Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

download Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

of 59

Embed Size (px)

Transcript of Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  1/59

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  2/59

  Non-dualitei voor managers

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  3/59

  Non-dualiteitvoor managers

  -een itroduce

  Paul Smit

  samsara

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  4/59

  Pa SmitDeze ugave: Samsr Ugeverj bv 201

  Omlagwp: Ek Th:werkedesgncmuries: Roa Kurg ( 18, 27, 3 3 45, 64, )Lay-: S 28 Hlgm

  ISB:978-9-778-7- I

  NR78

  s ez gave mg gereceer wre zschfejke eemmg :Sma Ugvj bvHregc 4 16AAmemww.samsrbks.cm

  w.palsit.w.waaheidcm

  .patenvebewstzin.nw.nondtetooranages. l

  Voorwood

  Ales verandet continu! E zeke in one hidige tijdliken veradenge in een stromversneling te ijngeat. Mensen veranden, rganisates veadeenen de saeneving veandert He kn ij op ee lexi

  bele n creatieve ane ogaan met deze steeds verandeende wed?

  Vee esen leve met het idee da e hee veel eitemet doen o te veaderen. jwe iedee organisatiezit d ook i een reoganisatie, i en veradeigsta

  ject f in een ctuedeigspogrma n hezeer we ok pbeen om de organsatie in gde banente eiden ne gestede doele te behe e omesen te veandeen, digen open ltd aders dagepand en e n steeds wee nveachte wendigenebben we we veel cntrle as dat we dene?

  Dt bek biedt diverse psychgche en ososcheinzchte vanuit non-distsch pespectie No-daiteit is de lse va nde andee Albet Enstein,Spia Wil Shkespeae en coedian Bl cks.

  De ndatit aat zien dat waeer ze cotezcht verindet het even natlijke spontaerceaieve e oeitele wodt Er wrdt gekeenaa hoe we vant een er inzicht eidig knegeven. Met nspanig, maa onde 'stugge

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  5/59

  Inhoud

  De enig cotae is verandig Aanam n ooe 1

  Onbwu gdag 20

  He pikeveand

  Uoomn3

  'NU 4

  Duaiei 58

  He ego

  M npanig, zode ggl 67

  Vebndig 4

  Communicaie 8

  Inuie en caviei 84

  Knkwaiein 90

  Leechap 94

  Eigeaaap 8

  Onemecap

  Gedagveandeig 14on-duii

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  6/59

  De enige constante is verandering

  Het nige dat nooit za vradern is ht feit dat lsza verandrn. Panetnstelss verandrn, seionnvrandren n zefs d ceen in j iaam vrandeVeranding s aturijk pocs!

  En boom makt vir grote vradgen er ar

  door. ij veriest badren wordt kaa rijg wr a-dren en saat darna weer vol in boei.n ht mooie is ht gaa aemaa vanze

  Het is verbazend hoe dikw w het hebben overwat er allemaal verandert, aofverandeng iets

  bzonders is. Het tegendeel is waa juist niet ver-anderen is onnatuurlk in ri met de nau

  In de biologie wordt dat onderkend: stitand ieen aking.

  Sash Dshpand

  9

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  7/59

  Mense hebbe veeal het idee dat veradengen al-

  leen patsvnden waneer je hee veel moeite doe.

  Maa is dat wel zo?

  Wan voor ales i het unversum gaat veraderngmoeiteoos en automatsch Veradering is nameljk

  ee atuurlj roes!

  De vraag s mschen net hoe moeten we veranren,maar wat bemmert o om te veranderen?

  Het enige dat ons i de weg saa om te veradere

  ijn oe belemmerende gedahe en overtuiginge.

  O het ene moment wile we elemaa iet verande

  re en houde we gag vast aan alles wat oud en ver

  trouwd is et adere momet we we dat digeneel sel veanderen en raken we gerustreerd wanneer

  he aders oot da wj i gedachte hebbe

  Gras groeit niet nelr or eraan te trekken.

  10

  Zolag we ngewield zij, z veandering tjd een

  'strugge' bijven Het is daarom de us je te ont

  ween e jezef ees tegen het ht te houde.

  Ken Uzeve (Socraes)

  1

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  8/59

  Aannames en oordelen

  Vn je spinaze lekker?Ste at jj het hee vnt en k vn het ves

  As jj spnazie voogeshotel kijg

  vn e het geweig.

  As k het voorgeshote jgvn k het vershrkejk

  Maa wat zegt het over e spnazie?

  Nu s het met spnaze een eenvoug vooree.Maar vevang 'spnazie nu eens

  oor je aa of e shoonmoeerJouw mening of vse aarop

  s net as j e spaze subjetef

  en us net e waarhe.

  Er za ogetwjfe muzek zijn e vershrkkeljkvnt om naar te useren oh wore ook aar svan verkoht en e zjn mese e van e muzentes unen geneten

  Zefs e persoon waar ouw haren reht j overe

  gaan staan, hee fmle en vrenen e hem of haarw aarig ven en waareren om w j of zj is

  12

  Toch gaan we er het dagejks leve vaak vanut atonze subjectieve meng over iets, ook eht waar s.

  Wat je ziet enkt en voet

  s aeen maar jouw kk geahte of gevoeEn s et wat werkek ook zo s

  Lope e jnen reht of sheeWat je zet s net wat werkeijk zo s

  Er zijn re waarheen

  ouw waarhe mjn waarhe e e waarhe.

  13

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  9/59

  Jouw gedachten en overtuigngen bepaen hoe jj dewered ziet.

  Als e net een blauwe Aud A4 hebt gekocht, zie e op-eens over blauwe Aud A4's rden. Dat s seecteveperceptie

  As emand tegen e zegt: Martin zegt steeds uuuhvoordat een zin begnt' , dan hoor e lleen maaruuu' as Martin praat.

  Als e bang bent dat e collega kitiek op e hee danzu e al zjn wooden interpreteen as ritek.

  s e emand tegenkomt die op jouw wskundeleraarvan vroege ljkt waa je zon hekel aan ad dan schet

  op onbewust nveau direct de gedachte door e hoofddt s vast geen aardge man'.

  Massaa doen we mee aan oteren tewj we heelgoed weten dat de kans om de oofdprjs te wnnenenorm klen is. De reden dat veel mensen toch een lotkopen komt doordat we op teevise leen maar wn

  naas zen Als avond aan avond op de televse mensenzouden worden getoond die llemaal vertelen dat zenets gewonnen ebben, werden er heel wat mndeloten verkocht

  14

  Alje m een lul vindt,zie je een lu!

  Wem de Rdder

  Niet onze zintuigen bedriegen ons,

  maa de oordelen die we veenove hetgeen we waaemen.

  Goethe

  Iemand die jou veroordeelt

  veroodeeljou nietmaa zn eigen ervaing

  Byo Kate

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  10/59

  Een korverha

  Een reziger aan bj een dorpje. Bij de igagvan het dorpje ag hij een oude man op ee akjeie De reger iep op de man a en vroeg: 'Hoezijn de mensen hier n di dorp? Waarop de oude maneruvroeg 'Hoe waren de menen n he dorp waar je

  nu vandaan kom? Die waren chagrng en onvrien-dejk, anwoordde de reiziger Waarop de oude manzei 'Je zul ook hier overa agrjige e onvriendeijke menen egenkomen.

  Ee ur aer kom een andere reiiger j he dorpaan en e de ode man deefde vraag Hoe zj demenen n d dop Waarop de oude ma erugvaagoe waren de menen n he dorp waar je nu vandaakom? De rezger anoordde In e dorp waar k

  vandaan kom zijn de menen vriedejk en enhouat.

  ' Waarop de oude ma ze Je u ook hier overa

  vriendeijke en ehoiae menen egenkomen

  16

  Dat, wat j ervaartis nietd werkehei

  Het is jouw interetati eran.

  Noe

  hbt geen relatie met je partn hbt en retie met het beeld

  t je an j parner hbt

  in Sheg

  et is jouw special visie die maktdat iets leuk ofniet leu

  oed ofslecht is.Dor dat in te zien herken je jeze

  a de erorker an meihedn

  Aexander Smi

  7

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  11/59

  W zin d wered door onze egen ro bl, n datg ns! Die roze bri ook nooi vrdwjn. Htprom s dat ee mn ne e bdt z 'm o hebbn

  Dood w door en roe bri kken ebbn w ama binde vkkn n nn-visie Om d rdnoon om smen e wrn om mrder isesns l ggen en gemenj o n antoordof olossng e omn

  A j wk den d d wld i oa jj m ztonsn oorde gn w even me li nms vs oeruigngn n bmmerend d Eno di mner wordn w ingwid

  1

  Eert zie je aeen je eigen standpuntDaaa leer je om ook

  naar standpunten van anderen te kken

  En a je t eenmaal onder de knie hebt,kun je gaan kken naar wat een standpunt eigenlk i.

  Ui: Zjn wi j bn

  In het leven van een man

  komt er een mment t h boenzn prinipe moet uin

  Bnjmin Frnn

  Het i niet zozeer de onwetendheid der menendie het kwaad veroorakt

  doch dat ze zoveel verkeerd weten

  Josh BiingsAerikns humot (1815-5)

  19

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  12/59

  Onbewust gedrag

  Maar lefst 95% vn ons gedrag i onbewus. Doudt in dat 9%van le wa we dagelijs doen, vol-edig op de auomaisce poot gaa enk erbij aangewoonten relexe imiatiegedrag en automaice

  reacties op persoe en situaties.

  Een mooi voorbeeld is autorijde. s Octed sap en de auto je sar de motor en vanaf da moment gaales aumatsc. Je bent aan et suen remmen, gasgeve en koppelen ivoegen en inle en da terwjlje in gedacen eel ergens anders z. Wellict eb jewel eens meegemat da je al rijdend in de auto in eensoor meditatieve aa raakt e doet ale andelingenautomaisc en opeens denk je H ben ik ier ?ommige mense ebben at met u ee en.

  Voor op wegen waar je l onderden keren eb gereden gaat es op de automatisce ploo. Zodra e inde bergen rijdt op voor jou onbekende slingerwegenben e eel aandactg aan e riden eze auorije

  voeen ook ee ensieve aan e koen mee enegedoordat je contiue gefocused bent e s dus eeljn da 95% van os gedrag automatisc gaat!

  20

  Hodng

  e wijze waarop je nu zit terwil e d boek leest sonbewust gedrag. Geeel automaisc heb e ee ouding aangenomen en ben je gaan ezen Nu e er be

  ws ove nadent ek je: 'O a k zit z.' Somiten we zefs in een onandige ouding waarb we

  een saapbee of slaapvoet krijge Als we ect bewusef een oudng adden gekozen adden we er welbij nagedac om dudanig te gaa ziten da er nietszou worde afgekneld

  Heinneren

  Wat kun je je nog erinneren van je jeugd Uiteraardul je erinerigen ebben maar oeveel zijn dat ere opcte va de duieden ure van evaring die jeebt opgedaan? Al e t boek eb uieeen en k evraag wat e er nog an weet dan e je oogi ee

  paar znen of zicen ontouden die jou aanspraken. e zut ongewijfeld ook we ees ebben ervareda e ee aantl pagis vn een boek ebt gelezen endan denkt: Wat tond er egenk? Of dat je ee kamer noopt en dan denk Wa gng k er eigenljkdoen?

  1

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  13/59

  22

  Al ik thuiskom van een elevisie-anse,vraa mn vrouw: ' heb je gezegd?Dan zeg ik l sje me dood

  Johan Cuij

  Commuceren

  We zijn zo obewst dat bj gespekkn de vort dewoodn in prcpe h ne oo in e e ndee oo ut-gaan. Ook eb geld da slechs aden othoudDaabj ntepeteet idee dezelfde gspoken woodn oo og eens op zijn o gen mn

  Bewegen

  Communicaie iszdih moge

  langs elkaar heen lullen.

  Ramo van sveld

  Ook een voble spet e beweg voo 95% op dauomatsche ploot Je n als voetle wl bewsmikke op de ecerkan v h doel, ma het -

  cham voet evogens dee adelng aonoom iDaarbij hebben topvoeballes et talen wame eautomatsc vanut een eex bepald zes o m-nouves mn op h ved

  Kezen

  Vereweg de meste kes maken we gheel onbews E zoda we dan gekoe hebe, vrzine wachtea en eraaje ove waarom we di keue gemat hbb

  3

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  14/59

  V onbewst na bewstgeg

  Er is nit m mt onbwut dra. H simpwho wij l mnsn n lkaar ztt V onbwutdrapatron di w hbbn z h nutti, maarommi blmmr on in on fuctionrn t idaarom d kunt jz zo nu da tn ht iht t

  houdn

  Wannr w its will lr duurt ht vn voordatw nuw drapatronn ondr d ki hbb. Bi rst autoril mot b als nadnkn Stur,chakln rmmn koppl da ook o opht vrkr ltt vrkrsbord lz In ht b-i vi dat almaa t me D mt handindd op dat momnt o bwut, ht bst vrmoind was Glukk wrd ht dra na vrloop

  van tid td m automatich rlipn d handin vondr

  Al ht blid binn n oraniat vrandrt of al n adr functi krt dan duurt ht ook vnoodat d niuw bnodid drapatro ijnilt. Ht is da vn wnn. Dat ht aanpa-n van edrapatro om lati is, mrk j ook al

  j n iuw omputrproramma aat bruk nht bi mot ovra zokn b dr handeiadnkn E dat vrt n ht bin d odi inspai n duld

  24

  L voor d rap ht btk n n n adr la Jzut mrk dat zowl zlf a d mdbwor odana mirp dot da d a op n dnkt:'Oh ja ik had ht vrpaatst

  Ht topp mt rok of aalln lati omdat draspatron word doorbokn Op bpaad mo

  mnt had da trk i it kk o in ht roknva siart Ghl automatih stak da iart op o lp naa d iskast Ht doorbrk vandat automatsh dra vrt d od int Voraa mns mo zj of motionl, valln z op datoort momt tru n oud woont

  25

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  15/59

  Het piekervestand

  leder mens hee owe untonee verstand as pe-keverstand. Het unctionee verstand wodt oo wehet nuteve verstand genoemd We herkennen demomenten dat een et ntionee verstand aan de

  gang s wannee we voen dat we 'in ow jn. Ditn de momenten waarop je ergens voedg n opgaatHet kan zjn dat je opgaat n een m o in een boek,of n he beoeenen van een bepaade sport o dat eopgaat n een goed gesprek Je bent dan ntute aanet handeen je bent beg n het NU en tevens geehet je een goed gevoe Dt heben we ook wanneerwe ahen dansen o ngen Tdens a dt soot be-igeden jn we vrj van pekegedahten de ons eenveveend gevoe geve.

  26

  Guus Hddnk veede me oot dat hij n spees wien voetben oas ee knd een andkastee bowHet knd gaat voedg op n het bowen van het kastee met 100% s en toewdng en gee vrij van

  pekergedahten Je hoort voetbes na aoop vaneen wedstjd ook egematg eggen: Ik at goed nde wedstjd Dat w eggen dat on speer ntuteee gspeed

  27

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  16/59

  Een mens hee nast een functionee verstand ook eenpiekervestand. Hierbj ontstaan e continu piekege-dachten die ervoo zogen dat we gesrest, gefstreed

  of angstg woden We kennen alema we de momenten dat we 's nachts piekeend wkke liggen r

  ontstaan dan ere gedachten over wat er in het veeden is gebeurd, ove dat het des had moeten gaan

  en ove dat je ets andes had moeten doen of had moeten eggen Tevens bedenken we aeei scenario' ovewat er in de toekomst zou kunnen gan gebeen Hetn as het ware de Mppets in ons hoofd, die overacommentaa op eveen en ich ove van aes drk maken. Nerowetenschapper Victor Lamme noemt het

  ook we de kwebbedoos' of de Mar Smeets in onshoofd

  Piekergedachten zogen voo gote emoties, voo frstratie, stress onnodige angsten en concten Op hetmoment dat e n een stuae beadt waan e ge

  emoties ervaat s het zinvo het piekerverstand tescheiden van het fnctionee vestand HetBC-mode is een handige tool om dt te doen.

  28

  Op aaneidng (, vogt een emotie C).

  aanleidng emoteA ----. C

  te, e staat in de e en de emote (C) is dat je egesteed en boos om wod Zodra e p e wer

  komt roep je vo emote: Die stomme les ook altijdin dit and! Je gee dan de e de schd van jow

  emote.

  Maar e jn ook mensen die in deefde e stonden,de helema niet gefsteed raakten De haddeneen miekje op staan en eden stig naar hn werk

  Ds s de e de schd van ow emoe? e, he znjow gedahten ove de e

  aanedng emoeA -------------. C

  Bgedachen

  He n gedachten de de emoes e de manie vanhandeen bepen Ds vanaf nu, kun je nooit meer

  iets of emand de schd geve van jouw emote

  9

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  17/59

  Laten we n dt eevoudge voobd van de e, hetprvestand eens sheiden va ht nctonee vesa

  aanleidng emoteA - C

  piekervrstndvezetremeneiljkhderdee

  Bgedachten

  sceo1 & uwe eewa a, da d o.

  f spt

  ggeede

  t ntonele vstand aeptt dat de stute szoas dee s Het ot naa opossngen n iht zhop mogelhedn paats va mohede. Zodahet uonee vestand aa t we s, a dus eeopossng gezoht woden zoas n ande oe emen o eve been dat e lat ut avee.

  t peestad bezg met zh vzettn tgedat-wats Ht mat ovea en pobeem va e etae maa molhd E otstaat vl metae

  30

  uis vol met pekergedaht n oodle. 'De esoo atjd ovea, was maa de wggegaan, watas i st te aat om? Mn cega z we dene

  s we te aat Dt peevestad s uttoos Htveandet ets aa de situat, t bdt gn oposng en s maa bzg mt ht gnn an gedactn de idn tot fustate stess en agst

  Stl dat e b en ant zit stoot p ongu e

  gas t om D Mppts e ood eveen da dict commetaa Was dit maa t gbud wa zade at he we iet va d had maa est den genomen waaom oveomt m dit ouwee dt oo echt ee ohadig teegae

  Wae w os ucto vestad gbuuimn we gewoo de omme op.Put

  31

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  18/59

  De voorbeelden van de e en het theegas zj eenvou-dg, maa he gedt voo e stuates. A e i een tuae komt waa e gote emoe hebt, ontafe nhet pekeestad met het ctoee estand

  1 Wt s de aaedng? Wat gebeut e eteik?

  2 Wat zn de emotis die e hieb hebt?

  3) Wt de gedachen de e heoe hebt?

  4 Weke gedachten zn ekegedachte? En wekegedachte zn futoee e eden een opossg?

  32 ,

  Vnd moed om te veranrenwat je kunt veranderen,

  vind de rust om te accepterewat je niet kunt veranderen

  en wsheidom tuen die twee onderheid te maken

  W kunnen de dingen niet altd veranderen

  maar we kunnen wel proberen onze houdingtegenover die dingen te veranderen.

  Abo Gmez

  De ware ontwikkelingrei i geenspeurtoht naar nieuwe nchppen,

  maar waarnemen met nieuwe ogen

  Mae Poust

  33

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  19/59

  Een segeant n het leger eede mj het ctioele ver

  stad te gebruike Tjdens een oefeg n het bloedhete Zaragoa reden we n een jeep toe we mdden

  het woestjn gebed een leke bad regen. Tot oe

  schik bleek er geen reservewel aaweg te zn. D

  rect begonen w te lagen: 'Nu moeten we twaalf k

  lometer teruglopen n de htte Weke kojo hee dat

  resevewe ea gehaald Hadden we het maar voora

  gecontroleerd 'Wat ls we straks te laat aankomen ophet meetg-pot?

  De sergeat hoorde os gekaag aan e stelde ons devraag Kunen we een reserewel tevoorschj tove

  en

  'Nee sergeant was ons antwoord

  'Just, ds dit is een omstandghed!

  E wat s de mogekheid

  'Teruglope sergeant

  'Peces dus nu alemaa je smoel houde, stoppemet hen en LOPN

  Dageljs jn er enom veel momenten, stuates en gebeurtenisse waabj het pekerverstand gaat atele.

  Se, je hebt de wtte was gedaan e e blkt een rood

  shrt tussen te ztten waardoor lles er ls een roze boel

  uitkomt De meeste mense gaa eerst zitten balenvragen chzelf a hoe e zo stom konden zn n

  bag voor de reactes van andee en gaan tten jam

  meren

  Maar kun je nog ets veranderen Nee het s ee om

  standghed. Dat e bj een stuate emotes n s lo

  gsch wj ls mense n emotonele weens. Maa

  met het pekerverstand blaen we emotes op Een op

  lossng s neuwe leen kopen En as daa geen geld

  voor s dan s een mogejkhed andee leren dragen

  of zorgen dat roe de neuwe mode wordt.

  34 35

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  20/59

  Ste, je hebt een gesrek met een n gehad en daarnze je ets dat je echt net had mogen zeggen. De mees-

  te mensen voeen zch direct schuldg zjn bang daanderen er ets van gaan zeggen, creren n hun hoofdere scenaro's over wat voor gevoge het zou kn-

  nen hebben en edere kee da je aan de stuate erugdenkt, komt drect het verveende gevoe weer boven.De aeermechansmen treden dan n werng je be-gnt te egen, dngen te verdraaen probeert onder de

  veanwordekhed u e kmen gaa oeeren

  en zegt: De en de hebben toen ook domme dngengezegd en gedaan

  De omstandghed s dat je ets heb geegd wat ne

  zo slm was Daar kun e nets mee aan veanderenDe mogejkhed s bvoorbeed de been om

  et een en ander rech te zetten en om oen en eerjkte verteen wat er s gebeurd Deze kwesbaarhed s

  wecht eng maar het s wonderjk o te zen wat

  voor moe dngen er gebeuren als mensen zch etsbaar gaan oseen

  36

  edere stuate hee een omstandghed en een mogejkhed n zch Probeer deze te onderscheden en vers vevogens geen enege aan datgee waar e oh

  nets aan kn veranderen Gebruk deze energe evervoor het zoeken naar createve oossngen

  37

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  21/59

  Hoe kunnen we eroor zorgen dat we het nctonele

  verstand gebuiken en dat het piekerverstand to rut

  ko?'

  Er bestaa geen methode of technie om dat voor el-

  aar te kijgen. Seker nog, des te harder je probeerthet pieeerstand uit te schakeen, des te harder die

  machine gaat daaen Vergeijk het met as je gaa lapen Zodra je ligt e piekeren in bed, vl je niet in saapJe unt dan van alle proberen maar des e harder jeprobeert in slaap te valen, des te anger je waker ligt

  Pas as he gepieker stopt, va je automatsch in saap

  Maar hoe omen we dan van het pieeersand afas er g ehode o eek voo s Waa z de

  uitnop van die Muppets Het piekerverstand komt

  tot rst wanneer we n inzch opdoen Alleen is dat

  nicht o adicaal, dat het voor veel menen astg te

  bevatten i. et ze onze kijk op de weeld namelij

  10 gaden op zn kop

  Het nzich i dat niet jj het leven bestuurt maar dat

  het leven jou besuurt

  38

  Uitzoomen

  Veel menen zijn ngezoomd Ze hebben het idee dat

  zj l individu het leven uren Maar had jij tien jaar

  geleden kunnen voozen hoe je even er op dit mo

  ment uitziet

  'Het leven is wa er gebeurttewije andere pnnen maakt.

  John Lennon

  Ons ego doet on geloven dat wj a mens volledge

  corole ebbe ove wat we oe e weke ez

  we maen Vanuit deze overtuiging ontstaa piekever

  stand Er onaan angten over wa er in de toekomt

  zou unnen gebeuren en chudgevoeen over wa

  e in het vereden is gebeud Dit leidt vervogens tot

  tre fruratie en ontevredenheid

  Wanneer we uizoomen en on ontdoen van alerlei

  beemmerende overuigingen, blij fnctioneel, oel

  intute versand over

  39

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  22/59

  De zon e de ade

  Ste dat ik jou vraag 'Draai de zo om de aardes Ochteds sta je op, je kkt aar buite en je zie dezo opkome. E in de loop va de dag zie je de zoom de aarde hee draaen. Dus het atwoord op devraag is heel eevoudig e gsheder! De zo draai

  om de aarde hee

  Maar, als we utzoomen e he hele uniersm i beeld

  hebben, da jkt opeens dat de werkeljked 8grade anders s. De zo draait helemaa iet om deaarde, maar de aarde draai om zn as e om de zo

  40

  In plaats va de vraag:Draa de zo om de aarde, of de aarde om de zo?

  s u de raagBesuur jj het eve, o bestuurt het leve jou

  Een logsche eerste reacte zou z Ik bestuur he le-

  ve Je kt immers doe wat e wt, e kt zeggewat je wil en je kut ieze wat je wit Althas, dats zoas w e eare dat s oas het voo os kt ezjn. Maar e als bij he voorbeed met de zo e deaarde gedt ook i dt raagstuk da ls we utoomee vauit ee rumer izicht kijke de werkeljkheidee ader bk te z

  Zos we l eeder zage s e vaak ee go veshitusse wat wij zie, deke e voele e wa werkelijkzo s Wat de we waarop ee mes hadel s vaheel veel actore ahankeljk Hebbe wj de ouwtes

  egek wel i hde Late we daa ees deer opigaa We geruike hervoor he pramidemodel,waarmee we ke verdideike hoe he kom datwe op ee bepaade wijze hadee.

  1

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  23/59

  Oping / ervringen

  I de odee aag it et aangeboen deel. it oewe geneih ij gepogammeed. Hoe je eui ieoe je em klin wa je talete ijn wat je bepe-

  kigen zij, wa je kaateeigeappe j da ivoo ee eel goot deel geeti bepaald

  In de aag daaboven it one onditioneing Dit ie aagelede deel beaande uit j opvoedig enale evaige die je tot u toe ebt opgedaa. ee geboe bij epaalde oude met een aili envede en vendne in de omgevg Ook wam

  je ooi ee i ee epaald lad i ee bepaaldeuluu i een bepaade omgevig e welli e

  42

  bepaade streek met een bepaald dialec. Daa he jeelf allemaal ie voo gekoze, e gebeude gewoo.A dee fatoen ebben gote ivoed gead op oe jenu be

  He aageboen en aangeeede deel ame, vomen dewije waaop jij tegen de weeld aankijk. Ze ome

  teven de manie waaop jij beweeg paat andelt endenk. Daabij i ook nog een 95% va al je gedagonbewt Van let 5% van wa je doet, ben je jeenigis ewut

  I oevee betuur je 'el Jow andele s eeltaat van eom veel facoe waa je ef iet oauweljs invloed op ebt o eb gead.

  Ke jij evoo om adem e alen?Kie jij evoor om je boed te laten ome e je piveeing e laen werken?

  Kie ij eoo wanee je onge e dot eb enwannee je naar e toile moet?Kiej evoo wanee je laap ijgt e waee e iaap val?

  Kes ij o je je voelt?Al wij al mene da oude kue ou iedeeeie geig j!

  43

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  24/59

  Kies jij wat je denk?Ht ijk alsof wij kunnen kizn wa w doen en wat

  w dnkn. Ondrzok ui d nuroweenschap wjstechr ui dat wij gn gdachen crren, maar da

  gdachen in ons onsaan Wij kin ni wa wdnkn! He bkndse onderzok is vn nurown

  schappr Benjamin ib. De properonen mochn

  op een knop drukkn ghl ui 'rij wil op n wilkrig momnt enjmin Libe kon al 200 o 00millisecondn oorda zij op d kop drukn op dmonitor zin dat zij ouden gaan drukken.

  Kortom r is eers hersnaciitei en daarna olg nhandeling Uit rcene ondrzokn kom naar voren

  da ondrzoekers a zs o ac sconden an evoren kunnen ien dat iemand op de knop gaa drukkn Ook kunnen e in d mste gevalln a ien ofde proprsoon op d linker- of rchtrknop zal gaandrukkn

  Gdachen ontstaan ghee automaisch en na d ac

  itit an d hrsnn kom n ander de an dehrsenn in aci waarbij over de eedr gdane activi

  i een rhaal word vrzonnn En vn al actiieiin one hrsnn, n wij ons maa van en minuscul stukj bewus Ons onbewus werk pr scond n ha mijon kr meer informate dan onsbwuse. Ons vrstand kom pas its e wn als alle

  44

  bsissingn a ijn gnomn en is daarom ni mr

  dan en commentator o d tribune of w Muppesop h bako

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  25/59

  46

  Geloofje in een ve wi?a natuurlk, ik heb geen kes!

  A de maan ijdens het verwezenlken van haareuwige beweing rondom de aarde,

  oorzien was van zeewusn,zou er voedig van overuigd zn

  t z aan het bewegen was vanuit ichzeZo zou een ween begd met een hoger inziht

  en meer pecte inteigentie,kend nr de me e n hnlingen,

  hen om ilusie va men h hande vanuit zn eigen vre wi

  Albe Enen

  A je gehecht bentan het conept van de vre wil,

  ga je gang en breng het in de praktKes de komende wee weken aleen maar

  gelukkige gehten en gevoen.Wlke wrde he e wil

  a we die niet in prakt kunnen brengen?

  ee Wgae

  Het jk lof de on om de aarde daait dooda wengeoomd jn. Maa aamae we uoomen e meern kgen, onaa e ee dee ve

  Zo k e voo o lo wj kunnen eze e doewa we wle maar al we oomen en we da oandeen aankeljk va vee acoe Inene -

  oe zos ageboen e aageeed gedag zjn vangoe nvled Daabj ook nog een 95% van ogedag onbewu Daanaa j ook de exene aoen va goe nvoed op jouw handelen zol lomgevg oe at meda ollegs je pae

  venden e amle e je te o he wek aarook he eoe he wee en ee eonomce ofeonomse oevg ken u eme

  De goe ooen de gehede waen e erove een da moche we ee vje w hebben dezene al e oo of n z jn Snoza ne Ra

  mana ha en Boeda gaa e u van ee vjew maa e meen al ukje enege de h aemaa o ee uneke mane voorbewegen De euoweena e nmdde ae da one deenen veklagen ove waaom we et doe aeen maagedaen jn de a otaan ada de adelg l veh; de wooden a j geoke of de keueal gemaak

  7

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  26/59

  48

  Onze bewute, menta voorstelingenzn aleen maar gechten achra

  ideen die we naderhand nkenom ons de illusie

  van macht en beheersing te geven.

  Irvin D. Yalom

  nneer je op ht punt bent bendwarop j lk ontrouit handen kunt gvenl er een nieuwe orde

  in je leven onttaannatuure spontane creatiever

  n moeitelozer dan je je kon voorstellentoen je nog in controle geloofde

  Erik van Zuydam

  Het 'NU

  There is on this momn!

  Bill Hiks

  Op de momntn waaop het iekerverstand uit taat,zjn we 'n ow. W gaan volldig o in een actviteiten r zjn gn gedachten die ons een gvol gevn van

  frustrati agst of stress. Daarom houden mnsn -van om naar de lm t gaa om t sportn op t gaann n ripaij naa het theater te gaan of n bk tleen W gnitn dan van het moment W zijn da'in NU oals d

  Ht pkvstand is nooit n het , maar is alnmaa beig met het vrdn n d toekomst. odraht pivestand gaat ratelen vol d vkam

  ping dirt optrde Je voelt frustratie over sitatsuit het ved n j maakt zorgen over wat er in detokoms ou kunnen gebeuen t pkrvrstand sdaarom slaf van angsten en verlangens

  9

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  27/59

  t

  W kunne angs onderschidn n funcione agsn pkags. As u n ijg d kam binnnkom nnen, zog ags voor da vluch n jezeschm Da is ncon angs en d s gnischigowd om kun ovevn

  Maa n oo angsen di lmmrn H pi-kvsand c d ags voo wa er in d okomszou kunne gaan gun Maa ook d angs owa ad van j vid d angs om imand aan spkn d ags agwz wodn n d agsom alen valn hiond. Dz angs zn icioeel n mn om god en in aas cio Aangn onz hsn h vrschilni en ussn werklkid n ci rag hlichaa op agsgdachen idnk als op wrklijags As dnk aa s vschiiks da zo

  kun gaan gun ol j ook da lichaam daadrec op ag. E di gepk kom voo ui hid da w als mns de ooms unn conolee.aarom wlln we gaag all mogi scaio's alvasdnkn om r vvolgens ach komn da hoc ands loop dan da wi haddn dach.

  50

  Een mens ljdt het meest

  aan het ljden t hj vreet.

  Het enige waar we bangvoor moeten zjni de angst

  Fakli D Roosv

  en pper man i niet hjdie geen angt voet,

  maar hj die jn angst weet te overwinnen

  Ns adla

  Hoe kunnen we menen renom nr a e ven?

  Door ze eert te renom mt hun angst te leven

  acis LcJ

  1

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  28/59

  Verangen

  Je kunt alee maar NU gekkig zijnMaar het pirverstand doet ons geovn dat w ietsnodig hebben om gekkig te zijn n zo ontsaan aerei bmmernd overtuiginge:

  As die promoti krijg, d bn ik gukkg! As ik de prfcte ra heb, dan ben ik gkig As ik d projc heb afgrond dan ben ik gug

  As ik die auto hb gekocht, da ben k geukkg

  Vrvogens jagen w van aes na as we dan nmaadie auto o promotie hbbn, dan voen we ons iderdaad eves gukig

  Maar

  Da geukge gvo om nt doo dagene da e

  hbt gekoht of behaad maar doordat je o dat moment ven vrij bnt van ht piekerverstand, vn vrijvan vrangen. H even von we ons compet Endan na een aar dagn begn h aweer nagen ngaan w op jacht aar ht voged

  2

  Geluk is de afezigheidvan het steven naar geluk

  Cang-Tz

  Het heden i ooit on einddoehet verleden en het heden zn one miele,

  aeen de toekomt is ons doeAus leven w nooit

  maar hopen te levenen ort wj on a voorberein

  om gelukkig te wordenis het overmjdek dat wj het nooit zjn

  Bae Paa

  ieder me n anr mensgelukkig maakt zn we alml gelukkig

  Tzj we met een oneven aantal zn.

  Wm Kan

  53

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  29/59

  54

  Al dingen worden met meer hartstochtnagaagd n van genoten.

  W illiam Sakepeare

  Wie niet tevreden i met wat h hefzal ook niet tevreden zn met wat h krt

  Sorates

  e rj wil wordenmoet niet zn vermogen vermeerderen,

  maar zn hebzht verminderen

  Plato

  Een rk man is vaak niet meern ee arme donder met heel veel ge

  rtotele Oai

  Het is atjd 'NU.

  Het is aijd 'NU Zef e enk aan vroeger of aande oeomst, oe e dat nog steed N. Het verledeen e oekom betaa lleen n onze geache ennergens ader!

  In het veleden gebeurt nets mee

  Eka Tolle

  Onan dat et enge a er is, N rit e pie-

  kerverstand i otinu op et veleen en de oekos

  Was e maa ane geope' Ha ik oe maar net ie keuze gemaakt'

  Vroeger wa alle beer' Vroeger adden we tenminste..' Ik oe et al aren op dee maer' Stel da morgen ie veelende lat bet'.

  Wat l k volgen aar geen olag ig Al de kwartaalifer tegenvalen zul e ien dat.'

  Al ik t enioe ga kan i van et even gaangenieen

  s ik mionai ben an al k geukig i

  55

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  30/59

  A dez gdachtn ijn gech op ht ide dat NU nitgod gnoeg s, da andrs ad moen zjn n da

  h hopijk in de okoms b zal zijn.

  Oel vespild nege

  Het fnctionele verstand icht zch op ht U nblij n hangn n het vdn en staa ic nie

  ind op de okomst

  Vereden: Het k ijn lssn u opgdan eain-gen n i in da egenslagn re onddn zjnvan h vn

  Toekomst: Ht function vsand bepaad jn koesen kijk wlk kan he op wi Ht kn ook doln

  heben, maa onde gehechhid aan de koms

  Ht s da as oninu veande da onv

  wach wndingen uen n n aak davan nit npanek, maa k naa ceaiev mogeiedn om

  op d vandeing in t spelen

  56

  Aje met een erntig probleem gecononteerdwordt, dnk n zeer goed na.

  Is er een opoing,n he het geen zin je op te winden

  er geen oploindan he het ook geen zin je op te winden

  Daa Lama

  Een peimitziet het probleem in iedere kan,

  een optimit ziet kan in ieder probleem

  Si Winson Cch

  e moet geen futen vinden,je moet remedie inden

  Hny Fod

  7

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  31/59

  Dualite

  Ales bestaat uit yn en yag Eb e vlod, in- en itademe, dag n nacht succes n fan winn e verln hoog en laag verdriet en pzier. elementen jn onlosmaklik met elkaa verbondn En

  daliteit is oo odig, want wet pas da iets warms als e ook wet wat od is!

  Ht pierestand wl maar n ant van de mealar et hee ags voor 'kod e vrag naarwam et is bezig mt pleir vkrgen n pin evrmin n is i race zorgt voo eende Watals er egsag is ostaat er pani, e as e voorspo is eem e hbc h ove e wordt et verage aar meer allen maa goer

  58

  A het het hele jaar vakantie w,zou sporten ne zo vervelend worden a werken.

  Na regen komt weer zonnechn

  Bassi & Aaan

  59

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  32/59

  We zijn duk in e wee et leven te contoeren ennaa one han etten. We wien daabij pjn vemj

  den n pleie vekjgen. Maa just het stven naa

  dat goede gevoe, zogt voo et jden Want zoda eteven anes loopt dan geplan - wat mee egel isdan uitzondeng aken we n paniek Dan daait et

  piekevestand oveuen. Was et maa, had k maaste dat wa as .

  Tegensag ziekte, fouten pijn en pobemen jn ondedel van et even. De kunst s je niet te vezettenaategen maa om 'om te gaan met He ntonee

  vestand aepteet de dingen oas ze NU jn en tnaa mogelijkeden en oplossingen, zonde geeteid aan e uitkomst!

  60

  M b het nsreven van je doelniet te genieten van de reis eaar toe.

  Suc

  l zn ope

  bepaa terrein he aeenbetekenis a er ok mensen zn die niet gen.Zngje et wilt maken' heje leven

  aeen maar zin a er mensen n die mislukken

  Nn Sheng

  ]udge your ceb what ou had o give up

  in orr to get it.

  Dai Lama

  61

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  33/59

  Het ego

  Mese prae rgematg ovr 't ego H h

  groot go of h s en egotrpper Maar wa s het egogenk?

  E mens he go In t Sanskrt nomn wda Ahamkaa tterk vertaad d k-maker

  Er word adem ghaad, dat gaat de ee dag doorE ht go maakt ervan: 'IK haa adm H bodstroom de h dag door adern e t ego roeptMIJN bod stoomt door MJN hamHet go d fuct om ervoor t orgn dat was mns onszf as een ndvd z H go va en

  baby s og t otwkked d baby zet zchzedaadoor as enhd m de moeder Het rste bsefva afgschedened wodt as baby tussn d fden aafde maad varen De nvoed va t ego

  bgt vdr to nemn als ht knd zo w e hafaar od s. W kuen as mens oszf dakz htgo z as dvd

  et go s ds prachg srumet!

  Aee ee dat soms ook z z nad ego s nstrumen dat t pkversad og w eens

  overre aat draaen

  62

  Door het ego zn we oszelf als een dvdu. Daarbjcret et go ook ht de da w z keze wa wedeke, wat w oln n wat we don E onaat dovrgg da w d sturma z op h schp edt evet de nodg angs frustate n trss op Wanals het schp e ader koers vaart dan da w gedact hadden rak we i pak Tes maken wos zoge over wek ka h schp op za gaan

  Wa de nonduat ons dudk maat s dat etroer hma net hande hbt De boooct s egh erzorgde rs. Dus ospan gt a d tohtgne va h moo w get van de storm geet

  va d done h watr get a de ekkag

  de gebok mas Al stuats onract wndng e vrrassg make d s en bond enonvgtk avonr

  Adre mns zn tdens d boottocht angsg

  ee o te wachtn tot z dek de kst berkZ zu b aankomst vten o vrscrkk d

  rs was wat en almaa s oerkomen

  As mns kn we door onze roz br aar wed maa oo aar oszf E op daadoo ogawat msn rod m ee vomd zbeed V

  mse leve bwust of obws m de ' b egod geog gedac As ht go s gtad om denk dat e t prec bent zoa bt otstaa

  3

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  34/59

  er overtuigngen en gedragspatronen om het gebrekaan egenwaarde te rechaardgen Deze knnen eenagresseve, of js passeve vorm hebben.

  De ressieve vorm besaa it gedrag waarbj men-sen hn menng of hn wi doordrkken Zi wordendomnt en gaan agressef coniczoekend en dwingend gedrag veronen om zo te bewjzen da ze goedgenoeg zjn Zi hebben verigingen as:Ase e e kaad maak loen ze zo over e heen e aanva s de beste verdedgng Oog m oog tand om ad Het geber zos k he w Met mij v niet e soen Ik we eens aen zen we de serkse s As k kriiek ever kan k mn sempe drkken

  64

  De passieve vorm besaa i gedrag waarbj mensenzch ne laen horen b gebrek aan zeerrowen Zijkne zchze gaan wegere e juit oderdaggedrag vertonen Ze gaan easend door he even mede overtiging 'as k goed ben voor een ander dan ben

  k zef ook goed

  s k opkom voor meze jgen andere een hekaan me

  As ik opkom voor mezef z hj we kaad worden k kan maar beer mijn mond hoden ik heb geen

  goede argmenen Er word och noo naar mj geserd As ik nee zeg moe ik dat precies knnen veran

  woorde Je moe he anderen zovee mogejk naar de zn ma

  ken

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  35/59

  66

  Wi e echt sterk is, is niet bag

  om zich kwetsbaar op te stellen.

  David Bowie

  Waarom speelt het ego aerlei rollen?

  Vuit n ononderochte verodersteig,n metele verssing,

  n onbewuste gedachte: 1k be iet goed genoeg

  a Tol

  e mensen hebbe areke kriiek

  alleen om iet onwetend te schjen

  Zj weten iet t ee cht oordeel het teken isder hoogste otwikkeling en geestesbeschaving

  Came Sylva

  Tlkens waneer er wee ofmeer ego' bj elkaarkomen komt daar drama in een of andere

  vorm uit voort

  hat Tole

  Met inspannng, zonder 'stuggle

  Ee opmrkng di ik egelmatg hoo is: 'Ja, as j galve met alee cioe vesad da wod het

  we hl makeijk. da lot dat is ook o! Ohet momt dat het piekevestad ich e iet mee

  bemoeit vloot es met veel mde suggle watet wi zege zode isaig!

  He d da ee adkaseel bouw spa ch vo-ledig i et vesplt allee he NU' et me ikgdacht ove he veede e de toeomst. voetballe d utief aa het sele is spat ich volledig hee et d s hood de hem bmmeti sl maage die leidg gee sa zhvoedig Zjn ctoee wodt it beemmdoo rsatie stess agstseaios e ee ocus opmoeijkhden e obleme.

  7

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  36/59

  De kunst is om je eergie nutig e bestede. Bij veelmensen en orgnisaties gaat he oegoe dee op aan'gedoe, aa tucjes vn he piekeves tand

  Enegie gaat op aan: frustratie ove hoe dige zijn veon agst voo wat e zou kunen gaan gebeuren

  stess door aawezige problemen vezet tegen veandeinge schuld aschuve op adeen verantoodeljkheid oduken liege e smoeses erzinen elkaa verijte maken

  conictzoekend handelen pleasen en slijme eigen straate schoonvegen oude koeien ut de sloot halen coti ale ee naar zich oeekke

  wllen wine te koste van adee

  unen we deze energie niet veel beter gebuiken voo

  et zoeken aa mogeijkhede en bezig zijn me cea-iee oplossnge?

  68

  Fimkijken

  As je in de bioscoop z en naa een lm kjk davoelt dat ontspanne Ondanks dat e llerlei emotiesdoo je heengaan is het eled Soms moet je lachenet ogede oet oe e sag o e e e-

  rast Kortom emotie kome en gaa en doordat hetpiekeestand zich er nie mee bemoeit, onstaat ergeen rusatie Ook ontstaan e ijdens he kijke vaneen lm geen gedachten over da Bad Pitt i de voige scene het ades ad moeen doen. Teves maak

  e e gee zoge oe wat e de olgede scene z

  gebeuren Geheel otspanne laat je de lm op je

  komen.

  Stel nu, dat het eve ook ee lm s

  D hl w s schouwtl a ms z maar acurs.

  William Shakespeae

  9

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  37/59

  Comedian Bl Hs vergeeek het even met een itjein een achtbaan.

  Don/ wor't be afai

  evbecause,

  this is just a ride.

  Bil Hics

  od e zie d eve e ije s, geie e begin tot end zonde je duk te maken oe hoe deachtbaan zl open Zoda je denkt dat jj de bestde bent an het karetje, maak je e continu zorgenWat as ik stras uit de bocht leg en wat s ik deooping niet haal!

  70

  Het nctionele estand:

  Accepteet dat alles is zoals het NU is

  Kijkt naa mogelijkden en oplossngn

  H mk zc ed i dk, omd et izi dadingen noot andes hadden kunnen zjn dan dat zen zijn en bese dat eandeng een natuuijk pocess En ook al denk j dat dingen ndes hadden kunn zjn dan dat ze ijn dan nog hee et geen zinje e duk oe te maken. Het eleden z net meeedee

  Ook denk je dat je aan het roe staat n jouw levenen zelf iest hoe jouw toekomst euit ziet, hee hetdan nut je er N a dk oe te maken? Het is pimaom plannen te maken en een koes te bepalen, maapikegedae dg d ts a bi.

  J kunt e net oo izen om in- o uit t zoomen.Zoda je bese dat ales gaat zoals het gaat nclusefde andelingen an jezef, gaan 'de Muppets zic esteeds mnde mee bemoeien. Het leen gaa dan ge

  woo doo e zet e og steeds i, ee v desrggle ondom al gebeutenissen

  1

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  38/59

  72

  Handel naarje bste kunnenen at de uitkot ove aan het niveum.

  Ramesh Bseka

  Alje niet kunt wat je zou wien,n moet je wen wat je kunt.

  Leonado da Vin

  De ingezoomde en uitgezoomde manager

  De non-duatet zet de werd o zijn kop. He ljk

  alsof wi als mens he leven besuen Eche, s weizoomen en vanui een ume inzich kiken blik

  da he leen ons besuu As we ech zien da heleven een gehe verzorgde eis s dan laen we vn

  zelf conolezuch angs voo de oekoms fusaie

  en schuldgevoeens los In de komende hoofdsukkenwod bescheven wa oo eec de non-dualisischezenswe hee op ldershp onderneesc en

  vebinding We belichen hiebi he eschil ussen dein en uigeoomde manage

  Ingezoomd

  k (ego)PoblemenMoejkeden

  Angs oo de oeomsFusaie ove he veledenConoleuchVermngDomnan of easendRaioneelHlssaig

  Naagen van doelen

  Uitgzoomd

  Wi (ebndingOplossingen Mogelkeden

  He 'NUHe NU-oslaen

  Onsanning Gebalanceed egonuie-Flexbel

  Geieenv de eis

  73

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  39/59

  Verbindng

  Non-daliteit beten 'geen-twee Di houdt n datwe va nature n ijn en dat er een low ontstaatwanneer er eened s Of e n gaa om een reatie, een voetbalteam o een organiatie; daar waareenheid ontsaat en synergetisch eect pls 1wordt dan 3.

  De Ba sod nie oue ve nen e enisruent Zij addn erbinding r was een bepade magie waardoor een synergetsc eect ontstondDit onstaat aleen wanneer ensen elkaar ruimte ge

  ven elkaar vertrouwen en gebruik mke ieders enten.

  74

  Verbinding binnen een organisae van groot beang.Pa a mensen zich verbonden voelen, ontsaa er vertrouwen en s er rimte voor passie, plezir en creativiteit Daarom i he beangrijk da de speletjes van hetpiekeversand actewege blijven. Dus dat we geenschud af ga cv gaan wae pieen of eegen ekaar opeen.

  Mensen die vanut angst en rsratie te wer gaan, belemeren daarmee d verbnding Een mooi voorbeedievan zie e sos bi et voetballen En verdedgeraak ee vekeerde manou waardoo ee aanvler op doel an shieen De eeper dui en wee deba nog net it et doe te houden. Vervolgens shiethi de bal het ved n en goo daarna et vee gebareneen scheldkanonnad over de verdediger heen Als edat als keeper doe i he team van G Hddink,

  i e de e darna op d bk e i naik het

  iekererstand van d keeper dat gaa rate waardoor

  de synergie verdwjnt De keeper hee de overtuigingdat de verdediger iets anders had kunnen doen Maarda is een isie cer, door de sceldpatj verlt de

  verbinding en he verrowen en word de verdedigergevoed et ang En angst werk velaend et isdaarom beter om na aoop van de wedsrjd gezamen

  ijk te evleren en ken naar wat d leermoenten ijn ut deze wedstrd

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  40/59

  He piekevesand belemme on om vebinding meandee te ige. oda we in on achehoofd meen angs ze om bjvoorbeed e vered e zg-

  ge gaan we de wooden die we peen aioeel bede Vebindig oaa ie doo de uie ine bdee maa doo inief e pe M ebese vid o viendn heb e ee vebinding Ns e

  hem o haa spee de e ie a ove de woodendee olen vaelf ui E s aml wededveowen en i gee angen of oodelen diede commncaie belemmee Van di soo gepe ig e enegie voel e e glig Gepeen

  waabi geen vebinding is, i vemoied

  Wa voo angse geld ged oo voo velangens.e velagen is oo een ag aml de agt om

  is ie t gen Zoda we me go velange eegp ingaa omda we ose wa he o on podc wilenveopen onaa e a 'paic gdag We

  oeen dan nie weeli vebidig maa i beigom geoeed on velage na e age En naiig e m veoope podcen veoch maaeen dam elaie onsaa pa wane e wede-id veowen en vbidig i.

  76

  Betrokkenheid begint met egr.Snappen hoe de werkelheid

  van de ander eruit zietMaar arvoor moet je eerst

  je oogkleppen afdoen

  Aad va den Hevel

  Amal hetzede shirt,maakt nog geen team

  Een gote groep mensen die amnwerktvormt nog geen gemeenchap

  Die kan aeen gevormd worden or gee

  ziel ideen, ervaringen en samhorigheigevol

  Pe Vees

  77

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  41/59

  Communicatie

  In de communcate tussen mensen gaat nog we eens

  ies mis D komt doordat we met elkaar in gsprek

  gaan met vooraa alere aannames n ons hoofd

  Daar komt nog dat communcaie 5% onbewust

  gedrag s Zodra dan ook het piekerversand nog eensom de he komt kien wordt het wel erg lasig om

  heder en boodschap over e brengen of om lkaarwerkelk te begripen

  Zodra communceert me iemand van e fnc

  onee verstand sromen de woorden nttef uit jemnd. Wanee et ekrversta gaat ratee kaner een raoneel gespre ontstaan. Na iedere n den

  e eef: 'Wa moe ik in hemelsnaam nu weer vragen. Of er ontstaat een gesprek vol aannames waar

  grote emties de hederheid van het gesprek vertroe

  belen. Dit ie e bi discussies waar mensen vo emoteeen ande van hun eigen sueceve enswe pobe

  ren te ovrugen. Na een heig debat s dan het nigeresuaat dat beide parien nog serker n hun genbeperkte enswie zin gaan geloven.

  78

  Het ABC mode zoals besproken op pagina 2 en ver-der s ook te geruken als communicatiemiddel Asje gte emtes hebt obedA, B e C va ekaarte shedn. Benoem eerst de aaneding (A) en daarna

  ow gedachten daarver B of gevoel daari C.

  Een voorbeld Je bent aan het woord n een vrgade

  rng en t dat e collega een sms it te ypen: Vaakworden A B en C dan in n zin eri gegood Ji

  stert o nooit als k iets eg! Het resulaat s da decolega ich aangevallen voel n direc op ouw emote

  reageert door ich te gaan verdedigen of door een ve-wit terug t maken

  Als je A scedt van B ofCig e Ik e dat je ee smsaan he ypen bent A) en dat gee mi he idee B da

  e net istert

  Of:

  Ik e dat e een sms aan het ypen en A en dat

  gee mi het gevoe dat e nie betroken ent bi dit

  proect. C

  De colega rgt op dt moment geen emotie of vet

  over ch heen geworpen en kan dus rustg reagern

  79

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  42/59

  Omgan met grote emoties van deren

  A je met emand n gespre bent de grote emotshee help de pesoon dan om A B en C ut eka tehlen Benoem eers de emote (C). Zodra een emote

  wodt benoemd voelt de persoon ch seeus genomenwaabj de grootste ladng er n de meeste gevalen af s Ga dan n op de anledng, op wat er etelj sgebeurd (A). Anayseer dan wat de gedachten B) vade persoon zjn op de stuate Sched herb de pe-kergedachten va de nctonee gedachten

  Mensen jn vak beg met het vergroen van eenprobeem me het vastkampen aan het dee dat hetander had moeen gaan Maa de energe unnen webete besteden aan het kiken naa mogejkeden

  Een concreet voobeeld:

  Tjdens de vebouwng van mjn hus pareerden de

  klussers hun tee bussen pl voor mjn deu waardoorhet voor de overburen haast onmogej was om hunafrt af te omen As de overbuurvruw drect haafunctonee verstand had gebrukt had ze op de eersedag ee gevraagd o n va de wee busjes ergensanders gepareerd ou kunnen woden Dan was hetopgeost

  In paas daaan kwam haa pekerversand me debelemmeende oveugng 'aat k maar nes eggen

  want dan vnden e me vast een ekerd eledel

  80

  aanlepndeloopvandedagenhaarfrstrateverder

  opwanneerdeteebussenvoodedeustonden.a

  eeweekkookteevawoede enstapteopeenmid-

  dagvoemoeopde klssesafenze: 'Vndenlle

  d 1datnormaalomeebssenvoo

  de eur te zeten.

  Waaropde lssers antwoordden Ja datvndenwj

  a

  I I'norma agmevrw

  Alsdebrvrowadgeegd Doordater teebs

  senvoor dederstaan hevoor onsheeastgom

  deartateomen(A),odenlenvandeee

  bssenopdeparkeerplaatswatvederopwlenpare

  ren B? Dekussershadden ndat gevleelders

  gereageerd

  De overbrvrouw oote overvanwoede en bede

  de poleToen tsamstondener tee agen

  en dressers endebtbewoners nmnhs

  eome re temakenengezamenljetprobleem

  tevergroten.

  Aemaale gevolgvanhe peeersandenslece

  commnca.

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  43/59

  Ezijn vjf neaus n luisteren:

  Negeren Iemad net ien staan

  Doen alsof emand praat en in plaats van echt teluisteren ga je ondertussen door met waar e mee bezigwas.

  Selectef lusteren emand verelt een verhaa ofprobleem en jij hebt over dat thema ook iets te eggenen wast jow verhaa er direct overheen Het komtveelvldig voor dat mensen de eerte zinnen vn eenander gebriken als opstapje om hn eigen itgebreideverhaal te doen. Voorl egos die zichelf willen bewij

  en of de op oek zj naar bevestiging commniceren op dit level.

  Objectief lusteren Bij dit nivea wordt er geisterd, lleen (voora bj mannen) wordt er tidens het

  gesprek direct naar een oplossing geocht. edenk datvrowen graag praten om hn gevoeles te ten onder een opossig nodig te hebben Daarnat is owoplossing slechts een sbectieidee dat voor een anderhelemal niet hoe te werken.

  Als manager is het wizer om niet direct zef met eenoplossing te kome maar om mensen te helpen omelf een plossing te vnden Voor leiders met piekerverstand is dat astig omdat zij angstig worden van

  82

  problemen en niet verantoordelijk wlen zjn vooreventele gevolgen.

  Empatsch lusteren Dit is iemand werkelijk uit la-ten prten e ef ook doorvragen. He is rimte gevenaa de goelens, behoeen en gedacten vn de nder.Wat mensen zegn s eel vaak niet wat e bedoelenHet is daarom de knst om niet direct vanuit e eigenpiekeerstand te reageren op wat er geegd wordt maaom te kken welke onderlggende behoee er is. Mensenen mel niet: ' heb de behoeeawaarderghderheid vertrowen o vijheid. r geladen dooremotie gebruken e zinnen die aar de beoeen wen. oor empaisch te lsteren knen we de rs weg-len en ike wat er werek speet Zoda we rmtegeven aa ears eszen en goed aar elkaar isteren kunnen we elk allen en schaven a ideenen op dee wijek een syergetisch eect ontstaan

  Je moet niet zeen waje weet,maar wten wat e zet.

  De wetenchap t e aanhtgnaa e elusted wodt

  wekt a een soot katasatoded kwatet van wat je zet

  tee bete maakt

  Chna Achebe

  3

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  44/59

  Intutie & creativiteit

  Onze twee hersenen hebben vrsciende func-

  ties. Het inkrd s de kant v de ratoToon zjn hebi: ao, ens loga feiten,srctr en ekeid.

  He rectrde s de kant van one intuie.

  reoordn daarbj n gvoe reaivn overzichtinzct wijsheid sratie creativitit en osaten.

  Ratio

  IKenisLogicaZekerheidCotrole

  Gvoe

  InzitVebeengCvititetuw

  osat

  He piekervstand zorgt r vaak voo dat een mensvast bj zitten in de ratone kant. He zoekt danaa hovast naar zekerheid en controe en obeert

  middes e v denken en beer gevo kjgen.

  84

  De inev geest is en gogschenken het raonele vrstnd en dienaaW hebben een matschapp gshpen

  di de dienaar vererten htgeshenk is vergetn.

  Abert Ensen

  Crevieit is hetzede zien iederen,mar iets totaal ndrs oppren

  Pie Klaas Jagrsma

  Lgia brenje vanA nar B.

  Vrbeelding brent ovra

  Abet Einsen

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  45/59

  De knst is om e wee een met elkaa n ls elaten kmen en te aten smenweken. In ze mt-shppij zte vee mesen me s in delne esene t s et bueauatise syseeman nze smenevng wabi alles astligt n eu-es, ptlen egels e stanaaseing strganisates is e uitgig m niet te egeen nit

  ntolet ma om mesen vei te gee zoat ze ef ceatiee pssnge kunne aangen

  n o gnisates waab e etee s ogesage De mense z a e gemtiee isem eel vie en eel eatiiteit weg.Aleen e mensen ntineen ls ngeleie eteen dd e ee gee sing e sue at s m e bns tssen lnks e rets ebalans usse sttu en ltuu

  Ingeme manages iten zi anit un n

  treut val p e stutu Wnt sttu se teen te ezien past p een e see eis meetb Cutu aaentegen s niet te gripen Jeknt et ien aan e mensen senweken elenan e sfee en aan e mate n betokeei en mo-tatie Aleen is t naweliks meetbar e a elemal niet mkeik m e men e esutat isa e een ee w gem me lee delse-lige en tekmties Wannee n e va iit ee niet blikt e weke wt e ee ieuwe

  86

  Exe seet tevoosi getver waana e bel wewot mgegoi Op ie maie ernet e sttu nn tei e utuu e niet bete p wdtD e te gte us p stut stt betie Meewekes iten zi an niet mee p evise, ma zien un taak als et oel Ze gan tkget weken wat ten koste gaat van e snegie He

  is als een etbale ie etsal stat en weigtee stape er te enen als e etsbak een misst ma met als een 'at is min tk niet

  et is et pikeestan an mensen a ev zgtt e inse blie ange i e IK oe minTK ms Mesen ntineen a anit ngstm uten te maen uiken weg r pbeme znemen en wilen z min mgelk eatwdelie.

  et s e l van e mnage om eneis een e

  en een iting te geen (linke esenel) anezism mesen binnen uimte te geen om zel ining te geen an un nte (rete erseel

  87

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  46/59

  O dat momentk de beweging ontstaan va IK doe

  mijn , naarWJ etten ons in voor het RESUL-TA. Mensen stopen dan met hun egoseetjes engan andeen n he beang van het eam en de oransatie, waardoor een synergeisch eet ontstaa.

  Zodra de angstultuur verdwnt en er vertrouwenontstat gaa et team zh as gehee netten voor

  et resultaat

  88

  WJ

  K

  /

  /

  /

  ;

  RESUL

  De rationele manager is a een voetbalcohdie de hele wetrd naar het sorebord kkt,

  in de hoop op een goede uitsg

  Problemn opossen

  As er robemen ontstaan gaan mensen vanui ontroeuh vaa rationee o ek naar een oossing We

  denen dat s we heel hard denken en hee vee senario's bedenen we dan een uitweg vnden. We ggen

  dan s nahts uenlang in bed te iekeren De ronie s

  dat as je een oossing oekt, je eemaa net oe edenken Zodra je rust neemt omt er rumte voor de

  reter hersenhe en komt er ruimte voor je insiraie, wijsheid en reaiviteit En dan ontsaat vaef deoossing van uit een ruimer inih

  je kunt een probleem niet oplossenmet heede bewutzn

  a waarmee het probleem s onttaan.

  Abert Ensein

  aten we nog een staje dieer gaan Vanuit de non

  duaeit geien bestaan e eemaa geen roblemen.Het even is een m en edere sne is os die is

  Aleen wj noemen een beaade sne een roeemomdat wij vnden dat et anders ou moeen in.Maar he is, os het is

  89

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  47/59

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  48/59

  gesprek aangestip wodt wat Ronado niet goed knn dat hij in vededigend opzict wat wke plekenhee. Zijn tenten s spits zijn eeds bovengemiddedds da wodt vede niet naa gekekn. Vevogenskijgt onldo exta taning gerht op vededgen.Doo te focussen op jn zwkke peen z we-t iets bete gan vededigen, maa ij za e noot

  in itbinken.

  Het komt geeged voo dat men iemand seecteetvoo een eidinggeende ntie, omdat die peoon enu eemaa he angt wekt. Iemad kan en getaen-eede atovekope jn en omdat hij de beste s wodtij voded tot manage. et vekopen an ato'svaag ete om hee andee tenten dan het eiding-geven n een team En oda iemands kenkwiteitenniet mee aansiten bij de nie die hj o ij itoeenz scs ibven e s a veedg beweendat een goede voetbae niet pe denitie ok een goe

  de oah is! Mensen woden a gepomoveed ot opet pnt waaop e niet meer ntoneen.

  2

  Ae dingen worden overloediegemakkelker en bee oogebrcht

  iedereen gene e wa b zn anleg ps,di o

  pe juise momen doe,

  en de oege ken an een ander er.

  Pato

  93

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  49/59

  Leiderschap

  Het leding geven aan mensn bnnn n organsavrschil ni zo vl van ht opoedn van en knd.Ook bj ht opvoden van en knd geef je rchljnnen zijn er reges Daarbij is het d knst ht knd zelf

  t laten ontdkken, zlf tot cratve oplossingen te a-tn komn n daarbj mag t knd fotn makn. s

  je en knd gen rime g om zf te ondkken

  als j altjd drect jouw oossng doordrkt n ls je

  n knd afsta as ht en ou maakt, zal ht angstg

  worden n wing ntatf onn Bij n medwrker

  bnnen n organsate werkt dt nt anders

  Zoas en opvoedr r is te ondrstnng van de

  ontking an ht knd zo s en mnagr r terondstunng van d onkklng an d mdewrkr Bnnen bureacratshe oganias s de managr

  chter dgn d zgt wa j moe don. Een vaklan ngzoomde manags is da zj conn d touw

  js in handn willen hoden ut angst dat es mskan gaan. Z denkn rmair van genbang nhbbn tvns d lse dat zij zf altjd d bste opossngn weten Z bemoen zch seeds m de gangvan zaken n veriezn zh n dtals

  94

  Leiderschap betekent niet dominantie,maa de kunst om mensen zver te kgen

  t ze weken aan een gemeenshappelk doel

  Dane Goleman

  Een ware leidr le een esluit nie pmaa zorg ervoor t menen

  het zichze opleen.

  Nelson Mandea

  Hoe mee je doe m een ander voortte heen hoe mee je zeoouit gaa

  O.A. atsta

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  50/59

  De uitgeoomde manager hande ne vant contro-lzch, maa emad aankej an e fnce en de aard a de medewerker ovee vhedgeen oor de peoo mgek . Pa as emadde vred ee za of zc creaef nete endadoo ro z op z wek Tevez ber-kenhed gaa voeen me zn nce en veranwoor

  ding gaan drage

  Vee manager zn een oebacac de vaaf dezn con naa Ronado aan e creewen oe moe enen en oe h de n e e moesceen Op de maer z h noot zef createe oponge edeke Ookz dn ne ro nen op gen rce ewegngen e amenpewaardoor h ic oo mder beroken mder ge-waardeerd en mde veanwoordek a oeen

  De geoomde maager vnd e rme geen

  moek omda h of z de kn va e oae enverrowen et ken Doo e pekeertad ade dee maage va agen e verangen en wdaarom ekehed e conoe

  6

  De menselke geesti verafd aan controle.

  Ze het Lste an ontoleprobeer h onder ontrole te krijgen

  Er van Zyd

  W z bag omde ontrol e erlieen

  maar hoe kun e iets verieewa je ooit ha

  Iaac Sapo

  Al werkelk gro en inirered i,i gererd door ee individt kon werken in vrheid

  Aber nein

  97

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  51/59

  Eigenaarschap

  Een manager gee anoorden, een leider se vragenDe neging an ingezoomde managers is om te gaan

  ende M aagee ee mens ee seece waneem en iser en 5 aan ons oorbij gaa, is het

  n an sren vee men kleiner dan da we openDaarnaas denken we oo vak e ween wat goed isvoor de ander en hoe de ander zou moeen handeenom o e maxime resuaa te komen aar oo dat

  s een iie

  Do ragen e seen gaan mensen ze adenken enworden ze deegenoo van de visie en et beeid Opdie manier onstaa eigenaarscap, mensen gaan dan

  anuit zichze handeen en oeen daarbij eranwoorekeid en pase Wie veranoodejk is vor deioering mag nameijk best oo medeveranwoorde

  ik zijn oor he eeid e vraag die een eidinggevende moe selen is nie: Wa moe j doen om teexceleren? aar Wa an i doen, om jo e laen

  exceeren Op deze manier ontsaat berokenheid enmotiaie en nen we veel meer geri mken van

  de aanwezige aene bnnen de organisaie

  os i Aerikaans onderzoe blee, is et scces o aen van een organisatie voor % e wijenaan exerne acoren e oerige 12 is aankikvan nerne acoren waarij e nog maar de vraag

  98

  is hoevee controle je heb oer e gebertenissen enmensen binnen de organisatie. Vanit de non-duaiteitgezien, besr je nie eens jezef

  Veel ingezoomde besrders geoven echer in cone; e ee a zj e scs e e koes va e

  organisaie in eigen and hebben. Zi ijn maanden

  ang bezig om een nieuwe visie en een nieuw beeidop te selen Tidens dit proces aa iedere direcerzin haar gedacen er diverse malen op os en geleideik aan word iedere eeidsmaker 'eigenaar an de

  se es ee eenkms wo d de ecerdan middes een powerpoin presenaie ered weke

  ant he bedrij op wil om zic verogen ate vragenwaarom er geen draagvak is bi de medewerers

  Om mensen dee e aen worden van de visie, is het

  de kns en zlf e ae sren He Wod C' seen meode om mensen me eaar in diaoog te aen

  gaa Op aekeden worden ale ideen gevoelens engedachen geschreven Op deze manier omen mensen ze me creaieve opossingen en onsaat egenaar

  schap, doorda ze ze creren en ze bijdragen aa denewe oes Aneijds gee he de mogei om eotchen, doorda er oo ruimte is voor rsraiesP s emoies zijn igesproken en mensen hn proemen op ae eggen, nnen we gaan zoeken naaropossingen en makt weersand plaas oor moivaie

  en veranoordeijheid

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  52/59

  100

  'e piramdes bouwt,kweekt mummes.

  Alje een chp wilt bouwen roep n geenmannn b elkaar om hout te vermeen

  et werk te verdeen n orrs te gevenIn pats rvan eer z te verngen

  nardenorme endeloe zee

  oe de San-Expry

  Ondernemeschap

  As we ondeemerschap bj mesen wlen simuleren, moeen we ook onder ogen ie wa onderemeihoud Iedere odeemr wee da he v esaa vallen e opsaan. As je bezig be me neuwe

  proden, niewe dense of newe vormen an samenwerkig of bedrijfsvoerg, i de meeste gelen een deel daara suesol zin en e dee z nieblijken e werke. Ook hein geld da ls we bezigij me he najagen van erlanges en groe gehehhed hebe aan de ikoms er paniek za onsaanwneer er oerache wedingen ijn

  e uigezoomde manager lij nie hge pbleme, in wa e ie is geuk e erv ne in eenslachoero maar rih zch op de mogekhedede er in Weende da he leve aijd anders oop

  da da we planen Ses en egenslag maken ede dee ui a de reis Om die reden reke ee igezoomde maager medewrkers ie af op gmaakfouen maar hij o j kjk samen aar oplossingenen maieren om e okelen e e overe Als

  we mese afsraen, voeden we hen me angs en dawerk rlammend. n epaalde geallenz en saneop ijn paas zj maa he make a omplimeenwerp veel meer vrche af dan afsran Mensn dioeen anu angs vervalen snel in aakgerihwerken en wegen hun ne e seken

  01

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  53/59

  Onderemerschap houdt n, 't of the bx deken,

  be de ljntjes leuren en riscos de nemen. Hetvergt de nodige lef om strcturen om te goe en dn-gen op een total andere wijze te gaan doen. Vat heeererstand zoeen we ngstvllg a eeree hoe we vas et ode en erowde Zon

  der die belemmerende angstgedachten san we en

  oo newe werelden e n we net bang ee rscote emen. He zij altjd de pners geweest die rsc

  nmen en eranderge hebben bewekstellg.

  102

  Ee ieuwe samenlngwordt gebore door keers

  di ee eige wg gaa,omdat ze door rage te teen

  en neuwe werkelkhed gaa n.

  E. an Asbeck

  el mensen vragen: waarom?Ik eg altjd: waarom niet

  Mart Lhe Kng

  Tke riks, b a gamble!What ca you lose

  W om wth mp hanwe go wth em ha,

  ther i othing to loe

  Oso

  Niet we ale lukt een groot man,

  maar hj de nooit oge

  J.. Martn Descalo

  03

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  54/59

  Gedragsveranderig

  Hoe kn we h gdrag va mns vradre?oe knnn w n organisa ee cltr-

  veradrng wekslgn Da zj vragn waa vlds m wrln. ondrd bkn vlg

  schrev vr vrandgsmaagem, vol modlle,echkn e mhds s prma m sraa egn, m mehod e grk om vs n rag u m dg plane A va h pkrvrad dkn wda w daarme cre he hch w an dkms e rk we paek zda h ands opda da w wl W gaan da vrkam raoen hlssarg had ljven rp da d ms mn vradre

  s we om w da we lmaal gen con

  he s vade wl con, maar hvak n en adr rchng dan de w zlf vor ghaddn Js wannr w sffn da w ge klcrol hee s p d sroom lan mdrv, v 'd srgg e pkrversad kom rs en er pnaar ch e w de d moelor sar ceavr s da j j o k orsl W kn da og sds dg plannn srce grke, maar dan dr ghechhdaan d koms e zder vrkrampg

  104

  De ootse verandeingen onaanwannee je ophoud e gelon zo moeen eanderen

  Erk van Zydam

  De q ljk vr s egsrdg mda w dnkn da vadng pa plaasvnd als we vel modoe Ma ls h vsm vradr aomasch ok wj! A cree j d mes pkr

  vrsad h 'sgge mrn d vrandrge h wsad, rd, frsra agsen evre

  Va h pkrversad osaa gedrag da d sy

  nrge n e rgansa mmer Msgaa schld afschvn vranwodlhd ondkn, lg d kn d slo le, smosjes

  vrnnn plasn, f ch js doma opsll

  Op h mome da zm se da als gaaos h gaa saa r rs lv geelvrzgd s e plaas va agsg vrrampaan h rr e saa kn j voop gne va d rs va NU'. Tds de rs kjg j zw vorsd s gesd vrdrn maar ndr vrzdaagn s r nes aa de hand H conel vr-sad ok aomach naa opssg mgelkhden

  5

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  55/59

  Een manager zonder piekerverstand z vrij zin ancontolezucht en ne in panek rken wannee zchonverwachse siuies aandienen. Zin energie gatiet eoren aan fustrae en speletes n het ego,maar word ingeze om op een lexibe e creatieene n e speen p vernderngen

  As leidinggevende zal deze manager mensen stimleen in hun ontkkelingsproces i rcht zich op dekenkwateten an een mens wele genetisch zin bepaald Omdat de ugezoomde manager zch niet laateiden dr angs n conec ge hi mensenriheid en rime om ze creaie oplossingen e ezinnen. Hierdoor zal ondernemerschap eigenaarshapen erbndng onsaan.

  106

  Non-dualiteit

  In dt boek zin dirse thema's aan de ode geomenbech anui een on-dulistische isie. De werelkenondiei ga og een sp dieper Hiebi wordgeween naar he concept dat we in werkelikheid be

  sin zin en dat het even een drom is waarbijonze indidaieit denkbeeldg is.

  Meer normae over nondatei is e vinden opwwreidcomwnonduateiormnagers.nl enw.samsarabo.om.

  Pal Smit is raine cabaeteen osoo ispeek eelvldg

  idens zakeikebieenkomsen vanorganisates waarb hj op enegekeen huosschewize uleg geetoe nondalieien de weing anhet pekeestand.wpasm.n

  107

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  56/59

  Patn Bwustzij

  1 Ste je tch ees vo. l Paul Smit dat ales gew ge-

  beut e dat jij je neges duk ove oe temke. Dat aes wat e

  det e de keuz diee maak, ok aemaavaef paatsvide.Da eb e ds tets t gedaa ek e scdgevoelagst ste e sta-e votaa lae voor

  (S) wat ze zj Ljkt je dat et eelk? Dt kliktaemal mse tos, maa et s de eswjeva Bedda, Spa Abe Eiste Raa Ma

  as e vee adee.

  I dt ek voee Veia DJ Patk Kike e PaulSmt patge dlge ve de veadeg je dageljkse leve die tstaa do dee odalsce eswe s et eve ee got spe s waawi as sbaa 'agesede divde sle eeo sel hoe a da o me relas, c-ge tegesag emtes, mogme lede, sek dedd eg geld stess e scldgeveles?

  08

  Ed s bij uitgj Smsaa

  Adams, Robt Slte v er h de 1Ads o Se v ht dee 2Adyi -Dnende leegeAdy We edeAdysi -Her einde v je weedBseka RmE w ee ...Bc Ane-Wode v oed

  Beiem R- yog n de pikBoge Sy-edge vegBogd H vd. I We Wu Wei Leve znde neBy mHe vn bewnCoeen u ne gekg ls uw od?Coe An -Wjsed u e Cwey G Vn ie eDedn J vnTeg vn o weggeweesDde Zelease t aes?Dy WlAnoy de Mel een oelzgFoe e-even nde middepnFe ee engewone ezgedFdie -Megjjed n ovegveieles n -T

  BeneOeindge keleve o-H I o eo e ngHdig DogOpen voo de nHs Svnek gee wodHso Sevene gekkige kdHso SvnEnj eeHog eowken n de domHeye An De oe vn ee opoelke geHy n e posopy of oga dHiig uk Veig vo egesHlig uk -Pes vo de ie

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  57/59

  Hyd Unmani ia I bn ht vn lnicht, virs wizend aar e maaJda ee I Fac G-aa vKa JyonDualeiKee, WoleVrj zjnK Wolaa Yogaicn, Pai & Si, a Pat ovr ewsnoy Scoif le evolieKrisna, .G nkbdige geesk, GinaHe mechae van vrgnLammes v Toornbg Wendy ooggaf o n?Lammes v Tooebg Wny-Weroe oogbgaaawr KayanSalor Bob Adamon lvn n eLqoma Waye-v miLcll anc Euwigid N!Mena, ed-Spiiuee verching Vergee t maaMena, ed -Spiiue ncorec VelicingMna Jed-Spiu OorooengMcenna, JedoeMlo oy ewinMlo, on e -De we g va sleMoinaa Soo Van ling to mrNsargadaa Maharaj woord en ldNos, S waaid ovr vericng

  Over, a an n k wt nit wi ik benarson, Ty Zols e isarson, Ty-man hirParson, Tny emand aarParson, onyAls n NiesParson ny-t ope ghmRaaijm, Anee-Volleig vrijRa z-W ok al nt vnnRana Maashi n woor e beldge oZen dom an va t et wat dnktSoondoed Sion e crisen o satsang

  Segta -Oorprokljk GesSaniMayi-On ar we alesSairo, aa-He geet vanS PaulNolii voor maagerSmt Alxandernehatagaa oiaijnolio oan Onwken in he alaagsV igejzie Arelen uit in aar IncWats Alan Word wat j bntWe W WeiOwrld wjsW ear oye srctu van zjnjeoudCB.- Mser kar vrss avaia

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  58/59

  Voo een ovezht van onze tls(met tesfagmenen)

  kun u oo jen op onze website:

  w.samsarabooks.com

  Dar vndt u nomate ove de boeen n voobeedng, e agenda met nfome ove lezngen

  van one tes en un u ch opgeven voo oneneuwsbe o een ctogus nvrgen.

  Samsar Ugeve bvHeengacht 341

  1 016AAmserdamTeeoon 020- 555066Fa: 00 555088

  E-ma [email protected]

 • 7/25/2019 Paul Smit - Non-dualiteit Voor Managers

  59/59