interview Maurits van Oranje

download interview Maurits van Oranje

of 4

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of interview Maurits van Oranje

 1. 1. Nr.3 | mei 2014 Bouwformatie 68 Het verhaal achter
 2. 2. Bouwformatie Nr.3 | mei 2014 69Het verhaal achter Tekst Karl Bijsterveld | Beeld Bonnita Postma Een revolutie in de renovatiemarkt, aldus prins Maurits van Oranje over Built4U, waarin hij met zijn bedrijf The Source B.V. participeert. Built4U wil een totaalproduct bieden voor betaalbare renovatie van sociale woningbouw volgens de principes van passief bouwen. Binnen vijf jaar wil Built4U zelfs tot de marktleiders behoren, maar gaat dat ook lukken? Een boost voor duurzame renovatie The Source stimuleert de groei van bedrijven, onder andere met behulp van innovatieve concepten. Acht jaar geleden richtte Maurits van Oranje, de oudste zoon van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, samen met zakenpartner Felix van der Houwen het bedrijf op. Van Oranje heeft zichtbaar plezier in het ondernemen, nadat hij eerder vijftien jaar in loondienst werkte bij Schiphol en Philips.Ik ben te ongeduldig om in een grote organi satie te werken, glimlacht hij vanuit zijn kantoor op de chique Amsterdamse Zuidas. The Source bedient de meest uiteenlopende bedrijfs sectoren. Gevraagd naar zijn oordeel over de bouwsector, zegt hij:Het is een prachtige tak van sport met veel vakmanschap en mooie ambachtelijke producten.Tege lijkertijd vindt Van Oranje de bouw een vrij traditionele, archasche sector die traag innoveert.Ik ben bang dat veel bouwbedrijven na de crisis op de oude voet verder gaan omdat wij weinig vernieuwing in hun werkwijze zien. Meer innovatief ondernemerschap is nodig om te overleven, stelt Van Oranje.Kijk maar naar Kodak, begin jaren negentig nog wereldleider op de fotomarkt. Inmiddels is het bedrijf failliet omdat het niet meeging in digitale fotografie. Flinke slag Van Oranje ziet zelf veel nieuwe kansen in de bebouwde omgeving, vooral op het terrein van verduurzaming. Ik denk aan energieopwekking en smart grids, maar ook aan hergebruik van materialen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook in de verduurzaming van de bestaande sociale wo ningvoorraad valt nog een flinke slag te maken, zegt Van Oranje.Veel woningen uit de jaren zestig en zeventig zijn in relatief slechte staat en hebben een grote energie vraag. Daarnaast kampen bewoners met een steeds hogere energierekening en een oncomfortabele woning. Prins Maurits van Oranje over Built4U
 3. 3. Nr.3 | mei 2014 Bouwformatie 70 Het verhaal achter Volgens Van Oranje onderstrepen woning- corporaties de noodzaak van verduurzaming, maar staan hun investeringen onder druk. Veel renovatieprojecten worden bovendien gedwarsboomd doordat een investering in eerste instantie onrendabel lkt. Woningcor- poraties verdienen renovatiekosten nauwe- lks terug. Het probleem speelt al langer erkent Van Oranje, maar Built4U heeft nu een oplossing bedacht: een betaalbare renovatiemethode voor de sociale woningbouw volgens de principes van passief bouwen. Built4U is een samenwerkingsverband dat Nederland versneld energiezuinig wil maken en bestaat uit Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder - J.E. StorkAir, Trecodome, Van Aken Architecten en The Source. The Source werd door Doorwin gevraagd het renovatieconcept uit te werken en de mogelkheden voor een grootschalige uitrol te onderzoeken. Van Oranje licht toe: In slechts vf dagen kan Built4U een woning met een prefab schil renoveren. Bewoners hoeven tdens de renovatie hun huis niet uit en ze beslissen mee over het uiterlk van de woning. Resultaat: een minimale energie- vraag en een maximaal woongenot voor de bewoner. Van Oranje spreekt zelfs van een doorbraak in de woningmarkt. Woningcorporaties worden volgens hem ontzorgd met Built4U. Het is een concrete propositie die alleen nog aanpassing aan lokale wensen en eisen vergt. Lage renovatiekosten De renovatiekosten van Built4U zn vol- gens Van Oranje minimaal dankz een Lean-aanpak. De Built4U-partners hebben de producten zelf ontwikkeld. Vervolgens zn ze met behulp van een BIM-model en productengineering zorgvuldig op elkaar afgestemd.Met deze aanpak is het ons gelukt de kosten te optimaliseren en verspillingen te vermden. We leveren een totaalproduct met gegarandeerde prestaties. Door de vaste samenwerking beweren de partners ook het aantal uren op de bouw- plaats te kunnen optimaliseren.Vaak kostbare tussenpersonen en schakels zn ver- leden td. Net als individueel winstbejag en onnodige winstmarges, verzekert Van Oranje. Built4U durft het aan om te werken met een vaste aanneemsom.We gaan uit van een gemiddelde prs per woningblok. Woningen zn immers zelden precies hetzelfde. De ene woning heeft een erker, de andere een aange- bouwd schuurtje. Door volume te draaien is Van Oranje ervan overtuigd dat renovatiekos- ten nog verder omlaag kunnen. Financieringsvormen Een Built4U-woning zou tachtig procent kun- nen besparen op de ruimteverwarming. Van Oranje:Veel renovaties zn gericht op verbe- tering van het energielabel, terwl Built4U juist de warmtevraag wil minimaliseren. Door te renoveren volgens de principes van passief bouwen steekt de energetische waar- de met kop en schouders boven energielabel A uit. Met onafhankelkheid van energieaan- bieders als gevolg. Dankz deze maximale energiebesparing komen, in combinatie met de lage renovatiekosten, verschillende nancieringsvormen in beeld.Daardoor kun- nen woningcorporaties de investering boven de onrendabele top meestal zonder subsidie bekostigen. Built4U biedt drie nancieringsvormen, al roepen deze wel vraagtekens op. We lopen ze kort even langs. In het eerste geval is er spra- ke van een huurverhoging en een energiekos- tenverlaging. De woningcorporatie geeft, na de renovatie door Built4U, bewoners de moge- lkheid om het energiecontract over te zetten naar een onafhankelke administratiepart. Deze factureert een lagere energieprs aan de bewoner. Van Oranje:Het verschil tussen de werkelke besparing en het gefactureerde bedrag komt ten goede aan de woningcorpo- ratie, die zo de extra kosten van de passief- renovatie kan nancieren. De huurverhoging wordt voor de bewoner gecompenseerd door de energiebesparing en de huurder betaalt in dit model niet of nauwelks meer dan voor de renovatie. Als een bewoner dit niet ziet zitten, kan de bewoner zelf een energiecontract af- sluiten. De bewoner zal de huurverhoging, die noodzakelk is voor de renovatie, in dit geval zelf compenseren met lagere energiekosten. Van Oranje weet dat veel woningcorporaties al aan hun wettelk toegestane maximum huurverhoging zitten. Deze optie is dus zeker niet voor elke woningcorporatie weggelegd. Bovendien moet minimaal zeventig procent van de bewoners instemmen met een huur- verhoging. Toch een ks percentage. Daarover zegt h:Zeventig procent mag het probleem niet zn, want we hebben een overtuigend verhaal. De totale woonlasten stgen niet en bewoners krgen er een betere en mooiere woning voor terug. Van belang is dat je de bewoners goed voorlicht over de voordelen van de renovatie. De laatste optie is dat huur- ders maandelks een vast bedrag, inclusief de energierekening, aan de woningcorporatie betalen. Het vaste bedrag is dan vrwel gelk aan de totale woonlasten die de huurder eerst betaalde. Maar zover lkt het nog lang niet, deze optie vereist een wetswziging. Deze vraag ligt b het ministerie van Binnenlandse Zaken. ESCo Buiten deze drie opties adviseert Built4U ook nog over andere nieuwe nancieringsvor- men, zoals het ESCo-model. ESCo staat voor Energy Service Company. Het gaat om private parten die de investering in en het beheer van duurzame installaties overnemen en zich daarvoor laten betalen uit de behaalde energiebesparing. Van Oranje is voorzichtig over de mogelkheden van deze structuur.B ESCos zn vaak veel parten betrokken die De renovatiekosten zijn minimaal dankzij een Lean-aanpak
 4. 4. 71Het verhaal achter Bouwformatie Nr.3 | mei 2014 vanzelfsprekend allemaal winst willen maken. We willen onze oplos- singen zo eenvoudig en goedkoop mogelk houden. Pilots Built4U heeft in de ontwikkelingsfase al met zon zestig woningcorpo- raties over het renovatieconcept gesproken, maar het resultaat is nog beperkt. Na een lang voortraject staan twee pilots nu in de startblok- ken: b de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron en de Friese woningcorporatie Accolade. Het gaat om enkele tientallen woningen. Beide woningcorporaties durven hun nek uit te steken, maar ze zn terecht heel kritisch. We moeten eerst laten zien dat we het kunnen. Built4U moet het op eigen kracht doen. De partners ontvangen geen overheidssubsidie of andere overheidsondersteuning. Maar daarin staat Built4U uiteraard niet alleen. Van Oranje vindt hoe dan ook dat alle bedrven die zich inzetten voor verduurzaming dezelfde kansen moeten krgen, of ze nu wel of geen subsidie ontvangen.Subsidies zn een prima tdelk middel om levensvatbare concepten mee te ondersteunen, maar de overheid moet er niet al te scheutig mee zn. Subsidies kunnen verslavend werken en dat is economisch niet vol te houden. Groene ideen moeten ook geld opleveren om de huur en boodschappen mee te betalen. Marktleider Van Oranje gelooft in het Built4U concept. Over vf jaar wil h tot de marktleiders behoren als het gaat om verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Toch zn er concurrerende initiatieven zoals Co-Green, een duurzaam sloopnieuwbouwconcept van onder andere Woningstichting Eigen Haard en Era Contour. Van Oranje:Ik zie inderdaad meer goede ontwikkelingen. De markt is groot genoeg en w onderscheiden ons door te renoveren volgens de principes van passief bouwen tegen zeer lage kosten. We bieden een betaal- baar totaalproduct met gegarandeerde prestaties. Passief renove- ren ligt volgens Van Oranje des te meer voor de hand vanwege de 20-20-20-doelstellingen. Nederland heeft samen met 26 andere EU-landen afgesproken in 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Daarnaast moet de energie-ecintie met twin- tig procent zn toegenomen en moet het aandeel duurzame energie twintig procent bedragen. Van Oranje:Veel woningcorporaties wer- ken