Heroverwegingen langdurige zorgzorganiseren

download Heroverwegingen langdurige zorgzorganiseren

of 30

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Travel

 • view

  1.621
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Heroverwegingen langdurige zorgzorganiseren

 • 1. Heroverwegingen Langdurige Zorg Inhoud&betekenis van de "20%"

2. De heroverwegingen 3. Aanleiding en opdracht

 • Financieel-economische crisis
 • Oplopend begrotingstekort, noodzaak tot bezuiniging30-35 miljard in 2015
 • Kabinet formeert najaar 2009 19 ambtelijke werkgroepen
 • Opdracht:
  • Inventariseer bezuinigingsvoorstellen (scenarios)
  • Waarvan tenminste 1 met 20% reductie uitgaven
 • Twee werkgroepen gezondheidszorg
  • Langdurige zorg (kader:22 mrd)
  • Curatieve zorg (kader33 mrd)

4. De context: vergrijzing, stijgende uitgaven 5. Kosten en gezondheidszorg NederlandEuro (x miljard)

 • 1972 - 6,5
 • 1980 - 17,3
 • 1990 - 26,6
 • 1995 - 35,1
 • 2000 - 47,0
 • 2005 - 67,8
 • 2008 - 79,1
 • 2010 premie 60 + begroting 14,5

7,3% per jaar, met correctie prijsverandering: 2,9% 6. Gezondheidszorg is ouderenzorg

 • Aandeel kosten Aandeel
 • gezondheidszorg bevolking
 • 45-64 jr 21% 23%
 • 65-84 jr 31% 12%
 • 85+ jaar 12% 1,5%

7. Vergrijzing, ontgroeningSource: Central Statistics Bureau (NL) NL in 2050: 10 werknemers: 4,1 gepensioneerden, nu: 10:2,2 8. Onbedoeld gebruik als vertrekpunt werkgroep

 • Regios met een relatief hoog zorggebruik:
  • zorgaanbieders die de zorgvraag stimuleren
  • ruime indicatiestelling
  • ruimhartig inkoopbeleid van zorgkantoren.

Buurtzorg levert slechts38% van het gendiceerde maximale aantal uren , maar toch zijn de klanten erg tevreden. Volgens de maatschappelijke business case (MBC) van buurtzorg wordt op de vergelijkbare markt 70% van de totale indicatie geleverd. Als de hele extramurale zorg zo efficint zou werken als Buurtzorg zou dit volgens de MBC1,9 miljard euroaan besparingen opleveren.Rapport Heroverweging Langdurige zorg, april 2010 9. Wie moet er voor ouderen zorgen? (SCP, 2004)

 • Familie
 • 80-90%-Griekenland, Spanje
 • 60-70%- Itali, Duitsland
 • 40-50% - Frankrijk, Belgi
 • 15-20% - Denemarken, Zweden, Nederland

10. De voorstellen 11.

 • De heroverwegingswerkgroep langdurige zorg heeft haar opdracht, om voor een bedrag vanca. 4,2 miljard euroaan bezuinigingsvoorstellen te doen, te baat genomen om de gevraagde besparingsvoorstellen te combineren met ideen over eennieuwe inrichting van de langdurige zorgwaarin dedoelmatigheidsprikkelssterker aanwezig zouden kunnen zijn.

12. Inhoud van de voorstellen langdurige zorg: hoofdlijnen

 • Forse inperking aanspraken AWBZ
  • Lichte en/of korte zorg
  • Opvang door familie, mantelzorg of ander wettelijk domein
 • Vier scenarios
  • AWBZ versoberd
  • Eigen regie, persoonlijke budgetten
  • Zorg dichtbij, uitvoering gemeenten
  • Zorg verzekerd,uitvoering zorgverzekeraars
 • Maar ook.overheidsvoorziening langdurige zorg (OLZ)

13. 14. Huidige uitgaven AWBZBron: Rapport Heroverweging Langdurige zorg, april 2010 15. Bron: Rapport Heroverweging Langdurige zorg, april 2010 - 3,1 - 4,0 - 3,7 - 4,4 Totaal-- -- -0,7 - Persoonlijk zorgbudget 80% huidige ZIN - 0,9 - 1,0 - 0,7 -0,5 Efficiency - 0,2 - 0,8 + 0,3 -0,9 Eigen bijdrage -0,4 - 0,4 - 0,1 - 0,2 Geen gehandicaptenzorg IQ > 70 - 0,2 - 0,2 - 0,0 - 0,2 Beperken GGZ-verblijf - 0,1 - 0,1 -0,4 -0,4 Zzp VV 1 t/m 3 weg -- -- - 0,1 -0,1 Geen kortdurende zorg (< 6 maanden) -- - 1,4 - 0,5-0,7 Gebruikelijk zorg 90 min/week - 0,2 - 0,2 - 0,2 -0,2 MEE geen subsidie - 1,1 -- - 1,2 1,2 Begeleiding schrappen Zorg verzekerd Zorg dichtbij Eigen regie Awbz versoberd Opbrengst in 2015 16. Scenario AWBZ versoberd

 • Huidige AWBZ (sociale verzekering), clienten behouden recht op zorg
 • 20% reductie in 2015 bereikt,4,4 mrd in 2015
 • 13 miljard, na overheveling revalidatiezorg en overheveling naar WMO
 • Huidige zorgkantoren blijven bestaan, met versterking inkoopmacht (opheffen contracteerplicht, lagere max tarieven)
 • Meer eigen bijdragen
 • 3% doelmatigheidswinst
 • Snelle implementatie mogelijk

17. Scenario Eigen regie

 • Zelfredzaamheid, zelf regelen, DuitsePflegeversicherungals inspiratie, client koopt zelf zorg in
 • Sociale verzekering a la de AWBZ ( 5,3 mrd)
 • Persoonlijk budget
  • uitgangspunt 80% van de uitgaven aan zorg in natura en pgb
  • Persoonlijke budgetten zijn niet inkomensafhankelijk, geen eigen bijdrage
 • Overheveling WMO
 • Ongeveer 8 mrd als voorziening , met belastinginning gevulde voorziening langdurige zorg uitgevoerd door OLZ
 • Clintengroep zonder zelfregie krijgt zorg in natura via OLZ
 • 5% doelmatigheidswinst

18. Scenario Zorg dichtbij

 • Aansluiten bij de leefomgeving van de client, stimuleren extramuralisering
 • Gemeenten verantwoordelijk voor:
  • Extramurale en intramurale verpleging&verzorging
  • Extramurale langdurige GGZ
  • Extramurale gehandicaptenzorg
 • Intramurale langdurige GGZ en gehandicaptenzorg op basis van uit belastingopbrengsten gefinancierde voorziening (OLZ)
 • Recht op zorg => compensatiebeginsel
 • WMO verbreed naar 11 miljard (schoon aan de haak dus met verwerking van alle maatregelen)
 • Geen premiefinanciering, maar via belastingen
 • opschaling gemeenten gewenst
 • 5% doelmatigheidswinst OLZ

19. Scenario Zorg verzekerd

 • Uitvoeringsverantwoordelijk bij zorgverzekeraars voor:
  • Intra- en extramurale verpleging en verzorging
  • Intra- en extramurale langdurige ggz
 • Concurrerende zorgverzekeraars, nominale premie
 • 10 mrd overdracht naar verzekeraars
 • Clienten behouden recht op zorg/ZVW, eigen betalingen niet inkomensafhankelijk in ZVW
 • Overdracht naar verzekeraars als zij 100% risicodragend zijn of andere sluitende vorm voor uitgavenbeheersing
 • Actief beleid van scheiden wonen en zorg
 • Gehandicaptenzorg uitgezonderd, uitvoering door rijksoverheid (voorziening). OLZ
 • 5% doelmatigheidswinst bij verzekeraars en OLZ

20. Overheidsvoorziening Langdurige Zorg

 • Bij drie van de vier scenarios, voornamelijk voor gehandicaptenzorg
 • Voorziening, geen sociale verzekering, dus geen recht op zorg/verzekerde zorg
 • Onder verantwoordelijkheid Rijksoverheid
 • Taken:
  • Indicatiestelling
  • Budgetverantwoordelijk
  • Zorginkoop
 • Uitwijk naar pgb mogelijk

21. En nu? 22.

 • Sterk voor lokale aanpak/zorg dichtbij
 • Geleidelijk scheiden van wonen en zorg
 • Tegen marktwerking
 • Kleinschaligheid ipv grote verpleeg- en verzorgingshuizen

Iedereen telt mee 23.

 • Herijken AWBZ,een volksverzekering met een glasheldere polis, voor de niet op genezing gerichte, intensieve, langdurige zorg die langer duurt dan een jaar. Zorg voor mensen met een ernstige, meervoudige handicap zal in de AWBZ blijven,
 • Gemeenten verantwoordelijk voor de functie begeleiding (niet onlosmakelijk verbonden is met 24-uurszorg)
 • Het wonen maakt zo spoedig mogelijk geen deel meer uit van de AWBZ.
 • Behoud van onafhankelijke, objectieve, integrale indicatiestelling
 • Clientvolgende bekostiging, pgb blijft
 • Zorgkantoren weg, uitvoering door zorgverzekeraars

Slagvaardig en samen 24. Orde op zaken

 • Kiest voor zorg verzekerd, alle langdurige zorg in de ZVW
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Kleinschalig, in de buurt en persoonsgericht inrichten en tegelijkertijdbetaalbaar en toegankelijk houden
 • Pakket is onvoldoende afgebakend, duidelijke polis
 • Hervorming indicatiestelling

25.

 • menswaardige zorg en voor ouderen in verpleeghuizen die meer rechten hebben dan gevangen. Dat is nu andersom en dat is van de zotte. Geen ondervoeding, uitdroging, doorligwonden en 24-uursluiers meer in onze zorginstellingen. Kleine zorginstellingen met veel minder managers waar de zorgverlener weer mag zorgverlenen en de patint weer de zorg krijgt die hij of zij verdient. De oudere generatie heeft ons land opgebouwd. Laten we dat niet vergeten

26. En wat betekent dit voor u (manager, bestuurder zorginstelling? 27. Met minder, meer doen

 • Inzetten op doelmatighei