mandatarissen en personeel

download mandatarissen en personeel

of 26

 • date post

  20-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  154
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of mandatarissen en personeel

 • 1. Geel, 16 mei 2013Jonas RiemslaghExtracontractuele aansprakelijkheidvan en voor gemeentemandatarissenen gemeentepersoneel

2. / 2Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Vooraf: over organen en aangestelden De gemeente is een rechtspersoon Beslissingen worden genomen en daden worden gesteld doornatuurlijke personen Traditioneel onderscheid tussen organen en aangestelden 3. / 3Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Vooraf: over organen enaangestelden Orgaan is vertegenwoordiger van de rechtspersoon Historisch: iedereen orgaan?eenieder die het overheidsgezag uitoefent hoe klein ook of die de overheid tegenoverderden kan verbinden Op heden: enorme mildering (vgl. privaatrechtelijkevennootschappen) Orgaan = mandataris? Aansprakelijkheid organen: 1382 BW 4. / 4Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Vooraf: over organen enaangesteldenSchadelijderOrgaan Overheid1382 BW 1382 BWregres 5. / 5Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Vooraf: over organen enaangestelden Aangestelde is in dienst van de rechtspersoon() zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun () aangesteldenveroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben Rechtstreekse aansprakelijkheid van aangestelde: 1382 BW Onrechtstreekse aansprakelijkheid van aansteller: 1384, lid 3 BW 6. / 6Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Vooraf: over organen enaangesteldenSchadelijderAangestelde Overheid1382 BW? 1384, lid 3BWregres? 7. / 7Jonas Riemslagh / 16 mei 20134 grote aansprakelijkheidsregimes Gemeentemandatarissen Burgemeester & schepenen Gemeenteraadsleden Gemeentepersoneel Contractueel Statutair 8. / 8Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Evolutie regelgeving Wet van 4 mei 1999 (wijziging Nieuwe Gemeentewet) verplichte verzekering, afgesloten door gemeente overheid betrekken in geschil burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldboetes Gemeentedecreet van 15 juli 2005 Reparatiedecreet van 23 januari 2009 9. / 9Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Overzicht1. Schadeaansprakelijkheid verdeling aansprakelijkheid gemeente mandataris verplichte verzekering inlichten / betrekken van overheid2. Aansprakelijkheid voor geldboeten3. Verzekering voor ongevallen 10. / 10Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid De gemeente is uitdrukkelijk aansprakelijk voor schadeberokkend bij de normale uitvoering van het mandaat Burgemeester & schepenen genieten van gedeeltelijkeimmuniteit en zijn enkel aansprakelijk in geval van: bedrog zware schuld herhaalde fout Ook voor regres van gemeente op mandataris Belangrijke ommekeer? 11. / 11Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid Verplichte verzekering voor schade berokkend bij de normaleuitoefening van het mandaat en die mandataris persoonlijk tenlaste komt Art. 45 e.v. Besluit Vlaamse regering van 19 januari 2007 lichamelijke, materile of immaterile schade t.o.v. derden, ook gemeente niet enkel per ongeluk ontstane schade rechtsbijstand geen bedragen in besluit Vlaamse regering, maar polis moet plafondvermelden polis mag uitsluitingen bevatten 12. / 12Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid Inlichten van overheid wat bij miskenning inlichtingsplicht? Vrijwillige of gedwongen tussenkomst eerste aanleg of hoger beroep? Beslissing om schade slechts deels te vergoeden 13. / 13Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid3 belangrijke opmerkingen: Medebewind Normale uitoefening van het mandaat OCMW-voorzitter, districtsschepenen en voorzitter districtsraad 14. / 14Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Schema schadeaanspr. 15. / 15Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Geldboeten voor misdrijven Gemeente is aansprakelijkheid voor geldboeten voor misdrijvenbegaan door mandatarissen bij de normale uitoefening van hetmandaat de strafrechtelijke immuniteit van de gemeente de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandataris de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente voor de geldboeten principe normale uitoefening van het mandaat herhaling inbreuken op verkeersreglementering regres medebewind 16. / 16Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Burgemeester & schepenen:Verzekering voor ongevallen Bescherming van burgemeester en schepenen Ongevallen overkomen in de normale uitoefening van hunmandaat 17. / 17Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light Gemeenteraadslid is geen orgaan Gemeenteraadslid kan wel schade veroorzaken Gemeenteraadslid kan wel ongeval overkomen Volledig nieuwe regeling inspiratie in OCMW-decreet 18. / 18Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light Geen uitdrukkelijke aansprakelijkheid gemeente ofgedeeltelijke immuniteit van gemeenteraadslid Wel verzekering voor persoonlijke aansprakelijkheid bij denormale uitoefening van het mandaat Gemeente burgerrechtelijke aansprakelijk voor geldboeten Verzekering voor ongevallen Ook voor leden van districtsraad 19. / 19Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel 20. / 20Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel Contractueel gemeentepersoneel bescherming art. 18 WAO Statutair gemeentepersoneel vaak als orgaan geen bescherming Grondwettelijk Hof: schending van gelijkheidsbeginsel 21. / 21Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming Contractueel personeelslid is aangestelde van de overheid Artikel 18 WAO: bescherming personeelslid enkel aansprakelijk in geval van: bedrog zware schuld gewoonlijke lichte schuld geldt tegenover derden n gemeente 22. / 22Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke beschermingSchadelijderPersoneelslid Overheid1382 BW?Bescherming 18 WAO 1384, lid 3BWRegres?Bescherming18 WAO 23. / 23Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming Wet van 10 februari 2003betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen Algemeen principe: aansprakelijkheid zoals aanstellersaansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hunaangestelden Bescherming personeelslid naar analogie met art. 18 WAO enkel aansprakelijk in geval van: bedrog zware schuld gewoonlijke lichte schuld 24. / 24Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming Enkele bijzonderheden in de wet van 10 februari 2003 regresvordering enkel ontvankelijk na aanbod tot minnelijke schikking overheid kan beslissen dat schade slechts deels moet worden vergoed doorpersoneelslid inlichten en betrekken van overheid 25. / 25Jonas Riemslagh / 16 mei 2013Besluit Een steeds groter wordende bescherming voorgemeentemandatarissen en gemeentepersoneel impact van besef problematiek impact van gelijke behandeling soms geruisloos Voor de gemeente blijft de aansprakelijkheidsimpact groot 26. / 26referentiesJonas RiemslaghCogels Osylei 612600 Antwerpent 03 270 33 50jriemslagh@publius.bewww.publius.beJonas Riemslagh / 16 mei 2013