Studie Romeinenbrief deel 2

download Studie Romeinenbrief deel 2

of 49

Transcript of Studie Romeinenbrief deel 2

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  1/49

  ROMEINEN HOOFDSTUK 7 (17e avond) ____________________________________

  De Romeinenbrief ged! a" een van de mee"! #ogi"$%& 'i!dagende boeen van %e! geoofHe! i" *'ridi"$% onder+i*" !en !o, en eer! on" !e onder"$%eiden +a! +aar i" en +a! e'gen i"Daarmee "!aa! de Romeinenbrief %aa" o, %e! gangbare %edendaag"e geda$%!egoed Di!%o'd! oo in da! +e moei!e moe!en doen om de-e brief !e on!vangen .an! m/!%en0 e'gen"0en mi"eiding -i*n de bo'+"!enen van on-e maa!"$%a,,i* In fim"0 boeen0 ran!en0 %e! .eb

  oorbeeden van on-e overa !e vinden over!'igingen die e'gen" -i*n2de %eme be"!aa! nie!3 maar iedereen om! er door ge+oon -o goed mogei* !e even

  evo'!ie i" de ba"i" voor on-e ,"/$%oogie0 "o$iae on!+er,en0 ,oi!iee over!'igingen

  -ef" in on-e re$%!"-aen "$%ri*ven +e mi"daden !oe aan de omgeving (in ,aa!" van

  de eigen gemaa!e e'-e") iemand i" "e$%!" %e! ,rod'$! van -i*n0 of %aar0 omgevingde e""en!ie van de men"0 i" da! +e een on"-ef (voor!d'rend) verbe!erend +e-en -i*n

  on-e !e$%noogie i" -i$% voor!d'rend aan %e! verbe!eren 4 maar on" gedrag nie!56 4

  on" and*e %eef! a" e,or!,rod'$! ae" +a! 8od verboden %eef!29 vri*e moraa0 vri*e o,voeding : !oegeefi*%eid"o,voeding0 -efbe"$%iing0 %oog H; m ?1 moe! n' een +aifi$a!ie %ebben)

  @" een van de-e ,'n!en de +aar%eid -o' -i*n0 dan %eef! de Ai*be %e! voomen mi"

  Ber 172C "!aa!2 #@rgi"!ig i" %e! %ar! boven ae"0 *a0 verderfei* i" %e!3 +ie an %e! ennen5&oor %e! +oord verderfei* "!aa! er (vna ana"%) +an%o,ig0 ongeneeslijk0 %o,eoo" "e$%!Nergen" vinden +e in de Ai*be da! er gene-ing ,aa!"vind! van on" %ar! Be %eb! een %eenie'+ %ar! nodig Da! i" +aar %e! in Romeinen 7 over gaa!

  In Romeinen 21 vonden +e een ern2 de -onde %eer"! NIET over *o' @" *e een "GGf ben!0dan %eb *e geen e'-e Maar a" *e gered ben!0 %eef! de -onde geen %eer"$%a,,i* over *eO@N8 BE DIT J@IMT0 @NUIT BE 8EOOF666 4 da! +a" de bood"$%a, van Romeinen ____________________________________

  er" 1 In de eer"!e vier ver-en gebr'i! a''" een anaogie0 +ee5 On-e %'+ei*ena''" -e! in ver" 1 een ,rin$i,e neer2 de .e! %eef! -eggen"$%a, -oang een men" eef! @"*e ge"!orven ben! dan i" oo de-e -eggen"$%a, voorbi* a''" bo'+! o, di! ,rin$i,e verder.i* -i*n namei* ge"!orven in J%ri"!'"

  He! ,aa!*e +a! a''" verder "$%e!"!0 i" %e! %'+ei* !'""en man en vro'+ In de Mo-aL"$%e+e! be"!aa! er voor vro'+en geen voor-iening voor de mogei*%eid !o! "$%eiding H'+ei*en+erden gereged door de famiie0 mee"!a de vader" Ainnen -'e geregede %'+ei*en i" ervoor de vro'+ vaa +einig andere e'" dan %e! o, %o'den van een #iefdeo-e ver,i$%!ing&+i*gend draag! -e %aar o!0 !er+i* -e die, onge'ig i" ie%ier de re"'!a!en van de +e!

  De geovige +ord! me! de-e vro'+ vergeeen Na %e! "!erven van de man mag -e o,nie'+!ro'+en Een J%ri"!en be%oor! nie! meer de +e! !oe0 maar de 'i! de dood o,ge"!ane Be-'"Be ben! dood voor de o'de +e! di! i" de "e'!e !o! deBe ben! nie! dood voor de o'de na!''r da=" oo %e! ,robeem %ee Romeinen brief

  er" .aarom doe! 8od di! aemaa -o5 opdat wij voor God vrucht kunnen dragenBe 'n! aeen gee"!ei*e vr'$%! dragen0 a" *e een gee"!ei* men" ben! Daar %oren !+eea",e$!en bi*2 1e: %eiige even"rea!ie me! de Heer3 ?e: anderen in de-e rea!ie be!reen

  31

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  2/49

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  3/49

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  4/49

  on-e be%o'deni" be!een! e!!eri*2 +eren aan de b'i!enan!0 aan ie!" +a! een re"'!aa! i"van de a reed" veranderde binnenan!

  34

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  5/49

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  6/49

  ROMEINEN HOOFDSTUK 7 (?e avond) ____________________________________

  er" 1 4 1 He! gro!e ,robeem +aarom +e me! -onden !e am,en %ebben +ord! %ier %eed'idei* veraard He! i" nie! de +e! die on" di! aandoe!0 maar on-e die,"!e reai!ei! i" da! demen" 'i!erma!e -ondig is He! ig! nie! aan de omgeving0 +e -i*n verro! van binnen De men"%eef! de groo!"!e vi*and binnenin %em2 -i$%-ef 8een +e!en"$%a, an %ier!egen %e,en He!enige +aar de ,"/$%oogie ie!" aan an doen i" %e! gevolgvan -ondig%eid3 "$%'dgevoeen"

  Maar oo dan0 om! men nie! verder dan be"!ri*den van "/m,!omen3 de ern raa! men nooi!De men" i" ongenee"i* +aad2 #vero$%! onder de -onde& "!aa! er in ver" 1

  Ee ,oging om naar de +e! !e even0 dri*f! on" verder in de +an%oo, .e 'nnen gee"!ei*e+aar%eid nie! vogen in on" vee"2 %e! -i*n !+ee +ereden .aar #+andeen in %e! vee"& vooron" nie! +er!0 -'en +e o,nie'+ moe!en eren o,en2 di! i" %e! #+andeen in de H 8ee"!&

  Di! gedee!e beva! een eer"!e veraring voor +aarom i doe +a! i doeW a" na de 'i!er"!e+an%oo, an a''" -ef e$%! o,en boeien !o! de ,er"oon die 8od +i da! %i* -a +orden

  er" 1P 4 17 He! i" a"of a''" a" een ein "!o'! ind ,robeer! 'i! !e eggen +aarom %i* ie!"vereerd" %eef! gedaan #I +ee! %e! nie!& i" vaa %e! an!+oord En da! o,! oo0 +an! ie!" inmi* maa! da! i -ondig a''"0 gebr'i! o,nie'+ %e! +oord*e (katergazomai

  katergazomai)0 +a! be!een!2 +eren aan de b'i!enan!0 van ie!" +a! aan de binnenan!aang +er-aam i" De ver-en -i*n de eer"!e aag-ang van a''"0 de !+eede vinden +ein %e! vogende dee

  er" 1 4 ? er" 1 noem! de ern van +aar %e! ,robeem -i$% bevind2 #in mi*n vee"& He!vee" van een J%ri"!en i" ab"o''! geen %aar be!er dan %e! vee" van de nie!9$%ri"!en men"Ma!!% ?21 eer! da! de gee"! +e ge+iig an -i*n0 maar %e! vee" (%e! o'de -ef) i" -+a

  In ver" ? +ord! nader beve"!igd +a! in 17 a on!de! i"2 #de -onde die in mi* +oon!& doe! %e!De bron van mi*n -onde i" de o'de na!''r die 8od a geoordeed %eef! De-e regeer! d'" nie!meer over mi*0 %oe+e i er eer"! +e de "aaf van +a" De-e #o'de mee"!er& ",ee! "!eed"+eer o,0 -oda! i van momen! !o! momen! mi*n e'-e moe! maen om %em dood !e %o'den

  er" ?1 De +e!0 norm0 raa! %e! ,rin$i,e van de a!i*d aan+e-ige -onde in een ,er"oon

  er" ?? 4 ? Derde aag-ang van a''"3 %e! ,robeem : -onde0 %e! "/m,!oom : "$%'d In

  8od" +e! ver'"!igen i" +a! de geovige %er%aadei* doe! in "am 11C He! i" of,ri*-en van8od +a! o,nie'+ even breng! De geovige %eef! een #nie'+e na!''r& die in "!aa! i" om de+e! van 8od ief !e %ebben Be %eb! de $a,a$i!ei!en geregen0 om gee"!ei*e +aar%eid ief !e%ebben -oa" Be-'" die oe"!erde DIT IS BOU .ERKEIBKE EF 4 de e$%!e *i*

  De-e nie'+e +e!0 nie'+ ,rin$i,e0 ri*g! voor!d'rende !egen"!ri*d van de o'de +e! der -onde

  er" ? 4 ? He! voer!'ig +aarin de-e !+ee ,rin$i,e" !egen eaar "!ri*den0 i" *o'+ i$%aam0-ie en gee"! De Heer daag! on" 'i! di! voer!'ig goed !e be"!'ren2 de *'i"!e e'-e" !e maenDa! %e! nie! eenvo'dig i"0 bi*! 'i! de 'i!roe, van a''" om vero""ing 'i! %e! "!ri*dgebied Er

  bi*f! een on+eer"!aanbare drang !o! de -onde die een even"ange "!ri*d in on" vee" -a -i*nDe over+inning i"2 +andeen in de 8ee"! Een slag'n *e verie-en0 de oorlogi" ge+onnen

  36

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  7/49

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  8/49

  S@MEN@TTIN8 @N HOOFDSTUK 7 (?1e avond) ____________________________________

  1 T%ema van %e! %oofd"!'De ab"o'!e nood-aa van 8od" vero""ing",an____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ? Mee"! beangri*e ver"er" 1C____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Mee"! o,vaende of voornaam"!e +oord.e! (norm)__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  ering over Be-'" J%ri"!'"Hi* vero"! mi* 'i! de om%'ing van de dood (ver" ? en ?P)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  P 8ebod om !e vogen.e moe!en Be-'" gaan !oebe%oren en vr'$%! dragen voor 8od (ver" )

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Aeof!e om !e innenBe-'" -a mi* vero""en (ver" ?P)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  7 8eeerde +aar%eidDoor eigen in",anningen -i*n +e nimmer in "!aa! om aan 8od" voor+aarden !e ooi! vodoen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  No!i!ie"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  38

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  9/49

  ROMEINEN HOOFDSTUK (?1e avond) ____________________________________

  He! ,robeem me! Ai*be'i!eg i" da! de Ai*be on'i!,'!!ei* i" Hoe vaa *e een gedee!e oobei*! er omen "!eed" +eer nie'+e in-i$%!en 'i! To$% 'n *e na een ,aar ''r "!'die van-o=n dee !o$% +e de ern er'i! %aen en -eggen +a! de %oofdi*nen -i*n Me! de Romeinenbrief '! di! nie!3 de brief -ef i" on'i!,'!!ei* De Aarn%o'"e $ommen!aar en! 1 boedeenover de-e brief aeen Romeinen 0 noem! men +e %e! #%eiige der %eiigen& van de Ai*be

  DE INDEIN8 @N ROMEINEN

  er" 1 4 11 Aevri*ding van on" vee" door de ra$%! van de Heiige 8ee"!er" 1? 4 17 Reai"a!ie van on" -oon"$%a, door %e! inneri* ge!'igeni" van de Heiige 8ee"!er" 1 4 Ae%o'deni" in !i*d van (nood-aei*) i*den0 door de ra$%! van de Heiige 8ee"!er" 1 4 C of-ang o, de over+inning

  CONTRASTEN TUSSEN ROMEINEN 5 & 8

  HOOFDSTUK P HOOFDSTUK

  Be-'" voor-ieningen voor on-e redding

  Be-'" voor-ieningen voor on" over+innend evenoor a!i*d re$%!vaardig veraard door geoof oor a!i*d 8odvr'$%!ig even door de Heiige 8ee"!

  re"!a!ie om! door on" be"ef van 8od" iefde re"!a!ie om! door de ra$%! van de Heiige 8ee"!

  O,enbaar! on-e rea!ie !o! 8od O,enbaar! on-e rea!ie !o! de +ered0 $onfi$!en0 vee"

  De H 8ee"! i" VVn eer genoemd (RomP2P) H 8ee"! i" #vo& aan+e-ig !o! ver-eerde over+inning

  RoP : Hoe"!een van on-e redding in J%ri"!'" Rom : Hoe"!een van on-e over+inning in J%ri"!'"

  er" 1 4 Di! %oor! nog bi* H7 er-en en Hoofd"!'en -i*n ,a" a!er !oegevoegd door deaar!"bi""$%o, van Jan!erb'r/0 S!e,%en ang!on0 in de 1eee'+3 nie! H 8ee"! geLn",ireerdHe! i" een o,"omming van de $on$'"ie" die vanaf HP21? ge!roen 'nnen +orden Aa"i"

  +aar%eden die "!aan a" een %'i"

  Ai* %e! ver!aen van de Ai*be!e"!en i" %e! ,robeem da! een e!!eri*e ver!aing vaa nie! an+orden gemaa! omda! di! onee"baar i" He! andere 'i!er"!e i" een ,arafra"e o, de e$%!e!e"! er!aer" -i!!en %ier vaa !'""enin me! een !ran"i!era!ie die of %ee di$%! bi* de grond!aen i" (S)0 of vee vri*er i" (NA) Om de-e redenen "!aa! er in ver" 1 van de S de fra"evan ver" bi*2 #die nie! naar %e! vee" +andeen do$% naar de gee"!& a" vanaf de eee'+"!aa! de-e fra"e bi* ver" 1 genoemd In de o'd"!e %and"$%rif!en0 1 e9 eee'+ "!aa! di! nie!

  er" 1 i" een van de groo!"!e ver-eeringen die *e a" J%ri"!en ooi! -'! 'nnen ri*gen2 er i"gVVn veroordeing an'i! geen enee bron0 geen enee reden0 o, geen ene !i*d"!i, ooi!

  He! +oord #n'& (nun) i" de ogi"$%e $on$'"ie 'i! a %e! voorgaande eroordeing(katakrimakatakrima) be!een! vonni"0 doodvonni" -ef" He! i" NIET af%anei* van *o'++andeen in %e! even0 %e! gaa! nie! om *o'+ gevoe0 maar om 8od" be"'i!6 er" 1 i" rond'i!verb'ffend

  He! %oofd"!' o,en! me! de onmogei*%eid !o! veroordeing en "'i! af me! de onmogei*%eidom ooi! van 8od afge"$%eiden !e +orden (Hoe om i inJ%ri"!'"5 Rom29 door de doo,)

  er" ? i" de $on$'"ie van H7 en "!aa! a" an!+oord !egenover ver" ? van H72 *e %oef! nie!!e -ondigen0 %e! i" een e'-e van momen! !o! momen! De-e e'-e 'n *e n maen door de+e! van de #evengevende 8ee"!& Die +e! over!roef! voedig de +e! van -onde en dood

  er" va! H en 7 o,nie'+ "amen0 +aarbi* on" #vee"& de be!eeni" %eef! van on" #-ef& %e!#inneri*e i& He! gaa! d'" nie! om on" f/"iee vee" en bo!!en0 maar on" -+ae #+e-en&Be-'" f/"iee i$%aam +a" gei* aan ee -ondaar maar -i*n #-ef& bee -onder -onde !e -i*n

  39

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  10/49

  Da! i" %e! m/"!erie van maagdei*e geboor!e Be-'": 1X men" 1X 8od3 1X va!baarvoor de -onde !o$% 1X %eiig 8en21P i" !aa'ndig Y bioogi"$% onmogei*3 nie! bi* 8od

  40

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  11/49

  ROMEINEN HOOFDSTUK (??e avond)

  er" i" %e! "'i!"!' van ae $on$'"ie" !>m H7 De ei" #re$%!vaardig !e -i*n& +ord! nie! dooron" verv'd maar inon" .i* -i*n %e! onder+er, van 8od" %andeen He! #+andeen naar %e!vee"& i" even vogen" eigen in",anning roberen om ie!" voor 8od !e doen i" !i*dver",iingen i" een onmogei*e o,gave Ondan" ae mooie ,ogingen He! i" ba"femie0 %e! i" reigie

  On-e reigie en eigen o -o goed bedoede verdien"!e0 i" %o'!0 "!ro en "!o,,e" voor %e! v''r

  He! +andeen naar de 8ee"! "!aa! %ier re$%! !egenover en be!een!2 nie! o, eigen in",anningie!" +ien doen Nie! *o'+ #+e-en& be,aad de ro'!e" maar %e! #+e-en& van Be-'" En da! i"de ,er"oon van de Heiige 8ee"! Daarom %oor! di! nie! a" #+aifi$a!ie& a$%!er ver" 10 omda!%e! o, die manier +eer an afdoen aan de voomen%eid van de beof!e die 8od daar geef!

  er" P 4 O,nie'+ bi*! %e! gro!e $on!ra"! !'""en vee" (sarxsarx) en gee"! en de !o!aeonmogei*%eid di! !e $ombineren Ee men"ei*e bron (vee") i" 'i!ge"o!en voor de 8ee"!verv'de J%ri"!en Di! ged! oo voor2 ,o"i!ief denen0 ,o"i!ieve bei*deni""en0 meer en be!er,roberen in !e ",annen en- De !+ee "oor!en J%ri"!enen (daar i" de-e brief voor6) +andeeno, !+ee ver"$%iende ro'!e"2 in eigen gee"! (-oa" de +ered da! en!) of in de Heiige 8ee"!

  Aegri*, goed da! %e! nie!" !e maen %eef! me! iemand" o,re$%!%eidergei* %e! me! een mo!or-aag die een bo" or! maa!0 %e! gaa! be!er a" ie oo aan "!aa!6

  He! 8rie" dr'! de !egen"!eing in ver" onverboemd0 ra'+ 'i! .anneer +i* %e! over een#ve"ei* J%ri"!en& %ebben0 i" di! een e!ie! +a! +e -ef maen3 de !e"! noem! even of doodHoe an een #ve"ei* J%ri"!en& n' dood -i*n5 De S$%rif! en! 7 ver"$%iende "oor!en dood2

  1eS!ervende "!erven2 de af!aeing door -ie!e en o'derdom van %e! i$%aam (8en) ?eF/"iee dood2 de even"gee"!0 veraa! %e! i$%aam ($on"e'en!ie van de -ondeva) e8ee"!ei*e dood2 de men"ei*e gee"! i" nie! +ederomgeboren (Ma!!%2??3 Ef?21)

  eSe"'ee dood2 nie! ('nnen) voor!,an!en (Rom21C @bra%am) (8en2C Onan)< Peo"i!ionee dood2 ge"!orven -i*n in J%ri"!'" (Rom29P gedoo,! in Hem3 Jo29) eO,era!ionee dood2 !i*dei*e dood van #inge"a,en& J%ri"!enen3 dode +eren (v" ) 7eT+eede dood2 de gr'+ei*e en ee'+ige6 overgang van He (Hade")0 naar A'i!en"!e

  d'i"!erni" (8e%enna)3 %e! i" de finae en defini!ieve af"$%eiding van 8od (O,?201)

  er" 7 beve"!igd o,nie'+ +a! a''" in H7 a 'i!een-e!!e2 #+a! i niet+en"0 %e! +ade0 da!doe i& On" vee" -a -i$% nooitverbe!eren .e on!omen nie! aan on-e gevaen na!''r .e-i*n nie! bi* ma$%!e di! !e veranderen0 of 8od !e dienen van'i! on-e +i0 emo!ie" of gevoeen"#In %e! vee"& van ver" d'id! o, de %eer"$%a,,i* die er nog i" in %e! +e-eni*e #-ef& Ter+i*

  8od de enige bron an -i*n van een ra$%!ig0 %eiig en me! de 8ee"! verv'd J%ri"!eneven

  er" C #Daaren!egen& i" de !egen"!eing van %e! vooraf genoemde even in %e! domeinvan %e! vee" De 8ee"! (van J%ri"!'") i" niemand minder dan de Heiige 8ee"!0 Hi* i" %e! die-i$% in on" be+eeg! Iedere J%ri"!en %eef! de-e 8ee"!0 ander" i" %i* geen J%ri"!en De vraagi" e$%!er2 %eef! de-e 8ee"! +e de $on!roe over *o'+ even5 Da! i" *o'+ e'"0 momen! voormomen! Da! +i -eggen2 eef *e +e in de ra$%! van i*n aan+e-ig%eid5

  er" 1 In H2 -ien +e %e! verband me! di! ver" De !erm voor dood i$%aam i" e!!eri*2

  een i* (nekrovne=ro") Di! i" d'" een ,er"oon die geeefd heeft0 maar n' dood i" gegaanI" er ",rae van da! *i* *e o'de even %eb! afgeegd5 Of %o'd! *e nog een o'd i* o, de been5

  ri*" 8od da! de reai!ei! i"0 da! i*n 8ee"!0 on" #even& garandeer!0 van+ege +a! Be-'" deed

  41

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  12/49

  dee van de Ai*be over I"ra gaa! He! i" van groo! beang goed !e be"effen +a!

  de ,aa!" van I"ra i" in %e! ,an van 8od ander" %a",een +e i*n %ei",an door eaar

  Doe van ae ge"$%iedeni" (Ma!!%?27 4 C) +a" %e! bi*eenbrengen van 8od" geroe,enen3de !ragedie i" da! -i* nie! +iden3 de over+inning ig! in Hem die om! in de Naam de" Herenan'i! de-e a$%!ergrond "$%ri*f! a''" de eer"!e +oorden van H1 Di! %ande! over I"ran'0 da! -e ver+or,en -i*n en +aarom da! -o i"a''" "$%ri*f! nie! aan de er van Rome0 %i* "$%ri*f! aan de geovigen die !e Rome +oneni*ni* onder"$%eid0 %oe+e er be"! +are geovigen in de er !e Rome ge+ee"! 'nnen -i*n

  a''" gebed i" da! oo I"ra gered -o' -i*n3 di! be!een! im,i$ie! da! -e d'" veroren -i*nHe! %ar! van a''" i" oo bi* di! dee van 8od" vo0 da! !ragi"$% genoeg0 de Me""ia" %eef!

  ver+or,en De vraag i"2 #'n *e %e! Bood"e vo de dood van Be-'" aanreenen5& @" +e di!!er'gbrengen !o! de ern van +ie er e$%! veran!+oordei* +aren0 !een +e maar 1 men"endie +erei* ,er"ooni* be!roen +aren bi* de r'i"dood van Be-'" D'" nie! %ee I"ra

  IN TIBDEN @N 8ROTE @N8ST O8T DE DOMME MEERDERHEID @N HET OK DEJH@RISM@TISJHE ENKEIN8

  er" 1 4 In ver"1 ig! een verbinding me! RomC2 In ver" ? -o' *e 'nnen -eggen da!

  de ,o! de e!e ver+i*! da! ie -+ar! -ie! Maar a''" +ee! a" geen ander %oe gedreven%eid!o! +aan-in an eiden (-ie %iervoor Hand?2113 8a121913 %i39)

  Een van de generaa" onder Na,oeon %ad een ara!eri"!iee indeing om -i*n mannen in de,o"i!ie" !e ,aa!"en van %e! eger Er -i*n !/,en men"en2 bri*an! of "!om3 gedreven of 'i.ie bri*an! en gedreven i"0 an ge,aa!"! +orden in de %oog"!e f'n$!ie" van "!af afdeingen.ie bri*an! en 'i i"0 %eef! de verei"!e moed en eider" eigen"$%a,,en voor de bevevoering.ie "!om en 'i i"0 an a!i*d nog +e voor enee ,a""ende +er-aam%eden +orden inge-e!.ie "!om en gedreven i"0W moe! *e o"!e +a! %e! o"!0 -o "ne mogei* -ien +i*! !e raen

  8edreven%eid -onder de nodige enni" van -aen i" een gevaari*e "i!'a!ie In %oevee van

  de vaa $%ari"ma!i"$% gedreven bedieningen -o' di! o,gaan5 a''" onderende di! gevaaren "'i! me! de $on$'"ie van ver" af I"ra i" een voorbeed van de mi"e'nen die omen+anneer +e eigen ro'!e" vogen die nie! veranerd -i*n in %e! .oord van 8od He! gaa! nie!om de oprechtheidvan men"en0 de hel zal vol zijn met oprechten He! gaa! om de *'i"!e +eg

  62

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  33/49

  O,re$%!%eid i" nie! genoeg3 di! i" ,re$ie" a''"= ,'n! in ver" I"ra %eef! -i*n eigen vormvan o,re$%!%eid0 eigen gere$%!ig%eid0 ge$reerd Daarmee %eef! %e! -ef" 8od ver+or,en Inde "e$'iere +ered omen +e be"i"! vee men"en !egen me! een %oog"!aande moraa enindr'+eende o,re$%!%eid Di! i" e$%!er een rea!ieve gere$%!ig%eid0 +aarbi* de ene men"be!er af"!ee! !en o,-i$%!e van de andere men" De ene men" ged! dan a" #%'mani"!i"$%e&maa!"!af voor de andere (vee J%ri"!enen -i*n %ierin -ef" ondermaa!"e vi""en)i""er" van men"en +orden5 vi" +ord! ,a" "$%oongemaa! N@ de vang"!W

  He! +oord #ver"!and& (epignwsivepignosis) v"? dr'! %e! van bovenaf -ien o, de +e"!ie'i! .ie de-e %ei$o,!ervie+ nie! %eef! ver-and in onbeangri*e de!ai"3 +ord! daarmee+e!!i"$%

  er" 8od vraag! geen relatievegere$%!ig%eid0 Hi* ei"! absolutegere$%!ig%eid naar demaa! van +a! in Rom1217 "!aa! De Bood an di! +e!en 'i! 8en1P23 "am ?319?3 en meervan dergei*e !e"!en Maar -i* %ebben -i$% ne! -o min +ien onder+er,en0 aan de ab"o'!egere$%!ig%eid van 8od0 a" de groo!"!e %eden van de men"ei*e moraa He! gaa! e$%!er om*o'+ ,er"ooni*e %o'ding naar de ,er"oon van Be-'" J%ri"!'"2 Hi* i" a%+ 8od" voor"!e !o!ab"o'!e gere$%!ig%eidDe .e! -eg!2 #doe di! of da!& de 8enade -eg!2 #%e! i" vobra$%!6& #voedig be!aad& He! +oord

  #+an!& (gargar) eg! een beangri*e nadr' in de 'i!eg van a''" over de reden van I"ra"

  "!r'ieing (%e! ver+er,en van de me""ia"6) He! +oord #einde& (telovtelos) d'id! o, eendoor 8od on!+or,en doe0 a" ob*e$! +aar de .e! -i$% o, !oe",i!"! (8a21 ?) .onderi*genoeg +a" d'" Be-'" -ef0 %e! in de !oeom"! nog !e on!deen doe van de .e! Be-'" i"n' de ,er"ooni*e ",iege +aarin i me-ef mag be"$%o'+en

  De Ai*be geef! een d'idei*e ri$%!i*n in-ae de *'i"!e %o'ding naar de .e! in 8a 217 4 ?Cer-eerde be+aring (v" ?) i" een !i*dei*e !oe"!and die ? an!en o, an gaan2 vri*",raa0of veroordeing eroordeing -a dan !en"o!!e 'i!monden in de ,ermanen!e gevangeni""!raf

  He! i" ne! a" me! eieren -oeen me! a"en2 -e -i*n door de vadervan !e voren ver"!o,!0 om gevonden !e +orden door -i*n inderen

  a''" +i van'i! Mo-e"= .e! de gere$%!ig%eid 'i! geloofbe+i*-en

  er" P Hier i" %e! $i!aa! van ev12 P +aarin %e! gaa! om %e! %o'den van de .e!0 +a!een men"ei*e ,re"!a!ie -o' -i*n om o, die manier gere$%!ig%eid !e verdienen Maar0 dan-o' ee Bood de %ee .e! moe!en %o'den0 -=n even ang Een onmogei*e !aa (Ba?21)9 De Bood die !o! geoof in Be-'" om!0 -a a!i*d erennen da! de .e! %em nie! on redden9 De Bood die de .e! ,robeer! !e %o'den -a Be-'" nie! %erennen %oe+e %i* erover "!r'ie!

  er" 4 a''" $i!eer! o, o""e +i*-e de voor Boden -o %eiige !e"! van De'! (De'!i" %e! door Be-'" mee"! ge$i!eerde OT boe) ie n'2 De'!211 4 1P He! %ee %oofd"!' i"dee van de aana$%! die Mo-e" !egen %e! vo ri$%!2 %e! +ord! of -egen0 of voe3 %'n e'"

  a''" !re! de ,arae me! de dagen van Mo-e"0 !oen %e! +oord (Mo-e"= in"!r'$!ie") di$%!bi* I"ra voor%anden +a" o i" %e! oo me! J%ri"!'"2 *e %oef! de berg nie! o, !e immen om

  Hem !e ennen 8ee"!ei* i" di! !e vinden in de a"$e"e van vee (ae) +eredgod"dien"!en2daar moe! *e a!i*d o,immen in onmogei*e gee"!ei*e -oe!o$%!en naar de god%eid .iedi! ,ad eenmaa +e +ee! !e vobrengen0 vind! geen god of goden0 maar ene de demonen

  63

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  34/49

  er" 7 be"$%ri*f! +a! *i* nie! 'n!0 maar Be-'" +e %eef! gedaan (o$$'!i"!en ,roberen di! oo)

  64

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  35/49

  er" 8ebr'i! de !erm #+oord& (rhmarma)0 di! i" d'" nie! #ogo"& maar %e! gaa! om eenge",roen +oord da! door iemand ge'i! +ord! Een #rma& an +orden !oegeigend a" een,er"ooni* +oord da! iemand a$!'ee aan",ree! of over!'igd Er i" dan een (,rofe!i"$%e) ivan +a! er ge-egd +ord!0 a"of %e! +ar!*e va! en gea$$e,!eerd +ord! door de %oorder

  In de ,ra!i* +ord! in ,in"!erringen %e! rma+oord beangri*er gea$%! dan %e! ge"$%reven+oord Men om! dan oo ga'+ !o! e!ra9Ai*be"e en on9Ai*be"e o,enbaringen en ,rofe!ienDi! on!en! de genoeg-aam%eid van de Ai*be (Bo%219?3 ?Tim 219173 ?e! 12) en an

  die vervangen door nie'+e +oorden van nie'+e a,o"!een en nie'+e ,rofe!en o an eennie'+ "oor! Evangeie on!"!aan0 me! een nie'+e J%ri"!'"0 maar da! i" nie!" ander" dan eenva" Evangeie en een even -o va"e J%ri"!'" O,vaend i" da! de enige a,o"!een die in deS$%rif! vooromen nada! a''" 'i!geo-en +erd0 va"e a,o"!een -i*n (O,?2?3 ?Kor 1121)De P9vo'dige bediening (Ef 211) i" "e$%!" een afgod o, %e! a!aar van "'$$e" ge+orden

  @" rma gei* of %oger +ord! gea$%! dan ogo"0 dan moe! men +e geoven da! ae" +a! a"-odanig 'i! de mond van een moderne ,rofee! of a,o"!e om!0 +aar%eid i" Da! be!een! danoo da! %'n +oord beangri*er i" dan da! van Be-'" en de "$%ri*ver" in de S$%rif! @" Be-'"de ogo" i"0 maar %e! rma a" beangri*er !e!0 dan %ebben +i* nie'+e +oorden van 8od diebeangri*er -i*n dan die van 8od Die in %e! vee" +am (Bo%12190 1)6 Di! om! ero, neer

  da! de Ai*be nie! afge"o!en +erd me! %e! boe O,enbaring .i* 'nnen dan oo nie! de-enie'+e o,enbaringen nog !oe!"en aan %e! ge"$%reven .oord (Hand 172113 1T%e"" P2?1)

  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders,

  zich veranerene in apostelen van !hristus" #n het is $een

  %oner& %ant e satan zel' veranert zich in een engel des

  lichts" (o is het an niets $roots, inien ook zijn ienaars

  zich veraneren, als %aren zij ienaars er $erechti$hei&

  van %ie het eine zal zijn naar hun %erken)

  *2!or11+1315-

  @KE@ND OF IBK@ND5

  in %e! ader van de-e "!'die i" %ier

  ieder $ommen!aar ge%ee overbodig

  er" C 4 1 Di! -i*n !/,i"$%e ver-en die *e 'i! %e! %oofd eer! om in !i*den van nood di! +eer!e 'nnen re,rod'$eren De vogorde van ver" C i*! vereerdom maar %e! i" -o door a''"afge"!emd o, de ge$i!eerde !e"! van De'!21 De mond bei*d! -o +a! er in %e! %ar! eef!oor de mond$%ri"!en ged! da! er *'i"! +einig eef! in %e! a'+e %ar!0 vg O, 21P (aodi$ea)Be -o' 'nnen -eggen da! de +i""e+ering !'""en mond en (geovig) %ar! on!bree! In %e!vogende v"1 "'i! a''" de-e $ire +eer af door eer"! %e! %ar! !e noemen0 dan de mond

  De bei*deni" van on-e mond i" -eer +e van beang a" ge!'igeni" naar b'i!en3 Ma!!%12?a''" maa! d'idei* da! on-e mond afge"!emd moe! -i*n me! +a! er in on" %ar! eef! Er i"

  %ier dan oo +eer een verbinding naar de ver-en en 7

  65

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  36/49

  " 11 i" een %er%aing van de +aar%eid in RomC2 en een gedee!ei* $i!aa! van Be"?21+aar %e! +oord #a +ie& (e individ') door a''" +ord! !oegevoegd De $on"e'en!ie i" da!e men"0 'i! +e vo oo0 ,er"ooni* de e'-evri*%eid %eef! om o, Be-'" !e ver!ro'+en

  66

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  37/49

  er" 1? 4 1P Di! i" een veraring +aarin d'idei* +ord! gemaa!0 da! cn J%ri"!'"0 de af"!and!'""en de Bood en de %eiden geimineerd i" ge+orden Da! i" voor de Boden een vre"ei*-+aar !e "ien +erei*%eid .an! -e %ebben %'n %ee $'!''r en %'n %ee !radi!ie !egenImmer" ee nie!9Bood (go*0 go*im : voeren) i" onrein en "!aa! ver af van %e! B'daL"me

  De "!eing da! er in Be-'" J%ri"!'" geen onder"$%eid meer i"0 bi*f! %e! Bood"e vo a" eenvi"graa! in de ee "!een ie voor een verd'idei*ing %iervan Jo211 en 8a2? 4 ?C >+++/o'!'be$om>+a!$%5v:o9oU)

  @$%!ergrondinforma!ie 9 Ram,-aige momen!en vo an!i"emi!i"me2

  eRi*2 1CC (%!!,2>>+++ar$%iveorg>de!ai">Der8if!,i-) 1C (%!!,2>>+++$avined'>a$ademi$>$a">g,a>f'$%"%!m) 1C (%!!,2>>+++$avined'>a$ademi$>$a">g,a>,'de%!m)

  He! In!erna!ionaa In"!i!''! voor So$iae 8e"$%iedeni" %eef! *an'ari ?1 %e! do""ier van'$a" en Benn/ 8oeree afgerond0 die de Boden -ef de "$%'d gaven van de Hoo$a'"!

  Diverse "ranten me#$en: %8' Echt(aar !oeree veroor$ee#$)He! evangei"!ene$%!,aar '$a" en Benn/ 8oeree "!e! in %'n bad Evan da! de *oden deHoo$a'"! aan -i$%-ef !e +i*!en %ebben H'n geoof i" geen vri*brief om anderen !ebeedigen0 "!e! de Hoge Raad0 die %e! vonni" van !+ee maanden voor+aardei*e $e"!raf

  beve"!ig! De $iviee re$%!er veroordee! %e! e$%!,aar oo0 omda! -e %e! bad %'i" aan %'i"%ebben ver",reid0 +e!ende da! -e anderen %iermee mogei* -o'den +e!"en

  8ere$%!"%of ee'+arden 1991CC O,enbaar Mini"!erie !egen Benn/ 8oeree 4 Man"$%o!8edaagde %eef! !e-amen me! een ander0 reda$!e'r van %e! bad Evan0 een 'i!a!ingo,enbaar gemaa! die0 naar -i* redei* +i*" on vermoeden0 voor een groe, men"en +egen"%'n ra" en>of %'n even"over!'iging beedigend +a" Er i" n een ar!ie 'i!gebra$%! +aarvangedaagde naar -i* +i"! of redei*er+i*-e moe"! vermoeden voor een groe, men"en (*oden)+egen" %'n ra" en>of god"dien"! en>of even"over!'iging beedigend +a" He!geen %e! Hofa be+e-en %eef! aangenomen0 ever! o, de vogende mi"dri*ven2 mede,egen van ander"dan !en be%oeve van -aei*e beri$%!geving 2 een 'i!a!ing o,enbaar maen0 die naar -i*redei*er+i*" moe! vermoeden0 voor een groe, men"en +egen" %'n ra"0 %'n god"dien"! of%'n even"over!'iging beedigend i"

  Hoge Raad der Nederanden 19191C O,enbaar Mini"!erie !egen '$a" en Benn/ 8oeree.egen" 'i!a!ingen in go",ebad Evan +erd %e! e$%!,aar 8oeree beediging van *oden0 %e!*ood"e vo en I"ra !ea"!egeegd De re$%!ban a$%!!e de 8oeree" "!rafbaar0 maar -ag afvan "!rafo,egging0 omda! de 8oeree" ge%anded -o'den %ebben me! -'ivere bedoeingen0en beediging van *oden nie! de bedoeing +a" ge+ee"! van %'n ,'bi$a!ie" De OvB ging inberoe, bi* %e! gere$%!"%of in @rn%em Da! vernie!igde %e! re$%!banvonni" en ",ra 8oereevri* De ro$'re'r 8eneraa bi* %e! @rn%em"e Hof "!ede beroe, in $a""a!ie in De Hoge Raad

  ver+i*"! de -aa !er'g naar %e! Hof in ee'+arden (%!!,2>>n+ii,ediaorg>+ii>'$a"_en_Benn/_8oeree)

  ?eFim,*e van o'!'be over de gro!e iefde voor 8od Y Ber'"aem (%!!,2>>+++/o'!'be$om>+a!$%5v:U/"Df/g-"E)

  72

  http://www.youtube.com/watch?v=oXZPLl-4o4Uhttp://www.youtube.com/watch?v=oXZPLl-4o4Uhttp://www.youtube.com/watch?v=oXZPLl-4o4Uhttp://www.archive.org/details/DerGiftpilz)1http://www.archive.org/details/DerGiftpilz)1http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/fuchs.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/fuchs.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/pudel.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/pudel.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/pudel.htmhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_en_Jenny_Goereehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_en_Jenny_Goereehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_en_Jenny_Goereehttp://www.youtube.com/watch?v=UZysDfygzsEhttp://www.youtube.com/watch?v=UZysDfygzsEhttp://www.youtube.com/watch?v=UZysDfygzsEhttp://www.archive.org/details/DerGiftpilzhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/pudel.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/fuchs.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=oXZPLl-4o4Uhttp://www.archive.org/details/DerGiftpilz)1http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/fuchs.htmhttp://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/pudel.htmhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_en_Jenny_Goereehttp://www.youtube.com/watch?v=UZysDfygzsE
 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  43/49

  ROMEINEN HOOFDSTUK 11 (e avond) ____________________________________

  Hoofd"!' 1 4 gaa! over -onde en redding3 C 4 11 over I"ra" vereden0 %eden0 !oeom"!Be -o' 'nnen -eggen2 I"ra veroren (C)0 I"ra ver+or,en (1)0 I"ra +eer aangenomenHe! doe van 8od" %andeen me! I"ra i" om %en !o! *aoe-ie !e be+egen van'i! een ,o"i!ie+aarbi* %e! o me! de r'g !egen de m''r "!aa! o voed! 8od i*n inderen o,0 !'$%!igend

  .e %ebben a ge-ien da! ver+arring om!ren! 8od" %andeen me! I"ra0 !o! $a!a"!rofe" gaa!eiden0 die %'n +eerga nie! ennen (b- P79P) .e moe!en %e! on!"!aan0 de mi""ie en %e!doe van I"ra goed onder"$%eiden0 van %e! on!"!aan0 de mi""ie en %e! doe van de KerHe! om! ero, neer da! I"ra %e! instrumenti" om 8od" +i !e vobrengen Dan ,a" 'nnen+e enig"-in" be"effen da! de Ker na'+ei*" ie!" be!een! in de +ered,oi!ie (5) En da! de+ered,oi!ie in zijn geheel+ord! be+ogen door "e$%!" VVnand2 I"ra

  Da! %e! Bood"e vo over de aarde -+erf! en! men a" een overde %ee +ered beend !%ema2 #de ee'+ige Bood&3 #!%e e!erna

  Be+&3 #Der e+ige B'de& Di! i" %e! +onder van de ge"$%iedeni"

  a$%aria 1?2?9 #ie0 I maa Ber'-aem !o! een "$%aa derbed+eming voor ae voen in %e! rond3 *a oo !egen B'da -a%e! gaan bi* de beegering van Ber'-aem Te dien dage -a IBer'-aem maen !o! een "!een0 die ae na!in moe!en %effen3aen die %em %effen0 -'en -i$% deeri* ver+onden En aevoeren der aarde -'en -i$% daar%een ver-ameen&

  I"ra +ord! "!e"ema!ig verraden en verra$%!0 door ae offi$ie ,oi!iee +eredma$%!en enin"!eingen die %e! in de-e +ered voor %e! -eggen %ebben Daarbi* +orden e'gen" en va"e

  beeden door geen enee regering ge"$%'+d Ai*voorbeed2 Er be"!aa! geen ae"!i*n" voae"!i*nen be"!aan nie!0 %e! i" een beda$%!e fabe van $orr',!e over%eden .a! er in er %e!-g ae"!ina +oon! -i*n2 Boden eder -i*n er @rabieren0 ne! -oa" *e ",ree! van @rameer"0T'ren0 Dr'-en e!$ De m/!%e van %e! be"!aan van een ae"!i*n" vo i" ,a" in de ? eee'+door on-e ee gedr'! ervogen" moe! di! fi$!ieve vo #bevri*d!& +orden van I"ra56

  De ,oi!ie van #and voor vrede& i" een Sa!ani"$% ,rin$i,e +a! oo door Hi!er "'$$e"vo i"!oege,a"! o, T"*e$%o"ovai*e S'de!enand %ad enee mi*oenen D'i!"er" in+onend die in1C #and voor vrede& +i"!en !e ri*gen De T"*e$%en mo$%!en -i$% nie! anger -o #vi*andig&o,"!een 4 over %'n EI8EN "!' and De in!erna!ionae gemeen"$%a, "!a enee maandena!er geen ,oo! 'i! !oen Hi!er %e! gebied binnenmar$%eerde

  odra I"ra ooi! de "!ra!egi"$% be"$%ermende "!'en and r'i! voor #vrede&0 -'en de doorSa!an geLn",ireerde @rabi"$%e %orden %e! ,a!+a"en De in!erna!ionae gemeen"$%a, -a+ederom geen ,oo! 'i!"!een0 de ver+a$%!ing i" eerder da! 8od ef daaro, -a ingri*,en

  1 T%e""aoni$en-en P2 #Ter+i* -i* -eggen2 %e! i" ae" vrede en r'"!0 overom! %'n0 a" de+een een -+angere vro'+0 een ,o!"eing verderf0 en -i* -'en geen"-in" on!omen&

  He! Ai*be"e ,rin$i,e i" eenvo'dig2 Sa!an %eef! a" doe 8od" ,an me! I"ra !e !or,ederenDe geda$%!e era$%!er i"0 da! +anneer %e! ge,rofe!eerde overbi*f"e nie! meer be"!aa!0 dan

  oo om"! van de Heer voor i*n o0 nie! meer an ,aa!"vinden Sa!an ,robeer! ae" o,ae" !e -e!!en om de aa!"!e re"! van I"ra van de aardbodem !e doen verd+i*nen De O0een gr'+ei*e !errori"!i"$%e moordbende0 i" een van de egio "!emmen van Sa!an in de-e+ered H'n doe i" I"ra vernie!igen0 in +eer+i van de beof!e 8od" ver+oord door Be"a*aP21 4 (e-en) Be"a*a geef! %ier de een o,-e! naar de !e"! van Romeinen 11 (e-en)

  73

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  44/49

  Romeinen 11 an geden a" VVn van de beangri*"!e %oofd"!'en die in de Ai*be "!aan

  er" 1 4 Di! i" een 'i!dr'ing van a''" in een !i*d"vorm die de onmogei*%eid 'i!dr'!van %e! fei! da! 8od i*n vo vaar+e -o' -eggen I"ra i" +e ver+or,en0 maar nie! ge%eeen oo nie! voor a!i*d Er bi*f! een re"! be%o'den Di! i" een vaa !er'gerend Ai*be" !%ema0den maar aan Noa$% en de ar0 8od re"erveer! a!i*d een re"! voor i$%-ef (-ie Be"P2)

  .anneer %e! -over i" da! I"ra me! de r'g !egen de m''r -a "!aan0 dan moe! %e! omen !o!2

  1e

  een e'-e3 ?e

  !o! erenning van Be-'"3 e

  !o! de (vri*+iige) vraag om 8oda''" neem! -i$%-ef %ierin !o! voorbeed en da! i" %ee o,merei* a''" om! 'i! I"ra"ein"!e "!am0 Aen*amin De eer"!e oning van I"ra +am oo 'i! de-e "!am2 Sa' a''"0+a" genoemd naar de-e oning (Sa''") De geda$%!e i"2 a" 8od n' bi* ma$%!e i" om mij!eredden0 dan an oo e$%! een ieder door 8od gered +orden

  In ver" ? "!aa! %e! +oord #van !evoren +e!en& (proginoskw9 ,rogi=noo"o) +a! +ederomeen 'i!dr'ing i" van %e! fei! da! 8od nergen" verbaa"d over an -i*n maar in ae" r'imvoor-ie! De #voor-ienig%eid& van 8od "aa! o, %e! !evoren a +e!en %e! !o! be"$%iing"!een van a de *'i"!e benodigd%eden om me! de "i!'a!ie" om !e gaan

  er" ",ree! van +an%oo,0 maar de voor-ienig%eid 8od" garandeer! da! I"ra nooi! en !enimmer vernie!igd -a +orden He! an gede$imeerd +orden0 be"$%adigd0 geoordeed0 maarnie! vernie!igd @" vogeing van Be-'" 'n *e *e-ef "om" vergei*en me! I"ra -oa" a''"da! doe!0 maar 8od" +er "!aa! boven ee "i!'a!ie ef" Eia0 die eer"! ae Aa,rie"!er" 'i!+ee! !e roeien na %'n fee"!*e o, de Karme0 raa! in +an%o,ige ,anie a" I-ebe %em !e naom! (1Kon1C21 1).i* %ebben vaa a"! van de-efde %andi$a, a" Bob Hi* %ad %oofd"!' 1 nie! van -=n boe2*'i"! daarin +ord! 8od" ,er",e$!ief d'idei* He! ,aa!"! a %e! i*den van Bob in ander i$%!

  er" 4 P 8od %eef! voor i$%-ef een overbi*f"e0 een geovige re"! die be%o'den +ord!

  Di! i" %e! ,er"ooni*e %and+er van 8od0 die ge%ee on-e ge"$%iedeni" in i*n %and %o'd!Overa +aar er ",rae van #een re"!& i"0 gaa! %e! om een groe,*e geovigen die -i$% !erdege%ebben voorbereid o, onvoor-iene "i!'a!ie" e -i*n aar voor %e! onbeende +a! nog om!He! gaa! %ierbi* om de geloofshoudingen depersoonlijke gehoorzaamheidvan de-e #re"!&

  ogen" @mo" 27 -a 8od oo van i*n ,annen o,enbaren -oa" nodig i" !er voorbereidingDi! voorbereid -i*n i" een vraag0 maar !egei* een even"%o'ding He! aa! -ien of *e in "!aa!ben! om *e e$%! va"! !e %o'den aan de mi""ie .eer naar Bob a" voorbeed0 i" de vraag nie!2#+aarom i*d! de re$%!vaardige5&0 maar2 #'n *e de fo$'" va"! bi*ven %o'den5&

  Een ander voorbeed i" Bo-ef die 7 ve!!e en 7 magere *aren !ro!"eer!0 ae" !er voorbereiding!o!da! -i*n broer" en vader (Ba$ob) -'en overomen Hier'i! on!"!aa! a!er %e! vo I"ra

  He! ,rin$i,e van voorbereid even i" een door 8od ge-egend ,rin$i,e +aarin Hi* een re"! aan%e! vormen i" voor de !i*den die omen He! i*! "om" of de %ee voorbereiding overbodig i"0maar !o$% gebr'i! 8od di! om on-e bereid%eid en o,e!!end%eid !e vormen en !e !oe!"en

  .ie a'!o ri*d! %eef! a!i*d de re"erveband in !i, !o, $ondi!ie Ee eer0 +anneer *e !%'i"om!0ben *e !o$% oo nie! !ee'rge"!ed da! *e de re"erveband %eemaa nie! nodig %eb! ge%ad5

  er" P noem! %e! fei! da! 8od naar de verie-ing der genade een re"! re"erveer! Di! -i*n de%andeingen die 8od ef verri$%! erie-en (voor-ienig%eid) : 8od" +er0 8enade idem Di!be!een! da! %e! (!o! een re"! be%oren) nie! o, de ba"i" van *o'+ ge%oor-ame geoof r'"!Tegei* i" ge%oor-aam%eid +e nodig0 om de inve"!ering die 8od doe! !e 'nnen in$a""eren

  74

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  45/49

  er" P 4 .er en 8enade "'i!en eaar +eder-i*d" f'ndamen!ee 'i! To$% i" er oo +ege%oor-aam%eid nodig van de an! van de men"0 om 8od" voornemen" in +ering !e -ien(6)

  @" de genade geen genade meer +a"0 -o' *e %e! door eigen +eren 'nnen verdienen Dani" er ",rae van oon0 d'" be!aing naar +aar *e re$%! o, %eb! Na!''ri* -i*n er men"en dieo, -oe naar 8od -i*n To$% i" -ef" da! nie! %'n eigen verdien"!e3 %e! +a" 8od die %e! er bi*%en in %eef! geegd0 -oda! -e Hem -o'den gaan -oeen ie oo Bo%1P21 #Nie! gi* %eb! Mi*0maar I %eb ' 'i!geo-enW& (Rom en RomC "'i!en verdien"!en 'i!)

  In H11 gaa! %e! -ef" om %e! vo I"ra0 -i* o-en 8od nie!0W maar 8od %eef! %en geo-en

  er" 7 4 1 De ironie van 8od" e'-e,rogramma i" da! I"ra door %e! na*agen (di! i" eigenverdien"!e) van gere$%!ig%eid de ,an mi""aa! Se$%!" een dee i" 'i!veroren (een re"!) ende overigen -i*n ver%ard (7b) er%ard (pwrow,o=ro9oo) be!een! ver"!o! -i*n0 %e! vermogen!o! begri, verie-en He! i" ver+an! aan on" +oord*e ,ore'"0 %e! bro-e dooraa!bare0 +aar a"door een fi!er %een %e! evend +a!er +egoo,! @een de grove onreine deen bi*ven a$%!erEr !reed! veraing o,0 ver"!i*ving0 -oa" de rigor mor!i" van een dode Daarna on!binding

  De $i!a!en van De'!?C2 en Be"?C21 a!en in ver" +eer -ien da! 8od de-e +erei*%eida ang geeden voor-ien %eef! De gee"! van die,e "aa, ,a"! bi* de voorgaande ver%arding

  en verdoof! nog meer0 %e! b'"! voomen 'i! To$% i" %e! in de-e0 voor I"ra noodo!!ige0r'im!e da! de Ker %aar even vind! In de ,orin van %e! ,ra!i"$% overeden I"ra vind! de8emeen!e +onderbaari* genoeg %aar even"r'im!e De gee"! van die,e "aa, (katanuxiva=!an'i") dr'! de verdoving 'i! door een "!ee van een gif!ig in"e$! De dood vog! ero,

  o' I"ra nie! ge"!orven -i*n0 dan -o' Be-'" nie! ge"!orven -i*n .a" Be-'" nie! ge"!orven0dan -o' de gemeen!e nooi! en !e nimmer geboren -i*n Di! geef! +e !e denen0 +an! a" deverd'i"!ering van I"ra !o! on" %ei %eef! geeid0W +aar!oe -a I"ra" omende veri$%!ingdan gaan eidenW (In ver" 11 4 1? -a een "oor!gei*e vraag inen)

  De-e ver-en en de $i!a!en van De'!?C2 en Be"?C21 -i*n voorbeeden van %e! fei! da! deAi*be VVn gro!e "amen%angende0 of in!egrae0 bood"$%a, beva! ie bi*voorbeed Be"?21.aarom beva! de Ai*be nergen" VVn %oofd"!' over do,en of andere beangri*e dogma="5He! aa! on" -ien da! -ef" 8od" .oord a" -odanig !erdege i" voorbereid o, !egen"agen

  De "!ra!egie van bood"$%a,,en bi* ver+a$%!!e vi*andige !egena$!ie en! enee maa!regeen29 'i!",reiden van de bood"$%a, over de %ee S$%rif! (een bad-i*de minder maa! nie!" 'i!)9 ver"e'!een van de bood"$%a, in de !e"! (*e moe! de "e'!e !o! de S$%rif! %ebben 9 8ee"!)9 verbergen van de bood"$%a, (ge"$%iedeni""en 'nnen ,rofe!i"$% -i*n0 of i'"!ra!ief0 en-)

  ef" a" er een dee veroren -o' gaan0 i" daarmee nog nie! een beangri*e eer verd+enenDe Ai*be i" vergei*baar me! een %oogram3een D +eergave die aeen mooi -i$%!baar i"in %e! i$%! ($o%eren! i$%! 9 a"er) +aarmee %e!gemaa! i" In normaa i$%! i*! %e! nergen"o,0 ne! -oa" Be"P geen a,,e!i*!ei* beedvan de Me""ia" geef!Aree! er een "!'*e af van %e! %oogram0 danbi*f! !o$% nog +e %e! %ee ,aa!*e be"!aan He!enige +a! er dan verminderd i" de re"o'!ie of"$%er,!e (de d'idei*%eid neem! af)

  O, o'T'be 'n *e fim" i*en in normae of in%oge (H;) re"o'!ie" Maar di! veranderdin%o'dei* %eemaa nie!" aan de bood"$%a,

  75

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  46/4976

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  47/49

  er" C an a" een $ode +orden ge-ien voor %e! ineenvaen van on-e maa!"$%a,,i* De !afe(trapeza!ra=,e-a) "aa! oo o, !afe" die ged+i""eaar" gebr'ien om ver"$%iende "oor!enged !e +i""een oor een be,aad bedrag be!aen -e eningen of de,o"i!o=" !er'g me! ren!eDe !afe "!aa! "/mboo voor on-e even"voor-ieningen0 de ,aa!" +aar on" voed"e o, "!aa!.anneer di! !o! een "!ri +ord! (pagiv,a=gi") dan %o'd! di! een ,o!"eing gevaar of verie"in He! gaa! daarbi* om dodei* gevaar0 +a! %ee "ne !oe"aa!Een ne! (yhra!%era) %eef! !e maen me! %e! vangen van +id0 maar %e! i" oo een me!afoorvoor de voorbereiding om men"en !e vernie!igen6 ervogen" i" er een aan"!oo! (skandalon

  "andaon) e!!eri*2 %e! "!' %o'! +a! de va o,en%o'd!0 verder2 iedere ,er"oon of ieder ding+aardoor iemand !o! d+aing of !o! -onde gebra$%! +ord! D'" de oor-aa van %e! "!r'ieenEr i" een "i!'a!ie +aarin !er'gbe!aing +ord! gei"! (antapodomaan!a=,odoma) +a! nie!an

  Samengeva!2" C "$%e!"! een finan$ie in"!or!ing die me! redie! !e maen %eef! en even"voor-ieningenin gevaar breng!0 o, een manier die ra-end"ne veroo,! Er on!"!aan onbe!aabare "$%'den

  He! gaa! %ier om een %oog"! a$!'ee "i!'a!ie en een "e'!e voor %e! begri*,en van I"ra",o"i!ie in %e! Midden Oo"!en van vandaag

  er" 1 "'i! af me! een me!afoor +aarbi* iemand aan de d+aing en %ard%eid van -i*n eigen%ar! onder+or,en +ord! He! #voorgoed rommen& (sugkamptw"'ngam,!o) i" een"!i*fig''r die on!eend i" aan %e! rommen van de r'g van ri*g"gevangenen Die +ordenged+ongen om onder %e! *' door !e gaan Er i" geen e'" meer3 I"ra "!aa! me! de r'g!egen de m''r

  er" 11 4 1? De va van I"ra i" geen definitieve"!r'ieing of va0 +aarbi* %e! over en 'i! -o'-i*n me! %e! o De 8rie"e gramma!i$a dr'! *'i"! %e! !egendee 'i! De NA8 =P1 gebr'i!%e! #vo"!re! nie!& om d'idei* !e maen da! I"ra +e +eer o, moet"!aan om %'n ,o"i!ie inde-e +ered in !e nemen 8e%ee vogen" 8od" ,an o,en! de-e "!r'ieing +e de de'r naarae %eidenen om redding in J%ri"!'" !e 'nnen on!vangen Di! ig! a%+ a" 8od" doe in deva o,genomen Een !+eede doe i"2 I"ra ,rieen !o! *aoe-ie0 !er'g+innen door afg'n"!

  1edoe van de va2 %e! aanbod van redding aan %eidenen (Ef?211 4 1) (EfP2 4 1) He!m/"!iee gebr'i van de !erm da! +e #eden van J%ri"!'" i$%aam& -i*n +ord! door a''" inde Efe-ebrief verd'idei*! EfP21 i" een $i!aa! van 8en?2? e! di! naa"! 1Jor21P 4 ?1Daar'i! bi*! dan +e ie!" van de die,!e van *e rea!ie me! 8od0 Be-'" en de Heiige 8ee"!

  Naar 1Jor 21P 4 ?1 i" VVn -i*n me! J%ri"!'" een organi"$%e "amen"me!ing me! Hem .G!

  een drama!i"$%e die,!e ri*g! dan de be"$%reven -onde ee meer dan -omaar een ve"ei*gebe'ren ee meer dan *e-ef in een ge-ond%eid"ri"i$o "!or!en0 vee meer dan een gro!e,"/$%oogi"$%e barrire $reren in *e vermogen !o! in!imi!ei! He! i" een ",iri!'ee afgrond0+an! *e verbind! %e! i$%aam van J%ri"!'" +e-eni* aan een %oer

  ?edoe van de va2 de ,rofe!i"$%e 'i!+ering van De'!?2?1 a" de voor-e! !o! ie!" ge+edig"In ver" 1? +ord! een vraag neergeegd die gro!e ver+a$%!ingen en ",anning o,roe,! voor de!oeom"! van de %ee "$%e,,ing @" inderdaad de va van I"ra en %'n !eor! on" overvoed(ri*dom) %eef! gebra$%!W +aar!oe -a I"ra" nog omende vo%eid dan +e !oe gaan eiden6

  er" 1 4 1 De

  77

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  48/4978

 • 7/25/2019 Studie Romeinenbrief deel 2

  49/49

  info %!!,2>>+++ver%oevenmar$be>inde%!m

  De +andeende Bood %!!,2>>+++ri9+ebn>info,%,5id:?Eg/,!oogie %!!,2>>bog"eniorenne!be>eg/,!e>ar$%ief,%,5ID:P1De ?P? *aren van E-e$%i %!!,2>>+++%o'"eorg>ar!i$e">?>?7>

  http://www.verhoevenmarc.be/index.htmhttp://www.kri-web.nl/info.php?id=28http://blog.seniorennet.be/egypte/archief.php?ID=51http://www.khouse.org/articles/2000/276/http://www.verhoevenmarc.be/index.htmhttp://www.kri-web.nl/info.php?id=28http://blog.seniorennet.be/egypte/archief.php?ID=51http://www.khouse.org/articles/2000/276/