De Bijloke Magazine, editie maart-april

download De Bijloke Magazine, editie maart-april

of 16

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Unesco muziekdag Voorwaarts maart / En avant mars Lamentatieweek

Transcript of De Bijloke Magazine, editie maart-april

 • Magazine

  Tweemaandelijks magazine van Muziekcentrum De Bijloke GentSeizoen 2011-2012 / Nr4

  maart - aprilwww.debijloke.be

  Verschijnt 5 x per jaarAfgiftekantoor: Gent XErkenningsnummer: P608171

  lameNtatieweek

  Voorwaarts maart / eN aVaNt mars

  UNesco mUziekdag

  EN AVA

  NT M

  ArS / V

  oorw

  AArT

  S MA

  ArT

  Kur

  T VAN

  DEr

  ElST

 • www.debijloke.be

  legeNde zaleNcz CoNCErTzAAl DE BijloKE, j. KluySKENSSTrAAT 2, 9000 GENTreFt rEfTEr, STAM, BijloKESiTE, GoDShuizENlAAN 2, 9000 GENTmirY MiryzAAl, hoGESChool GENT, CoNSErVAToriuM, hooGPoorT 64, 9000 GENTkr KrAAKhuiS DE BijloKE, j. KluySKENSSTrAAT 2, 9000 GENTbib BiBlioThEEK DE BijloKE, j. KluySKENSSTrAAT 2, 9000 GENTHa hANDElSBEurS, KouTEr 29, 9000 GENT

  ageNda maart

  april

  Do 1 18:00 VOORWAARTS MAART / EN AVANT MARS fESTiVAlVr 1 18:00 VOORWAARTS MAART / EN AVANT MARS fESTiVAlzA 3 20:00 cz CONCERTO COpENhAgEN MENDElSSohN, MozArTzo 4 16:00 reFt TibuRTiNA ENSEMblE hilDEGArD VoN BiNGEN (uiTVErKoChT)zo 4 17:00 mirY DOCENTENCONCERT WiM KONiNK & bRAM NOlf hoBo & SlAGwErKwo 7 20:00 cz JASON MORAN TRiO jAzzDo 8 20:00 kr gRAiNDElAVOix SoEfiGEzANGEN uiT SiCili (uiTVErKoChT)Vr 9 20:00 cz DEfilhARMONiE BruCKNErzo 11 16:00 cz uNESCO MuziEKDAg BroCK (GENT)

  19:00 ACCADEMiA DEGli ASTruSi (BoloGNA)21:00 orquESTA BArroCA DE SEVillA (SEVillA)22:15 GrAND fiNAlE

  Do 15 20:00 kr lONDON bAROquE CouPEriN, hAENDEl, rAMEAu, MArAiS, lEClAirVr 16 20:00 cz AMSTERDAM SiNfONiETTA GlASS, KEuriS, ADAMSzA 17 20:00 cz ORChESTRE NATiONAl DE lillE SiBEliuS, SChuMANN, TSjAiKoVSKizo 18 17:00 mirY DOCENTENCONCERT oCTAAf VAN GEErTwo 21 20:00 cz COMpAgNiE biSChOff liSzT, GlowiCKAVr 23 15:00 kr guiDO DE NEVE, fRANK AgSTERibbE j.S. BACh, hAENDEl, KENNiSzA 24 20:00 cz SyMfONiEORKEST VlAANDEREN BoroDiN, rAChMANiNoV, SjoSTAKoViTSjzo 25 16:00 cz DEfilhARMONiE, KARliJN SilEghEM, iDES MEiRE AliCE iN woNDErlAND, KiDCoNCErT

  lameNtatieweekwo 28 14:00 &

  16:00bib MiChiEl hENDRyCKx MuziKAlE VErTElliNG Voor KiNDErEN VAN 10

  ToT 14 jAArwo 28 20:00 mirY bRODSKy quARTET STrijKKwArTETTEN TuriNA, PuCCiNi, TANAKA,

  jANACEK, SChuBErTDo 29 20:00 cz COllEgiuM VOCAlE gENT j.S. BACh: MATThEuSPASSiE (uiTVErKoChT)Vr 30 20:00 cz pACO DEl pOzO, ANTONiO CARRiON ANDAluSiSChE PASSiEGEzANGENVr 30 22:00 cz JOO ESCADA, MARiA DA SAuDADE TrADiTioNElE fADozA 31 20:00 cz bRuSSElS philhARMONiC, MARiANNE

  fAiThfullDAriuS MilhAuD, KurT wEill

  MA 16 20:15 Ha JERuSAlEM quARTET MozArT, SChuMANN, SjoSTAKoViTSjDo 19 20:00 cz gRiEKS-byzANTiJNS KOOR GriEKS-ByzANTijNSE hyMNEN Voor PASENVr 20 20:00 cz DEfilhARMONiE, COllEgiuM VOCAlE gENT,

  ACCADEMiA ChigiANA SiENADVorAK

  MA 23 20:00 kr biJlOKE-MANufACTuuRDo 26 20:00 mirY ThE NASh ENSEMblE Of lONDON MozArT, fAur, rAVEl, SAiNT-SAENSzA 28 20:00 cz ENSEMblE iNgAl, ChOEuR DE ChAMbRE DE

  NAMuRzElENKA

  2 / DE BijloKE MAGAziNE / SEizoEN 2011-2012 / Nr 4 MAArT - APril

 • Voorwaarts tegeN de wiNd iN kijkeN

  mijn oudere broer speelde piano. Graag zelfs. Er was dus geen ontkomen aan voor mij om ook naar de muziekschool te gaan op woensdagmiddag. En dan net op

  tijd thuis te komen voor de laatste vijf minu-ten van Zeppos: muziek studeren als besten-diging van de hunker.

  Eens voorbij de groene toegangspoort was het conservatorium van Oostende een beige wereld. Met meisjes in blauwe plooirokjes, klaar om Bach te leren spelen. Eerlijk gezegd vond ik het een vreselijk oord. Gelukkig bleek toetsen indrukken, toch wanneer het snelle stukken waren, redelijk plezant. En in een bundel van Marcel Poot klonken de akkoor-den aantrekkelijker dan die in een etude van Czerny. Nieuwer werd synoniem van leuker.

  Grosso modo bleek die klassieke mu-ziekwereld echter een vreemde planeet te zijn waar ik de luchten niet noodzakelijk wilde van inademen.

  Het lot heeft gewild dat ik onderweg tch gevallen ben voor de klassieke muziek. Wat ben ik blij, dat ik als klassiek componist niet dagelijks het gevecht moet aangaan met de semantiek van de woorden, of met het pro-bleem van afbeelding in de plastische kun-sten. Dat ik mij mag vermeien in een haast platonische wereld, waar vooruitgang ook lateraal kan gebeuren.

  Klassieke muziek maken, is mee zijn met zijn tijd. Ik maak geen tekening die misschien later aan een muur hangt. Elke noot die ik schrijf moet ambachtelijk gerealiseerd worden door mensen van nu. Die muziek uitvoeren is dan weer de kunst van het onvatbare: het klinkt en het is weer weg. Muziek is een kunst die het ui-terste vergt van ons vermogen om te herinneren.

  Het is ook een kunst die de toekomst pro-beert te temmen, maar datgene wat getemd is, als een pluisje in de wind loslaat. Het is een kunstvorm die ik niet anders kan beschrijven als voorwaarts tegen de wind in kijken.

  Ik zie steeds meer jongeren die gefasci-neerd raken door het geschenk dat klassieke muziek is. Een score schrijven is ook voor hen niets anders dan een verwachtingsbel realiseren.

  In Voorwaarts Maart 2012 zullen dan ook 17 componisten hun ziel komen bloot leggen.

  Voorwaarts zal het klinken... En Avant Mars!

  GroSSo MoDo BlEEK DiE KlASSiEKE MuziEKwErElD EEN VrEEMDE PlANEET TE zijN wAAr iK DE luChTEN NiET NooDzAKElijK wilDE VAN iNADEMEN.

  colUmN

  Frank Nuyts

  frAN

  K Nu

  yTS

  DE BijloKE MAGAziNE / SEizoEN 2011-2012 / Nr 4 MAArT - APril / 3

 • Een festival waaruit de hunker blijkt naar klassieke muziek van en door mensen voor wie de redelijk gepolariseerde kunstenscne niet onmid-dellijk een podium kan bieden. Een festival dat een niche wil aanspreken waarin het avontuur opduikt in zones die daar niet onmiddellijk mee geassocieerd worden. Een festival waar veel mag, maar weinig moet. Kwaliteit niet te na gesproken. Een festival waar alle zintuigen gestimuleerd worden.

  Voorwaarts maart /en aVant mars

  iN dekijker

  muzikale indignados nu ook in de Bijloke

  4 / DE BijloKE MAGAziNE / SEizoEN 2011-2012 / Nr 4 MAArT - APril

 • begin maart organiseert vzw HardScore in samenwer-king met De Bijloke een ronkend festival de derde editie ondertussen rond

  eigentijdse muziek, tekeningen, fotografie, beeld en dans. Het luistert naar de naam Voorwaarts Maart/En Avant Mars. Voor het eerst komt er ook opera en zelfs een seksfilm uit de sixties aan te pas.

  de lieFde drUipt er VaNaFWanneer we de ontwerpers, bezielers, mentoren en duivels-doent-al Frank Nuyts en Iris De Blaere polsen naar de eigenheid van de nieuwe editie, dan twijfelen ze geen moment. Er is geen betere omschrijving dan: liefde die er op alle vlakken vanaf druipt.

  Wat ongebruikelijk toch in zon context, maar ze verklaren zich nader:

  frAN

  K Nu

  yTS EN

  iriS DE B

  lAEr

  E Kur

  T VAN

  DEr

  ElST

  Kur

  T VAN

  DEr

  ElST

  DE BijloKE MAGAziNE / SEizoEN 2011-2012 / Nr 4 MAArT - APril / 5

 • Er is een ongelooflijk verschei-den aanbod, maar de projecten zijn gekenmerkt door de enor-me liefde van alles en iedereen die er aan meewerkt: de com-ponisten, de uitvoerders, de liefde voor de instrumenten ook. Samengevat: de liefde en de inzet van iedereen die betrokken is bij de realisatie. Gevestigde waarden als Peter Vermeersch of Daan Vandewal-le vertonen evenveel goodwill en enthousiasme als studenten

  die tekeningen ontwerpen, of regisseur Machteld Timmer-mans van het kameroperaatje van Joris Blanckaert.

  aaNgestokeN door FraNk NUYtsAls Frank Nuyts vertelt, dan word je aangestoken. Hij is op zich een festival waar alle zintuigen gestimuleerd worden. Het worden stuk voor stuk avontuurlijke spektakels, daar hoeven we niet aan te twijfelen. We overlopen een en ander.

  HarpisteN, HarpijeN, rooF-diereNBijzonder uniek is het project van zes vrouwelijke harpisten met onder meer Arielle Valibou-se die de boel wat samen houdt en illustratrice Gerda Den-dooven. De harpisten worden samengebracht onder de noe-mer Harpijen. Wees gerust, zo vertelt Frank Nuyts, het zijn geen roofdieren. De muzikantes

  zullen de harp in een volledig nieuw daglicht stellen en haar ontdoen van dat engelengedoe. Het gaat om rockgevoel, klank-onderzoek, zelfs Machaut komt om de hoek kijken. Geen enkel werk lijkt op elkaar.

  wereldcreaties VaN zielsVer-waNteNIn Soulmates draait alles rond vijf koppels componisten, waarbij er een onderliggend verband is tussen de twee. Hun

  wereldcreaties worden vertolkt door twee duos: fluit & piano en saxofoon & piano. Zo zijn er creaties van het duo Walter Hus en Peter Vermeersch.

  Bij Vermeersch-Hus is het verband duidelijk, verklaart Nuyts. Beiden hebben gespeeld bij Maximalist! Maar er is bijvoor-beeld ook een koppel docenten contrapunt dat elkaar niet kent. Ze geven wel allebei les in het-zelfde vak, en ze componeren ook beiden. Of je hebt de combinatie Fulco Ottervanger en Nikos Ioa-keim: verscheiden, maar allebei bezeten door jazz en improvisatie. Stilistisch zitten de koppels soms mijlenver van elkaar, maar ze tonen respect voor elkaars taal: verschillen mogen, discussiren mag, maar op het einde van de rit gaat het om elkaar respecteren en graag zien.

  Ook de uitvoerders die op het eerste gezicht elk een eigen

  wereld vertegenwoordigen, worden in duo opgevoerd en zelfs de geprojecteerde tekenin-gen van studenten van Gerda Dendooven komen op het einde in koppel bij elkaar. We are all soulmates.

  kameropera zet clicHs op HUN kopJoris Blanckaert schreef een kameropera op basis van Ros-sinis L Italiana in Algeri. Het clichmatige beeld dat Rossini schetst over het leven aan het hof van sultan Mustafa wordt omgekeerd tot het even grote clich van de rijke Italiaanse weduwe die haar oog laat vallen op haar Algerijnse tuinman. Het libretto van de hand van

  oP hET EiNDE VAN DE riT GAAT hET