Johannes studie 2

of 47 /47
het Evangelie naar 12 maart 2015 Bodegraven JOHANNES studie 2

Transcript of Johannes studie 2

Page 1: Johannes studie 2

het Evangelie naar

12 maart 2015Bodegraven

JOHANNESstudie 2

Page 2: Johannes studie 2

terugblik...

inleiding op het Johannes-evangelie

de proloog van Johannes 1:1 t/m 3 onderwerp: het woord (>logos) van God,

waardoor alles tot stand kwam; het woord was naar God toe: het woord

keert niet ledig tot Hem weer; God was het woord: God wordt niet

gekend door zien maar door horen; Gods woord was – alle dingen werden.

Page 3: Johannes studie 2

Johannes 14 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Gr. in Hem > logos = mannelijkNed.: woord = onzijdig

Page 4: Johannes studie 2

Johannes 14 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Gr. zoé > een sleutelwoord in het Johannes-evangelie

Page 5: Johannes studie 2

6:63De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

6:33want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

11:25Ik ben de opstanding en het leven...

14:6Ik ben de weg en de waarheid en het leven...

Page 6: Johannes studie 2

Johannes 14 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

leven = lichtduisternis = dood

(b.v "schaduwen des dood"; Ps.23:4

Page 7: Johannes studie 2

Ps. 36:10Want bij U is de bron des levens,in uw licht zien wij het licht.

Joh.8:12Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

2Tim.1:10... en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie.

Page 8: Johannes studie 2

Johannes 15 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Page 9: Johannes studie 2

Johannes 15 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Joh.3:19 >

Page 10: Johannes studie 2

Joh.3:19

Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

'De leugen vreest het bewijsomdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt'

Page 11: Johannes studie 2

Johannes 16 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

lett. werdvergl. het woord was... alle dingen werden

Page 12: Johannes studie 2

Johannes 16 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

lett. afgevaardigd-zijnde bij GodGr. > apo-stello

Page 13: Johannes studie 2

Johannes 16 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

> Hebr. Jochanan= JAHWEH is genadig

naam identiek aan de schrijver van dit boek

Page 14: Johannes studie 2

Johannes 17 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

lett. tot-in getuigenverklaringSV: tot een getuigenis

Gr. marturia > martelaar

Page 15: Johannes studie 2

Johannes 17 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

Page 16: Johannes studie 2

Johannes 17 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

Johanneslett. door hetzelve = onzijdig > het licht

Page 17: Johannes studie 2

Johannes 18 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

Page 18: Johannes studie 2

Johannes 18 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

verwijzing naar het volk dat blind is?> blindgeborene (Joh.9)

Page 19: Johannes studie 2

Johannes 19 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

vergl. 1:29het Lam Gods dat de zonde (=ongeloof) der wereld wegneemt

Page 20: Johannes studie 2

Johannes 110 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Johannes blikt terug

Page 21: Johannes studie 2

Johannes 110 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

lett. werd door hem (1:3)(het woord = het licht; 1:4)

Page 22: Johannes studie 2

Johannes 110 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

lett. kende hem niet

Page 23: Johannes studie 2

Johannes 111 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

lees: het volk Israël; Mat.15:24

Page 24: Johannes studie 2

Johannes 111 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

lett. accepteerden hem niet

= in onvangst nemen

Page 25: Johannes studie 2

Johannes 112 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

lett. zovelen echter [die] hem in ontvangst namen

= "in zijn naam geloven"

Page 26: Johannes studie 2

Johannes 112 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

= volmacht, autoriteit

Page 27: Johannes studie 2

Johannes 112 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

ze werden wedergeboren bij Christus' opstandingmaar kregen die volmacht reeds daarvoor

1Petr.1:3>

Page 28: Johannes studie 2

1Petr.1:3

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop...

Page 29: Johannes studie 2

Johannes 112 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Page 30: Johannes studie 2

Johannes 113 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

= meervoud (> vader en moeder)

Page 31: Johannes studie 2

Johannes 113 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

> seksuele omgang

Page 32: Johannes studie 2

Johannes 113 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

1Petr.1:23

... wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Page 33: Johannes studie 2

Johannes 113 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

lett. werden verwekt

verwekken = geboren doen worden

Page 34: Johannes studie 2

Johannes 114 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd...

lett. werd vlees

Page 35: Johannes studie 2

Johannes 114 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd...

lett. tabernakelt = woont in een tent

de tabernakel had ook een voorbestaan! > Ex.25:9, 40; 26:30

Page 36: Johannes studie 2

Johannes 114 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd...

= ooggetuigen; vergl. 1Joh.1:1 >

Page 37: Johannes studie 2

1Joh.1:1

Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens...

Page 38: Johannes studie 2

Johannes 114 ... een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

letterlijk – Luc.1:35

Page 39: Johannes studie 2

Johannes 114 ... een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

> Jochanan = JAHWEH is genadig1:15>

Page 40: Johannes studie 2

Johannes 115 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.

Gr. krazo > krijsen, krassen (kraai) = luid roepen

Page 41: Johannes studie 2

Johannes 115 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.

Page 42: Johannes studie 2

Johannes 115 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.

= het woord dat vlees werd; 1:14

Page 43: Johannes studie 2

Johannes 115 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.

lett. hij was eerste van-mijeerste: volgorde én rangorde

Page 44: Johannes studie 2

Johannes 116 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Page 45: Johannes studie 2

Johannes 116 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

lett. ook genade in-plaats-van genade

Page 46: Johannes studie 2

Johannes 117 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

de wet door Mozes gegeven kent ook genade

Page 47: Johannes studie 2

Johannes 117 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

lett. werd (=enkelvoud!) door Jezus Christus