Johannes 19

of 25 /25
Johannes 19:1-16 De Heer Jezus en Pilatus

Transcript of Johannes 19

Page 1: Johannes 19

Johannes 19:1-16

De Heer Jezus en Pilatus

Page 2: Johannes 19

Johannes18:1 – 19:30 Zijn dood en wat

voorafging19:31-41 Zijn begrafenis20:1-31 Zijn opstanding

Page 3: Johannes 19

Discussie: bent U de koning van de Joden?

18:1–11 Arrestatie 18:12-27 Proces voor Annas

en Kajafas18:28-19:16 Proces voor Pilatus19:17-30 Kruisiging

Page 4: Johannes 19

Discussie: bent U de koning van de Joden?

18:28-32 Pilatus en de Joden18:33-38 Pilatus’ onderzoek

18:38-40 Pilatus stelt vrijlating voor19:1-3 Geseling

Page 5: Johannes 19

Discussie: bent U de koning van de Joden?

19:1-3 Geseling19:4-7 Pilatus en de Joden – geen schuld

19:8-11 Verder onderzoek19:12-14 Pilatus stelt vrijlating voor

19:15,16 Overlevering tot de dood

Page 6: Johannes 19

19:1 Toen nam Pilatus dan Jezus en -geselde Hem.

sober verslag

Pilatus: met werpspies gewapend

Page 7: Johannes 19

19:2 En de soldaten vlochten een krans van doornen en zetten die op Zijn hoofd,

doornen krans – gevlochten

Page 8: Johannes 19

19:2 en zij deden Hem een purperenbovenkleed om..

Purper = blauw en roodblauw hemelrood aardekleur vd middelaar

Page 9: Johannes 19

onze Redder, God,

die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.Want er is één God, en één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus.

1 Timotheüs 2:5,6

Page 10: Johannes 19

19:3 en zeiden: verheug je, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.

slagen in het gezicht –

opdat Hij niet meer kon sprekenHij, die het Woord is

geen Woordgeen leven, geen licht!

Page 11: Johannes 19

19:4 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot jullie naar buiten, opdat jullie weten dat ik geen oorzaak/fout in Hem vind.

geen oorzaak/fout in Hem vind 3x 18:38; 19:4,6

Page 12: Johannes 19

19:5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkrans op en het purperen bovenkleed aan. En hij zei tegen hen: Zie, de Mens!

Zie, de mens! –de oude mensheidde laatste Adam

Page 13: Johannes 19

19:6 ….de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig,kruisig!

Kruisig, kruisig!

indien de overstengeweten hadden…1 Corinthiërs 2:7,8

Page 14: Johannes 19

Nemen jullie Hem en kruisig Hem, wantik vind geen oorzaak/fout in Hem 19:6

Deze, overgegeven in het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God, hebben jullie, door de handen van wettelozen aan het kruis gespijkerd, gedood. Handelingen 2:23

Page 15: Johannes 19

19:7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt.

Page 16: Johannes 19

19:8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd

Tiberius was keizer in Rome

Pilatus: stadhouder/procurator van Judea

Wat nu?de Joden

Page 17: Johannes 19

19:9 en hij ging opnieuw het praetorium in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.

Waar komt U vandaan?(Waar gaat U naartoe?)

Wie is Hij?Elia? De profeet?

Page 18: Johannes 19

19:10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik volmacht heb U te kruisigen, en vol-macht heb U los te laten?

Pilatus, naar Romeins bestuur – hij had gelijk,had volmacht om Hem te kruisigen of los te laten.

Elke overheid is onder God (Romeinen 13:1)

Page 19: Johannes 19

19:11

Jezus antwoordde: U zou geen volmacht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was

Pilatus : kon niets doen, tenzij het hem gegeven was – door Godantwoord is: geloof

Page 20: Johannes 19

19:11 daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde

-Juda(s) Sanhedrin / Kajafas Pilatus

Page 21: Johannes 19

19:12 Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer.

Keizer

Joden

Pilatus

Page 22: Johannes 19

19:13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbatha.

Lithostrotos: steen-strooisel

Gabbatha: verheven, kale plek op hoofd

Page 23: Johannes 19

19:14 En het was de voorbereiding van

het Pascha, ongeveer het derde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning!

Zie, uw Koning!

Hij was toen het Paaslam,tevoren gekend vóór de ne-derwerping van de wereld

Page 24: Johannes 19

19:15 Maar zij schreeuwden: Weg, weg, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden:Wij hebben geen koning dan de keizer!

De zondeloze overgeleverdom gekruisigd te wordenvoor heel de mensheid

woedende menigte –aangestuurd door de tegenwerker

Page 25: Johannes 19

19:16 Toen leverde hij Hem dan aan hen

over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.

God maakte vrededoor het bloed vankruis - verzoening