Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peggy Totté

140
KERNVERSTERKING IN VLAANDEREN WAT IS DE RUIMTELIJKE OPGAVE? HOE PAKKEN WE HET AAN?

Transcript of Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peggy Totté

KERNVERSTERKING IN VLAANDEREN

WAT IS DE RUIMTELIJKE OPGAVE?

HOE PAKKEN WE HET AAN?

CASE 1

DESSEL - WITGOOR

ANALYSE VAN EEN DORPSKERN IN EVOLUTIE

DESSEL-WITGOOR, GEMEENTE VAN 9350 INWONERS

HISTORISCHE GROEI DESSEL-WITGOOR (FERRARIS 1770)

HISTORISCHE GROEI DESSEL-WITGOOR (FERRARIS 1770)

HISTORISCHE GROEI DESSEL-WITGOOR (VANDERMAELEN 1854)

HISTORISCHE GROEI DESSEL-WITGOOR (1979)

algemene kaart met aanduiding van belangrijkste wegen:N18, weg dessel_witgoor

DESSEL-WITGOOR VANDAAG

huizen in gesloten bebouwing huizen in halfopen bebouwing

volgens statistieken Vlaamse overheidbijkomende woningen tussen 1995 en 2014

huizen in open bebouwing meergezinswoningen handelshuizen andere

-2 +98 +366 +377 -19 +46

+839

in 1995: < 1% appartementen 2014: > 10% appartementen

EVOLUTIE WONINGBOUW TUSSEN 1995 - 2014

waarvan :

volgens vergunningen van de gemeentebijkomende woningen tussen 2004 en 2014

+529

meergezinswoningen

+206

eengezinswoningen

+316

WONINGBESTAND GROOT DESSEL 2013/2014DESSEL: STERKE TREND VAN VERAPPARTEMENTISERINGvrijstaande woning

rijwoning

meergezinswoning

halfopen woning

1995 1473175

624 2194 30 117 63

huizen in gesloten bebouwing huizen in halfopen bebouwing huizen in open bebouwing meergezinswoningen handelshuizen andere

2014 1454041

722 2560 407 98 109

DESSEL: ONBEBOUWDE PERCELEN

te ontwikkelen op middellange termijn

reserve na lange termijn (wug)

onbebouwde percelen

woonuitbreidingsgebied

te ontwikkelen op korte termijn

DESSEL-WITGOOR

RUIMTELIJKE THEMA’S

DORP

DORP

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

LANDSCHAP

LANDSCHAPLANDSCHAP

LANDSCHAP

THEMA 1 / LANDSCHAP

DORPSKERNEN OP ZANDRUG TUSSEN BEEKVALLEIEN

Dessel

Witgoor

Heide

KNOOPPUNTEN VAN KANALEN EN PLASSEN MET UITKIJKTOREN

BEEKVALLEI IN GAVE LANDBOUWLANDSCHAP AAN NOORDZIJDE

DORPSKERNEN TUSSEN BOVENLOKALE BOSSTRUCTUREN

Dessel

Witgoor

Heide

BRAZELBERGEN

BOSSEN AAN KANAAL NAAR POSTEL

INGESLOTEN LANDBOUWGEBIED TUSSEN DORPSKERNEN

Dessel

Witgoor

Heide

KLEINSCHALIG BOERENLANDSCHAP

WAAR IS HET LANDSCHAP BINNEN DORPSKERN VAN DESSEL?

Dessel

LOOPROUTE NAAR BRAZELBERGEN

KOLKENETE BINNEN DE DORPSKOM

DOORZICHT NAAR HET LANDSCHAP

BEEK INGEKAPSELD TUSSEN PERCELEN

STRAATPROFIELEN ALS SCHAKEL IN LANDSCHAP

Dessel

VANDAAG: VERZAMELING VAN 6 TYPEPROFIELEN WOONSTRATEN

BINNENGEBIEDEN ALS RESTANTEN VAN LANDSCHAP TUSSEN LINTBEBOUWING

Dessel

BINNENGEBIED MET SPORTVELDEN DE SPIN

BINNENGEBIED MET BEGRAAFPLAATS EN VERKAVELING OP VOETBALVELD

WOONUITBREIDINGSGEBIED KOOLVENNEN

TE ONTWIKKELEN BINNENGEBIEDEN

TOT SLOT: HOE WONEN IN RELATIE TOT HET LANDSCHAP?

THEMA 2 / VERHARDE INFRASTRUCTUUR

VIJF HISTORISCHE WEGEN ALS STRUCTURERENDE DRAGERS

N18

INRICHTING N18, MET WISSELENDE SNELHEIDSPROFIELEN

1

2

3

4

30km/u

70km/u

50km/u

1km 2km 3km

1

70

fietspad weg fietspad

PROFIEL N18 IN BUITENGEBIED

1 PROFIEL N18 IN BUITENGEBIED

70

2

fietspad weg fietspad

PROFIEL N18 BINNEN BEBOUWDE KOM

2 PROFIEL N18 BINNEN BEBOUWDE KOM

50

park- weg fietspad voetpad

3 PROFIEL N18 IN DORP

3 PROFIEL N18 IN DORP

N18: EEN OVERGEDIMENSIONEERDE DRAGER DWARS DOOR DORPSKERN DESSEL

PROFIEL N18 IN DORPSKERN4

50

bushaltebushalte weg voetpad

PROFIEL N18 IN DORPSKERN4

BUSB

US

RUIMTELIJKE IMPACT VAN N18 IN DORPSKERN

BUSB

US

AANDEEL PUBLIEK PARKEREN

42

36

14

18

36

6

TELLING PARKEREN IN DESSEL

maandag ca. 154

16% bewoners?

60% gemiddelde bezetting

120% bezetting markt 25% gem. bezet. avond

40% gemiddelde bezetting zaterdag

25 95 90 33

donderdag ca. 154 27 93 125 44

zaterdag ca. 154 26 63 64 67

10:3006:30 14:30 20:00

Langsparkeren

Pleinen centrum

maandag

donderdag

zaterdag

10:3006:30 14:30 20:00

42 58 54 55

31 53 92 47

33 56 62 46

bewoners?

BUSB

US

BEPERKTE VERBLIJFSRUIMTE EN GEBREK AAN RELATIE MET GEBOUWEN

PROFIEL VAN ANDERE HOOFDWEGEN30km/u

70km/u

50km/u

1km 2km 3km

PROFIEL BERGENSTRAAT

50

weg voetpadvoetpad fietspadfietspad

PROFIEL BERGENSTRAAT

50

weg voetpadvoetpad fietspadfietspad

2

50

wegvoetpad fietspad

PROFIEL BOERETANGSEDREEF

PROFIEL BOERETANGSEDREEF

70

weg fietspad

CONCLUSIE: UNIFORME AANLEG VAN HOOFDBANEN, ZONDER VERBLIJFSKWALITEIT

N18

MEISTRAAT

CONCEPTEN ONTSLUITING ZWAAR VERKEER CONCEPT 2: N118 ALS ROUTE VOOR VRACHTVERKEER

VECTRIS cvba i.o.v. provincie Antwerpen / Mobiliteitsstudie N118 Geel, Mol, Dessel, Retie Eindrapport november 2007 / Fig. 7

TOEKOMSTBEELD: N18 ALS SECUNDAIRE WEG TYPE III / OMLEIDING VRACHTVERKEER N118

THEMA 3 / DORPSE BEBOUWING

HISTORISCHE DORPSKERN VAN DESSEL

DORPSCENTRUM VANDAAG

INGANG VAN KERK OP PARKING

VOORTUIN VAN GEMEENTEHUIS (MET VOORDEUR AAN ACHTERZIJDE)

VERDWIJNEN VAN STRAATWAND AAN DORPSPLEIN

EN BESLOTEN DORPSPLEIN VAN DESSEL

NAAR EEN GEBREK AAN BESLOTENHEID IN DESSEL

VAN BESLOTEN DORPSE RUIMTE NAAR ONGEDEFINIEERDE VLAKTE MET VERKEERSSTROMEN

VANDERMAELEN 1854 VANDAAG 2015

HISTORISCHE DORPSKERN DESSEL

VERDWENEN HISTORISCHE COMPOSITIE VAN DORPSHART

RIJKE SCHAKERING VAN HISTORISCHE DORPSOPBOUW

RESTANTEN VAN DORPSARCHITECTUUR

VANDAAG: CONCURRENTIE VAN APPARTEMENTEN

RUIMTELIJKE IMPACT VAN APPARTEMENTEN OP DORPSKERN

RUIMTELIJKE IMPACT VAN APPARTEMENTEN OP DORPSKERN

OORSPRONKELIJKE FIJNE PERCEELSSTRUCTUUR EN SCHAKERING VAN GEVELS

7 m5 m6 m

10 m

7 m7 m5 m19 m

INBREUK OP KORREL EN HISTORISCHE (DORPSE) PERCEELSSTRUCTUUR

30 m 67 m

10 m

4 m

INBREUK OP KORREL EN HISTORISCHE (DORPSE) PERCEELSSTRUCTUUR

17 m

10 m

4 m

INBREUK OP KWALITEIT BINNENGEBIED VAN BOUWBLOK

HISTORISCHE DORPSKERN: PUBLIEKE GEBOUWEN ALS PROTAGONISTEN

VANDAAG: CONCURRENTIE VAN APPARTEMENTEN ALS NIEUWE PROTAGONISTEN

RUIMTELIJKE OPGAVE VOOR DESSEL

Richtinggevend gedeelte

Kaart 27.3

GEWENSTE NATUURLIJKE STRUCTUUR

Beekvalleien dragers van

de open ruimte

Bosformatiesonderdeel van

een groter geheel

Open ruimtemeerwaarde voor

de gemeente

Groenverbindingenopen ruimte

tot in de kern

Heiderelictenstapstenen natuur

Zandwinningsgebiedenwaardevolle

nabestemming o.a. natuur

Provinciaal n

atuurverbindingsgebied

Moerasgebiedkenmerk van het

gebied van de Netevallei

STRUCTUURPLAN

Dessel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

VERFIJNING IN EEN LANDSCHAPPELIJKE RAAMWERKKAART

Kaart 31.3

GEWENSTE VERKEERS-STRUCTUUR

70 km/u

90 km/u

50 km/u

30 km/u

Verblijfsgebied

Dessel centrum

Heide

Witgoor

2

13

123

F1/F3 (bestaande bebouwde kom)

School

Flitspaal

Water

Gemeentegrens

Snelheidsprofielte evalueren

i.f.v. fietsroutenetwerk

STRUCTUURPLAN

Richtinggevend gedeelte

Dessel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

BUSB

US

RUIMTELIJKE VISIE EN ACTIEF BELEID NAAR WEGEN, PLEINEN EN PARKEREN

STRUCTUURPLAN

Richtinggevend gedeelte

Dessel

Kaart 28.1

GEWENSTE NEDERZETTINGS-

STRUCTUUR

Kerngebiedkwalitatieve verdichting

Woonlintenintegratie van open ruimte

Onbebouwde woonuitbreidingsgebieden,

groene ruimte in de kern

Woonkorrelslandelijk wonen

Beschermd monumentHoeve De Boeretang

Beekvalleien en open ruimte,

grenzen voor de bebouwing

Bosformatiesonbebouwde ruimte

Voorstel wonen aan het water

Woongebied

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

ONTWERPEND ONDERZOEK OP STRATEGISCHE LOCATIES beeldkwaliteit publiek domein en bebouwing

projectgebieden nieuwbouw

CASE 2

TIENEN

VISIE VOOR DE TOEKOMSTIGE WOONONTWIKKELING VAN EEN KLEINE STAD

TIENEN, STAD VAN 33.000 INWONERS

356578

9:;2<#$"$= </#"$4,#(#/"><

=#;"#() ='#$4 ;"><&-#$(# ?&&$=#;"#(#$AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN

111111111

222222222

333333333

444444444

333333333

555555555

333333333

666666666 444444444

222222222

111111111

777777777

AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN

356578

@'"$A"B# ='&#$# ."$=#'4 #$ ;#='#$C"$= B&,#$,"D/# ?&&$=#;"#(#$)E&#<#$ $22' :F4"#<# ;#,#<#$"4 .2$ (# ='&#$# ."$=#'4

AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN

9%96GH5

B2,'&&$ .2$ 4,2(4='&#" "$ (# $&&'('2$()

IJ 1&&$/"$,#$ /2$=4 (# H,##$?#=#$KLJ MB.+//"$= .2$ (# =#;"#(#$ ,+44#$ (# H,##$?#=#$

ANALYSE NOORDELIJKE RAND

UITGANGSPUNTEN NOORDELIJKE RAND

9%96GH5

MB=2.# .&&' (# $&&'('2$( !"#$#$

ONTWERPEND ONDERZOEK

N7H75 %MMP8P9%8 !75%5%

Q'&$,#$ 22$ R#, /2$(4AR2BONTWERPVISIE MET NIEUWE FRONTEN NAAR LANDSCHAP

EN VERBINDINGEN NAAR BINNENSTAD

N7H75 %MMP8P9%8 !75%5%

ONTWERPVISIE MET NIEUWE FRONTEN NAAR LANDSCHAP

EN VERBINDINGEN NAAR BINNENSTAD

BOUWAANVRAGEN IN PERIODE 2003 - 2013

1STE RAND

135 WONINGEN

34 MEERGEZINSWONINGEN

543 VERBOUWINGEN

24 AFBRAAK

ANDERE DELEN TIENEN

334 WONINGEN

15 MEERGEZINSWONINGEN

474 VERBOUWINGEN

32 AFBRAAK

TOTAAL

495 WONINGEN

119 MEERGEZINSWONINGEN

1292 VERBOUWINGEN

99 AFBRAAK

BINNENSTAD

26 WONINGEN

70 MEERGEZINSWONINGEN

275 VERBOUWINGEN

43 AFBRAAK

BOUWAANVRAGEN IN PERIODE 2003 - 2013

1STE RAND

135 WONINGEN

34 MEERGEZINSWONINGEN

543 VERBOUWINGEN

24 AFBRAAK

ANDERE DELEN TIENEN

334 WONINGEN

15 MEERGEZINSWONINGEN

474 VERBOUWINGEN

32 AFBRAAK

TOTAAL

495 WONINGEN

119 MEERGEZINSWONINGEN

1292 VERBOUWINGEN

99 AFBRAAK

GEZINNEN ZOEKEN HUIS

BINNENSTAD

26 WONINGEN

70 MEERGEZINSWONINGEN

275 VERBOUWINGEN

43 AFBRAAK

BOUWAANVRAGEN IN PERIODE 2003 - 2013

BINNENSTAD

26 WONINGEN

70 MEERGEZINSWONINGEN

275 VERBOUWINGEN

43 AFBRAAK

1STE RAND

135 WONINGEN

34 MEERGEZINSWONINGEN

543 VERBOUWINGEN

24 AFBRAAK

ANDERE DELEN TIENEN

334 WONINGEN

15 MEERGEZINSWONINGEN

474 VERBOUWINGEN

32 AFBRAAK

TOTAAL

495 WONINGEN

119 MEERGEZINSWONINGEN

1292 VERBOUWINGEN

99 AFBRAAK

SENIOREN ZOEKEN APPT

VISIE NIEUWBOUW

BINNENSTAD

IN ZET OP GRONDGEBONDEN

WONING ALS ALTERNATIEF

VOOR DE SUBURBANE WONING

VOOR MIDDENKLASSE

ANDERE GEBIEDEN

ONTRADEND BELEID NAAR VERDERE BEBOUWING

VAN VRIJSTAANDE WONINGEN, APPARTEMTEN, ...

CREËREN VAN SCHAARSTE

RAND

INZET OP GRONDGEBONDEN WONING

VERLOEDERING EN LEEGSTAND IN BOSTSESTRAAT

BESTAANDE VOORZIENINGENSTADSTERKE AANWEZIGHEID VAN SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, DIENSTEN, HANDEL EN HORECA

AANTAL HANDELSZAKEN: 473

LEEGSTAANDE ZAKEN: 72

... MET GROTE LEEGSTAND VAN HANDELSZAKEN

VISIE: COMPACT KERNWINKELGEBIED AFBAKENEN

WONEN LANGS SMALLE, DRUKKE INVALSWEGEN

HUIDIG GEBREK AAN HIËRARCHIE IN ONTSLUITING

... MET GROOT AANTAL BESTAANDE PUBLIEKE PARKEERVOORZIENINGEN

PARKEREN OP HOOFDASSEN EN PLEINEN

HOOFDONTSLUITING GEKOPPELD AAN VOORZIENINGEN

VRIJWAREN VAN VERKEER IN WOONSTRATEN EN WOONERVEN IN LUWE STADSDELEN

REFERENTIE: WOONERF LOOKS LIER

2009 2014

BESTAANDE WONINGBESTAND

BESTAANDE APPARTEMENTEN

AFGELEVERDE EN TE VERWACHTEN VERGUNNINGEN VOOR APPARTEMENTEN

TOEKOMSTPLANNEN VOOR APPARTEMENTEN

INTERESSANTE LEEGTES IN HET STADSWEEFSEL

EVENWICHTIGE VERHOUDING VAN GRONDGEBONDEN WONINGEN EN APPARTEMENTEN

INZET OP GROEN EN VERBLIJFSKWALITEIT

KA

PE

LSTR

AAT

BROEKSTRAAT

DA

NE

BR

OE

KS

TRA

AT

BROEKSTRAAT

GRO

TE MARKT

BROEKSTRAAT, HUIDIG SCHOOLGEBOUW

ONTWERPEND ONDERZOEK POLO-ARCHITECTEN

VROEGER ONTWERPVOORSTEL

tweedefase

ONTWERPEND ONDERZOEK BROEKSTRAAT, OP BASIS VAN GRONDGEBONDEN WONEN

BEREIKBAARHEID EN DOORWAADBAARHEID SITE BROEKSTRAAT

TERREINBEZETTING BROEKSTRAAT

BEBOUWING:

13 GGWO 11 APP

# 24 ENTITEITEN 60 WO/HA

25 ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN

eenzijdige hoekafwerking met meergezinswoningen

rand van grondgebonden woningen

OVERZICHT STADSPROJECTEN

woningen appt totaalDonystraat 18 12 30Lyceum 46 21 67Heilig  Hart 23 23 46Broekstraat 13 11 24Arena 33 17 50

133 84 217

DONYSTRAAT

LYCEUM

HEILIG HARTSITE

BROEKSTRAAT

ARENA

TREND NAAR OPDELING BESTAANDE WONINGEN

TREND NAAR VERVANGBOUW / AFBRAAK BESTAAND PATRIMONIUM

OPMAAK STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING

Richtlijnen:

- aandacht voor stedelijke plint met voldoende hoogte, beukmaat, verticaliteit, dakrand, ...

- inzet op grondgebonden stadswoningen

- geen opdeling van bestaande stadswoningen < 250 m2

- meergezinswoningen enkel op hoeken of in oude winkelassen (om transformatie te stimuleren)

- afbraak bestaand patrimonium enkel mogelijk als nieuwe gebouw beter is dan vorige

TE VERMIJDEN DOOR VERORDENING

CONCLUSIES

CONCLUSIE

1

Kernversterking vraagt om een brede aanpak, van zowel actief als passief beleid,

van aanpak openbaar domein en landschap tot onderhandeling over private ontwikkelingen

(zowel appartementen als binnengebieden)

CONCLUSIE

2

Gemeenten zijn ontvoogd, ze hebben een gemeentelijk structuurplan, maar missen een stedenbouwkundige visie

als kader voor hun vergunningenbeleid

BERLARE, EVOLUTIE 1904 - 1980 - 2004 - 2014 (UIT RECOLLECTING LANDSCAPES)

KOKSIJDE, EVOLUTIE 1904 - 1980 - 2004 - 2014 (UIT RECOLLECTING LANDSCAPES)

CONCLUSIE

3

Stedenbouw is een ontwerpdiscipline, geen regelgeving of louter voorschriften.

Ontwerpend onderhandelen(indien nodig met rekentabel)

is ‘instrument’ bij uitstek.

CONCLUSIE

4

Hoe gemeenten ondersteunen?

- administratie Dorpenbeleid op Vlaams niveau?- masterclass Dorpsprojecten vanuit VRP?

- oprichten van kwaliteitskamer op provinciaal niveau?- aanstellen van dorpsbouwmeester?