Informatieboekje CMV 2010-2011

of 64/64
Informatieboekje CMV | 1 Culturele en Maatschappelijke Vorming Informatieboekje 2010 - 2011
 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Informatieboekje Culturele Maatschappelijke Vorming 2010-2011

Transcript of Informatieboekje CMV 2010-2011

 • InformatieboekjeCMV| 1

  Culturele enMaatschappelijkeVorming

  Informatieboekje2010-2011

 • | 2

  Colofon HogeschoolRotterdamInstituutSocialeOpleidingenMuseumpark403015CXRotterdam

  ISOfrontoffice(derdeetagelaagbouw)Telefoon:0107944370/7944341E-mail:[email protected]:Maandagt/mdonderdagvan08.0020.00uurVrijdagvan08.0017.00uur

  StudievoorlichtingMH0.0112Telefoon:0107944400E-mail:[email protected]

  StudentenServiceCenter(SSC)Voorvragenoverinschrijven,uitschrijvenencollegegeldenenStudielink.Telefoon:0107944200Balie:tweedeetageHoogbouwMuseumparkKamerMH02.212E-mail:[email protected]

  Website:www.hogeschoolrotterdam.nlhttp://hint.hro.nl

  HogeschoolRotterdamServicesBureauKeuzeonderwijsMH10.139VoorvragenoverkeuzeonderwijsTelefoon:0107944522E-mail:[email protected]:www.keuzeonderwijs.hro.nl

  InternationalOfficeKZVoorallevragenoverinternationaalstuderenenstageTelefoon:0104536005E-mail:[email protected]:OnderMijngegevens>InternationalOffice

  DecanaatVoorallevragenaandedecanenViaHint:Studentendecanaat

 • InformatieboekjeCMV| 3

  Voorwoord Graag heten we je van harte welkom bij de opleidingCultureel Maatschappelijke Vorming (CMV). De opleidingCMVisonderdeelvanHogeschoolRotterdamenheefteenonderwijsprogrammawaarineenoptimalecombinatiewordtnagestreefd van kennis, vaardigheden, praktijkervaring enreflectie.DehogeschoolstreeftnaarsamenwerkingtussendeverschillendeagogischeberoepenenlegteenverbindingtussendeopleidingenSocialWork.Daarmeewordtinvullinggegeven aan de samenwerking tussen de verschillendeberoepen die zich op hun eigen manier bewegen in hetagogisch veld. Een minstens zo belangrijk punt is depersoonlijke vorming en begeleiding van de student toteen volwaardig CMV beroepsbeoefenaar. Middels eencompetentie- en praktijkgericht onderwijsaanbod beogenwijinvullingaandezeuitgangspuntentegeven.

  Dit informatieboekje geeft je informatie over je studie enover de onderwijsorganisatie, waarbinnen de studie CMVgevolgd wordt. Uitgebreide informatie over de regelingenmet betrekking tot tentamens, overgang, afstuderen,vrijstellingen e.d. staan in de digitale Hogeschoolgids opHint(intranet)vanHogeschoolRotterdam.Ditboekjeismetopzetbeknoptgehouden.

  Voorvragennaaraanleidingvandeze informatiekun je ineersteinstantiedeHogeschoolgidsraadplegen.Ookkunjeterechtbijjestudieloopbaancoachofbijdeinformatiebalievan het Instituut voor Sociale Opleidingen. Kunnen zijje niet verder helpen dan kun je ook terecht bij bureauStudentzaken.

  Graag wensen wij je, namens alle medewerkers van onsinstituut,veelsuccesmetjestudie.

  RobElgershuizen,directeurISOEricBezemer,directielidISOPeterCanrinus,onderwijsmanageropleidingCMV

 • | 4

  Inhoudsopgave

  Colofon 2Voorwoord 3Inhoudsopgave 4

  1. Inleiding 61.1. Hogeschoolgids 61.2. Informatieboekje 61.3. Hint 71.4. Cursusomschrijvingen 7

  2. Organisatorische zaken 82.1. Lestijden 82.2. Jaarrooster 92.3. CommunicatieISO 9

  3. Studiebegeleiding 123.1. Studieloopbaancoach 123.2. Studentendecaan 123.3. Studentzaken 133.4. Peercoach 143.5. Studerenmeteenbeperking 143.6. Bewakingvandestudievoortgang 15

  4. Beroep en opleiding 164.1. Algemeen 164.2. DemissievanCMV 174.3. TheaterenMaatschappij(specialisatieCMV) 184.4. Competentiematrixopleiding 20

 • InformatieboekjeCMV| 5

  5. Voltijdopleiding 225.1. Propedeuseprogramma 235.2. Hoofdfaseprogramma 275.3. Opbouwstagevoltijdopleiding 325.4. Voorwaardenbuitenlandstagevoltijdopleiding 345.5. Compensatieregelingenkernvakkenvoltijdopleiding 345.6. Bindendstudieadviesvoltijdopleiding 35

  6. Deeltijdopleiding 366.1. Propedeuseprogramma 376.2. Hoofdfaseprogramma 386.3. Werkindeeltijdopleiding 416.4. Compensatieregeling,kernvakkendeeltijdopleiding 436.5. Bindendstudieadviesdeeltijdopleiding 44

  7. Duale opleiding 467.1. Programmadualeopleiding 46

  8. Minoren 528.1. HonoursprogrammaISO/IVL 52

  9. Overige onderwijsinformatie 549.1. Tentamensenexamens 549.2. Aanvragenvrijstellingen 559.3. ISOklachtenwegwijzer 559.4. FraudeenPlagiaat 56

  Bijlagen 58BijlageI: Jaarrooster 58BijlageII: E-mailadressendocenten 61

 • Inleiding| 6

  1. Inleiding

  1.1. Hogeschoolgids Innovember2007isdoorhetCollegevanBestuurbeslotenhetstudentenstatuut,destudiegidsendeOnderwijsExamenRegelingvast te leggen ineenoverzichtelijkdocument:deHogeschoolgids.IndeHogeschoolgidsstaanallerechtenenplichtenconformdeWHW(WetophetHogerenWetenschappelijkonderwijs)opgenomendiebetrekkinghebbenopeenstudent.

  Dit betekent dat het studentenstatuut, studiegids enOnderwijsExamenregelingalsapartedocumentenzijnkomentevervallendanwelzijnopgenomenindeHogeschoolgidsvoorzoverdewetdatvereist.DeHogeschoolgidskomtdusin plaats van deze drie genoemde documenten en bevatalleregelingenconformdeWHW.Hoofdstuk10en11vandeHogeschoolgidsbevatopleidingsspecifieke informatieoverISO-bredebepalingenenoverdeafzonderlijkeopleidingenbinnenhetISO.

  De Hogeschoolgids kun je vinden op het intranet van deHogeschoolHint.

  1.2. Informatieboekje DeHogeschoolgids is een juridisch en lijvig document. Degemiddelde student zal zonder problemen door de studiestromen en zal daarom geen behoefte hebben om deuitgebreideHogeschoolgidsteraadplegen.DedirectievanhetISOheeftdaarombeslotendestudentennaastdeHogeschoolgidsoppraktischewijzeviaditboekjete

 • InformatieboekjeCMV| 7

  informerenoverhettevolgencurriculumenenkeleanderebelangrijkeonderwerpen.

  Mocht je in een enkel geval als studentwel op je rechtenwillen teruggrijpen dan kun je geen rechten ontlenenaan dit informatieboekje en dien je de Hogeschoolgids teraadplegen.

  1.3. HintJe kunt alle relevante informatie over je opleiding ende organisatie hiervan vinden op Hint, het intranet vande hogeschool. Verder is op Hint veel hogeschoolbredeinformatie te lezen bijvoorbeeld over onderwerpen als:inschrijving,uitschrijvingendecanaat.Hetisaanteraden,ookalshetnietechtnodigis,eenaantalkerengrondigoverhetintranettesurfen.

  1.4. Cursusomschrijvingen De cursusomschrijvingen (informatie over doel, inhoud,toetsingvandecursussenindecurriculumschemas)kunjeraadplegenviaOsirisStudent.

 • Organisatorischezaken| 8

  2. Organisatorische zaken

  2.1. LestijdenEr bestaan 14 roosterblokken. Het eerste lesblok begintom 8.30 uur en het laatste eindigt om 22.20 uur. Opvrijdageindigthet laatste lesblokom17.20uur.Eenlesuurbestaat uit 50 minuten. Voltijdonderwijs wordt in eersteinstantie overdag aangeboden. Voltijd eerste- en tweede-jaarsstudentenwordenuiterlijktot18.20uuringeroosterd.Hogerejaarskunneneenmaalperweektot20.20uurwordeningeroosterd. Deeltijdonderwijs wordt voor eerstejaarsaangeboden op dinsdagavond en donderdagavond.Hogerejaarsdeeltijdstudentendienendonderdagmiddagendonderdagavondbeschikbaartezijntot22.00uur.

  In weken waarin veel toetsen worden georganiseerd kanincidenteelvangenoemdelestijdenwordenafgeweken.Ditgeldt inhetbijzondervoorherkansingenenvoorregulieretoetsenaanheteindevanhetschooljaar.

  Minoren worden hogeschoolbreed op de maandaggeorganiseerd.Met ingang vanhet schooljaar 2011 zijn deminoren geprogrammeerd in de eerste twee kwartalenvan het vierde jaar. Aan deeltijders wordt een beperktprogrammaaangebodenopdedonderdag.

 • InformatieboekjeCMV| 9

  2.2. Jaarrooster Het jaarrooster van de hogeschool is te vinden in ditinformatieboekje(bijlageI)enopHINT.

  2.3. Communicatie ISO Hieronder vind je een overzicht van de internecommunicatiemiddelenenhoejedezekuntgebruiken.

  Frontoffice Bij vragen of problemen is je eerste aanspreekpuntnatuurlijk het frontoffice van het Bedrijfsbureau ISO ophet informatieplein van de derde verdieping. Betreffendemedewerkerskunnenjehelpenofdoorverwijzen.

  Lichtkrant Actuele mededelingen voor studenten worden gemeldopdemonitorenenmededelingenborden indehalvandeschoolopdebeganegrondenophetinformatiepleinvandederdeverdieping.DaarbijziejedezeookopjepersoonlijkestartpaginabijhetopenenvanHint.

  E-mail Je hebt een eigen Hogeschool e-mailaccount([email protected]). Het is verplicht jee-mailregelmatigte lezen.Viadee-mailwordenberichtenverspreid over allerlei belangrijke zaken vanuit deopleiding. Ook kun je docenten mailen. De mailadressenvan docenten staan achter in het boekje in bijlage II.N.B.Jekuntdezee-mailookautomatischlatendoorsturennaar je eigen e-mailadres, zodat je zeker weet dat je deinformatiebinnenkrijgt.

  Brieven per post Informatiekanookperbriefnaarjehuisverzondenworden.Ditbetreftmeestalserieuzeinformatiemetbetrekkingtotjestudieresultaten.Depostwordt verzondennaar het adresdatjebijinschrijvingvoorjestudiehebtopgegeven.

  AdreswijzigingendienjeperommegaandedoortegevenviastudielinkaanhetStudentenServiceCenter.DitkanviaHint,danwelviaeenvanuitjehogeschoolmailgestuurdee-mail.

  Eigen postmap Voorelkestudentiseenpostmapgemaakt.Dezekunjevindenin kasten op het informatieplein. Hierin wordt informatieverspreiddievoorjoupersoonlijkvanbelangis.Tevensmagjedezepostmappengebruikenomjestudiegenotenietsmeetedelen.Kijkhierdusregelmatigin.

  Postvakken medewerkers Op de gang van de derde verdieping vind je ook depostvakkenvoordemedewerkersvanhet instituut.Mochtje zakenhebbenvandusdanigeomvangdat zeniet inhetpostvakpassen,dankunjedithetbestedirectbijdedocentinleveren.

 • Organisatorischezaken| 10

  Hint HintishetintranetvandeHogeschoolRotterdam.Hierkunje informatie vinden over de algemeneorganisatie van dehogeschool,maarookinstituutsinformatiediedirectverbandhoudtmetjeeigenstudie,bijvoorbeeld:boekenlijsten,(toets)roosters,formulieren,informatievanBEBenStudentzaken.Bijhetopenenvanhintkomjeeerstterechtopjepersoonlijkestartpagina.Metbehulpvanwidgetskunjejouwstartpaginainrichten.Alsjeabonnementaankliktopjestartpaginakrijgjedeinformatiespecifiekvoorjouwopleiding.

  [email protected] [email protected] In deze omgeving kun je onderwijsmateriaalvinden en onderneem je studie-activiteiten. Demeest gebruikte onderdelen van [email protected] zijn deStudieroutes,d[email protected]tschoolvinden.Inde introductieweekkrijg jevia jemailnadere [email protected] Studieroutes

  In een studieroute kan jouw opleiding of individueledocentonderwijsmateriaal en/of informatie aanbieden.Ditzijnbijvoorbeeld:demodulehandleiding,opdrachtendie je kunt downloaden en weer in [email protected] digitaalinlevert, een weekschema, maar ook een completestudiehandleidingdiejekuntprintenofdownloaden.Jehebtbijbepaaldemodulenals studentdemogelijkheidomineenstudieroutedeeltenemenaaneenforum.

  ProjectomgevingJe zult tijdens je studie regelmatig ingroepenmoetensamenwerken. De projectomgeving kan dit faciliteren.Je krijgt met je groep een afgeschermde omgevingwaarin je onderling documenten kunt uitwisselen,becommentarirenendiscussieskuntvoeren.

  PortfolioTijdens je hele studie krijg je begeleiding van eenstudieloopbaancoach. In het begin is deze begeleidingintensieverdantegenheteindvanjestudie.Injedigitaleportfolioverzameljestudieproductenwaarinjejecoachofanderen inzage inkuntgeven.Zoweet jecoachwatjijaanhetdoenbentenkunnenjulliesamengerichtaaneenontwikkelingsplanwerken.

  OSIRIS Vanaf 1 november 2007 maakt Hogeschool Rotterdamgebruik van OSIRIS als studentregistratiesysteem. Ditpakket ondersteunt instituten bij het vormgeven eninrichten van studentvolgprocessen. OSIRIS Student is destudenttoegangspoort van het registratiesysteemOSIRISdatdoorHogeschoolRotterdamwordtgebruikt.Opdiemanierbestaaterookeenomgevingvoordocenten,voorstudieloopbaancoachesenvoordebackoffice.Met OSIRIS Student kun je je cijfers raadplegen, jestudievoortgangoverzicht inzien en volgen welke notitiesenafsprakenergemaaktzijnmet jestudieloopbaancoach,studentzaken of decaan. Bepaalde functionaliteiten zijnnog in ontwikkeling,maar uiteraardword je op de hoogtegebrachtzodraerietsnieuwsistemelden.

 • InformatieboekjeCMV| 11

  Om je een handje te helpen bij het gebruik van OSIRISStudent vind je eenhandleidingopHint.DezehandleidinghelptjestapvoorstapbijhetgebruikvanOSIRIS.

  Profielen Het magazine Profielen is het onafhankelijke informatie-en opinieblad van Hogeschool Rotterdam en verschijnttienmaalper jaar.Hetbladvolgt,beschrijftenanalyseertgebeurtenissenenontwikkelingenbinnendehogeschoolendaarbuiten,dievoorstudentenenmedewerkersvanbelangzijn.OpallelocatiesvandehogeschoolstaanstandaardswaaruitjeProfielengratiskuntmeenemen.Profielenisookdigitaalte vinden op http://profielen.hro.nl en tegen betaling vanportokostenkunjehetbladthuisgestuurdkrijgen.

  NieuwsbriefEen aantal keer per jaar geeft de opleiding een digitalenieuwsbrief uit met daarin alle actuele belangrijke ofinteressanteinformatie.

 • Studiebegeleiding| 12

  3. Studiebegeleiding

  3.1. Studieloopbaancoach Alle studenten worden ingedeeld in een basisgroep. Dezebasisgroep is gekoppeld aan een studieloopbaancoach(SLC). Met deze studieloopbaancoach zul je gedurendehet jaar regelmatig gesprekken voeren. In die gesprekkenstaat de studievoortgang centraal. Jouw voortgang volgtde studieloopbaancoach middels je studieresultatendie hij/zij kan vinden op Osiris. Daarnaast zal er binnenstudieloopbaancoaching gesproken worden over jestudiehouding, motivatie, studievaardigheden enstudiekeuze.Hierbijwordto.a.stilgestaanbijdekeuzevakkenenhetbepalenvaneventueledeficinties.Ook zijn de studieloopbaancoach en je basisgroep jethuisbasis binnen de hogeschool. Dit is de plek waar jeallevragendie jehebtnaaraanleidingvanhetvolgenvanonderwijs in eerste instantie kan stellen. Daar kan ookgesprokenwordenovereenmogelijkedoorverwijzingnaardestudentendecaan,Studentzakenofpeercoaching.

  3.2. Studentendecaan De studentendecaan is degene die alles weet over destudiefinancieringenhogeschoolbredevoorzieningen.Ookkan de decaan ondersteuning bieden bij psycho-socialeproblematiek of studeren met een functiebeperking. Dedecaanzalaltijdmeteenstudentingesprekgaan.Hiervoor kun je per mail een afspraak maken([email protected]) of gebruik maken van hetinloopspreekuur.

 • InformatieboekjeCMV| 13

  Wanneer de problemen structureel en/of ernstig van aardzijn,zaldestudentendecaandestudenteenadviesmeegevenvoor Studentzaken om een onderwijsovereenkomst op testellen.Het decanaat en Studentzaken overleggen eenmaalper kwartaal met elkaar om de gang van zaken rondomstudenten met bijzondere omstandigheden te bespreken.Ook isdestudentendecaanbehulpzaambijberoepskeuze-,financileenhuisvestingsproblemen.

  3.3. Studentzaken BijStudentzakenkunjezonderafspraak(vanmaandagt/mdonderdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur)binnenlopenmet vragen.Buitendeze tijden kun je op allewerkdagenviademaileenafspraakmakenmeteenvandecordinatoren Studentzaken. Je kunt bij de cordinatorenStudentzakenterechtmetdevolgendevragen: bijonduidelijkhedenoverdestudiedienietopgelost

  kunnenwordendoordestudieloopbaancoach; bijvertragingofversnellingvandestudie; alsjewiltoverstappennaareenandereopleiding; alsereenonderwijsovereenkomstmoetworden

  opgesteldinverbandmetstuderenmeteenfunctiebeperking;

  alsjeklachtenhebt(zieklachtenregelingHogeschoolgids);

  indienjedooromstandighedennietkuntdeelnemenaaneentoets;

  indienjeaaneenprogrammavaneenanderegroepwiltdeelnemen.

  Bij Studentzaken kennen we onderstaande bezetting entaakverdeling.

  Cordinatoren Studentzaken: Kitt Bosman maandagt/mvrijdagVoor studenten OPGM/CMV/MWD (propedeuse) enPedagogiek(voltijdendeeltijd)E-mail:[email protected],tst.5340

  Linette van Hulst maandag,dinsdagochtend,woensdagt/mvrijdagVoorstudentenSPH(propedeuseenhoofdfase)E-mail:[email protected],tst.4368

  Sylke Kocken-Kramer dinsdagendonderdagVoorstudentenCMVenMWD(hoofdfase)E-mail:[email protected],tst.4391

  Astrid van Trigt maandag,dinsdag,donderdagenvrijdagVoorstudentenPedagogiek(hoofdfase)E-mail:[email protected],tst.4279

 • Studiebegeleiding| 14

  Logistiek medewerkers Studentzaken: (voortussentijdsaanvragenvanpropedeuse/diploma)

  Snezana Darabasic (SPH)aanwezig:maandagt/mvrijdagtst.5103

  Eugenie de Bode-Loos (Pedagogiek)aanwezig:maandagt/mdonderdagtst.5103

  Helga Schop-Lans (MWD en CMV)aanwezig:maandag,dinsdag,donderdagtst.4391

  Wanneer je een specifieke vraag hebt omtrent hetwerkterreinvanncordinator,kanditsomsovergenomenworden door een collega of de vraagwordt doorgestuurdnaardedesbetreffendeverantwoordelijkecordinator.

  3.4. Peercoach Binnen alle opleidingen kunnen studenten een beroepdoenoppeercoaches.Ditzijnstudentenuiteenhogerjaardie jekunnenondersteunenbij jestudie.Hetkangaanominhoudelijk vragen rondomeenbepaalde cursus (tutoring)maarzekunnenookeenluisterendoorbijproblemenzijnofjewegwijsmakenbinnenHogeschoolRotterdam(mentoring).Peercoachingisingeroosterd;ditmaakthetmogelijkomopgezettetijdeneenpeercoachtebezoeken.

  3.5. Studeren met een beperking Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk datstudenten met een functiebeperking, zonder (al te veel)studievertraging, hun studie succesvol kunnen afronden.Om belemmeringen hierbij zoveel mogelijk te voorkomen,biedtdehogeschooldanookondersteuningindevormvanregelingen,voorzieningenenindividuelebegeleiding.Het kan hierbij gaan om aandoeningen van motorische,zintuiglijke of psychische aardmaar ook de niet zichtbareaandoeningen als dyslexie, rsi, chronische vermoeidheid,depressie,chronischeziektene.d.

  Procedure Alsjestudeertmeteenfunctiebeperking,moetjeditzosnelmogelijkmeldenbijdedecaan.Dedecaanzaleengesprekmetjevoerenenvragenomdocumentatie(bv.verklaringvanhuisartsofpsycholoog).DaarnaoverlegjemetdecordinatorStudentzaken van jouw opleiding welke aanpassingen en/of voorzieningen in het studietraject moeten en kunnenwordengetroffen,zodatjedemogelijkheidkrijgtombinneneenredelijketermijnaftestuderen.Dezeafsprakenwordenin de regel vastgelegd in een onderwijsovereenkomst eneen kopie daarvan gaat naar je studieloopbaancoach ende studentendecaan. Indien er ook specifieke regelingenvoor afname van toetsen gelden (bv. bij dyslexie), zal hetbedrijfsbureauhierovergenformeerdworden.Alsjegedurendehetstudiejaarmet(structurele)problementemaken krijgt, dien je zo spoedigmogelijk contact op tenemen met de studentendecaan en zal de procedure alshierbovengevolgdworden.

 • InformatieboekjeCMV| 15

  3.6. Bewaking van de studievoortgangToelating tot 3e jaar (waaronder stage 3) voltijdopleidingOmtoegelatentewordentothet3e jaar (waaronderstage3ejaar)moetdestudentaandeonderstaandevoorwaardenvoldoen: Hetpropedeutischeexamenismetgoedgevolg

  afgelegd(ditgeldtnietvoorstudentenuitdeverkorteroute).

  Hetalszodanigomschrevenopdestagevoorbereidendonderwijs(waaronderstage2ejaar)isgevolgdenismetgoedgevolgafgerond.

  Ermoetenminimaal45EC(exclusiefkeuzevakken)uithettweedejaarbehaaldzijn.Voor de studenten uit het driejarig verwant trajectgeldtdatzij45ECexclusiefkeuzevakkenuithuneerstestudiejaar behaald moeten hebben. De studenten uitdittraject,dietussen40-44EChebbenbehaald,zullenindividueelbesprokenworden.

  Toelating tot 4e jaar voltijdopleidingOmtoegelatentewordentothet4ejaarvandevoltijdopleidingmoetvoldaanwordenaandeonderstaandevoorwaarden: Stage3ejaarisbehaald. Bijeenonvoldoendebeoordelingvan3ejaarsstagegeldt

  voordemeestestudenteneenminimalestageverlen-gingvaneenhalfjaar.Inuitzonderlijkegevallenisookverlengingmet1kwartaalmogelijk.

  Vertragersgroepen 2e, 3e & 4e jaar voltijdopleidingen ISOBinnenhet ISOisbeleidvastgesteldvoorzowelvertragers(studentendieinderegulierelooptijdvanhunstudieblijvendevertraginghebbenopgelopen)alsvoordelangstuderenden(5ejaarsenhoger).

  KernvanditbeleidisdaterbinnendeISO-opleidingenapartevertragersgroepen(metaangepaststudieprogramma)voorde 2e, 3e en 4ejaars studenten worden geformeerd, mitshet studentenaantal dat toelaat (dit ter beoordeling vande onderwijsmanager van de betreffende opleiding). Peropleidingwordtvoordelangstuderendeneencoachaange-steld.In het ISO-brede draaiboek studievertragers zijn deprocedures,studietrajectenencoachingvoorelkeopleidinguitgewerkt. Meer informatie hierover kun je krijgen bijStudentzaken.

 • Beroepenopleiding| 16

  4. Beroep en opleiding

  4.1. Algemeen De agogische dienstverlening van de CMVer wordtgekenmerkt door een professionele, systematische endoelgerichte betrokkenheid bij de emancipatie en socialeparticipatievanindividuenengroepenindesamenleving.Het dynamische karakter van de samenleving is hetaangrijpingspunt van het beroepsmatig handelen van deCMVer.VanuitdiedynamiekkomtdeCMVerincontactmetmenseninverschillendesituaties,opverschillendeplekkenenindiversecontexten.Binnendezediversiteit ligthetCMV-accentopdecultureleen sociale dimensie van het maatschappelijk leven. Hetwerk vindt plaats binnen de domeinen cultuur, educatie,samenlevingsopbouw,kunstenrecreatie.

  Daarbijzijndrietypeninstellingenteonderscheiden:1. instellingendiehetagogischealshoofddoelstelling

  hebben;2. instellingenwaarbijhetagogischeisingebouwd;3. instellingenwaarinhetagogischeeenspecifieketaakop

  uitvoeringsniveauis.

  De agogische relatie van de CMVer kenmerkt zich dooreen wederzijdse verbondenheid (in gesprek dan wel indialogen)vandeberoepskrachtendedoelgroep,waarbijhetprofessionele handelen binnen de relatie methodisch vanaardis.

 • InformatieboekjeCMV| 17

  De volgende fases van methodisch handelen vallente onderscheiden: diagnose, doelbepaling, strategie,methoden/techniekenen(proces)evaluatie.Hetmethodischhandelen is steeds op te vatten als een cyclisch proces,waarin alert kiezen en doelgericht ondernemen continuaandeordezijn.Eriseendirecteverwantschaptussenhetmethodisch handelen en de bekwaamheden zoals deze indematrix beschreven staan. Diagnose vindt plaats op hetniveau van exploreren. Doelbepaling en strategiebepalingvindenplaatsophetniveauvanpositioneren.Methodenentechnieken,deuitvoeringendeevaluatievindenplaatsophet niveau van interveniren.Omdat het handelen van deCMVerprimairagogischvankarakteris,moethetevaluerennadrukkelijkopgevatwordenalsproces-enproductgericht.

  DematrixisdusdaniggeconstrueerddatallecompetentiesuithetlandelijkeCMV-opleidingsprofielerinverwerktzijn.

  AllereerstzijndedrieverschillendecontextenonderscheidenwaarbinnenjehetCMV-beroepkuntuitoefenen:1. depsycho-socialecontextdieprimairbetrekkingheeft

  ophetindividu;2. deecologischecontextdieverwijstnaarsociale

  groepen;3. demaatschappelijkecontextwaarbinnenmensen

  functionerenenwaarvanallerleibelemmerendeenbevorderendeinvloedenuitgaan.

  Op de tweede plaats zijn drie verschillendehandelingsperspectieven te onderscheiden die verwijzennaarwatjeconcreetinhetkadervandeberoepsuitoefeningdoet.Hetgaatom: exploreren:hiergrijpjenognietin,maarligthet

  accentopverkenning,orintatieenhetopbouwenvanbetrekkingen;

  positioneren:hetaccentligthierophettrekkenvaneenplan,hetstellenvankaders,het(professioneel)verantwoordenvanhetberoepshandelenenhetafstemmenvanhetberoepshandelenoporganisatorischeenbeleidskaders;

  interveniren:ditishetperspectiefvandeinterventie:ingrijpen,behandeleneneventueelzelfsdecontrolehelemaalovernemen.

  4.2. De missie van CMV De opleiding CMV leidt studenten op tot CMVberoepsbeoefenaars die in de multiculturele samenlevingop ondernemende wijze werken aan de versterking vanmaatschappelijkesamenhang.Zijinitirenenondersteunenvormingsprocessen met de inzet van sociale, culturele,educatieve,kunstzinnigeenrecreatieveactiviteiten.CMV ontleent het bestaansrecht aan de maatschappelijkebehoefteaanontplooiing,participatieenzelfredzaamheid.

 • Beroepenopleiding| 18

  BinnendeopleidingCMVishetonsdoelomstudentenopteleiden,zodatzealsberoepsbeoefenaars: ooghebbenvoorzoweldeagogischeenzakelijke

  aspectenvanhetCMVwerk; instaatzijnomontwikkelingenenvrageninde

  samenlevingteherkennenendaaropinitiatieventenemen;

  zealsbelangrijkteherkennenenermethodischhandelendoptekunnenreageren.

  Onzeopleidingkenmerktzichdoordevolgendeambities: wijwillenvoorallebetrokkenen(studenten,docenten,

  hetbedrijfsbureau,hetCMV-werkveldendegenteresseerdeomgeving)eenlerendeeninspirerendeorganisatiezijn;

  wijstellenindeomgangmetelkaardevolgendewaardencentraal:openheid,respect,wederzijdseverantwoordelijkheid,persoonsgerichtebenadering,emancipatie,veiligheid,actievebetrokkenheidengelijkwaardigheidenwesprekenelkaarhieropaan;

  wijvindenonderwijsonzebelangrijkstetaak.Inditonderwijsstaanwijvoorprofessionaliteit;

  wijwillenmethetCMV-werkveldsamenwerkenaandeontwikkelingenuitvoeringvanleeractiviteitenenzosamenzorgenvoorgoedopgeleideCMVberoepsbeoefenaars;

  wijwillenwerkenaaneenverdereprofessionaliseringvanhetwerkveld.

  4.3. Theater en Maatschappij (specialisatie CMV)

  Vanaf september 2010 gaat De Acteerschool Rotterdam(DAR)eensamenwerkingaanmetdeHogeschoolRotterdam.De opleiding gaat dan verder in de specialisatie Theateren Maatschappij en wordt een vierjarige route binnen deopleidingCMV.De specialisatie biedt een combinatie van agogische enculturele vakken en vakken op theatergebied. Je wordtdusnietalleenopgeleidtotacteuroftheatermakerophethoogsteniveau,maar jewordtookals vakkundigeCMVeropgeleid.Je volgt de kunstzinnige vakken aan de Theaterschoolen de agogische en culturele vakken op de HogeschoolRotterdam.HetafrondenvandespecialisatiegeeftrechtopdeinternationaalerkendetitelBachelorofSocialWork.Een auditie is een verplicht onderdeel van detoelatingsprocedure voor deze specialisatie. Binnen CMVkunnen per jaar 10 tot 15 studenten deelnemen aan dezespecialisatie.Wanneerjewordttoegelatenvoordespecialisatie,moetjerekeninghoudenmeteenintensievestudiebelasting.

 • InformatieboekjeCMV| 19

 • Beroepenopleiding|20

  4.4. Competentiematrix opleiding DematrixwaarindebekwaamhedenvandeCMVerondergebrachtzijn,isterugtevindeninoverzicht1.

  Overzicht 1. Bekwaamheden CMV (competentiematrix)Contexten

  Activiteiten

  Psycho-sociaal perspectief:Persoonlijke ontwikkeling en sociaal welbe-vinden

  Ecologisch perspectief:Sociale integratie

  Maatschappelijk perspectief:Maatschappelijke participatie en sociale zekerheid

  ExplorerenAangaan van relatiesA 1.1. Gaat relaties aan

  Verkennen van diversiteitB 1.1. Signaleert en analyseert verstoringen in en mogelijkheden tot interacties tussen groepen

  Signaleren van trends en ontwikkelingenC 1.1. Signaleert maatschappelijke trends en ontwikkelingen

  A 1.2. Inventariseert en analyseert ontwikke-lingsbehoeften

  B 1.2. Verkent culturele en sociale diversiteit en inventariseert de bereidheid tot ontmoeting

  C 1.2. Analyseert in- en uitsluitingprocessen

  A 1.3.Creert ruimte en mogelijkheden voor contact

  B 1.3.Bouwt aan relaties

  C 1.3.Genereert instellingsbeleidsinformatie

  PositionerenBepalen van het doelA 2.1. Erkent de samenwerkingsrelatie

  Prioriteren van belangenB 2.1. Erkent verscheidenheid

  Samenbrengen van partnersC 2.1. Stimuleert het maatschappelijk debat en erkent maatschappelijke groepen

  A 2.2. Bepaalt doelen en stelt in dialoog activiteitenplannen op

  B 2.2. Ontwerpt en / of ondersteunt initiatieven en prioriteert belangen

  C 2.2. Brengt partners samen

  A 2.3. Ontwerpt strategien B 2.3. Cordineert en stemt initiatieven op elkaar af

  C 2.3. Versterkt (zelf)organisatievormen en samen-levingsverbanden

  Interveniren Onderhouden van samenwerkingsrelatiesA 3.1. Vergroot het handelingsperspectief

  Vormen van samenhangB 3.1. Activeert groepen

  Bestendigen van zelforganisatieC 3.1. Schept kaders voor zelforganisatie

  A 3.2. Begeleidt individuen en groepen B 3.2. Begeleidt ontwikkelingsprocessen C 3.2. Begeleidt emancipatieprocessenA 3.3. Onderhoudt samenwerkingsrelaties B 3.3. Stimuleert onderlinge samenhang en

  verbondenheidC 3.3. Bestendigt zelforganisatie

 • InformatieboekjeCMV| 21

 • Voltijdopleiding|22

  5. Voltijdopleiding

 • InformatieboekjeCMV| 23

  5.1. Propedeuseprogramma 5.1.1. Curriculumschemaregulier

  propedeutische fase - vtCMV Voltijd 1e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Sociologie CMVSOC01RV 4Psychologie CMVPSY01RV 4Agogie CMVAGO01RV 4Culturele antropologie CMVCAN01RV 4Orintatie op CMV CMVOOC01RV 2Taal en beroep CMVTEB01RV 2Beroep en org. CMVBEO01RV 2Creatief denken CMVCDE01RV 2Dramatische vorming CMVDVO01RV 2Groepsdynamica CMVGDY01RV 3Kunst en maatschappij CMVKEM01RV 2Overdrachtskunde CMVOKU01RV 2Project Community CMVPCO01RV 4Project Cult. Diversiteit CMVPCD01RV 3Project Kunsteducatie CMVPKU01RV 3Project Social Work ISOSOW01RE 4Orinterende stage CMVOST01RV 4Studieloopbaancoaching CMV VT1 CMV1SL01RV 3Keuzevakken 6

  33 stp. 18 stp. 9 stp. 60 13 stp. 15 stp. 16 stp. 16 stp.

  Legendakerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • Voltijdopleiding|24

  5.1.2. Curriculumschemaverwantdriejarig

  hoofdase - vtCMV MBO Voltijd verwant driejarig

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Sociologie CMVSOC01VV 3Legitimeren CMVLEG01VV 2Mens en politiek CMVMEP01RV 4Bestuurlijke kaart CMVBKA01VV 2Orintatie op CMV CMVOOC01RV 2Cultural Diversity CMVCDI01RV 2Transurban CMVTUR01RV 2Globaliseringsproc. CMVGLO01RV 2Vorming en begeleid. CMVVEB01RV 4Werkplaats CMV CMVWPC01VV 2Beroepshouding CMVBHO01RV 2Conflicthantering CMVCHA01RV 2Onderz. Methodologie CMVOME01RV 2Taal en beroep** CMVTEB01RV 2Project CMV CMVPRC01RV 3Project Mijn CMV CMVPMC01RV 3Project PMG ISOPMG02RV 6Beroepsvoorb. stage 1 CMVBS101RV 6SLC VT Verwant 3-4 CMVSLC01VV 1SLV VT Verwant 3 CMVSLC03VV 2Keuzevakken 6

  33 stp 18 stp 9 stp 60 15 stp 15 stp 15 stp 15 stp** Taal en beroep start in kw 1 met de instaptoets Nederlands. Bij onvoldoende resultaat dient een deficintiemodule gevolgd te worden.Legenda

  kerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • InformatieboekjeCMV|25

  5.1.3. Curriculumschemaverwantvierjarig

  propedeutische fase - vtCMV Voltijd MBO verwant vierjarig

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Sociologie CMVSOC01VV 3Psychologie CMVPSY01RV 4Agogie CMVAGO01RV 4Culturele antropologie CMVCAN01RV 4Orintatie op CMV CMVOOC01RV 2Taal en beroep** CMVTEB01RV 2Beroep en org. CMVBEO01RV 2Creatief denken CMVCDE01RV 2Vorming en begeleiding CMVVEB01RV 4Groepsdynamica CMVGDY01RV 3Kunst en maatschappij CMVKEM01RV 2Onderz. Methodologie CMVOME01RV 2Project CMV CMVPRC01RV 3Project Cult. Diversiteit CMVPCD01RV 3Project Kunsteducatie CMVPKU01RV 3Project Social Work ISOSOW01RE 4Orinterende stage CMVOST01RV 4SLC CMV VT verwant3-4 CMVSLC01VV 1SLC CMV VT verwant 4 CMVSLC02VV 2Keuzevakken 6

  34 stp. 18 stp. 8 stp. 60 15 stp. 14 stp. 16 stp. 15 stp.** Taal en beroep start in kw 1 met de instaptoets Nederlands. Bij onvoldoende resultaat dient een deficintiemodule gevolgd te worden.Legenda

  kerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • Voltijdopleiding|26

  5.1.4. CurriculumschemaTheaterenMaatschappij

  propedeutische fase - vtCMV/T&M Voltijd 1e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Sociologie CMVSOC01RV 4Psychologie CMVPSY01RV 4Agogie CMVAGO01RV 4Cult.antropologie CMVCAN01RV 4Orintatie op CMV CMVOOC01RV 2Taal en beroep CMVTEB01RV 2Beroep en org. CMVBEO01RV 2Improvisatie CMVIMP01TM 2Theater atelier 1 CMVTA101TM 2Theater atelier 2 CMVTA201TM 3Theater atelier 3 CMVTA301TM 2Theater atelier 4 CMVTA401TM 2Project 1 CMVPR101TM 4Project 2 CMVPR201TM 3Project 3 CMVPR301TM 3Project Social Work ISOSOW01RE 4Orinterende stage CMVOST01RV 4Studieloopbaancoaching CMV VT1 CMV1SL01TM 3Keuzevak Duits CMVDUI01TM 2Keuzevak Marokkaans CMVMAR01TM 2Keuzevak Stem CMVSTE01TM 2

  33 stp. 18 stp. 9 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15stp.

  Legendakerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • InformatieboekjeCMV| 27

  5.2. Hoofdfaseprogramma 5.2.1. Curriculumschemaregulierjaar2

  hoofdase - vtCMV Voltijd 2e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Vorming en begeleiding CMVVEB01RV 4Legitimeren CMVLEG01RV 4Mens en politiek CMVMEP01RV 4Bestuurlijke kaart CMVBKA01RV 4Onderz.methodologie CMVOME01RV 2Cultural Diversity CMVCDI01RV 2Transurban CMVTUR01RV 2Globaliseringsprocessen CMVGLO01RV 2De nieuwe vrijwilliger CMVDNV01RV 2Werkplaats CMV CMVWPC01RV 3Beroepshouding CMVBHO01RV 2Conflicthantering CMVCHA01RV 2Project CMV CMVPRC01RV 3Project mijn CMV CMVPMC01RV 3Beroepsvoorbereidende stage 1 CMVBS101RV 6Project PMG ISOPMG02RV 6Studieloopbaancoaching CMV VT2 CMV2SL01RV 3Keuzevakken 6

  33 stp 18 stp 9 stp 60 14 stp 15 stp 16 stp 15 stp

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • Voltijdopleiding|28

  5.2.2. Curriculumschemaregulierjaar3

  hoofdase - vtCMV Voltijd 3e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Mens en economie CMVMEE01RV 2Mens en geschiedenis CMVMEG01RV 2Doelgroep centraal CMVDCE01RV 2Debat en dialoog CMVDED01RV 2Student en bedrijf CMVSEB01RV 2Vorming en recreatie CMVVER01RV 2Mensenrechten CMVMRE01RV 2Supervisie CMVSUP01RV 3Beroepsvormende stage 2 CMVBS201RV 10Beroepsvormende stage 3 CMVBS301RV 10Beroepsvormende stage 4 CMVBS401RV 10Beroepsvormende stage 5 CMVBS501RV 10SLC en stagebegeleiding CMV3SL01RV 3

  17 stp 40 stp 3 stp 60 15 stp 15 stp 14 stp 16 stp

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • InformatieboekjeCMV|29

  5.2.3. Curriculumschemaregulierjaar4

  hoofdase - vtCMV Voltijd 4e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Thema Het Plan CMVTHP01RV 2Thema Morgen CMVTMO01RV 2Thema de Spiegel CMVTDS01RV 2Thema Afscheid CMVTAF01RV 2Bachelorclass CMVBAC01RV 1Reflective Practitioner CMVRPR01RV 4Stage CMVSTA01RV 13Afstudeertraject CMVAFT01RV 16Minor 15SLC VT4 CMV4SL01RV 3

  9 stp 33 stp 18 stp 60 17 stp 17 stp 13 stp 13 stp

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

  5.2.4. CurriculumschemaverwantdriejarigHoofdfasejaar2:ziecurriculumschema5.1.2+vrijstellingen.Hoofdfasejaar3enjaar4conformregulierehoofdfase.

  5.2.5. CurriculumschemaverwantvierjarigHoofdfasejaar2,jaar3enjaar4conformregulierehoofdfase.

 • Voltijdopleiding|30

  5.2.6. CurriculumschemaTheaterenMaatschappijjaar2

  hoofdfase - vtCMV/T&M Voltijd 2e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Vorming en begeleiding CMVVEB01RV 4Legitimeren CMVLEG01RV 4Mens en Politiek CMVMEP01RV 4Bestuurlijke kaart CMVBKA01RV 4Onderzoeks methodologie CMVOME01RV 2Cultural Diversity CMVCDI01RV 2Transurban CMVTUR01RV 2Globaliseringsprocessen CMVGLO01RV 2Theater Atelier 5 CMVTA501TM 2Werkplaats CMV CMVWPC01TM 3Theater Atelier 6 CMVTA601TM 2Theater Atelier 7 CMVTA701TM 2Project CMV CMVPRC01TM 3Project Mijn CMV CMVPMC01TM 3Project PMG CMVPMG02RV 6Beroepsvoorbereidende stage 1 CMVBS101TM 6Studieloopbaancoaching CMV VT2 CMV2SL01TM 3Keuzevak 6

  33 stp. 18 stp. 9 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • InformatieboekjeCMV| 31

  5.2.7. CurriculumschemaTheaterenMaatschappijjaar3

  hoofdfase - vtCMV/T&M Voltijd 3e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Mens en economie CMVMEE01RV 2Mens en geschiedenis CMVMEG01RV 2Doelgroep centraal CMVDCE01RV 2Debat en dialoog CMVDED01RV 2Student en bedrijf CMVSEB01RV 2Vorming en recreatie CMVVER01RV 2Mensenrechten CMVMRE01RV 2Supervisie CMVSUP01RV 3Beroepsvormende stage 2 CMVBS201TM 10Beroepsvormende stage 3 CMVBS301TM 10Beroepsvormende stage 4 CMVBS401TM 10Beroepsvormende stage 5 CMVBS501TM 10SLC en stagebegeleiding CMV3SL01TM 3

  33 stp. 18 stp. 9 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • Voltijdopleiding| 32

  5.3. Opbouw stage voltijdopleiding Het curriculum van de opleiding is opgebouwd uit eenintern en een extern curriculum, deze zijn inhoudelijk enorganisatorischopelkaarafgestemd.Dit isnietvoorniets.Hetinterneenhetexternedeelstagesindeberoepspraktijk- versterken elkaar. Stages lopen als een rode draad doordeopleidingheenenkomenineensteedscomplexerevormterug. In de stagelijn zit een concentrische opbouw vanenkelvoudignaarcomplex:opereertdestudentaanvankelijkin relatief eenvoudige beroepssituaties, naarmate deopleiding vordert, worden oefensituaties complexer enwerktdestudentinhogematezelfstandig.

  Deopbouwdoordestudieheenzieteralsvolgtuit: beroepsorinterend:kennismakingenorintatieop

  beroepspraktijken; beroepsvoorbereidend:oefeneninrelatiefeenvoudige

  beroepssituaties; beroepsvormend:beoefeneninrelearbeidssituaties; beroepsverdiepend:beoefeneninrelearbeidssituaties

  eneenbijdrageleverenaandeberoepsontwikkelingdoormiddelvanafstuderenindepraktijk.

  Opdeopleidingwordtdepraktijkervaringdieisopgedaanindestages,verdieptdoor: confrontatiemetbenodigdetheoretischeconceptenen

  methodischevaardigheden; systematischeenmethodischereflectie;studenten

  lerenhunberoepsmatighandelenteverantwoorden,teevaluerenenbijtestellenenlereneeninnovatievebijdrageteleverenaandeontwikkelingvanhunberoep.

  Destagesindevoltijdopleidingzijnalsvolgtonderverdeeld:

  Instroomfase Studiejaar 1 Beroepsorinterend + selecterend

  Doorstroomfase (1) Studiejaar 2 Beroepsvoorbereidend

  Doortsroomfase (2) Studiejaar 3 Beroepsvormend

  Uitstroomfase Studiejaar 4 Beroepsverdiepend

  Karakter en doelen van de opeenvolgende stages in de voltijdopleiding De instroomfase studiejaar 1 Inheteerstejaarlooptdestudentgedurendekwartaal2,3en4stage.Omvangvandestageisintotaal112uur(4ec).Indeinstroomfase,ookwelpropedeutischefasegenoemd,heeftdestagevooraleenberoepsorinterendenverkennendkarakter. Door middel van afgebakende realistischeberoepsopdrachtenopdeopleidingndoormiddelvaneenverkennendestageinhetberoepenveldzelf,kunnenstudentenopleidingvaststellenofdejuisteberoeps-enstudiekeuzeis gemaakt. Aan het eind van deze fase volgt altijd eenstudieadvies.

  De doorstroomfase (1) studiejaar 2Inhettweedejaarlooptdestudentgedurendekwartaal2,3en4stage.Omvangvandestageisintotaal168uur(6ec).Indeeerstehelftvandedoorstroomfaseligthetaccentopberoepsvoorbereiding.

 • InformatieboekjeCMV| 33

  Het karakter van de stage is oefenen in het uitvoerenvan beroepstaken. Het interne deel van het curriculumondersteunt het oefenen in de praktijk door hetaanbod van theoretische concepten en methodischeberoepsvaardigheden.

  Doelvandestageindezefaseisdestudentineenrelatiefveilige situatie te laten oefenen in de verwerving vanberoepsvaardigheden.In deze fase vindt tevens de voorbereiding op deberoepsvormendestageinstudiejaar3plaats.

  De doorstroomfase (2) studiejaar 3In het derde jaar loopt de student gedurende het helejaar (40 weken, 28 uur per week) stage. Maandag is deterugkomdagopschool.In de tweede helft van de doorstroomfase ligt het accentopberoepsvormingindevormvaneenjaarstage.Detakenvan de student binnen stagebiedende instellingen zijnnauw verbonden met het beroepsspecifieke karakter vandeopleidingCMV.Destudentbeoefent relatiefzelfstandigdezeberoepstaken.Doel vandeze stage isdatde studentzichhetberoepinalzijncomplexiteiteigenmaaktenleertin een arbeidsorganisatie te werkenmet alles wat daarbijhoort.Indezefaseissprakevansystematischereflectieophet handelen in de beroepspraktijk en leren op basis vaneenpraktijkplan.Tevenswordentheoretischeconceptenenmethodischeberoepsvaardighedenverdiept.

  Omtoteenoptimaal leereffecttekomen isreflectieopdewerkervaringen en de verdieping van die ervaringen doormiddelvantoegesnedentheorie-envaardighedenonderwijsessentieel. De opleiding realiseert dit door gedurende dejaarstageopleidingsgebondenactiviteitenteorganiseren.

  Dezebestaanuit: stagereflectie,waarvoorwerkinbrengeenvereisteis; verslagleggingenonderbouwingvandeeigen

  ontwikkeling; theorie-envaardighedenonderwijs; onderzoekenontwikkelingvanpraktijktheorien.

  De uitstroomfase studiejaar 4 In de uitstroomfase specialiseert de student zich in eenspecifiekeberoepsrol.Datkaneenverdiepingzijn,maarookeenverbredingdoordatdestudentophetsnijvlakvaneenberoepopereert.Hetafstuderenvindtplaatsopbasisvaneenafstudeeropdrachtuitdepraktijk.Doelvanpraktijkindezefaseisdatdestudentzichprofileertineenspecifiekeberoepsrolendoorhetafstuderenopeenpraktijkopdrachteenbijdragelevertaandeontwikkelingvanhetberoep.

 • Voltijdopleiding|34

  5.4. Voorwaarden buitenlandstage voltijdopleiding

  Het is mogelijk om in de eerste helft van het derde jaarpraktijkervaringoptedoeninhetbuitenland.Alsjehiervoorbelangstellinghebtkunjeditineenvroegstadium,uiterlijkhet eerste kwartaal van het tweede studiejaar of eersteleerjaar van het verkorte traject kenbaar maken bij jestudieloopbaancoach en Bureau Externe Betrekkingen(BEB).Een stage in het buitenland vraagt een gedegenvoorbereiding,dusishetnoodzakelijkdaarvroegtijdigmeetestarten.Indien je in het derde jaar een stage wilt lopen in hetbuitenland moet je aan een aantal extra voorwaardenvoldoen: jedientminimaal54studiepuntenbehaaldtehebben

  vanhettweedejaar; jedientjestagetweedejaarmeteenvoldoendete

  hebbenafgerond; jedienteveneenseenpositief(schriftelijk)advieste

  krijgenvanjestudieloopbaancoach.Ditadviesmoetjeaanhetstagebureauc.q.BEBoverhandigen,voordatereendefinitiefcontractondertekendkanworden.

  5.5. Compensatieregeling en kernvakken voltijdopleiding

  CompensatieVanafstudiejaar2010-2011 isergeencompensatieregelingvoorzoweldepropedeutischefasealsdehoofdfaseenvoorzowel regulier als verwant traject. Voor alle voorgaandecohorten blijft de oude vastgestelde compensatieregelingvankracht.

  Kernvakken De instituutsdirectie wijst een aantal kernvakken voor depropedeuse aan. Dit zijn voor de opleiding profilerendevakken.Dezehebbenbetrekkingopkennis,vaardighedenen houding die essentieel zijn voor de beroepspraktijkwaarvoordeopleidingopleidt.Dezekernvakkenmakendeeluit van de kwalitatieve eis van de bindend adviesregeling,zie5.6.JekuntindeHogeschoolgidshoofdstuk10.2nagaanwelkevakkenalskernvakkeninjouwpropedeusegelden.

 • InformatieboekjeCMV| 35

  5.6. Bindend studieadvies voltijdopleiding Bindendstudieadvies(ookwelbsaofafwijzinggenoemd)kanoptweemomentengegevenworden:

  a. aanheteindvanheteerstejaar;b. aanheteindvanhettweedejaar.

  a. HogeschoolRotterdamhanteertalsalgemeneregeldatje,ommetjestudieverdertekunnen,tenminste37studiepuntenmoethebbenbehaaldinheteerstejaarvandepropedeuseenmoethebbenvoldaanaandekwalitatievenormen(zievoordeconcretekwalitatievenormdeHogeschoolgidshoofdstuk10.4).Destudiepuntendiejehaaltvoordiekwalitatievenormmogenwordenmeegeteldvoordie37punten.Alsje45studiepuntenofmeerhebtbehaaldishetnietnoodzakelijkdatjeaandekwalitatievenormvoldoetomverdertekunnenstuderen.Deze45puntendienenbehaaldtezijnuithetaangebodenpropedeutische studieprogramma met maximaal 6studiepunten uit de vrije keuzeruimte. Vrijstellingentellenhierbijnietmee.

  b. Alsjeaanheteindevanjetweedejaarvaninschrijvingjepropedeusenogniethebtbehaald,krijgjealsnogeennegatiefbsa.

 • Deeltijdopleiding| 36

  6. Deeltijdopleiding

 • InformatieboekjeCMV| 37

  6.1. Propedeuseprogramma 6.1.1. Curriculumschemaregulier

  propedeutische fase - dtCMV Deeltijd 1e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Gesch. Welzijnswerk ISOGWW01RD 2Psychologie ISOPSY01RD 2De postmoderne samenleving ISODPS01RD 3Cultuur en samenleving ISOCES01RD 2Dramatische vorming CMVDVO01RD 2Taalbeheersing CMVTAB01RD 2Inl. agogisch werk CMVIAW01RD 2Methodiek CMV CMV1MC01RD 2Studievaardigheden CMVSVA01RD 2Communicatie 1 CMVCO101RD 2Communicatie 2 CMVCO201RD 2Orintatie CMV CMVORC01RD 2Doelgroep en instellingen CMVDEI01RD 4Project Social Work ISOPSW01RD 2Relevante werkervaring 1 CMVRW101RD 5Relevante werkervaring 2 CMVRW201RD 5Relevante werkervaring 3 CMVRW301RD 5Relevante werkervaring 4 CMVRW401RD 5Studieloopbaancoaching CMV DT1 CMV1SL01RD 3Collegiaal consult DT1 CMVCCO01RD 2Keuzevakken 4

  23 stp. 28 stp. 9 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendakerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs

 • Deeltijdopleiding|38

  6.2. Hoofdfaseprogramma 6.2.1. Curriculumschema regulierjaar2

  hoofdfase - dtCMV Deeltijd 2e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  PGO De Vitale Stad 2A CMVVSA01RD 3PGO De Vitale Stad 2B* CMVVSB01RD 3CMV Specialisaties dt 2 CMV2SP01RD 6Mens en economie CMV2ME01RD 2Politiek CMVPOL01RD 2Levensbeschouwing CMVLBE01RD 2Organisatiekunde CMVORG01RD 3Onderz. Methodologie CMVOME01RD 2Educatie CMVEDU01RD 3Intercultureel werken CMVIWE01RD 2Legitimeren CMVLEG01RD 2Werk dt 2 CMV2W101RD 6Werk dt 2 CMV2W201RD 6Werk dt 2 CMV2W301RD 6Werk dt 2 CMV2W401RD 6Studieloopbaancoaching deeltijd 2 CMV2SL01RD 2Methodische werkbegeleiding CMVMWB01RD 2Keuzevak 1*Deficintie De Vitale Stad CMVDVS01IK 1

  30 stp. 24 stp. 6 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopenkeuzeonderwijs/deficientie

 • InformatieboekjeCMV| 39

  6.2.2. Curriculumschemaregulierjaar3

  hoofdfase - dtCMV Deeltijd 3e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  CMV Specialisaties dt 3 CMV3SP01RD 6Methodieken CMV CMV3MC01RD 6Creatief denken CMVCDE01RD 2Storytelling CMVSTO01RD 2Cultuurverschillen CMVCVE01RD 2Internationaal CMVINT01RD 2Kunst en maatschappij CMVKEM01RD 2De nieuwe vrijwilliger CMVDNV01RD 2Mens en economie CMV3ME01RD 2Management vaardigheden CMVMVA01RD 3Werk dt 3 CMV3W101RD 6Werk dt 3 CMV3W201RD 6Werk dt 3 CMV3W301RD 6Werk dt 3 CMV3W401RD 6Studieloopbaancoaching deeltijd 3 CMV3SL01RD 2SLC / praktijkleerverslag deeltijd 3 CMVSPL01RD 2Supervisie CMVSUP01RD 3

  29 stp. 24 stp. 7 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • Deeltijdopleiding|40

  6.2.3. Curriculumschemajaar4

  hoofdfase - dtCMV Deeltijd 4e jaar

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  CMV Specialisaties dt 4 CMV4SP01RD 4De CMV Professional CMVDCP01RD 2Afstudeerproject CMVAFP01RD 12Reflective Practioner CMVRPR01RD 6Werk dt 4 CMVWER01RD 24Minor 9SLC CMV4SL01RD 3

  6 stp. 42 stp. 12 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • InformatieboekjeCMV| 41

  6.3. Werk in deeltijdopleiding 6.3.1. AlgemeenDe deeltijdopleiding is opgebouwd uit een intern en eenexterncurriculumdieinhoudelijkenorganisatorischopelkaarzijn afgestemd. Onder het externe curriculum verstaat deopleidinghierhetopdoenvanpraktijkleerervaringdoorhetverrichtenvanvoorhetberoeprelevantewerkzaamheden.Betaaldofonbetaaldwerkenlooptalseenrodedraaddoordeopleidingenheen.Vanuitdeopleidingenkrijgenstudentenopdrachtenmee.Dedeeltijdstudentwerktvanaanvangafinhogematezelfstandig.

  Deopbouwdoordestudieheenzieteralsvolgtuit: beroepsorinterend:kennismakingenorintatieop

  beroepspraktijken; beroepsvormend:beoefenenmicro-niveau; beroepsvormend:beoefenenmeso-niveau; beroepsvormendenspecialisatie:uitoefenenen

  bijdragenaandeontwikkelingvanhetberoepdoormiddelvanafstuderenindepraktijk.

  Indeopleidingenwordtdepraktijkervaringverdieptdoor: confrontatiemetbenodigdetheoretischeconceptenen

  methodischevaardigheden; systematischeenmethodischereflectie;studenten

  lerenhunberoepsmatighandelenteverantwoorden,teevaluerenenbijtestellenenbijtedragenaandeontwikkelingvanhunberoep.

  De praktijklijn in de deeltijdopleiding is als volgtonderverdeeld:

  Instroomfase Studiejaar 1 Beroepsorinterend + selecterend

  Doorstroomfase (1) Studiejaar 2 Beroepsvormend

  Doortsroomfase (2) Studiejaar 3 Beroepsvormend

  Uitstroomfase Studiejaar 4 Beroepsvormend + specialisatie

  6.3.2. Werkeisendeeltijdopleidingengoedkeuringenbeoordelingwerk

  De deeltijdopleiding is onder meer gebaseerd op hetconcurrency principe: je wordt gestimuleerd de leerstofin verband te brengen met je (eigen) beroepspraktijk envice versa. Daarnaastmoet je een aanzienlijk deel van detoetsopdrachtenuitvoereninjeeigenwerkomgeving.

  Om leren in en van de praktijk mogelijk te maken is hetvereistdat: dewerksituatiejeinstaatsteltactieftewerkenaan

  hetontwikkelenvanberoepscompetentiesvandebetreffendeopleiding;

  ersprakeisvaneentoenemendecomplexiteitvanwerkzaamhedenconformdeeisendieperstudiejaargesteldworden.Dezeeisenzijngerelateerdaandeteverwervencompetentiesinhetbetreffendestudiejaar;

  leerresultatenbesprokenengevalueerdwordenopdewerkplek.

 • Deeltijdopleiding|42

  Opgrondvanbovenstaandeuitgangspuntenheefthet ISOtoelatingseisen met betrekking tot omvang en aard vanwerkzaamheden geformuleerd voor het eerste jaar enaanvullendeeisenvoordeopeenvolgendestudiejaren.

  Bijdestartvanheteerstejaarmoetenstudentengedurendeminimaal40wekenperjaarminstens14uurperweekineenformeleorganisatie tenbehoevevanclinten/deelnemers/(buurt-)bewonerswerkzaamhedenverrichtenwelkepassenbinnenhetsociaal-agogischdomein.Dezewerkzaamhedenkunnenbetaaldofonbetaaldzijn.Vanafde start vanhet tweede jaar (alsmedevanaf eerstestudiejaar verwante mbo-route) en elk daaropvolgendstudiejaar, moeten de studenten gedurende minimaal 40weken per jaar minstens 16 uur per week in een formeleorganisatieopleidingsrelevantewerkzaamhedenverrichten,hetgeen inhoudt dat de student in de gelegenheid ismethodisch te werken met voor de opleiding relevanteclinten/doelgroepen.Dezewerkzaamhedenkunnenbetaaldofonbetaaldzijn.De studentenmoeten in hun derde en vierde jaar op hunopleidingsrelevante werkplek in staat worden gesteld om(naast de taken op micro-niveau) werkzaamheden uit tevoerenopmesoniveau.Meso-niveaubetekentwerkeninenvanuit een arbeidsorganisatie en omvat organisatorischeen bedrijfsmatige taken, waaronder multidisciplinairsamenwerken, netwerken, beleid maken, werken aanprojectenenhet leidinggevenaandanwelbegeleidenvanprofessionals.Hetverplichteaantaltewerkenurenblijft injaar drie en vier gelijk aan jaar twee, namelijk gedurendeminimaal40weken,minstens16uurperweek.

  Goedkeuring van werkzaamhedenjaar 1 en eerste jaar verkorte mbo-routeOm definitief te kunnen worden ingeschreven bij de ISO-opleidingen moet de aankomende student zo spoedigmogelijk maar uiterlijk 1 september 2010 een door dewerkgever ondertekende taak-/functieomschrijving enzijn/haar arbeidscontract (of vrijwilligerswerkcontract) terbeoordelinginleverenbijdepraktijkcordinatorvanBureauExterne Betrekkingen (BEB). Indien deze documentenvoldoenaandegesteldeeisenzaldegoedkeuringwerkeisdoorStudentzaken ISOwordenverstrekten internwordenverwerkt.

  jaar 2, 3 en 4Aan het begin van het tweede jaar van de deeltijdroutewordtmiddelseenTaak-enFunctieformuliernagegaanofeenstudentaandewerkverplichtingvoldoet.Op het moment dat er zich tijdens de opleidingsperiodeeen wijziging voordoet of zelfs een einde komt aan dewerkzaamheden die op het Taak- en Functieformuliervermeldstaan,moetdestudentdaarschriftelijkmeldingvandoenbijdepraktijkcordinatorvanhetBEB.Aanheteindevanhet tweede,derdeenvierde jaarwordtmiddels een formulier een schriftelijke verantwoordingomtrentzoweldekwantitatievealsdekwalitatieveaspectenvandewerkzaamhedenindebetreffendegewerkteperiodegevraagd.

 • InformatieboekjeCMV|43

  Dewerksituatiemoetvoordestudentzodanigingerichtzijn,datalleaspectenvanuitde leergebiedenaandachtkrijgen.Verdeeldoverdriejaarmoeten: onderzoekenenanalyseren, programmeren,organiserenenbegeleiden, bedrijfsvoeringenbeleidsontwikkeling,onderdeelzijnvandewerkzaamhedenvandestudent.

  Of een werksituatie, een organisatie of bedrijf geschikt ishangt af van de beoordeling door de opleiding. Daarvoorwordendevolgendecriteriagebruikt: eenstabieleinterneorganisatieophbo-niveau; eenprofessionelewerkwijzebinnendeinstelling(n

  ofmeerdereberoepsbeoefenaren,bijvoorkeurmetmeerderedisciplinesoftaakgebieden);

  begeleidingenmanagementdienenaanwezigtezijn.Begeleidingkanookbuitendeinstellingwordenverzorgd,bijvoorbeelddooreenkoepelorganisatie;

  hetprogramma-aanbodofactiviteitenpakketdientgevarieerdtezijn;

  destudentmoetkunnenwerken: inhetuitvoerendwerk,programmeren:procesmatige

  activiteiten,programmaskunnenopzettenenuitvoerensamenmetanderen(collegas,vrijwilligers);

  leidinggevenaanofbegeleidenvaneenprojectofonderdeelvandeorganisatiealsprojectcordinator,of-leider;

  metmeerdereenverschillendespecifiekedoelgroepenofklantengroepen.

  6.3.3. Ziekteen/oftijdelijkewerkloosheiddeeltijdstudentenISO

  Indien je meer dan 10 onderwijsweken aansluitend geenwerk hebt of geen werkzaamheden kan verrichten, benje verplicht dit te melden aan je studieloopbaancoach enpraktijkcordinatorenkanjeinbeginseljeopleidingnietindedeeltijdroutevoortzetten.JedientdansnelcontactoptenemenmetdecordinatorStudentzakenvandeopleiding.

  6.4. Compensatieregeling, kernvakken deeltijdopleiding

  Compensatie Met ingang van het studiejaar 2010-2011 is er geencompensatieregeling voor zowel de propedeutische fasealsdehoofdfaseenvoorzowelregulieralsverwanttraject.Voorallevoorgaandecohortenblijftdeoudevastgesteldecompensatieregelingvankracht.

  Kernvakken De instituutsdirectie wijst een aantal kernvakken voor depropedeuse aan. Dit zijn voor de opleiding profilerendevakken. Deze hebben betrekking op kennis, vaardighedenen houding die essentieel zijn voor de beroepspraktijkwaarvoordeopleidingopleidt.Dezekernvakkenmakendeeluitvandekwalitatieveeisvandebindendadviesregeling(ziehieronder).Indecurriculumschemaszijndezevakkengeelgekleurd(zieookHogeschoolgidshoofdstuk10.2).

 • Deeltijdopleiding|44

  6.5. Bindend studieadvies deeltijdopleiding Bindendstudieadvies(ookwelbsaofafwijzinggenoemd)kanoptweemomentengegevenworden:

  a. aanheteindvanheteerstejaar;b. aanheteindvanhettweedejaar.

  a. HogeschoolRotterdamhanteertalsalgemeneregeldatje,ommetjestudieverdertekunnen,tenminste37studiepuntenmoethebbenbehaaldinheteerstejaarvandepropedeuseenmoethebbenvoldaanaandekwalitatievenormen(zievoordeconcretekwalitatievenormdeHogeschoolgidshoofdstuk10.2).Destudiepuntendiejehaaltvoordiekwalitatievenormmogenwordenmeegeteldvoordie37punten.Alsje45studiepuntenofmeerhebtbehaaldishetnietnoodzakelijkdatjeaandekwalitatievenormvoldoetomverdertekunnenstuderen.Deze45puntendienenbehaaldtezijnuithetaangebodenpropedeutische studieprogramma met maximaal 6studiepunten uit de vrije keuzeruimte. Vrijstellingentellenhierbijnietmee.

  b. Alsjeaanheteindevanjetweedejaarvaninschrijvingjepropedeusenogniethebtbehaald,krijgjealsnogeennegatiefbsa.

 • InformatieboekjeCMV|45

 • Dualeopleiding|46

  7. Duale opleiding

  7.1. Programma duale opleiding

  AlgemeenDedualeopleidingsrouteisgebaseerdopeenleerwerktrajectdat tot stand komt op basis van individuele afspraken. Indemeestegevallen starthetduale trajectmeteenasses-mentnaarreedsverworvencompetenties.Opbasisvanhetassesment kan besloten worden tot een maatwerktrajectwaaraan de examencommissie haar goedkeuring moetverlenen. Tevens wordt er bij het aangaan van een dualeopleidingsrouteeenleerwerk-contractopgesteldtussendeopleiding,werkgeverendestudent.

 • InformatieboekjeCMV| 47

  7.1.1. CurriculumschemaPropedeusefase

  propedeutische fase - DuaalCMV Duaal Orintatiefase 1

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Gesch. Welzijnswerk ISOGWW01RD 2Psychologie ISOPSY01RD 2De postmoderne samenleving ISODPS01RD 3Cultuur en samenleving ISOCES01RD 2Dramatische vorming CMVDVO01RD 2Taalbeheersing CMVTAB01RD 2Inl. agogisch werk CMVIAW01RD 2Methodiek CMV CMV1MC01RD 2Duaal studeren** CMVDUS01DU 2Communicatie 1 CMVCO101RD 2Communicatie 2 CMVCO201RD 2Praktijk duaal 1 CMVPR101DU 4Praktijk duaal 2 CMVPR201DU 4Praktijk duaal 3 CMVPR301DU 4Praktijk duaal 4 CMVPR401DU 4Werkervaring 1 CMVWE101DU 5Werkervaring 2 CMVWE201DU 5Project Social Work ISOPSW01RD 2POP Specifiek Orintatie CMV1PS01DU 6SLC Duaal Orintatie CMV1SL01DU 3

  23 stp. 28 stp. 9 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.** instaptoets Nederlands is onderdeel van Duaal studeren, bij onvoldoende resultaat dient een deficintiemodule gevolgd te worden.Legenda

  kerncursus m.b.t. de kwalitatieve BSA-eiscursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • Dualeopleiding|48

  7.1.2. CurriculumschemaOrintatiefase

  hoofdfase - duaalCMV Duaal Orintatiefase 2

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  PGO De Vitale Stad 2A CMVVSA01RD 3PGO De Vitale Stad 2B CMVVSB01RD 3CMV Specialisaties duaal CMVSPE01DU 6Transcultureel werk CMVTCW01DU 2Educatie CMVEDU01DU 2Ontw.psychologie CMVPSY01DU 2Politiek CMVPOL01RD 2Praktijk duaal 5 CMVPR501DU 4Praktijk duaal 6 CMVPR601DU 4Praktijk duaal 7 CMVPR701DU 4Praktijk duaal 8 CMVPR801DU 4Werkervaring 3 CMVWE301DU 4Werkervaring 4 CMVWE401DU 4Methodische werkbegeleiding 1 CMVMW101DU 4Methodische werkbegeleiding 2 CMVMW201DU 4POP Specifiek Orintatiefase 2 CMVPS201DU 6SLC Duaal Orintatie CMV2SL01DU 2

  30 stp. 24 stp. 6 stp. 60 16 stp. 14 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • InformatieboekjeCMV|49

  7.1.3. CurriculumschemaVerdiepingsfase

  hoofdfase - duaalCMV Duaal Verdiepingsfase

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Storytelling CMVSTO01RD 2Cultuurverschillen CMVCVE01RD 2Verdieping 1 CMVVD101DU 2Verdieping 2 CMVVD201DU 2Internationaal CMVINT01RD 2Methodisch handelen CMVMHA01DU 2Verdieping 3 CMVVD301DU 2Verdieping 4 CMVVD401DU 2Kritisch praktijkdenken CMVKPD01DU 4Recht in de praktijk CMVRIP01DU 4Werkervaring 5 CMVWE501DU 12Werkervaring 6 CMVWE601DU 12Methodische werkbegeleiding 3 CMVMW301DU 2Methodische werkbegeleiding 4 CMVMW401DU 2POP Specifiek Verdieping CMV3PS01DU 3SLC Duaal Verdieping CMV3SL01DU 2Supervisie CMVSUP01RD 3

  24 stp. 24 stp. 12 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • Dualeopleiding|50

  7.1.4. CurriculumschemaVerantwoordingsfase

  hoofdfase - duaalCMV Duaal Verantwoordingsfase

  Kenn

  isges

  tuur

  d

  Prak

  tijkg

  estu

  urd

  Stud

  entg

  estu

  urd

  Cursusnaam Cursuscode Stp. Onde

  rwijs

  perio

  de 1

  Onde

  rwijs

  perio

  de 2

  Onde

  rwijs

  perio

  de 3

  Onde

  rwijs

  perio

  de 4

  Verantwoording 1 CMVVW101DU 2Verantwoording 2 CMVVW201DU 2Bachelor duaal CMVBAC01DU 2Meesterproef duaal CMVMPR01DU 8Werkervaring 7 CMVWE701DU 12Werkervaring 8 CMVWE801DU 12Methodische werkbegeleiding 5 CMVMW501DU 5Methodische werkbegeleiding 6 CMVMW601DU 5SLC Duaal Verantwoording CMV3SL01DU 3Minor 9

  6 stp. 32 stp. 22 stp. 60 15 stp. 15 stp. 15 stp. 15 stp.

  Legendacursussen die over meerdere onderwijsperiodes doorlopen

 • InformatieboekjeCMV| 51

 • Minoren|52

  8. MinorenIn het studiejaar 2010-2011 worden er geen minorenaangeboden; dit in verband met de verplaatsing van deminorennaarhetvierdejaarmetingangvanseptember2011.Gedurende2010-2011wordendelopendeminorenafgerond.Medio april 2011 is er meer bekend over het preciezeminorenaanbod en de inhoud van minoren afzonderlijk.IndienjetijdenshetstudiejaarvragenhebtoverhetvolgenvaneenminorkunjecontactopnemenmetStudentenzaken.

  Minoren worden hogeschoolbreed op de maandaggeorganiseerd. Aan deeltijders wordt een beperktminorprogrammaaangebodenopdedonderdagmiddag.

  8.1. Honoursprogramma ISO/IVL Metingangvanfebruari2010verzorgtISOinsamenwerkingmet het Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL) hethonoursprogramma voor studenten die meer uitdagingzoeken in het onderwijs. Dit programma bestaat uit devolgendeonderdelen:

  Innovation lab Studenten volgen in plaats van een project binnen eenminor een innovation lab (i-lab). In een i-lab zoekt eenmultidisciplinaire groep studenten naar innovatieveoplossingen voor complexe grootstedelijke problematiek.Elk instituut biedt een i-lab aan, waar studenten van dehele Hogeschool zich kunnen melden. ISO/IVL biedt hetinnovationlabTalentinUitvoeringaan.Inditi-lableverenstudenten een bijdrage aan het vergroten van de kansenentalentenvandejeugdineenaantalRotterdamsewijken.

 • InformatieboekjeCMV| 53

  Zij sluiten hierbij aan bij samenwerkingsverbanden vanprofessionalsdieindezewijkeneeninnovatievepraktijkvormgeven.Studentendiedeelwillennemenaaneeni-labvoereneenmotivatiegesprek. Succesvolle deelname aan het i-lableidttothetcertificaatinnovatieveprofessional.

  Afstuderen op excellent niveauAlsdestudentheeftlatenzieneeninnovatieveprofessionaltezijn,bestaatdemogelijkheidtekiezenomzichverderteontwikkelentotexcellentprofessional.Naastdeelnameaaneeni-lab,zaldestudentookandereprogrammaonderdelenop excellent niveau uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aanstage of werk, beleid en internationalisering en hetafstuderen. Studenten worden hierin ondersteundvanuit een leerwerkgemeenschap waar excellentestudenten, docenten, lectoren en opdrachtgevers elkaarontmoeten voor ondersteunende activiteiten als eenverdiepende collegecyclus, ondersteuning bij rapportageen publicatie en het organiseren van een symposium.Het honoursprogramma valt onder inhoudelijkeverantwoordelijkheid van de kenniskringen Versterking Beroepsonderwijs en Opgroeien in de Stad. Excellentestudenten laten zien dat zij vernieuwings-, vraag- ensamenwerkingsgericht zijn en in staat zijn interactief telerenenkennistecreren.Voor studenten die aan dit traject willen deelnemen,vindt selectie plaats. Succesvolle deelnameaan het totalehonoursprogramma leidt tot een honoursdegree alsaantekeningophetdiploma.

 • Overigeonderwijsinformatie|54

  9. Overige onderwijsinformatie

  9.1. Tentamens en examens 9.1.1. TentamenroosterElk vak wordt afgerondmet een tentamen. De tentamenszullen in beginsel in week tien na elk kwartaal wordenafgenomen.Het toetsrooster wordt uiterlijk in week drie van hetbetreffende kwartaal door het bedrijfsbureau via HINTbekendgemaakt.

  9.1.2. Bekendmakenvanresultatenvantentamensenexamens

  Uiterlijk vier weken na afloop van elk tentamen, maartenminste n week voor de herkansing worden detentamenresultaten via publicatie door de opleidingbekendgemaakt (vakantieweken tellen nietmee voor dezetermijnen).Voordetentamensnahetvierdekwartaalgeldteenkortereperiode,zodanigdathetrechtopherkanseneninhalenbehoudenblijft.

  9.1.3. HerkansingenDegelegenheidtotherkansenwordtalleengebodenindienhet resultaat van een eerdere tentamenmogelijkheid totgevolg heeft dat de eindbeoordeling van de betreffendeonderwijseenheidonvoldoendeis.Wanneer een thuiswerktoets na de officile inleverdatumwordtingeleverd,geldthetbetreffendewerkalsherkansing.Deherkansingkanookinhoudendatdestudenteenanderethuiswerktoetsalsvervangendeopdrachtmoetmaken,ditterbeoordelingvandedocent.

 • InformatieboekjeCMV|55

  De student krijgt gedurende elk collegejaar (voor 1september) eenmaal de gelegenheid een tentamen teherkansen(ofintehalen).

  Indien het resultaat dan nog onvoldoende is, heeft destudent in het daaropvolgende collegejaar (ongeacht ofhetvakgewijzigdofuitcurriculumverwijderd is)rechtomopnieuwdeeltenemenaanhettentamenen(indiennodig)herkansingstentamen.Indien het cijfer vervolgens nog steeds onvoldoende isen het vak is gewijzigd/verwijderd, dan zal op basis vande conversietabel vastgesteld moeten worden welkeonderwijseenheid aangewezen wordt als vervangend voorhet vak en moet de student in het daaropvolgend jaarvoldoenaandeeisendieaandezenieuweonderwijseenheidenhetdaarbijbehorendetentamenzijngesteld.De conversietabel is te vinden in de Hogeschoolgidshoofdstuk 10.2. Je kunt bij bureau Studentzaken eentoestemmingsformulier voor bijwonen van de lessenophalen.

  9.1.4. VerplichteinschrijvingherkansingstentamensIndien een student een schriftelijk schooltentamen of eenhuiswerktoets van een ongewijzigd vak wil herkansen,dient hij zich daarvoor in te schrijven in lesweek 5 bijhet frontoffice van het instituut. Dit betreft reguliereherkansingenvanhethuidigejaar,maarookherkansingenuitvoorgaandestudiejaren. Inschrijvingdientplaatstevindeninhetzelfdekwartaalalsdatdeherkansingplaatsvindt.Deinschrijvingsprocedure voor herkansingen van vakken dienietmeerinhethuidigecurriculumvoorkomenwordtinhet

  begin van het schooljaar, uiterlijk voor 1 oktober, bekendgemaakt.

  9.2. Aanvragen vrijstellingen Als je van mening bent dat je in aanmerking zou kunnenkomen voor vrijstelling van een vak en je kunt datonderbouwenmetbewijsmateriaaldankunjeeenformulierdownloadenvanHint.Hieropstaatvermeldaanwelkeeisendeaanvraagmoetvoldoenenwelkeprocedurejedaarvoormoet volgen. De onderwijsexamencommissie neemt deuiteindelijkebeslissing.Het verzoek tot vrijstelling wordt alleen in behandelinggenomenalsjenognietaanhettentamenvandatvakhebtdeelgenomen.

  9.3. ISO klachtenwegwijzer Hetkanzijndatjevanmeningbentdatjedooreenbepaaldegebeurtenis binnen of beslissing van de hogeschool in jebelangbentgetroffenofdatjehetnieteensbentmeteengenomenbeslissing.Jekuntdaneenklachtindienen(eenverzoektothettreffenvaneenvoorziening).

  Er zijn verschillende organen/commissies binnen dehogeschoolwaar jemet je klacht terecht kunt, afhankelijkvan de aard van het probleem. In de Hogeschoolgids (zieHint) staan in de bijlage reglement klachtenregeling, deprocedureshiervoorbeschreven.

 • Overigeonderwijsinformatie|56

  Inhetkortkomthetophetvolgendeneer:1. Gaathetomeenklachtinzakediscriminatie,(seksuele)

  intimidatie,pesterij,treiterijofgeweld,raadpleegdandebijlageklachtenprocedureinzakediscriminatie,(seksuele)intimidatie,pesterij,treiterij,agressieengeweldindeHogeschoolgids(zieHint).

  2. Hebjeklachtenovertentamensenexamens(beoordeling,studiepunten,organisatievantentamens/examens,beschuldigingvanfraude),dankunjejeklachtschriftelijkrichtenaandeexamencommissievanISO.DeinformatiebalievanISOkanjedaaroververderinformeren(zieookbijlageklachtenreglement,artikel3).

  3. Alsjehetnieteensbentmeteenoverjougenomenbesluit,danrichtjejeklachtaandeinstantiediehetbesluitgenomenheeft(inderegelisdatdiecommissie/functionarisdiehetstukwaarjouwbezwaarzichtegenricht,heeftondertekend).

  4. Inalleanderegevallen(dusdienietonder1t/m3vallen)kunjeoverwegenjeklachtbijdeinstituutsdirectieintedienen.Volgdaneerstdevolgendeprocedure:Bespreekjeklachteerstmetdebetrokkenpersoon.Leidtditniettoteenoplossing,dankunjedaarnadeklachtmetjestudieloopbaancoachbespreken.Leidtookditniettothetgewensteresultaat,danbespreekjedeklachtmetdeonderwijs-managerenindienookdatniettothetgewensteresultaatleidt,diendanjeklachtinbijdedirectievanonsinstituut.Leteriniedergevalgoedopdatjejeklachtuiterlijkbinnen45dagennahetgebeurdeindient.

  Mochtblijkendatdeinstituutsdirectiedeklachtniettottevredenheidheeftafgehandeld,dankandestudentzichschriftelijkwenden tothetCollegevanBestuurviahetBureauKlachtenenGeschillen.Je kunt bij de decaan hulp en advies vragen bij hetindienenvaneenklacht.

  9.4. Fraude en Plagiaat Het ISO verstaat onder fraude (Tonkens, 2009): Hethandelen of nalaten van een student waardoor een juistoordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheelof gedeeltelijk onmogelijkwordt.Daarbij kanhet gaanomfraude tijdens tentamens of andere beoordelingssituatiesin het kader van een opleiding, maar ook om plagiaat bijscriptiesenwerkstukken.Desanctiesvoorfraudeenplagiaatwordenbepaalddoordeonderwijsexamencommissievandeopleiding.

  9.4.1. FraudeOnderfraudevaltondermeer: tijdenshettentamenspieken.Degenediegelegenheid

  biedttotspiekenismedeplichtigaanfraude; tijdenshettentameninhetbezitzijnvanhulpmiddelen

  (voorgeprogrammeerderekenmachine,mobieletelefoon,boeken,syllabi,aantekeningenetc),waarvanderaadplegingnietuitdrukkelijkistoegestaan;

  dooranderenlatenmakenvan(delenvan)eenstudieopdracht;

  zichvoordedatumofhettijdstipwaarophettentamenzalplaatsvinden,inhetbezitstellenvandevragenofopgavenvanhetdesbetreffendetentamen;

 • InformatieboekjeCMV| 57

  fingerenvanenqute-ofinterviewantwoordenofonderzoekgegevens.

  9.4.2. PlagiaatVan plagiaat is sprakewanneer in een scriptie, verslag ofander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderenovergenomen worden zonder bronvermelding. Om vastte stellen of er eventueel sprake is van plagiaat wordt devolgendechecklistgebruikt: hetknippenenplakkenvantekstvandigitalebronnen

  zoalsencyclopedienofdigitaletijdschriftenzonderaanhalingstekensenverwijzing;

  hetknippenenplakkenvantekstenvanhetinternetzonderaanhalingstekensenverwijzing;

  hetovernemenvangedruktmateriaalzoalsboeken,tijdschriftenofencyclopedienzonderaanhalingstekensenverwijzing;

  hetopnemenvaneenvertalingvanbovengenoemdetekstenzonderaanhalingstekensenverwijzing;

  hetparafraserenvanbovengenoemdetekstenzonderverwijzing.Eenparafrasemagnooitbestaanuitloutervervangenvanenkelewoordendoorsynoniemen;

  hetovernemenvanbeeld-,geluids-oftestmateriaalvananderenzonderverwijzingenditzodoendelatendoorgaanvooreigenwerk;

  hetovernemenvanwerkvananderestudentenenditlatendoorgaanvooreigenwerk.Indienditgebeurtmettoestemmingvandeanderestudentisdelaatstemedeplichtigaanplagiaat;ookwanneerineengezamenlijkwerkstukdooreenvandeauteursplagiaatwordtgepleegd,zijndeandereauteursmedeplichtig

  aanplagiaat,indienzijhaddenkunnenofmoetenwetendatdeanderplagiaatpleegde;

  hetindienenvanwerkstukkendieverworvenzijnvaneencommercileinstelling(zoalseeninternetsitemetuittrekselsofpapers)ofdietegenbetalingdooriemandanderszijngeschreven.

 • Bijlagen|58

  Bijlagen

  Bijlage I: Jaarrooster

  2010 1.1augustus 5343332313Zondag 1 8 15 22 29Maandag 2 9 16 23 30Dinsdag 3 10 17 24 31Woensdag 4 11 18 25Donderdag 5 12 19 26Vrijdag 6 13 20 27Zaterdag 7 14 21 28

  start collegejaar 2010-2011

  last minute inschrijfavond19:00-21:30 uur

  2010 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5september 9383736353Zondag 5 12 19 26Maandag 6 13 20 27Dinsdag 7 14 21 28Woensdag 1 8 15 22 29Donderdag 2 9 16 23 30Vrijdag 3 10 17 24Zaterdag 4 11 18 25

  2010 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9443424140493rebotko

  Zondag 3 10 17 24 31Maandag 4 11 18 25Dinsdag 5 12 19 26Woensdag 6 13 20 27Donderdag 7 14 21 28Vrijdag 1 8 15 22 29Zaterdag 2 9 16 23 30

  Herftstvakantie

 • InformatieboekjeCMV| 59

  2010 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3november 8474645444Zondag 7 14 21 28Maandag 1 8 15 22 29Dinsdag 2 9 16 23 30Woensdag 3 10 17 24Donderdag 4 11 18 25Vrijdag 5 12 19 26Zaterdag 6 13 20 27

  2010 2.3 2.4 2.5december 2515059484Zondag 5 12 19 62Maandag 6 13 7202Dinsdag 7 14 8212Woensdag 1 8 15 9222Donderdag 2 9 16 0332Vrijdag 3 10 17 24 31Zaterdag 4 11 18 52

  Kerstvakantie

  1e kerstdag

  2e kerstdag

  2011 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10januari 1 2 3 4 5Zondag 2 9 16 23 30Maandag 3 10 17 24 31Dinsdag 4 11 18 25Woensdag 5 12 19 26Donderdag 6 13 20 27Vrijdag 7 14 21 28Zaterdag 1 8 15 22 29

  Nieuwjaarsdag

  2011 2.10 3.1 3.2 3.3februari 5 6 7 8 9Zondag 6 13 20 27Maandag 7 14 21 82Dinsdag 1 8 15 22Woensdag 2 9 16 23Donderdag 3 10 17 24Vrijdag 4 11 18 25Zaterdag 5 12 19 26

  Voorjaars-vakantie

  2011 3.4 3.5 3.6 3.7312111019traam

  Zondag 6 13 20 27Maandag 7 14 21 28Dinsdag 1 8 15 22 29Woensdag 2 9 16 23 30Donderdag 3 10 17 24 31Vrijdag 4 11 18 25Zaterdag 5 12 19 26

  2011 3.7 3.8 3.9 3.10 4.17161514131lirpa

  Zondag 3 10 17 24Maandag 4 11 18 25Dinsdag 5 12 19 26Woensdag 6 13 20 27Donderdag 7 14 21 28Vrijdag 1 8 15 22 29Zaterdag 2 9 16 23 30

  2e paasdag

  Goede Vrijdag

  Koninginnedag

  1e paasdag

 • Bijlagen|60

  2011 4.2 4.3 4.4 4.52212029181iem

  Zondag 1 8 15 22 29Maandag 2 9 16 23 30Dinsdag 3 10 17 24 31Woensdag 4 11 18 25Donderdag 5 12 19 26Vrijdag 6 13 20 27Zaterdag 7 14 21 28

  meivakantie

  Bevrijdingsdag

  2011 4.5 4.6 4.7 4.8 4.96252423222inuj

  Zondag 5 12 19 26Maandag 6 13 20 27Dinsdag 7 14 21 28Woensdag 1 8 15 22 29Donderdag 2 9 16 23 30Vrijdag 3 10 17 24Zaterdag 4 11 18 25

  Hemelvaartsdagvrijdag na Hemelvaartsdag

  1e pinksterdag

  2011 4.9 4.10 U.1 U.2130392827262iluj

  gadnoZ 3 10 17 24 31gadnaaM 4 11 18 25

  gadsniD 5 12 19 26gadsneoW 6 13 20 27gadrednoD 7 14 21 28

  Vrijdag 1 8 15 22 29gadretaZ 2 9 16 23 30

  start zomervakantie voor BO en VO regio Rotterdam

  2011 1.1augustus 31 32 33 34 35Zondag 7 14 21 28Maandag 1 8 15 22 29Dinsdag 2 9 16 23 30Woensdag 3 10 17 24 31Donderdag 4 11 18 25Vrijdag 5 12 19 26Zaterdag 6 13 20 27

  start collegejaar 2011-2012

  2011 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5september 35 36 37 38 39Zondag 4 11 18 25

  gadnaaM 5 12 19 26Dinsdag 6 13 20 27Woensdag 7 14 21 28Donderdag 1 8 15 22 29Vrijdag 2 9 16 23 30Zaterdag 3 10 17 24

 • InformatieboekjeCMV| 61

  Bijlage II: E-mailadressen docenten

  Arnoldus, Rob [email protected]

  Bakker, Han [email protected]

  Boerland, Janek [email protected]

  Canrinus, Peter [email protected]

  Demiryrek, Fethi [email protected]

  Dijkstra, Peter [email protected]

  Donders, Hans [email protected]

  Dorhout, Bartel [email protected]

  Groenewoud, Ruud [email protected]

  Habold, Erik [email protected]

  Hendrix, Anna [email protected]

  Henneveld, Ad [email protected]

  Koops, Hilde [email protected]

  Kramer, Sylke [email protected]

  Lindhout, Marianne [email protected]

  Meeuwisse, Marina [email protected]

  Moens, John [email protected]

  Polak, Danitsja [email protected]

  Schuit, Hanneke [email protected]

  Slangen, Marije [email protected]

  Stofberg, Anja [email protected]

  Tonkens, Pauline [email protected]

  Vermeulen, Etienne [email protected]

  Vreugdenhil, Hlne [email protected]