Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame...

21
Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project : Duurzame Sportvereniging Projectnummer : 15-1679 Vereniging : ATV Berkenrode Opgesteld door : EPA adviseur: drs. ing. F. Wiersum W2N Engineers SportStroom Onderdeel : Energie Besparingsrapport Datum : 15 oktober 2015

Transcript of Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame...

Page 1: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1

Energiebesparingsrapport Project :

Duurzame Sportvereniging

Projectnummer : 15-1679

Vereniging

: ATV Berkenrode

Opgesteld door : EPA adviseur:

drs. ing. F. Wiersum

W2N Engineers

SportStroom

Onderdeel : Energie Besparingsrapport

Datum : 15 oktober 2015

Page 2: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 2

Inhoudsopgave

1. Uitleg

2. Samenvatting

3. Inleiding

4. Huidige situatie

5. Energiebesparingadvies

6. Conclusie en aanbevelingen

Woordenregister

Bijlagen: meer over energiebesparende maatregelen

Bijlage 1: Besparing op elektraverbruik

Bijlage 2: Besparing op gasverbruik

Page 3: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 3

1. Uitleg

Geacht bestuur,

Allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid en het vertrouwen om voor uw sportaccommodatie een

energiescan te mogen maken. We hebben dit rapport nauwkeurig voor u opgesteld en bespreken het graag

met u.

Energie is een grote kostenpost voor sportverenigingen. Energieprijzen stijgen en dalen, maar over de gehele

lijn drukken de energielasten steeds meer op de begroting van een sportvereniging. Om uw vereniging vitaal

en toekomstbestendig te houden, is inzicht in en grip op uw energiekosten van cruciaal belang. Met dit rapport

ondersteunen we u hierbij.

Doel van dit rapport is om de energiezuinigheid van uw accommodatie te verbeteren. Om een indicatie te

geven over de huidige status van uw vereniging is er indicatief een label opgesteld voor uw gebouwen. Het

energielabel geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe

energiezuinig het gebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer

zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Indien er maatregelen genomen kunnen worden voor verbetering van de energiezuinigheid van uw

accommodatie worden deze aangegeven. De keuze van energiebesparende maatregelen is gebaseerd op de

bestaande situatie. We gaan graag met u in gesprek over de haalbaarheid van de uitvoer van deze

maatregelen, de inzet van vrijwilligers en de financiering.

Actueel is de nieuwe subsidie ‘Energiebesparing en duurzaamheid bij sportaccommodaties’ waarop per 01-01-

2016 een beroep kan worden gedaan. Deze regeling biedt goede kansen om flinke subsidie te krijgen op

energiebesparende maatregelen. We vertellen u er graag meer over en ondersteunen u bij de aanvraag van

deze subsidie.

Wij hopen met dit onderzoek de aftrap te geven tot het verduurzamen van uw vereniging. Niet alleen voor een

duurzame wereld maar ook om sporten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, nu en in de

toekomst!

Met vriendelijke groet,

Freerk Wiersum Robert den Ouden

W2N Engineers SportStroom

Page 4: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 4

2. Samenvatting

Uw vereniging is geïnteresseerd in het verduurzamen van de accommodatie. Hieronder vindt u het

advies in het kort; een advies waarbij we uitgaan van de wenselijke maatregelen om tot een energie

neutrale vereniging te komen. Daarbij beschrijven we ook in welke stappen dit project uitgevoerd

kan worden als u gefaseerd te werk wilt gaan. Tot slot geven we aan wat het vervolgtraject kan zijn.

Energiegegevens huidige vereniging:

Het onderzochte gebouw van ATV Berkenrode te Berkel en Rodenrijs heeft het energielabel A (EI =

0,90). De vereniging bestaat ongeveer uit ruim 1.000 leden. Het geschatte huidige jaarlijkse gas

verbruik betreft: 40.168 m3 en het huidige jaarlijkse Elektra verbruik betreft: 173.157 khw.

Huidige energiekosten per lid: Bij verbeterde situatie

energiekosten per lid:

Kosten per lid: Kosten per lid:

Stroom € 27,70 per lid per jaar Stroom € 9,20 per lid per jaar

Gas € 24,10 per lid per jaar Gas € 21,00 per lid per jaar

Totaal € 51,80 per lid per jaar Totaal € 30,20 per lid per jaar

Page 5: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 5

Verbetermaatregelen:

In Onderstaande tabel zijn de verbetermaatregelen opgenomen:

Maatregelpakket

Investering

[€]

TVT

[jaar]

Label [A++

t/m G]

Energie-besparing

[€/jaar]

CO2-reductie [%/jaar]

Verlichting aanpassen in LED tennishal

65.000 8,3 A 6.485 13,7

Veldverlichting aanpassen in LED buiten

52.500 13,8 A 3.132 6,0

Zonnepanelen toepassen op hal

200.000 13,5 A 12.190 23,5

Verbruik koeling reduceren 250 2,1 A 179 0,4

Ketel inregelen leidingen isoleren

2.500 0,8 A 3.016 4,0

Zonneboiler toepassen 12.500 31,0 A 250 0,3

Zonnepanelen toepassen op hal klein

20.000 13,5 A 1.219 2,4

Temperatuur hal verlagen 1 graad

250 0,1 A 5.093 6,8

Bodemwarmtepomp 85.000 7,7 A 9.924 13,2

Ledverlichting kantine gedeelte

650 0,7 A 887 1,9

Combinatie led in hal + zonnepanelen

265.000 12,0 A 18.674 37,2

Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen

267.750 10,6 A 21.755 41,1

De investeringsbedragen zijn met zorgvuldigheid vastgesteld. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Low budget verbetermogelijkheden

De gebruiker kan het energieverbruik positief beïnvloeden door low-budget maatregelen. De kosten

voor de low-budget maatregelen kunnen vanwege de diversiteit sterk uiteenlopen per gebouw. Voor

de maatregelen worden dan ook geen kosten weergegeven. De volgende verbeteringsopties zijn

mogelijk: aanwijzen energiezorgcoördinator, toepassen spaar en ledlampen, plaatsen

schakelklokken, aanwezigheidsdetectie verlichting, isoleren leidingen, gezamenlijk groene energie

inkopen, aanschaf energiezuinige apparaten, etc.

Vervolg:

Wij begeleiden u graag in het vervolgtraject. Wij zijn van plan om de verschillende wensen naast

elkaar te leggen en te kijken of we inkoopvoordeel kunnen verkrijgen. Daarnaast bieden we u de

mogelijkheid om de verbetermaatregelen te financieren. Het is de intentie om in de uitvoering zo

veel mogelijk samen te werken met lokale ondernemers, liefst met begeleiding of coaching vanuit

ons team.

Page 6: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 6

3. Inleiding

W2N Engineers en SportStroom heeft in opdracht van uw bestuur een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van

de energie prestaties van de vereniging.

Doel van het onderzoek is om de energiezuinigheid van uw accommodatie en het sportterrein te verbeteren.

Indien er maatregelen genomen kunnen worden voor verbetering van de energiezuinigheid worden deze

aangegeven. Het advies is gebaseerd op een onderzoek naar de energetische kwaliteit van bestaande

woningen. De keuze van energiebesparingsmaatregelen is gebaseerd op de bestaande situatie.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor het selecteren van de in overweging te nemen verbetermaatregelen wordt uitgegaan van het werkelijke

gebruikersgedrag en van het gebouw en de installaties zoals aanwezig.

Bij het advies worden een aantal stappen

doorgenomen te weten:

- In eerste instantie inzicht geven in het huidige

gebruik;

- Door het uitvoeren van maatregelen

besparingen realiseren om de

energieverliezen zoveel mogelijk te beperken;

- De resterende energievraag zo veel mogelijk

in te vullen met duurzame energie door zelf

energie op te wekken;

- De overgebleven vraag collectief in te kopen

tegen een scherp tarief.

- Ten slotte de ervaring en kennis welke

opgedaan is te delen met andere

verenigingen en organisaties.

Page 7: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 7

Teruggave ecotaks vervalt – energiebesparing wordt noodzakelijk!

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw en kunnen daardoor de btw op de energierekening niet verrekenen.

Sinds vele jaren was er daardoor een regeling (ook wel ecotaks genoemd) waardoor sportverenigingen op de

verbruikskosten van olie, gas en elektra 52% van de energiebelasting terug konden krijgen. Nu er landelijk veel

aandacht is voor het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot is besloten de regeling per 01-01-2016

stop te zetten.

Wij adviseren penningmeesters om in de begroting vanaf 2016 (of het gebroken boekjaar 2015/2016) geen

rekening meer te houden met de bovenstaande compensatie. Dat komt in de praktijk neer op een bedrag van

gemiddeld genomen 1.300 euro per jaar. Een flinke aderlating dus, die de noodzaak tot het terugdringen van

het energieverbruik en de energiekosten onderstreept.

Page 8: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 8

4. Huidige situatie

Het energie-advies heeft betrekking op de vereniging te Berkel en Rodenrijs. Een aantal algemene kenmerken

van de vereniging zijn hieronder weergegeven:

Kenmerken

Adres ATV Berkenrode /Berkel en Rodenrijs

Bouwjaar 2003

Aantal leden 1.000

Energielabel A

Energie-index EI = 0,90

Het energieverbruik hangt niet alleen af van de installaties van de vereniging en de bouwkundige constructie.

Ook het aantal leden en hun energiegedrag hebben hiermee te maken. Op basis van de jaarlijkse energienota

van de vereniging, en werkelijke elektriciteits- en gasgebruik, de bouwkundige constructie van het

verenigingsgebouw en het energiegedrag hebben we het gemiddelde energiegebruik berekend. Tevens is het

energielabel van het verenigingsgebouw berekend.

De schil van het verenigingsgebouw

Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De isolatiewaarde van een

constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit het gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij

een hogere isolatiewaarde is minder verwarmingsenergie benodigd, maar kan wel de koelbehoefte vergroten.

In de tabel vindt u de constructieve eigenschappen van het verenigingsgebouw:

Onderdeel

Isolatie waarde

Wand Goed

Dak Goed

Vloer beton Goed

Raam HR++ glas Goed

Deur Goed

Page 9: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 9

Energiegegevens huidige vereniging:

Het onderzochte gebouw van ATV Berkenrode te Berkel en Rodenrijs heeft het energielabel A (EI = 0,90). De

vereniging bestaat ongeveer uit ruim 1.000 leden. Het geschatte huidige jaarlijkse gas verbruik betreft: 40.168

m3 en het huidige jaarlijkse Elektra verbruik betreft: 173.157 khw.

Huidige energiekosten per lid: Bij verbeterde situatie energiekosten per lid:

Kosten per lid: Kosten per lid:

Stroom € 27,70 per lid per jaar Stroom € 9,20 per lid per jaar

Gas € 24,10 per lid per jaar Gas € 21,00 per lid per jaar

Totaal € 51,80 per lid per jaar Totaal € 30,20 per lid per jaar

Energiebalans

Met de gegevens welke verkregen zijn is uw energieverbruik in kaart gebracht. In onderstaande overzichten

krijgt u inzicht in uw energiebalans. Daarbij zijn de totalen ook per vierkante meter netto gebruiksoppervlak

weergegeven.

Energiedrager Totaal Per m2 NVO Eenheid

Gasverbruik 40.168 11,0 m3/jaar

Elektriciteitsverbruik 173.157 47,4 kWh/jaar

Warmteverbruik 0,0 0,0 GJ/jaar

Primaire energie 3.011.078 825,0 MJ/jaar

CO2-emissie 169.506 46,4 kg/jaar

Page 10: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 10

In onderstaande tabel wordt in een cirkeldiagram het energieverbruik per deelpost weergegeven. Dit geeft een

goed beeld welke post het meeste energiegebruik omvat.

Verdeling deelposten

35%

0%

12%

7%1%

9%

1%

35%verwarming

koeling

tapwater

bevochtiging

pompen

ventilatoren

apparaten

verlichting

Figuur 1 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie

Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie:

Deelpost Totaal Per m2 NVO Eenheid

Verwarming 1.039.413 284,8 MJ/jaar

Koeling 0 0,0 MJ/jaar

Tapwater 373.295 102,3 MJ/jaar

Bevochtiging 199.516 54,7 MJ/jaar

Verlichting 1.059.248 290,2 MJ/jaar

Apparatuur 24.000 6,6 MJ/jaar

Ventilatoren 278.169 76,2 MJ/jaar

Pompen 37.436 10,3 MJ/jaar

PV-cellen 0 0,0 MJ/jaar

Warmtekracht 0 0,0 MJ/jaar TOTAAL 3.011.078 825,0 MJ/jaar

Page 11: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 11

5. Energiebesparingadvies

In dit hoofdstuk worden de energiebesparende maatregelen voor de accommodatie en het sportterrein

behandeld. Hierbij komen de onderzochte maatregelen voor het gebouw aan bod. Omdat maatregelen in het

gebouw invloed op elkaar hebben zijn er ook pakketten van maatregelen doorberekend. Eerst worden de low

budget verbetermogelijkheden besproken. Deze laagdrempelige maatregelen kan de vereniging zelf in gang

zetten.

Low budget verbetermogelijkheden

De gebruiker kan het energieverbruik positief beïnvloeden door low-budget maatregelen. De kosten voor de

low-budget maatregelen kunnen vanwege de diversiteit sterk uiteenlopen gebouw. Voor de maatregelen

worden dan ook geen kosten weergegeven. De volgende verbeteringsopties zijn mogelijk;

- Aanwijzen energiezorgcoördinator

De energiezorgcoördinator heeft als taak het toetsen van de energieverbruiken, uitwerken en opvolgen

van een energiezorgsysteem, communicatie van energieverbruiken en energiezorgsysteem naar

gebruikers van het verenigingsgebouw.

- Toepassen spaarlampen

Het toepassen van spaarlampen kan zo’n 80% energie besparen. Daarnaast is een spaarlamp vijf keer

zuiniger met energie dan een gloeilamp en gaan spaarlampen tien keer langer mee. In aanschaf zijn

spaarlampen duurder dan gloeilampen. Op de lange duur is een spaarlamp echter goedkoper. De extra

kosten voor de aanschaf van een spaarlamp kan al in één jaar terugverdiend worden. Tevens kunnen

bewegingsmelders worden toegepast.

- Aanschaf energiezuinige apparaten

Op veel apparaten zit een energielabel. De vereniging kan bij aanschaf van apparaten letten op de

energiezuinigheid van de apparaten. Tevens kunnen er op apparaten tijdschakelaars worden

aangebracht.

- Opstellen energiebesparingscontract

De gemeente kan mogelijk maatregelen financieren voor energie verbetermaatregelen voor de

vereniging. De vereniging kan mogelijk lowbudget maatregelen toepassen. Partijen kunnen

gezamenlijk een energiebesparingscontract opstellen waarbij de gemeente verplichtingen aangaat

omtrent energiezuinige investeringen in combinatie met de onderhoudsplanning. Hier staat tegenover

dat het verenigingsgebouw verplichtingen aangaat omtrent het aanstellen van een

energiezorgcoördinator, toepassen spaarlampen, aanschaf energiezuinige apparaten, gezamenlijk

inkoopcontract groene energie etc.

- Gedragsmaatregelen

Communicatie naar de leden is belangrijk omtrent het energieverbruik van de vereniging. Leden

kunnen geïnformeerd worden over het energieverbruik bijvoorbeeld op de website of in het clubblad.

Dit kan het gedrag positief beïnvloeden door inzichtelijk te maken hoeveel geld er van de contributie

gaat om de energielasten te kunnen betalen.

Page 12: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 12

Gezamenlijk inkoop stroom

Een gemakkelijke vorm van kosten besparen is jaarlijks uw energie-inkoop onder de loep nemen.

Ruim 3.000 sportverenigingen hebben dit uitbesteed aan SportStroom en besparen hierdoor jaarlijks zo’n 15%

op de inkoopkosten voor energie. U vindt meer informatie over dit gratis collectief op www.sportstroom.nl

In onderstaande tabel zijn de enkelvoudige maatregelen weergeven met investeringsbedragen en

terugverdientijden:

Overzicht van de maatregelen:

Maatregelpakket

Investering

[€]

TVT

[jaar]

Label [A++

t/m G]

Energie-besparing

[€/jaar]

CO2-reductie [%/jaar]

Verlichting aanpassen in LED tennishal

65.000 8,3 A 6.485 13,7

Veldverlichting aanpassen in LED buiten

52.500 13,8 A 3.132 6,0

Zonnepanelen toepassen op hal

200.000 13,5 A 12.190 23,5

Verbruik koeling reduceren 250 2,1 A 179 0,4

Ketel inregelen leidingen isoleren

2.500 0,8 A 3.016 4,0

Zonneboiler toepassen 12.500 31,0 A 250 0,3

Zonnepanelen toepassen op hal klein

20.000 13,5 A 1.219 2,4

Temperatuur hal verlagen 1 graad

250 0,1 A 5.093 6,8

Bodemwarmtepomp 85.000 7,7 A 9.924 13,2

Ledverlichting kantine gedeelte

650 0,7 A 887 1,9

Samengestelde maatregelen Een combinatie van energiebesparende maatregelen geeft gemiddeld een iets langere

terugverdientijd. Dit heeft te maken met het feit dat er samenhang is tussen de verschillende maatregelen. In

deze paragraaf worden de aanbevolen pakketten met maatregelen voor het gebouw behandeld. De

samenstelling van de pakketten wordt weergegeven met de bijbehorende kosten.

Maatregelpakket

Investering

[€]

TVT

[jaar]

Label [A++

t/m G]

Energie-besparing

[€/jaar]

CO2-reductie [%/jaar]

Combinatie led in hal + zonnepanelen

265.000 12,0 A 18.674 37,2

Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen

267.750 10,6 A 21.755 41,1

Page 13: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 13

Overzicht van de pakketten met maatregelen:

Maatregelpakket Maatregelen Kosten [€] Subsidie [€]

Combinatie led in hal + zonnepanelen

Zonnepanelen groot 200.000 0

Verlichting aanpassen grote hal 65.000 0

Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen

Ketels optimaliseren 2.500 0

Zonnepanelen groot 200.000 0

Verlichting aanpassen grote hal 65.000 0

Koel apparatuur verlagen 250 0

Verwachte energiebesparing

Maatregelpakket

Gas [m

3/jaar]

Elektr. [kWh/jaar]

Warmte [GJ/jaar]

Huidige situatie 40.168 173.157 0,0

Verlichting aanpassen in LED tennishal

42.548 124.791 0,0

Veldverlichting aanpassen in LED

40.168 167.119 0,0

Zonnenpanelen toepassen op hal

40.168 102.697 0,0

Verbruik koeling reduceren 40.099 174.507 0,0

Ketel inregelen leidingen isoleren 36.355 173.157 0,0

Zonneboiler toepassen 39.851 173.157 0,0

Combinatie led in hal + zonnepanelen

42.548 54.331 0,0

Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen

38.358 55.681 0,0

Zonnenpanelen toepassen op hal klein

40.168 166.111 0,0

Temperatuur hal verlagen 1 graad

33.730 173.157 0,0

Bodemwarmtepomp 27.622 173.157 0,0

Ledverlichting kantine gedeelte 40.514 166.450 0,0

CO2-emissie

Maatregelpakket

Bestaande situatie Kg/jaar

Nieuwe situatie Kg/jaar

CO2-emissie 169.506 99.703

Page 14: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 14

6. Conclusie en aanbevelingen

W2N Engineers en SportStroom heeft in opdracht van ATV een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de

energie prestatie van de vereniging.

Om de huidige staat van het gebouw te verbeteren kunnen een aantal maatregelen worden uitgevoerd. Advies

is om eerst de constructie aan te passen. Na het aanpassen van de constructie kunnen installatietechnische

maatregelen uitgevoerd worden. Op basis van het beschikbare budget dient er een totaal plan gemaakt te

worden voor alle maatregelen welke de komende jaren worden uitgevoerd. De maatregelen hebben onderling

invloed op elkaar.

Mogelijk kunnen de maatregelen gecombineerd worden met het MJOP van het gebouw. Door een keuze te

maken in het investeren in energiebesparende maatregelen kunnen onderhoudsmaatregelen worden beperkt

waardoor deze onderdelen (kosten) grotendeels vervallen.

In deze rapportage is inzicht gegeven in de mogelijke maatregelen en de terugverdientijden. Hierop is een

afweging mogelijk voor de energiebesparende maatregelen.

Page 15: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 15

Woordenregister

BVO = Bruto vloeroppervlakte

Bezettingsgraad = Bezetting van het aantal personen in het gebouw uitgedrukt in procenten

CO2 Reductie = CO2 besparing uitgedrukt in procenten t.o.v. de bestaande situatie.

EI = Energielabel index waarmee de energiezuinigheid van het gebouw wordt uitgedrukt.

Energiebesparing = Energiebesparing gemeten over een jaar voor elektra en gas

Investering = Investeringsbedrag expliciet voor de energiebesparende maatregelen.

Label = Energielabel ingedeeld op basis van de EI index

MJ = Megajoule maatstaf voor energie. Aardgas wordt uitgedrukt in MJ (Mega-joule) of GJ

(Giga-joule).

MJOP = Meerjarenonderhoudsplanning

NVO = Netto vloeroppervlakte

NCW= Netto contante waarde

TVT = Terugverdientijd van de investering

Page 16: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 16

Bijlage 1 Besparing op elektraverbruik

Maatregel: Led verlichting

Toelichting: Led lampen zijn er in verschillende maten en vermogens leverbaar. Bij een juiste selectie is er een goed alternatief te vinden voor bestaande gloeilampen en halogeenverlichting. Er zijn speciale internetsites met hele specifieke ledverlichting. De verlichting in de kleedkamers betreft conventionele verlichting. Deze verlichting is niet energiezuinig. Aangepaste armaturen zijn mogelijk 30% energiezuinigere. Echter door het lage verbruik is de investering niet aantrekkelijk. Tevens de sfeer verlichting buiten kan aangepast worden in ledverlichting.

Besparing in %: 85%

Foto:

Page 17: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 17

Maatregel: Koelapparatuur verlagen

Toelichting: Advies is om de verouderde koeling te vervangen op termijn. Nieuwe koelinstallaties verbruiken ongeveer 30% van het verbruik van oudere koelinstallaties. Scheelt al snel 75 euro per koelkast. De bestaande deur van de koeling sluit niet goed. Deze laten controleren en aanpassen. Hierdoor ontstaat er ijsafzetting binnen in de grote koelunit. Probeer zoveel mogelijk koeling te combineren.

Besparing: 5%

Foto:

Page 18: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 18

Maatregel: Bewegingsmelders

Toelichting: In een aantal ruimtes zoals werkkasten etc. zijn geen bewegingsmelders aangebracht. Met name in dit soort ruimtes waar diverse mensen komen is het verstand een bewegingsmelder te installeren zodat het licht niet onnodig blijft branden.

Besparing in %: 3%

Maatregel: Installaties met lange gebruikstijden

Toelichting: Een aantal installaties staan 24 uur per dag aan. Dit betreft boilers in keukenkastjes, verlichting drankautomaten. Advies is om te kijken naar de mogelijkheden om tijdschakelaars toe te passen. Niet alleen is het brandgevaarlijk dat apparatuur continu aan staat daarnaast is er ook een hoog energieverbruik.

Besparing in %: 5%

Foto:

Page 19: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 19

Maatregel: Veldverlichting

Toelichting: De veldverlichting in de binnenbaan heeft de meeste branduren. Het aanpassen van de binnenveldverlichting loont meer dan het aanpassen van de verlichting van de buitenbanen.

Besparing in %: 35%

Foto:

Maatregel: Koeling kantine

Toelichting: De kantine en keuken kan in de zomerperiode behoorlijk warm worden. In de keuken is een airco unit geplaatst. Mogelijk kunnen er daklichten worden gemonteerd welke tevens in de zomer kunnen zorgen voor ventilatie.

Besparing: 5%

Page 20: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 20

Bijlage 2 Besparing op gasverbruik

Maatregel: Constructie

Toelichting: De constructie is goed geïsoleerd energiebesparende maatregelen treffen voor de gevel hebben te weinig effect. Mogelijk kunnen er wel deurdrangers gemonteerd worden of meer controle op het sluiten van de deuren.

Besparing in %: 5%

Foto:

Maatregel: Leidingen isoleren

Toelichting: Niet alle leidingen in de stookruimte zijn geïsoleerd. Dit zorgt voor warmte verlies in de stookruimte. Met name in onverwarmde ruimtes is het advies om de leidingen te isoleren.

Besparing: 3%

Foto:

Page 21: Energiebesparingsrapport - ATV Berkenrode€¦ · Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 1 Energiebesparingsrapport Project: Duurzame Sportvereniging Projectnummer:

Energiebesparingsrapport “Duurzame sportaccommodatie Pagina 21

Maatregel: Inregelen verwarmingsinstallatie

Toelichting: Het hoge gasverbruik ligt met name aan de grote ongecontroleerdheid van de installatie. De tennishal wordt geventileerd i.v.m. het hoge vochtpercentage. Echter bij een hoog vochtgehalte wordt er meer energie verbruikt om de lucht te verwarmen. Indien de temperatuur van de hal 1 graad kouder staat in het stookseizoen scheelt dit al 5.000 euro in het jaar. De hal optimaal inregelen in combinatie met het vochtgehalte is van groot belang om energie te besparen. Advies is om een systeem te maken zonder buitenvoeler. De buitenvoeler kan voor een hoop verstoringen zorgen. Een systeem welke in en uitgeschakeld kan worden of op vaste tijden heeft de voorkeur. Advies is om eerst alles te bemeteren en in kaart te brengen. Na deze analyse een plan te maken met mogelijke aanpassingen in de installatie welke veel verbruiken.

Besparing in %: 15 %

Foto: