Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

78
Bijbellezing: Johannes 21:15- Johannes 21:15- 17 17

Transcript of Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Page 1: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Bijbellezing:

Johannes 21:15-17Johannes 21:15-17

Page 2: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:31 Gij zult allen aan Mij aanstoot Gij zult allen aan Mij aanstoot

nemen in deze nachtnemen in deze nacht..  

Page 3: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:33

Al zouden allen aanstoot aan Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!U nemen, ik nooit!

Page 4: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Thomas

Page 5: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 14:4 Waar Ik heenga, daarheen Waar Ik heenga, daarheen

weet gij de wegweet gij de weg.

Page 6: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 14:5 Here, wij weten niet, waar Here, wij weten niet, waar

Gij heengaat; hoe weten wij Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?dan de weg?

Page 7: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Filippus

Page 8: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 14:8 Here, toon ons de VaderHere, toon ons de Vader  

Page 9: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Judas Iscariot

Page 10: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 16:13 Wie zegt gij, dat Ik ben?Wie zegt gij, dat Ik ben?

Caesarea Filippi

Page 11: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 16:16 Gij zijt de Christus, Gij zijt de Christus,

de Zoon van de levende God!de Zoon van de levende God!  

Caesarea Filippi

Page 12: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:33-35 Al zouden allen aanstoot aan U Al zouden allen aanstoot aan U

nemen, ik nooit! … Zelfs al moest ik nemen, ik nooit! … Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet met U sterven, ik zal U voorzeker niet

verloochenen.verloochenen.

Page 13: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

De Hof van GetsemaneDe Hof van Getsemane

Page 14: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 18:10 Simon Petrus …, Simon Petrus …, die een zwaard die een zwaard had, trok het, en hij had, trok het, en hij trof de slaaf van de trof de slaaf van de hogepriester en hogepriester en sloeg hem het sloeg hem het rechteroor af; de rechteroor af; de naam nu van de naam nu van de slaaf was Malchus.slaaf was Malchus.  

Page 15: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Marcus 14:54 En Petrus volgde Hem van verre En Petrus volgde Hem van verre

tot binnen de hof van de tot binnen de hof van de hogepriester en hij zat daar hogepriester en hij zat daar

tussen de dienaars, zich tussen de dienaars, zich warmende bij het vuur.warmende bij het vuur.  

Page 16: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:69b-70 Petrus zat buiten in Petrus zat buiten in de hof en er kwam de hof en er kwam een slavin naar een slavin naar hem toe, die zeide: hem toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Ook gij waart bij Jezus, de Galileeër. Maar hij loochende Galileeër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt.zeide: Ik weet niet, wat gij zegt.

Page 17: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:71-72 Toen hij naar het Toen hij naar het portaal ging, zag een portaal ging, zag een andere hem en zij zeide andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: tot hen, die daar waren: Die man was bij Jezus, de Die man was bij Jezus, de Nazoreeër. En wederom Nazoreeër. En wederom loochende hij het met een eed: loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet.Ik ken de mens niet.

Page 18: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:73-74 Even later kwamen zij, Even later kwamen zij, die daar stonden, die daar stonden, naar Petrus toe en naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet.Ik ken de mens niet.  

Page 19: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 10:32-33 Een ieder … die Mij belijden zal Een ieder … die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook voor de mensen, hem zal ook

Ik belijden voor mijn Vader, die Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de Mij verloochenen zal voor de

mensen, die zal ook Ik mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, verloochenen voor mijn Vader,

die in de hemelen is.die in de hemelen is.   

Page 20: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Romeinen 3:10

Niemand is rechtvaardig, Niemand is rechtvaardig, ook niet eenook niet een

Page 21: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Romeinen 3:23

Want allen hebben Want allen hebben gezondigd en derven de gezondigd en derven de

heerlijkheid Godsheerlijkheid Gods  

Page 22: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Johannes 1:8

Indien wij zeggen, dat wij Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, geen zonde hebben,

misleiden wij onszelf en de misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.waarheid is in ons niet.

Page 23: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus

herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de

haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar

buiten en weende bitter.

Page 24: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Maria van MagdalaMaria van Magdala

Page 25: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Op weg naar EmmaüsOp weg naar Emmaüs

Page 26: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

In de opperkamerIn de opperkamer

Page 27: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 20:27Johannes 20:27 Breng uw vinger hier en zie Breng uw vinger hier en zie

mijn handen en breng uw hand mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijdeen steek die in mijn zijde

Page 28: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Marcus 16:7 Gaat heen, zegt Gaat heen, zegt zijn discipelen zijn discipelen en Petrusen Petrus, dat , dat Hij u voorgaat Hij u voorgaat naar Galilea; naar Galilea; daar zult gij daar zult gij Hem zien, gelijk Hem zien, gelijk Hij u gezegd Hij u gezegd heeft.heeft.

Page 29: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 20:19

… de deuren gesloten … de deuren gesloten waren uit vrees voor de waren uit vrees voor de

JodenJoden

De opperkamer

Page 30: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 20:19,26

Vrede zij u!Vrede zij u!

Page 31: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Marcus 16:7 Gaat heen, zegt Gaat heen, zegt zijn discipelen zijn discipelen en Petrusen Petrus, dat , dat Hij u voorgaat Hij u voorgaat naar Galilea; naar Galilea; daar zult gij daar zult gij Hem zien, gelijk Hem zien, gelijk Hij u gezegd Hij u gezegd heeft.heeft.

Page 32: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:3 Ik ga vissenIk ga vissen  

Page 33: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Lucas 5:4,6 Ga naar diep Ga naar diep water en zet water en zet

uw netten uit uw netten uit om te vissen. … om te vissen. …

En toen zij dit gedaan hadden, En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten vissen binnen, en hun netten

dreigden te scheuren.dreigden te scheuren.  

Page 34: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:3 Ik ga vissen.Ik ga vissen. Zij Zij zeiden zeiden tot hem: tot hem: Wij gaan Wij gaan met u met u mede. mede.   

Page 35: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 18:15-16 Die discipel was een bekende van Die discipel was een bekende van

de hogepriester en hij ging met de hogepriester en hij ging met Jezus het paleis van de Jezus het paleis van de

hogepriester binnen, maar Petrus hogepriester binnen, maar Petrus stond buiten aan de poort. stond buiten aan de poort.

De andere discipel dan, de bekende De andere discipel dan, de bekende van de hogepriester, kwam naar van de hogepriester, kwam naar

buiten, en hij sprak met de buiten, en hij sprak met de

portierster en bracht Petrus binnen.portierster en bracht Petrus binnen.

Page 36: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 18:15

Indien uw broeder zondigt, Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem ga heen, bestraf hem

onder vier ogen.onder vier ogen.

Page 37: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:3 Ik ga vissenIk ga vissen  

Page 38: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:3 Ik ga vissen … Ik ga vissen … Wij gaan met u Wij gaan met u mede. Zij mede. Zij vertrokken en vertrokken en gingen scheep, gingen scheep, en in die nacht en in die nacht vingen zij vingen zij niets. niets.  

Page 39: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:5-6 Kinderen, hebt Kinderen, hebt

gij ook enige gij ook enige toespijs? toespijs?

Zij antwoordden Hem: Zij antwoordden Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt

uw net uit aan de rechterzijde van uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij het schip en gij zult vinden. Zij

wierpen het net uit en konden het wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de niet meer trekken vanwege de

menigte der vissen.menigte der vissen.

Page 40: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:7

Die discipel dan, dien Jezus Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is liefhad, zeide tot Petrus: Het is

de Here. Simon Petrus dan, de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de toen hij hoorde, dat het de

Here was, sloeg zijn Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was opperkleed om, want hij was

ongekleed, en wierp zich in zeeongekleed, en wierp zich in zee

Page 41: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Romeinen 14:4

Wie zijt gij, dat gij eens Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt?anders knecht oordeelt?

Page 42: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 8:7

Wie van u zonder zonde is, Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steenwerpe het eerst een steen

Page 43: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:3

Wij gaan met u Wij gaan met u mede. mede.  

Page 44: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Galaten 6:1

Broeders, zelfs indien Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht geestelijk zijt, hem terecht

in een geest van in een geest van zachtmoedigheid, ziende op zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in uzelf; gij mocht ook eens in

verzoeking komen.verzoeking komen.

Page 45: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:8-13 De andere discipelen kwamen De andere discipelen kwamen

met het schip, … en zij met het schip, … en zij sleepten het net met de sleepten het net met de

vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de

vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan Petrus ging aan boord en sleepte het net aan

land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig … land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig … Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de

maaltijd. … Jezus kwam en Hij nam het brood maaltijd. … Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis.en gaf het hun en evenzo de vis.

Page 46: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Toen zij dan de maaltijd Toen zij dan de maaltijd

gehouden hadden, gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: zeide Jezus tot Simon Petrus:

Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 47: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 26:74

Ik ken de mens nietIk ken de mens niet

Page 48: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 49: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Corinthiens 5:5

Wij leveren in de naam van Wij leveren in de naam van de Here Jezus die man aan de Here Jezus die man aan

de satan over tot verderf de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn van zijn vlees, opdat zijn

geest behouden worde in de geest behouden worde in de dag des Heren.dag des Heren.  

Page 50: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

2 Corinthiens 2:6-8 Voor zo iemand is het reeds Voor zo iemand is het reeds

genoeg, dat het merendeel van u genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu hem berispt heeft, zodat gij nu

integendeel hem vergiffenis moet integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige opdat hij niet door overmatige

droefenis overstelpt worde. droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te Daarom spoor ik u aan te

besluiten hem liefde te betonenbesluiten hem liefde te betonen

Page 51: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 52: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Lucas 22:61

de Here keerde Zich om en de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.driemaal verloochenen.

Page 53: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Lucas 22:62 En hij ging naar buiten en En hij ging naar buiten en

weende bitter.weende bitter.

Page 54: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Jesaja 1:18

Komt toch en laat ons Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de tezamen richten, zegt de

Here; al waren uw zonden als Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit scharlaken, zij zullen wit

worden als sneeuw; al waren worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zij rood als karmozijn, zij

zullen worden als witte wol.zullen worden als witte wol.   

Page 55: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 56: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Johannes 4:18

God is liefdeGod is liefde 

Page 57: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 58: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Lucas 23:34

Vader, vergeefVader, vergeef

Page 59: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 60: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Psalm 103:12

Zover het oosten is van het Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze westen, zover doet hij onze

overtredingen van onsovertredingen van ons   

Page 61: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Hebreeën 10:15,17

En ook de Heilige Geest geeft En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis … ons daarvan getuigenis …

zonden en ongerechtigheden zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.zal Ik niet meer gedenken.   

Page 62: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 63: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Petrus 4:8b

De liefde bedekt tal van De liefde bedekt tal van zonden.zonden.   

Page 64: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 65: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Ja Here, Gij weet, dat ik U Ja Here, Gij weet, dat ik U

liefheb.liefheb.  

Page 66: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:17 Hij zeide tot hem: Hij zeide tot hem:

Weid mijn lammeren.Weid mijn lammeren.

Page 67: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Romeinen 11:29

Want de genadegaven en de Want de genadegaven en de roeping Gods zijn roeping Gods zijn onberouwelijk.onberouwelijk.  

Page 68: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Matteüs 4:18-19 Toen Hij … langs de zee van Toen Hij … langs de zee van

Galilea ging, zag Hij twee Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee diens broeder, een net in zee

werpen; want zij waren vissers. werpen; want zij waren vissers. En Hij zeide tot hen: Komt achter En Hij zeide tot hen: Komt achter

Mij en Ik zal u vissers van Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.mensen maken.

Page 69: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:17 Hij zeide tot hem: Hij zeide tot hem:

Weid mijn lammeren.Weid mijn lammeren.

Page 70: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 71: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Petrus 1:22

Nu gij uw zielen door Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de gehoorzaamheid aan de

waarheid gereinigd hebt tot waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte hebt dan elkander van harte

en bestendig liefen bestendig lief   

Page 72: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Petrus 2:25

Want gij waart dwalende als Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.en hoeder van uw zielen.     

Page 73: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

1 Petrus 3:8-9 Wees allen eensgezind, leef met elkaar Wees allen eensgezind, leef met elkaar

mee, heb elkaar lief als broeders en mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de zusters, wees barmhartig en bereid de

minste te zijn. Vergeld geen kwaad minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt met kwaad, en als u wordt

uitgescholden, scheld dan niet terug; uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen zegen juist, opdat u ook zelf zegen

ontvangt, want daartoe bent u ontvangt, want daartoe bent u

geroepengeroepen.

Page 74: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?  

Page 75: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:17 Petrus werd bedroefd, dat Hij Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem voor de derde maal tot hem

zeide: Hebt gij Mij lief?zeide: Hebt gij Mij lief?  

Page 76: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Ezechiël 33:11

Zo waar Ik leef, luidt het woord Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen van de Here Here, Ik heb geen

behagen in de dood van de behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer goddeloze, maar veeleer

daarin, dat de goddeloze zich daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw Bekeert u, bekeert u van uw

boze wegen.boze wegen.  

Page 77: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Ezechiël 18:21-22 Wanneer de goddeloze zich bekeert Wanneer de goddeloze zich bekeert

van alle zonden die hij begaan heeft, al van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar mijn inzettingen onderhoudt en naar

recht en gerechtigheid handelt, dan zal recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven. hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.

Geen van de overtredingen die hij Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden begaan heeft, zal hem worden

toegerekend; om de gerechtigheid die toegerekend; om de gerechtigheid die

hij betracht heeft, zal hij leven.hij betracht heeft, zal hij leven.  

Page 78: Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?hebt gij Mij waarlijk lief?