Uitnodiging Conferentie Opbrengstgericht werken op de SBO-school

Uitnodiging Conferentie Opbrengstgericht werken op de SBO-school page 1
Uitnodiging Conferentie Opbrengstgericht werken op de SBO-school page 2
download Uitnodiging Conferentie Opbrengstgericht werken op de SBO-school

of 2

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Bijeenkomst op 28 september 2011

Transcript of Uitnodiging Conferentie Opbrengstgericht werken op de SBO-school

 • ConferentieOpbrengstgericht werkenop de sbo-schoolOnze leerlingen kunnen meer dan wij denken

  Het is u vast niet ontgaan dat aan het onderwijs op sbo-scholen steeds hogere eisen worden gesteld. De kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten moeten omhoog, en leerlingen moeten uitstromen op het niveau dat bij hen past. Tegelijkertijd verscherpt de Inspectie haar toezicht. Alle reden dus om aan de slag te gaan met opbrengstgericht werken.Speciaal voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van sbo-scholen organiseert deCED-Groep waar sinds kort Eduniek (Utrecht e.o.) onderdeel van uit maakt - de conferentieOpbrengstgericht werken op de sbo-school. U maakt kennis met passende aanpakken voor datagestuurd en opbrengstgericht mee te werken. Ontwikkeld voor n door de praktijk.

  Datum en locatieWoensdag 28 september 2011CED-Groep, locatie Maartensdijk (provincie Utrecht) Tolakkerweg 153, 3738 JL Maartensdijk

  ProgrammaNa een praktische inleiding over opbrengstgericht werken, gaat u uiteen in workshops.

  9.30 10.30 inleiding over opbrengstgericht werken10.30 10.45 pauze10.45 12.00 workshopronde 112.00 13.00 lunch13.00 14.15 workshopronde 214.15 15.30 workshopronde 315.30 informele afsluiting

  KostenDe kosten voor deelname aan deze conferentie bedragen 115,- pp. Bij inschrijving vr 1 september betaalt u 99,- pp.

  Inschrijven: www.cedgroep.nl/opbrengst

  Een greep uit de workshops: Lezen Is Top (LIST) Sturen op data, de start van opbrengstgericht werken Ontwikkelingsperspectief en groepsplan; slim gedacht, minder schrijven Werken met Nieuwsbegrip

  Bekijk het overzicht van alle workshops op de achterzijde. Kijk opwww.cedgroep.nl/opbrengst voor uitgebreide workshop-omschrijvingen.

  U i t n o d i g i n g

 • CED-Groep, educatieve diensten / Dwerggras 30, postbus 8639 / 3009 AP Rotterdam / tel. 010 4071599www.cedgroep.nl

  Ronde 1

  Lezen is Top (LIST)Met het project (LIST) verhoogt u het leesplezier van uw leerlingen.Daarnaast vergroot u de leesopbrengsten. Vrijwel alle kinderenkunnen vlot leren lezen, mits ze voldoende tijd en de juiste instructiekrijgen. Daarom zet LIST in op leerkrachtvaardigheden.

  Praktisch aan de slag met burgerschapIn deze praktische workshop laten (ervarings)deskundigen zien welke mogelijkheden er zijn om juist ook in het sbo te investeren in burgerschapsvaardigheden. Bijvoorbeeld met hetprogramma De Vreedzame School. U kunt direct aan de slag met depraktische bouwstenen!

  Sturen op data, de start van opbrengstgericht werken Maak kennis met het Onderwijscontinum CED-Groep en de OC-index en pak uw onderwijsleesproces aan d.m.v. datagestuurdwerken op basis van leerresultaten. Met behulp van een stappen-plan van vier vragen krijgt u tools aangereikt om beleid uit te stippelen en de opbrengsten op school- en groepsniveau positief tebenvloeden. U krijgt handreikingen om planmatig een cyclischeevaluatie te (laten) maken, om van daaruit beleid uit te stippelen.

  DGM: taal en denken stimuleren door effectieve interactieHoe vergroot u de kwaliteit van het mondelinge taalonderwijs? Datkan met de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Ontdekwelke competenties u nodig heeft om de interactie tussen de leer-kracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling te stimuleren.

  Ronde 2

  Ontwikkelingsperspectief en groepsplan; slim gedacht, minderschrijvenIn deze workshop staat de verbinding tussen het ontwikkelings-perspectief en het groepsplan centraal. We bespreken een voorbeeldvan een ontwikkelingsperspectief dat steeds de basis vormt voorhet opstellen van groepsplannen; een sluitend geheel.

  Werken met NieuwsbegripNieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om met de hele groeptegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig te zijn, terwijliedereen op zijn eigen niveau werkt. Wat is goed begrijpend lees-onderwijs? Hoe gaat u om met verschillende leesniveaus? In dezeworkshop gaan we hier nader op in.

  Opbrengstgericht en schoolbreed werken aan sociaal gedragAls u wilt werken aan het sociaal gedrag van uw leerlingen, moet uook kijken naar uw eigen pedagogisch handelen. U fungeert immers als voorbeeld. Deze workshop maakt professionals bewustvan het sociale gedrag dat ze van leerlingen verwachten en het modelgedrag dat ze leerlingen dagelijks tonen.

  Onderwijskundig leiderschap bij opbrengstgericht en passend onderwijs De kwaliteit van leiderschap heeft veel invloed op de kwaliteit vanhet onderwijs. Onderzoek maakt inzichtelijk welke leiderschap-gedragingen en -houdingen van invloed zijn op de slagingskans vaneen verandering. In deze workshop laten wij zien om welke gedragingen en houdingen het gaat.

  Ronde 3

  Opbrengstgericht werken aan spelling met arrangementen Het Referentiekader taal en rekenen beschrijft wat leerlingen opverschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen enkunnen. De CED-leerlijn Spelling concretiseert de weg naar het behalen van de referentieniveaus: welke leerstofonderdelen moetenachtereenvolgens aan de orde komen om het gewenste niveau tebereiken? Hoe geef je dit in de klas vorm en hoe differentieer jeconvergent binnen een groepsgewijze aanpak? Ontdek het in dezeworkshop.

  Opbrengstgericht werken aan rekenen met arrangementenRicht u uw rekeninstructie op de basisgroep of op de zorgleerlingen?En wat is het effect? In deze workshop bespreken we aan de handvan een voorbeeld hoe referentieniveaus worden geconcretiseerdop arrangementkaarten: met welke vaardigheidscores deel je leerlingen in in een bepaald arrangement en hoe ga je vervolgens te werk om tot groepsplannen te komen?

  SBO PROOFIn deze interactieve workshop ontdekken we hoe leuk het is om metsbo-leerlingen huis- tuin- en keukenproefjes te doen. Door dezeproefjes worden leerlingen, maar ook leerkrachten, vaardiger omdingen waar te nemen, relaties te leggen en zaken met elkaar tevergelijken. De steeds terugkerende vraag is dan ook: wat gebeurter als?. Heeft u interesse in science en techniek, laat deze workshop dan niet aan u voorbij gaan!

  Grip op de groepIn een positieve groep is het voor leerlingen n leerkrachten prettigsamen te werken en kan er optimaal worden gepresteerd. Maar watis een positieve groep en hoe krijg je die? Dat kan door middel vangroepsvormende activiteiten. In deze workshop krijgt u praktischehandvatten om voor uw eigen situatie het groepsproces in kaart tebrengen en positief te benvloeden.