek yLku rV{Mktkek Mkko{kt k{, rrk yLku k]ke {u ykLkkh rsukkLku yLkw{uY.3,000, Y,2,000, Y.1,000Lkk kwhMfkh [uf yLku {kkk ux fhewfk{Lkkyku kkXe nke.xkhe{kt {wMkkVhe nu qkfk kLke{nuMkkk : xkhe{kt {wMkkVhe nu qkfk kLke kE Au. {rnkyku yLkukkfku xkhe{kt Lkkh[[ko fhe fu ku {kxu yk LkrLk fko{Lkwt ykkusLkfhkwt Au. kkuhke {kkkLkku [kuf, rkkS kts, f]Lkk ZkLkk {kkuo{rnkyku yLku kkfku xkhe{kt kuMke LkkhVuhe fhu yLku LkrLk yLkwfhu. ykkk{e h7-10-h01hLkk hkus hkuxhe Lkke {nuMkkk nuh{kt VheLkunkEu [kELkk kkxeo kux su. wk nkuMxuLkk Wk{u kuLkkh yk fko{Lke wrkk {uk ku{s Lkk{ Lkkutkk {kxu su.fu.fu{eMx ykk wk nkuMxu{nuMkkk yuf{Lkk [uh{uLk kekeLk ze.kxuLkku Mktkfo fhku.e ykurhyuLx EL~kuhLMk ftkLkeyu rr fko{ku kuk{nuMkkk : e ykurhyuLx EL~kuhLMk ftkLkeLke MkkkLkkLku 65 ko kqo kE66{kt ko{kt {tk u fhu Au. u{kt e ykuheyuLx EL~kuhLMk ftkLkeLke100ke khu kkueMkeyku MkwhkkLkwt f[ kwYt kkze hne Au. yk Mktku EL~kuhLMkftkLkeLkk Mke.yu{.yu.fu.MkfMkuLkk, y{kkLkk ze.S.yu{. ktkMkn,{nuMkkk rzrsLkLkk ze.yu{.su.Mke.kxu yLku {nuMkkkLkk kk ktfS.w.Xkfh yLku rnxe yrfkhe fu.ke.[eyu ykuheyuLx EL~kuhLMkftkLke Wkhkukh krk fhu kue wfk{Lkkyku kkXe nke.khux ke.yuzT.fkuus{kt e k] Mkko kuEk : fzk kxu ke.yuzT.fkuus, khux{kt e fk] Mkko kuE nke.su{kt rkf nkUWkku, zko.nkuWkku, {w{tke,fr,rkkk, Wkukkrk,hkxkrkrkuhu rkku kh 3k suxk kke{kkeoykuyu e k] khk kkukkLkk r[khkuhsq fko nkk. yk Mkko{kt r{kkuLk kxu k{, kqkuLk kxu rke yLkufku krkyu k]ke Lktkhhu rsukk nuh kk nkk. fkuusLkkykkfk,k{k{ kke{kkeo kE-knuLkku WkMkk hne fko{Lku MkVkLkkku nkku.{rnk yuwfuLk fkuus k{kt Mkko kuEk : e yu. yu{. kxu {rnk yuwfuLk fkuus, k{kt Mkkhk nuXkkLkkhk ytkkok es yLku sLkh Lkkuu fMkkuxeLke Mkko kuE nke. ykMkko{kt rzBk kxu k{, ek {fkk rrk khu Mkk{kL kkLkfMkkuxe Mkko{kt kkk krk k{, k]rk hkskqk rrk Lktkhu ykknkk.

  k{k{Lku Mktu khVke sL{rLkLke wuAk

  yk kukh fxk Mkkku ykkLkk kkfLkku kkMkkkuxoMkkELkku fh Vkuxku sL{ kkhe (6 kokeykuAe {h nkue uEyu) kk Mkkku LkSfLkeMktu whku ykurVMk kh Mkktsu 3ke 5 hr{kLksL{ kkheLkk yXkrzk knukt ykke swt.nuke kko-zu rsk Mk{k[kh rkkMktu Lk, kz MkkuMkkxe hkuz, kkuzfu,

  y{kk-54 kku {kufe ykkwt.su rLkk {wu rMk fhk{kt yku

  HELP LINE : (079)40004157-9

  CMYK

  CMYK

  SUNDAY, 14 OCTOBER 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  rkk Mk{k[khMkt

  k uMkkEkkk : y{hkkE{B{e : [ukLkkkuLksL{ kk.14-10-2008k{ktek kekkk : {LkkuskE{B{e : {rLkkkkuLksL{ kk.14-10-2005{nuMkkkM{k krkkkk : yhkE{B{e : kkkuLksL{ kk.14-10-2005ktkkwhk

  Happy Birthday

  rk([fe) [kihekkk : {nukE{B{e : h{ekkuLksL{ kk.14-10-2006Mkk{ukkk [kinkkkk : kufw{kh{B{e : yr{kkkuLksL{ kk.14-10-2010rMkLkkhk kh{khkkk : iukkE{B{e : rkkuLksL{ kk.14-10-2008{nuMkkkykoLk e{kekkk : hrkE{B{e : hukkuLksL{ kk.14-10-2011rMkLkkhnurLk [kihekkk : hkkE{B{e : kfkuLksL{ kk.14-10-2006hk{kwhk(fwfMk)shks Xkfkuhkkk : ykukE{B{e : kLkkkuLksL{ kk.13-10-2005{nuMkkk

  (Mk.Lw.Mk) k kk.13hkLkk kkxLkkh kkteLkkh

  sk ykk {kxu Wkh kwshkkLkk{nuMkkk yLku kkLkkwh yuMk. xe.rkkkuLke ykqhke kMk MkukLku euhkusk yMkt {wMkkVhku rkkeoykukhu {w~fue uXe hkk Au.kkteLkkh yu hkLkwt kkxLkkhnkuE Mkhfkhe fk{fks ykuo ku{skk fkuuu{kt ykMkykuo WkhkwshkkLkk {nuMkkk, kkx yLkukLkkMkfktXk Sk{ktke hkusk{wMkkVhku, rkkeoykuLke yk-kk Au.

  Wkh kwshkkLkk kkLkkwh,rMkkwh, kkx, k, {nuMkkkkeMkkhLkk Mk{u kkteLkkh sk {kxusqs rzw kMkku Au. su kuf yLkuyufMkuk kMkku kuzu Au. ku {kuxkkkuyrLkr{k nku Au. {wMkkVhku yLkurkkeoykuLkk MkkhkLku ukkt kMkkuLkekuMkkLke fu Wk hnukLke sk{ke Lkke. yk{kt yk, ],kkf, e, rkkeoLkeLke nkk

  khu fVkuze kLku Au.kkteLkkhLke ykqhke kMk

  MkMkLku fkhu fuxku {wMkkVhkuLkukk {nuMkkk,kkukhek fuyzks kELku kqxf kqxf yLyuMk.xe.kMkku k kLkke knLkku{kt{wMkkVhe fh kzu Au. yk{ WkhkwshkkLkk {nLkk nuhkuLkkhkuyuke hkLkk kkxLkkhkkteLkkhLku uzke ykqhke kMkMkukLku fkhu k {wMkkVhku khukhukLke kuke hkk nkuk AkktkkteLkkh {kxu w rzw kMkkukuzkk{kt ykke Lk nkuE kufku{ktuhk yMktkkukLke kke VukE Au.

  rkkeoyku yLku Lkkufrhkk koLku nkkfe

  kkteLkkhLku uzke ykqhkekMk Mkukke {wMkkVhku khukLk

  Lk rkk khk k fkf [kuwt rzf ykukhuLk

  kkrhkLke{kt kz kh [ze kukyskhLku {ktz-{ktz Lke[u Wkkhkku

  nukk{,kk.13nukk{ kkwfk{kt ykkW u.{wkzk rMkkh{kt ku

  yskhLkk {kuk kkkt yk rkLke Mkk{ke Mkk{u yLkufMkkku WXe hkk Au. khu nukk{ kkwfkLkk kkhekkk{Lke Mke{{kt yku kuxkkhk rMkkh{kt ukuk10 Vwx ktkk yskhLku Lk rkkLke xe{u k

  fkfLke snu{kLkk ytku kz khke Wkkhe kuLkku Sk[ke ek kk yk yskhLku VwSLkk {wkzkkk{Lke Mke{{kt yku Mkwhrkk yuk stk rMkkh{ktAkuze {wfk{kt ykku nkku. kkhek kk{Lke Mke{{ktyskh kz kh [Ze skkt kufkuLkk xkuuxkuk xLkkMku kuze ykk nkk.

  nukk{ kkwfkLkk kkhekkt[kkLkk kuxkkhk yuk [wtkzerMkkhLke LkSf uzqku kkukkLkk MkuZkkh yskh ukk yuf{ khkEsk kkBk nkk, yk ytkuLke ykkhMktwkk huLsLke kSkwh f[uhekku fhk{kt ykkkt ykh.yuV.yku.yu{. yuMk. kwsh, LkkkyuLk.e. hkXkuz yLku Lkhkfykh.ke. {LkMkwhe kkfkrf Mkkh kuze ykk nkk. Lk rkkLkexe{ khu Mk kh knkut[e khuyskh kz kh [Ze kku nkukkekuLku Lke[u Wkkhe kfzku khu {w~funkku, fkh fu yuf khV {kuxw fkukhnkukke yskh fkukh{kt Lk kzu kuku{ kuLku k[kkLkku nkku. khusnu{k kk k fkfu yskhLkuMkrnMkk{k heku kz khke Wkkhefkukk{kt kwhe uk{kt ykku nkku.

  kkhek kk{Lke Mke{{kt yskhkz kh [Ze kkLkk Mk{k[kh Mk{kkktf{kt kw uku Mkhe skktMktkkt kufkuLkk xkuk yskhLkuk {kxu Mke ykk nkk. kk{ktzkku yskhLku WftXuh{nku LkSf yku VwSLkk{wkzk kk{Lke Mke{Lkk stkrMkkh{kt Akuze uk{kt ykku nkku.yk yus rMkkh Au fu kt kk{Lkkfkukh{kt k ko ykkW ukuyskhLku Skku Mkkke {wfk{ktykku nkku. {krnke ykkkkLkhkf ykh.ke.{LkMkwheyusku fu yk yskhLke tkkEykhu 10 Vwx nkukLkwt yLku kuuLkkLkku rfkh fkou nkku.

  kfze kzku yskhLku kk{kt stk rMkkh{kt Akuze {wfkku

  Lke kxukkk : hksufw{kh{B{e : kwkkkuLksL{ kk.15-10-2010k{kLkkwhku [kihekkk : skekE{B{e : h{ekkuLksL{ kk.15-10-2011r[kkuzekwhks kuVkkk : {nukE{B{e : kY