jaarverslag 2016 - Heuvelland bibliotheken · PDF file 2020. 7. 8. · en bij de...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of jaarverslag 2016 - Heuvelland bibliotheken · PDF file 2020. 7. 8. · en bij de...

 • Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016

  jaarverslag 2016

  Berg en Terblijt Eijsden Margraten Vaals Valkenburg

 • Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016

  jaarverslag 2016

  Berg en Terblijt Eijsden Margraten Vaals Valkenburg

  Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg Ja

  ar ve

  rs la

  g 20

  16 Va

  stg es

  te ld

  in d

  e be

  stu ur

  sv er

  ga de

  rin g

  va n

  19 ju

  li 20

  17

 • Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016

  Voorwoord Léon Kerckhoffs, voorzitter bestuur Stichting Heuvellandbibliotheken

  Bestuur

  Landelijke, regionale en lokale bibliotheekontwikkelingen

  Collectie - digitale collectie - fysieke collectie

  Vestigingen

  Educatie: doorgaande leeslijn 0 - 12 jaar

  Laaggeletterdheid

  Klanttevredenheidsonderzoek

  Organisatie, personeel en vrijwilligers

  PR en communicatie

  Activiteitenoverzicht - Berg en Terblijt - Eijsden - Margraten - Vaals - Valkenburg

  Bijlagen: statistieken

  Inhoud

  04

  06

  07

  09

  14

  15

  19

  20

  21

  23

  24

  33

 • Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016

  In ons vorige jaarverslag hebben we u geïnformeerd over ons streven om onze bibliotheek toekomstbestendig te maken door onze samenwerking met Centre Ceramique uit te breiden. In 2016 hebben we op dat terrein verdere stappen gezet door te werken aan een intentieverklaring, en aan draagvlak daarvoor bij de gemeenten die ons subsidie geven, die zorgt voor een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een samengaan met Centre Ceramique. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om tijdig de juiste stappen te zetten die moeten zorgen voor een, ook in de toekomst, zo optimaal mogelijke bibliotheekorganisatie in het heuvelland. Onze huidige organisatie telt 3,2 volledigevarbeidsplaatsen en 70 vrijwilligers. Met name de specialistische en complexe taken die door ons personeel uitgevoerd moeten worden, vereisen dat we continuïteit en flexibiliteit kunnen waarborgen. In onze huidige situatie kan de gevraagde continuïteit niet geboden worden en leidt ziekte van personeel al tot grote problemen. We kunnen met de huidige omvang van het personeelsbestand ook niet goed inspelen op de jaarlijks wisselende vragen voor diensten die gemeenten en andere organisaties aan ons stellen. Alle benodigde beleidsactiviteiten die we als onafhankelijke stichting moeten vervullen, vragen bovendien een zo grote inzet dat die disproportioneel is in relatie tot de omvang van onze personeelsbezetting. Een goed personeelsbeleid met scholing en coaching, overleg en intervisie e.d. is met de huidige omvang aan personeel ook niet goed mogelijk. Allemaal redenen om te streven naar een samengaan met Centre Ceramique.

  Zoals gebruikelijk nodigen we ook nu elke lezer van dit jaarverslag uit om ons te blijven benaderen met vragen, opmerkingen of klachten (ook over dit jaarverslag). Zonder signalen van betrokkenen om ons heen, kan Heuvellandbibliotheken haar werk aanzienlijk minder goed doen.

  Tot slot willen we allen die betrokken zijn bij de Heuvellandbibliotheken danken voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben getoond, waarmee ze hebben bijgedragen aan de realisering van de ambities en de doelen van onze bibliotheek. Bestuur en managementteam zijn met name personeel en vrijwilligers daarvoor bijzonder erkentelijk.

  Léon Kerckhoffs Voorzitter bestuur Stg. Heuvellandbibliotheken.

  Voorwoord

  Evenals voorgaande jaren doet de Stichting Heuvellandbibliotheken schriftelijk verslag van de relevante activiteiten en ontwikkelingen die in 2016 kenmerkend waren voor het beleid en het werk in en voor de vijf bibliotheken in de drie gemeenten die tot haar werkgebied behoren. Met dit verslag legt ze tevens verantwoording af over het gevoerde beleid.

  Het jaar 2016 stond vooral in het teken van het versterken van onze dienstverlening aan onze leden en bezoekers, het verder uitbouwen van de maatschappelijke functie van de bibliotheek en het toekomstbestendig maken van de bibliotheekvoorziening in het heuvelland.

  Onze bibliotheek is de laatste jaren veranderd van een organisatie die van oudsher vooral aanbodgestuurd werkte in een organisatie die steeds meer vraaggestuurd werkt door zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van onze leden en bezoekers. Omdat onze leden en bezoekers een aantrekkelijke bibliotheek van belang vinden, is in 2016 de bibliotheek in Valkenburg heringericht en is de bibliotheek in Berg en Terblijt deels ook van nieuw meubilair voorzien. Daardoor zijn er in beide bibliotheken ook werkplekken ontstaan waar onze leden en bezoekers gebruik van kunnen maken. Om onze fysieke collectie boeken zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze leden, is in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de gemaakte verbeteropmerkingen omgezet in gerichte beleidsmaatregelen. Om onze service zo optimaal mogelijk te laten zijn, is heel veel geïnvesteerd in de werving en opleiding van onze vrijwilligers. Onze bibliotheekorganisatie is voor haar functioneren voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Voldoende vrijwilligers zijn van belang om de huidige openingstijden te kunnen continueren en om tijdens de openingsuren ervoor te zorgen dat er ten minste twee vrijwilligers aanwezig zijn. Met veel inspanningen zijn we in 2016 erin geslaagd om een team van zo’n 70 vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Deze vrijwilligers zijn en worden steeds geschoold om onze leden en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maar mede naar aanleiding van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek zal deze scholing geïntensiveerd worden. Steeds meer van onze leden maken gebruik van de digitale mogelijkheden die onze bibliotheek biedt voor bijvoorbeeld het reserveren van boeken of het lezen van e-books. Als bibliotheek ondersteunen we onze leden bij het gebruik van de digitale mogelijkheden door o.a. taalcafés en e-bookspreekuren.

  Mede op basis van de bibliotheekwet is de maatschappelijke functie van onze bibliotheek steeds belangrijker geworden. We houden ons in toenemende mate bezig met het ontwikkelen van de basisvaardigheden, zoals taal- en digivaardigheden. Daartoe zijn we onder meer actief in de projecten ‘Boekstart’ en ‘De bibliotheek op school’. Als gevolg van onze activiteiten bij ‘Boekstart’ hebben we nu 244 leden in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. Steeds meer basisscholen gaan meedoen aan ons project ‘De bibliotheek op school’, waarmee we het lezen bevorderen door onder andere de leesattitude in beeld te brengen. Door onze deelname aan de coalitie ‘Laaggeletterdheid’ willen we het veel te grote aantal volwassenen dat problemen heeft met geletterdheid doen afnemen. Door het aanbieden van cursussen digitale vaardigheden willen we burgers toerusten voor het toenemend aantal eisen welke onze maatschappij stelt aan onze digitale vaardigheden. Onze maatschappelijke functie komt ook tot uiting in het feit dat we een netwerkorganisatie zijn geworden, die activiteiten bundelt of ontwikkelt. Ons activiteitenoverzicht 2016 geeft daarin veel inzicht.

  04 05

 • Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016Stichting Heuvellandbibliotheken | jaarverslag 2016

  Bestuur

  Het bestuur van de Stichting Heuvellandbibliotheken was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

  De heer L.H. Kerckhoffs, voorzitter De heer G.J.J. Walraven, secretaris en penningmeester Mevrouw W.M.J. van der Veldt, bestuurslid Mevrouw M.J. Dresen-Kriellaars, bestuurslid

  Vergaderingen

  • Het bestuur heeft in 2016 zeven maal vergaderd. Zoals ieder jaar werd tijdens de vergaderingen veel aandacht besteed aan het opstellen en bespreken van de jaarlijkse beleidsstukken, te weten: het Jaarplan 2016, het Jaarverslag 2015, de Jaarrekening 2015, de financiële kwartaalrapportages en de begroting voor 2017. Van de grote hoeveelheid onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen besproken zijn, vermelden we in dit jaarverslag de onderwerpen die in meerdere vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

  • In 2016 is veel aandacht besteed aan het werven en binden, opleiden en begeleiden van vrijwilligers, om een zo goed mogelijke uitvoering van frontoffice-activiteiten en bibliotheektaken te kunnen blijven garanderen.

  • Veel tijd en energie is gestoken in het bespreken en uitwerken van het toekomstperspectief van de Heuvellandbibliotheken. Dit heeft geresulteerd in het voornemen om te komen tot een samengaan met Centre Céramique, in het creëren van draagvlak voor dit voornemen bij de gemeenten die ons subsidiëren en uiteindelijk in het opstellen en ondertekenen van een intentieverklaring die een onderzoek naar dit samengaan in 2017 mogelijk maakt.

  • Het bestuur heeft zich ook in 2016 ingezet om alle bibliotheekactiviteiten zo goed mogelijk uit te voeren en de bibliotheken en bibliotheekactiviteiten voor leden en bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In dat kader is gewerkt aan ideeën voor en de uitvoering van een herinrichting van onze bibliotheken in Valkenburg en in Berg en Terblijt, wat leidde tot een zeer geslaagde heropening van de bibliotheek in Valkenburg.

  • Om de dienstverlening te monitoren en daar waar nodig te verbeteren is in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevo