Directiedag CLB 23 mei 2014

download Directiedag CLB 23 mei 2014

of 95

 • date post

  17-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Directiedag CLB 23 mei 2014. Agenda. 9.00-9.30 : onthaal (lokaal 0.04) 9.30-12.45 (lokaal 0.06): welkom + agenda Kwaliteitstoezicht M-decreet Stopzetten gemachtigde instanties Mijn onderwijs Standaard gehoor – praktijktoets SPIN-test T oelatingsvoorwaarden lager onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Directiedag CLB 23 mei 2014

Klik om een titel in te voeren

Directiedag CLB23 mei 2014

1

Agenda9.00-9.30: onthaal (lokaal 0.04)9.30-12.45 (lokaal 0.06):welkom + agendaKwaliteitstoezicht M-decreetStopzetten gemachtigde instantiesMijn onderwijsStandaard gehoor praktijktoets SPIN-testToelatingsvoorwaarden lager onderwijsDecreet rechtspositie/participatie

12.45-13.30: lunch (lokaal 0.04)13.30-14.15: mededelingen overheid:CLB en inschrijvingsrechtAudit CLBNoodplanning artsentekort14.15-14.30: IJH - Specifieke actie14.30-15.15: instrument OLB

2Kwaliteitstoezicht in het kader van het M-decreetVeerle Inghelbrechtveerle.inghelbrecht@ond.vlaanderen.be3De opdracht in het M-decreetArt 43 1: de onderwijsinspectie is belast met het kwaliteitstoezicht op de diagnostische praktijk van de centra voor leerlingenbegeleiding in functie van de opmaak van de verslagen buitengewoon onderwijs. kan afzonderlijk van de doorlichting uitgevoerd worden. Als beide doorlichtingen tijdens hetzelfde schooljaar zijn ingepland, gebeuren ze gentegreerd.Art. 43 2: de onderwijsinspectie is tevens belast met de toekenning van vrijstelling van leerplicht en het adviseren over aanvragen voor permanent onderwijs aan huis. 4Hoe wil de inspectie die opdracht vormgeven?Het M-decreet is een decreet met een impact op het hele leerplichtonderwijs naast het in kaart brengen van de diagnostische praktijk van de CLBDaarom wordt het M-toezicht vorm gegeven in een ruimer kader dan enkel vanuit CLB, wordt een klankbordgroep Leerzorg opgericht en wordt er een M-team aangeduid dat het toezicht zal uitvoeren.

TijdspadVoor het werkveld1/01/15: start M-decreet voor CLB (inschrijvingsverslagen 2015-2016)1/09/15: start type 9 en basisaanbodVoor de inspectie1/5/2014: organisatorische opstart en voorbereiding1/01/2015: conceptuele uitwerking, try-out en communicatie met het werkveld

6RandvoorwaardenDe monitoring en het conceptueel werk starten met een nulmeting. Het uitgangspunt daarbij vormt de attesteringsregistratie in LARS van 2012-2013 en 2013-2014.Vanaf 1 januari 2015 zal een nieuwe nomfiche attestering buitengewoon onderwijs worden ingevoerd aangepast aan het M-decreetVoor het raadplegen van de dossiers blijven de zorgvuldigheidscriteria uitgewerkt in samenspraak met de zorginspectie van kracht: anoniem gemaakte dossiers random te consulteren door de inspecteurs.

Stopzetten gemachtigde instanties (GI)Luc Van Beeumenluc.vanbeeumen@ond.vlaanderen.be

8

GI rechtsgrondArt. 15. huidig decreet/ Art 294, 2 huidige Codex 1. voor de toelating van een leerling in het buitengewoon onderwijs een inschrijvingsverslag vereist ,,,. 2. De regering bepaalt door welke instantie(s) het inschrijvingsverslag wordt opgemaakt ...

Art. 15/ Art 294, 2 M-decreet1. ,,,voor de toelating van een leerling tot het buitengewoon onderwijs, met uitzondering voor de toelating tot type 5, een verslag van een CLB vereist, .

GI in(uit)werkingtredingBetrokken artikelen M-decreet:In werking 01 januari 2015Voor inschrijvingen 2015/2016

Maar:Gemachtigde instanties stoppen toch op 31 augustus 2014

GI in(uit)werkingtreding Op basis van huidig artikel

2. De regering bepaalt door welke instantie(s) het inschrijvingsverslag wordt opgemaaktHuidige machtiging is voor schooljaar 14/15 (einde 31 augustus 2014) Regering bepaalt geen GI meer

(EX) GI toekomstige ROLDe EX-GI hebben (naast ook nog anderen) nog een rol te spelen bij de diagnosestelling

Mijn onderwijs

raf.geusens@ond.vlaanderen.beelke.defranc@ond.vlaanderen.be

13Standaard GehoorVlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorgkatelijne.vanhoeck@vwvj.be

Doelstellingen en aanpakTijdige detectie van neurosensorieel gehoorverlies audiometrie bij 1e kleuters met welomschreven risico audiometrie bij alle leerlingen van het 1e leerjaar (screening) audiometrie bij leerlingen aangemeld voor een zorg over ontwikkelingTijdige detectie van lawaaischade een spraak-in-ruis-test* bij leerlingen van het 5e lj en 3e secundair (vervangt de actuele audiometrie)* SPINAlle leerlingen15Toekomstplannen implementatieVolle implementatie vanaf schooljaar 2015-16Praktijktoets van de SPIN te starten september 2014 cordinatie door de VWVJ samenwerking met Experimentele ORL (KU Leuven)prof. Jan Wouters doel:(1) evaluatie van de praktische aspecten(2) nauwkeurig instellen van het verwijscriterium:De SPIN-test is erg gevoelig om gehoorverlies op te sporenzelfs gevoeliger dan een klassieke audiometrie.CLB wenst geen gehoorverliezen op te sporen die niet door de NKO-arts met een klassieke audiometrie kan worden bevestigd.

Deelname aan praktijktoets SPIN is vrijwilligAanmelden zo dadelijk, hier aan de uitgang via mail: katelijne.vanhoeck@vwvj.be in antwoord op VWVJ-nieuwsbericht (weldra in je mailbox) ten laatste 15/6

Deelname aan praktijktoets SPINIn geval van deelname graag 5e lj en 3e sec pas plannen vanaf 1 oktober 2014 materiaal wordt ter beschikking gesteld geen extra kost! info en toelichting voor testinstallatie, afname en registratie: SPIN-dag voor verpleegkundigen op 15/09 in Consciencegebouw Vereisten? beschikken over draadloos internet (online testafname) onderzoekslokaal cfr. Audiometrie werk maken van nazorg: feedback van de NKO-arts na verwijzing is cruciaalDeelname aan praktijktoets SPINRegistratie online testafname = automatisch online registratie (nog niet in LARS) pooling van gecodeerde data op Exp.ORL CLB beschikt over de sleutel/onderzoekers niet na FB van NKO-arts wordt gecodeerde audiometrie naar Exp.ORL doorgestuurd

Streefdoel aantal leerlingen: om 100 afwijkende SPIN te hebben, moeten 2000 leerlingen worden onderzocht (5% verwijzing)Wat nog in 2014-15?Voorbereiding volle implementatie standaard draaiboeken ter beschikking stellen aan CLB materialen verspreiden om kennis en vaardigheden te verwerven helpdesk VWVJ samenwerking met WG-LARS om registratiemodule te ontwikkelen

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijsVeronique Adriaensveronique.adriaens@ond.vlaanderen.be

21

Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijsAfschaffing taalproefZesjarigen: - 220 halve dagen KO = recht op instap- anders: toelating klassenraad lagerVijfjarigen:- steeds toelating klassenraad lager- na advies van het CLB- beslissingsrecht ouders verdwijnt

DECREET RECHTSPOSITIE LEERLINGEN EN PARTICIPATIE OP SCHOOL(4 april 2014)

OVERZICHTSituering decreetBepalingen secundair onderwijsschoolreglementleerlingengegevensleerlingenevaluatieleefregelsberoepsmogelijkhedenmoederschapsverlofBepalingen basisonderwijsovereenkomsten met secundair onderwijsspecifieke bepalingen basisonderwijs: leerlingenevaluatie

SITUERING (1)1989-1990: eenheidsstructuur: introductie rechtsbeschermende maatregelen (schoolreglement, beroepsmogelijkheid voor ouders, )

Sinds 1990: geen decretale wijzigingen, ondanks:bepaalde nieuwe ontwikkelingen in onderwijs: stages, werkplekleren, flexibele leertrajecten, financile bijdrageregeling, tijdelijk onderwijs aan huis, vraag van Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en Kinderrechtencommissariaat (KRC) naar transparantie over rechtspositie leerlingen

SITUERING (2)lacunes en tegenstrijdigheden in regelgeving: duur tijdelijke uitsluiting? afbakening tussen orde en tucht?

2013-2014: pragmatisch initiatief ( leerlingenstatuut) met voldoende draagvlak

SITUERING (3)Inhoud: luik rechtspositie + luik participatie: geen inhoudelijke link, louter technische samenvoeging

Toepassingsgebied: BaO + SO (gewoon en buitengewoon + voltijds en deeltijds)leertijd (Syntra)

Inwerkingtreding maatregelen rechtspositie: 01.09.14 (schoolreglementen: opnieuw ter ondertekening via addendum) nuance: tuchtmaatregelen (in de loop van 2014-2015)nuance: beroepsprocedure B- of C-attest (juni 2015)

SITUERING (4)Communicatie:

Edulex: na publicatie in Belgisch Staatsbladomzendbrieven (16 mei 2014)Ronde van Vlaanderen (juni 2014)

LUIK RECHTSPOSITIE SO: SCHOOLREGLEMENTOpdeling in studie-, orde- en tuchtreglement: afgeschaft

Overheid legt geen model op, wel uitbreiding minimale inhoud:zie nieuwe onderwijssituaties: flexibilisering leertrajecten, werkplekleren, samenwerking tussen scholen, zie knelpunten en hiaten in huidige regelgeving: uniek loket per school voor financile kwesties, gegevensoverdracht bij schoolverandering, transparantie over leerlingenevaluatie, nadruk op regelmatig en tijdig informeren en communiceren alles in detail opnemen in schoolreglement

LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (1)Ouders n leerlingen hebben recht op:

Inzage in, toelichting bij en een kopie van leerlingengegevens (chronologie)

Leerlingengegevens?individueel: NIET van andere leerlingen, NIET van derdenbreed te interpreteren aandacht van scholen voor opname van gevoelige informatie

LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (2)Overdracht leerlingengegevens bij schoolverandering:Bijvoorbeeld: beslissingen en adviezen klassenraadinformatie uit MDO en cel leerlingenbegeleidingbijzondere remedirende, differentirende, compenserende of dispenserende maatregelen + resultaatGON-integratieplanhandelingsplanningBASO-fiche

LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (3)Overdracht steeds i.f.v. optimalisering onderwijsloopbaan leerlingAutomatisme (niet telkens toestemming vragen aan ouders)Verzet mogelijk door ouders, voogd, meerderjarige leerling: op de hoogte van procedure via schoolreglementuitzondering 1: tuchtmaatregelen en tuchtdossier NOOIT overdraagbaaruitzondering 2: B-codes en attestering VERPLICHT overdraagbaar (geen verzet mogelijk)

LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENEVALUATIE (1)Evaluatie: autonomie schoolbesturen gevrijwaardbestaande uitzonderingen behouden: GIP, modaliteiten uitstel eindbeslissingen, externe certificering van bepaalde opleidingen, contingent maximum aantal evaluati