Kaarten Feiten

3
0 200 400 600 800 1000 1200 2007 2006 2005 2004 2003 aantal 731 1.177 groen Techni Econom Dienst Combi Economie Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs Combinatie 8 Groen Techniek 139 735 218 77 0 50 100 150 200 250 300 350 2006 1992 1987 aantal 347 139 61 2,7 2,7 26 152,3 Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs 160,8 164,1 Economie Combinatie Groen Techniek Het aantal mbo-opleidingen is in vijf jaar met 60% gestegen Het totaal aantal mbo-opleidingen De sector Techniek heeft het grootste aantal opleidingen Het aantal mbo-opleidingen naar sector, 2007 Het aantal mbo-instellingen neemt af Het aantal mbo-instellingen De meeste mbo-studenten volgen een opleiding in de sector Economie Het aantal studenten (x 1.000) naar sector, 2007 Het mbo krijgt van de overheid relatief weinig geld per student De publieke uitgaven per student Bron: PWC, Benchmark mbo 2007, 2008 Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers Bron: Hettema en Lenssen, Van wie is het onderwijs, 2007 Bron: MBO2010, Tussenevaluatie Experimenten 2007-2006 Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers, AOC-raad Combinatie = een profiel dat onder meerdere sectoren valt Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers en Kerncijfers 2003 - 2007 OCW Ondanks de introductie van ICT en nieuwe werkvormen blijft de student-docent ratio nagenoeg gelijk Er komt meer variatie in het dienstenaanbod De overheid besteedt per student relatief weinig geld aan het mbo Op bestuurlijk niveau wordt de schaal groter Afhankelijk van leerweg en sector varieert het opleidingssucces tussen de 50 en 75 procent De tevredenheid van de docenten daalt terwijl het lerarentekort oploopt De gemiddelde mbo-student volgt een voltijdopleiding op niveau 4 en is tussen de 19 en 21 jaar oud De BBL is de meest succesvolle leerweg Het percentage gediplomeerden onder schoolverlaters naar leerweg, 2007 Het succes verschilt tussen sectoren Het percentage gediplomeerden onder schoolverlaters naar sector, 2007 De studenttevredenheid daalt Het percentage studenten dat in het algemeen tevreden of ontevreden is 20 10 0 10 20 30 40 50 60 Ontevreden Tevreden 2007 21 2006 20 46 51 procenten BBL= Beroeps Begeleidende Leerweg BOL-vt= Beroeps Opleidende Leerweg in voltijd BOL-dt= Beroeps Opleidende Leerweg in deeltijd DGO = Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs Combinatie = een profiel dat onder meerdere sectoren valt 0 10 20 30 40 50 60 70 80 BOL-dt BBL BOL-vt procenten 72,3 51,6 68,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Combinatie Groen DGO Techniek Economie procenten 74,3 67,5 70 gemiddelde 59,8 61,7 Bron: PWC, Benchmark mbo 2007, 2008 Bron: PWC, Benchmark mbo 2007, 2008 60 procent van de docenten werkt meer dan 15 jaar in het onderwijs Het aantal jaar dat docenten in het onderwijs werken 0 5 10 15 20 > 30 jaar 26-30 jaar 21-25 jaar 16-20 jaar 11-15 jaar 6-10 jaar 1-5 jaar < jaar procenten 13 12 3 16 17 17 13 10 Bron: SBL, waar wij voor staan, 2006 De meeste docenten zijn tussen de 46 en 55 jaar oud De leeftijd van docenten in het onderwijs 0 10 20 30 40 50 56-65 jaar 46-55 jaar 35-45 jaar < 35 jaar procenten 13 3 16 17 Bron: SBL, waar wij voor staan, 2006 Bron: JOB, JOB-monitor 2007, 2007 procenten 0 20 40 60 80 100 digitaal boeken mbo vo po 2008 2011 2008 2011 2008 2011 Het mbo loopt voorop bij het digitaliseren van het leermateriaal Het aandeel van boeken en digitaal leermateriaal in 2008 en 2011 Bron: Kennisnet, 4 in balans monitor 2008, 2008 Wat is de feitelijke situatie in het mbo? MARKTEN LEER RESULTATEN MENSEN FINANCIËN ORGANISATIE FORMULE DIENSTEN De meeste studenten in het mbo doen een voltijdopleiding Het aantal studenten naar leerweg, 2007 BBL= Beroeps Begeleidende Leerweg BOL-vt= Beroeps Opleidende Leerweg in voltijd BOL-dt= Beroeps Opleidende Leerweg in deeltijd De meeste studenten in het mbo volgen een opleiding op niveau 4 Het aantal studenten naar niveau, 2007 De gemiddelde leeftijd van studenten is het hoogst voor de deeltijdopleiding De gemiddelde leeftijd naar leerweg, 2007 Bron: Kerncijfers 2003 - 2007 OCW Bron: Kerncijfers 2003 - 2007 OCW Bron: Kerncijfers 2003 - 2007 OCW Bron: Kerncijfers 2003 - 2007 OCW Bron: CBS, De Nederlandse Economie 2006, 2007 De tevredenheid van docenten over werken in het onderwijs neemt fors af Ontwikkeling tevredenheid docenten in 2005-2006 0 20 40 60 80 100 Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen 60 13 27 procenten Bron: SBL, waar wij voor staan, 2006 De vervangingsvraag van docenten in het mbo stijgt De vervangingsvraag van docenten in het mbo 0 500 1.000 1.500 2.000 2012 2010 2008 2006 fte 1.810 1.860 1.890 1.620 Bron: Centerdata, Ecorys en QQQ Delft, De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015, 2006 De publieke onderwijsuitgaven nemen toe De uitgaven van OCW aan onderwijs 0 50 100 150 200 250 300 350 BOL-dt BBL BOL-vt 320 12 148 1.000 personen 0 5 10 15 20 25 30 35 BOL-vt gemiddelde leeftijd BBL BOL-dt jaar 33 26 19 0 50 100 150 200 250 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 213 123 125 19 1.000 personen 0 5 10 15 20 2007 2006 aantal 17,9 17,1 Het aantal studenten per docent blijft nagenoeg gelijk Het aantal gewogen studenten per fte onder- wijzend personeel 0 10 20 30 40 50 2007 2006 40,5 32,3 procenten Meer studenten volgen competentie- gericht onderwijs Het percentage studenten dat competentiegericht onderwijs volgt 0 5 10 15 20 25 30 2007 2003 miljarden euro 22,6 26,7 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 po hbo mbo wo vmbo, havo & vwo euro 6.300 6.010 5.560 5.560 5.060 In opdracht van: Gemaakt door: © 2008 onderwijs dat werkt

description

2008 2011 2008 2011 2008 2011 boeken Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers, AOC-raad Combinatie = een profiel dat onder meerdere sectoren valt Bron: Kennisnet, 4 in balans monitor 2008, 2008 Bron: Centerdata, Ecorys en QQQ Delft, De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015, 2006 164,1 Economie Afgenomen Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs 2006, 2007 DGO Bron: JOB, JOB-monitor 2007, 2007 gemiddelde Economie Economie Economie onderwijs, 2007 600 800 6.000 8.000 4.000 400

Transcript of Kaarten Feiten

Page 1: Kaarten Feiten

0

200

400

600

800

1000

1200

20072006200520042003

aant

al

731

1.177

groen

Techniek

Economie

Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs

Combinatie

Economie

Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs

Combinatie8

Groen

Techniek

139

735

218

77

0

50

100

150

200

250

300

350

200619921987

aant

al 347

139

61

2,7

2,7

26

152,3

Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs 160,8

164,1Economie

Combinatie

Groen

Techniek

Het aantal mbo-opleidingen is in vijf jaar met 60% gestegenHet totaal aantal mbo-opleidingen

De sector Techniek heeft het grootste aantal opleidingenHet aantal mbo-opleidingen naar sector, 2007

Het aantal mbo-instellingen neemt afHet aantal mbo-instellingen

De meeste mbo-studenten volgen een opleiding in de sector EconomieHet aantal studenten (x 1.000) naar sector, 2007

Het mbo krijgt van de overheid relatief weinig geld per student De publieke uitgaven per student

Bron

: PW

C, B

ench

mar

k m

bo 2

007,

200

8

Bron

: ww

w.m

inoc

w.n

l - fe

iten

en c

ijfer

sBr

on: H

ette

ma

en L

enss

en, V

an w

ie is

het

on

derw

ijs, 2

007

Bron

: MBO

2010

, Tus

sene

valu

atie

Ex

perim

ente

n 20

07-2

006

Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers, AOC-raad

Combinatie = een profiel dat onder meerdere sectoren valt

Bron: www.minocw.nl - feiten en cijfers en Kerncijfers 2003 - 2007 OCW

Ondanks de introductie van ICT en nieuwe werkvormen blijft de student-docent ratio nagenoeg gelijkEr komt meer variatie in het dienstenaanbod

De overheid besteedt per student relatief weinig geld aan het mbo

Op bestuurlijk niveau wordt de schaal groter

Afhankelijk van leerweg en sector varieert het opleidingssucces tussen de 50 en 75 procent

De tevredenheid van de docenten daalt terwijl het lerarentekort oploopt

De gemiddelde mbo-student volgt een voltijdopleiding op niveau 4 en is tussen de 19 en 21 jaar oud

De BBL is de meest succesvolle leerwegHet percentage gediplomeerden onder

school verlaters naar leerweg, 2007

Het succes verschilt tussen sectorenHet percentage gediplomeerden onder school verlaters

naar sector, 2007

De studenttevredenheid daaltHet percentage studenten dat in het algemeen

tevreden of ontevreden is

20 10 0 10 20 30 40 50 60

Ontevreden Tevreden

2007 21

2006 20

46

51

procentenBBL= Beroeps Begeleidende Leerweg

BOL-vt= Beroeps Opleidende Leerweg in voltijd

BOL-dt= Beroeps Opleidende Leerweg in deeltijd

DGO = Dienstverlening- en Gezondheidsonderwijs

Combinatie = een profiel dat onder meerdere sectoren valt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BOL-dtBBLBOL-vt

proc

ente

n

72,3

51,6

68,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Combinatie

Groen

DGO

Techniek

Economie

procenten

74,3

67,5

70

gemiddelde

59,8

61,7

Bron

: PW

C, B

ench

mar

k m

bo 2

007,

200

8

Bron

: PW

C, B

ench

mar

k m

bo 2

007,

200

8

60 procent van de docenten werkt meer dan 15 jaar in het onderwijsHet aantal jaar dat docenten in het onderwijs werken

0 5 10 15 20

> 30 jaar

26-30 jaar

21-25 jaar

16-20 jaar

11-15 jaar

6-10 jaar

1-5 jaar

< jaar

procenten

13

12

3

16

17

17

13

10

Bron

: SBL

, waa

r wij

voor

sta

an, 2

006

De meeste docenten zijn tussen de 46 en 55 jaar oudDe leeftijd van docenten in het onderwijs

0 10 20 30 40 50

56-65 jaar

46-55 jaar

35-45 jaar

< 35 jaar

procenten

13

3

16

17

Bron

: SBL

, waa

r wij

voor

sta

an, 2

006

Bron

: JO

B, JO

B-m

onito

r 200

7, 2

007

proc

ente

n

0

20

40

60

80

100digitaal

boeken

mbovo po2008 2011 2008 2011 2008 2011

Het mbo loopt voorop bij het digitaliseren van het leermateriaalHet aandeel van boeken en digitaal leermateriaal

in 2008 en 2011

Bron

: Ken

nisn

et, 4

in b

alan

s m

onito

r 200

8, 2

008

Wat is de

feitelijke situatie in

het mbo?

MARKTEN LEERRESULTATEN

MENSENFINANCIËN

ORGANISATIE

FORMULEDIENSTEN

De meeste studenten in het mbo doen een voltijdopleidingHet aantal studenten naar leerweg, 2007

BBL= Beroeps Begeleidende Leerweg

BOL-vt= Beroeps Opleidende Leerweg in voltijd

BOL-dt= Beroeps Opleidende Leerweg in deeltijd

De meeste studenten in het mbo volgen een opleiding op niveau 4Het aantal studenten naar niveau, 2007

De gemiddelde leeftijd van studenten is het hoogst voor de deeltijdopleidingDe gemiddelde leeftijd naar leerweg, 2007

Bron

: Ker

ncijf

ers

2003

- 20

07 O

CW

Bron

: Ker

ncijf

ers

2003

- 20

07 O

CW

Bron

: Ker

ncijf

ers

2003

- 20

07 O

CW

Bron

: Ker

ncijf

ers

2003

- 20

07 O

CW

Bron

: CBS

, De

Ned

erla

ndse

Eco

nom

ie

2006

, 200

7

De tevredenheid van docenten over werken in het onderwijs neemt fors afOntwikkeling tevredenheid docenten in 2005-2006

0

20

40

60

80

100

ToegenomenGelijk gebleven

Afgenomen

60

13

27

proc

ente

n

Bron

: SBL

, waa

r wij

voor

sta

an, 2

006

De vervangingsvraag van docenten in het mbo stijgtDe vervangingsvraag van docenten in het mbo

0

500

1.000

1.500

2.000

2012201020082006

fte 1.810 1.860 1.890

1.620

Bron

: Cen

terd

ata,

Eco

rys

en Q

QQ

Del

ft,

De

toek

omst

ige

arbe

idsm

arkt

voo

r on

derw

ijspe

rson

eel t

ot 2

015,

200

6

De publieke onderwijsuitgaven nemen toeDe uitgaven van OCW aan onderwijs

0

50

100

150

200

250

300

350

BOL-dtBBLBOL-vt

320

12

148

1.00

0 pe

rson

en

0

5

10

15

20

25

30

35

BOL-vt

gem

idde

lde

leef

tijd

BBLBOL-dt

jaar 33

26

19

0 50 100 150 200 250

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

213

123

125

19

1.000 personen

0

5

10

15

20

20072006

aant

al

17,917,1

Het aantal studenten per docent blijft nagenoeg gelijkHet aantal gewogen studenten per fte onder-

wijzend personeel

0

10

20

30

40

50

20072006

40,5

32,3

proc

ente

n

Meer studenten volgen competentie-gericht onderwijsHet percentage studenten dat competentiegericht

onderwijs volgt

0

5

10

15

20

25

30

20072003

milj

arde

n eu

ro

22,6

26,7

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

pohbombowovmbo, havo &

vwo

euro

6.3006.010

5.560 5.560

5.060

In opdracht van: Gemaakt door: © 2008onderwijs dat werkt

Page 2: Kaarten Feiten

gemaakt door: in opdracht van: Provincie Zeeland

2)... het beroep op de jeugdzorg neemt toe ...

4)... geestelijke gezondheidszorg is de snelle groeier ...

Totale geïndiceerde jeugdzorg

Totale Provinciaal Gefi nancierde jeugdzorg

Totale Vrijwillige Hulp 2007

BJZ gedwongen hulp396 zorgaanspraken

Uitvoering: BJZ

Vrijwillige hulp1188 zorgaanspraken

Uitvoering AZZ1084 zorgaanspraken

Uitvoering Buiten Provinciaal (gespecialiseerde instellingen)104 zorgaanspraken

Ambulante hulp44%

Daghulp15%

Pleegzorg19%

Residentieel22%

Provinciaal Gefi nancierde JeugdzorgIn 2007: 1584 zorgaanspraken

Verwijzing: Indicatie BJZ Financiering: Provincie

Gesloten Jeugd OpvangIn 2007: 91 zorgaanspraken

Verwijzing: Indicatie BJZ of kinderrechterUitvoering: Rijksoverheid Financiering: Provincie en Rijksoverheid

Jeugd ReclasseringIn 2007: 170 cliënten

Verwijzing: Indicatie BJZUitvoering: BJZFinanciering: Provincie

Jeugd GGZIn 2007: 2209 zorgaanspraken

Verwijzing: Indicatie BJZUitvoering: IthakaFinanciering: AWBZ

Zorg voor Jeugdigen met een licht verstandelijke beperkingIn 2007: onbekend aantal indicaties

Verwijzing: Indicatie CIZUitvoering: AZZFinanciering: AWBZ

5)... de kosten voor jeugdzorg stijgen, vooral door toename nieuwe cliënten.

1) Het aantal (jonge) kinderen in Zeeland daalt licht ...

3)... kinderen zijn lang op weg naar jeugdzorg...

© 2008

0

5

10

15

20

200720062005

Bron

: Pro

vinc

ie, J

eugd

mon

itor

Kosten per client nemen licht toeTotaal kosten van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg gedeeld door het geschat aantal nieuwe gevallen

€16.000€18.000€18.500

Bedrag per client in duizenden euro’s

0

200

400

600

800

1000

1200

200720062005

Bron

: Bel

eids

info

rmat

ie s

et B

JZ

1068 1064

1179

Het aantal nieuwe clienten stijgt met één vijfdeTotaal aantal nieuwe cliënten van de Jeugdzorg, 2005-2007

Aantal nieuwe cliënten

Bron

: Tab

el 3

.3 J

eugd

mon

itor,

CBS

In Noord-Beveland en in de grote steden wordt een groot deel van de kinderen aangemeld voor jeugdzorgAantal jeugdzorgkinderen als % van het totaal aantal kinderen

1% – 1,5%

> 1,5%

0 – 1% 1

234

59 10

67 8

131211

0 50 100 150 200 250Middelburg

TerneuzenVlissingen

GoesSchouwen-Duiveland

ReimerswaalHulst

TholenBorsele

VeereSluis

KapelleNoord-Beveland

Bron

: Tab

el 1

.5 je

ugdm

onito

r

Nieuwe jeugdzorgclienten komen vooral uit de grote gemeentenAantal kinderen dat voor het eerst wordt aangemeld voor jeugdzorg in 2007 naar gemeente

Aantal kinderen in 2007

Bron

: CBS

, Jeu

gdm

onito

r

Ongeveer één op twintig loopt risico, één op zestig stroomt nieuw inAantal kinderen, aantal kinderen in risicogezinnen en aantal nieuwe gevallen jeugdzorg

Totaal aantal kinderen tot 21

Aantal kinderen in risicogezinnen (geschat)

Aantal kinderen dat nieuw instroomt in de jeugdzorg

5,1%

1,6%

100%

Meeste indicaties voor jeugdhulpverlening en GGZSoorten nieuwe indicaties (naar zorgaanbod), per jaar

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

200720062005

Bron

: Tab

el 3

.4 je

ugdm

onito

r

Subtotaal GGZ

Subtotaal JJI

Subtotaal AZZ

Soorten nieuwe zorgaanspraken(naar zorgaanbod), per jaar

2400

3884

2621

Bron

: CBS

Meeste kinderen wonen in Terneuzen, Middelburg en Vlissingen Aantal jongeren tot 21 per gemeente op 1 januari 2007

5000-9999

10.000-14.999

0-50001

234

59 10

67 8

1312

11

0 2 4 6 8 10 12Vlissingen

Noord-BevelandMiddelburg

ReimerswaalTholen

SluisSchouwen-Duiveland

TerneuzenGoes

KapelleHulstVeere

Borsele Gewogen Gemiddelde 5,1 %

Bron

: Co

ncep

t-the

mar

appo

rt ri

sico

gezi

nnen

, st

ress

en

hulp

zoek

gedr

ag, J

eugd

mon

itor

Zeel

and,

maa

rt 2

008

% risico-gezinnen 1- gebaseerd op een meting onder gezinnen met kinderen tussen nul en vier jaar, gemiddelde van de metingen van 2001 en 2005

Vooral in Vlissingen is het aandeel risicogezinnen hoogHet percentage risico-gezinnen per gemeente

0

20

40

60

80

100

120

7-23 jaar

0-6 jaar

2007200620052004

Bron

: CBS

Aantal duizende jongeren

Aantal jongeren daalt licht,vooral in leeftijd nul tot zesAlle jongeren in Zeeland

31.766

75.130

30.129

74.988

Bron

: Ana

lyse

Co-

act C

onsu

lt 20

07, s

teek

proe

f

Een op de drie nieuwe jeugdzorgcliënten heeft niet eerder hulp gekregenHulphistorie van de nieuw door bureau jeugdzorg geïndiceerde cliënten

Uitgebreide hulp aan de opvoeder

12,5%

Hulp aan de jeugdige

23,2%

Geen eerdere hulp ontvangen

28,6%

Uitgebreide hulp aan de jeugdige

15,2%

Hulp aan de opvoeder

20,5%

Bron

: IJZ

A

Het aantal wachtenden op zorg of onderzoek is in 2007 weer gestegenAantal wachtenden op wachtlijst

Aantal wachtenden

0

50

100

150

200

250

01-200807-200701-200707-200601-2006

208189

203

179

0

Bron

: IJZ

A

Het aantal wachtenden op zorg of onderzoek is in 2007 weer gestegenAantal wachtenden op wachtlijst

Gemiddelde wachttijd in maanden

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01-200807-200701-200707-200601-2006

6,12 6,135,59

7,99

6,71

Huisarts

6%

Overige professionele derden

18%

Op initiatief ouders

54,2%

Vooral via ouders, huisarts, onderwijs en op eigen inititatief komen jongeren bij BJZ terechtHerkomst van de nieuwe instroom naar verwijzer in 2006

Politie

Kinderarts

GGZ

Onbekend

AMV

Op eigen initiatief

Onderwijs

Jeugdgezondheidszorg

Raad Kinderbescherming

Bron

: Ana

lyse

Co-

act C

onsu

lt 20

07,

stee

kpro

ef (n

=11

2), J

eugd

mon

itor

2006

0

5

10

15

20

25

30

Zorgaanbod jeugdzorg (AZZ)

Bureau Jeugdzorg

SteunfunctiesClientvertrouwenspersoon +

200720062005

Bron

: Tab

el 3

.3 je

ugdm

onito

r

Kosten provinciaal gefinancierde jeugdzorg stijgen sterkBedragen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, waaruit betaald worden: indicatiestelling, zorgverlening door AZZ en door BJZ*

Bedragen in miljoenen euro’s

*dit is exclusief preven-tieve zorg (betaald door gemeente), GGZ en LVG (betaald door AWBZ)

€20.332

€24.870€26.081

Aantal jongeren daalt licht, vooral in leeftijd nul tot zesAlle jongeren in Zeeland

Het aantal geaccepteerde aanmeldingen stijgt met één vijfdeTotaal aantal geaccepteerde aanmeldingen van de Jeugdzorg, 2005-2007

Meeste kinderen wonen in Terneuzen, Middelburg en Vlissingen Aantal jongeren tot 21 per gemeente op 1 januari 2007

Meer dan de helft van de jeugdzorgcliënten woont in de grote gemeentenAantal aanmeldingen naar gemeente

Ongeveer één op twintig kinderen in risicogezinnen, één op zestig kinderen stroomt jaarlijks nieuw inAantal kinderen in risicogezinnen en nieuwe instroom jeugdzorg

Vooral via ouders komen jongeren in jeugdzorg terecht Herkomst van de nieuwe instroom naar verwijzer in 2007

Kosten per cliënt nemen toeTotaal kosten van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg gedeeld door het geschat aantal nieuwe cliënten

Vooral in Vlissingen is het aandeel risicogezinnen hoogHet percentage risico-gezinnen per gemeente 1

In Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Noord Beve-land wonen relatief veel jeugdzorgkinderenAantal jeugdzorgkinderen als % van het totaal aantal kinderen

Totaal aantal zorgaanspraken stijgt, vooral in GGZ Soorten nieuwe aanspraken (naar zorgaanbod), per jaar.De cliëntenstroom naar de jeugd-GGZ verloopt vanaf 2007 hoofdzakelijk via Bureau Jeugdzorg.

Geïndiceerde jeugdzorg valt in verschillende delen uiteenOpdeling geïndiceerde jeugdzorg naar type

Een op de vier nieuwe jeugdzorgcliënten heeft niet eerder hulp gekregenHulphistorie van de nieuw door bureau jeugdzorg geïndiceerde cliënten

Het aantal wachtenden op zorg is grootAantal wachtenden op wachtlijst (op 01-2007 was de wachtlijst tijdelijk weggewerkt met incidenteel extra geld van het Rijk)

Wachttijden lopen op; na acht maanden nog geen passende zorgGemiddelde wachttijd op wachtlijst in maanden (residentiële hulp, ambulante hulp, daghulp en pleegzorg)

Kosten provinciaal gefinancierde jeugdzorg stijgen sterkBedragen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, waaruit betaald worden: indicatiestelling door BJZ, zorgverlening door AZZ en door BJZ*

1 - Schouwen-Duiveland

2 - Tholen3 - Noord Beveland4 - Veere5 - Middelburg6 - Goes

7 - Kapelle8 - Reimerswaal9 - Vlissingen10 - Borsele11 - Sluis12 - Terneuzen13 - Hulst

1 - Schouwen-Duiveland

2 - Tholen3 - Noord Beveland4 - Veere5 - Middelburg6 - Goes

7 - Kapelle8 - Reimerswaal9 - Vlissingen10 - Borsele11 - Sluis12 - Terneuzen13 - Hulst

Bron

: Tab

el 3

.3 J

eugd

mon

itor,

CBS

In Noord-Beveland en in de grote steden wordt een groot deel van de kinderen aangemeld voor jeugdzorgAantal jeugdzorgkinderen als % van het totaal aantal kinderen

1% – 1,5%

> 1,5%

0 – 1% 1

234

59 10

67 8

131211

Bron

: CBS

Meeste kinderen wonen in Terneuzen, Middelburg en Vlissingen Aantal jongeren tot 21 per gemeente op 1 januari 2007

5000-9999

10.000-14.999

0-50001

234

59 10

67 8

1312

11

Demografie en risico’s

instroom JeugDzorg

onDer-verDeling

JeugDzorg

De weg naar

JeugDzorg

De Kosten

wat zijn de feiten rondom

de jeugdzorg in zeeland?

zeeland FK220808.indd 1 22-08-2008 11:52:19

Page 3: Kaarten Feiten

Er zijn relatief meer oude mensen en minder jonge mensen

Er is meer verscheidenheid in de relatie tussen ouders en kinderen

Keuzevrijheid brengt steeds meer problemen met zich mee

De samenleving wordt steeds informeler

De burger verwacht meer van de overheid De segregatie in de samenleving neemt toe

De samenleving meritocratiseert

Het opvoedende netwerk rond kinderen professionaliseert

De diagnosticering neemt toe

Migratiestromen veranderen

De verschillen in demografische samenstelling tussen regio’s nemen toe

0

8

16

24

32

40

1980 201020001990 2020 2030

Bron

: Sta

tline

, CBS

procenten

11

24

0

100

200

300

400

500

600

700

800aantal (x 1.000)

2005

375

2008

715

20072006

Bron

: Ker

ncijf

ers

2004

-200

8,

min

iste

rie v

an O

CW

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980

58,9

201020001990 2020 2030

48,6

Bron

: Sta

tline

, CBS

aantal (x 10.000)

0

8

16

24

32

40

1980 201020001990 2020 2030

Bron

: Sta

tline

, CBS

procenten

31

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1991

9,8

2007

72,5

Bron

: Stic

htin

g Fa

rmac

eutis

che

Keng

etal

len

aantal (x 10.000)

Wat zijn de trends in de maatschappij die relevant zijn voor het formuleren van een visie op goed

Voortgezet Onderwijs in 2020?(1 van 2)DEMOgrafiE ZOrg

Maatschappij Trendskaart

SOciaal

Het aandeel ouderen (65+ers) in de samenleving verdubbelt in

aanloop naar 2030 (vergrijzing).

Het aandeel 65+ers in de totale bevolking

Het aantal geboorten neemt af (ontgroening).

Het aandeel 0-20 jarigen in de totale bevolking

Het aantal traditionele huishoudens neemt af.

Het verschil in betrokkenheid van ouders bij hun kinderen neemt toe.

De eigen verantwoordelijkheid voor keuzes maakt mensen kwetsbaar,

onzeker en gestresst.

De verhouding tussen gezagsdragers en het ‘gewone’ volk wordt gelijker.

Er wordt meer onderhandeld over regels, in de maatschappij en ook

binnen huishoudens.

De relatie tussen burger en overheid lijkt meer en meer op die tussen

klant en dienstverlener.

Mensen kiezen zelf de mensen en netwerken met wie ze willen omgaan.

Mensen komen steeds minder ‘automatisch’ met alle lagen van de

bevolking in aanraking.

Activiteiten worden steeds meer van vaste tijdstippen losgekoppeld.

De status van iemand wordt steeds meer bepaald door zijn of haar

verdienste.

Vrije tijd wordt steeds meer ingezet voor persoonlijke ontplooiing.

De bereidheid om te investeren in de zwakkeren in de samenleving

neemt af.

Het gebruik van professionele kinderopvang neemt toe.

Het gebruik van kinderopvang in aantal kinderen

Mensen wonen steeds vaker ver bij hun familie vandaan.

‘Afwijkingen’ worden vaker als zodanig herkend.

Het aantal voorgeschreven geneesmiddelen voor ADHD

Afwijkingen worden sneller behandeld.

Migranten komen vaker naar Nederland voor studie of arbeid.

Het aantal niet-westerse immigranten neemt sinds 2006 weer toe.

Het aantal niet-westerse immigranten in Nederland

Hoger opgeleiden trekken steeds meer naar de stad.

gemaakt door: © 2010in opdracht van: de directie VO