jaargang 2006

72
,,i CONTACTBLAD VOOR DE AFDELING TWENTE VAN DE NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING INLEIDING Frans Agterbosch Jaargang XXII nummer 1 Januari 2006 Redactieadres: E.H.C. Huuskes VastertJaoden 126 7542 LE Enschede Tel. 053-476 76 24 Laat ik beginnen met u allen mede namens het bestuur een heel goed en gezond 2006 toe te wensen. Ik hoop dat u ook in dit nieuwe jaar weer veel genealogisch plezier kunt beleven aan de vele activiteiten van onze afdeling. Wat zal hetjaar 2006 ons geven? Wat mij persoonlijk betreft zal er ditjaar met betrekking tot de afdeling een grote verandering plaatsvinden. Na elf jaar bestuurlid en tien jaar voorzitter lijkt het mij goed om eens wat anders te gaan doen. Daarom heb ik besloten mij niet meer als bestuurslid en dus ook niet meer als voorzitter, voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen bij de algemene afdelingsledenvergadering in april. Er is veel gebeurd sinds ik op 8 februari 1992 tot bestuurslid en op 13 februari 1993 tot voorzitter ben gekozen. Vanafhet begin heb ik aangegeven een termijn van zes jaar voorzitterschap, twee termijnen van drie jaar, bestuurlijk ruim voldoende te vinden. Het is zevenjaar geworden. Daarom heb ik me op 12 februari 2000 niet meer als voorzitter herkiesbaar gesteld. Mijn opvolgster mevrouw Hennie Scholten, heeft de zaak goed opgepakt en de activiteiten verder opgevoerd naar een nog beter lopende afdeling. Echter na bijna 3 jaar bleek het haar ook voldoende en het bloed kroop waar het niet gaan kan, ik heb het voorzitterschap op 8 februari 2003 weer opgepakt. Bij de algemene afdelingsledenvergadering op 8 april2006 is het al weer drie jaar later en sta ik opnieuw voor een herverkiezing. Zoals boven aangegeven zal ik mij niet meer verkiesbaar stellen. Ik wil graag meer tijd gaan besteden aan mijn eigen genealogisch onderzoek. Tevens ben ik bezig met onderzoek naar de historie van de straat en haar bewoners, waarin ik geboren ben. Daarvoor is veel tijd nodig, vooral omdat ik tot een publicatie wil komen. Om de afdeling niet "onbeheerd" achter te laten heb ik in de heer Leon van Schie een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden. Het gehele bestuur heeft na een gesprek positief op zijn kandidaatschap gereageerd. Leon is van huis uit historicus en beoefent al vele jaren onze hobby genealogie. En het geluk kan niet op, ook voor de nog steeds openstaande bestuursfunctie hebben we in Jan Oude Munnink een goede Contactblad NGV Twente

Transcript of jaargang 2006

Page 1: jaargang 2006

,,i

~

CONTACTBLAD

VOOR DE AFDELING TWENTE

VAN DE NEDERLANDSE

GENEALOGISCHE VERENIGING

INLEIDING

• Frans Agterbosch

Jaargang XXII nummer 1

Januari 2006 Redactieadres:

E.H.C. Huuskes VastertJaoden 126 7542 LE Enschede

Tel. 053-476 76 24

Laat ik beginnen met u allen mede namens het bestuur een heel goed en gezond 2006 toe te wensen. Ik hoop dat u ook in dit nieuwe jaar weer veel genealogisch plezier kunt beleven aan de vele activiteiten van onze afdeling.

Wat zal hetjaar 2006 ons geven? Wat mij persoonlijk betreft zal er ditjaar met betrekking tot de afdeling een grote verandering plaatsvinden. Na elf jaar bestuurlid en tien jaar voorzitter lijkt het mij goed om eens wat anders te gaan doen. Daarom heb ik besloten mij niet meer als bestuurslid en dus ook niet meer als voorzitter, voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen bij de algemene afdelingsledenvergadering in april.

Er is veel gebeurd sinds ik op 8 februari 1992 tot bestuurslid en op 13 februari 1993 tot voorzitter ben gekozen. Vanafhet begin heb ik aangegeven een termijn van zes jaar voorzitterschap, twee termijnen van drie jaar, bestuurlijk ruim voldoende te vinden. Het is zevenjaar geworden. Daarom heb ik me op 12 februari 2000 niet meer als voorzitter herkiesbaar gesteld.

Mijn opvolgster mevrouw Hennie Scholten, heeft de zaak goed opgepakt en de activiteiten verder opgevoerd naar een nog beter lopende afdeling. Echter na bijna 3

jaar bleek het haar ook voldoende en het bloed kroop waar het niet gaan kan, ik heb het voorzitterschap op 8 februari 2003 weer opgepakt.

Bij de algemene afdelingsledenvergadering op 8 april2006 is het al weer drie jaar later en sta ik opnieuw voor een herverkiezing. Zoals boven aangegeven zal ik mij niet meer verkiesbaar stellen. Ik wil graag meer tijd gaan besteden aan mijn eigen genealogisch onderzoek. Tevens ben ik bezig met onderzoek naar de historie van de straat en haar bewoners, waarin ik geboren ben. Daarvoor is veel tijd nodig, vooral omdat ik tot een publicatie wil komen.

Om de afdeling niet "onbeheerd" achter te laten heb ik in de heer Leon van Schie een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden. Het gehele bestuur heeft na een gesprek positief op zijn kandidaatschap gereageerd. Leon is van huis uit historicus en beoefent al vele jaren onze hobby genealogie. En het geluk kan niet op, ook voor de nog steeds openstaande bestuursfunctie hebben we in Jan Oude Munnink een goede

Contactblad NGV Twente

Page 2: jaargang 2006

·~~

I

kandidaat gevonden. Ik wil beide kandidaten van harte bij u als bestuursleden aanbevelen.

Hoewel ik steeds meer algemeen historisch onderzoek doe is de genealogie nog steeds mijn grootste passie. Vooral de vele persoonlijke contacten bij mijn onderzoek vind ik erg leuk. De grote uitbreiding van mijn kennissenkring door deze contacten heeft mij ook veel meer inzicht gegeven in de historische (familie)verbanden. Zoals het modern heet; mijn netwerk is steeds groter geworden. Dat heb ik mede te danken aan mijn functie bij de afdeling Twente. Hiervoor wil ik de afdeling heel hartelijk dank zeggen. Overigens ben ik na april niet van de aardbodem verdwenen. Ik hoop u allen nog vaak terug te zien bij o.a. de afdelingsbijeenkomsten. Ik blijf bereikbaar via alle moderne communicatiemiddelen. Het gaat u allen goed.

KASTEEL WARMELO

P. flovgendoorn, Enschede

Warmelo is een van de oudere havezaten van Twente. Van oorsprong was het leengoed van Diepenheim, of zoals het toen genoemd werd een Borg. Diepenheim had in het midden van de middeleeuwen meerder borgen, waaronder het Nijenhuis, Weldam, Peckendam, Westerflier en Warmelo.

Het was niet ongewoon dat diverse familieleden en vrienden op Diepenheim zelf woonden. Om de belangen te behartigen van de familie Diepenheim werden diverse vertrouwelingen op hun bezittingen, de borgen, geplaatst. De familie Diepenheim is waarschijnlijk ergens in de 12• eeuw, in mannelijke lijn uit gestorven, na een vete met de heren van Ahaus.

Zo komt Warmelo in beeld als Borgmanshuis. Door op het leengoed hun intrek te nemen, werden de borgmannen onderdeel van de Twentse lagere adel.

In 1315 komt het huis voor het eerst voor in de documenten. Het oorspronkelijke huis is waarschijnlijk gebouwd in 1339. Wigbolt ofWibolt is dan een borgman van het landgoed Diepenheim. Diepenheim wordt inmiddels niet meer door de Heren van Diepenheim bestuurd, maar door de bisschop van Utrecht, Johan van Diest. Wigbolt schijnt geen man van regels geweest te zijn, getuige het feit, dat de kerk hem de verschillende Sacramenten onthoudt, wegens het ontvreemden van kerkelijke eigendommen. In 1497 is het huis in het eigendom van bisschop David van Bourgondië, zoon van Filips de Stoute en landsheer van het Oversticht. Hij is meer een wereldlijke leider dan een godsdienstig man en meer een krijgsman dan een geestelijke. Het verhaal deed de ronde, dat hij al eens in volledige wapenuitrusting ter kerkdienst was &e&ann. Dit betekende dat de bisschop, via de havezate Diepenheim, inmiddels ei&enaar geworden was van dit goed. De bewoners bleven wel de familie van Warmelo.

In 1633 komt het landgoed door een huwelijk van Charlotte van Oelrt tot Warmelo in handen van de familie Sloet, die het tot 1872 bezit. Als Oerard Slottin

2 ('nlliiUihllld NU 'V I wtnll'

I

1872 overlijdt is het huis, door achterstallig onderhoud al in een slechte staat geraakt. Zijn dochter heeft in 1871 nog geprobeerd het huis te redden, door haar vader onder curatele te laten stellen, omdat ze hem niet in staat achtte het huis te kunnen beheren. Door het achterstallig onderhoud was het waarschijnlijk de erven het niet meer waard om op het huis te gaan wonen, want in 1872 werd het huis bij openbare verkoop verkocht aan Francisca Adriana Bartha Antoinetta Robidé van der Aa uit Zwolle. Lang heeft ze niet genoten van het landgoed, in 1880 verkocht zij het huis en bijbehorende zaken aan Hendrik van Booven. Inmiddels was al wel een gedeelte van het gebouw gesloopt, alleen het voorgebouw was gespaard gebleven.

Na het overlijden van Hendrik van Booven in 1882 blijft zijn weduwe achter met twee dochters en hoge schulden. Zij verkoopt daarom het landgoed in 1883 aan Louis Jules markies d' Auriol, voor het bedrag van f. 17.000,00. De markies heeft

t echter nooit gebruik gemaakt van het huis en huize Warmelo blijft dan ook leeg staan .._..tot 1892. In dat jaar wordt het huis aan Arendina Henril:!tte Alexandrine Weier,

getrouwd met Jeremias Meyjes sr, voor een bedrag van f. 15.000,00 verkocht. Het landgoed is waarschijnlijk door de leegstand in een nog minder goede staat gekomen, dit gezien de lagere prijs van het landgoed.

De enige zoon van de familie Meyjes te Apeldoorn en verkocht daarom, na het overlijden van zijn moeder, in 1926 het landgoed aan de baronesse Creutz.

Eind jaren twintig van de 20e eeuw liet Hendrika Creutz het huis grondig in de stijl van de !Se eeuw verbouwen. Het huis ziet er zo nog steeds uit. In 1952 verkoopt de weduwe Catharina Creutz het landgoed aan de prins Bernard. Hij koopt het huis voor zijn moeder. Het huis wordt nu de woning voor Prinses Armgard. De prins is dan ook een vaak geziene gast op het Twentse landgoed. Na het overlijden van prinses Armgard in 1971 komt het huis in bezit van een beleggingsfirma uit het vorstendom Liechtenstein, die het in 1977 doorverkoopt aan de familie A venarius, die er nog woonachtig zijn.

Oorspronkelijk is Warmelo gebouwd in een carré vorm om optimaal als verdedigingshuis te dienen. Dit is in de loop der tijden behoorlijk veranderd. Het huidige hoofdgebouw stamt uit de eerste helft van de l7e eeuw. In de loop der jaren is er her en der nog wel het een en ander gesloopt en afgebroken. In 1874 wordt het huis gedeeltelijk afgebroken. In 1927/1928 wordt het huis grondig onderhanden genomen

1 en in de stijl gebouwd, waarin het zich tegenwoordig ook bevindt. Dit alles gebeurt ._ .. onder leiding van barones Van Creutz. De tuinen rond het huis stammen eveneens uit

deze tijd.

Contactblad NGV Twente 3

Page 3: jaargang 2006

--,

(~

I

'"'l·"i •l='~:''l11 ,'l'/,~:.,it~~~·~:%'lii'~:~.'·\i'I'~''\~!N .. '<IU;1Niri~1Xi",.;'No\'JI?I~!J~W#:i!"1\'~11'l'ftJ~j;Jt'!fl!il'mi~I.~,'I:\~:W;';'I(':,'~~n';'l"f>\>ml::!::lfMllt~jW~~~l~.l;l'l'l(~'f.~~~·H•~~~~"'it'f/Wf~~~,M~· 111~ 1'1

ALGEMENE INFORMATIE

Redactie

Bezorging, adreswijziging en bestellingen Voor klachten over de bezorging en het bestellen van oude TG's s.v.p. per brief of e-mail

contact opnemen met Edwin Huuskes, Vasterdanden 126, 7542 LE Enschede, e-mail: [email protected] Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden en opzeggingen uitsluitend naar de NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

Kopij Indien u kopij heeft voor opname in Twente Genealogisch dan verzoeken wij u •

dit uitsluitend te zenden aan het redactieadres zoals voor in het colofon staat vermeld. Als u de kopij aanlevert via e-mail verzoek ik u dit uitsluitend te doen als

aparte bijlage van uw bericht en in de begeleidende e-mail aan te geven waar uw bijdrage over gaat. (EH)

Nieuwe voorpagina Op de voorpagina van de jaargang 2006 staat kasteel Warmelo getekend door

Rosanna Feikens. Zie ook artikel elders in dit blad.

Verzoek aan onze Closse) abonnees op Twente Genealogisch in 2006 De abonnees op TG die geen lid zijn van de NGV, worden verzocht hun

abonnementsgeld, voor zover nog niet voldaan, van € I 0,-- over te maken op girorekening 5582643 ten name van de NGV Twente te Almelo. Onze abonnees in het buitenland kunnen bij hun overschrijving het volgende IBAN gebruiken: NL50PSTB0005582643. De BIC (voorheen SWIFT-adres) is PSTBNL21. Indien wij vóór 15 maart 2006 geen abonnementsgeld hebben ontvangen nemen wij aan dat u geen abonnee meer wilt zijn. Het is overigens ook mogelijk het abonnementsgeld op onze bijeenkomst 11 maart te voldoen. (BS)

Cursussen De cursus Oud Schrift waaraan dit najaar 15 cursisten deelnamen zit er weer .,

op. Onder de bezielende leiding van Adrie Roding werd op een prettige, maar intensieve manier 5 avonden les gegeven in Oud Schrift. Er werd geoefend met documenten en aktes uit de 16", de 17• en 18• eeuw. Zo werd duidelijk dat vroeger niet alleen de letters anders werden geschreven, maar ook woorden en gezegdes vaak een andere betekenis hadden dan nu.

Voor de cursus Genealogie voor beginners zijn de data inmiddels ook bekend. Deze zal worden gehouden op 1-2, 8-2, 15-2, 1-3 en 8-3-2006 in de nieuwe bibliotheek in Hengelo, 's avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur. (Op 22 februari is er geen cursus in verband met de krokusvakantie)

Bent u ook op zoek naar uw voorouders en wilt u wel eens wetenwanruw voorouders hebben gewoond en wat ze voor de kost deden? MoaelUk wlllu welen in

4 ( 'niiiiUihhlll N< IV Twente

I ,,

welk archief u het beste kunt zoeken om de gegevens van uw familie te vinden? Misschien hebt u al langer plannen om de gegevens van uw eigen stamboom op een rijtje te zetten, of u wilt wel eens precies weten wat een kwartierstaat, een parenteel of een stamreeks is? Dan is dit een prachtige gelegenheid om onder leiding van een ervaren genealoog meer te weten te komen over hoe u dat het beste kunt aanpakken. Cursusleider is Ton Brummelhuis uit Hengevelde. Een aantal mensen heeft zich al voor deze cursus aangemeld, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor de cursussen Pro-Gen voor beginners en voor gevorderden hebben zich intussen al weer mensen opgegeven. Heeft u ook belangstelling dan graag een mailtje op het onderstaande adres.

Alle cursussen worden steeds gegeven in de bibliotheek te Hengelo, beursstraat 34, op 5 woensdagavonden achtereen van I 9.30 uur tot 21.30 uur. De kosten per

I' persoon bedragen 40,00 euro en dat is inclusiefhet lesmateriaal. Cursussen zullen '-"zoals altijd alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.

Aanmelden kunt u zich bij voorkeur op het e-mail adres [email protected] Voor meer informatie kunt u mij altijd mailen of eventueel bellen 's avonds na I 9.30 uur op telefoonnummer 0546-862675.(BS)

Nieuwe bron toegankelijk in het Centraal Bureau voor Genealogie In het CBG te Den Haag is recentelijk een nieuwe bron toegankelijk geworden.

Het betreft het Algemeen Politieblad over de periode I 852 - 1946. Momenteel zijn de jaargangen 1852 - 1900 gedigitaliseerd en de database bevat reeds meer dan 150.000 namen en het bestand groeit. Gegevens over politieambtenaren, gezochte personen, gedupeerden van criminele activiteiten en uitgezette vreemdelingen zijn via deze bron eenvoudig op te sporen. Is een voorouder veldwachter geweest of is er naar u vermoedt in uw familie iets gebeurd dat het daglicht niet zou kunnen velen dan is een bezoekje aan het CBG vast de moeite waard. Meer informatie vindt u op de site van het CBG: www.cbg.nl. (EH)

Virtuele wandeling door de vroegere marke Marckelo Onder de titel "De marke van Marckelo" bracht de Stichting Heemkunde

Markelo in november 2005 weer een nieuw boek op de markt. Na de zo succesvol 6'\ verlopen uitgaven van de boeken "Markelo dorpsgeschiedenis" in 1998 en "De marke '-'van Stockum" in 200 I, volgt nu het derde boek in deze serie.

Aan de hand van een virtuele wandeling door het gebied van de vroegere marke Markelo, beginnend net buiten het dorp bij Manege Meenderinkboer, passeert men in dit boek van ruim 530 pagina's. Alle panden (350 stuks) worden aan een nadere beschouwing onderworpen.

Vragen die daarbij o.a. worden gesteld zijn: wanneer en door wie zijn die huizen gesticht, wie waren achtereenvolgens de eigenaren, wie hebben er in de loop der jaren gewoond, welke (neven)beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij was de introuwende partij afkomstig? etc.

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes (hoofdstukken): De Dijkerhoek incl. de Nieuwe Meen, de Achterhoek incl. de Hocht, de Borkeld, het Groenland met de Langstraat en de Brummelaar en het Markelosebroek

Contactblad NGV Twente 5

Page 4: jaargang 2006

·~~ '

'

Naast de beschrijvingen van alle boerderijen en andere panden, zijn er verhandelingen opgenomen over meer algemene onderwerpen. Een willekeurige greep hieruit:

• De geschiedenis van de marke en van de verschillende Buurschappen. • Beschrijvingen van oude beroepen zoals: mutsenmaakster, huiswever,

huisslachter, strodekker, klompenmaker, kuiper, imker, biggenhandelaar, melkrijder enz.

• De jacht en de stroperij en diverse verslagen uit de rechtszaal. • Noaberplichten zoals ze 150 jaar geleden werden uitgeoefend. • Roggeverbouw en bemesting, de geschiedenis van de Markeiase

veeverbetering. • Werklozen in de jaren dertig en de kleine boer in diezelfde crisistijd. • Ondergronds verzet in de Tweede Wereldoorlog en het verloop van de

bevrijding. • Het jubileumfeest "Gouden Aren" in 1957. • Tolheffingen bij Schipbeek en Bolksbeek. • De ganzenhouderij en de strijd tegen het water in het Markelosebroek.

Per hoofdstuk zijn van het betreffende gebied plattegronden opgenomen met de situaties per 1832 en/ of per 2000. Verder zijn er bijna 400 foto's van panden en bewoners van de vroegere marke Markelo in het boek opgenomen.

Bovendien zijn er bijna 200 krantenknipsels afgedrukt die sinds het eind van de 19° eeuw over dit gebied zijn gepubliceerd. Ze zijn zover mogelijk geplaatst bij de boerderij waarover het artikel handelt.

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Prins, Grotestraat 16 te Markelo voor de prijs van € 22,50 (luxe uitgave € 32,00) Zie ook homepage: http://go.to/markelo

BESTUURSMEDEDELINGEN Chris Sieverink

Bedankje Het Bestuur wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de door het

uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de afdeling in het afgelopen jaar.

(Concept) Verslag van de Afdelingsledenvergadering 2005 van de NOV. afdeling Twente gehouden op 12 november 2005 in Hotel/Restaurant "Parkhotel" te Enschede

Opening vergadering

6 C'untncthlud N<iV Twente

••

(:,

Om 14.00 uur opent de voorzitter, de heer Agterbosch, de afdelingsledenvergadering en heet de (48) aanwezigen hartelijk welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen Er is een bericht van verhindering van E. Huuskes, H. ter Brugge enT.

Blokhuis. Er zijn verder geen stukken voor de vergadering binnengekomen.

De agenda wordt met punt 6 uitgebreid: agenda en evt. mandaat voor de Algemene Vergadering van de NOV op 3 december 2005 te Utrecht.

Mededelingen: • Kopij voor TG nummer 200611 moet 1 december binnen zijn; • Op 18 februari 2006 wordt er in Museum Heemkunde Almelo een

tentoonstelling geopend waar de NOV Twente aan deelneemt; • Op 30 november is er een genealogische avond in Sibculo waar we aanwezig

zullen zijn; • 13 mei 2006 is er in de Jaarbeurs te Utrecht de genealogische dag van de NOV

die in het teken staat van 60 jaar NOV; • Voorzitter meldt dat hij voornemens is in april afte treden. Zo hebben we tijd

om naar geschikte opvolgers te zoeken want er is ook nog steeds een vacature voor bestuurslid/vice-voorzitter.

In het voorjaar is er weer een cursus genealogie voor beginners. Nadere informatie over alle cursussen bij onze penningmeester.

Verslag Afdelingsledenvergadering d.d. 9 apri/2005 Het verslag van de afdelingsledenvergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Verslag Algemene Vergadering d.d.30 apri/2005 Ton Bosweger meldt als plv. afdelingsafgevaardigde dat hij reeds eerder een

toelichting op de Algemene Vergadering van 30 april heeft gegeven. Een samenvatting van deze vergadering heeft ook reeds in Gens Nostra gestaan. Geen opmerkingen verder.

CJ Budget 2006 De penningmeester geeft eerst een korte toelichting bij de cijfers over 2005 t/m

6 november. De algemene kosten zijn hoger door de kosten van de overlijdensadvertentie voor ons overleden oud-bestuurslid Guus Hamel. De opbrengst uit losse abonnementen op TG lopen op doordat het aantal abonnees toeneemt. Daarnaast ligt er het voorstel om het abonnementsgeld op alleen TG te verhogen met € 1 ,00. De losse verkoop van dubbele boeken etc. lopen ook prima.

De penningmeester meldt dat het budget voor 2006 gelijk is aan dat van 2005. Het blijft natuurlijk gissen hoe de kosten zich ontwikkelen, zoals de drukkosten en de

Contactblad NOV Twente 7

Page 5: jaargang 2006

·{~ '

I

huur voor het GIT. Wel hebben we één bijeenkomst minder door de genealogische dag in Utrecht.

Algemene Vergadering van 3 december 2005 De agendapunten worden gepresenteerd en kort toegelicht. Gevraagd wordt of

er een opvolger is benoemd voor het overleden hoofdbestuurslid de Wit. De heer Bosweger merkt op dat er geen contributieverhoging staat aan te komen voor 2006.

Voorstel verhoging abonnementsgeld Twente Genealogisch Het bestuur komt met het voorstel om dit bedrag van € 9 naar € 10 te verhogen

zodat abonnees iets meer bijdragen in de kosten van de afdeling. De cijfermatige onderbouwing heeft in TG gestaan. De penningmeester geeft nog een korte toelichting. Overigens heeft het Afdelingsbestuur het Hoofdbestuur de suggestie aan de hand gedaan, om i.p.v. losse abonnementen een donateurschap in het leven te roepen. Daarover is echter nog niets verder bekend. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het abonnementsgeld te verhogen naar € 10.

Verhuizing GIT en bibliotheek Hengelo Teamleider van het GIT, Anton Hilgerink, meldt dat de oude bieb op 27

november haar deuren sluit, om 20 december weer in het nieuwe gebouw aan de Beursstraat open te gaan. Van 19 t/m 21 januari 2006 zijn er diverse festiviteiten. De officillle opening is op donderdag 19 januari waarvoor alle leden zijn uitgenodigd. Zaterdag 21 januari is het GIT zelfs de gehele dag geopend van 10 uur tot 16 uur. Spreker eindigt zijn toelichting met de oproep eens een kijkje in het nieuwe GIT te komen nemen op de 1 e etage aan de Beursstraat

De NGV Twente gaat gebruik maken van apparatuur van de bibliotheek. Onze eigen pc's gaan we daarom afstoten tegen een redelijke vergoeding. Belangstellenden kunnen zich melden bij de teamleider GIT, Anton Hilgerink. De 3 werkplekken binnen het GIT zijn dan ook voorzien van een internetaansluiting.

25-jarigjubileum NGV Twente in 2009 Hans Souverijn geeft beknopt inzicht in de stand van zaken. Er worden nog

steeds artikelen aangeboden voor deze speciale uitgave. Maar er kan nog meer bij aldus spreker. Graag dan contact opnemen met hem.

Rondvraag De heer Boswerger informeert naar de brief die het bestuur zou schrijven aan

het HB over de definitie van een genealogie. De voorzitter erkent dat dit nog niet is gedaan en actie zal ondernemen.

Voorzitter meldt nog dat de cd's die de werkgroep transcripties (GWT) uitbrengt, in prijs zijn verlaagd. leder die nog de oude prijs heeft betaald kan contact opnemen met Anton Hilgerink voor restitutie.

Sluiting vergadering

8 ('onlocthlad N<iV Twente

• ~

• ~

De voorzitter sluit de vergadering om 14:45 uur met de mededeling dat de volgende afdelingsledenvergadering zaterdag 8 april 2006 zal plaatsvinden.

Uitnodiging Afdelingsledenvergadering 2006/1

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 april2006 om 14:00 uur in het Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Voorstellen ter behandeling in deze vergadering kunnen tot uiterlijk 1 april2006 ingediend worden bij de secretaris van de afdeling.

Aansluitend aan de afdelingsledenvergadering is er een contactmiddag

Agenda Afdelingsledenvergadering 200611 1. Opening en vaststelling agenda . 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag van de Afdelingsledenvergadering van 12 november 2005.

(zie concept hiervoor) 4. Verslag van de Algemene Vergadering van 3 december 2005. 5. Jaarverslag 2005 (concept ligt ter inzage) 6. Financieel verslag 2005 (ligt ter inzage tijdens de vergadering). 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2005. 8. Budget 2006 (ligt ter inzage tijdens de vergadering). 9. Bestuursverkiezing.

Volgens het rooster van aftreden zijn de heren Agterbosch (voorzitter) en Souverijn (algemeen bestuurslid) aftredend. De heer Agterbosch stelt zich niet herkiesbaar, de heer Souverijn wel. Het bestuur stelt voor in de vacature van voorzitter te benoemen de heer L.J.G. (Leon) van Schie. Tevens als bestuurslid de heer J. (Jan) Oude Munnink. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris worden gemeld tot één week voor de vergadering en de kandidatuur moet door 5 leden van de afdeling ondertekend worden.

10. Verkiezing afgevaardigde en plv. afgevaardigde. Het bestuur stelt voor de heer van Schie als afgevaardigde en de heer Boswerger als plv. afgevaardigde te benoemen.

11. Benoeming kascontrolecommissie. Aftredend is de heer D. Sieben; zittende leden zijn de heren J. Bouwman en G. Mollenhorst Ter vergadering zal een reservelid benoemd worden.

12. Activiteitenplan 2006-2007 (ligt ter inzage tijdens de vergadering) 13. Rondvraag 14. Sluiting.

Contactblad NGV Twente 9

Page 6: jaargang 2006

·~~ I

{

- ,,y, -,~~.~,,~11! ~'i'''>.!lli*:W:~?t;:N,<,;:, «'"i1·i','!>,'.~ ,-1'~·"':$<;~..,1·'il~'~~$.~;-i®>SN<"'::ir"'"<:@.:i.':.·::ffif.-A&~$~Ir.;,l'n,~<;:"'i'li:i<,~,~,.,.-<1'~\~~,;r,~,<;f;,:i,!l;-;;1-t~"t,'l).':$~)m-:;'<;~.~ll~~M>l1'l~11o~.m>ï'i:r.o'llil,~'/fll:lo'M;,J-1,•iiil\' r•

VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

Hans Souverijn

Postgeschiedenis Oost Nederland & Adreszijde van een poststuk Op zaterdagmiddag 8 oktober was er in het Parkhotel in Enschede ruime

belangstelling voor de lezing van de heer Willy Ahlers uit Oldenzaal. Voor de pauze nam hij in een Powerpoint presentatie ons mee naar de geschiedenis van de posterijen van ver voor onze jaartelling tot heden. Daarna werd de postgeschiedenis van Enschede uitgebreid belicht. Een aantal keren werd aangeven welke link er is tussen genealogie en het verzamelen van oude brieven eventueel met inhoud. Hoogtepunt • was een brief geschreven direct na de grote brand in Enschede in 1862. Na de pauze nam hij ons mee naar de Adreszijde van een poststuk met vaak hilarische situaties waarbij b.v. adressen getekend waren offoute schrijfwijzen werden gebruikt. Met het beantwoorden van vragen uit de zaal werd deze leuke en leerzame middag afgesloten.

GENEALOGISCHE PUBLICATIES

Redactie

De publicatie van kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen.

U kunt kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen inzenden. Er zijn geen tijdsrestricties. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Onderstaande publicaties worden onder de volledige verantwoordelijkheid van de indiener geplaatst. De redactie zorgt alleen voor de eenheid in presentatie. Indien u gebruik wilt maken van de gegevens is het sterk aan te bevelen dat u de bron raadpleegt. Deze bron is zeer waarschijnlijk in te zien bij de indiener van het desbetreffende stuk. Stuurt u eventuele aanvullingen en/ of opmerkingen op het gepubliceerde ook naar de redactie, zodat wij deze in een komende Twente Genealogisch kunnen opnemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

PARENTEEL VAN ENGBERT TEN TIJE (06-01-P)

Mevr. A. ten Thije-Kort, Borne

I. I Engbert ten TIJE, wever/daghuurder/landbouwer, geboren ca. 1748 te Lonneker, overleden op 21-10-1832 te Haaksbergen/Buurse nr.23.

10

Gehuwd voor de kerk op 04-04-1786 te Haaksbergen (NH) met Hendrica MORSSINK, 29 jaar oud, gedoopt (NH) op 29-08-1756 te Haaksbergen, overleden op 16-07-1833 te Haaksbergen/Buurse nr.23 op 76-jarige leeftijd, dochter van Arend MORSSINK, landbouwers wo. en overl. in Haaksbergen,

Contactblad NOV Twente

f J i

c. II.2

III.2

~

en Geerdjen te RIJDT (te RIET) (Scholten), landbouwers wo. en overl. in Haaksbergen. Uit dit huwelijk: 1. Arendiena ten THIJE (zie Il.2). 2. Jan ten THIJE (zie II.4). 3. Gerrid ten THIJE, geboren op 07-08-1792 te Buurse, gedoopt (NH) op

12-08-1792 te Haaksbergen (getuige(n): Harroken ten Thije). 4. Gerrit ten THIJE, geboren op 23-10-1796 te Buurse, gedoopt (NH) op

30-10-1796 te Haaksbergen. 5. Enneken ten THIJE, dienstmeid, geboren op 02-08-1799 te Buurse,

gedoopt (NH) op 11-08-1799 te Haaksbergen, overleden op 14-07-1824 te Usselo/Lonneker op 24-jarige leeftijd.

6. Gerrit ten THIJE (zie Il.lO).

Arendiena ten THIJE, gedoopt (NH) op 07-05-1786 te Haaksbergen, overleden op 21-05-1825 te Haaksbergen/Buurse nr. 23 op 39-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-01-1812 te Neede met Gerrit KUIPER, 25 jaar oud, geboren te haaks bergen, gedoopt (NH) op 12-08-1786 te Haaksbergen, zoon vanGerhardus KUIPER en Geziena WEEGERINK. Uit dit huwelijk: I. Gerharda KUIPERS (zie III.2). Kinderen: 2. Jan ten THIJE, geboren op 05-12-1817 te Haaksbergen, overleden op

21-03-1820 te Haaksbergen op 2-jarige leeftijd, zoon van NN. 3. Janna ten THIJE (zie II1.5).

Gerharda KUIPERS, dienstmeid in Lonneker, geboren op 06-07-1812 te Needelbuurtschap Buurse, overleden op 26-09-1878 te Haaksbergen op 66-jarige leeftijd. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-02-1831 te Haaksbergen met Jan Hendrik ter HE EGDE, 24 jaar oud, wever/landbouwer, geboren op 02-11-1806 te Buurse Haaksbergen, gedoopt (NH) op 05-11-1806 te Haaksbergen, overleden op 07-10-1878 te Haaksbergen op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan ter HEEGDE en Harmijna ter BEEKE (ter Bekke), landbouwster. Uit dit huwelijk: 1. Janna ter HEEGDE (zie IV .2). 2. Gerrit ter HEEGDE, dienstknecht/landbouwer, geboren op 04-03-1835

te Haaksbergen, overleden op 09-11-1918 te Lonneker/Noord Eschmarke op 83-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1862 te Haaksbergen met Janna RIETMAN, 43 jaar oud, landbouwster, geboren op 15-03-1819 te Neede, overleden op 29-05-1902 te Lonneker/Noord Eschmarke op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan RIETMAN en Geertjen SCHOL TEN.

Contactblad NOV Twente 11

Page 7: jaargang 2006

(i I

IV.2

V.2

3. Arend Jan ter HEEGDE (zie IV.6). 4. Hermina ter HEEGDE (zie IV.9). 5. Jennekenter HEEGDE, geboren op 10-09-1845 te

Haaksbergen/Buurse, overleden op 19-06-1848 te Haaksbergen/Buurse op 2-jarige leeftijd.

6. Jan Hendrik ter HEEGDE, geboren op 22-08-1849 te Haaksbergen/Buurse, overleden op 08-11-1857 te Haaksbergen/Buurse op 8-jarige leeftijd.

7. HendrikJan ter HEEGDE (zie IV.13).

Janna ter HEEGDE, dienstmeid, geboren op 16-08-1832 te Haaksbergen, overleden op 25-04-1922 te Enschede/Gronauschedwarsstraat op 89-jarige leeftijd. Gehuwd (I) op 25-jarige leeftijd op 19-09-1857 te Haaksbergen met Gerrit ter HOFTE, 27 jaar oud, wever/landbouwer, geboren op 03-02-1830 te Lonneker, overleden op 21-08-1888 te Enschede op 58-jarige leeftijd, zoon van Hernardus terHOFTEen Janna ter BORG. Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 20-08-1891 te Enschede met Otte Ates REITSMA, 67 jaar oud, arbeider, geboren op 16-01-1824 te Smallingerland/Drachten? Overleden op 18-08-1909 te Enschede op 85-jarige leeftijd, zoon van Ate Durks REITSMA en Sjoukjen Berends VEENSTRA. Uit het eerste huwelijk: I. Berendina ter HOFTE (zie V.2). 2. Hendrik Jan ter HOFTE, geboren op 19-04-1860 te

H aaksbergen/Buurse. 3. Hermina ter HOFTE (zie V.5). 4. Johanna ter HOFTE (zie V.7). 5. Hendrik Jan ter HOFTE, geboren op 26-05-1870 te Haaksbergen. 6. Jenneken ter HOFTE, geboren op 19-08-1875 te Haaksbergen.

Berendina ter HOFTE, geboren op 27-01-1858 te Haaksbergen/Buurse. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-06-1889 te Enschede met Albertus JONKER, 33 jaar oud, fabr.arb. Geboren op 28-06-1855 te Vriezenveen, overleden op 26-12-1922 te Enschede op 67-jarige leeftijd, zoon van Barend JONKER en Egberdina Willemina SCHELFHORST. Uit dit huwelijk: I. Berendina Wilhelmina Johanna JONKER, geboren op 22-12-1899 te

Lonneker, overleden op 05-01-1900 te Lonneker, 14 dagen oud.

V.5 Hermina ter HOFTE, geboren op 07-05-1864 te Haaksbergen, overleden op 29-01-1931 te Enschede op 66-jarige leeftijd.

12

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1886 te Enschede met Jan Hermen HOFSTEDE, 28jaar oud, fabr.arb. Geboren op 07-12-1858 te Lonneker, overleden na 1931, zoon van Hendrik Ca rel HOFSTEDE en Janna Hendrika BONIFACIUS.

Contactblad NOV Twente

!.'

l

~

c

VI.3

V.7

Uit dit huwelijk: 1. Janna Hendrika HOFSTEDE (zie VI.3).

Janna Hendrika HOFSTEDE, geboren op 30-11-1896 te Enschede. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1921 te Enschede met Hendrik PELS, 28 jaar oud, ruwer, geboren op 21-05-1892 te Rheden, zoon van Johannes PELS en Hermina HOOGKAMP. Uit dit huwelijk: 1. Jan Johannes PELS, geboren op 08-08-1926 te Enschede, overleden op

10-08-1926 te Enschede, 2 dagen oud.

Johanna ter HOFTE, geboren op 24-09-1867 te Haaksbergen. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-04-1888 te Enschede met Bernard HEUTINK, 23 jaar oud, fabr. arb. wever, geboren op 15-06-1864 te Enschede, overleden op 20-03-1924 te Enschede op 59-jarige leeftijd, zoon van Willem REUTINK en Hendrina ter HÖFTE. Uit dit huwelijk: 1. Hendrina HEUTINK, geboren op 27-06-1888 te Enschede, overleden

op 30-04-1891 te Enschede op 2-jarige leeftijd. 2. Gerrit Johan HEUTINK, geboren op 27-03-1890 te Enschede,

overleden op 20-11-1892 te Enschede op 2-jarige leeftijd. 3. Willem HEUTINK, geboren op 16-01-1892 te Enschede, overleden op

26-06-1892 te Enschede, 162 dagen oud. 4. Johanna Hendrina REUTINK (zie Vl.8). 5. Willem HEUTINK, winkelier/broodventer, geboren op 27-04-1896 te

Enschede. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-01-1925 te Enschede met Aaltje BOLINK, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1902 te Enschede, dochter vanGerrit Jan BOLINK en Geertruida TRIENEN.

6. Hendrina HEUTINK (zie VI.12). 7. Gerritje HEUTINK, geboren op 23-10-1902 te Enschede.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-03-1926 te Enschede met Cornelis Johannes HOMEIJER, 24 jaar oud, wever, geboren op 05-09-1901 te Enschede, zoon van Cornelis Johannes HOMEIJER en Carolina Wilhelmina V ALK.

8. Jan Hendrik Albertus Bernard HEUTINK, geboren op 17-02-1906 te Enschede.

VI.8 Johanna Hendrina HEUTINK, fabr. arb. Geboren op 21-10-1893 te Enschede. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-06-1917 te Enschede met Anthonie MEIJER, 33 jaar oud, fabr. arb. Geboren op 21-12-1883 te Weststellingwerf, zoon van Johannes MEIJER en Anna Magdalena U DIN GA. Uit dit huwelijk:

Contactblad NOV Twente 13

Page 8: jaargang 2006

. ~ ,,,

I

1. Johan Bernard MEIJER, geboren op 18-04-1918 te Lonneker. 2. Johanna Bernarda MEIJER, geboren op 29-03-1921 te Lonneker. 3. Bernard Johan MEIJER, geboren op 01-07-1924 te Lonneker.

VI.12 Hendrina HEUTINK, geboren op 18-12-1898 te Enschede. Gehuwd met Hendrik Freerk KAMST, leerling machinist, geboren op 14-04-1899 te Enschede, zoon van Joeke KAMST en Grada Willemina FLAKE. Uit dit huwelijk: I. Joeke Bernard KAMST, geboren op 13-02-1929 te Enschede.

IV.6 Arend Jan ter HEEGDE, landbouwer/arbeider, geboren op 07-04-1838 te Haaksbergen/Buurse, overleden op 04-10-1918 te Lonneker/Zuid Eschmarke op 80-jarige leeftijd. Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 19-06-1880 te Haaksbergen met Aleida AGTERHORST, 31 jaar oud, geboren op 30-11-1848 te Haaksbergen, overleden op 20-03-1922 te Lonneker/Zuid Eschmarke op 73-jarige leeftijd, dochter vanGerrit AGTERHORST en Gezina Fredrika ter HOGT. Uit dit huwelijk: I. Gezina Fredrika ter HEEGDE, drolster, geboren op 11-06-1883 te

Haaksbergen, overleden op 05-12-1918 te Enschede op 35-jarige leeftijd. 2. Jan Hendrik ter HEEGDE (zie V.l1 ). 3. Gerrit ter HEEGDE (zie V.l3). 4. Jan ter HEEGDE (zie V.l7). 5. Arend Jan ter HEEGDE (zie V.l9).

V .11 Jan Hendrik ter HE EGDE, landbouwer/fabriekarbeider, geboren op 11-06-1883 te Haaksbergen. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-12-1909 te Lonneker met Gezina ter BORG, 23 jaar oud, fabriekarb. Geboren op 05-09-1886 te Lonneker, dochter van Hendrik ter BORG en Aaltjen ROOSINK. Uit dit huwelijk: 1. Arend Jan Hendrik ter HEEGDE, timmerman, geboren op

17-02-1 91 0 te Lonneker. 2. Aaltje Aleidater HEEGDE, textielarb. Geboren op 16-08-1912 te

Lonneker.

V.l3 Gerrit ter HEEGDE, textielarbeider, geboren op 19-03-1886 te Haaksbergen.

14

Gehuwd (l) op 21-jarige leeftijd op 14-12-1907 te Enschede met Gezina LEPPINK, 25 jaar oud, fabr.arb. Geboren op 12-03-1882 te Lonneker, overleden op 28-03-1913 te Enschede op 31-jarige leeftijd, dochter van Jan LEPPINK en Gerridina ter HEEGDE. Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-05-1916 te Lonneker met Johanna Berendina GRIJSEN, 22 jaar oud, geboren op 29-01-1894 te Lonneker, overleden op 19-07-1928 te Lonneker op 34-jarige leeftijd, dochter

Contactblad NGV Twente

C>

van Berend Jan GRIJSEN en Gerritje KRUISSELBRINK. Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 07-03-193 I te Enschede, gescheiden na 4 jaar op 05-02-1936 te Almelo van Hendrikje ROTMAN, huishoudster, geboren op 01-02-1901 te Stad Ommen, dochter van Peter ROTMAN en Johanna LANKAMP. Uit het eerste huwelijk: 1. Aleida Gerridina ter HEEGDE, spoelster, geboren op 11-09-1909 te

Enschede. 2. Gerridina Johanna ter HE EGDE, geboren op 11-09-1910 te

Enschede, overleden op 16-11-1910 te Enschede, 66 dagen oud. Uit het tweede huwelijk: 3. Arend Jan Bernard ter HE EGDE, geboren op 23-06-1917 te

Lonneker. 4. Gerritje Gezina ter HEEGDE, geboren op 21-10-1919 te Lonneker,

overleden op 25-10-1919 te Lonneker, 4 dagen oud. 5. Barend Jan ter HEEGDE, geboren op 08-05-1925 te Lonneker. 6. Gerrit Albert ter HEEGDE, geboren op 12-01-1927 te Enschede,

overleden op 04-02-1927 te Enschede, 23 dagen oud.

V.l7 Jan ter HEEGDE, fabriekarbeider/spoorwegarb. Geboren op 26-11-1887 te Haaksbergen . Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-06-1912 te Hengelo met Johanna ter HORST, 29 jaar oud, geboren op 06-09-1882 te Hengelo, dochter van Herman ter HORST en Fredrika ter HAAR. Uit dit huwelijk: 1. Aleida Fredrika ter HEEGDE, fabr.arb. Geboren op 03-12-1913 te

2. Hengelo. Fredrika Aleidater HE EGDE, opsteekster, geboren op 06-02-1915 te Hengelo.

c V.l9

3. 4. 5. 6.

Arend Jan Herman ter HEEGDE, geboren op 02-07-1916 te Hengelo Hermina Gezina ter HEEGDE, geboren op I 0-03-1918 te Hengelo. Gezina Gerritdina ter HEEGDE, geboren op 18-02-1923 te Lonneker. Herman ter HE EGDE, geboren op 08-10-1926 te Lonneker.

Arend Jan ter HEEGDE, spoorwegarbeider, geboren op 25-04-1892 te Haaksbergen. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-04-1912 te Enschede met Geesje RUMP, 21 jaar oud, geboren op 30-01-1891 te Coevorden, dochter van Roelof RUMP en Geessien BOS. Uit dit huwelijk: I. Aleida Gesiena ter HEEGDE, fabr.arb. Geboren op 04-06-1912 te

Lonneker. 2. Gezina Johanna ter HEEGDE, geboren op 29-08-1913 te Lonneker,

overleden op 29-08-1913 te Lonneker. 3. Arend Jan Roelof ter HEEGDE, geboren op 20-07-1917 te Lonneker.

Contactblad NGV Twente 15

Page 9: jaargang 2006

[i I

"

4. Roelof Johannes ter HEEGDE, geboren op 13-09-1920 te Lonneker.

IV.9 Hermina ter HEEGDE, geboren op 30-12-1841 te Haaksbergen, overleden op 09-07-1918 te Lonneker/Noord Eschmarke op 76-jarige leeftijd. Gehuwd (I) op 36-jarige leeftijd op 13-09-1878 te Haaksbergen met Gerrit Jan REIMERINK, 28 jaar oud, dienstknecht/akkerbouwer, geboren op 06-07-1850 te Haaksbergen, zoon van HendrikJan REIMERINK, arbeider, en Catarina NIJHUIS. Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17-09-1886 te Lonneker met Hermannus HORST, 57 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-06-1829 te Lonneker, overleden op 27-10-1896 te Lonneker op 67-jarige leeftijd, zoon van Hermen HORST en Janna RIBBELS. Uit het eerste huwelijk: I. Gerharda Johanna REIMERINK, geboren op 10-10-1878 te

Haaksbergen. 2. Hendrik Jan REIMERINK, geboren op 12-04-1882 te Haaksbergen.

IV.13 Hendrik Jan ter HEEGDE, geboren op 22-11-1854 te Haaksbergen!Buurse, overleden op 01-01-1917 te Lonneker/Zuid Eschmarke op 62-jarige leeftijd. Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-08-1893 te Enschede met Johanna Wesselina THIJSSEN, 40 jaar oud, geboren op 18-02-1853 te Haaksbergen, dochter van Jacob THIJSSEN, landbouwer, en Janna RIETMAN, landbouwster. Uit dit huwelijk: I. Grada Berendina ter HEEGDE (zie V.24). 2. Jan Hendrik ter HEEGDE, textielarb. Geboren op 10-03-1896 te

Lonneker, overleden op 26-04-1928 te Enschede/ Veenstraat op 32-jarige leeftijd.

V.24 Grada Berendina ter HEEGDE, geboren op 12-05-1894 te Lonneker. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1920 te Lonneker met Johan Bernard JONGE POERINK, 23 jaar oud, tuinier, geboren op 13-04-1897 te Lonneker, zoon van Jan Hendrik JONGE POERINK, landbouwer, en Johanna EUVERINK. Uit dit huwelijk: I. Jan Hendrik Johan JONGE POERINK, geboren op 14-12-1921 te

Lonneker. 2. Hendrik Johan JONGE POERINK, geboren op 02-12-1935 te

Enschede.

III.5 Janna ten THIJE, geboren op 04-04-1820 te Haaksbergen, overleden op 14-01-1889 te Haaksbergen op 68-jarige leeftijd.

16

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-02-1846 te Haaksbergen met Gerrit Jan ter HOGT, 23 jaar oud, timmerman/landbouwer, geboren op 13-05-1822 te Haaksbergen, overleden op 31-03-1891 te Haaksbergen op

Contactblad NOV Twente

C'

r I

I

I c

c

68-jarige leeftijd, zoon vanGerrit ter HOGT, timmerman, en Harmina BLOEMENDAAL. Uit dit huwelijk: 1. doodgeb. kind ter HOGT, geboren op 30-11-1846 te Haaksbergen,

overleden op 30-11-1846 te Haaksbergen. 2. Derk Willem ter HOGT, geboren op 12-11-1848 te Haaksbergen,

overleden op 07-12-1848 te 1-{aaksbergen, 25 dagen oud. 3. Hermina ter HOGT (zie IV.18). 4. Derk Willem ter HOGT, geboren op 23-04-1854 te Haaksbergen,

overleden op 30-05-1855 te Haaksbergen op I-jarige leeftijd.

IV.l8 Hermina ter HOGT, geboren op 16-05-1850 te Haaksbergen, overleden op 11-12-1891 te Haaksbergen op 41-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-05-1870 te Haaksbergen met Jan Hendrik LEERINK, 35 jaar oud, fabriekarbeider/wever, geboren op 11-06-1834 te Borculo, overleden op 30-06-1902 te Haaksbergen op 68-jarige leeftijd, zoon van Arend Jan LEERINK en Johanna Margaretha DERKSEN. Uit dit huwelijk: I. Derk Willem LEERINK (zie V.26). 2. Johanna Margaretha LEE RINK, geboren op 23-10-1873 te

Haaksbergen, overleden op 19-06-1902 te Haaksbergen op 28-jarige leeftijd.

3. Dina LEERINK, geboren op 05-02-1876 te Haaksbergen. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1900 te Haaksbergen met Gerrit Jan KARKEMEIJER, fabr.arb. Geboren ca. 1876 te Holten, zoon vanGerrit Jan KARKEMEIJER enGerritje HOFMAN.

4. Jan LEERINK, geboren 1879 te Haaksbergen, overleden op 08-09-1881 te Haaksbergen.

5. Jan LEE RINK, geboren op 31-03-1 882 te Haaksbergen. 6. Johanna LEERINK, dienstbode, geboren op 31-08-1885 te

Haaksbergen. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-11-1910 te Haaksbergen met Johannes ten HOOPEN, fabr.arb. Geboren ca. 1887 te Haaksbergen, zoon van Willem tenHOOPENen Hendrika KEMPERS.

7. Gezina LEERINK, geboren op 09-09-1888 te Haaksbergen, overleden op 07-07-1904 te Haaksbergen op 15-jarige leeftijd.

8. Gerhard LEERINK, geboren op 07-12-1891 te Haaksbergen. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1916 te Haaksbergen met Alberdina W ASSINK, 22 jaar oud, geboren op 08-12-1893 te Neede, dochter vanGerrit Jan WASSINKen Engelina LANGENSCHOT.

V.26 Derk Willem LEERINK, fabr.arb./adjunct-inspecteur levensverz. mij. Geboren op ll-03-1871 te Haaksbergen, overleden op 21-02-1910 te Lichtenvoorde op 38-jarige leeftijd.

Contactblad NOV Twente 17

Page 10: jaargang 2006

{~ I ,.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1895 te Haaksbergen met Toniaten HAKEN, 21 jaar oud, geboren op 02-02-1874 te Aalten, dochter van Hendrik Willem ten HAKEN en Dela ter BEEST. Uit dit huwelijk: I. Hermina LEERINK (zie Vl.37). 2. Dela LEERINK (zie VI.39). 3. Johanna Hendrika LEERINK, geboren 1900 te Haaksbergen,

overleden op 05-06-1900 te Haaksbergen. 4. Jan Hendrik LEERINK, geboren op 11-ll-1902 te Haaksbergen. 5. Gerharda Hendrika LEERINK (zie VI.43). 6. Johanna Gezina LEERINK, geboren op 04-04-1908 te Haaksbergen. 7. Dina Margaretha LEERINK (zie VI.46).

Vl.37 Hermina LEERlNK, geboren op 05-10-1896 te Haaksbergen. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-08-1918 te Enschede met Jan Gerrit GRANSBERGEN, 23 jaar oud, handelsreiziger/kellner/electricien/verwarmingsmonteur, geboren op 04-09-1894 te Groningen, zoon van Ponlus GRANSBERGEN en Barbara BRINKS. Uit dit huwelijk: 1. Derk Willem GRANSBERGEN, geboren op 16-02-1921 te Rotterdam. 2. Jan Antoon GRANSBERGEN, geboren op 21-10-1930 te Amsterdam.

Vl.39 De la LEERINK, geboren op 01-05-1898 te Haaksbergen. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op ll-10-1924 te Enschede met Gerhardus Johannes GORTEMAKER, 27 jaar oud, stukkenkeurder/winkelier, geboren op 11-1 0-1897 te Enschede, zoon van Johannes GORTEMAKER en Hendrina Gerdina van der ZW AAN. Uit dit huwelijk: I. Johan Hendrik GORTEMAKER, geboren op 04-11-1926 te Enschede. 2. Antoinette GORTEMAKER, geboren op 22-06-1935 te Enschede. 3. Gerard GORTEMAKER, geboren op 22-06-1935 te Enschede.

VI.43 Gerharda Hendrika LEERINK, geboren op 09-02-1906 te Haaksbergen. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-03-1930 te Enschede met Bernardus Gerhardus COLENBRANDER, 26 jaar oud, smid, geboren op 14-11-1903 te Enschede, zoon vanGerrit Willem COLENBRANDER en Meentje FREIJ. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit Willem COLENBRANDER, geboren op 26-12-1930 te

Lonneker. 2. Ria Toos Menie COLENBRANDER, geboren op 12-02-1935 te

Enschede.

VI.46 Dina Margaretha LEERINK, geboren op 01-12-1909 te Stad Almelo.

18 Contactblad NGV Twente

(

t

1 ~

)

~

(

(

II.4

Gehuwd met Hendrik de GRAAFF, kantoorbediende, geboren op 29-0 l-1904 te Enschede, zoon van Willem de GRAAFF en Klaaske RAS. Uit dit huwelijk: I. Harry Dirk de GRAAFF, geboren op 07-03-1934 te Enschede.

Jan ten THIJE, wever, gedoopt (NH) op 06-09-1789 te Haaksbergen, overleden op 29-08-1849 te Markelo/Witte zand nr.ll2 op 59-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-12-1814 te Neede met Janna KLEINZANDVOORT, 27 jaar oud, gedoopt (NH) op 03-06-1787 te Markelo, overleden op 19-03-1825 te Markelo op 37-jarige leeftijd, dochter van Jan KLEINZANDVOORT, landb. op Bolink, en Dina BOOLINK. Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 26-01-1826 te Markelo met Maria STRUIK, 23 jaar oud, spinster, geboren op 11-11-1802 te in 't Vreebroek/Langestraat, gedoopt (NH) op 14-11-1802 te Holten, overleden op 25-07-1859 te Markelo op 56-jarige leeftijd, dochter van .,-acob STRUIK, landbouwer, enEngele Wilms KWINTENBARG. Uit het eerste huwelijk: l. Janna ten THIJE (zie 111.7). 2. Lamberdine ten TIJE, geboren op 18-09-1818 te Gem. Goor,

overleden op 05-05-1827 te Markelo op 8-jarige leeftijd. 3. Hendrik Jan ten THIJE (zie II1.9). 4. Hendrikus ten TIJE (zie III.ll). Uit het tweede huwelijk: 5. Jennekenten THIJE, geboren op 22-04-1826 te Markelo, overleden op

02-10-1867 te Bathmen op 41-jarige leeftijd. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Bathmen met Berendjan ULFTMAN, 30 jaar oud, dagloner, geboren op 29-03-1822 te Bathmen, overleden op 14-10-1882 te Bathmen op 60-jarige leeftijd, zoon van Willem ULFTMAN en Derkjen WEVERS.

6. Egbert ten THIJE (zie III.16). 7. Lamberdina ten THIJE, geboren op 18-02-1832 te Markelo, overleden

op 11-04-1832 te Markelo, 53 dagen oud. 8. Gerridina ten THIJE (zie III.20). 9. Arend Jan ten THIJE (zie 111.21). 10. Gerrit Jan ten THIJE (zie 111.23). 11. Geertruid ten THIJE (zie Il1.26). 12. Jan Willem ten THIJE (zie III.27).

Contactblad NGV Twente 19

Page 11: jaargang 2006

'i ,:

~".:-t~~m;;;w,;w,~~m'i':r~$<'i<'ti-1;li!U%"cà~~~~M~~~~~~~~'f.'t'~A~~~t~;:~~'ml\~\""'lm.<-;,;~'ki;';';.W.;<ltlll

KERKELIJK JAAR AANDUIDINGEN

G.J.H. Spenkelink, Hengelo (0)

In veel doop-, trouw en kerkboeken worden als tijdnotatie kerkelijke jaar aanduidingen gebruikt, vaak ook nog in het Iatijn. Bijgaand lijstje kan gebruikt worden voor omzetting naar kalender data. Dit lijstje is mij indertijd aangereikt door wijlen Ds. W. Hoogendoom, zodat ervan uitgegaan mag worden dat e.e.a. correct is.

20

Het kerkelijkjaar begint met de advent, vier zondagen voor kerst: • 1• advent • 2• advent • 3• advent, heet Graduate: verblijdt u, naar psalm 85 en Philipp.4 • 4• advent, heet Rorate: dauwt hemelen, naar Jes. 45:8 en psalm 1

25 december: Kerstfeest 26 december (2• kerstdag): gedenkdag van Stefanus 28 december: de onnozele kinderen 1 januari ( oktaafvan kerst) Besnijdenis des Heren 6 januari (of daar omtrent) Epifanie: de verschijning, n.l. van Christus bij zijn

komst en bij het begin van zijn werk. 13 januari ( oktaafvan Epifanie) doop des Heren

Dan volgt een van omvang wisselende tijd voor Pasen: De voorbereidingstijd begint met:

• zondag Septuagesima: ongeveer 70• dag voor • zondag Sexagesima: ongeveer 60° dag voor • zondag Quinquagesima: ongeveer 50. dag voor

De veertigdagentijd volgend na aswoensdag: • I • zondag van de lijdenstijd, Invocabit: Hij heeft aangeroepen, naar

psalm 91 • 2• zondag, Reminiscere: herinnert u, naar psalm 25 • 3• zondag, Oculi: ogen, naar psalm 25 en psalm 123 • 4• zondag, Laetare: verheugt u, naar Jes. 66:10 • 5• zondag (ook wel genoemd eerste passiezondag), Judica: verschaf

mij recht, naar psalm 43 • 6° zondag (ook wel genoemd tweede passiezondag), Palrnarum of

Palmzondag

Contactblad NGV Twente

(

t

(

Paasweek: • Witte donderdag • Goede vrijdag • Stille zaterdag • Paasfeest

Dan volgen de zeven zondagen tussen Pasen en Pinksteren: • 1 • zondag, beloken Pasen of Quasimodo geniti: als kinderen, naar 1

Petr. 2 (beloken van beluiken: afsluiten of minder wit zijn)

• 2• zondag, zondag van de goede herder (miseri cordia domini) • 3• zondag, Jubilate: jubelt • 4• zondag, Cantate: zingt • 5• zondag, Rogate: bidt (vanwege de biddagen voor het gewas, die

met deze week in de oudheid waren verbonden. • Hemelvaartsdag • 6" zondag, Het Weeskind, naarJohannes 14:18 of ook genoemd

Exaudi, verhoor naar psalm 27:7 • Pinksteren

De zondag na Pinksteren wordt soms zondag Trinitatis genoemd, omdat in de loop van het eerste deel van het kerkelijke jaar de gehele Triniteit zich heeft geopenbaard. Dit is niet algemeen.

De rest van de tijd, de groene tijd, naar de kleur van de liturgische gewaden in de RK kerk, werd oudtijds aangeduid met heiligen, die echter per streek anders konden heten.

>.~S.'".l'o~«.~·~~"f''"'~~~·~'ffl"'W._~~~~$.'1:11\~~~~i~,~m'{~~~~~~~~~~~~l.!~~~:~@'...,;t-~'t)!>~~~·,~~~~~

OUDE MATEN EN GEWICHTEN (DEEL 1)

C M. Y.A. Lambermont, (NGV-afd. Utrecht)

In oude akten kom je regelmatig oude maten en gewichten tegen, o.a. bij de oppervlakte van stukken land en de afmetingen van schepen. Veel van deze oude maten waren afgeleid van lichaamsdelen. Van enige standaardisatie was vóór Napoleon nog geen sprake. Zo had elke streek of stad zijn eigen lengte-, oppervlakte­en inhoudsmaten. Ook al was de benaming hetzelfde, dan nog kon de afmeting van een maateenheid plaatselijk verschillen. Neem bijvoorbeeld de voet: deze kon vari~ren van 25 - 32 cm. Een Amsterdamse voet was 28,3 cm. In de zeventiende eeuw was de voet die in Amsterdam, Breda en Haarlem in gebruik was, onderverdeeld in 11 duimen. Overal elders mat de voet 10, 12 of 13 duimen. Een duim was circa 2,5 cm.

Contactblad NGV Twente 21

Page 12: jaargang 2006

rJ \~ ,~

Een el was de afstand van het topje van de middelvinger tot aan de elleboog en werd gesteld op 69 cm. In Friesland echter, was men vanaf I504 verplicht de Workumer el te gebruiken. Deze was 70,9 cm. In I774 werd de Workumer el vervangen door de Amsterdamse el met een lengte van 68 cm.

Een palm was de breedte van de hand aan de binnenzijde (10 cm). Een span was de afstand tussen de top van duim en pink als men die zo ver mogelijk van elkaar verwijderde (20 cm). Een vadem was de afstand tussen de toppen van de middelvingers bij zijwaarts gestrekte armen. Een Amsterdamse vadem was 6 voet ofwel I, 7 meter. Touw werd vroeger per vadem verkocht.

De roede werd zowel als lengte- als oppervlaktemaat gebruikt. De roede was een veelvoud van de voet. De Rijnlandse roede was 3,76 meter; de Amsterdamse roede 3,68 meter. Als oppervlaktemaat was de roede ongeveer 14m2

• In Limburgse akten werd de oppervlakte van een stuk land uitgedrukt in kleinroeden. De afineting hiervan heb ik tot nog toe nog niet kunnen vinden. De roede was ook een inhoudsmaat van turf: ongeveer 1300 stuks.

Een oude Friese oppervlaktemaat was de pondenmaat. De afineting hiervan was 0,3678 hectare (3678 m2

). Een pondemaat was onderverdeeld in 12 einzen. Een veel gebruikte landmaat was ook de morgen. Deze was afgeleid van de

hoeveelheid land die een boer in een morgen kon ploegen. De Rijnlandse mor~en was 8516 m2

, de Amstellandse morgen 8129 m2, de Waterlandse morgen 10.770 m en de

Gelderse morgen 3I80 m2• De bont was afgeleid van de morgen (meestal 116 deel).

De afineting van een bunder kon varil!ren van I tot 1 ,3 hectare. Als inhoudsmaten werden gebruikt:

De aam (circa 155 liter) voor wijn en bier. Een aam was gelijk aan vier ankers (circa 39liter). De inhoud van een anker is gelijk aan I6 stoop (circa 2,5liter). Een stoop was een aarden of metalen kruik. In Vlaanderen kende men de uitdrukking "op stopen trekken" voor iemand beetnemen of bedriegen. Daarvan is de benaming flessentrekker of bedrieger afgeleid. Een stoop was evenveel als twee mingelen of mengelen. Een mingel of mengel is een kan, bevattende een en een achtste liter vocht. Dat kon zijn wijn of bier, maar ook brandewijn of melk.

Nog kleiner waren het maatje en de pint (beide 0,5 liter). Hiervan is de uitdrukking "een pintje pakken" afgeleid. Een grotere inhoudsmaat is het okshoofd (220 liter). Waarschijnlijk is deze naam uit Vlaanderen afkomstig en door weglating van de "h" veranderd van bokshoofd tot okshoofd. Als gewichtseenheden:

De schepel (circa 18 kg). Van oorsprong was een schepel een holle houten schop aan een lange steel, die diende om graan, aardappelen en soms eierkolen op te scheppen. Men kende verschillende schepels: de Groninger, Steenwijker, Zwolse en Amsterdamse schepel, die alle enigszins verschillend van inhoud waren, meestal een vierde deel van een mud (70 kg). Een pond was 485 gram.

Het metrieke stelsel, gebaseerd op de meter als lengte-eenheid, werd pas na 1800 door Napoleon ingevoerd. Soms worden de oude maten in de volksmond nog steeds gebruikt.

22 Contactblad NOV Twente

••

Compleet is deze opsomming niet. Misschien zijn er lezers die hierop nog aanvullingen kunnen geven. Wilt U deze dan naar de redactie sturen, dan kunnen we ze in de volgende uitgave publiceren.

OUDE MATEN EN GEWICHTEN (DEEL 2)

Mevr. L. Nuijs, (NG V-afd Utrecht)

Bijdrage als reactie op bovenstaand artikel (red TG)

Als eerste een verwijzing naar een overzichtelijk werkje van J.M. Verhoef: "De oude Nederlandse maten en gewichten" (Amsterdam, 2• druk 1983, ISBN 90-70389-

c 07-X), waarin per plaats alle daar geldende maten en gewichten bijeen staan. Geen overbodige luxe, omdat plaatselijke verschillen erg belangrijk kunnen zijn, zoals ook door M.Y.A. Lambermoot al is geconstateerd.

Een andere publicatie, waarin nog wel eens wat te vinden is, maar waarin ook vele andere "getallen" zijn terug te vinden is van Mary Blocksma, in een Nederlandse bewerking van Hans van Maanen: "De Schaal van Richter en andere getallen", ISBN 90-351-1481-7.

Ook mijn genealogiecursusmateriaalleverde nog iets op, dat voor genealogen belangrijk kan zijn. Bij de eerste ijkwet van I816 heeft men het Franse voorbeeld gevolgd en een metriek stelsel ingevoerd, maar de oude benamingen el, palm, duim en streep gehandhaafd voor de huidige begrippen meter, decimeter, centimeter en millimeter. Dit stelsel werd met ingang van 1 januari 1820 verplicht gesteld. Met name in militieregisters uit de 19•. eeuw, waarin nog lange tijd werd gesproken van ellen, palmen enz. dient men er op bedacht te zijn dat dergelijke standaarden dus volgens de huidige benamingen moeten worden geïnterpreteerd en derhalve niet moeten worden omgerekend. Naar boven toe kende men nog de Nederlandse roede van 10 el (10 meter) en de mijl van 1000 el (1000 meter).

Uit de hiervoor genoemde "Schaal van Richter, enz." komt de volgende informatie:

CVolumes werden ook afhankelijk van het soort met verschillende maten gemeten: ' Graan ging per last, wijn per vat en steenkool per hoed. Daarbij komt, dat ook de

verdeling in kleinere hoeveelheden per plaats kon verschillen: De Amsterdamse graanlast is 3003,9liter, onder te verdelen in 27 mud van 4 schepels van 4 vierden van 8 kop. Drie schepels was 1 zak en 5 schepels was I ton, dus 1 last was 21 3/5 ton, dat is 27,814liter. In Dordrecht was een last evenveel als in Amsterdam, maar werd onderverdeeld in 32 zak van 3 schepel van 4 spint. De Zeeuwse last bevatte 2886 liter en werd opgesplitst in 38 2/3 zak van 4 maat.

Wijn en veel andere dranken gingen in Amsterdam in een vat van 931,32liter, onderverdeeld in 4 okshoofden, die dus wat meer waren dan de 220 liter van het uit

Contactblad NOV Twente 23

Page 13: jaargang 2006

tJ ·~~

I

"

Vlaanderen afkomstige okshoofd. Het Amsterdamse vat werd onderverdeeld in 4 okshoofden van 6 ankers of in 6 aam van 4 anker. Een anker heeft 2 steken van 8 stoop van 2 mengelen van 2 pinten van 4 mutsen. Een muts is dan nog maar 15 centiliter, een derde van een tegenwoordige Hollandse borrel. Een anker werd ook wel verdeeld in 44 flessen, maar voor port, sherry en brandewijn golden weer andere maten en verdelingen.

De Amsterdamse hoed steenkool van 38 maat was ongeveer 1172 liter, een ton turf220 liter, een honderd zeezout 61,4 liter, een aam zaadolie 145,521iter en een kwartel traan 232,836 liter.

Op dezelfde manier als de benamingen el, palm, enz. in 1820 werden gehandhaafd, maar met een ander maatbegrip, werden ook oude benamingen voor inhouden opnieuw gebruikt, maar ook met een nieuw maatbegrip: als basis werd de liter ingevoerd, die kop werd genoemd. Dat leverde de volgende serie: 1 wisse is 10 • mud van 10 schepel van 10 kop van 10 maatjes van 10 vingerhoeden. Het maatje, 1110 liter, werd ook rond 1960 nog wel gebruikt.

Als aanvulling op de reeds genoemde morgens als oppervlaktemaat zijn er nog de Brielse en Voomse morgen van 9183 m2 en de Gooise morgen van 9358 m2

• De Voomse morgen werd onderverdeeld in 2 gemeten van 300 vierkante roeden. De Amsterdamse morgen had ook 600 vierkante roeden, maar de Gooise 800.

Voor gewichten werd het pond algemeen gebruikt, maar het ene pond was het andere niet. Het Amsterdamse pond was 491,09 gram, het Haagse 469,73, het Nijmeegse 476,57 en het Troois pond was 492,168 gram. Het Amsterdamse pond was in Nederland het belangrijkste, het werd onderverdeeld in 16 ounce, van 2 lood van 10 engel van 32 aas. Een scheepslast was 4000 Amsterdamse ponden, 1976,4 kg.

Over de Engelse maten en gewichten zullen we het maar niet hebben. Niet alleen hebben ze direct de voorstellen van de algemene metrieke standaard van de Franse Koninklijke Academie van Wetenschappen al afgewezen, maar zelfs de Engelse yard (0,9144 meter) verschilt van de Amerikaanse yard (0,91440183 meter). (Om over de verschillen in gallons (resp. 4,55/iter en 3, 79/iter) en °F en °C maar helemaal niet te spreken!; red. TG). Langzaam gaat echter ook de Engels sprekende wereld (eindelijk!!, red. TG) over op de metrische standaards.

DE MILITIEMAAT t K. Rasch, (NGV-afd. Utrecht)

Een laatste aanvulling op het artikel "oude maten en gewichten"(red. TG)

Als genealogen komen wij regelmatig maten tegen, zowel lengte- als oppervlaktematen. Als wij de huwelijkse bijlagen bij de huwelijksakten inzien zitten daar veelal certificaten van de Nationale Militie bij. In 1820 stond de lengte van dienstplichtigen op de certificaten aangegeven in Voet (Vt), Duim (Du) en Streep (St). Wij moeten dus rekenen om de lengte van onze voorouders in centimeters te weten te komen. Enkele jaren later werd de lengte op de Certificaten van de Nationale

24 Contactblad NGV Twente

Militie aangegeven in El, Palm, Duim en Streep. Logischerwijs zouden wij er dan van uit gaan dat ook in deze situatie gerekend moet worden om iemands lengte in centimeters te kunnen vergelijken met de lengte van familieleden uit onze tijd. Iemand van 1 el, 6 palm, 7 duim en 5 streep zou volgens berekening met de oude maten een lengte hebben gehad van 147 cm (69 cm+ 6 x 10 cm+ 7 x 2,5 cm+ 5 x 0,1 cm). Dit is echter niet zo. De persoon was 167,5 cm lang. El, palm, duim en streep waren de gebruikelijke schrijfwijze voor meters, decimeters, centimeters en millimeters bij gebruik van de militiemaat Deze militiemaat was een koperen staaf van 2 meter met een millimeterverdeling tussen de 1 en 2 meter waarmee de lengte van de dienstplichtigen werd gemeten.

Overigens werden de oude benamingen niet alleen bij de meting van dienstplichtigen gebruikt. Ook bij de oppervlaktematen in de 19" eeuw moeten wij

,._bedacht zijn op de invoering van het metrieke stelsel. Zo werd de roede in 1820 '-Alfficieel vastgesteld op 100 m2 en de bunder op 1 hectare. Het in 1820 bij wet

ingevoerde Nederlands Metriek Stelsel gaf de synoniemen voor de oude en de nieuwe lengtematen aan. Zelfs na 1870, toen de Nederlandse benamingen werden vervangen door de internationale metrieke terminologie, bleven sommige synoniemen nog officieel in gebruik. Pas in 1937 werden bij de invoering van de ijkwet de oude benamingen buiten gebruik gesteld.

Noot van de redactie TG: bovenstaande artikelen verschenen eerder in de "Stichtse Heraut" resp. in november 2004 en februari 2005. Zowel de redactie van TG als de redactie van de Stichtse Heraut houden zich aanbevolen voor aanvullingen op deze artikelen

'''t~"i.$.'!..:0>$i?'i/!i:','tW''t(<t":,!'f;&.~ffi::m:;t,·ill<.f0'1;~·;:,.'l~\'W,~~~~!;')t(~·':t<~'~~·:),:~<-<;~:~~.~~"'*'')l;<l$'"!$?7~~~~~t;~t;l:l~~~",_d'Jtw.;)~lt?i$~~\'!h,"C\~~':;;.~~~~t~MitC!.~"'tt,\'!:."A

VRAGENRUBRIEK

Redactie

Deze vragenrubriek staat open voor alle leden van de NGV. Wij verwachten wel dat u uw vraag pas inzendt als u, min of meer, vastgelopen bent, dus de

1\lormale bronnen, zoals bevolkingsregister, register BS en DTB hebt geraadpleegd. Stuurt u uw ~twoord a.u.b. aan de redactie, zodat wij de vraagsteller kunnen antwoorden en wij tevens e.e.a. in

TG kunnen opnemen.

In de afgelopen periode hebben wij slechts 1 vraag ontvangen en wel vanuit Frankrijk. Het betrof een vraag over Bertol Palte te Ootmarsum. Deze vraag hebben wij door gezonden aan de Heemkunde vereniging te Ootmarsum met het verzoek deze te beantwoorden.

Op de volgende vragen uit vorige TG's is geen dan wel een gedeeltelijk antwoord gekomen:

• Vraag 05/01 (TG 1105) informatie over Anton Gerard WEHRMEIJER en zijn vrouw Aaltje KOLK.

Contactblad NGV Twente 25

Page 14: jaargang 2006

·{~ I I

I

• Vraag 05/02 (TG 2/05) herkomst van Frederikus Wilhelmus STORCK. • Vraag 05/05 (TG 3/05) voorouders gezocht van Willem JANS(S)EN geb.

(Delden?) 1659-1684 tr. voor 1700 Marijken (Marijtje, Marietje) HENDRIKSEN geb. (Delden?) 1660-1685.

~~liif><"~~~'hl.'è'~~~1~~~·~~~~~~:::-!~;1;!~«~:;;>ru~m:$>1~'W.1~~l.i~J"'<m~~.!"1Vl<'*~~·~m;<1!J;r,n<

PERSONALIA

Nieuwe leden: A. Erbrink. Schuilenburgerweg 5 7447 RM Hellendoorn T.L. Pons Albertus van Leusenweg 44 7425 CE Deventer Mevr. B.G. Stegeman Klaverkamp 2 7482 KG Haaksbergen H. Wolters Hooiland 70 7641 HV Wierden

Adreswijzigingen: Mevr. H.E. Klein Rouweier Wierdensestraat 33 7461 BB Rijssen G. Koedijk Krammer 34 - I 3232 HE Brielle E. Soepenberg Blesdijk 10 7683 CE Den Ham E. Strunk Zeven Bosjes 421 7609 GZ Almelo J.C. de Wit Castorweg 160 - l 0 7557 KN Hengelo (0)

Lidmaatschan bel!indigd: B.J. Hofmeijer Weddehoenlaan 8 7471 ME Goor W. Kuitert B.A.A. Engelbertinklaan 52 7577 JN Oldenzaal Mevr. S.M. Scholten Berkelsingel 13 720 1 BK Zutphen

Bijkomend Jidmaatschag bel!indigd: Mevr. D.D. Oude Veldhuis Hoofdweg 207 9626 AE Schildwoude

Yt~llt~!th~Lil'l-.':$';J..~~~~·~~~Itil!<'l,i;>l;,wm>ll:l:WM-':\t~)l'!i<'~-'"Xt..Y,.~~~·;w.-_w..:>~~<:~W~":'J·llt~:,~ï_~u-*<-~'*';~,~i>:>!"'>'l~»'W~®.1::t:·"''tt'J~l'13~>t:<'~'e'V;$l11>'.\l:):i.~::w~::w:"-m'J;'ll»l

NGV TWENTE OP INTERNET

Afdelingswebsite: http:/ /ngv .twente.nl

Zoals in TG 112002 vermeld is zal nog maar één keer per jaar de complete en bijgewerkte lijst worden opgenomen. Nieuwe opgaven en wijzigingen zullen in de resterende nummers van dit jaar worden opgenomen. De adressen van de bestuursleden staan vermeld in het colofon.

Wij verzoeken u te controleren of uw mail adres goed is weergegeven en evt. aanvullingen en wijzigingen door te geven te geven aan de redactie. Ook als u niet wilt dat u wordt opgenomen in deze lijst verzoeken wij u dit aan de redactie door te geven. Uw adres zal dan alleen nog gebruikt worden door de afdelingssecretaris om berichten/mededelingen aan u te sturen Nru!m ~ e-mailadres/website F.A. Agterbosch Hengelo (0) [email protected]

H.L. Alferink A. Alink

website www.agterbosch.nl Enschede [email protected] Kampen [email protected] website: http://anninck.page.to

26 Contactblad NGV Twente

W. Altena

G.A.M. Ankone J. van den Bergh W.M. Beudeker

J. Bloemendaal Th. Blokhuis B.J. Boerrigter

C.W. Boink. W. Boom W.G. Boswijk

c c)iH.G.A. Bouman .J. Breukink

J.C. Brink.s G.W.C. Broekhuis A. Broekman

H.C.A. ten Cate Th. Davina

K. Droogers

J. van Dijk A.G. Eijssink. J.H. Elfers A.J. Elsenaar G.J. Eshuis F.H. Even W. Enterman L.A. Fokkink-Nieuwendijk

.J.W.D.Gast G. Gasthuis

• ()· van de Geer

C. Gerridzen H. Gloerich J.J. Goolkate H.Gouma E.N.M. van der Graaf H. Grefte W. Groenen J. Gröneveld J.H.W. Grunnekemeijer M. van Haaren-Hoebe H.R. Hartogh 11. ter Heege

Contactblad NGV Twente

http://home.planet.nl/-aluik Enschede wim@altena I OO.nl website: altenal OO.nl Oldenzaal [email protected] Oldenzaal [email protected] Enschede [email protected] Website: www.beudeker.net Bredevoort [email protected] Oldenzaal [email protected] Geleen jan. [email protected] website: home.wxs.nll-boerrigt/ Hengelo {0) boink.cw@ 12move.nl Utrecht [email protected] Brunssum w [email protected] Enschede jbouman.l @hccnet.nl Groningen [email protected] Coevorden j [email protected] Haaksbergen g. w.c. [email protected] Fair Lawn NJ USA [email protected] website: http://afinab.tripod.com Den Helder [email protected] Nordhorn(D) [email protected] website www.theodavina.de Borne [email protected] website www.droogers.demon.nl Usselo [email protected] Hengelo(O) [email protected] Lichtenvoorde [email protected] Enschede a.j [email protected] Utrecht [email protected] Borne [email protected] Voorburg [email protected] Markelo [email protected] website www.loes3.freeler.nllstartpagina.htm Bussum [email protected] Nijverdal [email protected] website home.hccnet.nllg.gasthuis/

genealogie. index.htm Almelo [email protected] website: http://geer-genealogy.cjb.net Enschede [email protected] Driebergen [email protected] Enschede goolkatej [email protected] Enschede [email protected] Delft [email protected] Hengevelde [email protected] Denekamp wgroenenO I @freeler.nl Enschede j.enm.grö[email protected] Breda [email protected] Almelo [email protected] Hengelo (0) [email protected] Rossum (Gld) [email protected]

27

Page 15: jaargang 2006

A.B. ter Heegde Enschede [email protected] J. van Mook Nederweert [email protected] G. Hemmelder Hengelo (0) [email protected] website: www Jp-van-mook.nl G.J. Hissink Enschede [email protected] Th. Morssinkhof Hengelo (0) [email protected] W. Hollander Zevenaar [email protected] L.J.M. Nahuis-Hummels Wierden l.nahuis@ 12move.nl

website: home.zonnet.nl/wim.hollander A. Nieterink Enschede [email protected] J. van Holten - ter Horst Apeldoorn a. [email protected] E.F.P.J. Nij Bijvank Haaksbergen [email protected] G. Hoogland [email protected] F.J. H. Odink Hengelo (0) [email protected] C.A. van Hoogmoed Hengelo(O) c.a. [email protected] T. Oenerna Hengelo (0) [email protected] L. Huijskes-Buijgers Enschede [email protected] A. Oldehinkel Enschede [email protected] A.ldzinga Dronten [email protected] website: homepages.hetnet.nl/-aoldehinkel/

websites: vriezenveners.nl E.J.H. Ooink Haaksbergen [email protected] stamboompagina.nl F. Oude Geerdink Enschede [email protected]

A. Jeukens-Masseling Waddinxveen jeukens@freeler .nl website: homepages.hetnet.nll-foudegeerdink A.F. de Jongeburcht Almelo [email protected] R. Oude Vrielink-v. Zuidam Raalte [email protected] S.H.A. Joosten-Scholte Wezep [email protected] c ö: Pleijhuis Zevenaar [email protected] Th.J. Kamphuis Enschede [email protected] . Poerink Zeist [email protected] W.Kampman Zwolle [email protected] A.P. Portheïne Beek arieportheine@tiscali .nl F.T. Kamst Hengelo(O) [email protected] F.B.G.A. Roeloffzen Enschede [email protected] J.H. Kappert Hengelo(O) j [email protected] R.F.A. Rorink Ootmarsum [email protected] J. Kesler Hengelo(O) [email protected] E. Rottink Rijssen [email protected] G.J. Keijzer Deventer g.j [email protected] A.B. Santen Bomerbroek [email protected] A.B. Kleisman Enschede [email protected] website: xanten.orgl

I J. Kluitenberg Haaksbergen [email protected] P.A. Schelling Rijswijk (ZH) [email protected]

·{~ J.H.M. Knippers Denekamp [email protected] website: home.hccnet.nllpa.schelling E.W.Th. Kolbrink Ootmarsum [email protected] L.J.G. van Schie Oldenzaal [email protected] H. Kolhoop Enter [email protected] website: http://members.home.nl/leonvanschie

I website www.kolhoop.nl A. Scholte Lubberink Rossum (0) [email protected]

" www.enter-info.nl F. L. Scholten Apeldoorn [email protected]

H. Koop Veenendaal [email protected] H.M.J. Scholten Nijverdal [email protected] A.H. Korsman- Hundman Enschede [email protected] J. Schothuis Hengelo (0) [email protected] J. Klipers-Oude Kempers Overdinkei [email protected] website: www.schothuis.nl A.P.C. Kwaaitaal Hengelo(O) [email protected] J.G.J. Schulten Oldenzaal j .g.j [email protected] A.B. Landewé Gendringen [email protected] website: home. wxs.nl/-schulhan W.J.M. Lansink Groenlo [email protected] IJ. Sieben Enschede [email protected] H.B. Lasonder Enschede [email protected] E. Soepenberg Den Ham [email protected] A. Leushuis Zwolle [email protected] D. Speekhout Mantgum [email protected] G.B.M. van Lexmond Enschede g. [email protected] J. van Spijker-Post Hengelo(O) [email protected] A.H. Ligtenberg-Scharphof Huizen j [email protected] E. Stapelveld Heino [email protected] W. Lohuis Enschede [email protected] • q.G. Steggink

website home.zonnet.nl/stapelveld H. Lubberding Wierden [email protected] I Utrecht [email protected] G.F. Lunenborg Losser [email protected] A. Steers Venray [email protected]

website http:/ /go. to/lunenborg Fr. Steijnen Borculo [email protected] J.W. Lukkien Haaksbergen [email protected] F. Suers Losser [email protected] J.A.M. Maas- Langer Nijmegen [email protected] A.H.J.M. Ticheler Helmond [email protected] F.J. Maathuis Losser [email protected] R. Timpers Borne [email protected] E. Marijnissen Oldenzaal [email protected] H.M.G. Tönis Si! volde [email protected] M. Megelink - Eiling Apeldoorn [email protected] website www.tonis.nl/home.htm G. Mengerink Enschede [email protected] A.H. Vedders Lochem [email protected]

website: www.mengerink.org website: www.vedders.nl H. Mensink Haaksbergen [email protected] I. Vink Enschede [email protected] W.P.M. Moers Oldenzaal [email protected] G. van Vliet- Tibbe Alphen ad Rijn [email protected] G. Mollenhorst Enschede [email protected] Cl. de Voer Winterswijk [email protected]

28 Contactblad NGV Twente ( 'ontactblad NGV Twente 29

Page 16: jaargang 2006

i~ ,~

M. Vörding G.E.P. Vrielink

O.M. de Vries- Schepers J. de Vries F.C. Walhof J.F. de Wals A. Wennink -Wooldrik A.W. Wentholt R. Wessels H. Weustink

T. Wiegel

G.J.L. Wiegerink D. te Winkel- Veurtjes J.A.C.M. Wissink

J.H. Wissink

H.J.M. Wijers J.F. van Zoelen H. Zorn M.P.M. Zuidema-Krake

Attentie:

Hengelo (0) Zwolle website: Albergen Delden Hengelo (0) Almelo Oldenzaal Enschede Lelystad Hengelo (0) website: Borne website: Bilthoven Enschede Zwolle website: Vlaardingen website: Eindhoven Enschede Enschede Oldenzaal

[email protected] harry. [email protected] home.hetnet.nl/-harry. vrielink/index.htm [email protected] [email protected] fc _ [email protected] [email protected] a.h. [email protected] gen. [email protected] [email protected] [email protected] weustink.tmfweb.nl [email protected] welcome.to/wiegel g.j .l. [email protected] [email protected] [email protected] homeOl.wxs.nl/-jan.wissink j. [email protected] www.wissinkpagina.nl l\[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Wij verzoeken u te controleren of uw mailadres goed is weergegeven en eventuele aanvullingen en wijzigingen door te geven aan de afdelingssecretaris en de redactie. Ook als u niet wilt dat u wordt opgenomen in deze lijst verzoeken wij u dit aan de redactie door te geven. Uw mailadres zal dan alleen nog gebruikt worden door de afdelingssecretaris om berichten/mededelingen aan u te sturen.

STICHTING GENEALOGISCHE WERKGROEP TWENTE (SGWT)

Frans JM. Agterbosch

De Stichting Genealogische Werkgroep Twente kortweg SGWT, brengt getranscribeerde bronnen als publicaties uit, zodat thuis ook nader onderzoek kan worden verricht. Transcriberen is het leesbaar opschrijven en atärukken van moeilijk leesbare geschreven teksten. De Stichting houdt zich bezig met het bewerken en publiceren van historische bronnen uit haar werkgebied, globaal de regio Twente. Hierdoor worden deze bronnen beter en makkelijker toegankelijk voor in het bijzonder genealogen.

De gegevens van de Stichting zijn ook in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl en dan naar Stichting GWT. Op deze website is tevens een aanvraagforumlier opgenomen.

30 Contactblad NOV Twente

(

t

Attentie: Grote prijsverlaging* van onze Regio-Cd-roms.

Onderstaande Cd-roms zijn sterk in prijs verlaagd. De prijs is nu € 15,00 per stuk. De overige prijzen van de uitgaven/diskettes en de verzending zijn gelijk gebleven. Zie voor overzicht de website van de afdeling http://twente.ngv.nl en dan naar Stichting GWT. * Alle personen die deze Cd-roms reeds voor een hogere prijs hebben gekocht, kunnen teruggave krijgen. Voor zover ze bij ons bekend zijn heeft teruggave van het verschil plaatsgevonden. Als u niet benaderd bent neem dan contact op met de heer Anton Hilgerink, penningmeester van de Stichting Genealogische Werkgroep Twente. Zie voor zijn adres de binnenzijde van het voorblad.

OJitgegeven Regio-Cd-roms zijn: • CD 01: Regio Holten met 8 bestanden met de nummers 9, 28, 29, 30 en 31. Extra

nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 02: Regio Hengelo Ov. met 15 bestanden met de nummers I, 9, 10, 11, 12, 13, 23 en 24. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de RK doopboeken van Delden, NG doopboeken van Haaksbergen en een aantal Registres Civiques.

• CD 03: Regio Haaksbergen met 10 bestanden met de nummers 1, 9 en 22. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. NG trouwboek Haaksbergen, RK trouwboek Goor, de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 04: Regio Stad- en Ambsgericht Ootmarsum met 17 bestanden met de nummers 2, 9, 14 en 15 en 10 nieuwe DTB-bestanden van hoofdzakelijk de plaatsen Tubbergen en Denekamp. Tevens is het burgerboek en het registre Civiquestoegevoegd.

• CD 05: Regio Stad- en Landsgericht Almelo met meer dan 11 bestanden met de nummers 8, 9, 17 en 18 en extra nieuwe DTB-bestanden van Almelo NG doop- en trouwboeken. Burgerboek Almelo, enige afbeeldingen van Almelo uit 1867 en het registre Civiques .

.Qp elke Cd-rom is ook een bestand met het overzicht van aanwezige DTB's en Wegistres Civiques in Overijssel opgenomen en tevens Adobe PDF-reader.

Regio-Cd-rom per publicatie € 15,00 excl. € 4.00 verzendkosten

De gegevens van de tot nu toe negenentwintig uitgaven van de Stichting zijn in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl. Tevens is er op deze website een aanvraagformulier tot aanschafvan de boekenldiskette(s)/Cd-roms of via email opgenomen.

Een overzicht van onze uitgaven is ook te zien in Twente Genealogisch 2005/4. De redactie heeft afgesproken in de laatste TG van het jaar weer een compleet overzicht op te nemen, samen met hoe de uitgaven te verkrijgen zijn.

Contactblad NOV Twente 31

Page 17: jaargang 2006

'~

~ I

De publicaties kunnen ook op Cd-rom of via de email worden verkregen. Laat deze afwijking van de bestelling even weten aan de voorzitter van de Stichting. Email: [email protected]

~;;:;,.~~'f,:?,,.;~w.''·~'.~.~-~~w;..l<.l$*l;~m.-'»~-~~-wm~m~~~.'~''<:tl-"::!<.'>'~'~~~*~!;ll)U.W~~~'?<>t~~~mttltW;I~•'~*"~~~~~~~~~~j.*'~~-'··~&~.o::m~<t>W"':l:l'

GENEALOGISCHE COMPUTERWERKGROEP TWENTE

Frans JM. Agterbosch

Genealogische Computerwerkgroep Twente (GCT) waarin opgenomen de Genealogische Databank Twente (GDT).

Genealogische computerhulp ( De werkgroep wil u graag helpen met uw vragen over het gebruik van uw genealogisch computerprogramma bij uw genealogisch onderzoek. Neemt u voor vragen contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

Interessante websites Elke TG zal de werkgroep een aantal voor genealogen interessante websites bespreken. Als u zelf een bijdrage willeveren neem dan contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

Op de website http://www.dewoonomgeving.nl zijn nu ook de OA T's (oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) van Twente opgenomen. De OAT's zijn de lijst van eigenaren van de betreffende stukken grond inclusief de daarop staande huizen.

http://www.stamboomforum.nl/actualiteit/O/O Deze website is een forum waarop stamboomonderzoekers met elkaar over

allerlei zaken de genealogie betreffende corresponderen. Iedereen is welkom en je kunt er veel ervaring opdoen.

http://forum.archieven.org/index.php Opnieuw een website met een forum. Nu van de archieven in Nederland/Belgie

en internationaal. Het Archiefforum is een digitaal kenniscentrum voor onderzoek in archieven. Het is noodzakelijkje aan te melden. Er is ook een hoofdgroep genealogie. (, Overigens zijn ook de andere groepen erg interessant. Probeer het maar eens uit.

NGV CONTACTDIENST

JL. Verschuur, de Lutte

De contactdienst is een service van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De dienst beheert een database waarin een paar honderdduizend familienamen zijn opgeslagen. Deze namen zijn door ledeninzenders bijeengebracht en deze inzenders

32 Contactblad NGV Twente

hebben zich daarmee bereid verklaard hun gegevens met andere genealogen te vergelijken.

Het bestand, de database, wordt beheerd en aangevuld door een van de medewerkers van de dienst. Om de toegang door leden (en niet leden) te vergemakkelijken beschikt elke afdeling van deNGVover een contactpersoon, die volgens een oude gewoonte CALS wordt genoemd. CALS staat voor: coördinator algemene ledenservice. Hij is in het bezit van de database en men kan bij hem terecht voor info uit het bestand of over de contactdienst in het algemeen.

De software waarop het bestand berust is inmiddels behoorlijk achterop geraakt en wordt momenteel gemoderniseerd. Een van de problemen is bijv. dat het bestand op de laptops van de CALS onder Windows XP niet gemakkelijk werkt.

Na aanvankelijke aarzeling die te maken had met eventuele privacyproblemen C daarom besloten het gehele bestand onder te brengen op een internetsite, www .contactdienst.nl. Er worden geen privacyregels overschreden, het bestand geeft geen geheimen prijs en de inzenders hebben er geen problemen mee dat hun adresgegevens in de database verborgen zitten.

Indien u nu wilt weten of een bepaalde familienaam al eens door iemand is onderzocht, typt u die naam in op de genoemde site. U kunt ook zoeken naar andere schrijfwijzen van de naam. Komt de naam in het bestand voor dan krijgt u door aanklikken de adresgegevens of het emailadres van de inzender te zien. U kunt vervolgens contact zoeken met de inzender om uw gegevens met die van hem of haar te vergelijken. Naar onze ervaring komen hier soms aardige contacten door tot stand. Voor een goed begrip: in de database worden alleen achtemamen weergegeven, samen met de plaats en de periode waarin die naam gevonden is. Geen voornamen dus, geen verdere details, geen complete stambomen.

Hoe komt dit landelijke bestand tot stand, en vooral, hoe houden we het in stand? Iedereen, lid of geen lid van de NGV, wordt uitgenodigd alle familienamen die in zijn of haar onderzoek voorkomen aandeCALS te sturen ofte geven. Dit kan in de vorm van een zg. GEDCOM bestand op een floppy of via email of eenvoudig door

.,Qet invullen van een formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bijdeCALS ofte '-lownloaden van de site: www.contactdienst.nl.

Het GEDCOM bestand is in ieder genealogieprogramma beschikbaar onder <uitvoer>.

Wat trouwens ook geen gek idee is ... , als u ooit hebt ingezonden, vraag decals eens welke inzendingen van u momenteel nog in de database staan.

Het is duidelijk dat het landelijke bestand alleen kan bestaan door regelmatige aanvullingen. Lever uw gegevens in! Deelname is gratis. En u loopt dan de kans op enig moment benaderd te worden door genealogen die een door u ingebrachte familienaam herkennen.

De Twente-CALS is bereikbaar onder email [email protected], tel.

Contactblad NGV Twente 33

Page 18: jaargang 2006

'~

~ I

0541-552677.

Kijk ook eens op www.contactdienst.nl

~~\\l.l.~~:>m~~:r~~·~~mw<.1>i§il$*~"~~'ilo'>i%w~~~4"~Jt.')4;~~~.'$1..<;~»rts;;oW.;>J>:~m.~~~'i>"<ll-!<:~~ll!>lW'1l-~îl<:~..~w."l!>1

GENEALOGISCH INFORMATIECENTRUM TWENTE (GIT)

Anton Hilgerink

Op het moment dat u dit leest is de verhuizing van de bibliotheek in Hengelo al weer enige tijd achter de rug en zit ook het GIT in een nieuwe omgeving. De ons ( beschikbaar gestelde ruimte is ruimer en overzichtelijker van opzet en ook de beschikbare apparatuur is zeer goed om mee te werken. Wij nodigen u derhalve uit om eens een kijkje te komen nemen tijdens onze openingsuren, zie colofon.

In de achter ons liggende tijd heeft het GIT diverse schenkingen ontvangen waarvoor wij de gulle gevers hartelijk danken. Zo is onze collectie bidprentjes verder uitgebreid dankzij de heren G.B.M. Kwak; B.H.M. Belderdos enE. Stokkelaar. Onze databank is ook verder uitgebreid met dank aan mevrouw R. Seinen en de heer F. Tusveld. Door de schenking van het Jahrbuch 2006 van de Heimatverein de Grafschaft Bentheim werd onze bibliotheek ook uitgebreid

~~~;~~~~\>~.~l<'.~~w~~~"'ii}~m:,&<>;.'«~~:>~l\w:r,;..~:t}.m.~m;,.~~:r~.;J~Thl*:!'lk'>:lt\;:~~~~,;,:",w._Jo:~:!~~t-'ii;.®'Jllp.W.:h::U:.

ACTIVITEITEN AGENDA

Redactie

De lezingen worden gehouden op elke 2" zaterdag van de maand en beginnen om 14.00 uur in, indien niet anders aangegeven, het Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Vanaf 13.00 uur zijn de Genealogische Computer Groep Twente met de Genealogische Databank Twente (GDT), de NGV Contactdienst, de Dienst Informatie en Promotie, de Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGWT) aanwezig. Tevens zijn er een "beginnerstafel" en een leestafel (met veel ( geschreven teksten en bronnen uit ons gebied).

11 maart 2005: ParkhoteL Enschede Lezing door de heer Herman Hagens over molens, mulders, meesters; watermolens in Twente en de Achterhoek.

8 april2005: ParkhoteL Enschede Afdelingsledenvergadering met aansluitend contactmiddag.

13 mei 2005: Jaarbeurs, Utrecht Viering 60 jaar NOV; gezamenlijke presentaties van de afdelingen.

~4 Contactblad NGV Twente

Er kunnen tussentijdse wijzigingen voordoen in onze activiteiten. Wij raden u daarom aan voor alle zekerheid op onze website te kijken onder: Agenda.

·· "(~ ~~.,--...,~~~~'''·~···~··r•r,.i.~-iS~tt"'''"'lf.~N~>~~.'llf1:'\'~;.·~(l:''"''~;~~(~~~~,-;~;W~<":r.';;;,,.·.·m;:;rar1!:-t*#':"'t'~%1t'oli&:'NI'~~'<l.•>f.!~'l:"')'?.<m<1~~,;;w;r!:.t~t'7':~wr-tf'l.o/~.~~~Vi"'~t·r"!< ~!··~\· '"i

AANKONDIGINGEN

Zaterdag 13 mei 2006: Jubileumviering 60 jaar NOV in het Jaarbeurscomplex te Utrecht. In de Expo-zaal zal e.e.a. plaatsvinden en clusters van afdelingen zullen met een eigen thema presentaties verzorgen. Onze afdeling zal het thema "Werk en Wonen" verzorgen. Nadere informatie volgt.

C· "'-''• "' .,,.,._,_, ,.,,,.,, .. ,,,.,_. .. ,,,,"''"""'"''''""""~'"'"'"''' ··~""'·"''*'·"''"'·''''''"""'W"-''"'""'"'"''·~'""'""'"'""'''"'"'w"'·"''''""' ·'"••"'·'""""'"'"'""'"'''"''"m·• .,,.

LEDENSTAND:

Ledenstand afd. Twente per 31.12.2005: 535, inclusiefbijkomende 64leden. (per 31.12.2004: 517, inclusief 64 bijkomende leden)

,.., ' '' '· ;; );~V;.'.~<.~.",,~ ,.f~:<l ··~'''~:"<l~o-~lf!<' "'t'~'<~AA~':I'\~1:!<\I<:.,~">.·.:t•>;<;;~.',.'~.l-:.<::!"'1-f;f<'"·!. ·~1' ;e •. :'i~.':>~~· ~,: ',<,:>~~ ~~~~~~:~'"-' ,t,·,-::;-.~:.::t,\7-~~ ro;,~:;.,• .\~·~.l·'~t:.~::',""' '>:~· P:~~""~·l.~,: :; '~" .. \l'"!l.:"i.•: <~\>'0::1."' f'~l':"';:' '<:\. '''•::..<:$ "'(~V :.:•'!': '

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

Zie voor adressen bestuurs- en redactieleden de binnenzijde van het voorblad. P. Hoogendoom, Assinklanden 69,7542 BB Enschede Mevrouw M.Y.A. Lambermont, Vogelaarsweide 3, 3437 DD Nieuwegein Mevrouw L. Nuys, p/a N.G.V.-afd. Utrecht, de Meent 48, 3984 JK Odijk K. Rasch, p/a N.G.V. -afd. Utrecht, de Meent 48,3984 JK Odijk G.J.H. Spenkelink, Rachmaninofstraat 11, 7558 DN Hengelo (0) Mevr. A. ten Thije-Kort, Grotestraat 186, 7622 GS Borne

c

Contactblad NGV Twente 35

Page 19: jaargang 2006

--------------------------------~,1 I"

r'

~ ~

CONTACTBLAD

VOOR DE AFDELING TWENTE

VAN DE NEDERLANDSE

GENEALOGISCHE VERENIGING

.INLEIDING

Ben Schothuis, penningmeester

Jaargang XXII nummer2 April2006

Redactieadres: J .M.B. Souverijn

Gerrit Peuscherstraat 117 7558 BC Hengelo

Tel. 074 · 277 12 71

Wat zijn nou in grote lijnen de taken van een penningmeester? De penningmeester houdt de financiële administratie bij van de afdeling. Van een goede penningmeester werd vroeger gezegd dat deze de hand op de "knip" wist te houden.

In deze tijd denken wij daar toch wat anders over. Uitgaven voor investeringen die de dienstverlening aan onze leden ten goede komen, kunnen en moeten worden gedaan als de financiën dat toelaten en na overleg in het bestuur. Het bestuur van de NGV afdeling 1\vente vergadert regelmatig, globaal één keer per twee maanden op een avond, beurtelings bij een van de bestuursleden thuis. Op een dergelijke avond komen er in een gestaag tempo een flink aantal agendapunten aan de orde. Belangrijke beslissingen worden altijd door het gehele bestuur genomen.

De penningmeester houdt de boekhouding bij en maakt periodiek een verslag van de cumulatieve kosten en baten van een bepaalde periode en geeft aan of deze bedragen in een goede verhouding staan tot het afgesproken budget.

.Daarnaast maakt de penningmeester elkjaar na de zomervakantie de begroting klaar voor het nieuwe jaar. Nadat deze is besproken in de bestuursvergadering, wordt de begroting ingediend bij de penningmeester van het hoofdbestuur van de NGV. Daarna wordt de begroting gepresenteerd tijdens de najaarsledenvergadering op de afdelingsbijeenkomst elk najaar in oktober of november.

Na afloop van het jaar worden de resultatenrekening en de balans opgemaakt en deze worden dan samen met de einddeclaratie opgestuurd naar de penningmeester van het hoofdbestuur van de NGV. Daarna doet de kascontrolecommissie een boekenonderzoek en stelt dan vast of de boekhouding correct is uitgevoerd. Tijdens de ledenvergadering in maart of april worden deze cijfers door de penningmeester gepresenteerd aan de leden.

Contactblad NGV Twente 37

Page 20: jaargang 2006

-Daarnaast zijn er binnen het bestuur nog een aantal taken die zijn verdeeld

over de bestuursleden, zoals de redactie van Twente Genealogisch, de lelding van het OIT, afgevaardigde landelijk overleg, secretariaat en correspondentie, het organiseren van afdelingsbijeenkomsten, het uitnodigen van sprekers, het organiseren van cursussen etc. Alles bij elkaar een verantwoordelijke functie, want zonder een goed financi~l beleid is geen enkele vereniging een lang leven beschoren.

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Hans Souverijn

In deze rubriek maken wij kennis met nieuwe leden, die zich onlana• hebben aanaemeld of die zich van een andere afdeling naar de onze hebben laten overschrijven. Zoeken zij nur familie• die ook belangstelling hebben van andere leden? Is hun zoekgebied hetzelfde ala dat van Ua of meer andere leden, zodat wellicht werkafspraken te maken zijn? Zo ja, dan willen deze nieuwe leden durover graag met anderen in contact komen.

Dhr. Herman Kuipers uit Kingston, Ontarlo, Canada (c·mall: [email protected]) Is in 19321n Hengelo geboren en In 1953 met het hele gezin (vader, moeder, twee jongere brocra en een zua) naar Canada acömlgrcerd. Daar heeft hij 31 jaar voor Air Canada aewerkt op het Tachnlcal Ccntro In Montreal als Supply Support Manager. Sinda 1992 la hij met penalocn.

Hij raakte gerntcre11ocrd In genealoalo toon zijn vrouw Maureon bezig was met een onderzoek naar haar voorouden In Schotland, een atreek die ze In 2002 ook nog bezochten. Hocwel hij nu een paar jaar bozig la, ziet hij zichzeil nog ala een beginnend genealoog, waarbij de aratand natuurlijk ook een rol apeelt. Bovendien moet hiJ zijn tijd vcrdelen over meerdere hobby's en het vrijwilligerawerk dat hij ook nog doet.

Herman la lid geworden van de NOV om meer te leren over de beschikbare bronnen en de onderzoektechnieken In Nederland. Het liefst zou hij op deze manier ook Ctlntact maken met verre familieleden die met hem informatie willen uitwisselen. Hij hoopt dat onze leden kennis met hem willen delen en hem willen helpen met de voorbereidingen voor een genealogisch onderzoek dat hij hier ter plaatse, In Twente, een keer wil gaan uitvoeren.

Herman is op zoek naar de familienamen Kuipers (vaders kant), Wattenburg (moeders kant), Kruims (moeders halfbroer en -zuster), Abbink (Michigan, USA) en andere familienamen die op zijn website staan: (http://home.cogeco.ca/-va3qx). Deze namen zoekt hij vooral in Twente, Drente, Groningen en Michigan (USA). Hij vraagt dan ook hierbij aan ledereen die hem verder kan helpen, om contact met hem op te nemen via zijn e-malladrea on/of website.

38 Cunt~Qtblad NOV Twente

~

ALGEMENE INFORMATIE

Redactie

Bezorging. adreswijziging en bestellingen Voor klachten over de bezorging en het bestellen van oude TG's s.v.p. per brief of e-mail

contact opnemen met Hans Souverijn, Gerrit Peuscherstraat 117, 7558 BC Hengelo, e-mail: Redactie-Twente-Genealogisch @hotmail.com

{

Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden en opzeggingen uitsluitend naar de NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

KQ1ill Indien U kopij heeft voor opname in Twente Genealogisch dan verzoeken

wij U dit uitsluitend te zenden aan het redactieadres zoals voor in het colofon staat vermeld. Als U de kopij aanlevert via e-mail verzoek ik U dit uitsluitend te doen als aparte bijlage van uw bericht en in de begeleidende e-mail aan te geven waar uw bijdrage over gaat. (HS)

Register qp familienamen Er is een nieuw register verschenen op familienamen over de jaargangen

2001 - 2005 van Twente Genealogisch. Dit is nummer vier in de rij van registers en met deze uitgave zijn we weer helemaal bij. U kunt dit register aanschaffen op de maandelijkse bijeenkomsten. De kosten bedragen € 1,50. Ook kunt U het register bestellen bij de penningmeester door overmaking van € 3,- op postbanknummer 5582643 t.n.v. NOV-afd. Twente, Het Loo 39, 7608 DM Almelo, onder vermelding van "Register TG". De reeds eerder verschenen registers over de oudere jaargangen

C zijn ook nog in beperkte mate verkrijgbaar.

Verslag Twentebestand 2005 (met dank aan H.C. Zorn) In 2005 werd www.Twentebestand.nll0.608 maal bezocht, daarbij werd

125.494 maal een gezinsblad opgevraagd. Een vooroudertabel werd 11.984 maal gevraagd. Het aantal personen waarvan gegevens beschikbaar zijn is thans bijna 79.000.

Verruiming openingstijden Gemeentearchief Almelo (met dank aan J. Nijhoff) Het gemeentearchief van Almelo is momenteel geopend op dinsdag- en

donderdagmiddag. Mensen, voor wie het niet mogelijk is op een van die dagen het archief te bezoeken kunnen een afspraak maken voor een andere dag. Belangstellenden, woonachtig in buitenland, hebben te allen tijde toegang. Het is

Contactblad NGV Twente 39

Page 21: jaargang 2006

wenselijk voor uw bezoek even te bellen met het gemeentehuis (0546-541111). Men is bezig een passende studieruimte te creëren, zodat in de nabije

toekomst het gemeentearchief iedere werkdag gedurende kantooruren te bezoeken is. In Twente Genealogisch zal hiervan mededeling worden gedaan zodra meer gegevens beschikbaar zijn.

Cursussen 2006/2007 De cursus Genealogie voor beginners zit er weer op. 15 zeer enthousiaste

cursisten hebben hun best gedaan om tijdens de 5 avonden durende cursus zoveel mogelijk op te steken van de lessen die werden verzorgd door Ton Brummelhuis in de bibliotheek in Hengelo. De cursus werd afgesloten met een bezoek aan het gemeentearchief in Haaksbergen, waar de cursisten wegwijs werden gemaakt in het • doen van onderzoek in een archief.

Voor komend najaar staat er een cursus Oud Schrift op het programma en mogelijk ook een nieuwe cursus Genealogie voor beginners. De cursussen zullen worden georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek in Hengelo. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden en als er voldoende deelnemers zijn, dan kunnen de data worden vastgelegd bij de bibliotheek na overleg met de betreffende docent.

Wat betreft de cursus Pro-Gen is afgesproken dat we nu eerst wachten op de komst van het programma Pro-Gen onder Windows en dat tot die tijd geen Pro-Gen cursussen oude stijl meer worden geven. Het probleem is echter dat op dit moment nog niet bekend is wanneer de Windows-versie beschikbaar is.

Alle cursussen worden gegeven in de bibliotheek te Hengelo op 5 woensdagavonden achtereen van 19.30h tot 21.30h. De kosten per cursus bedragen € 40,00 en dat is inclusief het lesmateriaal. Cursussen zullen zoals altijd alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Aanmelden kunt u zich bij voorkeur op het e-mail adres: [email protected]. Voor meer informatie kunt u mij altijd mailen of eventueel bellen 's avonds na 19.30h op telefoonnummer 0546-862675. Voor uitgebreide informatie kunt u ook de website: http://twente.ngv.nl raadplegen • (zonder www).

CURSUSAANBOD NGY TWENTE

~: Genealogie voor beginners Genealogie voor gevorderden Oud Schrift voor beginners Oud Schrift voor gevorderden

~: 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007

cursusleider: Ton Brummelhuis Ton Brummelhuis Adrie Roding Adrie Roding

Hebt u ook belangstelling voor een bepaalde cursus, meldt u zich dan vrijblijvend aan. (BS)

40 Coatactblad NOV Twente

c

BESTUURSMEDEDEUNGEN

Chris Sieverink

Yerenigingscentrum in Weesp. Het verenigingscentrum (VC) in Weesp - het grote documentatiecentrum

van onze vereniging - herbergt een bibliotheek van duizenden boeken en tijdschriften op genealogisch, heraldisch en historisch gebied, een grote collectie microfiches, een knipseldienst met meer dan 16 miljoen knipsels (vooral overlijdensadvertenties en andere familieberichten uit kranten uit het gehele land) en een groot aantal biografische collecties, waaronder een enorme collectie bidprentjes.

Een bezoek aan het VC is beslist de moeite waard en hier is voor een ieder wel iets te vinden, ongeacht uit welke streek van het land iemand komt. Ook zal het zeker niet de eerste keer zijn dat een vastgelopen onderzoek hier weer op gang wordt gebracht.

Omdat relatief weinig mensen uit onze regio het VC bezoeken - om wat voor reden dan ook- overweegt het bestuur om, net als in 2001, een gezamelijk bezoek aan het VC in Weesp te organiseren. Bij zo'n bezoek kunnen we er dan met een paar auto's naar toe rijden, wat een aanzienlijke besparing op de reiskosten geeft. Tevens wordt er dan in het VC door de medewerkers extra aandacht aan ons besteed. Daarom wil het bestuur eens inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is onder onze leden. Bent U in principe geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, geeft U zich dan op bij de secretaris. De exacte datum en andere details worden pas ingevuld als er voldoende belangstelling voor deze trip is.

~ -VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

Hans Souverijn

Onvermoede bronnen in het Gemeentearchief Op zaterdag 10 december hield dhr. Adrie Roding een lezing over

onvermoede bronnen die beschikbaar zijn voor genealogisch onderzoek. Dhr. Roding is gemeentearchivaris van het Gemeentearchief in Enschede. Zijn ervaring is, dat veel bezoekers zichzelf nog wel eens beperkingen opleggen m.b.t.

Contactblad NGV Twente 41

Page 22: jaargang 2006

i

genealogisch onderzoek. M.a.w. vaak is er meer mogelijk dan men denkt en het is ook goed mogelijk om een vastgelopen onderzoek weer op gang te brengen.

De meest voor de hand liggende bronnen na 1811 zijn het Bevolkingsregister alsmede de stukken van de ambtenaar van de Burgelijke Stand: de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters.

De Bevolkingsadministratie vormt de basis voor heel veel andere gegevens en kent veel hulp-, c.q. nevenregisters die van groot belang kunnen zijn. Niet alleen ter verifiëring van de officiële registers of elders aangetroffen data, maar vooral ook ter aanvulling van die registers die door brand, oorlogsomstandigheden e.d. verloren zijn gegaan of wanneer er administratieve fouten worden vermoed! Dus: bij gerede twijfel altijd de gegevens elders proberen te checken!

Na deze algemene inleiding behandelde dhr. Roding een groot aantal bronnen die de genealoog van nut kunnen zijn voor het onderzoek. Omdat het ondoenlijk is al deze bronnen hier te behandelen is er een lijst opgesteld die ook na afloop van de lezing onder de liefhebbers is uitgedeeld. Van deze lijst zijn nog exemplaren beschikbaar. Degenen die zo'n overzicht willen hebben kunnen deze verkrijgen op de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Het overzicht heeft voornamelijk betrekking op het Gemeentearchief van Enschede, maar is ook voor andere archieven bruikbaar. Men dient er natuurlijk wel rekening mee te houden dat niet alles overal ligt! Deze lijst zal ook (in stukjes) gepubliceerd worden in 1\vente Genealogisch in de nieuwe, tijdelijke, rubriek: Onvermoede bronnen. De eerste aflevering vind U elders in deze uitgave.

Hoe Ernst in Holland kwam (met dank aan dhr. GJ. Poelman) Op zaterdag 14 januari 2006 hield dhr. Poelman voor onze afdeling een

lezing over een verre voorouder die ooit behoorde tot het leger van de Hollandgänger. Hieronder een korte indruk van zijn verhaal.

Familieonderzoek geeft vaak onverwachte verrassingen maar ook verwachtingen. Was je familie zeevaarder in dienst van de VOC, waren het handelaars, boeren of waren ze misschien wel van adel? Ook blijken de wortels vaak in het buitenland te liggen. Dat was het geval bij de familie Gortemulder, de schoonfamilie van dhr. Poelman, waarvan zijn schoonvader wist dat er nog een Duitser in voor kwam die Ernst heette.

Dus, op zoek naar Ernst. En ja, die vonden ze in het Rijksarchief in Utrecht en het spoor leidde verder naar Duitsland in het Osnabrücker Land. Precies in Kalkrieze, een buurtschap bij het dorp Engter. Het bleek dat Ernst een seizoenarbeider was die in het voorjaar naar Holland trok en in het najaar weer terugkeerde naar huis.

Het is interessant te weten wie je familie was. Maar de achtergronden en de omstandigheden waaronder je voorouders leefden geven er pas kleur en diepte aan. Nu is de seizoensarbeid van Ernst Gorternulder niet uniek. Sinds de 16e. eeuw zijn seizoensarbeid en migratie een bekend verschijnsel. De stromen bewegen zich in

42 CunW11blad NOV Twente

alle richtingen, van armoede naar positieverbetering, van onrust naar veiligheid. 1\vee seizoensstromen liggen dicht bij ons onderwerp. Zij komen over de zandruggen tussen de onbegaanbare venen door bij Boertangeen bij Venebrugge bij Hardenberg ons land binnen.

Dus de belevenis van Ernst is niet uniek. Wel uniek is de informatie die ze hebben over Ernst en zijn makkers. In een samenwerkingsverband hebben het Drents Museum in Assen, het Museumdorf Cloppenburg, het Westfriesmuseum in Hoorn en het Emslandmuseum in Lingen een studie gemaakt van de trek van de zgn. Hollandgänger, die trokken tussen Niedersachsen, Westfalen en Amsterdam. Ernst heeft dus een symboolfunctie.

~ De voordracht begon met een schets van de situatie in de streek van ~ herkomst. Daarop volgde de beschrijving van de ontwikkeling van de Bollanden.

Daarna keerden we terug naar Engter en reisden met Ernst en zijn groep mee langs vrijwel onbegaanbare zandpaden en over de Zuiderzee naar Holland.

Markearchieyen en genealogie (met dank aan H. Demoed) Voor de afdeling 1\vente van de Nederlandse Genealogische Vereniging

hield zaterdag 11 februari 2006 in het Parkhotel te Enschede dr. H.B. (Henk) Demoed een lezing over het belang van markearchieven bij genealogisch onderzoek. Hier een korte impressie van de inhoud van de lezing.

Markegenootschappen of marken vinden we op de zandgronden van Oost­Nederland, in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Dat heeft te rnaken met de bedrijfsvorm daar. De marken voerden het beheer over hun gemeenschappelijke wilde gronden die nodig waren voor de bemesting van de bouwlanden. Zij werden opgericht aan het einde van de dertiende eeuw, archiefstukken zijn er vanaf rond 1500. Markegenootschappen of marken zijn instellingen op het platteland en omdat je in deze streek van Nederland je voorouders toch meestal op het platteland vindt, zijn deze archieven van grote waarde.

Eeuwenlang werd het dagelijks leven op het platteland van Oost-..., Nederland beheerst door het markegenootschap. Dit was een soort van vereniging .,l van eigenaren van gerechtigde boerenerven. De bewoners van deze boerderijen

hadden de rechten op de gemeenschappelijke woeste gronden. Oorspronkelijk hield de rnarkeorganisatie zich alleen met het beheer van die woeste gronden bezig. In de loop van de tijd ging zij ook zaken van de gehele dorpssamenleving behartigen, zoals onderhoud van de kerk, beheer van de school, brandweer en dergelijke.

De archieven van de marken kunnen ons veel informatie verschaffen over het doen en laten van onze voorouders op het Oost-Nederlandse platteland. Het belangrijkste archiefstuk van een marke is het rnarkeboek, het notulenboek van de rnarkevergaderingen. Niet van iedere marke is een markeboek overgebleven. Het boek werd in het algemeen bewaard bij de markerichter. Deze woonde, evenals de andere rnarkegenoten, in een boerderij, een kwetsbare bewaarplaats voor een geschrift. Ook zijn bij de opheffing van de marken in de 19e eeuw niet alle

Contactblad NGV Twente 43

Page 23: jaargang 2006

markebaeken aan de rijksarchieven overgedragen, hoewel dat volgens de wet wel moest. Gunstiger is de situatie wanneer de heer van een huis erfmarkerichter was; van dergelijke marken zijn meer archiefstukken bewaard, vaak in het rijksarchief, soms ook in het huisarchief. Kasteel Twickel bewaart een uitgebreid archief van een groot aantal marken.

Voor de geschiedenis van de marke is het markeboek weliswaar de belangrijkste bron, namen van personen komen we er betrekkelijk weinig in tegen. Als de aanwezigen op een mar kevergadering worden vermeld, is het meestal slechts het erve dat genoemd wordt, lang niet altijd de persoon die het erve vertegenwoordigt. Ook over de kleine bedrijfjes van de kotters of keuters kunnen we zaken aan de weet komen. Mensen die hutten op de markegrond gebouwd hadden moesten vaak voor pacht werk in de marke verrichten; daar zijn soms lijsten van bewaard gebleven. Eigenhandige ondertekeningen van het vergaderprotocol zien we maar heel weinig. Hierbij moet ook bedacht worden dat alleen de eigenaars van de erven op de vergaderingen kwamen, de pachters alleen als zij speciaal daartoe gemachtigd werden.

In het markeboek staan voorin doorgaans de regels waaraan de inwoners van de marke zich te houden hadden. Dat waren regels betreffende het beheer en gebruik van de markegronden: plaggen steken, turf graven, aantallen vee dat geweid mocht worden en bepalingen van boetes op overtredingen. In principe werden de markevergaderingen jaarlijks gehouden en werden de regels indien nodig bijgesteld en de gemelde overtredingen beboet. Dit laatste werd in het markeboek evenwel weinig in detail weergegeven. Gelukkig zijn er andere archiefstukken waar we meer namen in tegenkomen. De markerlebter hield meestal eens per jaar een schouw om te zien of alles in de marke nog naar behoren toeging. Deze schouwrapporten zijn soms bewaard gebleven .

Belangrijker nog zijn de stukken van de beambte die met het dagelijks toezicht in de marke belast was, de schutter of scheuter. In diens memoriën of verbalen komen we uitgebreide beschrijvingen tegen van zijn handelen: het opsluiten van boventallig vee, het loskopen ervan of de borgstellingen ervoor, het rapporteren over clandestiene ontginningen van markegrond en geplaatste hutten van nieuwkomers in de marke. In de bosmarken op de Veluwe werd hetzelfde gedaan door de vorsters.

Ingekomen stukken bij het markebestuur zijn ook een dankbare bron, hoewel deze vaak van meer recente datum zijn. V 66r de 19e eeuw waren de boeren toch in het algemeen het schrijven niet machtig. Veel ingekomen stukken zien we ten tijde van de verdeling van de marken, in het midden van de 19e eeuw. Dan zijn er weliswaar ook vele andere bronnen, maar een eigenhandig geschreven brief van een voorzaat is toch altijd de moeite waard.

Zo zien we dat markearchieven ons toch verder kunnen helpen bij ons genealogisch onderzoek. AI zijn er dan niet al te veel namen, het markearchief geeft ons in ieder geval een uitstekend beeld van het reilen en zeilen op het platteland en

44 Contactblad NGV Twente

• c

• ~

van de leefomstandigheden van onze voorouders. In zowel Gelderland als Overijssel is zo'n 20 meter markearchief bewaard gebleven. Daarnaast verdient het aanbeveling gemeente- en huisarchieven op markestukken na te zien.

Watermolens in Iwente Op zaterdag 11 maart 2006 hield dhr. Herman Hagens een lezing over

watermolens in Twente. We moeten hierbij dan uitsluitend denken aan molens die door waterkracht van langsstromende beken en riviertjes worden aangedreven en niet aan molens die door de wind worden aangedreven met de bedoeling water te verpompen zoals in het westen van ons land zeer gebruikelijk is. De molens hier werden voor allerlei doeleinden gebruikt zoals het malen van graan, het persen van olie, het zagen van hout, het maken van papier, enz.

Het principe van de watermolen is in de grijze oudheid in het huidige Midden-Oosten ontstaan en vandaaruit ook naar Europa overgewaaid. In de Karolingische tijd werden de eerste molens volgens dit principe in Zuid-Nederland gebouwd. De oudste vermelding stamt uit de lle eeuw. De oudste vermelding m.b.t. een molen in Twente stamt uit de 12e eeuw en heeft betrekking op de molen van Diepenheim.

In het begin was eigenlijk iedereen vrij om een molen te beginnen. Voorwaarde was wel dat hij beide oevers van de beek, waaraan hij de molen wilde bouwen, in bezit had. Verder moest hij er op letten dat de beek stroomafwaarts nooit droog kwam te staan en dat de bewoners stroomopwaarts nooit last kregen van "natte voeten" door het opgestuwde water. En het opstuwen van water was wel noodzakelijk om altijd van een voldoende voorraad water verzekerd te zijn, zodat de molenaar de molen kon gebruiken wanneer hij wilde en dus niet afhankelijk was van het toevallige peil in de beek. Later werden veel molens "geannexeerd" door de adel en de grootgrondbezitters.

In het verleden waren er veel meer molens dan tegenwoordig. Vele zijn er verloren gegaan door oorlogen en twisten en door slijtage, waardoor het regelmatig voorkwam dat het niet meer lonend was om hem weer op te bouwen. Door het gebruik van hout als bouwmateriaal, de klimatologische omstandigheden en de slijtage door het langsstromende water was een molen vaak na 30 jaar al compleet versleten. Hij moest dan weer worden opgebouwd, vaak van de grond af.

Na deze algemene inleiding besprak dhr. Hagens een groot aantal molens uit Twente en maakte daarbij ook nog uitstapjes naar Salland en deAchterhoek. Hij verluchtigde zijn verhaal met een flink aantal dia's van de molens. Vele waren zelfgemaakt van nog bestaande molens, op andere waren tekeningen of schilderijen te zien van verloren gegane molens.

Al met al een interessant verhaal, zeker als je voorouders hebt die vroeger op zo'n molen gewoond en gewerkt hebben. Degenen die over dit onderwerp meer willen weten of geïnteresseerd zijn in een compleet overzicht van alle Twentse molens, wordt aangeraden om eens het boek "Molens, mulders en meesters" te

Contactblad NGV Twente 45<

Page 24: jaargang 2006

raadplegen, geschreven door Herman Hagens en in de bibliotheken te vinden.

------GENEALOGISCHE PUBLICATIES

Redactie

De publicatie van kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen.

U kunt kwartierstaten, stamreeksen, genealogieên en parentelen inzenden. Er zijn geen tijdsrestricties. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Onderstaande publicaties worden onder de volledige verantwoordelijkheid van de indiener geplaatst. De redactie zorgt alleen voor de eenheid in presentatie. Indien u gebruik wilt maken van de gegevens is het sterk aan te bevelen dat u de bron raadpleegt. Deze bron is zeer waarschijnlijk in te zien bij de indiener van het desbetreffende stuk. Stuurt u eventuele aanvullingen enlof opmerkingen op het gepubliceerde ook naar de redactie, zodat wij deze in een komende Twente Genealogisch kunnen opnemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

PARENTEEL VAN ENGBERT TEN TIJE (06-02-P) (vervolg)

Mevr. A. ten Thije-Kort, Borne

111.7 Janna ten THIJE, geb. op 01-05-1815 te Goor, ovl. op 25-07-1870 te Markelo op 55-jarige leeftijd.

46

Geh. op 29-jarige leeftijd op 07-10-1844 te Markelo met Gerrit ten DAM, 39 jaar oud, dagloner, geb. op 10-03-1805 te Holten, ovl. op 15-10-1855 te Markelo op 50-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ten DAM en Dina LUBBERS. Uit dit huwelijk: 1. Hendrika ten DAM, geb. op 05-02-1845 te Markelo, ovl. op

08-02-1845 te Markelo, 3 dagen oud. 2. Hendrikaten DAM (zie IV.22). 3. Jan Hendrik ten DAM, geb. op 30-10-1848 te Markelo.

Geh. op 36-jarige leeftijd op 28-03-1885 te Diepenheim met Aaltje LEEFTINK, geb. ca. 1845 te Diepenheim, ovl. op 02-03-1919 te Diepenheim, dochter van Arend Harmen LEEFTINK en Jenneken VRUWINK.

4. Egbert Jan ten DAM, geb. op 02-11-1851 te Markelo, ovl. op 07-11-1876 te Markelo op 25-jarige leeftijd.

5. Gerrit Jan ten DAM, geb. op 24-03-1855 te Markelo, ovl. op

Contactblad NGV Twente

~ t c

• ~

IV.22

III.9

IV.31

17-01-1872 te Markelo op 16-jarige leeftijd.

Hendrika ten DAM, geb. op 09-02-1846 te Markelo/Markelerbroek, ovl. op 04-01-1891 te Markelo op 44-jarige leeftijd. Geh. op 22-jarige leeftijd op 07-05-1868 te Markelo met Berend Jan BOLINK, 28 jaar oud, boerenknecht, geb. op 25-12-1839 te Markelo, ovl. op 10-06-1916 te Wierden op 76-jarige leeftijd, zoon vanGerrit BOLINK en Jenneke KUIPERS. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit Jan BOLINK, geb. op 27-07-1868 te Markelo.

Geh. op 28-jarige leeftijd op 21-05-1897 te Hellendoorn met Fenneken EGBERS, geb. ca. 1869 te Wierden, dochter van Hendrik EGBERS en Geertruid HENGSTMAN.

2. Gerrit BOLINK, geb. op 07-04-1871 te Markelo. 3. Jan Hendrik BOLINK, geb. op 17-07-1875 te Markelo. 4. Enghert Jan BOLINK, geb. op 18-07-1880 te Markelo. 5. Gerhard Hendrik BOLINK, geb. op 25-03-1884 te Markelo.

Hendrik Jan ten THIJE, boerwerker/fabrieksarbeider, geb. op 10-07-1822 te Markelo, ovl. op 07-03-1897 te Rijssen op 74-jarige leeftijd. Geh. op 30-jarige leeftijd op 02-12-1852 te Holten met Harmina TOOREMAN, 21 jaar oud, geb. op 06-09-1831 te Olst, ovl. op 13-02-1898 te Rijssen op 66-jarige leeftijd, dochter van Harmen TOOREMAN, boerwerker, en Joanna OLDEMULDER. Uit dit huwelijk: 1. Harmen ten THLJE, geb. op 08-12-1853 te Holten, ovl. op

25-09-1874 te Holten/Borkeld 26 op 20-jarige leeftijd. 2. Jan ten TIDJE, geb. op 02-11-1855 te Holten, ovl. op

01-01-1856 te Holten/de Borkeld, 60 dagen oud. 3. Janna ten TIDJE, fabrieksarbeidster, geb. op 12-08-1857 te

Holten, ovl. op 12-05-1880 te Rijssen op 22-jarige leeftijd. 4. Jennekenten TIDJE, geb. op 29-07-1860 te Holten, ovl. op

30-06-1862 te Holten/op de Borkeld op I-jarige leeftijd. 5. Jennekenten TIDJE (zie N.31). 6. Gerritdina ten THLJE (zie N.35).

Jennekenten TIDJE, geb. op 06-01-1864 te Holten. Geh. (1) op 20-jarige leeftijd op 16-09-1884 te Rijssen met Gerrit Hendrik WEUSTMAAT, boerenknecht/fabrieksarbeider, geb. ca. 1862 te Ambt Delden, ovl. op 07-07-1888 te Rijssen, zoon van Gezina WEUSTMAAT. Geh. (2) op 26-jarige leeftijd op 01-02-1890 te Rijssen met Egbert

Contactblad NGV Twente 47

Page 25: jaargang 2006

IV.35

111.11

48

TEMPELMAN, 34 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 28-10-1855 te Rijssen, ovl. op 02-03-1902 te Rijssen op 46-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Hendrik TEMPELMAN en Hendrina EGBERTSEN. Uit het eerste huwelijk: 1. Jan WEUSTMAAT, geb. op 01-11-1884 te Rijssen, ovl. op

24-07-1888 te Rijssen op 3-jarige leeftijd. 2. Hendrik Jan WEUSTMAAT, geb. op 09-07-1887 te Rijssen,

ovl. op 18-08-1887 te Rijssen, 40 dagen oud. Uit het tweede huwelijk: 3. Gerritdina TEMPELMAN, geb. op 30-12-1890 te Rijssen, ovl.

op 15-03-1894 te Rijssen op 3-jarige leeftijd. 4. Gerritdina TEMPELMAN, geb. op 13-12-1894 te Rijssen, ovl. ('

op 14-06-1895 te Rijssen, 183 dagen oud. Kinderen: 5. Janna ten THUE, geb. 1883 te Rijssen, ovl. op 16-03-1883 te

Rijssen.

Gerritdina ten THUE, geb. op 21-03-1868 te Holten, ovl. op 27-12-1927 te Rijssen op 59-jarige leeftijd. Geh. op 22-jarige leeftijd op 20-12-1890 te Rijssen met Gerrit Hendrik LIGTENBERG (de kiwwe), 21 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 10-03-1869 te Rijssen, ovl. na 1927, zoon van Jan LIGTENBERG, boerwerker, en Johanna SCHUITEMAKER. Uit dit huwelijk: 1. Johanna LIGTENBERG, geb. op 03-04-1891 te Rijssen, ovl. op

30-06-1907 te Rijssen op 16-jarige leeftijd. 2. Herman LIGTENBERG, geb. op 09-08-1895 te Rijssen, ovl. ca.

1954. 3.

4. 5.

6.

Jan LIGTENBERG, geb. op 04-01-1899 te Rijssen. Geh. met Johanna BORKENT. Hendrik Jan LIGTENBERG, geb. op 21-08-1902 te Rijssen. Johanna LIGTENBERG, geb. op 28-08-1905 te Rijssen, ovl. voor 1984. Geh. met Gerrit Herman EEFTINK, geb. op 10-01-1913 te Markelo, ovl. op 02-05-1984 te Rijssen op 71-jarige leeftijd. Johan LIGTENBERG, fabrieksarbeider, geb. ca. 1908 te Rijssen. Geh. op 18-07-1931 te Rijssen met Naatje DEUK, fabrieksarbeidster, geb. ca. 1908 te Rijssen, dochter van Hendrikus DEUK en Dienaten BERGE.

Hendrikus ten TUE, boerwerker/akkerbouwer, geb. op 17-03-1825 te Markelo, ovl. op 25-02-1882 te Markelo op 56-jarige leeftijd.

Contactblad NOV Twente

l

c

c

IV.36

IV.40

Geh. (1) op 20-jarige leeftijd op 08-05-1845 te Markelo met Janna BELTMAN, 24 jaar oud, geb. op 02-04-1821 te Markelo, ovl. op 13-04-1864 te Markelo/Herike op 43-jarige leeftijd, dochter van Dirk BELTMAN, stroodekker in 1821, en Harmina PLAKHAAR. Geh. (2) op 41-jarige leeftijd op 17-05-1866 te Markelo met Garritjen HORSTMAN, 29 jaar oud, geb. op 15-01-1837 te Vorden, ovl. op 29-03-1908 te Markelo op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Derk HORSTMAN en Berendina HARTELMAN. Uit het eerste huwelijk: 1. Hendrik Jan ten TUE (zie IV.36). 2. Hermannus ten TUE, geb. op 02-06-1849 te Markelo, ovl. op

24-06-1867 te Markelo op IS-jarige leeftijd. 3. Johanna ten TUE, geb. op 23-07-1852 te Markelo, ovl. op

07-05-1859 te Markelo op 6-jarige leeftijd. 4. Dinaten TUE (zie IV.40). 5. Jan ten TUE, geb. op 25-03-1858 te Markelo, ovl. op

31-01-1859 te Markelo, 312 dagen oud. 6. Johanna ten TUE (zie IV.44). 7. Jennekenten TUE, geb. op 26-12-1863 te Markelo, ovl. op

12-05-1864 te Markelo, 138 dagen oud. Uit het tweede huwelijk: 8. Janna ten TUE (zie IV.47). 9. Berend Jan ten TUE (zie IV.49).

Hendrik Jan ten TUE, landbouwer in Herike, geb. op 12-03-1846 te Markelo, ovl. op 11-09-1932 te Markelo op 86-jarige leeftijd. Geh. op 27-jarige leeftijd op 18-11-1873 te Markelo met Aaltje JANSEN, 27 jaar oud, geb. op 30-07-1846 te Holten, ovl. op 16-03-1933 te Markelo op 86-jarige leeftijd, dochter van Willem JANSEN en Geertrui STAM. Uit dit huwelijk: 1. doodgeb.kind ten TUE, geb. op 07-03-1874 te Markelo, ovl. op

07-03-1874 te Markelo. 2. Willemina ten TUE, geb. op 13-07-1886 te Markelo, ovl. op

04-10-1886 te Markelo/Herike, 83 dagen oud.

Dinaten TUE, geb. op 21-04-1855 te Markelo, ovl. op 24-02-1950 te Markelo op 94-jarige leeftijd. Geh. op 32-jarige leeftijd op 09-11-1887 te Markelo met AlbertJan NIJKAMP, 40 jaar oud, landbouwer, geb. op 30-06-1847 te Markelo, ovl. op 27-08-1925 te Markelo op 78-jarige leeftijd, zoon van Teunis NIJKAMP en Jenneken POTMAN. Uit dit huwelijk:

Contactblad NOV Twente 49

Page 26: jaargang 2006

----r

1. Gerrit Hendrik NIJKAMP, geb. op 17-04-1888 te Markelo, ovl. op 25-10-1935 te Markelo op 47-jarige leeftijd.

2. Teunis NIJKAMP, geb. op 02-07-1899 te Markelo. Geh. op 21-jarige leeftijd op 23-04-1921 te Markelo met Hendrika Gerritdina LEUVERINK, 21 jaar oud, geb. op 08-03-1900 te Markelo.

Kinderen: 3. Jan Hendrik ten TUE (zie V.60).

V.60 Jan Hendrik ten TUE, geb. op 23-12-1881 te Markelo, ovl. op 26-02-1986 te Markelo op 104-jarige leeftijd. Geh. (1) op 29-jarige leeftijd op 19-08-1911 te Markelo met Hendrina NIJKAMP, 30 jaar oud, geb. op 24-10-1880 te Markelo, ovl. op 31-03-1913 te Markelo op 32-jarige leeftijd, dochter van Jan NIJKAMP, landbouwer, en Hendrika SCHORFHAAR. Geh. (2) op 35-jarige leeftijd op 19-05-1917 te Markelo met Geertruida Aleida ROOSDOM, 29 jaar oud, geb. op 29-03-1888 te Markelo, dochter van Gerrit ROOSDOM en Gerritdina SCHOTTINK Uit het tweede huwelijk: 1. Hendrina ten TUE, geb. op 18-08-1918 te Markelo.

Geh. op 24-jarige leeftijd op 04-08-1943 te Markelo met Hendrik Jan NIJHUIS, geb. ca 1916, ovl. op 09-12-1996 te Markelo.

2. Hendrik Jan ten TUE (zie VI.49).

VI.49 Hendrik Jan ten TUE, landbouwer, geb. op 13-04-1921 te Markelo, ovl. op 10-04-1964 te Deventer op 42-jarige leeftijd. Geh. op 25-jarige leeftijd op 05-06-1946 te Markelo met Gerherdina SCHUT, 23 jaar oud, geb. op 04-03-1923 te Markelo. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hendrik ten TUE (zie VII.l4). 2. Jan Gerrit ten TUE, geb. op 12-12-1952 te Markelo.

Geh. op 21-jarige leeftijd op 27-09-1974 te Goor met Johanna Hermina POTMAN.

VII.l4 Jan Hendrik ten TUE, geb. op 20-09-1946 te Markelo. Geh. 1968 met Gerda STRAALMAN. Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Jan ten TUE (zie VIII.l). 2. Christine ten TUE.

VIII.l Hendrik Jan ten TUE, geb. op 08-05-1968.

50 Contactblad NGV Twente

t

'i 1

IV.44

c

C V.66

V.69

Geh. met Diane ALTENA. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hendrik ten TUE, geb. op 24-07-1998. 2. Jolien Christél ten TUE, geb. op 20-08-2001.

Johanna ten TUE, geb. op 12-04-1860 te Markelo, ovl. op 01-11-1929 te Markelo op 69-jarige leeftijd. Geh. op 21-jarige leeftijd op 06-08-1881 te Markelo met Jan Harmen SNELLINK, 22 jaar oud, dienstknecht, geb. op 26-09-1858 te Markelo, ovl. op 29-01-1935 te Markelo op 76-jarige leeftijd, zoon van Derk SNELLINK, landb.in Markelo, en Johanna ALTENA. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hendrik SNELLINK (zie V.66). 2. Johanna SNELLINK (zie V.69). 3. Derk Hendrik SNELLINK, fabrieksarbeider, geb. op

02-08-1885 te Markelo. Geh. op 28-jarige leeftijd op 20-06-1914 te Hengelo met Johanna HAZELAAR, geb. ca. 1888 te Hengelo, dochter van Jan HAZELAAR, landbouwer, en Johanna BOVENHORST.

4. Hendrik SNELLINK (zie V.72). 5. Jan SNELLINK, fabrieksarbeider, geb. op 04-05-1892 te

Markelo. Geh. op 25-jarige leeftijd op 02-03-1918 te Hengelo met Berendina NIJLAND, 24 jaar oud, geb. op 14-06-1893 te Markelo, dochter van Jan Hendrik NIJLAND, timmerman, en Johanna WIBBELINK.

6. Hermina Johanna SNELLINK, geb. op 09-06-1895 te Markelo. 7. Hendrik Jan SNELLINK (zie V.77).

Jan Hendrik SNELLINK, arbeider, geb. op 26-09-1881 te Markelo. Geh. op 29-jarige leeftijd op 10-12-1910 te Markelo met Maria DUKINK, 26 jaar oud, geb. op 09-04-1884 te Markelo, dochter van Jan WiUem DIJKINK en Aaltjen WISSINK. Uit dit huwelijk: 1. Jan WiUem SNELLINK, geb. op 28-05-1911 te Markelo. 2. Jan Harmen SNELLINK, geb. op 09-02-1913 te Markelo. 3. Hendrik Jan SNELLINK, geb. op 31-07-1914 te Markelo. 4. Aaltje Johanna SNELLINK, geb. op 04-11-1917 te Markelo.

Johanna SNELLINK, dienstbode, geb. op 23-03-1883 te Markelo. Geh. op 22-jarige leeftijd op 16-09-1905 te Markelo met Jan Willem ter WELLE, 28 jaar oud, arbeider, geb. op 13-01-1877 te Markelo, ovl. op

Contactblad NGV Twente 51

Page 27: jaargang 2006

V.72

V.77

IV.47

52

27-02-1938 te Markelo op 61-jarige leeftijd, zoon van HendrUms ter WELLE en Jenneken IMMINK. Uit dit huwelijk: 1. Johanna Maria Aaltjen ter WELLE, geb. op 17-09-1910 te

Markelo. 2. Jennekenter WELLE, geb. op 01-01-1913 te Markelo.

Hendrik SNELLINK, landbouwer, geb. op 11-01-1888 te Markelo. Geh. op 26-jarige leeftijd op 04-07-1914 te Markelo met Aaltjen KLEIN TWENNAAR, 25 jaar oud, geb. op 23-12-1888 te Markelo, dochter van Berend Jan KLEIN TWENNAAR en Harmina PON GERS, landbouwster. Uit dit huwelijk: 1. Johanna Harmina SNELLINK, geb. op 29-12-1914 te Markelo.

Hendrik Jan SNELLINK, landbouwer, geb. op 04-02-1900 te Markelo. Geh. op 19-jarige leeftijd op 01-11-1919 te Markelo met Maria EELDERINK, 19 jaar oud, geb. op 21-09-1900 te Markelo, dochter van Jan Hendrik EELDERINK, landbouwer, en Johanna ALTENA, landbouwster. Uit dit huwelijk: 1. Johanna Harmina SNELLINK, geb. op 21-03-1920 te Markelo.

Janna ten TUE, geb. op 01-02-1867 te Markelo, ovl. op 17-10-1925 te Markelo op 58-jarige leeftijd. Geh. (1) op 22-jarige leeftijd op 08-06-1889 te Markelo met Jan Hendrik HUIS KEN, 34 jaar oud, landbouwer, geb. op 17-10-1854 te Markelo/ Eisen, ovl. op 14-09-1907 te Markelo op 52-jarige leeftijd, zoon van Jan HUISKEN, landbouwer in Eisen, en Maria ter MORSCHE. Geh. (2) op 41-jarige leeftijd op 19-09-1908 te Markelo met Arend Jan BOUWHUIS, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 16-01-1879 te Markelo/ Eisen, ovl. op 30-12-1940 te Markelo op 61-jarige leeftijd, zoon van Arend Jan BOUWHUIS, landbouwer, en Esselina OELEN. Uit het eerste huwelijk: 1. Gradus HUISKEN, landbouwer, geb. op 02-11-1888 te Markelo,

ovl. op 15-06-1932 te Markelo op 43-jarige leeftijd. 2. Jan HUISKEN, geb. op 12-09-1890 te Markelo. 3. Hendrik Jan HUISKEN, geb. op 02-08-1892 te Markelo.

Geh. op 20-jarige leeftijd op 19-07-1913 te Markelo met Johanna TJOONK, 19 jaar oud, geb. op 22-04-1894 te Markelo, dochter van Jan Willem TJOONK en Hendrika VOELMAN.

4. Mina HUISKEN, geb. op 31-05-1903 te Markelo.

Contactblad NGV Twente

t c

e ~

..

IV.49 Berend Jan ten TIJE, landbouwer, geb. op 26-05-1869 te Markelo, ovl. op 19-09-1943 te Markelo op 74-jarige leeftijd.

V.84

Geh. op 29-jarige leeftijd op 08-10-1898 te Markelo met Hendrika OOSTERVELD, 23 jaar oud, geb. op 26-10-1874 te Markelo, ovl. op 02-11-1970 op 96-jarige leeftijd, dochter van Mannes GOSTERVELD en Jenneken LEEFERINK. Uit dit huwelijk: 1. Hermannus ten TIJE (zie V.84). 2. doodgeb.kind ten TIJE, geb. op 08-09-1900 te Markelo, ovl. op

08-09-1900 te Markelo. 3. Gerritdina ten TIJE, geb. op 11-10-1901 te Markelo, ovl. op

12-10-1978 op 77-jarige leeftijd. Geh. op 24-jarige leeftijd op 30-01-1926 te Markelo met Jan Hendrik ALTENA, 34 jaar oud, geb. op 06-11-1891 te Markelo, zoon van Gerrit Hendrik ALTENA en Gerritdina KLUMPERS.

4. Jan Hendrik ten TIJE, geb. op 31-08-1903 te Markelo, ovl. op 04-11-1903 te Markelo, 65 dagen oud.

5. Jan Hendrik ten TIJE (zie V.90).

Hermannus ten TIJE, landbouwer, geb. op 24-07-1899 te Markelo. Geh. op 24-jarige leeftijd op 15-12-1923 te Markelo met Rika SLIGMAN, 20 jaar oud, geb. op 13-12-1903 te Markelo, dochter van Gerrit Jan SLIGMAN en Hendrika NIJMEUER. Uit dit huwelijk: 1. Berend Jan ten TUE, arbeider, geb. op 12-05-1924 te Markelo.

Geh. op 24-jarige leeftijd op 19-02-1949 te Diepenheim met Janna BREE, 19 jaar oud, geb. op 03-08-1929 te Diepenheim, ovl. op 21-07-2001 op 71-jarige leeftijd.

2. Gerrit Hendrik ten TUE (zie VI.61). 3. Hendrikaten TIJE, geb. op 23-09-1927 te Markelo, ovl. voor

1999. Geh. op 22-jarige leeftijd op 18-12-1949 te Markelo met Hendrik Jan SLIGMAN, 31 jaar oud, geb. op 18-03-1918, ovl. op 04-05-1999 te Markelo op 81-jarige leeftijd.

4. Hendrina Gerritdina ten TUE, geb. op 12-09-1930 te Markelo. Geh. op 21-jarige leeftijd op 17-11-1951 te Markelo met Berend Jan ALTENA, 25 jaar oud, geb. op 22-03-1926 te Markelo.

5. Hermannus ten TUE, geb. op 20-04-1932 te Markelo, ovl. op 09-04-1998 te Borculo op 65-jarige leeftijd. Geh. op 23-jarige leeftijd op 18-02-1956 te Markelo met

Contactblad NGV Twente 53

Page 28: jaargang 2006

VI.61

VI.75

V.90

54

Johanna Hendrika HONDEVELD. 6. Berend Hendrik ten TUE, geb. op 01-03-1934 te Markelo, ovl.

op 19-04-1999 te Den Haag op 65-jarige leeftijd. 7. Gerrit Jan ten TUE, geb. op 24-09-1938 te Markelo, ovl. op

05-03-1939 te Markelo, 162 dagen oud. 8. Gerrit Jan ten TUE, geb. 1941 te Markelo.

Geh. op 22-12-1971 te Markelo met Gerritdina W. HOFMAN. 9. Rikaten TUE, geb. 1944 te Markelo.

Geh. op 12-01-1962 te Markelo met Jan R. OPLAAT. 10. Jan Hendrik ten TUE (zie VI.75).

Gerrit Hendrik ten TUE, geb. op 06-06-1925 te Markelo. Geh. op 22-jarige ~eeftijd op 18-12-1947 te Holten met Hendrina Hermina KAPPERT, 23 jaar oud, geb. op 10-11-1924 te Holten, ovl. op 02-09-1998 te Markelo op 73-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk: I. Johanti~ Hendrika Harmina ten TUE, geb. op 03-05-1948 te

Holten.· Geh. op 22-jarige leeftijd op 09-09-1970 te Markelo met Herman WOESTENENK.

2. Hermannus Rinus ten TUE, geb. 1954 te Markelo. Geh. met Iet LEEFTINK

Jan Hendrik ten TUE, geb. op 15-02-1946 te Markelo. Geh. op 21-jarige leeftijd op 18-10-1967 te Borculo met Johanna Egberdina POESSE, 16 jaar oud, geb. op 03-03-1951 te Borculo. Uit dit huwelijk: 1. Erik ten TUE. 2. Johan ten TUE.

Jan Hendrik ten TUE, landbouwer/arbeider, geb. op 19-08-1906 te Markelo, ovl. op 04-05-1945 te Hengelo/wo.in Markelo op 38-jarige leeftijd. Geh. op 24-jarige leeftijd op 01-11-1930 te Markelo met Johanna Gerritdina RUITERKAMP, 19 jaar oud, geb. op 03-11-1910 te Markelo, dochter van Gradus RUITERKAMP en Janna PEPPELS. Uit dit huwelijk: I. Berend Jan ten TUE (zie VI.77). 2. Janna Hendrikaten TIJE (zie VI.80). 3. Hendrik ten TIJE, geb. op 06-03-1936 te Markelo.

Geh. op 26-jarige leeftijd op 25-01-1963 te Markelo met Arendina MENGERINK

Contactblad NGV Twente

('

(

) J

}

J

(

VI.77

4. Gerrit ten TIJE, geb. op 21-01-1940 te Markelo. 5. Hendrika Johanna ten TUE, geb. op 13-02-1942 te Markelo,

ovl. op 13-02-1954 te Deventer/wo. in Markelo op 12-jarige leeftijd.

6. Jan Hendrik ten TUE, geb. op 02-12-1943 te Markelo. 7. Gradus Johan ten TUE, geb. op 26-07-1945 te Markelo.

Berend Jan ten TUE, geb. op 30-08-1933 te Markelo. Geh. op 22-jarige leeftijd op 30-12-1955 te Hengelo met Johanna Maria DERKINK, 19 jaar oud, geb. op 25-10-1936, dochter van Jan DERKINK en Gerharda Johanna BLOEMEN. Uit dit huwelijk: I. Johannes Hendrikus ten TUE, geb. op 28-06-1956. 2. Maria Johanna Hendrika Gesina ten TUE, geb. op

23-03-1958. 3. Maria Johanna Elfrida Geertruida ten TIJE, geb. op

03-03-1961. 4. Yvonne Jolanda Maria ten TUE, geb. op 03-06-1964. 5. Geertruida Johanna Maria ten TUE, geb. op 09-09-1965. 6. Dernardus Johannes ten TUE, geb. op 16-06-1967.

VI.80 Janna Hendrikaten TUE, geb. op 04-09-1934 te Markelo, ovl. op 03-02-2001 te Hof van Twente op 66-jarige leeftijd. Geh. op 21-jarige leeftijd op 08-10-1955 te Goor met Dirk Hendrik VERDRIET, 25 jaar oud, geb. op 16-07-1930 te Goor. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hendrik VERDRIET, geb. op 23-08-1958 te Goor. 2. Johanna Alberdina VERDRIET, geb. op 01-05-1962 te Goor.

(( III.16 Egbert ten THUE, wever/inlands kramer, geb. op 18-01-1829 te Markelo, ovl. op 21-02-1873 te Stokkum op 44-jarige leeftijd. Geh. op 34-jarige leeftijd op 12-03-1863 te Markelo met Geertruida KEVELHAM, 25 jaar oud, geb. op 08-02-1838 te Markelo, ovl. op 28-01-1918 te Stokkum op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KEVELHAM, dagloner, en Janna BEKKINK Uit dit huwelijk: 1. Johanna ten TIDJE (zie IV.52). 2. Jennekenten TIDJE, geb. op 19-05-1867 te Markelo, ovl. op

03-10-1883 te Stokkum nr.173 op 16-jarige leeftijd. 3. Hendrik Jan ten THUE (zie IV.54).

IV.52 Johanna ten TIDJE, geb. op 03-02-1864 te Markelo, ovl. op 19-03-1913

Contactblad NGV Twente 55

Page 29: jaargang 2006

V.92

56

te Rijssen op 49-jarige leeftijd. Geh. op 24-jarige leeftijd op 25-02-1888 te Markelo met Derk KLEIN LIGTENBERG (Peenks Derk), 27 jaar oud, boerenknecht wo. in Markelo 1888, geb. op 16-06-1860 te Rijssen, ovl. op 07-10-1949 te Rijssen op 89-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus KLEIN LEGTENBERG en Gerritdina GOOSSEN. Uit dit huwelijk: 1. Hendrikus KLEIN LIGTENBERG (zie V.92). 2. Egbert Jan KLEIN LIGTEND ERG, spoeler, geb. op

06-06-1893 te Rijssen, ovl. op 14-11-1918 te Rijssen op 25-jarige leeftijd. Geh. op 25-jarige leeftijd op 05-10-1918 met Berendina WITTEN, 22jaar oud, geb. op 26-03-1896 te Rijssen.

3. Doodgeb.kind KLEIN LIGTENBERG, geb. op 24-09-1899, ovl. op 24-09-1899 te Rijssen.

4. Doodgeb. kind KLEIN LIGTENBERG, geb. op 03-11-1905, ovl. op 03-11-1905 te Rijssen.

5. Doodgeb.kind KLEIN LIGTENBERG, geb. op 22-08-1909, ovl. op 22-08-1909 te Rijssen.

Hendrikus KLEIN LIGTENBERG, geb. op 04-01-1890 te Rijssen, ovl. op 08-05-1970 te Almelo op 80-jarige leeftijd. Geh. op 22-jarige leeftijd op 13-07-1912 te Rijssen met Janna SEPPENWOOLDE, 22 jaar oud, geb. op 07-12-1889 te Rijssen, ovl. op 07-03-1962 te Rijssen op 72-jarige leeftijd, dochter van Derk SEPPENWOOLDE en Janna BRUINS. Uit dit huwelijk: 1. Derk KLEIN LIGTENBERG, geb. op 25-11-1912 te Rijssen,

ovl. te Almelo. Geh. met Toos GEERLINGS.

2. Johanna KLEIN LIGTENBERG, geb. op 06-05-1916 te Rijssen. Geh. met Willem SMELT.

3. Janna KLEIN LIGTENBERG, geb. op 08-10-1919 te Rijssen, ovl. 1995. Geh. met Johan HAGEMAN.

4. levenloos kind KLEIN LIGTENBERG, geb. op 21-05-1922 te Rijssen.

5. Egberdina KLEIN LIGTENBERG, geb. op 26-07-1923 te Rijssen. Geh. met BOON.

6. Gerrit KLEIN LIGTENBERG, geb. op 02-09-1926 te Rijssen.

Contactblad NGV Twente

t (

' ~

Geh. met Zwaantje GUSBERS. 7. Dika KLEIN LIGTENBERG, geb. op 10-02-1930 te Rijssen.

Geh. op 41-jarige leeftijd op 09-07-1971 te Rijssen, geh. voor de kerk op 09-07-1971 te Rijssen/Schildkerk (NH) met Dirk den BESTEN, 44 jaar oud, geb. op 06-01-1927 te Vianen, ovl. op 14-08-1980 te Deventer op 53-jarige leeftijd, zoon van Klaas den BESTEN en Geertrui van DIJK.

8. Egbert Jan KLEIN LIGTENBERG, geb. op 18-10-1932 te Rijssen.

(wordt vervolgd)

STAMREEKS VAN MARLE LEUSHUIS (06-03-S)

J.J. Leushuis, Borne

1. Marle LEUSHUIS, geb. Maastricht 01-02-2005.

2. Hans LEUSHUIS, fysisch geograaf, geb. Hengelo (Ov) 16-03-1970, ged. Borne 14-06-1970, tr. Nieuwleusen 13-03-2004 Alinda van ANKUM, geb. Nieuwleusen 11-09-1975, dochter van Bertus van ANKUM en Marrie van ANKUM.

3. Johannes Jozef (Johan) LEUSHUIS, bouwkundig opzichter, geb. Borne 03-03-1939, ged. Borne, tr. Tubbergen 13-12-1967 JohannaMaria (Anny) BESSELINK, huisvrouw, geb. Albergen 13-12-1940, ged. Albergen, dochter van Fredericus Johannes BESSELINK en Berendina KAMPHUIS.

4. Johannes Ambrosius (Jo) LEUSHUIS, melkventer, geb. Borne 07-12-1905, ged. Borne 07-12-1905, ovl. Borne 30-04-1974, tr. Hengelo (Ov) 08-01-1937 Maria Gerritdina (Marie) GELINK, dienstbode, geb. Hengelo (Ov) 18-10-1908, ovl. Hengelo (Ov) 04-08-1985, dochter van Johannes GELINK en Gerritdina HASSINK.

5. Joannes LEUSHUIS, stukkenmeter in de linnen- en katoenfabricage, geb. Borne 23-05-1865, ovl. Borne 31-12-1918, tr. Borne 13-07-1894 Johanna ARENDSEN, fabrieksarbeidster, geb. Borne 26-10-1872, ovl. Borne 11-06-1927, dochter van Dernardus ARENDSEN en Geertruida NUHOF.

6. Antonie LEUSHUIS, wever, geb. Borne 04-03-1834, ovl. Borne 17-07-1885, tr. Borne 26-04-1864 Johanna MEKENKAMP, geb. Borne 12-11-1837, ovl. Borne 12-02-1924, dochter van GerritMEKENKAMP en

Contactblad NGV Twente 57

Page 30: jaargang 2006

' '

Geertrui GRIMBERG.

7. Joannes LEUS HUIS, wever, ged. Borne 19-05-1796, ovl. Borne 02-03-1836, tr. Borne 09-04-1825 Johanna SLOT, spinster, ged. Borne 21-05-1796, ovl. Borne 07-09-1868, dochter van Jannes SLOT enEngele BOUWMEESTER.

8. Rudolphus (Adolf) LEUSHUIS, landbouwer, ged. Albergen 03-09-1757, ovl. Borne 04-02-1814, tr. Borne 02-03-1794 Aleida KUYPERS, geb. 1769, ovl. Borne 10-04-1809.

9. Ioannes LEUSHUIS, tr. Aleida ROTMANS.

KERKELIJK JAAR AANDUIDINGEN (2)

GA.J. ter Heijne, Amsterdam

Op pag. 20 van het vorige nummer staat iets over de aanduidingen voor de zondagen van het kerkelijk jaar. De zondag kregen destijds hun naam op grond van het eerste of de eerste woorden van de introïtus, het openinsgezang van de Iatijnse liturgie van die zondag. Er staan er enkele pag. 20 en 21 genoemd. O.a. "Graduate" voor de derde zondag advent. Ik vrees echter dat het woord "Graduate" op spelfouten berust. De 3e. Adventzondag heeft namelijk als openingswoord: "Gaudete" (verheugt u).

De eerste zondag van de advent: "Ad te levavi" (tot u verhef ik ( animam meam: mijn ziel))

t

De tweede zondag: "Populus (Sion)"

De derde zondag: "Gaudete" ' De vierde zondag: "Rorate"

Althans zo staat het in het zondagse missaal dat ik uit mijn jeugd nog bezit. Misschien dat de protestantse aanduidingen later wat zijn gewijzigd. Maar ik dacht het niet. Kijk alleen maar naar de aanduidingen voor de Cantates van Bach. Die volgen nog precies de "beginwoord"-aanduidingen van de oude (lees: Rooms Katholieke kerk).

(Ook van dhr. W. Kramers ontvingen wij een opmerking hierover, met een soortgelijke inhoud. Waarvoor dank. Red. TG)

58 Contactblad NGV Twente

~c

HUWELIJKSDISPENSATIES; SOMS IS GENEALOGIE ERG SAPPIG!

H. Boom, Utrecht

In verband met de tentoonstelling "Op zoek naar je voorouders" in Almelo

vroeg NGV-Twente bestuurslid Anton Hilgerink mij in het "Utrechts Archief' op zoek te gaan naar enige huwelijksdispensaties uit Twente.

De archieven van het Aartsbisdom Utrecht berusten in het genoemde archief. Na lange tijd geen nationale structuur te hebben gehad werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 hersteld; vanaf dat moment viel Twente onder het aartsbisdom Utrecht.

Huwelijksdispensaties moesten worden verleend in gevallen waarin er formele bezwaren tegen een huwelijk bestonden, onder andere wanneer er sprake was van een te nauwe verwantschap. Het bleek dat er, al vanaf het begin, de nodige Twentse aanvragen voor dispensaties te vinden waren. Per kalenderjaar gerubri­ceerd en met aanvragen vanuit het hele aartsbisdom door elkaar. Sommige aan­vragen in het Latijn, andere in het Nederlands. De ene keer zakelijk, de andere keer een sappig verhaal. Vaak maakten overzichten van de familieverwantschap deel uit van de aanvragen.

Ik heb me voorgenomen om, als ik ooit meer tijd heb, weer terug te gaan en echt te gaan snuffelen!

Om aan te geven hoe volledig, moraliserend en pikant sommige aanvragen waren volgt hier een voorbeeld. Het gaat om een neef en nicht die samenleefden en waarvan in ieder geval de pastoor vond dat ze dan maar beter konden trouwen.

( Commentaar is overbodig!

Latterop, den 21 December 1855

Monseigneur!

Zeer verheugd het mij thans te kunnen melden, dat de persoon in deze Parochie, waarover ik voor eenige dagen moest schrijven, dat zich een onboetvaardig afsterven van hem liet voorzien, gelukkig tot bekeering is gekomen: hij heeft de nicht, zijne huishoudster, waarmede hij in zonde leefde gelast zijn huis te verlaten en vervolgens de H.H.Sacramenten der stervenden ontvangen; docht het stervens gevaar is ook weer verdwenen en mogt nu de terugval in dat zondige leven kunnen

Contactblad NGV Twente 59

Page 31: jaargang 2006

worden voorkomen door het aangaan van een wettig huwelijk, hetgeen niet kan zonder dispensatie, wijl zij verhinderd zijn lmpedimento consanguinitatis, in secundo gradu aequali, lineae collatiralis; deshalve herhaal ik nu, op zijn en haar verzoek, de ootmoedige bede om die dispensatie, reeds den 10 November ll gedaaan en waarop toen het zeer geeerde antwoord was, dat zij zich eerst moesten scheiden en bekeering toonen; hetgeen nu geschied is: reeds 12 dagen zijn zij gescheiden en hebben zich niet gezien of gesproken. Tot meer zekerheid achtte ik het noodig den casus en de causae dispentandi op nieuw te omschrijven: deshalve De orator Joannes Laarhuis had de oratrice Euphemia Leeferink sedert jaren bij zich in huis, zij leefden in concubinatu, zijn tot copula incesuosa vervallen (doch zoo, dat daarbij conceptie opzettelijk werd vemeden) Ofschoon dit geheim is gebleven, werd echter zondigen omgang door anderen wel verondersteld; wijl scheiding van hen werd geeischt om tot de HH Sacram: te kunnen naderen. Zoo dat hun zamen wonen tot groote ergemis voor anderen moest strekken. Zijn zij nu al gescheiden, met alle reden is het te vrezen, dat, (daar die scheiding ook met hoop op dispensatie is geschied) zij weer bij elkaar zullen gaan tot vergrooiing van zonden en ergernis: twee reden waarom het huwelijk in het belangen van het Zielenheil uiterst wenschelkijk is. Daarbij is de infamice uit die leefwijze voor de ovatricx ontstaan niet gering, en wijl zij reeds 34 jaren oud is zal zij niet gemakkelijkeene andere geschikte gelegenheid tot een huwelijk vinden; doch zij verklaart ook, nimmer te willen huwen, ten zij met hem; het geen dunkt mij, zoo het al de twee laatste reden verzwakt, de beide eersten versterkt. Derhalve herhaal ik het ootmoedig smeekend verzoek dat Uwe Doorl: Hoogw: zoo mogelijk, moge voorzien in de noodige dispensatie, en opdat die twee niet zullen mogen verloren gaan, en opdat groote ergernis worde vermeden, en opdat de oratrix superadulta et infammis tot een huwelijk moge komen.

Bij de diepste eerbieds betuiging, de verzekering der opregtste hoogachting aanbiedende ben ik

Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheids

Nederigste en gehoorzaamste dienaar A Slutken past

PS: De oratores verklaren mij dat zij als canonice pauperes kunnen beschouwd worden quia ex labore et industria vivant.

60 Contactblad NGV Twente

(' \{

• <

Hoe het afliep? Al op 23 januari 1856 trouwden te Denekamp (akte 2): Johannes Laarhuis, geboren te Denekamp, 45 jaar oud, landbouwer en zoon van Hermannus Johannes Laarhuis en Hendrika Klinge en Euphemia Leeferink, geboren te Denekamp, 33 jaar oud, dochter van Jan Leeferinken JannaLaarhuis. De aanvraag voor de dispensatie is geschreven op 21 december 1855 en het huwelijk is gesloten op 23 januari 1856. Als je nagaat dat er ook nog tijd voor de afkondigingen bij het Gemeentehuis moet zijn geweest, heeft het Aartsbisdom de aanvraag zeer snel afgehandeld.

Het huwelijk tussen neef en nicht heeft ook nog nageslacht opgeleverd want op 5 mei 1887 trouwden in Denekamp (akte 11) hun 29-jarige zoon Hermannus Johannes Laarhuis en de 24-jarige, ook uit Denekamp afkomstige, Susanna Broekhuis.

OUDE MATEN EN GEWICHTEN (REACTIE}

Mevr. T.J.M. Schoenmaker-Mulder, Termunten

Naar aanleiding van "Oude maten en gewichten" in de vorige Twente Genealogisch vond ik het volgende in het landschrift van mijn overgrootvader, W.H. Knuif, geboren en getogen in Borne (1811- 1884):

- Oud lood I lood: vroeger half ons, later 1/10 ons (Van Dalen 1914) - Spind: als landmaat - In een kasboek in oud schrift (212 blz.), ook uit Borne en omgeving - Aert - mengel - spijt - vijme - Mengel: oude vochtmaat als wijn-, bier- en oliemaat: 1,2lliter; als

brandewijnmaat 1,53liter; als melkmaat !liter (Van Dalen 1914) .

ONVERMOEDE BRONNEN IN HET GEMEENTEARCHIEF

A. Roding, Enschede

In deze, tijdelijke, rubriek zullen een aantal bronnen voor genealogisch onderzoek behandeld worden die beschikbaar zijn in het Gemeentearchief van Enschede. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de lezing van dhr. Roding, gehouden in december 2005.

Contactblad NGV Twente 61

Page 32: jaargang 2006

Bevolkingsadministratie:

1. Register van naamsaanneming, 1812: opgave van naam hoofdbewoners en namen van gezinsleden op dat moment.

2. Bladwijzer (=index) t.b.v. het bevolkingsregister: namen gezinsleden met verwijzing naar het bevolkingsblad in het register.

3.

4.

Register van ingekomen personen: chronologisch overzicht van personen die zich bij de gemeente hebben laten inschrijven. Van belang vanwege moment van vestiging, herkomst en (evt. tijdelijke) verblijfplaats.

Register van aangekomen/vertrokken verlofgangers: vermelding van naam, verblijfplaats en onderdeel, c.q. verblijfplaats elders. Soms ook voorzien van beschrijving van lichamelijke kenmerken van de betreffende persoon.

5. Register van afgevoerde personen(= uit administratie afgevoerd): Heeft een hele nare klank gekregen m.b.t. in de laatste oorlog weggevoerde Joodse medeburgers.

6. Kladregister van ingekomen/vertrokken personen: Verwijst soms naar interessante onderliggende bronnen als beschrijvingen van personen, reispassen, processen-verbaal, medische stukken e.d., die wellicht nog volledig in archieven kunnen worden getraceerd.

7. Lijst van in Enschede woonachtige mensen van Duitse nationaliteit, 1940-1945: opgave uit bevolkingsregister en soms ook degenen die hier tijdelijk verbleven.

8. Opgave van woonwagenbewoners: biedt inzicht in gezinssamenstelling, geboortedata, beroep en verblijfplaats op dat moment.

9. Register van Joodse vluchtelingen, 1939: Al dan niet aan de grens teruggestuurde Joodse mensen. Dit register vermeldt de opgenomen vluchtelingen met naam, geboortedata en herkomst.

10. Register van verhuizingen binnen de gemeente: namen, gezinssamenstelling en verblijfplaatsen (veelal worden bij inwoning ook andere gezinnen genoemd).

62 Contactblad NGV Twente

( ':{

c <

11. Woningcartotheek: verblijfplaats met data van aankomst/vertrek, naam hoofdbewoner en aantal gezinsleden.

(wordt vervolgd)

VRAGENRUBRIEK

Redactie

Deze vragenrubriek staat open voor alle leden van de NGV. Wij verwachten wel dat u uw vraag pas inzendt als u, min of meer, vastgelopen bent, dus de normale bronnen, zoals bevolkingsregister, register BS en DTB hebt geraadpleegd. Stuurt u uw antwoord a.u.b. aan de redactie, zodat wij de vraagsteller kunnen antwoorden en wij tevens e.e.a. in TG kunnen opnemen.

Nog Qpenstaande vragen: Op de volgende vragen uit vorige TG's is nog geen, dan wel slechts een gedeeltelijk antwoord ontvangen: - Vraag 05/05 (TG 3/2005) voorouders gezocht van Willem JANS(S)EN geb.

(Delden?) 1659-1684 tr. voor 1700 Marijken (Marijtje, Marietje) HENDRIKSEN geb. (Delden?) 1660-1685.

Nieuwe vragen: Vraag 06/01

Van mevr. Brits-Oversteegen uit Vleuten ontvingen wij de volgende vraag: In 1690 trouwde te Amsterdam Hendriekus OVERSTEGHE uit Wierden, 25 jaar, ouders overleden, met Geessie BOSMANS uit Gildhuis, 27 jaar, ouders overleden. Ook drie zussen van Hendriekus kwamen naar Amsterdam, A eitje, Maria en Grietje OVERSTEEGH/AVERSTEGHE.

Van Grietje is een testament uit 1726 bewaard gebleven. Al haar neefjes en nichtjes, kinderen van haar broer en zusters, kregen na haar dood, naast wat persoonlijke bezittingen, 25 gulden.Uit dit testament blijkt dat er ook nog een zus, Stijntje A VERSTEG HE, in Wierden is blijven wonen. Deze Stijntje trouwt 1687 te Wierden met Jan ESKES. Uit dit huwelijk twee kinderen, Margrieta, 1688 en Jorrien, 1694. Margrieta trouwt op later leeftijd. Van deze twee heb ik geen nageslacht kunnen vinden.

In het haardstedenboek van Wierden, vond ik een Jurriaan OVERSTEGHE, die in 1675 één gulden schoorsteenbelasting betaalde. Omdat Hendriekus zijn eerste zoon Jurriaan noemt, staat het wel vast, dat zijn vader ook Jurriaan/Jorrien heette. De naam Oversteghe!Aversteghe komt in die tijd niet veel voor.

Dan vond ik in het huisarchief van Almelo een Schotto AVERSTEGHE,

Contactblad NGV Twente 63

Page 33: jaargang 2006

secretaris van de stad Almelo, circa 1620-1660. Hij schrijft oude akten over uit de Onze Lieve Vrouwe-vicarie.

Daarnaast vond ik een procesdossier nr. 3190, "Tussen de weduwe van Sweder VONKE en de erfgenamen van Schotto OVERSTEGE" over het niet voldoen van een rekening, 1663/1664. Ik heb geprobeerd de 70 bladzijden te vertalen, maar begrijpen doe ik het jammer genoeg nog niet. Wel heb ik de familieverhouding eruit kunnen halen.

Schotto (Zaliger), gedoopt circa 1600 was getrouwd met Henrijckien VALCKEN, dochter van Jorrien VALCKEN en Fenneken Henrijcxsse VONCKE. Uit dit huwelijk twee zoons, Schottoen Jorrien, en een dochter. Zoon Schotto vinden we later terug in Delden, dan is hij burgemeester?, secretaris en schoolmeester.

29-01-1665 wordt in Delden een zoon Jannes gedoopt, vader Schotto AVERSTEGHE. Het lidmatenboek van de N.H. kerk te Delden vermeldt tussen 1674 en 1680, drie dochters van deze Schotto: Hendrica, Maria en Heijltje. Hendrica trouwt 21-04/10-05- 1690 Hendrie PRUIMEN van Enter. Hiervan heb ik een hypothecaire akte uit 1715.

27-01/01-05-1709 trouwt een Arnoldus AVERSTEGE. De N.N. zuster van Jorrien en Schotto is naar Haarlem vertrokken en daar getrouwd. (niet kunnen vinden). In het procesdossier wordt Jorrien/Jurriaan veelvuldig genoemd, maar juist dat, voor mij het belangrijkste, begrijp ik niet goed. Wie kan mij helpen? En waar zou ik nog meer kunnen vinden over deze verre voorouders?

PERSONALIA

Nieuwe leden: GL. lzeren M.O. Brouwer J.J. Geerlings

A!lreswijzigingen: Mr. J.W.D. Gast Dr. H. Reijnders Mevr. GM. de Vries - Schepers

Lidmaatschap beiiindigd: P.L. Koppen J.B. Hanstede

Biikomend lidroaatschao beiiindigd: geen

64

Oldenzaalsestraat 5-0 Maanstraat 65 Knoefstraat 3

Lage Vuurscheweg 16 Van Suretenstraat 12 Zondermansweg 2

Enschedesestraat 311 Robertstraat 3

7551 AM Hengelo (Ov) 7521 ar Enschede 7651 BA Tubbergen

1251 TI Laren 7555 BL Hengelo (Ov) 7665VA Al bergen

7552CV Hengelo (Ov) 7595XC Weerselo

Contactblad NGV Twente

( I

(

{

NGV Twente s;w in~met: P.S. Dorpmans Oldenzaal [email protected] Mevr. J. Gerridzen-Leeflang Enschede c.gerridzen @home.nl J.H.W. Grunnekemeijer Breda jgrun @tiscali.nl G.A.J. ter Heijne Amsterdam g .terheijne @tiscali.nl Mevr. S.H.A. Joosten-Scholte Wezep annegoosten @tele2.nl E. Ooink Haaksbergen [email protected] H.J.N. Pleijhuis Zevenaar h.pleijhuis@ gmail.com V.F.L. Pollé Enschede v.f.l.polle @hccnet.nl A.J.A.M. Steers Venray fam.steers @wanadoo.nl F. Steggink Utrecht steggink@ steggink.org

website: http://www.steggink.org A.W. Wentholt Enschede genewen @xs4all.nl

GENEALOGISCH INFORMATIECENTRUM TWENTE (GIT)

Anton Hilgerink

Zoals in de vorige TG reeds werd vermeld is het GIT inmiddels echt verhuisd! Onze nieuwe stek treft u aan op de 2e. etage, een plek "omringd" door de historische boekencollectie van de Bieb.

Wat kunnen we yoor de bezoeker bete/çenen ? Veel ! •

• • •

enthousiaste, kundige vrijwilligers die u, zowel de startende als gevorderde genealoog, kunnen helpen bij het onderzoek uitgebreide historische boekencollectie genealogieën I parentelen etc . een database met meer dan 1.000.000 namen

c· 2 PC's (portals) met diverse zoekmogelijkheden naar genealogische sites

De qpeningst{jden ( ongewijzigd!.· Iedere dinsdagavond van 18.00h -19.45h, iedere vrijdagmiddag van 13.30h-17.00h.

Schenkingen I aanschQ[fiMen.· Door schenking van een groot aantal bidprentjes door mevrouw Maarschalkerweerd en de heren Van den Dobbelsteen en Meijer groeide de collectie met meer dan 1.500 stuks! De heer Alevink uit Hengelo(Ov) schonk ons een microficheapparaat.

Alle schenkers hartelijk dank.

Contactblad NGV Twente 65

Page 34: jaargang 2006

STICHTING GENEALOGISCHE WERKGROEP TWENTE (SGWT)

Frans I.M. Agterbosch

De Stichting Genealogische Werkgroep Twente kortweg SGWT, brengt getranscribeerde bronnen als publicaties uit, zodat thuis ook nader onderzoek kan worden verricht. Transcriberen is het leesbaar opschrijven en afdrukken van moeilijk leesbare geschreven teksten. De Stichting houdt zich ( bezig met het bewerken en publiceren van historische bronnen uit haar werkgebied, globaal de regio Twente. Hierdoor worden deze bronnen beter en makkelijker toegankelijk voor in het bijzonder

genealogen.

De gegevens van de Stichting zijn ook in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl en dan naar Stichting GWT. Op deze website is tevens een aanvraagformulier opgenomen.

Uitgegeven Regio-Cd-roms zijn: • CD 01: Regio Holten met 8 bestanden met de nummers 9, 28, 29, 30 en 31.

Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 02: Regio Hengelo (0y) met 15 bestanden met de nummers 1, 9, 10, 11, 12, 13,23 en 24. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de RK doopboeken van Delden, NO doopboeken van Haaksbergen en een aantal Registres Civiques.

• CD 03: Regio Haaksbergen met 10 bestanden met de nummers 1, 9 en 22. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. NO trouwboek Haaksbergen, RK trouwboek Goor, de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 04: Regio Stad- en Ambsgericht Ootmarsum met 17 bestanden met de nummers 2, 9, 14 en 15 en 10 nieuwe DTB-bestanden van hoofdzakelijk de plaatsen Tubbergen en Denekamp. Tevens is het Burgerboek en het Registre Civiques toegevoegd.

• CD 05: Regio Stad- en Landsgericht Almelo met meer dan 11 bestanden met de nummers 8, 9, 17 en 18 en extra nieuwe DTB-bestanden van Almelo NO doop­en trouwboeken. Burgerboek Almelo, enige afbeeldingen van Almelo uit 1867 en het Registre Civiques.

Op elke Cd-rom is ook een bestand met het overzicht van aanwezige DTB's en Registres Civiques in Overijssel opgenomen en tevens Adobe POF-reader.

Regio-Cd-romper publicatie € 15,- excl. € 4,- verzendkosten

66 Contactblad NGV Twente

(

,C

De gegevens van de tot nu toe negenentwintig uitgaven van de Stichting zijn in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl. Tevens is er op deze website een aanvraagformulier tot aanschaf van de boeken/diskette(s)/Cd­roms of via email opgenomen.

Een overzicht van onze uitgaven is ook te zien in Twente Genealogisch 2005/4. De redactie heeft afgesproken in de laatste TG van het jaar weer een compleet overzicht op te nemen, samen met hoe de uitgaven te verkrijgen zijn.

De publicaties kunnen ook op Cd-rom of via de email worden verkregen. Laat deze afwijking van de bestelling even weten aan de voorzitter van de Stichting. E-mail: [email protected]

GENEALOGISCHE COMPUTERWERKGROEP TWENTE

Johan H. Kappert, Hengelo (ad interim)

Genealogische Computerwerkgroep Twente (GC'I) waarin opgenomen de Genealogische Databank Twente (GD'O.

Genealogische computerhulp De werkgroep wil u graag helpen met uw vragen over het gebruik van uw genealogisch computerprogramma bij uw genealogisch onderzoek. Neemt u voor vragen contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

Interessante websites

Elke TG zal de werkgroep een aantal voor genealogen interessante websites bespreken. Als u zelf een bijdrage wil leveren neem dan contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

C http://www.pondes.nl Deze website is een genealogie homepage gericht op Oost Nederland.

NGV CONTACTDIENST

J.L. Verschuur, De Lutte

De contactdienst is een service van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De dienst beheert een database waarin een paar honderdduizend

Contactblad NGV Twente 67

Page 35: jaargang 2006

familienamen zijn opgeslagen. Deze namen zijn door inzenders, lid of geen lid, bijeengebracht en deze inzenders hebben zich daarmee bereid verklaard hun gegevens met andere genealogen te vergelijken. Het bestand wordt beheerd en aangevuld door een van de medewerkers van de dienst.

Om de toegang door leden (en niet leden) te vergemakkelijken beschikt elke afdeling van de NGV over een contactpersoon, de Cals, en dat staat voor: Coördinator Algemene Leden Service. Hij is in het bezit van de database en men kan bij hem terecht voor info uit het bestand of over de contactdienst in het algemeen. Inmiddels is het bestand ook toegankelijk via www.contactdienst.nl

Indien u nu wilt weten of een bepaalde familienaam al eens door iemand is onderzocht, typt u die naam in op de genoemde site. U kunt ook zoeken naar andere schrijfwijzen van de naam. Komt de naam in het bestand voor dan krijgt u door aanklikken de adresgegevens of hete-mailadres van de inzender te zien. U kunt vervolgens contact zoeken met die inzender om uw gegevens met die van hem of haar te vergelijken.

In de database worden alleen achternamen weergegeven, tezamen met de plaats en de periode waarin die naam gevonden is. Geen voornamen dus, geen verdere details, geen complete stambomen.

Het is duidelijk dat het landelijke bestand alleen kan bestaan door regelmatige aanvullingen. Lever dus ook uw gegevens in! De Cals heeft daarvoor de geschikte formulieren. Die kunt u trouwens ook uitdraaien van genoemde site. En .......... de deelname is gratis.

De Twente-CALS is bereikbaar onder email: [email protected], tel. 0541-552677

Kijk ook eens op: www.contactdienst.nl !

ACTIVITEITENAGENDA

Redactie

De lezingen worden gehouden op elke ze zaterdag van de maand en beginnen om 14.00h in, indien niet anders aangegeven, het Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Vanaf 13.00h zijn de Genealogische Computergroep Twente (GC1) met de Genealogische Databank Twente (GD1), de NGV Contactdienst (CALS), de Dienst Informatie en Promotie (DIP), de Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGW1) aanwezig. Tevens zijn er een "beginnerstafel" en een leestafel (met veel geschreven

teksten en bronnen uit ons gebied).

8 april2005: ParkhoteL Enschede Afdelingsledenvergadering met aansluitend contactmiddag.

68 Contactblad NGV Twente

(

(

c

13 mei 2006: Jaarbeurs. Utrecht Viering 60 jaar NGV; gezamenlijke presentaties van de afdelingen.

9 St<t)tember 2006: ParkhoteL Enschede Lezing, onderwerp nog niet bekend

14 oktober 2006: ParkhoteL Ensçhede Lezing, onderwerp nog niet bekend

11 november: ParkhoteL Enschede Afdelingsvergadering met aansluitend contactmiddag

9 december: ParkhoteL Enschede Lezing, onderwerp nog niet bekend

Nadere informatie m.b.t. de lezingen zal evt. in de eerstvolgende Twente Genealogisch bekend worden gemaakt.

Er kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen in onze activiteiten. Wij raden u daarom aan voor alle zekerheid op onze website te kijken onder: Agenda. En let ook op de rubriek "Stad en Land" in Tubantia, de woensdag vóór de zaterdag van de leden bijeenkomst.

-~ .............................................................................. _

AANKONDIGINGEN

Zaterdag 22 april: C De "Historische Vereniging Tweestromenland" organiseert in Wijchen de 13e.

Genealogische Contactdag. Locatie: Souterrain v.h. Gemeentekantoor, Kasteellaan 24. De zaal is open van 10.00h tot 17.00h. De toegangsprijs bedraagt € 2,-. Inl.: M.A.T. Willemse, tel. 024-6416608.

Tot zaterdag 29 april 2006: Er is een tentoonstelling over genealogie in het Stadsmuseum te Almelo, ingericht door de afd. Genealogie van het Stadsmuseum en de NGV-afd.Twente. In de vitrines ligt een verscheidenheid aan informatiemateriaal, zoals akten, DTB­boeken, bidprentjes, voorwerpen, familiedrukwerk uit verschillende periodes, foto's etc. Een deel van de tentoonstelling heeft een educatief karakter om de beginnelingen te

Contactblad NGV Twente 69

Page 36: jaargang 2006

laten zien, hoe men kan starten en om kennis te maken met bronnen, die onmisbaar zijn voor de genealoog. Ook de doorgewinterde collega's kunnen hun hart ophalen aan o.a. een prachtige foto genealogie, een kast vol stukken uit het Grafelijk archief van Huize Almelo, een PC-presentatie van verspreiding van familienamen over Nederland n.a.v. de volkstelling van 1947. Het museum is geopend van dindag t/m zaterdag van 12.30h tot 17.00h. Voor groepen is er de mogelijkheid om, op afspraak, ook buiten de openingsuren om de tentoonstelling te bezoeken. Het Stadsmuseum is gevestigd aan de Korte Prinsenstraat 2 te Almelo en telefonisch bereikbaar onder nummer 0546- 816071.

Zaterdag 6 mei 2006: "Tag der Archive", geheel Duitsland.

Zaterdag 13 mei 2006: Jubileumviering 60 jaar NGV in het Jaarbeurscomplex te Utrecht. In de Expo-zaal zal e.e.a. plaatsvinden en clusters van afdelingen zullen met een eigen thema presentaties verzorgen. Onze afdeling zal het thema "Werk en Wonen" verzorgen. Nadere informatie volgt.

Zaterdag 13 mei 2006: Genealogische dag van de Werkgroep Genealogie van de Oudheidkundige vereniging , "De Elf Marken" te Gorssel. Deze jaarlijkse dag wordt gehouden in het Richtershuis aan de Hulsweg 4 te Harfsen. Een 20 tal standhouders uit heel het land zullen dan weer hun genealogische gegevens presenteren, ook zusterverenigingen en andere standhouders uit de eigen regio hebben hier hun standplaats. Wilt u iets weten over uw voorouders, over uw boerderij, over begraafplaatsen in de

(

regio, kom dan 13 mei naar Harfsen, u bent van harte welkom. ( De werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie Tuitert uitgezocht. Er is een leuk en aantrekkelijk boekwerkje van gemaakt en u kunt het die dag ook al kopen. De dag begint om lO.OOh en sluit om ongeveer 16.00h. De toegang is gratis en er kunnen kopieën gemaakt worden.

Zaterdag 1 juli:

In Putten wordt de Pro-Gen Landelijke Genealogische Zomermarkt georganiseerd in "De Aker", Fontanusplein 2, naast het gemeentehuis. Aanvang: 10.00h. Info: www.pggg.nl

70 Contactblad NOV Twente

Zaterdag 2 september 2006: Historische en genealogische dag in Hoogeveen. Nadere details volgen nog.

Zaterdag 16 september 2006: Oost-Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekonderzoek Deze dag vindt plaats in Groenlo in het Cultureel Centrum "De Bron", het voormalige kerkgebouw aan de Ruurloseweg, nabij het centrum van Groenlo. De openingstijden zijn van 10.00- 16.00h. Ditjaar valt de OGCD samen met het begin van het Festival Gelderland 1900- 2000. Dit festival zet het recente Gelderse verleden in de schijnwerpers. NGV-Twente zal hierbij aanwezig zijn met een stand.

C---------------------LEDENSTAND

Ledenstand afd. Twente per 31.1.2006: 512, inclusiefbijkomende 58leden (per 31.12.2005: 535, inclusief 64 bijkomende leden)

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Zie voor adressen bestuurs- en redactieleden de binnenzijde van het voorblad.

H. Boom, Kemal Atatürkstraat 28, 3573 PA Utrecht Dr. H.B. Demoed, De Waarden 68,7206 GJ Zutphen G.A.J. ter Heijne, Lindengracht 27, 1015 KB Amsterdam J.J. Leushuis, Woelderweg 65,7622 JR Borne

Cl Nijhoff, Aaiderinkshof 114, 7604 CG Almelo G.J. Poelman, Oldenzaalsestraat 862,7524 AH Enschede A. Roding, p/a Postbus 20, 7500 AA Enschede Mevr. T.J.M. Schoenmaker-Mulder, Dallingerweersterweg 13, 9947 TA Termunten Mevr. A. ten Thije-Kort, Grotestraat 186, 7622 GS Borne Prof. ir. H.C. Zorn, Wagnerstraat 13, 7522 KH Enschede

Contactblad NOV Twente 71

Page 37: jaargang 2006

11

~

CONTACTBLAD

VOOR DE AFDELING TWENTE

VAN DE NEDERLANDSE

GENEALOGISCHE VERENIGING

INLEIDING

Leon van Schie, voorzitter

Jaargang XXII nummer3

Juli 2006 Redactieadres:

J.M.B. Souverijn Gerrit Peuscherstraat 117

7558 BC Hengelo Tel. 074 · 277 12 71

Begin april ben ik Frans Agterbosch opgevolgd als voorzitter en dat is in mijn ogen nog steeds verbazingwekkend. Mijn lidmaatschap dateert van rond 1999 en ik was niet bepaald een vaste bezoeker van de NGV activiteiten. In mijn gedachten hoorde een voorzitter dan ook een kleurrijke Twentse naam te hebben, b.v. Tijman op Smeijers of Oude Grote Beverborg, niet iemand met een achtemaam waar de "import" duimendik bovenop lag. Tijd dus om een korte voorstellingsronde te houden.

Mijn wieg stond in 1942 te Rotterdam en ik was het eerste kind van een Haagse vader en een Drentse moeder. Haar meisjesnaam Savenije is ook in deze streken niet onbekend. Er zit dus wel voor 50% Saksisch bloed in mijn aderen! Vanaf mijn 12e jaar wist ik zeker dat ik geschiedenis wilde gaan studeren en eigenlijk begon ik toen ook met genealogie. Tenminste, ik begon stambomen van koningshuizen uit te zoeken in de encyclopedie van mijn vader en legde het

• resultaat voor aan mijn geschiedenisleraar of het klopte. Wist ik veel dat die lijsten al kant en klaar aanwezig waren in allerlei historische werken??

Het genealogisch werk aan mijn familie begon pas echt toen ik vanaf 1961 in Leiden studeerde. Het was een groot voordeel dat je dan geen drempelvrees voor archieven meer had. Ook in Leiden en Katwijk zitten vele naamgenoten maar dat zijn heel andere takken. Mijn wortels liggen in het Westland en uiteindelijk in ..... Rotterdam. Het gaf, jaren en veel onderzoek later, een kick dat mijn verste voorvader rond 1580 schout was van Cool en Boockelsdijk, toen nog niet opgeslokt door de grote broer Rotterdam. En dan stond mijn middelbare school ook nog eens aan de Beukelsdijk, op voorvaderlijke grond dus. Wat wil een mens nog meer als stimulans voor stamboomonderzoek?

Contactblad NOV Twente 73

Page 38: jaargang 2006

Eenmaal afgestudeerd kwam ik in 1967 in Oldenzaal terecht als leraar un het Carmellyceum. 1\vente trok me aan, sinds ik er een aantal malen op vakantie wu geweest en ik heb geen animo gehad om weer naar elders te vertrekken. Maar, zoals een plaatsgenoot me allang geleden vertelde: je kunt hier nog zo lang wonen, een echte Tukker word je nooit. Een handicap waar ik mee zal moeten leven.

Al met al doe ik dus nu zo'n 50 jaar aan genealogie, zij het met grote tussenpozen. Gezin, werk en bobbies kwamen er vaak tussen, maar het bleef een sluipende verslaving. De opkomst van de computer was een stimulans er weer eens serieus mee aan de gang te gaan: computerprogramma's boden mooie mogelijkheden en internet vangt deels het probleem op, dat 1\vente ver weg ligt van de bronnen waar ik het van moet hebben ....

Maar hoe kom ik aan die voorzittershamer? Als je niet meer werkt, zijn er plotseling allerlei mensen die je benaderen of je niet eens dit of dat wil doen, wellicht uit zorg dat je een hangoudere wordt. Op de vraag of ik voorzitter wilde worden, heb ik, na enlJ nadenken om bovengenoemde redenen, "ja" gezegd en ik hoop dat ik met de andere btltuura­leden, vrijwilligers en leden het nog mooier kan maken dan het nu alla bij do NOV-1\vente.

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Helmoed Boom

1W111t1 GIIIHiolllclt ltlf/1 ,.,." I~ IIN rtl~rll~ ~~~-. IIWIIrill ttiiMIWI ,..,. &lelt .. ". 'tlfHJrltllllll. HUil llltiNIIII, dl 11M11N IWMI'MCir &I &HittM IN DM,.DiflfiYMI llfMtiiN "" ,""", 111 tl1 rt1brl1k. Door Dmlltufllt,ltl*tt 11 dl 1Wbrl1~ tl1 ,_"" ~ Wdl MrfpiiMHI ""'""'""'· ht 1t11 vorlp ttMitiiMr IJ d1 dl'tMMIIWI" tfll.-1 IMI dl liMI"".IIII IMI llfl tillUW lid uil lt1t bultlrtltwl. /t1 dit ,."".".., worrit "" ,,." pWIIJIIkl ""' 1t11 btlopiN wm d1 aclttlr114llt,l tiMIIMbtfiN. H11 11 d1 bld01lblf DM .CO IMl ltltJfll(jt dl opplopltl tACittlrll4fld 111 t1 lopiPI.

~"" uM d1 rubrl1k wonll" Ylr,co'fd door H1lmo11d Boom.

De heer O.W. Slotman uit Barneveld (0342-493871) beschrijft zichzelf als een gevorderd genealoog. Hij is dan ook al enkele jaren bezig met het zoeken naar zijn familie. De namen waar hij naar speurt zijn Slotman, Timmermans en BarteUnk. Het zoekgebied ligt met name in en rond Hardenberg. Hij zou graag in contact komen met leden die ook in Hardenberg zoeken en die mogelijk kunnen helpen met het nog verder terugzoeken dan eind 16elbegin 17e eeuw wanneer hij de naam Slotman in Baalder bij Hardenberg voor het eerst is tegengekomen. In de toekomst wil de heer Slotman graag bijdragen aan TG door bijvoorbeeld het schrijven van

74 Coatactblad NOV Twente

een artikel over zijn onderzoeksresultaten of juist zijn vastlopers.

Mevrouw H.W.M. Radijk uit Almelo (0546 - 802803) beschrijft zichzelf als beginnend genealoge. Zij is op zoek naar de naam Rodijk. Zij zoekt deze naam in heel Nederland, maar met name in Overijssel. Zij gaat nog veel onderzoek doen in Deventer, waar nog veel niet onderzochte gegevens over leden van het geslacht Rodijk liggen.

De heer P. Hoogendoom (06-48616833) woont in Enschede. Daar komen zijn #\ voorouders niet vandaan. Hij zoekt naar de namen Hoogendoom uit Oud-Albias en ._., omgeving en Feikens uit Winschoten. De heer Hoogendoom noemt zichzelf geen

ervaren genealoog. Van geschiedenis weet hij wel alles, want in dat vak is hij docent. De heer Hoogendoom is lid geworden, omdat hij de contacten met medegenealogen leuk en uitwisseling van onderzoeksmethoden en de tips die hij kan krijgen interessant vindt. Daarbij komt nog dat zijn partner de tekenaarster is van de omslagen van TG! De heer Hoogendoom wil bijdragen aan TG, bijvoorbeeld door het schrijven van een verslag van projecten over genealogie met zijn leerlingen.

Mevrouw J. Kremer (053-5384716) komt uit Losser. Zij noemt zichzelf een beginnend genealoge. Het onderwerp genealogie heeft al veellanger haar interesse, onder meer door onderzoek dat familieleden in het verleden hebben gedaan. Zij is met name op zoek naar de namen Telljohann uit Ladbergen bij MUnster, Nusmeier (met spellingsvarianten) uit dezelfde streek, die waarschijnlijk als hannekemaaiers naar het westen zijn gekomen en naar de namen Kremer uit Anloo en Kuipers uit Ter Apel. Mevrouw Kremer zou het leuk vinden om tips te krijgen over het hoe en wat van zoeken in het Münsterland.

• De heer T.A.J. Leuverink uit Hengelo (074- 2914299) is een ervaren genealoog; hij is al jaren met onderzoek bezig. Zijn aandacht richt zich met name op de naam Leuverink met allerlei varianten zoals Leuvering, Leuvelink, De Groot Leuvelink en Leuvelink Hoenborg. Zijn zoekgebied ligt in Borne, Weerselo, Neede, Markelo en Gaanderen. Zijn interesse in de genealogie is ontstaan doordat zijn familie in Borne bekend stond als Hoenhorg's Jans. Het beleek dat een voorouder in de eerste helft van de achttiende eeuw trouwde met een Hoendeborg uit Weerselo; die naam is nog altijd aan de familie Leuverink verbonden. Inmiddels heeft de heer Leuverink ook een kwartierstaat van zijn kleinkinderen met 983 namen gemaakt en richt hij zich ook op de naam Lunten uit Nijmegen. Deze familie kwam daarvoor uit Duitsland.

Contactblad NGV Twente 75

Page 39: jaargang 2006

Van een aantal nieuwe leden hebben we geen telefoonnummers. Hierbij het verzoek aan H.J.A. ten Berge uit Apeldoorn (vermeld als nieuw lid in TG-2004-1), D. Revers uit Borne (2005-1) en P.S. Dorpmans uit Oldenzaal (2005-2) om, als zij ook in deze rubriek vermeld willen worden, even contact op te nemen met Helmoed Boom.

In de toekomst zal deze rubriek ook openstaan voor leden die nooit in deze rubriek zijn voorgesteld of waarvan het genealogisch werkterrein zich in de loop van de tijd heeft gewijzigd. Neem, als u priJs stelt op (hernieuwde) opname in de rubriek en vóór 2004 lid van de NGV-'IWente bent geworden. s.v.p. contact op met Helmoed Boom, telefoon 030-2739276 ofla•lmold.boom<no spam>flwanadoo.nl

INTERVIEW MET SCHEIDEND VOORZITTER FRANS AGTERBOSCH

Leon van Schie

1. Weet je wel raad met je vrije tijd nu of heb je al weer andere dingen aan 't bandje? Het is wel even wennen, hoewel door de vakantietijd de overgang vermoedelijk wel geleidelijk zal gaan. Ik ben nog steeds voorzitter van de stichting Genealogische Werkgroep Twente waarvoor ik de redactie van boeken en cd-roms doe. Ik draai nog steeds mee in het GIT en ik beheer en reorganiseer het oud-archief van de oudheidkamer Twente (VDI). Ik ben op de dinsdagmorgen en vrijdagmiddag studiezaalbegeleider bij de mediatheek van het VDI in Enschede. Ik zit in de redactie van Typisch Twente en op de donderdagmiddag begeleid ik bewoners van het Florapark-verzorgingshuis bij hun computer- en internetgebruik. Ik geef genealogische lezingen in Twente en ben helpdesk voor een genealogieprogramma. Ondertussen ben ik ook nog bezig met het schrijven van een familieboek en een boek over de historie van mijn geboortestraat En nog veel meer. Dus voldoende te doen.

2. Hoe heb je bet aftdeken na je vertrek als vz ervaren ? Dat heb ik nog niet ervaren. Daarvoor is de tijd nog te kort.

3. Hoe vond je bet om de gouden speld uitgereikt te krijgen ? Ik had/heb niet veel op met deze onzin. Alles wat ik doe doe ik ook, of juist vooral, voor mij zelf. Als ik iemand een plezier kan doen of als iets mij goed lukt dan heb ik persoonlijk daar ook veel plezier in. Toch heb ik ervaren dat de waardering die uit

76 Contactblad NGV Twente

het verkrijgen van de gouden speld spreekt, als zeer plezierig over komt. Zo zie je maar je kunt je vergissen. Ik dank de aanvragers voor deze geste.

4. Op welke resultaten tijdens je voorzitterschap ben je bet meest trots ? Trots is een veel te groot woord, maar het bij voortduring laten participeren van steeds meer afdelingsleden was voor mij de grote uitdaging. Mijn grootste inspanning was te zorgen dat leden met plezier bij onze vereniging waren. Het opzetten van het informatiecentrum (GIT), de genealogische werkgroep Twente (GWT) en de genealogische databank Twente (GDT) waren drie poten die elkaar

• aanvulden en het realiseren van deze eenheid, daar ben ik wel trots op. Uiteraard heb ik dat niet alleen gedaan. Het aansturen en enthousiasmeren van medeleden vond ik uitdagend.

5. Zijn er ook zaken die je hebt nagestreefd, maar die onbereikbaar bleken? Waarom mislukte bet? Ik vond/vind de communicatie naar de leden van groot belang. Ik heb veel tijd gestoken in Twente Genealogisch. Ik vind het jammer dat ik vooral de laatste drie jaren niet in staat ben geweest voldoende inspirerend de redactie te enthousiasmeren. Er was te weinig creativiteit en ik heb dat te lang laten sloffen. Nieuw bestuur doe daar wat aan.

6. Zijn die nog steeds actueel en dus ..... een mooie taak voor de nieuwe vz ? Ja, de creativiteit bij het vernieuwen van de contacten met de leden is een grote uitdaging. Ook het uitvoeren van mijn idee~n over het op gang komen van internetmogelijkheden bij b.v. de bijeenkomsten is volgens mij van groot belang. Telkens weer open staan voor vernieuwing. Niet te bang zijn.

7. Hoe denk je over een Historisch Centrum Twente (HCT)? • Ik vind het komen van alle historische zaken naar Twente van groot belang .

Hierdoor kunnen onze leden, maar ook anderen, veel makkelijker historisch onderzoek doen. Ik heb b.v. via de deelneming in de bezoekersraad van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) mij steeds sterk gemaakt voor de komst van dit centrum naar Twente. Ik weet zeker dat het er komt. Bestuur hou de vinger aan de pols.

8. En over de samenwerking met heemkunde- en andere historische verenigingen in Twente ? Voor onze leden is het erg belangrijk, dat het bestuur haar netwerk in Twente zo groot mogelijk maakt. Dus veel contacten onderhouden met genealogiegroepen en archieven in Twente.

Contactblad NGV Twente 77

Page 40: jaargang 2006

9. Kunnen we ook in de toekomst naar behoefte putten uit je rijke ervaring 1 Uit eigen ervaring weet ik, dat het goed is dat een afgetreden voorzitter afstand neemt. Ik ben niet weg, maar ik zal mij voorlopig gedeisd houden. Belangrijk is te weten, dat de bestuursleden weten waar ik woon en iedereen heeft mijn telefoonnummer of emailadres. Dus!

10. Is er nog iets wat je heel graag kwijt wilt aan de NGV Twente of landelijk 1 Ik hoop dat de vereniging landelijk de controversen spoedig gaat oplossen. Het bestuur van Twente wens ik veel plezier in het bedienen van haar leden en allen die komen aanvliegen. Denk hierbij dat openheid altijd vruchten afwerpt. Het bestuur is er voor de leden en niet andersom.

ALGEMENE INFORMATIE

Redactie

Bezorgjng. adreswijziging en bestellingen Voor klachten over de bezorging en het bestellen van oude TG's s.v.p. per brief of e-mail contact opnemen met Hans Souverijn, Oerrit Peuscherstraat 117, 7558 BC Hengelo, e-mail: Redactie-Twente-Genealogisch @hotmail.com Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden en opzeglngen Wylu)tgd naar de NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

KQl2Ü Indien U kopij heeft voor opname in Twente Genealogisch dan verzoeken wij U dit uitsluitend te zenden aan het redactieadres zoals voor in het colofon staat vermeld. Als U de kopij aanlevert via e-mail verzoek ik U dit uitsluitend te doen als aparte bijlage van uw bericht en in de begeleidende e-mail aan te geven waar uw bijdrage over gaat. (HS)

Bezoek YC in Weesp Op 14 oktober is er een lezing over het verenigingscentrum in Weesp. U kunt dan horen wat er allemaal te vinden is. Uit ervaring weet de spreker dat men verbaasd is over wat er te vinden is en dat veel via de computer kan worden opgezocht. Vandaar dat een bezoek aan het VC na de lezing een mooie gelegenheid is om de proef op de som te nemen en zelf een kijkje te gaan nemen. In overleg met de spreker zijn daarom alvast twee zaterdagen begin november gereserveerd voor de NOV Twente. U kunt u opgeven bij de secretaris. (CS)

Cursussen 2006/2007 Het zomerseizoen is aangebroken. De tijd om weer te genieten van het mooie weer

78 Contactblad NOV Twente

en voorbereidingen te treffen voor de vakantie. Maar ik vraag toch even uw aandacht voor de cursussen die komend seizoen weer worden georganiseerd door de NOV-afdeling Twente in samenwerking met de bibliotheek in Hengelo.

Er staat een cursus Oud Schrift voor beginners gepland en een cursus Genealogie voor beginners. Voor beide cursussen heeft zich al een aantal belangstellenden aangemeld, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursussen worden gehouden in de cursuszaal van de bibliotheek in Hengelo op 5 woensdagavonden van 19.30h tot e 21.30h .

De voorlopige cursusdata voor Oud Schrift zijn 4-10, 11-10, 18-10, 1-11 en 8-11. Op 25-10 is er geen cursus in verband met de herfstvakantie. Voor de cursus Genealogie voor beginners zijn de voorlopige data 7-2, 14-2, 21-2, 7-3 en 14-3. In de week van de krokusvakantie is er op 28-2 geen cursus. De kosten bedragen € 40,- inclusief het lesmateriaal. Cursussen zullen, zoals altijd, alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.

U kunt zich aanmelden, bij voorkeur op het e-mail adres: [email protected]. Voor informatie kunt u mij ook mailen op dit adres of eventueel bellen na 19.30h op telefoonnummer 0546-862675. Voor uitgebreide informatie kunt ook de website: http://twente.ngv.nl raadplegen (zonder www)

Cursusaanbod NGY Twente:

~: Genealogie voor beginners Genealogie voor gevorderden Oud Schrift voor beginners Oud Schrift voor gevorderden

periode: 2006-2007 2006-2007 2006-2007 2006-2007

cursusleider: Ton Brummelhuis Ton Brummelhuis Adrie Roding Adrie Roding

Hebt u belangstelling voor een bepaalde cursus, meldt u zich dan vrijblijvend aan. (BS)

NGY 60 jaar. 13 mei in Utrecht De afdeling Twente was met 5 personen aanwezig op deze bijeenkomst t.g.v. het 60 jarig bestaan van de NOV. De stand had naast de gebruikelijke Twentse inbreng van de databank, boeken van de leestafel en de transcripties van de GWT; het thema "Werk & Wonen" diende als de omlijsting. Daarvoor hadden we 2 grote foto's van Museum Jannink geleend, van de woonwijk Pathmos en de Boekelase

Contactblad NOV Twente 79

Page 41: jaargang 2006

Stoomblekerij. Bovendien was enig cijfermateriaal gemaakt waarin de bevolkingsontwikkeling van de drie grootste steden in Twente was aangegeven. Het kalligrafische onderdeel werd verzorgd door materiaal van Rosanna Feikens: de uitgewerkte kwartierstaat van Hilgerink en enkele reproducties. Onze stand werd redelijk goed bezocht waarbij iedereen snel kon worden geholpen. Het heeft ook geleid tot het voornemen van enkele bezoekers eens in het GIT in Hengelo te gaan kijken en de databank door te spitten. Enkele Twentenaren hebben ons ook nog met een bezoek verblijd. Wij kunnen terugzien op een leuke dag die ook voor ons als standbemanning ruimte bood voor eigen onderzoek. (CS)

Het archief in Mta>,pen CDld) ~:aat verhuizen • Het Bischofsarchiv in Meppen beheert de microfiches van alle kerkboeken (te vergelijken met onze DTB-registers) van alle katholieke parochies van het huidige bisdom Osnabrück van de tijd vóór 1876. Dit bisdom omvat de volgende gebieden: Oost-Friesland, het Emsland, de graafschap Bentheim, het Osnabrücker Land, het Osnabrücker deel van het Bremer Land en het dekanaat Twistringen. Voor onderzoek staat een aantal microfichelezers ter beschikking.

Sinds half April is het gevestigd op de 2e verdieping van het gebouw van de Sociale Dienst, Domhof 18, Meppen. Dit is in de directe omgeving van de Propsteikirche. Er is een lift aanwezig.

Wil men van dit archief gebruik maken, dan is het beslist noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken voor een bezoek. Dit kan via:

Pfarrbüro der Propsteigemeinde St. Vitus, Kuhstrasse 44, 49716 Meppen, Duitsland

tel.: 00-49-5931-12444 fax.: 00-49-5931-970344 e-mail: [email protected] internet: KGVerband-Meppen.de

De openingstijden van het archief zijn: do-vr 08.30-12.30h en 13.30-16.00h elke 1e za van de maand: 08.30-12.30h

Ook bestaat de mogelijkheid om door de medewerkers van het archief ter plaatse genealogisch onderzoek te laten doen. Dit kost € 16,-/h. Het gebruik van het archief is, in tegenstelling tot Nederland, niet helemaal gratis. Het kost € 5,- per dag. (HS)

80 Contactblad NGV '1\vente

CD-ROM "Amsterdamse Publicaties" Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook de afd. Amsterdam e.o. een CD-ROM uitgebracht. Het eerste exemplaar is op 13 mei in Utrecht te koop aangeboden. Op de CD-ROM treft u aan: de 5 door de afdeling in de loop der jaren uitgegeven kwartierstatenboeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle nummers van het afdelingsblad Amstelland 1990 t/m 2005 en de bijdragen van NGV-leden van het uit 1998 daterende project Familienaam = Plaatsnaam. Al met al zo'n 13.000 achternamen.

• Aan dit laatste project hebben veelleden uit het hele land hun bijdrage geleverd. Het gros van de documenten is met behulp van meegeleverde versies van Acrobat Reader doorzoekbaar.

Tevens is een kopie van de afdelingswebsite opgenomen met daarin o.a. het repertorium op de ruim 63.000(!) achternamen die voorkomen in de afdelings­bibliotheek. In totaal bijna 3400 bladzijden zeer nuttige informatie. De CD-ROM kan besteld worden door storting van € 12,50 op postgiro 6809451 t.n.v. NGV-afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. Vergeet niet uw adres te vermelden! Ook af te halen tijdens afdelingsbijeenkomsten in een zaal van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. De prijs is dan € 10,00. Zorg dat u niet achter het net vist! De oplage is beperkt. (HS)

Vernieuwd HCO Op vrijdag 21 april j.l. is het vernieuwde en uitgebreide HCO in Zwolle geopend. Aansluitend waren er op 22 en 23 april twee Open Dagen. De service aan de bezoekers is ook aangepast aan de moderne tijd. De openingstijden zijn nu als volgt:

Maandag: Dinsdag, woensdag en vrijdag: Donderdag: Zaterdag en zondag:

gesloten 10.00- 17.00h 10.00- 21.00h 13.00-17.00h

En bent U nieuwsgierig hoe het HCO er nu uit ziet? Neem dan eens een kijkje op de website www.historischcentrumoverijssel.nl of breng een bezoekje aan Zwolle! (HS)

Op zoek naar je yoorouders De tentoonstelling over genealogie "Op Zoek Naar Je Voorouders", in het stadsmuseum te Almelo sloot, na een verlenging van drie weken wegens buitengewoon grote belangstelling, op 20 mei haar deuren. De tentoonstelling is door medewerkers van de afd. genealogie van het museum in

Contactblad NGV '1\vente 81

Page 42: jaargang 2006

samenwerking met de afd. Twente van de NOV samengesteld. Het aantal bezoekers bedroeg 1324. Dit toont duidelijk aan, dat de belangstelling voor genealogie de laatste jaren sterk is toegenomen. Niet alleen Twentenaren hebben de tentoonstelling bezocht, maar mensen uit het hele land, die voorouders hadden in Twente. Het aantal jeugdige bezoekers was groot. Velen kwamen in klassenverband en aan de hand van een korte omschrijving konden ze met alle facetten van de genealogie kennis maken. Leerkrachten, die in school het onderwerp samen met de leerlingen verder wilden uitdiepen, kregen een lesbrief mee. Velen zijn met de hobby gestart. Zij bezochten naar aanleiding van de • tentoonstelling de afdeling genealogie van het stadsmuseum en van hieruit zijn weer velen doorverwezen naar andere instellingen voor genealogie. Al met al een geslaagd gebeuren, dat voor herhaling en navolging vatbaar is. (JN)

Familieberichten uit Gelderland Van Wim Hollander ontvingen wij het volgende bericht: "In ons dagblad ''De Gelderlander" staan af en toe overlijdensberichten van personen die in Twente geboren zijn en hier in deze streek worden begraven of gecremeerd. Zijn er mensen die belangstelling hebben voor deze berichten? En af en toe krijg ik ook geboortekaartjes en rouwbrieven binnen van personen die in Twente geboren zijn. Is hier ook belangstelling voor?" Lezers die in dit aanbod geïnteresseerd zijn, kunnen rechtstreeks contact opnemen met dhr. Hollander via e-mail: [email protected] (HS).

BESTUURSMEDEDELINGEN

Chris Sieverink

Verslag van de Afdelingsledenvergadering van de NGV afdeling Twente gehouden op zaterdag 8 april 2006 in Het Parkhotel te Enschede

Opening vergadering Om iets over 14.00h opent de voorzitter, de heer Agterbosch, de afdelings­ledenvergadering en heet de (40) aanwezigen hartelijk welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen Er is bericht van verhindering van Jan Wissink. Verder zijn er geen stukken voor de vergadering binnen gekomen. De agenda wordt niet gewijzigd. Staande worden de in 2005 overleden leden herdacht. Namen worden niet genoemd om niet iemand te

82 Contactblad NGV Twente

vergeten.

Mededelingen op 6 mei is er een Pro-gen gebruikersgroep bijeenkomst

• op 13 mei is de afdeling aanwezig in Utrecht op de manifestatie t.g.v. het 60-jarig bestaan van de NOV; de secretaris geeft een korte toelichting op wat de afdeling daar presenteert en verwijst voor informatie naar de website van de NOV

e. in het GIT is gratis een microficheleesapparaat af te halen in overleg met Anton Hilgerink op 20 mei viert de Heemkundevereniging Ootmarsum haar 20-jarig bestaan met diverse activiteiten: zie daarvoor hun website

• na afloop van deze afdelingsledenvergadering is er weer een contactmiddag voor eigen onderzoek met gebruikmaking van het aanwezige materiaal

Verslag van de Afdelingsledenvergadering d.d. 12 november 2005 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 3 december 2005 Voor een samenvattend verslag wordt verwezen naar Gens Nostra nr. 2. De voorzitter schets kort de vergadering die geheel in het teken stond van de perikelen rond de functionele afdeling Computergenealogie. De heer Pollé merkt op dat hij reeds post van de nieuwe vereniging heeft gekregen en vraagt hoe het staat met de privacy. Opgemerkt wordt dat het moeilijk is om oneigenlijk gebruik van bijv. de e­mailadressen aan te tonen. Vooralsnog kan de NOV er niets aan doen.

Jaarverslag 2005 van de NGV Twente Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd .

Financieel verslag 2005 M.b.t. van sheets presenteert de penningmeester de cijfers over 2005. De algemene kosten zijn hoger dan begroot vanwege een overlijdensadvertentie voor ons oud­bestuurslid Hamel; de afspraken daarover zijn in het bestuur bijgesteld. Voor promotie-doeleinden is een projectiescherm en flatscreen aangeschaft. De kosten van de bijeenkomsten komen mede positief uit doordat we nu alle bijeenkomsten in Het Parkhotel kunnen houden. De kosten voor de sprekers zijn ook gunstiger dan begroot. Het totale budget werd, ondanks de extra uitgave voor de advertentie, met slechts € 19,- overschreden.

Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of het bedrag van de opbrengsten van losse abonnementen vóór of na afdracht van € 3,- aan het HB is. Dit is de opbrengst na afdracht.

Contactblad NGV Twente 83

Page 43: jaargang 2006

Ook wordt gevraagd hoe het gaat met de bijeenkomst op 13 mei in Utrecht. Per afdeling is daar een extra budget van € 150,- voor beschikbaar gesteld.

In het balansoverzicht staan reeds de nieuwe data en dit moeten natuurlijk zijn dec. 2004 en dec. 2005. Het laatste voorschot is wel ingediend maar nog niet ontvangen en staat dus onder debiteuren vermeld. De algemene reserve is iets toegenomen ondanks ontvangsten en uitgaven zoals eerder vermeld. Open staat nog een betaling aan het HCO voor het boek "Hoe schrijf ik geschiedenis".

Verslag kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestond uit de heren Bouwman en Mollenhorst. Namens de commissie leest de heer Bouwman het verslag voor en stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat onder applaus akkoord met dit voorstel.

Budget2006 Het budget voor 2006 is gelijk aan dat van 2005. Gezien de ontwikkelingen is dit haalbaar.

Bestuursverkiezing De voorzitter begint met te melden dat Edwin Huuskes eind februari om hem moverende redenen uit het bestuur is ·gestapt. Pogingen om te achterhalen wat de redenen voor dit vertrek zijn, zijn tot op heden vruchteloos gebleven.

Volgens rooster is Hans Souverijn aftredend, en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met zijn herbenoeming. Als nieuw lid van het bestuur stelt het bestuur voor Jan Oude Munnink; deze licht daarop kort zijn genealogische activiteiten toe. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Daarnaast is voorzitter Agterbosch aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Leon van Schie bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen. Hij is van huis uit jurist en historicus en sedert 45 jaar bezig met genealogisch onderzoek. Geboren in Rotterdam heeft hij via zijn vrouw Twentse roots. Sinds 1999 lid van de NOV.

De voorzitter vraagt of er nog vragen uit de vergadering zijn en of betrokkene de zaal moet verlaten. Daar is geen behoefte aan en middels handopsteking wordt Leon van Schie unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de NOV Twente.

Daarop spreekt de secretaris namens het bestuur een woord van dank aan de scheidende voorzitter met het overhandigen van boekenbon; zijn vrouw krijgt voor haar steun en gastvrijheid een bloemetje.

84 Contactblad NGV Twente

• e

• • \

De nieuwe voorzitter schetst daarop nog even hoe hij door Agterbosch het bestuur is ingeloodst. Bovendien vindt hij het, ondanks dat hij de functie gaarne wil vervullen, jammer, dat het aantal vrouwen in besturen zo gering is. Hij doet dan ook een oproep aan de vrouwelijke leden om zich te melden.

De oud-voorzitter richt daarop een dankwoord aan bestuur en leden. Hij blijft altijd bereid om de afdeling te helpen.

Daarop neemt de heer Elenbaas, lid van het hoofdbestuur van de NOV, het woord om enkele woorden tot de heer Agterbosch te richten en hem de Gouden Speld op te spelden voor de vele verdiensten die hij voor de afdeling Twente en de NOV heeft gehad. Spreker memoreert de lange lijst van activiteiten en initiatieven die door hem zijn gedaan om de afdeling body te geven. Spreker wenst Frans nog veel plezier bij zijn genealogische hobby.

Dhr. Etenbaas spelt de Goudm Speld op bij Frans Agterbosch

De heer Elenbaas maakt daarna nog even een uitstapje naar de NOV en de afdeling Computergenealogie. Hij meldt dat vandaag ook door de CG een ledenvergadering wordt gehouden en dat er 4 nieuwe bestuursleden zijn aangezocht. Het is de opdracht van het HB dat deze afdeling moet blijven bestaan. Het liefst in de vorm van voor de perikelen. GeusData zal van 6 keer per jaar naar 4 keer gaan. Het

Contactblad NGV Twente 85

Page 44: jaargang 2006

samengaan met GN is nog niet aan de orde wordt opgemerkt. Vanuit de vergadering worden vragen gesteld over het gebruik van de adresbestanden, de kosten van de KvK, het eigendom van de broncode en de motieven voor het handelen van het oude CG-bestuur. Een van de redenen hiervan was het voorstel in de beleidnotitie van het HB om het stemrecht aan te passen. Dit moest van tafel volgens het bestuur van de CG. De Algemene Vergadering is echter de aangewezen instantie om over een beleidsnotitie te discussiêren. Uit de vergadering komt ook de vraag hoe het mogelijk is dat een afdeling zo zelfstandig kon functioneren en of er aangifte van diefstal is gedaan. Spreker meldt dat de NGV bij de nieuwe vereniging het geld voor de KvK zal terugvorderen. Aangifte van diefstal zal moeilijk worden, omdat zelfs bestuursleden van de CG niet goed op de hoogte waren. Bovendien heeft de kascommissie van de CG de boeken goedgekeurd. Pas recentelijk zijn deze zaken boven tafel gekomen, doordat de penningmeester van het HB de boeken heeft gecontroleerd. Spreker hoopt dat vanaf vandaag de afdeling CG weer goed op de rails staat.

Verkiezing (plv.) afgevaardigden De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de nieuwe voorzitter tot afgevaardigde en Ton Boswerger weer tot plaatsvervangend afgevaardigde.

Benoeming kascontrolecommissie Het voorstel van het bestuur om de heer Mollenhorst door te schuiven en de heer Ter Brugge nieuw te benoemen, wordt overgenomen. Als reservelid wordt de heer Nieterink benoemd.

Activiteitenplan 2006-2007 In het activiteitenprogramma voor 2007 is de bijeenkomst van 12 mei 2007 vergeten. Wordt alsnog toegevoegd, met dank aan het oplettende lid.

Rondvraag De heer Boom merkt op, dat de afdeling zeer actief is en er desondanks geen ledenaanwas is. Hij vraagt wat het bestuur hier van vindt. De secretaris meldt, dat een drietal bestuursleden zich met ledenwerving bezighoudt en dat er verschillende voorstellen zijn gedaan. De besluitvorming en verdere uitwerking moet nog plaatsvinden.

Sluiting vergadering Om 15.15h uur sluit de voorzitter de vergadering onder vermelding van de Algemene Vergadering op 6 mei en het feest op 13 mei aanstaande in de Jaarbeurs.

86 Contactblad NGV Twente

GENEALOGISCHE PUBLICATIES

Redactie

De publicatie van kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen.

4[; U kunt kwartierstaten, stamreeksen, genealogieên en parentelen inzenden. Er zijn geen tijdsrestricties. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Onderstaande publicaties worden onder de volledige verantwoordelijkheid van de indieners geplaatst De redactie zorgt alleen voor de eenheid in presentatie. Indien u gebruik wilt rnaken van de gegevens is het sterk aan te bevelen dat u de bron raadpleegt. Deze bron is zeer waarschijnlijk in te zien bij de indiener van het desbetreffende stuk. Stuurt u eventuele aanvullingen en/of opmerkingen op het gepubliceerde ook naar de redactie, zodat wij deze in een komende Twente Genealogisch kunnen opnemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

KWARTIERSTAAT VAN DE GEBROEDERS KAREL EN

GERARD VAN HET REVE (06-04-K)

R.J. C. van Waarde, Hengelo

Generatie I la. Karel van het REVE, slavist, hoogleraar Slavische taal- en letterkunde

aan de Universiteit Leiden, essayist, geb. Amsterdam 19-05-1921, ovl. Amsterdam 04-03-1999, tr. Amsterdam 11-07-1945 Jozina ISRAËL, geh. Amsterdam 06-07-1920, d.v. Cornelis Gerard ISRAËL, bouwkundig

• opzichter (1917) en Jozina Jacomientje SALOMÉ lb. Gerard Kornelis van het REVE, na naamswijziging bij KB officieel

Gerard REVE, literair auteur, geb. Amsterdam 14-12-1923, ovl. Zulte (B) 08-04-2006, tr. 09-12-1948 (sch. 1958) Hanny MICHAELIS, dichteres, geb. Amsterdam 19-12-1922

Generatie 11 2. Gerardus Johannes Marinus van het REVE, textielarbeider, later

communistisch journalist en schrijver, geh. Enschede 11-04-1892, ovl. Amsterdam 18-02-1975, tr. (2) 23-09-1965 Johanna de JONG, tr. (1) Almelo 22-07-1916

3. Jannetta Jacoba DOORNBUSCH, geh. Ambt Almelo 15-4-1892, ovl. Amsterdam 11-09-1959 Uit dit huwelijk:

Contactblad NGV Twente 87

Page 45: jaargang 2006

1. Karel van het REVE (zie la) 2. Gerard KorneUs van het REVE (zie 1 b)

Generatie lil 4. Johannes Hendrikus van het REVE, textielarbeider (1889), geb.

Enschede 25-01-1869, tr. Enschede 31-10-1889 5. Femia Christina WEERNINK, dienstbode (1889), geb. Enschede 21-08-

1870 Uit dit huwelijk: 1. Johanna Hermanna Hendrika van het REVE, geb. te Enschede

1889/1890, tr. Enschede 22-06-1916 Johannes SCHOPPINK (scheiding Enschede 20-10-1958), geb. Enschede 1889/1890, z.v. Gerrit SCHOPPINK en Johanna MONNINK

2. Gerardus Johannes Marinus van het REVE, geb. Enschede 11-04-1892 (zie 2)

3. Hermanna Albertha Hermina van het REVE, geb. Enschede 1894/1895, tr. Enschede 04-09-1913 Egbert MASSINK (scheiding Enschede 13-12-1927), geb. Apeldoorn 1892/1893

6. KorneUs DOORNBUSCH, blauwverver (1876), geb. Martenshoek (Gr.) 1852/1853, tr. Hoogezand 06-05-1876 met zijn nicht

7. Annegien KARP, geb. Hoogezand 1854/1855 Uit dit huwelijk: 1. Jannetta Jacoba DOORNBUSCH, geb. Ambt Almelo 15-4-1892 (zie 3).

Generatie IV 8. Hermannus (Hermannes) van het REVE, fabrieksarbeider (1869), geb.

Ambt Almelo 02-10-1832, ovl. Enschede 18-09-1899, tr. Enschede 14-11-1857

9. Johanna ROBERS, geb. Enschede 25-05-1835, ovl. Enschede 27-08-1904

88

Uit dit huwelijk: 1. Johannes van het REVE, geb. Enschede 1857/1858, tr. Enschede

23-11-1882 Johanna Willemina Mekkelholt, geb. Enschede 1861/ 1862, d.v. Gradus MEKKELHOLT en Gezina FRANKEN

2. Johannes Hendrikus van het REVE, textielarbeider, geb. Enschede 25-01-1869 (zie 4)

3. Hermannus Jacobus van het REVE, geb. Enschede 1870/1871, tr. Enschede 24-11-1892 Hermina Agtermeijer, geb. Enschede 1870/ 1871, d.v. Johannes Bermanus AGTERMEIJER en Geertruida ROBERS

4. Johannes Gerhardus van het REVE, geb. Enschede 1873/1874, tr.

Contactblad NOV Twente

c

'

,.

10.

11.

Enschede 01-09-1900 Gerritdina JONGE POERINK, geb. Lonneker 1878/1879, d.v. Jan JONGE POERINK en Aleida VERBEEK

Gerardus WEERNINK, fabrieksarbeider (1870), geb. Weerselo 05-08-1828, ovl. Enschede 06-01-1916, tr. Enschede 28-04-1870 Julia BOSMAN, geb. Enschede 11-03-1842, ovl. Enschede 11-11-1917 Uit dit huwelijk: 1. Femia Christina WEERNINK, dienstbode, geb. Enschede 21-08-

1870 (zie 5) c 12. Jan Luurt DOORNBUSCH, arbeider (1876, 1902), geb. 23-05-1824 te Groningen, ovl. Foxhol (gem. Hoogezand) 26-09-1902, tr. Hoogezand 19-06-1847

13.

14.

15.

Roelfje DRENT, arbeidster (1897), geb. Sappermeer 10-03-1825, ovl. Kropswolde (gem. Hoogezand) 03-11-1897 Uit dit huwelijk: 1. Kornelis DOORNBUSCH, blaauwverver (1876), geb. Martenshoek

1852/1853, (zie 6) Izaäk KARP, blauwverver (1854, 1875), geb. Hoogezand 01-01-1815, ovl. Hoogezand 06-03-1875, tr. Hoogezand 02-11-1839 Jannetta Jacoba DOORNBUSCH, geb. Groningen 13-12-1818, ovl. Hoogezand 11-11-1854 Uit dit huwelijk: 1. Jacoba KARP, geb. Hoogezand ±1843. Jacoba was gehuwd met

Wijcher TULP -2. Berendina Geertruida KARP, geb. Hoogezand ±1850. Berendina

was gehuwd met Willem RUTEL 3. Annegien KARP, geb. Hoogezand 1854/1855 (zie 7)

Generatie V 16. Jannes van het REVE, arbeider te Almelo (1857), geb. Ambt Almelo

1793/1794, ovl. Stad Almelo 28-09-1872, tr. Ambt Almelo 29-04-1825 17. Johanna Geertruida (Geertruijd) POST, geb. Borne 1800/1801, ovl.

Stad Almelo 23-12-1879 Uit dit huwelijk: 1. Hermannus (Hermannes) van het REVE, geb. te Ambt Almelo

02-10-1832 (zie 8) 18. Hermannus ROBERS, katoenspinner (1835), geb. Enschede 16-03-1807,

ovl. Enschede 05-09-1848, tr. Enschede 17-05-1834 19. Johanna WITBROEK, geb. Enschede 20-11-1812, ovl. na 11-1857

Uit dit huwelijk: 1. Johanna ROBERS, geb. Enschede 25-05-1835 (zie 9)

20. Jannes WEERNINK, landbouwer te Denekamp (1870), tr.

Contactblad NOV Twente 89

Page 46: jaargang 2006

21. Fenne Oude ALINK, geb. Weerselo, ovl. Denekamp 29-05-1849 Uit dit huwelijk: 1. Gerardus WEERNINK, geb. Weerselo 05-08-1828 (zie 10)

22. Albertus BOSMAN, fabrieksarbeider (1842, 1870), barbier (1875), geb. Enschede 18-07-1812, ovl. Lonneker 07-12-1875, tr. Enschede 19-12-1835

23. Johanna PAZIE, geb. Enschede 13-12-1812, ovl. Enschede 24-11-1868 Uit dit huwelijk: 1. Julia BOSMAN, geb. Enschede 11-03-1842 (zie 11)

24. Beerend Berentsz. DOORNBUSCH, koopman (1816), pelmolenaar (1829), geb. Groningen 10-1764, ovl. Groningen 05-01-1829, tr. Groningen 04-06-1816

25. Jacoba WUN, geb. Groningen 09-08-1793, ovl. Kalkwijk (gem. Hoogezand) 20-03-1880, tr. (2) Groningen 18-03-1830 Klaas Reinkesz. GROENEWOLD, geb. Hoogezand 27-12-1801, z.v. Reinke Klaasz. GROENEWOLD (landbouwer 1830) en Hilligje ROELFS Uit dit huwelijk: 1. Jannetta Jacoba DOORNBUSCH, arbeidster (1876), geb.

Groningen 13-12-1818 (zie 15) 2. Jan Luurt DOORNBUSCH, arbeider (1876), geb. Groningen 23-

05-1824 (zie 12) 26. Cornelis (Kornelis) Berendsz. DRENT(H), boerenknecht (1818),

arbeider (1847), landbouwer (1859), geb.Kalkwijk (gem. Hoogezand) 11-03-1798, ovl. Kropswolde (gem. Hoogezand) 29-07-1859, tr. Windeweer (Gr.) 04-02-1818

27. Annigje (Annechien) Jansdr. de JONGE, dienstmeid (1818), arbeidster (1847), geb. Windeweer (Gr.) 17-07-1796, ovl. Kalkwijk (gem. Hoogezand) 11-04-1868 Uit dit huwelijk: 1. Roelfje DRENT, geb. Sappermeer 10-03-1825 (zie 13)

28. Jan KARP, geb. Groningen 1785/1786, ovl. Hoogezand 07-06-1874, tr. 29. Grietje Izaksdr. ten CATE, geb. Hoogezand 1782, ovl. Groningen 06-12-

1842 Uit dit huwelijk: 1. Izaäk KARP, arbeider (1876), geb. Hoogezand 01-01-1815 (zie 14)

30=24 (Beerend Berentsz. DOORNBUSCH) 31=25 (Jacoba WIJN)

Generatie VI 32. Hermannes van het REVE, tr. 33. Janna van de WEER, geb. Almelo 08-09-1756, ovl. Almelo 16-03-1819 34. Hendrik POST, tr.

90 Contactblad NGV 1\vente

(

'

i ~

j J

35. 36. 37. 38. 39. 42. 43. 44. 45.

~ 46. 47.

f(

48. 49. 50.

51.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60=48 61=49 62=50 63=51

Joanna REEKERS Joannes ROBERS, tr. Maria Christina BREUKINK Jan WITBROEK, tr. Harmina KONINK Gerard Jan Oude ALINK, tr. Fenne Oude STEENHOF Jannes BOSMAN, tr. MariaRODE Arnoldus PAZIE, tr. Gezina KONINK Berend DOORNBUSCH, pelmolenaar, tr. Geertje JANS Casper (Kasper) WIJN, sjouwer (1813), ged. Groningen 30-05-1766, ovl. Groningen 04-01-1813, tr. Geertje (Geertien) van WEERINGH (van WEERDEN, van WEEREN), ged. Groningen 01-03-1765, ovl. Kalkwijk (gem. Hoogezand) 11-11-1849 Berend Berendsz. DRENT(H), tr. Meentje (Mijntje) Obbesdr. WOLDENDORP Jan Jansz. de JONGE, landbouwer (1818), tr. ReinaJANS Jakobus KARP, tr. Zwaantje CorneUa SMITH Izak ten CATE, tr. Grietje de JONGE (Berend DOORNBUSCH) (Geertje JANS) (Casper WUN) (Geertje (Geertien) van WEERINGH (van WEERDEN, van WE EREN)

Enige bronnen en literatuur:

Karel:

Gerard:

Denkbeelden uit een dubbelleven : biografie van Karel van het Reve I Ger Verrips., Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers, cop. 2004.- ISBN 90-295-0381-5 http://nl. wikipedia.org!wiki/Karel_ van_het_Reve http://www.karelvanhetreve.nllbiografie.htm http://www.schrijversinfo.nVrevevanhetk.html

http:l/geschiedenis.vpro.nVdossiers/24784739/

Contactblad NGV 1\vente 91

Page 47: jaargang 2006

http://www.schrijversinfo.nllrevegerard.html

Gerard sr. http://www.iisg.nllbwsa/bios/reve.html http://nl. wikipedia.orglwiki/Gerard_ Vanter

MOEDERREEKS VAN LEIDY HüMMELS (06-05-M)

Mevr. L Nahuis-HUmmels, Wierden

1.

2.

3.

4.

Leidy (L.J.M.) HÜMMELS, geb.Wierden 1943, tr. Wierden 1968 met Denk (F.J.) NAHUIS, geb.Wierden 1936, zoon van Hendrikus NAHUIS en Johanna Hendrika LIGTENBERG.

Riek (H.M.) SPIES, geb. Wierden 1916, tr. Wierden 1939 met Catharinus (C.G.M.) HÜMMELS, geb. Almelo 1916, ovl. Almelo 2002, zoon van Hermannus Gerhardus HÜMMELS en Johanna Maria STAM.

Leida EIJLART, geb. Lonneker 8-10-1894, ovl. Wierden 25-12-1961; tr. Bookholt, Nordhom (Dld) 16-10-1915 met Hendrikus Johannes Karel Joseph SPIES, geb. Hellendoom 16-09-1897, ovl. Almelo 20-03-1970, zoon van Albertus Dernardus Antonius SPIES en Henrica Maria WIEGGERINCK.

Johanna Maria WINKELS, geb. Lonneker 31-10-1869, ovl. ?; tr. Enschede 30-06-1892 met Godefriedus EIJLART, geb. Hengelo

(

14-10-1867, ovl. Enschede 15-07-1947, zoon van Chrisliaan EIJLART 1 en Petronelia van der ZWAAN.

5.

6.

92

Aleida TIEKE, geb. Lonneker 19-07-1832, ovl. Enschede 8-2-1894; tr. Lonneker 01-08-1862 met Bernhard Gerhard Johann WINKELS, geb. Alstätte (Schwieping Hoek, Dld) 14-11-1834, ovl.?, zoon van Gerhard WINKELS en Johanna van der GRAVEN (vonden Graben).

Aleidis WIENK (Wierink), geb. Borne 19-08-1799, ovl. Lonneker 24-06-1873; tr. Lonneker 5-7-1823 met Gerrit TIEKE (Tijke) geb. Losser 29-09-1786, ovl. Lonneker (Eschmarke) 08-01-1848, zoon van Gerardus TIEKE (Tijke) en Johanna BULT.

Contactblad NGV Twente

7.

8.

Maria STOBBENHORST, geb. Bentelo 26-05-1777, ovl. Borne 17-01-1858; tr. RK Delden 04-11-1797 met Arnoldus WIEGERINCK (Wienk/Siaghekkewonner), geb. Bentelo 13-06-1756, ovl. Borne/ Zenderen 17-09-1819, zoon van Hendricus WIENK (Wyink/ Wiehink) en Berendiena HUISKES.

Berendina BELDERINK, geb. Delden? ca. 1759, ovl. na 1784; tr. Joannes ten STOBBENHORST (Kiasen).

( KWARTIERSTAAT VAN JOHANNES HENDAlKUS (JAN)

SCHEPERS (06-06-K)

Mevr. GM. de Vries-Schepers, Albergen

Alle personen die in deze kwartierstaat voorkomen met de naam Schepers zijn geboren op het erve Schepers aan de Weemselerweg in Albergen, dat tot 1919 bewoond werd door de familie. Het erve Schepers was van oorsprong het Schepershuis van de havezate Weemselo. In het boekje "Markerecht van Albergen" is te lezen dat het Weemselo vier "waren" had in de marke, dat betekende dat ze ongeveer 400 schapen mochten houden. In het verpondingsregister van 1601 blijkt dat havezaatsgoederen verpacht werden zoals de erven Lipmeyer, Grimberg en Scheper.

Generatie I 1. Johannes Hendrikus (Jan) SCHEPERS, geb. Albergen 25-11-1911; ovl.

Almelo 26-09-1993, tr. Tubbergen 11-11-1949 Geertruida Maria (Truus) KORTE, geb.Geesteren 07-05-1924, ovl. Albergen 31-8-1988, dochter van

f( Johannes Karel Joseph KORTE en Euphemia Maria HUIS IN 'T VELD

Generatie II 2. Joannes SCHEPERS, geb. Albergen 15-06-1872; ovl. Albergen 10-01-

1951, tr. Tubbergen 17-05-1906 3. Hendrika Femia OUDE HESSELINK, geb. Weerselo 7-2-1884; ovl.

Weerselo 04-01-1934

Generatie III 4. Jan SCHEPERS, geb. Albergen 10-11-1829; ovl. Albergen 02-12-1871, tr.

Tubbergen 27-06-1864 5. Johanna LUBBERS, geb. Albergen 07-02-1834; ovl. Albergen 29-03-1895 6. Gerardus OUDE HESSELINK, geb. Weerselo 27-3-1848; ovl. Weerselo

22-04-1929, tr. Weerselo 02-06-1880

Contactblad NGV Twente 93

Page 48: jaargang 2006

7. Geertui GEERDINK OP LORK.US, geb. 05-05-1842; ovl. 07-01-1915

Generatie IV 8. Albertus SCHEPERS, geb. Albergen 17-08-1794; ovl. Albergen 04-05-

1860, tr. Tubbergen 15-06-1826 9. Maria DffiRINK, geb. Albergen 10-12-1799; ovl. Weerselo 21-04-1873 10. Gerardus LUBBERS, geb. Albergen 31-01-1790; ovl. Albergen 21-01-

1858, tr. Tubbergen 25-04-1833 11. Elisabeth Aleida BOUWHUIS, geb. Albergen 27-07-1812; ovl. Albergen

28-07-1875 ( 12. Jannes OUDE HESSELINK, geb.Dulder 03-01-1820; ovl. Dulder 30-03-

1892, tr. Weerselo 05-04-1845 13. Johanna Maria GOSSELINK, geb. Weerselo 16-01-1823; ovl. Weerselo

05-04-1888 14. Jan Hendrik GEERDINK, geb. Tubbergen± 1779; ovl. Weerselo 22-08-

1852, tr. Weerselo 09-07-1838 15. Anna Maria BLENKE, geb. 12-09-1805; ovl. Weerselo 15-06-1878

Generatie V 16. Johannes SCHEPERS, geb. Albergen 17-02-1759; ovl. Albergen 27-11-

1838,tr.27-05-1786 17. Joanna HINVERT, geb. Albergen; ovl. Al bergen ± 1800 18. Johannes DIERINK, ovl. Tubbergen voor 1826 19. Aleida BLOKHUIS, ovl. Tubbergen na 1826 20. Johannes RUSKENKAMP (ook: LUBBERS), tr. Albergen 06-07-1788 21. Hermina Wilhelmina LUBBERS 22. Johannes BOUWHUIS, geb. Albergen 20-08-1755; ovl. Albergen 26-03-

1841 23. Johanna Gesina WESTENDORP, geb.Reuturn 20-01-1767; ovl. Albergen •

21-10-1841 24. Gerrit OUDE HESSELINK, geb. Tubbergen± 1777; ovl. Weerselo 10-03-

1856 25. Geertruidis HUISKES, geb. ± 1781; ovl. Weerselo 20-12-1847 26. Hendrikus GOSSELT, geb. 11-05-1792; ovl. Weerselo 05-12-1859, tr.

Weerselo 18-09-1811 27. Bernadina VORSPOEL, geb. ± 1794; ovl.Weerselo na 1845 28. Gerrit GEERDINK, ovl. Weerselo voor 1838 29. Euphemia GEERDINK, ovl. Weerselo voor 1838 30. Johannes BLENKE, geb. 1776; ovl. 11-08-1843 31. Gertrude GROOTHUIS, geb. Borne 1776; ovl. Dulder/Weerselo 07-06-

1857

94 Contactblad NGV Twente

Generatie VI 32. Egbertus GOORKOTTE, geb. Albergen ??-4-1727, tr. ± 1758 33. Aleida SCHEPERS, geb. Albergen 25-10-1727 44. Gerrit BOUWHUIS, geb. Albergen voor 1738 45. Maria MULDERS 46. Egbertus WESTENDORP 47. Gesina RATGERINK 50. Albertus HUISKES 51. Maria LEGTENBERG 52. Gerrit GOSSELT

·( 53. Geertrui ZWIERS, geb. in Nijstad (Weerselo) 60. Jan BLENKE 61. Janna WENSINK 62. Berend GROOTHUIS 63. Johanna AALDERINK

Generatie VII 64. Hendrikus GOORKOTTE 65. Gabina SNEYINK 66. Joannes PEGGE, geb. Albergen 31-12-1701 67. Euphemia SCHEPERS, geb. Albergen 07-08-1698 88. Johannes BOUWHUIS, geb. 26-12-1704 89. Cunera

Generatie VIII 134. Gerardus SCHEPERS, geb. Albergen ± 1668; ovl. Albergen voor 1720, tr.

135. ,, 176. "'177.

Tubbergen 11-06-1694 Aleyda HOFLAND, geb. Albergen ± 1674; ovl. Albergen na 1720 Bermanus BOUWHUIS Eva Wilmezen KEMNA

Generatie IX 268. Bermanus SCHEPERS geb. ± 1638

OUDE MATEN EN GEWICHTEN (REACTIE-2)

B. van Dooren, Den Haag

In de vorige afleveringen van 1\vente Genealogisch stonden enige bijdragen

Contactblad NGV Twente 95

Page 49: jaargang 2006

omtrent oude maten en gewichten. De verwijzing naar J.M. Verhoeffis zeker op zijn plaats omdat hierin zeer veel te vinden is. Wat nog ontbrak in Twente Genealogisch, zijn de typische grondmaten die men ondermeer in Twente gebruikte. Voor gras/hooiland werd als maat het dagwerk gebruikt: de hoeveelheid grond die men in 1 dag kon maaien. Verhoeff meldt daarover: 1 dagwerk is 400 Rijnlandse roeden is 0,56 hectare (Twente 17e/18e eeuw). Voor bouwland werden als maten gebruikt spint, schepel en mud gezaai. Een mud gezaai was de hoeveelheid grond die iemand kon inzaaien met één mud zaaigoed. * Eén mud gezaai kwam overeen met 4 schepel en met 16 spint gezaai. De precieze ~ afmeting van een mud gezaai is niet bekend. Dit kon van gericht tot gericht verschillen. De Staten van Overijssel hanteerden voor de belastingheffing het zogenaamde herenmud. Eén herenmud kwam overeen met 375 Rijnlandse roeden oftewel 0,53 hectare. Verhoeff geeft voor Salland aan dat een mud gezaai tweederde herenmud of viervijfde herenmud was. Voor andere gewesten geeft hij andere maten.

Voor Almelo geeft Verhoeffop dat 1 spint104m2 is en 144 tred à 0,72 m2. In het landgericht Enschede was een mud gezaai 4800 tred van 3 voet.

Literatuur:

C. Trompetter, "Leven aan de rand van de Republiek. Stad en gericht Almelo 1580-1700" (Amsterdam 2006), pag. 414, noot 7; hierin ondermeer ook een overzicht van enige inhoudsmaten voor graan: zie pag. 416, noot 36).

J.M. Verhoeff, "De oude Nederlandse maten en gewichten" (Amsterdam 1983), pag. 3, 23, 102, 116, 123.

ONVERMOEDE BRONNEN IN HET GEMEENTEARCHIEF • (VERVOLG)

A. Roding, Enschede

In deze, tijdelijke, rubriek zullen een aantal bronnen voor genealogisch onderzoek behandeld worden die beschikbaar zijn in het Gemeentearchief van Enschede. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de lezing van dhr. Roding, gehouden in december 2005.

Durgelijke stand:

1. Registers van de secretarie of van de begraafplaats: inz. gehuurde en eigen graven, grafkelders e.d. Let ook op de bijbehorende plattegronden van de

96 Contactblad NOV Twente

c

begraafplaatsen.

2. Sterflijst: met opgave van naam en overlijdensdatum van de overledene, familierelaties, ouderdom, huizing, plek van teraardebestelling, e.d.

Bestuur:

1. Index notulen Gemeenteraad, B&W, e.d. Enschede, 1921-1944: veel namen van inwoners en allerlei aspecten van hun bezigheden in de gemeente gedurende de betreffende periode.

Eigendom:

1. Kadastrale legger van grondeigenaren: namen en bezittingen.

2. Kadastrale legger van aanifte van gronden: idem.

3. Register van toedeling van voorm. markegronden, 1840: namen, verblijfplaatsen, status en soort eigendommen.

4. Register van grondtransacties, 1921-1944: namen, verblijfplaats, soort en status van bezittingen.

5. Register van verkoop en vervreemding van goederen, 1813: namen, verblijfplaats, soort en status van eigendommen.

(wordt vervolgd)

(c---------------VRAGENRUBRIEK

Redactie

Deze vragenrubriek staat open voor alle leden van de NOV. Wij verwachten wel dat u uw vraag pas inzendt als u, min of meer, vastgelopen bent, dus de normale bronnen, zoals bevolkingsregister, register BS en DTB hebt geraadpleegd. Stuurt u uw antwoord a.u.b. aan de redactie, zodat wij de vraagsteller kunnen antwoorden en wij tevens e.e.a. in TG kunnen opnemen.

Ontvangen antwoorden: Van mevr. M. Scholten uit Borne ontvingen wij het volgende antwoord op de vraag van dhr. Geerdink uit Velden over de voorouders van Willem JANS(S)EN en

Contactblad NOV Twente 97

"

Page 50: jaargang 2006

Marijken (Marijtje, Marietje) HENDRIKSEN, beiden waarschijnlijk geboren en gehuwd (ca. 1700) te Delden. (vraag 05/05):

In het Nederduits Gereformeerde trouwboek van Delden staat de volgende huwelijksinschrijving vermeld:

1702: nr. 11 Proclamati 26 Marti, Copulati (slecht leesbaar) 7 Maij Willem Jansen Weemink & Merrijtjen Henriksen van Bennink beide in Woolde

In het RK doopboek van Delden komt als enige doopinschrijving van dit paar voor: J/1.. 1704 aprilis: ~ 28 Joannes nates Wilhelmus Weminck en Maria Benninck parenti legitimi 30 baptizatus prope Delden Gerardus Werninck en Tabita Benninck patrini.

In het RK doopboek van Delden komt de volgende - zeer slecht leesbare -doopinschrijving voor:

1673 9na Apri/is Gerardy baptizaty Joannes Weerninck } parents Mechtilde } Joannes Weerninck } patrini Ghijsberty Saerinck }

Mogelijk zijn deze ouders ook de ouders van Willem. Het RK-doopboek van Delden gaat niet verder terug dan 1673.

In het Nederduits Gereformeerde doopboek van Hengelo komt de volgende • doopinschrijving voor:

en

Ao 1675 den 20 Junij Merrije Renderiek Benninck Anne par. in Woolde

Ao 1652 25 Apr. Renderiek JanBennink par. in Woolde

Helaas van beide ouderparen geen huwelijksinschrijving in Delden of Hengelo.

98 Contactblad NOV Twente

Nu wil het geval dat in het RK-doopboek van Delden de volgende inschrijvingen voorkomen:

en:

1700 november: 29 ... Joanna nata Gerardus Weminck en Margarita Benninck patrini legitimi 30 baptizata ... Delden Wilhelmus Weminck en Joanna Buiren patrini

[1705] 31 augusti Maria nata

(; Gerardus Weminck en Margarita Benninck patrini legitimi 8to 7bris baptizata in Woelde

,,

Tabita Benninck matrina

Volgens een andere interpretatie zou deze Margarita de bovengenoemde Merrije zijn. Ik denk bij deze naam meer aan Geertje, Grietje of Geertruijt als 'daagse' naam. Het huwelijk van Gerardus en Margarita valt in Delden of Hengelo niet te vinden.

Bovengenoemde Tabita Benninck komt nog twee maal voor als doopgetuige, namelijk in: 1695 bij Gertrudis, dochter van Bernardi Werninck en Henrica Werninck in Wolde; 1698 bij Bernardus, zoon van Joannes ten Buiren en Joanna Benninck in Woelde. Gezien de namen moet er een zekere verwantschap zijn tussen de verschillende genoemde ouders.

Willem Jansen Weemink heeft nog een broer, vermeld in het Nederduits Oerformeerde trouwboek van Delden:

1700 Proclamati 24 Marty, Copulati 14 Apri/is Henrik Jansen Weemink & Grete Henriksen beiden van Woolde

Uitgaande van de geldigheid van de doop van Merrije Benninck in 1675, heeft ook zij nog een zuster die in Delden trouwde:

1696 Proclamati 23 Juny [er staat geen enkele datum vermeld, maar tussen twee inschrijvingen met deze datum] Steven Olink weduwenaer van zal: Tonneken Hassink in Oele & Henricjen Bennink dogter van zal: Henric Bennink in Woolde

In Woolde is nog een gereformeerde tak Benninck aanwezig. Deze komt in dit geval niet in aanmerking. Het zijn kinderen van Jan Benninck en Fenneken Venterink.

Contactblad NOV Twente 99

Page 51: jaargang 2006

Van prof. ir. H. Zorn uit Enschede ontvingen wij het volgende antwoord op de vraag van mevr. Brits-Oversteegen uit Vleuten inz. het onderzoek naar de familie OVERSTEGE/AVERSTEGE. (vraag 06/01):

Vragenstelster zou kunnen kijken naar TB54979 en 60932 op www.twentebestand.nl.

Nieuwe vra&en: vraag ()6/02 Van dhr. F. Buijs uit Breda ontvingen wij de volgende vraag: ( "Bij onderzoek kwam reeds jaren geleden het kwartier (De) KINKELDER (et var) · in De Liemers te voorschijn. De oudst bekende vermeldingen komen voor in de DTB's te Wehl (o.a. Jan de KINKELDER, huwt (2) 1689, zijn herkomst is niet bekend). Voorts komen vermeldingen daarna ook voor te Duiven en Didam. En in de 19e eeuw te Elst (Gld) en Arnhem. Het nageslacht hiervan is reeds gedocumenteerd. Voorts is er een lijst met vermeldingen van de 18e tot de 20e eeuw, verspreid over het land. De onderlinge samenhang ontbreekt echter. Herkomst van de De Liemerse naamgenoten uit Twente wordt mogelijk geacht wegens de volgende vermeldingen: a. te Haaksbergen: Dernardus (1740) en Rudolf (1771) KINKELDER, voorts

Arend en Berndt KINKELDER op het erve KLEUN SWERINCK (1600) b. te Wierden: dopen van kinderen van Gerard de KINKELDER ( 1767, 1770

en 1775) c. te Boekelo: erve 't KINCKELDER (1601). Dit erve wordt ook vermeld in

de Johannieter archieven 1325-1328 te Burg Steinfurt (Dld), (bron B.J. Hekket)."

Dhr. Buijs wil graag in contact komen met leden die ook geïnteresseerd zijn in het geslacht (De) KINKELDER en die hem eventueel kunnen helpen de nu nog • ontbrekende verbanden te leggen. Uiteraard wil dhr. Buijs zijn gegevens graag delen met geïnteresseerden.

Yraa& ()6/03 Dhr. B.O. Oude Reimer uit Venlo legt het volgende aan ons voor: "Samen met mijn broer ben ik op zoek naar de vroegste voorouders van onze familie, maar nu zijn we hopeloos vastgelopen. Uit een notariële overlijdensakte van 1846 weten wij dat in datjaar onze voorouder GerritJan OUDE REIMER op 70-jarige leeftijd te Weerselo stierf. Hij is dus omstreeks 1775-1776 geboren. Zijn ouders, Hendrik OUDE (Oide) REIMER en Maria OUDE LANSINK, woonachtig in Weerselo en landbouwers van beroep, waren reeds gestorven. Wij schatten dat Hendrik rond 1740-1745 geboren moet zijn. Van beide laatstgenoemden ontbreekt ons ieder spoor, zoals geboorte-, huwelijks- en

100 Contactblad NGV Twente

overlijdensdatum. Hier is ons onderzoek vastgelopen. Uit het boek "Marke Hasselo, gebundelde verhalenreeks over de boerderijen in de marke Hasselo" van dhr. J. Niks, weten wij dat er in 1666 reeds een Oude (Olde) Reiroer (Reymer) leefde, die vermoedelijk in een lijftuchthuis bij zijn zoon Reimer (Reymer) in Hasselo woonde." Wie heeft nadere gegevens over deze mensen en kan dhr. Oude Reiroer helpen zijn onderzoek weer op gang te krijgen?

CpERSONALIA

Nieuwe leden: H.H.W. Hillebrand Mevr. A.T. Senkeldam-Keppels

A<ireswijzigingen: A.H. Vedders Mw. GM. de Vries-Schepers GA.M. Ankoné

Lis!maat§chap beêindigd: GB.F. Blankenaauw

Biikomend lidmaatschap beêindigd: geen

NGY Twente op internet:

Eulebrink 9 7544 MJ Mekkelholtsweg 82 7523 DG

Van Hogendorplaan 247241 HG Zondermansweg 2 7665 VA Meijbreestraat 99 7573 EV

Bruggertstraat 385 7545 AW

Enschede Enschede

Lochem Albergen Oldenzaal

Enschede

Mw. L.A.GM. Fokkink-Nieuwendijk Markelo [email protected] http://Www.xs4all.nV-fokkinkO/index.htm devries.schepers® gmail.com harrienijbijvank®hetnetnl http://members.home.nVton. wiegel

Mw. GM. de Vries-Schepers Q.F.P.J. Nij Bijvank

T. Wiegel

website: Albergen Haaksbergen Borne

GENEALOGISCH INFORMATIECENTRUM TWENTE (GIT)

Anton Hilgerink

Belangrijk: De bibliotheek in Hengelo heeft in de zomermaanden aangepaste (beperkte) openingstijden. Dit jaar vallen deze zomeropeningstijden niet samen met de normale openingstijden van het GIT. Daarom zal het GIT gesloten zijn in de

Contactblad NGV Twente 101

Page 52: jaargang 2006

--,

periode van dinsdag 25 juli t/m zaterdag 2 september. De eerstvolgende opening van het GIT is dus op dinsdag 5 september.

Het GIT heeft de laatste tijd een aantal schenkingen ontvangen: 1. diverse genealogische gegevens van Joke Küpers-Oude Kempers 2. een publicatie over genealogie getiteld: "Winkels in Nederland" (uitgave P.

Winkels) geschonken door Paul Winkels 3. een boekje genaamd "De grenzen van Overijssel en van de Gemeenten in

Overijssel1807-1842", geschonken door de Stichting Heemkunde Almelo 4. Volkstelling 1795 Stad-en landgericht Almelo, geschonken door de Stichting ('

Heemkunde Almelo)

Alle schenkers hartelijk dank!

Verder heeft het GIT de volgende boeken aangeschaft: 1. Boek: "De Heerlijkheid Bevervorde/Bevervörde" (uitgave Mw. Hesselink-van

de Riet) 2. Boek: "Unser Land in Achterberg, Westenberg und Holt und Haar" 3. Boek: "De Hof te Borne", 800 jaar geschiedenis van de Hof, de Kerk en het dorp

Borne (uitgave: H. Woolderink) 4. Kadastale atlas 1832 Borne-Weerselo 5. Diverse jaargangen Bentheimer Jarhrbuch 6. Jaarboek Twente 1986 (jaargang 25)

STICHTING GENEALOGISCHE WERKGROEP TWENTE (SGWT} t Frans J.M. Agterbosch

De Stichting Genealogische Werkgroep Twente kortweg SGWT, brengt getranscribeerde bronnen als publicaties uit, zodat thuis ook nader onderzoek kan worden verricht. Transcriberen is het leesbaar opschrijven en afdrukken van moeilijk leesbare geschreven teksten. De Stichting houdt zich bezig met het bewerken en publiceren van historische bronnen uit haar werkgebied, globaal de regio Twente. Hierdoor worden deze bronnen beter en makkelijker toegankelijk voor in het bijzonder genealogen.

De gegevens van de Stichting zijn ook in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl en dan naar Stichting GWT. Op deze website is tevens een aanvraagformulier opgenomen.

Uitgegeven Regio-Cd-roms zijn:

102 Contactblad NGV Twente

c.

CD 01: Regio Holten met 8 bestanden met de nummers 9, 28, 29, 30 en 31. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811. CD 02: Regio Hengelo (Qy) met 15 bestanden met de nummers 1, 9, 10, 11, 12, 13, 23 en 24. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de RK doopboeken van Delden, NG doopboeken van Haaksbergen en een aantal Registres Civiques. CD 03: Regio Haaksbergen met 10 bestanden met de nummers 1, 9 en 22 . Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. NG trouwboek Haaksbergen, RK trouwboek Goor, de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811. CD 04: Regio Stad- en Ambsgericht Oounarsum met 17 bestanden met de nummers 2, 9, 14 en 15 en 10 nieuwe DTB-bestanden van hoofdzakelijk de plaatsen Tubbergen en Denekamp. Tevens is het burgerboek en het registre Civiques toegevoegd. CD 05: Re~o Staó- en Landsgericht Almelo met meer dan 11 bestanden met de nummers 8, 9, 17 en 18 en extra nieuwe DTB-bestanden van Almelo NG doop­en trouwboeken. Burgerboek Almelo, enige afbeeldingen van Almelo uit 1867 en het registre Civiques .

Op elke Cd-rom is ook een bestand met het overzicht van aanwezige DTB's en Registres Civiques in Overijssel opgenomen en tevens Adobe POF-reader.

Regio-Cd-romper publicatie € 15,- excl. € 4,- verzendkosten

De gegevens van de tot nu toe negenentwintig uitgaven van de Stichting zijn in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl. Tevens is er op deze website een aanvraagformulier tot aanschaf van de boekenldiskette(s)/Cd-roms of via email opgenomen.

~en overzicht van onze uitgaven is ook te zien in Twente Genealogisch 2005/4. De redactie heeft afgesproken in de laatste TG van het jaar weer een compleet overzicht op te nemen, samen met hoe de uitgaven te verkrijgen zijn. De publicaties kunnen ook op Cd-rom of via de email worden verkregen. Laat deze afwijking van de bestelling even weten aan de voorzitter van de Stichting. E-mail: [email protected]

GENEALOGISCHE COMPUTERWERKGROEP TWENTE

Johan H. Kappen, Hengelo (ad interim)

Contactblad NGV Twente 103

Page 53: jaargang 2006

Genealogische Computerwerkgroep Twente (GC1) waarin opgenomen de Genealogische Databank Twente (GD1).

Interessante websites Elke TG zal de werkgroep een aantal voor genealogen interessante websites bespreken. Als u zelf een bijdrage wil leveren neem dan contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

Bent U al jaren op zoek naar dat ene boek en kunt U het maar niet vinden? Of wilt U toch maar die overtollige boeken afdanken, maar ze het liefst aan iemand anders overdoen i.p.v. ze bij het oud papier te zetten? Kijk dan eens op de site: ( www.boekwinkeltjes.nl (boeken op genealogisch/historisch gebied mag U uiteraard ook altijd aanbieden aan het GIT).

Het doel van www.graftombe.nl is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden. Hiervoor zijn diverse vrijwilligers in Nederland bezig (en bezig geweest) begraafplaatsen en kerkhoven te indexeren en te fotograferen. Op de Graftombe.nl site kunt U zoeken op voornaam en achternaam.

Een hele aparte website is: www.spyderweb.nl De gekste dingen zijn hierop te vinden zoals, adressen op postcode of straatnaam, telefoonnummers, woordenboek Ned. Taal, vertaalwoordenboek en uiteraard zoeken op namen waarbij je ook nog kunt zoeken naar voorouders. Ook zoekfunctie op adressen en telefoonnummers in Amerika, zelfs een kentekenregistratie van Nederlandse kentekens etc. etc.

NGV CONTACTDIENST

J.L. Verschuur, De Lutte

Het is waar, dat het aantal vragen aan de CALS is afgenomen sinds de databank van de Contactdienst rechtstreeks is uit de lezen van de internetsite www.contactdienst.nl Het werkt zo eenvoudig. U gaat naar genoemde site, u klikt op "zoeken", "online", en u vult een familienaam in het bovenste vakje in. Klik op "zoek" en als de naam in de databank voorkomt, verschijnt er een lijst met de gezochte naam, tezamen met de plaats waar deze naam voorkwam en in welke periode. Tenslotte staat er een nummer in de laatste kolom waarachter zich de inzender verschuilt. Daarop kunt u klikken.

104 Contactblad NOV Twente

'

Als de gegevens u interesseren kunt u een mailtje of briefje sturen naar die inzender en hem of haar voorstellen beider gegevens te vergelijken. Op de site van de contactdienst kunt u trouwens ook lezen wat deze (NGV)dienst verder voor u kan betekenen.

Uit eigen ervaring weet ik, dat er na zo een eerste uitwisseling van gegevens een erg leuke e-mail correspondentie kan ontstaan, die veelal na wat mailtjes niets meer met de gezochte familienaam te maken heeft. Zo zocht een Fransman contact met mij over details van zijn (ergens) 1Wentse voorouders, maar we kwamen na wat zoeken

.llfJ!Jn Zierikzee terecht bij een destijds gerenommeerde familienaam (De Kanter), met Wveel gerespecteerde bestuurders, notarissen en zelfs schrijvers waarop ik wel

genoodzaakt was details op internet te zoeken en zo mogelijk voor mijn Fransman te vertalen ............ hij blijkt in Parijs te wonen en we zijn al uitgenodigd.

Het zal niet altijd zo gaan, maar ik raad u aan, al was het maar uit nieuwsgierigheid, de site www.contactdienst.nl eens te bezoeken.

Ik wens u een goede zomer toe.

ACTIVITEITENAGENDA

Redactie

De lezingen worden gehouden op elke 2e zaterdag van de maand en beginnen om 14.00h in, indien niet anders aangegeven, het Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Vanaf 13.00h zijn de Genealogische Computergroep Twente (GC1) met de Genealogische Databank Twente (GD1), de NOV Contactdienst

()cALS), de Dienst Informatie en Promotie (DIP), de Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGW1) aanwezig. Tevens zijn er een ''beginnerstafel" en een Jeestafel (met veel geschreven teksten en bronnen uit ons gebied).

9 se_t!tember 2006: ParkhoteL Enschede Lezing door dr. Johan Kamermans over boedelinventarissen als historische bron. Hij is conservator van het Tegelmuseum in Otterloo.

14 oktober 2006: ParkhoteL Enschede Virtuele rondleiding door het Verenigings Centrum in Weespdoor Jan Lohmeijer.

11 november: ParkhoteL Enschede Afdelingsvergadering met aansluitend contactmiddag.

Contactblad NOV Twente 105

Page 54: jaargang 2006

9 december: ParkhoteL Enschede Lezing, onderwerp nog niet bekend.

Nadere informatie m.b.t. de lezingen zal eventueel in de eerstvolgende Twente Genealogisch bekend worden gemaakt.

Er kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen in onze activiteiten. Wij raden u daarom aan, voor alle zekerheid op onze website te kijken onder: Agenda. En let ook op de rubriek "Stad en Land" in Tubantia, de woensdag v66r de zaterdag van de ledenbijeenkomst

AANKONDIGINGEN

Zaterdas 2 september 2006: Historische en genealogische dag in Hoogeveen. Deze wordt gehouden in het gemeentehuis te Hoogeveen van 10.00-16.00h.

Zaterdas 9 september 2006: In het hele land wordt weer de Open Monumentendag gehouden. Het thema van dit jaar is: "Feest". Info: www.openmonumentendag.nl

Zateydas 16 september 2006:

(

Oost-Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekonderzoek. Deze dag vindt plaats in Groenlo in het Cultureel Centrum "De Bron", het voormalige kerkgebouw aan de Ruurloseweg, nabij het centrum van Groenlo. De openingstijden zijn van 10.00- 16.00h. Ditjaar valt de OGCD samen met het begin ( van het Festival Gelderland 1900 - 2000. Dit festival zet het recente Gelderse verleden in de schijnwerpers. NGV-Twente zal hierbij aanwezig zijn met een stand.

Maandas 23 oktober 2006: De Stichting Heemkunde Denekamp houdt een genealogieavond in 't Heemhoes. Aanvang 19.30h

Zaterdas 28 oktober 2006: In het hele land wordt weer de Landelijke Archievendag gehouden. Het thema van dit jaar is: "Geloof en Bijgeloof'. Info: www.archievendag.nl

Zateydas 28 oktober 2006: De afdeling Familie Organisaties houdt haar Najaarsbijeenkomst in "De Akker",

106 Contactblad NOV Twente

Melkpad 12, Hilversum. De openingstijden zijn van 11.00h -15.30h. Er wordt o.a. een afdelingsvergadering gehouden en er is de verkiezing van het "Beste Famlieblad". Info: [email protected]

Zaterdas 4 november 2006: Vandaag wordt alweer de 11e Friese Genealogische Contactdag georganisserd. Deze zal plaats vinden in "Tresoar", Boterhoek 1, Leeuwarden. Het thema van deze dag is "Geloof en Bijgeloof'. U kunt terecht van 10.00h -16.00h. Meer info via: ngvfriesland@ chello.nl

tJ

LEDENSTAND

Ledenstand afd. Twente per 31-5-2006: 515, inclusief 58 bijkomende leden (per 31-12-2005: 535, inclusief 64 bijkomende leden)

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Zie voor adressen bestuurs- en redactieleden de binnenzijde van het voorblad.

F.J.M. Agterbosch, Enschedesestraat 146, 7552 CK Hengelo B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30,2518 BE Den Haag Mevr. L. Nahuis-Hümmels, Akeleistraat 14,7641 CS Wierden J. Nijhoff, Aaiderinkshof 114, 7604 CG Almelo

C)\. Roding, p/a Postbus 20, 7500 AA Enschede Mevr. M. Scholten-Sijses, Anjelier 7, 7621 AK Borne Mevr. GM. de Vries-Schepers, Zondermansweg 2, 7665 VA, Albergen R.J.C van Waarde, Trijpstraat 49, 7553 MJ Hengelo Prof. ir. H. Zorn, Wagnerstraat 13, 7522 KH Enschede

Het bestuur van NGV-afd. 1Wente wenst U allen een heel prettige vakantie en hoopt U in september weer te mogen begroeten in het Parkhotel te Enschede.

Contactblad NOV Twente 107

Page 55: jaargang 2006

CONTACTBLAD

VOOR DE AFDELING TWENTE

VAN DE NEDERLANDSE

GENEALOGISCHE VERENIGING

Jaargang XXII nummer4

Oktober 2006 Redactieadres:

J.M.B. Souverijn Gerrit Peuscherstraat 117

7558 BC Hengelo Tel. 074 · 2 771 271

• INLEIDING

Jan Oude Munnink

Wat bezielt je om lid te worden van de NGV en nog meer waarom wil je bestuurslid worden? Eigenlijk tast ik daarover zelf nog in het duister, maar het leven maakt wel vaker vreemde wendingen. Of ik dan niet geïnteresseerd ben in mijn voorouders? Dat laatste ben ik zeker wel en ik loop al jaren rond om toch eens stamboomonderzoek te gaan doen. Een mailtje van een broer, die je vraagt hoe onze grootmoeder heet en een tweetal wandelingen met "verre" familieleden langs plekken van gemeenschappelijke voorouders resulteren in: "Je moet toch maar eens lid worden van de NGV". Dat doe je dan maar. Op één van de bijeenkomsten van onze afdeling krijg je dan de vraag of je niet iets zou willen doen voor de afdeling. Je antwoordt daarop, dat dit pas kan, als je een andere klus achter de rug hebt. Dat zoiets dan ontaardt in een bestuurslidmaatschap is wel het minste dat je zelf vermoedt. Al met al ben ik nog maar vier jaar bezig met genealogie en dat is voor een bijna vijfenzestigjarige nog maar korte tijd. Gevoelsmatig is het voor mij al oneindig lang. Waar mijn wortels liggen? Voor vijfenzeventig procent in Twente (Albergen, De Lutte en Oldenzaal) en het resterende kwart trekt van de omgeving van Eibergen langzaam noordwaarts en komt via Enschede naar Oldenzaal. Ik houd me vooral bezig met de Lutter tak en probeer behalve namen en data na te gaan waar ze gewoond hebben, welke familierelaties er zijn met doopgetuigen etc. Daarmee hoop ik de mensen een omgeving te kunnen geven. Wat mij daarin zijdelings boeit is de wijzehoe mensen soms bij toeval voor 1811 aan een achtemaam komen. Zo trouwt er bijvoorbeeld een Klaaskate uit Lonneker met een Schasvoort uit De Lutte en daarna is het meteen raak: alle kinderen en verdere nakomelingen gaan als Schasvoort door het leven. Zelfben ik geboren op de grens van Enschede-Lonneker als eerste uit een gezin van zes kinderen, allemaal jongens.

Contactblad NGV Twente 109

Page 56: jaargang 2006

Bij toeval ben ik in het voortgezet onderwijs gaan werken (Ik wilde eigenlijk het liefst werktuigkundige worden) en ben in Twente gebleven, ondanks allerlei aanbiedingen om het verderop in het land en het buitenland te zoeken. Wel ben ik meerdere keren van baan en schoolbestuur gewisseld. Ook nu werk ik nog, maar nu op free-lance basis, voor het onderwijs. Dat toeval om in het onderwijs te gaan werken is achteraf dus goed bevallen. Of ik nog meer hobby's heb behalve genealogie? Ja, maar ik noem er maar één: oude tractoren. Sommige lezers die ons huisadres lezen zullen zich afvragen waarom we dertig jaar geleden in De Lutte zijn gaan wonen. In elk geval heeft dat niets te maken met mijn wortels in De Lutte. Ja: alweer toeval. Een kennis die zijn bedrijf staakt zoekt een groot huis buitenaf. Rond Oldenzaal staan een aantal grote landhuizen te koop én • ook een bouwval: een kleine tuinmanswoning. Mijn vrouw is er meteen verliefd op en we zijn dat nog steeds. Ik hoop in de komende tijd een bijdrage te kunnen verlenen aan de NOV afdeling Twente.

ACTIEVE EN PASSIEVE LEDEN

Leon van Schie, voorzitter

Sinds april ben ik voorzitter van deze atdellna on Ik kan zondor meer zeggen dat mijn ervaringen tot dusver positief zijn. Dat moot vooral zo blijven. Wel zijn er natuurlijk zaken die undacht nodl& hebbon on daar wil Ik er nu een van aankaarten. Van president Kenncdy wordt noa wol oon1 do ulllpraak seclteerd "dat het niet alleen de vraag la wat het land voor jou kan doen, maar ook wat je kunt doen voor je land". Het aardiac ervan 11 natuurlijk dat jo hot woord "land" aomakkolljk kunt vervangen door een naam van oon bodrijtot oraanlnllo, b.v. NOV· Twente ....... Wc prijzon on1 hier In do atdollna Twonto aolukkla dat zovolon gebruik maken van de dlnaen die do atdollna to blodon h•n: van Twente Genealogisch en de maandelijlelt l•ln1on tot hit raldplqon van datahuea on bocken In "ons hoekje" in de Hen1elo11 blbllolhlllc op dlnldq en vrijda1. Deze heln van de ultepraû van Ktnntd)' 11 du1 prima vor~ortd: de vereniging heeft het oon on andor tt blldtn un dtltdon. Nu do and., holftl om dU allomaal moltlijk te malcon la de Inzet van mensen nodll• All alltt vitliktloot wrloopt, valt het niet 10 op dat er men1en betrokken zijn mot de Ofllftllllll maar dit mon1on mnet J• dan wel hebben.

110 Cel ... llll NOV 'l'w11ntt

Er is geen reden voor een somber verhaal: op dit moment zijn er nog voldoende mensen (allemaal vrijwilligers!) beschikbaar maar er is geen overdadig aanbod. Om het maar even plastisch uit te drukken: één van de vrijwilligers hoeft maar over een kat te struikelen en we hebben organisatorisch een probleem. Vandaar dat we naar mensen op zoek zijn, die op een of andere manier willen meehelpen: vele handen maken licht werk. Om misverstanden te vermijden: er is geen reden om bang te zijn voor loodzware bestuursvergaderingen. We hebben er een stuk of zes per jaar. ledereen met gezond verstand kan een bestuursfunctie vervullen. Om een voorbeeld te geven: je hoeft echt geen boekhouder van beroep te zijn om penningmeester te

#zijn. ~Ook buiten het bestuur kan ieder zich actief inzetten op een deelterrein:

Een voorbeeld: iemand die aardig kan tekenen of wel iets ziet in het redigeren van een blad kan nuttig werk doen voor Twente Genealogisch. En dat dan grotendeels op een tijdstip dat ieder dat zelf goed uitkomt. We zouden graag in de geriefelijke positie zitten dat we zoveel actieve medewerkers hebben dat er niet gelijk een probleem ontstaat, wanneer iemand plotseling (tijdelijk) wegvalt. Bescheidenheid is natuurlijk een deugd, maar moet ook niet worden overdreven. Vandaar de oproep aan de leden: laat eens van je horen wanneer je een hobby of deskundigheid hebt waarmee je iets voor de NG V-Twente kunt doen.

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Helmoed Boom

In het vorige nummer van Twente Genealogisch is begonnen met het inlopen van een achterstand bij het voorstellen van nieuwe leden. In deze aflevering van TG treft u dan ook veertien nieuwe leden aan die gebruik maken van de gelegenheid om hun zoekterrein met u te delen. De verwachting is dat, na het volgende nummer de achterstand geheel is ingelopen. Als u al langer lid bent, nooit bent voorgesteld of opnieuw in deze rubriek wilt worden opgenomen, kunt u contact opnemen met Helmoed Boom, telefoon 030-2733276, mail: helmoed.boom<no spam>@wanadoo.nl

De heer A.J. Schutten (mailadres: [email protected]) komt uit Hengelo. Gezien zijn drukke werkzaamheden geeft hij de voorkeur aan eventueel contact per mail. De heer Schutten is een ervaren genealoog. Mede dankzij hulp van anderen is hij al een heel eind met het uitzoeken en controleren van gegevens over zijn voorgeslacht. Hij zoekt naar de familienamen Schutten en Van Werven uit de omgeving van Apeldoorn/Deventer en Kastelein uit Voorst/Deventer/Brummen. In de

Contactblad NOV Twente 111

Page 57: jaargang 2006

kwartierstaat van zijn "eigen" familie Schutten, die in 't Balkt (Woolde) woonde, komen "echte" Hengelose familienamen als Krabbenbos, Langeier en Geerdink voor.

De heer J.C.F.H. Smit (0544-373015) is woonachtig in Lichtenvoorde. Alhoewel hij zichzelf een beginnend genealoog noemt, heeft hij toch al een cursus oud schrift gevolgd. Hij is op zoek naar de families Mogenzomp uit Laren/Lochem, waarvan hij al veel gegevens heeft en de familie Botschuijver uit de Watergraafsmeer. Binnen het gebied van de NGV-Twente zoekt de heer Smit naar de familie Smit. Hij is op zoek naar de stamreeks van zijn voorouders en is tot nu toe gekomen tot Frederik Smit uit Borne die rond 1807 is geboren als zoon van Hendrik Smit en van • Elisabeth Klompers. De heerSmitstelt contact met "medezoekers" die bezig zijn met dezelfde naam of die veel ervaring hebben met het zoeken in en rond Borne, op prijs.

De heer J.F.M. Thrin (074-2428472) woont in Hengelo. Hij is zowel op zoek naar voorouders van vaders als van moeders kant. Namen zijn Turin uit Coevorden, Van Balen en Van den Oever uit Friesland, De Bruijn, Render en Probst uit Westfalen en Boom uit Oldenzaal. Daarnaast heeft de heer Turin ook nog voorouders van "officieuze" Friese adel, namelijk Lycklema la Nyeholt. De heer Turin geeft aan een gevorderd tot ervaren genealoog te zijn.

De heer F.J. Kuijers (071-5212842) komt uit Leiden. Toch is hij bijkomend lid geworden van de afdeling Twente van de NGV. De reden daarvoor is dat één van zijn voourouders Kuijers zich, komend vanuit Staphorst, in het begin van de 19e eeuw, in Breklenkamp vestigde. Daar was hij van 1820-1870 onderwijzer. Hij trouwde er met een meisje Seise, afkomstig van een boerderij met dezelfde naam bij Breklenkamp. In de familie kwamen later nog meer Twentse onderwijzers voor.

Mevr. M. Brits-Overwegen (030-6771897) woont in Vleuten en is bijkomend lid • van onze afdeling geworden. In TG-2006-2 (april) heeft zij al een uitgebreide vraag (06/01) gesteld over Hendrikus Oversteghe uit Wierden, die in 1690 in Amsterdam trouwde en andere leden van het Twentse geslacht Overste(e)gh(e)/ Aversteghe. Op haar vraag ontving zij één (deel)reactie. Zij is benieuwd of er misschien toch nog andere medeleden zijn, die antwoorden op haar vraag hebben. Met haar vraag heeft mevrouw Brits zich, zo stelt zij zelf, al voor kunnen stellen aan haar nieuwe medeleden.

Met mevr. A.M.P. Nederend-Goris (0546-576655) is een wel heel ervaren genealoge bijkomend lid van de afdeling Twente geworden; zij is namelijk al bijna 50 jaar lid van de NGV. De reden dat zij lid is geworden van de afdeling Twente is dat mevrouw Nederend pas naar Wierden is verhuisd on hot leuk vindt om de

112 CuaiiQCblld NOV Twente

bijeenkomsten in haar nieuwe woongebied bij te wonen. Daarvoor is zij op zoek naar medeleden met wie zij mag meerijden naar de maandelijkse bijeenkomsten. Mevrouw Nederend heeft al veel gepubliceerd: haar meest recente publicatie dateert van vorig jaar, is uitgegeven door de afdeling Achterhoek en De Liemers en heeft als titel: "De buurtschap Nieuwegraaf'. Het meest trots is zij echter wel op "Het geslacht Goris; vijf eeuwen op de Rijnwaarde". Sommige gegevens in dat boek van haar hand gaan terug tot 1400. Zij zoekt nog naar gegevens van de familie Goris die regeringsauthoriteit in Roermond waren. Mevrouw Nederend is lid van zo'n 10-tal historische verenigingen.

#Mevr. E. van Wissen(0317-423115) woontin Wageningen en is bijkomend lid van .,_ de afdeling Twente. Zij is nog niet zo heel lang met genealogie bezig, maar heeft

toch al veel gegevens. Dat komt vooral omdat de familie Wissink de afgelopen driehonderd jaar in Amsterdam heeft gewoond en dat voor een groot deel nog doet. De oudste voorvader die mevrouw Van Wissen daar heeft ontdekt is in 1712 getrouwd met een vrouw die uit Gorinchem afkomstig was. Die oudste voorvader heette Anthonius Wissinck en was katholiek. Mevrouw Van Wissen is bijkomend lid geworden omdat ze het vermoeden heeft dat Anthonius mogelijk uit Twente kwam en toen Wissink of Wissing werd genoemd. Ze heeft daarvoor echter nog geen bewijs. Mevrouw Van Wissen komt graag in contact met medeleden die haar verder zouden kunnen helpen.

Mevr. J, WUiemsen-Boers (074-2914014) is afkomstig uit Hengelo. Ze is, zo zegt ze zelf, beginnend genealoge, maar heeft vorig jaar al wel de beginnerscursus van de afdeling gevolgd. Van vaders kant zoekt zij naar de namen Boers uit Veenendaal en Ede en De Gooijer uit de omgeving van Utrecht. Van moeders kant zoekt zij naar Gerrits uit de omgeving van Hardenberg en Beverdam uit Almelo. Mevrouw Willemsen is op meer vlakken van de Twentse historie actief, want zij is ook vrijwilligster bij het Van Deinse Instituut.

• De heer J.H. te Lintelo (053-4281538) woont in Enschede. Hij doet al heellang aan genealogie maar heeft er door omstandigheden een tijd niet mee bezig kunnen zijn. Hij weet veel van de Te Lintelo's uit Brammelo die uiteindelijk afstammen van de Hof van Lintelo. Deze is waarschijnlijk gebouwd door Keizer Karel de Grote. Tevens is de heer Lintelo bezig met de familie Roose(n). Deze familie komt al in 1602 voor in Markelo. Ook is deze familie te vinden in Hengevelde en tevens in Berghuizen waarvandaan in 1763 een bouwpastoor naar Rietmolen kwam. Mogelijk zal de heer Te Lintelo zijn onderzoek nog gaan publiceren.

De heer H. Wolters (0546-577781) uit Wierden doet samen met zijn vrouw stamboomonderzoek. Zij zijn gevorderde genealogen en hebben een eigen website: www.stamboomwolters.nl Het echtpaar zoekt naar zijn voouders die voornamelijk

Contactblad NGV Twente 113

Page 58: jaargang 2006

uit Twente komen. Families die worden onderzocht zijn Woltene (Wierden/Den Ham), Koers (Wierden) en Berkbof(() (Vriezenveen). Haar voorouders komen uit de Alblasser- en Krimpenerwaard. Namen zijn De Mik en Sterrenburg.

Mevr. B.G. Stegeman (053-5721932) woont in Haaksbergen. Zij beschrijft zichzelf als beginnend genealoge hoewel ze toch al zo'n jaar of twee met haar onderzoek bezig is. De families die zij onderzoekt komen uit Twente of Drente. Het gaat om Wilmink uit Hengelo, Hilb(e)rink uit Hengelo en Ommen, Regts en Rink uit Klazienaveen.

In het vorige nummer is een oproep gedaan aan drie nieuwe leden waarvan de telefoonnummers bij de afdeling niet bekend zijn. Zij hebben alle drie gereageerd: f De heer D. Revers (074-2669237) woont sinds 12 jaar in Borne. Daar komt zijn familie niet vandaan want die is afkomstig uit Ramsdorf in Pruissen, net over de grens van de Achterhoek. Daarvandaan vestigde een tak van de Revers zich in Noord-Holland en een andere tak in Zuid-Holland. Een verbinding tussen deze takken heeft de heer Revers, die zichzelf een beginnend genealoog noemt, nog niet gevonden. Hij hoopt dat medeleden een tip of goede aanwijzing voor hem hebben.

De heer H. ten Berge (055-5345340) is woonachtig in Apeldoorn en beschouwt zichzelf als beginnend genealoog. Hij probeert zowel de familie van zijn vaders kant, Ten Berge uit Enter, als van zijn moeders kant, Schuurman uit Nutter, in kaart te brengen. Ook de geschiedenis van die plaatsen, inclusief die van Ootmarsum waar de heer Ten Berge zelf is geboren, spreekt hem zeer aan. Veel onderzoek doet de heer Ten Berge via internet; voor de gang naar de archieven heeft hij niet altijd genoeg tijd beschikbaar.

De heer P.S. Dorpmans (0541-514019) woont in Oldenzaal. Hij kwam in Twente terecht via zijn dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht. Na vervolgens 40 jaar te • hebben gevaren is hij nu de stamboom van zijn aangetrouwde leden aan het achterhalen. Zijn interesse in de genealogie is met name ontstaan door vier zaken: 1. het boek ''Het begin ende Voortgang van de VOC" 2. de Engelse Zee-oorlogen 3. dagboekschrijver Sammuel Pepys 4. de martieme cartografie uit die tijd. De heer Dorpmans is op zoek naar de namen Dorpmans uit Rotterdam, Dordrecht en Over-Gelre (Montfort), Bodewitz uit Groningen, Boertange, Kleindereen Erfurt (Thuringen) in Duitsland, Meijer uit Twente en Noordbroek in Drente, Kerstinguit Twente en Ammeloe (Dld), Boerkamp uit Hengelo en Wierden, Kienborst uit Twente en Zwolle en tot slot Verberne uit Den Helder en Texel. Hij zou graag in contact komen met medeleden die ook zoeken naar Siebo Meijer

114 Contactblad NOV Twente

(zoon van Dietert Meijer en Wilbelmina Cornelia Sienot en in 1873 in Noordbroek geboren. Hij was huisschilder en overleed in 1955 in Enschede) en zijn echtgenote Jantina Hendrika Jansen.

Ook nu weer twee oproepen aan nieuwe leden om zich even bij Helmoed Boom te melden (voor telefoonnummer zie boven) indien op vermelding in deze rubriek prijs wordt gesteld: Het gaat om 0. Huizinga uit Enschede (gegevens vermeld in TG-2005-2) en om G.L. Izeren uit Hengelo (gegevens vermeld in TG-2006-2). Van de heer of mevrouw Izeren hebben we helemaal geen telefoonnummer, op het nummer van de

(' heer of mevrouw Huizinga is een fax aangesloten.

In TG-2007-1 zullen de leden die in de TG's 2, 3 en 4 van 2006 als nieuw lid zijn vermeld, worden voorgesteld. Dat geldt, als zij dat willen, ook voor 0. Huizinga en G.L. Izeren. Daarmee zal de achterstand dan zijn weggewerkt.

ALGEMENE INFORMATIE

Redactie

Bezorging. adreswijziging en bestellingen Voor klachten over de bezorging en het bestellen van oude TG's s.v.p. per brief of e-mail contact opnemen met Hans Souverijn, Oerrit Peuscherstraat 117, 7558 BC Hengelo, e-mail: Redactie-Twente-Genealogisch @hotmail.com Adreswijzigingen, opgave nieuwe leden en opzeggingen uitsluitend naar de NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Kopij • Indien U kopij heeft voor opname in Twente Genealogisch dan verzoeken wij U dit

uitsluitend te zenden aan het redactieadres zoals voor in het colofon staat vermeld. Als U de kopij aanlevert via e-mail verzoek ik U dit uitsluitend te doen als aparte bijlage van uw bericht en in de begeleidende e-mail aan te geven waar uw bijdrage over gaat. (HS)

Cursussen 2006/2007 Dit voorjaar heeft een groep van 15 zeer enthousiaste cursisten de basiscursus Genealogie gevolgd in de cursuszaal van de bibliotheek in Hengelo. Onder de deskundige leiding van de heer Ton Brummelhuis hebben de cursisten een flinke aanzet gemaakt om te kijken hoe je een genealogisch onderzoek het best kunt opzetten. Tijdens de cursus werd ook aandacht geschonken aan het zoeken van genealogische gegevens op internet. De cursus werd afgesloten met een bezoek aan

Contactblad NOV Twente 115

Page 59: jaargang 2006

het gemeentearchief in Haaksbergen, waar de cursisten . zelfstandig onderzoek hebben kunnen doen. Voor dit najaar staat er een basiscursus Oud Schrift op het programma en op het moment dat u dit leest is de cursus al begonnen. De data voor Oud Schrift zijn: 4-10, 11-10, 18-10, 1-11 en 8-11. (In de week van de herfstvakantie is er op 25-10 geen cursus) De cursus wordt verzorgd door de heer Adrie Roding, stadsarchivaris van de Gemeente Enschede. Voor de basiscursus Genealogie, die komend voorjaar zal worden gehouden, hebben zich tot nu toe 10 kandidaten gemeld. Hiervoor zijn de voorlopige data vastgesteld op 7-2, 14-2, 21-2, 7-3 en 14-3 (In de week van de krokusvakantie is er op 28-2 geen cursus) Voor deze cursus, die weer zal worden verzorgd door de heer Ton Brummelhuis uit Hengevelde, zijn nog enkele plaatsen vrij. Alle cursussen worden georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek Hengelo en worden gegeven op 5 woensdagavonden achtereen van 19.30 uur tot 21.30 uur in de cursuszaal van de bibliotheek te Hengelo. De kosten per cursus bedragen € 40,00 en dat is inclusief het lesmateriaal. Wat betreft de cursus Pro-Gen is in het bestuur afgesproken dat we nu eerst wachten op de komst van het programma Pro-Gen onder Windows en tot die tijd worden geen Pro-Gen cursussen oude stijl meer gegeven. Het probleem is echter dat op dit moment nog niet bekend is, wanneer de Windows-versie beschikbaar is. Desondanks achten wij het niet zinvol, door te gaan met het bestaande programma. Cursussen zullen zoals altijd alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Aanmelden kunt u zich bij voorkeur op het e-mail adres b&[email protected]. Voor meer informatie kunt u mij altijd mailen of eventueel bellen's avonds na 19.30 uur op telefoonnummer 0546-862675.

CURSUSAANBOD NGY TWENTE

~: Genealogie voor beginners Genealogie voor gevorderden Oud Schrift voor beginners Oud Schrift voor gevorderden

~: 2007 2007 2006 2007

cursusleider: Ton Brummelhuis Ton Brummelhuis Adrie Roding Adrie Roding

Hebt u ook belangstelling voor een bepaalde cursus, meldt u zich dan vrijblijvend aan. (BS)

116 Contactblad NOV Twente

• :~}-

BESTUURSMEDEDELINGEN

Chris Sieverink

Het Yerenigingscentrum in Weesp. Het verenigingscentrum (VC) in Weesp - het grote documentatiecentrum van onze vereniging - herbergt een bibliotheek van duizenden boeken en tijdschriften op C genealogisch, heraldisch en historisch gebied, een grote collectie microfiches, een knipseldienst met meer dan 16 miljoen knipsels (vooral overlijdensadvertenties en andere familieberichten uit kranten uit het gehele land) en een groot aantal biografische collecties, waaronder een enorme collectie bidprentjes. Een bezoek aan het VC is beslist de moeite waard en hier is voor een ieder wel iets te vinden, ongeacht uit welke streek van het land iemand komt. Ook zal het zeker niet de eerste keer zijn dat een vastgelopen onderzoek hier weer op gang wordt gebracht. Omdat relatief weinig mensen uit onze regio het VC bezoeken - om wat voor reden dan ook- organiseert het bestuur, net als in 2001, een gezamelijk bezoek. Op zaterdag 4 november zijn wij te gast in het verenigingscentrum van de NGV in Weesp. Op zaterdag 14 oktober geeft het hoofd van het VC, Jan Lohmeijer, in een lezing voor onze afdeling reeds een kijkje in de mogelijkheden en archieven van het VC. Mede door de digitalisering zijn de bronnen goed toegankelijk. Uit ervaringen bij andere afdelingen blijkt dat velen blij verrast zijn na een bezoek aan het VC. U kunt zich voor dit bezoek opgeven bij de secretaris van de afdeling Twente, zowel schriftelijk als via e-mail. Adressen zijn zowel in Twente Genealogisch als op de website te vinden. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 zodat hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor deelname is de datum van opgave bepalend.

• Het programma voor die dag wordt later bekend gemaakt. Maar u kunt er vanuit gaan dat u de gehele dag bezig bent. Tevens zullen we vervoer regelen. Indien u bereid bent om ook te rijden, wilt u dit dan opgeven bij uw aanmelding?

VERSLAGEN AFDELINGSBIJEENKOMSTEN

Hans Souverijn

Boedelinventarissen als historische bron (met dank aan dr. J.A. Kamermans)

Contactblad NOV Twente 117

Page 60: jaargang 2006

Op zaterdag 9 september hield dr. Johan Kamermans voor onze afdeling een lezing over boedelinventarissen. In de archieven van notarissen, lokale rechterlijke instellingen of weeskamers zijn vanaf de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw in grote aantallen boedelinventarissen bewaard gebleven. Boedelinventarissen zijn lijsten van bezittingen die meestal werden opgesteld als iemand overleed en minderjarige erfgenamen naliet. Zij geven allereerst een globaal beeld van de welstand van de eigenaar, diens landbezit, huizen, effecten en schulden. Verder vermelden zij ook meer in detail het meubilair en beddengoed, de levensmiddelen, boeken en kleding. Bovendien wordt vaak aangegeven in welke kamers de voorwerpen stonden. Over die families waarvan een inventaris bekend is, is daarmee een grote schat aan informatie voorhanden. Maar hoe moet je een boedelinventaris, meestal niet meer dan een zakelijke opsomming, lezen? Wat leert de inventaris ons over de levensstijl of het dagelijks leven van de vroegere bezitter? Kun je zijn of haar welstand of sociale status afleiden uit de nagelaten goederen? Om die vragen te beantwoorden moet je eigenlijk een groot aantal inventarissen, van verschillende perioden, beroepsgroepen en welstand vergelijken. Dit is een bijzonder bewerkelijk en arbeidsintensief onderzoek. De laatste twintig jaar zijn er voor verschillende steden en streken in Nederland dergelijke groots opgezette onderzoeken verricht, onder meer in Delft, Doesburg en Maasluis, de Zaanstreek, de Kempen, de Krimpenerwaard en de Betuwe. Allereerst kan dit onderzoek ons helpen om individuele inventarissen beter te begrijpen. Tegelijkertijd is hiermee een groot deel van de ontwikkeling van de "materiêle cultuur" over een eeuwenlange periode in kaart gebracht, een relatief nieuw onderzoeksgebied. Vanuit het gezichtspunt van onze consumptiemaatschappij lijken de levensomstandigheden in voorgaande eeuwen vrijwel onveranderlijk. Het onderzoek heeft echter grote veranderingen aangetoond. Zo blijkt dat rond 1750 de meeste huishoudens in de Krimpenerwaard bijna tweemaal zoveel verschillende voorwerpen bezaten als een eeuw eerder. De nieuwe voorwerpen wijzen op een grotere aandacht voor huiselijkheid en comfort. Daarnaast komen in deze tijd, door de internationale handel, ook andere producten binnen het bereik van de bevolking, zoals koffie, thee, porselein en katoen. De middenstanders en notabelen die in de dorpen woonden leken veel op de bewoners van de steden. De boeren leefden veel eenvoudiger. Voor de pauze behandelde dhr. Kamermans de boedelinventarissen in het algemeen en ook de onderzoeken die hiernaar verricht zijn. Na de pauze ging hij dieper in op een specifieke inventaris. Duidelijk werd daarbij wel dat er inderdaad ongelooflijk veel details naar voren kunnen komen.

Dr. Johan A. Kamermans promoveerde in 1999 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen op het onderzoek "De Materiêle cultuur in de Krimpenerwaard in de

118 Contactblad NGV Twente

zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit". Sindsdien is hij als conservator verbonden aan het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo.

Literatuurlijst, etc.: Inleidingen op de boedelinventaris:

Koolbergen, Hans van, Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphen 1988. Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., Boedelinventarissen, in: Broncommentaren, deel2, Den Haag 1995, p. 1-73.

Lokale en regionale studies: Wijsenbeek-Olthuis, Thera, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm

" in een periode van achteruitgang (1700-1800), Hilversum 1987 . ..., - Schuurman, Anton, Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der

dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. A.A.G. Bijdragen 30, Wageningen 1989. Dibbets, Hester C., Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maasluis, 1650-1800, dissertatie Vrije Universiteit te Amsterdam 1998. Kamermans, Johan, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit, Wageningen 1999.

Bundels: Voskuil, J .J ., Themanummer boedelinventaris, in Volkskundig Bulletin, 1983-1. Rooijakkers, Gerard, Mensen en dingen. Betekenissen van materiële cultuur, thema­nummer Volkskundig Bulletin, 1993-3. Schuurman, Anton, Jan de Vries en Ad van der Woude (reds.), Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850, Amsterdam 1997.

Internet: http://www.meertens.knaw.nllboedelbank/index.php

• GENEALOGISCHE PUBLICATIES

Redactie

De publicatie van kwartierstaten, stamreeksen, genealogieên en parentelen.

U kunt kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen inzenden. Er zijn geen tijdsrestricties. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Onderstaande publicaties worden onder de volledige verantwoordelijkbeid van de indiener geplaatst De redactie zorgt alleen voor de eenheid in presentatie. Indien u gebruik wilt maken van de gegevens is het sterk aan te bevelen dat u de bron raadpleegt. Deze bron is zeer waarschijnlijk in te zien bij de indiener van het desbetreffende stuk. Stuurt u eventuele aanvullingen enlof opmerkingen op het gepubliceerde ook naar de redactie, zodat wij deze in een komende Twente Genealogisch kunnen opnemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Contactblad NGV Twente 119

Page 61: jaargang 2006

PARENTEEL VAN ENGBERT TEN TIJE (06-07-P) (vervolg)

Mevr. A. ten Thije-Kort, Borne

IV.54 Hendrik Jan ten THIJE, voerman bij de Grutter/erven wed. A.ten Cate te Borne, geb. op 11-01-1871 te Markelo, ovl. op 17-02-1943 te Borne op 72-jarige leeftijd, begr. op 20-02-1943 te Borne. Geh. (1) op 27-jarige leeftijd op 11-03-1898 te Borne met Willemina GIESBERT, 25 jaar oud, geb. op 07-03-1873 te Borne, ovl. op 28-03-1910 te Borne op 37-jarige leeftijd, dochter van Hermannus GIESBERT, dienstknecht/landbouwer in Zenderen/fabrieksarbeider, en WUiemina POORTMAN, dienstmeid. Geh. (2) op 41-jarige leeftijd op 20-12-1912 te Borne met Gesina van de BERG, 34 jaar oud, geb. op 29-04-1878 te Hengelo, ovl. op 22-05-1960 te Hengelo/Kon.Julianaziekenhuis op 82-jarige leeftijd, begr. op 25-05-1960 te Borne, dochter van Jan van de BERG en Johanna EGBERINK. Uit het eerste huwelijk: 1. Geertruida Willemina ten THIJE, geb. op 22-03-1899 te Borne,

ovl. op 15-03-1919 te Borne op 19-jarige leeftijd. 2. Hermanna ten TffiJE, geb. op 16-02-1901 te Borne, ovl. op

30-11-1971 te Markelo op 70-jarige leeftijd, begr. op 04-12-1971 te Markelo.

3. Egbert ten THIJE (zie V.lOl). 4. Gerrit Jan ten THIJE (zie V.l03). 5. Willemina ten THIJE, geb. op 16-02-1906 te Borne, ovl. op

18-01-1908 te Borne op I-jarige leeftijd. 6. Willem ten THIJE (zie V.l06). 7. Hendrik ten THIJE, fabrieksarbeider, geb. op 20-03-1910 te

Borne, ovl. op 01-11-1933 te Hengelo op 23-jarige leeftijd.

V.lOl Egbert ten THIJE, geb. op 20-07-1903 te Borne, ovl. 1984 te Arnhem.

120

Geh. op 24-jarige leeftijd op 23-06-1928 te Borne met Johanna VELUWENKAMP, 20 jaar oud, geb. op 25-12-1907 te Hattem, ovl. op 13-03-1969 te Hengelo op 61-jarige leeftijd, geer. op 18-03-1969 te Dieren, dochter van Hendrik VELUWENKAMP, fabrieksarbeider, en Johanna FIDDER. Uit dit huwelijk: 1. Willemina ten THIJE (zie VI.102). 2. Johanna ten THIJE, geb. op 07-09-1931 te Borne, ovl. op

20-12-1931 te Borne, 104 dagen oud. 3. Johanna ten THIJE (zie VI.105).

Contactblad NOV Twente

• c

• • •

VI.102 Willemina ten THIJE, geb. op 25-12-1928 te Borne, ovl. op 22-10-1999 te Arnhem op 70-jarige leeftijd. Geh. op 21-jarige leeftijd op 11-02-1950 te Borne met Jan SCHUTTEN, 21 jaar oud, geb. op 26-01-1929 te Borculo. Uit dit huwelijk: 1. Arend Jan (Jan) SCHUTTEN, geb. op 31-07-1950 te Borne. 2. Egbert (Bert) SCHUTTEN, geb. op 18-09-1953 te Borne. 3. Diana SCHUTTEN, geb. op 29-09-1956 te Utrecht.

VI.105 Johanna ten THIJE, geb. op 22-04-1933 te Borne. Geh. op 25-jarige leeftijd op 12-07-1958 te Borne met Arnold BRINKS, 25 jaar oud, geb. op 16-06-1933 te Almelo. Uit dit huwelijk: 1. Jan BRINKS, geb. op 19-08-1960 te Borne. 2. Johanna/Jolanda BRINKS (zie VII.37).

VII.37 Johanna/Jolanda BRINKS, geb. op 09-05-1964 te Hengelo. Geh. op 32-jarige leeftijd op 22-06-1996 te Breda met Maarten TIMMERMAN. Uit dit huwelijk: 1. Martijs TIMMERMAN, geb. op 28-06-1998 te Tilburg.

V.103 Gerrit Jan ten THIJE, geb. op 20-08-1904 te Borne, ovl. op 18-02-1986 te Delden op 81-jarige leeftijd, geer. op 21-02-1986 te Usselo. Geh. op 25-jarige leeftijd op 04-10-1929 te Borne met Hermanna Gerharda ter BRUGGE, 23 jaar oud, geb. op 20-05-1906 te Borne, ovl. op 21-02-1989 te Delden op 82-jarige leeftijd, geer. op 27-02-1989 te Usselo, dochter van Hendrik ter BRUGGE en Hendrika ter HORST. Uit dit huwelijk: 1. Henry ten THIJE (zie VI.l06) .

VI.106 Henry ten THIJE, geb. op 06-05-1938 te Borne. Geh. 1964 te Borne met Tine BECKERS. Uit dit huwelijk: 1. Gertjan ten THIJE, geb. 1972. 2. Matthijs ten THIJE, geb. 1973.

V.106 Willem ten THIJE, wever/magazijnmeester bij Spanjaard, geb. op 29-08-1908 te Borne, ovl. op 01-01-1977 te Borne op 68-jarige leeftijd, begr. op 05-01-1977 te Borne. Geh. op 28-jarige leeftijd op 13-11-1936 te Borne, geh. voor de kerk op 13-11-1936 te Borne (NH oude kerk) met Jantina Wilhelmina

Contactblad NOV Twente 121

Page 62: jaargang 2006

LEUSSINK, 25 jaar oud, dienstmeisje voor dag en nacht. Geb. op 31-08-1911 te Westerhaar, gedoopt (NH) te Westerhaar, dochter van Berend LEUSSINKen Femmigje RINK. Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Jan (Henk) ten TillJE (zie VI.1 08). 2. Berend ten TillJE, geb. op 03-10-1940 te Borne, gedoopt (NH)

te Borne oude kerk. Geh. (1) op 24-jarige leeftijd op 25-06-1965 te Borne, geh. voor de kerk op 25-06-1965 te Borne (NH oude kerk) met Grietje KRUIT, 25 jaar oud, geb. op 16-09-1939 te Borne, ovl. op 10-03-1998 te Hengelo op 58-jarige leeftijd, dochter van Johannes KRUIT en Aaltje WOLTERS. Geh. (2) op 61-jarige leeftijd op 08-05-2002 te Borne met Thea vanALST.

3. Willemina Gesina ten THIJE (zie VI.114). 4. Femmigje ten THIJE (zie VI.l16). 5. Jantina Wilhelmina (Tineke) ten THIJE, geb. op 02-08-1947 te

Borne, gedoopt (NH) te Borne oude kerk. Geh. op 22-jarige leeftijd op 18-12-1969 te Borne, gesch. na 25 jaar op 21-02-1995 van John BECK, geb. op 17-04-1950 te Hen­gelo, zoon van Johan Hendrik BECK en Berendina HAZEN KAMP.

6. Willem ten THIJE (zie VI.120).

Vl.lOS Hendrik Jan (Henk) ten THIJE, geb. op 25-11-1937 te Borne, gedoopt (NH) te Borne oude kerk. Geh. op 28-jarige leeftijd op 10-12-1965 te Borne met Annechien Ida (Anneke) KORT, 20 jaar oud, geb. op 05-02-1945 te Almelo, dochter van Amoldus KORT, monteur/magazijnmeester Gem.energiebedrijf Almelo, en Harmke SCHEPERS. Uit dit huwelijk: 1. Hester ten TmJE (zie Vll.41). 2. Iris ten THIJE (zie VII.43).

VII.41 Hester ten TillJE, geb. op 27-07-1966 te Borne.

122

Samenw. sinds 10-10-1991 te Borne, geh. op 31-jarige leeftijd op 13-09-1997 te Borne (getuige(n): Ben en Grietje ten Thije) met Rob ZEEGERS, 29 jaar oud, geb. op 16-04-1968 te Enschede, zoon van Derk (Dick) ZEEGERS en Hendrika Johanna SCHUKKINK. Uit dit huwelijk:

Contactblad NOV Twente

• c

• •

VII.43

Vl.114

VII.45

1. Bas ZEEGERS, geb. op 26-07-1999 te Borne. 2. Tim ZEEG ERS, geb. op 24-04-2001 te Hengelo.

Iris ten THIJE, geb. op 18-06-1969 te Borne. Samenw. sinds 01-06-1997 te Borne, geh. op 30-jarige leeftijd op 17-09-1999 te Borne (getuige(n): Ben ten Thije en Hester Zeegers-ten Thije) met Robert Theodorus Dernardus SLAMP, 27 jaar oud, geb. op 04-01-1972 te Borne, zoon van Theodorus Johannes Gerhardus Henricus SLAMP en Josefina Hendrica ter BRAACK. Uit dit huwelijk: 1. Daniel Noa SLAMP, geb. op 16-10-2000 te Hengelo. 2. Marijn Lucas SLAMP, geb. op 14-08-2002 te Hengelo.

WiUemina Gesina ten THIJE, geb. op 25-04-1944 te Borne, ged. (NH) te Borne oude kerk, ovl. op 19-01-1994 te Haarlem op 49-jarige leeftijd. Geh. op 22-jarige leeftijd op 06-10-1966 te Borne, geh. voor de kerk op 06-10-1966 te Borne (NH oude kerk) met László TAKáCS, 22 jaar oud, geb. op 02-03-1944 te Tápiósáp Hongarije, zoon van József TAKáCS en Julianna ÖSZE. Uit dit huwelijk: 1. Barbara Julia TAKáCS (zie VII.45). 2. Ibolya Laura TAKáCS (zie VII.47). 3. Elizabeth Tine TAKáCS, geb. op 09-09-1981 te Haarlem. 4. Jessica WiUemijn TAKáCS, geb. op 15-12-1986 te Haarlem.

BarbaraJulia TAKáCS, geb. op 29-12-1969 te Haarlem. Geh. op 27-jarige leeftijd op 05-08-1997 te Haarlem, geh. voor de kerk op 09-08-1997 te Legénd/Hongarije (RK) met Tido van WIERINGEN. Uit dit huwelijk: 1. Lina van WIERINGEN, geb. op 08-08-2000 te Haarlem . 2. Jakob van WIERINGEN, geb. op 27-03-2003 te New Yorkl

Brooklyn, USA 3. Wouter van WIERINGEN, geb. op 03-11-2004 te Haarlem.

VII.4 7 Ibolya Laura TAKáCS, geb. op 17-01-1972 te Haarlem. Geh. op 30-jarige leeftijd op 11-06-2002 te Amsterdam met Luke PASLEY. Uit dit huwelijk: 1. Bazel Esther PASLEY, geb. op 04-08-2004 te Sparta, USA.

VI.116 Femmigje ten THIJE, geb. op 03-12-1945 te Borne, ged. (NH) te Borne oude kerk.

Contactblad NOV Twente 123

Page 63: jaargang 2006

Geh. (1) op 25-jarige leeftijd op 03-11-1971 te Borne, geh. voor de kerk op 03-11-1971 te Borne (NH oude kerk), gesch. 1978 te Borne van Ben ffiLVERINK, geb. op 26-01-1946 te Borne, zoon van Berend ffiLVERINK en Jantina Henderika de BRUIN. Geh. (2) op 52-jarige leeftijd op 03-04-1998 te Vriezenveen, geh. voor de kerk op 03-04-1998 te Vriezenveen (NH) met Hermann FRIESACHER, 56 jaar oud, geb. op 09-05-1941 te Oostenrijk. Uit het eerste huwelijk: 1. Mike ffiLVERINK (zie VII.50). 2. Debby ffiLVERINK (zie VII.53).

VTI.50 Mike ffiLVERINK, geb. op 14-04-1973 te Enschede. Geh. op 29-jarige leeftijd op 03-05-2002 te Borne, geh. voor de kerk op 03-05-2002 te Borne (NH oude kerk) met Saskia BRAND. Uit dit huwelijk: 1. Rosan HILVERINK, geb. op 22-01-2004.

VII.53 Debby ffiLVERINK, geb. op 01-04-1975 te Enschede. Geh. op 27-jarige leeftijd op 06-07-2002 te Haaksbergen met Arjan SMIT. Uit dit huwelijk: 1. Noëmy SMIT, geb. op 09-10-2002 te Almelo.

Vl.120 Wlllem ten TmJE, geb. op 02-08-1947 te Borne, gedoopt (NH) te Borne oude kerk. Geh. op 22-jarige leeftijd op 01-05-1970 te Borne met Hendrika (Ria) ROELOFS, 22 jaar oud, geb. op 22-02-1948 te Borne, dochter van Jakob ROELOFS en Johanna Maria (Annie) DONNINGER. Uit dit huwelijk: 1. Jantina Johanna (Jade) ten TmJE, geb. op 22-12-1973 te

Hengelo/ziekenhuis. Geh. op 29-jarige leeftijd op 08-12-2003 te Mill met Mark van GAAL.

2. Wlllem Jakob (Job) ten TffiJE, geb. op 14-01-1977 te Hengelo/ ziekenhuis.

III.20 Gerridina ten TmJE, dienstmeid, geb. op 27-03-1833 te Markelo, ovl. op 03-12-1882 te Lonneker op 49-jarige leeftijd. Geh. op 30-jarige leeftijd op 22-10-1863 te Markelo met Albert GROOTEBOER, 21 jaar oud, boerenknecht in 1863/ kantoorknechtl fabrieksbaas in 1891, geb. op 19-04-1842 te Diepenveen, ovl. op 12-08-1891 te Enschede op 49-jarige leeftijd, zoon van Tennis

124 Contactblad NGV Twente

• I e (

I ' I I

1

I l

1

I • (.

I11.21

IV.63

V.llO

GROOTEBOER, boerenknecht, en Hendrika KEVELHAM. Uit dit huwelijk: 1. HendrikJan GROOTEBOER, geb. op 20-01-1864 te

Diepenheim. 2. Gerritdina GROOTEBOER, geb. op 01-01-1867 te

Diepenheim. Geh. op 37-jarige leeftijd op 03-11-1904 te Enschede met Fokke KOK, koopman, geb. ca .. 1864 te Avereest, zoon van Bene KOK en Aaltje OUTER?

3. Marinus GROOTEBOER, geb. op 04-02-1870 te Enschede. 4. Willem GROOTEBOER, geb. op 24-09-1873 te Lonneker.

Arend Jan ten TmJE, boerenknecht/akkerbouwer, geb. op 07-10-1836 te Markelo, ovl. op 09-11-1902 te Markelo/Herike nr. 47 op 66-jarige leeft­ijd. Geh. op 26-jarige leeftijd op 18-12-1862 te Markelo met Willemina ASSINK, 24 jaar oud, geb. op 03-03-1838 te Markelo/Eisen, ovl. op 30-11-1912 te Markelo/Herike nr.47 op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan ASSINK en Jenneken ZANDVOORT. Uit dit huwelijk: 1. Johanna ten TffiJE (zie IV.63). 2. Jenneken ten THUE, geb. op 29-09-1866 te Markelo, ovl. op

16-11-1866 te Markelo, 48 dagen oud.

Johanna ten THUE, geb. op 21-02-1863 te Markelo, ovl. op 04-01-1901 te Markelo/Herike nr. 47 op 37-jarige leeftijd. Geh. op 16-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Markelo met Jan Hendrik WOLTHUIS, 30 jaar oud, boerenknecht, geb. op 25-09-1848 te Markelo, ovl. op 28-09-1904 te Markelo op 56-jarige leeftijd, zoon vanGerrit Jan WOLTHUIS, landbouwer, en Gerridiena van den BERG . Uit dit huwelijk: 1. Gerritdina WOLTHUIS (zie V.l10). 2. ArentJan WOLTHUIS (zie V.l11). 3. Willem WOLTHUIS (zie V.113).

Gerritdina WOLTHUIS, geb. op 05-09-1880 te Markelo/Herike. Geh. op 24-jarige leeftijd op 14-01-1905 te Markelo met Arend Jan REEF, 42 jaar oud, landbouwer, geb. op 01-06-1862 te Markelo, ovl. op 17-09-1937 te Markelo op 75-jarige leeftijd, zoon van Berend Jan REEF en Johanna TESSELINK. Uit dit huwelijk: 1. Jan REEF, geb. op 25-02-1905 te Markelo.

Contactblad NGV Twente 125

Page 64: jaargang 2006

V.lll Arent Jan WOLTHUIS, landbouwer, geb. op 24-01-1882 te Markelo/ Herike, ovl. op 22-03-1929 te Markelo op 47-jarige leeftijd. Geh. op 25-jarige leeftijd op 17-08-1907 te Markelo met Jenneken DRINKERS, 23 jaar oud, geb. op 12-05-1884 te Markelo, ovl. op 26-08-1937 te Markelo op 53-jarige leeftijd, dochter van Derk Hendrik BRINKERS en Maria NUKAMP. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hendrik WOLTHUIS, geb. op 28-02-1909 te Markelo. 2. Maria Johanna WOLTHUIS, geb. op 11-04-1910 te Markelo.

V.l13 Willem WOLTHUIS, geb. op 07-11-1883 te Markelo/Herike, ovl. op 17-05-1934 te Markelo op 50-jarige leeftijd. Geh. op 25-jarige leeftijd op 18-09-1909 te Markelo met Johanna VASTERS, 25 jaar oud, geb. op 18-09-1884 te Markelo, ovl. op 23-12-1944 te Markelo op 60-jarige leeftijd, dochter van Egbert VASTERS en Dika KEMPERS. Uit dit huwelijk: 1. Johanna WOLTHUIS, geb. op 18-01-1916 te Markelo. 2. Johanna Hendrika WOLTHUIS, geb. op 06-09-1917 te

Markelo. 3. Dika Egberdina WOLTHUIS, geb. op 15-09-1919 te Markelo.

III.23 Gerrit Jan ten THIJE, geb. op 01-03-1840 te Markelo, ovl. op 09-01-1870 te Zutphen op 29-jarige leeftijd. Geh. op 27-jarige leeftijd op 09-08-1867 te Lochem met Hendrika NIEUWENHUIS, geb. ca. 1836 te Lochem, dochter van Berend NIEUWENDVIS en Garritjen ter SCHEGGET. Uit dit huwelijk: 1. Berendinaten THUE, geb. op 12-04-1867 te Lochem.

Geh. (1) op 17-jarige leeftijd op 16-05-1884 te Lochem, gesch. na 11 jaar op 09-01-1896 te Zutphen van Gerrit Jan WASSINK, arbeider, geb. ca. 1852 te Laren, zoon van Arend Jan WASSINK en Jenneken MAAT JEN. Geh. (2) op 29-jarige leeftijd op 17-02-1897 te Zutphen met Garrit Jan ter SCHEGGET, 42 jaar oud, geb. op 14-06-1854 te Laren, zoon van Hendrik ter SCHEGGET en Willemina LUNNEKER.

III.26 Geertruid ten THIJE, geb. op 10-01-1843 te Markelo, ovl. op 29-11-1920 te Lonneker/Noord Eschmarke op 77-jarige leeftijd. Geh. op 21-jarige leeftijd op 01-12-1864 te Markelo met Daniel

126 Contactblad NGV Twente

j ~

J 1

l~

c

IV.68

V.119

SCHERPENZEEL, 23 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 30-03-1841 te Amsterdam, ovl. op 15-02-1914 te Lonneker op 72-jarige leeftijd, zoon van Naatje SCHERPENZEEL (o.g. Anna). Uit dit huwelijk: 1. Jan SCHERPENZEEL (zie IV.68). 2. Daniel Dernardus SCHERPENZEEL, geb. op 15-11-1869 te

Enschede, ovl. op 09-09-1870 te Enschede, 298 dagen oud. 3. Martinus SCHERPENZEEL (zie IV.71). 4. Dernardus SCHERPENZEEL (zie IV.73). 5. doodgeb. kind SCHERPENZEEL, geb. op 01-04-1877 te

Enschede, ovl. op 01-04-1877 te Enschede. 6. Johanna SCHERPENZEEL (zie IV.77). 7. doodgeb. kind SCHERPENZEEL, geb. op 02-11-1881 te

Enschede, ovl. op 02-11-1881 te Enschede. 8. Everdina SCHERPENZEEL (zie IV.80).

Jan SCHERPENZEEL, fabrieksarbeider, geb. op 23-10-1867 te Stad Delden. Geh. op 24-jarige leeftijd op 29-09-1892 te Enschede met Hendrilm Willemina NULAND, 21 jaar oud, geh. op 18-05-1871 te Ambt Almelo, dochter van Gerrit Jan NULAND en Janna ESPELER. Uit dit huwelijk: 1. Geertruid SCHERPENZEEL, spoelster, geb. op 28-03-1893 te

Enschede. Geh. (1) op 25-jarige leeftijd op 31-10-1918 te Enschede met Engelhert Hendrik Jan KOETSIER, 24 jaar oud, fabrieksar­beider, geh. op 13-05-1894 te Rheden, ovl. op 20-02-1919 te Enschede op 24-jarige leeftijd, zoon van Bermanus KOETSIER en Jobanna BOSMAN. Geh. (2) op 34-jarige leeftijd op 14-05-1927 met Jan KNOEF .

2. Janna SCHERPENZEEL (zie V.119).

Janna SCHERPENZEEL, geb. op 09-02-1895 te Enschede. Geh. op 26-jarige leeftijd op 16-07-1921 te Enschede met Gerhard Albert LANSINK, 28 jaar oud, wever, geb. op 17-05-1893 te Lonneker, zoon van Dorus LANSINK en Gezina KEMPERS. Uit dit huwelijk: 1. Dorus LANSINK, geb. op 06-12-1921 te Enschede.

IV.71 Martinus SCHERPENZEEL, fabrieksarbeider/krantenlooper, geb. op 09-10-1871 te Enschede. Geh. op 21-jarige leeftijd op 21-09-1893 te Enschede met Janna

Contactblad NGV Twente 127

Page 65: jaargang 2006

V.121

V.126

IV.73

IV.77

128

WOLTHUIS, 23 jaar oud, geb. op 30-07-1870 te Vriezenveen, dochter van Hermannus WOLTHUIS en Maria WEBBINK. Uit dit huwelijk: 1. Daniel SCHERPENZEEL, agent van politie 1933, geb. op

21-09-1894 te Enschede. 2. Bermanus SCHERPENZEEL (zie V.121). 3. Geertruida SCHERPENZEEL, geb. op 28-06-1899 te

Enschede, ovl. op 09-07-1899 te Enschede, 11 dagen oud. 4. Marinus SCHERPENZEEL, verver, geb. op 27-09-1900 te

Enschede. Geh. op 24-jarige leeftijd op 04-07-1925 met Geurtje GAASBEEK, 25 jaar oud, geb. op 02-04-1900 te Veenendaal. t

5. Gerhard SCHERPENZEEL (zie V.l26).

Bermanus SCHERPENZEEL, afzetter, geb. op 01-05-1897 te Enschede. Geh. op 24-jarige leeftijd op 01-10-1921 te Lonneker met Roelfina HOFSTEE, geb. ca. 1900 te Groningen. Uit dit huwelijk: 1. Martinus Frederik SCHERPENZEEL, geb. op 14-01-1923 te

Lonneker.

Gerhard SCHERPENZEEL, wever/getouwbaas, geb. op 31-01-1907 te Lonneker. Geh. op 26-jarige leeftijd op 04-11-1933 te Lonneker met Gerritdina Harmina WENSINK, 27 jaar oud, textielarbeider, geb. op 07-11-1905 te Lonneker, dochter van Arend Jan WENSINKen Jenneken MOL. Uit dit huwelijk: 1. Martinus SCHERPENZEEL, geb. op 09-05-1936 te Enschede.

Dernardus SCHERPENZEEL, fabrieksarbeider, geb. op 22-08-1874 te • Enschede/de Heurne. Geh. op 27-jarige leeftijd op 05-07-1902 te Enschede met Rika ZWIJNENBERG, 25 jaar oud, geb. op 10-12-1876 te Lonneker, dochter van Martien ZWIJNENBERG en Hermina KAPPERS. Uit dit huwelijk: 1. doodgeb. kind SCHERPENZEEL, geb. op 27-08-1902 te

Enschede, ovl. op 27-08-1902 te Enschede.

Johanna SCHERPENZEEL, geb. op 04-08-1878 te Enschede. Geh. op 30-jarige leeftijd op 24-10-1908 te Enschede met Gerrit ten CATE, 26jaar oud, geb. op 08-12-1881 teLonneker, zoon vanGerritJan ten CATE en Zwenna Fenna Anna Geertruida HÖLSCHER.

Contactblad NOV Twente

IV.80

c III.27

(. IV.81

Uit dit huwelijk: 1. Anna Geertruida ten CATE, geb. op 13-01-1913 te

Hellendoorn. Everdina SCHERPENZEEL, geb. op 29-10-1882 te Enschede. Geh. op 24-jarige leeftijd op 10-05-1907 te Enschede met Johan ZWIJNENBERG, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 14-05-1884 te Enschede, zoon van Marten ZWIJNENBERG en Johanna LANSINK. Uit dit huwelijk: 1. Jan ZWUNENBERG, smidlijzerdraaier, geb. op 03-11-1909 te

Enschede. 2. Marten ZWUNENBERG, metaalbewerker, geb. op 22-07-1911

te Enschede. 3. Johanna ZWUNENBERG, kantoorbediende.

Jan Willem ten THUE, dagloner/arbeider chemische fabriek, geb. op 10-01-1846 te Markelo, ovl. op 19-01-1910 te Lochem op 64-jarige leeftijd. Geh. op 22-jarige leeftijd op 25-09-1868 te Laren/Gld. Echtgenote is Engela NIEUWENHUIS, geb. ca. 1859 te Lochem, dochter van Berend NIEUWENHUIS en Garritjen ter SCHEGGET. Uit dit huwelijk: 1. Jan ten THEUE (zie IV.81). 2. Gerritje ten THEUE, geb. ca. 1872, ovl. op 27-03-1875 te

Lochem. 3. Marinus ten THEUE, geb. 1874, ovl. op 10-11-1874 te

Lochem. 4. Gerritjen ten THEUE, geb. ca. 1877 te Lochem.

Geh. op 11-04-1895 te Lochem met Jan Willem FLEMING, geb. ca. 1874 te Lochem, zoon van Jan Hendrik FLEMING en Berendjen TIMMERUE.

5. Johanna ten THEUE, geb. op 10-07-1894.

Jan ten THEUE, geb. op 16-11-1869 te Lochem. Geh. op 20-jarige leeftijd op 11-07-1890 te Lochem met Hendrika Johanna DONDERTMAN, 18 jaar oud, geb. op 24-09-1871 te Lochem, dochter van Willem DONDERTMAN en Janna LEUSSINK. Uit dit huwelijk: 1. Engelina Willemina ten THEIJE (zie V.134). 2. Johanna ten THEIJE (zie V.136). 3. Willemina ten THEUE (zie V.139). 4. Alberdina ten THEUE, geb. ca. 1900, ovl. op 30-10-1901 te

Lochem.

Contactblad NOV Twente 129

Page 66: jaargang 2006

V.134

5. 6.

7. 8.

9.

Alberdina ten THEIJE (zie V.142). Rikaten THEIJE, geh. op 24-02-1904 te Lochem. Geh. (1) voor 1932 met KoenraadJanMEENDERMAN, magazijnknecht, geh. op 19-02-1900 te Hoogeveen, ovl. op 05-04-1929 te Hengelo op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan MEENDERMAN en Elisabeth BILDERDINK Geh. (2) op 29-jarige leeftijd op 16-03-1933 te Enschede met Alfred Gerhard SCHALLMEIER, 25 jaar oud, geb. op 30-09-1907 te Ochtrup. Jansten THEIJE, geh. op 11-01-1906 te Lochem. Jan ten THEIJE, geb. op 02-04-1908 te Lochem, ovl. op • 10-10-1908 te Lochem, 191 dagen oud. • Jan ten THEIJE (zie V.l48).

Engelina WUlemina ten THEIJE, geb. op 19-01-1891 te Lochem. Geh. op 25-jarige leeftijd op 14-07-1916 te Lochem met Gerrit BIJVANK, 25 jaar oud, Aannemer/bouwkundige, geb. op 15-03-1891 te Goor, zoon van Willem BIJVANK en Maria Berendina DAKE. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit Jan BIJVANK, geh. op 12-10-1918 te Hengelo. 2. Willy BIJVANK, geb. op 09-04-1922 te Enschede. 3. Hendrik Willem BIJVANK, geb. op 14-06-1926 te Lonneker. 4. Engelina WUlemina BIJVANK, geb. op 17-01-1928 te

Lonneker. 5. Frans BIJVANK, geb. op 07-10-1930 te Lonneker.

V.l36 Johanna ten mEIJE, geb. ca. 1894 te Lochem, ovl. op 06-10-1976 te Lochem. Geh. (1) op 31-07-1914 te Lochem, gesch. voor 1920 van Albert WUlem REEF, geb. ca. 1893 te Hengelo(O), zoon van Willem REEF en Aaltjen • MEULENBELD. Geh. (2) op 03-12-1920 te Lochem met Willem KOLKMAN, geb. ca. 1892 te Deventer, zoon van Herman KOLKMAN en Johanna G BOTERMAN. Uit het eerste huwelijk: 1. WUlem REEF, geb. op 13-08-1914 te Hengelo (Ov).

V.l39 WUiemina ten THEIJE, geb. op 19-01-1897 te Lochem.

130

Geh. op 20-jarige leeftijd op 30-11-1917 te Lochem met Andries NIJHUIS, 26 jaar oud, electricien, geb. op 13-05-1891 te Hengelo(O), zoon van Hendrik NIJHUIS en Hermina ter HORST. Uit dit huwelijk:

Contactblad NOV Twente

V.142

10v.I48

1. Hermina NIJHUIS, geb. op 03-06-1918 te Hengelo (Ov).

Alberdina ten THEIJE, geb. op 15-03-1902 te Lochem. Geh. op 26-jarige leeftijd op 06-09-1928 te Lochem met Henricos Leonardus van SOEST, 25 jaar oud, geb. op 01-04-1903 te Utrecht. Uit dit huwelijk: 1. Margaretha Alberdina Hendrika van SOEST, geb. op

24-04-1929 te Lonneker. 2. Marianne Heermina van SOEST, geb. op 23-04-1936 te

Enschede.

Jan ten THEIJE, fabrieksarbeider, geb. op 22-08-1909 te Lochem, ovl. op 01-04-1980 te Enschede op 70-jarige leeftijd. Geh. op 20-jarige leeftijd op 20-06-1930 te Laren met Gerritdina Hendrika EGGINK, 20 jaar oud, geb. op 12-12-1909 te Laren. Uit dit huwelijk: 1. Hendrika Gerritdina ten THEIJE, geb. op 02-10-1930 te

Lochem. Geh. met J BOONE.

2. Gerrit Jan ten THEIJE, geb. op 08-09-1933 te Lochem. Geh. met Andrea Albertina Maria IDLLENAAR.

(slot volgt)

KWARTIERSTAAT VAN JOHANNES HENDAlKUS (JAN) SCHEPERS, AANVULLING (06-08-K)

. ~.H. Boswerger, Loosdrecht

9. Maria DIERINK; ook gevonden met achternaam NIJLAND 17. Joanna IDNVERT; ook gevonden met de achternaam HEIVERINCK 18. Johannes DIERINK tr. voor de RK-kerk te Thbbergen op 28-01-1785 met 19. Aleida BLOKHUIS

Getuigen waren Getrude BOFTE en Euphemia PATERHUIS 20. Johannes RUSKENKAMP; ook bekend met de achternaam

ROSSINGKAMP Plaats van trouwen op 06-07-1788 was Tubbergen

22. Johannes BOUWHUIS tr. voor de RK-kerk te Thbbergen op 05-05-1787 met

Contactblad NOV Twente 131

Page 67: jaargang 2006

23. Johanna Gesina WESTENDORP Getuigen waren Egbertus en Joanna WESTENDORP

64. Hendrikus GOORKOTTE tr. voor de RK-kerk te Tubbergen op 12-01-1714 met

65. Gabina SNEYINK (ook Snoeijinkof Snuijinck) Getuigen waren Joannes VOS en Odilio (of Odilia) WARNZINCK

DE KOSTEN VAN EEN BEGRAFENIS IN DOETINCHEM

H. Boom, Utrecht

In de genealogie vóór de invoering van de burgerlijke stand is het einde van het leven van onze voorouders soms een wat ondergeschoven kindje. In de DTB­boeken is veel meer over dopen en trouwen dan over begraven bewaard gebleven.

Uitgebreide informatie over een begrafenis trof ik wel aan in een boedelscheiding. In het Gelders Archief zaten, in één omslag, de boedelscheidingen van Anthony Colenbrander en zijn vrouw Gezina Sprenkels en die van hun dochter Geertruid Colenbrander. Echt armlastig waren ze niet, want Gesina was in 1791 begraven in de kerk van Zelhem, evenals haar dochter - en mijn voormoeder - Engberdina een jaar eerder. Deze Engberdina was gehuwd meet Hendrik Janszoon Coops. Hij was koopman en grondeigenaar. De familie Coops is beschreven in Nederlands Patriciaat.

De erfenis van Anthony en Gezina bedroeg iets meer dan tienduizend gulden, waarbij "de graf plaatsen onder de tooren, dezer stadskerk onverdeelt en in gemeenschap" bleven. "Dezer stadskerk" sloeg op de St. Catharina of Grote Kerk in Doetinchem. Helaas zijn de graven niet bewaard gebleven want in de 1\veede Wereldoorlog is deze kerk zeer ernstig gebombardeerd.

De boedelscheiding na het overlijden van Geertruid Colenbrander, echtgenote van Reint Sachtleven, uit 1787 geeft gedetailleerd weer wat de kosten van haar begrafenis waren.

Omdat dat niet vaak voorkomt, omdat Doetinchem niet ver van het werkgebied van de NGV-1\vente ligt en omdat nazaten van de familie Colenbrander in 1\vente terecht zouden komen volgt hierbij de omschrijving van de kosten.

132 Contactblad NGV Twente

4 I

• I

1. De rou

• Zwart lakenstel, rok, camizool en broek met zijn toedelen f 45:18:-• Maakloon van het zelve f 3:--:-• l paar zwarte kousen f 1:10:-• 1 paar schoenen f 1:14:-• 1 garnituren gespen f 1:--:-

Totaal f 53:-2:-

2. Doodschulden • voor het uijt kleden f 2:--:-

~· Jenever, koffij, plekken (noot 1) aan de buert f 2:-5:-• Idem aan de dragers f 1:-5:-• Aan de kerk voor 't luijd f 6:--:-• Aan de luijder f 6:--:-• Aan Huender, Bode f 3:--:-• Aan het grafmaken, HGJ f 1:-6:-• Aan D. Lueten voor de kist f 5:10:-• Aan diaconie, 't lijk laken f 12:--:-• Aan wijn op 't roumaal en aan f 14:-8:-

de dragers • Aan pleks (noot 2) en, tabakspijpen f 2:--:-• Axiet (noot 3) van de derde wijn f 2:--:-• Mantelhuer 12 mantels f 1: 4:-

Totaal f 64:18:-

Totaal generaal f 108:--:-

Voor de lezer die dat interesseert, de link naar 1\vente:

.ntony Colenbrander was afkomstig uit Varsseveld. Toen hij in Doetinchem huwde werd hij vermeld als "jongeman uit Varsseveld dog laatst woonachtig te Den Haag". Veel inwoners uit Varsseveld zijn na een allesverwoestende brand in 1723 vertrokken naar elders.

Jan Coops Sr. was gehuwd met Willemina Nijenhuis op Schemmelinck. Alhoewel afkomstig uit een echt molenaarsgeslacht was hijzelf ondermeer ook pachter van allerlei accijnsen te Doetinchem

Zoon Hendrik J anszoon Coops, gedoopt op 7 september 1738 te Doetinchem, huwde op 17 november 1765 te Doetinchem, waar hij op 4 december 1819 overleed. Zijn echtgenote, Engberdina Colenbrander was te Doetinchem gedoopt op

Contactblad NGV Twente 133

Page 68: jaargang 2006

9 augustus 1744. Zij overleed op 1 juni 1790 te Zelhem.

Hun dochter, Gezina Coops, gedoopt op 30 april 1778 te Zelhem trouwde daar op 24 juni 1810 met Jan Derk Kelderman. Deze korenmolenaar, die zelf ook uit een oud molenaarsgeslacht kwam (vader en grootvader waren molenaar te Bronkhorst, overgrootvader in Duitsland) was gedoopt op 26 januari 1786 en overleed op 6 april 1869 te Rijssen. Zijn vrouw was al op 27 april 1847 te Noetsele, gemeente Hellendoorn overleden.

Hun dochter, Egberdina Judika Kelderman, geboren in 1812 in Rijssen, trad in het huwelijk met Jan Willem Wevers uit Hengelo. Hun dochter Anna Alieda Wevers was mijn overgrootmoeder. Zij trouwde met Oerrit Boom die was geboren in Stad Almelo maar die ten tijde van zijn huwelijk al in Hengelo woonde.

Bronnen: Gelders Archief, archiefblok 0146 Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 656 Nederlands Patriciaat, 1983

DTB inschrijvingen Internetsites: -voor site over de familie Coops: http://home.tiscali.nVfrancoops - voor site over de familie Colenbrander: www.stuurmankolenbrander.nl - voor site over Varsseveld en de grote brand: tik op Google in: Varsseveld prae 1723

Noten: In de tekst zaten drie woorden waarvan ik de betekenis niet helemaal snapte. De heer P.F.T.M. Wouters, Hoofd Publieksbereik van het Gelders Archief, had de volgende verklaringen:

Noot 1: met plakken zal gedoeld zijn op plakken koek of plakken brood die, samen met de jenever en de koffie, met de buren werden genuttigd.

Noot 2: vroeger werd tabak in plakken gesneden. Het woord pleks zal, in combinatie met de tabakspijpen, op zulke plakken hebben geslagen.

Noot 3: we kwamen niet uit het woord axiet. Mogelijk werd hier op accijns, die moest worden betaald, gedoeld.

134 Contactblad NGV Twente

t

VRAGENRUBRIEK

Redactie

Deze vragenrubriek staat open voor alle leden van de NGV. Wij verwachten wel dat u uw vraag pas inzendt als u, min of meer, vastgelopen bent, dus de normale bronnen, zoals bevolkingsregister, register BS en DTB hebt geraadpleegd. Stuurt u uw antwoord a.u.b. aan de redactie, zodat wij de vraagsteller kunnen antwoorden en wij tevens e.e.a. in TG kunnen opnemen. • Outvangen antwoorden: Van dhr. E. Ooink uit Haaksbergen ontvingen wij het volgende antwoord op de vraag van dhr. F. Buijs uit Breda over het geslacht (De) KINKELDER (vraag 06/ 02): De fam (De) KINKEL(D)ER komt met zekerheid uit 'TWente. De "De KINKELDERS" die in de 17e eeuw in Wehl wonen, komen uit Haaksbergen. Vermoedelijk is Jan de KINKELDER de zoon van Hendrik ten KINKELER, die voor 1678 overleden moet zijn en een zoon is van Roelof ten KINKELER. Roelof ten KINKELER was landbouwer op het erve Kinkel er (de naamgever van de familie) in de Haaksbergse buurschap Boekelo. Deze buurschap ligt tussen het tegenwoordige St. lsidorushoeve en Hengevelde in de gemeente Haaksbergen. Het middeleeuwse erve Kinkeler hoorde tot de commanderij van St. Jan te Steinfurt. Tegenwoordig is de boerderij eigendom van de fam. BRUMMELHUIS die het ook bewoond. Het is nog altijd een agrarisch bedrijf. Het is gelegen aan de Bretelerveldweg 19. Roelof ten KINKELER die circa. 1620 gehuwd moet zijn met N.N. had zeker 5 kinderen, waarvan Hendrik vermoedelijk de jongste was. Uit de Haaksbergse

olllllierichtsprotocollen weten we dat hij in Weh1 woonde. (ik heb de bron even niet Wmis, maar op verzoek kan ik deze opzoeken in het Historisch Centrum

Haaksbergen; hij is aldaar ook aan te vragen, vraagt u dan naar T. Brummelhuis). Overigens stamt ondergetekende zelf ook van de Ten Kinkelers af, namelijk van Roelofs broer Bemd. Deze stichtte een nieuwe boerderij die Korte Kinkeler ging heten. Zijn zoon Roelof ten KORTE KINKELER werd landbouwer op een deel BRUMMELHUIS dat naar hem "Korte Roelofs" ging heten. Zijn nakomeling Geertruid (Korte) ROELOFS huwde in 1743 met Johannes O(O)INK. Overigens nog een opmerking over de vermeldingen op blz. 100 in TG: a. en c. hebben dus relatie. Met beide wordt dus Haaksbergen bedoeld. Boekelo is een marke bij Haaksbergen. Niet te verwarren met het tegenwoordige (zoutdorp) Boekelo onder Enschede dat oorspronkelijk in de marke Usselo lag.

Contactblad NGV Twente 135

Page 69: jaargang 2006

Jan Oude Munnink uit De Lutte stuurde ons het volgende antwoord op de vraag van dhr. B.O. Oude Reimeruit Venlo betreffende het geslacht OUDE REIMER (vraag 06/03): ''Zonder een direct antwoord te kunnen geven op de vraag van de heer B.O. Oude Reimer uit Venlo weet ik wel waar hij kan zoeken. De namen Oude Reimer/Reimer en Lansink - en ook allerlei spellingvariaties - komen herhaaldelijk voor in de Doop- en Trouwboeken van Rossum-De Lutte. Waar liggen die boeken dan zou een volgende vraag kunnen zijn? In elk geval in het "Historisch Centrum Overijssel" in Zwolle en bij de Historische Vereniging ''De Dree Marken" in De Lutte. In De Lutte is het archief van deze vereniging open op vrijdagavond van 18.30 - tl. 20.30h in de periode van 1 oktober tot en met 1 maart. ' U kunt echter ook een afspraak maken met de beheerder van het archief, de heer Toni Ankone, tel. 0541-513974. Succes".

PERSONALIA

Nieuwe le4en: L.R. Seinstra

Adreswijzigingen: G.A.M. Ankoné Mevr. J.A. Bastlaan-Jansen Fam. Ver. Ten T(h)(e)ije

Lidmaatschap beêindigd: F.P van den Dobbelsteen H.H.W. Hillebrand

Biikomepd lidmaatschap beêindigd:

Old Ruitenborgh 30 7556 NG

Meijbreestraat 99 7573 EV Marthalaan 15-14 7511 AZ Stokroosstraat 283 2565 BR

Kafmolenhoek 49 7546 EW Eulebrink 9 7544 MJ

Mevr. L.A.GM. Fokkink-Nieuwendijk Klompmakersweg 9 7475 PE

Hengelo (Ov)

Oldenzaal Enschede DenHaag

Enschede Enschede

Markelo

STICHTING GENEALOGISCHE WERKGROEP TWENTE (SGWT)

Frans J.M. Agterbosch

De Stichting Genealogische Werkgroep Twente, kortweg SGWT, brengt getranscribeerde bronnen als publicaties uit, zodat thuis ook nader onderzoek kan worden verricht Transcriberen is het leesbaar opschrijven en afdrukken van moeilijk leesbare geschreven teksten. De Stichting houdt zich bezig met

136 Contactblad NGV Twente

het bewerken en publiceren van historische bronnen uit haar werkgebied, globaal de regio Twente. Hierdoor worden deze bronnen beter en makkelijker toegankelijk voor in het bijzonder genealogen.

De gegevens van de Stichting zijn ook in te zien op de website van de afdeling http://twente.ngv.nl en dan naar Stichting GWT. Op deze website is tevens een aanvraagformulier opgenomen.

Uitgegeven Regio-Cd·rmns zijn: • CD 01: Regio Holten met 8 bestanden met de nummers 9, 28, 29, 30 en 31.

Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 02: Regio Hengelo Ov. met 15 bestanden met de nummers 1, 9, 10, 11, 12, • 13,23 en 24. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. de RK doopboeken

van Delden, NO doopboeken van Haaksbergen en een aantal Registres Civiques.

• CD 03: Regio Haaksbergen met 10 bestanden met de nummers 1, 9 en 22. Extra nog niet uitgegeven bestanden zijn o.a. NO trouwboek Haaksbergen, RK trouwboek Goor, de volkstelling 1748 en het Registre Civique 1811.

• CD 04: Regio Stad- en Ambsgericht Ootmarsum met 17 bestanden met de nummers 2, 9, 14 en 15 en 10 nieuwe DTB-bestanden van hoofdzakelijk de plaatsen Tubbergen en Denekamp. Tevens is het burgerboek en het registre Civiques toegevoegd.

• CD 05: Regio Stad- en Landsgericht Almelo met meer dan 11 bestanden met de nummers 8, 9, 17 en 18 en extra nieuwe DTB-bestanden van Almelo NO doop­en trouwboeken. Burgerboek Almelo, enige afbeeldingen van Almelo uit 1867 en het registre Civiques.

Op elke Cd-rom is ook een bestand met het overzicht van aanwezige DTB's en Registres Civiques in Overijssel opgenomen en tevens Adobe POF-reader.

4Jegio-Cd-roms kosten per stuk € 15,00 excl. € 4,00 verzendkosten

Reeds verschenen publicaties:. Nummer en omschrijving 1. Trouwboek Haaksbergen (RK) 1732-1808 Transcriptie en Index. 2. Doop- en Trouwboek Geesteren (0) (RK) 1768-1834 Gezinslijsten en

indexen. 3. Volkstelling Oldenzaal Stad 1748 Transcriptie en index. 4. Volkstelling Oldenzaal Ambt 1748 Transcriptie en index. 5. Doopboek Losser (RK) Ie Helft 1716- 1765.

Transcriptie en index op dopelingen, hun ouders en getuigen. 6. Doopboek Losser (RK) 2e Helft 1766 - 1812.

Transcriptie en index op dopelingen, hun ouders en getuigen

Contactblad NGV Twente 137

Page 70: jaargang 2006

I

7. Doopboek De Lutte (RK) 1799- 1812. Transcriptie en index op dopelingen, hun ouders en getuigen.

8. Registre Civique Stad- en Landgericht Enschede 1812. Transcriptie en index. 9. Index Notarissen Enschede 1812- 1835. Transcriptie en index. 10. Doopboek (NO) Hengelo (0) 1643 - 1708 . Deel 1 van 3 dln. Transcriptie en

index. 11. Doopboek (NO) Hengelo (0) 1709- 1752. Deel 2 van 3 dln. Transcriptie en

index. 12. Doopboek (NO) Hengelo (0) 1753- 1811. Deel3 van 3 dln. Transcriptie en

index. 13. Volkstelling Delden Stad en Gerigt 1748.Transcriptie en index. 14. Volkstelling Ootmarsum Stad en Gerigt 1748. Deel1 van 2 dln .Transcriptie+ t

index. 15. Volkstelling Ootmarsum Stad en Gerigt 1748. Deel2 van 2 dln .Transcriptie+

index. 16. Reconstructie RK-doopboek en Doodboek Enschede/Lonneker vóór 1812.

Reconstructie via de huwelijksbijlagen op diverse sorteringen. 17. Doopboek Thbbergen (RK) 1688 - 1709. Deel 1 van 2 dln. Transcriptie en

index. 18. Doopboek Thbbergen (RK) 1710- 1727. Deel 2 van 2 dln. Transcriptie en

index. 19. Doopboek Losser (NO) 1667- 1811, Trouwboek Losser (RK) 1716- 1811 en

Trouwboek De Lutte (RK) 1799- 1812. Transcriptie en index. 20. Markeboek Lonneker 1545- 1756. Transcriptie en indexen. 21. Kerkenraedsboek (NO) Ootmarsum 1632 - 1786 en het Ledenmatenboek

(NO) Ootmarsum 1652- 1776. Transcriptie en register. 22. Doopboek Haaksbergen (NO) 1726- 1812. Transcriptie en register. 23. Trouwboek Hengelo Ov. (NO) 1643 - 1748. Deel 1 van 2 dln. Transcriptie en

register. 24. Tro.uwboek Hengelo Ov. (NO) 1749 - 1811. Deel 2 van 2 dln. Transcriptie en •

register. 25. Het Dagboek van richterHendrikJan Bos 1736 - 1792. Notities, transcriptie en

register. 28. Doopboek Holten (NO) 1706 - 1756. Deel1 van 3 dln. Transcriptie en register. 29. Doopboek Holten (NO) 1756- 1786. Deel2 van 3 dln. Transcriptie en register. 30. Doopboek Holten (NO) 1786 - 1811. Deel 3 van 3 dln. Transcriptie en register. 31. Trouwboek Holten (NO) 1706- 1799. Transcriptie en register.

Publicatie 1 t/m 19/21 t/m 24/28 t/m 31 = € 14,00 excl. € 4,00 verzendkosten/ publicatie Publicatie nummer 20 Publicatie nummer 25

138

= € 19,00 excl. € 4,00 verzendkosten. = € 25,00 excl. € 4,00 verzendkosten.

Contactblad NOV Twente

Diskette/cct-rom 1 t/m 24/28 t/m 31 = € 9,00 excl. € 3,00 verzendkosten/ publicatie* Diskette/cct-rom nr. 25 (drie diskettes.) = € 14,00 excl. € 4,00 verzendkosten. Regio Cd-rom = € 15,00 excl. € 4,00 verzendkosten *Bij bestellen van meerdere diskettes tegelijk zijn de verzendkosten totaal € 4,00

De bestanden zijn ook via email te verkrijgen. De bestanden worden na aanvraag via email naar u toe gestuurd. - Op de diskette{s)/Cd-roms staan de publicatie in POF-formaat. Deze is via adobe­

reader te raadplegen. Ook gedeeltelijk afdrukken, zoeken en bladeren is mogelijk. eAanvragen kunnen als volgt worden gedaan:

- Via een bestelbiljet. Dit bestelbiljet is te verkrijgen op de bijeenkomsten van de afdeling Twente van de NOV, via de website van de afdeling Twente (zie voor webadres het begin van dit bericht) of aan te vragen (postzegel voor retour a.u.b. insluiten) bij de secretaris van de stichting de heer A.F.M. Hilgerink, Reijgershöftehoek 68, 7546 KC Enschede, tel. 053-4765253, e-mail: hilgerink3 @home.nl.

- U kunt uiteraard ook de boeken/diskettes/Cd-roms, zonder verzendkosten, afhalen op de bijeenkomsten van de afdeling Twente van de NOV of bij de secretaris.

- In alle gevallen moet u eerst het verschuldigde bedrag storten voordat de bestelling wordt afgewerkt. Het verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten indien van toepassing) storten op postrekening 4551620 t.n.v. Stichting Genealogische Werkgroep Twente in Enschede onder vermelding van het nummer of de nummers van de publicatie(s)/diskettes/cd-roms/email die u wilt bestellen. Hierbij aangeven in welke vorm u de uitgaven wilt verkrijgen.

- Bovendien zijn de publicaties verkrijgbaar bij het GIT in de bibliotheek te Hengelo.

.-. .. -------

GENEALOGISCHE COMPUTERWERKGROEP TWENTE

Johan H. Kappert, Hengelo (ad interim)

Genealogische Computerwerkgroep Twente (GCl) waarin opgenomen de Genealogische Databank Twente (GDl). Elke TG zal de .werkgroep een aantal voor genealogen interessante websites bespreken. Als u zelf een bijdrage wil leveren neem dan contact op met de coördinator van de GCT. Het adres staat op de binnenzijde van het voorblad.

Contactblad NOV Twente 139

Page 71: jaargang 2006

Op het internet worden dagelijks vele honderden nieuwe websites geplaatst. Daaronder zijn er ook die voor ons stamboomonderzoekers van belang kunnen zijn. Vooral genealogen die meer willen dan een eindeloze reeks namen en data, zijn steeds op zoek naar zaken om personen te verlevendigen, omstandigheden begrijpelijk te maken en de lezers van hun familiegeschiedenis te boeien. De enorme hoeveelheid informatie op het internet maakt het zoeken er echter niet gemakkelijker op en soms zelfs zelfs niet leuk meer. De GCT probeert in deze rubriek elke keer een aantal websites te behandelen die U van nut kunnen zijn. Maar wij willen bij deze meteen een oproep doen aan alle lezers van dit blad: kent u sites die ook voor anderen van nut kunnen zijn? Bent U iets speciaals of iets grappigs tegengekomen (uiteraard op genealogisch gebied)? 4111

Stuur dan s.v.p. een e-mail naar de redactie van TG met daarin het adres van de site • en een korte omschrijving van de inhoud.

Op de website www.mensenlinq.nl staan vanaf 01-03-2006 alle overlijdens­advertenties van een negental dagbladen uit Nederland.

De bekende gemeente-atlas van Jacob Kuiper uit 1865 is te vinden op www.atlasl868.nl. De kaarten mag U gratis gebruiken in Uw familieboek of op Uw website. U mag ze alleen niet commerciêel gebruiken.

Niet nieuw, maar daarom niet minder belangrijk is de kadastrale atlas 1832 met de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (QAT) op www.dewoonomgeving.nl.

Wie de historische situatie wil vergelijken met de huidige, kan op de Falk-kaarten zoeken (op postcode) op www.kaart.nl. En voor wie de grens over gaat bieden de kaarten van Michelin op www.viamichelin.fr/viamichelinlfraldynlcontroller/ Cartes-plans actuele informatie.

----------------------· ACTIVITEITENAGENDA

Redactie

De lezingen worden gehouden op elke ze zaterdag van de mund en beginnen om 14.00h in, indien niet anders ungegeven, het Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede. Vanaf 13.00h zijn de Genealogische Computergroep Twente (GC1) met de Genealogische Databank Twente (GD1), de NOV Contactdienst (CALS), de Dienst Informatie en Promotie (DIP), de Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGW1) aanwezig. Tevens zijn er een "beginnerstafel" en een leestafel (met veel geschreven teksten en bronnen uit ons gebied).

140 Contactblad NOV Twente

14 oktober 2006: ParkhoteL Enschede Virtuele rondleiding door het Verenigings Centrum in Weesp door Jan Lohmeijer.

11 november 2006: ParkhoteL Enschede Afdelingsvergadering met aansluitend contactmiddag

9 december 2006: ParkhoteL Enschede Lezing, onderwerp nog niet bekend

13 januari 2007: ParkhoteL Enschede -Lezing, onderwerp nog niet bekend

Nadere informatie m.b.t. de lezingen zal eventueel in de eerstvolgende 1\vente Genealogisch bekend worden gemaakt.

Er kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen in onze activiteiten. Wij raden u daarom aan, voor alle zekerheid op onze website te kijken onder: Agenda. En let ook op de rubriek "Stad en Land" in Tubantia, de woensdag vóór de zaterdag van de ledenbijeenkomst

AANKONDIGINGEN

Zaterdag 14 oktober 2006: (Let op!! Gewijzigde datum!!) In het hele land wordt weer de Landelijke Archievendag gehouden. Het thema van ditjaar is: "Geloof en Bijgeloof". Info: www.archievendag.nl

e afdeling Familie Organisaties houdt haar Najaarsbijeenkomst in "De Akker", Melkpad 12, Hilversum. De openingstijden zijn van 11.00h -15.30h. Er wordt o.a. een afdelingsvergadering gehouden en er is de verkiezing van het "Beste Famlieblad". Info: [email protected]

Zaterdag 4 november 2006: Bezoek van NGV-afd. 1\vente aan het VC te Weesp. Opgave bij de secretaris. Zie ook de "Bestuursmededelingen" elders in dit blad.

Zaterdag 4 november 2006: Vandaag wordt alweer de lle. Friese Genealogische Contactdag georganisserd. Deze zal plaats vinden in ''Tresoar", Boterhoek 1, Leeuwarden. Het thema van deze

Contactblad NOV Twente 141

Page 72: jaargang 2006

dag is "Rembrandt en Saskia". U kunt terecht van lO.OOh -16.00h. Meer info via: ngvfriesland@ chello. nl

Zaterdag 11 noyember 2006: Najaarsbijeenkomst WGOD in het "Brandpunt", Oude Utrechtseweg 4a, Baarn. Openingstijden van 10.00h-16.15h. Meer info via www.wgod.nl

Zaterdag 20 januari 2007: 40-jarig jubileum Historische Vereniging Vlaardingen. Open historische dag.

LEDENSTAND

Ledenstand afd. Twente per 31-8-2006: 513, inclusief bijkomende 58 leden (per 31.12.2005: 535, inclusief 64 bijkomende leden)

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Zie voor adressen bestuurs- en redactieleden de binnenzijde van het voorblad.

F.J.M. Agterbosch, Enschedesestraat 146,7552 CK Hengelo A.H. Boswerger, Spanker 42, 1231 TD Loosdrecht . Dr. J .A. Kamermans, p/a Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo E. Ooink, Bouwmeester 9, 7481 LP Haaksbergen Mevr. A. ten Thije-Kort, Grotestraat 186, 7622 GS Borne

142 Contactblad NOV 1\vente

e

Rosanna Feikens ~~~~ Assinklanden 69

7542 BB Enschede Telefoon: 0648616833 www .ateller-cana.nl rosanna @ateller-cana. nl

Wilt u van uw stam boom een mooie tekening met kalligrafie of wilt u alles mooi uitgewerkt hebben als een mooi boekwerk. Vraag dan naar de mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een origineel schilderij of illustratie, dan kunt u bij mij terecht.

U kunt bij mij terecht voor: Stam boom uitwerken Lay-out opmaak Portret tekeningen Pentekeningen Schilderijen Kalligrafie, illuminaties Illustratiewerk

Contactblad NOV 1\vente 143