Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep Televisie - SamenVatting

download Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep Televisie - SamenVatting

of 34

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  725
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hedendaagse Media Cultuur - Werkgroep Televisie - SamenVatting

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY RozanneEDIT BY Asefeh

1 3 4 4 4 4 4 5 6 8 8 9 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 25 25

INLEIDING DEEL I: TELEVISIESTUDIES IN THEORIE HOOFDSTUK 1: TELEVISIE EN TELEVISIESTUDIES 1.1 HET BEGIN 1.2 TELEVISIESTUDIES ALS EEN NIEUW VAKGEBIED 1.3 DE WORTELS VAN TELEVISIESTUDIES 1.4 TELEVISIESTUDIES ALS ECHTE DISCIPLINE 1.5 UITGANGSPUNTEN VAN DE NIEUWE BENADERING HOOFDSTUK 2: REPRESENTATIE EN IDEOLOGIE 2.1 REPRESENTATIE, IDENTITEIT EN CULTUREEL BURGERSCHAP 2.2 IDEOLOGIE, MEDIA EN MACHT 2.3 IDEOLOGIE IN PRAKTIJK HOOFDSTUK 3: VERTOOG EN GOVERNMENTALITY 3.1 VAN IDEOLOGIE NAAR VERTOOG 3.2 VAN VERTOOG NAAR GOVERNMENTALITY 3.3 MEER AANDACHT VOOR TELEVISIEPRODUCTIE IN CULTURAL STUDIES DEEL II: TELEVISIESTUDIES IN CONTEXT HOOFDSTUK 4: TELEVISIEPRODUCTIE: EEN BIJZONDER(E) CREATIEVE INDUSTRIE 4.1 ABOVE- EN BELOW-THE-LINE 4.2 NIVEAUS VAN PRODUCTIEONDERZOEK 4.3 POLITIEKE ECONOMIE 4.4 ORGANISATIESOCIOLOGIE 4.5 CULTURAL STUDIES HOOFDSTUK 5: TELEVISIERECEPTIE: HET DEBAT OVER DE KWETSBARE KIJKER 5.1 GEWONE DOMHEID 5.2 NEGATIEVE EFFECTEN VAN TELEVISIEKIJKEN 5.3 KIJKWIJZER? 5.4 ULTIEME BEGRIPPEN 5.5 ALLEGORIE 5.6 DESKUNDIGEN HOOFDSTUK 6: VAN PRODUCTIE TOT RECEPTIE: PERSPECTIEFWISSELINGEN IN TELEVISIESTUDIES 6.1 GESCHIEDENIS 6.2 TELEVISIE ALS MASSAMEDIUM 6.3 REALITY-TV ALS DEMOCRATISERING 6.4 ONTNUCHTERING IN PRODUCTIE 6.5 ONTNUCHTERING IN RECEPTIE 6.6 REALITY EN GOVERNMENTALITY STUDIES DEEL III: TELEVISIESTUDIES IN PRAKTIJK HOOFDSTUK 7: MAKE-OVERTELEVISIE: MODEGOEROES EN MAGISCHE TRANSFORMATIES 7.1 INLEIDING 7.2 VOORLOPERS VAN MAKE-OVERTELEVISIE 7.3 GENREKENMERKEN 7.4 MAKE-OVERTELEVISIE ONDER DE LOEP HOOFDSTUK 8: SPORT OP TELEVISIE: NATIONAAL GEVOEL EN VERBROEDERING 8.1 RESULTATEN EN GEMEENSCHAP 8.2 ENSCENERING EN DE PRODUCTIE VAN KENNIS 8.3 KENNIS EN CULTURELE NORMEN 8.4 NAAR EEN ECONOMIE VAN DE SPORT

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY RozanneEDIT BY Asefeh

2 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 31 32 32 33 33 33 33 34

HOOFDSTUK 9: KINDERTELEVISIE: CULTUREEL BURGERSCHAP IN CROSSMEDIALE CONTEXT 9.1 GOEDE BEDOELINGEN 9.2 GEWOON VOOR DE LOL 9.3 HET CULTUREEL BURGERSCHAP VAN KINDEREN DEEL IV: TELEVISIESTUDIES IN DE WERELD + H15 HOOFDSTUK 10: TELEVISIE EN AZIATISCHE HYBRIDISERING 10.1 DE GEVAREN VAN DE DANS 10.2 CULTURELE GLOBALISERING: VIER BENADERINGEN 10.3 INTEGRATIE VAN DE BENADERINGEN 10.4 HET TELEVISIEFORMAT HOOFDSTUK 11: TELEVISIE EN AMERIKAANS UNIVERSALISME 11.1 OPRAHIFICATION 11.2 AMERIKA ALS VERBEELDE GEMEENSCHAP 11.3 9/11 IN THE OPRAH WINFREY SHOW 11.4 9/11 IN THE WEST WING HOOFDSTUK 12: DE INTERNATIONALE HANDEL IN TV-FORMATS 12.1 TELEVISIEHANDEL EN MONDIALISERING 12.2 WETENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN OP TELEVISIEHANDEL 12.3 TELEVISIE KOPEN EN VERKOPEN: DE INTERNATIONALE TELEVISIEMARKT 12.4 DE WISSELWERKING TUSSEN NATIONAAL EN TRANSNATIONAAL 12.5 CONCLUSIE: TELEVISIEHANDEL TUSSEN NATIONAAL EN TRANSNATIONAAL HOOFDSTUK 15: DE TOEKOMST VAN DE TELEVISIE IN DE NIEUWE EEUW 15.1 TEGENGESTELDE TRENDS? 15.2 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 15.3 INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN 15.4 RECEPTIE EN BETEKENIS

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY RozanneEDIT BY Asefeh

3

Inleiding In NL speelde televisie een cruciale rol bij de opkomst van het nieuwe populisme in de politiek Voorbeelden: Pim Fortuyn & Geert Wilders We leven in een televisiecultuur Leven lijkt te bestaan uit media-events, maar is eigenlijk maar een klein deel

Cultural studies Houdt zich bezig met de bestudering van populaire cultuur in het algemeen Het oude broadcast-model >> televisie als centraal medium boor een grote publieksgroep wordt zwaar beconcurreerd door de grote hoeveelheid mogelijkheden die de kijker heeft om langs andere wegen, tv te bekijken

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY RozanneEDIT BY Asefeh

4

Deel I: Televisiestudies in theorie Hoofdstuk 1: Televisie en televisiestudies 1.1 Het begin 1951: Dinsdag 2 Oktober 1e televisiebeelden vanuit studie Irene in Bussum uitgezonden Supervisie van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) waaronder de volgende zenders vallen: - AVRO - KRO - NCRV - VARA Deze uitzending was de 1e verzorgd door verzuilde omroepen. Er waren al echter eerder experimenten met tv uitzendingen gedaan door Philips (Eindhoven) >> vanaf maart 1948 Pas in 2e helft van de jaren 50 steeg het aantal verkochte tvs DOOR >> technologische ontwikkeling en financile investeringen vanuit overheid en bedrijfsleven 1956: Start NTS-journaal Vanuit cultural studies-benadering, is begin van tv in NL 1962: Televisie-event: Open het dorp Televisie versterkt het nationaal gevoel, maar het verzwakt de macht van de elites die de toppen van de zuilen vormen zoals die eind 19e eeuw ontstonden en die samen t/m de jaren 60 van de 20e eeuw NL besturen. 1.2 Televisiestudies als een nieuw vakgebied Cultural studies heeft zich ongewild geprofileerd als een romantische stroming die volkse en populaire cultuur waardeert. Jaren 60-70: Essentile rol van de massamedia en televisie steeds duidelijker 1.3 De wortels van televisiestudies Jaren 70: Stuart Hall zorgt voor begin cultural studies als academische stroming. Uitgangspunten cultural studies: - Methode of strategisch gebruik van methoden van onderzoek dwars door de geeste- en de sociale wetenschappen heen (interdisciplinariteit) - Interesse in context (van historische tijd en plaats) - Interesse in wat mensen zelf te zeggen hebben (de etnografische benadering) - Engagement van de onderzoekers De aard van dat engagement zal veranderen van rigide marxistisch in meer progressief-politiek, onder meer genspireerd door vrouwenstudies en etnische studies. Verdwijnen doet het niet. Het encoding/decoding-model Twee centrale processen die samen bepalen welke betekenis een televisieprogramma heeft. Productie kant De onderhandelingen die plaatsvinden aan de kant van de producenten (encoding) met inbegrip van alle beperkingen die zij daarbij ondervinden. >> Volgens Hall: Infrastructuur; info waartoe producenten toegang hebben, mensen die iets te melden hebben, eigen vooropleiding. Receptie kant De ontvangers (decoding), daar speelt eenzelfde reeks van processen die betrekking hebben op achtergrondkennis, afkomst, interpretatieve mogelijkheden en toegang tot het medium.

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY RozanneEDIT BY Asefeh

5

>> Er wordt onderhandelt met de tekst. Raymond Williams: Cultuur wordt niet gedefinieerd door producten zoals boeken of kunstwerken, maar als proces van betekenisgeving. Cultuur is niet een afgescheiden deel van het dagelijks leven, maar cultuur is het hele alledaagse leven in al zijn veelvormigheid. Flow Tv krijgt op een andere manier betekenis dan bv boeken, omdat de ervaring van tv kijken een fundamenteel andere is. Je kijkt programmas maar ook naar de aankondigingen daartussendoor voor andere programmas, en je ziet soms een begin van het ene en het eind van het andere programma. .... 1.4 Televisiestudies als echte discipline John Fiske en John Hartley (1978: Reading Television): Maken als 1e een begin door tv te theoretiseren aan de hand van de betekenissen van tv als medium, en van tv genres en tv programmas. James Carey We hebben ons te lang uitsluitend gericht op de overdracht van info door de mediamaker aan het grote publiek. Volgens Carey is dat maar de helft van het verhaal. De media + tv hebben volgens hem ook een belangrijke rituele functie. Het ritueel versterkt groepsbanden. De regels die bepalen dat je erbij hoort, bepalen ook dat andere dat niet doen (in- en uitsluiting). In- en uitsluiting kan ook plaatsvinden door middel van programmering strategien een omroep. Horizontale programmering: Het brengen van hetzelfde soort programma op vaste tijdstippen Verticale programmering : Om te voorkomen dat mensen weg zappen. Dit wordt bereikt door een minder populair programma tussen twee 'publiekstrekkers' te plaatsen of door een aantal programma's met hetzelfde genre na elkaar uit te zenden, zoals allerlei kookprogramma's achter elkaar op hetzelfde net. John Fiske: Andere boek (Television Culture 1987) 3 begrippen:

1. Polysemie Veelbetekenendheid. Tekens (de kleinste onderdelen van talige systemen zoals spreektaal/beeldtaal) hebben geen inherente betekenis. Ze leggen uitsluitend (en tijdelijk) sociale conventies vast. Het zijn impliciete sociale afspraken over de verbinding tussen klanten, letters en concepten. 2. Macht De strijd tussen sociale groepen, de dominante klasse vs. de ondergeschikte groepen, wordt voor een groot deel op het vlak van taal, cultuur en betekenis gevoerd. 3. Plezier We kunnen als kijkers zowel plezier ontlenen aan de betekenis van mediatekst, door de lezing exact over te nemen alsmede door te kiezen voor een tegendraadse lezing. Fiske s gebruikte concepten komen uit de filmwetenschap (bv. semiotiek en psychoanalyse). >> Deze ontwikkelde zich na WO II eerst in FR en later ook in de VS. Jaren 50: Ontwikkeling van auteurstheorie stelt film op een goed modernistische wijze voor als het product van een auteur, individuele kunstenaar en dus als potentile Kunst met de grote K. Tv komt tot bloei in zelfde periode waarin naast moderne denken, het postmoderne denken zich ontwikkelt. Fiske = postmodern denken en feminist. >> Maatschappelijke machtsrelaties hebben ook te maken met sekse volgens hem

Samenvatting Tentamen; HMC ; TV 2011; COPYRIGHTS @ DROPBOX MEDIA&CULTUUR ; MADE BY Roza