Magazine mei 2014 Special Opleiden

download Magazine mei 2014 Special Opleiden

of 16

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Maandelijks verenigingsblad van Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in zes marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelfstandig cao-onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer 20 medewerkers aan de belangenbehartiging.Kijk voor meer informatie op www.OnderhoudNL.nl

Transcript of Magazine mei 2014 Special Opleiden

 • MAGAZINEKoninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industrile onderhouds- en glaszetbedrijven

  | SPECIAL OVER OPLEIDEN | MEI 2014 | www.OnderhoudNL.nl/magazine |

  Ruud Maas: Onvermijdelijke stap om het opleiden zowel inhoudelijk te moderniseren als betaalbaar te houden

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/OnderhoudNL

  Volg ons op Facebookwww.facebook.nl/OnderhoudNL

  Volg ons op YouTubewww.youtube.nl/OnderhoudNL

  EXTRA EDITIE:

  OnderhoudNL stopt met Savantis

  Ook online te lezen n te delen

 • SPECIAL: VISIE OP OPLEIDEN TEKST TOM HUIZENGA | BEELD ScHILdEr^ScOOL/rIJKSOVErHEId

  Wettelijke Savantis-taken gaan op in landelijk kenniscentrum

  Wettelijke taken zijn het erkennen en

  begeleiden van leerbedrijven, afstemmen van

  vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het

  onderhouden c.q. updaten van de eisen

  waaraan de opleidingen moeten voldoen.

  Savantis voert dat straks niet meer uit vanuit

  Waddinxveen. En daarmee houdt Savantis

  Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsle-

  ven op te bestaan. Alle kenniscentra worden

  namelijk van overheidswege gecentraliseerd

  WADDINXVEEN OnderhoudNL haalt de sectortaken weg bij het Savantis Vak centrum. De financiering van deze bovenwettelijke taken stopt wat OnderhoudNL betreft per 31 december 2015. Dat is ook het moment waarop het ministerie van Onderwijs geen geld meer geeft aan de kenniscentra voor de uitvoering van wettelijke taken. Maar wel aan de nieuwe stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor het uitvoeren van die wettelijke taken op het gebied van beroeps onderwijs. Ook voor onze bedrijfstak.

  In het regeerakkoord is een maatregel

  opgenomen met betrekking tot het

  centraliseren van de zeventien Kenniscentra

  Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De wette-

  lijke taken van de kenniscentra worden

  ondergebracht bij de stichting Samenwer-

  king Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. () Het

  regeerakkoord realiseert daarmee bezuini-

  gingen van 40 miljoen euro in 2015 en vanaf

  2016 80 miljoen euro structureel. ()

  Bij de Kenniscentra Beroepsonderwijs en

  Bedrijfsleven worden beleidsmatige ontwik-

  kelingen voor de desbetreffende sector op

  het terrein van het onderwijs en de arbeids-

  markt in sectorkamers besproken. Elke

  sectorkamer is verantwoordelijk voor de

  invulling van sectorale keuzes op het terrein

  van kwalificeren, examineren en beroeps-

  vorming. ()

  Vanwege n organisatie worden doublures

  voorkomen en wordt beter aangesloten bij

  de innovatie in het bedrijfsleven. Met de

  bundeling van taken en bevoegdheden in

  n organisatie, waarin de verschillende

  sectoren samenwerken, voorzie ik dan ook

  een grote innovatie als het gaat om de

  aansluiting tussen het onderwijs en de

  arbeidsmarkt.

  Minister Jet Bussemaker van Onderwijs,

  brief Tweede Kamer 16 december 2013 nJet Bussemaker,

  minister van Onderwijs

  Minister Bussemaker: Betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt

  Wettelijke (verplichte) taken in opdracht van ministerie van Onderwijs1. erkennen en begeleiden van leerbedrijven (BPV-erkenning)

  2. afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (doelmatigheid, arbeidsmarktbehoefte)

  3. onderhouden van opleidingseisen (kwalificeren & examineren)

  N.B. Deze taken worden betaald door het ministerie van Onderwijs

  OUDUitvoering door zeventien kenniscentra op

  verschillende locaties, waaronder Savantis

  Kenniscentrum te Waddinxveen

  NIEUWUitvoering per 1 januari 2016 door n landelijke

  organisatie (Samenwerking Beroepsonderwijs

  Bedrijfsleven) op n locatie

  2 | OnderhoudNL MAGAZINE | SpEcIAL OVEr OpLEIdEN - MEI 2014

 • vooralsnog is Zoetermeer de standplaats

  naar de organisatie met de naam stichting

  Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfs-

  leven. Hierin werken het middelbaar beroeps-

  onderwijs en het bedrijfsleven overkoepe-

  lend boven de sectoren samen. Samen

  wordt bepaald hoe het beroepsonderwijs

  eruit moet komen te zien en hoe de aanslui-

  ting van de opleidingen op het bedrijfsleven

  moet worden gerealiseerd. De invloed van

  onze bedrijfstak op ons beroepsonderwijs zal

  dan lopen via de sectorkamer Techniek &

  Gebouwde Omgeving. Waarschijnlijk zal een

  aantal medewerkers van Savantis Kennis-

  centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in

  2015 overgaan naar de stichting Samenwer-

  king Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Volgens

  minister Bussemaker van Onderwijs zorgt het

  werken vanuit n landelijke organisatie voor

  minder complexiteit en bestuurlijke drukte

  in het MBO. n

  Bedrijfstakgeld voor uitvoering bovenwettelijke taken* Regelingen subsidies 419.000,- Regelingen subsidies in kader van sectorplan 836.000,- bedrijfstakbijdrage aan Vakcentrum Savantis 2.368.000,-Totaal: 3.623.000,-

  * Dit geld voor de uitvoering van de bovenwettelijke taken c.q. sector

  taken van Savantis komt uit het O&OFonds en hierin zijn niet de

  kosten van 1.700.000. op genomen voor mijnloopbaan als

  loopbaanfaciliteit voor de sector schilderen en onderhoud

  Het zijn voortaan de regionale samenwerkingsverbanden waaraan OnderhoudNL de circa 3,6 miljoen euro aan bedrijfstakgeld wil uitgeven

  Bovenwettelijke (branche gewenste) taken in opdracht van de branche1. tot onderwijsbeleid komen

  2. ontwikkelingen leermiddelen en trainingen

  3. uitvoering loopbaanfaciliteit mijn loopbaan, uitvoeren subsidiebeleid enz.

  4. administratie (opleidingsprogrammering)

  5. marketing en communicatie (promotie)

  6. begeleiden leerbedrijven (buitendienst)

  N.B. Deze taken worden betaald door de bedrijfstak

  OUDUitvoering door Savantis Vakcentrum

  in samenwerking met regionale

  samenwerkingsverbanden

  NIEUWUitvoering taken 1, 2 en 3 door op te richten

  Onderwijsexpertisebureau en door het O&O-Fonds

  en taken 4, 5 en 6 door n landelijke organisatie

  van samenwerkings verbanden (zoveel mogelijk per

  1 januari 2015 en uiterlijk 1 januari 2016)

  OnderhoudNL MAGAZINE | SpEcIAL OVEr OpLEIdEN - MEI 2014 | 3

 • WADDINXVEEN Het besluit om als On-derhoudNL met Savantis te stoppen komt niet zomaar uit de lucht vallen, benadrukt Ruud Maas. De voorzitter wijst in dit arti-kel op de context waarin het besluit is gevallen. De crisis en de krimp onder de cao-bedrijven grijpen om zich heen waar-door er minder geld is. Tegelijkertijd me-ten we aan nieuwe vakkrachten komen. Juist daarom willen we het opleiden zowel inhoudelijk moderniseren als ook betaal-baar houden. Ik ben er van overtuigd dat het beter kan voor minder geld.

  Hoe grijpen de crisis en de krimp onder de cao om zich heen? Externe factoren spelen ons

  parten. We hebben te maken

  met een economische crisis

  die de afgelopen zeven jaar

  zijn sporen heeft achter-

  gelaten. De omzet bij de

  bedrijven in de branche staat

  onder druk en laat sinds

  2008 een krimp zien van zon

  15%. Daarnaast neemt de

  flexibilisering fors toe. Op

  dit moment wordt ca. de

  helft van ons werk door

  flexibele medewerkers uitgevoerd die vaak niet onder de

  cao vallen. En omdat alleen met premieheffing van mede-

  werkers die onder cao vallen, activiteiten in de bedrijfstak

  betaald worden, is het dus logisch dat er steeds minder geld

  beschikbaar komt. Dus ook voor onderwijs en opleiden.

  We kunnen dus niet als vanouds alles blijven uitvoeren?Nee, want er komt minder geld binnen om te betalen wat

  we altijd deden. Dat geld komt niet meer binnen van zon

  34.000 werknemers, maar van nog slechts circa 13.000 die

  onder de cao werken. We moeten de tering naar de nering

  zetten, keuzes maken en hervormen om de belangrijkste

  activiteiten veilig te stellen en daar is onderwijs en opleiden

  er een van. We moeten zorgen voor voldoende en goed

  opgeleide instroom van vakmensen in onze bedrijfstak.

  De beslissing rond Savantis staat niet op zichzelf?In 2012 hebben de eerder genoemde

  externe factoren er al voor gezorgd dat

  we moesten ingrijpen in onze eigen

  organisatie. Om in de pas te blijven

  lopen met de kosten versus de in-

  komsten van de vereniging, ontkwamen

  we niet aan een reorganisatie: we gingen

  terug van 30 naar 20 medewerkers en

  hebben we ons als OnderhoudNL

  herbezonnen op onze belangrijkste

  speerpunten. Zon topprioriteit was en is

  onderwijs c.q. opleiden.

  Waarom besloten jullie te stoppen met Savantis?Laat ik voorop stellen dat we niet tegen

  Savantis als instituut zijn. We voelden al enige jaren een

  noodzaak om daar anders tegen aan te meten kijken.

  Waarom? Omdat de aloude manier van opleiden zowel

  inhoudelijk als financieel niet meer verantwoord is . Het

  aantal leerlingen daalt en er is steeds minder bereidheid bij

  leerbedrijven om ze op te willen leiden. Maar we hebben ook

  een ander opleidingsmodel voor ogen. Daar moet meer

  praktijk in en het moet bovendien in een kortere tijd

  worden gerealiseerd, vindt het ministerie. Voortaan in drie

  jaar in plaats van vier. We willen taken van Savantis over-

  dragen naar de regionale samenwerkingsverbanden. Beleid

  en uitvoering moeten worden gescheiden. Beleid kan in een

  klein bureau worden vormgegeven en de uitvoering dient

  dichter op