Nederlands de Kleine Johannes

of 10 /10
De kleine Johannes Vian Abdullah 17-02-2013 Vierde uitwerking

Embed Size (px)

description

Boekverslag de kleine Johannes

Transcript of Nederlands de Kleine Johannes

Page 1: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 1/10

De kleine Johannes

Vian Abdullah17-02-2013

Vierde uitwerking

Page 2: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 2/10

Auteur:Frederik van Eeden.Volledige titel:De kleine Johannes.Jaar van eerste verschijnen:

17.

Toelichting boekkeuze:!k heb dit boek geko"en aange"ien het een s#rook$e is% wat &i$ wel aan s#rak. !k#re'ereer 'i(tieve boeken over de realistis(he boeken. !n het begin van het boek staatgegeven dat dit een waargebeurde s#rook$e is. )ier was ik wel benieuwd naar. Ditboek was ook een van &i$n eerste keu"es in de benoe&de ti$ds#eriode in destudiewi$"er.

Recensie:*ie volgende blad"i$de

Via +itero&, e&#en% . van 1/7% 3 oktober De kleine Johannes. !n, DeTwentsche Courant Tubantia.

Samenvatting recensie:De kleine Johannes vers(heen in vers(hillende nieuwsbladen en werd een su((es.)et boek bevat veel s&boliek% waaronder een #aar #ersonages die de lee'ti$ds'asesvan een o#groeiende &ens aanduiden. ovendien "i$n er veel &ooienatuurbes(hri$vingen. Van Eeden gee't een negatie' beeld over de &ens in dit boek.De &eester van een krekels(hool leert de leerlingen dat de &ens een nutteloos ens(hadeli$k dier is. 4et een bes(hri$ving van de oorlogsvoering tussen de &ierenbenadrukt van Eeden de onaanvaardbaarheid en "inloosheid van oorlogsvoering.4ieren worden als het ware vergeleken &et &ensen.

De kleine Johannes werd in veel talen vertaald. Een 5hinese s(hri$ver was erg onder de indruk van dit s#rook$e% dat hi$ veel ti$d besteedde dit te vertalen. 6egenwoordigko&t de le"er ver van de natuur te staan% net als Johannes die de o&gang &et denatuur en dieren los &oet laten wegens de volwassenheid. 4iss(hien herkent dele"er hier "i(h in.Aspect:Voldoet verhaal aan de verwa(htingen die het wektDe kleine Johannes s(hi$nt een heel goed boek te "i$n geweest die hoog uitviel in het#ubliek. )et is na&eli$k in veel talen vertaald en werd snel een su((es. De re(ensent

noe&t "aken die aangeven waaro& dit boek "o goed is en het "o o#vallend &aakt.

Meningen van de recensent:- De re(ensent beweert dat de le"ers sterk onder de indruk waren van de &ooienatuurbes(hri$vingen. !k had wel ge&erkt dat er veel natuurbes(hri$vingen te #askwa&en% &aar ik was niet onder de indruk. )et is &i$ niet bi$gebleven% aange"ien ikwel vaker natuurbes(hri$vingen tegen ben geko&en. !k vond het vers(hil niet e(hto#vallend. Dat kan ko&en o&dat ik niet graag uitgebreide bes(hri$vingen lees vaneen be#aalde o&geving.- !k ben het er&ee eens dat de &ens in het boek er niet best a' ko&t. De &ens wordtdoor een aantal diersoorten inderdaad bes(hreven als s(hadeli$k en nutteloos. De

dieren na&en Johannes kwali$k dat hi$ door &ensen is o#gevoed en dus geen&anieren hee't. 8ok is de dood van een &ens nor&aal en niets bi$"onders 9lui"er.

Page 3: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 3/10

Page 4: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 4/10

Page 5: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 5/10

enre::#rook$e.

Titelbeschrijving:De titel verwi$st naar de hoo'd#ersoon van dit s#rook$e, Johannes. Johannes is een

kleine $ongen die alles van de wereld wil begri$#en.

Samenvatting:Johannes woont bi$ "i$n vader. Johannes bidt vaak o& een wonder% en hi$ is er vanovertuigd dat het ooit "al gebeuren. 8# een dag dri$'t Johannes &et "i$n hond 9restoin een boot$e o# de vi$ver en o#eens ko&t er een blauwe water$u''er aanvliegen die ineen el' verandert. )i$ heet ;indekind en hi$ is de "oon van de "on en de &aan. Dooreen kus van ;indekind wordt Johannes kleiner en verstaat hi$ de taal van de #lantenen de dieren. )ierna brengt ;indekind he& naar een 'eest in een koni$nenhol. Daarkri$gt hi$ van el'enkoning 8beron een gouden sleutelt$e en Johannes &oet hetgouden kist$e hiervoor "oeken.

Page 6: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 6/10

<a drie weken wil Johannes ;indekind weer "ien en een dui' gee't he& een veert$ewaardoor hi$ kan vliegen. Duiven leiden he& naar ;indekind en sa&en gaan "e naar de Vrede&ieren. *e hebben oorlog &et de :tri$d&ieren. Daar "iet Johannes hoe eengroe# &ensen in het bos de rust verstoort. Dat &aakt he& bedroe'd en hi$ besluit bi$;indekind te bli$ven. Dan ont&oet Johannes ;istik die het =ware boek$e> kent.

Johannes denkt dan dat hi$ het kist$e van het gouden sleutelt$e kan vinden en hi$ wilterug naar ;indekind% &aar hi$ kan he& niet vinden. Johannes dwaalt verdrietig door het bos. Dan ko&t hi$ bi$ een tuin&an% waar hi$ gedurende de winter &ag bli$ven.Daar le"en "e uit =een boek waarover ?od ges#roken wordt>% &aar dit is volgensJohannes niet het =ware boek$e>.

 !n de lente ont&oet hi$ een &eis$e% @obinetta. 4et haar brengt Johannes een leuketi$d door. @obinetta denkt te weten wat het =ware boek$e> is. )aar vader laat he& dei$bel "ien% &aar als Johannes "egt dat het niet het =ware boek$e> is% wordt haar vader kwaad en stuurt hi$ Johannes weg.

Dan ont&oet hi$ 9lui"er. 9lui"er "egt dat Johannes alles gedroo&d hee't en datalleen hi$ e(ht is. i$ 9lui"er thuis ont&oet Johannes )ein de Dood. Dan gaan "enaar dokter 5i$'er. 9lui"er laat Johannes de ar&oede en ellende van de &ensen inde stad "ien. Dan gaan "e naar het kerkho'. Daar is het een eeuw later% want voor9lui"er bestaat geen ti$d. Als Johannes dan "i$n eigen gra' "iet% valt hi$ 'lauw. Dangaat Johannes &aandenlang leren en lang"a&erhand vergeet hi$ ;indekind en@obinetta. !n de lente verlangt Johannes weer naar de duinen en hi$ gaat naar "i$nvaderdie o#sterven ligt. Als "i$n vader dood is wil 9lui"er he& ontleden. Vervolgensve(ht Johannes &et 9lui"er. )ein #ri$st Johannes daar&ee en Johannes wil &ee &et)ein% &aar die weigert, Johannes &oet een goede &ens worden. uiten "ietJohannes ;indekind &et het gouden sleutelt$e en hi$ rent he& a(hterna naar hetstrand. Daar "iet hi$ ;indekind en )ein in een boot "itten% van de andere kant ko&teen &ens aan. Johannes &oet kie"en naar het ?rote +i(ht o' naar de &ensheid tegaan. )i$ kiest voor het laatste.

De"e sa&envatting is bewerkt. ron, Auteur onbekend 200B% 1/ a#ril De kleine Johannes. ?eraad#leegd o# 17 'ebruari2013% htt#,CCwww.s(holieren.(o&CboekverslagCB720

!ersonages:- Johannes, Johannes is een klein $onget$e die voelt dat alles lee't o& "i(h heen. )i$

voelde "i(h bi$voorbeeld s(huldig als de hangklok thuis stil stond. )i$ stelt veel vragenaan "i$n vader, waaro& is de wereld "oals die is en waaro& gaan dieren en #lantendood Johannes &aakt een ontwikkeling door. Eerst da(ht hi$ dat "i$n hond 9restobelangri$ker is voor he& dan "i$n vader. <adat hi$ weggelo#en is van huis% realiseerthi$ dat hi$ "i$n vader &ist en belangri$ker voor he& was dan "i$n hond. Johannesdenkt vaak aan ;indekind en houdt veel van he&. ;anneer hi$ @obinetta ont&oet%houdt hi$ $uist van haar. 6oen hi$ haar weer tegenkwa& na een ti$d$e% "al hi$ haar liever dood. )et li$kt also' Johannes niet van het leven hou% hi$ wil na&eli$k graag dood.Johannes wil hele&aal geen &ens "i$n. )i$ "oekt een boek% waarin alles over de&ens staat en het leven. 4et andere woorden% de antwoorden waar Johannes naaro# "oek is.

Page 7: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 7/10

- ;indekind, hi$ is een el' en volgens he& is de "on "i$n vader. ;indekind "egt, !kben hier in den o&trek geboren% uit de eerste stralen der &aan en de laatste der "on.De "on is &i$n vader. ;indekind wil wel de vriend van Johannes "i$n% als Johannes&aar niets tegen de &ensen vertelt. )i$ houdt Johannes ge"els(ha# en wilt he& veelleren over het leven en natuur% beter dan wat leraren Johannes ooit "ullen leren.

;indekind is geboren in een windekelk. ;indekind houdt niet van &ensen en wilJohannes bi$ hen vandaan houden.

- ;istik, een kabouter die sli&&er is dan hi$ denkt% volgens ;indekind. )i$ hee't veelboeken over elk diersoort% &aar nog niet het &ens(henboek. )i$ wil dat Johannesnaar dit boek gaat "oeken. ;indekind wil niet dat Johannes &et ;istik #raat% &aarJohannes gaat to(h o# "oek naar he&.

- @obinetta, een klein &eis$e die Johannes ont&oet bi$ een vi$ver. Eerst da(htJohannes dat "i$ ;indekind was. Johannes "egt al snel dat hi$ van haar houdt. *es#reken hierna een aantal keren a'. Johannes vertelt haar over het sleutel% de kist en

het boek. ;anneer Johannes "i$n verhalen vertelde% luisterde @obinetta gelovig enaanda(htig en wou &eer weten. *i$ wil ook &ee&aken wat Johannes hee't&eege&aakt. De vader van @obinetta wou niet &eer dat Johannes bi$ @obinetta inde buurt kwa&% o&dat hi$ geen eerbied hee't voor ?od.

- 9lui"er, ook hi$ "al Johannes alles leren over het leven en dood. )i$ "egt tegenJohannes dat hi$ alles weet en dat ;istik en ;indekind niet bestaan. Alleen 9lui"er"el' bestaat. 9lui"er hee't erg weinig gevoel en s&#athie voor anderen. Volgenshe& is hi$ veel kna##er en even goed als Johannes vader. 8ok 9lui"er beweert dathi$ alles weet. 9lui"er vertelde vers(hrikkeli$ke verhalen over de ellendelee'o&standigheden van anderen. )i$ s#aarde he& niets% het so&berste% het laagsteen #latste "o(ht hi$ uit% en grinnikte van genoegen% als Johannes bi$ "i$nvers(hrikkeli$ke verhalen bleek werd en "weeg. 9lui"er vind dro&en waasheid en lietJohannes vaak niet dro&en o' sla#en.

- )ein de Dood, #lui"er laat Johannes de Dood "ien. Eerst is Johannes bang voorhe&% &aar 9lui"er "egt dat de Dood een aardige &an is. Johannes wil dat de Doodhe& &eenee&t% o&dat Johannes geen &ens wil "i$n. De Dood vindt dat te vroeg enwil dat Johannes een goed &ens wordt. <iets is &ooier dan dat. De Dood beweertdat alleen hi$ Johannes kan hel#en het boek te vinden.

- Dokter 5i$'er, Johannes leerde he& ook kennen via 9lui"er. )i$ wil veelonder"oeken. )i$ is een geleerde &an% velen rie#en "i$n hul# in tegen "iekte en dood.8ok hi$ s#eelt een rol bi$ het "oeken naar het boek. )i$ leert Johannes over het leven.

Vertelsituatie:!n het boek de kleine Johannes "iet de le"er de gebeurtenissen door de altwetendeverteller au(toriaal #ers#e(tie'. De"e verteller bes(hri$'t alles wat er &et Johannesgebeurt en hoe Johannes denkt en "i(h voelt% ook hoe de andere #ersonages "i$n enhoe Johannes hierover denkt. De vraag is nog o' dit betrouwbaar is. De tweede "invan dit s#rook$e luidt, )et hee't veel van een s#rook$e% &i$n verhaal% &aar het is to(halles werkeli$k "oo gebeurd. )et is logis(h dat dit geen waargebeurde verhaal is.

8verigens is het redeli$k betrouwbaar% aange"ien de alwetende verteller alles weetover de gebeurtenissen.

Page 8: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 8/10

Thema:De geesteli$ke ontwikkeling van een kind naar volwassene.Johannes vraagt "i(h van alles a'% over het bestaan van alle leven en over de dood.

iteindeli$k sto#t hi$ &et "oeken en wil als &ens leven.

Motieven:- <atuur, Johannes hee't veel lie'de voor de natuur en in het boek wordt vaak denatuur bes(hreven. Johannes is "el' ook vaak buiten in de natuur.- +evens'ases o' s&bolieken, ;istik% ;indekind en 9lui"er duiden de vers(hillendelevens'asen aan waar&ee een o#groeiende &ens te &aken hee't.;indekind, 'antasie en lie'de voor natuur.;istik, alles willen begri$#en en snel antwoorden vinden o# vragen.9lui"er, rationalis&e. )et gebruik van &enseli$k verstand leidt tot "innige kennis.- Fantasie, Johannes hee't erg veel 'antasie. Dat is nor&aal voor een klein kind.

- ;etens(ha#, het betre't hier dokter 5i$'er.- :tad, een ellendige #laats waar &ensen niet gelukkig li$ken te "i$n. 9lui"er vertaalthier nare verhalen over tegen Johannes.

Tijd:Er ko&en 'lashba(ks voor in dit s#rook$e. Johannes denkt terug aan "i$n vader enaan de duinen die hi$ graag wil be"oeken. 8ok wordt teruggekeken o# dewandelingen &et "i$n vader. Flash 'orwards ko&en niet voor in het boek. Degebeurtenissen worden in het alge&een o# (hronologis(he wi$"e verteld. )et verhaalwordt vana' het begin vertelt start ab ovo. Er ko&en ti$ds#rongen in het verhaalvoor% bi$voorbeeld de overgang van lente naar winter. De vertelti$d is rond de 2 $aar.6i$d wordt erg vaak gelaten. !k ben niets in het boek tegengeko&en dat eenaanwi$"ing ga' over de ti$d waarin het verhaal "i(h a's#eelt. )et "ou overal en alti$dkunnen a's#elen. )et gedrag van #ersonages is ook al niet ken&erkend voor deti$ds#eriode. )et "al waars(hi$nli$k rond de 1/e eeuw a's#elen% de"el'de #eriodewaarin het boek voor het eerst vers(heen.

Ruimte:- )et huis waar Johannes hee't gewoond% bi$ "i$n vader% "i$n kat :i&on en "i$n hond9esto. +ater vindt hi$ "i$n vader dood hier.- De duinen en de tuin bi$ het huis waar Johannes graag was. )et huis ligt di(htbi$ de

"ee% de duinen en een bos.- 9lui"er bra(ht Johannes naar de stad% het "iekenhuis% kerkgebouwen% 'eesten engrote #le(htigheden. )i$ vertelt verhalen aan Johannes en laat "ien hoe sle(ht hethier is. Johannes voelt hier "i(h niet gelukkig. )i$ is veel liever in de natuur. )et stinktin de stad% er is veel ar&oede en "iektes.

Page 9: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 9/10

"iogra#ische gegevens: $rederik van %edenFrederik ;ille& van Eeden is geboren in )aarle& o# 3 a#ril 10 en stier' in ussu&o# 1 $uni 1/32. )i$ was een <ederlandse #s(hiater en s(hri$ver. Dat bleek ook wel

uit de kleine Johannes% hi$ kon na&eli$k goed de levens'ases van de &enso&s(hri$ven. !n "i$n &ilieu was kunst en wetens(ha# belangri$k. Van Eedenstudeerde &edi(i$nen in A&sterda&. 6evens was hi$ de "oon van een #lantkundige.)i$ werkte in ussu& als huisarts. Van Eeden s#e(ialiseerde "i(h vervolgens in de#s(hothera#ie. )i$ werd lid van een letterkundige vereniging en was een van deo#ri(hters van het ti$ds(hri't De Nieuwe Gids. 

!n De Nieuwe Gids waren al delen te "ien van het s#rook$e De kleine Johannes. !n1/ sto#te hi$ "i$n werk bi$ de"e ti$ds(hri't. <et als De kleine Johannes werd "i$nro&an Van de koele meren des doods veel gele"en. Van Eeden s(hree' vaak de&aats(ha##eli$ke #roble&atiek en de #ara#s(hologis(he rol. *i$n toneelstukken

hadden niet veel su((es.

 Auteur onbekend datu& onbekend. Frederik van Eeden. ?eraad#leegd o# 17'ebruari 2013% htt#,CCwww.literatuurges(hiedenis.nlClgC1/deCauteursClg1/0.ht&l

Enkele boeken van Frederik van Eeden,- Van de koele &eren des doods 1/00- De na(htbruid 1/0/- De heks van )aarle& 1/1B- De hoovenier 1/1/- :irius en :iderius 1/0

Page 10: Nederlands de Kleine Johannes

7/18/2019 Nederlands de Kleine Johannes

http://slidepdf.com/reader/full/nederlands-de-kleine-johannes 10/10