Masterscriptie Ilse Bomers

Click here to load reader

 • date post

  16-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.981
 • download

  5

Embed Size (px)

description

My master thesis that deals with the role of social media in supporting internal communication and how social media influence the role of communication professionals.

Transcript of Masterscriptie Ilse Bomers

 • 1. Masterscriptie Socialize your enterprise? De rol van social media ter ondersteuning van de interne communicatie en hoe social media de rol van de communicatieprofessional veranderenStudent: Ilse BomersStudentnummer: 0403431Telefoonnummer:06-41080893Afdeling:BedrijfscommunicatieOnderzoeksinstituut: Radboud Universiteit NijmegenBegeleider:De heer drs. T. BaudoinTweede beoordelaar:Mevrouw dr. E. de GrootDatum: 9 september 2011

2. Masterscriptie Ilse Bomers, Radboud Universiteit NijmegenSamenvattingDe laatste jaren hebben social media een grote vlucht gemaakt. Sociale netwerken alsHyves, Facebook en LinkedIn bestaan nog geen tien jaar, maar toch zijn ze nauwelijks meerweg te denken. Social media kunnen ook voor bedrijven interessant zijn. Niet alleen terversterking van de externe communicatie maar ook ter ondersteuning van de internecommunicatie. Social media kunnen van belang zijn bij het succesvol maken van de internecommunicatie door de manier waarop via social media wordt gecommuniceerd en doordatveel mensen in hun priv-leven al gebruik maken van social media.Dit onderzoek had tot doel de rol van social media ter ondersteuning van internecommunicatie in kaart te brengen. Dit is gedaan op basis van de zich sinds kort ontwikkelendetheorievorming en op basis van interviews met communicatieprofessionals van organisatieswaar social media al worden ingezet ter ondersteuning van interne communicatie.Uit dit onderzoek is gebleken dat social media binnen organisaties wel degelijk een rolhebben ter ondersteuning van de interne communicatie. De functies van internecommunicatie, doelgroepen en gebruikers, communicatierichtingen,communicatieboodschappen en communicatienetwerken veranderen niet, maar social mediacreren wel mogelijkheden binnen deze functies. Zo zijn medewerkers minder tijds- enplaatsafhankelijk, is kennisdeling eenvoudiger en kunnen medewerkers een grotere groepcollegas bereiken dan voorheen.Social media hebben ook de rol van de ondervraagde communicatieprofessionalsveranderd. Waar vroeger de focus lag op het leveren van input en het redigeren en publicerengeven de ondervraagde communicatieprofessionals aan nu een meer begeleidende,adviserende, coachende en monitorende rol te hebben. 2 3. Masterscriptie Ilse Bomers, Radboud Universiteit NijmegenInhoudSamenvatting ..........................................................................................................................2Voorwoord .............................................................................................................................4Inleiding .................................................................................................................................51. Social media .......................................................................................................................7 1.1 Wat zijn social media? ..................................................................................................7 1.2 Wat kunnen social media?.............................................................................................72. Interne communicatie en social media .............................................................................. 10 2.1 De zender en ontvanger in interne communicatie ........................................................ 10 2.2 (Communicatie)netwerken ......................................................................................... 12 2.3. Functies van interne communicatie ............................................................................ 12 2.4 Social media en communicatieboodschappen .............................................................. 14 2.5 Social media en communicatiemiddelen ...................................................................... 15 2.6 Social media en communicatierichtingen .................................................................... 16 2.7 Kansen en risicos van social media voor interne communicatie .................................. 17 2.8 Social media en de rol van de communicatieprofessional ............................................ 17 2.9 Onderzoeksconcept ..................................................................................................... 193. Methode ........................................................................................................................... 21 3.1 Karakterisering onderzoek .......................................................................................... 21 3.2 Interviewplan .............................................................................................................. 213.2.1 Inhoud.................................................................................................................. 213.2.2 Vraagstrategie ..................................................................................................... 21 3.3 Participanten ............................................................................................................... 22 3.4 Procedure.................................................................................................................... 223.4.1 Maatregelen ......................................................................................................... 22 3.5 Dataverwerking .......................................................................................................... 234. Resultaten ......................................................................................................................... 24 4.1 Social media en externe communicatie ........................................................................ 244.1.1 Richtlijnen voor social media gebruik .................................................................. 24 4.2 Social media en interne communicatie ........................................................................ 254.2.1 Social media en functies van interne communicatie .............................................. 264.2.2 Doelgroepen en gebruikers .................................................................................. 264.2.3 Communicatierichtingen ...................................................................................... 274.2.4 Communicatieboodschappen ................................................................................ 28 4.3 Kwaliteiten en risicos van interne social media .......................................................... 29 4.4 Veranderende rol communicatieprofessional ............................................................... 305. Conclusie en discussie ...................................................................................................... 32 5.1 De rol van social media ter ondersteuning van de interne communicatie ..................... 32 5.2 De rol van de communicatieprofessional ..................................................................... 35 5.3 Algemene conclusie .................................................................................................... 36 5.4 Discussie .................................................................................................................... 376. Bronnen ............................................................................................................................ 383 4. Masterscriptie Ilse Bomers, Radboud Universiteit NijmegenVoorwoord Dit onderzoek is een kroon op mijn masteropleiding Bedrijfscommunicatie aan deRadboud Universiteit Nijmegen. Dit masterscriptietraject heeft mij geleerd datdoorzettingsvermogen cruciaal is bij het schrijven van een masterscriptie en voor hetvoltooien van een opleiding in het algemeen. Ook heb ik geleerd dat het erg vruchtbaar kanzijn om af en toe vanuit een ander perspectief naar eigen werk te kijken.Een noot vooraf aan de lezer is dat de bevindingen in dit onderzoek focus missen, zezijn algemeen van aard. Dit komt door de brede vraagstelling die vanwege het explorerendekarakter van dit onderzoek nodig was.Voor de keren dat ik het wat betreft mijn scriptie niet meer zag zitten wil ik graag,mijn scriptiebegeleider, de heer Baudoin bedanken. Door hem zag ik vaak dat ik al op dejuiste weg zat, maar dat ik net even verder moest kijken dan dat ik tot dan toe had gedaan.Ook voelde ik me door de heer Baudoin altijd gesteund in de keuzes die ik heb gemaakttijdens dit traject. Daarnaast wil ik mevrouw De Groot bedanken voor haar kritische blik alstweede lezer. Haar kritieken hebben mijn scriptie echt verbeterd.Tevens wil ik alle organisaties die hebben deelgenomen aan dit onderzoek nogmaalsbedanken, zonder hen was dit onderzoek niet tot stand gekomen.Tot slot wil ik de mensen bedanken die priv altijd voor me klaarstonden, om thee tedrinken, om APA-normen door te spreken, om me te laten razen of om even te vragen hoe hetging. Zonder jullie was het me niet gelukt.Nijmegen, september 20114 5. Masterscriptie Ilse Bomers, Radboud Universiteit NijmegenInleidingIn dit onderzoek stond het gebruik van social media ter ondersteuning van de internecommunicatie centraal. De focus van dit onderzoek lag op het verkennen en beschrijven vande rol van social media ter ondersteuning van de interne communicatie en op deveranderingen in de rol van de communicatieprofessional, omdat het gebruik van socialemedia deze rol kan benvloeden.Social media kunnen een rol spelen bij de interne communicatie omdat een toenemendaantal mensen social media priv gebruiken. Dit vergroot de kennis van social media en kande waardering ten opzichte van interne social media benvloeden. Daarnaast kunnen socialmedia ondersteuning bieden bij de samenwerking tussen medewerkers binnen een afdeling,tussen afdelingen en tussen leidinggevenden en medewerkers. Kenmerken van dezeondersteuning zijn onder andere afstemming met betrekking tot taakuitvoering, binding aaneen team en de organisatie en kennisdeling.Aangezien er nog weinig wetenschappelijke literatuur (Reithe, 2010; Brzozows