Het persoonlijk portfolio Het Persoonlijk Portfolio Het persoonlijk portfolio 2 Nut voor werkgevers

download Het persoonlijk portfolio Het Persoonlijk Portfolio Het persoonlijk portfolio 2 Nut voor werkgevers

of 115

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het persoonlijk portfolio Het Persoonlijk Portfolio Het persoonlijk portfolio 2 Nut voor werkgevers

 • Het persoonlijk portfolio

  1

  Het Persoonlijk Portfolio

 • Het persoonlijk portfolio

  2

  Nut voor werkgevers (hr-managers)

  Nut voor uw organisatie

  U hebt openstaande vacatures en zoekt naar specif ieke profielen?

  Via Competentiespiegel worden de competenties (vanuit o.a. thuiswerk en andere leer- en werkervaringen) transparant gemaakt. U krijgt zo

  een “voorgeselecteerde” groep kandidaten aangereikt, van wie de competenties afgestemd zijn op de vacature.

  Vanuit uw HR-afdeling is er de vraag naar competentieonderzoek binnen de gestelde doelgroep? Of breder?

  Deze methodiek is wel ontwikkeld voor kortgeschoolde vrouwen met weinig werkervaring, maar kan mits aanpassingen ook voor andere

  doelgroepen gebruikt worden.

  U denkt aan de invu ll ing van vacatures voor specif ieke doelgroepen in het kader van een divers iteitsbeleid/plan: “de

  juiste man/vrouw op de ju iste plaats”?

  Dan kunnen de initiatiefnemers van dit project helpen met het coachen op de werkvloer van kortgeschoolde vrouwen met extra aandacht

  voor o.a. allochtone vrouwen, herintreedsters, pwa’sters en langdurige werklozen. De coaching is ook te vertalen naar andere doelgroepen.

 • Het persoonlijk portfolio

  3

  De bijzondere waarde van laaggeschoolde vrouwen

  De vaardigheden die thuiswerkende vrouwen verwerven en die hen op de werkvloer goed van pas kunnen komen, zijn bijzonder waardevol

  voor professioneel gebruik in organisaties:

  � Organiseren en plannen

  � Zin voor orde

  � Nauwkeurig werken, stiptheid

  � Zelfstandigheid

  � Communicatieve vaardigheden

  � Flexibiliteit, aanpassingsvermogen

  � Klantgerichtheid, dienstverlenende vaardigheden

  � Stressbestendigheid

  � Zin voor samenwerken, teamgericht werken

  � Leerbekwaam, leergierigheid

  Dankzij de begeleidingsmethodiek van de Competentiespiegel worden deze kwaliteiten ontdekt tijdens assessments en individueel in kaart

  gebracht in een duidelijk curriculum (zie Competentie-cv verderop in dit document of zie

  http://www.competentiespiegel.be/modules/motionmill/?iid=177)

  Praktisch

  Een vlotte integratie van nieuwe werknemers in uw bedrijf is onze eerste bekommernis. De Vokans-begeleider zorgt voor dit integratieproces

  door een efficiënte opvolging op de werkplek. Door die persoonlijke coaching groeit het zelfvertrouwen en krijgt de werknemer sneller inzicht

  in zijn eigen handelingen.

 • Het persoonlijk portfolio

  4

  Gratis

  De methodiek en de begeleidende service van VOKANS zijn gratis. Competentiespiegel is een project dat tot stand kwam dankzij de steun

  van het Europees Sociaal Fonds en VESOC.

  Kortfilm

  U kan de film starten door op het bovenstaand icoontje te klikken.

  Slideshow De slideshow geeft in 2 minuten een duiding over de meerwaarde van het project voor uw organisatie.

  U kan de slideshow starten door op het bovenstaand icoontje te klikken.

 • Het persoonlijk portfolio

  5

  Gebruik door coaches

  Deze rubriek is bestemd voor wie daadwerkelijk het portfoliotraject uitvoert: assessoren, begeleiders, coaches en al wie meer inzicht wil

  verwerven in het portfolioproces.

  Doelstelling

  Doelgroep

  Het project ‘Competentiespiegel’ richt zich naar kortgeschoolden met weinig of geen relevante werkervaring. De mensen in de doelgroep

  voldoen niet of onvoldoende aan de eisen die door de arbeidsmarkt gesteld worden. Wij willen ze helpen om zich (terug) te integreren op de

  arbeidsmarkt.

  Doelstel l ing

  Mensen moeten dankzij dit traject sterker, assertiever en autonomer gaan functioneren, zowel in hun persoonlijk leven als in hun toekomstige

  arbeidssituatie. Het proces zal resultaat geven op twee niveau’s. Op individueel niveau draagt het bij tot een verhoging van de

  tewerkstellingskansen en van de levenskwaliteit van de deelnemers (zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfsturing en zelfredzaamheid van de

  persoon). Op maatschappelijk niveau resulteert het in een versterkte emancipatie door een sterkere waardering van competenties verworven

  buiten het formele circuit. Er is nood aan ondersteuning en professionele begeleiding voor deze doelgroep. Daarom werd er specifiek voor

  onze doelgroep een Portfoliotraject[1] ontwikkeld voor de (h)erkenning van diverse vormen van verworven kennis, vaardigheden en attitudes

  uit het non-formele en informele circuit. Wie dit traject doorloopt, zal beter worden gescreend en efficiënter worden georiënteerd naar

  arbeidsmarktgerichte trajecten en daaruit voortvloeiend naar een duurzame tewerkstelling.

  [1] Dit is de weg die een deelnemer aflegt naar de (re)integratie op de arbeidsmarkt

 • Het persoonlijk portfolio

  6

  Het kenmerkende van de methodiek

  Om dit resultaat te bereiken is er een methodiek ontwikkeld die competentiedenken, assessment en portfolio(begeleiding) combineert. De

  assessmentmethodiek (tot hiertoe enkel gebruikt als oriëntatie- en screeningsinstrument) werd in dit project aangepast en vernieuwd

  toegepast in combinatie met het criteriumgericht interview om de competenties te accrediteren en op te nemen in de portfolio. Vaardigheden

  - zowel vanuit formeel, maar vooral ook vanuit informeel kader - worden opgespoord, benoemd, beschreven en vertaald naar

  arbeidsmarktgerichte competenties. Het gaat dan vooral om elders verworven competenties namelijk vaardigheden die men verworven heeft

  in het persoonlijke leven.

  De Handleiding Portfoliotraject voor Werkgevers (lees vanaf pagina …) is bestemd voor wie daadwerkelijk het portfoliotraject uitvoert:

  assessoren, begeleiders, coaches, en al wie meer inzicht willen hebben in het portfolioproces. Wij wensen zowel de begeleider als de

  kandidaat veel succes bij de voorbereiding en uitvoering van het portfoliotraject.

 • Het persoonlijk portfolio

  7

  Het vooronderzoek naar relevante competenties

  Bij de ontwikkeling van het Portfoliotraject werd een selectie gemaakt van 10 basiscompetenties die zullen worden onderzocht bij al wie het

  Portfoliotraject aflegt.

  Om te weten te komen welke vaardigheden de meest voorkomende en de meest belangrijke zijn voor de werkgever op de huidige

  arbeidsmarkt, hebben we een analyse gemaakt van volgende bronnen: de SERV-beroepsprofielen, de VDAB-beroepsprofielen (CO.BR.A. of

  COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt) en 85 relevante lopende vacatures (voorjaar 2004).

  Het gaat hier om een zorgvuldige selectie van competenties die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een beroep[1]. Deze

  basiscompetenties komen in alle beroepen in meer of mindere mate aan bod. Het zijn ook kenmerken die van invloed zijn op het succes van

  een werknemer in een gegeven situatie, los van de specifieke functie-inhoud. Het betreft hier dus eigenschappen die een duidelijke

  transfermogelijkheid naar verschillende beroepen hebben.

  Voor werkgevers neemt de behoefte aan bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden, die statisch van aard zijn, af. Er wordt steeds minder

  rekening gehouden met zogenaamde “schoolse kennis”. Daartegenover staat dat de nadruk steeds meer komt te liggen op vaardigheden en

  inzicht, die een flexibelere inzet van de werknemer mogelijk maken. Ook winnen criteria die meer met persoonlijkheid en beroepshouding te

  maken hebben, zoals o.a. motivatie, zelfstandigheid, flexibiliteit en zin voor samenwerken, aan belang.

  Naast de analyse van de relevante competenties voor werkgevers werd ook de doelgroep bevraagd, om een beter beeld te krijgen van de

  competenties van thuiswerkende vrouwen en om te toetsen hoe zij zelf hun competenties inschatten. Wanneer we de top 10 van de

  doelgroep vergelijken met die van de werkgevers, dan zien we dat een aantal competenties overeenkomen. Het gaat dan om competenties

  als organiseren, ordelijkheid/zorgvuldigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit en stresstolerantie. We kunnen hieruit besluiten dat de vrouwen die

  deelnamen aan de bevraging zich bewust zijn van deze belangrijke competenties. Het komt er vervolgens op aan om samen met hen te

  onderzoeken welk van deze vaardigheden de vrouw in kwestie al dan niet heeft en hoe ze deze als troef kan inzetten bij het vinden naar een

  passende job, en hoe ze de werkgever ervan moet overtuigen dat ze over deze vaardigheid beschikt. Bij toepassing op andere doelgroepen

  dan kortgeschoolde vrouwen zal er extra aandacht nodig zijn om na te gaan in welke mate de vaardigheden daar aanwezig zijn, maar het

  blijft hetzelfde proces.

  Op basis van deze twee onderzoeken werd er een top tien gemaakt van de competenties die in het Portfoliotraject gemeten worden. U kunt

  de definities van deze competenties hier terug vinden.

  [1] In de SERV-profielen wordt er gesproken van “beroepshoudingen”.

 • Het persoonlijk portfolio

  8

  Het Portfoliotraject

  Het Portfoliotraject is een nieuwe methode om de doelgroep te begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf en naar werk.

  Door op een intensieve en objectief verantwoorde manier het criteriumgericht interview en de as