masteramiko-live-12e8228138444b55a5fd4- ...  · Web view De 1-ondersteuningroute is een...

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of masteramiko-live-12e8228138444b55a5fd4- ...  · Web view De 1-ondersteuningroute is een...

2018-2019
Inleiding
De Master Amiko heeft een algemeen schoolplan en een algemeen ondersteuningsplan. Het schoolplan kent een bijstellingscyclus van 4 jaar. Het ondersteuningsplan kan beschouwd worden als een bijlage bij het schoolplan en beschrijft specifiek de diverse aspecten van de ondersteuningsstructuur/de leerlingenzorg. Het ondersteuningsplan zou derhalve ook een looptijd van 4 jaar kunnen hebben, maar gezien de voortdurende ontwikkelingen juist op het terrein van de leerlingenzorg wordt het plan 1x per jaar geactualiseerd.
Het ondersteuningsplan is dus een document in ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en ervaringen met de hier beschreven procedures zullen ertoe leiden dat het document geëvalueerd en aangepast zal worden.
De beschrijving van de ondersteuningsstructuur/leerlingenzorg dient een aantal doelen. De beschrijving informeert leerlingen, ouders/verzorgers en externen hoe de begeleiding voor leerlingen op de school is georganiseerd. Daarnaast informeert de beschrijving leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteunend personeel en het management over hoe de begeleiding voor leerlingen op school is georganiseerd en wat in het kader daarvan van hen wordt verwacht.
Het ondersteuningsplan is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk wordt het kader aangegeven waarbinnen dit ondersteuningsplan past. Vervolgens komt in hoofdstuk 2 het aannamebeleid aan bod waarin tevens de doelgroep beschreven wordt. In de hoofdstukken die volgen wordt achtereenvolgens de ondersteuning voor de leerlingen (hoofdstuk 3), de 1-zorgroute met zorgagenda (hoofdstuk 4) en de interne ondersteuningsstructuur (hoofdstuk 5) beschreven.
Inhoudsopgave
Inleiding
c. Visie ondersteuning en leren blz.
d. Ondersteuningssysteem blz.
a. Van aanmelding tot toelating blz.
b. Verwijzing en doorstroom blz.
c. Uitstroom en nazorg blz.
d. Verlengen (doubleren) of versnellen blz.
3. De ondersteuning voor de leerling,
a. Omschrijving doelgroep blz.
· Signalering blz.
· Toetsen blz.
· Dossier blz.
g. Leren leren blz.
en de 1-ondersteuning route blz.
b. Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) blz.
c. Het groepsoverzicht blz.
d. Het rooster blz.
e. Planning 2018-2019 blz.
b. Overlegstructuur schooldirecteur/locatieleider en IB blz
Bijlagen:
1. Actielijst bij toetsanalyse.
2. Stappenplan analyseren van gegevens in 22 vragen met rapporten binnen ParnasSys
3. Checklist individueel ontwikkelplan
6. Checklist voorbereiding groepsbespreking
7. Klassenbezoek IB-er checklist
8. Checklist schoolniveau ontwikkelingen
Hoofdstuk 1 Kader
A. Algemene schoolgegevens
De AZC school Master Amiko valt onder het bestuur van Odyssee. De school is een van de 15 Odysseescholen. De school staat in de wijk Noorderhoek in Sneek.
Schoolgegevens:
Onderwijsassistenten
Rebekka Hoekstra, Martijn Graafsma, Carin Kuijpers, Larissa Hoogstra, Judith van Vliet, Atze Steeneker
Aantal leerlingen op
Bereikbaarheid/toegankelijkheid van de school
De school beschikt over een aangepaste wc om eventuele leerlingen met beperkingen te kunnen voorzien in hun behoeften.
Groepsindeling en groepsgrootte:
Rood
15
Schatkist
Kleutereiland
Woordenschat
Uitstroom
Master Amiko is gestart in november 2016. Er zijn afgelopen schooljaar 2 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs, ISK.
B. Missie en visie Master Amiko
Missie Master Amiko
Master Amiko wil een school zijn met een vriendelijk, open en respectvol klimaat. Voor Master Amiko staat de leerling centraal; wij laten hen ervaren dat school een plaats is waar ze met plezier de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren. Om dit te kunnen bereiken vinden wij het bieden van een veilige leeromgeving een vereiste: een toegankelijke plek, waar leerlingen zich welkom en geaccepteerd voelen en waar ze waardering hebben voor elkaar en voor de anderen. Dit vormt bij ons de basis waardoor de leerling tot leren kan komen.
De school staat open voor alle leerlingen ongeacht achtergrond, godsdienst of cultuur. We vinden het belangrijk dat de leerling zijn eigen taal en identiteit mag behouden; daarom accepteren en respecteren wij het spreken van de eigen moedertaal. Dit is een essentieel onderdeel zodat zij van daaruit de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren.
Naast aandacht voor NT2-onderwijs zowel mondeling als schriftelijk, vinden we het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. Wij bieden passend onderwijs aan, waarbij elke leerling zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en de lesstof aansluit op zijn niveau. Het uiteindelijke doel is dat elke leerling op Master Amiko zichzelf kan en mag zijn.
Visie Master Amiko
De droom van Master Amiko is dat leerlingen met behoud van eigen achtergrond en cultuur hun schoolperiode succesvol doorlopen en daardoor maximale kansen meekrijgen voor hun toekomst.
C. Visie ondersteuning en leren
De visie op ondersteuning en leren wordt puntsgewijs (vanuit de algemene visie) omschreven:
· De school werkt systematisch en doelgericht, aan de hand van de 1-zorgroute, aan (individuele) passende leertrajecten die aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen.
· In het onderwijskundig rapport (OKR), welke ingevuld wordt vanaf de start op Master Amiko, wordt een inschatting gegeven van het startniveau van de leerlingen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling, met daarbij beschermende en belemmerende factoren en ondersteuningsbehoeften.
· Het OKR wordt opgesteld door de ontvangende leerkracht binnen 2 weken nadat de leerling gestart is op Master Amiko.
· De voortgang (van de doelen gekoppeld aan de leerlijnen in driedeeplus) wordt vier keer per jaar besproken in de groepsbespreking en vier keer per jaar in de leerlingbespreking.
· De vraag die voortdurend gesteld wordt, is welke ondersteuningsbehoeften de leerlingen hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Als deze vraag onvoldoende beantwoord kan worden, onderneemt de leerkracht actie. Deze actie kan in en buiten de school plaats vinden.
· Voor de vakken rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen wordt een groepsoverzicht opgesteld met daarin de doelen en de wijze waarop dit aangepakt en gecheckt gaat worden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de leerlijnen in DrieDEE PLUS. Belangrijk is dat het plan ambitieus van aard is en de leerkracht het plan draagt en ‘mede-eigenaar ‘ is. .
· Om binnen de ondersteuning proactief/optimaal ondersteuning aan leerlingen te verlenen, wordt de leerling viermaal per jaar met een specifieke hulpvraag in de leerlingbespreking besproken. Het doel daarvan is om te komen tot een praktisch uitvoerbaar en handelingsgericht antwoord op de hulpvraag.
· Bij stagnatie, ontwikkelingsproblemen en/of (ernstige) zorgen wordt de leerling tijdens een teambijeenkomst, een groeps- en/of leerlingbesprekingen ingebracht. Het interne ondersteuningssysteem heeft als taak om er met het team voor te ondersteuningen dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken van de leerstof op school en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen.
· De leerkracht is een belangrijke spil. Hij/zij signaleert, grijpt in, handelt en communiceert.
· De school werkt samen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en externe instanties.
D. Ondersteuningssysteem
Het ondersteuningssysteem op de Master Amiko is uitgewerkt in meerdere stappen. Het stappenplan leerlingenondersteuning voorziet in een continuüm van ondersteuning voor leerlingen in het primair onderwijs. In het stappenplan onderscheiden we:
· Het interne begeleidingstraject/leerlingondersteuningssysteem (zie hoofdstuk 3).
· Het externe begeleidingstraject binnen de samenwerkende besturen Odyssee, de Opbouw en de Gearhing.
3 ondersteuningsniveaus: Basisondersteuning – Breedteondersteuning - Diepteondersteuning
Niveau 1 de Basisondersteuning: Het onderwijs en de ondersteuningsvoorzieningen van de school zelf.
De basisondersteuning is het aanbod van ondersteuning en de ondersteuningsvoorzieningen die de school zelf in en om de groepen leerlingen binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De kern van de basisondersteuning wordt uitgevoerd in de groep. Onder de basisondersteuning vallen ook maatregelen voor alle leerlingen zoals werken in differentiatiegroepen, onderwijsassistenten, remediale hulp, en coaching door interne begeleiders en andere deskundigen van de school (GGD verpleegkundige (IZO), het Reizende Koffertje en de vertrouwenspersoon). De Basisondersteuning heeft een permanent karakter en is bestemd voor alle leerlingen.
Niveau 2 de Breedteondersteuning: Het onderwijs en ondersteuning met behulp van externe voorziening.
Dit is het aanbod van ondersteuning en de ondersteuningsvoorzieningen om de school heen. De school blijft zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan de leerlingen, maar schakelt daarbij de hulp in van externe deskundigen. Binnen de breedteondersteuning blijft de leerling ingeschreven op de school. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen, vanuit het expertisecentrum: ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidzorg, jeugdzorg, gebiedsteams, tijdelijke opvangplekken en hulp vanuit het expertisecentrum. De hulp wordt geïndiceerd door de intern begeleider, deze stuurt de hulpbronnen aan.
De Breedteondersteuning heeft een tijdelijk en/of aanvullende karakter en is bestemd voor leerlingen met enkele beperkt aanvullende ondersteuningsbehoeften. Dit kan zowel gaan om handelingsplannen/ eigen leerlijn op het gebied van instrumentele vaardigheden zoals rekenen, lezen en spelling als hulp bij gedragsproblemen.
Niveau 3 de Diepteondersteuning: Dit is het aanbod aan ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen zoals die in het samenwerkingsverband in de regio aanwezig is. Zoals het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De school draagt de verantwoordelijkheid voor de leerling over aan deze voorziening. De Plaatsingscommissie geeft hiervoor de beschikking af.
Diepteondersteuning kan zowel permanent als tijdelijk van aard zijn en is bestemd voor leerlingen met complexe speciale ondersteuningsbehoeften.
Intern begeleidingstraject
De leerkrachten verzamelen gegevens van alle leerlingen, bijvoorbeeld via methode gebonden toetsen het door leerlingen gemaakte werk, niet-methode gebonden toetsen, observaties, huisbezoeken en vragenlijsten met betrekking tot bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gedrag (Zien!). Met behulp van een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem (OKR, Driedee plus) worden deze gegevens geordend.
Signalering
De leerkracht signaleert via observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem opvallende leerlingen. Dit kunnen leerlingen zijn met achterstanden maar ook leerlingen die versneld door de stof gaan. Van belang is tevens om middels een toetsinstrument en observaties van de leerkracht problemen op gebied van sociaal-emotioneel gedrag te signaleren.
Groepsbespreking
De groepsleerkracht(en) bespreekt 4 keer per jaar de leerlingen van de groep met de intern begeleider. De evaluatie en analyse van het HGW groepsoverzicht wordt besproken.
Melding naar interne begeleider/leerlingbespreking
De leerkracht meldt de leerling aan bij de interne begeleider, hierbij hoeft niet gewacht te worden tot het eerstvolgende IZO. Indien het een wederkerend probleem betreft, of indien op dit niveau geen adequaat antwoord is te formuleren, wordt de leerling ingebracht in het IZO (Intern Zorg Overleg), volgt melding aan de zorgcoördinator van het expertisecentrum of CLB ( Consultatief Leerkracht/leerling Begeleiding) en of ZAT (Ondersteuning en Adviesteam)
IZO
Het intern zorgoverleg is een overleg bedoeld om een combinatie van schoolinterne en schoolnabije hulpvragen te bespreken. In het IZO werken de jeugdverpleegkundige (GGD) en het COA/GZA samen met directie en intern begeleider van de school. Leerkrachten kunnen voorafgaand leerlingen inbrengen door dit bij de intern begeleider aan te geven. Deze geeft een terugkoppeling na ieder IZO overleg. Het COA biedt ondersteuning voor laagdrempelige en snelle hulp voor het kind (en het gezin: ouders en eventuele broertjes en zusjes). Als het nodig is leiden zij hen door naar beter passende hulp in de thuissituatie (inzet gebiedsteam), hulp op school wordt via het expertisecentrum van Odyssee geregeld. De GGD kan op basis van de informatie tijdens het IZO een aanmelding bij het Reizende Koffertje doen. Zij bieden hulp op maat binnen onze school. Te denken valt aan inzet creatieve of spel therapie.
Daarnaast denkt een ieder mee over de gevolgen van afwijkend gedrag voor de andere kinderen in de groep. Met gerichte handelingsadviezen wordt de leerkracht ondersteund.
Evaluatie
Extern begeleidingstraject
ZAT
Het Ondersteuning- en Advies Team is een structureel multidisciplinair team, waarin wordt besproken of er voor een leerling jeugdondersteuning en/of speciaal onderwijs nodig is.
In dit team werken de volgende professionals samen: jeugdarts van de GGD, het (school)maatschappelijk werk, bureau jeugdondersteuning, een orthopedagoog, SO 3 en 4, WSNS. Afhankelijk van de agenda en de schoolpopulatie worden nog anderen zoals de leerplichtambtenaar, politie, MEE of onderwijsbegeleidingsdienst uitgenodigd deel te nemen. De intern begeleider van de aanmeldende school neemt voor zijn leerling deel aan het casusoverleg.
Het ZAT kan onder andere de volgende arrangementen toewijzen:
1. Gespecialiseerd onderzoek gericht op het stellen van een diagnose, eventueel gevolgd door een handelingsplan. Het kan hier handelen om een psychodiagnostisch onderzoek , psychologisch onderzoek, dyslexie onderzoek, motorisch en of medisch onderzoek.
1. Specialistische adviezen. In bepaalde leer- en gedragsproblemen gespecialiseerde orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers verstrekken adviezen omtrent de aanpak van leer- en gedragsproblemen.
1. Inschakelen experts uit het samenwerkingsverband door de zorgcoördinator.
1. Advies met betrekking tot de keuze van een andere school/ondersteuning. Plaatsing basisonderwijs naar basisonderwijs. Indien het ZAT op basis van het VPI[footnoteRef:1] het psychologisch en/of didactisch onderzoek en het ondersteuningsprofiel van de verwijzende basisschool tot de conclusie komt dat de verwijzende basisschool onvoldoende begeleidingsmogelijkheden heeft voor deze leerling en de speciale school basisonderwijs een stap te ver is, kan het ZAT een andere basisschool adviseren De ontvangende basisschool rapporteert na 3 maanden en na 1 jaar aan het ZAT en de verwijzende basisschool over de ontwikkeling van de leerling. Bij nieuwe aangemelde leerling kan het ZAT de basisschooldirecteur de volgende adviezen geven: [1: ]
· Plaatsbaar in de basisondersteuning van de school
· Plaatsbaar op de basisschool met extra ondersteuning
· Plaatsbaar op een andere basisschool met extra ondersteuning
· Aanmelding bij de CvT van het SBO (keuze ouders en school), voorzien van deskundigenadvies
Voorwaarden voor plaatsing op een andere reguliere school
Als een reguliere school constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en de school kan die ondersteuning zelf niet bieden, gaat de school in overleg met de ouders. In dat gesprek geeft de school aan of er een reguliere school is die wel een passend programma kan bieden en zo ja, welke school dit is. Dit kan een school binnen het eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet verplicht.
De school heeft hiermee nog niet aan de volledige zorgplicht voldaan. De school van aanmelding moet op basis van het gesprek met de ouders een voorstel doen voor plaatsing op een andere reguliere school of een school voor speciaal onderwijs. Deze school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.
Zijn ouders het niet eens met het voorgestelde aanbod, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school of de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering om een oordeel vragen. Of ze kunnen besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de zorgplicht.
1. Advies met betrekking tot terugplaatsing speciale school voor basisonderwijs naar het basisonderwijs. Indien een leerling teruggeplaatst kan worden, dan loopt de procedure via de ouders. Teruggeplaatste kinderen worden [tijdelijk] begeleidt en gevolgd door de ambulant begeleider.
E. Expertisecentrum Odyssee
 
Wat doet de school zelf?
Elke school is zelf verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs. Daarvoor heeft de school een interne zorgstructuur (zie hoofdstuk 3). Soms is er meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Of weet de leerkracht nog niet op welke wijze het kind het beste ondersteund zou kunnen worden. In deze situaties kan het Expertisecentrum worden ingeschakeld.
Hoe werkt het Expertisecentrum?
 
· Advies
· Begeleiding, training en coaching van kinderen, leerkrachten en ouders
 
· Ambulant begeleiders, SBO en cluster 3
· Orthopedagogen
F. Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland is ontstaan uit 11 samenwerkingsverbanden WSNS die tot 31 juli 2013 een wettelijke taak hadden in de uitvoering van de lichte ondersteuning. Daarnaast zijn tot 31 juli 2013 het REC Fryslân cluster 3 en Renn4 verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van de zware ondersteuning voor cluster 3 en 4. Vanaf 2011 is intensief door alle betrokken partijen samengewerkt om te komen tot een provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland regelt via de Commissie van Advies de (toeleiding naar) toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Daarnaast zorgt het samenwerkingsverband, als ontvanger van ondersteuningsmiddelen, ervoor dat deze middelen verdeeld worden onder schoolbesturen zodat de schoolbesturen maximaal in staat worden gesteld om:
1. De extra onderwijsondersteuning te realiseren in het primair onderwijs;
1. Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte door te verwijzen naar het Speciaal Basisonderwijs of speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4, indien het ondersteuningsaanbod in een reguliere school ontoereikend is voor de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling.
1. Thuiszitters succesvol te laten terugkeren in het onderwijs en beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat er thuiszitters ontstaan.
1. Er is een dekkend en passend aanbod voor alle leerlingen in Friesland
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs biedt een dekkend netwerk voor Passend Onderwijs en zorgt voor afstemming tussen het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Alle leerlingen in Friesland die in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsbeschikking voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 hebben en houden recht op passende onderwijsondersteuning.
De bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor het geven van Passend Onderwijs ligt zoveel mogelijk bij de schoolbesturen en de scholen. Dit houdt in dat alle schoolbesturen in Fryslân de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het (toe leiden naar) toelaatbaarheidsbeschikking voor cluster 3 en 4. De hiervoor, door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, ingestelde Commissie van Advies (CvA) heeft, naast het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, een wettelijke adviesbevoegdheid over de speciale ondersteuning van een leerling. Het is een voorwaarde dat de toelaatbaarheidsverklaring handelingsgericht, toetsbaar en transparant wordt vormgegeven.
Het leveren van basisondersteuning is een minimumverplichting voor de schoolbesturen. De extra ondersteuning wordt door het samenwerkingsverband gedecentraliseerd en ligt in uitvoering bij de schoolbesturen en de scholen.
Gezien de regionale inrichting en historie is een eventuele verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) een zaak van samenwerkende schoolbesturen in de regio rondom SBO voorzieningen. De SBO voorziening heeft daarbij het mandaat van het samenwerkingsverband om de commissie van toelaatbaarheid (TLV) in te richten voor de toelaatbaarheid tot het SBO. Voor de schoolbesturen voor primair onderwijs is dat geen wijziging, want vanaf de start van Weer Samen Naar School hebben zij deze samenwerking al vormgegeven. De paraplu die het samenwerkingsverband Passend Onderwijs nu biedt, maakt het wel mogelijk om samenwerking in de regio anders in te richten. De verplichte regels voor toe- en uittreden van samenwerkingsverband WSNS komen te vervallen met het opheffen van deze samenwerkingsverbanden.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland hanteert de wetgeving en het referentiekader Passend Onderwijs als maatstaf voor haar handelen. Een belangrijke voorwaarde is dat het samenwerkingsverband voldoet aan de wet. Zij verantwoordt haar handelen naar de onderwijsinspectie, ministerie, aangesloten schoolbesturen en ouders. Dit houdt in dat het samenwerkingsverband via gedegen monitoring zicht houdt op de uitvoering van de wettelijke taken en het effect van de geboden ondersteuning
Hoofdstuk 2 Toelating, verwijzing en doorstroom
A. Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de handelswijze van Master Amiko voor het toelaten van leerlingen. Hiermee creëren we duidelijkheid voor scholen en ouders over de stappen die genomen worden vanaf het moment van aanmelding van een nieuwe leerling. Leerplichtwet Alle kinderen van 5 tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet: ze zijn verplicht om naar school te gaan. Op grond van de Koppelingswet hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op onderwijs. De toelating tot het basisonderwijs is niet verbonden aan het rechtmatig verblijf in Nederland. Dus ook asielzoekers zonder status hebben recht op onderwijs.
In artikel 23 (vrijheid van onderwijs) van de Grondwet is vastgelegd dat ouders vrij zijn om te kiezen waar ze hun kind willen aanmelden voor onderwijs. Plaatsing op een school die gespecialiseerd is in de eerste opvang biedt een goede start.
Internationaal verdrag In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is in artikel 28 geregeld dat landen voor iedereen gratis primair onderwijs verplicht en beschikbaar moeten stellen en ze moeten maatregelen nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen. In andere artikelen staan de doelstellingen van het onderwijs beschreven.
Europese regels Op grond van artikel 14 lid 1 van de Europese Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers is bepaald dat de lidstaten minderjarige kinderen van asielzoekers toegang tot het onderwijs moet bieden. Asielzoekers moeten onderwijs onder vergelijkbare omstandigheden krijgen als Nederlandse kinderen. Na indiening van de asielaanvraag moeten kinderen binnen drie maanden toegang hebben tot onderwijs. Dit geldt ook voor speciaal onderwijs.
Aan lid 2 is toegevoegd dat er voorbereidende lessen, met inbegrip van taallessen, aangeboden kunnen worden. Dit heeft tot doel de toegang van de kinderen tot het nationale onderwijsstelsel te vergemakkelijken. In lid 3 wordt bepaald dat staten alternatieve onderwijsfaciliteiten moeten aanbieden als de…